ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 355

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
15. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1839/2006, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välillä GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan perusteella kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1840/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1841/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1842/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1843/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1844/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1845/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V b, VI a N (EY:n vedet) ja VI b

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1846/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (muut kuin EY:n vedet), V b (EY:n vedet), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII ja XIV

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1847/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, eräiden horisontaalisten asetusten mukauttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1848/2006, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän järjestämisestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 kumoamisesta

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1849/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun asetuksen (EY) N:o 2032/2003 muuttamisesta ( 1 )

63

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1850/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, humalan ja humalatuotteiden varmentamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

72

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1851/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta tavanomaisesti tuotetun rehun käytön osalta vuodenaikojen mukaisen laitumelta toiselle siirtymisen aikana

88

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1852/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

89

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1853/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

90

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

91

Sopimus tehty kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välillä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

92

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 2006/698/EY muuttamisesta sen soveltamisajan pidentämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5993)

96

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006 vuonna 2003 ja 2004 aloitettujen Prunus domestica -lajin ja Malus Mill. -suvun lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -määritysten jatkamisesta vuonna 2007 neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti

103

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, vuonna 2005 aloitettujen Asparagus officinalis L. -lajin siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien jatkamisesta vuonna 2007 neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisesti ( 1 )

104

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, kala- ja maitoalan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuja varainhoitovuoden 2003 menoja koskevien, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan eräiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6506)

107

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1839/2006,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välillä GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan perusteella kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) otettiin käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä ’yhdistetty nimikkeistö’, ja siinä vahvistettiin myös yhteisen tullitariffin sopimustullit.

(2)

Neuvosto hyväksyi yhteisön puolesta tämän sopimuksen Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 28 päivänä marraskuuta 2006 tehdyllä päätöksellä 2006/930/EY (2) tarkoituksenaan saattaa päätökseen GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti aloitetut neuvottelut.

(3)

Asetus (ETY) N:o 2658/87 olisi sen vuoksi muutettava ja sitä olisi täydennettävä tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisilla tulleilla ja täydennetään sitä liitteessä mainituilla määrillä.

2 artikla

Muutetaan kolmannen osan III jakson liite 7 (WTO-kiintiöt, jotka toimivaltaiset viranomaiset avaavat) CN-koodin 0201 30 00 osalta seuraavasti:

a)

Korvataan 11 000 tonnin EY-tariffikiintiön kuvaus ”Luuton korkealaatuinen liha: Erikoislaatua tai hyvää laatua olevia naudanlihapaloja, jotka on saatu yksinomaan laitumella kasvatetuista 22–24 kuukauden ikäisistä eläimistä, joilla on kaksi pysyvää etuhammasta ja joiden elopaino on teurastettaessa enintään 460 kilogrammaa, niin sanottu ‘laatikoihin pakattu erikoisliha (special boxed beef)’, jonka palat voidaan merkitä kirjaimilla ’sc’ (special cuts)” seuraavasti: ”Luuton korkealaatuinen naudanliha, tuore tai jäähdytetty”.

b)

Lisätään kohtaan ”Muut ehdot ja edellytykset” seuraava teksti: ”Toimittajamaa: Argentiina”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EYVL L 256, 7.9. 1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2006 (EUVL L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 91.


LIITE

Rajoittamatta sitä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, ja myönnytykset määräytyvät tämän liitteen osalta CN-koodien sisällön mukaan, sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Kun CN-koodin edellä on ”ex”, myönnytykset määräytyvät sekä CN-koodin että sitä vastaavan kuvauksen sisällön perusteella.

Toinen osa

Tullitaulukko

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tulli

0304 20 94

Jäädytetyt kalafileet muuta kuin makean veden kalaa

Alennettu tulli 11,4 % (1)

0303 79 98

Muu suolaisen veden kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

Alennettu tulli 12,4 % (1)

Tulli-nimikkeen numerot

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Naudanliha, jäädytetty; erottamattomat tai erotetut etuneljännekset; luuton

Naudan muut syötävät osat, jäädytetyt; pallealiha ja kuveliha

Liha tuodaan jalostettavaksi

Pantu täytäntöön asetuksella (EY) N:o 267/2006

Tulli-nimikkeen numero

0402 10 19

Rasvaton maitojauhe

Lisätään 537 tonnia (erga omnes) EY:n tariffikiintiöön

Tulli-nimikkeen numero

ex 0808 10 80

Omenat

Lisätään 96 tonnia (erga omnes) EY:n tariffikiintiöön

Tulli-nimikkeen numerot

1005 10 90

1005 90 00

Maissi

Pantu täytäntöön asetuksella (EY) N:o 711/2006

Tulli-nimikkeen numerot

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Hedelmämehut

Pantu täytäntöön asetuksella (EY) N:o 711/2006

Tulli-nimikkeen numerot

2204 29 65

2204 29 75

Viini

Avataan 20 000 hehtolitran tariffikiintiö (erga omnes), kiintiötulli 8 EUR/hl

Tulli-nimikkeen numerot

2204 21 79

2204 21 80

Viini

Avataan 40 000 hehtolitran tariffikiintiö (erga omnes), kiintiötulli 10 EUR/hl

Tulli-nimikkeen numero

2205 90 10

Vermutti

Avataan 13 810 hehtolitran tariffikiintiö (erga omnes), kiintiötulli 7 EUR/hl

Kaikkien edellä mainittujen tullinimikkeiden ja kiintiöiden osalta sovelletaan samaa tavarankuvausta kuin 15 jäsenvaltion EY:ssä.


(1)  Edellä mainittua alennettua tullia sovelletaan kolmen vuoden ajan tai siihen saakka, kun Dohan neuvottelukierroksen perusteella otetaan käyttöön yllä olevan suuruiset tullit, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Kaikkien edellä mainittujen tullinimikkeiden ja kiintiöiden osalta sovelletaan samaa tavarankuvausta kuin 15 jäsenvaltion EY:ssä.


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/4


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1840/2006,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2006,

lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa 13 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 (2), jäljempänä ’alkuperäistä tullia koskeva asetus’, 2 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 74/2004 käyttöön lopullisen tasoitustullin Intiasta peräisin olevien, CN-koodeihin ex 6302 21 00 (taric-koodit 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (taric-koodi 6302229019), ex 6302 31 00 (taric-koodi 6302310090) ja ex 6302 32 90 (taric-koodi 6302329019) kuuluvien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa yhteisöön. Koska tutkimuksessa yhteistyössä toimineita Intiasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia oli paljon, valittiin perusasetuksen 27 artiklan mukaisesti otos, johon kuuluneille yrityksille määrättiin 4,4–10,4 prosentin suuruiset yksilölliset tullit, kun taas muille yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille määrättiin 7,6 prosentin suuruinen tulli. Kaikkiin muihin yrityksiin sovelletaan 10,4 prosentin suuruista jäännöstullia.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 74/2004 2 artiklassa säädetään, että jos uusi intialainen vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävät tiedot siitä, että se ei ole vienyt yhteisöön 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson eli 1 päivän lokakuuta 2001 ja 30 päivän syyskuuta 2002 välisenä aikana (ensimmäinen edellytys), että se ei ole etuyhteydessä yhteenkään intialaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja tukien vastaisia toimenpiteitä (toinen edellytys), ja että se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön (kolmas edellytys), kyseisen asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa voidaan muuttaa vahvistamalla asianomaiselle uudelle vientiä harjoittavalle tuottajalle sama tulli kuin se, jota sovelletaan tutkimuksessa yhteistyössä toimineisiin mutta otokseen kuulumattomiin yrityksiin, eli 7,6 prosentin tulli.

(3)

Alkuperäistä tullia koskevaa asetusta on muutettu kaksi kertaa neuvoston asetuksilla (EY) N:o 2143/2004 (3) ja (EY) N:o 122/2006 (4). Näillä kahdella asetuksella lisättiin asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä olevaan luetteloon intialaisista vientiä harjoittavista tuottajista niiden Intiasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta vievien yritysten nimet, jotka pystyivät osoittamaan komissiolle täyttävänsä mainitun asetuksen vaatimukset.

B.   UUSIEN VIEJIEN/TUOTTAJIEN PYYNNÖT

(4)

Edellisen asetusmuutoksen julkaisemisen jälkeen yhdeksäntoista intialaista yritystä on pyytänyt, että niille myönnettäisiin sama asema, jäljempänä ’uuden viejän asema’, kuin tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille.

(5)

Nämä 19 hakijaa olivat:

Hakijayritys

Paikkakunta

B.K.S Textiles Private Limited

Coimbatore

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS)

New Delhi

Mittal International

Panipat

Esskay International

Mumbai

Opera Clothing

Mumbai

Govindji Trikamdas & Co.

Mumbai

Navnitlal Private Limited

Mumbai

Tulip Exim

Mumbai

Aarthi – A1 – Traders

Karur

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Home Concepts

New Delhi

Siyaram Silk Mills Limited

Mumbai

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Oracle Exports

Mumbai

Sellon Dynamics

Mumbai

Synthesis Home Textiles

Karur

Devtara Industries

Muradnagar

Summer India Textile Mills

Salem

Prathishta Weaving and Knitting

Coimbatore

(6)

Uuden viejän asemaa pyytäneistä yrityksistä neljä ei vastannut kyselyyn, jonka avulla pyrittiin varmistamaan, että ne täyttivät asetuksen (EY) N:o 74/2004 2 artiklassa asetetut edellytykset, ja niiden pyynnöt oli sen vuoksi hylättävä.

(7)

Yksi yritys palautti kyselyn kaksi kertaa, ja vastaukset olivat molemmilla kerroilla vaillinaiset ja sisälsivät ristiriitaisia tietoja. Yritykselle lähetettyä kolmatta kyselylomaketta ei palautettu, ja näin ollen yritys ei pystynyt esittämään näyttöä siitä, että se täytti uuden vientiä harjoittavan tuottajan asemalle asetetut vaatimukset. Tästä syystä kyseisen yrityksen pyyntö hylättiin.

(8)

Muut 14 yritystä palauttivat kyselylomakkeen asianmukaisesti täytettynä, ja sen vuoksi harkittiin uuden viejän aseman myöntämistä niille.

(9)

Edellä mainituista intialaisista viejistä/tuottajista kuusi esitti sellaisen riittäväksi katsotun näytön, jonka perusteella niille voitiin vahvistaa sama tulli kuin tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille (7,6 prosenttia), minkä vuoksi nämä yritykset voitiin lisätä asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä, jäljempänä ’liite’, olevaan viejien/tuottajien luetteloon.

(10)

Muiden kahdeksan yrityksen uuden vientiä harjoittavan tuottajan asemaa koskevat pyynnöt hylättiin seuraavista syistä:

(11)

Seitsemän yritystä ei pystynyt esittämään näyttöä siitä, että ne olivat vieneet tarkasteltavana oleva tuotetta yhteisöön tutkimusajanjakson jälkeen tai että niillä oli peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön.

(12)

Yksi yritys on etuyhteydessä yritykseen, jonka nimi on alkuperäistä tullia koskevan asetuksen luettelossa, ja sen uuden viejän asemaa koskeva pyyntö oli hylättävä, koska se ei täyttänyt alkuperäistä tullia koskevan asetuksen 2 artiklassa mainittua toista edellytystä.

(13)

Yrityksille, joille ei myönnetty uuden viejän asemaa, ilmoitettiin tähän päätökseen johtaneet syyt, ja niille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti.

(14)

Kaikki asianomaisten osapuolten esittämät väitteet ja kannanotot tutkittiin ja otettiin asianmukaisesti huomioon aina, kun se oli perusteltua,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään seuraavat yritykset asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä olevaan luetteloon intialaisista tuottajista:

Yritys

Paikkakunta

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 12, 17.1.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 122/2006 (EUVL L 22, 26.1.2006, s. 3).

(3)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 22, 26.1.2006, s. 3.


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1841/2006,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14 päivänä joulukuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

109,6

204

71,2

999

90,4

0707 00 05

052

120,7

204

58,7

628

155,5

999

111,6

0709 90 70

052

145,1

204

68,3

999

106,7

0805 10 20

052

55,8

388

72,8

999

64,3

0805 20 10

052

30,7

204

59,5

999

45,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

624

71,9

999

72,1

0805 50 10

052

60,3

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

107,5

400

89,9

404

94,2

720

76,8

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

108,9

720

62,6

999

78,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1842/2006,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Neuvoston päätöksellä 98/486/EY (2) hyväksytyn maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan (3) yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti tiettyyn määrään Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä yhteisön maitotuotteita voidaan soveltaa tullinalennusta. Tämän vuoksi kyseisen järjestelyn mukaisesti vietäviin tuotteisiin sovellettavan vientituen määrää olisi alennettava tietyllä prosenttimäärällä.

(5)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjä vientitukia, jollei komission asetuksen (EY) N:o 174/1999 (4) 1 artiklan 4 kohdasta muuta johdu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 45.

(3)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 46.

(4)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8.


LIITE

Maitoon ja maitotuotteisiin 15 päivästä joulukuuta 2006 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Dominikaaniseen tasavaltaan päätöksessä 98/486/EY tarkoitetussa vuoden 2006/2007 kiintiössä vietävien ja asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävien tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia määriä:

a)

CN-koodeihin 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 kuuluvat tuotteet

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodeihin 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 kuuluvat tuotteet

28,00 EUR/100 kg

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1843/2006,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 12 päivänä joulukuuta 2006 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 12 päivänä joulukuuta 2006, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 975/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 69).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9500

98,00

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

103,00

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1844/2006,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 15 päivästä joulukuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

24,89

24,89

b)

vietäessä muita tavaroita

21,00

21,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

78,50

78,50

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

104,25

104,25

c)

vietäessä muita tavaroita

97,00

97,00


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1845/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V b, VI a N (EY:n vedet) ja VI b

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2006 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2006 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).


LIITE

N:o

56

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

HER/5B6ANB

Laji

Silli (Clupea harengus)

Alue

V b, VI a N (EY:n vedet) ja VI b

Päivämäärä

11 marraskuuta 2006


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1846/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (muut kuin EY:n vedet), V b (EY:n vedet), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII ja XIV

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2006 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2006 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).


LIITE

N:o

57

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

MAC/2CX14-

Laji

Makrilli (Scomber scombrus)

Alue

II a (muut kuin EY:n vedet), V b (EY:n vedet), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII ja XIV

Päivämäärä

11. marraskuuta 2006


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1847/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

eräiden horisontaalisten asetusten mukauttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bulgarian ja Romanian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, yhteisöön liittymisen vuoksi olisi mukautettava maataloustuotteiden vientimaksujen soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä tammikuuta 1989 annettua komission asetusta (ETY) N:o 120/89 (1), interventioelimen ostamien tuotteiden siirtämisestä ja varastoinnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1055/77 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä joulukuuta 1992 annettua komission asetusta (ETY) N:o 3515/92 (2), maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annettua komission asetusta (EY) N:o 800/1999 (3), maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (4), elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden vientiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä marraskuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 2298/2001 (5), elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden vientiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä marraskuuta 2002 annettua komission asetusta (EY) N:o 2090/2002 (6) ja yksityiskohtaisten sääntöjen säätämisestä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 nojalla elävien nautaeläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevien, vientitukia myönnettäessä noudatettavien vaatimusten osalta 9 päivänä huhtikuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 639/2003 (7), ja olisi säädettävä tietyistä maininnoista uusien jäsenvaltioiden kielillä.

(2)

Sen vuoksi edellä mainittuja asetuksia olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 120/89 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 a artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Poistumistullitoimipaikka täydentää vientimuodollisuuksien täyttämisestä vastaavaan tullitoimipaikkaan lähetetyn asiakirjan jollakin liitteessä I luetelluista maininnoista.”

2)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa oleva ilmaisu ”liitteessä” ilmaisulla ”liitteessä II”.

3)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3515/92 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa yhteisön ulkoista passitusta koskevassa asiakirjassa tai vastaavassa kansallisessa asiakirjassa on oltava jokin liitteessä I luetelluista maininnoista.”

2)

Korvataan 5 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jolloin tuotteet toimitetaan toiseen jäsenvaltioon siirtotoimena, kyseisten tuotteiden mukana on oltava komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (8) 912 a–912 g artiklassa tarkoitettu T 5 -valvontakappale. T 5 -valvontakappaleen antaa tuotteet lähettävä interventioelin, ja sen 104 kohdassa on oltava jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.

(3)

Lisätään tämän asetuksen liite II liitteiksi I ja II.

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 800/1999 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tässä tapauksessa T 5 -valvontakappaleessa mainitun määräjäsenvaltion tai jäsenvaltion, jossa todisteena käytetään kansallista asiakirjaa, toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä T 5 -valvontakappaleen kohdan ’Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus’ otsikkokohtaan ’Huomautuksia’ tai kansallisen asiakirjan vastaavaan otsikkokohtaan jokin liitteessä I a luetelluista maininnoista.”

2)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos tuote, jota kuljetetaan yhteisön ulkoisen passitusmenettelyn tai yhteisen passitusmenettelyn puitteissa, asetetaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin vientijäsenvaltiossa johonkin 1 kohdassa säädettyyn menettelyyn määräpaikka-asemalle kuljettamista tai yhteisön tullialueen ulkopuoliselle vastaanottajalle toimittamista varten, tullitoimipaikan, jossa tuote on asetettu johonkin edellä tarkoitettuun menettelyyn, on lisättävä alkuperäisen T 5 -valvontakappaleen kääntöpuolelle kohdan ’Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus’ otsikkokohtaan ’Huomautuksia’ jokin liitteessä I b luetelluista maininnoista.”

b)

Korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos tuote otetaan vientijäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa rautatieviranomaisten haltuun ja sitä kuljetetaan ulkoisessa yhteisön passitusmenettelyssä tai yhteisessä passitusmenettelyssä yhdistettyä rautatie-maantiekuljetusta koskevan sopimuksen mukaisesti yhteisön tullialueen ulkopuolella sijaitsevaan määräpaikkaan rautateitse, sen tullitoimipaikan, joka on toimivaltainen sen rautatieterminaalin suhteen, jossa rautatieviranomaiset ottivat kuljetuksen vastuulleen, tai joka on sitä lähinnä, on lisättävä alkuperäisen T 5 -valvontakappaleen kääntöpuolelle kohdan ’Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus’ otsikkokohtaan ’Huomautuksia’ jokin liitteessä I c luetelluista maininnoista.”

3)

Korvataan 41 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”T 5 -valvontakappaleen kohdat 33, 103, 104 ja tarvittaessa kohta 105 on täytettävä. T 5 -valvontakappaleen 104 kohdassa on oltava otsikon ”Muu” alla jokin liitteessä II a luetelluista maininnoista.”

4)

Korvataan 44 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun lauttojen toimituksiin sovelletaan 8 artiklaa, T 5 -valvontakappaleen otsikkokohtaan ’Muuta’ kohdassa 104 on lisättävä jokin liitteessä II b luetelluista maininnoista.”

5)

Lisätään tämän asetuksen liite III liitteiksi I a, I b, I c, II a ja II b;

6)

Poistetaan liitteessä IV olevat ilmaisut ”Bulgaria” ja ”Romania”.

4 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1291/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tällaisessa tapauksessa todistuksen myöntävän viraston on merkittävä todistuksen 6 kohtaan jokin liitteessä I a luetelluista maininnoista.”

2)

Korvataan 16 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua elintarvikeapua koskevan toimenpiteen toteuttamiseksi laadittavien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien tai sen sisältämättömien todistushakemusten ja todistusten 20 kohtaan on merkittävä vähintään yksi liitteessä I b luetelluista maininnoista.”

2 a)

lisätään 18 artiklan 4 kohtaan Bulgaria ’BG’ ja Romania ’RO’.

3)

Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos T 5 -valvontakappaleen ainoana tarkoituksena on mahdollistaa vakuuden vapauttaminen, T 5 -valvontakappaleen 106 kohdassa on oltava jokin liitteessä I c luetelluista maininnoista.”

b)

Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos tuote asetetaan 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun vienti-ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen johonkin asetuksen (ETY) N:o 2454/93 II osan II osaston 7 luvun 3 jaksossa tai yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen lisäyksessä I olevan X osaston I luvussa säädetyistä menettelyistä sen kuljettamiseksi määräasemalle tai yhteisön tullialueen ulkopuolella olevalle vastaanottajalle, 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu T 5 -valvontakappale lähetetään virkateitse todistuksen tai otteen myöntävälle virastolle. T 5 -valvontakappaleen kohdassa ’J’ olevan otsakkeen ’Huomautuksia’ alle on lisättävä jokin liitteessä I d luetelluista maininnoista.”

4)

Korvataan 36 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Korvaavan todistuksen tai korvaavan otteen 22 kohdassa on lisäksi oltava jokin liitteessä I e luetelluista maininnoista punaisella alleviivattuna.”

5)

Korvataan 42 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kun toimija hakee ylivoimaisen esteen vuoksi vientimaksun tai -tuen ennakkovahvistustodistukselle voimassaolon pidennystä ja kun toimivaltainen virasto ei vielä ole tehnyt päätöstä tästä hakemuksesta, toimija voi hakea tältä virastolta toista todistusta. Tämä toinen todistus myönnetään hakemishetkellä voimassa olevin edellytyksin lukuun ottamatta seuraavia:

a)

se myönnetään enintään sille ensimmäisen todistuksen käyttämättömälle määrälle, jolle voimassaolon pidennystä on haettu;

b)

sen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä I f luetelluista maininnoista.”

6)

Korvataan 43 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jos vienti on toteutettu ilman vienti- tai ennakkovahvistustodistusta mutta asetuksen (ETY) N:o 2454/93 850 artiklassa tarkoitetulla INF 3 -lomakkeella, viimeksi mainitun A kohdassa on oltava jokin liitteessä I g luetelluista maininnoista.”

7)

Korvataan 45 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

vastaavien tuotteiden vienti-ilmoitus tai toimivaltaisten virastojen oikeaksi todistama vienti-ilmoituksen jäljennös tai valokopio, jossa on jokin liitteessä I h luetelluista maininnoista; tämä maininta on todistettava oikeaksi kyseisen tullitoimipaikan leimalla, joka painetaan alkuperäisenä todistusasiakirjaan.”

8)

Korvataan 50 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jollei alakohtaisessa sääntelyssä säädetä erityismerkinnästä, tuontitodistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä I i luetelluista maininnoista.”

9)

Lisätään tämän asetuksen liite IV liitteiksi I a, I b, I c, I d, I e, I f, I g, I h ja I i.

5 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2298/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 800/1999 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tuen hakemiseen käytettävässä asiakirjassa ja asetuksen (EY) N:o 1291/2000 16 artiklan vaatimusten lisäksi todistushakemuksen ja vientitodistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä luetelluista maininnoista.”

2)

Lisätään tämän asetuksen liitteen V teksti liitteeksi.

6 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2090/2002 seuraavasti:

1)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kun poistumistullitoimipaikka tai toimipaikka, johon T 5 -valvontakappale toimitetaan, on ottanut näytteen, T 5 -valvontakappaleessa tai tarvittaessa kansallisessa asiakirjassa, joka palautetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, on oltava jokin liitteessä I a luetelluista merkinnöistä.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T 5 -valvontakappale toimitetaan, on ilmoitettava kirjallisesti käyttäen alkuperäiskappaleen jäljennöstä 5 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle analyysin tuloksesta ilmoittaen

a)

joko jonkin liitteessä I b luetelluista maininnoista;

b)

tai analyysin tuloksen, jos se poikkeaa ilmoitetusta tuotteesta.”

c)

Korvataan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tällöin poistumistullitoimipaikka tai toimipaikka, johon T 5 -valvontakappale toimitetaan, T 5 -valvontakappaleessa tai tarvittaessa kansallisessa asiakirjassa, joka palautetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, on oltava jokin liitteessä I c luetelluista merkinnöistä.”

2)

Lisätään tämän asetuksen liite VI liitteiksi I a, I b ja I c.

7 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 639/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos poistumispaikan eläinlääkäri katsoo 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttyvän, hän varmentaa tämän lisäämällä jonkin liitteessä I a luetellun maininnan ja leimaamalla ja allekirjoittamalla asiakirjan, jolla todistetaan eläinten poistuneen yhteisön tullialueelta, joko T 5 -valvontakappaleen J kohtaan tai sopivaan kohtaan kansallisessa asiakirjassa.”

2)

Lisätään tämän asetuksen liite VII liitteeksi I a.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 16, 20.1.1989, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 910/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 63).

(2)  EYVL L 355, 5.12.1992, s. 15. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1970/2004 (EUVL L 341, 17.11.2004, s. 17).

(3)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  EYVL L 308, 27.11.2001, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2080/2004 (EUVL L 360, 7.12.2004, s. 4).

(6)  EYVL L 322, 27.11.2002, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1454/2004 (EUVL L 269, 17.8.2004, s. 9).

(7)  EUVL L 93, 10.4.2003, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 354/2006 (EUVL L 59, 1.3.2006, s. 10).

(8)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.”


LIITE I

Muutetaan asetuksessa (ETY) N:o 120/89 olevan liitteen numeroksi II, ja lisätään sen edelle liite seuraavasti:

”LIITE I

Asetuksen 4 a artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

:

espanjaksi

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

:

tšekiksi

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

:

tanskaksi

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

:

saksaksi

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

:

viroksi

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

:

kreikaksi

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

:

englanniksi

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

:

ranskaksi

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

:

italiaksi

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

:

latviaksi

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

:

liettuaksi

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

:

unkariksi

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

:

maltaksi

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

:

hollanniksi

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

:

puolaksi

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

:

portugaliksi

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

:

romaniaksi

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

:

slovakiksi

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

:

sloveeniksi

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

:

suomeksi

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

:

ruotsiksi

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89”


LIITE II

LIITE I

Asetuksen 2 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 2, първо тире, от Регламент (ЕИО) № 1055/77

:

espanjaksi

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77

:

tšekiksi

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77

:

tanskaksi

:

Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77

:

saksaksi

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

:

viroksi

:

(sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamine

:

kreikaksi

:

Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77

:

englanniksi

:

Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77

:

ranskaksi

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77

:

italiaksi

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77

:

latviaksi

:

Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana

:

liettuaksi

:

(Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas

:

unkariksi

:

Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, ….-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása

:

maltaksi

:

Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77

:

hollanniksi

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77

:

puolaksi

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1055/77

:

portugaliksi

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77

:

romaniaksi

:

Produse de intervenţie deţinute de … (denumirea şi adresa agenţiei de intervenţie) pentru depozitare în … (ţara în cauză şi adresa locului de depozitare propus). Se aplică prima liniuţă din articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

:

slovakiksi

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77

:

sloveeniksi

:

Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77

:

suomeksi

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen

:

ruotsiksi

:

Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77

LIITE II

Asetuksen 5 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

интервенционни продукти – трансферна операция

:

espanjaksi

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

tšekiksi

:

Intervenční produkty – převod

:

tanskaksi

:

Produkter fra intervention — overførsel

:

saksaksi

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

viroksi

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

kreikaksi

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

englanniksi

:

Intervention products — transfer operation

:

ranskaksi

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

italiaksi

:

Prodotti d'intervento — operazione trasferimento

:

latviaksi

:

Intervences produkti – transfertoperācija

:

liettuaksi

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

unkariksi

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

maltaksi

:

Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment

:

hollanniksi

:

Interventieprodukten — Overdracht

:

puolaksi

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

portugaliksi

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

romaniaksi

:

produse de intervenţie – operaţiune de transfer

:

slovakiksi

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun

:

sloveeniksi

:

Intervencijski produkti – postopek transferja

:

suomeksi

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

ruotsiksi

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande


LIITE III

LIITE I a

Asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

:

espanjaksi

:

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado

:

tšekiksi

:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

:

tanskaksi

:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

:

saksaksi

:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

:

viroksi

:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

:

kreikaksi

:

Yποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

:

englanniksi

:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

:

ranskaksi

:

Document de transport avec destination hors CE présenté

:

italiaksi

:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

:

latviaksi

:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

:

liettuaksi

:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

:

unkariksi

:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

:

maltaksi

:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

:

hollanniksi

:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

:

puolaksi

:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

:

portugaliksi

:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

:

romaniaksi

:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat

:

slovakiksi

:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

:

sloveeniksi

:

Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES

:

suomeksi

:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

:

ruotsiksi

:

Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

LIITE I b

Asetuksen 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

:

espanjaksi

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

:

tšekiksi

:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

:

tanskaksi

:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

:

saksaksi

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

:

viroksi

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

:

kreikaksi

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

:

englanniksi

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

:

ranskaksi

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

:

italiaksi

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

:

latviaksi

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

:

liettuaksi

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

:

unkariksi

:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

:

maltaksi

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

hollanniksi

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

:

puolaksi

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:

:

portugaliksi

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

romaniaksi

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

:

slovakiksi

:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

:

sloveeniksi

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

:

suomeksi

:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

:

ruotsiksi

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

LIITE I c

Asetuksen 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

:

espanjaksi

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

:

tšekiksi

:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

:

tanskaksi

:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

:

saksaksi

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

:

viroksi

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

:

kreikaksi

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

ειδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

:

englanniksi

:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

:

ranskaksi

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

:

italiaksi

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

:

latviaksi

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

:

liettuaksi

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

:

unkariksi

:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

:

maltaksi

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

hollanniksi

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

:

puolaksi

:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

:

portugaliksi

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

romaniaksi

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier şi feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

:

slovakiksi

:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

:

sloveeniksi

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

:

suomeksi

:

Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

:

ruotsiksi

:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

LIITE II a

Asetuksen 41 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999

:

espanjaksi

:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999

:

tšekiksi

:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999

:

tanskaksi

:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999

:

saksaksi

:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

viroksi

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

kreikaksi

:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

englanniksi

:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

:

ranskaksi

:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999

:

italiaksi

:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999

:

latviaksi

:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants

:

liettuaksi

:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas

:

unkariksi

:

A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint

:

maltaksi

:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE

:

hollanniksi

:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

:

puolaksi

:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

:

portugaliksi

:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

romaniaksi

:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

:

slovakiksi

:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999

:

sloveeniksi

:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

:

suomeksi

:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

:

ruotsiksi

:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999

LIITE II b

Asetuksen 44 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (ЕО) № 800/1999

:

espanjaksi

:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999

:

tšekiksi

:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999

:

tanskaksi

:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999

:

saksaksi

:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

viroksi

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

kreikaksi

:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

englanniksi

:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999

:

ranskaksi

:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999

:

italiaksi

:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999

:

latviaksi

:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999

:

liettuaksi

:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

unkariksi

:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet

:

maltaksi

:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE

:

hollanniksi

:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999

:

puolaksi

:

Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

portugaliksi

:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

romaniaksi

:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

slovakiksi

:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

sloveeniksi

:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999

:

suomeksi

:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999

:

ruotsiksi

:

Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999


LIITE IV

LIITE I a

Asetuksen 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

:

espanjaksi

:

Retrocesión al titular el …

:

tšekiksi

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

tanskaksi

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

saksaksi

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

viroksi

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

kreikaksi

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

englanniksi

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

ranskaksi

:

rétrocession au titulaire le …

:

italiaksi

:

retrocessione al titolare in data …

:

latviaksi

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

liettuaksi

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

unkariksi

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

maltaksi

:

Retroċessjoni għas-sid il-

:

hollanniksi

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

puolaksi

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

portugaliksi

:

retrocessão ao titular em …

:

romaniaksi

:

repturi retrocedate titularului la data de [data]

:

slovakiksi

:

spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

sloveeniksi

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

suomeksi

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

ruotsiksi

:

återbördad till licensinnehavaren den …

LIITE I b

Asetuksen 16 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Лицензия по ГАТТ – хранителна помощ

:

espanjaksi

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

tšekiksi

:

Licence GATT – potravinová pomoc

:

tanskaksi

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

saksaksi

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

viroksi

:

GATTi alusel välja antud litsents – toiduabi

:

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

englanniksi

:

Licence under GATT — food aid

:

ranskaksi

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

italiaksi

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

latviaksi

:

Licence saskaņā ar GATT – pārtikas palīdzība

:

liettuaksi

:

GATT licencija – pagalba maistu

:

unkariksi

:

GATT-engedély – élelmiszersegély

:

maltaksi

:

Ċertifikat GATT – għajnuna alimentari

:

hollanniksi

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

puolaksi

:

Świadectwo GATT – pomoc żywnościowa

:

portugaliksi

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

romaniaksi

:

Certificat GATT – ajutor alimentar

:

slovakiksi

:

Licencia podľa GATT – potravinová pomoc

:

sloveeniksi

:

Licenca za GATT – pomoč v hrani

:

suomeksi

:

GATT-todistus – elintarvikeapu

:

ruotsiksi

:

GATT-licens – livsmedelsbistånd

LIITE I c

Asetuksen 33 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

espanjaksi

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

tšekiksi

:

K použití pro uvolnění záruky

:

tanskaksi

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

saksaksi

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

viroksi

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

kreikaksi

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

englanniksi

:

To be used to release the security

:

ranskaksi

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

italiaksi

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

latviaksi

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

liettuaksi

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

unkariksi

:

A biztosíték feloldására használandó

:

maltaksi

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

hollanniksi

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

puolaksi

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

portugaliksi

:

A utilizar para liberar a garantia

:

romaniaksi

:

A se utiliza pentru eliberarea garanţiei

:

slovakiksi

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

sloveeniksi

:

Uporabiti za sprostitev jamstva

:

suomeksi

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

ruotsiksi

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

LIITE I d

Asetuksen 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

espanjaksi

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

tšekiksi

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

tanskaksi

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

saksaksi

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

viroksi

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

kreikaksi

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

englanniksi

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

ranskaksi

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

italiaksi

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

latviaksi

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

liettuaksi

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

unkariksi

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

maltaksi

:

Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

:

hollanniksi

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

puolaksi

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

portugaliksi

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

romaniaksi

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

slovakiksi

:

Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

:

sloveeniksi

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

suomeksi

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

ruotsiksi

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

LIITE I e

Asetuksen 36 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) – Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

espanjaksi

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

tšekiksi

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …

:

tanskaksi

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

saksaksi

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

viroksi

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) – esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. …

:

englanniksi

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

ranskaksi

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …

:

italiaksi

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

latviaksi

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

liettuaksi

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) – sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

unkariksi

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma

:

maltaksi

:

Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat

:

hollanniksi

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

puolaksi

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego – numer świadectwa początkowego

:

portugaliksi

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

romaniaksi

:

Licenţă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenţe (certificat sau extras) pierdute – Numărul licenţei (certificatului) originale …

:

slovakiksi

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

sloveeniksi

:

Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) – številka izvirne licence …

:

suomeksi

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) – Alkuperäisen todistuksen numero …

:

ruotsiksi

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

LITE I f

Asetuksen 42 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № …

:

espanjaksi

:

Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no

:

tšekiksi

:

Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …

:

tanskaksi

:

Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

saksaksi

:

Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

viroksi

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr …

:

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

englanniksi

:

License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

:

ranskaksi

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no

:

italiaksi

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. …

:

latviaksi

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

liettuaksi

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

unkariksi

:

Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

maltaksi

:

Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru …

:

hollanniksi

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

:

puolaksi

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr …

:

portugaliksi

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o

:

romaniaksi

:

Licenţă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenţă originală nr.

:

slovakiksi

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …

:

sloveeniksi

:

Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. …

:

suomeksi

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro …

:

ruotsiksi

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

LIITE I g

Asetuksen 43 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

espanjaksi

:

Exportación realizada sin certificado

:

tšekiksi

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

tanskaksi

:

Udførsel uden licens/attest

:

saksaksi

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

viroksi

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

kreikaksi

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

:

englanniksi

:

Exported without licence or certificate

:

ranskaksi

:

Exportation réalisée sans certificat

:

italiaksi

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

latviaksi

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

liettuaksi

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

unkariksi

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

maltaksi

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

:

hollanniksi

:

Uitvoer zonder certificaat

:

puolaksi

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

portugaliksi

:

Exportação efectuada sem certificado

:

romaniaksi

:

Exportat fără licenţă sau certificat

:

slovakiksi

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

sloveeniksi

:

Izvoz, izpeljan brez licence

:

suomeksi

:

Viety ilman todistusta

:

ruotsiksi

:

Exporterad utan licens

Liite I h

Asetuksen 45 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

:

espanjaksi

:

Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

:

tšekiksi

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

:

tanskaksi

:

Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

:

saksaksi

:

Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

:

viroksi

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

:

kreikaksi

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

:

englanniksi

:

Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

:

ranskaksi

:

Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

:

italiaksi

:

Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

:

latviaksi

:

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

liettuaksi

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

:

unkariksi

:

Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

maltaksi

:

Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

:

hollanniksi

:

in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

puolaksi

:

Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

:

portugaliksi

:

Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

:

romaniaksi

:

Condiţiile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 – îndeplinite

:

slovakiksi

:

Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

:

sloveeniksi

:

Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

ruotsiksi

:

Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

LIITE I i

Asetuksen 50 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

:

espanjaksi

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

tšekiksi

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

tanskaksi

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

saksaksi

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

viroksi

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

kreikaksi

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

englanniksi

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

ranskaksi

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

italiaksi

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

latviaksi

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

liettuaksi

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

unkariksi

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

maltaksi

:

Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

:

hollanniksi

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

puolaksi

:

Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugaliksi

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

romaniaksi

:

Regimuri preferenţiale aplicabile cantităţii prevăzute în căsuţele 17 şi 18

:

slovakiksi

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

:

sloveeniksi

:

Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

suomeksi

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

ruotsiksi

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


LIITE V

”Liite

Asetuksen 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Хранителна помощ от Общността – Дейност № …/… или Национална хранителна помощ

:

espanjaksi

:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

:

tšekiksi

:

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

:

tanskaksi

:

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

:

saksaksi

:

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

:

viroksi

:

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

:

kreikaksi

:

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

:

englanniksi

:

Community food aid — Action No …/… or National food aid

:

ranskaksi

:

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

:

italiaksi

:

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

:

latviaksi

:

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

:

liettuaksi

:

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

:

unkariksi

:

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

:

maltaksi

:

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

:

hollanniksi

:

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

:

puolaksi

:

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

:

portugaliksi

:

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

:

romaniaksi

:

Ajutor alimentar comunitar — Acţiunea nr. …/… sau Ajutor alimentar naţional

:

slovakiksi

:

Potravinová pomoc Spoločenstva – akcia č. …/… alebo národná potravinová pomoc

:

sloveeniksi

:

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

:

suomeksi

:

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

:

ruotsiksi

:

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/… eller Nationellt livsmedelsbistånd”


LIITE VI

LIITE I a

Asetuksen 10 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Взета проба

:

espanjaksi

:

muestra recogida

:

tšekiksi

:

odebraný vzorek

:

tanskaksi

:

udtaget prøve

:

saksaksi

:

Probe gezogen

:

viroksi

:

võetud proov

:

kreikaksi

:

ελήφθη δείγμα

:

englanniksi

:

Sample taken

:

ranskaksi

:

échantillon prélevé

:

italiaksi

:

campione prelevato

:

latviaksi

:

paraugs paņemts

:

liettuaksi

:

Bandinys paimtas

:

unkariksi

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

maltaksi

:

kampjun meħud

:

hollanniksi

:

monster genomen

:

puolaksi

:

pobrana próbka

:

portugaliksi

:

Amostra colhida

:

romaniaksi

:

Eşantion prelevat

:

slovakiksi

:

odobratá vzorka

:

sloveeniksi

:

vzorec odvzet

:

suomeksi

:

näyte otettu

:

ruotsiksi

:

varuprov

LIITE I b

Asetuksen 10 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

espanjaksi

:

resultado del análisis conforme

:

tšekiksi

:

výsledek analýzy je v souladu

:

tanskaksi

:

analyseresultat i orden

:

saksaksi

:

konformes Analyseergebnis

:

viroksi

:

vastav analüüsitulemus

:

kreikaksi

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

englanniksi

:

Results of tests conform

:

ranskaksi

:

résultat d'analyse conforme

:

italiaksi

:

risultato di analisi conforme

:

latviaksi

:

analīzes rezultāti atbilst

:

liettuaksi

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

unkariksi

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

maltaksi

:

riżultat ta'l-analiżi konformi

:

hollanniksi

:

analyseresultaat conform

:

puolaksi

:

wynik analizy zgodny

:

portugaliksi

:

Resultado da análise conforme

:

romaniaksi

:

Rezultatul analizelor – conform

:

slovakiksi

:

výsledok testu je v súlade

:

sloveeniksi

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

suomeksi

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

ruotsiksi

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

LIITE I c

Asetuksen 10 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Искане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:

:

espanjaksi

:

Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …

:

tšekiksi

:

Žádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

tanskaksi

:

Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

saksaksi

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

viroksi

:

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

kreikaksi

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …

:

englanniksi

:

Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

ranskaksi

:

Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

italiaksi

:

Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

latviaksi

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

liettuaksi

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

unkariksi

:

A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

maltaksi

:

Talba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

hollanniksi

:

Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

puolaksi

:

Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …

:

portugaliksi

:

Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

romaniaksi

:

erere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieşire sau a biroului vamal de destinaţie a exemplarului de control T5: …

:

slovakiksi

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

sloveeniksi

:

Zahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:

:

ruotsiksi

:

Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …


LIITE VII

”LIITE I a

Asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

:

espanjaksi

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

:

tšekiksi

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

:

tanskaksi

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

:

saksaksi

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

:

viroksi

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

kreikaksi

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

:

englanniksi

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

:

ranskaksi

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

:

italiaksi

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

:

latviaksi

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

liettuaksi

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

unkariksi

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

:

maltaksi

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

:

hollanniksi

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

:

puolaksi

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

:

portugaliksi

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

:

romaniaksi

:

Rezultatele controalelor menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 – satisfăcătoare.

:

slovakiksi

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

:

sloveeniksi

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

ruotsiksi

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande”


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/56


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1848/2006,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän järjestämisestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 kumoamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 2 artiklassa perustetaan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi kaksi rahastoa: Euroopan maatalouden tukirahasto, jäljempänä ’maataloustukirahasto’, ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, jäljempänä ’maaseuturahasto’.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9 artiklassa säädetään periaatteista yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi ja yhteisön rahastojen hallinnointiin liittyvistä varmistuksista.

(3)

Järjestelmää, josta säädetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä aiheettomasti maksettuja määriä koskevista sääntöjenvastaisuuksista ja näiden määrien takaisinperimisestä sekä tiedotusjärjestelmän luomisesta tällä alalla ja asetuksen (ETY) N:o 283/72 kumoamisesta 4 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 595/91 (2), olisi komission ja jäsenvaltioiden kokemuksen perusteella mukautettava sen soveltamisen yhdenmukaistamiseksi jäsenvaltioissa, sääntöjenvastaisuuksien torjumisen tehostamiseksi, sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi, sen huomioonottamiseksi, että yksittäiset sääntöjenvastaisuustapaukset tarkastetaan tästä lähtien asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 ja 33 artiklan mukaisesti, ja sekä maataloustukirahaston että maaseuturahaston kattamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2007 lähtien. Tämän vuoksi olisi säädettävä myös asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevien sääntöjenvastaisuuksien sisällyttämisestä kyseiseen järjestelmään.

(4)

Olisi täsmennettävä, että sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tässä asetuksessa samaa kuin Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (3) 1 artiklan 2 kohdassa väärinkäytöksellä.

(5)

Olisi määriteltävä petosepäilyn käsite ottaen huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyssä yleissopimuksessa yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (4) annettu määritelmä.

(6)

Olisi tarkennettava, että ilmaisulla ’ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 35 artiklassa ensimmäisen asteen hallinnollisella tai oikeudellisella päätöksellä.

(7)

Olisi myös määriteltävä konkurssin ja taloudellisen toimijan käsitteet.

(8)

Tiedotusjärjestelmästä saatavan lisäarvon parantamiseksi olisi täsmennettävä velvollisuutta ilmoittaa petosepäilyistä, jotta riski voidaan analysoida, ja tästä syystä toimitettavien tietojen laatu olisi määriteltävä selkeämmin.

(9)

Petollisten käytänteiden luonteen ja sääntöjenvastaisuuksien taloudellisten vaikutusten tuntemiseksi sekä aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperimisen valvomiseksi on tarpeen säätää, että sääntöjenvastaisuuksia koskevat tapaukset on toimitettava komissiolle tiedoksi vähintään neljännesvuosittain; tätä selvitystä olisi täydennettävä oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen kulkua koskevilla tiedoilla.

(10)

Annettujen tiedonantojen kokonaistulokset olisi saatettava vuosittain petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 23 päivänä helmikuuta 1994 tehdyn komission päätöksen 94/140/EY (5) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean tietoon.

(11)

Jäsenvaltioilta edellytetyn tietojentoimittamisen helpottamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi on tarpeen korottaa sääntöjenvastaisuuden kohteena olleen määrän mukaan määriteltävää vähimmäisrajaa, jonka ylittävistä sääntöjenvastaisuuksista jäsenvaltioiden on ilmoitettava, sekä täsmentää, millaisissa tapauksissa tietojentoimittamisvelvoitetta ei ole.

(12)

Olisi määritettävä muuntokurssit euroalueeseen kuulumattomille jäsenvaltioille.

(13)

Olisi otettava huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 45/2001 (6) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 95/46/EY (7) aiheutuvat velvoitteet.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan maatalouden tukirahaston, jäljempänä ’maataloustukirahasto’, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 4 artiklan mukaisesti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahasto’, menoihin.

Sitä sovelletaan myös tapauksissa, joissa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja ei ole maksettu kyseisten säännösten mukaisesti.

Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32, 33 ja 36 artiklasta eikä komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (8) soveltamisesta suoraan johtuviin velvollisuuksiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’sääntöjenvastaisuudella’ samaa kuin asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa väärinkäytöksellä eli jokaista yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko yhteisöjen yleiselle talousarviolle, joko suoraan yhteisöjen puolesta kannettujen omien varojen vähenemisen tai menettämisen taikka perusteettoman menon yhteisön talousarviosta veloittamisen takia;

2)

’taloudellisella toimijalla’ samaa kuin komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 (9) 1 a artiklan 2 kohdassa eli kaikkia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä tai muita yksikköjä, jotka saavat rahoitusta maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta, tai jotka saavat tällaista tukea tai joiden on maksettava asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, lukuun ottamatta jäsenvaltioita niiden käyttäessä julkista valtaa;

3)

’ensimmäisellä hallinnollisella tai oikeudellisella päätöksellä’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 35 artiklassa ensimmäisen asteen hallinnollisella tai oikeudellisella päätöksellä eli toimivaltaisen hallinnollisen tai oikeudellisen viranomaisen ensimmäistä kirjallista arviointia, jonka perusteella konkreettisten tietojen avulla todetaan sääntöjenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta tarkistaa tai kumota tämä toteama hallinnollisessa tai oikeudellisessa menettelyssä;

4)

’petosepäilyllä’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 1681/94 1 a artiklan 4 kohdassa eli sääntöjenvastaisuutta, josta on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös ja jonka johdosta kansallisella tasolla aloitetaan menettely sen selvittämiseksi, onko sääntöjenvastaisuus tahallinen ja erityisesti, onko se 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu petos;

5)

’konkurssilla’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (10) 2 artiklan a alakohdan mukaisia maksukyvyttömyysmenettelyjä.

II   LUKU

TIETOJENTOIMITTAMISVELVOITTEET

3 artikla

Neljännesvuosittainen kertomus

1.   Viimeistään kutakin neljännesvuotta seuraavien kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden on annettava komissiolle selvitys kaikista sääntöjenvastaisuuksista, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä kunkin sääntöjenvastaisuuden osalta seuraavat seikat:

a)

kohteena olleet yhteiset markkinajärjestelyt, asianomaiset alat ja tuotteet;

b)

sääntöjenvastaisten menojen luonne;

c)

yhteisön säännös tai määräys, jota on rikottu;

d)

mahdolliseen sääntöjenvastaisuuteen viittaavan ensimmäisen kirjallisen tiedon päivämäärä ja lähde;

e)

sääntöjenvastaisuuden toteuttamiskeinot;

f)

tarvittaessa tieto siitä, aiheuttaako tapaus petosepäilyn;

g)

tapa, jolla sääntöjenvastaisuus on havaittu;

h)

tarvittaessa asianomaiset jäsenvaltiot ja kolmannet maat;

i)

ajanjakso, jonka aikana, tai ajankohta, jona sääntöjenvastaisuus tapahtui;

j)

sääntöjenvastaisuutta koskevan virallisen tiedonannon laatineet kansalliset viranomaiset tai elimet sekä hallinnollisesta ja/tai oikeudellisesta seurannasta vastaavat viranomaiset;

k)

sääntöjenvastaisuudesta tehdyn ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen päivämäärä;

l)

asianomaisten luonnollisten henkilöiden ja/tai oikeushenkilöiden tai muiden sellaisten yksikköjen tunnistetiedot, jotka ovat osallistuneet sääntöjenvastaisuuden toteuttamiseen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa näillä tiedoilla ei ole merkitystä sääntöjenvastaisuuden ehkäisyssä kyseisen sääntöjenvastaisuuden luonteesta johtuvista syistä;

m)

kyseiseen toimintaan liittyvien menojen kokonaismäärä, ja tarvittaessa sen rahoituksen jakautuminen yhteisön, kansallisten, yksityisten ja muiden rahoittajien välillä;

n)

määrä, johon sääntöjenvastaisuus liittyy, ja tarvittaessa sen jakautuminen yhteisön, kansallisten, yksityisten ja muiden rahoitusosuuksiin; jos maksuja ei ole lainkaan suoritettu l alakohdassa määritellyille henkilöille ja/tai muille yksiköille, määrät, jotka olisi maksettu aiheettomasti, jos sääntöjenvastaisuutta ei olisi havaittu;

o)

mahdollinen maksujen lykkääminen ja takaisinperinnän mahdollisuudet;

p)

maaseuturahastoon liittyvien sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä kyseisen ohjelman Arinco- tai CCI-numero.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavia tapauksia ei tarvitse ilmoittaa:

tapaukset, joissa sääntöjenvastaisuus johtuu yksinomaan siitä, että maaseuturahastosta osarahoitettua tai maataloustukirahastosta tukea saanutta toimintaa ei ole pystytty osittain tai kokonaan toteuttamaan lopullisen edunsaajan tai tuen lopullisen vastaanottajan konkurssin vuoksi; tapaukset, joissa sääntöjenvastaisuus on tapahtunut ennen konkurssia, sekä kaikki petosepäilyt on kuitenkin ilmoitettava,

tapaukset, jotka lopullinen edunsaaja tai tuen lopullinen vastaanottaja on vapaaehtoisesti ilmoittanut hallintoviranomaiselle ennen kuin kyseinen viranomainen on ne havainnut, joko ennen julkisen tuen maksamista tai sen jälkeen,

tapaukset, joissa hallintoviranomainen havaitsee virheen rahoitettavan menon tukikelpoisuudessa ja korjaa virheen ennen julkisen tuen maksamista.

3.   Jos jotkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, erityisesti sääntöjenvastaisuuden toteuttamiskeinot ja tapa, jolla se on havaittu, eivät ole saatavilla, jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan toimitettava puuttuvat tiedot antaessaan komissiolle seuraavia selvityksiä sääntöjenvastaisuuksista.

4.   Jos kansallisissa säännöksissä säädetään tutkimusten luottamuksellisuudesta, tietojen ilmoittaminen edellyttää toimivaltaisen tuomioistuimen antamaa lupaa.

4 artikla

Erityistapaukset

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja tarvittaessa muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, kaikista havaituista tai oletettavasti tapahtuneista sääntöjenvastaisuuksista, jos vaarana on

a)

että niillä on pian maan alueen ulkopuolelle kohdistuvia vaikutuksia; tai

b)

että ne näyttävät perustuvan uudenlaiseen väärinkäytökseen.

Tässä selvityksessä on erityisesti annettava yksityiskohtaiset tiedot väärinkäytöksestä ja muista jäsenvaltioista tai kolmansista maista, joihin se vaikuttaa.

5 artikla

Seurantakertomus

1.   Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian, mutta viimeistään kutakin neljännesvuotta seuraavien kahden kuukauden kuluessa ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien hallinnollisten tai rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiseksi aloitetuista menettelyistä tai niistä luopumisesta, samoin kuin tällaisten menettelyjen tärkeimmistä tuloksista; kertomuksessa on viitattava mahdollisiin aikaisempiin 3 artiklan mukaisiin kertomuksiin. Näissä tiedoissa on ilmoitettava myös sovellettujen seuraamusten luonne ja/tai se, liittyvätkö kyseiset seuraamukset yhteisön ja/tai kansallisen lainsäädännön soveltamiseen, sekä viittaus yhteisön ja/tai kansallisiin sääntöihin, joissa näistä seuraamuksista määrätään.

2.   Komission nimenomaisesta pyynnöstä jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta kaikki olennaiset tiedot, jotka koskevat aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintään liittyvissä, tiettyä tapausta tai tapausten ryhmää koskevissa menettelyissä – erityisesti menettelyn aloittamisessa, siitä luopumisessa ja sen lopettamisessa – saavutettua edistystä.

6 artikla

Vähämerkityksistä tukea koskeva sääntö

1.   Jos sääntöjenvastaisuudet koskevat alle 10 000 euron suuruista yhteisön rahoitusta, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 3 ja 5 artiklassa säädetyt tiedot vain, jos komissio sitä nimenomaisesti pyytää.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn kynnysarvon soveltamiseksi

euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden on sovellettava komission asetuksen (EY) N:o 2808/98 (11) ja alakohtaisen maatalouslainsäädännön mukaisesti samaa valuuttakurssia, jota ne ovat käyttäneet suorittaessaan maksuja tuensaajille tai periessään tuloja,

muissa kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja erityisesti toimissa, joiden osalta alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä ei ole vahvistettu valuuttakurssin määräytymisperustetta, sovellettava valuuttakurssi on Euroopan keskuspankin ennen sitä kuukautta, jolle menot tai käyttötarkoitukseensa sidotut tulot on ilmoitettu komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 883/2006 (12) mukaisesti, vahvistama toiseksi viimeinen valuuttakurssi.

7 artikla

Selvityksen muoto

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa ja 5 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan sähköisesti komission tähän tarkoitukseen tarjoaman suojatun yhteyden välityksellä ja komission tarjoamalla lomakkeella.

III   LUKU

YHTEISTYÖ

8 artikla

Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

1.   Komissio ylläpitää asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisia yhteyksiä täydentääkseen 3 artiklassa tarkoitettuja tietoja sääntöjenvastaisuuksista, tietoja 5 artiklan mukaisista menettelyistä sekä erityisesti tietoja takaisinperintämahdollisuuksista.

2.   Näistä yhteyksistä riippumatta, kun sääntöjenvastaisuuden luonne antaa aihetta olettaa, että samoja tai samantapaisia käytäntöjä voi esiintyä useammassakin kuin yhdessä jäsenvaltioissa, asia saatetaan komission päätöksen 94/140/EY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean, jäljempänä ’petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antava komitea’, tai mainitun päätöksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen komitean työryhmien käsiteltäväksi.

3.   Komissio järjestää lisäksi yhteisön tasolla tiedotustilaisuuksia, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioiden alan edustajille ja joiden tarkoituksena on tarkastella yhdessä näiden kanssa 3, 4 ja 5 artiklan ja tämän artiklan 1 kohdan perusteella saatuja tietoja ja erityisesti sitä, mitä johtopäätöksiä tietojen perusteella voidaan tehdä sääntöjenvastaisuuksista, torjuntatoimenpiteistä ja oikeudellisista menettelyistä. Komissio pitää petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antavan komitean ajan tasalla tämän toiminnan osalta ja kuulee sitä kaikkien niiden ehdotusten osalta, joita se aikoo antaa sääntöjenvastaisuuksien estämiseksi.

4.   Jos yhteisen maatalouspolitiikan voimassa olevia säännöksiä sovellettaessa havaitaan jokin yhteisön taloudellisia etuja vahingoittava puute, jäsenvaltiot neuvottelevat tämän puutteen korjaamiseksi keskenään joko jonkun jäsenvaltion tai 3 kohdassa säädetyin edellytyksin komission pyynnöstä, tarvittaessa petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antavan komitean tai jonkin muun toimivaltaisen elimen yhteydessä.

9 artikla

Yhteenvetokertomus

Komissio ilmoittaa vuosittain petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antavalle komitealle havaittuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien summien suuruusluokasta ja eri luokkiin kuuluvista sääntöjenvastaisuuksista, jotka eritellään tyypeittäin ja mainiten kussakin luokassa esiintyneiden sääntöjenvastaisuuksien lukumäärä.

IV   LUKU

TIETOJEN KÄYTTÖ JA KÄSITTELY

10 artikla

Tietojen käyttö

Rajoittamatta 11 artiklan säännösten soveltamista komissio voi käyttää kaikkia jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toimittamia yleisluonteisia tai operatiivisia tietoja laatiakseen riskinarviointeja tietotekniikkatukea käyttäen ja antaa saatujen tietojen nojalla kertomuksia ja kehittää riskien tehokkaampaan havaitsemiseen tähtääviä järjestelmiä.

11 artikla

Tietojen käsittely

1.   Kaikki tämän asetuksen nojalla missä muodossa tahansa toimitetut ja hankitut tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin, ja niitä koskee sama suoja, joka on annettava vastaaville tiedoille sekä tiedot vastaanottavien jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön että yhteisön toimielimiin sovellettavien vastaavien säännösten mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat kaikki tarvittavat varmuustoimenpiteet säilyttääkseen kyseisten tietojen luottamuksellisuuden.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa toimittaa tiedoksi muille kuin sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät jäsenvaltioissa tai yhteisön toimielimissä ja joiden työtehtävät edellyttävät näiden tietojen saamista käyttöön, paitsi jos tällaisia tietoja luovuttava jäsenvaltio on antanut siihen nimenomaisesti luvan.

Lisäksi näitä tietoja ei saa käyttää muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin, elleivät tiedot toimittaneet viranomaiset ole antaneet siihen nimenomaista suostumustaan ja ellei sen jäsenvaltion, jossa tiedot vastaanottanut viranomainen sijaitsee, voimassa olevissa säännöksissä kielletä tietojen tällaista luovuttamista tai käyttöä.

3.   Kun komissio ja jäsenvaltiot käsittelevät henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti, niiden on huolehdittava siitä, että noudatetaan henkilötietojen suojaamista koskevia yhteisön säännöksiä ja kansallisia säännöksiä, erityisesti direktiivin 95/46/EY säännöksiä ja soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä.

Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei vaikuta direktiivin 95/46/EY eikä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaiseen rekisteröidyn tiedonsaantioikeuteen kyseisessä direktiivissä ja asetuksessa säädetyn edellytyksin.

4.   Edellä oleva 1–3 kohta ei estä tämän asetuksen nojalla saatujen tietojen käyttämistä yhteisön tai jäsenvaltioiden alulle panemissa oikeustoimissa tai syytteissä, jotka liittyvät sääntöjenvastaisuuden kohteena olleiden määrien takaisinperintään, tarkastusten toteuttamiseen väitettyjen sääntöjenvastaisuuksien seurauksena tai hallinnollisten toimenpiteiden taikka hallinnollisten tai rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiseen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi. Nämä tiedot toimittaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan tällaisesta käytöstä.

5.   Jos jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimi on toimitettu komissiolle tiedoksi tämän asetuksen säännösten nojalla, osoittautuu jatkotutkimusten jälkeen syyttömäksi mihinkään sääntöjenvastaisuuteen, komissio ilmoittaa siitä viipymättä niille, joille se on toimittanut kyseisen nimen tiedoksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä henkilöä ei saa enää kohdella ensimmäisen ilmoituksen perusteella henkilönä, joka on osallinen kyseiseen sääntöjenvastaisuuteen.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (ETY) N:o 595/91 1 päivästä tammikuuta 2007.

2.   Viittauksia asetukseen (ETY) N:o 595/91 pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Siirtymäsäännös

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitetut tiedot sääntöjenvastaisuuksista, jotka on ilmoitettu asetuksen (ETY) N:o 595/91 mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2007 ja jotka ovat edelleen niiden viranomaisten seurannassa.

2.   Tapauksissa, joiden taloudellinen vaikutus on alle 10 000 euroa, jäsenvaltiot voivat antaa vain yhden, lopullisen selvityksen.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  EYVL L 67, 14.3.1991, s. 11.

(3)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.

(5)  EYVL L 61, 4.3.1994, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/223/EY (EUVL L 71, 17.3.2005, s. 67).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90.

(9)  EYVL L 178, 12.7.1994, s. 43.

(10)  EUVL L 160, 30.6.2000, s. 1.

(11)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.


LIITE

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 595/91

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla (poistettu)

 

 

2 artikla (uusi)

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan 2 kohta (uusi)

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta (poistettu asetuksella (EY) N:o 1290/2005)

 

6 artikla (poistettu)

 

7 artiklan 1 kohta (poistettu asetuksella (EY) N:o 1290/2005)

 

7 artiklan 2 kohta (poistettu)

 

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

Ei enää merkityksellinen

12 artikla

6 artikla

13 artikla

1 artikla

14 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

12 artiklan 1 kohta

15 artikla

14 artikla

 

7 artikla (uusi)

 

10 artikla (uusi)

 

13 artikla (uusi)


15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/63


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1849/2006,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun asetuksen (EY) N:o 2032/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Paremman tietojensaannin varmistamiseksi arviointikertomukset olisi laadittava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamien kertomusten perusteella, ja niihin olisi sovellettava tietojensaannin osalta samoja sääntöjä kuin toimivaltaisten viranomaisten kertomuksiin. Arviointikertomusten olisi perustuttava toimivaltaisen viranomaisen alkuperäiseen kertomukseen, sellaisena kuin se on muutettuna kaikkien asiakirjojen, huomautusten ja arviointiprosessin aikana huomioon otettujen tietojen perusteella.

(2)

Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi säädettävä, että biosidituotteet, jotka sisältävät tietyissä tai kaikissa valmisteryhmissä käytettäväksi ilmoitettuja tehoaineita, joiden osalta on tehty päätös olla sisällyttämättä niitä direktiivin 98/8/EY liitteisiin I, I A tai I B, koska ne joko poistettiin tarkastusohjelmasta tai jätettiin hyväksymättä arvioinnin jälkeen, poistetaan asteittain 1 päivästä syyskuuta 2006 alkaen.

(3)

Komission asetuksen (EY) N:o 2032/2003 (2) 4 b artiklan mukaisesti jäsenvaltiot ovat tarkastelleet asiakirja-aineistoa, jolla haetaan pidennystä tiettyjä tehoaineita sisältävien biosidituotteiden markkinoille saattamisen määräaikaan, ja hyväksyneet täydelliseksi katsomansa asiakirja-aineiston. Tästä syystä on asianmukaista sallia hyväksyttyyn asiakirja-aineistoon sisältyvien aineiden markkinoille saattaminen 1 päivän syyskuuta 2006 jälkeen siihen asti, kun ne on arvioitu kymmenvuotisessa tarkastusohjelmassa.

(4)

Useiden ilmoitettujen vanhan tehoaineen tai valmisteryhmän yhdistelmien osalta osanottajat ovat jääneet pois tarkastusohjelmasta tai eivät ole noudattaneet velvollisuuksiaan eikä yksikään muu talouden toimija tai jäsenvaltio ole ilmaissut olevansa kiinnostunut ottamaan osanottajan tehtäviä itselleen asetetuissa määräajoissa. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2032/2003 liitteitä II, III ja V olisi muutettava.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 liitteessä II mainitun yhden aineen (EY-numero 404-690-8) osalta on luovuttu kahdesta valmisteryhmästä, vaikka ne ilmoitettiin biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä vaiheesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1896/2000 (3) ja lisäajasta tiettyjen biosidikäyttöä varten jo markkinoille saatettujen tehoaineiden asetuksen (EY) N:o 1896/2000 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle ilmoittamiselle 25 päivänä syyskuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1687/2002 (4) asetetuissa määräajoissa. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2032/2003 liitettä II olisi muutettava.

(6)

Eräiden asetuksen (EY) N:o 2032/2003 liitteessä II lueteltujen BKC- ja DDAC-aineiden nimet mainitaan myös kyseisen asetuksen liitteessä III. Tästä syystä nämä aineet olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 2032/2003 liitteestä III.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2032/2003 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteiden pysyvän komitean lausunnon mukaisia,