ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 354

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
14. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1829/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1830/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2092/2004 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1831/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta doramektiinin osalta ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) No 1832/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1833/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ( 1 )

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1834/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.1 (EY:n vedet)

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1835/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.1 (EY:n vedet)

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1836/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (EY:n vedet) ja IV (EY:n vedet)

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1837/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen aloittamisesta uudelleen ICES-alueilla IVc ja VIId

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1838/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, pähkinöiden (kuorettomien manteleiden, kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorettomien hasselpähkinöiden ja kuorellisten saksanpähkinöiden) vientitukien vahvistamisesta A1-menettelyn yhteydessä

37

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä helmikuuta 2006, 1 päivästä maaliskuuta 2006, 1 päivästä huhtikuuta 2006, 1 päivästä toukokuuta 2006 ja 1 päivästä kesäkuuta 2006 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

39

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön taloudellisesta tuesta vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6433)

42

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Komission päätös, tehty 13 joulukuuta 2006, päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Komission päätös, tehty 13 joulukuuta 2006, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä flubendiamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6569)

56

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Bulgarian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1829/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13 päivänä joulukuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1830/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2092/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2092/2004 (2) avataan Sveitsistä peräisin olevaa, CN-koodiin ex 0210 20 90 kuuluvaa kuivattua luutonta naudanlihaa koskeva monivuotinen tullivapaa tuontitariffikiintiö, jonka määrä on 1 200 tonnia vuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana.

(2)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (3) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavia tuontitariffikiintiökausia koskeviin tuontitodistuksiin. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti tuontitodistushakemuksia, hakijoita ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että tuontitariffikiintiöt on avattava 12 peräkkäisen kuukauden pituiseksi jaksoksi ja rajoitetaan todistusten voimassaoloaika tuontitariffikiintiökauden viimeiseen päivään. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2092/2004 mukaisesti myönnettäviin tuontitodistuksiin, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisessä asetuksessa säädettyjen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Koska asetuksessa (EY) N:o 2092/2004 säädetään, että kyseistä kiintiötä hallinnoidaan Sveitsin viranomaisten myöntämien aitoustodistusten ja tuontitodistusten avulla, asetuksen (EY) N:o 2092/2004 säännökset on saatettava tarvittavilta osin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 I ja III luvun säännösten mukaisiksi.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2092/2004 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2092/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Avataan vuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi kaudeksi Sveitsistä peräisin olevaa, CN-koodiin ex 0210 20 90 kuuluvaa kuivattua luutonta naudanlihaa koskeva yhteisön tullivapaa tuontikiintiö, jäljempänä ’kiintiö’, jonka määrä on 1 200 tonnia vuodessa.”

2)

Poistetaan 2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti

”5 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä.”

4)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Sovelletaan asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sekä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 I ja III luvun säännöksiä, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1831/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta doramektiinin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoilemat Euroopan lääkeviraston lausunnot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Doramektiini sisältyy asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I nautaeläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta nautaeläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Kyseinen aine sisältyy myös asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I sikojen, lampaiden ja hirvieläinten, mukaan lukien poro, lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta lampaita, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Kyseisen liitteen doramektiiniä koskevaa merkintää olisi muutettava ja laajennettava kattamaan kaikki elintarvikkeita tuottavat nisäkkäät lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

(3)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2377/90 olisi muutettava.

(4)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukaisesti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2377/90 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 12 päivästä helmikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1805/2006 (EUVL L 343, 8.12.2006, s. 66).

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

Lisätään seuraava aine asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I:.

2.   Antiparasiittiset aineet

2.3.   Sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

2.3.1.   Avermektiinit

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Doramektiini

Doramektiini

Kaikki elintarvikkeita tuottavat nisäkäseläimet (1)

40 μg/kg

Lihas

150 μg/kg

Rasva

100 μg/kg

Maksa

60 μg/kg

Munuaiset


(1)  Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.”


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/8


KOMISSION ASETUS (EY) No 1832/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 ja 21 artiklan yhdessä liitteessä V olevan 3 jakson a kohdan 4 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 318/2006 (1) Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjalla lisättyjä sokerimarkkinoiden tuotanto- ja kauppajärjestelyjä koskevia sääntöjä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007 edellyttäen, että liittymisasiakirja tulee voimaan kyseisenä päivänä. Markkinointivuonna 2006/2007 Bulgarian ja Romanian koko juurikassokerimäärä on kuitenkin tuotettu kansallisten järjestelyiden mukaisesti. Sen vuoksi tarvitaan siirtymätoimenpiteitä, jotta voidaan siirtyä Bulgariassa ja Romaniassa voimassa olevista tuotanto- ja kauppajärjestelyistä asetuksessa (EY) N:o 318/2006 säädettyihin järjestelyihin. Asetuksen (EY) N:o 318/2006 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä juurikkaan vähimmäishintoja, toimialakohtaisia sopimuksia ja kiintiöiden jakamista koskevia säännöksiä ei sen vuoksi tulisi soveltaa Bulgariaan ja Romaniaan markkinointivuonna 2006/2007.

(2)

Yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 (2) 4 artiklan 1 kohdassa säädetään markkinointivuoden 2006/2007 rakenneuudistustukea koskevien hakemusten jättämispäiväksi 31 päivä heinäkuuta 2006. Sen vuoksi Bulgariaan ja Romaniaan sijoittautuneet yritykset eivät ole voineet jättää kyseistä markkinointivuotta koskevia rakenneuudistukihakemuksia. Kyseisten yritysten ei sen vuoksi pitäisi joutua maksamaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklassa markkinointivuodeksi 2006/2007 säädettyä rakenneuudistusmaksua.

(3)

Isoglukoosin tuotanto on vakaata ja vastaa kysyntää. On tarpeen vahvistaa Bulgarialle ja Romanialle asianmukaiset kansalliset isoglukoosikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän syyskuuta 2007 väliseksi ajaksi, jotta varmistettaisiin tuotannon ja kulutuksen tasapaino yhteisössä, sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 2007. Isoglukoosin siirtymäkauden kiintiöt olisi laskettava ajan mukaan suhteutettuna.

(4)

Jotta Bulgariaan ja Romaniaan sijoittautuneet yritykset voisivat osallistua asetuksessa (EY) N:o 320/2006 vahvistettuun rakenneuudistusjärjestelmään samoin edellytyksin kuin yhteisöön, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, sijoittautuneet yritykset, on tarpeen tehdä tiettyjä markkinointivuotta 2007/2008 koskevia mukautuksia erityisesti yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 968/2006 (3) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aikajärjestyksen osalta.

(5)

Liittymisasiakirjan mukaan raakasokerin hankintatarpeeksi on sovittu Bulgarian osalta 198 748 tonnia ja Romanian osalta 329 636 tonnia markkinointivuotta kohti. Bulgarialle ja Romanialle myönnettyjä perinteisen hankintatarpeen määriä olisi kuitenkin vähennettävä suhteutettuna ajan mukaan sen huomioon ottamiseksi, että Bulgaria ja Romania osallistuvat markkinointivuoteen 2006/2007 ainoastaan 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2007 välisellä jaksolla.

(6)

Bulgarian ja Romanian päätoimisten puhdistamojen toiminta perustuu suurelta osin eräiden kolmansien maiden perinteisiltä toimittajilta tulevan raa’an ruokosokerin varaan. Sen vuoksi komissio on ehdottanut neuvostolle kyseisen sokerin tariffikiintiöiden avaamista tuontia varten mistä tahansa kolmannesta maasta markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009. (4) Jotta vältettäisiin kuitenkin puhdistamojen raa’an ruokosokerin hankintojen häiriöt kyseisissä jäsenvaltioissa niiden liittymishetkellä, katsotaan tarpeelliseksi vahvistaa siirtymätoimenpiteitä tällaisten tariffikiintiöiden avaamiseksi 1 päivänä tammikuuta 2007.

(7)

Bulgarialle ja Romanialle tämän asetuksen mukaisesti avattuja siirtymäkauden tariffikiintiöitä sovelletaan ainoastaan siihen asti kun neuvosto on vahvistanut pysyvät toimenpiteet.

(8)

Tämän asetuksen mukaisesti avatuissa tariffikiintiöissä myönnetyt tuontitodistukset olisi varattava Bulgarian ja Romanian hyväksytyille päätoimisille puhdistamoille.

(9)

Tämän asetuksen mukaisesti avatuissa tariffikiintiöissä tapahtuvasta tuonnista kannettava tulli olisi vahvistettava tasolle, jolla varmistetaan terve kilpailu yhteisön sokerimarkkinoilla, mutta joka ei estä tuontia Bulgariaan ja Romaniaan. Kun otetaan huomioon, että tuonti näissä tariffikiintiöissä voi tapahtua mistä tahansa kolmannesta maasta, on aiheellista vahvistaa tuontitulliksi 98 euroa tonnilta, mikä vastaa eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (5) 24 artiklassa CXL-myönnytyksiin oikeutetulle sokerille vahvistettua tasoa.

(10)

Sokerimarkkinoiden häiriintymisen vaara on merkittävä, jos Bulgariaan ja Romaniaan tuodaan ennen niiden liittymistä Euroopan unioniin tuotteita keinottelutarkoituksissa. Sen vuoksi olisi annettava siirtymistä helpottavia säännöksiä, joilla vältetään keinottelu tai muut markkinahäiriöt. Vastaavanlaisia säännöksiä on jo annettu maataloustuotteiden kaupassa Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi käyttöön otettavista siirtymätoimenpiteistä 14 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1683/2006 (6). Sokerialan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen vahvistaa erityiset säännöt.

(11)

Olisi estettävä toimijoita kiertämästä vapaassa liikkeessä olevista tavaroista kannettavia maksuja asettamalla yhteisössä, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, tai Bulgariassa tai Romaniassa ennen liittymistä suspensiomenettelyssä jo vapaaseen liikkeeseen luovutettuja tavaroita joko väliaikaiseen varastointiin tai johonkin yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (7) 4 artiklan 15 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tulliselvitysmuotoon tai 16 kohdan b–g alakohdassa tarkoitettuun tullimenettelyyn.

(12)

Tämän lisäksi ja Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen mukaisesti sokerin tai isoglukoosin varastojen määrät, jotka ylittävät tavanomaisen siirtovaraston, olisi poistettava markkinoilta Bulgarian ja Romanian kustannuksella. Komission olisi määritettävä ylijäämävarastot Bulgariassa ja Romaniassa 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana todettujen kaupan kehityksen sekä tuotanto- ja kulutussuuntausten perusteella. Tätä menettelyä varten olisi sokerin ja isoglukoosin lisäksi otettava huomioon myös muut tuotteet, joissa on merkittävä määrä lisätyn sokerin ekvivalenttia, sillä myös ne ovat mahdollisia keinottelun kohteita. Jos sokerin ja isoglukoosin määritettyä ylijäämää ei poisteta yhteisön markkinoilta 30 päivään huhtikuuta 2008 mennessä, Bulgaria ja Romania olisi saatettava taloudelliseen vastuuseen asianomaisesta määrästä.

(13)

Bulgarialta ja Romanialta perittävä ja yhteisön talousarvioon siirrettävä määrä siinä tapauksessa, että ylijäämävarastoja ei poisteta, olisi laskettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 631,9 euroksi tonnilta vahvistetun valkoisen sokerin viitehinnan ja 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän huhtikuuta 2008 välisenä aikana todetun valkoisen sokerin maailmanmarkkinahinnan välisen suurimman positiivisen erotuksen perusteella. Laskentaa varten maailmanmarkkinahintana olisi pidettävä valkoista sokeria koskevilla Lontoon futuurimarkkinoilla nro 5 lähimmän ajanjakson, toisin sanoen lähimmän toimituskuukauden, jona valkoisen sokerin kauppa on mahdollista, noteerattujen hintojen kuukausittaista keskiarvoa.

(14)

Ylijäämävarastojen kasautumisen estäminen on niin yhteisön kuin Bulgarian ja Romanian edun mukaista, ja joka tapauksessa olisi pystyttävä tunnistamaan laajamittaiseen keinottelutarkoituksissa käytävään kauppaan osallistuvat toimijat tai yksityishenkilöt. Tätä tarkoitusta varten Bulgarian ja Romanian käytössä olisi 1 päivänä tammikuuta 2007 oltava järjestelmä, jonka avulla se pystyy tunnistamaan tällaisesta toiminnasta vastuussa olevat tahot. Järjestelmän avulla Bulgaria ja Romania voisivat tunnistaa taloudelliset toimijat, jotka ovat olleet osallisina johdanto-osan 12 kappaleessa tarkoitetun ylijäämän syntymisessä, ja mahdollisimman paljon yhteisön talousarvioon siirrettäviä määriä voitaisiin periä takaisin. Bulgarian ja Romanian olisi käytettävä tätä järjestelmää velvoittaakseen tunnistetut toimijat poistamaan yksittäisen ylijäämänsä yhteisön markkinoilta. Jos tunnistetut toimijat eivät kykene toimittamaan riittäviä todisteita ylijäämän poistamisesta, niiltä olisi veloitettava 500 euroa tonnilta (valkoisen sokerin ekvivalenttia) poistamatta jääneen ylijäämäsokerin osalta. Tämä määrä vastaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 967/2006 (8) 3 artiklassa säädettyä maksua. Vaikka johdanto-osan 12 kappaleessa tarkoitettua ylijäämää voivat aiheuttaa sekä taloudelliset toimijat että kotitaloudet, todennäköisin aiheuttaja ovat toimijat. Kotitalouksia ei kuitenkaan voida velvoittaa osallistumaan kyseisen määrän maksamiseen.

(15)

Ylijäämävarastojen määrittämiseksi ja määritettyjen ylijäämävarastojen poistamiseksi Bulgarian ja Romanian olisi toimitettava komissiolle viimeisimmät tilastot kyseisten tuotteiden kaupasta, tuotannosta ja kulutuksesta sekä todisteet määritettyjen ylijäämävarastojen markkinoilta poistamisesta asetettuun määräaikaan mennessä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISTÄ KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

1   JAKSO

Sokerin yhteisen markkinajärjestelyn ja väliaikaisen rakenneuudistusjärjestelmän soveltaminen

1 artikla

Asetusten (EY) N:o 318/2006 ja (EY) N:o 320/2006 eräiden säännösten soveltaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 5, 6 ja 7 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklaa ei sovelleta Bulgariaan ja Romaniaan markkinointivuonna 2006/2007.

Markkinointivuodesta 2007/2008 alkaen sovellettavaan kansallisten kiintiöiden sekä 2 kohdassa ilmoitettujen isoglukoosikiintiöiden myöntämiseen sovelletaan kuitenkin 7 artiklaa vuonna 2007.

2.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 9 artiklan soveltamiseksi Bulgarian ja Romanian isoglukoosikiintiöt ovat 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2007 välisellä jaksolla seuraavat:

 

Kansallinen kiintiö tonneina kuiva-ainetta

Bulgaria

50 331

Romania

8 960

3.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan soveltamiseksi Bulgarialle ja Romanialle myönnetty perinteinen hankintatarve on 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2007 välisellä jaksolla seuraava:

 

Myönnetty perinteinen hankintatarve tonneina valkoista sokeria

Bulgaria

149 061

Romania

247 227

2 artikla

Väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä

1.   Tätä kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos markkinointivuotta 2007/2008 koskevat asetuksen (EY) N:o 968/2006 7 artiklan mukaiset rakenneuudistustukea koskevat hakemukset jätetään yhteisössä, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, ennen 1 päivää tammikuuta 2007. Ensimmäisen tällaisen hakemuksen päivämäärään viitataan ”viitepäivämääränä”.

Asetuksen (EY) N:o 968/2006 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua aikajärjestystä vahvistettaessa kyseisten hakemusten osalta ei oteta huomioon viitepäivämäärän ja 1 päivän tammikuuta 2007 välistä aikaa, jos asetuksen (EY) N:o 968/2006 7 artiklan mukaiset markkinointivuotta 2007/2008 koskevat rakenneuudistustukihakemukset jätetään Bulgariassa tai Romaniassa 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.

2.   Asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asianomaisten toimialakohtaisten sopimusten mukaisesti käytyjen kuulemisten osalta Bulgaria ja Romania voivat markkinointivuonna 2007/2008 ottaa huomioon ne kuulemiset, jotka käytiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa, vaikka ne eivät olisi asetuksen (EY) N:o 968/2006 edellytysten mukaisia.

2   JAKSO

Puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tariffikiintiöiden avaaminen

3 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen puhdistettavaksi tarkoitetun raa’an ruokosokerin tuontia varten

1.   Avataan markkinointivuodeksi 2006/2007 tariffikiintiöt 396 288 tonnille puhdistettavaksi tarkoitettua CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvaa raakaa ruokosokeria valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna; mainittua sokeria voidaan tuoda mistä tahansa kolmannesta maasta ja siihen sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia.

Tuotava määrä jaetaan seuraavasti:

 

Bulgaria: 149 061 tonnia;

 

Romania: 247 227 tonnia.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti tuoduissa määrissä on oltava liitteessä I mainittu järjestysnumero.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen

Asetuksessa (EY) N:o 950/2006 säädettyjä tuontitodistuksia ja perinteisiä hankintatarpeita koskevia sääntöjä sovelletaan tässä asetuksessa avatuissa tariffikiintiöissä tuotavaan sokeriin, jollei 5 artiklassa toisin säädetä.

5 artikla

Tuontitodistukset

1.   Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen määrien tuontitodistushakemukset on jätettävä tapauksen mukaan Bulgarian tai Romanian toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Tuontitodistushakemuksia voivat jättää ainoastaan Bulgarian ja Romanian alueelle sijoittautuneet päätoimiset puhdistamot, jotka on hyväksytty neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklan mukaisesti.

3.   Tuontitodistushakemuksissa ja todistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

17 ja 18 kohdassa: raakasokerin määrät valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuina; nämä määrät eivät saa ylittää 3 artiklan 1 kohdassa Bulgarialle ja Romanialle ilmoitettuja määriä;

b)

20 kohdassa: vähintään yksi liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista;

c)

24 kohdassa (todistuksissa): vähintään yksi liitteessä II olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

4.   Tämän asetuksen mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa tuontia varten ainoastaan siihen jäsenvaltioon, jossa ne on myönnetty. Ne ovat voimassa markkinointivuoden 2006/2007 loppuun.

6 artikla

Soveltamisen päättyminen

Tässä asetuksessa avattuja tariffikiintiöitä sovelletaan siihen asti, kunnes puhdistamoiden hankintatarpeita varten Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamisesta 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeiseksi ajaksi annettu neuvoston asetus tulee voimaan.

II   LUKU

SIIRTYMÄTOIMENPITEET KEINOTTELUN JA MARKKINAHÄIRIÖIDEN VÄLTTÄMISEKSI

7 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

ilmaisulla ’sokeri’ tarkoitetaan:

i)

CN-koodiin 1701 kuuluvaa jähmeää juurikas- ja ruokosokeria;

ii)

CN-koodeihin 1702 60 95 ja 1702 90 99 kuuluvaa sokerisiirappia;

iii)

CN-koodeihin 1702 60 80 ja 1702 90 80 kuuluvaa inuliinisiirappia;

b)

ilmaisulla ’isoglukoosi’ tarkoitetaan CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 ja 2106 90 30 kuuluvaa tuotetta;

c)

ilmaisulla ’jalostetut tuotteet’ tarkoitetaan maataloustuotteiden jalostuksesta saatuja tuotteita, joissa on lisättyä sokeria/sokerin ekvivalenttia enemmän kuin 10 prosenttia;

d)

ilmaisulla ’fruktoosi’ tarkoitetaan CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvaa kemiallisesti puhdasta fruktoosia.

1   JAKSO

Liittymispäivänä erityisten tullimenettelyiden ja menettelyiden alaisina olevat tuotteet

8 artikla

Suspensiomenettely

1.   Poiketen siitä, mitä Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä V olevassa 4 jaksossa ja asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 ja 214 artiklassa säädetään, CN-koodeihin 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 ja 2202 kuuluvista tuotteista, lukuun ottamatta komission asetuksen (EY) N:o 1683/2006 4 artiklan 5 kohdassa säädettyjä tuotteita, jotka ovat olleet ennen 1 päivää tammikuuta 2007 vapaaseen liikkeeseen luovutettuina yhteisössä, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, tai Bulgariassa ja Romaniassa, ja jotka ovat 1 päivänä tammikuuta 2007 väliaikaisessa varastossa tai asetettuina johonkin asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 15 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tulliselvitysmuotoon tai 16 artiklan b–g alakohdassa tarkoitettuun tullimenettelyyn laajentuneessa yhteisössä, tai joita ollaan kuljettamassa sen jälkeen, kun niitä koskevat vientimuodollisuudet on suoritettu laajentuneessa yhteisössä, kannetaan, jos tullivelka on syntynyt tuonnissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (9) liitteen I mukainen tuontitulli, jota sovellettiin tullivelan syntymispäivänä, sekä tarvittaessa lisätullit.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta yhteisöstä, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, vietäviin tuotteisiin, jos tuoja antaa todisteet siitä, ettei vientijäsenvaltion tuotteille ole haettu vientitukea. Viejän on tuojan pyynnöstä liitettävä vienti-ilmoitukseen toimivaltaisen viranomaisen vahvistusmerkintä, jonka mukaan vientijäsenvaltion tuotteille ei ole haettu vientitukea.

2.   Poiketen siitä, mitä Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä V olevassa 4 jaksossa ja asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 ja 214 artiklassa säädetään, CN-koodeihin 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 ja 2202 kuuluvista tuotteista, lukuun ottamatta komission asetuksen (EY) N:o 1683/2006 4 ja 5 kohdassa luetelluista kolmansista maista tuotavia tuotteita, jotka ovat Bulgariassa tai Romaniassa 1 päivänä tammikuuta 2007 asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa sisäisessä jalostuksessa tai kyseisen asetuksen 4 artiklan 16 kohdan f alakohdassa tarkoitetussa väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä, kannetaan, jos tullivelka on syntynyt tuonnissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I mukainen tuontitulli, jota sovellettiin tullivelan syntymispäivänä, sekä tarvittaessa lisätullit.

2   JAKSO

Ylijäämät

9 artikla

Ylijäämien määrittäminen

1.   Komissio vahvistaa viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2007 Bulgarialle ja Romanialle asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a)

sokerin määrän sellaisenaan tai jalostettuina tuotteina (valkoisen sokerin ekvivalenttina);

b)

isoglukoosin määrän (kuiva-aineena);

c)

fruktoosin määrän,

joka ylittää tavanomaiseksi katsottavan siirtovaraston 1 päivänä tammikuuta 2007 ja joka on poistettava markkinoilta Bulgarian ja Romanian kustannuksella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ylijäämien määrittämiseksi otetaan huomioon erityisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana tapahtunut kehitys suhteessa edelliseen, 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisen ajan muodostamaan kolmen vuoden ajanjaksoon, seuraavien osalta:

a)

sellaisenaan tai jalostetuissa tuotteissa olevan sokerin sekä isoglukoosin ja fruktoosin tuodut ja viedyt määrät;

b)

sokerin ja isoglukoosin tuotanto, kulutus ja varastot;

c)

olosuhteet, joissa varastot ovat muodostuneet.

10 artikla

Ylijäämien tunnistaminen toimijoiden tasolla

1.   Bulgarian ja Romanian käytössä on 1 päivänä tammikuuta 2007 oltava järjestelmä, jolla voidaan tunnistaa kaupankäynnin kohteena olevat tai tuotetut sellaisenaan tai jalostetuissa tuotteissa olevan sokerin sekä isoglukoosin tai fruktoosin ylijäämät toimijoiden tasolla. Järjestelmä voi perustua erityisesti tuonnin ja verotuksen seurantaan sekä toimijoiden kirjanpitoa ja fyysisiä varastoja koskeviin selvityksiin, ja se voi sisältää riskitakausten ja tuontitodistusten kaltaisia toimenpiteitä.

Tunnistusjärjestelmän on perustuttava riskinarviointiin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon erityisesti seuraavat kriteerit:

a)

asianomaisten toimijoiden harjoittaman toiminnan laji;

b)

varastotilojen kapasiteetti;

c)

toiminnan taso.

2.   Bulgarian ja Romanian on käytettävä 1 kohdassa tarkoitettua tunnistusjärjestelmää velvoittaakseen asianomaiset toimijat poistamaan markkinoilta omalla kustannuksellaan ylijäämäänsä vastaava sokeri- tai isoglukoosimäärä.

11 artikla

Ylijäämien poistaminen markkinoilta

1.   Bulgarian ja Romanian on varmistettava, että 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ylijäämää vastaava sokeri- tai isoglukoosimäärä poistetaan markkinoilta ilman yhteisön toimenpiteitä 30 päivään huhtikuuta 2008 mennessä.

2.   Edellä 9 artiklan mukaisesti määritetyt ylijäämät on poistettava ilman yhteisön tukea seuraavien menetelmien mukaisesti:

a)

viemällä yhteisöstä tunnistettujen toimijoiden toimesta ilman kansallista tukea;

b)

käyttämällä polttoainealalla;

c)

ilman tukea toteutettavalla denaturoinnilla rehuksi komission asetuksen (ETY) N:o 100/72 (10) III ja IV osaston mukaisesti.

3.   Jos Bulgariaa tai Romaniaa koskevat, komission 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistamat kokonaismäärät ylittävät 10 artiklan mukaisesti tunnistetut määrät, tapauksen mukaan Bulgarialta tai Romanialta on perittävä kyseisten määrien erotus [valkoisen sokerin tai kuiva-aineen ekvivalenttina], joka on kerrottu 631,9 euroa tonnilta suuruisen määrän ja valkoista sokeria koskevilla Lontoon futuurimarkkinoilla nro 5 valkoiselle sokerille 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän huhtikuuta 2008 väliin sijoittuvalla lähimmällä ajanjaksolla noteeratun hinnan kuukausittaisen keskiarvon välisellä suurimmalla positiivisella erotuksella. Kyseinen määrä siirretään yhteisön talousarvioon viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008.

12 artikla

Toimijoiden todisteet ylijäämien poistamisesta markkinoilta

1.   Asianomaisten toimijoiden on toimitettava viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2008 tapauksen mukaan Bulgariaa tai Romaniaa tyydyttävät todisteet siitä, että ne ovat poistaneet 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja omalla kustannuksellaan 10 artiklaa soveltamalla tunnistetut sokerin ja isoglukoosin ylijäämänsä.

2.   Kun sokeri tai isoglukoosi poistetaan 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, poistamista koskeviin todisteisiin on kuuluttava

a)

komission asetusten (EY) N:o 1291/2000 (11) ja (EY) N:o 951/2006 (12) mukaisesti myönnetyt vientitodistukset;

b)

asetuksen (EY) N:o 1291/2000 32 ja 33 artiklassa tarkoitetut vakuuden vapauttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Edellä olevassa alakohdassa tarkoitetun vientitodistushakemuksen 20 jaksossa on oltava seuraava merkintä:

”asetuksen (EY) N:o 1832/2006 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen vientiin”.

Vientitodistuksen 22 jaksossa on oltava seuraava merkintä:

”viedään ilman tukea … (määrä, jolle kyseinen todistus myönnettiin) kilogrammaa;”

Vientitodistus on voimassa sen myöntämispäivästä 30 päivään huhtikuuta 2008.

3.   Jos todisteita ei esitetä 1 ja 2 kohdan mukaisesti, tapauksen mukaan Bulgarian tai Romanian on veloitettava kyseiseltä toimijalta sen 10 artiklaa soveltamalla tunnistettua ylijäämää vastaava määrä kerrottuna 500 eurolla tonnia kohti (valkoista sokeria tai kuiva-aineen ekvivalenttia). Kyseinen määrä siirretään tapauksen mukaan Bulgarian tai Romanian kansalliseen talousarvioon.

13 artikla

Uusien jäsenvaltioiden esittämät todisteet ylijäämien poistamisesta markkinoilta

1.   Bulgarian ja Romanian on esitettävä 31 päivään elokuuta 2008 mennessä komissiolle todisteet 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ylijäämän poistamisesta markkinoilta 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja täsmennettävä kunkin menetelmän osalta markkinoilta poistettu määrä.

2.   Jos todisteita yhteisön markkinoilta poistamisesta ei toimiteta 1 kohdan mukaisesti koko ylijäämästä tai osasta siitä, tapauksen mukaan Bulgarialta ja/tai Romanialta on perittävä poistamatta jäänyttä määrää vastaava määrä, joka on kerrottu 631,9 euroa tonnilta suuruisen määrän ja Lontoon sokerifutuurimarkkinoiden nro 5 lähimmän 1 päivän tammikuuta 2007 ja 30 päivän huhtikuuta 2008 välisen ajanjakson keskimääräisen kuukausittaisen hintanoteerauksen välisellä suurimmalla positiivisella erotuksella, josta on vähennettävä mahdollisesti 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti peritty määrä.

Kyseinen määrä siirretään yhteisön talousarvioon viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008.

Edellisessä alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut määrät vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 31 päivään lokakuuta 2008 mennessä Bulgarian ja Romanian 1 kohdan mukaisesti toimittamien ilmoitusten perusteella.

14 artikla

Valvonta

1.   Bulgarian ja Romanian on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän luvun säännösten soveltamiseksi ja vahvistettava erityisesti valvontamenettelyt, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ylijäämän poistamiseksi markkinoilta.

2.   Bulgarian ja Romanian on toimitettava 31 päivään maaliskuuta 2007 mennessä komissiolle:

a)

tiedot 10 artiklassa tarkoitetusta ylijäämien tunnistamiseksi perustetusta järjestelmästä;

b)

kuukausittain 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana tuodut ja viedyt sokerin, isoglukoosin, fruktoosin ja jalostettujen tuotteiden määrät, jotka ilmoitetaan erikseen tuonnin ja viennin osalta

i)

yhteisöön, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006,

ii)

tapauksen mukaan Bulgariaan tai Romaniaan, ja

iii)

kolmansiin maihin;

c)

vuosittain 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana tuotetut sokerin ja isoglukoosin määrät, jotka on jaoteltu tapauksen mukaan tuodusta raakasokerista puhdistettuun kiintiön alaiseen ja kiintiön ulkopuoliseen tuotantoon, sekä vuosittain kulutettuun tuotantoon;

d)

niiden hallussa kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta olevat sokerin ja isoglukoosin varastot 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseltä ajalta.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖS

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.

(3)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 32.

(4)  KOM(2006) 798 lopullinen annettu 13. joulukuuta 2006.

(5)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 314, 15.11.2006, s. 18.

(7)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(8)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 22.

(9)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(10)  EYVL L 12, 15.1.1972, s. 15.

(11)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(12)  EYVL L 178, 1.7.2006, s. 24.


LIITE I

Järjestysnumerot

Tuontikiintiö tuonnissa, joka suuntautuu

Järjestysnumero

Bulgariaan

09.4365

Romaniaan

09.4366


LIITE II

A.   Asetuksen 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

espanjaksi

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tšekiksi

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

tanskaksi

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

saksaksi

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

viroksi

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

kreikaksi

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

englanniksi

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ranskaksi

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italiaksi

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

latviaksi

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

liettuaksi

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

unkariksi

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltaksi

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

hollanniksi

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

puolaksi

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugaliksi

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

romaniaksi

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

slovakiksi

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

sloveeniksi

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

suomeksi

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

ruotsiksi

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Asetuksen 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

espanjaksi

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tšekiksi

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

tanskaksi

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

saksaksi

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

viroksi

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

kreikaksi

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

englanniksi

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ranskaksi

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italiaksi

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

latviaksi

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

liettuaksi

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

unkariksi

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltaksi

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

hollanniksi

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

puolaksi

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugaliksi

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

romaniaksi

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

slovakiksi

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

sloveeniksi

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

suomeksi

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

ruotsiksi

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1833/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista 22 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta 18 päivänä toukokuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (2) vahvistetaan 1 päivästä kesäkuuta voimassa oleva versio kyseisestä luokituksesta.

(2)

Maiden ja alueiden kirjainkoodien on perustuttava voimassa olevaan ISO alpha 2 -standardiin niiltä osin kuin se on yhteisön lainsäädännön vaatimusten ja yhteisön tilastotarpeiden mukainen. Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2286/2003 (3) säädetään tulliselvitysten automaattisten tiedonkäsittelyjärjestelmien käyttöönottoa koskevasta siirtymäkaudesta. Siirtymäkauden päätyttyä ei enää ole tarpeen käyttää numerokoodeja kirjainkoodien rinnalla.

(3)

Montenegrosta on tullut itsenäinen valtio.

(4)

On siis syytä laatia maa- ja alueluokituksesta uusi versio, jossa otetaan huomioon kyseinen kehitys ja eräät tiettyjä koodeja koskevat muutokset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kolmansien maiden kanssa käytävän tavarakaupan tilastointia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tammikuun 1 päivästä 2007 voimassa oleva versio yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta on liitteenä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 215/2006 (EUVL L 38, 9.2.2006, s. 11).


LIITE

MAA- JA ALUELUOKITUS YHTEISÖN ULKOMAANKAUPPATILASTOJA JA JÄSENVALTIOIDEN VÄLISEN KAUPAN TILASTOJA VARTEN

(1 päivästä tammikuuta 2007 voimassa oleva versio)

Koodi

Maan/alueen nimi

Kuvaus

AD

Andorra

 

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al Khaima, Sharja ja Umm al-Qaiwain

AF

Afganistan

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AN

Alankomaiden Antillit

Bonaire, Curacao, Saba, Saint Eustatius ja Saint Martinin eteläosa

AO

Angola

mukaan lukien Cabinda

AQ

Etelämanner

alueet kuudennestakymmenennestä eteläisestä leveysasteesta etelään lukuun ottamatta Ranskan eteläisiä territorioita (TF), Bouvet'n saarta (BV), Etelä-Georgiaa ja Eteläisiä Sandwichsaaria (GS)

AR

Argentiina

 

AS

Amerikan Samoa

 

AT

Itävalta

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidžan

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgia

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaria

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei Darussalamin valtio

yleisesti käytetty nimi: Brunei

BO

Bolivia

 

BR

Brasilia

 

BS

Bahama

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvet'n saari

 

BW

Botswana

 

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kookossaaret (tai Keelingsaaret)

 

CD

Kongon, demokraattinen tasavalta

entinen Zaire

CF

Keski-Afrikan tasavalta

 

CG

Kongo

 

CH

Sveitsi

mukaan lukien saksalainen Büsingenin alue ja italialainen kunta Campione d'Italia

CI

Norsunluurannikko

 

CK

Cookinsaaret

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Kap Verde

 

CX

Joulusaaret

 

CY

Kypros

 

CZ

Tšekin tasavalta

 

DE

Saksa

mukaan lukien Helgoland; lukuun ottamatta Büsingenin aluetta

DJ

Djibouti

 

DK

Tanska

 

DM

Dominica

 

DO

Dominikaaninen tasavalta

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

mukaan lukien Galapagossaaret

EE

Viro

 

EG

Egypti

 

ER

Eritrea

 

ES

Espanja

mukaan lukien Baleaarit ja Kanariansaaret; lukuun ottamatta Ceutaa ja Melillaa

ET

Etiopia

 

FI

Suomi

mukaan lukien Ahvenanmaa

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret (Islas Malvinas)

 

FM

Mikronesian liittovaltio

Chuuk, Kosrae, Pohnpei ja Yap

FO

Färsaaret

 

FR

Ranska

mukaan lukien Monaco ja Ranskan merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Ranskan Guyana ja Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti, Kanaalisaaret ja Mansaari

GD

Grenada

mukaan lukien Etelä-Grenadiinit

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grönlanti

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Päiväntasaajan Guinea

 

GR

Kreikka

 

GS

Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue Hongkong

HM

Heardsaari ja McDonaldsaaret

 

HN

Honduras

mukaan lukien Islas del Cisne

HR

Kroatia

 

HT

Haiti

 

HU

Unkari

 

ID

Indonesia

 

IE

Irlanti

 

IL

Israel

 

IN

Intia

 

IO

Brittiläinen Intian valtameren alue

Chagossaaret

IQ

Irak

 

IR

Iranin islamilainen tasavalta

 

IS

Islanti

 

IT

Italia

mukaan lukien Livigno; lukuun ottamatta Campione d'Italian kuntaa

JM

Jamaika

 

JO

Jordania

 

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KG

Kirgisia

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komorit

Anjouan, Grande Comore ja Mohéli

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

KP

Korean demokraattinen kansantasavalta

yleisesti käytetty nimi: Pohjois-Korea

KR

Korean tasavalta

yleisesti käytetty nimi: Etelä-Korea

KW

Kuwait

 

KY

Caymansaaret

 

KZ

Kazakstan

 

LA

Laon demokraattinen kansantasavalta

yleisesti käytetty nimi: Laos

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Liettua

 

LU

Luxemburg

 

LV

Latvia

 

LY

Libyan kansan sosialistinen arabijamahiriya

yleisesti käytetty nimi: Libya

MA

Marokko

 

MD

Moldovan tasavalta

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallinsaaret

 

MK  (1)

Makedonia, entinen Jugoslavian tasavalta

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

entinen Burma

MN

Mongolia

 

MO

Macao

Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue Macao

MP

Pohjois-Mariaanit

 

MR

Mauritania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

mukaan lukien Gozo ja Comino

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues-, Agalega- ja Cargados Carajos Shoals -saaret (Saint Brandonin saaret)

MV

Malediivit

 

MW

Malawi

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

Malesian niemimaa ja Itä-Malesia (Labuan, Sabah ja Sarawak)

MZ

Mosambik

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

mukaan lukien Loyautésaaret (Lifou, Maré ja Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolkinsaari

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

mukaan lukien Islas del Maíz

NL

Alankomaat

 

NO

Norja

mukaan lukien Svalbard- ja Jan Mayen -saariryhmät

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Uusi-Seelanti

lukuun ottamatta Rossin aluetta (Etelämanner)

OM

Oman

 

PA

Panama

mukaan lukien entinen kanaalivyöhyke

PE

Peru

 

PF

Ranskan Polynesia

Marquesassaaret, Seurasaaret (Tahiti), Tuamotu-, Gambier- ja Australessaaret; mukaan lukien Clippertoninsaari

PG

Papua-Uusi-Guinea

Uuden-Guinean itäinen osa; Bismarckin saaristo (Uusi-Britannia, Uusi-Irlanti, Lavongai ja Amiraliteettisaaret); Pohjoiset Salomonsaaret (Bougainville ja Buka); Trobriand-, Woodlark- ja Entrecasteauxsaaret sekä Louisiadesaaristo

PH

Filippiinit

 

PK

Pakistan

 

PL

Puola

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PN

Pitcairn

mukaan lukien Ducie-, Henderson- ja Oenosaaret

PS

Palestiinalaisalue

Länsiranta (mukaan lukien Itä-Jerusalem) ja Gaza

PT

Portugali

mukaan lukien Azorit ja Madeiran saaristo

PW

Palau

kutsutaan myös nimellä Belau

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Romania

 

RU

Venäjän federaatio

 

RW

Ruanda

 

SA

Saudi-Arabia

 

SB

Salomonsaaret

 

SC

Seychellit

Mahé-, Praslin-, La Digue-, Frégate- ja Silhouettesaaret; Amirantit (Desroches-, Alphonse-, Plate- ja Coëtivysaaret); Farquharsaaret (Providence); Aldabra- ja Cosmoledosaaret

SD

Sudan

 

SE

Ruotsi

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

mukaan lukien Ascensionsaari ja Tristan da Cunha -saaristo

SI

Slovenia

 

SK

Slovakia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Surinam

 

ST

São Tomé ja Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SY

Syyrian arabitasavalta

yleisesti käytetty nimi: Syyria

SZ

Swazimaa

 

TC

Turks- ja Caicossaaret

 

TD

Tšad

 

TF

Ranskan eteläiset territoriot

Kerguelensaaret, Amsterdaminsaari, Saint-Paulinsaari ja Crozetsaaristo

TG

Togo

 

TH

Thaimaa

 

TJ

Tadžikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisia

 

TO

Tonga

 

TR

Turkki

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillinen tullialue

TZ

Tansanian yhdistynyt tasavalta

Pembasaaret, Sansibar ja Tanganjika,

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Amerikan yhdysvaltojen Tyynenmeren erillissaaret

Baker-, Howland- ja Jarvissaaret, Johnstonin atolli, Kingmanin riutta, Midwaysaari, Navassasaari, Palmyran atolli ja Wakesaari

US

Yhdysvallat

mukaan lukien Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Pyhä istuin (Vatikaani)

 

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

 

VE

Venezuela

 

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret

 

VI

Yhdysvaltain Neitsytsaaret

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

mukaan lukien Alofisaari

WS

Samoa

entinen Länsi-Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244

XL

Melilla

mukaan lukien Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas ja Chafarinassaaret

XS

Serbia

 

YE

Jemen

entiset Pohjois-Jemen ja Etelä-Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre ja Pamandzi

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZM

Sambia

 

ZW

Zimbabwe

 


MUUT

EU

Euroopan yhteisö

Koodi on varattu kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa tavaroiden alkuperän ilmoittamiseen asiasta säädettyjen yhteisön säännösten asettamien edellytysten mukaisesti. Koodia ei käytetä tilastointitarkoituksiin.

QQ

tai

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot

vapaaehtoinen otsake

QR

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot yhteisön sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QS

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QU

tai

määrittelemättömät maat ja alueet

vapaaehtoinen otsake

QV

maat ja alueet, joita ei ole määritelty yhteisön sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QW

maat ja alueet, joita ei ole määritelty kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QX

tai

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä

vapaaehtoinen otsake

QY

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä yhteisön sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QZ

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake


(1)  Tämä koodi ei estä ottamasta käyttöön lopullista nimeä, joka hyväksytään heti, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1834/2006,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

Portugalin lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.1 (EY:n vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2006 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2006 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan pitäminen aluksella, sen uudelleenlastaus ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).


LIITE

N:o

54

Jäsenvaltio

Portugali

Kanta

HKE/8C3411

Laji

Kummeliturska (Merluccius merluccius)

Alue

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY:n vedet)

Päivämäärä

11 päivänä marraskuuta 2006


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1835/2006,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

Portugalin lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.1 (EY:n vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2006 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2006 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).


LIITE

N:o

55

Jäsenvaltio

Portugali

Kanta

ANF/8C3411

Laji

Merikrotti (Lophiidae)

Alue

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY:n vedet)

Päivämäärä

11 päivänä marraskuuta 2006


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1836/2006,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (EY:n vedet) ja IV (EY:n vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2006 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2006 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).


LIITE

N:o

58

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

HKE/2AC4-C

Laji

Kummeliturska (Merluccius merluccius)

Alue

II a (EY:n vedet) ja IV (EY:n vedet)

Päivämäärä

18 päivänä marraskuuta 2006


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1837/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen aloittamisesta uudelleen ICES-alueilla IVc ja VIId

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Ranska ilmoitti komissiolle 28 päivänä helmikuuta 2006 asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti lopettavansa lippunsa alla purjehtivien alusten sillin kalastamisen ICES-alueilla IVc ja VIId 1 päivästä maaliskuuta 2006.

(3)

Komissio antoi 26 päivänä huhtikuuta 2006 asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 2371/2002 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 636/2006, jolla kielletään Ranskan (4) lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta sillin kalastus ICES-alueilla IVc ja VIId samasta päivästä alkaen.

(4)

Komission Ranskan viranomaisilta saamien tietojen mukaan tietty määrä silliä on edelleen käytettävissä Ranskan kiintiössä ICES-alueilla IVc ja VIId. Sen vuoksi olisi sallittava Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten sillin kalastus kyseisillä vesillä.

(5)

Jotta kyseinen määrä silliä voitaisiin pyytää ennen kuluvan vuoden loppua, luvan olisi tultava voimaan 19 päivänä lokakuuta 2006.

(6)

Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 636/2006 olisi kumottava 19 päivästä lokakuuta 2006,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 636/2006.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  EUVL L 112, 26.4.2006, s. 10.


LIITE

N:o

59

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

HER/4CXB7D – kalastuksen aloittaminen uudelleen

Laji

Silli (Clupea harengus)

Alue

IVc ja VIId

Päivämäärä

19 päivänä lokakuuta 2006


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1838/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

pähkinöiden (kuorettomien manteleiden, kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorettomien hasselpähkinöiden ja kuorellisten saksanpähkinöiden) vientitukien vahvistamisesta A1-menettelyn yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi yhteisöstä vietäville tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajoitukset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä sekä hedelmien ja vihannesten viennin kausiluonteisuuden vuoksi on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaoteltava asianomaisten tuotteiden pilaantumisherkkyyden mukaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmien ja vihannesten hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Kuorettomia manteleita ja hasselpähkinöitä sekä kuorellisia saksanpähkinöitä voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Koska pähkinöitä voidaan varastoida suhteellisen hyvin, vientituet voidaan vahvistaa pitemmiksi ajanjaksoiksi.

(9)

Käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokkaan käytön mahdollistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi vahvistettava vientituet A1-menettelyn mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan pähkinöiden vientituet, todistushakemusten jättöajat ja säädetyt määrät.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

3.   A1-todistusten voimassaoloaika on kolme kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1961/2001 5 artiklan 6 kohdan soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2091/2005 (EUVL L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).


LIITE

pähkinöiden vientitukien vahvistamisesta (A1-menettely) 13 päivänä joulukuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Todistushakemusten jättöaika: 3 päivänä tammikuuta–23 päivänä kesäkuuta 2007.

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

Vientituki

(euroa/nettotonni)

Määrät

(tonnia)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II. Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä helmikuuta 2006, 1 päivästä maaliskuuta 2006, 1 päivästä huhtikuuta 2006, 1 päivästä toukokuuta 2006 ja 1 päivästä kesäkuuta 2006 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

(2006/922/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) vahvistetut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina asetuksella (EY, Euratom) N:o 2104/2005 (2), sekä erityisesti näiden henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 351/2006 (3) vahvistetaan henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti korjauskertoimet, joita sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen sellaisten Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa.

(2)

Eräitä korjauskertoimia olisi mukautettava henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan mukaisesti 1 päivästä helmikuuta 2006, 1 päivästä maaliskuuta 2006, 1 päivästä huhtikuuta 2006, 1 päivästä toukokuuta 2006 ja 1 päivästä kesäkuuta 2006 alkaen, koska komissiolla olevien tilastotietojen mukaan asianomaisen korjauskertoimen ja valuuttakurssin perusteella lasketut elinkustannukset ovat eräissä kolmansissa maissa muuttuneet yli viisi prosenttia siitä, kun ne vahvistettiin tai niitä mukautettiin viimeksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet ovat 1 päivästä helmikuuta 2006, 1 päivästä maaliskuuta 2006, 1 päivästä huhtikuuta 2006, 1 päivästä toukokuuta 2006 ja 1 päivästä kesäkuuta 2006 alkaen tämän päätöksen liitteen mukaiset.

Palkkojen laskemisessa käytettävät valuuttakurssit vahvistetaan varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuna päivänä voimassa olleiden kurssien perusteella.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUVL L 337, 22.12.2005, s. 7.

(3)  EUVL L 59, 1.3.2006, s. 1.


LIITE

Asemamaa

Korjauskertoimet

helmikuu 2006

Angola

120,0

Bangladesh

46,6

Bosnia ja Hertsegovina

78,6

Kap Verde

78,6

Kuuba

99,3

Guinea

61,2

Hongkong

94,8

Israel

102,2

Kenia

83,9

Libanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nicaragua

64,7

Niger

91,5

Uusi-Kaledonia

129,1

Uganda

62,1

Filippiinit

61,3

Venäjä

118,3

Syyria

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Asemamaa

Korjauskertoimet

maaliskuu 2006

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

El Salvador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikaaninen tasavalta

74,6

Tansania

62,5

Zimbabwe

44,4


Asemamaa

Korjauskertoimet

huhtikuu 2006

Saudi-Arabia

94,1

Egypti

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Asemamaa

Korjauskertoimet

toukokuu 2006

Benin

92,1

Jordania

73,2

Mosambik

67,0

Pakistan

53,8

Kongon demokraattinen tasavalta

131,6

Sambia

79,9


Asemamaa

Korjauskertoimet

kesäkuu 2006

Argentiina

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiopia

85,1

Israel

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Keski-Afrikan tasavalta

123,6

Tansania

58,7

Thaimaa

59,6

Jemen

70,6


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisön taloudellisesta tuesta vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6433)

(Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/923/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö voi direktiivin 2000/29/EY nojalla myöntää jäsenvaltioille taloudellista tukea sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin suoraan liittyvien menojen kattamiseksi, joita on toteutettu tai joita aiotaan toteuttaa kolmansista maista tai yhteisön muilta alueilta peräisin olevien haitallisten organismien kulkeutumisen estämiseksi hävittämällä organismit, tai jos se ei ole mahdollista, estämällä niiden leviäminen.

(2)

Komission päätöksillä 2001/811/EY (2), 2002/889/EY (3), 2003/787/EY (4) ja 2004/772/EY (5) Portugalille on jo myönnetty yhteisön taloudellista tukea toimenpiteisiin, jotka koskivat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen), jäljempänä ’mäntyankeroinen’, torjumista vuosina 1999–2003 eli mahdollisen enimmäiskeston ajan. Vuonna 2003 Portugali pani täytäntöön keskipitkän aikavälin hävittämisohjelman, jolla pyritään torjumaan mäntyankeroisen leviämistä sen hävittämiseksi.

(3)

Direktiivin 2000/29/EY 23 artiklan 6 kohdan mukaan on kuitenkin mahdollista toteuttaa lisätoimenpiteitä, jos se on tarpeen mäntyankeroisen torjumiseksi.

(4)

Portugali esitti huhtikuussa 2006 pysyvälle kasvinsuojelukomitealle, jäljempänä ’komitea’, katsauksen tuloksiin, joita oli saatu 1 päivän marraskuuta 2005 ja 1 päivän huhtikuuta 2006 välisenä aikana Portugalissa mäntyankeroisen esiintymisen varalta rajatuilla alueilla toteutetussa tutkimuksessa ja torjuntakampanjassa. Tulokset osoittivat, että edellisinä vuosina toteutetuista toimenpiteistä huolimatta mäntyankeroisen esiintymisalue on laajentunut huomattavasti.

(5)

Komissio ja komitea totesivat, että Portugalin on tarkistettava keskipitkän aikavälin hävittämisohjelmaa ja että on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä muun muassa tehostamalla tutkimusta ja määrittämällä rajattu alue uudelleen.

(6)

Toukokuussa 2006 Portugali esitti komitealle suunnitelman toimenpiteistä (6), joita se aikoi toteuttaa mäntyankeroisen edelleen leviämisen torjumiseksi. Toimenpiteisiin kuului rajatun alueen rajauksen päivittäminen, kaikkien kaatuvien puiden hävittäminen kyseiseltä alueelta, seurannan jatkaminen ja välittäjähyönteisenä olevan mäntyankeroisen isäntäpuista vapaan rajan eli ”avohakkuuvyöhykkeen” luominen, joiden avulla on määrä lopettaa mäntyankeroisen leviäminen muihin jäsenvaltioihin, mikä suojaisi niitä mäntymetsille aiheutuvilta tuhoilta sekä mahdollisilta kolmansien maiden asettamilta kaupan rajoituksilta. Toimintasuunnitelmassa määritellään erityisesti ne alueen osat, joissa avohakkuuvyöhyke sijaitsee. Komitea hyväksyi toimintasuunnitelman lopullisen version heinäkuussa 2006.

(7)

Portugali esitti heinäkuussa 2006 mäntyankeroista koskevia lisätoimenpiteitä käsittelevän ohjelman sekä ohjelmaan liittyvän alustavan budjetin yhteisön taloudellisen tuen saamiseksi. Ne Portugalin alueen eri osat, joilla toimenpiteet on toteutettava ja joiden mukaan määräytyy yhteisön taloudellista tukea saava maantieteellinen alue, määritellään edellä mainitussa toimintasuunnitelmassa.

(8)

Portugalin toimittaman ohjelman perusteella komissio pystyi tekemään tarkan ja kattavan tilannekartoituksen ja päätyi siihen, että edellytykset yhteisön taloudellisen tuen myöntämiseksi direktiivin 23 artiklan 6 kohdan mukaisesti ovat täyttyneet. Kyseessä oleva yhteisön taloudellinen tuki olisi myönnettävä menoihin kyseisessä ohjelmassa, jossa parannetaan kasvinsuojelua muilla yhteisön alueilla estämällä mäntyankeroisen edelleen leviäminen rajatulta alueelta. Kyseinen tuki olisi näin ollen myönnettävä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka liittyvät suoraan välittäjähyönteisenä olevan mäntyankeroisen isäntäpuista vapaan avohakkuuvyöhykkeen luomiseen.

(9)

Yhteisön taloudellinen tuki voi yleensä kattaa enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista. Jos kyseiset lisätoimenpiteet on kuitenkin tarkoitettu pääasiallisesti suojaamaan yhteisön muita kuin kyseisen jäsenvaltion alueita, tuki voi olla suurempi. Ottaen huomioon mäntyankeroisen huomattavat vaikutukset havukasveihin ja -puihin, taudin leviämisnopeus, saastuneen vyöhykkeen sijainti toisen jäsenvaltion lähellä sekä Euroopan metsätalouteen sekä kansainväliseen puutavarakauppaan mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset voidaan todeta, että kyseinen edellytys täyttyy niiden toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät avohakkuuvyöhykkeen luomiseen Portugalin toimintasuunnitelman mukaisesti. Siksi on aiheellista myöntää 75 prosentin suuruinen yhteisön taloudellinen tuki.

(10)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (7) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kasvien terveyttä koskevat toimet rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Näiden toimien varainhoidon valvonnasta säädetään asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9, 36 ja 37 artiklassa.

(11)

Välittäjähyönteisenä olevan mäntyankeroisen isäntäpuista vapaan avohakkuuvyöhykkeen luomiseen liittyvien toimenpiteiden on oltava yhteisön voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaisia.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Periaate

Hyväksytään yhteisön taloudellinen tuki vuosiksi 2006 ja 2007 kattamaan Portugalille aiheutuneita menoja direktiivin 2000/29/EY 23 artiklan 6 kohdassa määritellyistä lisätoimenpiteistä, joiden tavoitteena on Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjuminen liitteessä I olevan erittelyn mukaisesti ja jotka toteutetaan Portugalin ehdottaman toimintasuunnitelman puitteissa.

2 artikla

Yhteisön taloudellisen tuen määrä ja tukikelpoiset toimenpiteet

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun yhteisön taloudellisen tuen enimmäismäärä on yhteensä 8 417 848,95 euroa.

Tukikelpoiset menot ja yhteisön taloudellisten tukien enimmäismäärä määritetään liitteessä I.

3 artikla

Ennakkomaksu

Ennakkomaksu, joka on määrältään 2 000 000 euroa, maksetaan 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tekopäivästä.

4 artikla

Yhteisön taloudellisen tuen loppuosan maksaminen

Liitteessä I määritettyjen yhteisön taloudellisten tukien loppuosa maksetaan seuraavin edellytyksin:

a)

edistymistä koskevat tekniset raportit, jotka Portugalin on toimitettava komissiolle 15 päivänä tammikuuta ja 15 päivänä huhtikuuta 2007, sekä komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston suorittamat tarkastuskäynnit osoittavat, että Portugali on toteuttanut liitteessä I tarkoitetut toimenpiteet viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2007 edellä 1 artiklassa tarkoitetut tavoitteet täyttävällä asianmukaisella tavalla; ja

b)

Portugali on toimittanut komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 2007 virallisen maksupyynnön, johon on liitetty 5 artiklan mukainen rahoitusselvitys ja tekninen loppuraportti.

5 artikla

Todentavat asiakirjat

Portugalin on toimitettava toteutettujen toimenpiteiden ja aiheutuneiden menojen todisteeksi

a)

tekninen loppuraportti, josta käy ilmi kaikkien liitteessä I tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttaminen sekä päivämäärät, joina kyseiset toimenpiteet on saatu valmiiksi;

b)

liitteessä II olevan mallin mukainen rahoitusselvitys, josta ilmenevät niihin eri toimenpiteisiin liittyvät menot, joihin pyydetään yhteisön taloudellista tukea, sekä asiaankuuluvat asiakirjat, kuten laskut tai kuitit.

6 artikla

Liiallisten korvausten poissulkeminen

Liitteen I mukaisista toimenpiteistä Portugalille aiheutuneet menot eivät saa johtaa siihen, että puiden omistajille suoritetaan liiallisia korvauksia. Korvauksen on perustuttava siihen puutavaran arvoon, joka omistajan olisi ollut mahdollista saada välittömästi ennen toimenpiteiden aloittamista avohakkuuvyöhykkeellä.

7 artikla

Yhteisön taloudellisen tuen vähentäminen

1.   Jos saadaan näyttöä siitä, että liitteen I mukaisia toimenpiteitä ei ole toteutettu asianmukaisella tavalla viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisön taloudellisen tuen määrää vähennetään sen tukikelpoisten menojen osuuden osalta, jota kyseinen myöhässä oleva toteutus koskee, seuraavassa taulukossa ilmoitettuun määrään:

Myöhästymispäivien lukumäärä 1 päivästä huhtikuuta 2007

Yhteisön taloudellisen tuen määrä

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 tai enemmän

0 %

2.   Jos 4 artiklan b alakohdassa säädettyä maksupyyntöä ja siihen liitettäviä raportteja ei esitetä viimeistään 31 päivänä elokuuta 2007, yhteisön taloudellista tukea vähennetään 25 prosenttia jokaista täyden kalenterikuukauden pituista myöhästymistä kohti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

8 artikla

Yhdenmukaisuus yhteisön muiden toimintalinjojen kanssa

Portugalin on varmistettava, että 1 artiklassa tarkoitetut lisätoimenpiteet toteutetaan yhteisön voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaisesti.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/35/EY (EUVL L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  EYVL L 306, 23.11.2001, s. 25.

(3)  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 16.

(4)  EUVL L 293, 11.11.2003, s. 13.

(5)  EUVL L 341, 17.11.2004, s. 27.

(6)  Toimenpiteistä on säädetty 6 päivänä helmikuuta 2006 annetussa Portugalin asetuksessa nro 103/2006, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä elokuuta 2006 annetulla asetuksella nro 815/2006.

(7)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).


LIITE I

Yhteisön taloudellinen tuki vuosiksi 2006 ja 2007 Portugalin esittämään ohjelmaan sisältyville eri toimenpiteille Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumiseksi

(EUROA)

Sijaintipaikka

Toimenpide

Tukikelpoiset menot

Yhteisön taloudellisten tukien enimmäismäärä

(75 prosentin osarahoitus)

Avohakkuuvyöhyke (1)

Mäntyankeroisen esiintymistä koskevat tutkimustoimet vyöhykkeen alueella

156 000

117 000

Välittäjähyönteisenä olevan mäntyankeroisen kaikkien isäntäpuiden kaataminen ja kuljetus

4 666 666

3 499 999,5

Välittäjähyönteisenä olevan mäntyankeroisen kaikkien isäntäpuiden karsinta ja kuoriminen

300 000

225 000

Puiden hakkuujätteen hävittäminen

700 000

525 000

Puutavaran arvon mukaan suoritettava korvaus (2)

4 666 666

3 499 999,5

Avohakkuuvyöhykkeitä koskevan tietojärjestelmän uudelleen laatiminen

200 000

150 000

Välisumma

 

10 689 332

8 016 999

Välisumma

Koordinointitoimet (3)

534 466,6

400 849,95

Kaikki yhteensä

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Yhteisön taloudellisen tuen enimmäismäärä yhteensä (euroa)

8 417 848,95


(1)  3 kilometriä leveä vyöhyke, joka sijaitsee komission päätöksessä 2006/133/EY (EUVL L 52, 23.2.2006, s. 34) määritellyn rajatun alueen ulkorajalla.

(2)  Maanomistajalle maksettava, puutavaran arvon kattava korvaus, koska kaadetut puut ovat terveitä puita ja siirtyvät puut kaataneiden yhtiöiden omistukseen.

(3)  Koordinointitoimiin tarkoitettu kiinteämääräinen osuus (5 %).


LIITE II

KUSTANNUSSELVITYS

MÄNTYANKEROISEN TORJUNTAOHJELMA PORTUGALISSA 2006–2007

RAJATTU ALUE – AVOHAKKUUVYÖHYKE

Toimenpide 1: Tutkimustoimet vyöhykkeen alueella

Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kustannukset

Lyhyt selostus kustannuksesta

Tukikelpoiset menot (ilman alv:tä)

Yhteisön tuki

Tositteen viitenumero

Yksikkö

Yksikköhinta

Määrä

Summa (ilman alv:tä)

Huomautuksia

Välisumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Toimenpide 2: Puiden kaataminen ja kuljetus

Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kustannukset

Lyhyt selostus kustannuksesta

Tukikelpoiset menot (ilman alv:tä)

Yhteisön tuki

Tositteen viitenumero

Yksikkö

Yksikköhinta

Määrä

Summa (ilman alv:tä)

Huomautuksia

Välisumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Toimenpide 3: Puiden karsinta ja kuoriminen

Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kustannukset

Lyhyt selostus kustannuksesta

Tukikelpoiset menot (ilman alv:tä)

Yhteisön tuki

Tositteen viitenumero

Yksikkö

Yksikköhinta

Määrä

Summa (ilman alv:tä)

Huomautuksia

Välisumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Toimenpide 4: Puiden hakkuujätteen hävittäminen

Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kustannukset

Lyhyt selostus kustannuksesta

Tukikelpoiset menot (ilman alv:tä)

Yhteisön tuki

Tositteen viitenumero

Yksikkö

Yksikköhinta

Määrä

Summa (ilman alv:tä)

Huomautuksia

Välisumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Toimenpide 5: Puutavaran arvon mukaan suoritettava korvaus

Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kustannukset

Lyhyt selostus kustannuksesta

Tukikelpoiset menot (ilman alv:tä)

Yhteisön tuki

Tositteen viitenumero

Yksikkö

Yksikköhinta

Määrä

Summa (ilman alv:tä)

Huomautuksia

Välisumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Toimenpide 6: Tietojärjestelmän uudelleen laatiminen

Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kustannukset

Lyhyt selostus kustannuksesta

Tukikelpoiset menot (ilman alv:tä)

Yhteisön tuki

Tositteen viitenumero

Yksikkö

Yksikköhinta

Määrä

Summa (ilman alv:tä)

Huomautuksia

Välisumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Yhteensä:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Toimenpide 7: Koordinointitoimet

Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kustannukset

Lyhyt selostus kustannuksesta

Tukikelpoiset menot (ilman alv:tä)

Yhteisön tuki

Tositteen viitenumero

Yksikkö

Yksikköhinta

Määrä

Summa (ilman alv:tä)

Huomautuksia

Kaikki yhteensä:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6437)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/924/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2005/176/EY (2) säädetään direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista.

(2)

Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi on aiheellista mukauttaa päätöstä 2005/176/EY.

(3)

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välistä sopimusta täydentävän eläinten terveyttä koskevan pöytäkirjan soveltamissäännöksistä 31 päivänä tammikuuta 2001 tehdyssä EY–Färsaaret-sekakomitean päätöksessä N:o 1/2001 (3) todetaan, että Färsaaret osallistuvat eläintautien ilmoitusjärjestelmään (ADNS-järjestelmään).

(4)

Färsaaret ovat toimittaneet komissiolle luettelon alueista, joita se aikoo käyttää ADNS-järjestelmässä. Alueet olisi siksi lisättävä päätökseen 2005/176/EY.

(5)

Espanja on mukauttanut eläinlääkintäalueidensa nimiä ja rajoja. Alueiden mukauttaminen Espanjassa vaikuttaa päätöksessä 2005/176/EY vahvistettuun ADNS-järjestelmään. Nykyiset ADNS-järjestelmän alueet olisi siis korvattava uusilla.

(6)

Maailman eläintautijärjestö (OIE) hyväksyi yleiskokouksessaan toukokuussa 2005 lintuinfluenssaa koskevan tarkistetun luvun, jossa velvoitetaan ilmoittamaan OIE:lle 1 päivästä tammikuuta 2006 sekä korkea- että matalapatogeenisesta lintuinfluenssasta. Jotta ADNS-järjestelmään ilmoitetut korkea- ja matalapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset voitaisiin erottaa toisistaan, näille kahdelle taudille olisi annettava eri tautikoodit.

(7)

Lisäksi jotta luonnonvaraisissa linnuissa havaitut lintuinfluenssan taudinpurkaukset voitaisiin erottaa kotieläiminä pidettävässä siipikarjassa ilmenevistä taudinpurkauksista, niille olisi annettava eri koodit.

(8)

Sen vuoksi päätöstä 2005/176/EY olisi muutettava.

(9)

Toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi tämän päätöksen liitteitä ei pitäisi julkaista.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/176/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteet IV, V ja X/11 tämän päätöksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva teksti liitteeseen X.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Bulgaria ja Romania sisällytetään päätöksen 2005/176/EY liitteisiin IV ja X Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/216/EY (EUVL L 67, 5.3.2004, s. 27).

(2)  EUVL L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  EYVL L 46, 16.2.2001, s. 24. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2/2005 (EUVL L 8, 13.1.2006, s. 46).


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/50


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6441)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/925/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Kanada on pyytänyt lisäämään sitä koskevien tietojen kohdalle luetteloon uuden alkiontuotantoryhmän.

(3)

Uusi-Seelanti on kohdaltaan pyytänyt muuttamaan yhden keskuksen nimen.

(4)

Amerikan yhdysvallat on pyytänyt, että joitakin sen alkionsiirtoryhmiä ja alkiontuotantoryhmiä koskevia tietoja muutetaan.

(5)

Kanada, Uusi-Seelanti ja Amerikan yhdysvallat ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja näiden maiden eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseessä olevat siirtoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 92/452/ETY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kolmannesta päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/706/EY (EUVL L 291, 21.10.2006, s. 40).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava Kanadaa koskeva rivi:

”CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

Korvataan Uuden-Seelannin alkionsiirtoryhmää nro NZEB11 koskeva rivi seuraavasti:

”NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 02TX107 E1428 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 99TX104 E874 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 96TX088 E928 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91TX012 E948 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry”


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 joulukuuta 2006,

päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6454)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/926/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle 7 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/881/EY (1) liitteessä vahvistetaan kolmansista maista tuotavien eläintuotteiden ja elävien eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelo (”luettelo hyväksytyistä rajatarkastusasemista”).

(2)

Bulgarian ja Romanian liittyminen unioniin 1. tammikuuta 2007 aiheuttaa merkittäviä muutoksia yhteisön ja naapurina olevien kolmansien maiden rajoilla.

(3)

Kyseisten kahden maan liittymisen seurauksena Unkari lakkaa olemasta yhteisön kaakkoisrajavaltiona, ja nykyinen rajatarkastusasema ja elävien eläinten rajanylityspaikka Nagylak Unkarin ja Romanian rajalla menettää asemansa. Vastaavasti se olisi poistettava rajatarkastusasemien luettelosta. Poistosta on säädetty laajentumisen edellyttämien oikeudellisten teknisten mukautusten yhteydessä.

(4)

Lisäksi Kreikan ja Bulgarian raja lakkaa olemasta yhteisön ja kolmannen valtion välinen raja, ja nykyiset rajatarkastusasemat Ormenionissa ja Promochonasissa menettävät asemansa. Vastaavasti ne olisi poistettava rajatarkastusasemien luettelosta. Myös tästä poistosta on säädetty laajentumisen edellyttämien oikeudellisten teknisten mukautusten yhteydessä.

(5)

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto on tarkastanut kolmansien maiden vastaisiksi rajatarkastusasemiksi ehdotetut paikat Bulgariassa ja Romaniassa ja suosittelee, että komissio hyväksyy ne, jotka on saatu asianmukaisesti valmiiksi. Siksi kyseiset asemat olisi lisättävä rajatarkastusasemien luetteloon.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2001/881/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2001/881/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/414/EY (EUVL L 164, 16.6.2006, s. 27).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2001/881/EY liite seuraavasti:

1)

Lisätään Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

”Maa: Bulgaria


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2)

Lisätään Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin Romaniaa koskeva kohta seuraavasti:

”Maa: Romania


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/54


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 joulukuuta 2006,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä flubendiamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6457)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/927/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2)

Bayer CropScience AG toimitti 30 päivänä maaliskuuta 2006 Kreikan viranomaisille flubendiamidi-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3)

Kreikan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseistä tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto näyttää alustavan tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-aineisto näyttää täyttävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta. Tämän jälkeen hakija on toimittanut asiakirja-aineiston direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4)

Tämän päätöksen tarkoituksena on vahvistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineisto täyttää periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset ja vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta mainitun direktiivin liitteessä III säädetyt tietovaatimukset.

(5)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission oikeutta pyytää hakijalta lisätietoja asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittua tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, joka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttää periaatteessa kyseisen direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaatimukset sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 6 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Asiakirja-aineisto täyttää myös kyseisen direktiivin liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta, kun otetaan huomioon ehdotetut käyttötarkoitukset.

2 artikla

Esittelevän jäsenvaltion on tutkittava kyseessä oleva asiakirja-aineisto yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä tutkimustensa päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineen lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/85/EY (EUVL L 293, 24.10.2006, s. 3).


LIITE

TEHOAINE, JOTA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

Nro

Yleisnimi, CIPAC-tunnistenumero

Hakija

Soveltamisen alkamispäivä

Esittelevä jäsenvaltio

1

Flubendiamidi

CIPAC-nro: ei vielä annettu

Bayer CropScience AG

30 päivänä maaliskuuta 2006

EL


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/56


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6569)

(2006/928/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden esittämät näkemykset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni perustuu kaikille jäsenvaltioille yhteiseen oikeusvaltioperiaatteeseen.

(2)

Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksella luodut vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue sekä sisämarkkinat perustuvat keskinäiseen luottamukseen siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden hallinnolliset ja oikeuden päätökset ja käytänteet ovat täysin oikeusvaltioperiaatteen mukaisia.

(3)

Tämä merkitsee sitä, että kaikilla jäsenvaltioilla on puolueeton, riippumaton ja tehokas oikeus- ja hallintojärjestelmä, jolla on muun muassa asianmukaiset voimavarat torjua korruptiota.

(4)

Romania liittyy Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007. Komissio panee merkille suuren työn, jonka Romania on tehnyt jäsenyysvalmistelujen loppuunsaattamiseksi, mutta samalla se on 26 päivänä syyskuuta 2006 antamassaan kertomuksessa todennut vielä jäljellä olevat ongelmakohdat; ne koskevat erityisesti oikeuslaitoksen ja lainvalvontaelinten vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta, joita on vielä parannettava sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät valmiudet toteuttaa ja soveltaa sisämarkkinoiden sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiseksi hyväksyttyjä toimenpiteitä.

(5)

Liittymisasiakirjan 37 artiklassa komissio valtuutetaan toteuttamaan asiaankuuluvia toimenpiteitä, jos on olemassa välitön riski siitä, että Romania aiheuttaisi häiriön sisämarkkinoiden toiminnalle sen vuoksi, ettei se ole onnistunut täyttämään antamiaan sitoumuksia. Liittymisasiakirjan 38 artiklassa komissio valtuutetaan toteuttamaan asiaankuuluvia toimenpiteitä, jos Romaniassa on välitön riski vakavien puutteiden syntymisestä EU-sopimuksen VI osaston ja EY:n perustamissopimuksen IV osaston mukaisesti annettujen säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden täytäntöönpanossa tai soveltamisessa.

(6)

Koska oikeuslaitoksen ja lainvalvontaelinten vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden alalla on vielä ongelmia, on perusteltua perustaa yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskeva järjestelmä tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla.

(7)

Jos Romania ei täytä arviointiperusteita asianmukaisesti, komissio voi soveltaa liittymisasiakirjan 37 ja 38 artiklaan perustuvia suojatoimenpiteitä, joihin voi kuulua myös se, että keskeytetään jäsenvaltioiden velvollisuus tunnustaa ja panna täytäntöön yhteisön lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti Romaniassa annettuja tuomioita ja oikeuden päätöksiä kuten eurooppalaisia pidätysmääräyksiä.

(8)

Tämä päätös ei sulje pois mahdollisuutta määrätä suojatoimenpiteitä milloin tahansa liittymisasiakirjan 36–38 artiklan perusteella, jos tällaisten toimenpiteiden edellytykset täyttyvät.

(9)

Tätä päätöstä olisi muutettava, jos komission tekemä arviointi viittaa tarpeeseen mukauttaa arviointiperusteita. Tämä päätös olisi kumottava, kun kaikki arviointiperusteet on täytetty tyydyttävällä tavalla,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Romanian on annettava komissiolle kertomus vuosittain 31 päivään maaliskuuta mennessä, ensimmäisen kerran 31 päivään maaliskuuta 2007 mennessä, kunkin liitteessä säädetyn arviointiperusteen osalta saavuttamastaan edistyksestä.

Komissio voi milloin tahansa antaa teknistä apua eri toimintojen kautta tai kerätä ja vaihtaa tietoa arviointiperusteista. Lisäksi komissio voi milloin tahansa järjestää asiantuntijakäyntejä Romaniaan tässä tarkoituksessa. Romanian viranomaisten on annettava tätä varten tarvittavaa tukea.

2 artikla

Komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle omat huomautuksensa ja päätelmänsä Romanian kertomuksesta ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2007.

Komission on tämän jälkeen esitettävä kertomus tarvittaessa ja vähintään kuuden kuukauden välein.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan vain edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan, ja vasta liittymissopimuksen voimaantulopäivänä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


LIITE

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut arviointiperusteet, jotka Romanian on täytettävä:

1)

oikeudellisen menettelyn muuttaminen aiempaa avoimempaan ja tehokkaampaan suuntaan parantamalla ylimmän tuomarineuvoston valmiuksia ja vastuuvelvollisuutta; raportoiminen uuden siviiliprosessilain ja rikosprosessilain vaikutuksista ja vaikutusten seuranta;

2)

viranomaisten lahjomattomuutta valvovan viraston perustaminen suunnitelmien mukaisesti; virasto valvoo viranomaisten varojen käyttöä sekä toiminnan ristiriitaisuuksia ja eturistiriitoja sekä antaa velvoittavia päätöksiä, joiden pohjalta voidaan määrätä varoittavia rangaistuksia;

3)

ammattimaisten, puolueettomien tutkimusten jatkaminen korkean tason korruptiotapauksissa tähän asti saavutetun edistyksen pohjalta;

4)

lisätoimien toteuttaminen korruption estämiseksi ja torjumiseksi erityisesti paikallishallinnossa.


14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/58


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

yhteistyötä ja Bulgarian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6570)

(2006/929/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden esittämät näkemykset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni perustuu kaikille jäsenvaltioille yhteiseen oikeusvaltioperiaatteeseen.

(2)

Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksella luodut vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue sekä sisämarkkinat perustuvat keskinäiseen luottamukseen siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden hallinnolliset ja oikeuden päätökset ja käytänteet ovat täysin oikeusvaltioperiaatteen mukaisia.

(3)

Tämä merkitsee sitä, että kaikilla jäsenvaltioilla on puolueeton, riippumaton ja tehokas oikeus- ja hallintojärjestelmä, jolla on muun muassa asianmukaiset voimavarat torjua korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

(4)

Bulgaria liittyy Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007. Komissio panee merkille suuren työn, jonka Bulgaria on tehnyt jäsenyysvalmistelujen loppuunsaattamiseksi, mutta samalla se on 26 päivänä syyskuuta 2006 antamassaan kertomuksessa todennut vielä jäljellä olevat ongelmakohdat; ne koskevat erityisesti oikeuslaitoksen ja lainvalvontaelinten vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta, joita on vielä parannettava sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät valmiudet toteuttaa ja soveltaa sisämarkkinoiden sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiseksi hyväksyttyjä toimenpiteitä.

(5)

Liittymisasiakirjan 37 artiklassa komissio valtuutetaan toteuttamaan asiaankuuluvia toimenpiteitä, jos on olemassa välitön riski siitä, että Bulgaria aiheuttaisi häiriön sisämarkkinoiden toiminnalle sen vuoksi, ettei se ole onnistunut täyttämään antamiaan sitoumuksia. Liittymisasiakirjan 38 artiklassa komissio valtuutetaan toteuttamaan asiaankuuluvia toimenpiteitä, jos Bulgariassa on välitön riski vakavien puutteiden syntymisestä EU-sopimuksen VI osaston ja EY:n perustamissopimuksen IV osaston mukaisesti annettujen säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden täytäntöönpanossa tai soveltamisessa.

(6)

Koska oikeuslaitoksen ja lainvalvontaelinten vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden alalla on vielä ongelmia, on perusteltua perustaa yhteistyötä ja Bulgarian edistymisen seurantaa koskeva järjestelmä tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla.

(7)

Jos Bulgaria ei täytä arviointiperusteita asianmukaisesti, komissio voi soveltaa liittymisasiakirjan 37 ja 38 artiklaan perustuvia suojatoimenpiteitä, joihin voi kuulua myös se, että keskeytetään jäsenvaltioiden velvollisuus tunnustaa ja panna toimeen yhteisön lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti Bulgariassa annettuja tuomioita ja oikeuden päätöksiä kuten eurooppalaisia pidätysmääräyksiä.

(8)

Tämä päätös ei sulje pois mahdollisuutta määrätä suojatoimenpiteitä milloin tahansa liittymisasiakirjan 36–38 artiklan perusteella, jos tällaisten toimenpiteiden edellytykset täyttyvät.

(9)

Tätä päätöstä olisi muutettava, jos komission tekemä arviointi viittaa tarpeeseen mukauttaa arviointiperusteita. Tämä päätös olisi kumottava, kun kaikki arviointiperusteet on täytetty tyydyttävällä tavalla,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Bulgarian on annettava komissiolle kertomus vuosittain 31 päivään maaliskuuta mennessä, ensimmäisen kerran 31 päivänä maaliskuuta 2007 mennessä, kunkin liitteessä säädetyn arviointiperusteen osalta saavuttamastaan edistyksestä.

Komissio voi milloin tahansa antaa teknistä apua eri toimintojen kautta tai kerätä ja vaihtaa tietoa arviointiperusteista. Lisäksi komissio voi milloin tahansa järjestää asiantuntijakäyntejä Bulgariaan tässä tarkoituksessa. Bulgarian viranomaisten on annettava tätä varten tarvittavaa tukea.

2 artikla

Komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle omat huomautuksensa ja päätelmänsä Bulgarian kertomuksesta ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2007.

Komission on tämän jälkeen esitettävä kertomus tarvittaessa ja vähintään kuuden kuukauden välein.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan vain edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan, ja vasta liittymissopimuksen voimaantulopäivänä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


LIITE

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut arviointiperusteet, jotka Bulgarian on täytettävä:

1)

perustuslain muuttaminen siten, että poistetaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevat epäselvyydet;

2)

oikeudellisen menettelyn muuttaminen aiempaa avoimempaan ja tehokkaampaan suuntaan antamalla oikeuslaitosta koskeva uusi laki ja uusi siviiliprosessilaki sekä panemalla ne täytäntöön; raportoiminen mainittujen lakien sekä rikosprosessilain ja hallintomenettelylain vaikutuksista erityisesti esitutkintavaiheeseen;

3)

oikeuslaitoksen uudistuksen jatkaminen ammattimaisuuden, vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi; tämän uudistuksen vaikutusten arvioiminen ja arvioinnin tulosten julkaiseminen vuosittain;

4)

ammattimaisten, puolueettomien tutkimusten suorittaminen korkean tason korruptiotapauksissa sekä tutkimusten tuloksista raportoiminen; raportoiminen julkisia elimiä koskevista sisäisistä tarkastuksista sekä korkeiden virkamiesten varallisuutta koskevista ilmoituksista;

5)

lisätoimien toteuttaminen korruption estämiseksi ja torjumiseksi erityisesti rajoilla ja paikallishallinnossa;

6)

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan strategian paneminen täytäntöön erityisesti vakavan rikollisuuden, rahanpesun sekä rikollisten varojen järjestelmällisen takavarikoinnin osalta; raportoiminen mainituilla aloilla käynnistetyistä tutkimuksista, nostetuista syytteistä ja annetuista tuomioista.