ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 384

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
29. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2011/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 318/2006 ja yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

8

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2013/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (ETY) N:o 404/93, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta banaanialan osalta

13

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2014/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

20

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2015/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2016/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, useiden viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskevien asetusten mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

38

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2017/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 muuttamisesta ICES-alueiden II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) harmaaturskakannan saalisrajoitusten osalta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2018/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 mukaisia maidon ja maitotuotteiden tuontitodistuksia koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2019/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annettujen asetusten (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 327/98 ja (EY) N:o 955/2005 muuttamisesta

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2020/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Uuden-Seelannin voin WTO-tariffikiintiön hallinnointia

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2021/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

61

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2022/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, vilja-alalla käyttöön otettujen yhteisön tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnista annettujen asetusten (EY) N:o 2375/2002, (EY) N:o 2377/2002, (EY) N:o 2305/2003 ja (EY) N:o 969/2006 muuttamisesta

70

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista ( 1 )

75

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2024/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 2076/2002 ja päätöksistä 98/270/EY, 2002/928/EY, 2003/308/EY, 2004/129/EY, 2004/141/EY, 2004/247/EY, 2004/248/EY, 2005/303/EY ja 2005/864/EY poikkeavien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta Romanian liittymisen vuoksi direktiivin 91/414/ETY liitteessä I mainitsemattomia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön jatkamisen osalta ( 1 )

79

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2025/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta

81

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2026/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

85

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/138/EY, annettu 19 päivänä Joulukuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta

92

 

*

Komission direktiivi 2006/139/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta sen liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse arseeniyhdisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista ( 1 )

94

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan välillä kirjeenvaihtona tehtävän kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

98

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

100

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2011/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 318/2006 ja yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan, jäljempänä ’vuoden 2005 liittymisasiakirja’, ja erityisesti sen 20 artiklan yhdessä liitteen IV ja 56 artiklan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (1) on muutettu muun muassa siementuen enimmäismääriä vuonna 2004 tapahtuneen laajentumisen johdosta, ja sillä on otettu käyttöön viljelijöiden suoran tuen järjestelmiä sokerialalla. Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 318/2006 (2) on otettu käyttöön sokerialan yhteistä markkinajärjestelyä koskevat yhteiset säännöt markkinointivuodesta 2006/2007 alkaen. Asetuksella (EY) N:o 320/2006 (3) on otettu käyttöön yhteisön sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä.

(2)

Mainittuja yleisiä sääntöjä ja toimenpiteitä olisi mukautettava, jotta ne voidaan panna täytäntöön Bulgariassa ja Romaniassa siitä päivästä alkaen, jos ne liittyvät Euroopan unioniin.

(3)

Jotta Bulgaria ja Romania voisivat hyötyä asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyistä sokerialan tukitoimenpiteistä, Bulgarian ja Romanian kansallisia enimmäismääriä olisi muutettava tuen lisämäärä huomioon ottaen. Jotta Bulgaria ja Romania voisivat myöntää sokerialan suoria tukia erillisenä sokeritukena, on tarpeen muuttaa sokerin kansallisia enimmäisviitemääriä. Jotta Bulgariassa ja Romaniassa voidaan soveltaa erillistä sokeritukea koskevia säännöksiä, täytäntöönpanoa koskevia määräaikoja olisi muutettava sen mukaisesti.

(4)

Jotta Bulgaria ja Romania voivat sisällyttää siementuen tukijärjestelmiin, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, Bulgaria ja Romania olisi lisättävä niiden maiden luetteloon, joihin tätä toimenpidettä sovelletaan.

(5)

Asetusta (EY) N:o 1782/2003 muutetaan sekä vuoden 2005 liittymisasiakirjalla että tällä asetuksella, ja näiden muutosten olisi tultava voimaan samana päivänä. Oikeusvarmuuden saavuttamiseksi olisi säädettävä tarkemmin siitä, missä järjestyksessä näitä muutoksia sovelletaan.

(6)

Jotta Bulgariaan ja Romaniaan voidaan soveltaa asetuksessa (EY) N:o 318/2006 säädettyä sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuotantokiintiöjärjestelmää sekä puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin perinteistä hankintatarvetta koskevaa järjestelmää, molemmat maat olisi lisättävä niiden maiden luetteloon, jotka voivat hyötyä näistä toimenpiteistä. Mainittuun asetukseen olisi myös tehtävä lisää mukautuksia Bulgarian ja Romanian erityistilanteen huomioon ottamiseksi.

(7)

Jotta Bulgarian ja Romanian toimijat voisivat osallistua asetuksessa (EY) N:o 320/2006 säädettyyn rakenneuudistusjärjestelmään, mainittua asetusta on tarpeen mukauttaa.

(8)

Asetukset (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 318/2006 ja (EY) N:o 320/2006 olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003, sellaisena kuin se on muutettuna muun ohessa vuoden 2005 liittymisasiakirjalla, seuraavasti:

1)

Lisätään 71 c artiklan ensimmäisen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian osalta 143 a artiklassa säädettyä tukien lisäystä koskevaa aikataulua sovelletaan sokeriin ja juurisikuriin.”

2)

Muutetaan 143 b a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa sen ensimmäistä virkettä seuraava teksti seuraavasti:

”Tukea myönnetään suhteessa jäsenvaltioiden ennen 30 päivää huhtikuuta 2006 määrittämään viitekauteen, jonka muodostaa yksi tai useampi markkinointivuosista 2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007 ja joka voi olla eri kunkin tuotteen osalta, ja objektiivisin ja syrjimättömin perustein, kuten:

asetuksen (EY) N:o 1260/2001 19 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 318/2006 6 artiklan mukaisesti tehtyjen toimitussopimusten kattamat sokerijuurikas-, sokeriruoko- ja juurisikurimäärät,

asetuksen (EY) N:o 1260/2001 tai asetuksen (EY) N:o 318/2006 mukaisesti tuotetut sokeri- tai inuliinisiirappimäärät,

niiden hehtaarien keskimääräinen määrä, joilla on viljelty sokerin taikka inuliinisiirapin tuottamiseksi käytettyä sokerijuurikasta, sokeriruokoa tai juurisikuria, joista viljelijä on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1260/2001 19 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 318/2006 6 artiklan mukaisesti toimitussopimukset.

Niiden viljelijöiden osalta, joita koskee asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklassa tarkoitettu kiintiöistä luopuminen markkinointivuonna 2006/2007 ja joiden osalta viitekauteen kuuluu markkinointivuosi 2006/2007, tämä markkinointivuosi korvataan markkinointivuodella 2005/2006.

Bulgarian ja Romanian osalta:

a)

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päivämäärä 30 päivä huhtikuuta 2006 korvataan 15 päivällä helmikuuta 2007;

b)

erillistä sokeritukea voidaan myöntää vuosille 2007–2011;

c)

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun viitekauden, joka voi olla eri kunkin tuotteen osalta, voi muodostaa yksi tai useampi markkinointivuosista 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 tai 2007/2008;

d)

niiden viljelijöiden osalta, joita koskee asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklassa tarkoitettu kiintiöistä luopuminen markkinointivuonna 2007/2008 ja joiden osalta viitekauteen kuuluu markkinointivuosi 2007/2008, tämä markkinointivuosi korvataan markkinointivuodella 2006/2007.”

b)

Lisätään 3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”3a.   Bulgarian ja Romanian osalta 3 kohdassa tarkoitettu päivämäärä 31 päivä maaliskuuta 2006 korvataan vuoden 2007 osalta 15 päivällä helmikuuta 2007.”

3)

Muutetaan liitteet VII, VIII a ja XI a tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 318/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa sovellettaessa Bulgarian ja Romanian osalta kyseinen markkinointivuosi on markkinointivuosi 2006/2007.”

2)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Liitteessä III vahvistettuun isoglukoosin kokonaiskiintiöön lisätään 100 000 tonnin isoglukoosikiintiö markkinointivuonna 2006/2007. Markkinointivuosina 2007/2008 ja 2008/2009 edellisen markkinointivuoden kiintiöön lisätään isoglukoosin lisäkiintiö, jonka suuruus on 100 000 tonnia. Tämä lisäys ei koske Bulgariaa eikä Romaniaa.

Markkinointivuosina 2007/2008 ja 2008/2009 edellisen markkinointivuoden kiintiöön lisätään isoglukoosin lisäkiintiö, jonka suuruus on Bulgarian osalta 11 045 tonnia ja Romanian osalta 1 966 tonnia.

Jäsenvaltion on myönnettävä lisäkiintiöt yrityksille suhteessa isoglukoosikiintiöön, joka niille on myönnetty 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan 29 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sen estämättä, mitä 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin perinteiseksi hankintatarpeeksi yhteisössä vahvistetaan markkinointivuotta kohden 2 324 735 tonnia valkoisena sokerina ilmaistuna.

Perinteinen hankintatarve jakautuu markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 seuraavasti:

Bulgaria: 198 748 tonnia,

Ranska: 296 627 tonnia,

Portugali: 291 633 tonnia,

Romania: 329 636 tonnia,

Slovenia: 19 585 tonnia,

Suomi: 59 925 tonnia,

Yhdistynyt kuningaskunta: 1 128 581 tonnia.”

4)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Kaikki sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia tuottavat yritykset, joille on myönnetty kiintiö viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2006 tai Bulgarian ja Romanian osalta 31 päivänä tammikuuta 2007, ovat oikeutettuja rakenneuudistustukeen, jota maksetaan sellaista kiintiötonnia kohden, josta on luovuttu, edellyttäen, että markkinointivuonna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 tai 2009/2010 yritys:”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 edellyttäen, että Bulgarian ja Romanian liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(3)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteet VII, VIII a ja XI a seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa oleva taulukko 1 seuraavasti:

”Taulukko 1

Viljelijöiden viitemäärään sisällytettävät enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ja sitä seuraavat vuodet

Belgia

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgaria

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Tšekki

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Tanska

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Saksa

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Kreikka

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Espanja

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Ranska

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irlanti

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Latvia

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Liettua

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Unkari

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Alankomaat

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Itävalta

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Puola

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugali

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Romania

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovenia

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovakia

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Suomi

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Ruotsi

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Yhdistynyt kuningaskunta

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376”

2)

Korvataan liite VIII a seuraavasti:

”LIITE VIII a

71 c artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

Bulgaria

Tšekki

Viro

Kypros

Latvia

Liettua

Unkari

Malta

Puola

Romania

Slovenia

Slovakia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 ja sitä seuraavat vuodet

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189”

3)

Korvataan liite XI a seuraavasti:

”LIITE XI a

99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut siementukien enimmäismäärät uusissa jäsenvaltioissa

(milj. euroa)

Kalenterivuosi

Bulgaria

Tšekki

Viro

Kypros

Latvia

Liettua

Unkari

Malta

Puola

Romania

Slovenia

Slovakia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

seuraavat vuodet

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”


LIITE II

”LIITE III

KANSALLISET JA ALUEELLISET KIINTIÖT

(tonnia)

Jäsenvaltio tai alue

(1)

Sokeri

(2)

Isoglukoosi

(3)

Inuliinisiirappi

(4)

Belgia

819 812

85 694

0

Bulgaria

4 752

67 108

Tšekki

454 862

Tanska

420 746

Saksa

3 655 456

42 360

Kreikka

317 502

15 433

Espanja

903 843

98 845

Ranska (ilman merentakaisia alueita)

3 552 221

23 755

0

Ranskan merentakaiset departementit

480 245

Irlanti

0

Italia

778 706

24 301

Latvia

66 505

Liettua

103 010

Unkari

401 684

164 736

Alankomaat

864 560

10 891

0

Itävalta

387 326

Puola

1 671 926

32 056

Portugali (mannermaa)

34 500

11 870

Azorien itsehallintoalue

9 953

Romania

109 164

11 947

Slovakia

207 432

50 928

Slovenia

52 973

Suomi

146 087

14 210

Ruotsi

325 700

Yhdistynyt Kuningaskunta

1 138 627

32 602

Yhteensä

16 907 591

686 736

0”


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/8


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2012/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 artiklan ja 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan, jäljempänä ’vuoden 2005 liittymisasiakirja’, ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (1) otettiin käyttöön yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevia yhteisiä sääntöjä ja tiettyjä maataloustuottajien tukijärjestelmiä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 42 artiklan 8 kohdassa ja 71 d artiklan 6 kohdassa kielletään kansallista varantoa käyttäen vahvistettujen oikeuksien siirto perintöjä lukuun ottamatta. Kun kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen, on myös aiheellista sallia viljelijöiden siirtää kansallisesta varannosta myönnetyt tukioikeudet yhdelle tai useammalle uudelle tilalle.

(3)

Kokemus on osoittanut, että kun kyseessä on tuotantomääristä riippumaton tulotuki, maatalousmaan tukikelpoisuutta koskevat säännöt voivat olla yksinkertaiset. Erityisesti on aiheellista yksinkertaistaa tilatukijärjestelmää koskevia sääntöjä oliivinviljelyalojen osalta.

(4)

Valtaosalla Maltan naudan- ja vasikanliha-alan tuottajista ei ole käytettävissään yhtään maata. Näissä nimenomaisissa olosuhteissa asetuksen (EY) N:o 1782/2006 71 m artiklassa säädettyjen erityisedellytysten soveltaminen voisi aiheuttaa vakavia vaikeuksia naudan- ja vasikanliha-alan kestävälle kehitykselle ja kohtuuttoman hallinnollisen rasituksen. On aiheellista säätää yksinkertaistetuista edellytyksistä, jotka koskevat tilatukijärjestelmän mukaisten tukien maksua asianomaisille maltalaisille maataloustuottajille.

(5)

Seuraavista jäsenvaltioista ne, jotka soveltavat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää: Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, jäävät tällä hetkellä yhteisön energiakasvien tuotannolle suoritettavan tuen ulkopuolelle. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 92 artiklan mukainen energiakasvijärjestelmän tarkastelu on osoittanut, että energiakasvien tuotannolle suoritettava tuki on aiheellista ulottaa yhtäläisin edellytyksin kaikkiin jäsenvaltioihin vuodesta 2007 alkaen. Sen vuoksi taattua enimmäispinta-alaa olisi korotettava tämän mukaisessa suhteessa, tukien lisäystä koskevaa aikataulua, jonka mukaisesti tukijärjestelmät otetaan käyttöön uusissa jäsenvaltioissa, ei olisi sovellettava energiakasvijärjestelmään ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(6)

Jäsenvaltioille olisi pysyvien energiakasvien tuotannon aseman parantamiseksi ja kannusteen tarjoamiseksi tällaisten viljelykasvien tuotannon lisäämiseen annettava lupa myöntää kansallista tukea enintään 50 prosenttia kustannuksista, jotka liittyvät siihen, että aloille, joiden osalta on haettu energiakasvien tukea, perustetaan pysyvien kasvien viljelmiä.

(7)

Uusien jäsenvaltioiden sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijät ovat liittymisestä alkaen saaneet sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (2) mukaista hintatukea. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 f luvussa säädettyyn sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävään tukeen ei sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävän tuen soveltamispäivästä alkaen olisi sovellettava mainitun asetuksen 143 a artiklan mukaista tukien lisäystä koskevaa aikataulua. On myös aiheellista selventää tämän tuen soveltamisen edellytyksiä ja asianomaisille viljelijöille myönnettävän tuen laskentaa.

(8)

Kokemus on osoittanut, että yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on tehokas ja yksinkertainen tapa myöntää tuotantomääristä irrotettua tukea viljelijöille. Yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista antaa uusille jäsenvaltioille lupa jatkaa tämän järjestelmän soveltamista vuoden 2010 loppuun. Ei kuitenkaan katsota aiheelliseksi jatkaa vuoden 2008 jälkeen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltaville jäsenvaltioille myönnettyä poikkeusta velvollisuudesta ottaa käyttöön lakisääteisiä täydentäviä ehtoja, jotka koskevat hallintoa. Jotta tietyt maaseudun kehittämistoimenpiteet olisivat johdonmukaisia sen seikan kanssa, ettei poikkeuksen voimassaoloaikaa pidennetä, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (3) 51 artiklaa olisi muutettava.

(9)

Tavallisesti viljelijät voivat keskenään sopia edellytyksistä, joilla erillistä sokeritukea saanut tila (tai tilan osa) siirretään. Jos kyseessä on kuitenkin perintö, on aiheellista säätää, että erillinen sokerituki myönnetään perinnön saajalle.

(10)

Asetusta (EY) N:o 1782/2003 muutetaan sekä vuoden 2005 liittymisasiakirjalla että tällä asetuksella, ja näiden muutosten olisi tultava voimaan samana päivänä. Oikeusvarmuuden vuoksi olisi säädettävä siitä, missä järjestyksessä näitä muutoksia sovelletaan.

(11)

Asetuksia (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 1698/2005 olisi muutettava tämän mukaisesti.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitettä I on muutettu unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 247/2006 (4). Tapahtuneen virheen vuoksi oliiviöljyä ja humalaa koskevissa kohdissa ei otettu huomioon muutoksia, jotka mainittuun liitteeseen oli tehty yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2183/2005. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liite I olisi sen vuoksi oikaistava tämän mukaisesti asetuksen (EY) N:o 2183/2005 soveltamispäivästä lähtien,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003, sellaisena kuin se on muutettuna muun ohessa vuoden 2005 liittymisasiakirjalla, seuraavasti:

1)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Niissä jäsenvaltioissa, jotka soveltavat IV osaston 10 b luvussa säädettyä oliivitarhoille suoritettavaa tukea, tunnistusjärjestelmään on sisällytettävä oliivialan paikkatietojärjestelmä, joka koostuu asianomaisia oliivipuita ja -alueita koskevasta aakkosnumeerisesta atk-tietokannasta ja graafisesta atk-hakutietokannasta.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot, jotka eivät sovella IV osaston 10 b luvussa säädettyä oliivitarhoille suoritettavaa tukea, voivat päättää sisällyttää 2 kohdassa tarkoitetun oliivinviljelyä koskevaan paikkatietojärjestelmän viljelylohkoja koskevaan tunnistusjärjestelmään.”

2)

Korvataan 22 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

haettaessa oliivitarhoille IV osaston 10 b luvussa tarkoitettua tukea tai jäsenvaltion käyttäessä 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, oliivipuiden lukumäärä ja niiden sijainti lohkolla,”.

3)

Korvataan 42 artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Lukuun ottamatta perintönä tai ennakkoperintönä annettavien oikeuksien siirtoa sekä sulautumisia ja jakautumisia sekä poiketen siitä, mitä 46 artiklassa säädetään, kansallista varantoa käyttäen vahvistettuja oikeuksia ei saa siirtää viiden vuoden aikana niiden myöntämisestä. Kun kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen, yhtä tai useampaa uutta tilaa hoitava yksi tai useampi viljelijä pitää kansallisesta varannosta alun perin myönnetyt oikeudet viisivuotiskaudesta jäljellä olevan ajan.”

4)

Korvataan 44 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”’Tukikelpoisilla hehtaareilla’ tarkoitetaan myös aloja, joille on istutettu humalaa tai joihin sovelletaan väliaikaisen kesannoinnin velvoitetta, tai oliivinviljelyaloja.”

5)

Korvataan 51 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

pysyvien kasvien tuotantoon, lukuun ottamatta oliivipuita tai humalaa;”.

6)

Korvataan 56 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltiot saavat maksaa kansallisena tukena enintään 50 prosenttia niistä menoista, jotka aiheutuvat biomassatuotantoon tarkoitettujen pysyvien kasvien viljelyalojen perustamisesta kesannoidulla maalla.”

7)

Korvataan 60 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jäsenvaltio käyttää 59 artiklassa säädettyä mahdollisuutta, viljelijät voivat poiketen siitä, mitä 51 artiklan b ja c alakohdassa säädetään, ja tämän artiklan mukaisesti käyttää myös 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettuja lohkoja asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tai asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden sekä muiden kuin tämän asetuksen 93 artiklan nojalla tukea saavien perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden tuotantoon, 51 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja viljelykasveja lukuun ottamatta.”

8)

Korvataan 71 d artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Lukuun ottamatta perintönä tai ennakkoperintönä annettavien oikeuksien siirtoa sekä sulautumisia ja jakautumisia, sovellettaessa 3 kohtaa sekä poiketen siitä, mitä 46 artiklassa säädetään, kansallista varantoa käyttäen vahvistettuja oikeuksia ei saa siirtää viiden vuoden aikana niiden myöntämisestä. Kun kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen, yhtä tai useampaa uutta tilaa hoitava yksi tai useampi viljelijä pitää kansallisesta varannosta alun perin myönnetyt oikeudet viisivuotiskaudesta jäljellä olevan ajan.”

9)

Korvataan 71 g artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Viljelijät voivat poiketen siitä, mitä 51 artiklan b ja c alakohdassa säädetään, ja tämän artiklan säännösten mukaisesti käyttää myös 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettuja lohkoja asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tuotantoon sekä muiden kuin tämän asetuksen 93 artiklan nojalla tukea saavien perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden tuotantoon, 51 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja viljelykasveja lukuun ottamatta.”

10)

Lisätään 71 m artiklaan kohta seuraavasti:

”Toista alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta Maltaan ja sen osalta ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan edellyttämättä, että viljelijä jatkaa ainakin 50 prosenttia karjayksikköinä ilmaistusta viljelytoiminnasta, jota harjoitettiin ennen siirtymistä tilatukijärjestelmään.”

11)

Lisätään 88 artiklaan kohta seuraavasti:

”Asetuksen 143 a ja 143 c artiklaa ei sovelleta energiakasvien tukeen yhteisössä sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 2007.”

12)

Korvataan 89 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Käyttöön otetaan 2 000 000 hehtaarin taattu enimmäispinta-ala, josta tukea voidaan maksaa.”

13)

Lisätään artikla seuraavasti:

”90 a artikla

Kansallinen tuki

Jäsenvaltiot saavat maksaa kansallisena tukena enintään 50 prosenttia niistä menoista, jotka aiheutuvat pysyvien kasvien viljelyalojen perustamisesta aloille, joiden osalta on haettu energiakasvien tukea.”

14)

Korvataan 110 q artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sokerijuurikkaan ja sokeriruo’on viljelijöille myönnetään yhteisön tukea niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan mukaista rakenneuudistustukea vähintään 50 prosentille asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistetusta sokerikiintiöstä.”

15)

Korvataan 110 s artikla seuraavasti:

”110 s artikla

Tuen määrä

Tuen määrä ilmoitetaan tonnilta vakiolaatuista valkoista sokeria. Tuen määrä on puolet siitä määrästä, joka saadaan jakamalla liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa tarkoitettu kyseisen jäsenvaltion vastaavaa vuotta koskeva enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistetun sokerin ja inuliinisiirapin kiintiön kokonaismäärällä.

Sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävään tukeen ei sovelleta 142 a ja 143 c artiklaa.”

16)

Muutetaan 143 b artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Uudet jäsenvaltiot voivat viimeistään liittymispäivänä päättää korvata 9 kohdassa tarkoitetun soveltamisjakson aikana suorat tuet, lukuun ottamatta IV osaston 5 luvussa vahvistettua energiakasvien tukea, yhtenäisellä pinta-alatuella, joka lasketaan 2 kohdan mukaisesti.”;

b)

korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän mukaisia tukia myönnettäessä kaikki viljelylohkot, jotka täyttävät 4 kohdassa säädetyt edellytykset, ovat tukikelpoisia, samoin kuin viljelylohkot, joille on istutettu lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41), jotka olivat hyvässä viljelykunnossa 30 päivänä kesäkuuta 2003 ja joiden osalta voidaan hakea 88 artiklassa säädettyä energiakasvien tukea. Bulgariassa ja Romaniassa tukikelpoisia ovat kuitenkin kaikki viljelylohkot, jotka täyttävät 4 kohdan vaatimukset, sekä viljelylohkot, joihin on istutettu lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41) ja joiden osalta voidaan hakea 88 artiklassa säädettyä energiakasvien tukea.”;

c)

korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on 1 päivästä tammikuuta 200531 päivään joulukuuta 2008 valinnaista uusille jäsenvaltioille siltä osin kuin nämä säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Bulgarialle ja Romanialle 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011.”;

d)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Jollei 11 kohdasta muuta johdu, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kunkin uuden jäsenvaltion käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2010 lopussa. Bulgariassa ja Romaniassa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kuitenkin käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2011 lopussa. Uusien jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä elokuuta viimeisenä soveltamisvuonna ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan lopettaa järjestelmän soveltaminen.”;

e)

korvataan 11 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä 9 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamiskauden loppuun asti sovelletaan 143 a artiklassa määritettyä prosenttiosuutta. Jos yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamista jatketaan vuoden 2010 lopun jälkeen tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti tehtävällä päätöksellä, 143 a artiklassa vuodelle 2010 määritettyä prosenttiosuutta sovelletaan yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamiskauden viimeisen vuoden loppuun asti.”

17)

Muutetaan 143 ba artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Edellä 143 b artiklasta poiketen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavat uudet jäsenvaltiot voivat viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2006 päättää myöntää vuosien 2006–2010 osalta erillistä sokeritukea viljelijöille, jotka voivat saada tukea yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän nojalla.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdasta poiketen kukin asianomainen uusi jäsenvaltio voi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta sinä vuonna, jonka osalta myönnetään erillistä sokeritukea, objektiivisin perustein päättää soveltaa erilliseen sokeritukeen enimmäismäärää, joka on alempi kuin liitteessä VII olevassa K kohdassa mainittu. Jos 1 kohdan mukaisesti vahvistettu kokonaismäärä jäsenvaltiossa ylittää asianomaisen uuden jäsenvaltion päättämän enimmäismäärän, vuosittaista viljelijäkohtaista tukea vähennetään samassa suhteessa.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Kun on kyse perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, erillinen sokerituki myönnetään tilan perineelle viljelijälle edellyttäen, että kyseinen viljelijä voi saada tukea yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän nojalla.”

18)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan oliiviöljyä koskeva kohta seuraavasti:

”Oliiviöljy

Tämän asetuksen IV osaston 10 b luku

Pinta-alatuki

Komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 48 a artiklan 11 kohta (EUVL L 141, 30.4.2004, s. 1)

Koskee Maltaa ja Sloveniaa vuonna 2006”;

b)

korvataan humalaa koskeva kohta seuraavasti:

”Humala

Tämän asetuksen IV osaston 10 d luku (***) (*****)

Pinta-alatuki

Asetuksen (EY) N:o 795/2004 48 a artiklan 12 kohta

Koskee Sloveniaa vuonna 2006”.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008. Bulgarian ja Romanian osalta sitä sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2011.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 edellyttäen, siltä osin kuin on kyse mainittuun sopimukseen perustuvista tämän asetuksen säännöksistä, että Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007. Sen 1 artiklan 6 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2005 sekä 1 artiklan 14, 15, 17 ja 18 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus on kumottu asetuksella (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1463/2006 (EUVL L 277, 9.10.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/13


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2013/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

asetusten (ETY) N:o 404/93, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta banaanialan osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan ja 299 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Banaanialaa koskevasta järjestelmästä on tällä hetkellä säädetty banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 404/93 (1). Banaanintuottajien tukijärjestelmä perustuu erityisesti periaatteisiin, joita on merkittävästi uudistettu muiden yhteisten markkinajärjestelyjen osalta. Tätä järjestelmää on muutettava, jotta voidaan paremmin varmistaa banaanin tuotantoalueiden maatalousväestön kohtuullinen elintaso, kohdentaa varat paremmin tuottajien markkinasuuntautuneisuuteen, vakauttaa menot, varmistaa yhteisön kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen, ottaa riittävästi huomioon kunkin tuotantoalueen erityispiirteet, yksinkertaistaa järjestelmän hallinnointia ja mukauttaa se uudistettujen yhteisten markkinajärjestelyjen periaatteisiin.

(2)

Muutoksissa olisi otettava huomioon jo tapahtunut ja mahdollisesti tapahtuva kehitys järjestelmässä, jolla hallinnoidaan kolmansissa maissa tuotettujen banaanien tuontia yhteisöön, erityisesti siirtyminen tariffikiintiöjärjestelmästä pelkästään tulliin perustuvan tuontijärjestelmään, jossa kuitenkin myönnetään etuuskohtelukiintiö AKT-maissa tuotetuille banaaneille.

(3)

Banaanit ovat eräs tärkeimmistä viljelykasveista tietyillä unionin syrjäisimmillä alueilla, erityisesti Ranskan merentakaisissa departementeissa Guadeloupella ja Martiniquella sekä Azoreilla, Madeiralla ja Kanariansaarilla. Banaanintuotantoa hankaloittaa erityisesti näiden alueiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko ja vaikea pinnanmuodostus. Paikallinen banaanintuotanto on olennainen osa maaseutualueiden ympäristöllistä, yhteiskunnallista ja taloudellista tasapainoa näillä syrjäisimmillä alueilla.

(4)

Olisi otettava huomioon banaanialan sosiaalis-taloudellinen merkitys syrjäisimmille alueille sekä sen antama lisä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiselle sen luomien tulojen ja työpaikkojen johdosta, taloudellinen toiminta, jonka se aiheuttaa (sekä tuotantoketjun alku- että loppupäässä), samoin kuin vaikutus, joka sillä on tasapainoisen maiseman ylläpitämiseen, mikä rohkaisee matkailun kehittämistä.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 III osastossa säädetty nykyinen yhteisön järjestelmä, jossa banaanintuotannolle myönnetään tasaustukea, ei ota riittävällä tavalla huomioon näiden syrjäisimpien alueiden tuotannon paikallisia ominaispiirteitä. Sen vuoksi olisi säädettävä näillä alueilla banaanintuotannossa nykyisin maksettavan tasaustuen lakkauttamisesta, jolloin banaanintuotanto voitaisiin sisällyttää tukiohjelmiin. Näin ollen on aiheellista pyrkiä löytämään parempi väline, jolla tuettaisiin banaanintuotantoa näillä alueilla.

(6)

Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (2) III osastossa säädetään, että syrjäisimmillä alueilla otetaan käyttöön yhteisön tukiohjelmia, jotka sisältävät paikallista maataloustuotantoa edistäviä erityistoimenpiteitä. Mainitussa asetuksessa säädetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 tehtävästä uudelleentarkastelusta. Komission olisi annettava kertomus aikaisemmin, jos ilmenee huomattavia taloudellisten olosuhteiden muutoksia, jotka vaikuttavat syrjäisimpien alueiden tuottajien toimeentuloon. Mainittu väline näyttää soveltuvan parhaiten banaanintuotannon tukemiseen kyseisillä alueilla, sillä se on joustava ja sen avulla banaanintuotannon tukimekanismit voidaan hajauttaa. Mahdollisuus sisällyttää banaanintuotannon tuki näihin tukiohjelmiin on omiaan parantamaan näiden alueiden maataloustuotannon tukistrategioiden johdonmukaisuutta.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 III osaston mukaisia talousarviomäärärahoja olisi tämän mukaisesti korotettava. Mainittuun asetukseen olisi tehtävä myös teknisiä muutoksia, jotta voidaan helpottaa siirtymistä asetuksen (ETY) N:o 404/93 mukaisesta järjestelmästä tässä asetuksessa säädettyyn. Olisi erityisesti säädettävä yhteisön nykyisten tukiohjelmien muuttamisesta. Jotta siirtyminen olisi vaivatonta, näitä muutoksia olisi sovellettava päivästä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa.

(8)

Siltä osin kuin on kyse banaanintuotannosta yhteisössä muilla kuin sen syrjäisimmillä alueilla, ei enää vaikuta tarpeelliselta ylläpitää erillistä banaaneja koskevaa tukiohjelmaa, koska vain pieni osa yhteisön koko banaanintuotannosta tapahtuu näillä alueilla.

(9)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 (3) säädetään tuotantomääristä riippumattoman maatilakohtaisen tilatuen järjestelmästä, jäljempänä ’tilatukijärjestelmä’. Järjestelmän tarkoituksena oli mahdollistaa siirtyminen tuotantotuesta tuottajatukeen.

(10)

Maaseudun kehittämiseen liittyvillä tiedotusta ja infrastruktuuria koskevilla toimenpiteillä voi olla huomattava merkitys siirryttäessä tuottajatukeen, jolloin eräänä tavoitteena voisi olla siirtää banaanin tuotantoa ja -markkinointia erilaisiin tuotanto- ja laatutasoihin kuten luomutuotteisiin ja paikallisiin lajikkeisiin. Banaaneja voidaan markkinoida myös paikallisina erikoistuotteina näiden alueiden tämänhetkisen matkailun puitteissa, jolloin luodaan yhteys kuluttajien ja yksilöitävinä tuotteina pidettävien banaanien välille.

(11)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista lakkauttaa nykyinen banaanien tasaustukijärjestelmä ja sisällyttää banaanit tilatukijärjestelmään. Tämän vuoksi on tarpeen sisällyttää banaanien tasaustuki luetteloon, joka on laadittu asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 tarkoitettuun tilatukeen liittyvistä suorista tuista. Olisi myös säädettävä, että jäsenvaltiot vahvistavat tilatukijärjestelmän viitemäärät ja tukikelpoiset hehtaarit banaanimarkkinoiden kannalta edustavan viitekauden perusteella sekä asianmukaisin objektiivisin ja syrjimättömin perustein. Banaanin istutusaloja, jotka katsotaan pysyviksi, ei olisi suljettava pois. Kansallisia enimmäismääriä olisi muutettava vastaavasti. Olisi myös säädettävä, että komissio hyväksyy soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja tarvittavat siirtymätoimenpiteet.

(12)

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 II osastossa säädetään tuottajajärjestöistä ja yhteistoimintamekanismeista. Nykyisen järjestelmän tavoitteena on perustaa tuottajajärjestöjä, joihin liittyisi mahdollisimman paljon tuottajia, ja maksaa tasaustukea ainoastaan tuottajille, jotka ovat hyväksyttyjen tuottajajärjestöjen jäseniä.

(13)

Järjestelmä on onnistunut ensimmäisen tavoitteensa saavuttamisessa, sillä suurin osa yhteisön tuottajista on nykyisin tuottajajärjestöjen jäseniä. Toinen tavoite menettää merkityksensä, kun tasaustukijärjestelmä poistetaan. Sen vuoksi ei ole yhteisön tasolla enää tarpeen pitää voimassa tuottajajärjestöjä koskevia sääntöjä, jolloin jäsenvaltioilla on vapaus tarpeen mukaan hyväksyä tällaiset säännöt ottaen huomioon omien alueidensa erityistilanteet.

(14)

Tuottajajärjestöjen perustamisen edistämiseen ja järjestöjen hallinnollisen toiminnan helpottamiseen tarkoitettu tukijärjestelmä olisi sen vuoksi lakkautettava. Oikeusvarmuuden ja luottamuksen suojan vuoksi olisi kuitenkin säädettävä, että tuen maksamista jatketaan hiljattain hyväksytyille tuottajajärjestöille, jotka jo saavat tällaista tukea.

(15)

Vähintään yhtä banaanien tuotantoon, kaupan pitämiseen tai jalostamiseen liittyvää taloudellista toimintaa harjoittavien ryhmien hyväksymistä ja toimintaa koskevia asetuksen (ETY) N:o 404/93 säännöksiä ei ole käytännössä sovellettu. Ne olisi sen vuoksi kumottava.

(16)

Ottaen huomioon banaaneja koskevaan järjestelmään tehtävät muutokset, erillistä banaanin hallintokomiteaa ei enää tarvita. Sen sijaan olisi turvauduttava hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2200/96 (4) perustettuun hedelmien ja vihannesten hallintokomiteaan.

(17)

Asetukseen (ETY) N:o 404/93 sisältyy joitakin vanhentuneita säännöksiä, jotka olisi siten selkeyden vuoksi kumottava.

(18)

Asetukset (ETY) N:o 404/93, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 247/2006 olisi siksi muutettava tämän mukaisesti.

(19)

Olisi säädettävä, että komissio hyväksyy tässä asetuksessa säädettyjen muutosten soveltamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt sekä siirtymätoimenpiteet, joita tarvitaan helpottamaan siirtymistä nykyisistä järjestelyistä tässä asetuksessa säädettyihin.

(20)

Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksella, jäljempänä ”liittymissopimus”, tällä asetuksella ja asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (5) (sokeri ja siemenet) muutetaan asetusta (EY) N:o 1782/2006, ja näiden muutosten olisi tultava voimaan samana päivänä. Oikeusvarmuuden saavuttamiseksi olisi säädettävä tarkemmin siitä, missä järjestyksessä näitä muutoksia sovelletaan.

(21)

Jottei tällä hetkellä voimassa olevaa banaanien tukijärjestelmää jatkettaisi tarpeettomasti ja jotta hallinto olisi yksinkertaista ja tehokasta, tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia olisi sovellettava niin pian kuin se on käytännössä mahdollista eli banaanien markkinointivuodesta 2007 alkaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttaminen

Muutetaan asetus (ETY) N:o 404/93 seuraavasti:

1)

Kumotaan II ja III osasto, 16–20 artikla, 21 artiklan 2 kohta, 25 artikla ja 30–32 artikla.

2)

Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2200/96 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hedelmien ja vihannesten hallintokomitea.

Viittauksia banaanin hallintokomiteaan pidetään viittauksina ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun komiteaan.”

3)

Korvataan 29 artikla seuraavasti:

”29 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot, joita se tarvitsee tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.”;

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”29 artiklaa

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaan lukien vuoden 2005 liittymisasiakirjalla sekä asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (sokeri ja siemenet, seuraavasti:

1)

Korvataan 33 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

heille on myönnetty tukea ainakin yhdestä liitteessä VI tarkoitetusta tukijärjestelmästä 38 artiklassa tarkoitetulla viitekaudella, tai oliiviöljyn osalta 37 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuina markkinointivuosina, tai sokerijuurikkaan, sokeriruo'on ja juurisikurin osalta, jos heille on myönnetty markkinatukea liitteessä VII olevassa K kohdassa tarkoitettuna viitekautena, tai banaanin osalta, jos heille on myönnetty tulonmenetyksiä korvaavaa tasaustukea liitteessä VII olevassa L kohdassa tarkoitettuna viitekautena.”;

2)

Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Banaanin osalta viitemäärä lasketaan ja sitä mukautetaan liitteessä VII olevan L kohdan mukaisesti.”;

3)

Korvataan 40 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos ylivoimaiset esteet tai poikkeukselliset olosuhteet ovat vaikuttaneet koko viitekauteen, jäsenvaltion on laskettava viitemäärä ajanjakson 1997–1999 perusteella, tai sokerijuurikkaan, sokeriruo'on ja juurisikurin osalta liitteessä VII olevan K kohdan mukaisesti vahvistettua viitekautta edeltävän lähimmän markkinointivuoden perusteella, tai banaanin osalta liitteessä VII olevan L kohdan mukaisesti vahvistettua viitekautta edeltävän lähimmän markkinointivuoden perusteella. Tällöin sovelletaan 1 kohtaa tarpeellisin muutoksin..”

4)

Korvataan 43 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

liitteessä VII lueteltujen perunatärkkelyksen, kuivarehun, siementen, oliivitarhojen ja tupakan tukien osalta hehtaarimäärä, jonka tuotannosta on myönnetty tukea viitekaudella liitteessä VII olevien B, D, F, H ja I kohdan mukaisesti laskettuina, sokerijuurikkaan, sokeriruo'on ja juurisikurin osalta kyseisessä liitteessä olevan K kohdan 4 alakohdan mukaisesti laskettu hehtaarimäärä ja banaanien osalta kyseisessä liitteessä olevan L kohdan mukaisesti laskettu hehtaarimäärä;”

5)

Lisätään 44 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa sanojen ”joihin sovelletaan väliaikaisen kesannoinnin velvoitetta” jälkeen sanat ”tai jolle on istutettu banaania”.

6)

Lisätään 51 artiklan a alakohdassa sanan ”humalaa” jälkeen sanat ”taikka banaania”.

7)

Lisätään 145 artiklan d) b alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”d)c)

yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat banaanin tuen sisällyttämistä tilatukijärjestelmään;”.

8)

Korvataan 155 artikla seuraavasti:

”155 artikla

Muut siirtymäkauden säännöt

Lisätoimenpiteitä, joita tarvitaan helpottamaan siirtymistä 152 ja 153 artiklassa tarkoitetuilla asetuksilla, asetuksella (EY) N:o 1260/2001 ja neuvoston asetuksella (ETY) N:o 404/93 (6) säädetyistä järjestelyistä tässä asetuksessa säädettyihin järjestelyihin, erityisesti kun ne liittyvät asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 ja 5 artiklan ja liitteen sekä asetuksen (EY) N:o 1251/1999 6 artiklan soveltamiseen, sekä asetuksessa (ETY) N:o 1035/72 säädetyistä parannussuunnitelmista niihin, joita tarkoitetaan tämän asetuksen 83–87 artiklassa, voidaan hyväksyä tämän asetuksen 144 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Edellä 152 ja 153 artiklassa tarkoitettuja asetuksia ja artikloja sovelletaan edelleen liitteessä VII tarkoitettujen viitemäärien vahvistamiseen.

9)

Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 247/2006 seuraavasti:

1)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 16 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä lukuun ottamatta tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (7) 2 artiklan 2 kohdan mukaisia maatalousmarkkinoiden vakauttamiseen tarkoitettuja interventioita 31 päivään joulukuuta 2006 saakka. Samat toimenpiteet ovat 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (8) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia maatalousmarkkinoiden sääntelemiseksi tehtäviä interventioita tai sen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista maanviljelijöille maksettavaa suoraa tukea.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja III osastossa säädettyjä toimenpiteitä enintään seuraavilla vuosittaisilla enimmäismäärillä:

(milj. euroa)

 

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2010 ja sitä seuraavat

Ranskan merentakaiset departementit

126,6

262,6

269,4

273

Azorit ja Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanariansaaret

127,3

268,4

268,4

268,4”

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut vuosittaiset määrät sisältävät 29 artiklassa tarkoitettujen asetusten mukaisesti syntyneet menot.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”24a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2007 toimitettava komissiolle kokonaisohjelmansa muuttamista koskevat ehdotukset, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (9) käyttöön otetut muutokset.

2.   Komissio arvioi ehdotettuja muutoksia ja päättää niiden hyväksymisestä 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun ne on toimitettu.

3.   Poiketen 24 artiklan 3 kohdasta näitä muutoksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3)

Korvataan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleiskertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettujen toimien vaikutuksista, banaaniala mukaan luettuna, sekä tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.”.

4)

Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:

”Komissio voi samaa menettelyä noudattaen myös hyväksyä toimenpiteitä, joilla helpotetaan siirtymistä neuvoston asetuksessa (ETY) No 404/93 (10) säädetyistä järjestelyistä tässä asetuksessa säädettyihin järjestelyihin.

4 artikla

Siirtymäkauden toimenpiteet

1.   Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa säädetään:

jäsenvaltioiden on edelleen sovellettava asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 ja 6 artiklaa ja 25 artiklan 2 kohtaa tuottajajärjestöihin, jotka ne ovat hyväksyneet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja joille tukea on jo maksettu kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla ennen mainittua päivää, ja

mainitun asetuksen 12 artiklaa sovelletaan edelleen vuotta 2006 koskevan tasaustukijärjestelmän osalta.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan soveltamisesta annetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

(4)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 686/2004 (EUVL L 106, 15.4.2004, s. 12).

(5)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(6)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1.”;

(7)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103. Asetus on kumottu asetuksella (EY) N:o 1290/2005 (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

(8)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006.”

(9)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 1 ”;

(10)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.”


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteet seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteessä I oleva banaaneja koskeva rivi.

2)

Lisätään liitteeseen VI rivi seuraavasti:

”Banaanit

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artikla

Tulonmenetyksen vuoksi maksettava tasaustuki”;

3)

Lisätään liitteeseen VII kohta seuraavasti:

”L.   Banaanit

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kunkin viljelijän viitemäärään sisällytettävä määrä objektiivisin ja syrjimättömin perustein, joita ovat esimerkiksi:

a)

kyseisen viljelijän kaupan pitämät banaanimäärät, joista on asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan nojalla maksettu tasaustukea tulonmenetyksen vuoksi markkinointivuosiin 2000–2005 sijoittautuvalla viitekaudella;

b)

alat, joilla a alakohdassa tarkoitetut banaanit kasvatettiin; ja

c)

tulonmenetyksen vuoksi viljelijälle maksetun tasaustuen määrä a alakohdassa tarkoitetulla ajanjaksolla.

Jäsenvaltioiden on laskettava tämän asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sovellettavat hehtaarit objektiivisin ja syrjimättömin perustein, joita ovat esimerkiksi b alakohdassa tarkoitetut alat.”;

4)

Korvataan liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

41 artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

tuhatta euroa

Jäsenvaltio

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ja seuraavat vuodet

Belgia

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Tanska

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Saksa

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Kreikka

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Espanja

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Ranska

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlanti

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Alankomaat

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Itävalta

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugali

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Suomi

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Ruotsi

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Yhdistynyt kuningaskunta

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

5)

Korvataan liitteessä VIII a oleva Kyprosta koskeva sarake seuraavasti:

”Kalenteri-vuosi

 

 

Kypros

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 ja seuraavat vuodet

 

 

44 300”

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/20


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2014/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 1996 asetuksen (EY) N:o 2505/96 (1). Koska kyseisten tuotteiden kysyntä yhteisössä olisi tyydytettävä mahdollisimman suotuisin ehdoin, joidenkin nykyisten tariffikiintiöiden voimassaoloa olisi jatkettava tai niitä olisi mukautettava ja olisi avattava joitakin uusia yhteisön tariffikiintiöitä, joissa kannettaisiin alennettuja tulleja tai joissa ei kannettaisi tulleja ollenkaan ja joiden määrä olisi sellainen, etteivät näiden tuotteiden markkinat häiriintyisi.

(2)

Koska erään yhteisön tariffikiintiön määrä ei ole riittävän suuri tyydyttämään yhteisön tuotannonalan tarpeita nykyisen kiintiökauden aikana, sitä olisi suurennettava 1 päivästä tammikuuta 2007.

(3)

Vuonna 2007 ei ole enää yhteisön etujen mukaista avata yhteisön tariffikiintiöitä tuotteille, joiden tullit suspendoitiin vuonna 2006. Nämä tuotteet olisi sen vuoksi poistettava asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I olevasta taulukosta.

(4)

Koska tehtäviä muutoksia on useita, asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I olisi selkeyden vuoksi korvattava kokonaisuudessaan.

(5)

Asetusta (EY) N:o 2505/96 olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

(6)

Tämän asetuksen taloudellinen merkitys huomioon ottaen olisi sovellettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sekä Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksiin liitetyn, kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä.

(7)

Koska tätä asetusta on tarkoitus soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2007, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I säädetään nimikkeen 09.2981 tariffikiintiön määräksi 260 000 yksikköä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä kiintiökautena.

3 artikla

1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2007 kestävän kiintiökauden osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I:

nimikkeen 09.2002 tariffikiintiönmääräksi vahvistetaan 1 000 tonnia,

nimikkeen 09.2030 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 1 000 tonnia,

nimikkeen 09.2612 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 1 900 tonnia,

nimikkeen 09.2620 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 1 000 000 yksikköä,

nimikkeen 09.2727 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 15 000 tonnia.

4 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteeseen I nimikkeiden 09.2920, 09.2970., 09.2972 ja 09.2977 tariffikiintiöt 1 päivästä tammikuuta 2007.

5 artikla

Nimikkeiden 09.2026, 09.2853, 09.2976 ja 09.2981 tariffikiintiöt suljetaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 962/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE I

Järjestys-numero

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiömäärä

Kiintiötulli

(%)

Kiintiökausi

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenyylihydratsiini

1 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä kotelossa, jonka ulkomitat ovat enintään 30 × 30 mm

1 400 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Klorotaloniili

1 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina:

2,0–4,0 % N,N-dimetyyli-1- oktanamiinia

vähintään 94 % N,N-dimetyyli-1-dekanamiinia

enintään 2 % N,N-dimetyyli-1-dodekanamiinia ja korkeampaa

4 500 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenyleenidiamiini

1 800 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisilyylipropyyli)tetrasulfidi

4 500 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyylideeni)-3-(formyylipropyyli)-rodaniinin asetaaliyhdiste

100 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Kloorimetyleeni)dimetyyliammonium-kloridi

100 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Kalsiumfluoridi, jossa alumiinin, magnesiumin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena

55 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklooribentsidiinidihydrokloridi

1 900 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleiinihappo

110 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100)

1 300 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

(R)-2-kloorimantelihappo

100 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienyyliasetonitriili

80 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmääritystoiminto

1 000 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)

425 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Polypropeenipolymeereistä valmistetut biaksiaalisesti orientoidut kalvot, joiden paksuus on vähintään 3,5 μm mutta alle 15 μm, leveys vähintään 490 mm mutta enintään 620 mm, vaihesiirtokondensaattoreiden valmistukseen (1)

170 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 814,8 mm (± 1,5 mm), valonläpäisy 51,1 prosenttia (± 2,2 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 12,5 mm

500 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Palttinasidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m2 (±10 g/m2), käytetään tavallisesti rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumiininen teleskooppikädensija, tarkoitettu käytettäväksi matkalaukkujen valmistukseen (1)

240 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistamiseen (1)

13 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm:

sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia

sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia (1)

2 000 tonnia

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat (Prunus cerasus), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm:

sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia

sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia (1)

2 000 tonnia

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445 menetelmän mukaisesti mitattuna

15 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia

50 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen (1)

10 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia,

happoluku enintään 110 ja

sulamispiste vähintään 100 °C

1 600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromikloorimetaani

600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia

10 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Jäädytetyt Auricularia polytricha -lajin sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät (1)  (2)

700 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia

20 000 t

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli, jauheena

90 t

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfaattitärpätti

20 000 t

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 79 cm, mutta enintään 81 cm ja taivutussäde vähintään 50 m

8 500 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (1)

6 000 t

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanisia tai epäorgaanisia suoloja

38 000 t

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Systiini

600 t

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitetut (1)

2 600 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornyylisykloheksaanioli

450 t

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklooribentseeni

2 600 t

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Kolofonit ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut

200 000 t

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksyloosi

400 t

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinyylideenifluoridi), jauheena, metallin päällystämisessä käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu (1)

1 300 t

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu (1)

8 400 t

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 t

0

1.1.–31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Rakolevyllä (slot-mask) varustettu värikatodisädeputki, jossa on elektronitykki ja poikkeutuskelayksikkö, kuvaruudun leveys-korkeussuhde 4/3 ja kuvaruudun läpimitta 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 yksikköä

0

1.1.–30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Etikkahappoanhydridi

20 000 t

0

1.1.–31.12.2007

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bentsofenoni-3,3′:4,4′-tetrakarboksyylihappodianhydridi

600 t

0

1.1.–31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Akryylinitriili

12 000 t

0

1.1.–30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 81,5 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm

800 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina:

vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia,

vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amiinia,

vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia,

tarkoitettu käytettäväksi amiinioksidien valmistukseen (1)

14 315 t

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenia ja jossa on vähintään 32 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia buteenia, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPa 190°C:ssa, ASTM D 3236 menetelmällä määritettynä, käytettäväksi liimana alanimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistuksessa (1)

1 000 t

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Näppäimistöt, jotka koostuvat

silikonikerroksesta ja polykarbonaattinäppäimistä tai

kokonaan silikonista tai kokonaan polykarbonaatista painetuin

näppäimin alanimikkeeseen 8517 12 00 kuuluvien matkapuhelinten valmistukseen tai korjaukseen tarkoitetut (1)

20 000 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 artiklat 291–300 – EYVL L 253 11.10.1993 s. 71 myöhemmin tehtyine muutoksineen).

(2)  Suspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

(3)  Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.”


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/28


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2015/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 4 artiklan mukaisesti neuvosto vahvistaa tarvittavat kalastusalueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista koskevat toimenpiteet ottaen huomioon muun muassa käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan mukaisesti neuvosto vahvistaa kalastusmahdollisuudet kalastus- tai kalastusryhmäkohtaisesti ja jakaa ne määrättyjä perusteita noudattaen.

(3)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) viimeisin tiettyjä syvänmeren kalakantoja koskeva lausunto osoittaa, että näiden kantojen kalastus ei ole kestävällä pohjalla ja että niiden kalastusmahdollisuuksia olisi kestävän kehityksen turvaamiseksi vähennettävä.

(4)

ICESin lausunnossa todetaan myös, että keltaroussin hyödyntämistaso ICES-alueella VII on aivan liian korkea. Tieteellisestä lausunnosta käy myös ilmi, että keltaroussi on vähentynyt voimakkaasti ICES-alueella VI ja siellä on havaittu lajin herkästi vahingoittuvia keskittymäalueita. Sen vuoksi on aiheellista kieltää keltaroussin kalastus noilla alueilla.

(5)

Kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset edellytykset, jotka koskevat kalastustoiminnan harjoittamista.

(6)

TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (2) 2 artiklan mukaisesti on välttämätöntä osoittaa, mihin kantoihin siinä vahvistettuja toimenpiteitä sovelletaan.

(7)

Tässä asetuksessa säädettävät toimenpiteet olisi vahvistettava viittauksin ICES-alueisiin, jotka on määritelty Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 17 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3880/91 (3), sekä Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean CECAF-alueisiin, jotka on määritelty muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 23 päivänä lokakuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2597/95 (4).

(8)

Kalastusmahdollisuudet olisi käytettävä yhteisön asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön ja erityisesti seuraavien asetusten mukaisesti: jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2807/83 (5), kalastusalusten merkitsemistä ja asiakirjoilla todistamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 20 päivänä toukokuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 1381/87 (6), yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93 (7), erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1627/94 (8), kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30 päivänä maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 (9), syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002 (10) ja kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta 21 päivänä joulukuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005 (11),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vuosiksi 2007 ja 2008 yhteisön kalastusaluksia varten syvänmeren lajien kantoja koskevat vuosittaiset kalastusmahdollisuudet yhteisön vesillä sijaitsevilla ja eräillä muilla kuin yhteisön vesillä sijaitsevilla kalastusalueilla, joilla tarvitaan saalisrajoituksia, sekä erityiset edellytykset, joiden vallitessa kalastusmahdollisuuksia voidaan käyttää.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa ’syvänmeren kalastusluvalla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 2347/2002 3 artiklassa tarkoitettua kalastuslupaa.

2.   ICES-alueet on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 3880/91 ja CECAF-alueet asetuksessa (EY) N:o 2597/95.

3 artikla

Kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen

Yhteisön kalastusalusten syvänmeren lajien kantojen kalastusmahdollisuudet vahvistetaan liitteessä.

4 artikla

Kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken

Liitteessä vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien järjestelyjen soveltamista:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 4 kohdan ja 32 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävät kiintiöiden uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan mukaisesti sallitut saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan nojalla pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävät vähennykset.

5 artikla

Kiintiöitä koskeva jousto

Asetusta (EY) N:o 847/96 sovellettaessa tämän asetuksen liitteessä lueteltuja kiintiöitä pidetään analyyttisinä kiintiöinä.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä ei kuitenkaan sovelleta mainittuihin kiintiöihin.

6 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Niistä kalakannoista, joiden kalastusmahdollisuuksista säädetään tässä asetuksessa, peräisin olevia kaloja voidaan pitää aluksella ja purkaa aluksesta ainoastaan, jos ne on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksella, jolle on myönnetty kiintiö, jota ei ole vielä käytetty loppuun. Kaikki puretut saaliit luetaan kyseiseen kiintiöön.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta saaliisiin, jotka on pyydetty asetuksen (EY) N:o 850/98 mukaisten tieteellisten tutkimusten kuluessa ja joita ei lueta kiintiöön.

7 artikla

Keltaroussi

1.   Keltaroussin suojelualueet määritellään seuraavasti:

a)

seuraavien peräkkäisten pisteiden kautta kulkevien loksodromien rajoittama merialue:

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 8° 30′ W

 

56° 23′ N, 8° 30′ W

 

55° 00′ N, 9° 38′ W

 

55° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

b)

seuraavien peräkkäisten pisteiden kautta kulkevien loksodromien rajoittama merialue:

 

55° 30′ N, 15° 49′ W

 

53° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 15° 49′ W

c)

seuraavien peräkkäisten pisteiden kautta kulkevien loksodromien rajoittama merialue:

 

55° 00′ N, 13° 51′ W

 

55° 00′ N, 10° 37′ W

 

54° 15′ N, 10° 37′ W

 

53° 30′ N, 11° 50′ W

 

53° 30′ N, 13° 51′ W

Mainitut sijaintipisteet ja vastaavat loksodromit sekä alusten sijainnit on mitattava standardin WGS84 mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalastuksen seurantakeskukset seuraavat asianmukaisesti aluksia, joilla on syvänmeren kalastuslupa; näillä seurantakeskuksilla on oltava järjestelmä, jonka avulla havaitaan ja kirjataan alusten saapuminen 1 kohdassa määritellyille alueille, kulku tällaisen alueen kautta ja poistuminen alueelta.

3.   Aluksilla, joilla on syvänmeren kalastuslupa ja jotka ovat saapuneet 1 kohdassa määritellylle alueelle, ei saa olla eivätkä ne saa jälleenlaivata minkäänlaista määrää keltaroussia eivätkä ne saa purkaa minkäänlaista määrää keltaroussia kyseisen kalastusmatkan päätteeksi:

a)

elleivät kaikki aluksella olevat pyydykset ole kauttakulun aikana kiinnitettyinä ja varastoituina asetuksen (ETY) N:o 2847/93 20 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti,

b)

ellei keskinopeus kauttakulun aikana ole vähintään kahdeksan solmua.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 448/2005 (EUVL L 74, 19.3.2005, s. 5).

(4)  EYVL L 270, 13.11.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1804/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EYVL L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(8)  EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

(9)  EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2166/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5).

(10)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2269/2004 (EUVL L 396, 31.12.2004, s. 1).

(11)  EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1.


LIITE

1 OSA

Lajien ja lajiryhmien määrittely

Kunkin alueen kalakannat mainitaan lajin latinankielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Syvänmeren hait on kuitenkin sijoitettu luettelon alkuun. Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi suomenkielisten nimien ja latinankielisten nimien vastaavuustaulukko

Suomenkielinen nimi

Tieteellinen nimi

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Limapäät

Beryx spp.

Keila

Brosme brosme

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterigia

Luikeroturskat

Phycis blennoides

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Kun viitataan syvänmeren haihin, sillä tarkoitetaan seuraavaan lajiluetteloon sisältyviä haita syvännepiikkihai (Centroscymnus coelolepis), ruskopiikkihai (Centrophorus squamosus), nokkapiikkihai (Deania calceus), tumma piikkihai (Dalatias licha), ruskea pikkuhai (Etmopterus princeps), pikkuhai (Etmopterus spinax), mustapiikkihai (Centroscyllium fabricii), piikkihailaji (Centrophorus granulosus), rengashai (Galeus melastomus), hailaji (Galeus murinus), punahaisuku (Apristurus spp.).

2 OSA

Yhteisön aluksiin sellaisilla vesillä, joilla on pyyntirajoituksia, sovellettavat vuosittaiset kalastusmahdollisuudet lajeittain ja alueittain (tonneina elopainoa)

Kaikki alueet ovat ICES-alueita, jollei toisin mainita.

Laji

:

Syvänmeren hait

Alue

:

V, VI, VII, VIII ja IX (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007 (1)

2008 (1)

 

Saksa

59

39

 

Espanja

280

187

 

Viro

4

2

 

Ranska

1 014

676

 

Irlanti

164

109

 

Liettua

4

2

 

Puola

4

2

 

Portugali

381

254

 

Yhdistynyt kuningaskunta

562

375

 

EY

2 472

1 646

 


Laji

:

Syvänmeren hait

Alue

:

X (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Portugali

20

20

 

EY

20

20

 


Laji

:

Syvänmeren hait sekä Deania histricosa ja Deania profondorum

Alue

:

XII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

69

34

 

Ranska

22

11

 

Irlanti

4

2

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4

2

 

EY

99

49

 


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

I, II, III, IV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

5

5

 

Ranska

5

5

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5

5

 

EY

15

15

 


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

V, VI, VII ja XII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

35

35

 

Espanja

173

173

 

Viro

17

17

 

Ranska

2 433

2 433

 

Irlanti

87

87

 

Latvia

113

113

 

Liettua

1

1

 

Puola

1

1

 

Yhdistynyt kuningaskunta

173

173

 

Muut (2)

9

9

 

EY

3 042

3 042

 


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

VIII, IX ja X (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

13

13

 

Ranska

31

31

 

Portugali

3 956

3 956

 

EY

4 000

4 000

 


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

CECAF 34.1.2. (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Portugali

4 285

4 285

 

EY

4 285

4 285

 


Laji

:

Limapäät

Beryx spp.

Alue

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

74

74

 

Ranska

20

20

 

Irlanti

10

10

 

Portugali

214

214

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10

10

 

EY

328

328

 


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

I, II, IV ja V a (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Tanska

2

2

 

Saksa

2

2

 

Ranska

14

14

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2

2

 

EY

20

20

 


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

III a ja alueisiin III bcd kuuluvat yhteisön vedet

Vuosi

2007

2008

 

Tanska

1 003

946

 

Saksa

6

5

 

Ruotsi

52

49

 

EY

1 060

1 000

 


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

V b, VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

9

9

 

Viro

67

67

 

Espanja

74

74

 

Ranska

3 789

3 789

 

Irlanti

299

299

 

Liettua

87

87

 

Puola

44

44

 

Yhdistynyt kuningaskunta

222

222

 

Muut (3)

9

9

 

EY

4 600

4 600

 


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

40

40

 

Espanja

4 391

4 391

 

Ranska

202

202

 

Irlanti

9

9

 

Yhdistynyt kuningaskunta

18

18

 

Latvia

71

71

 

Liettua

9

9

 

Puola

1 374

1 374

 

EY

6 114

6 114

 


Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

VI (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

6

4

 

Ranska

33

22

 

Irlanti

6

4

 

Yhdistynyt kuningaskunta

6

4

 

EY

51

34

 


Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

1

1

 

Ranska

147

98

 

Irlanti

43

29

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1

1

 

Muut (4)

1

1

 

EY

193

130

 


Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

4

3

 

Ranska

23

15

 

Irlanti

6

4

 

Portugali

7

5

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4

3

 

EY

44

30

 


Laji

:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

Alue

:

II, IV ja V (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Tanska

7

6

 

Saksa

7

6

 

Ranska

42

34

 

Irlanti

7

6

 

Yhdistynyt kuningaskunta

25

20

 

Muut (5)

7

6

 

EY

95

78

 


Laji

:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

Alue

:

III (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Tanska

8

6

 

Saksa

4

3

 

Ruotsi

8

6

 

EY

20

15

 


Laji

:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

Alue

:

VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) (7)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

26

21

 

Viro

4

3

 

Espanja

83

67

 

Ranska

1 897

1 518

 

Irlanti

7

6

 

Liettua

2

1

 

Puola

1

1

 

Yhdistynyt kuningaskunta

482

386

 

Muut (6)

7

6

 

EY

2 510

2 009

 


Laji

:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue

:

VI, VII ja VIII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

238

238

 

Ranska

12

12

 

Irlanti

9

9

 

Yhdistynyt kuningaskunta

30

30

 

Muut (8)

9

9

 

EY

298

298

 


Laji

:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue

:

IX (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

850

850

 

Portugali

230

230

 

EY

1 080

1 080

 


Laji

:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue

:

X (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

10

10

 

Portugali

1 116

1 116

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10

10

 

EY

1 136

1 136

 


Laji

:

Luikeroturskat

Phycis blennoides

Alue

:

I, II, III, IV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

10

10

 

Ranska

10

10

 

Yhdistynyt kuningaskunta

16

16

 

EY

36

36

 


Laji

:

Luikeroturskat

Phycis blennoides

Alue

:

V, VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

10

10

 

Espanja

588

588

 

Ranska

356

356

 

Irlanti

260

260

 

Yhdistynyt kuningaskunta

814

814

 

EY

2 028

2 028

 


Laji

:

Luikeroturskat

Phycis blennoides

Alue

:

VIII ja IX (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

242

242

 

Ranska

15

15

 

Portugali

10

10

 

EY

267

267

 


Laji

:

Luikeroturskat

Phycis blennoides

Alue

:

X ja XII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Ranska

10

10

 

Portugali

43

43

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10

10

 

EY

63

63

 


(1)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita syvänmeren haihin kohdistettua kalastusta.

(2)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdistettua kalastusta.

(3)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdistettua kalastusta.

(4)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdistettua kalastusta.

(5)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdistettua kalastusta.

(6)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdistettua kalastusta.

(7)  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tylppäpyrstömolvan kalastusta valvotaan tieteellisesti ja näin erityisesti niiden kalastusalusten toiminnan osalta, jotka vuonna 2005 purkivat enemmän kuin 30 tonnia tylppäpyrstömolvaa. Näiden alusten on annettava purkamisesta ennakkoilmoitus eivätkä ne saa purkaa enemmän kuin 25 tonnia tylppäpyrstömolvaa kalastusmatkan päätteeksi.

(8)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdistettua kalastusta.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2016/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

useiden viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskevien asetusten mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useisiin viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskeviin komission asetuksiin on tarpeen tehdä tietyt tekniset muutokset, jotta voidaan tehdä Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tarvittavat mukautukset.

(2)

Viiniköynnöslajikkeita ja kuohuviinien valmistukseen yhteisössä tuotavia viinejä toimittavia alueita koskevasta luettelosta 10 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1907/85 (1) 1 artikla sisältää viittauksia Romaniaan. Kyseiset viittaukset olisi poistettava.

(3)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000 (2) 52 artiklan 1 kohdassa säädetään tuottajajäsenvaltioiden viiteajanjaksot. Romanian viiteajanjakso olisi määritettävä.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2001 (3) 2 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa on eräitä mainintoja jäsenvaltioiden kaikilla kielillä. Kyseisiin säännöksiin olisi lisättävä maininnat bulgarian ja romanian kielillä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 883/2001 33 artiklassa viitataan Romaniaan kolmantena maana. Kyseinen viittaus olisi poistettava.

(6)

Viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 884/2001 (4) 8 artiklan 2 kohdassa on mainintoja jäsenvaltioiden kaikilla kielillä. Kyseiseen säännökseen olisi lisättävä maininnat bulgarian ja romanian kielillä.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta 29 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 753/2002 (5) 16 artiklan 1 kohdassa on eräitä mainintoja jäsenvaltioiden kaikilla kielillä. Kyseiseen säännökseen olisi lisättävä maininnat bulgarian ja romanian kielillä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 753/2002 liitteessä VIII viitataan Bulgariaan ja Romaniaan kolmansina maina. Kyseinen viittaus olisi poistettava.

(9)

Asetukset (ETY) N:o 1907/85, (EY) N:o 1623/2000, (EY) N:o 883/2001, (EY) N:o 884/2001 ja (EY) N:o 753/2002 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 1907/85 1 artikla.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1623/2000 52 artiklan 1 kohdan kolmanteen alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

1999/2000–2004/2005 Romaniassa”.

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tuontitodistuksen ja vientitodistuksen kohdassa 20 on oltava jokin liitteessä I luetelluista maininnoista.”

2)

Korvataan 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”liitteessä I” ilmaisulla ”liitteessä I a”.

3)

Korvataan 11 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Todistuksen kohdassa 22 on oltava ainakin yksi liitteessä IV a luetelluista maininnoista.”

4)

Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan c alakohta;

b)

korvataan 2 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Sovellettaessa 1 kohdan b ja d alakohtaa sellaisen alkuperämaan virallisen laitoksen, jolla on oikeus laatia tässä asetuksessa tarkoitettu V I 1 -asiakirja, on tehtävä kyseisen asiakirjan kohtaan 15 seuraava merkintä:”.

5)

Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

4 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 884/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Yhteisön tullialueen poistumistullitoimipaikan on merkittävä viimeksi mainitun asiakirjan kahteen kappaleeseen jokin liitteessä V luetelluista maininnoista ja todistettava ne oikeiksi leimallaan. Sen on palautettava kyseisellä maininnalla varustetut leimatut kappaleet viejälle tai tämän edustajalle. Viimeksi mainitun on varmistettava, että yksi kappale seuraa vientituotteen kuljetuksen mukana.”

2)

Lisätään tämän asetuksen liitteen II teksti liitteeksi V.

5 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 753/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VII olevan B kohdan 1 kohdan a alakohdan toista luetelmakohtaa sovellettaessa pöytäviinien, maantieteellisellä merkinnällä varustettujen pöytäviinien ja tma-laatuviinien (lukuun ottamatta väkeviä ja helmeileviä tma-laatuviinejä, joihin sovelletaan 39 artiklan 1 kohdan b alakohtaa) päällysmerkinnöissä voidaan käyttää seuraavia sanoja:

a)

’сухо’, ’seco’, ’suché’, ’tør’, ’trocken’, ’kuiv’, ’ξηρός’, ’dry’, ’sec’, ’secco’, ’asciutto’, ’sausais’, ’sausas’, ’száraz’, ’droog’, ’wytrawne’, ’cseco’, ’sec’, ’suho’, ’kuiva’ tai ’torrt’ ainoastaan, jos kyseisen viinin jäännössokeripitoisuus on enintään

i)

4 grammaa litraa kohden; tai

ii)

9 grammaa litraa kohden, kun kokonaishappopitoisuus ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohti ei alita jäännössokeripitoisuutta yli 2 grammalla litraa kohti;

b)

’полусухо’, ’semiseco’, ’polosuché’, ’halvtør’, ’halbtrocken’, ’poolkuiv’, ’ημίξηρος’, ’medium dry’, ’demi-sec’, ’abboccato’, ’pussausais’, ’pusiau sausas’, ’félszáraz’, ’halfdroog’, ’półwytrawne’, ’meio seco’, ’adamado’, ’demisec’’polsuho’, ’puolikuiva’ tai ’halvtorrt’ ainoastaan, jos kyseisen viinin jäännössokeripitoisuus on suurempi kuin a alakohdassa vahvistettu enimmäismäärä, mutta enintään

i)

12 grammaa litraa kohden; tai

ii)

18 grammaa litraa kohden, kun jäsenvaltio on vahvistanut kokonaishappoisuuden vähimmäispitoisuuden 2 kohdan mukaisesti;

c)

’полусладко’, ’semidulce’, ’polosladké’, ’halvsød’, ’lieblich’, ’poolmagus’, ’ημίγλυκος’, ’medium’, ’medium sweet’, ’moelleux’, ’amabile’, ’pussaldais’, ’pusiau saldus’, ’félédes’, ’halfzoet’, ’półsłodkie’, ’meio doce’, ’demidulce’, ’polsladko’, ’puolimakea’ tai ’halvsött’ ainoastaan, jos kyseisen viinin jäännössokeripitoisuus on suurempi kuin b alakohdassa vahvistettu enimmäismäärä mutta enintään 45 grammaa litraa kohden;

d)

’сладко’, ’dulce’, ’sladké’, ’sød’, ’süss’, ’magus’, ’γλυκός’, ’sweet’, ’doux’, ’dolce’, ’saldais’, ’saldus’, ’édes’, ’ħelu’, ’zoet’, ’słodkie’, ’doce’, ’dulce’, ’sladko’, ’makea’ tai ’sött’ ainoastaan, jos kyseisen viinin jäännössokeripitoisuus on vähintään 45 grammaa litraa kohden.”

2)

Poistetaan liitteessä VIII oleva 1 ja 6 kohta.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 11.7.1985, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1221/2006 (EUVL L 221, 12.8.2006, s. 3).

(3)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2079/2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 6).

(4)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 32. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1507/2006 (EUVL L 280, 12.10.2006, s. 9).

(5)  EYVL L 118, 4.5.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1507/2006.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 883/2001 liitteet seuraavasti:

1)

Numeroidaan nykyinen liite I liitteeksi I a ja lisätään sitä ennen seuraavaa:

”LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

espanjaksi

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

tšekiksi

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

tanskaksi

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

saksaksi

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

viroksi

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

kreikaksi

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

englanniksi

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

ranskaksi

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

italiaksi

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

latviaksi

:

0,4 tilp. % pielaide

:

liettuaksi

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

unkariksi

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

maltaksi

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

hollanniksi

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

puolaksi

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

portugaliksi

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

romaniaksi

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

slovakiksi

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

sloveeniksi

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

suomeksi

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

ruotsiksi

:

Tolerans 0,4 vol. %”

2)

Lisätään liitteen IV jälkeen liite IV a seuraavasti:

”LIITE IVa

Asetuksen 11 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

espanjaksi

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

tšekiksi

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

tanskaksi

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

saksaksi

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

viroksi

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

kreikaksi

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

englanniksi

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

ranskaksi

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

italiaksi

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

latviaksi

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

liettuaksi

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

unkariksi

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

maltaksi

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

hollanniksi

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

puolaksi

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

portugaliksi

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

romaniaksi

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

slovakiksi

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

sloveeniksi

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

suomeksi

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

ruotsiksi

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)”.


LIITE II

”LIITE V

Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

И3HECEHO

:

espanjaksi

:

EXPORTADO

:

tšekiksi

:

VYVEZENO

:

tanskaksi

:

UDFØRSEL

:

saksaksi

:

AUSGEFÜHRT

:

viroksi

:

EKSPORDITUD

:

kreikaksi

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

englanniksi

:

EXPORTED

:

ranskaksi

:

EXPORTÉ

:

italiaksi

:

ESPORTATO

:

latviaksi

:

EKSPORTĒTS

:

liettuaksi

:

EKSPORTUOTA

:

unkariksi

:

EXPORTÁLVA

:

maltaksi

:

ESPORTAT

:

hollanniksi

:

UITGEVOERD

:

puolaksi

:

WYWIEZIONO

:

portugaliksi

:

EXPORTADO

:

romaniaksi

:

EXPORTAT

:

slovakiksi

:

VYVEZENÉ

:

sloveeniksi

:

IZVOŽENO

:

suomeksi

:

VIETY

:

ruotsiksi

:

EXPORTERAD”


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/44


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2017/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 muuttamisesta ICES-alueiden II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) harmaaturskakannan saalisrajoitusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 51/2006 5 artiklan 7 kohdan mukaan komissio voi tarkistaa harmaaturskaa koskevia saalisrajoituksia alueilla II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) vuoden 2006 alkupuoliskolla saatujen tieteellisten tietojen perusteella.

(2)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) uusien tieteellisten lausuntojen perusteella asetuksen (EY) N:o 51/2006 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1259/2006 (2) vahvistettiin uudet harmaaturskakannan saalisrajoitukset ICES-alueilla II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet).

(3)

Harmaaturska on Norjan kanssa jaettu Pohjanmeren kalakanta, jota osapuolet eivät tällä hetkellä hallinnoi yhdessä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1259/2006 antamisen jälkeen yhteisö neuvotteli Norjan kanssa, mutta Norjan ja yhteisön välillä ei päästy sopimukseen kyseiseen kantaan vuonna 2006 sovellettavasta jakoperusteesta.

(5)

Koska Norjan ja yhteisön välillä ei ole olemassa kyseiseen kantaan sovellettavaa jakoperustetta ja Norjan olisi voitava kalastaa osa ICESin ja STECF:n suosittelemasta suurimmasta sallitusta saaliista (TAC), yhteisön olisi vahvistettava autonominen yhteisön saalisrajoitus, joka on pienempi kuin suositettu TAC.

(6)

Autonomiseksi yhteisön saalisrajoitukseksi olisi vahvistettava 75 prosenttia suositellusta TAC:ista. Tämä prosenttiosuus vastaa yhteisön osuutta kyseisen kannan kokonaissaaliista viimeisten viiden vuoden aikana ja edustaa kannan arvioitua EY:n vesillä olevaa osuutta, joka lasketaan viimeisten vuosien aikana saatujen tutkimustietojen perusteella. Tällainen lähestymistapa ei saisi kuitenkaan rajoittaa yhteisön asemaa Norjan kanssa käytävissä tulevissa jakoneuvotteluissa.

(7)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 51/2006 liitettä I A olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 51/2006 liite I A tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2006 (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 10).

(2)  EUVL L 229, 23.8.2006, s. 3.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 51/2006 liite I A seuraavasti:

Korvataan harmaaturskakantaa alueella II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Harmaaturska

Trisopterus esmarki

Alue

:

II a (EY:n vedet), III a, IV (EY:n vedet)

NOP/2A3A4.

Tanska

70 185

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

13

Alankomaat

52

EY

70 250

Norja

1 000 (1)

TAC

Ei sovelleta


(1)  Tähän kiintiöön saa pyytää alueella VI a linjan 56° 30′ N pohjoispuolella.”


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2018/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 2535/2001 mukaisia maidon ja maitotuotteiden tuontitodistuksia koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 (1) 2 osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetaan tuontitodistusten hakijoiden hyväksymistä koskevat erityissäännökset. Jotta varmistettaisiin se, että Bulgarian ja Romanian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, toimijat voivat hakea tuontitodistuksia kyseisten maiden Euroopan unioniin liittymisestä alkaen, olisi säädettävä siirtymätoimenpiteitä.

(2)

Uusien jäsenvaltioiden toimijoiden olisi sallittava hakea tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteissä tarkoitetuissa tariffikiintiöissä 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisellä ajalla ilman ennakkohyväksyntää.

(3)

Näiden toimijoiden olisi osoitettava asemansa ja säännöllinen toimintansa kaupankävijöinä. Kaupankäynnin osoittamista koskevan vaatimuksen osalta uusien jäsenvaltioiden hakijoiden olisi voitava valita kaupankäynnin viitevuodeksi vuosi 2005 vuoden 2006 sijaan, jos ne voivat osoittaa, että ne eivät voineet tuoda tai viedä edellytettyjä maitotuotteiden määriä vuonna 2006 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

(4)

Uusien jäsenvaltioiden viranomaisten olisi toimitettava 20 päivään tammikuuta 2007 mennessä komissiolle luettelo kaikista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä toimijoista. Hakijoiden tunnistamisen ja todistusten siirtämisen helpottamiseksi olisi täsmennettävä kunkin toimijan osalta toimitettaviksi kuuluvat tiedot. Uusien jäsenvaltioiden niiden toimijoiden, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset, olisi sallittava lisäksi siirtää tuontitodistuksia.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen säätää poikkeuksia eräistä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 säännöksistä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 2 osaston I luvun 2 jaksossa säädetään, Bulgariaan ja Romaniaan, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, sijoittautuneet toimijat voivat hakea tuontitodistuksia kiintiöille, jotka koskevat 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välistä aikaa, ilman sen jäsenvaltion, johon ne ovat sijoittautuneet, toimivaltaisten viranomaisten ennakkohyväksyntää.

2 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 11 artiklassa säädetään, uusiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet toimijat voivat hakea tuontitodistuksia tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja kiintiöitä varten ainoastaan siinä jäsenvaltioissa, johon ne ovat sijoittautuneet.

2.   Todistushakemukset hyväksytään vain, jos hakija on liittänyt mukaan seuraavat asiakirjat:

a)

todiste siitä, että hakija on vuonna 2006 tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia yhdistetyn nimikkeistön 04 ryhmään kuuluvia maitotuotteita vähintään neljässä erillisessä toimessa;

b)

kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka todistavat riittävällä tavalla hakijan henkilöllisyyden ja aseman, erityisesti

i)

kansallisen lainsäädännön mukaisesti laaditut asiakirjat, jotka koskevat yrityksen kirjanpitoa tai verotusjärjestelmää,

ii)

alv-numero, jos siitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä, ja

iii)

toimijan kaupparekisteriote, jos siitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

3.   Edellä 2 alakohdan a alakohdan osalta viitevuosi on 2005, jos kyseinen tuoja voi osoittaa, ettei hän voinut tuoda tai viedä edellytettyjä maitotuotteiden määriä vuonna 2006 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

4.   Tämän artiklan soveltamiseksi sisäisiä ja ulkoisia jalostustoimia ei katsota tuonniksi ja vienniksi.

3 artikla

1.   Uusien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle 20 päivään tammikuuta 2007 mennessä luettelot toimijoista, jotka ovat 1 artiklan mukaisesti ja 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä noudattaen hakeneet tuontitodistuksia kiintiöille, jotka koskevat 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välistä aikaa. Luettelot on laadittava asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä XIV olevan mallin mukaisesti, hyväksyntänumeroa lukuun ottamatta.

2.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut luettelot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 16 artiklan 4 kohdassa säädetään, tuontitodistukset, jotka on myönnetty 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välistä aikaa koskeville kiintiöille, voidaan siirtää hyväksytyille luonnollisille tai oikeushenkilöille ainoastaan mainitun asetuksen 2 jakson mukaisesti ja tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetuissa luetteloissa mainituille luonnollisille tai oikeushenkilöille.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 926/2006 (EUVL L 170, 23.6.2006, s. 8).


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/48


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2019/2006,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2006,

riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annettujen asetusten (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 327/98 ja (EY) N:o 955/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Thaimaan kanssa käytyjen GATT-sopimuksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten hyväksymisestä 13 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/317/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (4) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavien tariffikiintiökausien tuontitodistuksiin.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti hakemuksia, hakijoita sekä todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiöjakson viimeisenä päivänä, ja asetusta sovelletaan rajoittamatta alakohtaisissa asetuksissa vahvistettujen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista.

(3)

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi 28 päivänä lokakuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2058/96 (5), riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 10 päivänä helmikuuta 1998 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 327/98 (6) ja Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 955/2005 (7) on säännöksiä, jotka poikkeavat asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetuista yhteisistä säännöistä tai joissa toistetaan niitä. Tästä syystä näitä asetuksia olisi mukautettava poikkeavien tai päällekkäisten sääntöjen poistamiseksi, kunkin kiintiön ja alakiintiön järjestysnumeron täsmentämiseksi ja niiden erityissääntöjen määrittämiseksi uudelleen, joita sovelletaan erityisesti todistushakemusten laatimiseen, todistusten myöntämiseen ja niiden voimassaoloaikaan sekä komissiolle toimitettaviin tietoihin.

(4)

Mainittujen asetusten yhdenmukaistamisen ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi poistettava säännökset, jotka on jo annettu horisontaalisissa asetuksissa tai alakohtaisissa soveltamisasetuksissa, joita asetuksen (EY) N:o 1301/2006 lisäksi ovat maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1291/2000 (8) ja vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1342/2003 (9).

(5)

Yksinkertaistamisen vuoksi olisi säädettävä, että jakokertoimen soveltamisen jälkeen myönnettäviä alle 20 tonnin määriä hallinnoidaan yhdenmukaisesti asetuksissa (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 327/98 ja (EY) N:o 955/2005.

(6)

Asetuksilla (EY) N:o 2058/96 ja (EY) N:o 955/2005 avattujen tariffikiintiöiden hallinnoinnin parantamiseksi on tarpeen antaa toimijoille edelleen lupa esittää enemmän kuin yksi todistushakemus kiintiökautta kohden ja poiketa näin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdasta. Näiden kahden kiintiön valvonnan parantamiseksi ja niiden hallinnoinnin yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi olisi lisäksi säädettävä, että tuontitodistushakemukset on jätettävä viikoittain.

(7)

Rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitulli vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa, mistä syystä olisi syytä olla viittaamatta enää yhdistettyyn nimikkeistöön ja asetusta (EY) N:o 2058/96 olisi muutettava.

(8)

Asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen, vientitodistuksilla hallinnoitavien kiintiöiden osalta olisi edelleen annettava niille toimijoille, joilla on useampi vientitodistus, mahdollisuus esittää enemmän kuin yksi tuontitodistushakemus alakiintiökautta kohden ja poiketa näin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdasta, jotta tämän tuonnin asianmukainen valvonta voidaan varmistaa. Esikuoritun riisin tuontitodistuksiin liittyvän vakuuden määrä, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 327/98, olisi myös yhdenmukaistettava asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklassa säädetyn vakuuden kanssa.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 955/2005 osalta olisi täsmennettävä viittaukset asetukseen (EY) N:o 1785/2003 ja se, että tuontitodistusten voimassaoloaika lasketaan todistuksen tosiasiallisesta myöntämispäivästä.

(10)

Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007, jolloin asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädettyjen säännösten soveltaminen aloitetaan.

(11)

Asetuksissa (EY) N:o 2058/96 ja (EY) N:o 955/2005 tarkoitettu ensimmäisten hakemusten jättöaika osuu vuonna 2007 pyhäpäivälle, joten on aiheellista säätää, että toimijat voivat jättää ensimmäiset hakemukset vuoden 2007 ensimmäisenä työpäivänä ja että ensimmäisten hakemusten jättöaika päättyy 8 päivänä tammikuuta 2007. Lisäksi on aiheellista täsmentää, että ensimmäistä kautta koskevat tuontitodistushakemukset on toimitettava komissiolle viimeistään 8 päivänä tammikuuta 2007.

(12)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 327/98 ja (EY) N:o 955/2005 olisi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2058/96 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Kiintiön järjestysnumero on 09.4079.

Komission asetusten (EY) N:o 1291/2000 (10), (EY) N:o 1342/2003 (11) ja (EY) N:o 1301/2006 (12) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille joka viikko maanantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa. Vuonna 2007 ensimmäisten hakemusten jättöaika alkaa kuitenkin vasta vuoden 2007 ensimmäisenä työpäivänä ja päättyy 8 päivänä tammikuuta 2007 ja ensimmäinen maanantai, jolloin tuontitodistushakemukset on 4 artiklan a alakohdan mukaisesti toimitettava komissiolle, on 8 päivänä tammikuuta 2007.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi esittää enemmän kuin yhden hakemuksen kiintiökautta kohden. Hakija voi kuitenkin esittää vain yhden hakemuksen viikossa.”

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jos jonakin viikkona haetut määrät ylittävät kiintiöstä käytettävissä olevan määrän, komissio vahvistaa viimeistään kyseistä viikkoa koskevien hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana neljäntenä työpäivänä jakokertoimen, jota sovelletaan kyseisen viikon aikana haettuihin määriin, hylkää seuraavien viikkojen osalta jätetyt hakemukset ja keskeyttää tuontitodistusten myöntämisen kuluvan vuoden loppuun saakka.

Jos ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu jakokerroin johtaa yhteen tai useampaan alle 20 tonnin suuruiseen määrään hakemusta kohden, jäsenvaltion on jaettava näiden määrien kokonaismäärä suorittamalla arvonta asianomaisten tuojien kesken 20 tonnin suuruisissa erissä, joihin lisätään jäljellä oleva määrä jaettuna yhtä suuriin eriin 20 tonnin erien kesken. Jos alle 20 tonnia olevien määrien lisäämisellä ei voida kuitenkaan muodostaa edes yhtä 20 tonnin erää, jäsenvaltion on jaettava jäljellä oleva määrä yhtä suuriin eriin niiden toimijoiden kesken, joiden todistus koskee vähintään 20:tä tonnia.

Jos määrä, jolle todistus myönnetään, on toisen alakohdan soveltamisen seurauksena alle 20 tonnia, toimija voi perua todistushakemuksen kahden työpäivän kuluessa siitä, kun jakokertoimen vahvistava asetus tulee voimaan.

2.   Tuontitodistus myönnetään kahdeksantena työpäivänä siitä päivästä, kun 4 artiklan a alakohdassa tarkoitettu tiedonanto tuontitodistushakemuksista on toimitettava komissiolle.”

4)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Jäsenvaltioiden on seuraavaa aikataulua noudattaen toimitettava komissiolle sähköisesti:

a)

todistushakemusten viimeisenä jättöpäivänä viimeistään kello 18.00 Brysselin aikaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot tuontitodistushakemuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan niistä määristä, joita hakemukset koskevat.

b)

viimeistään tuontitodistusten myöntämistä seuraavana toisena työpäivänä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan niistä määristä, joille tuontitodistukset on myönnetty.

c)

viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tämän kiintiön osana kolmanneksi viimeisenä kuukautena, eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan. Jos kyseisenä aikana ei ole tehty yhtään luovutusta vapaaseen liikkeeseen, lähetetään ’tyhjä’ ilmoitus.”

5)

Korvataan 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu ”yhdistetyssä nimikkeistössä rikkoutuneille riisinjyville vahvistettu” ilmaisulla ”neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (13) 11 d artiklassa rikkoutuneille riisinjyville vahvistettu”.

6)

Poistetaan 6 artiklan 2 kohta.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 327/1998 seuraavasti:

1)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa:

a)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Nämä kokonaistuontitariffikiintiöt jaetaan tuontitariffikiintiöiksi alkuperämaittain ja jaotellaan useisiin alakiintiökausiin liitteen IX mukaisesti.”

b)

Lisätään kolmas alakohta seuraavasti:

”Komission asetusten (EY) N:o 1291/2000 (14), (EY) N:o 1342/2003 (15) ja (EY) N:o 1301/2006 (16) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Määristä, joille ei ole myönnetty tuontitodistuksia 1 artiklan 1 kohdan a, b ja e alakohdassa tarkoitetuista kiintiöistä syyskuun alakiintiökaudella, voidaan hakea uudelleen tuontitodistuksia lokakuun alakiintiökaudella kaikkien yleisessä tuontitariffikiintiössä vahvistettujen alkuperien osalta.”

3)

Korvataan 3 artiklan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tuontitariffikiintiöiden osana myönnetyt vientitodistukset ovat voimassa ainoastaan kyseisen kiintiökauden.”

4)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Todistushakemukset on jätettävä kunkin alakiintiökauden ensimmäisen kuukauden kymmenen ensimmäisen päivän aikana.”

b)

Poistetaan 2 kohdan toinen luetelmakohta.

c)

Lisätään 3 kohtaan virke seuraavasti:

”Todistukset ovat voimassa ainoastaan 8 kohdassa mainitun maan alkuperätuotteiden osalta.”

d)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakijat voivat tuontitariffialakiintiökausittain esittää useita hakemuksia saman järjestysnumeron kiintiöstä niiden tariffikiintiöiden osalta, joita koskevat tämän asetuksen 3 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tuontitodistushakemukset.”

5)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen kymmenen päivän kuluessa tämän asetuksen 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun tiedonannon viimeisestä toimittamispäivästä. Komissio vahvistaa samalla seuraavan alakiintiökauden aikana käytettävissä olevat määrät ja tarvittaessa lokakuun täydentävän alakiintiökauden aikana käytettävissä olevat määrät.

Jos ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu jakokerroin johtaa yhteen tai useampaan alle 20 tonnin suuruiseen määrään hakemusta kohden, jäsenvaltion on jaettava näiden määrien kokonaismäärä suorittamalla arvonta asianomaisten tuojien kesken 20 tonnin suuruisissa erissä, joihin lisätään jäljellä oleva määrä jaettuna yhtä suuriin eriin 20 tonnin erien kesken. Jos alle 20 tonnia olevien määrien lisäämisellä ei voida kuitenkaan muodostaa edes yhtä 20 tonnin erää, jäsenvaltion on jaettava jäljellä oleva määrä yhtä suuriin eriin niiden toimijoiden kesken, joiden todistus koskee vähintään 20:tä tonnia.

Jos määrä, jolle todistus myönnetään, on toisen alakohdan soveltamisen seurauksena alle 20 tonnia, toimija voi perua todistushakemuksen kahden työpäivän kuluessa siitä, kun jakokertoimen vahvistava asetus tulee voimaan.”

6)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Tuontitodistukset myönnetään 5 artiklan soveltamisesta johtuville määrille kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun 5 artiklassa säädetty komission päätös käytettävissä olevista määristä julkaistaan.”

7)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 3 kohta.

b)

Poistetaan 4 kohdan toinen alakohta.

8)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Jäsenvaltioiden on seuraavaa aikataulua noudattaen toimitettava komissiolle sähköisesti:

a)

todistushakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana toisena työpäivänä viimeistään kello 18.00 Brysselin aikaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot tuontitodistushakemuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan niistä määristä, joita hakemukset koskevat, ja ilmoittaen tuontitodistuksen numeron ja vientitodistuksen numeron, jos vientitodistus tarvitaan.

b)

viimeistään tuontitodistusten myöntämistä seuraavana toisena työpäivänä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan niistä määristä, joille tuontitodistukset on myönnetty, ja ilmoittaen tuontitodistuksen numeron sekä määrät, joita koskevat todistushakemukset on peruttu 5 artiklan kolmannen alakohdan mukaisesti.

c)

viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tämän kiintiön osana kolmanneksi viimeisenä kuukautena, eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan ja ilmoittaen pakkaustiedot, jos pakkaus on enintään 5 kilogramman painoinen. Jos kyseisenä aikana ei ole tehty yhtään luovutusta vapaaseen liikkeeseen, lähetetään ’tyhjä’ ilmoitus.”

9)

Poistetaan 10 artikla.

10)

Poistetaan liite III.

11)

Korvataan liitteessä IX ilmaisu ”osuudet” ilmaisulla ”alakiintiökaudet”.

12)

Poistetaan liite X.

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 955/2005 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan mukaisesti” ilmaisulla ”asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11, 11 a, 11 c ja 11 d artiklan mukaisesti”.

b)

Poistetaan toinen alakohta.

c)

Lisätään neljäs alakohta seuraavasti:

”Komission asetusten (EY) N:o 1291/2000, (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 (17) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 2 kohta.

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi esittää enemmän kuin yhden hakemuksen kiintiökautta kohden. Hakija voi kuitenkin esittää vain yhden hakemuksen viikossa kahdeksannumeroista CN-koodia kohden.”

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 2 kohta.

b)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan mukaisesti” ilmaisulla ”asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11, 11 a, 11 c ja 11 d artiklan mukaisesti”.

4)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle maanantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

Vuonna 2007 ensimmäisten hakemusten jättöaika alkaa kuitenkin vasta vuoden 2007 ensimmäisenä työpäivänä ja päättyy 8 päivänä tammikuuta 2007 ja ensimmäinen maanantai, jolloin tuontitodistushakemukset on 5 artiklan a alakohdan mukaisesti toimitettava komissiolle, on 8 päivänä tammikuuta 2007.

2.   Tuontitodistus myönnetään hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana kahdeksantena työpäivänä, jollei 1 artiklassa säädettyä määrää ole saavutettu.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistuksen tosiasiallista myöntämiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun.

3.   Jos jonakin viikkona haetut määrät ylittävät 1 artiklassa säädetystä kiintiöstä käytettävissä olevan määrän, komissio vahvistaa viimeistään kyseistä viikkoa koskevien hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana neljäntenä työpäivänä jakokertoimen, jota sovelletaan kyseisen viikon aikana haettuihin määriin, hylkää seuraavien viikkojen osalta jätetyt hakemukset ja keskeyttää tuontitodistusten myöntämisen kuluvan vuoden loppuun saakka.

4.   Jos 3 kohdassa tarkoitettu jakokerroin johtaa yhteen tai useampaan alle 20 tonnin suuruiseen määrään hakemusta kohden, jäsenvaltion on jaettava näiden määrien kokonaismäärä suorittamalla arvonta asianomaisten tuojien kesken 20 tonnin suuruisissa erissä, joihin lisätään jäljellä oleva määrä jaettuna yhtä suuriin eriin 20 tonnin erien kesken. Jos alle 20 tonnia olevien määrien lisäämisellä ei voida kuitenkaan muodostaa edes yhtä 20 tonnin erää, jäsenvaltion on jaettava jäljellä oleva määrä yhtä suuriin eriin niiden toimijoiden kesken, joiden todistus koskee vähintään 20:tä tonnia.

Jos määrä, jolle todistus myönnetään, on ensimmäisen alakohdan soveltamisen seurauksena alle 20 tonnia, toimija voi perua todistushakemuksen kahden työpäivän kuluessa siitä, kun jakokertoimen vahvistava asetus tulee voimaan.”

5)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Jäsenvaltioiden on seuraavaa aikataulua noudattaen toimitettava komissiolle sähköisesti:

a)

todistushakemusten viimeisenä jättöpäivänä viimeistään kello 18.00 Brysselin aikaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot tuontitodistushakemuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan niistä määristä, joita hakemukset koskevat.

b)

viimeistään tuontitodistusten myöntämistä seuraavana toisena työpäivänä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan niistä määristä, joille tuontitodistukset on myönnetty.

c)

viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tämän kiintiön osana kolmanneksi viimeisenä kuukautena, eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan. Jos kyseisenä aikana ei ole tehty yhtään luovutusta vapaaseen liikkeeseen, lähetetään ’tyhjä’ ilmoitus.”

6)

Poistetaan 6 artikla.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  EYVL L 276, 29.10.1996, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1950/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 18).

(6)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 965/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 12).

(7)  EUVL L 164, 24.6.2005, s. 5.

(8)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).

(9)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 945/2006 (EUVL L 173, 27.6.2006, s. 12).

(10)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(11)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

(12)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(13)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(14)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(15)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

(16)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(17)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2020/2006,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Uuden-Seelannin voin WTO-tariffikiintiön hallinnointia

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetussa komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 (2) 25 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetaan erityisesti Uuden-Seelannin voita koskevat säännöt.

(2)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin toteaa 11 päivänä heinäkuuta 2006 asiassa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk vastaan Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung antamassaan tuomiossa, että ”neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 35 artiklan 2 kohta on pätemätön sikäli kuin siinä säädetään, että uusiseelantilaista voita, josta kannetaan alennettua tullia, koskevat tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille.” Lisäksi tuomioistuin toteaa, että ”asetuksen N:o 2535/2001 25 ja 32 artikla, luettuna yhdessä tämän saman asetuksen liitteiden III, IV ja XII kanssa, ovat pätemättömiä sikäli kuin niillä mahdollistetaan syrjintä myönnettäessä tuontitodistuksia sellaista uusiseelantilaista voita varten, josta kannetaan alennettua tullia.”

(3)

On tarpeen ottaa 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen käyttöön uusi järjestelmä kyseisen tariffikiintiön hallinnoimiseksi, jotta tuojat voivat käyttää kiintiötä tasavertaisin ehdoin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-313/04 antaman tuomion mukaisesti.

(4)

Kaupankäynnin vakauttamiseksi ja samalla koko kiintiön avaamiseksi asteittain kaikille asianomaisille toimijoille, vaikuttaa aiheelliselta hallinnoida kiintiötä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 29 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetulla menetelmällä. Tämän vuoksi kiintiö olisi jaettava perinteisten tuojien ja uusien hakijoiden osiin. Perinteisten tuojien osaa olisi hallinnoitava ottaen huomioon aiempi kaupankäynti samassa kiintiössä ja tulokkaiden osaa tarkastelemalla todistuksia samanaikaisesti.

(5)

Tuontitodistushakemusten luotettavuuden varmistamiseksi, keinottelun estämiseksi ja kiintiön täysimääräisen hyödyntämisen takaamiseksi uusien hakijoiden olisi haettava vähimmäismäärää ja hakemukset olisi rajoitettava 10 prosenttiin käytettävissä olevasta määrästä. Samoista syistä olisi laadittava kiintiön käyttöä koskevat perusteet. Kiintiö olisi erityisesti avattava toimijoille, jotka todistavat harjoittaneensa tietyntasoista kaupankäyntiä maitoalalla. Jotta uudet hakijat voisivat käyttää kiintiötä tasavertaisemmin, kukin hakija saa hakea enimmäismäärää.

(6)

Vakuus olisi asetettava niin korkealle tasolle, että ainoastaan asianmukaiset toimijat esittävät kiintiötä koskevia hakemuksia. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa vakuudelle sama taso, jota sovelletaan kiintiöiden hallinnointiin asetuksen (EY) N:o 2535/2001 2 osaston I luvun mukaisesti.

(7)

Jotta todistuksia ei myönnettäisi taloudellisesti kannattamattomille määrille, olisi käytettävä arvontaa tapauksissa, joissa todistuksia muutoin myönnettäisiin alle 20 tonnin suuruisille määrille.

(8)

Uuden-Seelannin voin tuonnissa on noudatettava tiettyjä asetuksessa (EY) N:o 2535/2001 säädettyjä laatu- ja koostumusvaatimuksia. Näiden vaatimusten täyttymisen ja tuotteiden alkuperän todistamiseksi toimijan on esitettävä IMA 1 -todistus tuonnin yhteydessä.

(9)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa hakijoille ennen 1 päivää kesäkuuta hyväksyntämenettelyn tuloksen ja tarvittaessa hyväksyntänumeron. Hyväksyntä on voimassa yhden vuoden.”.

2)

Korvataan 24 ja 25 artikla seuraavasti:

”24 artikla

1.   Tämän jakson säännöksiä sovelletaan sellaisissa kiintiöissä tapahtuvaan tuontiin, jotka on eritelty alkuperämaittain ja mainittu liitteessä III olevan B osassa tarkoitetussa CXL-luettelossa.

2.   Kannettavat tullit ja kiintiökausikohtaiset enimmäistuontimäärät määritellään tämän asetuksen liitteessä III olevassa B osassa.

25 artikla

1.   Liitteessä III olevassa B osassa luetelluille tuotteille myönnetään ilmoitetun tullin mukainen tuontitodistus ainoastaan esitettäessä vastaava IMA 1 -todistus siinä mainitulle kokonaisnettomäärälle.

IMA 1 -todistusten on täytettävä 29–33 artiklassa säädetyt vaatimukset. Tuontitodistuksessa on oltava vastaavan IMA 1 -todistuksen numero ja myöntämispäivä.

2.   Tuontitodistus voidaan myöntää vasta, kun toimivaltainen viranomainen on varmentanut 33 artiklan 1 kohdan e alakohdan noudattamisen.

Todistuksen myöntävän viranomaisen on toimitettava komissiolle jäljennös kunkin tuontitodistushakemuksen kanssa esitetystä IMA 1 -todistuksesta sen esittämispäivänä viimeistään klo 18.00 (Brysselin aikaa).

Todistuksen myöntävän viranomaisen on myönnettävä tuontitodistus neljäntenä tätä seuraavana työpäivänä, ellei komissio ole ennen kyseistä päivää toteuttanut erityisiä toimenpiteitä.

Tuontitodistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä alkuperäiskappale kustakin esitetystä IMA 1 -todistuksesta.”.

3)

Poistetaan 26 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

4)

Korvataan 34–39 artikla seuraavasti:

”34 artikla

1.   Tämän jakson säännöksiä sovelletaan tämän asetuksen liitteessä III olevassa A osassa tarkoitetuissa kiintiön numeroissa 09.4195 ja 09.4182 tapahtuvaan Uudesta-Seelannista peräisin olevan voin tuontiin.

2.   Sovelletaan 27 ja 30 artiklan, 31 artiklan 1 kohdan, 32 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 33 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan säännöksiä.

3.   Uuden-Seelannin voin kiintiön kuvauksessa olevalla ilmaisulla ’vähintään kuusi viikkoa vanha’ tarkoitetaan vähintään kuusi viikkoa vanhaa päivänä, jona tulliviranomaisille esitetään ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta.

4.   Liitteessä III olevassa A osassa vahvistetaan tariffikiintiöt, kannettava tulli ja enimmäistuontimäärät kunkin kiintiökauden tai osakauden aikana.

34 a artikla

1.   Kiintiöt jaetaan liitteessä III olevassa A osassa tarkoitetulla tavalla kahteen osaan:

a)

kiintiö numero 09.4195 (jäljempänä ’A osa’) jaetaan niiden yhteisön tuojien kesken, jotka on hyväksytty 7 artiklan mukaisesti ja jotka voivat todistaa

i)

kiintiövuotta 2007 varten, että ne ovat vuoden 2006 aikana harjoittaneet tuontia kiintiössä numero 09.4589;

ii)

kiintiövuotta 2008 varten, että ne ovat vuoden 2006 tammikuun 1 päivän ja vuoden 2007 joulukuun 31 päivän välillä harjoittaneet tuontia kiintiössä numero 09.4589, 09.4195 tai 09.4182;

iii)

seuraavia kiintiövuosia varten, että ne ovat 24 kuukauden aikana ennen kiintiövuotta edeltävää marraskuuta harjoittaneet tuontia kiintiössä numero 09.4589, 09.4195 tai 09.4182;

b)

kiintiö numero 09.4182 (jäljempänä ’B osa’) varataan

i)

7 artiklan mukaisesti hyväksytyille hakijoille; tai

ii)

tammi–kesäkuuta 2007 varten hakijoille, jotka ovat sijoittautuneet Bulgariaan ja Romaniaan ja täyttävät komission asetuksen (EY) N:o 2018/2006 (3) 1 artiklan 2 kohdan säännökset;

sekä

iii)

hakijoille, jotka voivat todistaa tuoneensa yhteisöön ja/tai vieneensä yhteisöstä 12 kuukauden aikana ennen kiintiövuotta edeltävää marraskuuta vähintään 100 tonnia yhdistetyn nimikkeistön 4 ryhmään kuuluvaa maitoa tai kuuluvia maitotuotteita vähintään neljänä erillisenä toimena.

Edellä tarkoitettu 12 kuukauden ajanjakso on kiintiövuonna 2007 kalenterivuosi 2006 ja kiintiövuonna 2008 kalenterivuosi 2007.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan ii ja iii luetelmakohdassa tarkoitetut todisteet kaupankäynnistä ovat voimassa kiintiövuoden molemmilla puolivuotiskausilla.

3.   Todistushakemuksia voidaan jättää ainoastaan seuraavina kuukausina niiden kymmenen ensimmäisen päivän aikana:

a)

tammikuussa 2007 ja 2008 tammi–kesäkuun osakautta varten – tammikuuta 2007 koskevat todistushakemukset voidaan kuitenkin jättää 15 ensimmäisen päivän aikana;

b)

marraskuussa seuraavia tammi–kesäkuun osakausia varten;

c)

kesäkuussa heinä–joulukuun osakautta varten.

4.   Tuontitodistushakemukset hyväksytään vain, jos ne kattavat hakijaa kohden

a)

A osassa

i)

kiintiövuotta 2007 varten enintään 125 prosenttia niiden tuotteiden määrästä, jotka hakija on tuonut vuonna 2006 kiintiössä numero 09.4589;

ii)

kiintiövuotta 2008 varten enintään 125 prosenttia niiden tuotteiden kokonaismäärästä, jotka hakija on tuonut vuosina 2006 ja 2007 kiintiöissä numerot 09.4589, 09.4195 ja 09.4182;

iii)

seuraavia kiintiövuosia varten enintään 125 prosenttia määristä, jotka hakija on tuonut 24 kuukauden aikana ennen kiintiövuotta edeltävää marraskuuta kiintiössä numero 09.4589, 09.4195 tai 09.4182;

b)

B osassa vähintään 20 tonnia ja enintään 10 prosenttia osakaudella käytettävissä olevasta määrästä, jos hakija pystyy todistamaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttymisen.

Edellä tarkoitetut todisteet on jätettävä yhdessä todistushakemusten kanssa.

Jos hakijat täyttävät asianomaiset edellytykset, he voivat esittää todistushakemuksia samanaikaisesti kiintiön molemmista osista.

Kiintiön A ja B osasta on esitettävä erilliset todistushakemukset.

Todisteet tuonnista tai viennistä on toimitettava asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan toisen alakohdan mukaisesti.

5.   Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hyväksyntä on myönnetty. Hakemuksissa on ilmoitettava tuojan hyväksyntänumero.

35 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vakuuden määrä on 35 euroa tuotteen 100:a nettokilogrammaa kohti.

35 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään kolmantena työpäivänä hakemusten jättämisajan päättymisestä kustakin asianomaisesta tuotteesta jätetyt hakemukset.

2.   Tiedoksiannoissa on mainittava kullekin kiintiönumerolle haetut määrät eriteltyinä CN-koodeittain.

3.   Komissio päättää viiden työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantokauden päätyttyä, missä määrin hakemukset voidaan hyväksyä. Jos haetut määrät eivät ylitä käytettävissä olevia kiintiömääriä, komissio ei tee tällaista päätöstä, vaan todistukset myönnetään haetuille määrille.

Jos osakiintiöstä esitetyissä todistushakemuksissa olevat määrät ylittävät kyseisellä kiintiökaudella käytettävissä olevan määrän, komissio soveltaa haettuihin määriin yhtenäistä jakokerrointa. Myöntämättömiä määriä vastaava vakuuden osa vapautetaan.

Jos jonkin osakiintiön osalta jakokertoimen soveltaminen johtaisi siihen, että todistuksia voitaisiin myöntää hakemusta kohden alle 20 tonnille, asianomaiset jäsenvaltiot jakavat käytettävissä olevat määrät kussakin kiintiössä arpomalla 20 tonnin suuruisia todistuseriä sellaisten hakijoiden joukosta, joille olisi jakokertoimen soveltamisen vuoksi myönnetty alle 20 tonnia.

Jos 20 tonnin eriä määriteltäessä jäljelle jää alle 20 tonnin määrä, tätä määrää on pidettävä yhtenä eränä.

Arvonnassa ilman kiintiötä jääneisiin hakemuksiin liittyvä vakuus on vapautettava viipymättä.

4.   Todistus on myönnettävä viimeistään viidentenä työpäivänä 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen jälkeen.

5.   Tämän asetuksen nojalla myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa liitteessä III olevassa A osassa tarkoitetun puolivuosikauden viimeiseen päivään asti.

6.   Tämän jakson mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset voidaan siirtää ainoastaan 7 artiklan mukaisesti hyväksytyille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille. Todistuksen siirtäjä ilmoittaa todistuksen myöntävälle viranomaiselle siirtopyynnön mukana siirronsaajan hyväksyntänumeron.

35 b artikla

Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava 28 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta IMA 1 -todistusta koskevia tietoja.

Todistushakemuksen 16 kohdassa voidaan mainita yksi tai useampi liitteessä III olevassa A osassa luetelluista CN-koodeista.

Todistuksen 20 kohdassa on mainittava osakausi, jota varten todistus myönnetään.

Jos todistushakemuksessa mainitaan useampi kuin yksi CN-koodi, kunkin koodin osalta on ilmoitettava haettu määrä ja kutakin koodia varten on myönnettävä oma todistus.

36 artikla

Jos Uuden-Seelannin voi ei täytä koostumusvaatimuksia, koko se määrä, jota asianomainen tulli-ilmoitus koskee, jää kiintiöetuuden ulkopuolelle.

Todettuaan vaatimusten jäävän täyttymättä tulliviranomaisten on kannettava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1658/87 liitteessä I vahvistettu tuontitulli, jos vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus on vastaanotettu. Tätä varten määrälle, joka ei täytä vaatimuksia, myönnetään tuontitodistus soveltaen täyttä tullia.

Määrää ei lisätä todistukseen.

37 artikla

1.   Liitteessä III olevassa A osassa vahvistettua tullia sovelletaan tämän jakson mukaisesti tuotuun Uuden-Seelannin voihin ainoastaan esitettäessä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus, 35 a artiklan mukaisesti myönnetty tuontitodistus ja liitteessä XII mainitun viranomaisen myöntämä liitteessä X tarkoitettu IMA 1 -todistus, joilla todistetaan asianomaisten vaatimusten täyttyminen ja kyseisen ilmoituksen kohteena olevan tuotteen alkuperä. Tulliviranomaisten on merkittävä tuontitodistukseen IMA 1 -todistuksen sarjanumero.

2.   IMA 1 -todistuksessa ja tuonti-ilmoituksessa mainittujen määrien on oltava samat.

3.   IMA 1 -todistus on voimassa sen myöntämispäivästä vuosittaisen tuontikiintiökauden viimeiseen päivään saakka.

4.   Samaa tuontitodistusta voidaan käyttää useammissa tuonti-ilmoituksissa.

38 artikla

Todistuksen myöntävä viranomainen voidaan sisällyttää liitteeseen XII vain, jos se 33 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämisen lisäksi sitoutuu ilmoittamaan komissiolle IV liitteessä olevan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tyypillisen prosessiin liittyvän rasvapitoisuuden standardipoikkeaman sellaisesta Uuden-Seelannin voista, jota kukin IV liitteessä olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuottaja tuottaa kutakin tuotteen ostoon liittyvää eritelmää noudattaen.

39 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kiintiövuotta seuraavaan 31 päivään tammikuuta mennessä niiden tuotteiden lopulliset kuukausittaiset määrät ja kokonaismäärä asianomaisena kiintiövuonna, joista on vastaanotettu vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevia ilmoituksia 1 kohdassa tarkoitetun tariffikiintiön rajoissa edellisen kiintiövuoden aikana.

Kuukausittaiset tiedonannot on tehtävä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien ilmoitusten vastaanottokuukautta seuraavan kuukauden 10 päivään mennessä.”.

5)

Korvataan liitteessä III oleva A osa tämän asetuksen liitteellä I.

6)

Lisätään tämän asetuksen liite II liitteessä III olevaksi B osaksi.

7)

Muutetaan liitteessä IV oleva kohta ”1. MÄÄRITELMÄT” seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

’tuottajilla’ tarkoitetaan yksittäistä tuotantoyksikköä tai tehdasta, jossa voita tuotetaan vietäväksi yhteisöön liitteessä III olevassa A osassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä;”;

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

’erällä’ tarkoitetaan voimäärää, joka sisältyy IMA 1 -todistukseen, joka esitetään toimivaltaisille tulliviranomaisille liitteessä III olevassa A osassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden yhteydessä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten;”.

8)

Korvataan liitteessä X olevan lomakkeen kohdassa ”TODISTUS” teksti seuraavasti:

”TODISTUS

Tietyntyyppisen, Uuden-Seelannin voin hyväksymiseksi liitteessä III olevassa A osassa tarkoitettuun tariffikiintiöön”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 926/2006 (EUVL L 170, 23.6.2006, s. 8).

(3)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 46.


LIITE I

”III A

GATT/WTO-SOPIMUSTEN MUKAISET ALKUPERÄMAAN MUKAAN ERITELLYT TARIFFIKIINTIÖT

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Alkuperämaa

Vuotuinen kiintiö 1.1.–31.12.

(määrä tonneina)

Puolivuosittainen enimmäiskiintiö

(määrät tonneina)

Kiintiö

A osa

Kiintiön numero

09.4195

Kiintiö

B osa

Kiintiön numero

09.4182

Tuontitulli

(EUR/100 kg nettopaino)

IMA 1 -todistusten täyttämistä koskevat säännöt

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 82 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia yksittäisessä itsenäisessä ja keskeytymättömässä prosessissa

Uusi-Seelanti

77 402 tonnia

Tammi–kesäkuu 2007

42 572 tonnia

23 415 tonnia

19 157 tonnia

86,88

Katso liite IV

ex 0405 10 30

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 82 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia yksittäisessä itsenäisessä ja keskeytymättömässä prosessissa, jonka aikana kerma voi välillä olla voiöljynä ja/tai maitorasvan fraktiona (prosesseista käytetään nimityksiä ’Ammix’ ja ’Spreadable’)

Heinä–joulukuu 2007

34 830 tonnia

19 156 tonnia

15 674 tonnia

Puolivuosittainen kiintiö tammikuusta 2008 alkaen

38 701 tonnia

21 286 tonnia

17 415 tonnia”


LIITE II

”LIITE III B

GATT/WTO-SOPIMUSTEN MUKAISET ALKUPERÄMAAN MUKAAN ERITELLYT TARIFFIKIINTIÖT MUUT

Kiintiön numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Alkuperämaa

Vuotuinen kiintiö 1.1.–31.12.

(määrät tonneina)

Tuontitulli

(euroa/100 kg nettopaino)

IMA 1 -todistusten täyttämistä koskevat säännöt

09.4522

0406 90 01

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto (1)

Australia

500

17,06

Katso liitteessä XI oleva C ja D kohta

09.4521

ex 0406 90 21

Kokonaiset Cheddar-juustot (perinteisesti litteän lieriön muotoiset juustot, joiden nettopaino on vähintään 33 kg mutta enintään 44 kg, ja kuution tai suuntaissärmiön muotoiset kimpaleet, joiden nettopaino on vähintään 10 kg), rasvapitoisuus vähintään 50 prosenttia kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään kolme kuukautta

Australia

3 711

17,06

Katso liitteessä XI oleva B kohta

09.4513

ex 0406 90 21

Pastöroimattomasta maidosta valmistettu Cheddar, rasvapitoisuus vähintään 50 prosenttia kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään yhdeksän kuukautta, arvo vapaasti rajalla (2) 100 kilon nettopainoa kohti vähintään:

 

334,20 euroa kokonaisten juustojen osalta

 

354,83 euroa sellaisten juustojen osalta, joiden nettopaino on vähintään 500 g

 

368,58 euroa sellaisten juustojen osalta, joiden nettopaino on pienempi kuin 500 g

Kanada

4 000

13,75

Katso liitteessä XI oleva A kohta

Ilmaisulla ’kokonaiset juustot’ tarkoitetaan juustoja, jotka ovat:

 

perinteisesti litteän lieriön muotoisia ja joiden nettopaino on vähintään 33 kg, mutta enintään 44 kg

 

kuution tai suuntaissärmiön muotoisia kimpaleita ja joiden nettopaino on vähintään 10 kg

09.4515

0406 90 01

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto (3)

Uusi-Seelanti

4 000

17,06

Katso liitteessä XI oleva C ja D kohta

09.4514

ex 0406 90 21

Kokonaiset Cheddar-juustot (perinteisesti litteän lieriön muotoiset juustot, joiden nettopaino on vähintään 33 kg mutta enintään 44 kg, ja kuution tai suuntaissärmiön muotoiset kimpaleet, joiden nettopaino on vähintään 10 kg), rasvapitoisuus vähintään 50 prosenttia kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään kolme kuukautta

Uusi-Seelanti

7 000

17,06

Katso liitteessä XI oleva B kohta


(1)  Tätä erityistä käyttötarkoitusta valvottaessa noudatetaan asiaa koskevia yhteisön säännöksiä. Kyseessä olevat juustot katsotaan jalostetuiksi, kun ne on jalostettu yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 0406 30 kuuluviksi tuotteiksi. Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artiklan säännöksiä.

(2)  ’Vapaasti rajalla -arvolla’ tarkoitetaan vientimaan vapaasti rajalla -hintaa tai vapaasti aluksessa -hintaa, johon tarvittaessa lisätään yhteisön tullialueelle kuljetuksesta ja vakuutuksista aiheutuneet kulut.

(3)  Tätä erityistä käyttötarkoitusta valvottaessa noudatetaan asiaa koskevia yhteisön säännöksiä. Kyseessä olevat juustot katsotaan jalostetuiksi, kun ne on jalostettu yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 0406 30 kuuluviksi tuotteiksi. Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artiklan säännöksiä.”


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/61


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2021/2006,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”) 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 6 artiklan 5 kohdan seitsemännen alakohdan,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 ja neuvoston päätöksen 2001/822/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontijärjestelmän osalta 9 päivänä huhtikuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 638/2003 (4) on muutettu huomattavasti sen antamisen jälkeen. AKT- ja MMA-alkuperää olevia tuotteita koskevia kiintiöitä koskevat säännökset olisi lisäksi yhdenmukaistettava horisontaalisten asetusten tai alakohtaisten soveltamisasetusten kanssa. Näitä ovat tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1291/2000 (5), vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1342/2003 (6) sekä tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettu komission asetus (EY) N:o 1301/2006 (7). Jälkimmäistä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavia tariffikiintiökausia koskeviin tuontitodistuksiin.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti tuontitodistushakemuksia, hakijoiden asemaa ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä, ja asetusta sovelletaan rajoittamatta alakohtaisissa asetuksissa vahvistettujen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Tästä syystä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnissa sovellettavien yhteisön kiintiöiden hallinnointitapaa olisi muutettava. Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 638/2003 olisi kumottava vuodesta 2007 ja korvattava uudella asetuksella.

(3)

Asetuksella (EY) N:o 2286/2002 pannaan täytäntöön Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun AKT–EY-kumppanuussopimukseen perustuvat AKT-valtioiden tuontijärjestelmät. Sen 1 artiklan 3 kohdassa säädetään sen liitteessä I mainittavien tuotteiden yleisestä tullinalennusjärjestelmästä ja eräiden sen liitteessä II mainittavien tuotteiden tariffikiintiöissä sovellettavasta erityisestä tullinalennusjärjestelmästä. Esikuorittuna riisinä ilmaistun riisin vuotuisen kiintiön määräksi on vahvistettu 125 000 tonnia ja rikkoutuneiden riisinjyvien vuotuisen kiintiön määräksi 20 000 tonnia.

(4)

Päätöksessä 2001/822/EY säädetään, että sen liitteessä III olevassa 6 artiklassa säädetty AKT/MMA-alkuperäkumulaatio hyväksytään CN-koodiin 1006 kuuluvien tuotteiden osalta esikuorittuna riisinä ilmaistun riisin 160 000 tonnin vuotuisen kokonaismäärän rajoissa. Tästä kokonaismäärästä MMA:t saavat tuontitodistuksia aluksi joka vuosi yhteensä 35 000 tonnille, josta vähiten kehittyneille MMA:ille varataan yhteensä 10 000 tonnia.

(5)

Tämän tuontijärjestelmän hallinnoimiseksi on tarpeen vahvistaa samassa säädöksessä AKT-valtioista sekä MMA:sta peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(6)

Tuontitodistusten myöntäminen on porrastettava vuoden aikana useisiin osakausiin, jotka määritetään markkinoiden hallinnoinnin tasapainottamiseksi. Asetuksessa (EY) N:o 638/2003 säädetään, että todistukset myönnetään ensimmäiselle osakaudelle helmikuussa. AKT-maiden pyynnöstä ensimmäistä osakautta olisi aikaistettava kuukaudella, jotta toimijat voivat tosiasiassa käyttää näitä kiintiöitä tammikuusta joulukuuhun.

(7)

Tullinalennus edellyttää, että viejänä toimiva AKT-maa kantaa vientimaksun, joka vastaa suuruudeltaan asetuksen (EY) N:o 2286/2002 liitteessä II säädettyä tullinalennusta. On syytä säätää tämän maksun kantamisesta annettavaa todistetta koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(8)

Tuonnin on tapahduttava AKT-valtioiden ja MMA:iden toimivaltaisten elinten myöntämän vientitodistuksen perusteella annetuilla tuontitodistuksilla.

(9)

Vähiten kehittyneiden MMA:iden käyttämättä jääneet todistukset on annettava Alankomaiden Antillien ja Aruban käyttöön säilyttäen mahdollisuus siirtää määriä eri osakausien välillä kyseisen vuoden aikana.

(10)

Asetuksessa (EY) N:o 2286/2002 ja päätöksessä 2001/822/EY säädettyjen kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että tuontitodistushakemuksen yhteydessä on asetettava vakuus, jonka suuruus vastaa aiheutuvien riskien tasoa. On myös syytä säätää kiintiömäärän porrastamisesta vuoden aikana ja todistusten voimassaoloajasta.

(11)

Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007, josta alkaen asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädettyjä säännöksiä sovelletaan.

(12)

Koska tässä asetuksessa tarkoitettujen hakemusten viisi päivää kestävä jättöaika osuu ensimmäisenä osakautena tammikuulle, on aiheellista säätää, että toimijat voivat jättää vuotta 2007 koskevia hakemuksia vasta viidentoista päivän kuluttua siitä, kun tämä asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jotta toimijat ehtivät mukautua tässä asetuksessa vahvistettuihin uusiin sääntöihin.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan tuontitodistusjärjestelmän hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt seuraaville kiintiöille:

a)

AKT-valtioista ja MMA:ista peräisin olevan esikuorittuna riisinä ilmaistavan riisin 160 000 tonnin suuruinen kokonaiskiintiö asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohdan ja sen liitteiden I ja II sekä päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevan 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b)

AKT-valtioista peräisin olevien rikkoutuneiden riisinjyvien 20 000 tonnin suuruinen kiintiö asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohdan ja sen liitteen II mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt avataan kunakin vuonna 1 päivänä tammikuuta.

3.   Asetusten (EY) N:o 1291/2000, (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

II   LUKU

AKT-VALTIOISTA PERÄISIN OLEVAN RIISIN TUONTI

2 artikla

AKT-valtioista peräisin olevan CN-koodeihin 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 ja 1006 30 kuuluvan riisin yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa kannetaan esikuorittuna riisinä ilmaistavan riisin 125 000 tonnin suuruisessa kiintiössä alennettu tulli, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 2286/2002 liitteessä II, kun esitetään tuontitodistus.

Kiintiön järjestysnumero on 09.4187.

3 artikla

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitetut tuontitodistukset myönnetään vuosittain seuraavien osakausien mukaisesti:

:

tammikuu

:

41 668 tonnia

:

toukokuu

:

41 666 tonnia

:

syyskuu

:

41 666 tonnia

:

lokakuu

:

jäännösmäärä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 4 kohdassa säädetty määrien siirto tehdään tämän asetuksen 12 artiklassa säädetyin edellytyksin.

4 artikla

AKT-valtioista peräisin olevien CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa kannetaan 20 000 tonnin suuruisessa kiintiössä alennettu tulli, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 2286/2002 liitteessä II, kun esitetään tuontitodistus.

Kiintiön järjestysnumero on 09.4188.

5 artikla

Edellä 4 artiklassa tarkoitetut tuontitodistukset myönnetään vuosittain seuraavien osakausien mukaisesti:

:

tammikuu

:

10 000 tonnia

:

toukokuu

:

10 000 tonnia

:

syyskuu

:

0 tonnia

:

lokakuu

:

jäännösmäärä.

6 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 2286/2002 liitteessä II säädettyä tullinalennusta sovelletaan ainoastaan riisin tuontiin, josta viejämaa on kantanut vientimaksun, jonka suuruus vastaa kolmansista maista peräisin olevan riisin tuonnissa kannettavan tullin ja asetuksen (EY) N:o 2286/2002 liitteessä II säädetyn tullinalennuksen mukaisesti vahvistetun määrän erotusta.

Tuontitulli on todistushakemuksen jättämispäivänä sovellettava tuontitulli.

2.   Viejämaan tulliviranomaiset todistavat vientimaksun kantamisen merkitsemällä liitteessä I olevan mallin mukaisen vientitodistuksen 12 kohtaan maksumäärän kansallisena valuuttana ja lisäämällä siihen jonkin tämän asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista, allekirjoituksensa ja tullitoimipaikan leiman.

3.   Jos viejämaan kantama vientimaksu on pienempi kuin asetuksen (EY) N:o 2286/2002 liitteessä II säädetyn tullinalennuksen soveltamisesta johtuva määrä, tullinalennus rajoitetaan kannetun vientimaksun määrään.

4.   Jos kannettu vientimaksu ilmaistaan muuna kuin tuojajäsenvaltion valuuttana, tosiasiallisesti kannetun maksun määrittämiseksi käytetään valuuttakurssia, joka on rekisteröity kyseisen jäsenvaltion edustavimmilla valuuttamarkkinoilla päivänä, jona tullin ennakkovahvistus tehtiin.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, esikuoritun, kokonaan tai osittain hiotun riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitodistukset ovat voimassa niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesta tosiasiallisesta myöntämispäivästä seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti ja asetuksen (EY) N:o 1301/2006 8 artiklan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen mukaisesti niiden voimassaolo päättyy joka tapauksessa viimeistään myöntämisvuoden 31 päivänä joulukuuta.

Esikuoritun, kokonaan tai osittain hiotun riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitodistukset, jotka on myönnetty tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja 5 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja osakausia varten, ovat voimassa niiden tosiasiallisesta myöntämispäivästä seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

III   LUKU

AKT/MMA-ALKUPERÄKUMULAATIOTA SOVELTAEN TUOTU RIISI

8 artikla

MMA:ista peräisin olevan riisin tuonnissa yhteisöön ei kanneta tullia esikuorittuna riisinä ilmaistavan riisin 35 000 tonnin kiintiössä, josta 25 000 tonnia on varattu Alankomaiden Antilleille ja Aruballe ja 10 000 tonnia vähiten kehittyneille MMA:ille, kun esitetään tuontitodistus.

Alankomaiden Antilleille ja Aruballe varatun 25 000 tonnin kiintiön järjestysnumero on 09.4189.

MMA:ille varatun 10 000 tonnin kiintiön järjestysnumero on 09.4190.

9 artikla

1.   Edellä 8 artiklassa tarkoitetut tuontitodistukset myönnetään joka vuosi seuraavien esikuorittuna riisinä ilmaistavien osakausien mukaisesti:

a)

Alankomaiden Antillit ja Aruba:

:

tammikuu

:

8 334 tonnia

:

toukokuu

:

8 333 tonnia

:

syyskuu

:

8 333 tonnia

:

lokakuu

:

jäännösmäärä.

b)

päätöksen 2001/822/EY liitteessä I B tarkoitetut vähiten kehittyneet MMA:t:

:

tammikuu

:

3 334 tonnia

:

toukokuu

:

3 333 tonnia

:

syyskuu

:

3 333 tonnia

:

lokakuu

:

jäännösmäärä.

2.   Muissa käsittelyvaiheissa kuin esikuorittuna olevat riisimäärät muunnetaan komission asetuksen N:o 467/67/ETY (8) 1 artiklassa vahvistetuilla muuntokursseilla.

10 artikla

Tuontitodistushakemusten mukana on seurattava alkuperäiskappale liitteessä I olevan mallin mukaisesti laaditusta vientitodistuksesta, jonka toimivaltainen elin on myöntänyt EUR.1-tavaratodistusten antamista varten.

Kun AKT-valtioiden ja vähiten kehittyneiden MMA:iden alkuperäkumulaatiota soveltaen tapahtuvaa tuontia varten jätetyt todistushakemukset koskevat lokakuun osakaudella käytettävissä olevaa määrää pienempää määrää, jäännösmäärä voidaan käyttää Alankomaiden Antillien tai Aruban alkuperätuotteiden tuontia varten.

11 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, esikuoritun, kokonaan tai osittain hiotun riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitodistukset ovat voimassa niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesta tosiasiallisesta myöntämispäivästä seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti ja asetuksen (EY) N:o 1301/2006 8 artiklan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen mukaisesti niiden myöntämisvuoden 31 päivään joulukuuta.

IV   LUKU

YHTEISET SOVELTAMISSÄÄNNÖT

12 artikla

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista siirrettävistä määristä voidaan tehdä tuontitodistushakemuksia AKT-valtioista peräisin olevan, tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuihin CN-koodeihin kuuluvan riisin ja MMA:ista peräisin olevan CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin osalta.

Jos AKT-valtioiden alkuperätuontia tai AKT/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen tapahtuvaa tuontia koskevissa todistushakemuksissa haettavat määrät ovat pienemmät kuin käytettävissä olevat määrät, tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla lokakuun osakaudella käytettävissä olevasta jäännösmäärästä voidaan käyttää enintään tämän asetuksen 1 artiklassa säädetty 160 000 tonnia MMA:iden alkuperätuotteiden tuontia varten.

13 artikla

Todistushakemukset on jätettävä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kutakin osakautta vastaavan kuukauden ensimmäisten viiden työpäivän kuluessa. Vuonna 2007 3, 5 ja 9 artiklassa tarkoitettuja tammikuun osakausia koskevien hakemusten viiden päivän määräaika alkaa kuitenkin vasta 13 päivänä tammikuuta 2007.

Kunakin osakautena ja kunkin kiintiön järjestysnumeron osalta haettu määrä saa olla enintään 5 000 tonnia esikuorittuna riisinä ilmaistuna.

14 artikla

1.   Todistushakemuksen ja tuontitodistuksen 7 ja 8 kohtaan merkitään tuontimaa ja alkuperämaa ja ilmaisu ”kyllä” merkitään rastilla.

Todistukset ovat voimassa ainoastaan 8 kohdassa mainitun maan alkuperätuotteiden osalta.

2.   Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 20 kohdassa on oltava jokin seuraavista maininnoista:

AKT-valtiot (asetuksen (EY) N:o 2021/2006 3 artiklan 1 kohta),

AKT-maat – rikkoutuneet riisinjyvät (asetuksen (EY) N:o 2021/2006 5 artikla),

MMA (asetuksen (EY) N:o 2021/2006 9 artiklan 1 kohdan a alakohta),

MMA (asetuksen (EY) N:o 2021/2006 9 artiklan 1 kohdan b alakohta).

3.   Kun kyseessä on AKT-valtioiden alkuperätuonti, tuontitodistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä III olevista maininnoista.

Kun kyseessä on MMA:iden alkuperätuonti, tuontitodistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä IV olevista maininnoista.

15 artikla

1.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen kymmenen päivän kuluessa tämän asetuksen 17 artiklan a alakohdassa tarkoitetun tiedonannon viimeisestä toimittamispäivästä. Komissio vahvistaa samalla seuraavan osakauden aikana käytettävissä olevat määrät.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu jakokerroin johtaa yhteen tai useampaan alle 20 tonnin suuruiseen määrään hakemusta kohden, jäsenvaltio suorittaa arvonnan, jossa kokonaismäärä jaetaan asianomaisten toimijoiden kesken 20 tonnin suuruisissa erissä, joista jokaiseen on lisätty yhtä suuri osuus erien jaossa jäljelle jääneestä määrästä. Jos alle 20 tonnia olevien määrien yhteenlaskemisen tuloksena ei saada edes yhtä 20 tonnin erää, jäsenvaltion on jaettava jäljellä oleva määrä yhtä suuriin eriin niiden toimijoiden kesken, joiden todistus koskee vähintään 20:tä tonnia.

Jos määrä, jolle todistus myönnetään, on ensimmäisen alakohdan soveltamisen seurauksena alle 20 tonnia, toimija voi perua todistushakemuksen kahden työpäivän kuluessa siitä, kun jakokertoimen vahvistava asetus tulee voimaan.

3.   Tuontitodistukset 1 ja 2 kohdan soveltamisesta johtuville määrille myönnetään kolmen työpäivän kuluessa komission päätöksen julkaisemisesta.

16 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklassa säädetään, tuontitodistushakemusten jättämisen yhteydessä vaadittava vakuus on 46 euroa tonnilta.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti:

a)

viimeistään todistushakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana toisena työpäivänä kello 18.00 Brysselin aikaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tuontitodistushakemuksia koskevat tiedot siten, että hakemuksissa mainittavat määrät (tuotepainona) eritellään kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan, ja tuontitodistuksen numero sekä vientitodistuksen numero, jos vientitodistus on annettava.

b)

viimeistään tuontitodistusten myöntämistä seuraavana toisena työpäivänä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut myönnettyjä todistuksia koskevat tiedot siten, että tuontitodistuksissa myönnetyt määrät (tuotepainona) eritellään kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan, ja tuontitodistuksen numero sekä määrät, joita koskevat todistushakemukset on peruttu 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

c)

viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä kokonaismäärät (tuotepainona), jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tätä kiintiötä käyttäen kolmanneksi viimeisenä kuukautena ja jotka eritellään kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan. Jos kyseisenä aikana ei ole tehty yhtään luovutusta vapaaseen liikkeeseen, lähetetään ”tyhjä” ilmoitus.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 638/2003.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä toukokuuta 2006 annetulla asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 93, 10.4.2003, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2120/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 22).

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 945/2006 (EUVL L 173, 27.6.2006, s. 12).

(7)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EYVL L 204, 24.8.1967, s. 1.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 2021/2006 6 artiklassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vientitodistuksen malli

Image


LIITE II

Asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

espanjaksi

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

tšekiksi

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

tanskaksi

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

saksaksi

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

viroksi

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

kreikaksi

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

englanniksi

:

Special charge collected on export of rice

:

ranskaksi

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

italiaksi

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

latviaksi

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

liettuaksi

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

unkariksi

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

maltaksi

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

hollanniksi

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

puolaksi

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

portugaliksi

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

romaniaksi

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

slovakiksi

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

sloveeniksi

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

suomeksi

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

ruotsiksi

:

Särskild avgift för risexport.


LIITE III

Asetuksen 14 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

espanjaksi

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

tšekiksi

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

tanskaksi

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

saksaksi

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

viroksi

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

kreikaksi

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

englanniksi

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

ranskaksi

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

italiaksi

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

latviaksi

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

liettuaksi

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

unkariksi

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

maltaksi

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

hollanniksi

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

puolaksi

: