ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 397

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
30. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1894/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen täytäntöönpanosta, sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

1

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1895/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2006

6

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Brasilian välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

10

Kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä tehty sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

11

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

14

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen sopimus korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamisesta

15

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta

22

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, alakloorin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6567)  ( 1 )

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1894/2006,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen täytäntöönpanosta, sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (1) otettiin käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä ”yhdistetty nimikkeistö” tai ”CN”, ja samassa asetuksessa vahvistettiin myös yhteisen tullitariffin sopimustullit.

(2)

Neuvosto hyväksyi päätöksellään 2006/1894/EY (2) yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi, tarkoituksenaan saattaa päätökseen GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti aloitetut neuvottelut,

(3)

Asetus (ETY) N:o 2658/87 olisi näin ollen muutettava ja täydennettävä vastaavasti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (yhdistetty nimikkeistö) seuraavasti:

a)

toinen osa (tullitaulukko) ja kolmas osa (tariffiliitteet) muutetaan ja täydennetään tämän asetuksen liitteen mukaisilla tulleilla ja määrillä;

b)

Muutetaan kolmannen osan III jakson liitteessä 7 (WTO-tariffikiintiöt, jotka toimivaltaiset yhteisön viranomaiset avaavat) olevat CN-koodit 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 ja 0206 29 91 seuraavasti:

i)

Korvataan 5 000 tonnin EY-tariffikiintiön määritelmä ”Luuton korkealaatuinen liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty’, joka vastaa määritelmää’ Naudanlihapalat, jotka on saatu 20–24 kuukauden ikäisistä sonnimulleista (novilhos) tai hiehoista (novilhas), jotka on kasvatettu yksinomaan laitumella ja joilta maitohampaat ovat lähteneet, mutta joilla on enintään neljä pysyvää hammasta ja jotka ovat riittävästi varttuneet ja vastaavat seuraavia naudanruhojen luokitteluvaatimuksia: B- tai R-luokan ruhoista saatu liha, jonka muoto vaihtelee pyöristetystä suoraan ja joka rasvaisuudeltaan kuuluu luokkaan 2 tai 3; näissä paloissa on merkintä ’sc’ tai ne on varustettu päällysmerkinnällä ’sc’ (special cuts) osoituksena niiden korkeasta laadusta ja ne on pakattu pahvipakkauksiin, joissa on merkintä ’korkealaatuista lihaa’”, määritelmällä ”Luuton korkealaatuinen naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty”.

ii)

Lisätään kohtaan ”Muut ehdot ja edellytykset” seuraava teksti: ”Toimittajamaa: Brasilia”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18. päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E.ENESTAM


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2006 (EUVL L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.


LIITE

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, ja myönnytykset määräytyvät tämän liitteen osalta CN-koodien sisällön mukaan, sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Kun CN-koodin edellä on ”ex”, myönnytykset määräytyvät sekä CN-koodin että sitä vastaavan kuvauksen sisällön perusteella.

Toinen osa

Tullitaulukko

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tulli

2106 10 80

Proteiinitiivisteet

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

2401 10 90

Tupakka

Alennetaan EY:n sitova tullimaksu määrästä 11,2 MIN 22,0 € / 100 kg / net MAX 56,0 € / 100 kg / net määrään 10 MIN 22,0 € / 100 kg / net MAX 56,0 € / kg / net


Kolmas osa

Tariffiliitteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tulli

1701 11 10

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

Maakohtainen (Brasilia) 10 124 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 98 €/t

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

Jäädytetyt kanan palat

Maakohtainen (Brasilia) 2 332 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 0 prosenttia

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Kanan ruhot, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Kanan palat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 14 10

Kanan palat

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kalkkunan liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

Kalkkunan palat, jäädytetyt

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

1005 90 00

1005 10 90

Maissi

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Säilötyt ananakset, sitrushedelmät, päärynät, aprikoosit, kirsikat, persikat ja mansikat

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Hedelmämehut

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

1806

Suklaa

Pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 711/2006 (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 1)

Kaikkia edellä mainittuja tullinimikkeitä ja kiintiöitä koskee sama tavarankuvaus kuin 15 jäsenvaltion EY:ssä.


30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/6


NEUVOSTON ASETUS (EY, Euratom) N:o 1895/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2006

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) n:o 259/68 (1) vahvistetut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti henkilöstösääntöjen 63, 64, 65 ja 82 artiklan sekä liitteet VII, XI ja XIII ja palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan ensimmäisen kohdan, 64 artiklan ja 92 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta Euroopan yhteisöjen virkamiehille ja muulle henkilöstölle voidaan taata jäsenvaltioiden kansallisten virkamiesten ostovoiman kehitystä vastaava kehitys, olisi Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä mukautettava vuoden 2006 tarkistuksen yhteydessä.

(2)

Koska Bulgarian ja Romanian liittyminen tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, olisi kyseisille valtioille määritettävä henkilöstösääntöjen liitteen XI mukaisesti korjauskertoimet, joita sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen 63 artiklan toisessa kohdassa oleva ilmaisu ”1 päivästä heinäkuuta 2005” ilmaisulla ”1 päivästä heinäkuuta 2006”.

2 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen 66 artiklassa oleva taulukko, joka koskee palkkojen ja eläkkeiden laskemiseen sovellettavia kuukausittaisia peruspalkkoja, seuraavalla taulukolla:

Image

3 artikla

Vahvistetaan jäljempänä luetelluissa maissa tai asemapaikoissa työskentelevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet 16 päivästä toukokuuta 2006 seuraavasti:

Slovenia –86,8.

4 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen 64 artiklan nojalla virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 2 mukaisesti. Bulgarian ja Romanian korjauskertoimia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohdan nojalla virkamiesten ja muun henkilöstön palkansiirtoihin sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 3 mukaisesti.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 20 artiklan 2 kohdan nojalla eläkkeisiin sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 4 mukaisesti. Bulgarian ja Romanian korjauskertoimia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Vahvistetaan 1 päivästä toukokuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 20 artiklan 2 kohdan nojalla eläkkeisiin sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 5 mukaisesti.

Image

5 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen 42 a artiklassa tarkoitetun vanhempainloman aikaisen lisän määräksi 840,97 euroa ja yksinhuoltajavanhemmille 1 121,28 euroa.

6 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kotitalouslisän perusosaksi 157,29 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun huollettavasta lapsesta maksettavan lisän määräksi 343,69 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määräksi 233,20 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määräksi 83,96 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen 69 artiklassa ja sen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ulkomaankorvauksen vähimmäismääräksi 466,17 euroa.

7 artikla

Mukautetaan 1 päivästä tammikuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 8 artiklassa tarkoitettu kilometrikorvaus seuraavasti:

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 0–200 km

0,3496 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 201–1 000 km

0,5826 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 1 001–2 000 km

0,3496 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 2 001–3 000 km

0,1165 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 3 001–4 000 km

0,0561 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 4 001–10 000 km

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus ylittää 10 000 km.

Edellä oleviin lisätään kiinteämääräinen lisäkorvaus seuraavasti:

174,77 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen etäisyys rautateitse on 725–1 450 kilometriä,

349,52 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen etäisyys rautateitse on vähintään 1 450 kilometriä.

8 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivärahan määräksi:

36,12 euroa virkamiehelle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

29,12 euroa virkamiehelle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

9 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismääräksi:

1 028,45 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

611,52 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

10 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen vähimmäismääräksi 1 233,40 euroa, enimmäismääräksi 2 466,81 euroa ja kiinteämääräiseksi vähennykseksi 1 121,28 euroa.

11 artikla

Korvataan muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 63 artiklassa oleva kuukausittaisia peruspalkkoja koskeva taulukko 1 päivästä heinäkuuta 2006 seuraavasti:

Image

12 artikla

Korvataan muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 93 artiklassa oleva kuukausittaisia peruspalkkoja koskeva taulukko 1 päivästä heinäkuuta 2006 seuraavasti:

Image

13 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 94 artiklassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismääräksi:

773,57 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

458,63 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

14 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen vähimmäismääräksi 925,06 euroa, enimmäismääräksi 1 850,11 euroa ja kiinteämääräiseksi vähennykseksi 840,97 euroa.

15 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (2) 1 artiklassa säädetyiksi korvauksiksi keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille 352,51 euroa, 532,06 euroa, 581,74 euroa ja 793,10 euroa.

16 artikla

Korjataan 1 päivästä heinäkuuta 2006 neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 (3) 4 artiklassa esitettyjä määriä kertoimella 5,088579.

17 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 8 artiklassa esitetty sovellettavia määriä koskeva taulukko seuraavalla taulukolla:

Image

18 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 14 artiklassa tarkoitetun huollettavasta lapsesta maksettavan lisän määriksi:

1.7.06-31.12.06

302,32

1.1.07-31.12.07

316,11

1.1.08-31.12.08

329,89

19 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 15 artiklassa tarkoitetun koulutuslisän määriksi:

1.7.06-31.8.06

33,59

1.9.06-31.8.07

50,361

1.9.07-31.8.08

67,16

20 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 18 artiklan soveltamiseksi ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimassaolevassa henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 a artiklassa mainitun kiinteämääräisen korvauksen määräksi:

121,61 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 4 tai C 5,

186,45 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 1, C 2 tai C 3.

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19. päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

J. KORKEAOJA

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1066/2006 (EUVL L 194, 14.7.2006, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille EYVL L 38, 13.2.1976, s. 1), asetus sellaisena kuin se on täydennettynä asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1307/87 (EYVL L 124, 13.5.1987, s. 6) ja viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 860/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyjen vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1750/2002 (EUVL L 264, 2.10.2002, s. 15).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 joulukuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Brasilian välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

(2006/963/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä maaliskuuta 2004 komission aloittamaan GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut eräiden muiden WTO:n jäsenten kanssa Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan yhteisöön liittymistä koskevan prosessin yhteydessä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on saattanut päätökseen neuvottelut Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta.

(4)

Kirjeenvaihtona tehtävä sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä tehtävä sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi.

Kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehtävä sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä, 18. joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E. ENESTAM


Kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä tehty

SOPIMUS

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

Geneve 18. joulukuuta 2006

Arvoisa Herra,

Euroopan yhteisöjen (EY) ja Brasilian välillä aloitettiin GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelut käynnistettiin EY:n annettua WTO:lle GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen 19 päivänä tammikuuta 2004, ja niiden saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Brasilian välillä sovittu seuraavaa:

EY suostuu sisällyttämään 25 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan luetteloonsa ne myönnytykset, jotka sisältyivät sen 15:tä jäsenvaltiota koskevaan aiempaan luetteloon.

EY suostuu lisäämään yhteisön 25 jäsenvaltion tullialueella sovellettavaan luetteloon ne myönnytykset, jotka sisältyvät tässä sopimuksessa olevaan liitteeseen.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona EY ja Brasilia ovat vaihtaneet sopimuksen muodostavat kirjeet sen jälkeen, kun ne ovat käsitelleet sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. EY pyrkii varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että tarvittavat täytäntöönpanotoimet toteutetaan ennen 1 päivää marraskuuta ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007.

Euroopan yhteisön puolesta

Image

LIITE

maakohtainen (Brasilia) puhdistettavaksi tarkoitettua raakaa ruokosokeria (tullinimike 1701 1110) koskeva 10 124 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 98 €/t,

maakohtainen (Brasilia) kananpaloja (tullinimikkeet 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470) koskeva 2 332 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 0 prosenttia,

lisätään 49 tonnia (erga omnes) tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kananruhoja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), kiintiötulli 131–162 €/t,

lisätään 4 070 tonnia (erga omnes) tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kananpaloja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), kiintiötulli 93–512 €/t,

lisätään 1 605 tonnia (erga omnes) kananpaloja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimike 0207 1410), kiintiötulli 795 €/t,

lisätään 201 tonnia (erga omnes) tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä kalkkunanlihaa koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), kiintiötulli 93–425 €/t,

lisätään 2 485 tonnia (erga omnes) jäädytettyjä kalkkunan paloja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), kiintiötulli 0 prosenttia,

avataan 242 074 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) maissille (tullinimikkeet 1005 9000, 1005 1090), kiintiötulli 0 prosenttia,

avataan 2 838 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) säilötyille ananaksille, sitrushedelmille, päärynöille, aprikooseille, kirsikoille, persikoille ja mansikoille (tullinimikkeet 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), kiintiötulli 20 prosenttia,

avataan 7 044 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) hedelmämehuille (tullinimikkeet 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), kiintiötulli 20 prosenttia,

poistetaan proteiinitiivisteitä (tullinimike 2106 1080) koskeva 9 prosentin arvotulli,

avataan 107 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) suklaalle (tullinimike 1 806), kiintiötulli 43 prosenttia,

alennetaan tupakkaa (tullinimike 2401 1090) koskeva EY:n sitova tullimaksu määrästä 11,2 MIN 22,0 € / 100 kg / net MAX 56,0 € / 100 kg / net määrään 10 MIN 22,0 € / 100 kg / net MAX 56,0 € / 100 kg / net,

mukautetaan korkealaatuisen naudanlihan EY-tariffikiintiön (5 000 tonnia) määritelmä seuraavaan muotoon: ”luuton korkealaatuinen naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty”, ja merkitään toimittajamaaksi Brasilia.

Geneve 18. joulukuuta 2006

Arvoisa Herra,

Viittaan seuraavaan kirjeeseenne:

”Euroopan yhteisöjen (EY) ja Brasilian välillä aloitettiin GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelut käynnistettiin EY:n annettua WTO:lle GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen 19 päivänä tammikuuta 2004, ja niiden saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Brasilian välillä sovittu seuraavaa:

EY suostuu sisällyttämään 25 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan luetteloonsa ne myönnytykset, jotka sisältyivät sen 15:tä jäsenvaltiota koskevaan aiempaan luetteloon.

EY suostuu lisäämään yhteisön 25 jäsenvaltion tullialueella sovellettavaan luetteloon ne myönnytykset, jotka sisältyvät tässä sopimuksessa olevaan liitteeseen.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona EY ja Brasilia ovat vaihtaneet sopimuksen muodostavat kirjeet sen jälkeen, kun ne ovat käsitelleet sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. EY pyrkii varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että tarvittavat täytäntöönpanotoimet toteutetaan ennen 1 päivää marraskuuta ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007.”

Minulla on kunnia ilmoittaa hallitukseni hyväksyvän sopimuksen.

Brasilian liittotasavallan hallituksen puolesta

Image


30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2006,

korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

(2006/964/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 ja 150 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 24 päivänä lokakuuta 2005 antamallaan päätöksellä neuvottelemaan Kanadan hallituksen kanssa sopimuksen, jolla uusitaan korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alan yhteistyöohjelma.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Kanadan hallituksen kanssa sopimuksen niiden neuvotteluohjeiden mukaisesti, jotka sisältyvät edellä mainitun päätöksen liitteeseen.

(3)

Euroopan yhteisö ja Kanada odottavat saavansa molemminpuolista hyötyä tällaisesta yhteistyöstä, jonka on yhteisön osalta täydennettävä jäsenvaltioiden ja Kanadan välisiä kahdenvälisiä ohjelmia ja tarjota eurooppalaista lisäarvoa.

(4)

Sopimus on allekirjoitettu yhteisön puolesta 5 päivänä joulukuuta 2006 sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen sopimus korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamisesta.

2.   Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Euroopan yhteisön valtuuskunnan sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetussa sekakomiteassa muodostaa komission edustaja, jota avustaa yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilö, jolla on valtuudet antaa sopimuksen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E. ENESTAM


Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen

SOPIMUS

korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ,

sekä

KANADAN HALLITUS,

jäljempänä yhteisesti ”osapuolet”, jotka

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Kanadan hallituksen 22 päivänä marraskuuta 1990 hyväksymä julistus Euroopan yhteisön ja Kanadan suhteista viittaa erityisesti keskinäisen yhteistyön vahvistamiseen niiden kansalaisten tämänhetkiseen ja tulevaan hyvinvointiin suoraan vaikuttavilla eri aloilla, esimerkiksi koulutukseen ja kulttuuriin liittyvien vaihto-ohjelmien ja yhteishankkeiden osalta, mukaan lukien korkeakoulutasoiset ja nuorison vaihto-ohjelmat,

TOTEAVAT, että 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Kanadan ja Euroopan unionin yhteisessä poliittisessa julistuksessa ja toimintaohjelmassa osapuolet ilmoittavat edistävänsä yhteyksiä kansalaistensa välillä kaikilla tasoilla, erityisesti nuorison parissa, elvyttääkseen yhteiseen kulttuuriin ja yhteisiin arvoihin perustuvat siteensä ja että julistukseen liittyvässä yhteisessä toimintaohjelmassa rohkaistaan osapuolia edelleen vahvistamaan yhteistyötään Euroopan yhteisön ja Kanadan korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman perustamista koskevalla sopimuksella, joka on ratifioitu vuonna 1996,

TOTEAVAT, että Euroopan unionin ja Kanadan huippukokouksessa 18 päivänä maaliskuuta 2004 hyväksytyssä Euroopan unionin ja Kanadan kumppanuusohjelmassa viitataan tarpeeseen löytää uusia tapoja yhteyksien tukemiseksi molempien osapuolten kansalaisten välillä, erityisesti laajentamalla Kanadan ja Euroopan yhteisön nuorisovaihto-ohjelmien soveltamisalaa sekä tutkimalla keinoja vahvistaa ja laajentaa yhteisön ja Kanadan välistä yhteistyötä uusittaessa Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskeva sopimus, joka on ratifioitu maaliskuussa 2001,

TOTEAVAT, että Euroopan unionin ja Kanadan huippukokouksessa 19 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa yhteisessä julistuksessa viitataan Euroopan unionin ja Kanadan johtajien aikomukseen uudistaa, vahvistaa ja laajentaa vuonna 2001 ratifioidun korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen soveltamisalaa, erityisesti lisäämällä siihen nuorisoalan yhteistyö korkeakoulujen yhteistyön sekä kansalaistemme transatlanttisen vaihdon lisäämiseksi,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja Kanadan provinssien ja territorioiden lainsäädäntövaltaa koulutuksen alalla sekä korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava täysimääräisesti,

KATSOVAT, että vuosina 1996 ja 2001 tehtyjen korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevien sopimusten hyväksyminen ja täytäntöönpano vastaa Euroopan unionin ja Kanadan julistusten mukaisia sitoumuksia ja että yhteistyö on ollut erittäin myönteistä molemmille osapuolille,

TUNNUSTAVAT korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen olevan olennaisen tärkeitä sellaisten inhimillisten voimavarojen kehittämiselle, joita tarvitaan globaaliin ja osaamiselle rakentuvaan talouteen osallistumiseen,

KATSOVAT, että korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön olisi täydennettävä muita asiaan liittyviä yhteistyöaloitteita Euroopan yhteisön ja Kanadan välillä,

PITÄVÄT tärkeänä ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen, esimerkiksi OECD:n, Unescon ja Euroopan neuvoston, tekemä työ,

TUNNUSTAVAT, että on osapuolten yhteisen edun mukaista toimia yhteistyössä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alalla osana Euroopan yhteisön ja Kanadan laajempaa yhteistyötä,

TOIVOVAT hyötyvänsä molemminpuolisesti korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevasta yhteistyöstä,

KATSOVAT, että on laajennettava mahdollisuuksia osallistua tällä sopimuksella tuettaviin toimiin, erityisesti ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alalla, ja

HALUAVAT uusia perustan korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevan yhteistyön jatkamiselle,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

Tällä sopimuksella asetetaan puitteet korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevalle Euroopan yhteisön ja Kanadan yhteistyölle.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1.

”korkea-asteen oppilaitoksella” asianomaisen osapuolen soveltamien lakien tai käytäntöjen mukaista oppilaitosta, jossa voi saavuttaa korkea-asteen pätevyyksiä tai suorittaa korkea-asteen tutkinnon, riippumatta siitä, mitä nimitystä oppilaitoksesta käytetään,

2.

”ammatillisella oppilaitoksella” julkista, puolijulkista tai yksityistä oppilaitosta, joka asianomaisen osapuolen soveltamien lakien ja käytäntöjen mukaisesti suunnittelee tai toteuttaa toimivaltaisten viranomaisten tunnustamaan pätevyyteen johtavaa ammatillista koulutusta tai ammatillista jatko-, täydennys- tai uudelleenkoulutusta, riippumatta siitä, mitä nimitystä oppilaitoksesta käytetään,

3.

”opiskelijalla” kaikkia niitä henkilöitä, jotka osallistuvat tässä artiklassa määriteltyjen korkea-asteen oppilaitosten tai ammatillisten oppilaitosten järjestämiin opinto- tai harjoittelujaksoihin tai -ohjelmiin, jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä tai jotka saavat näiltä viranomaisilta taloudellista tukea,

4.

”nuorisoasioilla” toiminta-aloja, jotka liittyvät epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen ja joissa on mukana nuorisojärjestöjä ja muita nuorisoalalla toimivia organisaatioita sekä nuorisoalan työntekijöitä, nuorisoasioista vastaavia ja muita toimijoita, jotka työskentelevät nuorten hyväksi tai heidän kanssaan.

3 artikla

Tavoitteet

1.   Tämän sopimuksen yleiset tavoitteet ovat:

a)

edistää keskinäistä ymmärtämystä Euroopan unionin ja Kanadan kansojen välillä ja mukaan luettuna niiden kielten, kulttuurien ja instituutioiden tuntemusta;

b)

parantaa inhimillisten voimavarojen laatua sekä Euroopan yhteisössä että Kanadassa helpottamalla sellaisten taitojen hankkimista, joita globaalin ja osaamiselle rakentuvan talouden haasteet edellyttävät.

2.   Tämän sopimuksen erityiset tavoitteet ovat:

a)

vahvistaa eurooppalaista ja kanadalaista ulottuvuutta korkea-asteen ja ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevassa transatlanttisessa yhteistyössä lisäarvon saavuttamiseksi;

b)

edistää transatlanttisia vaihto-ohjelmia Euroopan unionin ja Kanadan kansalaisten välillä;

c)

edesauttaa korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten samoin kuin nuorisoasioiden alalla toimivien elinten ja organisaatioiden kehitystä;

d)

edesauttaa ja/tai vahvistaa kumppanuuksia niiden sidosryhmien välillä, jotka toimivat korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alalla Euroopan yhteisössä ja Kanadassa;

e)

edesauttaa yksittäisten henkilöiden ammatillista kehittymistä sopimuksen yleisiä tavoitteita täytettäessä;

f)

lisätä mahdollisuuksia nuorisopolitiikkaa ja -työtä koskevalle keskustelulle ja vaihdolle.

3.   Tämän sopimuksen toiminnalliset tavoitteet ovat:

a)

tukea korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä tarkoituksena edistää ja kehittää yhteisiä opinto- ja/tai harjoitteluohjelmia ja opiskelijoiden liikkuvuutta;

b)

parantaa transatlanttisen opiskelijavaihdon laatua edistämällä avoimuutta, tutkintotodistusten sekä opinto- ja harjoittelujaksojen vastavuoroista tunnustamista ja tarvittaessa opintosuoritusten siirtoa;

c)

tukea korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alalla toimivien julkisten ja yksityisten organisaatioiden yhteistyötä toiminnan linjaukseen liittyvän keskustelun ja kokemustenvaihdon virittämiseksi;

d)

tukea ammattityöntekijöiden (myös koulutuksessa olevien ammattilaisten) transatlanttista liikkuvuutta tarkoituksena parantaa Euroopan unionin ja Kanadan suhteille merkityksellisten seikkojen keskinäistä ymmärtämistä ja asiantuntemusta;

e)

tukea nuorisoalalla toimivien elinten ja organisaatioiden sekä nuorisoalan työntekijöiden, nuorisoasioista vastaavien ja muiden nuorisoalan toimijoiden yhteistyötä tarkoituksena edistää hyvien toimintamallien vaihtoa ja verkottumista.

4 artikla

Periaatteet

Tämän sopimuksen mukaisessa yhteistyössä on noudatettava seuraavia periaatteita:

1)

Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja Kanadan provinssien ja territorioiden lainsäädäntövaltaa koulutuksen alalla sekä korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava täysimääräisesti;

2)

tämän sopimuksen nojalla toteutettavista toimista on oltava hyötyä tasapuolisesti;

3)

laaja osallistuminen Euroopan yhteisön eri jäsenvaltioissa ja Kanadan provinsseissa ja territorioissa;

4)

Euroopan yhteisön ja Kanadan kulttuurien, yhteiskuntien ja talouksien koko monimuotoisuuden tunnustaminen;

5)

Euroopan yhteisön ja Kanadan tehostettu yhteistyö, jota täydennetään Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Kanadan välisillä kahdenkeskisillä ohjelmilla ja muilla yhteisön ja Kanadan välisillä korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alan ohjelmilla ja aloitteilla.

5 artikla

Yhteistyö

Yhteistyö toteutetaan tähän sopimukseen sen olennaisena osana kuuluvassa liitteessä kuvattujen toimien avulla.

6 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan sekakomitea. Se muodostetaan kummankin osapuolen edustajista.

2.   Sekakomitean tehtäviin kuuluu:

a)

tarkastella tässä sopimuksessa tarkoitettua yhteistyötä;

b)

antaa osapuolille kertomus tämän sopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisen yhteistyön tasosta, tilasta ja tehokkuudesta;

c)

jakaa tietoa viimeaikaisesta kehityksestä, toimintalinjoista, uusista suuntauksista tai innovatiivisista käytännöistä korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alalla.

3.   Sekakomitean on pyrittävä kokoontumaan joka toinen vuosi, vuorotellen Euroopan unionissa ja Kanadassa. Muita kokouksia voidaan pitää siten kuin niistä yhteisesti sovitaan.

4.   Sekakomitean päätökset on tehtävä yhteisymmärryksessä. Pöytäkirjan hyväksyvät kummankin osapuolen kokousta yhdessä johtamaan valitsemat henkilöt, ja se toimitetaan yhdessä kertomuksen kanssa vuonna 1976 tehdyllä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevalla Euroopan yhteisön ja Kanadan puitesopimuksella perustetulle yhteistyökomitealle ja kummankin osapuolen asianomaisille ministereille.

7 artikla

Seuranta ja arviointi

Yhteistyötä seurataan ja arvioidaan tarpeen mukaan yhteistoiminnassa siten, että mahdollistetaan yhteistyötoimien uudelleen suuntaaminen niiden toteuttamisen aikana ilmenevien tarpeiden tai mahdollisuuksien mukaan.

8 artikla

Rahoitus

1.   Yhteistyö toteutetaan käytettävissä olevien varojen sekä Euroopan yhteisön ja Kanadan soveltuvien lakien, asetusten, politiikkojen ja ohjelmien mukaisesti. Rahoitus perustuu yhtäläiseen rahoitukseen osapuolten välillä.

2.   Kumpikin osapuoli toimittaa varoja seuraavien henkilöiden välittömäksi hyödyksi:

Euroopan yhteisö: jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion kansalaiset tai henkilöt, joille jokin jäsenvaltio on myöntänyt pysyvän asukkaan virallisen aseman;

Kanada: sen kansalaiset ja Kanadan lainsäädännössä määritellyt pysyvät asukkaat.

3.   Sekakomitean aiheuttamista tai sen puolesta syntyvistä kustannuksista vastaa se osapuoli, jolle kustannuksen aiheuttanut jäsen on vastuussa. Sekakomitean kokouksiin suoraan liittyvistä kustannuksista, lukuun ottamatta matka- ja oleskelukustannuksia, vastaa isäntänä toimiva osapuoli.

9 artikla

Henkilöstön pääsy maahan

Kumpikin osapuoli toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet ja tekee parhaansa helpottaakseen toisen osapuolen tämän sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön liittyvän henkilöstön ja opiskelijoiden sekä aineiston ja laitteiden saapumista sen alueelle ja lähtöä sen alueelta kummankin osapuolen lakien ja asetusten mukaisesti.

10 artikla

Muut sopimukset

1.   Tämä sopimus ei rajoita osapuolten välisten muiden sopimusten mukaisesti tehtävää yhteistyötä.

2.   Tämä sopimus ei rajoita Euroopan yhteisön yksittäisten jäsenvaltioiden ja Kanadan voimassa olevien tai tulevien kahdenkeskisten sopimusten soveltamista tämän sopimuksen kattamilla aloilla.

11 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin, sekä Kanadan alueeseen.

12 artikla

Loppumääräykset

1.   Kummankin osapuolen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle, että se suostuu sitoutumaan tähän sopimukseen. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeiseksi tämän tekevä osapuoli on tehnyt toiselle osapuolelle kyseisen ilmoituksen.

2.   Tämä sopimus on voimassa kahdeksan vuotta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa osapuolten kirjallisella sopimuksella.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella.

4.   Muutokset ja sopimuksen jatkaminen on tehtävä kirjallisesti, ja ne tulevat voimaan osapuolten määrittelemänä päivänä.

5.   Kumpi tahansa osapuolista voi saada tämän sopimuksen päättymään sanomalla sen kirjallisesti irti kaksitoista kuukautta edeltäkäsin. Tämän sopimuksen päättyminen tai irtisanominen ei vaikuta sen mukaisesti tehtyjen järjestelyjen voimassaoloon tai kestoon eikä tämän sopimuksen liitteen nojalla syntyneisiin velvoitteisiin.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 5 päivänä joulukuuta vuonna 2006 kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

LIITE

TOIMET

1.   Korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen alan toimet

1.1.   Osapuolet tukevat korkea-asteen oppilaitoksia ja ammatillisia oppilaitoksia, jotka muodostavat EY:n ja Kanadan välisiä yhteenliittymiä korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevien yhteisten hankkeiden toteuttamiseksi.

1.2.   Jokaisen yhteenliittymän on koostuttava monenvälisestä kumppanuudesta, jossa on oltava mukana laitoksia vähintään kahdesta Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta ja vähintään kahdesta Kanadan provinssista tai territoriosta.

1.3.   Yhteenliittymien toimiin on pääsääntöisesti sisällyttävä transatlanttista opiskelijoiden liikkuvuutta yhteisten opinto-ohjelmien puitteissa, tutkintojen molemminpuolista tunnustamista sekä kieli- ja kulttuurivalmennusta siten, että vaihto olisi tasavertaista kumpaankin suuntaan.

1.4.   Kummankin osapuolen asianomaiset viranomaiset sopivat yhdessä EY:n ja Kanadan välisten yhteenliittymien yhteistyöhön soveltuvista aiheista ja niiden etusijajärjestyksestä.

1.5.   Osapuolet voivat myöntää rahoitustukea opiskelijoiden liikkuvuuteen sellaisille korkea-asteen ja/tai ammatillisten oppilaitosten yhteenliittymille, jotka ovat osoittautuneet erityisen laadukkaiksi osapuolten rahoittamien yhteishankkeiden toteuttamisessa.

2.   Nuorisoalan toimet

Osapuolet voivat myöntää rahoitustukea toimiin, joissa on mukana nuorisoalalla toimivia elimiä ja organisaatioita, nuorisoalan työntekijöitä, nuorisoasioista vastaavia ja muita nuorisoalan toimijoita. Toimiin voi kuulua seminaareja, ammatillisia kursseja, työelämään tutustumista ja opintovierailuja, joilla on tietty teema, esimerkiksi kansalaisuus, kulttuurinen monimuotoisuus, yleishyödyllinen tai vapaaehtoistyö sekä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustaminen.

3.   Täydentävät toimet

3.1.   Osapuolet voivat toteuttaa rajoitetun määrän sopimuksen tavoitteiden mukaisia täydentäviä toimia, muun muassa kokemusten ja hyvien toimintamallien vaihtoa sekä resurssien ja sähköisen materiaalin yhteistä hyödyntämistä korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alalla.

3.2.   Osapuolet voivat myöntää rahoitustukea politiikan tarpeita palveleviin toimenpiteisiin, joissa on mukana korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alalla toimivia organisaatioita; näihin toimenpiteisiin voivat kuulua muun muassa tutkimukset, konferenssit, seminaarit, työryhmät, ammatillista kehittymistä koskevat workshopit sekä vertailuanalyysit, ja niissä voidaan käsitellä useita aloja koskevia korkea-asteen ja ammatilliseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä, kuten tutkintojen tunnustamista ja opintosuoritusten siirtoa eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECTS) puitteissa.

3.3.   Osapuolet voivat myöntää rahoitustukea niiden ammattityöntekijöiden liikkuvuutta (mukaan luettuina vastavalmistuneet ja koulutuksessa olevat ammattilaiset), jotka haluavat suorittaa lyhytkestoisia opintoja tai koulutusohjelmia asiantuntemuksensa kehittämiseksi EY:n ja Kanadan suhteiden kannalta erityisen merkittävillä, osapuolten nimeämillä aloilla.

3.4.   Osapuolet voivat myöntää rahoitustukea entisten opiskelijoiden yhdistyksille, joiden toiminnassa on mukana opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet EY:n ja Kanadan välisen yhteenliittymän toteuttamiin vaihtoihin korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla. Näitä yhdistyksiä voi johtaa yksi tai useampi organisaatio, jonka osapuolet nimeävät yhdessä.

Toimien hallinnointi

1.   Kumpikin osapuoli voi myöntää rahoitustukea tämän sopimuksen mukaisiin toimintoihin.

2.   Yhteishankkeiden hallinnosta vastaavat kummankin osapuolen toimivaltaiset virkamiehet. Heidän tehtäviinsä voi kuulua

ehdotusten tekemistä koskevista säännöistä ja menetelmistä päättäminen mukaan luettuna hakijoille tarkoitettujen yhteisten ohjeiden laatiminen;

aikataulun laatiminen ehdotuspyyntöjen julkaisemista sekä ehdotusten jättämistä ja valintaa varten;

tietojen antaminen tämän sopimuksen mukaisista toimista ja niiden toteuttaminen;

akateemisten neuvonantajien ja asiantuntijoiden nimeäminen, myös ehdotusten riippumatonta arviointia varten;

rahoitettavien hankkeiden suositteleminen kummankin osapuolen asianomaisille viranomaisille;

rahoituksen hallinnointi;

ohjelman seuranta ja arviointi käyttäen yhteistyöhön perustuvaa menetelmää.

3.   Euroopan yhteisö antaa pääsääntöisesti tukea (myös stipendein) yhteisöstä oleville hankekumppaneille; Kanada antaa tukea kanadalaisille hankekumppaneille.

Tekniset tukitoimet

Osapuolet osoittavat varat niiden palveluiden hankkimiseksi, joilla varmistetaan sopimuksen optimaalinen täytäntöönpano; osapuolet voivat erityisesti järjestää seminaareja, kokouksia tai muita asiantuntijatapaamisia sekä toteuttaa arviointitoimia, tuottaa julkaisuja tai jakaa tietoa asiaan liittyvistä seikoista.


30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2006,

tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta

(2006/965/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö rahoittaa osittain jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat eläintautien ja zoonoosien hävittämistä, torjuntaa ja seurantaa vuotuisten ohjelmien pohjalta, jotka on hyväksytty tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (3) 24 artiklassa vahvistettujen vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti.

(2)

Eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmia koskevien yhteisön yhteisrahoitusmenettelyjen uudelleentarkastelu, jossa on otettu huomioon erityisesti elintarvikkeiden turvallisuudesta annetun valkoisen kirjan toimen 29 nojalla perustetun, tautien hävittämistä jäsenvaltioissa seuraavan työryhmän toiminnan perusteella saadut kokemukset, on osoittanut, että monivuotisten ohjelmien sekä uuden tauti- ja zoonoosiluettelon avulla päästäisiin entistä parempiin tuloksiin. Toteuttamalla eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmat monivuotisina voitaisiin tehokkaammin edetä kohti ohjelmille asetettuja tavoitteita ja parantaa niiden hallintoa, avoimuutta ja tarkastettavuutta, mikä tehostaisi yhteisön varojen käyttöä. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa kyseisiin ohjelmiin sovellettavia säännöksiä siten, että monivuotisten ohjelmien rahoittaminen on mahdollista.

(3)

Uudelleentarkastelussa kävi myös ilmi, että luettelo, jossa on rajoitettu määrä yhteisrahoituksen saantiin tukikelpoisia eläintauteja ja zoonooseja, parantaisi hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien tehokkuutta. Tautien ja zoonoosien luettelo, joka heijastaa yhteisön prioriteetteja ja joiden hävittämistä yhteisön rahoitus edistää, olisi laadittava ottamalla huomioon, millainen vaikutus tällaisilla taudeilla ja zoonooseilla voi olla kansanterveyteen sekä kansainväliseen ja yhteisön sisäiseen eläinten ja eläinperäisten tuotteiden kauppaan. Zoonoosien torjuntaa koskevat erityissäännökset olisi näin ollen kumottava. Luetteloa olisi voitava muuttaa komiteamenettelyä noudattaen uusien eläintautien tai uuden epidemiologisen tai tieteellisen näytön huomioon ottamiseksi.

(4)

Jäsenvaltioiden komissiolle esittämien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymismenettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi säädettävä yhteisön yhteisrahoitukseen oikeutettujen ohjelmien hyväksymisestä yhdellä päätöksellä, joka korvaisi nykyisin vaadittavat kaksi päätöstä, joista ensimmäisessä luetellaan rahoituskelpoiset ohjelmat ja toisessa ilmoitetaan hyväksytyt ohjelmat.

(5)

Jotta komissio voi seurata ohjelmien täytäntöönpanoa, jäsenvaltioiden olisi säännöllisin väliajoin raportoitava komissiolle toteutetuista toimista, saavutetuista tuloksista ja aiheutuneista menoista.

(6)

Tiettyjen eläintautien hävittämis- ja seurantatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista 27 päivänä marraskuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/638/EEC (4) vahvistetaan niitä hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmia, joille haetaan yhteisön rahoitusta, koskevat tekniset ja tiedottamiseen liittyvät vaatimukset. Näitä teknisiä vaatimuksia ja tietoja olisi ajantasaistettava ja mukautettava säännöllisesti ja viipymättä tekniikan ja tieteen edistyksen sekä ohjelmien täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella. Siksi on asianmukaista antaa komissiolle valtuudet hyväksyä ja tarvittaessa saattaa ajan tasalle kyseisiä teknisiä perusteita. Neuvoston päätös 90/638/ETY olisi tämän mukaisesti kumottava.

(7)

Traces-järjestelmän käyttöönotosta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/292/EY (5) säädetään aikaisempien tietokonepohjaisten järjestelmien (Animo ja Shift) sisällyttämisestä uuteen järjestelmään. Siksi on aiheellista ottaa huomioon eläinlääkinnällisten menetelmien tietokoneistamisessa tapahtunut kehitys sekä säätää yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän hoitamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon tarvittavista varoista ottaen tarvittaessa huomioon kansalliset tietokantojen olemassaolo.

(8)

Tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä voidaan kehittää ja panna täytäntöön aiempaa paremmin. Lisäksi kaikkialla yhteisössä on pikaisesti levitettävä mahdollisimman laajasti tietoa eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä. Siksi on suotavaa laajentaa päätöksen 90/424/ETY soveltamisalaa kattamaan eläinten terveyden ja eläinperäisten elintarvikkeiden lisäksi myös eläinten suojelua koskevan tiedotuspolitiikan rahoittaminen.

(9)

Päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/53/EY säädetään, että yhteisön rahoitus myönnetään niihin jäsenvaltioiden suorittamiin hävittämistoimenpiteisiin, joiden avulla torjutaan lintuinfluenssaa. On suotavaa, että tämä rahoitus kattaa myös ne kustannukset, joita jäsenvaltioille aiheutuu siitä, että omistajille korvataan munien hävittämisestä aiheutuneet tappiot.

(10)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään lisäksi, että jäsenvaltioille annetaan teknistä ja tieteellistä apua yhteisön eläinlääkintäalan lainsäädännön ja koulutuksen kehittämiseksi. Ottaen huomioon aiemmat kokemukset on suotavaa laajentaa tämä mahdollisuus koskemaan myös kansainvälisiä järjestöjä, kuten Kansainvälistä eläintautivirastoa (OIE) ja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöä (FAO).

(11)

Selkeyden vuoksi on myös asianmukaista muuttaa päätöstä 90/424/ETY, jotta jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että sitä uhkaa suoraan jossakin kolmannessa maassa tai toisessa jäsenvaltiossa esiintyvän eläintaudin leviäminen, ja lisätä mainitun päätöksen 6 artiklassa tarkoitetut eläintaudit liitteessä mainittuihin tauteihin.

(12)

Päätös 90/424/ETY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 90/424/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.”

2)

Korvataan 3 a artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

50 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat jäsenvaltiolle siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettyjen lintujen lopettamisen tai hävitettyjen munien arvon korvaamisesta karjanomistajille,”

3)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jäsenvaltiota suoraan uhkaa 3 artiklan 1 kohdassa, 3 a artiklan 1 kohdassa, 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa tai liitteessä tarkoitetun taudin esiintyminen tai leviäminen jonkin kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa suojautuakseen.”

4)

Korvataan I osaston 3 luvun otsikko seuraavasti:

5)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Yhteisö osallistuu eläinten terveyttä, eläinten hyvinvointia ja eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan tiedotuspolitiikan täytäntöönpanoon myöntämällä rahoitusta:

a)

sellaisen tietojärjestelmän perustamiseen ja kehittämiseen, johon sisältyy asianmukaisia tietoja sisältävä tietokanta,

i)

johon kootaan ja jossa säilytetään kaikki eläinten terveyttä, eläinten hyvinvointia ja eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaan yhteisön lainsäädäntöön liittyvät tiedot;

ii)

josta jaetaan i) alakohdassa tarkoitettuja tietoja toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille, ottaen tarvittaessa huomioon liitännät kansallisiin tietokantoihin;

b)

eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valmistelemiseen ja kehittämiseen tarvittavien tutkimusten toteuttamiseen.”

6)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”Yhteisö voi toteuttaa tai auttaa jäsenvaltioita tai kansainvälisiä järjestöjä toteuttamaan teknisiä tai tieteellisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen yhteisön eläinlääkintäalan lainsäädännön tai eläinlääkäreiden koulutuksen kehittämiseksi.”

7)

Korvataan II osaston otsikko seuraavasti:

8)

Korvataan 24 artikla seuraavasti:

”24 artikla

1.   Otetaan käyttöön yhteisön rahoitustoimenpide niiden kustannusten korvaamiseksi, joita jäsenvaltioille aiheutuu liitteessä olevassa luettelossa mainittujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien, jäljempänä ’ohjelmat’, rahoittamisesta.

Liitteessä olevaa luetteloa voidaan muuttaa 41 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti etenkin sellaisten eläintautien puhjetessa, jotka voivat olla vaaraksi eläinten terveydelle ja välillisesti kansanterveydelle, tai uuden epidemiologisen tai tieteellisen näytön perusteella.

2.   Jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä seuraavan vuoden aikana alkavat, vuoden kestävät tai monivuotiset ohjelmat, joita varten ne toivovat saavansa yhteisön rahoitusta.

Huhtikuun 30 päivän jälkeen esitetyille ohjelmille ei voida myöntää rahoitusta seuraavana vuonna.

Jäsenvaltioiden esittämien ohjelmien on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

a)

kuvaus taudin epidemiologisesta tilanteesta ennen ohjelman alkamispäivää;

b)

sen maantieteellisen ja hallinnollisen alueen kuvaus ja rajojen määrittely, jolla ohjelmaa sovelletaan;

c)

ohjelman todennäköinen kesto, toteutettavat toimenpiteet sekä ohjelman päättymispäivään mennessä saavutettava tavoite;

d)

erittely ohjelman arvioiduista kustannuksista sekä ohjelmalta odotettavista hyödyistä;

Yksityiskohtaiset vaatimukset, mukaan lukien ne, joita edellytetään, kun osallistuvia jäsenvaltioita on enemmän kuin yksi, hyväksytään 41 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Kussakin jäsenvaltion esittämässä monivuotisessa ohjelmassa on annettava tässä kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaiset tiedot ohjelman kestoajan kunkin vuoden osalta.

3.   Komissio voi kehottaa jäsenvaltiota esittämään monivuotista ohjelmaa tai pidentämään yhdeksi vuodeksi esitetyn ohjelman kestoa silloin, kun monivuotisella ohjelmalla katsotaan parannettavan tietyn taudin hävittämis-, torjunta- ja seurantatoimien tehokkuutta, erityisesti kun on kyse eläinten terveydelle ja välillisesti kansanterveydelle mahdollisesti aiheutuvista vaaroista.

Komissio voi yhdessä kyseisten jäsenvaltioiden kanssa sovittaa yhteen alueellisia ohjelmia, joihin osallistuu enemmän kuin yksi jäsenvaltio.

4.   Komissio arvioi jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat sekä eläinlääkintää että rahoitusta koskevasta näkökulmasta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asiaa koskevat lisätiedot, joita tämä pitää tarpeellisina arvioidakseen ohjelmaa.

Ohjelmien tietojenkokoamisvaihe päättyy kunkin vuoden syyskuun 15 päivänä.

5.   Viimeistään kunkin vuoden marraskuun 30 päivänä hyväksytään 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a)

ohjelmat, jotka on tarvittaessa muutettu 4 kohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottamiseksi;

b)

yhteisön rahoitusosuuden taso;

c)

yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärä;

d)

mahdolliset edellytykset yhteisön rahoitusosuuden myöntämiselle.

Ohjelmat hyväksytään enintään kuudeksi vuodeksi.

6.   Muutokset ohjelmiin hyväksytään 42 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat kertomukset kunkin hyväksytyn ohjelman osalta:

a)

tekniset ja rahoitusta koskevat välikertomukset;

b)

viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä yksityiskohtainen tekninen vuosikertomus, johon sisältyy saavutettujen tulosten arviointi ja yksityiskohtainen selvitys edellisen vuoden aikana aiheutuneista kustannuksista.

8.   Jäsenvaltioiden jostain tietystä ohjelmasta edellisenä vuonna suorittamia menoja koskevat maksupyynnöt on esitettävä komissiolle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

Jos maksupyynnöt myöhästyvät, yhteisön rahoitusosuutta vähennetään kyseisen vuoden kesäkuun 1 päivänä 25 prosentilla, elokuun 1 päivänä 50 prosentilla, syyskuun 1 päivänä 75 prosentilla ja lokakuun 1 päivänä 100 prosentilla.

Komissio päättää yhteisön maksuosuudesta viimeistään kunkin vuoden lokakuun 30 päivänä ottaen huomioon jäsenvaltioiden 7 kohdan mukaisesti toimittamat tekniset ja rahoitusta koskevat kertomukset.

9.   Komission asiantuntijat voivat suorittaa yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tarkastuksia paikan päällä silloin, kun on tarpeen varmistaa tämän päätöksen yhdenmukainen soveltaminen rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (6) 45 artiklan mukaisesti.

Tällaisia tarkastuksia suorittaessaan komission asiantuntijoiden apuna voi olla 41 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen perustettu asiantuntijaryhmä.

10.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 41 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

11.   Jäsenvaltiot voivat jakaa asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (7) 17 artiklan mukaisesti laadituissa toimintaohjelmissa varoja liitteessä tarkoitettujen vesiviljelyeläinten tautien hävittämiseen.

Varat jaetaan tässä artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti seuraavin mukautuksin:

a)

tuen osuus on asetuksessa (EY) N:o 1198/2006 säädetyn mukainen;

b)

tämän artiklan 8 kohtaa ei sovelleta.

Hävittäminen on suoritettava vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (8) 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai kyseisen direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditun, hyväksytyn ja toteutetun hävittämisohjelman mukaisesti.

9)

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Ohjelmien yhteisrahoittamiseen tarkoitetut yhteisön talousarviositoumukset toteutetaan vuosittain. Monivuotisten ohjelmien menoja koskevat talousarviositoumukset hyväksytään Euroopan yhteisön yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 1605/2002 (9) 76 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Monivuotisten ohjelmien ensimmäinen talousarviositoumus tehdään ohjelmien hyväksymisen jälkeen. Komissio tekee myöhemmät sitoumukset 24 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun rahoituksen myöntämistä koskevan päätöksen perusteella.

10)

Kumotaan 29, 29 a, 32 ja 33 artikla.

11)

Korvataan 37 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää sellaisten eläinlääkinnällisten menettelyjen tietokoneistamiseen, jotka koskevat:

a)

elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäistä kauppaa sekä niiden tuontia,

b)

yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän hoitamista, hallinnointia ja ylläpitoa, mukaan lukien tarvittaessa liitännät kansallisiin tietokantoihin”

12)

Korvataan 43 a artikla seuraavasti:

”43 a artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka neljäs vuosi kertomuksen eläinten terveyttä koskevasta tilanteesta sekä ohjelmien täytäntöönpanon kustannustehokkuudesta eri jäsenvaltioissa, mukaan lukein yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä arviointiperusteista.”

13)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Kumotaan päätös 90/638/ETY siitä päivästä alkaen, jona päätös, jossa säädetään päätöksen 90/424/ETY 24 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut vaatimukset sekä kyseisen päätöksen 24 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut yksityiskohtaiset säännöt, tulee voimaan.

3 artikla

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa hyväksyttyihin ohjelmiin sovelletaan edelleen päätöksen 90/424/ETY, sellaisena kuin se oli ennen kuin sitä muutettiin tällä päätöksellä, asiaankuuluvia säännöksiä. Siitä huolimatta, mitä 24 artiklan 1 kohdassa säädetään, nautaeläinten tarttuvaa leukoosia ja Anjeszkyn tautia koskevia ohjelmia voidaan rahoittaa 31 päivään joulukuuta 2010.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19. päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  Lausunto annettu 12. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)..

(2)  Lausunto annettu 26.10.2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/782/EY (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 57).

(4)  EYVL L 347, 12.12.1990, s. 27, päätös sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/65/ETY (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(5)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/123/EY (EUVL L 39, 11.2.2005, s. 53).

(6)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL:ssä L 191, 28.5.2004, s. 1.

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27.7.2006, Euroopan kalastusrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).

(8)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.”

(9)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.”


LIITE

Eläintaudit ja zoonoosit

Nautojen tuberkuloosi

Naudan luomistauti

Lampaan ja vuohen luomistauti (B. melitensis)

Bluetongue-tauti endeemisillä tai riskialttiilla alueilla

Afrikkalainen sikarutto

Sian vesikulääritauti

Klassinen sikarutto

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

Lohen tarttuva anemia

Pernarutto

Naudan tarttuva keuhkorutto

Lintuinfluenssa

Raivotauti

Ekinokokkoosi

Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE)

Kampylobakterioosi

Listerioosi

Salmonelloosi (zoonoottinen salmonella)

Trikinoosi

Verosytotoksinen E. coli

Karpin kevätviremia (SVC)

Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS)

Koikarpin herpesvirus (KHV)

Bonamioosi-nilviäistauti (Bonamia ostreae)

Marteilioosi-nilviäistauti (Marteilia refringens)

Äyriäisten valkopilkkutauti.


Komissio

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2006,

alakloorin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6567)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/966/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio toteuttaa työohjelman sellaisten kasvinsuojelutuotteissa käytettävien tehoaineiden tutkimiseksi, jotka olivat markkinoilla jo 25 päivänä heinäkuuta 1993. Tämän ohjelman toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistettiin kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92 (2).

(2)

Kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden luettelon vahvistamisesta ja esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden nimeämisestä asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 933/94 (3) nimetään tehoaineet, jotka olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 3600/92 nojalla, ja kunkin tehoaineen arvioinnin esittelijänä toimiva jäsenvaltio sekä luetellaan kunkin tehoaineen valmistajat, jotka ovat jättäneet ilmoituksen määräaikaan mennessä.

(3)

Alakloori on yksi asetuksessa (EY) N:o 933/94 nimetyistä 89 tehoaineesta.

(4)

Espanja, joka on nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 20 päivänä heinäkuuta 1999 komissiolle arviointikertomuksen tiedoista, jotka se oli saanut ilmoittajilta kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Esittelevän jäsenvaltion kertomuksen saatuaan komissio aloitti jäsenvaltioiden asiantuntijoiden sekä pääilmoittajien kuulemiset asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kävi ilmi, että tarvitaan lisätietoja. Komission päätöksessä 2001/810/EY (4) säädetty määräaika, johon mennessä ilmoittajan oli toimitettava tiedot, päättyi 25 päivänä toukokuuta 2002. Samassa päätöksessä asetettiin pitkäaikaisille tutkimuksille myöhempi määräaika, joka on 31 päivänä joulukuuta 2002.

(6)

Komissio järjesti pääasiallisten tietojen toimittajien ja esittelevän jäsenvaltion kanssa kolmikantakokouksen tästä tehoaineesta 19 päivänä joulukuuta 2003.

(7)

Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet uudelleen Espanjan laatimaa arviointikertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa. Uudelleentarkastelu saatiin päätökseen 4 päivänä huhtikuuta 2006 alaklooria koskevana komission tarkastelukertomuksena.

(8)

Alakloorin tarkastelu toi esiin joukon ratkaisemattomia kysymyksiä, joita tarkasteltiin kasvien terveyttä, kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevässä tiedepaneelissa. Tiedepaneelia pyydettiin antamaan lausunto kahdesta kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys koski sitä, onko rotilla tehdyssä karsinogeenisuustutkimuksessa havaittu nenäkuorikoiden tuumorien esiintyminen merkittävää ihmisten kannalta, ja jos näin on, onko kyseessä genotoksinen mekanismi. Toinen kysymys oli, ovatko arvon 0,1 µg/l ylittävistä metaboliiteista 65, 85, 54, 25, 76 ja 51 esitetyt tiedot riittävät sen osoittamiseksi, että metaboliitit eivät ole merkityksellisiä. Tiedepaneeli totesi ensimmäisen kysymyksen osalta antamassaan lausunnossa (5), että näytön mukaan vaikuttaa siltä, että rotilla tehdyissä karsinogeenisuustutkimuksissa havaittuun nenäkuorikoiden tuumoreiden esiintymiseen liittyy jokin muu vaikutustapa kuin genotoksisuus. Vaikka vaikutustapa saattaisi olla merkityksellinen ihmisten kannalta, sellaiset aktiivisen metaboliitin pitoisuudet, jotka käynnistäisivät syöpään johtavan tapahtumaketjun, ovat erittäin epätodennäköisiä. Toisen kysymyksen osalta tiedepaneeli totesi, että metaboliittien 65, 54 ja 25 toksisuutta on testattu riittävästi, mutta että maaperässä olevien metaboliittien 85, 76 ja 51 toksisuutta koskeva tietopohja on riittämätön Maaperässä olevien metaboliittien 85, 76 ja 51 genotoksisuutta koskeva tietopohja on myös riittämätön. Tiedepaneeli ei pystynyt toteamaan, että metaboliitti 25 olisi genotoksisuuden kannalta katsottuna turvallinen. Lopuksi todettiin, että vaikka metaboliittien 65 ja 54 osalta esitetyt tiedot ovat riittävät osoittamaan, että kyseiset metaboliitit eivät ole merkityksellisiä, vastaavaa ei voida todeta metaboliiteista 85, 76, 51 ja 25.

(9)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa on havaittu muita huolenaiheita. Havaittiin, että joidenkin edellä mainittujen metaboliittien odotetut pitoisuudet pohjavedessä ylittävät enimmäisrajan 0,1 µg/l. Lisäksi ei voitu sulkea pois alakloorin mahdollista karsinogeenisuutta. Tässä yhteydessä alakloori on luokiteltu luokan 3 karsinogeeniksi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (6) mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla komission direktiivillä 2004/73/EY (7). Tässä tapauksessa pidettiin aiheellisena käyttäjän altistuksen hyväksyttävän raja-arvon (AOEL) määrittämisessä käytettävien turvallisuustekijöiden lisäämistä. Altistuminen, joka aiheutuisi aineen käsittelystä ja sen käytöstä ilmoittajan ehdottamina määrinä, toisin sanoen annoksina hehtaaria kohden, ylittäisi tämän rajan ja johtaisi näin ollen käyttäjille aiheutuvaan riskiin, joka ei olisi hyväksyttävissä.

(10)

Koska nämä kysymykset ovat edelleen ratkaisematta, toimitettujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että alaklooria sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotettujen käyttöedellytysten yhteydessä direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(11)

Tämän vuoksi alaklooria ei pitäisi sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(12)

Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että voimassa olevat alaklooria sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä uusita ja että tällaisille tuotteille ei myönnetä enää uusia lupia.

(13)

Jäsenvaltioiden myöntämä lisäaika alaklooria sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle olisi rajattava enintään 12 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin käyttää enää ainoastaan yhtenä kasvukautena.

(14)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta toimia, joita komissio voi myöhemmin toteuttaa kyseisen tehoaineen osalta tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/117/ETY (8) mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 850/2004 (9).

(15)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukainen hakemus alakloorin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(16)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Alaklooria ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a)

Alaklooria sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 18 päivänä kesäkuuta 2007;

b)

Joulukuun 19 päivästä 2006 alkaen alaklooria sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja määräajan on päätyttävä viimeistään 18 päivänä kesäkuuta 2008.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/75/EY (EUVL L 248, 12.9.2006, s.3).

(2)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000 (EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95 (EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1).

(4)  EYVL L 305, 22.11.2001, s. 32.

(5)  Kasvien terveyttä, kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevän tiedepaneelin 28 päivänä lokakuuta 2004 hyväksymä lausunto, jonka komissio pyysi neuvoston direktiivin 91/414/ETY yhteydessä tehtävään alakloorin arviointiin liittyen (kysymys nro EFSA-Q-2004-48).

(6)  EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(8)  EUVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.