ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 374

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
27. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/93/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä (kodifioitu toisinto) ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/94/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä (kodifioitu toisinto) ( 1 )

5

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) ( 1 )

10

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

27.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 374/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/93/EY,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta 2 päivänä maaliskuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/14/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavalta osin (4). Mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Melupäästöstandardien soveltaminen siviilikäytössä oleviin ääntä hitaammin lentäviin suihkukoneisiin vaikuttaa huomattavasti lentoliikennepalvelujen tarjontaan, varsinkin kun nämä standardit rajoittavat lentoyhtiöiden liikennöimien lentokoneiden käyttöikää.

(3)

Jäsenvaltioiden rekistereihin merkittävät, siviilikäytössä olevat ääntä hitaammin lentävät suihkukoneet rajataan siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta 4 päivänä joulukuuta 1989 annetulla neuvoston direktiivillä 89/629/ETY (5) sellaisiin, jotka täyttävät kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä 1 olevan II osan 2 luvun mukaiset standardit. Mainitussa direktiivissä täsmennetään, että näiden lentokoneiden rekisteröinnin rajoittaminen on vasta ensimmäinen vaihe.

(4)

Ottaen huomioon yhteisön lentokenttien lisääntyvän ruuhkautumisen, on oleellista käyttää olemassa olevia laitteistoja täysitehoisesti. Tämä on mahdollista ainoastaan käyttämällä ympäristön kannalta hyväksyttäviä lentokoneita.

(5)

Yhteisön yhteistyössä muiden kansainvälisten toimielinten kanssa tekemä työ on osoittanut, että rekisteröintikieltoa on täydennettävä, jotta siitä olisi hyötyä ympäristölle, toimenpiteillä, jotka rajoittavat sellaisten lentokoneiden liikennöintiä, jotka eivät vastaa liitteessä 16 olevan 3 luvun mukaisia standardeja.

(6)

Tätä asiaa koskevat yhteiset standardit olisi otettava käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa sen varmistamiseksi, että kaikkialla yhteisössä sovelletaan yhdenmukaisesti nykyisiä standardeja täydentäviä säännöksiä. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon viime aikoina havaittu pyrkimys vapauttaa edelleen Euroopan lentoliikennettä.

(7)

Lentokoneiden aiheuttamaa melua pitäisi vähentää, ottaen huomioon ympäristönäkökohdat, tekniset mahdollisuudet ja taloudelliset seuraamukset.

(8)

On aiheellista säännellä niiden siviilikäyttöisten ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden liikennöintiä, jotka ovat jäsenvaltioiden rekistereissä ja jotka täyttävät liitteessä 16 olevan 3 luvun standardit.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen. Säädettyjen seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vaikuttavia.

(10)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämän direktiivin tarkoituksena on säännellä 2 artiklassa määriteltyjen siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden liikennöintiä.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan lentokoneisiin, joiden suurin sallittu lentoonlähtöpaino on vähintään 34 000 kg tai joiden suurin hyväksytty varustus kyseessä olevaa lentokonetyyppiä varten koostuu yli 19 istuinpaikasta henkilöstölle varattujen istuinpaikkojen lisäksi.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kaikki niiden alueen lentokentiltä liikennöitävät siviilikäytössä olevat ääntä hitaammin lentävät suihkukoneet ovat kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä 1 olevan II osan 3 luvun standardien mukaisia.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittuun alueeseen eivät kuulu perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut merentakaiset alueet.

3 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 2 artiklasta historiallisesti kiinnostaville lentokoneille.

2.   Jokaisen jäsenvaltion, joka myöntää 1 kohdan mukaisia poikkeuksia, on ilmoitettava asiasta ja päätöksensä perusteista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

3.   Jokaisen jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion myöntämät poikkeukset niille lentokoneille, jotka ovat tämän rekisterissä.

4.   Jäsenvaltiot voivat yksittäisissä tapauksissa sallia alueidensa lentokentillä sellaisten lentokoneiden tilapäisen käytön, joita ei voi liikennöidä tämän direktiivin muiden säännösten nojalla. Tämä poikkeus koskee ainoastaan:

a)

lentokoneita, joiden liikennöiminen on niin poikkeuksellista, että olisi kohtuutonta kieltää tilapäinen poikkeus,

b)

lentokoneita, jotka suorittavat ei-kaupallisia lentoja muutoksien, korjauksien tai huollon yhteydessä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen kansallisten määräysten rikkomista koskevista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vaikuttavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja kaikki niiden muutokset komissiolle mahdollisimman pian.

6 artikla

1.   Kumotaan direktiivi 92/14/ETY, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.   Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa, 12 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EUVL C 108, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. helmikuuta 2004 (EUVL C 97 E, 22.4.2004, s. 67) ja neuvoston päätös, tehty 14 marraskuuta 2006.

(3)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 21, direktiivi sellaisena kuin se viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 991/2001 (EYVL L 138, 22.5.2001, s. 12).

(4)  Katso liitteessä I oleva A osa.

(5)  EYVL L 363, 13.12.1989, s. 27.


LIITE I

A osa

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

Neuvoston direktiivi 92/14/ETY

(EYVL L 76, 23.3.1992, s. 21)

Neuvoston direktiivi 98/20/EY

(EYVL L 107, 7.4.1998, s. 4)

Komission direktiivi 1999/28/EY

(EYVL L 118, 6.5.1999, s. 53)

Komission asetus (EY) N:o 991/2001

(EYVL L 138, 22.5.2001, s. 12)

B osa

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

92/14/ETY

1 päivä heinäkuuta 1992

98/20/EY

1 päivä maaliskuuta 1999

1999/28/EY

1 päivä syyskuuta 1999


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 92/14/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artikla 1 ja 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

3 ja 4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

6 ja 7 artikla

8 artikla

3 artiklan 4 kohta

9 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

9 a ja 9 b artikla

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

4 artikla

5 artikla (1)

6 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

Liite

Liite I

Liite II


(1)  Neuvoston direktiivin 98/20/EY 2 artikla.


27.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 374/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/94/EY,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun) 23 päivänä heinäkuuta 1962 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavalta osin (4). Mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Yhteiseen liikennepolitiikkaan kuuluu muun muassa, että annetaan yhteiset säännöt, joita sovelletaan maanteiden kansainväliseen tavaraliikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta. Nämä säännöt on annettava siten, että niillä edistetään kuljetusalan sisämarkkinoiden toimintaa.

(3)

On tarpeen varmistaa maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen asteittainen laajeneminen, ottaen huomioon kaupan ja tavaroiden liikkuvuuden kehitys yhteisössä.

(4)

Tietty määrä kuljetuksia on ollut vapautettuna kuljetuksia koskevasta kiintiö- ja lupajärjestelmästä. Yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsystä 26 päivänä maaliskuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 881/92 (5) käyttöön otetun markkinajärjestelyn puitteissa olisi tiettyjen kuljetusten osalta niiden erityisluonteen vuoksi pidettävä voimassa yhteisön liikennelupamenettelystä ja muista kuljetusluvista vapauttamista koskeva järjestelmä.

(5)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on 2 kohdassa säädetyin edellytyksin vapautettava toisen lukuun ja omaan lukuun tehtävät liitteessä I mainitut maanteiden kansainväliset tavarakuljetukset, jotka suoritetaan niiden alueelle, niiden alueelta tai niiden alueen kautta.

2.   Liitteessä I tarkoitetut kuljetukset ja niihin liittyvä ajoneuvojen kuljettaminen tyhjillään vapautetaan yhteisön liikennelupamenettelystä ja kuljetusluvista.

2 artikla

Tämä direktiivi ei vaikuta edellytyksiin, joilla kukin jäsenvaltio antaa omille kansalaisilleen luvan harjoittaa tässä direktiivissä tarkoitettua toimintaa.

3 artikla

Kumotaan eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä 23 päivänä heinäkuuta 1962 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa, 12 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EUVL C 241, 28.9.2004, s. 19.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. huhtikuuta 2004 (EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 545) ja neuvoston päätös, tehty 14. marraskuuta 2006.

(3)  EYVL L 70, 6.8.1962, s. 2005/62, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 881/92 (EYVL L 95, 9.4.1992, s. 1).

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(5)  EYVL L 95, 9.4.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE I

Yhteisön liikennelupamenettelystä ja kuljetusluvista vapautetut kuljetukset

1.

Osana julkista palvelua harjoitettava postinkuljetus.

2.

Vahingoittuneiden tai rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetus.

3.

Tavarakuljetukset moottoriajoneuvolla, jos ajoneuvon sallittu kokonaispaino kuormattuna, perävaunu mukaan luettuna, on enintään 6 tonnia tai jos ajoneuvon sallittu hyötykuorma, perävaunu mukaan luettuna, on enintään 3,5 tonnia.

4.

Tavarakuljetukset moottoriajoneuvolla seuraavin edellytyksin:

a)

kuljetettavat tavarat kuuluvat yritykselle tai yritys on myynyt, ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut, jalostanut tai korjannut ne;

b)

kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;

c)

kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajina toimii yrityksen oma henkilöstö;

d)

kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat yritykselle tai ovat yrityksen osamaksulla ostamia tai vuokraamia, jälkimmäisessä tapauksessa sillä ehdolla, että ne täyttävät ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä 18 päivänä tammikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY (1) säädetyt edellytykset.

Tätä säännöstä ei sovelleta tavanomaisesti käytetyn ajoneuvon lyhytaikaisen vioittumisen vuoksi käytettävään vara-ajoneuvoon;

e)

kuljetustoiminta saa olla vain yrityksen tavanomaisen toiminnan liitännäistoimintaa.

5.

Lääkkeiden, lääkinnällisten välineiden ja laitteiden sekä muiden hätäapuun tarvittavien välineiden kuljetus, esimerkiksi luonnonmullistusten yhteydessä.


(1)  EUVL L 33, 4.2.2006, s. 82.


LIITE II

A OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

Ensimmäinen neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1962, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun)

(EYVL 70, 6.8.1962, s. 2005/62)

 

Neuvoston direktiivi 72/426/ETY

(EYVL L 291, 28.12.1972, s. 155)

 

Neuvoston direktiivi 74/149/ETY

(EYVL L 84, 28.3.1974, s. 8)

 

Neuvoston direktiivi 77/158/ETY

(EYVL L 48, 19.2.1977, s. 30)

 

Neuvoston direktiivi 78/175/ETY

(EYVL L 54, 25.2.1978, s. 18)

 

Neuvoston direktiivi 80/49/ETY

(EYVL L 18, 24.1.1980, s. 23)

 

Neuvoston direktiivi 82/50/ETY

(EYVL L 27, 4.2.1982, s. 22)

 

Neuvoston direktiivi 83/572/ETY

(EYVL L 332, 28.11.1983, s. 33)

Ainoastaan 2 artikla

Neuvoston direktiivi 84/647/ETY

(EYVL L 335, 22.12.1984, s. 72)

Ainoastaan 6 artikla

Neuvoston asetus (ETY) N:o 881/92

(EYVL L 95, 9.4.1992, s. 1)

Ainoastaan 13 artikla

B OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle (3 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

Ensimmäinen neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1962, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun)

31 päivä joulukuuta 1962

 

72/426/ETY

 

74/149/ETY

1 päivä heinäkuuta 1974

77/158/ETY

1 päivä heinäkuuta 1977

 

78/175/ETY

1 päivä heinäkuuta 1978

 

80/49/ETY

1 päivä heinäkuuta 1980

82/50/ETY

1 päivä tammikuuta 1983

 

83/572/ETY

1 päivä tammikuuta 1984

 

84/647/ETY

30 päivä kesäkuuta 1986

 


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Ensimmäinen neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1962, eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

2 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


27.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 374/10


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 19 päivänä helmikuuta 1973 annettua neuvoston direktiiviä 73/23/ETY (3) on muutettu huomattavalta osin (4). Mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Jäsenvaltioissa voimassa olevat säännökset tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi voivat olla erilaisia ja siten estää kauppaa.

(3)

Tiettyjä sähkölaitteita koskevassa turvallisuuslainsäädännössä käytetään tietyissä jäsenvaltioissa ennaltaehkäiseviä ja repressiivisiä keinoja velvoittavien säännösten muodossa.

(4)

Toisissa jäsenvaltioissa saman tavoitteen saavuttamiseksi turvallisuuslainsäädännössä viitataan standardointijärjestöjen laatimiin standardeihin. Tällaisen järjestelmän etuna on mahdollisuus nopeaan tekniseen kehitykseen mukautumiseen turvallisuusvaatimuksia laiminlyömättä.

(5)

Tietyissä jäsenvaltioissa standardit hyväksytään hallinnollisessa menettelyssä. Tällainen hyväksyminen ei millään tavalla vaikuta standardien tekniseen sisältöön eikä rajoita niiden käyttöedellytyksiä. Tällainen hyväksyminen ei siten voi yhteisön kannalta muuttaa yhdenmukaistettujen ja julkaistujen standardien vaikutuksia.

(6)

Jos sähkölaite on tiettyjen kaikissa jäsenvaltioissa tunnustettujen turvallisuusvaatimusten mukainen, seurauksena tulisi olla sähkölaitteen vapaa liikkuvuus yhteisössä. Näiden vaatimusten mukaisuus voitaisiin, rajoittamatta muunlaista todistusmenettelyä, osoittaa viittaamalla yhdenmukaistettuihin standardeihin, joihin nämä ehdot sisältyvät. Tällaiset yhdenmukaistetut standardit tulisi vahvistaa jäsenvaltioiden toisilleen ja komissiolle ilmoittamien toimielinten yhteisellä sopimuksella ja ne tulisi julkistaa mahdollisimman laajalti. Tällaisen yhdenmukaistamisen tulisi poistaa kansallisten standardien välisistä eroista johtuvat haitat kaupankäynnille.

(7)

Sähkölaitteen voidaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta muunlaista todistusmenettelyä, katsoa olevan yhdenmukaistettujen standardien mukainen toimivaltaisen tarkastuslaitoksen kiinnittämän merkin tai antaman todistuksen perusteella, tai jos niitä ei ole, valmistajan antaman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen perusteella. Kaupan esteiden poistamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi tunnustettava tällaiset merkit, todistukset tai vakuutukset näyttöaineistoksi. Tätä tarkoitusta varten edellä tarkoitetut merkit ja todistukset tulisi julkistaa erityisesti julkaisemalla ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(8)

Väliaikaisena toimenpiteenä voidaan sellaisten sähkölaitteiden vapaa liikkuvuus, joita koskevia yhdenmukaistettuja standardeja ei vielä ole, saada aikaan soveltamalla muiden kansainvälisten toimielinten tai jonkin yhdenmukaistettuja standardeja laativan toimielimen vahvistamia turvallisuussäännöksiä tai standardeja.

(9)

On mahdollista, että sähkölaite voidaan laskea vapaasti liikkeelle siitä huolimatta, että se ei ole turvallisuusvaatimusten mukainen, ja sen vuoksi on tämän vaaran vähentämiseksi suotavaa antaa tarkoituksenmukaiset säännökset.

(10)

Neuvoston päätöksessä 93/465/ETY (5) määritetään vaatimustenmukaisuuden arvioinnin eri vaiheita koskevat moduulit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi teknistä yhdenmukaistamista koskevissa direktiiveissä.

(11)

Menettelyjen valinta ei saisi johtaa koko yhteisössä jo vahvistetun sähkölaitteiden turvallisuuden tason laskuun.

(12)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä V olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä ’sähkölaitteella’ tarkoitetaan kaikkia vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50-1 000 V ja tasavirralla nimellisjännitealueella 75-1 500 V toimivia sähkölaitteita, lukuun ottamatta liitteessä II lueteltuja laitteita ja ilmiöitä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sähkölaite voidaan saattaa markkinoille vain, jos se on valmistettu yhteisössä voimassa olevan hyvän turvallisuusteknisen käytännön mukaisesti siten, että se ei oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä aiheuta vaaraa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen turvallisuustavoitteiden pääkohdat luetellaan liitteessä I.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, ettei yrityksille muodosteta turvallisuussyistä 2 artiklan säännösten mukaisen sähkölaitteen vapaan liikkuvuuden estettä yhteisössä 5, 6, 7 tai 8 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaan.

4 artikla

Sähkölaitteiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät sähköntoimittajat aseta sähkölaitetta koskevia 2 artiklassa säädettyjä turvallisuusvaatimuksia tiukempia vaatimuksia ehtona verkkoon liittämiselle tai sähkön toimittamiselle sähkölaitteen käyttäjille.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset katsovat 2 artiklan säännösten mukaiseksi erityisesti sellaisen sähkölaitteen, joka on yhdenmukaistettujen standardien turvallisuusvaatimusten mukainen, 2 artiklassa tarkoitettua markkinoille saattamista ja 3 artiklassa tarkoitettua vapaata liikkuvuutta varten.

Standardit katsotaan yhdenmukaistetuiksi, kun jäsenvaltioiden 11 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoittamat tarkastuslaitokset ovat yhteisellä sopimuksella laatineet standardit ja julkaisseet ne kansallisten menettelyjen mukaisesti. Standardit on pidettävä ajan tasalla teknisen kehityksen ja hyvän turvallisuusteknisen käytännön muutosten osalta.

Luettelo yhdenmukaistetuista standardeista ja niiden viitenumerot on julkaistava tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

1.   Jos 5 artiklassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja ei vielä ole laadittu ja julkaistu, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset katsovat, 2 artiklassa tarkoitettua markkinoille saattamista ja 3 artiklassa tarkoitettua vapaata liikkuvuutta varten, 2 artiklan säännösten mukaiseksi myös sähkölaitteen, joka on niiden kansainvälisen sähkölaitteiden koetusmääräyksiä valmistelevan komission (International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment, CEE) tai kansainvälisen sähköteknisen standardoimisjärjestön (International Electrotechnical Commission, IEC) turvallisuussäännösten mukainen, joiden osalta on sovellettu 2 ja 3 kohdassa säädettyä julkaisumenettelyä.

2.   Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetut turvallisuussäännökset jäsenvaltioille tämän direktiivin tullessa voimaan ja sen jälkeen aina kun niitä julkaistaan. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioita kuultuaan ne säännökset ja erityisesti ne vaihtoehdot, jotka se suosittelee julkistettavaksi.

3.   Jäsenvaltioiden on kolmen kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle mahdollisista edellä säädettyä menettelyä noudattaen ilmoitettuja säännöksiä koskevista väitteistään ja esitettävä ne turvallisuusperustelut, joiden vuoksi kyseistä säännöstä ei pitäisi tunnustaa.

Ne turvallisuussäännökset, joita ei ole vastustettu, on julkaistava tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Jos 5 artiklassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja tai 6 artiklan mukaisesti julkaistuja turvallisuussäännöksiä ei vielä ole, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset katsovat, 2 artiklassa tarkoitettua markkinoille saattamista ja 3 artiklassa tarkoitettua vapaata liikkuvuutta varten, 2 artiklan säännösten mukaiseksi myös sähkölaitteen, joka on valmistettu valmistusmaana olevan jäsenvaltion voimassa olevien standardien turvallisuussäännösten mukaisesti, jos näin taataan vastaava turvallisuuden taso, kuin mikä jäsenvaltion omalla alueella vaaditaan.

8 artikla

1.   Ennen markkinoille saattamista sähkölaitteet on varustettava 10 artiklassa säädetyllä CE-merkinnällä, joka osoittaa niiden olevan tämän direktiivin säännösten mukaisia, mukaan lukien liitteessä IV säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.

2.   Jos asiasta on erimielisyyttä, valmistaja tai maahantuoja voi esittää 11 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti ilmoitetun tarkastuslaitoksen laatiman kertomuksen, jonka mukaan sähkölaite on 2 artiklan säännösten mukainen.

3.   Jos sähkölaitteet kuuluvat sellaisten muita näkökohtia käsittelevien direktiivien soveltamisalaan, joissa säädetään CE-merkinnän kiinnittämisestä, merkintä osoittaa, että laitteiden oletetaan olevan myös näiden muiden direktiivien säännösten mukaisia.

Kuitenkin, jos yhdessä tai useammassa näistä direktiiveistä annetaan valmistajalle siirtymäkauden aikana vapaus valita sovellettava järjestelmä, CE-merkintä osoittaa ainoastaan valmistajan soveltamien direktiivien säännösten mukaisuuden. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien viitenumerot, sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on merkittävä näissä direktiiveissä vaadittuihin, sähkölaitteiden mukana oleviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin.

9 artikla

1.   Jos jäsenvaltio turvallisuussyistä kieltää sähkölaitteen markkinoille saattamisen tai estää sen vapaan liikkuvuuden, sen on heti ilmoitettava asiasta niille toisille jäsenvaltioille, joita asia koskee, sekä komissiolle, mainiten päätöksensä perustelut ja erityisesti:

a)

johtuuko se, että laite ei ole 2 artiklan mukainen, 5 artiklassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien, 6 artiklassa tarkoitettujen säännösten tai 7 artiklassa tarkoitettujen standardien puutteellisuudesta,

b)

johtuuko 2 artiklan mukaisuuden puute edellä mainittujen standardien tai julkaisujen väärästä soveltamisesta tai mainitussa artiklassa tarkoitetun hyvän turvallisuusteknisen käytännön noudattamisen laiminlyönnistä.

2.   Jos muut jäsenvaltiot vastustavat 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä, komissio kuulee välittömästi jäsenvaltioita, joita asia koskee.

3.   Jos asiassa ei ole päästy sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, komissio hankkii lausunnon asiasta yhdeltä 11 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti ilmoitetulta tarkastuslaitokselta, jonka virallinen toimipaikka sijaitsee asianomaisten jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella ja joka ei ole ollut osallisena 8 artiklassa säädetyssä menettelyssä. Lausunnosta on käytävä ilmi, missä määrin 2 artiklan säännöksiä ei ole noudatettu.

4.   Komissio saattaa 3 kohdassa tarkoitetun tarkastuslaitoksen lausunnon kaikkien jäsenvaltioiden tietoon, jotka voivat kuukauden kuluessa esittää huomautuksensa asiasta komissiolle. Komissio ottaa huomioon myös asianomaisten osapuolten samassa ajassa esittämät huomautukset tästä lausunnosta.

5.   Perehdyttyään näihin huomautuksiin komissio laatii tarvittaessa aiheelliset suositukset tai lausunnot.

10 artikla

1.   Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä liitteessä III tarkoitettu CE-merkintä sähkölaitteeseen tai sen sijasta pakkaukseen, käyttöohjeisiin tai takuutodistukseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.

2.   On kiellettyä kiinnittää sähkölaitteisiin sellaisia merkintöjä, joita kolmannet voivat merkityksen ja kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä. Muita merkintöjä saa kiinnittää sähkölaitteisiin, niiden pakkauksiin, käyttöohjeisiin tai takuutodistukseen edellyttäen, että ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

3.   Rajoittamatta 9 artiklan soveltamista:

a)

jos jäsenvaltio havaitsee, että CE-merkintä on kiinnitetty perusteettomasti, valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja on velvollinen palauttamaan tuotteen CE-merkintää koskevien säännösten mukaiseksi ja lopettamaan rikkomuksen kyseisen jäsenvaltion vahvistamien edellytysten mukaisesti;

b)

jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet kyseisen tuotteen markkinoille saattamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi taikka sen varmistamiseksi, että se vedetään markkinoilta 9 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle:

a)

luettelo 5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista,

b)

luettelo tarkastuslaitoksista, jotka laativat kertomuksia 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai antavat lausunnon 9 artiklan mukaisesti,

c)

5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu julkaisu.

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava kaikista muutoksista edellä mainittuihin seikkoihin toisille jäsenvaltioille ja komissiolle.

12 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta sähkölaitteeseen, joka on tarkoitettu vietäväksi kolmansiin maihin.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Kumotaan direktiivi 73/23/ETY, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä V olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

15 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EUVL C 10, 14.1.2004, s. 6.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. lokakuuta 2003 (EUVL C 82 E, 1.4.2004, s. 68) ja neuvoston päätös, tehty 14 marraskuuta 2006.

(3)  EYVL L 77, 26.3.1973, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  Ks. liitteessä V oleva A osa.

(5)  Neuvoston päätös 93/465/ETY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1993, teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23).


LIITE I

Tietyllä Jännitealueella Toimivien Sähkölaitteiden Turvallisuustavoitteiden Pääkohdat

1.

Yleiset ehdot

a)

Olennaiset ominaisuudet, joiden tunteminen ja noudattaminen varmistaa sähkölaitteen turvallisen käytön niissä käyttötarkoituksissa, joita varten se on tehty, on merkittävä sähkölaitteeseen tai, jos se ei ole mahdollista, mukana seuraavaan ilmoitukseen.

b)

Tavaramerkki tai kaupallinen merkki on painettava selvästi sähkölaitteeseen tai sen sijasta pakkaukseen.

c)

Sähkölaite siihen kuuluvine osineen on tehtävä varmistaen, että se voidaan koota ja liittää verkkoon turvallisesti ja oikein.

d)

Sähkölaitteen tulisi olla suunniteltu ja rakennettu siten, että suojaus tämän liitteen 2 ja 3 kohdassa lueteltujen vaarojen varalta on varmistettu, jos sähkölaitetta käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.

2.

Suojaus sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen varalta

Teknistä laatua olevista toimenpiteistä on 1 kohdan mukaisesti määrättävä sen varmistamiseksi, että

a)

ihmiset ja kotieläimet ovat riittävästi suojattuja ruumiinvammalta tai muulta vahingolta, jonka voisi aiheuttaa suora tai välillinen kosketus,

b)

vaaraa aiheuttavia lämpötiloja, valokaaria tai säteilyä ei synny,

c)

ihmiset, kotieläimet ja omaisuus ovat riittävästi suojattuja sähkölaitteen aiheuttamien kokemusperäisesti havaittujen, muiden kuin sähköisten vaarojen varalta,

d)

eristys on sopiva ennalta arvioitavissa olosuhteissa.

3.

Suojaus sellaisilta vaaroilta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen

Teknisistä toimenpiteistä on määrättävä 1 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että

a)

sähkölaite on odotettavissa olevien mekaanisten vaatimusten mukainen siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa,

b)

sähkölaite kestää muut kuin mekaaniset vaikutukset odotettavissa olevissa ympäristöolosuhteissa siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa,

c)

sähkölaitteen ennalta arvioitavissa oleva ylikuormittuminen ei aiheuta ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle vaaraa.


LIITE II

Laitteet ja Ilmiöt, jotka eivät kuulu tämän Direktiivin Soveltamisalaan

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet.

Radiologisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin suunnitellut sähkölaitteet.

Tavara- ja henkilöhissien sähköiset osat.

Sähkömittarit.

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistotulpat ja -rasiat.

Sähköpaimenet.

Radiohäiriöt.

Laivoissa, lentokoneissa ja rautateillä käytettävät erikoissähkölaitteet, jotka täyttävät sellaisten kansainvälisten järjestöjen vaatimukset, joiden työskentelyyn jäsenvaltiot osallistuvat.


LIITE III

CE-Vaatimustenmukaisuusmerkintä ja Vaatimustenmukaisuusvakuutus

A.   CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä koostuu kirjaimista ”CE” seuraavalla tavalla kirjoitettuina:

Image

Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä esitetyn kirjoitustavan mittasuhteita.

CE-merkinnän eri osien on oltava selvästi samankorkuisia ja vähintään 5 mm.

B.   EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava seuraavat tekijät:

valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite,

sähkölaitteen kuvaus,

viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin,

tarvittaessa viittaus eritelmiin, joiden suhteen vaatimustenmukaisuutta vakuutetaan,

allekirjoittajan, jolla on oikeus tehdä sitoumus valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan puolesta, henkilöllisyys,

CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.


LIITE IV

Valmistuksen Sisäinen Tarkastus

1.

Valmistuksen sisäinen tarkastus on menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja, joka täyttää 2 kohdassa määrätyt velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että sähkölaitteet täyttävät tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen tuotteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2.

Valmistajan on laadittava 3 kohdassa kuvaillut tekniset asiakirjat; valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on pidettävä näitä asiakirjoja, yhteisön alueella, kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten vähintään kymmenen vuoden ajan tuotteen viimeisen valmistuspäivän jälkeen.

Jos valmistaja ja tämän edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, tämä velvollisuus kuuluu sähkölaitteiden yhteisön markkinoille saattamisesta vastaavalle henkilölle.

3.

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida sähkölaitteiden tämän direktiivin vaatimusten mukaisuus. Niiden on käsitettävä, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, sähkölaitteiden suunnittelu, valmistus ja toiminta. Ne sisältävät:

sähkölaitteiden yleisen kuvauksen,

suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, piireistä, jne.,

tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä tarkoitettujen piirustusten ja kaavioiden ja sähkölaitteiden toiminnan ymmärtämiseksi,

luettelon standardeista, joita on sovellettu kaikilta osin tai osittain ja kuvauksen käytetyistä ratkaisuista tämän direktiivin turvallisuusnäkökohtien täyttämiseksi, jos standardeja ei ole sovellettu,

suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset, jne.,

testausselosteet.

4.

Valmistajan tai tämän edustajan on säilytettävä teknisten asiakirjojen kanssa jäljennöstä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

5.

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomenetelmällä taataan valmistettujen tuotteiden 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukaisuus.


LIITE V

A OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

Neuvoston direktiivi 73/23/ETY

Neuvoston direktiivi 93/68/ETY

Ainoastaan 1 artiklan 12 alakohta ja 13 artikla

(EYVL L 77, 26.3.1973, s. 29)

(EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1)

B OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(14 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

73/23/ETY

93/68/ETY

21 päivä elokuuta 1974 (1)

1 päivä heinäkuuta 1994

1 päivä tammikuuta 1995 (2)


(1)  Tanskan osalta määräaikaa jatkettiin viiteen vuoteen eli 21 päivään helmikuuta 1978 saakka. Katso direktiivin 73/23/ETY 13 artiklan 1 kohta.

(2)  Jäsenvaltioiden oli sallittava 1 päivään tammikuuta 1997 saakka sellaisten tuotteiden markkinoille saattaminen ja käyttöön ottaminen, joiden merkintäjärjestelmät vastasivat ennen 1 päivää tammikuuta 1995 voimassa olleita säännöksiä. Katso direktiivin 93/68/ETY 14 artiklan 2 kohta.


LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 73/23/ETY

Tämä direktiivi

1–7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohdan a alakohta

8 artiklan 3 kohdan b alakohta

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

9 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

9 artiklan 2–5 kohta

10 artikla

11 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

11 artiklan toinen luetelmakohta

11 artiklan kolmas luetelmakohta

12 artikla

13 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

14 artikla

Liitteet I — IV

1–7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 1 kohdan a alakohta

9 artiklan 1 kohdan b alakohta

9 artiklan 2–5 kohta

10 artikla

11 artiklan a alakohta

11 artiklan b alakohta

11 artiklan c alakohta

12 artikla

13 artikla

14 artikla

15 artikla

16 artikla

Liitteet I — IV

Liite V

Liite VI