ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 360

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
19. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1870/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1871/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön ja Ukrainan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

21

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1872/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön ja Venäjän federaation välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

41

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1873/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille, annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 muuttamisesta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1874/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

62

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1875/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta ( 1 )

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1876/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä ( 1 )

126

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1877/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista, tiettyjä luokkien 1 ja 2 aineksena pidettäviä, teknisiin tarkoituksiin tarkoitettuja eläinperäisiä sivutuotteita koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 878/2004 muuttamisesta ( 1 )

133

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1878/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

137

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

19.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1870/2006,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Kazakstanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (1) 17 artiklan 1 kohdassa määrätään, että tiettyjen terästuotteiden kauppaan sovelletaan erityistä määrällisiä järjestelyjä koskevaa sopimusta.

(2)

Nykyisen Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välillä 19 päivänä heinäkuuta 2005 tiettyjen terästuotteiden kaupasta (2) tehdyn sopimuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

(3)

Alustavat keskustelut sopimuspuolten välillä osoittavat, että niillä molemmilla on aikomus tehdä uusi sopimus, joka koskee vuotta 2007 ja sitä seuraavia vuosia.

(4)

Ennen uuden sopimuksen allekirjoittamista ja voimaantuloa olisi vahvistettava määrällisiä rajoituksia vuoden 2007 osalta.

(5)

Ottaen huomioon, että vuoden 2006 määrällisten rajoitusten vahvistamisessa käytetyt edellytykset ovat edelleen olemassa, on aiheellista vahvistaa vuoden 2007 määrälliset rajoitukset samalle tasolle kuin vuonna 2006.

(6)

On tarpeellista tarjota keinot hallinnoida tätä järjestelmää Euroopan yhteisön sisällä siten, että uuden sopimuksen täytäntöönpanoa helpotetaan käyttämällä mahdollisimman paljon samanlaisia määräyksiä.

(7)

On tarpeen varmistaa, että kyseisten tuotteiden alkuperä tarkistetaan ja että tätä varten otetaan käyttöön asianmukaiset hallinnollisen yhteistyön menetelmät.

(8)

Vapaa-alueelle siirrettyjä tuotteita tai tuotteita, jotka tuodaan tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä), ei saisi lukea kyseisille tuotteille vahvistettuihin rajoituksiin.

(9)

Tämän asetuksen tehokas soveltaminen edellyttää yhteisön tuontilisenssiä koskevan vaatimuksen käyttöönottoa kyseisten tuotteiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(10)

Sen varmistamiseksi, että kyseisiä määrällisiä rajoituksia ei ylitetä, on tarpeen vahvistaa hallintomenettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää tuontilisenssejä ennen kuin ne ovat saaneet komissiolta vahvistuksen siitä, että asianmukaiset määrät voidaan edelleen lukea kyseiseen määrälliseen rajoitukseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tätä asetusta sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin.

2.   Terästuotteet luokitellaan liitteen I mukaisiin tuoteryhmiin.

3.   Liitteessä I lueteltujen tuotteiden luokittelu perustuu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (3) käyttöön otettuun yhdistettyyn nimikkeistöön (CN).

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

1.   Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa on noudatettava liitteessä V vahvistettuja määrällisiä rajoituksia. Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää liitteessä II säädetyn alkuperätodistuksen ja jäsenvaltioiden viranomaisten 4 artiklan säännösten mukaisesti myöntämän tuontilisenssin esittämistä.

2.   Sen varmistamiseksi, että määrät, joille tuontilisenssit myönnetään, eivät minään ajankohtana ylitä kullekin tuoteryhmälle asetettuja määrällisiä kokonaisrajoituksia, liitteessä IV luetellut toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontilisenssejä vasta saatuaan komissiolta vahvistuksen siitä, että määriä voidaan edelleen lukea määrällisiin rajoituksiin terästuotteiden sen asianomaisen tuoteryhmän ja toimittajamaan osalta, joista yksi tai useampi tuoja on jättänyt hakemuksen kyseisille viranomaisille.

3.   Sallittu tuonti luetaan liitteessä V vahvistettuihin asianmukaisiin määrällisiin rajoituksiin. Tuotteiden lähetyksen katsotaan tapahtuneen päivänä, jona ne on lastattu viennin suorittavaan kuljetusvälineeseen.

3 artikla

1.   Liitteessä V tarkoitettuja määrällisiä rajoituksia ei sovelleta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siirrettyihin tuotteisiin eikä tuotteisiin, jotka on tuotu tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen tuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä).

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet luovutetaan lopulta vapaaseen liikkeeseen joko muuttumattomassa tilassa taikka käsittelyn tai jalostuksen jälkeen, sovelletaan 2 artiklan 2 kohtaa, ja tällä tavoin vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet luetaan liitteessä V vahvistettuihin asianmukaisiin määrällisiin rajoituksiin.

4 artikla

1.   Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa on liitteessä IV lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ennen tuontilisenssien myöntämistä ilmoitettava komissiolle vastaanottamiensa niiden tuontilisenssihakemusten määrät, joiden tueksi on liitetty alkuperäiset vientilisenssit. Tämän jälkeen komissio ilmoittaa, ovatko haetut määrät käytettävissä tuontia varten, siinä aikajärjestyksessä, jossa jäsenvaltioiden ilmoitukset vastaanotetaan (ns. aikaprioriteettiperiaatteella).

2.   Komissiolle toimitettuihin ilmoituksiin sisältyvät hakemukset ovat päteviä, jos niissä todetaan selvästi jokaisessa tapauksessa viejämaa, tuotekoodi, tuotavat määrät, vientilisenssin numero, kiintiövuosi ja jäsenvaltio, jossa tuotteet on tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

3.   Komissio vahvistaa mahdollisuuksien mukaan viranomaisille hakemuksiin merkityn täydellisen määrän, joka on ilmoitettu kunkin tuoteryhmän osalta.

4.   Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat asiasta viipymättä komissiolle sen jälkeen, kun näille on ilmoitettu määristä, jotka on jätetty käyttämättä tuontilisenssin voimassaoloaikana. Kyseiset käyttämättömät määrät siirretään kussakin tuoteryhmässä ilman eri toimenpiteitä yhteisön yhteenlasketun määrällisen rajoituksen jäljelle jääneisiin määriin.

5.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava sähköisesti tätä varten perustetussa integroidussa verkossa, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää väliaikaisesti muuta toimitustapaa.

6.   Tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat myönnetään 12–16 artiklan mukaisesti.

7.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle jo annettujen tuontilisenssien tai vastaavien asiakirjojen mitätöimisestä, jos Kazakstanin tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat peruuttaneet tai mitätöineet vastaavat vientilisenssit. Jos Kazakstanin tasavallan toimivaltaiset viranomaiset kuitenkin ovat ilmoittaneet komissiolle tai jonkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vientilisenssin mitätöimisestä tai peruuttamisesta sen jälkeen, kun kyseiset tuotteet on jo tuotu yhteisöön, kyseiset määrät luetaan liitteessä V vahvistettuihin asianmukaisiin määrällisiin rajoituksiin.

5 artikla

1.   Jos komissiolla on tiedossa, että liitteessä I luetellut Kazakstanin tasavallasta peräisin olevat tuotteet on lastattu kuljetusvälineestä toiseen, niiden reittiä on muutettu tai ne on muulla tavalla tuotu yhteisöön kiertämällä 2 artiklan mukaisia määrällisiä rajoituksia ja että on olemassa tarve tehdä välttämättömät tarkistukset, komissio pyytää neuvottelujen aloittamista, jotta päästäisiin sopimukseen määrällisiin rajoituksiin tehtävistä tarkistuksista.

2.   Siihen asti kun 1 kohdassa tarkoitetut neuvottelut ovat johtaneet tulokseen ja jos on olemassa selvät todisteet kiertämisestä, komissio voi pyytää Kazakstanin tasavaltaa toteuttamaan välttämättömät varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten neuvottelujen perusteella sovitut määrällisiä rajoituksia koskevat tarkistukset voidaan toteuttaa.

3.   Jos yhteisö ja Kazakstanin tasavalta eivät pääse tyydyttävään ratkaisuun ja jos komissio toteaa, että on olemassa selvät todisteet kiertämisestä, komissio vähentää määrällisistä rajoituksista vastaavan määrän tuotteita, jotka ovat peräisin Kazakstanin tasavallasta.

6 artikla

1.   Vientilisenssiä (joka on Kazakstanin toimivaltaisten viranomaisten myöntämä) edellytetään liitteessä V vahvistettujen määrällisten rajoitusten alaisten terästuotteiden kaikilta lähetyksiltä mainittuihin rajoituksiin asti.

2.   Tuojan on esitettävä vientilisenssin alkuperäiskappale 12 artiklassa tarkoitetun tuontilisenssin myöntämistä varten.

7 artikla

1.   Määrällisiä rajoituksia varten tarvittavan vientilisenssin on oltava liitteessä II esitetyn mallin mukainen ja siinä on muun muassa vahvistettava, että kyseisten tavaroiden määrä on luettu asianomaiselle tuoteryhmälle vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

2.   Kukin vientilisenssi voi koskea ainoastaan yhtä liitteessä I mainittua tuoteryhmää.

8 artikla

Vienti luetaan liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin, ja vientilähetykset suoritetaan 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

9 artikla

1.   Edellä olevassa 6 artiklassa tarkoitetussa vientilisenssissä voi olla lisäkappaleita, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi. Vientilisenssi ja sen jäljennökset sekä alkuperätodistus ja sen jäljennökset on laadittava englannin kielellä.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat täytetään käsin, tiedot on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

3.   Vientilisenssien tai vastaavien asiakirjojen on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä. Paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä hiokkeetonta kirjoituspaperia, jonka paino on vähintään 25 grammaa neliömetriltä. Jokaisessa osassa on oltava painettu aaltomainen taustakuvio, mikä tekee mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuneen väärentämisen silmin havaittavaksi.

4.   Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät ainoastaan alkuperäiskappaleen tämän asetuksen säännösten mukaista tuontia varten päteväksi.

5.   Kussakin vientilisenssissä tai vastaavassa asiakirjassa on oltava yhdenmukainen painettu tai muulla tavoin merkitty sarjanumero, jolla asiakirja voidaan yksilöidä.

6.   Tämän sarjanumeron on muodostuttava seuraavista osista:

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään viejämaa seuraavasti:

KZ

=

Kazakstanin tasavalta,

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään määräpaikaksi aiottu jäsenvaltio seuraavasti:

BE

=

Belgia

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Tšekin tasavalta

DK

=

Tanska

DE

=

Saksa

EE

=

Viro

EL

=

Kreikka

ES

=

Espanja

FR

=

Ranska

IE

=

Irlanti

IT

=

Italia

CY

=

Kypros

LV

=

Latvia

LT

=

Liettua

LU

=

Luxemburg

HU

=

Unkari

MT

=

Malta

NL

=

Alankomaat

AT

=

Itävalta

PL

=

Puola

PT

=

Portugali

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovakia

FI

=

Suomi

SE

=

Ruotsi

GB

=

Yhdistynyt kuningaskunta

yksinumeroinen luku, jolla yksilöidään kiintiövuosi ja joka on asianomaisen vuosiluvun viimeinen numero, esimerkiksi ”7” vuoden 2007 osalta,

kaksinumeroinen luku, jolla yksilöidään asiakirjan myöntävä viejämaan toimipaikka,

viisinumeroinen luku, joka on juokseva numero 00 001:n ja 99 999:n välillä ja joka on annettu asianomaiselle määräjäsenvaltiolle.

10 artikla

Vientilisenssi voidaan myöntää siinä tarkoitettujen tuotteiden lastaamisen jälkeen. Tällöin siinä on oltava maininta ”issued retrospectively” (myönnetty jälkikäteen).

11 artikla

Jos vientilisenssi varastetaan, katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää asiakirjan antaneelta toimivaltaiselta viranomaiselta kaksoiskappaleen, joka laaditaan tämän hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

Kyseisen lisenssin tällä tavoin annetussa kaksoiskappaleessa on oltava merkintä ”duplicate” (kaksoiskappale). Siinä on oltava sama päiväys kuin alkuperäisessä lisenssissä.

12 artikla

1.   Jos komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti, että haettu määrä voidaan lukea kyseessä olevaan määrälliseen rajoitukseen, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssi enintään viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tuoja on esittänyt vastaavan vientilisenssin alkuperäiskappaleen. Kyseisen esittämisen on tapahduttava viimeistään 31 päivänä maaliskuuta lisenssin mukaisten tavaroiden lähetysvuotta seuraavana vuonna. Minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on ilmoitettu määräpaikaksi vientilisenssissä edellyttäen, että komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti sen, että haettu määrä voidaan lukea kyseiseen määrälliseen rajoitukseen.

2.   Tuontilisenssit ovat voimassa neljä kuukautta niiden myöntämisestä. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat jatkaa voimassaoloaikaa tuojan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään neljällä kuukaudella.

3.   Tuontilisenssit on laadittava liitteessä III esitetyssä muodossa, ja ne ovat voimassa kaikkialla yhteisön tullialueella.

4.   Tuojan esittämässä tuontilisenssiä koskevassa ilmoituksessa tai hakemuksessa on oltava:

a)

viejän täydellinen nimi ja osoite;

b)

tuojan täydellinen nimi ja osoite;

c)

tavaroiden tarkka kuvaus ja Taric-koodi(t);

d)

tavaroiden alkuperämaa;

e)

lähetysmaa;

f)

asianmukainen tuoteryhmä ja kyseisten tuotteiden määrä;

g)

nettopaino Taric-nimikkeittäin;

h)

tuotteiden CIF-arvo yhteisön rajalla Taric-nimikkeittäin;

i)

maininta siitä, ovatko kyseiset tuotteet kakkoslaatua tai laatuvaatimuksia vastaamattomia;

j)

tarvittaessa maksu- ja toimituspäivämäärä sekä konossementin ja ostosopimuksen jäljennös;

k)

vientilisenssin päiväys ja numero;

l)

hallinnollisiin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävä sisäinen koodi;

m)

päivämäärä ja tuojan allekirjoitus.

5.   Tuojat eivät ole velvollisia tuomaan tuontilisenssin mukaista kokonaismäärää yhtenä lähetyksenä.

13 artikla

Jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämien tuontilisenssien voimassaolo riippuu toimivaltaisten Kazakstanin tasavallan viranomaisten myöntämien vientilisenssien, joiden perusteella tuontilisenssit on myönnetty, voimassaoloajasta ja niissä mainituista määristä.

14 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti syrjimättä mitään yhteisön tuojaa riippumatta siitä, missä tämän sijoittautumispaikka on yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien sääntöjen mukaisten edellytysten noudattamista.

15 artikla

1.   Jos komissio toteaa, että Kazakstanin tasavallan tietyn tuoteryhmän osalta myöntämien vientilisenssien mukaiset kokonaismäärät ylittävät kyseiselle tuoteryhmälle vahvistetun määrällisen rajoituksen, jäsenvaltioiden toimivaltaisille lisenssiviranomaisille on ilmoitettava tästä viipymättä, jotta tuontilisenssien myöntäminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa komissio aloittaa neuvottelut viipymättä.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä tuontilisenssejä Kazakstanin tasavallasta peräisin oleville tuotteille, joilla ei ole 6–11 artiklan säännösten mukaisesti myönnettyjä vientilisenssejä.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 12 artiklassa tarkoitettujen tuontilisenssien myöntämiseen liitteessä III esitetyn tuontilisenssin mallin mukaisia lomakkeita.

2.   Tuontilisenssilomakkeet ja niiden otteet on laadittava kahtena kappaleena, joista yhdessä kappaleessa, joka annetaan hakijalle, on maininta ”Holder's copy” (lisenssinhaltijan kappale) ja numero 1 ja joista toisessa, joka jää lisenssin myöntävälle viranomaiselle, on maininta ”Copy for the issuing authority” (lisenssin myöntävän viranomaisen kappale) ja numero 2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää lisäkappaleita lomakkeeseen 2 hallinnollisia tarkoituksia varten.

3.   Lomakkeet on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoituspaperille, jonka paino on 55–65 grammaa neliömetriltä. Niiden on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä; rivivälin on oltava 4,24 millimetriä (tuuman kuudesosa); lomakkeiden asettelua on noudatettava tarkoin. Kappaleen numero 1, joka on itse lisenssi, molemmilla puolilla on lisäksi oltava punaisella painettu aaltomainen taustakuvio mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehtyjen väärennösten paljastamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava lomakkeiden painattamisesta. Ne voidaan myös painaa kirjapainoissa, jotka nimeää jäsenvaltio, jossa ne sijaitsevat. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava viittaus jäsenvaltion suorittamaan nimeämiseen. Jokaisessa lomakkeessa on oltava painolaitoksen nimi- ja osoitetiedot tai merkki, jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa.

5.   Tuontilisensseille tai otteille on niitä myönnettäessä annettava myöntämisnumero, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät. Tuontilisenssin numero on ilmoitettava komissiolle sähköisesti 4 artiklan mukaisesti perustettua integroitua verkkoa käyttäen.

6.   Lisenssit ja otteet on laadittava asiakirjan myöntävän valtion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

7.   Toimivaltaiset viranomaiset mainitsevat kohdassa 10 asianomaisen terästuoteryhmän.

8.   Lupia myöntävien ja kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on tehtävä merkintänsä leimasimella. Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima voidaan kuitenkin korvata kirjaimia tai numeroita sisältävällä rei'itetyllä kohopainatuksella tai luvassa olevalla painatuksella. Asiakirjan myöntävien viranomaisten on käytettävä myönnetyn määrän merkitsemisessä väärentämisen estävää menetelmää siten, että numeroita tai merkintöjä on mahdotonta lisätä.

9.   Kappaleiden numero 1 ja 2 kääntöpuolella on oltava kohta, johon joko tulliviranomaiset voivat merkitä määrät, kun tuontimuodollisuudet on suoritettu, tai johon toimivaltaiset hallintoviranomaiset voivat merkitä määrät otetta annettaessa. Jos kiintiöön lukemiselle varattu tila lisenssissä tai sen otteessa ei ole riittävä, toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää asiakirjaan yhden tai useamman lisälehden, joissa on lisenssin tai otteen kappaleiden numero 1 ja 2 kääntöpuolen mukaiset kohdat. Kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on lyötävä leimansa siten, että sen toinen puolisko on lupalomakkeessa tai sen otteessa ja toinen puolisko lisälehdellä. Jos asiakirjassa on useampi kuin yksi lisälehti, vastaava leima on lyötävä samalla tavoin kullekin lehdelle ja sitä edeltävälle lehdelle.

10.   Jonkin jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä niiden tekemillä merkinnöillä on sama oikeusvaikutus jokaisessa muussa jäsenvaltiossa kuin kyseisten jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja merkinnöillä.

11.   Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen mukaan vaatia, että lisenssien tai otteiden sisältö käännetään jollekin asianomaisen jäsenvaltion viralliselle kielelle.

17 artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen Bulgariassa ja Romaniassa 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen vaaditaan tuontilisenssi, vaikka terästuotteet olisi lähetetty ennen kyseistä päivämäärää. Jos terästuotteet lähetetään Bulgariaan tai Romaniaan ennen 1 päivää tammikuuta 2007, tuontilisenssi on myönnettävä ilman eri toimenpiteitä ja ilman määrällistä rajoitusta konossementin tai muun yhteisön lisenssiviranomaisten vastaavana pitämän, lähetyspäivämäärän todistavan kuljetusasiakirjan esittämisen yhteydessä sen jälkeen, kun lisenssien hallinnoinnista (SIGL-järjestelmä) vastaava komission yksikkö on antanut hyväksyntänsä. Jos terästuotteet lähetetään Bulgariaan tai Romaniaan 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen, niihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä määrällisiä rajoituksia koskevia erityissääntöjä.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tästä poiketen 17 artikla tulee voimaan vasta Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  EUVL L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1758/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 1).


LIITE I

SA Levytuotteet

SA1. Kelat

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Raskaat levyt

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Muut valssatut litteät tuotteet

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


LIITE II

Image

Image

Image

Image


LIITE III

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция ”Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. ”Славянска” № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


LIITE V

MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

(tonnia)

Tuotteet

Vuosi 2007

SA. Levyvalmisteet

SA1. Kelat

87 125

SA2. Raskaat levyt

0

SA3. Muut levyvalmisteet

117 875


19.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/21


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1871/2006,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisön ja Ukrainan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (1) 22 artiklan 1 kohdassa määrätään, että joidenkin terästuotteiden kauppaan sovelletaan erityistä määrällisiä järjestelyjä koskevaa sopimusta.

(2)

Nykyisen Euroopan yhteisön ja Ukrainan hallituksen välisen tiettyjen terästuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (2), joka allekirjoitettiin 29 päivänä heinäkuuta 2005, voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

(3)

Alustavat neuvottelut sopimuspuolten välillä osoittavat, että molemmilla on aikomus tehdä uusi sopimus, joka koskee vuotta 2007 ja sitä seuraavia vuosia.

(4)

Siihen saakka, kunnes uusi sopimus allekirjoitetaan ja se tulee voimaan, vuodelle 2007 olisi vahvistettava määrälliset rajoitukset.

(5)

Ottaen huomioon, että vuoden 2006 määrällisten rajoitusten vahvistamisessa käytetyt edellytykset ovat edelleen olemassa, on tarkoituksenmukaista vahvistaa vuoden 2007 määrälliset rajoitukset samalle tasolle kuin vuonna 2006.

(6)

Keinojen tarjoaminen on tarpeen tämän järjestelmän hallinnoimiseksi Euroopan yhteisön sisällä siten, että uuden sopimuksen täytäntöönpanoa helpotetaan käyttämällä mahdollisimman paljon samanlaisia määräyksiä.

(7)

On tarpeen varmistaa, että kyseisten tuotteiden alkuperä tarkastetaan ja että tätä varten otetaan käyttöön asianmukaiset hallinnollisen yhteistyön menetelmät.

(8)

Vapaa-alueelle siirrettyjä tuotteita tai sellaisia tuotteita, jotka tuodaan tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä), ei pitäisi lukea kyseisille tuotteille vahvistettuihin rajoituksiin.

(9)

Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta on tarpeen, että kyseisiltä tuotteilta edellytetään yhteisön tuontilisenssiä niiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(10)

Sen varmistamiseksi, että määrällisiä rajoituksia ei ylitetä, on tarpeen vahvistaa hallintomenettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää tuontilisenssejä ennen kuin ne ovat saaneet komissiolta vahvistuksen siitä, että tarvittavat määrät ovat edelleen käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien 31 päivään joulukuuta 2007 saakka Ukrainasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin.

2.   Terästuotteet luokitellaan liitteen I mukaisiin tuoteryhmiin.

3.   Liitteessä I lueteltujen tuotteiden luokittelu perustuu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (3) käyttöön otettuun yhdistettyyn nimikkeistöön (CN).

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

1.   Ukrainasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa on noudatettava liitteessä V vahvistettuja määrällisiä rajoituksia. Ukrainasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää liitteessä II vahvistetun alkuperätodistuksen ja jäsenvaltioiden viranomaisten 4 artiklan säännösten mukaisesti myöntämän tuontilisenssin esittämistä.

2.   Sen varmistamiseksi, että määrät, joille tuontilisenssit myönnetään, eivät minään ajankohtana ylitä kullekin tuoteryhmälle asetettuja määrällisiä kokonaisrajoituksia, liitteessä IV luetellut toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontilisenssejä vasta saatuaan komissiolta vahvistuksen siitä, että määriä on edelleen käytettävissä niiden terästuotteiden tuoteryhmän ja toimittajamaan määrällisten rajoitusten puitteissa, joiden osalta yksi tai useampi tuoja on jättänyt hakemuksen kyseisille viranomaisille.

3.   Luvallinen tuonti luetaan kyseessä olevaan liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen. Tuotteiden lähetyksen katsotaan tapahtuneen päivänä, jona ne on lastattu vievään kuljetusvälineeseen.

3 artikla

1.   Liitteessä V tarkoitettuja määrällisiä rajoituksia ei sovelleta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siirrettyihin tuotteisiin eikä tuotteisiin, jotka on tuotu tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen tuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä).

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet luovutetaan lopulta vapaaseen liikkeeseen joko muuttumattomassa tilassa taikka käsittelyn tai jalostuksen jälkeen, sovelletaan 2 artiklan 2 kohtaa, ja tällä tavoin vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet luetaan kyseessä oleviin liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin.

4 artikla

1.   Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa, liitteessä IV lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ennen tuontilisenssien myöntämistä ilmoitettava komissiolle niiden vastaanottamiensa tuontilisenssihakemusten määrät, joiden tueksi on liitetty alkuperäiset vientilisenssit. Tämän jälkeen komissio ilmoittaa, ovatko haetut määrät käytettävissä tuontia varten, siinä aikajärjestyksessä, jossa jäsenvaltioiden ilmoitukset vastaanotetaan (ns. aikaprioriteettiperiaatteella).

2.   Komissiolle toimitettuihin ilmoituksiin sisältyvät hakemukset ovat hyväksyttävissä, jos niissä todetaan selvästi jokaisessa tapauksessa viejämaa, käytettävä tuotekoodi, tuotavat määrät, vientilisenssin numero, kiintiövuosi ja jäsenvaltio, jossa tuotteet on tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

3.   Komissio vahvistaa mahdollisuuksien mukaan viranomaisille hakemuksiin merkityn täydellisen määrän, joka on ilmoitettu kunkin tuoteryhmän osalta.

4.   Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat viipymättä komissiolle, kun näille on ilmoitettu määristä, jotka on jätetty käyttämättä tuontilisenssin voimassaoloaikana. Kyseiset käyttämättömät määrät siirretään kussakin tuoteryhmässä ilman eri toimenpiteitä yhteisön yhteenlasketun määrällisen rajoituksen jäljelle jääneisiin määriin.

5.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava sähköisesti tätä varten perustetussa integroidussa verkossa, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää väliaikaisesti muuta toimitustapaa.

6.   Tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat myönnetään 12–16 artiklan mukaisesti.

7.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle jo myönnettyjen tuontilisenssien tai vastaavien asiakirjojen peruuttamisesta, jos Ukrainan toimivaltaiset viranomaiset ovat mitätöineet tai peruuttaneet vastaavat vientilisenssit. Jos Ukrainan toimivaltaiset viranomaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet komissiolle tai jonkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vientilisenssin mitätöimisestä tai peruuttamisesta sen jälkeen, kun sitä koskevat tuotteet on tuotu yhteisöön, kyseiset määrät luetaan asianomaiseen liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

5 artikla

1.   Jos komissiolla on tiedossa, että liitteessä I luetellut Ukrainasta peräisin olevat tuotteet on lastattu kuljetusvälineestä toiseen, niiden reittiä on muutettu tai ne on muulla tavalla tuotu yhteisöön kiertämällä 2 artiklan mukaisia määrällisiä rajoituksia, ja että välttämättömien tarkistusten tekeminen on tarpeen, komissio pyytää neuvottelujen aloittamista sopimukseen pääsemiseksi vastaavien määrällisten rajoitusten tarvittavasta tarkistamisesta.

2.   Siihen asti, kunnes 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulos on selvillä, komissio voi pyytää Ukrainaa toteuttamaan tarvittavat varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten neuvottelujen perusteella sovitut määrällisiä rajoituksia koskevat tarkistukset voidaan toteuttaa.

3.   Jos yhteisö ja Ukraina eivät pääse tyydyttävään ratkaisuun ja jos komissio toteaa, että on olemassa selvät todisteet määrällisten rajoitusten kiertämisestä, komissio vähentää määrällisistä rajoituksista vastaavan määrän tuotteita, jotka ovat peräisin Ukrainasta.

6 artikla

1.   Vientilisenssiä (joka on Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä) on edellytettävä liitteessä V vahvistettujen määrällisten rajoitusten alaisten terästuotteiden kaikilta lähetyksiltä mainittuihin rajoituksiin asti.

2.   Tuojan on esitettävä vientilisenssin alkuperäiskappale 12 artiklassa tarkoitetun tuontilisenssin myöntämistä varten.

7 artikla

1.   Määrällisiä rajoituksia varten tarvittavan vientilisenssin on oltava liitteessä II esitetyn mallin mukainen ja siinä on muun muassa vahvistettava, että kyseisten tavaroiden määrä on luettu asianomaiselle tuoteryhmälle vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

2.   Kukin vientilisenssi voi koskea ainoastaan yhtä liitteessä I mainittua tuoteryhmää.

8 artikla

Vientituotteet luetaan asianomaisiin liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin ja lähetetään 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 artikla

1.   Edellä 6 artiklassa tarkoitetussa vientilisenssissä voi olla lisäkappaleita, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi. Vientilisenssi lisäkappaleineen ja alkuperätodistus lisäkappaleineen on laadittava englannin kielellä.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat täytetään käsin, tiedot on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

3.   Vientilisenssien tai vastaavien asiakirjojen on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä. Paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä hiokkeetonta kirjoituspaperia, jonka paino on vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Jokaisessa osassa on oltava painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuneen väärentämisen silmin havaittavaksi.

4.   Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät ainoastaan alkuperäiskappaleen voimassa olevaksi tämän asetuksen säännösten mukaista tuontia varten.

5.   Kussakin vientilisenssissä tai vastaavassa asiakirjassa on oltava yhdenmukainen painettu tai muulla tavoin merkitty sarjanumero, jolla asiakirja voidaan yksilöidä.

6.   Tässä numerossa on oltava seuraavat osat:

kaksi kirjainta, joilla viejämaa yksilöidään seuraavasti:

UA

=

Ukraina

kaksi kirjainta, joilla aiottu määräjäsenvaltio yksilöidään seuraavasti:

BE

=

Belgia

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Tšekki

DK

=

Tanska

DE

=

Saksa

EE

=

Viro

EL

=

Kreikka

ES

=

Espanja

FR

=

Ranska

IE

=

Irlanti

IT

=

Italia

CY

=

Kypros

LV

=

Latvia

LT

=

Liettua

LU

=

Luxemburg

HU

=

Unkari

MT

=

Malta

NL

=

Alankomaat

AT

=

Itävalta

PL

=

Puola

PT

=

Portugali

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovakia

FI

=

Suomi

SE

=

Ruotsi

GB

=

Yhdistynyt kuningaskunta

yksinumeroinen luku, jolla yksilöidään kiintiövuosi ja joka on asianomaisen vuosiluvun viimeinen numero, esimerkiksi ”7” vuoden 2007 osalta

kaksinumeroinen luku, jolla yksilöidään asiakirjan myöntävä toimipaikka viejämaassa

viisinumeroinen luku, joka on juokseva numero 00 001:n ja 99 999:n välillä ja joka on annettu kyseessä olevalle määräjäsenvaltiolle.

10 artikla

Vientilisenssi voidaan myöntää siinä tarkoitettujen tuotteiden lastaamisen jälkeen. Tällöin siinä on oltava maininta ”issued retrospectively” (myönnetty takautuvasti).

11 artikla

Jos vientilisenssi varastetaan, katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää asiakirjan antaneelta toimivaltaiselta viranomaiselta kaksoiskappaleen, joka laaditaan tämän hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

Tällä tavoin annetussa lisenssin kaksoiskappaleessa on oltava merkintä ”duplicate” (kaksoiskappale). Siinä on oltava sama päiväys kuin alkuperäisessä lisenssissä.

12 artikla

1.   Jos komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti, että haettu määrä on käytettävissä kyseessä olevan määrällisen rajoituksen puitteissa, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssi enintään viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tuoja on esittänyt vastaavan vientilisenssin alkuperäiskappaleen. Lisenssin esittämisen on tapahduttava viimeistään 31 päivänä maaliskuuta lisenssin mukaisten tavaroiden lähetysvuotta seuraavana vuonna. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on ilmoitettu määräpaikaksi vientilisenssissä, edellyttäen, että komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti sen, että haettu määrä on käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa.

2.   Tuontilisenssit ovat voimassa neljä kuukautta niiden myöntämisestä. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat jatkaa voimassaoloaikaa tuojan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään neljällä kuukaudella.

3.   Tuontilisenssit on laadittava liitteessä III esitetyssä muodossa, ja ne ovat voimassa kaikkialla yhteisön tullialueella.

4.   Tuojan esittämässä tuontilisenssiä koskevassa ilmoituksessa tai hakemuksessa on oltava

a)

viejän täydellinen nimi ja osoite;

b)

tuojan täydellinen nimi ja osoite;

c)

tavaroiden tarkka kuvaus ja Taric-koodi(t);

d)

tavaroiden alkuperämaa;

e)

lähetysmaa;

f)

kyseessä oleva tuoteryhmä ja tuotavien tuotteiden määrä;

g)

nettopaino Taric-nimikkeittäin;

h)

tuotteiden CIF-arvo yhteisön rajalla Taric-nimikkeittäin;

i)

maininta siitä, ovatko kyseiset tuotteet kakkoslaatua tai laatuvaatimuksia vastaamattomia;

j)

tarvittaessa maksu- ja toimituspäivä ja konossementin tai ostosopimuksen jäljennös;

k)

vientilisenssin päiväys ja numero;

l)

hallinnollisiin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävä sisäinen koodi;

m)

päiväys ja tuojan allekirjoitus.

5.   Tuojat eivät ole velvollisia tuomaan tuontilisenssin mukaista kokonaismäärää yhtenä lähetyksenä.

13 artikla

Jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämien tuontilisenssien voimassaolo riippuu toimivaltaisten Ukrainan viranomaisten myöntämien, tuontilisenssien myöntämisen perusteena olevien vientilisenssien voimassaoloajasta ja niissä mainituista määristä.

14 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti syrjimättä mitään yhteisön tuojaa riippumatta siitä, missä tämän sijoittautumispaikka on yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien sääntöjen mukaisten ehtojen noudattamista.

15 artikla

1.   Jos komissio toteaa, että Ukrainan tietyn tuoteryhmän osalta myöntämien vientilisenssien mukaiset kokonaismäärät ylittävät kyseiselle tuoteryhmälle vahvistetun määrällisen rajoituksen, jäsenvaltioiden toimivaltaisille lisenssiviranomaisille on ilmoitettava siitä viipymättä, jotta tuontilisenssien myöntäminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa komissio aloittaa neuvottelut viipymättä.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä tuontilisenssejä Ukrainasta peräisin oleville tuotteille, joilla ei ole 6–11 artiklan säännösten mukaisesti myönnettyjä vientilisenssejä.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 12 artiklassa tarkoitettujen tuontilisenssien myöntämiseen liitteessä III esitetyn tuontilisenssin mallin mukaisia lomakkeita.

2.   Tuontilisenssilomakkeet ja niiden otteet on laadittava kahtena kappaleena, joista yhdessä kappaleessa, joka annetaan hakijalle, on maininta ”Holder’s copy” (lisenssinhaltijan kappale) ja numero 1 ja joista toisessa, joka jää lisenssin myöntävälle viranomaiselle, on maininta ”Copy for the issuing authority” (lisenssin myöntävän viranomaisen kappale) ja numero 2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää lomakkeeseen 2 lisäkappaleita hallinnollisia tarkoituksia varten.

3.   Lomakkeet on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoituspaperille, jonka paino on 55–65 grammaa neliömetriä kohden. Niiden on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä, rivivälin on oltava 4,24 millimetriä (tuuman kuudesosa), ja lomakkeiden asettelua on tarkoin noudatettava. Varsinaisen lisenssin muodostavan kappaleen numero 1 molemmilla puolilla on lisäksi oltava punaisella painettu aaltomainen taustakuvio mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehtyjen väärennösten paljastamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava lomakkeiden painattamisesta. Ne voidaan myös painaa kirjapainoissa, jotka nimeää jäsenvaltio, jossa ne sijaitsevat. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava viittaus jäsenvaltion suorittamaan nimeämiseen. Jokaisessa lomakkeessa on oltava painolaitoksen nimi- ja osoitetiedot tai merkki, jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa.

5.   Tuontilisensseille tai otteille on niitä myönnettäessä annettava myöntämisnumero, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat. Tuontilisenssin numero on ilmoitettava komissiolle sähköisesti 4 artiklan mukaisesti perustettua integroitua verkkoa käyttäen.

6.   Lisenssit ja otteet on laadittava asiakirjan yhdellä tai useammalla myöntävän valtion virallisella kielellä.

7.   Toimivaltaiset viranomaiset mainitsevat kyseessä olevan terästuoteryhmän kohdassa 10.

8.   Lupia myöntävien ja kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on tehtävä merkintänsä leimasimella. Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima voidaan kuitenkin korvata kirjaimia tai numeroita sisältävällä rei'itetyllä kohopainatuksella tai luvassa olevalla painatuksella. Asiakirjan myöntävien viranomaisten on käytettävä myönnetyn määrän merkitsemisessä väärentämisen estävää menetelmää siten, että numeroita tai merkintöjä on mahdotonta lisätä.

9.   Kappaleiden numero 1 ja 2 kääntöpuolella on oltava kohta, johon joko tulliviranomaiset voivat merkitä määrät, kun tuontimuodollisuudet on suoritettu, tai johon toimivaltaiset hallintoviranomaiset voivat merkitä määrät otetta annettaessa. Jos kiintiöön lukemiselle varattu tila lisenssissä tai sen otteessa ei ole riittävä, toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää asiakirjaan yhden tai useamman lisälehden, joissa on lisenssin tai otteen kappaleiden nro 1 ja 2 kääntöpuolen mukaiset kohdat. Kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on leimattava asiakirja siten, että sen toinen puolisko on lisenssissä tai sen otteessa ja toinen puolisko lisälehdellä. Jos asiakirjassa on useampi kuin yksi lisälehti, vastaava leima on lyötävä samalla tavoin kullekin lehdelle ja sitä edeltävälle lehdelle.

10.   Jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä näiden tekemillä merkinnöillä on sama oikeusvaikutus jokaisessa muussa jäsenvaltiossa kuin niiden omien viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja merkinnöillä.

11.   Kyseessä olevien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen mukaan vaatia, että lisenssien tai otteiden sisältö käännetään jollekin niiden viralliselle kielelle.

17 artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen Bulgariassa ja Romaniassa 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen vaaditaan tuontilisenssi, vaikka terästuotteet olisi lähetetty ennen kyseistä päivämäärää. Jos terästuotteet lähetetään Bulgariaan tai Romaniaan ennen 1 päivää tammikuuta 2007, tuontilisenssi on myönnettävä ilman eri toimenpiteitä ja ilman määrällistä rajoitusta konossementin tai muun yhteisön lisenssiviranomaisten vastaavana pitämän, lähetyspäivämäärän todistavan kuljetusasiakirjan esittämisen yhteydessä sen jälkeen, kun lisenssien hallinnoinnista (SIGL-järjestelmä) vastaava komission yksikkö on antanut hyväksyntänsä. Jos terästuotteet lähetetään Bulgariaan tai Romaniaan 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen, niihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä määrällisiä rajoituksia koskevia erityissääntöjä.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tästä poiketen 17 artikla tulee voimaan vasta Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 49, 19.2.1998, s. 3.

(2)  EUVL L 232, 8.9.2005, s. 43.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1758/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 1).


LIITE I

SA Valssatut levytuotteet

SA1. (kelat)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225401510

 

7225502010

 

7225309000

SA2. (raskaat levyt)

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA3. (muut levytuotteet)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Pitkät tuotteet

SB1. (tangot)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. (valssi-lanka)

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. (muut pitkät tuotteet)

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


LIITE II

Image

Image

Image

Image


LIITE III

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция ”Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. ”Славянска” № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


LIITE V

MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

(tonnia)

Tuotteet

Vuosi 2007

SA Levytuotteet

SA1. Kelat

153 750

SA2. Raskaat levyt

356 700

SA3. Muut levytuotteet

99 425

SB. Pitkät tuotteet

SB1. Tangot

30 750

SB2. Valssilanka

128 125

SB3. Muut pitkät tuotteet

235 750


19.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/41


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1872/2006,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisön ja Venäjän federaation välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (1) 21 artiklan 1 kohdassa määrätään, että joidenkin terästuotteiden kauppaan sovelletaan erityistä määrällisiä järjestelyjä koskevaa sopimusta.

(2)

Nykyisen Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiettyjen terästuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (2), joka allekirjoitettiin 3 päivänä marraskuuta 2005, voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

(3)

Alustavat neuvottelut sopimuspuolten välillä osoittavat, että molemmilla on aikomus tehdä uusi sopimus, joka koskee vuotta 2007 ja sitä seuraavia vuosia.

(4)

Siihen saakka, kunnes uusi sopimus allekirjoitetaan ja se tulee voimaan, vuodelle 2007 olisi vahvistettava määrälliset rajoitukset.

(5)

Ottaen huomioon, että vuoden 2006 määrällisten rajoitusten vahvistamisessa käytetyt edellytykset ovat edelleen olemassa, on tarkoituksenmukaista vahvistaa vuoden 2007 määrälliset rajoitukset samalle tasolle kuin vuonna 2006.

(6)

Keinojen tarjoaminen on tarpeen tämän järjestelmän hallinnoimiseksi Euroopan yhteisön sisällä siten, että uuden sopimuksen täytäntöönpanoa helpotetaan käyttämällä mahdollisimman paljon samanlaisia määräyksiä.

(7)

On tarpeen varmistaa, että kyseisten tuotteiden alkuperä tarkastetaan ja että tätä varten otetaan käyttöön asianmukaiset hallinnollisen yhteistyön menetelmät.

(8)

Vapaa-alueelle siirrettyjä tuotteita tai sellaisia tuotteita, jotka tuodaan tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä), ei pitäisi lukea kyseisille tuotteille vahvistettuihin rajoituksiin.

(9)

Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta on tarpeen, että kyseisiltä tuotteilta edellytetään yhteisön tuontilisenssiä niiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(10)

Sen varmistamiseksi, että määrällisiä rajoituksia ei ylitetä, on tarpeen vahvistaa hallintomenettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää tuontilisenssejä ennen kuin ne ovat saaneet komissiolta vahvistuksen siitä, että tarvittavat määrät ovat edelleen käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien 31 päivään joulukuuta 2007 saakka Venäjän federaatiosta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden tuontiin yhteisöön.

2.   Terästuotteet luokitellaan liitteen I mukaisiin tuoteryhmiin.

3.   Liitteessä I lueteltujen tuotteiden luokittelu perustuu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (3) käyttöön otettuun yhdistettyyn nimikkeistöön (CN).

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

1.   Venäjän federaatiosta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa on noudatettava liitteessä V vahvistettuja määrällisiä rajoituksia. Venäjän federaatiosta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää liitteessä II vahvistetun alkuperätodistuksen ja jäsenvaltioiden viranomaisten 4 artiklan säännösten mukaisesti myöntämän tuontiluvan esittämistä.

2.   Sen varmistamiseksi, että määrät, joille tuontilisenssit myönnetään, eivät minään ajankohtana ylitä kullekin tuoteryhmälle asetettuja määrällisiä kokonaisrajoituksia, liitteessä IV luetellut toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontilisenssejä vasta saatuaan komissiolta vahvistuksen siitä, että määriä on edelleen käytettävissä niiden terästuotteiden tuoteryhmän ja toimittajamaan määrällisten rajoitusten puitteissa, joiden osalta yksi tai useampi tuoja on jättänyt hakemuksen kyseisille viranomaisille.

3.   Luvallinen tuonti luetaan kyseessä olevaan liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen. Tuotteiden lähetyksen katsotaan tapahtuneen päivänä, jona ne on lastattu vievään kuljetusvälineeseen.

3 artikla

1.   Liitteessä V tarkoitettuja määrällisiä rajoituksia ei sovelleta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siirrettyihin tuotteisiin eikä tuotteisiin, jotka on tuotu tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen tuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä).

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet luovutetaan lopulta vapaaseen liikkeeseen joko muuttumattomassa tilassa taikka käsittelyn tai jalostuksen jälkeen, sovelletaan 2 artiklan 2 kohtaa, ja tällä tavoin vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet luetaan kyseessä oleviin liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin.

4 artikla

1.   Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa, liitteessä IV lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ennen tuontilisenssien myöntämistä ilmoitettava komissiolle niiden vastaanottamiensa tuontilisenssihakemusten määrät, joiden tueksi on liitetty alkuperäiset vientilisenssit. Tämän jälkeen komissio ilmoittaa, ovatko haetut määrät käytettävissä tuontia varten, siinä aikajärjestyksessä, jossa jäsenvaltioiden ilmoitukset vastaanotetaan (ns. aikaprioriteettiperiaatteella).

2.   Komissiolle toimitettuihin ilmoituksiin sisältyvät hakemukset ovat hyväksyttävissä, jos niissä todetaan selvästi jokaisessa tapauksessa viejämaa, käytettävä tuotekoodi, tuotavat määrät, vientilisenssin numero, kiintiövuosi ja jäsenvaltio, jossa tuotteet on tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

3.   Komissio vahvistaa mahdollisuuksien mukaan viranomaisille hakemuksiin merkityn täydellisen määrän, joka on ilmoitettu kunkin tuoteryhmän osalta.

4.   Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat viipymättä komissiolle, kun näille on ilmoitettu määristä, jotka on jätetty käyttämättä tuontilisenssin voimassaoloaikana. Kyseiset käyttämättömät määrät siirretään kussakin tuoteryhmässä ilman eri toimenpiteitä yhteisön yhteenlasketun määrällisen rajoituksen jäljelle jääneisiin määriin.

5.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava sähköisesti tätä varten perustetussa integroidussa verkossa, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää väliaikaisesti muuta toimitustapaa.

6.   Tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat myönnetään 12–16 artiklan mukaisesti.

7.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle jo annettujen tuontilisenssien tai vastaavien asiakirjojen mitätöimisestä, jos Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset ovat peruuttaneet tai mitätöineet vastaavat vientilisenssit. Jos Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset kuitenkin ovat ilmoittaneet komissiolle tai jonkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vientilisenssin mitätöimisestä tai peruuttamisesta sen jälkeen, kun kyseiset tuotteet on jo tuotu yhteisöön, kyseiset määrät luetaan asianomaiseen liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

5 artikla

1.   Jos komissiolla on tiedossa, että liitteessä I luetellut Venäjän federaatiosta peräisin olevat tuotteet on lastattu kuljetusvälineestä toiseen, niiden reittiä on muutettu tai ne on muulla tavalla tuotu yhteisöön kiertämällä 2 artiklan mukaisia määrällisiä rajoituksia ja että välttämättömien tarkistusten tekeminen on tarpeen, komissio pyytää neuvottelujen aloittamista sopimukseen pääsemiseksi vastaavien määrällisten rajoitusten tarvittavasta tarkistamisesta.

2.   Siihen asti, kunnes 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulos on selvillä, komissio voi pyytää Venäjän federaatiota toteuttamaan tarvittavat varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten neuvottelujen perusteella sovitut määrällisiä rajoituksia koskevat tarkistukset voidaan toteuttaa.

3.   Jos yhteisö ja Venäjän federaatio eivät pääse tyydyttävään ratkaisuun ja jos komissio toteaa, että on olemassa selvät todisteet määrällisten rajoitusten kiertämisestä, komissio vähentää määrällisistä rajoituksista vastaavan määrän tuotteita, jotka ovat peräisin Venäjän federaatiosta.

6 artikla

1.   Vientilisenssiä (joka on Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten myöntämä) on edellytettävä liitteessä V vahvistettujen määrällisten rajoitusten alaisten terästuotteiden kaikilta lähetyksiltä mainittuihin rajoituksiin asti.

2.   Tuojan on esitettävä vientilisenssin alkuperäiskappale 12 artiklassa tarkoitetun tuontilisenssin myöntämistä varten.

7 artikla

1.   Määrällisiä rajoituksia varten tarvittavan vientilisenssin on oltava liitteessä II esitetyn mallin mukainen ja siinä on muun muassa vahvistettava, että kyseisten tavaroiden määrä on luettu asianomaiselle tuoteryhmälle vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

2.   Kukin vientilisenssi voi koskea ainoastaan yhtä liitteessä I mainittua tuoteryhmää.

8 artikla

Vientituotteet luetaan asianomaisiin liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin ja lähetetään 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 artikla

1.   Edellä 6 artiklassa tarkoitetussa vientilisenssissä voi olla lisäkappaleita, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi. Vientilisenssi lisäkappaleineen ja alkuperätodistus lisäkappaleineen on laadittava englannin kielellä.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat täytetään käsin, tiedot on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

3.   Vientilisenssien tai vastaavien asiakirjojen on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä. Paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä hiokkeetonta kirjoituspaperia, jonka paino on vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Jokaisessa osassa on oltava painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuneen väärentämisen silmin havaittavaksi.

4.   Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät ainoastaan alkuperäiskappaleen voimassa olevaksi tämän asetuksen säännösten mukaista tuontia varten.

5.   Kussakin vientilisenssissä tai vastaavassa asiakirjassa on oltava yhdenmukainen painettu tai muulla tavoin merkitty sarjanumero, jolla asiakirja voidaan yksilöidä.

6.   Tässä numerossa on oltava seuraavat osat:

kaksi kirjainta, joilla viejämaa yksilöidään seuraavasti:

RU

=

Venäjän federaatio

kaksi kirjainta, joilla aiottu määräjäsenvaltio yksilöidään seuraavasti:

BE

=

Belgia

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Tšekki

DK

=

Tanska

DE

=

Saksa

EE

=

Viro

EL

=

Kreikka

ES

=

Espanja

FR

=

Ranska

IE

=

Irlanti

IT

=

Italia

CY

=

Kypros

LV

=

Latvia

LT

=

Liettua

LU

=

Luxemburg

HU

=

Unkari

MT

=

Malta

NL

=

Alankomaat

AT

=

Itävalta

PL

=

Puola

PT

=

Portugali

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovakia

FI

=

Suomi

SE

=

Ruotsi

GB

=

Yhdistynyt kuningaskunta

yksinumeroinen luku, jolla yksilöidään kiintiövuosi ja joka on asianomaisen vuosiluvun viimeinen numero, esimerkiksi ”7” vuoden 2007 osalta

kaksinumeroinen luku, jolla yksilöidään asiakirjan myöntävä toimipaikka viejämaassa

viisinumeroinen luku, joka on juokseva numero 00 001:n ja 99 999:n välillä ja joka on annettu kyseessä olevalle määräjäsenvaltiolle.

10 artikla

Vientilisenssi voidaan myöntää siinä tarkoitettujen tuotteiden lastaamisen jälkeen. Tällöin siinä on oltava maininta ”issued retrospectively” (myönnetty takautuvasti).

11 artikla

Jos vientilisenssi varastetaan, katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää asiakirjan antaneelta toimivaltaiselta viranomaiselta kaksoiskappaleen, joka laaditaan tämän hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

Tällä tavoin annetussa lisenssin kaksoiskappaleessa on oltava merkintä ”duplicate” (kaksoiskappale). Siinä on oltava sama päiväys kuin alkuperäisessä lisenssissä.

12 artikla

1.   Jos komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti, että haettu määrä on edelleen käytettävissä kyseessä olevan määrällisen rajoituksen puitteissa, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssi enintään viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tuoja on esittänyt vastaavan vientilisenssin alkuperäiskappaleen. Lisenssin esittämisen on tapahduttava viimeistään 31 päivänä maaliskuuta lisenssin mukaisten tavaroiden lähetysvuotta seuraavana vuonna. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on ilmoitettu määräpaikaksi vientilisenssissä edellyttäen, että komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti sen, että haettu määrä on käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa.

2.   Tuontilisenssit ovat voimassa neljä kuukautta niiden myöntämisestä. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat jatkaa voimassaoloaikaa tuojan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään neljällä kuukaudella.

3.   Tuontilisenssit on laadittava liitteessä III esitetyssä muodossa, ja ne ovat voimassa kaikkialla yhteisön tullialueella.

4.   Tuojan esittämässä tuontilisenssiä koskevassa ilmoituksessa tai hakemuksessa on oltava

a)

viejän täydellinen nimi ja osoite;

b)

tuojan täydellinen nimi ja osoite;

c)

tavaroiden tarkka kuvaus ja Taric-koodi(t);

d)

tavaroiden alkuperämaa;

e)

lähetysmaa;

f)

kyseessä oleva tuoteryhmä ja tuotavien tuotteiden määrä;

g)

nettopaino Taric-nimikkeittäin;

h)

tuotteiden CIF-arvo yhteisön rajalla Taric-nimikkeittäin;

i)

maininta siitä, ovatko kyseiset tuotteet kakkoslaatua tai laatuvaatimuksia vastaamattomia;

j)

tarvittaessa maksu- ja toimituspäivä ja konossementin tai ostosopimuksen jäljennös;

k)

vientilisenssin päiväys ja numero;

l)

hallinnollisiin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävä sisäinen koodi;

m)

päiväys ja tuojan allekirjoitus.

5.   Tuojat eivät ole velvollisia tuomaan tuontilisenssin mukaista kokonaismäärää yhtenä lähetyksenä.

13 artikla

Jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämien tuontilisenssien voimassaolo riippuu toimivaltaisten Venäjän federaation viranomaisten myöntämien, tuontilisenssien myöntämisen perusteena olevien vientilisenssien voimassaoloajasta ja niissä mainituista määristä.

14 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti syrjimättä mitään yhteisön tuojaa riippumatta siitä, missä tämän sijoittautumispaikka on yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien sääntöjen mukaisten ehtojen noudattamista.

15 artikla

1.   Jos komissio toteaa, että Venäjän federaation tietyn tuoteryhmän osalta myöntämien vientilisenssien mukaiset kokonaismäärät ylittävät kyseiselle tuoteryhmälle vahvistetun määrällisen rajoituksen, jäsenvaltioiden toimivaltaisille lisenssiviranomaisille on ilmoitettava siitä viipymättä, jotta tuontilisenssien myöntäminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa komissio aloittaa neuvottelut viipymättä.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä tuontilisenssejä Venäjän federaatiosta peräisin oleville tuotteille, joilla ei ole 6–11 artiklan säännösten mukaisesti myönnettyjä vientilisenssejä.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 12 artiklassa tarkoitettujen tuontilisenssien myöntämiseen liitteessä III esitetyn tuontilisenssin mallin mukaisia lomakkeita.

2.   Tuontilisenssilomakkeet ja niiden otteet on laadittava kahtena kappaleena, joista yhdessä kappaleessa, joka annetaan hakijalle, on maininta ”Holder's copy” (lisenssinhaltijan kappale) ja numero 1 ja joista toisessa, joka jää lisenssin myöntävälle viranomaiselle, on maininta ”Copy for the issuing authority” (lisenssin myöntävän viranomaisen kappale) ja numero 2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää lomakkeeseen 2 lisäkappaleita hallinnollisia tarkoituksia varten.

3.   Lomakkeet on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoituspaperille, jonka paino on 55–65 grammaa neliömetriä kohden. Niiden on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä, rivivälin on oltava 4,24 millimetriä (tuuman kuudesosa), ja lomakkeiden asettelua on tarkoin noudatettava. Varsinaisen lisenssin muodostavan kappaleen numero 1 molemmilla puolilla on lisäksi oltava punaisella painettu aaltomainen taustakuvio mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehtyjen väärennösten paljastamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava lomakkeiden painattamisesta. Ne voidaan myös painaa kirjapainoissa, jotka nimeää jäsenvaltio, jossa ne sijaitsevat. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava viittaus jäsenvaltion suorittamaan nimeämiseen. Jokaisessa lomakkeessa on oltava painolaitoksen nimi- ja osoitetiedot tai merkki, jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa.

5.   Tuontilisensseille tai otteille on niitä myönnettäessä annettava myöntämisnumero, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat. Tuontilisenssin numero on ilmoitettava komissiolle sähköisesti 4 artiklan mukaisesti perustettua integroitua verkkoa käyttäen.

6.   Lisenssit ja otteet on laadittava yhdellä tai useammalla asiakirjan myöntävän valtion virallisella kielellä.

7.   Toimivaltaiset viranomaiset mainitsevat kyseessä olevan terästuoteryhmän kohdassa 10.

8.   Lupia myöntävien ja kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on tehtävä merkintänsä leimasimella. Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima voidaan kuitenkin korvata kirjaimia tai numeroita sisältävällä rei'itetyllä kohopainatuksella tai luvassa olevalla painatuksella. Asiakirjan myöntävien viranomaisten on käytettävä myönnetyn määrän merkitsemisessä väärentämisen estävää menetelmää siten, että numeroita tai merkintöjä on mahdotonta lisätä.

9.   Kappaleiden numero 1 ja 2 kääntöpuolella on oltava kohta, johon joko tulliviranomaiset voivat merkitä määrät, kun tuontimuodollisuudet on suoritettu, tai johon toimivaltaiset hallintoviranomaiset voivat merkitä määrät otetta annettaessa. Jos kiintiöön lukemiselle varattu tila lisenssissä tai sen otteessa ei ole riittävä, toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää asiakirjaan yhden tai useamman lisälehden, joissa on lisenssin tai otteen kappaleiden numero 1 ja 2 kääntöpuolen mukaiset kohdat. Kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on leimattava asiakirja siten, että sen toinen puolisko on lisenssissä tai sen otteessa ja toinen puolisko lisälehdellä. Jos asiakirjassa on useampi kuin yksi lisälehti, vastaava leima on lyötävä samalla tavoin kullekin lehdelle ja sitä edeltävälle lehdelle.

10.   Jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä näiden tekemillä merkinnöillä on sama oikeusvaikutus jokaisessa muussa jäsenvaltiossa kuin niiden omien viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja merkinnöillä.

11.   Kyseessä olevien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen mukaan vaatia, että lisenssien tai otteiden sisältö käännetään jollekin niiden viralliselle kielelle.

17 artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen Bulgariassa ja Romaniassa 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen vaaditaan tuontilisenssi, vaikka terästuotteet olisi lähetetty ennen kyseistä päivämäärää. Jos terästuotteet lähetetään Bulgariaan tai Romaniaan ennen 1 päivää tammikuuta 2007, tuontilisenssi on myönnettävä ilman eri toimenpiteitä ja ilman määrällistä rajoitusta konossementin tai muun yhteisön lisenssiviranomaisten vastaavana pitämän, lähetyspäivämäärän todistavan kuljetusasiakirjan esittämisen yhteydessä sen jälkeen, kun lisenssien hallinnoinnista (SIGL-järjestelmä) vastaava komission yksikkö on antanut hyväksyntänsä. Jos terästuotteet lähetetään Bulgariaan tai Romaniaan 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen, niihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä määrällisiä rajoituksia koskevia erityissääntöjä.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tästä poiketen 17 artikla tulee voimaan vasta Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 327, 28.11.1997, s. 3.

(2)  EUVL L 303, 22.11.2005, s. 39.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1758/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 1).


LIITE I

SA Valssatut levytuotteet

SA1.Kelat

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Raskaat levyt

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Muut valssatut litteät tuotteet

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Seosteräs-tuotteet

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226997010

SA5. Seos-teräksestä valmistetut kvarttolevyt

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Seos-teräksestä valmistetut kylmävalssatut pinnoitetut levyt

 

7225508000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Pitkät tuotteet

SB1. Tangot

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Valssilanka

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Muut pitkät tuotteet

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


LIITE II

Image

Image

Image

Image


LIITE III

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция ”Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. ”Славянска” № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


LIITE V

MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

(tonnia)

Tuotteet

Vuosi 2007

SA. Levytuotteet

SA1. Kelat

930 975

SA2. Raskaat levyt

195 358

SA3. Muut levytuotteet

399 485

SA4. Seosterästuotteet

99 507

SA5. Seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

22 047

SA6. Seosteräksestä valmistetut, kylmävalssatut pinnoitetut levyt

102 597

SB. Pitkät tuotteet

SB1. Tangot

46 072

SB2. Valssilanka

176 993

SB3. Muut pitkät tuotteet

299 685


19.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/61


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1873/2006,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2006,

edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille, annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja erityisesti henkilöstösääntöjen 56 a artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on annettu henkilöstösääntökomitean kuulemisen jälkeen,

sekä katsoo, että asetusta (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (2) olisi muutettava sen mukauttamiseksi Euroopan unionin toimielinten muuttuviin vuorotyötarpeisiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantovirke seuraavasti:

”Virkamiehellä, joka

työskentelee yhteisen tutkimuskeskuksen laitoksessa tai välillisessä toiminnassa, ja joka on palkattu tutkimus- ja investointimäärärahoista, tai

työskentelee tieto- ja viestintäteknologiapalvelujen yksikössä, turvallisuusyksikössä tai muussa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä hoitavassa yksikössä, puhelinkeskus- ja/tai tietopalvelussa, yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) ja/tai Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (ETTP) liittyvien operaatioiden tai hätä- ja kriisitilanteiden koordinoinnin tukitehtäviä hoitavassa yksikössä, tai ohjaa tai valvoo teknisiä laitteita, ja joka on palkattu toimintamäärärahoista,

on henkilöstösääntöjen 56 a artiklassa tarkoitettua vuorotyötä tehdessään oikeus korvaukseen seuraavasti:”

2)

Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan viimeinen virke.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 31/2005 (EUVL L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 38, 13.2.1976, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 860/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 26).


19.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/62


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1874/2006,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

116,5

204

77,8

999

97,2

0707 00 05

052

126,3

204

51,8

628

155,5

999

111,2

0709 90 70

052

119,8

204

66,1

999

93,0

0805 10 20

052

59,9

388

72,8

999

66,4

0805 20 10

052

30,7

204

63,3

999

47,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,4

624

71,7

999

69,1

0805 50 10

052

56,8

528

35,6

999

46,2

0808 10 80

388

107,5

400

94,3

404

94,2

720

72,5

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

101,3

720

50,2

999

71,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/64


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1875/2006,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetukseen (ETY) N:o 2913/92, jäljempänä ’koodeksi’, asetuksella (EY) N:o 648/2005 tehdyillä muutoksilla otettiin käyttöön useita toimenpiteitä, joilla parannetaan yhteisöön saapuvien tai sieltä poistuvien tavaroiden turvallisuutta. Näihin tullitarkastuksia nopeuttaviin ja niiden kohdentamista parantaviin toimenpiteisiin kuuluvat riskeihin liittyvien tietojen analysointi, näiden tietojen vaihtaminen sähköisesti sekä tulliviranomaisten välillä että tulliviranomaisten ja komission välillä yhteistä riskinhallintajärjestelmää käyttäen, vaatimus antaa saapumista ja lähtöä edeltävät tiedot tulliviranomaisille kaikista yhteisön tullialueelle saapuvista tai sieltä poistuvista tavaroista sekä valtuutetun taloudellisen toimijan aseman myöntäminen luotettaville toimijoille, jotka täyttävät tietyt arviointiperusteet ja joihin sovelletaan eräitä tullisäännöissä määrättyjä yksinkertaistettuja menettelyjä ja/tai tullitarkastuksiin liittyviä helpotuksia.

(2)

Jotta nämä toimenpiteet voitaisiin panna täytäntöön tehokkaasti ja nopeasti, tulliviranomaisten välisen tietojenvaihdon on tapahduttava käyttämällä tietotekniikkaa ja tietoverkkoja sekä sovittuja normeja ja yhteisiä tietokenttiä.

(3)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden tietokoneavusteisten tulliselvitysjärjestelmien kehittyminen sekä tietotekniikan ja tietoverkkojen käytön lisääntyminen jäsenvaltioissa ja komissiossa, olisi niitä käytettävä muussakin kuin nykyisessä tietokoneavusteisessa passitusjärjestelmässä ja ottaa ensiksi käyttöön tietokoneavusteinen vientivalvontajärjestelmä.

(4)

Samantasoisten tullitarkastusten käyttöönottamiseksi kaikkialla yhteisössä yhteisen riskinhallintajärjestelmän kannalta on tarpeen, että riskianalyysi tehdään yhteisesti sovittuihin arviointiperusteisiin pohjautuvilla tietojenkäsittelytekniikoilla. Riskiin liittyvät tiedot olisi sen vuoksi vaihdettava tulliviranomaisten ja komission välillä käyttäen yhteisön tullialan riskinhallintajärjestelmää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten tai kansainvälisten velvoitteiden noudattamista, ja soveltaen tarkastusten yhteisiä painopistealueita sekä yhteisiä riskin arviointiperusteita ja -malleja, jotta tullitarkastukset tehtäisiin yhdenmukaisella tavalla eri tapauksissa.

(5)

Taloudellisia toimijoita, jotka täyttävät valtuutetun taloudellisen toimijan aseman saamista koskevat vaatimukset ja jotka tämän vuoksi erottuvat myönteisellä tavalla muista taloudellisista toimijoista, olisi pidettävä luotettavina kumppaneina toimitusketjussa. Valtuutettujen taloudellisten toimijoiden olisi hyödyttävä ei ainoastaan tullisäännöissä säädetyistä helpotuksista vaan myös tullitarkastuksista, jos ne täyttävät tietyt vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

(6)

Kaikissa jäsenvaltioissa on tarpeen vahvistaa yhteiset vaatimukset ja arviointiperusteet valtuutetun taloudellisen toimijan todistuksen myöntämiselle, muuttamiselle tai kumoamiselle taikka valtuutetun taloudellisen toimijan aseman keskeyttämiselle sekä valtuutetun taloudellisen toimijan todistusten hakemista ja myöntämistä koskevat säännöt. Jotta korkea turvallisuustaso voidaan taata, tulliviranomaisten olisi jatkuvasti arvioitava, täyttävätkö valtuutetut taloudelliset toimijat tarvittavat vaatimukset.

(7)

On tarpeen luoda yhteinen sähköinen tieto- ja tiedonantojärjestelmä, johon tallennetaan ja jonka avulla vaihdetaan tietoja valtuutetuista taloudellisista toimijoista.

(8)

Jotta moitteettomat riskianalyysit ja aiheelliset riskiin perustuvat tarkastukset voidaan tehdä, on tarpeen vahvistaa määräajat ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat taloudellisten toimijoiden velvoitetta antaa saapumista ja lähtöä edeltävät tiedot tulliviranomaisille kaikista yhteisön tullialueelle tuotavista ja sieltä vietävistä tavaroista. On suotavaa ottaa huomioon eri kuljetustavat sekä erityyppiset tavarat ja taloudelliset toimijat noudattaen samalla samankaltaisia toimenpiteitä, jotka kuuluvat kansainvälisellä tasolla Maailman tullijärjestön vahvistamaan maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevaan kehysnormistoon sekä muihin kansainvälisissä sopimuksissa määrättyihin erityisjärjestelyihin.

(9)

Saapumista ja lähtöä edeltävät tiedot on toimitettava sähköisesti, jotta tulliviranomaiset voivat tehdä riskinanalyysin tehokkaasti. Paperi-ilmoitusten antaminen sallitaan ainoastaan tietyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

(10)

Tuonnin ja viennin yleisilmoituksissa vaadittavat tiedot olisi yhdenmukaistettava, jotta riskianalyysille saadaan yhteinen perusta koko yhteisössä ja mahdollistetaan tehokas tietojenvaihto tulliviranomaisten välillä. Vaikka tämän vuoksi olisi otettava huomioon tavaroiden eri kuljetustyypit ja valtuutetun taloudellisen toimijan asema, vaarattomuudesta ja turvallisuudesta ei saa tinkiä. Lisäksi vaikka yleisilmoitusten luopumisvaatimus voi olla perusteltu Maailman postiliiton sääntöjen mukaisesti vietäviin tavaroihin tämän tyyppiseen liikenteeseen liittyvien erityisten olosuhteiden takia, on kuitenkin tarpeen säätää teknisestä kehyksestä tiedoille, jotka annetaan tulliviranomaisille sähköisin keinoin tällaisen liikenteen osaksi keskinäiseksi hyödyksi.

(11)

Riskianalyysin ollessa positiivinen olisi varmistettava, että ennakkovalvonta on samantasoista koko yhteisössä. Tällöin olisi asiasta ilmoitettava toimijalle tai liikenteenharjoittajalle.

(12)

Yhteisön tullialueelle tuotavien tavaroiden esittämistä tullille ja niiden väliaikaista varastointia koskeviin sääntöihin olisi lisättävä tietovaatimusten muutokset.

(13)

Kun tulli-ilmoitusta käytetään tuonnin tai viennin yleisilmoituksena, on soveliasta mukauttaa myös tavaroiden asettamista tullimenettelyyn koskevien tulli-ilmoitusten antamistapaa, -aikaa ja -paikkaa koskevia yleisiä sääntöjä.

(14)

Jotta vientimenettelyä, ulkoista jalostusmenettelyä ja jälleenvientiä voitaisiin valvoa tehokkaammin, tulliviranomaisten olisi vaarattomuuden ja turvallisuuden sekä tullitarkastusten vuoksi korvattava paperiasiakirjoihin perustuvat menettelyt vienti- ja poistumistullitoimipaikan välisellä sähköisellä tietojenvaihdolla.

(15)

Siirtymäkauden ajan tietokoneavusteista vientivalvontajärjestelmää olisi käytettävä rinnan paperiasiakirjoihin perustuvan vientimenettelyn kanssa. Paperiasiakirjoihin perustuvaa vientimenettelyä olisi myös käytettävä sähköisen järjestelmän varajärjestelynä sekä siirtymäkauden aikana että sen jälkeen. Erityissäännöksiä olisi sovellettava silloin, kun vientitietoja vaihdetaan tullitoimipaikkojen välillä tietokoneavusteisella vientivalvontajärjestelmällä. Järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi myös paperiasiakirjoihin perustuvaa menettelyä koskevia säännöksiä muutettava.

(16)

Jotta vientisäännöissä annettaisiin edelleen mahdollisuus soveltaa yksinkertaistettuja menettelyjä vaikuttamatta taloudellisille toimijoille tietokoneavusteisessa vientivalvontajärjestelmässä myönnettävien etuuksien soveltamiseen, viejien olisi voitava valita käyttävätkö he yhden kuljetussopimuksen perusteella yhteisön tullialueelta poistuvia tavaroita koskevia säännöksiä.

(17)

Valtuutetun taloudellisen toimijan aseman myöntämistä koskevia säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2008, jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset rakenteet.

(18)

Jotta jäsenvaltioilla ja taloudellisilla toimijoilla olisi kuitenkin kohtuullisesti aikaa mukauttaa sähköisiä järjestelmiään, tietovaatimusten määrittelyä sekä saapumista ja lähtöä edeltävien tietojen toimittamista sähköisessä muodossa koskevia tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2009.

(19)

Sen vuoksi komission asetusta (ETY) N:o 2454/93 (2) olisi muutettava.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:

”12.

’taloudellisella toimijalla’ henkilöä, jonka liiketoimia tullilainsäädäntö koskee.”

2)

Lisätään I osan I osastoon 4 ja 5 luku seuraavasti:

”4   LUKU

Tietojenvaihto tulliviranomaisten välillä tietotekniikkaa ja tietoverkkoja käyttäen

4 d artikla

1.   Jos jäsenvaltiot ovat yhteistyössä komission kanssa kehittäneet sähköisiä järjestelmiä jotakin tullimenettelyä tai taloudellisia toimijoita koskevien tietojen vaihtamiseksi, tulliviranomaisten on käytettävä näitä järjestelmiä asianomaisten tullitoimipaikkojen välisessä tietojenvaihdossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisten olosuhteiden huomioon ottamista ja asianomaisen menettelyn soveltamista tarvittaessa soveltuvin osin.

2.   Jos menettelyyn osallistuvat tullitoimipaikat sijaitsevat eri jäsenvaltioissa, tietojenvaihdossa käytettävissä viesteissä on noudatettava tulliviranomaisten keskenään sopimia rakenteita ja ominaisuuksia.

4 e artikla

1.   Edellä 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten lisäksi tulliviranomaisten on toteutettava ja pidettävä yllä riittäviä turvallisuusjärjestelyjä, jotta eri järjestelmät voivat toimia tehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti.

2.   Jotta 1 kohdassa säädetty järjestelmien turvallisuuden taso voidaan varmistaa, jokainen tietojen syöttö-, muutos- tai poistotapahtuma on kirjattava siten, että siitä ilmenee sen syy, tarkka ajankohta ja sen suorittanut henkilö. Alkuperäiset ja edellä kuvatulla tavalla käsitellyt tiedot on säilytettävä vähintään kolmen kalenterivuoden ajan sen vuoden lopusta, johon tiedot viittaavat, jollei toisin säädetä.

3.   Tulliviranomaisten on valvottava säännöllisesti turvallisuuden noudattamista.

4.   Asianomaisten tulliviranomaisten on annettava toisilleen ja tarvittaessa myös asianomaiselle taloudelliselle toimijalle tiedot kaikista turvallisuuden vaarantumista koskevista epäilyistä.

5   LUKU

Riskinhallinta

4 f artikla

1.   Tulliviranomaisten on määritettävä tullitarkastuksen tai tullivalvonnan alaisia tavaroita koskevan riskin taso sekä se, onko tavaroille tehtävä erityisiä tullitarkastuksia ja missä tällaiset tarkastukset tehdään tässä tapauksessa.

2.   Riskin tasoa määritettäessä on arvioitava, kuinka todennäköisesti riskialtis tapahtuma voi sattua ja millainen vaikutus tällä olisi. Kun lähetyksiä tai ilmoituksia valitaan tullitarkastuksiin, valinnan olisi perustuttava osittain satunnaisotantaan.

4 g artikla

1.   Koodeksin 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön riskinhallinta on toteutettava yhteisellä sähköisellä riskinhallintajärjestelmällä, joko koostuu seuraavista osista:

a)

riskinhallintaan käytettävä yhteisön tullialan riskinhallintajärjestelmä, jolla vaihdetaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja komission välillä sellaisia riskiin liittyviä tietoja, joilla voidaan tehostaa tullitarkastuksia;

b)

tarkastusten yhteiset painopistealueet;

c)

yhteiset riskin arviointiperusteet ja -mallit, jotta tullitarkastukset tehdään yhdenmukaisella tavalla eri tapauksissa.

2.   Tulliviranomaisten on vaihdettava riskeihin liittyviä tietoja 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen seuraavissa tapauksissa:

a)

tulliviranomaisen tekemän arvion mukaan riskit ovat merkittäviä ja edellyttävät tullitarkastuksen tekemistä ja tarkastuksen tuloksista käy ilmi, että kyseessä on koodeksin 4 artiklan 25 kohdassa tarkoitettu tapaus;

b)

tarkastuksen tulosten mukaan kyseessä ei ole koodeksin 4 artiklan 25 kohdassa tarkoitettu tapaus, mutta asianomainen tulliviranomainen katsoo, että riski muodostaa suuren uhan muualla yhteisössä.

4 h artikla

1.   Tarkastusten yhteisten painopistealueiden on katettava ne erityiset tulliselvitysmuodot, tavaratyypit, liikennereitit, kuljetusmuodot ja taloudelliset toimijat, joihin on tietyin ajoin sovellettava syvennettyä riskianalyysia ja tarkempia tullitarkastuksia.

2.   Tarkastusten yhteiset painopistealueiden valinnassa on noudatettava yhteisiä riskianalyysitapoja, ja tullitarkastusten yhdenmukaisen tason varmistamiseksi on sovellettava yhteisiä riskin arviointiperusteita ja -malleja, kun tarkastettavia tavaroita tai taloudellisia toimijoita valitaan.

3.   Tarkastusten yhteisillä painopistealueilla suoritettavat tullitarkastukset eivät estä tulliviranomaisia tekemästä muita tavanomaisia tarkastuksia.

4 i artikla

1.   Edellä 4 g artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin yhteisiin riskin arviointiperusteisiin ja -malleihin on sisällyttävä seuraavat:

a)

riski(e)n kuvaus;

b)

riskitekijät tai -indikaattorit, joita käytetään valittaessa tavaroita tai taloudellisia toimijoita tullitarkastukseen;

c)

tulliviranomaisten tekemien tullitarkastusten luonne;

d)

c alakohdassa tarkoitettujen tullitarkastusten soveltamisaika.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella saadut tiedot on toimitettava käyttämällä 4 g artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yhteisön tullialan riskinhallintajärjestelmää. Tulliviranomaisten on käytettävä sitä riskinhallintajärjestelmissään.

2.   Tulliviranomaisten on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti tehtyjen tullitarkastusten tulokset.

4 j artikla

Tarkastusten yhteisten painopistealueiden vahvistamiseksi ja yhteisten riskin arviointiperusteiden ja -mallien soveltamiseksi on otettava huomioon seuraavat tekijät:

a)

suhteellisuus riskiin nähden;

b)

kuinka kiireellisesti tarkastukset on tehtävä;

c)

mahdolliset vaikutukset kauppavirtoihin, yksittäisiin jäsenvaltioihin ja valvontaresursseihin.”

3)

Lisätään 1 osaan II A osasto seuraavasti:

”II A   OSASTO

VALTUUTETUT TALOUDELLISET TOIMIJAT

1   LUKU

Todistusten myöntämismenettely

1   jakso

Yleiset säännökset

14 a artikla

1.   Rajoittamatta tullisääntöjen muutoin sallimien yksinkertaistettujen menettelyjen noudattamista, tulliviranomaiset voivat taloudellisen toimijan pyynnöstä myöntää koodeksin 5 a artiklan mukaisesti seuraavat valtuutetun taloudellisen toimijan todistukset, jäljempänä ’AEO-todistus’:

a)

AEO-todistus (yksinkertaistetut menettelyt) taloudellisille toimijoille, jotka pyytävät tullisääntöjen sallimien yksinkertaistettujen menettelyjen soveltamista ja jotka täyttävät 14 h, 14 i ja 14 j artiklassa säädetyt vaatimukset;

b)

AEO-todistus (vaarattomuus ja turvallisuus) taloudellisille toimijoille, jotka pyytävät helpotuksia vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvissä tullitarkastuksissa silloin, kun tavarat saapuvat yhteisön tullialueelle tai kun ne poistuvat sieltä, ja jotka täyttävät 14 h–14 k artiklassa säädetyt vaatimukset;

c)

AEO-todistus (yksinkertaistetut menettelyt sekä vaarattomuus ja turvallisuus) taloudellisille toimijoille, jotka pyytävät a alakohdassa kuvattujen yksinkertaistettujen menettelyjen ja b alakohdassa kuvattujen helpotusten soveltamista ja jotka täyttävät 14 h–14 k artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Tulliviranomaisten on otettava asianmukaisella tavalla huomioon taloudellisten toimijoiden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten erityisominaisuudet.

14 b artikla

1.   Jos 14 a artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen haltija hakee yhtä tai useampaa 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 a, 313 b, 324 a, 324 e, 372, 454 a ja 912 g artiklassa tarkoitettua lupaa, tulliviranomaiset eivät tutki uudelleen niiden vaatimusten täyttymistä, jotka tutkittiin jo AEO-todistuksen myöntämisen yhteydessä.

2.   Kun 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen haltija antaa saapumisen yleisilmoituksen, toimivaltainen tullitoimipaikka voi ennen tavaroiden saapumista yhteisön tullialueelle ilmoittaa valtuutetulle taloudelliselle toimijalle, että lähetys on valittu fyysiseen tarkastukseen vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan riskianalyysin perusteella. Tämä ilmoitus annetaan ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna tehtävää tarkastusta.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tehdä fyysisen tarkastuksen, vaikka valtuutetulle taloudelliselle toimijalle ei ole ennen tavaroiden saapumista yhteisön tullialueelle annettu ilmoitusta siitä, että lähetys on valittu tällaiseen tarkastukseen. Kun tavaroiden on määrä poistua yhteisön tullialueelta, ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

3.   Edellä 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen haltijat, jotka tuovat tai vievät tavaroita, voivat antaa liitteessä 30 A olevassa 2.5 jaksossa säädetyt yksinkertaistetut tietovaatimukset sisältävät tuonnin ja viennin yleisilmoitukset.

Edellä 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen saaneet liikenteenharjoittajat, huolitsijat tai tullihuolitsijat, jotka tuovat tai vievät tavaroita 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen haltijan puolesta, voivat antaa liitteessä 30 A olevassa 2.5 jaksossa säädetyt yksinkertaistetut tietovaatimukset sisältävät tuonnin ja viennin yleisilmoitukset.

AEO-todistuksen haltijat, jotka saavat soveltaa yksinkertaistettuja tietovaatimuksia, voivat joutua antamaan lisätietoja, jotta voidaan varmistaa tietojen tunnistamiseen kolmansien maiden kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaisten järjestelmien moitteeton toiminta.

4.   AEO-todistuksen haltijoille tehdään vähemmän fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia kuin muille taloudellisille toimijoille. Tulliviranomaiset voivat päättää toisin erityisen uhan tai muualla yhteisön lainsäädännössä säädettyjen valvontavelvoitteiden vuoksi.

Jos toimivaltainen tulliviranomainen kuitenkin päättää riskianalyysin perusteella tarkastaa lähetyksen, josta valtuutettu taloudellinen toimija on antanut saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksen taikka tulli-ilmoituksen, sen on asetettava tällainen tarkastus etusijalle. Nämä tarkastukset voidaan valtuutetun taloudellisen toimijan pyynnöstä tehdä muussa paikassa kuin asianomaisessa tullitoimipaikassa, jos kyseessä oleva tulliviranomainen suostuu tähän.

5.   Edellä 1–4 kohdassa säädettyjen etuuksien myöntäminen edellyttää, että asianomainen taloudellinen toimija ilmoittaa tarvittavat AEO-todistuksen numerot.

2   jakso

AEO-todistuksen hakeminen

14 c artikla

1.   AEO-todistusta haetaan kirjallisesti tai sähköisesti liitteessä 1 C olevaa mallia käyttäen.

2.   Jos tulliviranomainen toteaa, että hakemus ei sisällä kaikkia vaadittavia tietoja, tulliviranomaisen on 30 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta pyydettävä taloudellista toimijaa toimittamaan puuttuvat tiedot sekä ilmoitettava pyyntönsä syyt.

Jäljempänä 14 l artiklan 1 kohdassa ja 14 o artiklan 2 kohdassa tarkoitetut määräajat alkavat silloin, kun tulliviranomainen on saanut kaikki hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot. Tulliviranomaisten on ilmoitettava taloudelliselle toimijalle, että hakemus on otettu käsiteltäväksi, sekä päivämäärä, josta mainittu määräaika alkaa kulua.

14 d artikla

1.   Hakemus on jätettävä jommallekummalle seuraavista tulliviranomaisista:

a)

sen jäsenvaltion tulliviranomaiselle, jossa hakijan asianomaisia tullimenettelyjä koskeva pääkirjanpito hoidetaan ja jossa ainakin osa AEO-todistuksen kattamista toimista toteutetaan;

b)

sen jäsenvaltion tulliviranomaiselle, jossa toimivaltainen tulliviranomainen voi tietotekniikkaa ja tietoverkkoja käyttäen tutustua hakijan tietokonejärjestelmässä olevaan asianomaisia tullimenettelyjä koskevaan pääkirjanpitoon ja jossa hakijan yleiset logistiset hallintotoimet ja ainakin osa AEO-todistuksen kattamista toimista toteutetaan.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetun hakijan pääkirjanpidon on sisällettävä sellaiset tiedot ja asiakirjat, joiden avulla tulliviranomainen voi tarkastaa ja seurata, täyttyvätkö AEO-todistuksen myöntämisessä sovellettavat vaatimukset ja arviointiperusteet.

2.   Jos toimivaltaista tulliviranomaista ei voida määritellä 1 kohdan mukaisesti, hakemus on jätettävä jommallekummalle seuraavista tulliviranomaisista:

a)

sen jäsenvaltion tulliviranomainen, jossa hakijan asianomaisia tullimenettelyjä koskeva pääkirjanpito hoidetaan;

b)

sen jäsenvaltion tulliviranomaiselle, jossa hakijan asianomaisia tullimenettelyjä koskevaan pääkirjanpitoon voidaan tutustua 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja jossa hakijan yleiset logistiset toimet toteutetaan.

3.   Jos osa asianomaisista tiedoista ja asiakirjoista säilytetään muussa jäsenvaltiossa kuin sen toimivaltaisen tulliviranomaisen jäsenvaltiossa, jolle hakemus jätettiin 1 tai 2 kohdan mukaisesti, hakijan on täytettävä liitteen 1 C mallin mukaisen hakemuslomakkeen 13, 16, 17 ja 18 kohta.

4.   Jos hakijalla on varasto tai muita tiloja muussa jäsenvaltiossa kuin sen tulliviranomaisen jäsenvaltiossa, jolle hakemus jätettiin 1 tai 2 kohdan mukaisesti, hakijan on merkittävä nämä tiedot liitteen 1 C mallin mukaisen hakemuslomakkeen 13 kohtaan, jotta tuon jäsenvaltion tulliviranomaiset voivat tutkia, ovatko varasto- tai muut tilat asianmukaisia.

5.   Jäljempänä 14 m artiklassa tarkoitettu virka-apumenettely käynnistetään tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

6.   Hakijan on nimettävä hallinnostaan yhteyspiste tai -henkilö, jonka kautta tulliviranomaiset voivat helposti saada kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen harkittaessa, täyttyvätkö AEO-todistuksen myöntämisen edellytykset.

7.   Hakijoiden on mahdollisuuksien mukaan toimitettava tarvittavat tiedot sähköisesti tulliviranomaisille.

14 e artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo toimivaltaisista viranomaisistaan, joille hakemukset on jätettävä, sekä mahdolliset muutokset näihin tietoihin. Komissio välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille tai julkaisee ne Internetissä.

Nämä viranomaiset myöntävät myös AEO-todistuksia.

14 f artikla

Hakemusta ei hyväksytä seuraavissa tapauksissa:

a)

hakemus ei ole 14 c ja 14 d artiklan mukainen;

b)

hakija on tuomittu vakavasta rikoksesta, joka liittyy hakijan taloudelliseen toimintaan, tai hakijaa vastaan on käynnissä konkurssimenettely hakemuksen jättöhetkellä;

c)

hakijalla on tulliasioissa laillinen edustaja, joka on tuomittu vakavasta rikoksesta, joka liittyy tullisääntöjen rikkomiseen ja hänen toimintaansa laillisena edustajana.

d)

hakemus on jätetty kolmen vuoden kuluessa 14 v artiklan 4 kohdan mukaisesta AEO-todistuksen kumoamisesta.

3   jakso

AEO-todistuksen myöntämisessä sovellettavat vaatimukset ja arviointiperusteet

14 g artikla

Hakijan ei tarvitse olla sijoittautunut yhteisön tullialueelle seuraavissa tapauksissa:

a)

kun yhteisön ja sellaisen kolmannen maan, johon taloudellinen toimija on sijoittautunut, välillä on voimassa kansainvälinen sopimus, jossa määrätään AEO-todistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä hallinnollisista järjestelyistä, joilla asianomaiset tarkastukset tehdään tarvittaessa jäsenvaltion tulliviranomaisen puolesta;

b)

kun 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua AEO-todistusta koskevan hakemuksen jättää yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut lentoyhtiö tai varustamo, jolla on yhteisössä aluetoimisto ja johon sovelletaan jo 324 e, 445 ja 448 artiklassa säädettyjä yksinkertaistettuja menettelyjä.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa hakijan katsotaan täyttävän 14 h, 14 i ja 14 j artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta hakijan on täytettävä myös 14 k artiklan 2 kohdassa säädetty vaatimus.

14 h artikla

1.   Koodeksin 5 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu osoitus tullivaatimusten noudattamisesta katsotaan riittäväksi, jos kukaan seuraavista henkilöistä ei ole hakemuksen jättämistä edeltävien kolmen vuoden aikana syyllistynyt tullisääntöjen vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen:

a)

hakija;

b)

henkilö, joka johtaa hakemuksen tehnyttä yritystä tai vastaa sen liikkeenjohdosta;

c)

hakijan mahdollinen laillinen edustaja tulliasioissa;

d)

henkilö, joka vastaa tulliasioista hakemuksen jättäneessä yrityksessä.

Tullivaatimusten voidaan kuitenkin katsoa täyttyneen, jos toimivaltainen tulliviranomainen toteaa, että mahdollinen tullisääntöjen rikkominen on merkitykseltään vähäistä tullitoimenpiteiden lukumäärään tai suuruuteen nähden eikä tämä anna aihetta epäillä hakijan vilpittömyyttä.

2.   Jos hakemuksen jättäneen yrityksen liikkeenjohdosta vastaavat henkilöt ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan tai asuvat jossakin kolmannessa maassa, tulliviranomaisten on arvioitava tullivaatimusten täyttyminen heidän osaltaan käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.

3.   Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, tulliviranomaisten on arvioitava tullivaatimusten täyttyminen sen osalta käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.

14 i artikla

Jotta tulliviranomaiset voivat varmistua siitä, että hakijalla on käytössään koodeksin 5 a artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu riittävä kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmä, hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hakijan kirjanpito vastaa siinä jäsenvaltiossa noudatettavia yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita, jossa kirjanpito hoidetaan, ja joka helpottaa kirjanpidon tarkastukseen perustuvien tullitarkastusten tekemistä;

b)

tulliviranomaisella on mahdollisuus tutustua fyysisesti tai sähköisesti hakijan tulliasiakirjoihin ja tarvittaessa myös kuljetusasiakirjoihin;

c)

hakijalla on logistinen järjestelmä, jossa tehdään ero yhteisötavaroiden ja muiden tavaroiden välillä;

d)

hakijan hallinnollinen organisaatio vastaa liiketoiminnan lajia ja laajuutta ja soveltuu tavaravirtojen hallinnointiin, ja sen sisäisellä tarkastustoiminnalla kyetään havaitsemaan laittomat tai luvattomat tapahtumat;

e)

hakijalla on tarvittaessa asianmukaiset menettelyt kauppapoliittisiin toimenpiteisiin tai maataloustuotteiden kauppaan liittyvien lupien ja todistusten käsittelemiseksi;

f)

hakijalla on asianmukaiset menettelyt yrityksen asiakirjojen ja tietojen arkistoimiseksi ja tietojen häviämisen estämiseksi;

g)

hakija varmistaa, että työntekijät ovat tietoisia velvollisuudesta ilmoittaa tulliviranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja luo asianmukaiset yhteydet, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille;

h)

hakijalla on asianmukaiset tietotekniset turvajärjestelyt tietokonejärjestelmänsä suojaamiseksi luvatonta tunkeutumista vastaan ja asiakirjojensa turvaamiseksi.

Hakijan, joka pyytää 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa AEO-todistusta ei tarvitse täyttää tämän artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa säädettyä vaatimusta.

14 j artikla

1.   Koodeksin 5 a artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu hakijan taloudellista vakavaraisuutta koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos vakavaraisuus voidaan osoittaa edeltävien kolmen vuoden ajalta.

Tässä artiklassa taloudellisella vakavaraisuudella tarkoitetaan moitteetonta taloudellista tilannetta, joka riittää täyttämään hakijan velvoitteet ottaen huomioon liiketoiminnan ominaispiirteet.

2.   Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, hakijan taloudellista vakavaraisuutta koskevan vaatimuksen täyttyminen todetaan käytettävissä olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.

14 k artikla

1.   Hakijan katsotaan täyttävän koodeksin 5 a artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetut vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat toimenpiteet, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

rakennukset, joita käytetään todistuksen kattamissa toiminnoissa, on valmistettu materiaaleista, jotka estävät laittoman pääsyn ja suojaavat laitonta tunkeutumista vastaan;

b)

käytössä ovat asianmukaiset pääsynvalvontatoimenpiteet, jotka estävät luvattoman pääsyn lähetys-, lastaus- ja rahtialueille;

c)

tavaroiden käsittelytoimenpiteillä estetään materiaalien kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen sekä rahtiyksikköjen luvaton käsittely;

d)

tarvittaessa käytössä ovat asianmukaiset menettelyt tavaroiden tuonti- ja/tai vientikieltoihin ja -rajoituksiin liittyvien lupien käsittelemiseksi ja tällaisten tavaroiden erottamiseksi muista tavaroista;

e)

hakija on pannut täytäntöön toimenpiteitä, joilla sen kauppakumppanit voidaan tunnistaa selvästi kansainvälisen toimitusketjun turvaamiseksi;

f)

hakija tekee lainsäädännön sallimissa rajoissa turvallisuusselvityksiä henkilöistä, jotka tulevat työskentelemään turvallisuuden kannalta arkaluonteisessa asemassa, sekä tekee säännöllisesti työntekijöiden taustaselvityksiä;

g)

hakija varmistaa, että sen henkilökunta osallistuu aktiivisesti turvallisuustietoisuusohjelmiin.

2.   Jos yhteisöön sijoittautumaton lentoyhtiö tai varustamo, jolla on yhteisössä aluetoimisto ja johon sovelletaan 324 e, 445 ja 448 artiklassa säädettyjä yksinkertaistettuja menettelyjä, jättää 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua AEO-todistusta koskevan hakemuksen, sen on täytettävä jokin seuraavista vaatimuksista:

a)

sille on myönnetty kansainvälisesti tunnustettu vaarattomuus- ja/tai turvallisuustodistus asianomaisella liikennealalla sovellettavan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla;

b)

se on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 (3) tarkoitettu valvottu edustaja ja täyttää komission asetuksessa (EY) N:o 622/2003 (4)) vahvistetut vaatimukset;

c)

sille on myönnetty toimilupa jossakin yhteisön tullialueen ulkopuolisessa maassa, jos yhteisön ja asianomaisen kolmannen maan välillä tehdyssä kahdenvälisessä sopimuksessa määrätään toimiluvan hyväksymisestä tuossa sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

Jos lentoyhtiölle tai varustamolle on myönnetty tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu todistus, sen katsotaan täyttävän 1 kohdassa säädetyt arviointiperusteet. Todistuksen myöntävän tulliviranomaisen on katsottava, että tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt arviointiperusteet ovat täyttyneet, jos tällaisen kansainvälisen todistuksen myöntämistä koskevat arviointiperusteet ovat samat tai vastaavanlaiset kuin 1 kohdassa säädetyt.

3.   Jos hakija on sijoittautunut yhteisöön ja on asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 tarkoitettuna valvottuna edustajana ja täyttää asetuksessa (EY) N:o 622/2003 vahvistetut vaatimukset, 1 kohdassa säädettyjen arviointiperusteiden katsotaan täyttyneen niiden tilojen suhteen, joiden osalta taloudellinen toimija on saanut valvotun edustajan aseman.

4.   Jos yhteisöön sijoittautunut hakija on kansainvälisen yleissopimuksen nojalla myönnetyn kansainvälisesti tunnustetun vaarattomuus- ja/tai turvallisuustodistuksen haltija, yhteisön lainsäädännön nojalla myönnetyn eurooppalaisen turvallisuus- ja vaarattomuustodistuksen haltija, kansainvälisen standardisoimisjärjestön myöntämän kansainvälisen standardin haltija tai Euroopan standardointikomitean myöntämän eurooppalaisen standardin haltija, 1 kohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden katsotaan täyttyneen, jos tällaisten todistusten myöntämistä koskevat arviointiperusteet ovat samat tai vastaavanlaiset kuin tässä asetuksessa säädetyt.

4   jakso

AEO-todistusten myöntämismenettely

14 l artikla

1.   Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on annettava hakemus 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen tiedoksi kaikkien muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille viiden työpäivän kuluessa päivästä, jona se vastaanotti hakemuksen 14 c artiklan mukaisesti.

2.   Jos jonkin muun jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia tietoja, jotka saattavat estää todistuksen myöntämisen, sen on toimitettava 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen nämä tiedot todistuksia myöntävälle viranomaiselle 35 kalenteripäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta tiedonannosta.

14 m artikla

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on annettava toisilleen virka-apua, jos todistuksia myöntävä tulliviranomainen ei voi tutkia yhtä tai useampaa 14 g–14 k artiklassa säädettyä arviointiperustetta joko tietojen puuttumisen vuoksi tai siksi, ettei tietoja voida tarkistaa. Näissä tapauksissa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on annettava virka-apua 60 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona todistuksen myöntävä tulliviranomainen toimittaa tämän tiedon, jotta AEO-todistuksen myöntäminen tai hakemuksen hylkääminen voidaan tehdä 14 o artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

Jos virka-apupyynnön saanut tulliviranomainen ei vastaa 60 kalenteripäivän kuluessa, virka-apupyynnön esittänyt viranomainen voi katsoa pyynnön saaneen tulliviranomaisen vastuulla, että virka-apupyynnössä tarkoitettu arviointiperuste on täyttynyt. Tätä määräaikaa voidaan pidentää, jos hakija tekee muutoksia täyttääkseen kyseiset arviointiperusteet ja ilmoittaa niistä sekä virka-apupyynnön saaneelle että sen esittäneelle viranomaiselle.

2.   Jos 14 n artiklassa säädetyn tutkimuksen perusteella virka-apupyynnön saanut tulliviranomainen vahvistaa, että hakija ei täytä yhtä tai useampaa arviointiperustetta, asianmukaisesti todennetut tulokset on toimitettava todistuksen myöntävälle tulliviranomaiselle, joka hylkää hakemuksen. Sovelletaan 14 o artiklan 4, 5 ja 6 kohtaa.

14 n artikla

1.   Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on tutkittava, täyttyvätkö 14 g–14 k artiklassa säädetyt todistusten myöntämistä koskevat edellytykset ja arviointiperusteet. Edellä 14 k artiklassa säädetyt arviointiperusteet on tutkittava kaikista tiloista, jotka ovat merkityksellisiä hakijan tullitoiminnan kannalta. Tulliviranomaisen on laadittava tutkimuksesta ja sen tuloksista asiakirjat.

Jos tilojen suuren lukumäärän vuoksi niitä kaikkia ei voida tutkia todistuksen myöntämiselle vahvistetussa määräajassa, mutta tulliviranomainen on varma siitä, että hakijan kaikissa tiloissa noudatetaan yleisesti yritysten turvallisuusjärjestelyjä, tulliviranomainen voi päättää tarkastaa vain edustavan osan näistä tiloista.

2.   Todistuksia myöntävä tulliviranomainen voi hyväksyä päätelmät, joita 14 i, 14 j ja 14 k artiklassa tarkoitettujen alojen asiantuntijat ovat esittäneet mainituissa artikloissa tarkoitettujen edellytysten ja arviointiperusteiden täyttymisestä. Nämä asiantuntijat eivät saa olla etuyhteydessä hakijaan.

14 o artikla

1.   Tulliviranomaisen on myönnettävä AEO-todistus liitteessä 1 D olevan mallin mukaista lomaketta käyttäen.

2.   AEO-todistus on myönnettävä 90 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun hakemus vastaanotettiin 14 c artiklan mukaisesti. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kerran 30 kalenteripäivällä, jos tulliviranomainen ei pysty noudattamaan alkuperäistä määräaikaa. Tällaisissa tapauksissa tulliviranomaisen on ilmoitettava hakijalle määräajan pidentämisen syyt ennen 90 kalenteripäivän pituisen määräajan päättymistä.

3.   Edellä 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädettyä määräaikaa voidaan pidentää, jos arviointiperusteiden tutkimisen aikana hakija tekee muutoksia täyttääkseen kyseiset arviointiperusteet ja ilmoittaa ne toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.   Jos 14 l, 14 m ja 14 n artiklan mukaisesti tehdyn tutkimuksen tulokset johtaisivat todennäköisesti hakemuksen hylkäämiseen, todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on ilmoitettava päätelmistään hakijalle ja varattava tälle ennen hakemuksen hylkäämistä tilaisuus antaa vastineensa 30 kalenteripäivän kuluessa. Edellä 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetty määräaika keskeytyy tuoksi ajaksi.

5.   Hakemuksen hylkääminen ei automaattisesti kumoa tullisääntöjen nojalla mahdollisesti myönnettyjä voimassa olevia lupia.

6.   Jos hakemus hylätään, tulliviranomaisen on ilmoitettava hakijalle päätöksensä perusteet. Hylkäämispäätöksestä on ilmoitettava hakijalle 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyssä määräajassa.

14 p artikla

Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on viiden työpäivän kuluessa ilmoitettava 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille AEO-todistuksen myöntämisestä. Tieto on myös annettava samassa määräajassa silloin, kun hakemus hylätään.

2   LUKU

AEO-todistusten oikeudelliset vaikutukset

1   jakso

Yleiset säännökset

14 q artikla

1.   AEO-todistus tulee voimaan kymmenentenä työpäivänä sen myöntämisen jälkeen.

2.   AEO-todistus on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

3.   AEO-todistuksen voimassaoloaikaa ei rajoiteta.

4.   Tulliviranomaisten on valvottava, että valtuutettu taloudellinen toimija täyttää asianomaiset vaatimukset ja arviointiperusteet.

5.   Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on arvioitava uudelleen edellytykset ja arviointiperusteet seuraavissa tapauksissa:

a)

yhteisön lainsäädäntöön on tehty suuria muutoksia;

b)

kohtuudella voidaan olettaa, että valtuutettu taloudellinen toimija ei enää täytä asianomaisia edellytyksiä ja arviointiperusteita.

Kun AEO-todistus myönnetään alle kolme vuotta aiemmin perustetulle yritykselle, vaatimusten ja arviointiperusteiden täyttymistä on seurattava erityisen tarkasti ensimmäisen vuoden ajan myöntämisen jälkeen.

Sovelletaan 14 n artiklan 2 kohtaa.

Uudelleenarvioinnin tulokset on ilmoitettava kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

2   jakso

Valtuutetun taloudellisen toimijan aseman keskeyttäminen

14 r artikla

1.   Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on keskeytettävä valtuutetun taloudellisen toimijan asema seuraavissa tapauksissa:

a)

kun havaitaan, että AEO-todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia tai arviointiperusteita ei ole noudatettu;

b)

kun tulliviranomaisilla on riittävä syy uskoa, että valtuutettu taloudellinen toimija on syyllistynyt tullisääntöjen rikkomiseen, joka johtaa rikosoikeudenkäyntiin.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tulliviranomainen voi kuitenkin päättää, ettei valtuutetun taloudellisen toimijan asemaa keskeytetä, jos se katsoo, että sääntöjen rikkominen on merkitykseltään vähäistä tullitoimenpiteiden lukumäärään tai suuruuteen nähden eikä tämä anna aihetta epäillä valtuutetun taloudellisen toimijan vilpittömyyttä.

Ennen päätöksen tekemistä tulliviranomaisten on annettava päätelmänsä tiedoksi asianomaiselle taloudelliselle toimijalle. Asianomaisella taloudellisella toimijalla on oikeus korjata tilanne ja/tai ilmaista näkemyksensä 30 kalenteripäivän kuluessa tiedoksiantamisesta.

Keskeytys tulee kuitenkin voimaan heti, jos tämä on perusteltua kansalaisten turvallisuudelle, kansanterveydelle tai ympäristölle aiheutuvan uhan luonteen tai suuruuden vuoksi. Keskeytyksen tekevän tulliviranomaisen on ilmoitettava tästä viipymättä muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen, jotta nämä voivat toteuttaa tarvittavat toimet.

2.   Jos AEO-todistuksen haltija ei korjaa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua tilannetta 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun 30 kalenteripäivän kuluessa, toimivaltaisen tulliviranomaisen on ilmoitettava kyseessä olevalle taloudelliselle toimijalle, että valtuutetun taloudellisen toimijan asema keskeytetään 30 kalenteripäiväksi, jotta taloudellinen toimija voi toteuttaa tarvittavat toimet tilanteen korjaamiseksi. Ilmoitus on lähetettävä myös muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

3.   Jos AEO-todistuksen haltija on syyllistynyt 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun rikkomiseen, todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on keskeytettävä valtuutetun taloudellisen toimijan asema oikeudenkäynnin ajaksi. Sen on ilmoitettava tästä todistuksen haltijalle. Ilmoitus on lähetettävä myös muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

4.   Jos kyseessä oleva taloudellinen toimija ei pysty korjaamaan tilannetta 30 kalenteripäivän kuluessa, mutta voi todistaa, että vaatimukset täyttyvät, jos keskeytysaikaa pidennetään, todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on keskeytettävä valtuutetun taloudellisen toimijan asema vielä toiseksi 30 kalenteripäivän pituiseksi ajanjaksoksi.

14 s artikla

1.   Keskeytys ei vaikuta ennen keskeytyspäivää aloitettuihin tullimenettelyihin, joita ei ole vielä saatettu päätökseen.

2.   Keskeytys ei automaattisesti vaikuta lupiin, joita ei ole myönnetty kyseisen AEO-todistuksen perusteella, jollei keskeytyksen syyllä ole merkitystä myös näiden lupien kannalta.

3.   Keskeytys ei automaattisesti vaikuta yksinkertaistettujen tullimenettelyjen käyttöön oikeuttaviin lupiin, jotka on myönnetty asianomaisen AEO-todistuksen perusteella ja joiden myöntämisvaatimukset täyttyvät edelleen.

4.   Jos kyseessä oleva taloudellinen toimija ei täytä 14 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen osalta ainoastaan 14 k artiklassa säädettyjä vaatimuksia, valtuutetun taloudellisen toimijan asema keskeytetään osittain ja uusi 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus voidaan myöntää toimijan pyynnöstä.

14 t artikla

1.   Kun taloudellinen toimija on toteuttanut tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla tarvittavat toimenpiteet valtuutettua taloudellista toimijaa koskevien vaatimusten ja arviointiperusteiden täyttämiseksi, todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on peruutettava keskeytys ja ilmoitettava tästä asianomaiselle taloudelliselle toimijalle ja muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Keskeytys voidaan kumota ennen 14 r artiklan 2 tai 4 kohdassa säädetyn määräajan umpeutumista.

Kun kyseessä on 14 s artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tilanne, keskeytyksestä päättävän tulliviranomaisen on saatettava keskeytetty todistus uudelleen voimaan. Se kumoaa tämän jälkeen 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen.

2.   Jos kyseessä oleva taloudellinen toimija ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä 14 r artiklan 2 tai 4 kohdassa säädetyn keskeytysajan kuluessa, todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on kumottava AEO-todistus ja ilmoitettava tästä viipymättä muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

Kun kyseessä on 14 s artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tapaus, alkuperäinen todistus on kumottava ja ainoastaan 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu uusi AEO-todistus on voimassa.

14 u artikla

1.   Jos valtuutettu taloudellinen toimija ei väliaikaisesti pysty täyttämään jotakin 14 a artiklassa säädetyistä arviointiperusteista, hän voi pyytää todistuksen valtuutetun taloudellisen toimijan aseman keskeyttämistä. Tällaisessa tapauksessa valtuutetun taloudellisen toimijan on ilmoitettava asiasta todistuksia myöntävälle tulliviranomaiselle ja yksilöitävä päivä, jona hän pystyy täyttämään kyseisen arviointiperusteen. Hänen on myös ilmoitettava todistuksia myöntävälle tulliviranomaiselle mahdollisista suunnitelluista toimenpiteistä ja niiden määräajoista.

Ilmoituksen saaneen tulliviranomaisen on lähetettävä tämä ilmoitus myös muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

2.   Jos valtuutettu taloudellinen toimija ei pysty korjaamaan tilannetta ilmoittamassaan määräajassa, todistuksia myöntävä tulliviranomainen voi myöntää kohtuullisen pidennyksen, jos valtuutettu taloudellinen toimija on toiminut hyvässä uskossa. Pidennyksestä on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

Kaikissa muissa tapauksissa AEO-todistus kumotaan, ja toimivaltaisen tulliviranomaisen on ilmoitettava viipymättä asiasta muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

3.   Jos vaadittuja toimenpiteitä ei toteuteta keskeytyksen aikana, sovelletaan 14 v artiklaa.

3   jakso

AEO-todistuksen kumoaminen

14 v artikla

1.   Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on kumottava AEO-todistus seuraavissa tapauksissa:

a)

valtuutettu taloudellinen toimija ei toteuta 14 t artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä;

b)

valtuutettu taloudellinen toimija on syyllistynyt vakavaan tullisääntöjen rikkomiseen eikä muutoksenhakuoikeutta enää ole;

c)

valtuutettu taloudellinen toimija ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä 14 u artiklassa tarkoitetun keskeytyksen aikana;

d)

valtuutetun taloudellisen toimijan pyynnöstä.

Edellä b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tulliviranomainen voi kuitenkin päättää, ettei AEO-todistusta kumota, jos se katsoo, että sääntöjen rikkominen on merkitykseltään vähäistä tullitoimenpiteiden lukumäärään tai suuruuteen nähden eikä tämä anna aihetta epäillä valtuutetun taloudellisen toimijan vilpittömyyttä.

2.   Kumoaminen tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu.

Jos taloudellinen toimija ei täytä 14 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen osalta ainoastaan 14 k artiklassa säädettyjä vaatimuksia, todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on kumottava todistus ja myönnettävä uusi 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

3.   Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on ilmoitettava AEO-todistuksen kumoamisesta viipymättä muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 14 x artiklassa tarkoitettua tiedonantojärjestelmää käyttäen.

4.   Edellä 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta taloudellinen toimija ei saa jättää uutta AEO-todistushakemusta ennen kuin kumoamisesta on kulunut kolme vuotta.

3   LUKU

Tietojenvaihto

14 w artikla

1.   Valtuutetun taloudellisen toimijan on ilmoitettava todistuksia myöntävälle viranomaiselle kaikista todistuksen myöntämisen jälkeen esille tulleista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa todistuksen jatkuvuuteen tai sisältöön.

2.   Kaikki todistuksia myöntävän tulliviranomaisen hallussa olevat asiaa koskevat tiedot on annettava muiden sellaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joissa valtuutettu taloudellinen toimija harjoittaa tullitoimintaa.

3.   Jos tulliviranomainen kumoaa valtuutetulle taloudelliselle toimijalle tämän AEO-todistuksen perusteella myönnetyn erityisluvan käyttää jotakin 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 a, 313 b, 324 a, 324 e, 372, 454 a ja 912 g artiklassa säädettyä yksinkertaistettua menettelyä, sen on ilmoitettava tästä AEO-todistuksen myöntäneelle tulliviranomaiselle.

14 x artikla

1.   Komission ja tulliviranomaisten yhdessä määrittämää sähköistä tieto- ja tiedonantojärjestelmää on käytettävä tulliviranomaisten välisissä tieto- ja tiedonantoprosesseissa sekä tietojen antamiseksi komissiolle ja taloudellisille toimijoille.

2.   Komissio ja tulliviranomaiset tallentavat 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen seuraavat tiedot ja asettavat ne toistensa käyttöön:

a)

sähköisesti toimitetut tiedot hakemuksista;

b)

AEO-todistukset ja tarvittaessa niihin tehdyt muutokset, niiden kumoamiset tai valtuutetun taloudellisen toimijan aseman keskeyttämiset;

c)

kaikki muut asiaa koskevat tiedot.

3.   Todistuksia myöntävän tulliviranomaisen on ilmoitettava omassa jäsenvaltiossaan sijaitseville riskianalyysin tehneille toimipaikoille AEO-todistuksen myöntämisestä, muuttamisesta, kumoamisesta tai valtuutetun taloudellisen toimijan aseman keskeyttämisestä. Sen on ilmoitettava asiasta myös muiden jäsenvaltioiden todistuksia myöntäville viranomaisille.

4.   Komissio voi julkaista valtuutettujen taloudellisten toimijoiden luettelon Internetissä asianomaisten toimijoiden ennakolta antamalla luvalla. Luettelo on pidettävä ajan tasalla.”

4)

Korvataan I osan VI osastossa 1 luvun otsikko seuraavasti:

5)

Lisätään I osan VI osaston 1 lukuun 1 jakso seuraavasti:

”1   jakso

Soveltamisala

181 b artikla

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetään, kaikista yhteisön tullialueelle tuotavista tavaroista on tehtävä yleisilmoitus, jäljempänä ’saapumisen yleisilmoitus’, koodeksin 36 a artiklan mukaisesti.

181 c artikla

Saapumisen yleisilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista tuotteista:

a)

sähköenergia;

b)

putkijohdoissa tuotavat tuotteet;

c)

kirjeet, postikortit ja painotuotteet, mukaan lukien sähköisessä muodossa;

d)

Maailman postiliiton yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti tuotavat tavarat;

e)

230, 232 ja 233 artiklan mukaisesti muulla toimella tehtävien tulli-ilmoitusten kattamat tavarat;

f)

matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat;

g)

tavarat, joiden osalta hyväksytään suullinen tulli-ilmoitus 225 ja 227 sekä 229 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

h)

ATA- ja CPD-carnet’lla tuotavat tavarat;

i)

Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta Lontoossa 19 päivänä kesäkuuta 1951 allekirjoitetussa sopimuksessa määrätyllä lomakkeella 302 tuotavat tavarat;

j)

313 b artiklan mukaisen luvan saanutta säännöllistä liikennettä harjoittavissa aluksissa tuotavat tavarat;

k)

tavarat, joille saadaan myöntää helpotuksia 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen, 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen, muiden konsulisuhteita koskevien yleissopimusten tai 16 päivänä joulukuuta 1969 tehdyn erityisedustustoja koskevan New Yorkin yleissopimuksen nojalla.

Edellä e, f ja g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vaaditaan kuitenkin saapumisen yleisilmoitus, jos tavarat asetetaan väliaikaiseen varastoon. Sovelletaan 184 c artiklan ensimmäistä kohtaa.

181 d artikla

Jos yhteisön ja jonkin kolmannen maan välisessä kansainvälisessä sopimuksessa määrätään viejämaassa tehtävien turvatarkastusten tunnustamisesta, sovelletaan kyseisessä sopimuksessa määrättyjä vaatimuksia.”

6)

Poistetaan 182 artikla.

7)

Korvataan I osan VI osastossa 2 luvun otsikko seuraavasti:

8)

Korvataan 183 artikla seuraavasti:

”183 artikla

1.   Saapumisen yleisilmoitus on tehtävä sähköisesti. Siinä on oltava liitteessä 30 A säädetyt tällaista ilmoitusta koskevat tiedot ja se on täytettävä kyseisessä liitteessä olevien selittävien huomautusten mukaisesti.

Saapumisen yleisilmoituksen laativan henkilön on todistettava se oikeaksi.

Sovelletaan 199 artiklan 1 kohtaa soveltuvin osin.

2.   Tulliviranomaiset sallivat paperisen saapumisen yleisilmoituksen antamisen ainoastaan, jos kyseessä on jompikumpi seuraavista tapauksista:

a)

tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä ei toimi;

b)

saapumisen yleisilmoituksen antavan henkilön sähköinen sovellus ei toimi.

Tällaisten paperisten saapumisen yleisilmoitusten mukana on oltava tarvittaessa tavaraluetteloita tai muita asianomaisia luetteloita ja niissä on oltava liitteessä 30 A säädetyt saapumisen yleisilmoitusta koskevat tiedot.

3.   Tulliviranomaisten on keskenään sovittava 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa noudatettavasta menettelystä.

4.   Edellä 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa paperisen saapumisen yleisilmoituksen käyttämiseen tarvitaan tulliviranomaisten suostumus.

Paperisessa saapumisen yleisilmoituksessa on oltava sen laativan henkilön allekirjoitus.

5.   Tulliviranomaisten on kirjattava tuonnin yleisilmoitukset heti kun ne ottavat ne vastaan.”

9)

Lisätään 183 a–183 d artikla seuraavasti:

”183 a artikla

1.   Passitusmenettelyssä toimitettavia tietoja voidaan käyttää saapumisen yleisilmoituksena, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

tavarat tuodaan yhteisön tullialueelle passitusmenettelyssä;

b)

passitustiedot vaihdetaan tietotekniikkaa ja tietoverkkoja käyttäen;

c)

näihin tietoihin sisältyvät kaikki saapumisen yleisilmoitukselta vaadittavat tiedot.

2.   Jos tarvittavat tiedot sisältävät passitustiedot vaihdetaan ennen 184 a artiklassa säädetyn asiaa koskevan määräajan umpeutumista, 183 artiklassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen, vaikka tavarat olisi asetettu passitusmenettelyyn yhteisön tullialueen ulkopuolella.

183 b artikla

Kun kyseessä on yhdistetty kuljetus, jossa yhteisön tullialueelle saapuvalla aktiivisella kuljetusvälineellä kuljetetaan pelkästään toista aktiivista kuljetusvälinettä, tämän toisen kuljetusvälineen käyttäjä on velvollinen antamaan saapumisen yleisilmoituksen.

Saapumisen yleisilmoituksen antamisen määräajan on vastattava rajan ylittävään aktiiviseen kuljetusvälineeseen 184 a artiklan mukaisesti sovellettavaa määräaikaa.

183 c artikla

Kun meri- tai ilmaliikenteessä sovelletaan lastitilan jakamista koskevaa järjestelyä tai sopimusjärjestelyä, henkilö, joka on tehnyt sopimuksen ja laatinut konossementin tai lentorahtikirjan tavaroiden kuljettamiseksi laivalla tai ilma-aluksella kyseessä olevan järjestelyn mukaisesti, on velvollinen antamaan saapumisen yleisilmoituksen.

183 d artikla

1.   Edellä 183 b ja 183 c artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa yhteisön tullialueelle saapuvan aktiivisen kuljetusvälineen käyttäjän on jätettävä saapumistullitoimipaikkaan saapumista edeltävä ilmoitus, jossa luetellaan kaikki kyseisellä kuljetusvälineellä kuljetettavat lähetykset.

Saapumista edeltävässä ilmoituksessa on oltava yhteisön tullialueelle saapuvan aktiivisen kuljetusvälineen tunnistetiedot. Siinä on oltava kustakin lähetyksestä seuraavat tiedot:

a)

henkilö, joka vastaa tavaroiden kuljettamisesta niiden saapuessa yhteisön tullialueelle;

b)

henkilö, joka antaa saapumisen yleisilmoituksen;

c)

lastauspaikka;

d)

purkauspaikka;

e)

lähetyksen ainutkertainen viitenumero, kuljetusasiakirjan numero tai konossementin/lentorahtikirjan viite;

f)

tarvittaessa tunnistetiedot kuljetusvälineestä tai, jos tavarat tuodaan kontissa, konttien numerot.

Saapumista edeltävä ilmoitus on jätettävä samassa muodossa ja samalla tavalla kuin saapumisen yleisilmoitus taikka kauppa-, satama- tai kuljetusmanifestina tai tavaraluettelona edellyttäen, että ilmoituksessa on tarvittavat tiedot ja se jätetään saapumistullitoimipaikan tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla.

2.   Muissa kuin 183 b ja 183 c artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa yhteisön tullialueelle saapuvalla kuljetusvälineellä kuljetettavien tavaroiden saapumisen yleisilmoituksen on velvollinen antamaan muu henkilö kuin kyseisen kuljetusvälineen käyttäjä, tämä voi antaa saapumista edeltävän ilmoituksen saapumistoimipaikan tulliviranomaisille.

Saapumista edeltävässä ilmoituksessa on oltava rajan ylittävän kuljetusvälineen tunnistetiedot. Siinä on oltava kustakin lähetyksestä seuraavat tiedot:

a)

henkilö, joka antaa saapumisen yleisilmoituksen;

b)

lastauspaikka;

c)

purkauspaikka;

d)

lähetyksen ainutkertainen viitenumero, kuljetusasiakirjan numero tai konossementin/lentorahtikirjan viite;

e)

konttien numerot, jos tavarat tuodaan konteissa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on jätettävä 184 a artiklassa asianomaiselle kuljetusvälineelle säädetyn määräajan kuluessa.

Jos kuitenkin kyseessä on 184 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kuljetus, ilmoitus on jätettävä viimeistään 24 tuntia ennen tavaroiden tuontia yhteisön tullialueelle.

4.   Saapumista edeltäviin ilmoituksiin sovelletaan 183 artiklaa soveltuvin osin.”

10)

Korvataan 184 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”183 artiklan 1 kohdassa” ilmaisulla ”183 artiklan 1 ja 2 kohdassa”.

11)

Lisätään I osan VI osaston 1 lukuun 3 ja 4 jakso seuraavasti:

”3   jakso

Määräajat

184 a artikla

1.   Saapumisen yleisilmoitus on jätettävä merikuljetuksista saapumistullitoimipaikkaan noudattaen seuraavia määräaikoja:

a)

kun kyseessä on kontissa kuljetettava lasti eikä c tai d alakohtaa sovelleta, viimeistään 24 tuntia ennen lähtösatamassa tapahtuvaa lastaamista;

b)

kun kyseessä on irto- tai kappaletavara, viimeistään neljä tuntia ennen saapumista yhteisön tullialueella sijaitsevaan ensimmäiseen satamaan;

c)

kun kyseessä ovat kuljetukset Grönlannin, Färsaarten, Ceutan, Melillan, Norjan, Islannin, Itämeren satamien, Pohjanmeren satamien, Mustameren satamien, Välimeren satamien tai minkä tahansa Marokon sataman sekä yhteisön tullialueen välillä, lukuun ottamatta Ranskan merentakaisia alueita, Azoreita, Madeiraa ja Kanariansaaria, viimeistään kaksi tuntia ennen saapumista yhteisön tullialueella sijaitsevaan ensimmäiseen satamaan;

d)

kun kyseessä ovat muut kuin c alakohdassa tarkoitetut kuljetukset yhteisön tullialueeseen kuulumattoman alueen sekä Ranskan merentakaisten alueiden, Azoreiden, Madeiran tai Kanariansaarten välillä ja matkan kesto on alle 24 tuntia, viimeistään kaksi tuntia ennen saapumista yhteisön tullialueella sijaitsevaan ensimmäiseen satamaan.

2.   Saapumisen yleisilmoitus on jätettävä ilmakuljetuksista saapumistullitoimipaikkaan seuraavia määräaikoja noudattaen:

a)

kun kyseessä on lyhyt lentomatka, viimeistään silloin, kun ilma-alus lähtee tosiasiallisesti lentoon;

b)

kun kyseessä on pitkä lentomatka, viimeistään neljä tuntia ennen saapumista yhteisön tullialueella sijaitsevalle ensimmäiselle lentoasemalle.

Tässä kohdassa ilmaisulla ’lyhyt lentomatka’ tarkoitetaan lentoa, jonka kesto kolmannessa maassa sijaitsevalta viimeiseltä lentoasemalta yhteisössä sijaitsevalle ensimmäiselle lentoasemalle on alle neljä tuntia. Kaikkia muita lentoja pidetään pitkinä lentomatkoina.

3.   Saapumisen yleisilmoitus on jätettävä rautatie- ja sisävesikuljetuksista saapumistullitoimipaikkaan viimeistään kaksi tuntia ennen saapumista yhteisön tullialueella sijaitsevaan saapumistullitoimipaikkaan.

4.   Saapumisen yleisilmoitus on jätettävä maantiekuljetuksista saapumistullitoimipaikkaan viimeistään yksi tunti ennen saapumista yhteisön tullialueella sijaitsevaan saapumistullitoimipaikkaan.

5.   Jos saapumisen yleisilmoitusta ei jätetä tietotekniikkaa käyttäen, 1 kohdan c ja d alakohdassa, 2 kohdan a alakohdassa sekä 3 ja 4 kohdassa säädetyt määräajat ovat vähintään neljä tuntia.

6.   Jos tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä ei toimi väliaikaisesti, 1–4 kohdassa säädettyjä määräaikoja sovelletaan tästä huolimatta.

184 b artikla

Edellä 184 a artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a)

yhteisön ja kolmansien maiden välillä tehdyissä kansainvälisissä sopimuksissa määrätään 181 d artiklassa tarkoitetusta turvallisuustarkastusten tunnustamisesta;

b)

yhteisön ja kolmansien maiden välisissä kansainvälisissä sopimuksissa määrätään ilmoituksia koskevien tietojen vaihdolle 184 a artiklan 1–4 kohdan säännöksistä poikkeavat määräajat;

c)

kun kyseessä on ylivoimainen este.

184 c artikla

Kun todetaan, ettei tullille esitetyistä tavaroista ole jätetty saapumisen yleisilmoitusta sovellettavien vaatimusten vastaisesti, tavarat yhteisön tullialueelle tuoneen henkilön tai niiden kuljetuksesta vastanneen henkilön on jätettävä saapumisen yleisilmoitus viipymättä.

Jos taloudellinen toimija antaa saapumisen yleisilmoituksen 184 a artiklassa säädettyjen määräaikojen jälkeen, tämä ei estä kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen seuraamusten langettamista.

4   jakso

Riskianalyysi

184 d artikla

1.   Kun saapumistullitoimipaikka vastaanottaa saapumisen yleisilmoituksen sisältämät tiedot, sen on ennen tavaroiden saapumista yhteisön tullialueelle tehtävä asianmukainen riskianalyysi lähinnä turvallisuus- ja vaarattomuustarkoituksia varten. Jos saapumisen yleisilmoitus on jätetty muuhun tullitoimipaikkaan kuin saapumistullitoimipaikkaan ja tiedot on annettu saataville koodeksin 36 a artiklan 2 kohdan ja 36 c artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, saapumistullitoimipaikan tulliviranomaisten on joko hyväksyttävä kyseisen muun tullitoimipaikan tekemän riskianalyysin tulokset tai otettava nämä tulokset huomioon omaa riskianalyysia tehdessään.

2.   Tulliviranomaisten on saatava riskianalyysi päätökseen ennen tavaroiden saapumista edellyttäen, että 184 a artiklassa säädettyä asiaa koskevaa määräaikaa noudatetaan.

Jos kuitenkin kyseessä on 184 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kuljetus, tulliviranomaisten on saatettava riskianalyysi päätökseen 24 tunnin kuluessa saapumisen yleisilmoituksen vastaanottamisesta. Jos tulliviranomaiset voivat riskianalyysin tulosten valossa perustellusti olettaa, että tavaroiden tuonti yhteisön tullialueelle aiheuttaisi niin vakavan uhan yhteisön turvallisuudelle ja vaarattomuudelle, että asiaan on puututtava viipymättä, tulliviranomaisten on ilmoitettava saapumisen yleisilmoituksen antaneelle henkilölle ja, jos kyseessä on eri henkilö, tavaroiden kuljetuksesta yhteisön tullialueelle vastanneelle henkilölle, ettei tavaroita saa lastata. Ilmoitus on tehtävä 24 tunnin kuluessa saapumisen yleisilmoituksen vastaanottamisesta.

3.   Kun yhteisön tullialueelle tuotavista tavaroista ei ole jätetty saapumisen yleisilmoitusta 181 c artiklan a–i kohdan mukaisesti, riskianalyysi on tehtävä tavaroita koskevan tulli-ilmoituksen perusteella silloin, kun tavarat esitetään tullille.

4.   Tullille esitettäville tavaroille voidaan osoittaa tulliselvitysmuoto heti, kun riskianalyysi on tehty ja tavaroille voidaan sen tulosten perusteella osoittaa tulliselvitysmuoto.

184 e artikla

Kun laivan tai ilma-aluksen on määrä käydä useammassa kuin yhdessä satamassa tai useammalla kuin yhdellä lentoasemalla yhteisön tullialueella eikä se tällöin poikkea yhdessäkään satamassa taikka yhdelläkään lentoasemalla yhteisön tullialueen ulkopuolella, saapumisen yleisilmoitus on jätettävä kaikista kuljetettavista tavaroista ensimmäiseen yhteisössä sijaitsevaan satamaan tai ensimmäiselle yhteisössä sijaitsevalle lentoasemalle. Ensimmäisen saapumissataman tai -lentoaseman tulliviranomaisten on tehtävä kaikista tavaroista riskianalyysi vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten. Tavaroista voidaan tehdä muita riskianalyysejä niiden purkaussatamassa tai -lentoasemalla.

Kun riski todetaan, ensimmäisen saapumissataman tai -lentoaseman tullitoimipaikan on uhan suuruudesta riippuen joko toteutettava ehkäiseviä toimenpiteitä, jos lähetysten katsotaan aiheuttavan niin suuren uhan, että asiaan on puututtava viipymättä, tai välitettävä riskianalyysin tulokset seuraaville satamille tai lentoasemille.

Seuraavissa yhteisön tullialueella sijaitsevissa satamissa tai seuraavilla yhteisön tullialueella sijaitsevilla lentoasemilla vaaditaan saapumisen yleisilmoitus ainoastaan tavaroista, jotka puretaan siellä. Edellä 184 a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä määräaikaa ei sovelleta.

184 f artikla

Kun tavarat lastataan yhteisön tullialueella sijaitsevassa satamassa ja tarkoituksena on purkaa ne yhteisössä sijaitsevassa toisessa satamassa ja kyseiset tavarat kuljetetaan yhteisössä sijaitsevien satamien välillä käymättä missään yhteisön tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa satamassa, näistä tavaroista on jätettävä saapumisen yleisilmoitus ainoastaan siinä yhteisön satamassa, jossa ne puretaan. Edellä 184 a artiklan 1 kohdassa säädettyä määräaikaa ei sovelleta.”

12)

Korvataan I osan VI osaston 3 luvun otsikko seuraavasti:

13)

Korvataan 186 artikla seuraavasti:

”186 artikla

1.   Tullille koodeksin 40 artiklan mukaisesti esitettyjen tavaroiden osalta katsotaan, että ne on asetettu väliaikaiseen varastoon, ja tulliviranomaisten on säilytettävä saapumisen yleisilmoitus sen varmistamiseksi, että siinä mainituille tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto. Koodeksin 49 artiklaa sovellettaessa katsotaan, että saapumisen yleisilmoitus on jätetty päivänä, jona tavarat esitetään tullille.

2.   Kun tulli-ilmoitus on jätetty saapumistullitoimipaikkaan saapumisen yleisilmoituksena koodeksin 36 c artiklan mukaisesti, tulliviranomaisten on hyväksyttävä ilmoitus heti, kun tavarat esitetään tullille, ja tavarat asetetaan suoraan ilmoitettuun menettelyyn kyseistä menettelyä koskevia vaatimuksia noudattaen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa silloin, kun saapumistullitoimipaikasta passitusmenettelyssä kuljetettavat muut kuin yhteisötavarat esitetään tullille yhteisön tullialueella sijaitsevassa määrätoimipaikassa, määrätoimipaikan tulliviranomaisille tarkoitettua passitusilmoitusta pidetään saapumisen yleisilmoituksena väliaikaisessa varastoinnissa.”

14)

Korvataan 187 artiklassa ilmaisu ”44 artiklan 2 kohdassa” ilmaisulla ”36 b artiklan 3 kohdassa”.

15)

Lisätään 187 a artikla seuraavasti:

”187 a artikla

1.   Tulliviranomaiset voivat koodeksin 42 artiklan mukaisesti antaa suullisesta pyynnöstä luvan tavaroiden tarkastamiseen henkilölle, joka tullisääntöjen mukaisesti voi osoittaa tavaroille tulliselvitysmuodon. Tulliviranomaiset voivat kuitenkin katsoa, että olosuhteet edellyttävät kirjallisen pyynnön tekemistä.

2.   Tulliviranomaiset voivat antaa luvan näytteenottoon ainoastaan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön kirjallisesta pyynnöstä.

3.   Tämä kirjallinen pyyntö voi olla paperinen tai sähköinen. Asianomaisen henkilön on allekirjoitettava tai todistettava se oikeaksi ja se on jätettävä toimivaltaisille tulliviranomaisille. Siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

hakijan nimi ja osoite;

b)

tavaroiden sijaintipaikka;

c)

tiedot jostakin seuraavista:

i)

saapumisen yleisilmoitus;

ii)

aiempi tullimenettely;

iii)

kuljetusväline;

d)

kaikki muut tavaroiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

4.   Tulliviranomaisten on ilmoitettava päätöksestään asianomaiselle henkilölle. Jos hakemus koskee näytteenottoa, päätökseen on merkittävä näytteiksi otettavien tavaroiden paljous.

5.   Tavaroiden tarkastus ja näytteenotto on tehtävä tulliviranomaisten valvonnassa, ja nämä viranomaiset määräävät noudatettavat menettelyt.

Asianomainen henkilö vastaa kaikista tavaroiden tutkimuksen, näytteenoton ja analysoinnin riskeistä ja kustannuksista.

6.   Otettuihin näytteisiin on sovellettava muodollisuuksia, jotka tarvitaan jonkin tulliselvitysmuodon osoittamiseksi niille. Jos näytteet tuhoutuvat tai ne häviävät lopullisesti niitä tutkittaessa, tullivelkaa ei katsota syntyneen.

Tutkimuksessa mahdollisesti syntyvälle jätteelle ja romulle osoitetaan muille kuin yhteisötavaroille tarkoitettu tulliselvitysmuoto.”

16)

Korvataan I osan VI osaston 4 luvun otsikko seuraavasti:

17)

Korvataan 201 artikla seuraavasti:

”201 artikla

1.   Tulli-ilmoitus on jätettävä johonkin seuraavista tullitoimipaikoista:

a)

tullitoimipaikkaan, joka vastaa paikasta, jossa tavarat esitettiin tai tullaan esittämään tullille tullisääntöjen mukaisesti;

b)

tullitoimipaikkaan, joka vastaa sen paikan valvonnasta, johon viejä on sijoittautunut tai jossa tavarat pakataan tai lastataan vientikuljetusta varten, lukuun ottamatta koodeksin 789, 790, 791 ja 794 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

Tulli-ilmoitus voidaan antaa heti, kun tavarat esitetään tullille tai annetaan tulliviranomaisten käyttöön tarkastusta varten.

2.   Tulliviranomaiset voivat antaa luvan antaa tulli-ilmoitus ennen kuin tavaranhaltija voi esittää tavarat tullille tai antaa ne käyttöön tarkastusta varten tullitoimipaikassa, johon tulli-ilmoitus jätettiin, taikka jossakin toisessa tullitoimipaikassa tai tulliviranomaisten nimeämässä muussa paikassa.

Tulliviranomaiset voivat vahvistaa olosuhteiden perusteella määräajan, jonka kuluessa tavarat on esitettävä tullille tai annettava käyttöön. Jos tavaroita ei ole esitetty tullille tai annettu tulliviranomaisten käyttöön määräaikaan mennessä, katsotaan, että tulli-ilmoitusta ei ole jätetty.

Tulli-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta sen jälkeen, kun kyseessä olevat tavarat on esitetty tullille tai annettu tulliviranomaisten käyttöön tarkastusta varten niitä tyydyttävällä tavalla.”

18)

Lisätään 212 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kun tulli-ilmoitusta käytetään koodeksin 36 c artiklan 1 kohdan mukaisesti saapumisen yleisilmoituksena, siinä on oltava liitteessä 37 säädettyä erityismenettelyä varten tarvittavien tietojen lisäksi liitteessä 30 A säädetyt saapumisen yleisilmoitusta koskevat tiedot.”

19)

Lisätään 216 artiklaan kohta seuraavasti:

”Kun tulli-ilmoitus on annettava koodeksin 182 b artiklan mukaisesti yhteisön tullialueelta vietävistä tavaroista, siinä on oltava liitteessä 37 säädettyä erityismenettelyä varten tarvittavien tietojen lisäksi liitteessä 30 A säädetyt poistumisen yleisilmoitusta koskevat tiedot.”

20)

Korvataan 251 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kyse on muista tavaroista

i)

vientitullitoimipaikalle on ilmoitettu 792 a artiklan mukaisesti, että ilmoitetut tavarat eivät ole poistuneet yhteisön tullialueelta;

ii)

tavarat eivät ole poistuneet yhteisön tullialueelta 90 päivän kuluessa tavaroiden luovuttamisesta vientiin tai tästä ei ole riittävästi todisteita 792 b artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

21)

Korvataan 254 artikla seuraavasti:

”254 artikla

Tavaranhaltijan pyynnöstä tulliviranomaiset voivat hyväksyä vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevat ilmoitukset, joissa ei ole kaikkia liitteessä 37 säädettyjä tietoja.

Näissä ilmoituksissa on kuitenkin oltava ainakin liitteessä 30 A säädetyt epätäydellistä ilmoitusta koskevat tiedot.”

22)

Korvataan 260 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tällaisessa yksinkertaistetussa ilmoituksessa on oltava ainakin liitteessä 30 A säädetyt yksinkertaistettua tuonti-ilmoitusta koskevat tiedot.”

23)

Lisätään 261 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos asianomaisella henkilöllä on 14 a artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus, kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on ainoastaan tutkittava, ilmoittaako kyseinen valtuutettu taloudellinen toimija tavaroita vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi vain satunnaisesti. Kaikkien muiden tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen.”

24)

Korvataan 262 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 260 artiklassa tarkoitetussa luvassa on oltava seuraavat tiedot:

a)

tullitoimipaikat, jotka ovat toimivaltaisia vastaanottamaan yksinkertaistettuja ilmoituksia;

b)

tavarat, joihin sitä sovelletaan; ja

c)

viittaus vakuuteen, joka asianomaisen henkilön on annettava mahdollisesti syntyvän tullivelan kattamiseksi.

Siinä on myös täsmennettävä täydentävien ilmoitusten muoto ja sisältö sekä asetettava määräaika, johon mennessä ne on annettava tähän tarkoitukseen nimetylle tulliviranomaiselle.”

25)

Lisätään 264 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos asianomaisella henkilöllä on 14 a artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus, kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on ainoastaan tutkittava, ilmoittaako kyseinen valtuutettu taloudellinen toimija tavaroita vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi vain satunnaisesti. Kaikkien muiden 1 ja 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen.”

26)

Korvataan 266 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettu kirjanpitomerkintä voidaan korvata millä tahansa muulla tulliviranomaisen vaatimalla muodollisuudella, joka tarjoaa vastaavat takeet. Merkinnästä on käytävä ilmi päivä, jona se on tehty, ja siinä on oltava vähintään liitteessä 30 A säädetyssä kotitullausmenettelyssä käytettävää ilmoitusta koskevat tiedot.”

27)

Korvataan 268 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tavaranhaltijan pyynnöstä saapumistullitoimipaikka voi hyväksyä tullivarastointimenettelyyn asettamista koskevat ilmoitukset, joissa ei ole kaikkia liitteessä 37 säädettyjä tietoja.

Tällaisissa ilmoituksissa on kuitenkin oltava vähintään liitteessä 30 A säädetyt epätäydellistä ilmoitusta koskevat tiedot.”

28)

Lisätään 270 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jos asianomaisella henkilöllä on 14 a artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus, kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on ainoastaan tutkittava, asettaako kyseinen valtuutettu taloudellinen toimija tavaroita kyseiseen menettelyyn vain satunnaisesti. Kaikkien muiden 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen.”

29)

Korvataan 271 artikla seuraavasti:

”271 artikla

Edellä 269 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luvassa on vahvistettava menettelyn toimintaa koskevat erityissäännöt ja mainittava kyseiseen menettelyyn asettavat saapumistullitoimipaikat.

Täydentävää ilmoitusta ei tarvitse antaa.”

30)

Korvataan 275 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tavaranhaltijan pyynnöstä saapumistullitoimipaikka voi hyväksyä muuhun taloudellisesti vaikuttavaan tullimenettelyyn kuin ulkoiseen jalostusmenettelyyn tai tullivarastointimenettelyyn asettamista koskevat ilmoitukset, jotka eivät sisällä kaikkia liitteessä 37 säädettyjä tietoja tai joiden mukana ei seuraa eräitä 220 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja.

Tällaisissa ilmoituksissa on kuitenkin oltava vähintään liitteessä 30 A säädetyt epätäydellistä ilmoitusta koskevat tiedot.”

31)

Korvataan 279 artikla seuraavasti:

”279 artikla

1.   Vientitullitoimipaikassa 792 artiklan mukaisesti suoritettavia muodollisuuksia voidaan yksinkertaistaa tämän luvun mukaisesti.

2.   Jäljempänä olevaa 792 artiklan 4 kohtaa, 792 a artiklaa, 792 b artiklaa ja 793–793 c artiklaa sekä soveltuvin osin 796 a–796 e artiklaa sovelletaan tähän lukuun.”

32)

Korvataan 280 ja 281 artikla seuraavasti:

”280 artikla

1.   Tavaranhaltijan pyynnöstä vientitullitoimipaikka voi hyväksyä vienti-ilmoitukset, joissa ei ole kaikkia liitteessä 37 säädettyjä tietoja.

Tällaisissa ilmoituksissa on kuitenkin oltava vähintään liitteessä 30 A säädetyt epätäydellistä ilmoitusta koskevat tiedot.

Jos tavaroista kannetaan vientitulleja tai niihin sovelletaan muita yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia toimenpiteitä, vienti-ilmoituksissa on oltava kaikki tällaisten tullien kantamiseksi tai tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.

2.   Vienti-ilmoituksiin sovelletaan 255–259 artiklaa soveltuvin osin.

281 artikla

1.   Kun 789 artiklaa sovelletaan, täydentävä ilmoitus voidaan antaa tullitoimipaikkaan, jonka toimialueelle viejä on sijoittautunut.

2.   Kun alihankkija on sijoittautunut muuhun jäsenvaltioon kuin viejän sijoittautumisjäsenvaltioon, sovelletaan 1 kohtaa ainoastaan, kun vaadittavat tiedot vaihdetaan sähköisesti 4 d artiklan mukaisesti.

3.   Epätäydellisessä vienti-ilmoituksessa on mainittava tullitoimipaikka, johon täydentävä ilmoitus on jätettävä. Tullitoimipaikan, joka vastaanottaa vienti-ilmoituksen on ilmoitettava tiedot epätäydellisestä vienti-ilmoituksesta sille tullitoimipaikalle, johon täydentävä ilmoitus jätetään 1 kohdan mukaisesti.

4.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa täydentävän ilmoituksen vastaanottaneen tullitoimipaikan on viipymättä ilmoitettava tiedot täydentävästä ilmoituksesta sille tullitoimipaikalle, johon epätäydellinen vienti-ilmoitus jätettiin.”

33)

Korvataan 282 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Yksinkertaistetussa ilmoituksessa on oltava vähintään liitteessä 30 A säädetyt yksinkertaistettua ilmoitusta koskevat tiedot.

Sovelletaan 255–259 artiklaa soveltuvin osin.”

34)

Korvataan 285 artikla seuraavasti:

”285 artikla

1.   Valtuutetun viejän on ennen tavaroiden siirtoa 283 artiklassa tarkoitetuista paikoista täytettävä seuraavat velvoitteet:

a)

ilmoitettava vientitullitoimipaikalle asianmukaisella tavalla tällaisesta siirrosta antamalla 282 artiklassa tarkoitetun yksinkertaistetun vienti-ilmoituksen;

b)

annettava tulliviranomaisten käyttöön kaikki tavaroiden vientiä varten tarvittavat asiakirjat.

2.   Valtuutettu viejä voi antaa täydellisen vienti-ilmoituksen yksinkertaistetun vienti-ilmoituksen asemesta. Tässä tapauksessa ei sovelleta koodeksin 76 artiklan 2 kohdassa säädettyä vaatimusta antaa täydentävä ilmoitus.”

35)

Lisätään 285 a artikla seuraavasti:

”285 a artikla

1.   Tulliviranomaiset voivat olla soveltamatta valtuutettuun viejään vaatimusta antaa kustakin tavaroiden siirrosta yksinkertaistettu vienti-ilmoitus vientitullitoimipaikkaan. Tällainen poikkeus myönnetään ainoastaan, jos valtuutettu viejä täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

valtuutettu viejä ilmoittaa vientitullitoimipaikalle kaikista siirroista kyseisen toimipaikan vahvistamalla tavalla ja sen määräämässä muodossa:

b)

valtuutettu viejä toimittaa tulliviranomaisille tai antaa niiden käyttöön kaikki niiden riskianalyysin tekemistä varten tarpeellisina pitämät tiedot ennen tavaroiden siirtoa 283 artiklassa tarkoitetuista paikoista;

c)

valtuutettu viejä merkitsee kyseiset tavarat kirjanpitoonsa.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettu kirjanpitomerkintä voidaan korvata muulla tulliviranomaisen vaatimalla muodollisuudella, joka tarjoaa vastaavat takeet. Merkinnästä on käytävä ilmi päivä, jona se tehtiin, ja muut tavaroiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

2.   Tietyissä erityisolosuhteissa kyseisten tavaroiden luonteen vuoksi ja vientitoimien nopeuttamiseksi tulliviranomaiset voivat olla 30 päivään kesäkuuta 2009 soveltamatta valtuutettuun viejään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia, jos viejä toimittaa kyseiselle vientitullitoimipaikalle kaikki tiedot, joita toimipaikka pitää tarpeellisina voidakseen tarvittaessa käyttää oikeuttaan tarkastaa tavarat ennen niiden poistumista.

Tässä tapauksessa tavaroiden merkitseminen valtuutetun viejän kirjanpitoon vastaa luovutusta.”

36)

Lisätään 285 b artikla seuraavasti:

”285 b artikla

1.   Edellä 285 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava vientitullitoimipaikalle 592 b ja 592 c artiklassa säädettyjä määräaikoja noudattaen.

2.   Edellä 285 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa kirjanpitomerkinnässä on oltava liitteessä 30 A säädettyä kotitullausmenettelyä koskevat tiedot.

3.   Tulliviranomaisten on varmistettava, että 796 a–796 e artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.”

37)

Korvataan 286 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Valtuutetun viejän on ennen tavaroiden lähtöä täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

suoritettava 285 tai 285 a artiklassa tarkoitetut muodollisuudet;

b)

merkittävä mahdollisiin liiteasiakirjoihin tai muuhun liiteasiakirjat korvaavaan tietovälineeseen seuraavat tiedot:

i)

viittaus viejän kirjanpitomerkintään;

ii)

päivämäärä, jona tämä merkintä tehtiin;

iii)

luvan numero;

iv)

luvan myöntäneen tullitoimipaikan nimi.”

38)

Korvataan 287 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 283 artiklassa tarkoitetussa luvassa on vahvistettava menettelyn toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti seuraavat:

a)

tavarat, joihin sitä sovelletaan;

b)

tapa, jolla 285 a artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täytetään;

c)

tavaroiden luovuttamistapa ja -aika;

d)

mahdollisen saateasiakirjan tai sen korvaavan tietovälineen sisältö sekä sen varmentamistapa;

e)

täydentävän ilmoituksen esittämistä koskeva menettely ja määräaika, johon mennessä se on jätettävä.

Kun 796 a–796 e artiklaa sovelletaan, ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettu luovuttaminen tapahtuu 796 b artiklan säännösten mukaisesti.”

39)

Korvataan 288 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa tai tietovälineessä on oltava vähintään liitteessä 30 A säädetyt käytettävää menettelyä koskevat tiedot. Asiakirjan tai tietovälineen mukana on seurattava vientiä koskeva pyyntö.

Tulliviranomaiset voivat antaa luvan korvata tämä hakemus yleishakemuksella edellyttäen, että taloudellinen toimija on antanut tulliviranomaiselle kaikki tiedot, joita nämä pitävät tarpeellisina tehokkaan riskianalyysin tekemiseksi ja tavaroiden tarkastamiseksi. Yleishakemuksen on katettava tiettynä aikana toteutettavat vientitoimet. Tavaranhaltijan on viitattava tähän lupaan vientiä varten käytettävässä asiakirjassa tai tietovälineessä.”

40)

Lisätään 289 artiklaan kohta seuraavasti:

”Tavaranhaltijan on kuitenkin annettava tulliviranomaisten käyttöön tehokkaan riskianalyysin tekemiseksi ja tavaroiden tarkastamiseksi tarvittavat tiedot ennen tavaroiden poistumista.”

41)

Lisätään 313 b artiklaan 3a kohta seuraavasti:

”3a.   Kun meriliikenneyhtiöllä on 14 a artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus, asianomaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tarkastavat ainoastaan, täyttyvätkö tämän artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa säädetyt vaatimukset. Kaikkien muiden tässä artiklassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen.”

42)

Korvataan 367 artikla seuraavasti:

”367 artikla

Tätä alajaksoa ei sovelleta 372 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuilla kuljetusmuodoilla suoritettaviin yksinkertaistettuihin menettelyihin.”

43)

Poistetaan 368 artikla.

44)

Lisätään 373 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun asianomaisella henkilöllä on 14 a artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus, tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen.”

45)

Lisätään 454 a artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun asianomaisella henkilöllä on 14 a artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus, tämän artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa ja 373 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen.”

46)

Korvataan II osan IV osaston otsikko seuraavasti:

47)

Lisätään II osan IV osastoon 1 luku seuraavasti:

”1   LUKU

Tulli-ilmoituksia koskevat yleiset säännökset

592 a artikla

Jäljempänä 592 b–592 f artiklaa ei sovelleta seuraaviin:

a)

sähköenergia;

b)

putkijohdoissa vietävät tuotteet;

c)

kirjeet, postikortit ja painotuotteet, myös sähköisessä muodossa;

d)

Maailman postiliiton yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti vietävät tavarat;

e)

231 ja 233 artiklan mukaisesti muulla toimella tehtävien tulli-ilmoitusten kattamat tavarat;

f)

matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat;

g)

tavarat, joiden osalta hyväksytään suullinen ilmoitus 226 ja 227 artiklan sekä 229 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

h)

ATA- ja CPD-carnet’lla tuotavat tavarat;

i)

Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta Lontoossa 19 päivänä kesäkuuta 1951 allekirjoitetussa sopimuksessa määrätyllä lomakkeella 302 tuotavat tavarat;

j)

313 b artiklan mukaisen luvan saanutta säännöllistä liikennettä harjoittavissa aluksissa vietävät tavarat.

592 b artikla

1.   Kun yhteisön tullialueelta poistuvista tavaroista on tehty tulli-ilmoitus, se on jätettävä toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan seuraavia määräaikoja noudattaen:

a)

merikuljetukset:

i)

kun kyseessä on konttikuljetus eikä iii tai iv alakohtaa sovelleta, viimeistään 24 tuntia ennen tavaroiden lastaamista alukseen, jolla ne poistuvat yhteisön tullialueelta;

ii)

kun kyseessä on irtotavara tai irtolasti, viimeistään neljä tuntia ennen poistumista yhteisön tullialueella sijaitsevasta satamasta;

iii)

kun kyseessä ovat kuljetukset Grönlannin, Färsaarten, Ceutan, Melillan, Norjan, Islannin, Itämeren satamien, Pohjanmeren satamien, Mustameren satamien, Välimeren satamien tai minkä tahansa Marokon sataman sekä yhteisön tullialueen välillä, lukuun ottamatta Ranskan merentakaisia alueita, Azoreita, Madeiraa tai Kanariansaaria, viimeistään kaksi tuntia ennen yhteisön tullialueelta lähtemistä;

iv)

kun kyseessä ovat muut kuin iii alakohdassa tarkoitetut kuljetukset Ranskan merentakaisten alueiden, Azoreiden, Madeiran tai Kanariansaarten sekä yhteisön tullialueeseen kuulumattoman alueen välillä ja matkan kesto on alle 24 tuntia, viimeistään kaksi tuntia ennen lähtemistä yhteisön tullialueelta;

b)

ilmaliikenteen osalta viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöä yhteisön tullialueella sijaitsevalta lentoasemalta;

c)

rautatie- ja sisävesiliikenteen osalta viimeistään kaksi tuntia ennen lähtöä poistumistullitoimipaikasta;

d)

maantieliikenteen osalta viimeistään yksi tunti ennen lähtöä poistumistullitoimipaikasta;

e)

kun kyseessä ovat laivojen ja ilma-alusten kunnostamiseen ja huoltoon tarvittavien vara- ja korjausosien, laivassa tai ilma-aluksella käytettäviä koneita ja laitteita varten tarvittavien moottoripolttoaineiden, voiteluaineiden ja kaasun sekä laivassa tai ilma-aluksessa nautittavien elintarvikkeiden toimitukset, viimeistään 15 minuuttia ennen kuljetusvälineen lähtöä yhteisön tullialueella sijaitsevasta satamasta tai siellä sijaitsevalta lentoasemalta.

f)

kun asetusta (EY) N:o 800/1999 sovelletaan, noudatetaan siinä säädettyjä määräaikoja.

2.   Kun tulli-ilmoitusta ei jätetä tietotekniikkaa käyttäen, 1 kohdan a alakohdan iii ja iv alakohdassa sekä 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa säädetty määräaika on vähintään neljä tuntia.

3.   Jos tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä ei toimi väliaikaisesti, 1 kohdassa säädettyjä määräaikoja sovelletaan tästä huolimatta.

592 c artikla

1.   Kun kyseessä ovat intermodaalikuljetukset, joissa tavarat siirretään yhdestä kuljetusvälineestä toiseen niiden kuljettamiseksi yhteisön tullialueen ulkopuolelle, ilmoituksen antamista koskevan määräajan on vastattava yhteisön tullialueelta poistuvaa kuljetusvälinettä koskevaa määräaikaa, joka säädetään 592 b artiklassa.

2.   Kun kyseessä on yhdistetty kuljetus, jossa rajan ylittävällä aktiivisella kuljetusvälineellä kuljetetaan ainoastaan toista aktiivista kuljetusvälinettä, ilmoituksen antamista koskevan määräajan on vastattava rajat ylittävää aktiivista kuljetusvälinettä koskevaa määräaikaa, joka säädetään 592 b artiklassa.

592 d artikla

1.   Edellä 592 b ja 592 c artiklassa säädettyjä määräaikoja ei noudateta, jos yhteisön ja kolmansien maiden välisten kansainvälisten sopimusten määräysten mukaan tulli-ilmoitusta koskevien tietojen vaihtoon sovelletaan eri määräaikaa kuin mainituissa artikloissa tarkoitetut määräajat.

2.   Tämä määräaika ei missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin aika, joka vaaditaan riskianalyysin päätökseen saattamiseksi ennen tavaroiden poistumista yhteisön tullialueelta.

592 e artikla

1.   Kun tulli-ilmoitus otetaan vastaan, toimivaltaisen tullitoimipaikan on tehtävä asianmukaiset riskianalyysit ja tullitarkastukset ennen tavaroiden luovuttamista vientiin.

2.   Tavarat voidaan luovuttaa heti, kun riskianalyysi on tehty ja kun sen tulos osoittaa, että tavarat voidaan luovuttaa.

592 f artikla

1.   Jos todetaan, etteivät poistumisen yleisilmoitusta varten tarvittavat tiedot sisältävä tulli-ilmoitus kata tullille esitettäviä tavaroita, tavarat yhteisön tullialueelle tuoneen henkilön tai tavaroiden kuljettamisesta yhteisön tullialueen ulkopuolelle vastaavan henkilön on jätettävä tulli-ilmoitus tai poistumisen yleisilmoitus viipymättä.

2.   Jos tavaranhaltija antaa tulli-ilmoituksen 592 b ja 592 c artiklassa säädettyjen määräaikojen jälkeen, tämä ei estä langettamasta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

592 g artikla

Kun yhteisön tullialueelta vietäville tavaroille on myönnetty 592 a artiklan d–j alakohdan mukainen poikkeus tulli-ilmoituksen antamisesta 592 b ja 592 c artiklassa vahvistetuissa määräajoissa, riskianalyysi on tehtävä näitä tavaroita koskevan tulli-ilmoituksen perusteella silloin, kun tavarat esitetään tullille.”

48)

Korvataan I osan IV osastossa 1 luvun otsikko seuraavasti:

49)

Lisätään II osan IV osaston 2 lukuun 787 artikla seuraavasti:

”787 artikla

1.   Vienti-ilmoitusten on niiden rakenteen ja niiden sisältämien tietojen osalta noudatettava tässä luvussa, 279–289 artiklassa sekä liitteissä 37 ja 30 A säädettyjä vaatimuksia. Ne on jätettävä toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan tietotekniikkaa käyttäen.

2.   Tulliviranomaisten on hyväksyttävä liitteissä 31–34 esitetyn mallin mukaiselle lomakkeelle tehdyt paperiset vienti-ilmoitukset, joissa on liitteissä 37 ja 30 A säädetyt kyseistä vientimenettelyä koskevat vähimmäistiedot, ainoastaan yhdessä seuraavista tapauksista:

a)

tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä ei toimi;

b)

viennin yleisilmoituksen antavan henkilön sähköinen sovellus ei toimi.

3.   Tulliviranomaisten on keskenään sovittava 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa noudatettavasta menettelystä.

4.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa paperisen vienti-ilmoituksen käyttämiseen tarvitaan tulliviranomaisten suostumus.

5.   Kun tavarat vie matkustaja, joka ei voi suoraan päästä käyttämään tullin tietokonejärjestelmää ja jolla ei siten ole mahdollisuutta antaa vienti-ilmoitusta vientitoimipaikkaan tietotekniikkaa käyttäen, tulliviranomaisten on sallittava matkustajan antaa liitteissä 31–34 esitetyn mallin mukaiselle lomakkeelle tehty paperinen vienti-ilmoitus, jossa on liitteissä 37 ja 30 A säädetyt kyseistä vientimenettelyä koskevat vähimmäistiedot.

6.   Tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tulliviranomaisten on varmistettava, että 796 a–796 e artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.”

50)

Poistetaan 791 artiklan 2 kohta.

51)

Korvataan 792 artikla seuraavasti:

”792 artikla

1.   Jos vienti-ilmoitus tehdään hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lomakkeella, on käytettävä sen kappaletta 1, 2 ja 3, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 207 artiklan soveltamista. Tullitoimipaikan, johon vienti-ilmoitus jätettiin, on leimattava kohta A ja täytettävä tarvittaessa kohta D.

Luovuttaessaan tavarat tämän tullitoimipaikan on säilytettävä kappale 1, lähetettävä kappale 2 sen jäsenvaltion tilastoviranomaisille, johon vientitullitoimipaikka kuuluu, ja jollei 796 a–796 e artiklan säännöksiä sovelleta, palautettava kappale 3 asianomaiselle henkilölle.

2.   Kun vienti-ilmoitus käsitellään vientitullitoimipaikassa tietotekniikkaa käyttäen, hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kappale 3 voidaan korvata saateasiakirjalla, joka on tulostettu tulliviranomaisen tietokonejärjestelmästä. Tässä asiakirjassa on oltava vähintään 796 a artiklassa tarkoitetulta vientiä koskevalta saateasiakirjalta vaadittavat tiedot.

Tulliviranomaiset voivat antaa tavaranhaltijalle luvan tulostaa saateasiakirja omasta tietokonejärjestelmästään.

3.   Kun koko vienti tapahtuu yhden jäsenvaltion alueella, kyseinen jäsenvaltio voi antaa luvan olla käyttämättä hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kappaletta 3 tai vientiä koskevaa saateasiakirjaa, jos koodeksin 182 b artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

4.   Kun tullisäännöissä määrätään, että hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kappale 3 voidaan korvata muulla asiakirjalla, tämän luvun säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin kyseiseen muuhun asiakirjaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 796 a–796 e artiklan soveltamista.”

52)

Lisätään 792 a ja 792 b artikla seuraavasti:

”792 a artikla

1.   Kun vietäviksi luovutetut tavarat eivät poistu yhteisön tullialueelta, viejän tai tavaranhaltijan on ilmoitettava siitä viipymättä vientitullitoimipaikkaan. Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kappale 3 on soveltuvin osin palautettava kyseiseen toimipaikkaan. Vientitullitoimipaikan on mitätöitävä kyseinen vienti-ilmoitus.

2.   Kun 793 a artiklan 6 kohdassa tai 793 b artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kuljetussopimuksen muuttaminen johtaa siten, että kuljetus päättyy yhteisön tullialueella, vaikka sen piti päättyä sen ulkopuolella, kyseiset yritykset tai viranomaiset voivat panna muutetun sopimuksen täytäntöön ainoastaan 793 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun tullitoimipaikan tai, kun kyseessä on passitusmenettely, lähtötoimipaikan suostumuksella. Vienti-ilmoituksen kappale 3 on palautettava vientitullitoimipaikkaan, jonka on mitätöitävä se.

792 b artikla

1.   Vientitullitoimipaikka voi pyytää viejää tai tavaranhaltijaa todistamaan tavaroiden poistumisen yhteisön tullialueelta.

2.   Jos tavarat eivät ole poistuneet yhteisön tullialueelta 90 päivän kuluessa tavaroiden luovuttamisesta vientiin tai tästä ei ole riittävästi todisteita, kyseinen vienti-ilmoitus on mitätöitävä. Vientitullitoimipaikan on ilmoitettava siitä viejälle tai tavaranhaltijalle.”

53)

Korvataan 793 artikla seuraavasti:

”793 artikla

1.   Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kappale 3 tai 792 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu saateasiakirja sekä vietäviksi luovutetut tavarat on esitettävä yhdessä tullille poistumistullitoimipaikassa.

2.   Poistumistullitoimipaikka on viimeinen tullitoimipaikka ennen tavaroiden poistumista yhteisön tullialueelta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, poistumistullitoimipaikka on jokin seuraavista:

a)

viejän sijoittautumisjäsenvaltion nimeämä toimipaikka, kun kyseessä on putkijohdoissa vietävät tuotteet ja sähköenergia;

b)

siitä paikasta vastaava tullitoimipaikka, jossa rautatieyhtiö, postiviranomainen, lentoyhtiö tai varustamo ottaa tavarat haltuunsa niiden kuljettamiseksi yhden kuljetussopimuksen perusteella yhteisön tullialueen ulkopuolelle edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

i)

tavarat poistuvat yhteisön tullialueelta rautateitse, postitse, ilmateitse tai meriteitse;

ii)

tavaranhaltija tai hänen edustajansa pyytää, että 793 a artiklan 2 kohdassa tai 796 e artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muodollisuudet suoritetaan kyseisessä toimipaikassa.”

54)

Lisätään 793 a, 793 b ja 793 c artikla seuraavasti:

”793 a artikla

1.   Poistumistullitoimipaikan on tehtävä asianmukaiset riskiin perustuvat tarkastukset ennen kuin tavarat poistuvat yhteisön tullialueelta varmistaakseen erityisesti, että tullille esitettävät tavarat vastaavat ilmoitettuja tavaroita. Poistumistullitoimipaikan on valvottava, että tavarat tosiasiallisesti poistuvat yhteisöstä.

Kun vienti-ilmoitus on jätetty muuhun toimipaikkaan kuin poistumistullitoimipaikkaan ja tiedot on toimitettu koodeksin 182 b artiklan 2 kohdan mukaisesti, poistumistullitoimipaikan tulliviranomaiset voivat ottaa huomioon tämän muun toimipaikan mahdollisesti tekemien tarkastusten tulokset.

2.   Kun tavaranhaltija merkitsee kohtaan 44 ilmaisun ”RET-EXP” tai koodin ”30400” tai muulla tavalla ilmaisee haluavansa, että kappale 3 palautetaan hänelle, poistumistullitoimipaikan on varmennettava tavaroiden tosiasiallinen poistuminen lisäämällä vahvistusmerkinnän kyseisen kappaleen kääntöpuolelle.

Sen on annettava kyseinen kappale sen esittäneelle henkilölle tai siinä mainitulle välittäjälle, joka on sijoittautunut poistumistullitoimipaikan tullipiiriin, kappaleen palauttamiseksi tavaranhaltijalle.

Vahvistusmerkinnän muodostaa leima, jossa on poistumistullitoimipaikan nimi ja tavaroiden poistumispäivä.

3.   Kun vienti tapahtuu osalähetyksinä saman poistumistullitoimipaikan kautta, vahvistusmerkintä annetaan ainoastaan tosiasiallisesti vietäville tavaroille.

Kun vienti tapahtuu osalähetyksinä usean eri poistumistullitoimipaikan kautta, vientitullitoimipaikan tai sen poistumistullitoimipaikan, jossa kappaleen 3 alkuperäiskappale esitetään, on asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä todistettava oikeaksi kappaleen 3 jäljennös kunkin tavaraerän osalta, jotta se voidaan esittää muussa poistumistullitoimipaikassa.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kappaleen 3 alkuperäiskappaleeseen on tehtävä asianomainen merkintä.

4.   Kun koko vienti tapahtuu yhden jäsenvaltion alueella, kyseinen jäsenvaltio voi olla vaatimatta vahvistusmerkinnän tekemistä kappaleeseen 3. Tässä tapauksessa kappaletta 3 ei palauteta tavaranhaltijalle.

5.   Jos poistumistullitoimipaikka toteaa, että tavaroita on hävinnyt, sen on tehtävä siitä merkintä jätetyn vienti-ilmoituksen jäljennökseen ja ilmoitettava siitä vientitullitoimipaikalle.

Jos poistumistullitoimipaikka toteaa tavaroita olevan liikaa, sen on estettävä näiden tavaroiden poistuminen niin kauan kuin vientimuodollisuuksia ei ole suoritettu.

Jos poistumistullitoimipaikka toteaa eroja tavaroiden luonteessa, sen on estettävä niiden poistuminen niin kauan kuin vientimuodollisuuksia ei ole suoritettu ja ilmoitettava tästä vientitullitoimipaikalle.

6.   Edellä 793 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa poistumistullitoimipaikan on tehtävä vahvistusmerkintä vienti-ilmoituksen kappaleeseen 3 793 a artiklan 2 kohdan mukaisesti merkittyään kuljetusasiakirjaan maininnan ”Export” ja leimansa. Vienti-ilmoituksen kappaleeseen 3 on merkittävä viittaus kuljetusasiakirjaan ja päinvastoin.

Kun kyseessä ovat säännöllisesti liikennöidyt laivareitit taikka suora kuljetus tai lento yhteisön tullialueen ulkopuolelle ja toimijat voivat taata toimintojen säännöllisyyden, kuljetusasiakirjaan ei tarvitse merkitä mainintaa ”Export” eikä leimaa.

793 b artikla

1.   Kun tavarat viedään yhteisön tullialueelta tai lähetetään poistumistullitoimipaikkaan passitusmenettelyssä, lähtötoimipaikan on tehtävä vahvistusmerkintä kappaleeseen 3 793 a artiklan 2 kohdan mukaisesti ja palautettava se mainitussa artiklassa tarkoitetulle henkilölle.

Kun saateasiakirja vaaditaan, myös siihen on merkittävä maininta ”Export”. Vienti-ilmoituksen kappaleeseen 3 on merkittävä viittaus saateasiakirjaan ja päinvastoin.

Tämän artiklan ensimmäistä ja toista alakohtaa ei sovelleta 419 artiklan 4 ja 7 kohdassa eikä 434 artiklan 6 ja 9 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa tavaroiden esittämisestä lähtötoimipaikassa on myönnetty vapautus.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kappaleeseen 3 tehtävä vahvistusmerkintä ja kyseisen kappaleen palauttaminen koskevat myös vientiin luovutettuja tavaroita, joita ei ole asetettu passitusmenettelyyn mutta jotka on lähetetty poistumistullitoimipaikkaan, joka mainitaan 445 tai 448 artiklassa säädetyssä passitusilmoituksena käytettävässä manifestissa, jossa on 445 artiklan 3 kohdan e alakohdan tai 448 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukainen tunnus.

3.   Poistumistullitoimipaikan on valvottava, että tavarat tosiasiallisesti poistuvat yhteisöstä.

793 c artikla

1.   Kun tavarat viedään yhteisön tullialueelta asetuksessa (ETY) N:o 2719/92 säädetyllä hallinnollisella saateasiakirjalla väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä, vientitullitoimipaikan on 793 a artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtävä vahvistusmerkintä vienti-ilmoituksen kappaleeseen 3 ja palautettava se tavaranhaltijalle merkittyään kaikkiin hallinnollisen saateasiakirjan kappaleisiin maininnan ”Export” sekä mainitussa artiklassa tarkoitetun leiman.

Vienti-ilmoituksen kappaleeseen 3 on merkittävä viittaus hallinnolliseen saateasiakirjaan ja päinvastoin.

2.   Poistumistullitoimipaikan on valvottava, että tavarat poistuvat tosiasiallisesti, ja palautettava hallinnollisen saateasiakirjan kappale neuvoston direktiivin 92/12/ETY 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Edellä 793 a artiklan 5 kohdassa säädetyissä tapauksissa poistumistullitoimipaikan on tehtävä hallinnolliseen saateasiakirjaan asianomainen merkintä.”

55)

Korvataan 795 artikla seuraavasti:

”795 artikla

1.   Kun tavarat ovat poistuneet yhteisön tullialueelta ilman vienti-ilmoitusta, viejän on jätettävä tällainen ilmoitus jälkikäteen tullitoimipaikkaan, jonka toimialueelle viejä on sijoittautunut.

Sovelletaan 790 artiklaa.

Tulliviranomaiset hyväksyvät tämän ilmoituksen, jos viejä esittää jonkin seuraavista:

a)

viittaus viennin yleisilmoitukseen;

b)

riittävät todisteet tavaroiden luonteesta ja määrästä sekä olosuhteista, joissa ne poistuivat yhteisön tullialueelta.

Kyseisen toimipaikan on myös tavaranhaltijan pyynnöstä annettava 793 a artiklan 2 kohdassa tai 796 e artiklan 1 kohdassa tarkoitettu poistumistodistus.

2.   Se, että tulliviranomaiset hyväksyvät vienti-ilmoituksen jälkikäteen, ei estä soveltamasta jompaakumpaa seuraavista:

a)

kansallisessa lainsäädännössä säädetyt seuraamukset;

b)

yhteisen maatalous- tai kauppapolitiikan mukaisista toimenpiteistä johtuvat seuraukset.”

56)

Poistetaan 796 artikla.

57)

Lisätään II osan IV osastoon 3 luku seuraavasti:

”3   LUKU

Vientitietojen vaihto tulliviranomaisten välillä tietotekniikkaa ja tietoverkkoja käyttäen

796 a artikla

1.   Vientitullitoimipaikan on annettava lupa tavaroiden luovutukseen antamalla tavaranhaltijalle viennin saateasiakirjan. Viennin saateasiakirjan on oltava liitteessä 45 c olevan mallin ja siinä esitettävien huomautusten mukainen.

2.   Kun vientilähetykseen kuuluu enemmän kuin yksi tavaraerä, viennin saateasiakirjaa on täydennettävä liitteessä 45 d olevan mallin ja siinä esitettävien huomautusten mukaisella tavaraluettelolla. Se muodostaa erottamattoman osan viennin saateasiakirjaa.

3.   Viennin saateasiakirja voidaan tulostaa tavaranhaltijan tietokonejärjestelmästä, jos siihen saadaan lupa.

796 b artikla

1.   Kun tavarat luovutetaan, vientitullitoimipaikan on toimitettava tiedot vientitapahtumasta ilmoitettuun poistumistullitoimipaikkaan vientiä ennakoivalla sanomalla. Tämän sanoman on perustuttava vienti-ilmoituksesta saataviin tietoihin, joita tulliviranomaiset täydentävät soveltuvin osin.

2.   Kun tavarat on tarkoitus siirtää useampaan kuin yhteen poistumistoimipaikkaan useampana kuin yhtenä lähetyksenä, kustakin yksittäisestä lähetyksestä on tehtävä erillinen viennin ennakkotietosanoma ja annettava erillinen viennin saateasiakirja.

796 c artikla

Tulliviranomaiset voivat vaatia, että ilmoitus tavaroiden saapumisesta poistumistullitoimipaikkaan on toimitettava niille sähköisesti. Tällaisessa tapauksessa viennin saateasiakirjaa ei tarvitse esittää fyysisesti tulliviranomaisille, vaan tavaranhaltija säilyttää sen.

Tällaisessa ilmoituksessa on oltava liitteessä 45 c tarkoitettu passituksen viitenumero.

796 d artikla

1.   Poistumistullitoimipaikan on itse varmistettava, että esitetyt tavarat vastaavat ilmoitettuja tavaroita.

Poistumistullitoimipaikan on tehtävä mahdolliset tavaroiden tarkastukset vientitullitoimipaikasta saadun viennin ennakkotietosanoman perusteella.

Poistumistullitoimipaikan on valvottava, että tavarat poistuvat tosiasiallisesti yhteisön tullialueelta.

2.   Poistumistullitoimipaikan on toimitettava poistumisen vahvistussanoma vientitullitoimipaikalle viimeistään seuraavana työpäivänä sen jälkeen, kun tavarat poistuivat yhteisön tullialueelta. Erityisolosuhteiden vuoksi perustelluissa tapauksissa poistumistullitoimipaikka voi toimittaa sanoman myöhemmin.

3.   Kun yksi viennin ennakkotietosanoma kattaa osalähetyksinä vietävät tavarat, jotka on siirretty poistumistullitoimipaikkaan yhtenä lähetyksenä, mutta jotka tämän jälkeen poistuvat yhteisön tullialueelta kyseisen toimipaikan kautta useampana kuin yhtenä lähetyksenä, poistumistullitoimipaikan on varmistettava, että tavarat poistuvat tosiasiallisesti, ja lähetettävä poistumisen vahvistussanoma vasta sitten, kun kaikki kyseessä olevat tavarat ovat poistuneet yhteisön tullialueelta.

Jos kyseessä ovat poikkeukselliset olosuhteet ja yksi viennin ennakkotietosanoma kattaa tavarat, jotka on siirretty poistumistullitoimipaikkaan yhtenä lähetyksenä, mutta jotka tämän jälkeen poistuvat yhteisön tullialueelta useampana kuin yhtenä lähetyksenä ja useamman kuin yhden poistumistullitoimipaikan kautta, sen poistumistullitoimipaikan, jossa lähetys ensin esitettiin, on perustellun pyynnön saatuaan varmennettava viennin saateasiakirjan jäljennös kustakin tavaraerästä.

Tulliviranomaiset myöntävät tämän varmennuksen ainoastaan, jos viennin saateasiakirjan sisältämät tiedot vastaavat viennin ennakkotietosanoman sisältämiä tietoja.

Asianomainen viennin saateasiakirjan kappale on esitettävä yhdessä tavaroiden kanssa kyseessä olevalle poistumistullitoimipaikalle. Kunkin poistumistullitoimipaikan on merkittävä viennin saateasiakirjan kappaleeseen 793 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja palautettava se siihen poistumistullitoimipaikkaan, jossa lähetys ensin esitettiin. Tämä toimipaikka lähettää poistumisen vahvistussanoman vasta sitten, kun kaikki tavarat ovat poistuneet yhteisön tullialueelta.

796 e artikla

1.   Kun vientitullitoimipaikka vastaanottaa 796 d artiklan 2 kohdassa tarkoitetun poistumisen vahvistussanoman, sen on annettava tavaranhaltijalle varmistus tavaroiden poistumisesta käyttämällä poistumisilmoitusta tai kyseisen toimipaikan tätä tarkoitusta varten määräämässä muodossa.

2.   Kun viejä tai tavaranhaltija ilmoittaa 792 a artiklan mukaisesti vientitullitoimipaikalle, että vientiin luovutetut tavarat eivät ole poistuneet eikä niiden ole määrä poistua yhteisön tullialueelta, tai kun ilmoitus on mitätöity 792 b artiklan 2 kohdan nojalla, vientitullitoimipaikan on viipymättä mitätöitävä vienti-ilmoitus ja toimitettava tieto mitätöinnistä ilmoitetulle poistumistullitoimipaikalle käyttämällä viennin peruutusta koskevaa sanomaa.”

58)

Korvataan II osan IV osaston 2 luvun otsikko seuraavasti:

59)

Lisätään 806 artiklaan h alakohta seuraavasti:

”h)

liitteessä 30 A säädetyt poistumisen yleisilmoitusta koskevat lisätiedot, silloin kun niitä edellytetään koodeksin 182 c artiklan mukaisesti.”

60)

Poistetaan 811 ja 814 artikla.

61)

Lisätään II osan V osaston 2 lukuun ennen 841 artiklaa otsikko seuraavasti:

62)

Korvataan 841 artikla seuraavasti:

”841 artikla

1.   Kun jälleenviennissä on annettava tulli-ilmoitus, sovelletaan 787–796 e artiklaa soveltuvin osin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jälleenvientiä edeltävää taloudellisesti vaikuttavaa tullimenettelyä päätettäessä mahdollisesti sovellettavien erityissäännösten soveltamista.

2.   Kun väliaikaisesti maahantuotujen tavaroiden jälleenviennissä annetaan ATA carnet, tulli-ilmoitus voidaan antaa muuhun tullitoimipaikkaan kuin koodeksin 161 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun toimipaikkaan.”

63)

Lisätään 841 a artikla seuraavasti:

”841 a artikla

Kun jälleenviennissä ei edellytetä tulli-ilmoitusta, poistumisen yleisilmoitus on jätettävä 842 a–842 e artiklan mukaisesti.

Jos saapumisen yleisilmoitus jätettiin silloin, kun tavarat tuotiin yhteisön tullialueelle, poistumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa muiden kuin yhteisötavaroiden jälleenviennissä jossakin seuraavista tapauksista:

a)

tavaroita ei pureta kuljetusvälineestä, jolla ne tuotiin yhteisön tullialueelle;

b)

tavarat uudelleenlastataan paikassa, jossa ne puretaan siitä kuljetusvälineestä, jolla ne tuotiin yhteisön tullialueelle.

Tavaroiden lyhytaikaista varastointia kyseisen uudelleenlastauksen yhteydessä on pidettävä erottamattomana osana uudelleenlastausta. Valvontatoimenpiteissä on otettava huomioon tilanteen erityisluonne.”

64)

Lisätään ennen 842 artiklaa otsikko seuraavasti:

65)

Lisätään II osan VI osastoon 1 luku seuraavasti:

”1   LUKU

Poistumisen yleisilmoitus

842 a artikla

Kun tavaroista, jotka on tarkoitus viedä yhteisön tullialueelta, ei ole tehty tulli-ilmoitusta, tämän asetuksen 793 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn poistumistullitoimipaikkaan on jätettävä yleisilmoitus, jäljempänä ’poistumisen yleisilmoitus’, koodeksin 182 c artiklan mukaisesti.

Poistumisen yleisilmoitusta ei vaadita seuraavissa tapauksissa:

a)

592 a artiklan a–j alakohdassa luetelluissa tapauksissa;

b)

kun yhteisötavarat lastataan yhteisön tullialueella niiden purkamiseksi yhteisön tullialueella sijaitsevassa muussa satamassa tai siellä sijaitsevalla muulla lentoasemalla ja ne kuljetetaan laivalla tai ilma-aluksessa näiden satamien tai lentoasemien välillä käymättä missään satamassa tai millään lentoasemalla yhteisön tullialueen ulkopuolella;

c)

tavarat, joille saadaan myöntää helpotuksia 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen, 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen, muiden konsulisuhteita koskevien yleissopimusten tai 16 päivänä joulukuuta 1969 tehdyn erityisedustustoja koskevan New Yorkin yleissopimuksen nojalla.

842 b artikla

1.   Poistumisen yleisilmoitus on tehtävä tietotekniikkaa käyttäen. Siinä on oltava liitteessä 30 A säädetyt tällaista ilmoitusta koskevat tiedot ja se on täytettävä tässä liitteessä olevia selittäviä huomautuksia noudattaen.

Poistumisen yleisilmoituksen laativan henkilön on todistettava se oikeaksi.

2.   Tulliviranomaisten on kirjattava 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävä poistumisen yleisilmoitus heti, kun se otetaan vastaan.

Sovelletaan 199 artiklan 1 kohtaa soveltuvin osin.

3.   Tulliviranomaiset sallivat paperisen poistumisen yleisilmoituksen antaminen ainoastaan jos kyseessä on jokin seuraavista tapauksista:

a)

tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä ei toimi;

b)

poistumisen yleisilmoituksen antavan henkilön sähköinen sovellus ei toimi.

Tällaisten paperisten yleisilmoitusten mukana on seurattava tarvittaessa tavaraluetteloita tai muita kaupallisia asiakirjoja ja niissä on oltava liitteessä 30 A säädetyt yleisilmoituksia koskevat tiedot.

4.   Tulliviranomaisten on keskenään sovittava 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa noudatettavasta menettelystä.

5.   Edellä 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa paperisen poistumisen yleisilmoituksen käyttämiseen tarvitaan tulliviranomaisten suostumus.

Paperisessa poistumisen yleisilmoituksessa on oltava sen laativan henkilön allekirjoitus.

842 c artikla

1.   Kun kyseessä ovat intermodaalikuljetukset, joissa tavarat siirretään yhdestä kuljetusvälineestä toiseen niiden kuljettamiseksi yhteisön tullialueen ulkopuolelle, poistumisen yleisilmoituksen antamista koskevan määräajan on vastattava yhteisön tullialueelta poistuvaan kuljetusvälineeseen sovellettavaa määräaikaa 842 d artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti.

2.   Kun kyseessä on yhdistetty kuljetus, jossa rajan ylittävällä aktiivisella kuljetusvälineellä kuljetetaan pelkästään toista aktiivista kuljetusvälinettä, tämän toisen kuljetusvälineen käyttäjä on velvollinen antamaan poistumisen yleisilmoituksen.

Ilmoituksen antamisen määräajan on kuitenkin vastattava rajan ylittävään aktiiviseen kuljetusvälineeseen sovellettavaa määräaikaa 842 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.

842 d artikla

1.   Poistumisen yleisilmoitus on jätettävä poistumistoimipaikkaan 592 b artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa.

Sovelletaan 592 b artiklan 2 ja 3 kohtaa soveltuvin osin.

2.   Kun poistumisen yleisilmoitus jätetään, toimivaltaisen tullitoimipaikan on tehtävä asianmukaiset riskiin perustuvat tarkastukset lähinnä vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten ennen kuin tavarat luovutetaan yhteisöstä vietäviksi määräajassa, joka vastaa 592 b artiklassa säädetyn tulli-ilmoituksen tekemisen kyseessä olevalle kuljetustyypille ja lastaamisen tai lähtemisen välistä määräaikaa.

Kun yhteisön tullialueelta vietäville tavaroille on myönnetty jokin 592 a artiklan a–i alakohdan mukainen poikkeus poistumisen yleisilmoituksen antamisesta, riskianalyysi on tehtävä tavaroita koskevien asiakirjojen tai muiden tietojen perusteella silloin, kun tavarat esitetään tullille.

Tavarat voidaan luovuttaa vietäviksi heti, kun riskianalyysi on tehty.

3.   Kun todetaan, ettei yhteisön tullialueelta vietäviksi tarkoitetuista tavaroista ole jätetty poistumisen yleisilmoitusta sovellettavien vaatimusten vastaisesti, tavarat yhteisön tullialueelta vievän henkilön tai niiden kuljetuksesta yhteisön tullialueelta vastaavan henkilön on jätettävä poistumisen yleisilmoitus viipymättä.

Jos kyseinen henkilö antaa poistumisen yleisilmoituksen 592 b ja 592 c artiklassa säädettyjen määräaikojen jälkeen, tämä ei estä langettamasta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

4.   Kun tulliviranomaiset eivät voi tekemiensä tarkastusten perusteella luovuttaa tavaroita vientiin, toimivaltaisen tullitoimipaikan on ilmoitettava poistumisen yleisilmoituksen antaneelle henkilölle ja, jos kyseessä on eri henkilö, tavaroiden kuljetuksesta yhteisön tullialueen ulkopuolelle vastaavalle henkilölle, että tavaroita ei luovuteta.

Tällainen ilmoitus on annettava kohtuullisen ajan kuluessa kyseisille tavaroille tehdyn riskiarvion jälkeen.

842 e artikla

1.   Edellä 842 d artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei noudateta, jos yhteisön ja kolmansien maiden välisten kansainvälisten sopimusten määräysten mukaan tulli-ilmoitusta koskevien tietojen vaihtoon sovelletaan eri määräaikaa kuin mainitussa artiklassa tarkoitetut määräajat.

2.   Tämä määräaika ei missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin aika, joka vaaditaan riskianalyysin päätökseen saattamiseksi ennen tavaroiden poistumista yhteisön tullialueelta.”

66)

Lisätään ennen 843 artiklaa otsikko seuraavasti:

67)

Korvataan 843 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”osastossa” ilmaisulla ”luvussa”.

68)

Lisätään 865 a artikla seuraavasti:

”865 a artikla

Kun saapumisen yleisilmoitusta on muutettu ja asianomaisen henkilön käytös ei anna aihetta epäillä petosta, sellaisten tavaroiden säännösten vastainen tuonti, joita ei ollut ilmoitettu asianmukaisella tavalla ennen ilmoituksen muuttamista, ei aiheuta koodeksin 202 artiklan mukaisen tullivelan syntymistä.”

69)

Poistetaan 915 artiklan kolmas kohta.

70)

Lisätään liite 1 C tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

71)

Lisätään liite 1 D tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

72)

Lisätään liite 30 A tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

73)

Lisätään liite 45 c tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

74)

Lisätään liite 45 d tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

2 artikla

Tammikuun 1 päivänä 2008 alkavan 24 kuukauden siirtymäkauden aikana 14 o artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu AEO-todistusten myöntämisen määräaika on 300 kalenteripäivää, 14 l artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemuksen tiedoksi antamisen määräaika on 10 työpäivää, 14 l artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tietojen toimittamisen määräaika on 70 kalenteripäivää ja 14 m artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virka-avun määräaika on 120 kalenteripäivää.

3 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sovelletaan 1 artiklan 3, 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 ja 71 alakohtaa paitsi 3 alakohtaa siltä osin kuin se koskee 14 b artiklan 2 ja 3 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2008.

3.   Sovelletaan 1 artiklan 3 alakohtaa siltä osin kuin se koskee 14 b artiklan 2 ja 3 kohtaa, 4–16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 46–49, 55, 59, 60, 63, 65–68 ja 72 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 402/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 35).

(3)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 89, 5.4.2003, s. 9.


LIITE I

”LIITE 1 C

Image

Image

Selittävät huomautukset:

1.   Hakija: Merkitään hakemuksen jättävän taloudellisen toimijan koko nimi.

2.   Hakijan oikeudellinen muoto: Merkitään perustamisasiakirjassa mainittava oikeudellinen muoto.

3.   Perustamispäivä: Merkitään numeroin päivä, kuukausi ja vuosi.

4.   Perustamisosoite: Merkitään sen paikan koko osoite (myös maa), jossa yritys perustettiin.

5.   Pääasiallisen toimipaikan sijainti: Merkitään sen paikan koko osoite, jossa yrityksen pääasiallinen toiminta suoritetaan.

6.   Yhteyshenkilö: Merkitään sen yrityksestänne nimeämänne yhteyshenkilön nimi, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, johon tulliviranomaiset voivat ottaa yhteyttä hakemusta käsiteltäessä.

7.   Postiosoite: Merkitään ainoastaan, jos eri kuin perustamisosoite.

8, 9 ja 10.   Alv-numero, toimijan tunnistenumero ja virallinen rekisteröintinumero: Merkitään asianomaiset numerot.

Toimijan tunnistenumero(t) on(ovat) tulliviranomaisen(tulliviranomaisten) antama(t) tunnistenumero(t).

Virallinen rekisteröintinumero on yritysrekisteritoimiston antama rekisteröintinumero.

Jos nämä numerot ovat samat, merkitään ainoastaan alv-numero.

Jos hakijalla ei ole toimijan tunnistenumeroa sen vuoksi, että esim. hakijan jäsenvaltioissa ei tällaisia myönnetä, asianomainen kohta jätetään tyhjäksi.

11.   Haettava todistustyyppi: Rastitaan asianomainen kohta.

12.   Taloudellisen toiminnan ala: Merkitään kuvaus toiminnasta.

13.   Jäsenvaltiot, joissa tullitoiminta suoritetaan: Merkitään asianomainen(asianomaiset) ISO alpha-2 -maakoodi(t).

14.   Rajanylitystä koskevat tiedot: Merkitään niiden tullitoimipaikkojen nimet, joita käytetään säännöllisesti rajanylityksessä.

15.   Aiemmin myönnetyt yksinkertaistetut menettelyt tai helpotukset, 14 k artiklan 4 kohdassa tarkoitetut todistukset: Jos yksinkertaistettuja menettelyjä on myönnetty aiemmin, merkitään sen tyyppi, asianomainen tullimenettely ja luvan numero. Asianomainen tullimenettely merkitään käyttämällä hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 1 kohdan toisessa tai kolmannessa alajaossa olevia koodeja.

Jos helpotuksia on myönnetty aiemmin, merkitään todistuksen numero.

Jos hakija on yhden tai useamman 14 k artiklan 4 kohdassa mainitun todistuksen haltija, merkitään todistuksen tyyppi ja numero.

16, 17 ja 18.   Toimipaikka, jossa asiakirjat säilytetään / Toimipaikka, jossa pääkirjanpito hoidetaan: Merkitään asianomaisten toimipaikkojen koko osoite. Jos toimipaikoilla on sama osoite, täytetään ainoastaan 16 kohta.

19.   Nimi, päiväys ja allekirjoitus:

Allekirjoitus: allekirjoittajan olisi merkittävä asemansa. Allekirjoittajan olisi aina oltava henkilö, joka edustaa koko hakijaa.

Nimi: hakijan nimi ja leima.

Liiteiden lukumääva: hakijan on merkittävä seuraavat tiedot:

1.Yleiskuvaus pääasiallisista omistajista/osakkeenomistajista sekä heidän nimensä ja osoitteensa ja etuyhteytensä. Yleiskuvaus johtokunnan jäsenistä. Onko tulliviranomaisten tiedossa, että omistajat olisivat aiemmin syyllistyneet sääntöjen vastaiseen toimintaan?2.Henkilö, joka vastaa tulliasioista hakijan hallinnossa.3.Kuvaus hakijan taloudellisesta toiminnasta.4.Tiedot hakijan eri toimipaikkojen sijainnista sekä lyhyt kuvaus toiminnasta kussakin toimipaikassa. Tiedot siitä, toimiiko hakija ja kukin toimipaikka toimitusketjussa omalla nimellään ja omasta puolestaan vai omalla nimellään ja jonkin toisen henkilön puolesta taikka toisen henkilön nimissä ja hänen puolestaan.5.Tiedot siitä, onko tavarat ostettu sellaisilta yrityksiltä ja/tai toimitettu sellaisiin yrityksiin, jotka ovat etuyhteydessä hakijaan.6.Kuvaus hakijan sisäisestä organisaatiosta. Mukaan on liitettävä mahdollisuuksien mukaan asiakirjoja kunkin osaston toiminnasta/toimialasta.7.Työntekijöiden lukumäärä koko yrityksessä ja osastoittain.8.Johdon (toimitusjohtajien, osastopäällikköjen, laskentapäällikköjen, tulliosaston päällikön jne.) nimet. Kuvaus normaalitoiminnasta tilanteissa, joissa asiaa hoitava työntekijä ei ole läsnä joko väliaikaisesti tai pysyvästi.9.Sellaisten henkilöiden nimi ja asema organisaatiossa, joilla on tullialan erityisasiantuntemusta. Arviointi näiden henkilöiden asiantuntemuksesta sen suhteen, missä määrin he tuntevat tietotekniikan käyttöä tulli- ja kauppaprosesseissa ja yleisiä kaupallisia kysymyksiä.10.Maininta siitä, haluaako hakija, että AEO-todistuksen tiedot julkaistaan 14 x artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa valtuutettujen taloudellisten toimijoiden luettelossa.

LIITE II

’LIITE 1D

Image

Selittävät huomautukset:

Todistuksen numero

Todistuksen numeron on aina alettava todistuksen myöntäneen jäsenvaltion ISO alpha-2 -maakoodilla, jonka jälkeen merkitään jokin seuraavista:

 

AEO-todistukset (yksinkertaistetut menettelyt): ”AEOC”

 

AEO-todistukset (vaarattomuus ja turvallisuus): ”AEOS”

 

AEO-todistukset (yksinkertaistetut menettelyt sekä vaarattomuus ja turvallisuus): ”AEOF”

Edellä mainittujen kirjainten jälkeen olisi merkittävä kansallisen luvan numero.

1.   AEO-todistuksen haltija

Merkitään todistuksen haltijan koko nimi liitteessä 1 C olevan mallin mukaisen hakulomakkeen 1 kohdan mukaisesti, alv-numero(t) hakulomakkeen kohdan 8 mukaisesti, soveltuvin osin toimijan tunnistenumero(t) hakulomakkeen kohdan 9 mukaisesti ja virallinen rekisteröintinumero hakulomakkeen kohdan 10 mukaisesti.

2.   Todistuksen myöntävä viranomainen

Allekirjoitus, jäsenvaltion tullihallinnon nimi ja leima.

Jäsenvaltion tullihallinnon nimi voidaan merkitä aluetasolla, jos tullihallinnon organisaatiorakenne sitä vaatii.

Todistuksen tyyppi

Rastitaan asianomainen kohta.

3.   Todistuksen voimaantulopäivä

Merkitään päivä, kuukausi ja vuosi 14 q artiklan 1 kohdan mukaisesti.’


LIITE III

”LIITE 30 A

1.   Alkuhuomautukset taulukoihin

1 huomautus.   Yleistä

1.1

Yhteisön tullialueelle saapuvista ja sieltä poistuvista tavaroista tehtävässä yleisilmoituksessa on oltava taulukoissa 1–5 esitettävät tiedot kustakin tapauksesta tai kuljetusmuodosta.

1.2

Taulukoissa 1–6 on kaikki asianomaisia menettelyjä ja ilmoituksia varten tarvittavat tietokentät. Niissä esitetään kattavasti eri menettelyjä ja ilmoituksia koskevat vaatimukset.

1.3

Sarakkeiden ylätunnisteet ovat selkeät ja viittaavat näihin menettelyihin ja ilmoituksiin. Kun kyseessä on väliaikainen varastointi, käytetään taulukossa 1 olevassa sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus” esitettäviä tietoja.

1.4

Johonkin taulukon soluun lisätty merkintä ”X” tarkoittaa, että asianomaisen sarakkeen otsikossa mainitun menettelyn tai ilmoituksen osalta tämä tieto merkitään tavaraeräkohtaisesti. Johonkin taulukon soluun lisätty merkintä ”Y” tarkoittaa, että asianomaisen sarakkeen otsikossa mainitun menettelyn tai ilmoituksen osalta tämä tieto merkitään ilmoituskohtaisesti. Johonkin taulukon soluun lisätty merkintä ”Z” tarkoittaa, että asianomaisen sarakkeen otsikossa kuvatun menettelyn tai ilmoituksen osalta tämä tieto merkitään kuljetuskohtaisesti. Kun yhdessä solussa on kaksi tai kolme edellä mainituista merkinnöistä, tämä tieto voidaan merkitä asianomaisen sarakkeen otsikossa mainitun menettelyn tai ilmoituksen osalta millä tahansa asianomaisten merkintöjen osoittamalla tasolla.

1.5

Tässä liitteessä tarkoitetaan ’saapumisen yleisilmoituksella’ koodeksin 36 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yleisilmoitusta ja ”poistumisen yleisilmoituksella” koodeksin 182 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yleisilmoitusta.

1.6

Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksia sekä yksinkertaistettuja menettelyjä koskevia 4 jakson kuvauksia ja huomautuksia sovelletaan taulukoissa 1–6 oleviin tietokenttiin.

2 huomautus.   Saapumisen yleisilmoituksena käytettävä tulli-ilmoitus

2.1

Kun koodeksin 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 36 c artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on liitteissä 37 ja 37 A säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1–4 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

Kun koodeksin 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 36 c artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on taulukossa 6 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1–4 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

2.2

Kun koodeksin 14 b artiklan 3 kohtaa sovelletaan ja sen 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 36 c artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on liitteissä 37 ja 37 A säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukon 5 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus – AEO” esitettävät tiedot.

Kun koodeksin 14 b artiklan 3 kohtaa sovelletaan ja sen 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 36 c artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on taulukossa 6 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukon 5 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus – AEO” esitettävät tiedot.

3 huomautus.   Poistumista koskeva tulli-ilmoitus

3.1

Kun koodeksin 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tulli-ilmoitus on jätettävä koodeksin 182 b artiklan mukaisesti, siihen on liitteissä 37 ja 37 A säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1 ja 2 sarakkeessa ”Poistumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

Kun koodeksin 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tulli-ilmoitus on jätettävä koodeksin 182 b artiklan mukaisesti, siihen on taulukossa 6 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1 ja 2 sarakkeessa ”Poistumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

3.2

Kun koodeksin 14 b artiklan 3 kohtaa sovelletaan ja sen 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tulli-ilmoitus on jätettävä koodeksin 182 b artiklan mukaisesti, siihen on liitteissä 37 ja 37 A säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukon 5 sarakkeessa ”Poistumisen yleisilmoitus – AEO” esitettävät tiedot.

Kun koodeksin 14 b artiklan 3 kohtaa sovelletaan ja sen 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tulli-ilmoitus on jätettävä koodeksin 182 b artiklan mukaisesti, siihen on taulukossa 6 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukon 5 sarakkeessa ”Poistumisen yleisilmoitus – AEO” esitettävät tiedot.

4 huomautus.   Poistumisen ja saapumisen yleisilmoituksia sekä tietyntyyppistä tavaraliikennettä koskevat muut erityisolosuhteet. Huomautukset taulukoihin 2–4

4.1

Taulukon 2 sarakkeita ”Poistumisen yleisilmoitus – posti- ja pikalähetykset” ja ”Saapumisen yleisilmoitus – posti- ja pikalähetykset” koskevat tiedot voidaan toimittaa tulliviranomaisille sähköisesti riskianalyysin tekemistä varten ennen posti- ja pikalähetysten lähtemistä tai saapumista.

4.2

Tässä liitteessä postilähetyksellä tarkoitetaan enintään 50 kg painavaa yksittäistä lähetystä, jonka Maailman postiliiton yleissopimuksen sääntöjen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden haltija toimittaa kyseisten määräysten mukaisesti postijärjestelmää käyttäen tai tällainen toimitus tehdään kyseisen haltijan puolesta.

4.3

Tässä liitteessä pikalähetyksellä tarkoitetaan yksittäistä tavaraerää, joka toimitetaan palveluna, joka sisältää lähetyksen nopeutetun/aikamääritteisen keruun, kuljetuksen, tulliselvityksen ja jakamisen sekä lähetyksen paikantamisen ja valvonnan koko toimituksen ajan.

4.4

Taulukon 2 sarake ”Poistumisen yleisilmoitus – laivojen ja ilma-alusten muonitus” koskee tietoja, joita edellytetään viennin yleisilmoituksissa laivojen ja ilma-alusten muonituksen osalta.

4.5

Taulukot 3 ja 4 koskevat tietoja, jotka on merkittävä saapumisen yleisilmoitukseen silloin, kun kyseessä ovat maantie- tai rautatiekuljetukset.

4.6

Edellä mainittua maantiekuljetuksia koskevaa vaatimusta sovelletaan taulukon 3 osalta myös silloin, kun kyseessä ovat multimodaalikuljetukset, jollei 4 jaksossa toisin säädetä.

5 huomautus.   Yksinkertaistetut menettelyt

5.1

Koodeksin 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 a, 288 ja 289 artiklassa tarkoitetuissa yksinkertaistettuja menettelyjä koskevissa ilmoituksissa on oltava taulukossa 6 esitettävät tiedot.

5.2

Yksinkertaistetuissa menettelyissä voidaan edellyttää vähemmän tietoja, mutta tämä ei rajoita liitteissä 37 ja 38 säädettyjen vaatimusten soveltamista eikä muullakaan tavalla vaikuta niihin esimerkiksi täydentävillä ilmoituksilla annettavien tietojen osalta.

2.   Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksissa vaadittavat vaatimukset

2.1   Ilma-, meri-, sisävesi- ja muut kuljetukset sekä muut kuin taulukoissa 2–4 tarkoitetut tapaukset – Taulukko 1

Nimi

Poistumisen yleisilmoitus

(ks. 3.1 huomautus)

Saapumisen yleisilmoitus

(ks. 2.1 huomautus)

Tavaraerittelyjen määrä

Y

Y

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

X/Y

X/Y

Kuljetusasiakirjan numero

X/Y

X/Y

Lähettäjä

X/Y

X/Y

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Y

Vastaanottaja

X/Y

X/Y

Liikenteenharjoittaja

 

Z

Osapuoli, jolle tiedot on annettava

 

X/Y

Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla

 

Z

Kuljetuksen viitenumero

 

Z

Ensimmäisen saapumispaikan koodi

 

Z

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin yhteisön tullialueella

 

Z

Kauttakulkumaiden koodit

Y

Y

Poistumistullitoimipaikka

Y

 

Tavaran sijaintipaikka

Y

 

Lastauspaikka

 

X/Y

Purkauspaikan koodi

 

X/Y

Tavaran kuvaus

X

X

Kollien laji (koodi)

X

X

Kollimäärä

X

X

Lähetysmerkinnät

X/Y

X/Y

Konttien numerot

X/Y

X/Y

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

X

Tavaran koodi

X

X

Bruttopaino (kg)

X/Y

X/Y

Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

X

X

Sinetin numero

X/Y

X/Y

Kuljetuksen maksutavan koodi

X/Y

X/Y

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Y

Muut erityisolosuhteet

Y

Y


2.2   Posti- ja pikalähetykset, laivojen ja ilma-alusten muonitus – Taulukko 2

Nimi

Poistumisen yleisilmoitus – Posti- ja pikalähetykset

(ks. 3.1 ja 4.1-4.3 huomautus)

Poistumisen yleisilmoitus – Laivojen ja ilma-alusten muonitus

(ks. 3.1 ja 4.4. huomautus)

Saapumisen yleisilmoitus – Posti- ja pikalähetykset

(ks. 2.1 ja 4.1–4.3 huomautus)

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

 

X/Y

 

Kuljetusasiakirjan numero

 

X/Y

 

Lähettäjä

X/Y

X/Y

X/Y

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Y

Y

Vastaanottaja

X/Y

X/Y

X/Y

Liikenteenharjoittaja

 

 

Z

Kauttakulkumaiden koodit

Y

 

Y

Poistumistullitoimipaikka

Y

X/Y

 

Tavaran sijaintipaikka

Y

Y

 

Lastauspaikka

 

 

Y

Purkauspaikan koodi

 

 

X/Y

Tavaran kuvaus

X

X

X

Konttien numerot

 

X/Y

 

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

X

X

Tavaran koodi

X

X

X

Bruttopaino (kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

X

 

X

Kuljetuksen maksutavan koodi

X/Y

X/Y

X/Y

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Y

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Y

Y

Muut erityisolosuhteet

Y

Y

Y


2.3   Maantieliikenne – Saapumisen yleisilmoituksissa vaadittavat tiedot – Taulukko 3

Nimi

Maantieliikenne – Saapumisen yleisilmoitus

(ks. 2.1 huomautus)

Tavaraerittelyjen määrä

Y

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

X/Y

Kuljetusasiakirjan numero

X/Y

Lähettäjä

X/Y

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Vastaanottaja

X/Y

Liikenteenharjoittaja

Z