ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 406

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
30. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1928/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta vuosien 2007–2009 rahoituskehyksen sekä Bulgarialle ja Romanialle myönnettävän yhteisön rahoituksen enimmäismäärän osalta

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1929/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Uruguayn GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan perusteella kirjeenvaihtona tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I  muuttamisesta

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1930/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2006/997/EY:Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Uruguayn välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

Euroopan yhteisön ja Uruguayn välillä kirjeenvaihtona tehty sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan Ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 406/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o .../2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 159 artiklan kolmannen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vaikka globalisaatiolla onkin myönteisiä vaikutuksia kasvuun, työpaikkoihin ja hyvinvointiin ja vaikka on tarpeen tehostaa Euroopan kilpailukykyä rakennemuutoksen avulla, globalisaatiolla voi olla myös haitallisia vaikutuksia tiettyjen alojen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ja heikoimmin koulutetuille työntekijöille. Tästä syystä on suotavaa perustaa Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, joka on kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä ja jonka kautta yhteisö osoittaisi solidaarisuuttaan maailmankaupan rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille.

(2)

On välttämätöntä säilyttää eurooppalaiset arvot ja edistää oikeudenmukaisen ulkomaankaupan kehitystä. Globalisaation kielteisiä vaikutuksia olisi torjuttava ensisijaisesti yhteisön kestävällä pitkän aikavälin kauppapoliittisella strategialla, jonka tavoitteena on täyttää korkeat sosiaaliset ja ekologiset standardit. EGR:stä myönnetyn tuen olisi oltava luonteeltaan dynaamista, ja sitä olisi voitava mukauttaa jatkuvasti muuttuviin ja usein ennakoimattomiin markkinatilanteisiin.

(3)

EGR:n olisi tarjottava erityistä kertaluonteista rahoitustukea helpottamaan työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään alueilla, aloilla, toimialueilla tai työmarkkina-alueilla, joihin kohdistuu äkillinen vakava talouden häiriötila. ERG-tuella olisi edistettävä yrittäjyyttä esimerkiksi mikroluottojen tai yhteistyöhankkeiden avulla.

(4)

Tämän asetuksen mukaisten toimien määrittelyssä olisi noudatettava tiukkoja toimintakriteerejä, jotka koskevat taloudellisen toiminnan siirtämisen laajuutta sekä sen vaikutuksia tiettyyn alaan tai maantieteelliseen alueeseen, jotta varmistetaan, että EGR:n rahoitustuki keskitettäisiin koskemaan globalisaatiosta pahimmin kärsivien alueiden ja taloudenalojen työntekijöitä. Tällainen häiriö ei ole välttämättä keskittynyt yhteen ainoaan jäsenvaltioon. Tällaisissa poikkeuksellisissa oloissa jäsenvaltiot voivat näin ollen jättää yhdessä EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen.

(5)

EGR:n toimien olisi oltava johdonmukaisia ja yhteensopivia muiden yhteisön politiikkojen kanssa, erityisesti rakennerahastojen toimien kanssa, ja niissä olisi noudatettava sen säännöstöä ja tuotava samalla todellista lisäarvoa yhteisön sosiaalipolitiikkoihin.

(6)

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus (4) (toimielinten välinen sopimus) on sitova 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen ja sen 28 kohdassa määritetään EGR:n talousarviokehys.

(7)

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavat erityiset toimet eivät saisi saada rahoitustukea muista yhteisön rahoitusvälineistä. Ne on kuitenkin tarpeen sovittaa yhteen alueellisen yhteistyön puitteissa käynnissä tai suunnitteilla olevien nykyaikaistamis- tai rakenneuudistustoimien kanssa, mutta tällainen yhteensovittaminen ei saisi johtaa EGR:stä rahoitettavien toimien päällekkäisten tai ylimääräisten hallinnointirakenteiden luomiseen.

(8)

Asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi menojen olisi oltava tukikelpoisia siitä päivästä, jona jäsenvaltio alkaa tarjota yksilöllisiä palveluja asianomaisille työntekijöille. Koska tarvitaan keskitettyä toimintaa, jonka tavoitteena on erityisesti integroituminen uudelleen työelämään, olisi vahvistettava määräaika EGR:n rahoitustuen käytölle.

(9)

Jäsenvaltion olisi vastattava rahoitustuen täytäntöönpanosta sekä yhteisön rahoituksella tuettujen toimien hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) mukaisesti. Jäsenvaltion olisi perusteltava saadun rahoitustuen käyttö.

(10)

Dublinissa toimiva teollisuuden muutosten seurantakeskus voi avustaa komissiota ja asianomaista jäsenvaltiota laatimalla laadullisia ja määrällisiä analyysejä EGR-tukihakemusten arvioinnin helpottamiseksi.

(11)

Koska toteutettavien toimien tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten takia toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(12)

Koska EGR:n toteuttamiskausi on yhteydessä ajalle 1. tammikuuta 2007–31. joulukuuta 2013 vahvistetun rahoituskehyksen voimassaoloon, kauppaan liittyvien syiden takia työttömiksi jääneille työntekijöille olisi oltava tarjolla tukea 1. tammikuuta 2007 alkaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja toiminta-ala

1.   Euroopan unionin talouskasvun vauhdittamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi tällä asetuksella perustetaan Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, jotta yhteisö voi tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille, kun tällaisilla työpaikkojen menetyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus alueelliseen tai paikalliseen talouteen.

Sen soveltamisaika liittyy tammikuusta 2007 joulukuuhun 2013 sovellettavaan rahoituskehykseen.

2.   Tässä asetuksessa annetaan säännöt, jotka koskevat EGR:n toimintaa, jonka tarkoituksena on edesauttaa sellaisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään, jotka ovat menettäneet työpaikkansa kauppaan liittyvistä syistä.

2 artikla

Toimintakriteerit

EGR:n rahoitustukea myönnetään tapauksissa, joissa maailmankaupan rakenteissa tapahtuvat merkittävät muutokset johtavat vakavaan talouden häiriötilanteeseen, kuten EU:hun suuntautuvan tuonnin merkittävään lisääntymiseen, EU:n markkinaosuuden nopeaan pienenemiseen jollakin tietyllä alalla tai toimintojen siirtämiseen kolmansiin maihin, minkä tuloksena:

(a)

vähintään 1 000 työntekijää vähennetään neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta,

(b)

vähintään 1 000 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella,

(c)

Pienillä työmarkkinoilla tai asianomaisen jäsenvaltion aiheellisella tavalla perustelemissa poikkeustapauksissa EGR-tukihakemus voidaan kelpuuttaa, vaikka a ja b alakohdassa asetetut ehdot eivät kokonaan täyty, jos työttömäksi jäämisillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen talouselämään. Poikkeustapauksissa myönnettävien tukien yhteenlaskettu määrä voi olla vuosittain enintään 15 prosenttia EGR:n menoista.

3 artikla

Tukikelpoiset toimet

Tämän asetuksen nojalla voidaan myöntää rahoitustukea aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, jotka ovat osa koordinoitua yksilöllisten palvelujen pakettia, jonka tarkoituksena on integroida työttömiksi joutuneet työntekijät uudelleen työmarkkinoille, mukaan luettuna:

(a)

työnhakuneuvonta, ammatillinen ohjaus, räätälöity koulutus ja uudelleenkoulutus, tieto- ja viestintätekniset taidot ja todistus hankitusta kokemuksesta mukaan luettuina, työnvälityspalvelut ja yrittäjyyden edistäminen tai tuki itsenäiseen ammatinharjoittamiseen;

(b)

erityiset ajallisesti rajoitetut toimenpiteet, kuten työnhakuavustukset, liikkuvuusavustukset tai avustukset henkilöille, jotka osallistuvat elinikäiseen oppimiseen ja koulutustoimiin;

(c)

toimenpiteet, joilla kannustetaan etenkin heikossa asemassa olevia tai ikääntyneitä työntekijöitä pysymään työmarkkinoilla tai palaamaan työmarkkinoille.

EGR:stä ei rahoiteta passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Jäsenvaltion aloitteesta EGR:stä voidaan rahoittaa rahaston täytäntöönpanoa koskevia valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta- sekä valvontatoimia.

4 artikla

Rahoitustuen laji

Komissio myöntää rahoitustuen kertaeränä, joka toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission yhteistyössä toteuttaman hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 ja 6 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Hakemukset

1.   Jäsenvaltion on jätettävä komissiolle hakemus EGR:n tuesta kymmenen viikon kuluessa siitä päivästä, jona 2 artiklassa säädetyt EGR:n toiminnan edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltio voi täydentää hakemusta jälkikäteen.

2.   Hakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

(a)

perusteltu analyysi yhteydestä työntekijöiden suunniteltujen vähentämisten ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä ja osoitus vähennettyjen työpaikkojen määrästä; sekä selvitys näiden työpaikkojen vähentämisten ennakoimattomasta luonteesta;

(b)

irtisanovien (kansallisten tai monikansallisten) yritysten, tavarantoimittajien ja jatkojalostajien ja toimialojen yksilöinti sekä kohteeksi joutuvien työntekijöiden ryhmät;

(c)

kuvaus kyseisestä alueesta ja sen viranomaisista ja muista sidosryhmistä sekä työntekijöiden vähentämisten odotettu vaikutus paikallisen, alueellisen tai kansallisen työllisyyden suhteen;

(d)

rahoitettavaksi tuleva koordinoitu yksilöllisten palvelujen paketti ja sen arvioitujen kustannusten erittely, mukaan luettuna sen täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa sekä tiedot toimista, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan pakollisia;

(e)

päivämäärät, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa;

(f)

menettelyt, joita noudatetaan työmarkkinosapuolten kuulemiseksi;

(g)

hallinnoinnista ja varainhoidon valvonnasta 18 artiklan mukaisesti vastaava viranomainen.

3.   Ottaen huomioon toimet, jotka jäsenvaltio, alue, työmarkkinaosapuolet ja asianomaiset yritykset panevat täytäntöön kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla, ja ottaen erityisesti huomioon Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamat toimet, edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä lyhyt kuvaus kansallisen viranomaisen ja asianomaisten yritysten toteuttamista ja suunnittelemista toimista, mukaan luettuna arvio niiden kustannuksista.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on myös toimitettava komissiolle toimintakriteerien täyttymisen arvioimiseen tarvittavat tilastotiedot ja muut tiedot sopivimmalla alueellisella tasolla.

5.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden mahdollisesti toimittamien lisätietojen perusteella komissio arvioi jäsenvaltion kanssa neuvotellen, täyttyvätkö tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen myöntämistä koskevat edellytykset.

6 artikla

Täydentävyys, vaatimustenmukaisuus ja koordinointi

1.   EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka kuuluvat yritysten vastuulle kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla.

2.   EGR:n tuki täydentää jäsenvaltioiden toimia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, rakennerahastoista yhteisrahoitettavat toimet mukaan luettuina.

3.   EGR:n rahoituksen on oltava solidaarista ja sillä on tuettava yksittäisiä työntekijöitä, silloin kun nämä ovat joutuneet työttömiksi maailmankaupan rakenteissa tapahtuvien muutosten vuoksi. EGR:stä ei rahoiteta yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia.

4.   Komission ja jäsenvaltioiden on omien vastuualueidensa mukaisesti varmistettava yhteisön rahastoista myönnettävän tuen koordinointi.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EGR:n rahoitusta saaviin erityisiin toimiin ei saada tukea myös muista yhteisön rahoitusvälineistä.

7 artikla

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja syrjimättömyys

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään EGR:n toteuttamisen eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaiset toimet kaikenlaisen sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän estämiseksi EGR:n perustamisen eri vaiheissa ja etenkin haettaessa siitä tukea.

8 artikla

Tekninen apu komission aloitteesta

1.   Komission aloitteesta EGR:ää voidaan käyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan seurannan, tiedotuksen, hallinnollisen ja teknisen tuen, tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen määrällä, joka on enintään 0,35 prosenttia kyseisenä vuonna käytettävissä olevista määrärahoista.

2.   Tällaiset tehtävät on toteutettava asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 sekä soveltamissääntöjen, joita sovelletaan tämäntyyppiseen talousarvion toteutukseen, mukaisesti.

9 artikla

Tiedottaminen ja julkisuus

1.   Jäsenvaltion on tiedotettava rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä tunnetuiksi. Tiedotus on osoitettava asianomaisille työntekijöille, paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille, työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja laajalle yleisölle. Siinä on korostettava yhteisön merkitystä ja varmistettava, että EGR:n tuki saa näkyvyyttä.

2.   Komissio luo kaikilla yhteisön kielillä saatavilla olevan Internet-sivuston, jossa annetaan tietoa EGR:stä ja ohjeita hakemusten jättämiseen sekä ajantasaista tietoa hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista korostaen budjettivallan käyttäjän roolia.

10 artikla

Rahoitustuen vahvistaminen

1.   Komissio arvioi ja ehdottaa mahdollisimman nopeasti, 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen erityisesti huomioon tuettavien työntekijöiden määrän sekä ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, mahdollisen rahoitustuen määrää, joka voidaan myöntää käytettävissä olevien varojen rajoissa.

Määrä saa olla enintään 50 prosenttia 5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista kokonaiskustannuksista.

2.   Jos komissio on 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella todennut, että tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen edellytykset täyttyvät, se käynnistää 12 artiklassa säädetyn menettelyn viipymättä.

3.   Jos komissio on 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella todennut, etteivät tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen edellytykset täyty, se ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian.

11 artikla

Menojen tukikelpoisuus

Menot ovat rahoitettavissa EGR:n tuella siitä päivästä tai niistä päivistä, jona tai joina asianomainen jäsenvaltio alkaa tarjota työntekijöille 5 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisia yksilöllisiä palveluja.

12 artikla

Talousarviomenettely

1.   EGR:n järjestelyt ovat toimielinten välisen sopimuksen 28 kohdan määräysten ja kyseisen kohdan mahdollisten muutosten mukaisia.

2.   EGR:a koskevat määrärahat otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varauksena tavanomaisessa talousarviomenettelyssä heti kun komissio on yksilöinyt riittävät liikkumavarat ja/tai peruutetut maksusitoumukset.

3.   Jos komissio toteaa, että EGR:stä olisi myönnettävä rahoitustukea, se tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen 10 artiklan mukaisesti vahvistettua määrää vastaavien määrärahojen hyväksymisestä ja pyynnön määrärahojen siirtämiseksi EGR-budjettikohtaan. Ehdotukset voidaan esittää erissä.

EGR:ään liittyvät siirrot tehdään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.   Edellä olevan ensimmäisen kohdan mukaiseen ehdotukseen on sisällyttävä

(a)

edellä olevan 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti suoritettu arviointi sekä tiivistelmä arvioinnin perusteena olleista tiedoista;

(b)

todisteet 2 ja 6 artiklassa säädettyjen kriteerien täyttymisestä;

(c)

ehdotettujen määrien perusteet.

5.   Kun komissio esittää ehdotuksensa, se käynnistää samanaikaisesti kolmen osapuolen välisen menettelyn, mahdollisesti yksinkertaistetussa muodossa, jotta sovitaan molemman budjettivallan käyttäjän kanssa EGR:n tukien käyttötarpeesta ja tarvittavista määrärahoista.

6.   Kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä vähintään yhden neljänneksen EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä on oltava käytettävissä, jotta voidaan kattaa ilmenevät tarpeet vuoden loppuun saakka.

7.   Kun budjettivallan käyttäjä on antanut määrärahat käyttöön, komissio tekee päätöksen rahoitustuesta.

13 artikla

Rahoitustuen maksaminen ja käyttö

1.   Kun 12 artiklan 3 kohdan mukainen päätös on tehty, komissio maksaa rahoitustuen jäsenvaltiolle kertaeränä periaatteessa 15 päivän kuluessa.

2.   Jäsenvaltion on käytettävä rahoitustuki sekä siitä mahdollisesti saadut korot 12 kuukauden kuluessa 5 artiklassa tarkoitetun hakemuksen jättöpäivästä.

14 artikla

Euron käyttö

Tämän asetuksen mukaisissa hakemuksissa, rahoitustukea koskevissa päätöksissä ja kertomuksissa sekä kaikissa muissa asiaan liittyvissä asiakirjoissa määrät ilmaistaan euroina.

15 artikla

Loppukertomus ja tilinpäätös

1.   Jäsenvaltion, jota asia koskee, on viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 13 artiklan 2 kohdassa määritellyn määräajan päättymisestä toimitettava komissiolle kertomus rahoitustuen käytöstä, mukaan luettuna tiedot toimien lajista ja tärkeimmistä tuloksista, sekä selvitys, jossa perustellaan menot ja osoitetaan tarvittaessa toimien täydentävyys ESR:n rahoittamien toimien kanssa.

2.   Komissio päättää EGR:n rahoitustuen tilit viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun sille on toimitettu kaikki 1 kohdassa vaaditut tiedot.

16 artikla

Vuosikertomus

1.   Komissio esittää ensimmäisen kerran vuonna 2008 ja ennen jokaisen vuoden heinäkuun 1 päivää Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen mukaisista toimista edellisenä vuonna kertomuksen, jossa tarkastellaan sekä toimien määrää että niiden laatua. Kertomuksessa käsitellään pääasiassa EGR:n avulla saatuja tuloksia ja siinä on oltava tiedot esitetyistä hakemuksista, tehdyistä päätöksistä, rahoitetuista toimista, mukaan lukien niiden täydentävyys rakennerahastoista, erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta, rahoitettujen toimien kanssa, ja myönnetyn rahoitustuen tilien päättämisestä. Siinä on oltava tiedot myös niistä hakemuksista, jotka on hylätty riittämättömien määrärahojen tai sen vuoksi, että ne eivät ole olleet tukikelpoisia.

2.   Kertomus toimitetaan tiedoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja työmarkkinaosapuolille.

17 artikla

Arviointi

1.   Komissio toteuttaa oma-aloitteisesti ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

(a)

puoliväliarvioinnin saavutettujen tulosten vaikuttavuudesta ja kestävyydestä 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä;

(b)

31 päivään joulukuuta 2014 mennessä jälkiarvioinnin, johon osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita, EGR:n vaikutusten ja sen tuoman lisäarvon mittaamiseksi.

2.   Arvioinnin tulokset toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja työmarkkinaosapuolille.

18 artikla

Hallinnointi ja varainhoidon valvonta

1.   Rajoittamatta komissiolle kuuluvaa vastuuta Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta jäsenvaltioiden on oltava ensisijaisesti vastuussa EGR:n tukemien toimien hallinnoinnista ja toimien varainhoidon valvonnasta. Tätä varten niiden toteuttamiin toimenpiteisiin on kuuluttava seuraavat toimenpiteet:

(a)

tarkistetaan, että hallinnointi- ja valvontajärjestelyt on perustettu ja että niitä toteutetaan tavalla, jolla varmistetaan, että yhteisön varoja käytetään tehokkaasti ja oikein moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti;

(b)

tarkistetaan, että rahoitetut toimet on toteutettu asianmukaisesti,

(c)

varmistetaan, että rahoitetut menot perustuvat todennettaviin tositteisiin ja että ne ovat moitteettomat ja säännönmukaiset;

(d)

estetään, todetaan ja korjataan sääntöjenvastaisuudet, kuten säädetään Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (6) 70 artiklassa, ja peritään takaisin aiheettomasti maksetut rahamäärät viivästyskorkoineen saman artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä komissiolle hyvissä ajoin ja tiedotettava komissiolle hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyiden edistymisestä.

2.   Jäsenvaltion on tehtävä vaaditut rahoitukselliset korjaukset, kun sääntöjenvastaisuus on todettu. Jäsenvaltion tekemien korjausten on koostuttava yhteisön tuen peruuttamisesta kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on perittävä takaisin kaikki todetun sääntöjenvastaisuuden vuoksi menetetyt rahamäärät, maksettava ne takaisin komissiolle ja, jos rahamäärää ei makseta takaisin asianomaisen jäsenvaltion sallimassa ajassa, on maksettava viivästyskorko.

3.   Komissio ryhtyy Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta vastuullisena kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tarkistaakseen, että rahoitetut toimet on toteutettu moitteettoman ja tehokkaan varainhoidon periaatteiden mukaisesti asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 säännöksiä noudattaen. Jokaisen jäsenvaltion velvollisuus on varmistaa, että sillä on kitkattomasti toimivat hallinnointi- ja valvontajärjestelmät; komissio tarkistaa, että tällaiset järjestelmät ovat todella olemassa.

Rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen valtuuksia tai jäsenvaltion kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti suorittamia tarkastuksia komission virkamiehet tai muut sen palveluksessa olevat voivat tätä tarkoitusta varten kohdistaa rahastosta rahoitettuihin toimiin vähintään yhden työpäivän varoitusajalla paikalla tehtäviä tarkastuksia, otantatarkastukset mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle saadakseen kaiken tarvittavan avun. Asianomaisen jäsenvaltion virkamiehet tai muut sen palveluksessa olevat voivat osallistua tällaisiin tarkastuksiin.

4.   Jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki aiheutuneita menoja koskevat tositteet säilytetään komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun EGR:ltä saadun rahoitustuen tilit on päätetty.

19 artikla

Rahoitustuen takaisinmaksu

1.   Tapauksissa, joissa toimen toteutuneiden kustannusten määrä on vähäisempi kuin arvioitu määrä, joka on ilmoitettu 12 artiklan nojalla, komissio vaatii jäsenvaltiota maksamaan takaisin vastaavan määrän saadusta rahoitustuesta.

2.   Jos jäsenvaltio ei ole noudattanut velvollisuuksia, jotka on ilmoitettu rahoitustukea koskevassa päätöksessä, komissio ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin vaatiakseen jäsenvaltiota maksamaan takaisin kaiken saadun rahoitustuen tai osan siitä.

3.   Ennen 1 tai 2 kohdan mukaisen päätöksen tekemistä komissio tutkii tapauksen asianmukaisesti ja myöntää jäsenvaltiolle erityisen määräajan, jonka kuluessa se voi esittää huomautuksensa.

4.   Jos komissio toteaa tarpeelliset tarkistukset loppuun saatettuaan, että jäsenvaltio ei noudata sille 18 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvia velvollisuuksia, se päättää, jos sopimukseen ei ole päästy eikä jäsenvaltio ole tehnyt korjauksia komission asettamassa määräajassa, ja ottaen huomioon jäsenvaltion mahdollisesti esittämät huomautukset, kolmen kuukauden kuluessa edellä mainitun määräajan päättymisestä vaadittujen rahoituksellisten korjausten tekemisestä peruuttamalla kaiken asianomaiselle toimelle rahastosta annetun tuen tai osan siitä. Mahdollinen havaitun sääntöjenvastaisuuden tuloksena menetetty rahamäärä peritään takaisin ja, jos kyseistä rahamäärää ei makseta takaisin asianomaisen jäsenvaltion sallimassa ajassa, on maksettava viivästyskorko.

20 artikla

Tarkastelulauseke

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tarkastella 16 artiklassa säädetyn ensimmäisen vuotuisen kertomuksen perusteella uudelleen tätä asetusta komission ehdotuksen pohjalta sen varmistamiseksi, että EGR:n solidaarisuustavoitteet täyttyvät ja että sen säännöksissä otetaan riittävästi huomioon jäsenvaltioiden taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset ominaispiirteet.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat joka tapauksessa tätä asetusta uudelleen 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEOJA


(1)  Lausunto annettu 13. syyskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 13. syyskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 19. joulukuuta 2006.

(4)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.


30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 406/7


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1928/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta vuosien 2007–2009 rahoituskehyksen sekä Bulgarialle ja Romanialle myönnettävän yhteisön rahoituksen enimmäismäärän osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 571/88 (2) säädetään jäsenvaltioille maksettavasta tutkimuskohtaisesta enimmäiskorvauksen määrästä, jolla osallistutaan koituneisiin keruukustannuksiin.

(2)

Jotta maatilojen rakennetta koskevat tutkimukset voitaisiin toteuttaa, vaaditaan merkittävää jäsenvaltioiden ja yhteisön rahoitusta yhteisön toimielinten tietotarpeiden täyttämiseksi.

(3)

Kun otetaan huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen ja maatilojen rakennetta koskevien tutkimusten tekeminen näissä uusissa jäsenvaltioissa vuonna 2007, on tarpeen säätää tutkimuskohtaisesta yhteisön enimmäiskorvauksen määrästä; tällainen muutos on tarpeen liittymisen vuoksi, eikä siitä ole säädetty liittymisasiakirjassa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetään ohjelman loppuajaksi rahoituspuitteista, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (3) 37 kohdassa tarkoitettuna ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään 14 artiklan muutetaan asetus (ETY) N:o 571/88 seuraavasti:

1.

1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan luetelmakohdat seuraavasti:

”—

2 000 000 euroa Bulgarialle

2 000 000 euroa Romanialle.”

2.

1 kohdan kolmas, neljäs ja viides alakohta seuraavasti:

”Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi, mukaan luettuna Eurofarm-projektin hallinnointiin tarvittavat määrärahat, ovat 20 400 000 euroa kaudella 2007–2009.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä, 20 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. joulukuuta 2006.

(2)  EYVL L 56, 2.3.1988, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 204/2006 (EUVL L 34, 7.2.2006, s. 3).

(3)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 406/8


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1929/2006,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Uruguayn GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan perusteella kirjeenvaihtona tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I  muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (1) otettiin käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä ’yhdistetty nimikkeistö’, ja samassa asetuksessa vahvistettiin myös yhteisen tullitariffin sopimustullit.

(2)

Neuvosto on Euroopan yhteisön ja Uruguayn välisen sopimuksen tekemistä kirjeenvaihtona koskevalla päätöksellään 2006/997/EY (2) hyväksynyt yhteisön puolesta mainitun sopimuksen tarkoituksenaan saattaa päätökseen GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti aloitetut neuvottelut,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I kolmannen osan III jakson liite 7 (WTO-kiintiöt, jotka toimivaltaiset viranomaiset avaavat) muutetaan CN-koodin 0201 30 00 osalta seuraavasti:

1)

Korvataan 4 000 tonnin tariffikiintiön määritelmä ”Luuton korkealaatuinen liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty: ’Erikois- tai hyvälaatuiset naudanlihapalat yksinomaan laitumella kasvatetuista eläimistä, joiden elopaino on teurastettaessa enintään 460 kg; paloja kutsutaan ”naudanlihan erikoispaloiksi”, ne on pakattu pahvipakkauksiin, ”special boxed beef”, ja ne voidaan varustaa merkinnällä ”sc” (special cuts’” seuraavasti:

”Luuton korkealaatuinen naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty”;

2)

Lisätään kohtaan ”Muut ehdot ja edellytykset” seuraavat sanat: ”Toimittajamaa: Uruguay”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23. lokakuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. E. ENESTAM


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1758/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 1).

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 10


30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 406/9


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1930/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Uruguayn kierroksella käytyjen neuvottelujen seurauksena neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteessä I olevassa yhdistetyssä nimikkeistössä (CN) säädetään nimikkeistön 30 ryhmään kuuluvat farmaseuttiset tuotteet tullittomiksi.

(2)

Kirurgiseen käyttöön tai hammaslääkintään käytettävät steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät, jotka voivat olla absorboituvia, ja avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvikkeet kuuluvat tällä hetkellä CN-nimikkeistön eri ryhmiin ja niistä kannetaan 6,5 prosentin suuruinen tulli. Ne kuuluvat kuitenkin 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen CN-nimikkeistön 30 ryhmään, sillä harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteenä olevaan nimikkeistöön on tehty muutoksia, jotka hyväksyttiin tulliyhteistyöneuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2004 antaman suosituksen nojalla.

(3)

Kansanterveyden vuoksi on yhteisön edun mukaista laajentaa yksipuolisesti CN-nimikkeistön 30 ryhmään kuuluville farmaseuttisille tuotteille myönnettävä tullivapaus koskemaan myös näitä tuotteita. Tämä olisi tehtävä suspendoimalla tullit määrittämättömäksi ajaksi.

(4)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2658/87 olisi tämän mukaisesti.

(5)

Koska tällä asetuksella käyttöön otettavaa muutosta sovelletaan samasta päivästä kuin vuoden 2007 yhdistettyä nimikkeistöä, joka on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 1549/2006 (2), tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007.

(6)

Tämän asetuksen taloudellinen merkitys huomioon ottaen olisi sovellettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin liitetyn, kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan (tullitaulukko) VI jaksossa 30 ryhmä seuraavasti:

1)

Korvataan CN-koodin 3006 10 30 kohdalla oleva kolmas sarake seuraavasti:

”6,5 (3)

2)

Korvataan CN-koodin 3006 91 00 kohdalla oleva kolmas sarake seuraavasti:

”6,5 (4)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1758/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 301, 31.10.2006, s. 1.

(3)  Tulli suspendoidaan yksipuolisesti määrittämättömäksi ajaksi.”

(4)  Tulli suspendoidaan yksipuolisesti määrittämättömäksi ajaksi.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 406/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Uruguayn välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2006/997/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä maaliskuuta 2004 komission aloittamaan vuoden1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut eräiden muiden WTO:n jäsenten kanssa Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on saattanut päätökseen neuvottelut Euroopan yhteisön ja Uruguayn välisestä kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta. Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Uruguayn välillä kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi.

Kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehtävä sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. E. ENESTAM


30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 406/11


EUROOPAN YHTEISÖN JA URUGUAYN VÄLILLÄ KIRJEENVAIHTONA TEHTY

Sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan Ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

Geneve,

Arvoisa Herra,

Euroopan yhteisö antoi 19 päivänä tammikuuta 2004 GATT 1994-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka johdosta Euroopan yhteisöjen (EY) ja Uruguayn välillä aloitettiin sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelujen saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Uruguayn välillä sovittu seuraavasta:

EY lisää 25 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan myönnytysluetteloonsa CLX ne myönnytykset, jotka sisältyvät sen aiempaan luetteloon.

EY mukauttaa Uruguaylle myönnetyn EY:n 4 000 tonnin tariffikiintiön määritelmää ’korkealaatuisen naudanlihan, tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn’ osalta .

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituspäivänä, kun osapuolet ovat sen hyväksyneet omien menettelyidensä mukaisesti.

Euroopan yhteisön puolesta

Image

Geneve,

Arvoisa Herra,

Viittaamme seuraavansisältöiseen kirjeeseenne:

”Euroopan yhteisö (EY) antoi 19 päivänä tammikuuta 2004 GATT 1994-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka johdosta Euroopan yhteisöjen (EY) ja Uruguayn välillä käynnistettiin sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelujen saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Uruguayn välillä sovittu seuraavaa:

EY lisää 25 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan myönnytysluetteloonsa CLX ne myönnytykset, jotka sisältyvät sen aiempaan luetteloon.

EY mukauttaa Uruguaylle myönnetyn EY:n 4 000 tonnin tariffikiintiön määritelmää ’korkealaatuisen naudanlihan, tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn’ osalta.

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituspäivänä, kun osapuolet ovat sen hyväksyneet omien menettelyidensä mukaisesti.”

Minulla on kunnia ilmoittaa, että hallitukseni hyväksyy sopimuksen.

Uruguayn puolesta

Image