ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 390

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
30. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1995/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 390/1


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1995/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 279 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 183 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (2),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään varainhoitouudistuksen oikeusperustasta. Tältä osin sen olennainen sisältö olisi säilytettävä ja sitä olisi vahvistettava. Erityisesti olisi lisättävä avoimuutta säätämällä yhteisön rahoituksen saajia koskevasta tiedottamisesta. Lisäksi asetuksessa säädettyjä budjettiperiaatteita olisi noudatettava kaikissa säädöksissä ja poikkeukset olisi rajoitettava mahdollisimman vähiin.

(2)

Käytännön kokemusten perusteella varainhoitoasetukseen olisi tehtävä tiettyjä muutoksia, jotta talousarvion toteuttamista ja sen perustana olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista voidaan helpottaa ja tiettyjä menettelyjä ja asiakirjoja koskevia vaatimuksia voidaan suhteuttaa paremmin riskeihin ja kustannuksiin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannessa kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

(3)

Kaikkien muutosten olisi edistettävä komission uudistustavoitteiden toteuttamista sekä tehostettava tai tuettava moitteetonta varainhoitoa ja näin edistettävä riittävän varmuuden saamista taloustapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

(4)

Ajanjaksoksi 2007–2013 annettavissa perussäädöksissä olevien, tulojen ja menojen toteuttamista koskevat säännökset olisi otettava huomioon näiden säädösten ja varainhoitoasetuksen keskinäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

(5)

Olisi selvennettävä, että moitteeton varainhoito edellyttää vaikuttavaa ja tehokasta sisäistä valvontaa, ja sisäisen valvonnan järjestelmien keskeiset piirteet ja tavoitteet olisi määriteltävä.

(6)

Talousarviosta peräisin olevien varojen käytön avoimuuden varmistamiseksi on tarpeen asettaa saataville tietoa kyseisten varojen saajista tietyin rajoituksin, jotka ovat tarpeen oikeutettujen yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi ja ottaen huomioon Euroopan maatalouden tukirahaston erityisen tilikauden.

(7)

Talousarvion yhtenäisyyden periaatteeseen liittyvää sääntöä ennakkorahoituksesta syntyvistä korkotuotoista olisi yksinkertaistettava. Koron perintään liittyvä hallinnollinen rasite on suhteeton sen tavoitteeseen nähden, ja olisi tehokkaampaa sallia koron kuittaaminen saajalle suoritettavaa loppumaksua vastaan.

(8)

Vuotuisperiaatetta koskevien säännösten joustavuutta ja avoimuutta olisi lisättävä, jotta voidaan vastata toimintaan liittyviin vaatimuksiin. Määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle olisi sallittava poikkeustapauksissa, kun ne käytetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1290/2005 (5) perustetusta Euroopan maatalouden tukirahastosta suoraan maanviljelijöille suoritettaviin maksuihin.

(9)

Kun uudet maataloussäännökset tulevat voimaan, jäsenvaltioiden maksupyynnöt alkavat painottua voimakkaasti varainhoitovuoden n alkuun. Sen vuoksi Euroopan maatalouden tukirahaston juoksevia hallintomenoja (jotka otetaan vuoden n talousarvioon) koskevien ennakkositoumusten (jotka tehdään vuoden n-1 marraskuun 15 päivän jälkeen) enimmäismäärää olisi nostettava kolmeen neljäsosaan viimeksi vahvistetun maataloutta koskevan talousarvion vastaavista määrärahoista. Säännöstä hallintomenoja koskevien ennakkositoumusten enimmäismäärästä olisi tarkistettava siten, että sillä tarkoitetaan määrärahoja, joista budjettivallan käyttäjä on päättänyt, ja tämän vuoksi määrärahasiirrot eivät ole mahdollisia.

(10)

Eläinlääkintätoimenpiteiden rahoittaminen Euroopan maatalouden tukirahaston jaksottamattomista määrärahoista vaikeuttaa tarpeettomasti näiden toimenpiteiden toteuttamista erityisesti määrärahojen siirtämiselle asetettujen rajoitusten vuoksi. Sen vuoksi olisi sallittava jaksotettujen määrärahojen käyttö näistä toimenpiteistä aiheutuviin menoihin, mikä vastaisi paremmin toimenpiteiden monivuotista luonnetta.

(11)

Yleiskatteisuusperiaatetta koskevissa säännöksissä olevaan, käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevaan luetteloon olisi lisättävä kaksi kohtaa. Ensiksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus suorittaa kertaluonteisia maksuja komission hallinnoimiin ulkosuhdeohjelmiin kuuluviin hankkeisiin, mikä on jo mahdollista joissakin tutkimusohjelmissa. Nämä maksut olisi katsottava käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. Toiseksi uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen, tarvikkeiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä saatavat tulot olisi katsottava käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi, jotta kannustettaisiin tulojen ja menojen hyväksyjiä huolehtimaan siitä, että niistä saadaan mahdollisimman hyvä hinta.

(12)

Nykyisin komission on saatava budjettivallan käyttäjän lupa sellaisten lahjojen, testamenttilahjoitusten tai muiden lahjoitusten vastaanottamiseen, joista aiheutuu menoja. Turhien ja raskaiden menettelyjen välttämiseksi luvan olisi oltava pakollinen vain, jos lahjoitus ylittää arvoltaan tietyn määrän ja siitä aiheutuu huomattavia kuluja.

(13)

Määrärahojen siirtämistä koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä tietyiltä osin, koska ne ovat osoittautuneet käytännössä epäselviksi tai hankaliksi soveltaa.

(14)

Tehokkuussyistä komission olisi saatava päättää itsenäisesti varauksiin otettujen määrärahojen siirtämisestä, kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttuu perussäädös talousarviota laadittaessa, mutta perussäädös annetaan kuluvan varainhoitovuoden aikana.

(15)

Komission hallintomäärärahojen siirtoa koskevat säännöt olisi sovitettava talousarvion uuteen toimintoperusteiseen budjetoinnin rakenteeseen. Sen vuoksi olisi säädettävä ilmoitusmenettelyä koskevasta poikkeuksesta. Komission olisi varainhoitovuoden viimeisen kuukauden aikana voitava päättää itsenäisesti henkilöstömenoihin tarkoitettujen määrärahojen siirtämisestä tietyissä rajoissa.

(16)

Useita varainhoitoasetuksen artikloja olisi muutettava, koska yhteisöjen kolmansien maiden hyväksi myöntämiä lainoja ja lainatakuita koskeva varaus poistetaan ja koska käyttöön otetaan uusi varausjärjestelmä ulkosuhteisiin liittyviä takuurahaston hankkeita varten.

(17)

Varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi poikkeustapauksissa, kun varainhoitovuoden lopussa tapahtuu kansainvälisiä humanitaarisia suuronnettomuuksia tai kriisejä, komission pitäisi voida siirtää itsenäisesti käyttämättä jääneitä talousarviomäärärahoja monivuotisen rahoituskehyksen asiaankuuluvasta otsakkeesta asianomaisiin talousarvion osastoihin.

(18)

Varainhoitoasetuksen säännös, jonka mukaan talousarvio on julkaistava kahden kuukauden kuluessa vahvistamisesta, on osoittautunut talousarviomenettelyn kannalta käytännössä hankalaksi toteuttaa, ja kolme kuukautta olisi sopivampi määräaika. Varainhoitoasetukseen olisi lisättävä viittaus ”toimintoselvitykseen” toimintoperusteisen budjetoinnin yhden keskeisen käsitteen virallistamiseksi, ja toimintoselvitysten sisältö olisi määriteltävä tarkemmin, jotta ne olisivat toimivia. Maksujen erääntymisaikataulut olisi sisällytettävä talousarvion sijasta varainhoitoasetuksessa lueteltuihin alustavan talousarvioesityksen liiteasiakirjoihin, koska ne ovat talousarviomenettelyn kannalta epäolennaisia ja aiheuttavat turhaa työtä.

(19)

Talousarvion toteuttamista olisi tarpeen tarkistaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. Oikeudellisen selkeyden vuoksi EY:n perustamissopimuksen sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V ja VI osaston mukaisten perussäädösten lajit olisi mainittava soveltamissääntöjen sijasta varainhoitoasetuksessa. Lisäksi olisi lisättävä erityissäännös, josta ilmenee, minkä tyyppisiä valmistelutoimia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla voidaan toteuttaa.

(20)

Talousarvion toteuttamistapoja koskevan varainhoitoasetuksen 53 artiklan rakennetta olisi muutettava selkeyden vuoksi. Yhteistyössä tapahtuvan talousarvion toteuttamisen rajoittaminen Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoon ja rakennerahastoihin olisi poistettava, koska myös muita ohjelmia aletaan toteuttaa yhteistyössä. Säännöksiä talousarvion toteuttamisesta yhteistyössä olisi selkeytettävä. Varainhoitoasetuksen 54 artiklan asiaankuuluvia säännöksiä olisi täydennettävä lisäämällä erityisesti Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto niihin yhteisön elimiin, joille komissio voi siirtää tehtäviä. Varainhoitoasetuksen 54 artiklan säännöksiä, jotka koskevat yhteistyötä kansallisten julkisoikeudellisten yhteisöjen kanssa, olisi yksinkertaistettava, jotta niitä olisi helpompi käyttää ja jotta pystyttäisiin vastaamaan yhä lisääntyviin toiminnallisiin tarpeisiin. Kyseisen säännöksen soveltamisalaa olisi laajennettava koskemaan myös kansainvälisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä. Lisäksi varainhoitoasetuksessa olisi selkeytettävä erityisneuvonantajien tai edustuston päälliköiden, joita neuvosto nimittää hoitamaan tiettyjä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvia tehtäviä, asemaa.

(21)

Jäsenvaltioiden velvollisuuksista hallinnointivastuun jakamisen yhteydessä olisi säädettävä yksityiskohtaisemmin, jotta voitaisiin ottaa huomioon toimielinten välillä parhaillaan käytävät keskustelut vastuuvapausmenettelystä ja jäsenvaltioiden ja komission keskinäisten vastuusuhteiden edellyttämistä valvontajärjestelmistä. Jäsenvaltioiden olisi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (6) mukaisesti toimitettava vuotuinen yhteenveto yhteistyössä hallinnoituja varoja koskevista, saatavilla olevista tarkastuksista ja ilmoituksista.

(22)

Olisi muutettava varainhoitoasetuksen kieltoa, joka koskee talousarvion toteuttamiseen liittyvien tehtävien siirtämistä yksityisoikeudellisille yhteisöille, koska se on osoittautunut tarpeettoman ankaraksi. Komission tulisi voida esimerkiksi käyttää matkatoimiston tai konferenssin järjestäjän palveluja osallistujien kulukorvausten hoitamiseen, kunhan huolehditaan siitä, että kyseisen yksityisen yrityksen tehtäviin ei sisälly harkintavaltaa.

(23)

Toimielinten olisi voitava perustaa yhdessä taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimiä.

(24)

Olisi selkeytettävä tilinpitäjien velvollisuutta vahvistaa tilinpäätös tulojen ja menojen hyväksyjien heille toimittamien tietojen perusteella. Tätä varten tilinpitäjä olisi valtuutettava tarkistamaan valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vastaanottamat tiedot ja esittämään tarvittaessa varaumia.

(25)

Komission sisäisen tarkastajan suhdetta yhteisöjen perustamiin elimiin olisi selkeytettävä. Kyseisillä elimillä olisi oltava oma sisäinen tarkastustoimi, joka raportoi johtokunnalle. Komission sisäinen tarkastaja puolestaan raportoi komission menettelyistä ja järjestelmistä komission jäsenten kollegiolle. Komission sisäisen tarkastajan tehtäväksi jäisi vahvistaa, että elinten sisäinen tarkastus on kansainvälisten standardien mukainen. Tätä varten hänen olisi voitava toimittaa sisäisestä tarkastustoimesta laatukatselmuksia.

(26)

Olisi säädettävä saamisten vanhentumisajasta. Toisin kuin monissa jäsenvaltioissa, yhteisössä ei sovelleta vanhentumisaikaa, jonka kuluttua rahoitussaamiset lakkaavat. Myöskään yhteisön saamisten perimistä kolmansilta oikeusteitse ei rajoita vanhentumisaika. Vanhentumisajan käyttöönotto on moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaista.

(27)

Varainhoitoasetuksessa olisi kiinnitettävä huomiota puitesopimusten merkitykseen julkisten hankintojen hallinnoinnissa. Siinä olisi edistettävä toimielinten välisten hankintamenettelyjen käyttöä sekä säädettävä toimielimen ja jäsenvaltion hankintaviranomaisen mahdollisuudesta käyttää yhteistä hankintamenettelyä.

(28)

Julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin olisi tehtävä joitakin teknisiä mukautuksia sen varmistamiseksi, että varainhoitoasetuksen käsitteistö vastaa julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (7) käsitteistöä kaikilta osin. Mainitun direktiivin mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus määrätä erityisten menettelyjen soveltamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, jotka on julistettu salaisiksi tai joiden toteuttaminen edellyttää erityisiä turvatoimenpiteitä, taikka jos kyseisen jäsenvaltion turvallisuusedut sitä vaativat, julistaa hankintamenettelyt salaisiksi.

(29)

Hankintamenettelystä poissulkemista koskevia sääntöjä olisi selkeytettävä direktiivin 2004/18/EY mukaisiksi. Lisäksi varainhoitoasetuksessa olisi oikeusvarmuuteen ja oikeasuhteisuuteen liittyvistä syistä säädettävä poissulkemisen enimmäiskestosta. Direktiivin 2004/18/EY mukaisesti olisi säädettävä poissulkemissääntöihin tehtävästä poikkeuksesta, kun tavaroita voidaan hankkia erityisen edullisin ehdoin liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta tai konkurssipesän pesänhoitajalta tai selvittäjältä tai velkojien kanssa tehdyn akordin tai muun vastaavan kansallisen lain mukaisen menettelyn tuloksena.

(30)

Varainhoitoasetuksessa olisi säädettävä, että hankintamenettelyyn osallistuvan ehdokkaan tai tarjoajan on pyydettäessä osoitettava tarjouksen tekijänä olevan oikeussubjektin omistussuhteet tai hallinta, valvonta ja edustusvaltuutus tai osoitettava, että sen alihankkijat eivät ole jossakin varainhoitoasetuksen 93 artiklassa tarkoitetuista tilanteista. Tarjoajalta ei pitäisi edellyttää sen osoittamista, ettei se ole jossakin poissulkemista edellyttävistä tilanteista, jos hankintamenettely koskee arvoltaan erittäin vähäistä hankintaa.

(31)

Hankintamenettelyjen tehostamiseksi poissulkemista edellyttävissä tilanteissa olevia ehdokkaita ja tarjoajia koskevan tietokannan olisi oltava toimielinten, toimeenpanovirastojen ja varainhoitoasetuksessa tarkoitettujen elinten yhteisessä käytössä.

(32)

Hylättyjen tarjoajien etujen huomioon ottamiseksi on asianmukaista säätää, että direktiivin 2004/18/EY soveltamisalaan kuuluva sopimus voidaan allekirjoittaa vasta kohtuullisen odotusajan kuluttua.

(33)

Toimielinten velvollisuuksia keskeyttää hankintamenettely tai sopimuksen täytäntöönpano petos- ja väärinkäytöstapauksissa varainhoitoasetuksen mukaisesti olisi selkeytettävä tuon asetuksen asiaankuuluvien säännösten toimivuuden parantamiseksi.

(34)

Avustuksia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava. Tarkastuksia ja takeita koskevat vaatimukset olisi suhteutettava paremmin taloudellisiin riskeihin. Avustusten määritelmää olisi selkeytettävä erityisesti lainanannon ja osakkuuksien rahoituksen, sekä kalastusmarkkinoihin liittyvien menojen osalta. Avustusten hallinnan tehostamiseksi ja avustusmenettelyjen yksinkertaistamiseksi avustuksia olisi voitava myöntää joko toimielimen päätöksellä tai avustuksen saajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella.

(35)

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi sallittava tosiasiallisesti syntyneiden kustannusten korvaamiseen perustuvan perinteisen korvausmenettelyn rinnalla myös kertakorvaukset ja kiinteämääräiset korvaukset.

(36)

Oikeudellisen selkeyden vuoksi soveltamissäännöissä nykyisin säädetyt poikkeukset voitontavoittelun kieltoa koskevaan sääntöön olisi sisällytettävä varainhoitoasetukseen. Lisäksi olisi ilmaistava selkeästi, että joidenkin avustusten myöntämisen tavoitteena on vahvistaa saajan vakavaraisuutta tai tuottaa tuloja.

(37)

Sääntö, jonka mukaan avustukset on myönnettävä ehdotuspyynnön perusteella, on osoittautunut onnistuneeksi. Kokemusten perusteella kuitenkin tietyissä tapauksissa toiminta on luonteeltaan sellaista, että valinta kohdistuu väistämättä tiettyyn saajaan; tällaiset tapaukset olisi näin ollen vapautettava tästä säännöstä.

(38)

Sääntöä, jonka mukaan samasta toiminnasta ei tulisi myöntää useampaa kuin yhtä avustusta samalle saajalle, olisi tarkistettava. Joissakin perussäädöksissä sallitaan eri lähteistä peräisin olevan yhteisön rahoituksen yhdistäminen ja tällaiset tapaukset saattavat yleistyä, kun pyritään varmistamaan, että varat käytetään tehokkaasti. Varainhoitoasetuksessa olisi kuitenkin tehtävä selväksi, että yhteisön talousarviosta ei koskaan saa rahoittaa samoja menoja kahdesti.

(39)

Sääntö, jonka mukaan toiminta-avustusta koskeva sopimus on allekirjoitettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa avustuksen saajan tilikauden alkamisesta, on osoittautunut tarpeettoman tiukaksi. Määräaikaa olisikin jatkettava kuuteen kuukauteen.

(40)

Yksinkertaisuuden vuoksi sääntö, jonka mukaan kertasuorituksina tai kiinteämääräisinä maksuina myönnettävät toiminta-avustukset pienenevät asteittain, olisi poistettava.

(41)

Olisi luovuttava osasta avustuskelpoisuutta koskevista rajoituksista, jotta avustuksia voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille ja eräille oikeushenkilöyttä vailla oleville yhteisöille. Jos haettu avustus on hyvin vähäinen, suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tulojen ja menojen hyväksyjä voi luopua edellyttämästä hakijalta sen osoittamista, että tämä ei ole jossakin varainhoitoasetuksen asiaankuuluvissa säännöksissä tarkoitetuista tilanteista.

(42)

Vaikka avustukset myönnetään vastaisuudessa edelleen valinta- ja myöntämisperusteiden pohjalta, käytännössä ei ole tarpeen, että nimenomaan tätä tarkoitusta varten perustettu komitea arvioi kyseiset perusteet, joten kyseinen vaatimus olisi poistettava.

(43)

Nykyinen varainhoitoasetuksen säännös avustuksen saajan toteuttamiin hankintoihin sovellettavista periaatteista on epäselvä, ja sitä olisi yksinkertaistettava. Lisäksi olisi säädettävä nimenomaisesti tapauksista, joissa toiminnan toteuttaminen edellyttää taloudellisen tuen myöntämistä kolmansille.

(44)

Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon sovellettavien sääntöjen osalta varainhoitoasetuksessa olisi erikseen mainittava komission tilinpitäjän mahdollisuudesta määrittää kansainvälisten standardien mukaisesti, mitkä muut elimet kuuluvat tilien konsolidoinnin piiriin niiden lisäksi, jotka saavat yhteisön avustusta, edellyttäen, että tilien konsolidointi ei aiheuta varojen siirtämistä omarahoitteisilta elimiltä Euroopan unionin yleiseen talousarvioon eikä vaikuta kyseisten elinten taloudelliseen ja operatiiviseen riippumattomuuteen ja niiden tilejä koskevan vastuuvapauden myöntämismenettelyihin.

(45)

Koska uuden Euroopan maatalouden tukirahaston on määrä korvata tammikuun 1 päivästä 2007 alkaen Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahasto (EMOTR) markkinatoimenpiteiden rahoituksen osalta, varainhoitoasetuksen tiettyä käsitteistöä olisi mukautettava. Myös se olisi selkeytettävä, että alustavia sitoumuksia voidaan tehdä vielä sen jälkeen, kun jäsenvaltioiden menoilmoitusten vastaanottamiselle asetettu tavanomainen kahden kuukauden määräaika on kulunut, jos päätös määrärahasiirrosta on vireillä. Varainhoitoasetuksen määrärahasiirtoja koskevia erityissäännöksiä olisi selkeytettävä.

(46)

Lisäksi olisi muutettava käsitteistöä siten, että niissä viitataan ainoastaan rakennerahastoihin, koheesiorahastoon, kalatalousrahastoon ja maaseudun kehittämisrahastoon. Viittaukset liittymistä valmisteleviin rakennetoimenpiteisiin (Ispa) ja maataloustoimenpiteisiin (Sapard) olisi poistettava, koska niitä hallinnoidaan varainhoitoasetuksen mukaisesti hajautetusti kolmansissa maissa, ja niiden toteuttaminen jatkuu pääosin samanlaisena kuin tähänkin asti. Koska rakennetoimista ajanjaksolla 2007–2013 annetuissa uusissa perussäädöksissä säädetään ylivoimaisen esteen tapauksesta, vapautettujen määrärahojen käyttöönottoa koskeva säännös olisi säilytettävä varainhoitoasetuksessa ainoastaan sellaisten tapausten osalta, joissa komissio on tehnyt ilmeisen virheen.

(47)

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön purkamisen tuloksena syntyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista ja niitä vastaavien määrärahojen käyttöön ottamisesta olisi lisättävä säännös varainhoitoasetukseen.

(48)

Määrärahat, jotka on vapautettu, koska hankkeet, joihin ne oli osoitettu, ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, olisi voitava ottaa uudelleen käyttöön. Tämän olisi oltava mahdollista tiukoin edellytyksin ja ainoastaan tutkimushankkeiden alalla, koska taloudellinen riski on tutkimushankkeissa suurempi kuin muilla aloilla.

(49)

Ulkoisten toimien osalta olisi selkeytettävä, että nykykäytännön mukaisesti hajautetun hallinnoinnin yhteydessä kolmansien maiden avustuksiin soveltamat menettelyt on yksilöitävä näiden maiden kanssa tehtävissä rahoitussopimuksissa. Olisi sovellettava niin sanottua n+3 -sääntöä, jonka mukaan rahoitussopimuksen toteuttamista koskevat yksittäiset hankinta- ja muut sopimukset on tehtävä kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen tekemisestä. Erityissääntöjä olisi laadittava liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (8) ja eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 (9) mukaisten monivuotisten ohjelmien hajautettua hallinnointia varten.

(50)

Varainhoidon helpottamiseksi toimielimillä olisi oltava mahdollisuus valtuuttaa toimielinten yhteisten yhteisön virastojen johtajat toimimaan tulojen ja menojen hyväksyjinä kyseistä toimielintä koskevaan pääluokkaan otettujen määrärahojen osalta. Varainhoitoasetuksen asianomaisten artiklojen sisältö olisi säilytettävä ennallaan, mutta mainittujen artiklojen rakennetta olisi muokattava virastojen johtajille siirrettyjen tulojen ja menojen hyväksyjän valtuuksien edelleen siirtämistä koskevan menettelyn selkeyttämiseksi.

(51)

Olisi selkeytettävä menettelyä, jonka mukaan budjettivallan käyttäjä voi antaa lausunnon kiinteistöhankkeesta.

(52)

Tutkimuksen puiteohjelmissa on komission työn helpottamiseksi määrätty yksinkertaistetuista säännöistä, joilla säännellään ulkopuolisten asiantuntijoiden valitsemista arvioimaan ehdotuksia tai avustushakemuksia ja antamaan teknistä apua rahoitettujen hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa. Tätä menettelyä olisi voitava käyttää myös kaikkien muiden ohjelmien yhteydessä.

(53)

Varainhoitoasetukseen olisi lisättävä siirtymäsäännöksiä. Ensinnäkin, mitä tulee rakennerahastojen ohjelmakaudella 2000–2006 tehtyjä sitoumuksia vastaavien vapautettujen määrärahojen ottamisesta käyttöön uudelleen, olisi sovellettava edelleen varainhoitoasetuksessa nykyään säädettyä ylivoimaisen esteen tapausta tukitoimien päättämiseen asti. Näin pyritään välttämään nykyisen järjestelmän häiriintyminen, koska ylivoimaista estettä käsitellään toisin Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 (10). Toiseksi varainhoitoasetukseen olisi lisättävä siirtymäsäännös, jossa säädetään hankinta- ja avustusmenettelyjen ulkopuolelle suljettavia toimijoita koskevaa keskustietokantaa koskevien säännösten täytäntöönpanosta. Lopuksi olisi lisättävä samanlainen siirtymäsäännös maksamatta olevien yhteisön sitoumusten selvittämisen mahdollistamiseksi, jotta voidaan ohjelmakauden 2000–2006 osalta päättää tukitoimet, joista säädetään rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevissa asetuksissa. Toimintamenoja koskevien määrärahojen osalta on säilytettävä komission mahdollisuus siirtää määrärahoja osastosta toiseen edellyttäen, että kyseessä olevat määrärahat on tarkoitettu samalle tavoitteelle. Samoin komission olisi voitava edelleen siirtää määrärahoja osastosta toiseen, kun kyseessä olevat määrärahat liittyvät yhteisöaloitteisiin tai tekniseen apuun ja innovatiivisiin toimiin, edellyttäen, että ne siirretään vastaavanlaisiin toimiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteen yhteisöaloitteeseen liittyvien määrärahojen siirtämistä toiseen osastoon kuuluvaan aloitteeseen.

(54)

Sen vuoksi asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 seuraavasti:

(1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion, jäljempänä ’talousarvio’, laatimista ja toteuttamista sekä tilinpäätöksen laatimista ja tilintarkastusta.”

(2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa noudatetaan tässä asetuksessa säädettyjä yhtenäisyyden, talousarvion totuudenmukaisuuden, vuotuisuuden, tasapainon, laskentayksikön, yleiskatteisuuden, erittelyn, moitteettoman varainhoidon, mikä edellyttää vaikuttavaa ja tehokasta sisäistä valvontaa, sekä avoimuuden periaatteita.”

(3)

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jollei 5 a, 18 ja 74 artiklasta muuta johdu, yhteisöille kuuluvat korkotuotot otetaan talousarvioon sekalaisina tuloina.”

(4)

Lisätään ensimmäisen osan II osaston 1 lukuun 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

1.   Ennakkomaksuista syntyvät korkotuotot sidotaan asianomaiseen ohjelmaan tai toimeen ja vähennetään saajalle suoritettavan loppumaksun määrästä.

Tämän asetuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa asetuksessa, jäljempänä ’soveltamissäännöt’, eritellään tapaukset, joissa toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä poikkeuksellisesti perii koron vuosittain. Tämä korko otetaan talousarvioon sekalaisena tulona.

2.   Yhteisöille ei tarvitse maksaa korkoa seuraavista:

a)

soveltamissäännöissä tarkoitetut ennakkomaksut, joiden määrä ei ole huomattava;

b)

88 artiklassa tarkoitetun hankintasopimuksen mukaiset ennakkomaksut;

c)

jäsenvaltioille suoritetut ennakkomaksut;

d)

liittymistä valmistelevan tuen mukaiset ennakkomaksut;

e)

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, mukaisesti toimielinten jäsenille ja henkilöstölle maksetut ennakot;

f)

53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun yhteistyössä tapahtuvan toteuttamisen puitteissa suoritetut ennakkomaksut.”

(5)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan johdantolauseen ilmaisu ”Jaksotettujen määrärahojen maksusitoumusmäärärahoista” ilmaisulla ”Maksusitoumusmäärärahoista”;

b)

Korvataan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen ilmaisu ”Jaksotettujen määrärahojen maksumäärärahoista” ilmaisulla ”Maksumäärärahoista”;

(6)

Korvataan 11 artiklassa ilmaisu ”157 artiklan” ilmaisulla ”157 ja 160 a artiklan”.

(7)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jäljempänä 61 artiklassa tarkoitettuja kassavaroja varten tilinpitäjällä, ennakkomaksujärjestelmien osalta ennakoiden hoitajalla ja komission ulkomaanedustuksen hallinnon tarpeiden osalta toimivaltaisella tulojen ja menojen hyväksyjällä on valtuudet suorittaa maksutapahtumia kansallisissa valuutoissa soveltamissäännöissä säädetyin edellytyksin.”

(8)

Muutetaan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Seuraavat tulot osoitetaan tietyn menoerän rahoittamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 160 artiklan 1 a kohdan ja 161 artiklan 2 kohdan säännöksiä:”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”(aa)

jäsenvaltioiden, ja muiden avunantajavaltioiden, niiden valtiolliset ja vastaavat elimet mukaan luettuina, tai kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet eräistä yhteisön rahoittamista ulkoisen avun hankkeista tai ohjelmista, joita komissio hallinnoi niiden puolesta, asiaa koskevan perussäädöksen mukaisesti;”

c)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”(ea)

tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen, tarvikkeiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä, kun kirjanpitoarvo on täysin poistettu;”

(9)

Korvataan 19 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Sellaisten arvoltaan vähintään 50 000 euron suuruisten lahjoitusten vastaanottamiseen, joista voi aiheutua kuluja, joiden arvo on enemmän kuin 10 prosenttia lahjoituksen arvosta, tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lupa; niiden molempien on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet komission pyynnön.”

(10)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

1.   Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä siirtää määrärahoja omassa pääluokassaan:

a)

osastosta toiseen enintään 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään;

b)

luvusta toiseen ja momentilta toiselle rajoituksitta.

2.   Kolme viikkoa ennen 1 kohdassa tarkoitettuja määrärahasiirtoja toimielimet ilmoittavat aikeistaan budjettivallan käyttäjälle. Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille tämän määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.

3.   Muut toimielimet kuin komissio voivat esittää budjettivallan käyttäjälle omassa pääluokassaan määrärahasiirtoja osastosta toiseen, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään. Näihin siirtoihin sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.

4.   Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan momentilta toiselle ilman ennakkoilmoitusta budjettivallan käyttäjälle.”

(11)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”(b)

henkilöstö- ja hallintomenojen osalta osastosta toiseen enintään 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään, ja enintään 30 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista varainhoitovuoden määrärahoista, johon määrärahat siirretään;”

ii)

Lisätään seuraava alakohta:

”(d)

siirtää määrärahoja heti, kun perussäädös on annettu perustamissopimuksen 251 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, 43 artiklassa tarkoitetusta osastosta ’alustavat määrärahat’, kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttui perussäädös talousarviota laadittaessa.”

iii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio ilmoittaa päätöksestään budjettivallan käyttäjälle kolme viikkoa ennen ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen määrärahasiirtojen tekemistä. Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille kolmen viikon määräajassa, sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.”

iv)

Lisätään alakohdat seuraavasti:

”Varainhoitovuoden viimeisten kahden kuukauden aikana komissio voi kuitenkin itsenäisesti siirtää yhteisön virkamiehiä ja muuta henkilöstöä sekä ulkopuolista henkilöstöä koskevia määrärahoja talousarvion osastosta toiseen enintään 5 prosentin rajoissa kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista. Komissio ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle kyseisiä määrärahasiirtoja koskevasta päätöksestään kahden viikon kuluessa sen tekemisestä.

Komissio ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettuja siirtoja koskevasta päätöksestään kahden viikon kuluessa sen tekemisestä.”

b)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”1 kohdan c alakohdassa” ilmaisulla ”1 kohdassa”.

(12)

Muutetaan 26 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan maatalouden tukirahaston, rakennerahastojen, koheesiorahaston, Euroopan kalatalousrahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston määrärahojen sekä tutkimusmäärärahojen siirtämisestä talousarvion osastosta toiseen säädetään erikseen toisen osan I, II ja III osastossa.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Budjettivallan käyttäjä päättää komission esityksestä määrärahasiirroista, joiden tarkoituksena on käyttää hätäapua koskevaa varausta. Siirtoehdotus on esitettävä erikseen kunkin toimen osalta.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, kun varainhoitovuoden 15 päivän joulukuuta jälkeen tapahtuu jokin kansainvälinen humanitaarinen suuronnettomuus tai kriisi, komissio voi siirtää kuluvan varainhoitovuoden käyttämättä jääneitä talousarviomäärärahoja monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 4 talousarvion osastoihin, jotka koskevat hätäavun ja humanitaaristen avustustoimien toteuttamista. Komissio ilmoittaa asiasta molemmille budjettivallan käyttäjille välittömästi kyseiset määrärahasiirrot tehtyään.”

(13)

Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jokaiseen ehdotukseen tai aloitteeseen, jonka komissio tai jäsenvaltio esittää lainsäätäjälle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaan sovellettavien määräysten mukaisesti ja joka saattaa vaikuttaa talousarvioon ja henkilöstön määrään, on liitettävä rahoitusselvitys sekä tämän asetuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu arviointi.

Jokaiseen lainsäätäjälle esitettävään ehdotusta tai aloitetta koskevaan muutokseen, joka saattaa vaikuttaa huomattavasti talousarvioon ja henkilöstön määrään, on liitettävä muutosta ehdottavan toimielimen tekemä rahoitusselvitys.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Väärinkäytösten ja sääntöjenvastaisuuksien riskien estämiseksi 1 kohdassa tarkoitetussa rahoitusselvityksessä annetaan tietoja käytössä tai suunnitteilla olevista petostentorjunta- ja suojelutoimenpiteistä.”

(14)

Lisätään seuraava artikla:

”28 a artikla

1.   Talousarvion toteuttamisessa noudatetaan kulloisenkin hallintomenettelyn tarpeisiin soveltuvaa, vaikuttavaa ja tehokasta sisäistä valvontaa asiaa koskevien alakohtaisten asetusten mukaisesti.

2.   Talousarvion toteuttamisen yhteydessä sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan prosessia, jota sovelletaan hallinnon kaikissa vaiheissa ja jonka avulla on tarkoitus saada riittävä varmuus siitä, että seuraavat tavoitteet on saavutettu:

a)

toimien tehokkuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus;

b)

raportoinnin luotettavuus;

c)

varojen ja tietojen turvaaminen;

d)

petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisy ja havaitseminen;

e)

tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvien riskien riittävä hallinta ottaen huomioon ohjelmien monivuotisuus ja suoritettavien maksujen luonne.”

(15)

Korvataan 29 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan lopullisessa muodossaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä.

Talousarvio julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvion lopullinen vahvistaminen on todettu.

Kunkin toimielimen laatima konsolidoitu tilinpäätös ja selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

(16)

Lisätään 30 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio asettaa asianmukaisella tavalla saataville hallussaan olevat tiedot talousarviosta peräisin olevien varojen saajista, kun talousarviota toteutetaan keskitetysti suoraan komission yksiköissä, sekä varojen saajia koskevat tiedot, joita ovat toimittaneet sellaiset yhteisöt, joille talousarvion toteuttamistehtävät on siirretty muiden hallintomenettelyjen nojalla.

Kyseiset tiedot on asetettava saataville noudattaen asianmukaisesti luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia, erityisesti yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (11) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (12) säädettyjä vaatimuksia henkilötietojen suojasta, sekä turvallisuutta koskevia vaatimuksia ottaen huomioon kunkin 53 artiklassa tarkoitetun hallintomenettelyn erityispiirteet ja noudattaen tarvittaessa asiaa koskevia alakohtaisia säännöksiä.

(17)

Muutetaan 33 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”(d)

toimintoselvitykset, joissa on:

tietoja kaikkien ennalta vahvistettujen erityisten, mitattavissa ja saavutettavissa olevien, asiaan kuuluvien ja ajallisesti määrättyjen tavoitteiden toteuttamisesta toimintokohtaisesti sekä indikaattoreilla mitatuista uusista tavoitteista.

määrärahoihin ehdotettujen muutosten täydelliset perustelut ja kustannushyötysuhteen arviointi;

selkeät perustelut EU:n tasolla toteutettavalle tukitoimenpiteelle ottaen huomioon muun muassa toissijaisuusperiaate;

tiedot edellisen vuoden toimien toteuttamisasteesta ja kuluvan vuoden toteuttamisasteesta.

Arviointien tuloksia tarkastellaan ja käytetään niiden hyötyjen osoittamiseksi, joita ehdotetulla talousarviota koskevalla muutoksella voidaan saada aikaan.”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”e)

yhteenveto niiden tulevina varainhoitovuosina suoritettavien maksujen erääntymisaikatauluista, jotka perustuvat aiempina varainhoitovuosina tehtyihin talousarviositoumuksiin.”

(18)

Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ennen alustavan lisätalousarvioesityksen esittämistä komissio ja muut toimielimet kuin komissio tarkastelevat asiaa koskevien määrärahojen jakamista uudelleen ottaen huomioon oletettu määrärahojen vajaakäyttö.”

(19)

Korvataan 40 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta seuraavasti:

”(a)

yleinen tulo- ja menotaulukko;”

(20)

Korvataan 43 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tämän osaston määrärahoja voidaan käyttää ainoastaan 23 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyn menettelyn mukaan tehdyn määrärahasiirron jälkeen, kun perussäädöksen antaminen edellyttää perustamissopimuksen 251 artiklassa säädettyä menettelyä, ja muissa tapauksissa 24 artiklassa säädetyn menettelyn mukaan tehdyn määrärahasiirron jälkeen.”

(21)

Korvataan 44 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”22, 23 ja 25 artiklassa” ilmaisulla ”23 ja 25 artiklassa”.

(22)

Korvataan 45 artikla seuraavasti:

”45 artikla

1.   Komissiota koskevassa talousarvion pääluokassa on varaus kolmansille maille annettavaa hätäapua varten.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu varaus on otettava käyttöön ennen varainhoitovuoden loppua 24 ja 26 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehtävällä määrärahasiirrolla.”

(23)

Muutetaan 46 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 alakohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”yleisessä tulo- ja menotaulukossa:”;

ii)

poistetaan f alakohta;

iii)

Korvataan g alakohta seuraavasti:

”g)

asianmukainen selvitysosa kustakin alajaottelusta, sellaisena kuin se määritellään 41 artiklan 1 kohdassa”;

b)

Korvataan 2 alakohta seuraavasti:

”(2)

kunkin toimielimen pääluokassa tulot ja menot 1 alakohdassa esitetyn rakenteen mukaisesti.”

c)

Korvataan 3 alakohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

tieteellisen ja teknisen henkilöstön osalta jakauma voidaan esittää palkkaluokkaryhmittäin kussakin talousarviossa määritettyjen ehtojen mukaisesti; henkilöstötaulukossa on eriteltävä ne tieteellisesti tai teknisesti erityisen pätevät henkilöt, joille myönnetään Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä olevien erityissäännösten mukaisia erityisetuja;”

d)

Korvataan 5 alakohta seuraavasti:

”(5)

ne tulo- ja menopuolen budjettikohdat, jotka tarvitaan ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston täytäntöönpanoa varten.”

(24)

Korvataan 47 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”palkkaluokkiin A1, A2 ja A3” ilmaisulla ”palkkaluokkiin AD 16, AD 15 ja AD 14”.

(25)

Korvataan 49 artikla seuraavasti:

”49 artikla

1.   Talousarvioon yhteisöjen toimintaa tai muuta Euroopan unionin toimintaa varten otettuja määrärahoja voidaan käyttää vasta kun on annettu perussäädös.

Perussäädös on oikeudellinen toimi, joka muodostaa oikeudellisen perustan tällaiselle toiminnalle ja sitä vastaavalle, talousarvioon otetun menon käytölle.

2.   Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan atomienergiajärjestön perustamissopimuksen alalla perussäädös on lainsäätäjän antama säädös, joka voi olla muodoltaan asetus, direktiivi, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitettu päätös tai sui generis -päätös.

3.   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston määräyksiä (yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta) sovellettaessa perussäädös voi olla jokin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 tai 3 kohdassa, 14 artiklassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 23 artiklan 1 tai 2 kohdassa tai 24 artiklassa mainittu asiakirja.

4.   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräyksiä (poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa) sovellettaessa perussäädös voi olla jokin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdassa mainittu asiakirja.

5.   Suositukset ja lausunnot, päätöslauselmat, päätelmät, julistukset ja muut toimet, joilla ei ole oikeudellisia vaikutuksia, eivät ole tässä artiklassa tarkoitettuja perussäädöksiä.

6.   Poiketen siitä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, seuraavat määrärahat voidaan kuitenkin käyttää ilman perussäädöstä edellyttäen, että rahoitettavat toimet kuuluvat yhteisöjen tai Euroopan unionin toimivaltaan:

a)

määrärahat kokeiluluonteisiin pilottihankkeisiin, joiden tarkoituksena on toiminnan toteutettavuuden ja sen hyödyllisyyden selvittäminen. Vastaavat maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon enintään kahdeksi peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi;

b)

määrärahat valmistelutoimiin, joilla valmistellaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräysten piiriin kuuluvia tulevia toimia koskevia ehdotuksia. Valmistelutoimissa noudatetaan yhdenmukaista lähestymistapaa, ja ne voivat olla muodoltaan erilaisia. Vastaavat maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon enintään kolmeksi peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi. Lainsäädäntömenettely on saatettava päätökseen ennen kolmannen varainhoitovuoden päättymistä. Lainsäädäntömenettelyn aikana määrärahojen sitomisessa on otettava huomioon valmistelutoimen erityispiirteet suunniteltujen toimintojen, tavoitteiden ja edunsaajien osalta. Tämän vuoksi suoritettujen varojen määrä ei voi suuruudeltaan vastata lopullisen toiminnan rahoittamiseen tarkoitettuja varoja.

Alustavan talousarvioesityksen yhteydessä komissio esittää budjettivallan käyttäjälle a ja b alakohdassa tarkoitetuista toimista kertomuksen, johon sisältyy tulosten arviointi sekä arvio suunnitelluista jatkotoimista;

c)

määrärahat valmisteleviin toimenpiteisiin, jotka kuuluvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston (määräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta) piiriin. Näiden toimenpiteiden kesto rajoitetaan lyhytaikaiseksi ja niillä pyritään luomaan edellytykset Euroopan unionin toiminnalle yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden täyttämiseksi ja tarvittavien oikeudellisten asiakirjojen antamiseksi.

Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioita valmistelevilla toimenpiteillä pyritään muun muassa arvioimaan operatiivisia vaatimuksia, varmistamaan resurssien saaminen nopeasti käyttöön ja selvittämään kenttäolosuhteet ennen operaation käynnistämistä.

Neuvosto hyväksyy valmistelevat toimenpiteet täydessä yhteistyössä komission kanssa. Tätä varten neuvoston puheenjohtaja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin avustamana tiedottaa komissiolle mahdollisimman varhain neuvoston aikomuksesta toteuttaa valmisteleva toimenpide ja ilmoittaa erityisesti arvion tätä varten tarvittavista resursseista. Komissio toteuttaa tämän asetuksen säännösten mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varat maksetaan viipymättä;

d)

määrärahat kertaluonteisiin tai pysyviin toimiin, joita komissio toteuttaa niiden tehtävien perusteella, jotka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan atomienergiajärjestön perustamissopimuksen nojalla johtuvat sen muista institutionaalisista oikeuksista kuin b alakohdassa tarkoitetusta lainsäädännöllisestä aloiteoikeudesta sekä sille suoraan perustamissopimusten nojalla kuuluvasta erityisestä toimivallasta ja jotka luetellaan soveltamissäännöissä;

e)

määrärahat kunkin hallinnollisesti itsenäisen toimielimen toimintaan.”

(26)

Lisätään 50 artiklaan toinen kohta seuraavasti:

”Kukin toimielin käyttää näitä valtuuksia tämän asetuksen mukaisesti ja annettujen määrärahojen rajoissa.”

(27)

Korvataan 52 artikla seuraavasti:

”52 artikla

1.   Taloushallinnon toimija tai talousarvion toteuttamiseen, varainhallintoon, tilintarkastukseen tai varainhoidon valvontaan osallistuva muu henkilö ei saa ryhtyä sellaisiin toimiin, joiden yhteydessä saattaa syntyä ristiriita henkilön omien etujen ja yhteisön etujen välille. Ristiriitatapauksessa kyseisen henkilön on pidättäydyttävä toimista ja jätettävä asia toimivaltaisen viranomaisen ratkaistavaksi.

2.   Eturistiriita vallitsee silloin, jos 1 kohdassa tarkoitetun taloushallinnon toimijan tai muun henkilön tehtävien puolueeton ja objektiivinen hoitaminen vaarantuu perhe- tai tunnesiteisiin, poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen tai taloudellisiin etuihin liittyvästä tai mistä tahansa muusta syystä, jossa asianomaisella ja edunsaajalla on yhteinen etu.”

(28)

Korvataan 53 artikla seuraavasti:

”53 artikla

Komissio toteuttaa talousarviota 53 a – 53 d artiklan mukaisesti:

a)

keskitetysti;

b)

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tai hajautetusti;

c)

yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa.”

(29)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”53 a artikla

Kun komissio toteuttaa talousarviota keskitetysti, toteuttamistehtävät suoritetaan joko suoraan sen yksiköissä tai siten, että toimeenpanovalta siirretään 54 – 57 artiklan mukaisesti.

53 b artikla

1.   Kun komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, talousarvion toteuttamistehtäviä siirretään jäsenvaltioille. Tätä menettelyä sovelletaan erityisesti toisen osan I ja II osastossa tarkoitettuihin toimiin.

2.   Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä toteutettava muut yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskeviin alakohtaisiin asetuksiin sisältyvien täydentävien säännösten soveltamista. Tätä varten niiden on erityisesti:

a)

varmistettava, että talousarviosta rahoitettavat toimet todella toteutetaan ja että ne toteutetaan oikein;

b)

estettävä sääntöjenvastaisuudet ja petokset sekä puututtava niihin;

c)

perittävä takaisin aiheettomasti maksetut tai sääntöjenvastaisuuksien tai virheiden vuoksi menetetyt varat;

d)

varmistettava asiaa koskevin alakohtaisin asetuksin ja 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että talousarviosta peräisin olevien varojen saajista julkaistaan vuosittain riittävät tiedot.

Tätä varten jäsenvaltiot toteuttavat tarkastuksia ja kehittävät 28 a artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisen, vaikuttavan ja tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän. Ne ryhtyvät tarvittaessa asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin.

3.   Jäsenvaltiot laativat asianmukaisella kansallisella tasolla vuotuisen yhteenvedon saatavilla olevista tarkastuksista ja ilmoituksista.

4.   Komissio soveltaa tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä tai tekee rahoituskorjauksia varmistaakseen, että varat käytetään asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja että sen on mahdollista kantaa lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta.

53 c artikla

1.   Kun komissio toteuttaa talousarviota hajautetusti, talousarvion toteuttamistehtäviä siirretään kolmansille maille 56 artiklan ja toisen osan IV osaston säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäljelle jäävien tehtävien siirtämistä 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille elimille.

2.   Komissio toteuttaa tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä tai tekee rahoituskorjauksia varmistaakseen, että varat käytetään asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja että sen on mahdollista kantaa lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta.

3.   Kolmansien maiden, joille talousarvion toteuttamistehtäviä on siirretty, on varmistettava 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että talousarviosta peräisin olevien varojen saajista julkaistaan vuosittain riittävät tiedot.

53 d artikla

1.   Kun komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, tiettyjä toteuttamistehtäviä siirretään kansainvälisille järjestöille soveltamissäännöissä määriteltyjen edellytysten mukaisesti seuraavissa tapauksissa:

a)

kun komissiolla ja kansainvälisellä järjestöllä on pitkäaikainen puitesopimus, jossa määrätään niiden hallinnollisista ja taloudellisista yhteistyöjärjestelyistä;

b)

kun komissio ja kansainvälinen järjestö perustavat yhteisen hankkeen tai ohjelman;

c)

monenvälisissä toimissa, millä tarkoitetaan toimia, joissa usean avunantajan varat yhdistetään, eikä niitä ole osoitettu minkään tietyn menoerän tai -ryhmän rahoittamiseen.

Nämä järjestöt soveltavat kirjanpidossa, tilintarkastuksessa, sisäisessä valvonnassa ja julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä standardeja, jotka antavat samat takeet kuin kansainvälisesti tunnustetut standardit.

2.   Kansainvälisten järjestöjen kanssa rahoituksen myöntämisestä tehdyissä sopimuksissa on oltava yksityiskohtaiset määräykset kyseisille järjestöille annettujen tehtävien toteuttamisesta.

3.   Kansainvälisten järjestöjen, joille talousarvion toteuttamistehtäviä on siirretty, on varmistettava 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että talousarviosta peräisin olevien varojen saajista julkaistaan vuosittain riittävät tiedot.”

(30)

Muutetaan 54 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio ei saa siirtää kolmansille osapuolille perustamissopimusten mukaisia toimeenpanovaltuuksiaan, jos niihin sisältyy poliittisia valintoja edellyttävää laajaa harkintavaltaa. Kolmansille osapuolille siirretyt toteuttamistehtävät on määriteltävä tarkasti ja niiden käyttöä on kokonaisuudessaan valvottava.

Talousarvion toteuttamista koskevien tehtävien siirtämisessä on noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta, mikä edellyttää vaikuttavaa ja tehokasta sisäistä valvontaa, ja siinä on varmistettava syrjimättömyyden periaatteen noudattaminen ja yhteisön toiminnan näkyvyys. Näin siirretyt toteuttamistehtävät eivät saa johtaa eturistiriitaan.”

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Toteuttaessaan talousarviota välillisesti ja keskitetysti tai hajautetusti 53 a artiklan tai 53 c artiklan mukaisesti komissio voi 1 kohdassa säädetyin rajoituksin siirtää julkisen vallan tehtäviä, kuten talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä: [...]”

ii)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”(b)

jäljempänä 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille elimille sekä muille yhteisön erityiselimille, kuten Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle, edellyttäen, että tehtävä on sopusoinnussa elimelle perussäädöksessä säädetyn tehtävän kanssa.”

iii)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”(c)

kansallisille tai kansainvälisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai yksityisoikeudellisille yhteisöille, jotka suorittavat julkisen palvelun tehtäviä ja jotka esittävät riittävät rahoitustakuut ja noudattavat soveltamissäännöissä säädettyjä edellytyksiä.”

(iv)

Lisätään seuraava alakohta:

”(d)

henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään tämän asetuksen 49 artiklan mukaisessa, asiaa koskevassa perussäädöksessä.”

c)

Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Nämä elimet tai henkilöt toteuttavat toimenpiteitä estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset ja ryhtyvät tarvittaessa oikeudellisiin toimiin periäkseen takaisin aiheettomasti maksetut tai väärin käytetyt varat.”

(31)

Korvataan 55 ja 56 artikla seuraavasti:

”55 artikla

1.   Toimeenpanovirastot ovat yhteisön oikeuden mukaisia komission päätöksellä perustettuja oikeushenkilöitä, joille voidaan siirtää kokonaan tai osittain yhteisön ohjelman tai hankkeen toimeenpano komission puolesta ja komission vastuulla tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (13) mukaisesti.

2.   Vastaavien toimintamäärärahojen toteuttamista koskeva toimivalta siirretään viraston johtajalle.

56 artikla

1.   Kun komissio toteuttaa talousarviota välillisesti ja keskitetysti, se vaatii ensin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti todisteet, jotka osoittavat, että yhteisöissä, joille se antaa toteuttamistehtäviä, on käytössä seuraavat toimivat järjestelyt:

a)

avoimet, syrjimättömät ja kaikki eturistiriidat poissulkevat, julkisia hankintoja ja avustusten myöntämistä koskevat osaston V ja vastaavasti osaston VI mukaiset menettelyt;

b)

toimien hallinnoinnin vaikuttava ja tehokas sisäinen valvontajärjestelmä, jossa huolehditaan siitä, että tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät on tehokkaasti erotettu tilinpitäjän tehtävistä tai että näitä vastaavat tehtävät on tehokkaasti erotettu toisistaan;

c)

kirjanpitojärjestelmä, jonka avulla voidaan varmistua yhteisön varojen käytön moitteettomuudesta ja jota soveltamalla yhteisön tilit kuvaavat varojen käyttöä;

d)

riippumaton ulkoinen tarkastus;

e)

yleisön oikeus tutustua tietoihin yhteisön säännöstössä säädetyllä tasolla;

f)

varmistettava 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että talousarviosta peräisin olevien varojen saajista julkaistaan vuosittain riittävät tiedot.

Komissio voi tunnustaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tahojen valvonta- ja laskentajärjestelmät ja hankintamenettelyt omien sääntöjensä mukaisiksi ottaen huomioon kansainvälisesti tunnustetut standardit.

2.   Talousarvion hajautetussa toteuttamisessa noudatetaan 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä 1 kohdan e alakohdassa vahvistettua edellytystä lukuun ottamatta, joko kokonaan tai osittain sen mukaan, minkä asteisesta hajauttamisesta on sovittu komission ja asianomaisen kolmannen maan, kansallisen tai kansainvälisen julkisoikeudellisen yhteisön kesken.

Sen estämättä, mitä 1 kohdan a alakohdassa ja 169 a artiklassa säädetään, komissio voi päättää:

varojen yhdistämistapauksissa ja

perussäädöksessä säädetyin edellytyksin

soveltaa edunsaajana olevan kumppanimaan hankinta- tai avustusmenettelyjä tai avunantajien sopimia menettelyjä.

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä komission on saatava ensin tapauskohtaisesti todisteet siitä, että kyseiset menettelyt ovat avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaiset ja että ne estävät kaikki eturistiriidat, tarjoavat kansainvälisesti tunnustettuja standardeja vastaavat takeet ja varmistavat, että noudatetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta, mikä edellyttää vaikuttavaa ja tehokasta sisäistä valvontaa.

Kolmannen maan, kansallisen tai kansainvälisen julkisoikeudellisen yhteisön on sitouduttava täyttämään seuraavat velvoitteet:

a)

sen on noudatettava, jollei tämän kohdan ensimmäisestä alakohdasta muuta johdu, 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä;

b)

sen on varmistettava, että 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen toimittamisesta vastaa riippumaton kansallinen ulkoista tarkastusta suorittava laitos;

c)

sen on tarkastettava säännöllisesti, että talousarviosta rahoitettavat toimet on toteutettu oikein;

d)

sen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset ja tarvittaessa ryhdyttävä oikeudellisiin toimiin periäkseen takaisin aiheettomasti maksetut varat.

3.   Komissio huolehtii muille siirrettyjen tehtävien toteuttamisen valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksesta. Komissio ottaa huomioon valvontajärjestelmien vastaavuuden suorittaessaan tarkastuksiaan omia valvontajärjestelmiään käyttäen.

(32)

Korvataan 57 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio ei saa siirtää talousarviosta peräisin olevien varojen käyttöön liittyviä tehtäviä, mukaan lukien maksu- ja perintätehtäviä, ulkopuolisille yksityisoikeudellisille yksiköille tai yhteisöille, paitsi 54 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tai erityisissä tapauksissa, joissa komission määrittelemille edunsaajille suoritetaan maksuja, joiden ehdot ja määrät komissio vahvistaa ja joihin ei liity maksajayksikön tai -yhteisön harkintavaltaa.”

(33)

Muutetaan 59 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”1 a.   Tässä osastossa ilmaisulla ’henkilöstö’ tarkoitetaan henkilöstösääntöjen alaisia henkilöitä.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kukin toimielin määrittää sisäisissä hallintoa koskevissa säännöissään sen henkilöstötason, joka saadaan valtuuttaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäviin noudattaen työjärjestyksessään määrättyjä edellytyksiä, tehtävien laajuuden sekä valtuutettujen mahdollisuuden siirtää valtuutusta.”

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäviä voidaan siirtää ja siirrettyjä tehtäviä siirtää edelleen ainoastaan henkilöstölle.”

(34)

Korvataan 60 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii toimielimelleen vuosittain tehtäviensä suorittamisesta toimintakertomuksen, joka sisältää taloutta ja hallinnointia koskevat tiedot, sekä vakuutuksen, jonka mukaan kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät, jollei tulojen ja menojen tiettyihin aloihin liittyvissä varaumissa toisin mainita.

Kertomuksesta on käytävä ilmi, vastaavatko saavutetut tulokset asetettuja tavoitteita, millaisia riskejä tehtäviin liittyy, miten käyttöön asetetut varat on käytetty, miten tehokkaasti sisäinen valvontajärjestelmä toimii ja mikä on sen vaikutus. Sisäinen tarkastaja tutustuu vuosittain annettavaan toimintakertomukseen sekä muihin yksilöityihin tietoihin. Komissio toimittaa vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta budjettivallan käyttäjälle yhteenvedon edellisen vuoden toimintakertomuksista.”

(35)

Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohdan e alakohtaan virke seuraavasti:

”tilinpitäjä valtuutetaan tarkistamaan, että hyväksymisperusteita on noudatettu;”

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”2 a.   Ennen kuin toimielin hyväksyy tilinpäätöksen, tilinpitäjä varmentaa allekirjoituksellaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toimielimen taloudellisesta asemasta.

Tätä varten tilinpitäjän on varmistuttava siitä, että tilinpäätös on laadittu hänen vastuullaan olevien kirjanpitosääntöjen, menetelmien ja järjestelmien mukaisesti, kuten tässä asetuksessa on hänen toimielimensä tilinpäätöksestä säädetty, ja että kaikki tulot ja menot on merkitty kirjanpitoon.

Valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät toimittavat tilinpitäjälle kaikki tiedot, jotka hän tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi.

Tulojen ja menojen hyväksyjät vastaavat täysin hallinnoimiensa varojen asianmukaisesta käytöstä sekä valvonnassaan olevien menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

2 b.   Tilinpitäjä valtuutetaan tarkistamaan saamansa tiedot sekä toimittamaan sellaiset muut tarkistukset, jotka hän katsoo tarpeellisiksi voidakseen varmentaa tilinpäätöksen allekirjoituksellaan.

Tilinpitäjä esittää tarvittaessa varaumia ja tekee selkoa niiden lajista ja laajuudesta.

2 c.   Muiden toimielinten ja virastojen tilinpitäjät varmentavat tilinpäätöksensä allekirjoituksellaan ja toimittavat ne komission tilinpitäjälle.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, vain tilinpitäjällä on toimivalta hoitaa käteisvaroja ja muita vastaavia varoja. Hän on vastuussa niiden säilyttämisestä.”

(36)

Korvataan 62 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tilinpitäjä voi tehtäviensä suorittamiseksi siirtää joitakin tehtävistään alaisuudessaan toimivalle henkilöstölle.”

(37)

Korvataan 63 artikla seuraavasti:

”63 artikla

1.   Muita kuin omia varoja koskevien tulojen kantamista ja vähäisten menojen maksamista varten voidaan perustaa ennakkotilejä soveltamissäännöissä määritellyin ehdoin.

Ennakkotilejä voidaan kuitenkin käyttää ilman määrällisiä rajoituksia, kun on kysymys 110 artiklassa tarkoitetusta hätäavusta ja humanitaarisista avustustoimista ottaen huomioon budjettivallan käyttäjän päättämät vastaavan budjettikohdan määrärahat kuluvana varainhoitovuonna.

2.   Toimielimen tilinpitäjä hankkii varat ennakkotileihin, ja niistä vastaavat toimielimen tilinpitäjän nimeämät ennakoiden hoitajat.”

(38)

Korvataan 65 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tämän luvun säännökset eivät rajoita rikosoikeudellista vastuuta, joka 64 artiklassa tarkoitetulle taloushallinnon henkilöstölle saattaa aiheutua asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella sekä yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista ja yhteisöjen tai jäsenvaltioiden virkamiesten lahjonnan torjumista koskevien voimassa olevien säännösten perusteella.”

(39)

Muutetaan 66 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tulojen ja menojen hyväksyjä voidaan saattaa taloudelliseen vastuuseen henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti.”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”1 a.   Korvausvelvollisuus koskee erityisesti tapauksia, joissa:

a)

tulojen ja menojen hyväksyjä joko tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena toteaa perittävät saatavat tai antaa perintämääräyksen, tekee menositoumuksen tai allekirjoittaa maksumääräyksen jättäen noudattamatta tätä asetusta ja soveltamissääntöjä.

b)

tulojen ja menojen hyväksyjä joko tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena jättää laatimatta saamista koskevan asiakirjan tai jättää antamatta perintämääräyksen tai viivyttää perintä- tai maksumääräyksen antamista, minkä johdosta toimielin voi joutua vastaamaan kolmannen osapuolen nostamaan vahingonkorvauskanteeseen.”

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Yksikkönsä sisällä edelleenvaltuutuksen antanut valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa hallinnointijärjestelmien ja sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä edelleenvaltuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän valinnasta.

d)

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

’4.   Jokainen toimielin perustaa erityisen taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen tai osallistuu usean toimielimen yhteisen tutkintaelimen perustamiseen. Tutkintaelimet toimivat riippumattomasti, ja niiden tehtävänä on selvittää, onko taloudellinen väärinkäytös tapahtunut, ja päättää mahdollisista seuraamuksista.’

(40)

Korvataan 73 artiklan 2 kohta seuraavasti:

’2.   Aikoessaan luopua vahvistetun saamisen perimisestä kokonaisuudessaan tai osittain toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tarkastaa, että luopuminen on asianmukainen ja moitteettoman varainhoidon ja suhteellisuuden periaatteen mukainen menettelyistä riippuen ja että soveltamissäännöissä asetettuja perusteita on noudatettu. Luopumispäätös on perusteltava. Tulojen ja menojen hyväksyjä voi siirtää tätä päätöstä koskevaa toimivaltaa ainoastaan soveltamissäännöissä säädetyin edellytyksin.

Lisäksi toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi peruuttaa vahvistetun saamisen tai mukauttaa sitä soveltamissäännöissä säädetyin edellytyksin.’

(41)

Lisätään artikla seuraavasti:

’73 a artikla

Yhteisöjen saamiset kolmansilta ja kolmansien saamiset yhteisöiltä vanhentuvat viidessä vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä tai yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen soveltamista.

Vanhentumisajan alkamisajankohdasta ja vanhentumisajan keskeyttämisen edellytyksistä säädetään soveltamissäännöissä.’

(42)

Korvataan 75 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ’49 artiklan 2 kohdan’ ilmaisulla ’49 artiklan 6 kohdan e alakohdassa’.

(43)

Korvataan 77 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

’Jos oikeudellisen sitoumuksen perusteella ei ole suoritettu 81 artiklassa tarkoitettua maksua kolmen vuoden kuluessa kyseisen sitoumuksen allekirjoittamisesta, oikeudellista sitoumusta vastaavan talousarviositoumuksen määrä peruuntuu.’

(44)

Lisätään 80 artiklaan kohta seuraavasti:

’Jos toimitetuista palveluista, vuokrauspalvelut mukaan luettuina, tai tavaroista suoritetaan toistuvia maksuja, tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarvioinnin perusteella määrätä, että käytetään suoraveloitusta.’

(45)

Korvataan 86 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

’(b)

arvioida kaikkiin talousarvion toteuttamistoimiin sovellettavien sisäisen valvonnan ja tilintarkastuksen järjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta.’

(46)

Korvataan 87 artiklan toinen kohta seuraavasti:

’Jos sisäinen tarkastaja on henkilöstöön kuuluva, hänen vastuustaan on säädetty henkilöstösäännöissä ja se on täsmennetty soveltamissäännöissä.’

(47)

Korvataan 88 artikla seuraavasti:

’88 artikla

1.   Julkiset hankinnat ovat vastikkeellisia kirjallisia sopimuksia, jotka tehdään yhden tai useamman taloudellisen toimijan sekä yhden tai useamman 104 ja 167 artiklassa tarkoitetun hankintaviranomaisen välillä ja jotka koskevat irtaimen tai kiinteän omaisuuden, työsuoritusten taikka palveluiden hankkimista yhteisöjen talousarviosta osittain tai kokonaan suoritettavaa maksua vastaan.

Tällaisia sopimuksia ovat:

a)

kiinteistön ostoa tai vuokrausta koskevat sopimukset

b)

tavarahankintasopimukset

c)

urakkasopimukset

d)

palveluhankintasopimukset.

2.   Puitesopimus on yhden tai useamman hankintaviranomaisen sekä yhden tai useamman taloudellisen toimijan välinen sopimus, jonka tarkoituksena on määrittää ehdot, joita sovelletaan määrätyn ajanjakson kuluessa tehtäviin hankintasopimuksiin erityisesti hintojen ja tarvittaessa myös määrien osalta. Siihen sovelletaan tämän osaston ratkaisumenettelyä ja sen julkistamista koskevia säännöksiä.

3.   Rajoittamatta 93 – 96 artiklan soveltamista tässä osastossa ei käsitellä avustuksia.’

(48)

Lisätään 89 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

’Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää puitesopimuksia väärin tai siten, että niiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristyminen.’

(49)

Muutetaan 90 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

’1.

Jäljempänä 105 tai 167 artiklassa säädetyn kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on julkaistava ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.’

ii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

’Tarjouskilpailua koskevan ennakkoilmoituksen saa jättää julkaisematta ainoastaan tämän asetuksen 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa soveltamissäännöissä säädetyllä tavalla ja julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (14) liitteessä II B tarkoitettujen palveluhankintojen osalta.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

’2.   Hankinnat, joiden arvo on pienempi kuin 105 tai 167 artiklassa säädetty kynnysarvo, sekä direktiivin 2004/18/EY liitteessä II B tarkoitetut palveluhankinnat on julkaistava asianmukaisin keinoin soveltamissäännöissä säädetyllä tavalla.’

(50)

Muutetaan 91 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

’1.   Hankintamenettelyt ovat seuraavat:

a)

avoin menettely

b)

rajoitettu menettely

c)

suunnittelukilpailu

d)

neuvottelumenettely

e)

kilpailullinen neuvottelumenettely.

Jos hankinta- tai puitesopimus kiinnostaa kahta tai useampaa toimielintä, toimeenpanovirastoa tai 185 artiklassa tarkoitettua elintä ja aina, kun on mahdollista lisätä tehokkuutta, asianomaiset hankintaviranomaiset pyrkivät toteuttamaan hankintamenettelyn toimielinten yhteisenä menettelynä.

Jos hankinta- tai puitesopimus on tarpeen jonkin toimielimen ja jäsenvaltion hankintaviranomaisen yhteisen toimen toteuttamiseksi, toimielin ja kyseinen hankintaviranomainen voivat toteuttaa hankintamenettelyn yhteisesti soveltamissäännöissä säädetyllä tavalla.’

b)

Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta.

c)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

’4.   Soveltamissäännöissä säädetään, mitä 1 kohdassa tarkoitetuista hankintamenettelyistä sovelletaan direktiivin 2004/18/EY liitteessä II B tarkoitettuihin palvelusopimuksiin sekä salaisiksi julistettuihin hankintasopimuksiin, joiden täyttäminen edellyttää erityisiä turvatoimenpiteitä taikka kun yhteisöjen tai Euroopan unionin olennaiset turvallisuusedut sitä vaativat.’

(51)

Korvataan 92 artikla seuraavasti:

’92 artikla

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on annettava täydellinen, selkeä ja täsmällinen määritelmä hankintasopimuksen aiheesta ja esitettävä hankintaan sovellettavat hylkäämis-, valinta- ja ratkaisuperusteet.’

(52)

Muutetaan 93 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

’Hankintamenettelyihin ei saa osallistua ehdokas tai tarjoaja, joka:’

ii)

Korvataan f alakohta seuraavasti:

’f)

on 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen kohteena.’

iii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

’Ensimmäisen alakohdan a–d alakohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa tavaroita hankitaan erityisen edullisin ehdoin joko liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta tai konkurssipesän pesänhoitajalta tai selvittäjältä taikka velkojien kanssa tehdyn akordin tai muun vastaavan kansallisen menettelyn tuloksena.’

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

’2.   Ehdokkaan tai tarjoajan on osoitettava, että mikään 1 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä. Hankintaviranomainen voi kuitenkin soveltamissäännöissä säädettävällä tavalla luopua tästä vaatimuksesta, jos avustus on hyvin vähäinen.

Jotta 1 kohtaa sovellettaisiin oikein, ehdokkaan tai tarjoajan on hankintaviranomaisen pyynnöstä

a)

annettava tiedot omistussuhteista tai hallinnasta, valvonnasta ja edustusvaltuutuksesta, kun ehdokas tai tarjoaja on oikeussubjekti,

b)

osoitettava, kun suunnitellaan alihankintaa, että alihankkijaa ei koske mikään 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista.’

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

’3.   Soveltamissäännöissä säädetään enimmäismääräajasta, jona 1 kohdassa tarkoitetut tilanteet johtavat ehdokkaan tai tarjoajan sulkemiseen hankintamenettelyn ulkopuolelle. Enimmäismääräaika ei saa olla pitempi kuin 10 vuotta.’

(53)

Korvataan 94, 95 ja 96 artikla seuraavasti:

’94 artikla

Hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetaan ehdokas tai tarjoaja, joka kyseisen hankintamenettelyn yhteydessä:

a)

on jäävi;

b)

on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja;

c)

on jossakin 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista, hankintamenettelystä poissulkemiseen johtavista tilanteista.

95 artikla

1.   Komissio perustaa keskustietokannan ja hoitaa sitä henkilötietojen suojelua koskevia yhteisön säännöksiä noudattaen. Keskustietokanta sisältää tiedot ehdokkaista ja tarjoajista, jotka ovat jossakin 93 tai 94 artiklassa tai 96 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tilanteista. Tietokanta on toimielinten, toimeenpanovirastojen ja 185 artiklassa tarkoitettujen elinten yhteinen.

2.   Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten samoin kuin talousarvion toteuttamiseen 53 ja 54 artiklan mukaisesti osallistuvien, muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on annettava toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle tiedot niistä hakijoista ja tarjoajista, jotka ovat jossakin 93 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, joissa kyseisen toimijan menettely on vahingoittanut yhteisöjen taloudellisia etuja. Tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa vastaan tiedot ja pyytää tilinpitäjää kirjaamaan tiedot tietokantaan.

Ensimmäisessä alakohdassa mainituilla viranomaisilla ja elimillä on oltava pääsy tietokannan tietoihin, ja ne voivat ottaa ne huomioon tarpeen mukaan ja omalla vastuullaan talousarvion toteuttamiseen liittyvissä hankintamenettelyissä.

3.   Soveltamissäännöissä säädetään avoimista ja johdonmukaisista perusteista poissulkemisperusteiden oikeasuhteisen soveltamisen varmistamiseksi. Komissio määrittelee tietokannan käyttöön sovellettavat vakiomenettelyt ja tekniset eritelmät.

96 artikla

1.   Hankintaviranomainen voi määrätä hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia:

a)

ehdokkaalle tai tarjoajalle 94 artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa;

b)

toimeksisaajalle, jonka on todettu rikkoneen vakavasti talousarviosta rahoitettavaan hankintaan liittyviä velvoitteitaan.

Kaikissa tapauksissa hankintaviranomaisen on kuitenkin annettava asianomaiselle tilaisuus esittää huomautuksensa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten on oltava suhteessa hankinnan merkitykseen ja väärinkäytöksen vakavuuteen, ja se voi johtaa siihen, että:

a)

kyseinen ehdokas, tarjoaja tai toimeksisaaja suljetaan talousarviosta rahoitettavien hankintojen ja avustusten ulkopuolelle enintään kymmeneksi vuodeksi; ja/tai

b)

ehdokkaalle tai tarjoajalle taikka toimeksisaajalle määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä ei kuitenkaan saa ylittää kyseisen sopimuksen arvoa.’

(54)

Korvataan 97 artikla seuraavasti:

’97 artikla

1.   Tarjouskilpailu ratkaistaan sen sisältöön sovellettavien ratkaisuperusteiden perusteella, sen jälkeen kun niiden taloudellisten toimijoiden, joita ei ole suljettu pois 93 tai 94 artiklan tai 96 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella, valmiudet on tarkastettu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti.

2.   Tarjouskilpailu ratkaistaan tarjousmenettelyssä tai valitsemalla taloudellisesti edullisin tarjous.’

(55)

Muutetaan 98 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Tarjousten jättäminen on järjestettävä siten, että tarjouksista syntyy todellista kilpailua ja että ne pysyvät salaisina niiden samanaikaiseen avaamiseen asti.

2.   Hankintaviranomainen voi, jos katsoo sen asianmukaiseksi ja oikeasuhteiseksi, vaatia tarjoajilta soveltamissäännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti vakuuden tarjousten poisvetämisen varalta.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Osallistumispyynnöt tai tarjoukset, jotka lautakunta toteaa sääntöjenmukaisiksi, arvioidaan tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen perusteiden mukaisesti, minkä jälkeen hankintaviranomaiselle ehdotetaan sopimuksen tekemistä tai käydään sähköinen huutokauppa.”

(56)

Korvataan 102 ja 103 artikla seuraavasti:

”102 artikla

1.   Hankintaviranomainen vaatii toimeksisaajilta etukäteen vakuuden soveltamissäännöissä säädetyissä tapauksissa.

2.   Hankintaviranomainen voi, jos katsoo sen asianmukaiseksi ja oikeasuhteiseksi, vaatia toimeksisaajilta etukäteen vakuuden:

a)

sopimuksen täyden täytäntöönpanon varmistamiseksi;

b)

ennakkomaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi.

103 artikla

Jos ilmenee, että ratkaisumenettelyyn on liittynyt huomattavia virheitä, väärinkäytöksiä tai petoksia, toimielinten on keskeytettävä menettely ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, menettelyn peruuttaminen mukaan luettuna.

Jos hankintasopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että ratkaisumenettelyyn tai sopimuksen täytäntöönpanoon on liittynyt huomattavia virheitä, väärinkäytöksiä tai petoksia, toimielimet voivat joko jättää sopimuksen tekemättä tai keskeyttää sen täytäntöönpanon sen mukaan, mihin menettelyn vaiheeseen on edetty, tai tarvittaessa purkaa sopimuksen.

Jos toimeksisaaja on syyllistynyt tällaisiin virheisiin, väärinkäytöksiin tai petoksiin, toimielimet voivat lisäksi kieltäytyä suorittamasta maksuja ja periä takaisin jo maksetut määrät tai purkaa kyseisen toimeksisaajan kanssa tehdyt sopimukset suhteessa virheiden, väärinkäytösten tai petosten vakavuuteen.”

(57)

Lisätään 104 artiklaan virke seuraavasti:

”Ne siirtävät hankintaviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat toimivaltuutensa 59 artiklan mukaisesti.”

(58)

Korvataan 105 artikla seuraavasti:

”105 artikla

1.   Jollei tämän asetuksen toisen osan IV osaston säännöksistä muuta johdu, direktiivissä 2004/18/EY vahvistetaan kynnysarvot, joilla määritetään:

a)

90 artiklassa tarkoitetut julkaisemistavat,

b)

91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menettelytapojen valinta;

c)

niitä koskevat määräajat.

2.   Jollei soveltamissäännöissä säädetyistä poikkeuksista tai edellytyksistä muuta johdu, hankintaviranomainen saa allekirjoittaa direktiivin 2004/18/EY soveltamisalaan kuuluvan sopimuksen tai puitesopimuksen tarjouskilpailun voittajan kanssa vasta odotusajan kuluttua.”

(59)

Korvataan ensimmäisen osan VI osaston 1 luvun otsikko seuraavasti:

”1 LUKU

Avustusten soveltamisala ja muoto”

(60)

Muutetaan 108 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Avustuksista on laadittava kirjallinen sopimus tai niistä on tehtävä hakijalle tiedoksiannettava komission päätös.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tässä osastossa tarkoitettuja avustuksia eivät ole:

a)

toimielinten jäsenistä ja muusta henkilöstöstä aiheutuvat menot ja Eurooppa-kouluja koskevat maksuosuudet;

b)

lainat, yhteisön riskirahoitusvälineet tai yhteisön rahoitusosuudet tällaisista välineistä, 88 artiklassa tarkoitetut julkiset hankinnat sekä makrotaloudellisena rahoitusapuna maksettu tuki ja budjettituki;

c)

yksityistä sijoittajaa koskevan periaatteen mukaisesti tehdyt pääomasijoitukset, oman pääoman luonteinen rahoitus (quasi-equity financing) sekä osuudet ja osakkuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa (EBRD), tai yhteisön erityiselimissä, kuten Euroopan investointirahastossa (EIR);

d)

yhteisöjen jäsenmaksut elimille, joiden jäseniä ne ovat;

e)

53 – 53 d artiklassa tarkoitetut, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, hajautetusti tai yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa suoritetut maksut;

f)

maksut elimille, joille on siirretty täytäntöönpanotehtäviä 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja maksut, jotka suoritetaan lainsäätäjän perustamille elimille niiden perustamissäädöksen nojalla;

g)

yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (15) 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetut kalastusmarkkinoihin liittyvät menot;

h)

toimielinten kutsusta tai toimeksiannosta tehdyistä virkamatkoista koituneiden matka- ja oleskelukulujen korvaukset ja tarvittaessa muut niihin liittyvät kulukorvaukset.

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”3.   Tämän osaston säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin seuraaviin, avustuksiin rinnastettaviin eriin:

a)

tiettyjen lainojen korkotuesta johtuva hyöty;

b)

muut kuin 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut pääomasijoitukset tai osuudet.

4.   Kukin toimielin voi myöntää avustuksia tiedotustoimintaan tapauksissa, joissa julkisten hankintamenettelyjen käyttäminen asianmukaisesti perustelluista syistä ei olisi tarkoituksenmukaista.”

(61)

Lisätään artikla seuraavasti:

”108 a artikla

1.   Avustuksia ovat:

a)

korvaukset, jotka kattavat yksilöidyn osuuden tosiasiallisesti syntyneistä avustuskelpoisista kustannuksista;

b)

kertakorvaukset;

c)

kiinteämääräinen rahoitus;

d)

a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen avustusmuotojen yhdistelmät.

2.   Avustusten yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää absoluuttisena arvona ilmaistua enimmäismäärää.”

(62)

Korvataan ensimmäisen osan VI osaston 2 luvun otsikko seuraavasti:

”2 LUKU

Periaatteet”

(63)

Korvataan 109 artikla seuraavasti:

”109 artikla

1.   Avustuksiin sovelletaan avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita.

Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä.

Soveltamissäännöissä määriteltyä avustuskelpoisten kokonaiskustannusten yhteenlaskettua määrää ei missään tapauksessa saa ylittää.

2.   Avustuksen tarkoituksena tai tuloksena ei saa olla voiton tuottaminen avustuksen saajalle.

3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta:

a)

luonnollisille henkilöille opiskelua, tutkimusta tai ammatillista koulutusta varten myönnettyihin apurahoihin;

b)

kilpailupalkintoihin;

c)

toimintaan, jonka tavoitteena on parantaa saajan rahoitusvalmiuksia tai tuottaa tuloa ulkoisten toimien alalla.”

(64)

Korvataan 110 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avustusten on perustuttava varainhoitovuoden alussa julkaistavaan vuotuiseen työohjelmaan.

Vuotuinen työohjelma toteutetaan julkaisemalla ehdotuspyyntöjä paitsi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tai jollei muita vaihtoehtoja ole avustuksen saajan aseman tai toiminnan luonteen vuoksi tai jos avustuksen saaja on nimetty perussäädöksessä.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta hätäapuun tai humanitaarisiin avustustoimiin.”

(65)

Korvataan 111 ja 112 artikla seuraavasti:

”111 artikla

Kutakin toimintaa varten voidaan samalle saajalle myöntää ainoastaan yksi avustus talousarviosta, paitsi jos asianomaisissa perussäädöksissä toisin säädetään.

Saaja voi saada talousarviosta saman varainhoitovuoden aikana vain yhden toiminta-avustuksen.

Hakijan on ilmoitettava välittömästi tulojen ja menojen hyväksyjälle tekemistään muista hakemuksista tai saamistaan muista avustuksista, jotka liittyvät samaan toimintaan tai työohjelmaan.

Samoja kustannuksia ei missään olosuhteissa saa rahoittaa kahdesti talousarviosta.

112 artikla

1.   Avustusta ei myönnetä jo aloitettuun toimintaan, ellei hakija voi osoittaa, että toiminta oli aloitettava ennen avustuksen myöntämistä.

Tällaisissa tapauksissa rahoitettavat kustannukset eivät kuitenkaan saa olla aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää, paitsi perussäädöksessä säädetyissä asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa tai jos on kyse menoista, joita tarvitaan hätäavun ja humanitaaristen avustustoimien toteuttamiseen soveltamissäännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Päättyneeseen toimintaan ei myönnetä avustusta takautuvasti.

2.   Toiminta-avustus on myönnettävä kuuden kuukauden kuluessa avustuksen saajan budjettivuoden alkamisesta. Rahoitettavat menot eivät saa olla aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää eivätkä ennen avustuksen saajan budjettivuoden alkamispäivää.”

(66)

Korvataan 113 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Ellei perussäädöksessä toisin säädetä, yleistä eurooppalaista etua edistäville elimille myönnetyt toiminta-avustukset pienenevät asteittain, kun ne uusitaan. Tätä säännöstä ei sovelleta 108 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin avustuksiin.”

(67)

Korvataan 114 artikla seuraavasti:

”114 artikla

1.   Avustushakemus on esitettävä kirjallisena.

2.   Avustushakemus on hyväksymiskelpoinen, jos sen esittäjä on

a)

oikeushenkilö; avustushakemus voidaan hyväksyä, jos sen on tehnyt oikeussubjekti, jolla ei ole asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä edellyttäen, että sen edustajilla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia sen puolesta ja sen edustajat ottavat taloudellisen vastuun.

b)

luonnollinen henkilö, jos toiminnan luonne tai ominaisuudet tai hakijan tavoitteet sitä edellyttävät.

3.   Avustusta ei myönnetä hakijalle, joka on avustuksen myöntämismenettelyn aikana jossakin 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklassa tai 96 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyistä tilanteista.

Hakijan on osoitettava, että mikään ensimmäisessä alakohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä. Tulojen ja menojen hyväksyjä voi kuitenkin soveltamissäännöissä säädettävällä tavalla luopua tästä vaatimuksesta, jos avustus on hyvin vähäinen.

4.   Tulojen ja menojen hyväksyjä voi määrätä hakijalle 96 artiklan mukaisesti tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia.

Tällaisia seuraamuksia voidaan määrätä myös saajalle, joka on hakemuksen jättämisen tai avustussopimuksen täyttämisen yhteydessä syyllistynyt väärien tietojen antamiseen toimittaessaan tulojen ja menojen hyväksyjälle tämän vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.”

(68)

Korvataan 116 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ehdotukset arvioidaan ennakolta ilmoitettujen valinta- ja myöntämisperusteiden mukaisesti sen määrittämiseksi, mille ehdotuksille voidaan myöntää rahoitusta.”

(69)

Korvataan 118 artikla seuraavasti:

”118 artikla

1.   Tulojen ja menojen hyväksyjä voi, jos katsoo sen asianmukaiseksi ja oikeasuhteiseksi, vaatia avustuksen saajalta etukäteen vakuuden ennakkomaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi.

2.   Tulojen ja menojen hyväksyjä vaatii avustuksen saajalta tällaisen etukäteen asetettavan vakuuden soveltamissäännöissä säädetyissä tapauksissa.”

(70)

Korvataan 119 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos avustuksen saaja ei noudata velvoitteitaan, avustusta supistetaan tai sen maksaminen keskeytetään tai lopetetaan kokonaan soveltamissäännöissä säädetyissä tapauksissa sen jälkeen, kun saajalle on annettu mahdollisuus esittää huomautuksensa.”

(71)

Korvataan 120 artikla seuraavasti:

”120 artikla

1.   Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää avustuksen saajalta julkisia hankintoja, niiden yhteydessä noudatetaan soveltamissäännöissä säädettyjä menettelyjä.

2.   Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää taloudellisen tuen myöntämistä kolmansille, yhteisön avustuksen saaja voi antaa tällaista tukea edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

taloudellinen tuki ei ole toiminnan ensisijainen tarkoitus;

b)

tällaisen tuen antamisen ehdot määritellään täsmällisesti avustuspäätöksessä tai saajan ja komission välisessä avustussopimuksessa, ja niissä ei ole harkintavaltaa;

c)

kyseiset määrät ovat vähäisiä.

Soveltamissäännöissä säädetään c alakohdan osalta taloudellisen tuen enimmäismäärästä, jonka avustuksen saaja voi maksaa kolmannelle.

3.   Jokaisessa avustuspäätöksessä ja -sopimuksessa määrätään nimenomaisesti komission ja tilintarkastustuomioistuimen valtuuksista tarkastaa kaikkien yhteisön varoja saaneiden toimeksisaajien ja alihankkijoiden tositteet ja tehdä näiden luo tarkastuskäyntejä.”

(72)

Muutetaan 121 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

toimielinten tilinpäätökset sellaisina kuin ne määritellään 126 artiklassa, 185 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpäätökset ja sellaisten muiden elinten tilinpäätökset, joiden tilinpäätös on konsolidoitava yhteisön kirjanpitosääntöjen mukaisesti;”

b)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

talousarvion toteuttamista koskeva yhteenveto, jossa esitetään yhdistettyinä c alakohdassa tarkoitettujen selvitysten tiedot.”

(73)

Korvataan 122 artikla seuraavasti:

”122 artikla:

1.   Toimielinten ja 121 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpäätösten liitteissä on oltava selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa selvityksessä on esitettävä muun muassa tiedot määrärahojen toteuttamisasteesta ja yhteenveto määrärahasiirroista eri budjettikohtien välillä.”

(74)

Korvataan 128 artikla seuraavasti:

”128 artikla

Muiden toimielinten ja 121 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpitäjät toimittavat alustavan tilinpäätöksensä ja selvityksensä varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 1 päivänä maaliskuuta.

Komission tilinpitäjä konsolidoi nämä alustavat tilinpäätökset komission alustavaan tilinpäätökseen ja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä maaliskuuta komission alustavan tilinpäätöksen, jonka liitteenä on komission selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta, sekä alustavan konsolidoidun tilinpäätöksen.

Kunkin toimielimen ja 121 artiklassa tarkoitetun elimen tilinpitäjä toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle toisessa kohdassa mainittuun päivään mennessä.”

(75)

Muutetaan 129 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”185 artiklassa” ilmaisulla ”121 artiklassa”.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kukin toimielin komissiota lukuun ottamatta ja kukin 121 artiklassa tarkoitettu elin laatii lopulliset tilinpäätöksensä 61 artiklan mukaisesti ja toimittaa ne päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden 1 päivään heinäkuuta mennessä komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista varten.”

c)

Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Komission tilinpitäjän on laadittava lopullinen konsolidoitu tilinpäätös muilta toimielimiltä 2 kohdan mukaisesti saamiensa tietojen perusteella. Lopulliseen konsolidoituun tilinpäätökseen liitetään komission tilinpitäjän ilmoitus, jonka mukaan tilinpäätös on laadittu VII osaston säännösten sekä tilinpäätöksen liitteessä esitettyjen kirjanpitoperiaatteiden, -sääntöjen ja -menetelmien mukaisesti.”

d)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio hyväksyy lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen ja oman lopullisen tilinpäätöksensä ja toimittaa ne päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden 31 päivään heinäkuuta mennessä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.”

e)

Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”31 päivää lokakuuta” ilmaisulla ”15 päivää marraskuuta”.

(76)

Muutetaan 131 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”komissio” ilmaisulla ”komission tilinpitäjä”.

b)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”Komissio” ilmaisulla ”Komission tilinpitäjä”.

(77)

Korvataan 133 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”185 artiklassa” ilmaisulla ”121 artiklassa”.

(78)

Korvataan 134 artiklassa ilmaisu ”185 artiklassa” ilmaisulla ”121 artiklassa”.

(79)

Korvataan 138 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”185 artiklassa” ilmaisulla ”121 artiklassa”.

(80)

Korvataan 139 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kukin toimielin toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle ja molemmille budjettivallan käyttäjille varainhoitoa koskevat sisäiset sääntönsä.”

(81)

Muutetaan 143 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”15 päivänä kesäkuuta” ilmaisulla ”30 päivänä kesäkuuta” ja ilmaisu ”30 päivänä syyskuuta” ilmaisulla ”15 päivänä lokakuuta”.

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tilintarkastustuomioistuin toimittaa viimeistään 15 päivänä marraskuuta vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja muille toimielimille vuosikertomuksensa yhdessä toimielinten vastausten kanssa ja varmistaa, että ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

c)

Korvataan 6 kohdassa ilmaisu ”15 päivää helmikuuta” ilmaisulla ”28 päivää helmikuuta”.

(82)

Muutetaan 144 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan viides alakohta seuraavasti:

”Jos tilintarkastustuomioistuin päättää julkaista erityiskertomuksiaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, niihin liitetään asianomaisten toimielinten vastaukset.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tilintarkastustuomioistuin voi julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ne Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 160 c artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista lausunnoista, jotka eivät liity ehdotuksiin tai hankkeisiin, joihin sovelletaan lakisääteistä kuulemismenettelyä.”

(83)

Korvataan 145 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”huhtikuun 30 päivää” ilmaisulla ”toukokuun 15 päivää”.

(84)

Korvataan toisen osan I osaston otsikko seuraavasti:

”I OSASTO

EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTO”

(85)

Korvataan 148 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan maatalouden tukirahastoon, jäljempänä ’maataloustukirahasto’, sovellettavissa säännöksissä tarkoitettujen viranomaisten ja elinten rahoittamiin menoihin ja rahastojen tuloihin sovelletaan tämän asetuksen ensimmäisen ja kolmannen osan säännöksiä, jollei tässä osastossa toisin säädetä.”

(86)

Muutetaan 149 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Maataloustukirahastossa on joka vuosi jaksottamattomia määrärahoja lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyviä menoja, jotka katetaan jaksotetuista määrärahoista.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyviä sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi.

Siirron määrä ei saa olla enempää kuin 2 prosenttia ensimmäisen alakohdan mukaisista alkuperäisistä määrärahoista eikä saa ylittää yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (16) 11 artiklassa tarkoitetun, edellisen varainhoitovuoden aikana suorasta tuesta tehdyn mukautuksen määrää.

Siirretyt määrärahat palautetaan yksinomaan sellaisiin budjettikohtiin, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia.

Tällaiset siirrot voivat johtaa lisäsuorituksiin ainoastaan sellaisille lopullisille edunsaajille, joille maksetusta suorasta tuesta on tehty mukautus asetuksen (EY) N:o 1782/2003 11 artiklan mukaisesti viimeksi kuluneen varainhoitovuoden aikana.

Komissio tekee siirtopäätöksen viimeistään 15 päivänä helmikuuta sinä varainhoitovuonna, jolle määrärahoja aiotaan siirtää, ja ilmoittaa asiasta budjettivallan käyttäjälle.

(87)

Korvataan 150 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Komission päätökset, joissa vahvistetaan nämä suoritukset, ovat alustavia kokonaissitoumuksia, joiden määrä ei saa ylittää maataloustukirahastoon otettuja kokonaismäärärahoja.

3.   Maataloustukirahaston juoksevista hallintomenoista voidaan tehdä 15 päivästä marraskuuta alkaen seuraavan varainhoitovuoden määrärahoja koskevia ennakkositoumuksia. Nämä sitoumukset eivät saa kuitenkaan olla enemmän kuin kolme neljäsosaa kuluvan varainhoitovuoden vastaavista määrärahoista. Ne saavat koskea ainoastaan menoja, jotka perustuvat voimassa olevaan perussäädökseen.”

(88)

Korvataan 151 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Menoista, joita maataloustukirahastoon sovellettavissa säännöksissä tarkoitetut viranomaiset ja elimet rahoittavat, tehdään kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden toimittamien yhteenvetojen vastaanottamisesta maksusitoumukset luvuittain, momenteittain ja alamomenteittain. Sitoumukset voidaan tehdä vielä kahden kuukauden määräajan päättymisen jälkeen, jos tarvitaan asianomaisten budjettikohtien välistä määrärahasiirtomenettelyä. Määrät kirjataan maksuiksi samassa kahden kuukauden määräajassa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa jäsenvaltiot eivät vielä ole suorittaneet maksua tai menojen tukikelpoisuudesta ei ole varmuutta.”

(89)

Korvataan 152 artikla seuraavasti:

”152 artikla

Menot kirjataan talousarviokirjanpidossa varainhoitovuoden tileille niiden maksujen perusteella, jotka komissio suorittaa jäsenvaltioille viimeistään kyseisen varainhoitovuoden 31 päivänä joulukuuta, edellyttäen, että tilinpitäjä saa maksumääräykset viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä tammikuuta.”

(90)

Korvataan 153 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Silloin kun komissio voi tehdä 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrärahasiirtoja, se tekee päätöksensä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä tammikuuta ja ilmoittaa siitä 23 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti budjettivallan käyttäjälle.”

(91)

Korvataan 154 artikla seuraavasti:

”154 artikla

1.   Tämän osaston käyttötarkoitukseensa sidotut tulot kohdennetaan alkuperänsä mukaan 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklassa tarkoitettujen tilien tarkastusta ja hyväksymistä koskevien päätösten tulos kirjataan yhdelle momentille.”

(92)

Korvataan toisen osan II osaston otsikko seuraavasti:

”II OSASTO

RAKENNERAHASTOT, KOHEESIORAHASTO, EUROOPAN KALATALOUSRAHASTO JA EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRAHASTO”

(93)

Muutetaan 155 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (EMKMR) (17), Euroopan aluekehitysrahastosta (18), Euroopan sosiaalirahastosta (19), koheesiorahastosta (20) ja Euroopan kalatalousrahastosta (21), jäljempänä ’rahastot’, annetuissa asetuksissa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten rahoittamiin menoihin ja rahastojen tuloihin sovelletaan tämän asetuksen ensimmäisen ja kolmannen osan säännöksiä, jollei tässä osastossa toisin säädetä.

b)

Poistetaan 3 kohta.

(94)

Korvataan 157 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Vapautetut määrärahat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos asiaan liittyy yksin komission tekemä ilmeinen virhe.”

(95)

Korvataan 158 artikla seuraavasti:

”158 artikla

Komissio voi tehdä tässä osastossa tarkoitettujen toimintamenojen osalta, lukuun ottamatta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimintamenoja, määrärahasiirtoja talousarvion osastosta toiseen edellyttäen, että määrärahat on tarkoitettu saman tavoitteen toteuttamiseen 155 artiklassa tarkoitettuja rahastoja koskevien asetusten tarkoittamassa merkityksessä tai teknisestä avusta aiheutuviin menoihin.”

(96)

Lisätään 160 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.   Määrärahat, jotka liittyvät Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla perustetun hiili- ja terästutkimusrahaston tuottamiin tuloihin, rinnastetaan 18 artiklan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin. Näistä tuloista saatavat maksusitoumusmäärärahat ovat käytettävissä, kun saamisesta on laadittu ennuste, ja vastaavat maksumäärärahat ovat käytettävissä, kun tulot on vastaanotettu.”

(97)

Lisätään 160 a artikla seuraavasti:

”160 a artikla

1.   Osittain tai kokonaan toteutumatta jääneisiin tutkimushankkeisiin osoitetuista maksusitoumusmäärärahoista osuus, joka vastaa hankkeiden toteutumatta jäämisen vuoksi purettujen maksusitoumusten määrää, voidaan asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa ottaa uudelleen käyttöön, kun tämä on tarpeen ohjelman toteuttamiseksi alun perin suunnitellulla tavalla, jollei kuluvan varainhoitovuoden talousarviossa ole tähän tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua varten komissio tarkastelee kunkin varainhoitovuoden alussa edellisen varainhoitovuoden aikana purettuja maksusitoumuksia ja arvioi vaatimusten perusteella tarvetta ottaa määrärahat uudelleen käyttöön.

Tämän arvion perusteella komissio voi esittää kunkin varainhoitovuoden 15 päivään helmikuuta mennessä aiheelliset ehdotukset budjettivallan käyttäjälle ja liittää niihin budjettikohdittain perustelut määrärahojen ottamiselle käyttöön uudelleen.

3.   Budjettivallan käyttäjä päättää komission ehdotuksesta kuuden viikon kuluessa. Jos päätöstä ei tehdä tässä määräajassa, ehdotukset katsotaan hyväksytyiksi.

Vuoden n aikana uudelleen käyttöön otettavat maksusitoumusmäärärahat eivät missään tapauksessa saa ylittää 25 prosenttia samasta budjettikohdasta vuonna n-1 purettujen maksusitoumusten kokonaismäärästä.

4.   Uudelleen käyttöön otettuja maksusitoumusmäärärahoja ei saa siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle.

Uudelleen käyttöön otettuja maksusitoumusmäärärahoja koskevat oikeudelliset sitoumukset tehdään vuoden n joulukuun 31 päivään mennessä.

Jos uudelleen käyttöön otettuja maksusitoumusmäärärahoja jää käyttämättä, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä purkaa ne lopullisesti vuoden n lopussa.”

(98)

Korvataan 163 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tässä osastossa tarkoitetut toimet voidaan toteuttaa keskitetysti komission toimesta, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, yhteen tai useampaan kolmansiin maihin kuuluvaan edunsaajavaltioon hajautettuina tai yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa 53 – 57 artiklan asiaa koskevia säännöksiä noudattaen.”

(99)

Poistetaan 164 artikla.

(100)

Muutetaan 166 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”(a)

komissio tekee yhteisöjen nimissä rahoitussopimuksen edunsaajana olevan kolmannen maan tai maiden tai niiden nimeämien yhteisöjen, jäljempänä ’edunsaajat’, kanssa;

b)

tehdään avustussopimus komission ja avustussopimusten toteuttamisesta vastaavien kansallisten tai kansainvälisten julkisoikeudellisten yhteisöjen välillä tai komission ja luonnollisten tai oikeushenkilöiden välillä.”

b)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Ulkoisen avun myöntämisen edellytyksistä määrätään välineessä, jonka mukaisesti hallinnoidaan tämän kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä rahoitussopimuksia ja sopimuksia ja avustuksia.”

c)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Rahoitussopimukset 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen edunsaajina olevien kolmansien maiden kanssa tehdään viimeistään vuoden n + 1 joulukuun 31 päivänä vuoden n ollessa se vuosi, jonka aikana talousarviositoumus on tehty.

Yksittäiset sopimukset ja avustuspäätökset, joilla vuoden n talousarviositoumuksiin liittyvät rahoitussopimukset pannaan täytäntöön, on tehtävä tai hyväksyttävä kolmen vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona rahoitussopimus on tehty.

Tarkastusta ja arviointia koskevat yksittäiset sopimukset voidaan tehdä myöhemmin.”

d)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdan säännöstä ei sovelleta monivuotisiin ohjelmiin seuraavissa tapauksissa:

liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (22) mukaiset rajat ylittävän yhteistyön, alueellisen kehittämisen, henkilöresurssien kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osa-alueet;

eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 (23) mukainen rajat ylittävän yhteistyön osa-alue.

Näihin tapauksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Kun monivuotista ohjelmaa koskeva talousarviositoumus on tehty vuonna n, kaikki sellaiset talousarviositoumuksen osat peruuntuvat ilman eri toimenpiteitä viimeistään vuotta n seuraavan kolmannen vuoden 31 päivänä joulukuuta:

i)

joita ei ole käytetty ennakkorahoituksen maksamiseen; tai

ii)

joita ei ole käytetty välimaksujen suorittamiseen; tai

iii)

joista ei ole annettu menoilmoitusta.

b)

Sellainen talousarviositoumuksen osa, joka on vielä käyttämättä 31 päivänä joulukuuta 2017 ja josta ei ole annettu menoilmoitusta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018, peruuntuu ilman eri toimenpiteitä.

(101)

Muutetaan 167 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 167 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

kansallista tai kansainvälistä julkisoikeudellista yhteisöä taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on ulkoisen toiminnan toteuttamisesta varten myönnetyn avustuksen saaja.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Hankintamenettelyistä on määrättävä 166 artiklassa tarkoitetussa rahoitussopimuksessa, avustuspäätöksessä tai avustussopimuksessa.”

(102)

Korvataan toisen osan IV osaston 4 luvun otsikko seuraavasti:

”4 LUKU

Avustukset”

(103)

Lisätään artikla seuraavasti:

”169 a artikla

Edunsaajana olevien kolmansien maiden toteuttaman hajautetun hallinnoinnin yhteydessä sovellettavista avustusmenettelyistä määrätään 166 artiklassa tarkoitetuissa rahoitussopimuksissa. Menettelyjen on perustuttava ensimmäisen osan VI osastossa vahvistettuihin sääntöihin.”

(104)

Korvataan 170 artikla seuraavasti:

”170 artikla

Rahoitus- tai avustussopimuksessa tai avustuspäätöksessä on määrättävä erikseen komission ja tilintarkastustuomioistuimen valtuudesta tarkastaa kaikkien yhteisöiltä varoja saaneiden toimeksisaajien ja alihankkijoiden tositteet ja tehdä näiden luo tarkastuskäyntejä.”

(105)

Korvataan 171 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä osastoa sovelletaan Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toimintaan lukuun ottamatta 174 artiklaa, 174 a artiklaa ja 175 artiklan 2 kohtaa.”

(106)

Korvataan 173 artikla seuraavasti:

”173 artikla

Komissio siirtää tulojen ja menojen hyväksyjälle kuuluvan toimivallan yhteisön viraston liitteeseen otettujen määrärahojen osalta asianomaisen yhteisön viraston johtajalle 59 artiklan mukaisesti.”

(107)

Korvataan 174 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Viraston johtaja vahvistaa johtokunnan hyväksynnän saatuaan perusteet, joiden mukaan menoista pidetään kirjaa.”

(108)

Lisätään artikla seuraavasti:

”174 a artikla

1.   Toimielin voi valtuuttaa toimielinten yhteisen yhteisön viraston johtajan toimimaan tulojen ja menojen hyväksyjänä toimielintä koskevaan pääluokkaan otettujen määrärahojen hallinnoimiseksi; se vahvistaa tämän valtuutuksen rajat ja ehdot.

2.   Komission sisäinen tarkastaja hoitaa kaikki ensimmäisen osan IV osaston 8 luvussa säädetyt tehtävät.”

(109)

Korvataan 175 artikla seuraavasti:

”175 artikla

Jos yhteisön viraston tehtävä edellyttää maksullisten palvelujen tarjoamista kolmansille, johtaja vahvistaa johtokunnan hyväksynnän saatuaan erityissäännökset näiden palvelujen tarjoamisedellytyksistä ja niiden kirjanpidosta.”

(110)

Poistetaan 176 artikla.

(111)

Muutetaan 178 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Tällaiset sitoumukset eivät saa kuitenkaan ylittää neljäsosaa budjettivallan käyttäjän päättämistä vastaavan budjettikohdan määrärahoista kuluvana varainhoitovuonna.”

b)

Lisätään 2 kohtaan virke seuraavasti:

”Tässä tapauksessa 1 kohdassa tarkoitettua enimmäismäärää ei sovelleta.”

(112)

Korvataan 179 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä aikoo antaa lausunnon, sen on kahden viikon kuluessa kiinteistöhanketta koskevien tietojen vastaanottamisesta ilmoitettava asianomaiselle toimielimelle aikomuksestaan antaa lausunto. Jos vastausta ei anneta, asianomainen toimielin voi käynnistää suunnitellun hankkeen hallinnollisen riippumattomuutensa perusteella, jollei Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 282 artiklasta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 185 artiklasta muuta johdu yhteisön edustuksen osalta.

Lausunto on toimitettava asianomaiselle toimielimelle kahden viikon kuluttua ilmoituksesta.”

(113)

Lisätään VII osasto seuraavasti:

”VII OSASTO

ASIANTUNTIJAT

179 a artikla

Soveltamissäännöissä säädetään erityisestä menettelystä, jonka mukaisesti valitaan asiantuntijoita, joille maksetaan korvaus kiinteämääräisen summan perusteella, avustamaan toimielimiä erityisesti ehdotusten, avustushakemusten tai tarjousten arvioinnissa ja antamaan teknistä apua talousarviosta rahoitettujen hankkeiden seurannassa ja loppuarvioinnissa.”

(114)

Poistetaan 180 artikla.

(115)

Korvataan 181 artikla seuraavasti:

”181 artikla

1.   Niiden 155 artiklan 1 kohdassa mainittujen rahastojen, joiden perussäädökset on kumottu ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, 157 artiklan 1 kohdan mukaisesti vapautetut määrärahat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos asiaan liittyy yksin komission tekemä ilmeinen virhe tai ylivoimainen este, joka vaikeuttaa vakavasti kyseisistä rahastoista tuettujen toimenpiteiden toteuttamista.

2.   Edellä 95 artiklassa tarkoitettu keskustietokanta perustetaan 1 päivään tammikuuta 2009 mennessä.

3.   Komissio voi siirtää osastosta toiseen sellaisia määrärahoja, jotka koskevat rakennerahastoista ja koheesiorahastosta annetuissa asetuksissa tarkoitettuja ohjelmakauden 2000 – 2006 toimintamenoja, joiden osalta yhteisön on vielä suoritettava maksuja maksattamatta olevien yhteisön sitoumusten selvittämiseksi tukitoimien päättämiseen asti, edellyttäen, että kyseiset määrärahat:

on tarkoitettu samaa tavoitetta varten, tai

liittyvät yhteisöaloitteisiin tai tekniseen apuun ja innovatiivisiin toimiin, ja ne siirretään vastaavanlaisiin toimiin.

4.   Edellä olevan 30 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 148 artiklan 1 kohdassa mainittuun rahastoon ensimmäisen kerran vuoden 2008 talousarvioista maksettavien maksujen osalta.”

(116)

Muutetaan 185 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Komissio antaa varainhoidon puiteasetuksen sellaisten yhteisöjen perustamien elinten osalta, joilla on oikeushenkilöllisyys ja jotka todellisuudessa saavat talousarviosta suoritettavaa rahoitusta.”

b)

Poistetaan 4 kohta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan päivästä, jona varainhoitoasetuksen soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamista koskevan komission asetuksen soveltaminen alkaa, ja viimeistään 1 päivästä toukokuuta 2007.

Tämän asetuksen 1 artiklan 80 ja 84 – 94 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  Lausunto annettu 6. heinäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 13, 18.1.2006, s. 1.

(3)  EUVL C 28, 3.2.2006, s. 83.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(6)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(7)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2083/2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 28).

(8)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.

(9)  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.

(10)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.

(11)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(12)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.”

(13)  EUVL L 11, 16.1.2003, s. 1.”

(14)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2083/2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 28).’"

(15)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).”

(16)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).”

(17)  Asetus (EY) N:o 1290/2005.

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).

(20)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1084/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, koheesiorahaston perustamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79).

(21)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).”

(22)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.

(23)  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.”