ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 369

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
23. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1898/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

23.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1898/2006,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

joka:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan ja 17 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 510/2006 vahvistetaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaa koskevat yleiset säännöt, ja sillä kumotaan neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92 (2).

(2)

Yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 soveltamiseksi 27 päivänä heinäkuuta 1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 2037/93 (3) ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eritelmien pääkohtia koskevan yhteenvedon osalta 1 päivänä maaliskuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 383/2004 (4) olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(3)

Olisi vahvistettava ne edellytykset, joilla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea rekisteröintiä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä alueen rajaamiseen, kun huomioon otetaan perinteinen tuotantoalue, ja tuotteen ominaisuuksiin. Rekisteröidyn nimen olisi oltava kaikkien rajatulla maantieteellisellä alueella sijaitsevien tuottajien käytettävissä, jos tuote-eritelmässä vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(4)

Nimi voidaan rekisteröidä ainoastaan, jos sitä käytetään kaupankäynnissä tai yleisessä kielenkäytössä tai sillä on perinteisesti viitattu tiettyyn maataloustuotteeseen tai elintarvikkeeseen. Olisi säädettävä erityiset säännöt, jotka koskevat nimitysten eri kieliversioita, nimityksiä, jotka kattavat useita erillisiä tuotteita, ja nimityksiä, jotka ovat kokonaan tai osittain homonyymisiä kasvilajikkeiden tai eläinrotujen nimien kanssa.

(5)

Yhteys maantieteelliseen alueeseen olisi määriteltävä, ja maantieteellinen alue olisi määriteltävä yksityiskohtaisesti ja tarkasti niin, ettei tuottajille tai toimivaltaisille viranomaisille ja valvontalaitokselle jää epäselväksi, suoritetaanko toimet rajatulla maantieteellisellä alueella.

(6)

Olisi vahvistettava luettelo alkuperänimitysten raaka-aineista, jotka asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti voivat olla peräisin maantieteelliseltä alueelta, joka on laajempi tai eri kuin alue, jolla ne jalostetaan. Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 2 artiklan 5 kohdan nojalla kyseiseen luetteloon on sisällytetty ainoastaan eläviä eläimiä, lihaa ja maitoa. Jatkuvuuden varmistamiseksi luetteloon ei esitetä muutoksia.

(7)

Tuote-eritelmään olisi sisällytettävä toimenpiteet, joita toteutetaan alkuperän todistamiseksi ja joiden avulla voidaan seurata tuotteen, raaka-aineiden, rehun ja muiden rajatulta maantieteelliseltä alueelta peräisin olevien ainesten reittiä.

(8)

Jos maataloustuotteen tai elintarvikkeen pakkaaminen tai esillepanoon liittyvät toimet, kuten viipalointi tai raastaminen, on tehtävä rajatulla maantieteellisellä alueella, tämä merkitsee tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoittamista. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tällaisia rajoituksia voidaan asettaa ainoastaan, jos ne ovat tarpeen ja oikeassa suhteessa ja niiden avulla voidaan ylläpitää maantieteellisen merkinnän tai alkuperänimityksen mainetta. Tällaisten rajoitusten asettaminen on perusteltava.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi olisi vahvistettava menettelyt sekä annettava mallit hakemusten ja vastaväitteiden esittämiseksi sekä muutosten ja peruutusten tekemiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Ryhmittymää koskevat erityiset säännöt

Yksittäistä luonnollista tai oikeushenkilöä voidaan pitää asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuna ryhmittymänä, jos osoitetaan, että molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

asianomainen henkilö on rajatulla maantieteellisellä alueella ainoa tuottaja, joka on halukas esittämään hakemuksen;

b)

rajattu maantieteellinen alue eroaa ominaisuuksiltaan olennaisesti lähialueistaan tai tuote eroaa ominaisuuksiltaan lähialueilla tuotetuista tuotteista.

3 artikla

Nimeä koskevat erityiset säännöt

1.   Nimi voidaan rekisteröidä ainoastaan, jos sitä käytetään kaupankäynnissä tai yleisessä kielenkäytössä viittaamaan tiettyyn maataloustuotteeseen tai elintarvikkeeseen.

Maataloustuotteen tai elintarvikkeen nimitys voidaan rekisteröidä ainoastaan niillä kielillä, joita perinteisesti käytetään tai on käytetty kuvaamaan mainittua tuotetta rajatulla maantieteellisellä alueella.

2.   Nimi on rekisteröitävä alkuperäisessä kirjoitustavassaan. Jos alkuperäisessä kirjoitustavassa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, alkuperäisen kirjoitustavan lisäksi on rekisteröitävä myös nimen latinalainen kirjoitusasu.

3.   Nimiä, jotka ovat kokonaan homonyymisiä vastaavanlaisilla tuotteilla olevien kasvilajikkeiden tai eläinrotujen nimien kanssa, ei voida rekisteröidä, jos ennen asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklassa tarkoitetun vastaväitemenettelyn päättymistä osoitetaan, että lajike tai rotu on rajatun alueen ulkopuolella ennen hakemuspäivämäärää sellaisessa kaupallisessa tuotannossa, että kuluttajat todennäköisesti sekoittaisivat rekisteröidyn nimen saaneen tuotteen ja lajikkeen tai rodun.

Nimiä, jotka ovat osittain homonyymisiä kasvilajikkeiden tai eläinrotujen nimien kanssa, voidaan rekisteröidä, vaikka lajike tai rotu on merkittävässä kaupallisessa tuotannossa myös rajatun alueen ulkopuolella, edellyttäen, että kuluttajat eivät todennäköisesti sekoita rekisteröidyn nimen saanutta tuotetta ja lajiketta tai rotua.

4.   Jos nimen rekisteröintiä ja muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus sisältää asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisen kuvauksen useista samantyyppisistä eri tuotteista, rekisteröintiedellytykset on osoitettava kunkin eri tuotteen osalta.

Tämän kohdan soveltamiseksi ”eri tuotteilla” tarkoitetaan tuotteita, joissa tehdään ero, kun ne saatetaan markkinoille.

4 artikla

Maantieteellisen alueen rajaaminen

Maantieteellinen alue on rajattava suhteessa asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun yhteyteen.

Maantieteellinen alue on rajattava yksityiskohtaisesti ja tarkasti ilman monitulkintaisuutta.

5 artikla

Raaka-aineita ja rehua koskevat erityiset säännöt

1.   Asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan 3 kohdan mukaisina raaka-aineina pidetään ainoastaan eläviä eläimiä, lihaa ja maitoa.

2.   Kun kyseessä on maantieteellinen merkintä, raaka-aineiden alkuperää koskevat mahdolliset rajoitukset on perusteltava suhteessa asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan f alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuun yhteyteen.

3.   Jos alkuperänimitystä haetaan eläinperäiselle tuotteelle, tuote-eritelmään on sisällytettävä rehun alkuperää ja laatua koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Rehu on mahdollisuuksien mukaan hankittava rajatulta maantieteelliseltä alueelta.

6 artikla

Alkuperätodisteet

1.   Tuote-eritelmässä on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot menettelyistä, jotka toimijoilla on oltava käytössä asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen alkuperän todistamista koskevien tietojen esittämiseksi tuotteesta, raaka-aineista, rehusta ja muista aineksista, joiden tuote-eritelmän mukaan on oltava peräisin rajatulta maantieteelliseltä alueelta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden on kyettävä yksilöimään seuraavat:

a)

kaikkien saatujen raaka-aine- ja/tai tuote-erien toimittajat, määrät ja alkuperä;

b)

toimitettujen tuotteiden vastaanottaja, määrä ja käyttötarkoitus;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen tuotantopanoserien ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotoserien vastaavuus.

7 artikla

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

1.   Asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetut yhteydet todistavissa yksityiskohtaisissa tiedoissa on selitettävä, kuinka rajatun maantieteellisen alueen ominaispiirteet vaikuttavat lopputuotteeseen.

2.   Tuote-eritelmässä on esitettävä alkuperänimityksestä seuraavat seikat:

a)

yhteyden kannalta merkitykselliset yksityiskohtaiset tiedot maantieteellisestä alueesta, myös luontoon liittyvistä ja inhimillisistä tekijöistä;

b)

yksityiskohtaiset tiedot maataloustuotteen tai elintarvikkeen laadusta tai ominaisuuksista, jotka johtuvat pääosin tai yksinomaan maantieteellisestä ympäristöstä;

c)

kuvaus syy-seuraussuhteesta, joka vallitsee a ja b alakohdassa tarkoitettujen seikkojen välillä.

3.   Tuote-eritelmässä on esitettävä maantieteellisestä merkinnästä seuraavat seikat:

a)

yhteyden kannalta merkitykselliset yksityiskohtaiset tiedot maantieteellisestä alueesta;

b)

yksityiskohtaiset tiedot maataloustuotteen tai elintarvikkeen määrätystä laadusta, maineesta tai muista ominaisuuksista, jotka voidaan lukea maantieteellisen alkuperän ansioksi;

c)

kuvaus syy-seuraussuhteesta, joka vallitsee a ja b alakohdassa tarkoitettujen seikkojen välillä.

4.   Kun kyseessä on maantieteellinen merkintä, tuote-eritelmässä on mainittava, perustuuko merkintä määrättyyn laatuun tai maineeseen tai muihin ominaisuuksiin, jotka on luettava maantieteellisen alkuperän ansioksi.

8 artikla

Pakkaaminen rajatulla maantieteellisellä alueella

Jos hakijaryhmittymä määrittelee tuote-eritelmässä, että maataloustuotteen tai elintarvikkeen asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu pakkaaminen on tehtävä rajatulla maantieteellisellä alueella, tällaiset vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat tuotekohtaiset rajoitukset on perusteltava.

9 artikla

Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Jäsenvaltio voi säätää, että asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun viranomaisen tai laitoksen nimen on oltava näkyvissä sen alueella tuotetun, suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän saaneen maataloustuotteen tai elintarvikkeen merkinnässä.

10 artikla

Rekisteröinnin hakeminen

1.   Rekisteröintihakemuksen on sisällettävä asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 tai 9 kohdan mukaisesti vaaditut asiakirjat sekä sähköinen kopio tuote-eritelmästä ja yhtenäisestä asiakirjasta, jos kyseisiä asiakirjoja edellytetään mainituissa kohdissa.

Lisäksi on esitettävä tiedot hakijaryhmittymän oikeudellisesta asemasta, koosta ja kokoonpanosta.

2.   Päivänä, jona hakemus on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona hakemus kirjataan komission postirekisteriin Brysselissä.

11 artikla

Yhtenäinen asiakirja

1.   Yhtenäinen asiakirja on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisesti aina, kun alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää haetaan asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan mukaisesti tai muutoksen hyväksymistä haetaan kyseisen asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen laji on osoitettava tämän asetuksen liitteessä II esitetyn luokittelun mukaisesti.

3.   Yhtenäisessä asiakirjassa esitettävään tuotekuvaukseen on sisällytettävä erityiset tekniset tiedot, joita yleisesti käytetään tuotelajin osalta tuotteen kuvaamiseksi, mukaan luettuina tarvittaessa aistinvaraisia ominaisuuksia koskevat tiedot.

12 artikla

Rajat ylittävät hakemukset

Jos useampi ryhmittymä hakee yhdessä nimeä, joka tarkoittaa jotakin rajat ylittävää maantieteellistä aluetta, tai rajat ylittävään maantieteelliseen alueeseen liittyvää perinteistä nimeä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i)

jos asia koskee ainoastaan jäsenvaltioita, asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kansallinen vastaväitemenettely on suoritettava kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa; jonkin kyseisistä jäsenvaltioista on tehtävä hakemus muiden jäsenvaltioiden nimissä, mukaan luettuina kyseisen asetuksen 5 artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset kaikilta asianomaisilta jäsenvaltioilta;

ii)

jos asia koskee ainoastaan kolmansia maita, asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen edellytysten on täytyttävä kaikkien asianomaisten maiden osalta; mikä tahansa asianomaisista hakijaryhmittymistä voi jättää hakemuksen komissiolle muiden hakijaryhmittymien nimissä suoraan tai maansa viranomaisten välityksellä, mukaan luettuna kyseisen asetuksen 5 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu näyttö siitä, että kyseinen nimitys on suojattu kussakin asianomaisessa kolmannessa maassa;

iii)

jos asia koskee vähintään yhtä jäsenvaltiota ja vähintään yhtä kolmatta maata, asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kansallinen vastaväitemenettely on suoritettava kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa ja asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen edellytysten on täytyttävä kaikissa asianomaisissa kolmansissa maissa; yhden kyseisistä jäsenvaltioista tai yhden asianomaisista hakijaryhmittymistä kyseisissä kolmansissa maissa on jätettävä hakemus komissiolle suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä, mukaan luettuina kyseisen asetuksen 5 artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset kaikilta asianomaisilta jäsenvaltioilta ja mainitun asetuksen 5 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu näyttö siitä, että kyseinen nimitys on suojattu asianomaisissa kolmansissa maissa.

13 artikla

Vastaväitteet

1.   Asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklassa tarkoitettu vastaväite voidaan laatia tämän asetuksen liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.

2.   Määrittäessään asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, voidaanko vastaväite ottaa tutkittaviksi, komissio tarkastaa, sisältääkö vastaväite asianmukaiset syyt ja perustelut.

3.   Asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kuuden kuukauden määräaika alkaa päivästä, jona komissio on lähettänyt asianomaisille pyynnön, jossa se kehottaa niitä sopimaan asiasta.

4.   Kun asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu menettely on päättynyt, jäsenvaltion, jossa hakemus on esitetty, tai kolmannen maan hakijan on ilmoitettava kunkin kuulemisen tulokset komissiolle kuukauden kuluessa; ilmoitus voidaan tehdä tämän asetuksen liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti.

14 artikla

Maininnat ja tunnukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 510/2006 8 artiklassa tarkoitetut yhteisön tunnukset on jäljennettävä tämän asetuksen liitteen V mukaisesti. Tunnuksiin sisällytettävät maininnat ”suojattu alkuperänimitys” ja ”suojattu maantieteellinen merkintä” voidaan korvata jonkin muun yhteisön virallisen kielen tämän asetuksen liitteessä V esitetyillä vastaavilla ilmaisuilla.

2.   Kun tuotteiden merkintöihin sisällytetään asetuksen (EY) N:o 510/2006 8 artiklassa tarkoitetut yhteisön tunnukset tai maininnat, mukaan on liitettävä rekisteröity nimi.

15 artikla

Rekisteri

1.   Komissio pitää toimipaikassaan Brysselissä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriä, jäljempänä ”rekisteri”.

2.   Kun nimen rekisteröivä oikeudellinen asiakirja on tullut voimaan, komissio kirjaa rekisteriin seuraavat tiedot:

a)

tuotteen rekisteröity nimi tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti;

b)

tiedot siitä, onko nimitys suojattu maantieteellisenä merkintänä vai alkuperänimityksenä;

c)

tuotelaji tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

d)

alkuperämaa;

ja

e)

nimen rekisteröivän asiakirjan viitetiedot.

3.   Niiden nimien osalta, jotka siirretään ilman eri toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 17 artiklan 1 kohdan nojalla, komissio kirjaa tämän artiklan 2 kohdassa säädetyt tiedot rekisteriin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

16 artikla

Eritelmän muutokset

1.   Tuote-eritelmän muutosten hyväksymisestä tehtävä hakemus on laadittava tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

2.   Kun tehdään asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakemus eritelmän muutosten hyväksymisestä,

a)

asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen on sisällettävä 1 kohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty hakemus ja kyseisen asetuksen 5 artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmoitus;

b)

asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 9 kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen on sisällettävä 1 kohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty hakemus ja ehdotus päivitetyksi tuote-eritelmäksi;

c)

asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti laadittu asianmukaisesti täytetty asiakirja.

3.   Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetut muutokset, jotka komissio hyväksyy, komissio julkaisee muutetun tuote-eritelmän.

4.   Jotta muutosta voidaan pitää vähäisenä, se ei voi:

a)

liittyä tuotteen keskeisiin ominaisuuksiin;

b)

muuttaa yhteyttä maantieteelliseen alueeseen;

c)

sisältää tuotteen nimen tai nimen osan muutosta;

d)

vaikuttaa rajattuun maantieteelliseen alueeseen;

e)

lisätä tuotteella tai sen raaka-aineilla käytävän kaupan rajoituksia.

5.   Jos komissio päättää hyväksyä eritelmän muutoksen, joka sisältää tai kattaa tämän asetuksen 15 artiklassa säädettyyn rekisteriin kirjattujen tietojen muutoksen, komissio poistaa alkuperäiset tiedot rekisteristä ja kirjaa siihen uudet tiedot, joita sovelletaan mainitun päätöksen voimaantulosta lähtien.

6.   Tämän artiklan mukaisesti komissiolle toimitettavat tiedot on toimitettava sekä paperilla että sähköisessä muodossa. Päivänä, jona muutoshakemus on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona hakemus kirjataan komission postirekisteriin Brysselissä.

17 artikla

Peruuttaminen

1.   Komissio voi katsoa, että suojatun nimityksen saaneen maataloustuotteen tai elintarvikkeen tuote-eritelmään liittyvät edellytykset eivät enää täyty tai edellytysten täyttymistä ei voida varmistaa erityisesti, jos asetuksen (EY) N:o 510/2006 11 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty, ja tilanne todennäköisesti jatkuu samanlaisena.

2.   Asetuksen (EY) N:o 510/2006 12 artiklan 2 kohdan mukaista rekisteröinnin peruuttamista koskeva pyyntö on laadittava tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 ja 9 kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen on sisällettävä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty peruuttamispyyntö.

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 6 kohtaa ei sovelleta.

Peruuttamispyyntö on julkaistava asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti laadittu asianmukaisesti täytetty asiakirja.

Vastaväitteet voidaan ottaa tutkittaviksi asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 3 kohdan nojalla ainoastaan, jos niistä käy ilmi jonkin asianomaisen jatkuva kaupallinen riippuvuus rekisteröidystä nimestä.

3.   Kun peruutus tulee voimaan, komissio poistaa nimityksen tämän asetuksen 15 artiklassa säädetystä rekisteristä.

4.   Tämän artiklan mukaisesti komissiolle toimitettavat tiedot on toimitettava sekä paperilla että sähköisessä muodossa.

18 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Jos yhtenäinen asiakirja korvataan eritelmästä laaditulla yhteenvedolla asetuksen (EY) N:o 510/2006 17 artiklan 2 kohdan nojalla, kyseinen yhteenveto on laadittava tämän asetuksen liitteessä VIII olevan mallin mukaisesti.

2.   Jos nimitys on rekisteröity ennen asetuksen (EY) N:o 510/2006 voimaantuloa, komissio julkaisee jäsenvaltion pyynnöstä kyseisen jäsenvaltion toimittaman yhtenäisen asiakirjan, joka on laadittu tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisesti. Julkaisuun on liitettävä eritelmän julkaisutiedot.

3.   Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan asetuksen voimaantulopäivästä, jollei seuraavista muuta johdu:

a)

asetuksen 2–8 artiklan säännöksiä sovelletaan rekisteröintiä ja muutosten hyväksymistä koskeviin menettelyihin ainoastaan, jos asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdan nojalla tehtävää julkaisemista ei ole tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

b)

asetuksen 10, 11 ja 12 artiklan, 16 artiklan 1, 2, 3 ja 6 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan 30 päivän maaliskuuta 2006 jälkeen vastaanotettuihin rekisteröintiä tai muutosten hyväksymistä koskeviin hakemuksiin ja peruutuksia koskeviin pyyntöihin;

c)

asetuksen 13 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan vastaväitemenettelyihin, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 1 kohdassa säädetty kuuden kuukauden määräaika ei ole alkanut tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Asetuksen 13 artiklan 4 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan vastaväitemenettelyihin, joiden osalta asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetty kuuden kuukauden määräaika ei ole päättynyt tämän asetuksen voimaantulopäivänä;

d)

asetuksen 14 artiklan 2 kohdan säännöksiä sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2008, tämän silti vaikuttamatta tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen mainittua päivää.

19 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 2037/93 ja (EY) N:o 383/2004.

Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemänä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kuitenkin 18 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovelletaan 31 päivästä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1.

(3)  EYVL L 185, 28.7.1993, s. 5, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2168/2004 (EUVL L 371, 18.12.2004, s. 12).

(4)  EUVL L 64, 2.3.2004, s. 16.


LIITE I

Image

Image


LIITE II

TUOTTEIDEN LUOKITTELU NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 510/2006 SOVELTAMISEKSI

1.   IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEESEEN I KUULUVAT MAATALOUSTUOTTEET

Luokka 1.1 Tuore liha (ja muut eläimenosat)

Luokka 1.2 Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

Luokka 1.3 Juustot

Luokka 1.4 Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi, jne.)

Luokka 1.5 Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

Luokka 1.7 Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet

Luokka 1.8 Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

2.   ASETUKSEN LIITTEESSÄ I TARKOITETUT ELINTARVIKKEET

Luokka 2. Oluet

Luokka 2.2 Luonnon mineraalivedet ja lähdevedet (keskeytetty) (1)

Luokka 2.3 Kasviuutteista valmistetut juomat

Luokka 2.4 Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

Luokka 2.5 Luonnonkumit ja kumihartsit

Luokka 2.6 Sinappitahna

Luokka 2.7 Pastavalmisteet

3.   ASETUKSEN LIITTEESSÄ II TARKOITETUT MAATALOUSTUOTTEET

Luokka 3.1 Heinä

Luokka 3.2 Eteeriset öljyt

Luokka 3.3 Korkki

Luokka 3.4 Kokenilli (jalostamaton eläinperäinen tuote)

Luokka 3.5 Kukat ja koristekasvit

Luokka 3.6 Villa

Luokka 3.7 Paju

Luokka 3.8 Loukutettu pellava


(1)  Ainoastaan ennen 31 päivää maaliskuuta 2006 tehdyt rekisteröinnit ja hakemukset.


LIITE III

Image

Image


LIITE IV

Image


LIITE V

YHTEISÖN TUNNUSTEN JA MAININTOJEN JÄLJENTÄMINEN

1.   YHTEISÖN TUNNUKSET VÄRILLISINÄ TAI MUSTAVALKOISINA

Värilliset jäljennökset voidaan tehdä suoraväreillä (Pantone) tai neliväripainatuksena. Viitevärit ovat seuraavat.

Image

Image

Image

2.   YHTEISÖN TUNNUKSET NEGATIIVINA

Jos pakkauksen tai etiketin pohjaväri on tumma, tunnukset voidaan esittää samanvärisenä negatiivina kuin pakkauksen tai etiketin pohjaväri.

Image

3.   EROTTUVUUS POHJAVÄRISTÄ

Jos värillistä tunnusta käytetään värillisellä pohjalla, mikä vaikeuttaa tunnuksen havaitsemista, tunnuksen ääriviivojen ympärillä tulee käyttää pyöreää tausta-aluetta, jotta tunnus erottuisi paremmin pohjaväristä.

Image

4.   TYPOGRAFIA

Tekstissä käytetään TIMES ROMAN -suuraakkosia.

5.   PIENENTÄMINEN

Yhteisön tunnusten halkaisijan on oltava vähintään 15 millimetriä.

6.   ILMAISU ”SUOJATTU ALKUPERÄNIMITYS” JA SEN LYHENNE KAIKILLA EY-KIELILLÄ

EY-kieli

Ilmaisu

Lyhenne

ES

denominación de origen protegida

DOP

CS

chráněné označení původu

CHOP

DA

beskyttet oprindelsesbetegnelse

BOB

DE

geschützte Ursprungsbezeichnung

g.U.

ET

kaitstud päritolunimetus

KPN

EL

προστατευόμενη oνομασία προέλευσης

ΠΟΠ

EN

protected designation of origin

PDO

FR

appellation d’origine protégée

AOP

IT

denominazione d’origine protetta

DOP

LV

aizsargāts cilmes vietas nosaukums

ACVN

LT

saugoma kilmės vietos nuoroda

SKVN

HU

oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OEM

MT

denominazzjoni protetta ta’ oriġini

DPO

NL

beschermde oorsprongsbenaming

BOB

PL

chroniona nazwa pochodzenia

CHNP

PT

denominação de origem protegida

DOP

SK

chránené označenie pôvodu

CHOP

SL

zaščitena označba porekla

ZOP

FI

suojattu alkuperänimitys

SAN

SV

skyddad ursprungsbeteckning

SUB

7.   ILMAISU ”SUOJATTU MAANTIETEELLINEN MERKINTÄ” JA SEN LYHENNE KAIKILLA EY-KIELILLÄ

EY-kieli

Ilmaisu

Lyhenne

ES

indicación geográfica protegida

IGP

CS

chráněné zeměpisné označení

CHZO

DA

beskyttet geografisk betegnelse

BGB

DE

geschützte geografische Angabe

g.g.A.

ET

kaitstud geograafiline tähis

KGT

EL

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΓΕ

EN

protected geographical indication

PGI

FR

indication géographique protégée

IGP

IT

indicazione geografica protetta

IGP

LV

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

AĠIN

LT

saugoma geografinė nuoroda

SGN

HU

oltalom alatt álló földrajzi jelzés

OFJ

MT

indikazzjoni ġeografika protetta

IĠP

NL

beschermde geografische aanduiding

BGA

PL

chronione oznaczenie geograficzne

CHOG

PT

indicação geográfica protegida

IGP

SK

chránené zemepisné označenie

CHZO

SL

zaščitena geografska označba

ZGO

FI

suojattu maantieteellinen merkintä

SMM

SV

skyddad geografisk beteckning

SGB


LIITE VI

Image


LIITE VII

Image


LIITE VIII

Image

Image