ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 345

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
8. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana ( 1 )

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2006, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, asetusten (EY) N:o 51/2006 ja (EY) N:o 2270/2004 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

10

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005, Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

24

Sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

8.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1781/2006,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2006,

maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOTKA

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Varainsiirtojen avulla toteutettavat likaisen rahan liikkeet voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta sekä uhata sisämarkkinoita. Terrorismi ravistelee koko yhteiskuntamme perustaa. Varainsiirtojärjestelmän moitteettomuus, eheys ja vakaus sekä luottamus koko rahoitusjärjestelmään voivat vakavasti vaarantua, kun rikolliset ja heidän kumppaninsa pyrkivät joko salaamaan rikollisten tuottojen alkuperän tai siirtämään varoja terrorismitarkoituksiin.

(2)

Rikollisen toimintansa mahdollistamiseksi rahanpesijät ja terroristien rahoittajat voisivat pyrkiä hyödyntämään yhtenäisen rahoitusalueen suomaa pääomien vapaata liikkuvuutta, ellei yhteisön tasolla toteuteta tiettyjä koordinoivia toimenpiteitä. Yhteisön laajuisella toiminnalla olisi varmistettava, että vuoden 1989 G7 Pariisin huippukokouksen perustaman rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (jäljempänä FATF) erityissuositus VII sähköisistä rahalähetyksistä pannaan täytäntöön yhtenäisellä tavalla koko Euroopan unionin alueella ja erityisesti että jäsenvaltion sisällä tapahtuvien maksujen ja jäsenvaltioiden rajatylittävien maksujen välillä ei ilmene syrjintää. Jäsenvaltioiden koordinoimaton toiminta rajatylittävien varainsiirtojen alalla voisi vaikuttaa merkittävästi maksujärjestelmien sujuvaan toimintaan Euroopan unionin tasolla ja vahingoittaa siten rahoituspalvelujen sisämarkkinoita.

(3)

Yhdysvalloissa 11 päivänä syyskuuta 2001 tehtyjen terrori-iskujen seurauksena Eurooppa-neuvosto kokoontui 21 päivänä syyskuuta 2001 ylimääräiseen kokoukseen, jossa se määritteli terrorismin torjunnan Euroopan unionin keskeiseksi tavoitteeksi. Eurooppa-neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman, joka koskee poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tehostamista, terrorismin vastaisten kansainvälisten oikeudellisten välineiden kehittämistä, terrorismin rahoituksen estämistä, lentoturvallisuuden lisäämistä ja kaikkien keskeisten politiikkojen yhtenäistämistä. Eurooppa-neuvosto tarkisti toimintasuunnitelmaa Madridissa 11 päivänä maaliskuuta 2004 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen. Tarkistetussa toimintasuunnitelmassa todetaan erityisesti, että yhteisön säädöspuitteita terrorismin torjumiseksi ja oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi on mukautettava ottaen huomioon FATF:n antamat yhdeksän erityissuositusta terrorismin rahoituksen torjunnasta.

(4)

Terrorismin rahoituksen estämiseksi on toteutettu toimenpiteitä, jotka koskevat eräiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä, kuten neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001 (3) ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002 (4). Samassa tarkoituksessa on toteutettu toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan rahoitusjärjestelmää varojen ja taloudellisten resurssien suuntaamiselta terrorismitarkoituksiin. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/60/EY (5) luetellaan useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää rahoitusjärjestelmän väärinkäyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan täysin estetä terroristeja ja muita rikollisia siirtämästä varoja maksujärjestelmien välityksellä.

(5)

Jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta olisi kansainvälisellä tasolla johdonmukaista, yhteisön tulevissa toimissa olisi otettava huomioon viimeaikainen kehitys alalla ja erityisesti rahanpesunvastaisen toimintaryhmän antamat yhdeksän erityissuositusta terrorismin rahoituksesta, erityisesti erityissuositus VII sekä sen täytäntöönpanoa koskeva tarkistettu tulkintahuomautus.

(6)

Varainsiirtojen täydellinen jäljitettävyys voi olla erityisen tärkeä keino rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen ehkäisemisessä, tutkimisessa ja havaitsemisessa. Sen tähden maksajaa koskevien tietojen siirtämiseksi läpi koko maksuketjun on asianmukaista ottaa käyttöön järjestelmä, jossa maksupalvelujen tarjoajia velvoitetaan toimittamaan varainsiirtojen mukana tarkat ja olennaiset tiedot maksajasta.

(7)

Asetuksen säännöksiä sovelletaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (6) soveltamista. Esimerkiksi tämän asetuksen perusteella kerättäviä ja säilytettäviä tietoja ei saisi käyttää kaupallisessa tarkoituksessa.

(8)

Henkilöt, jotka vain muuntavat paperimuodossa olevia asiakirjoja sähköiseen muotoon ja jotka toimivat sopimussuhteessa luotto- tai rahoituslaitokseen, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, eivät myöskään luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka antavat luotto- tai rahoituslaitosten käyttöön ainoastaan viesti- tai muita tukijärjestelmiä varojen siirtämistä varten tai selvitysjärjestelmiä.

(9)

On asianmukaista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle varainsiirrot, joissa rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on pieni. Tällaisten poikkeusten olisi koskettava luotto- tai maksukortteja, käteisnostoja pankkiautomaateista, suoraveloituksia, sähköiseen muotoon tallennettuja alkuperäisiä paperisekkejä ja verojen, sakkojen tai muiden maksujen maksamisia ja varainsiirtoja, joissa sekä maksaja että maksunsaaja ovat itsenäisesti toimivia maksupalvelujen tarjoajia. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi kansallisten maksujärjestelmien ominaispiirteiden huomioonottamiseksi voida myöntää sähköisiä siirtoja koskeva vapautus edellyttäen, että nämäkin varainsiirrot voidaan aina jäljittää takaisin maksajaan. Jos jäsenvaltiot ovat soveltaneet direktiivissä 2005/60/EY mainittua sähköistä rahaa koskevaa poikkeusta, sitä olisi sovellettava tämän asetuksen nojalla edellyttäen, että siirron määrä on enintään 1 000 euroa.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/46/EY (7) määriteltyä sähköistä rahaa koskevaa vapautusta sovelletaan sähköiseen rahaan riippumatta siitä, koskeeko sähköisen rahan liikkeeseenlaskijaa kyseisen direktiivin 8 artiklan mukainen poikkeus vai ei.

(11)

Jotta maksujärjestelmien tehokkuus ei kärsisi, olisi tilisiirtoja ja muita kuin tilisiirtoja koskevat tarkistusvaatimukset erotettava toisistaan. Jotta varainsiirrot eivät siirtyisi maan alle liian tiukkojen tiedonantovaatimusten takia ja toisaalta jotta pieniin varainsiirtoihin liittyvä mahdollinen terrorismin uhka voitaisiin torjua, velvollisuutta tarkistaa maksajaa koskevien tietojen oikeellisuus olisi muiden kuin tilisiirtojen yhteydessä sovellettava ainoastaan yksittäisiin varainsiirtoihin, joiden arvo on yli 1 000 euroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2005/60/EY mukaisten velvoitteiden täyttämistä. Tilisiirtojen kohdalla maksupalvelujen tarjoajien ei tarvitsisi tarkistaa maksajan tietoja jokaisen varainsiirron osalta, jos direktiivin 2005/60/EY mukaiset velvoitteet on täytetty.

(12)

Ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001 (8) sekä komission tiedonanto maksualan uudesta oikeudellisesta kehyksestä sisämarkkinoilla riittää, että tässä asetuksessa säädetään maksajaa koskevien perustietojen toimittamisesta kaikkien yhteisön sisällä tehtävien varainsiirtojen mukana.

(13)

Jotta rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset yhteisön ulkopuolisissa maissa voivat jäljittää rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen käytettävien varojen alkuperän, yhteisöstä sen ulkopuolelle tehtävien varainsiirtojen mukana olisi oltava täydelliset tiedot maksajasta. Kyseisillä viranomaisilla olisi oltava pääsy maksajaa koskeviin täydellisiin tietoihin ainoastaan rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi.

(14)

Sellaisten varainsiirtojen osalta, jotka yksi maksaja suorittaa yhteisöstä useille maksunsaajille yhteisön ulkopuolelle edullisesti yksittäiset siirrot käsittävien eräajotiedostojen muodossa, olisi vaadittava sisällyttämään yksittäisiin siirtoihin vain maksajan tilinumero tai yksilöllinen tunniste, edellyttäen että eräajotiedosto käsittää täydelliset tiedot maksajasta.

(15)

Jotta maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja voi tarkistaa, ovatko tarvittavat maksajaa koskevat tiedot varainsiirron mukana, sekä tunnistaa epäilyttävät varainsiirrot, sillä olisi oltava käytössään tehokkaat menettelyt, joiden avulla havaitaan maksajaa koskevien tietojen puuttuminen.

(16)

Koska nimettömiä siirtoja voidaan käyttää terrorismin rahoitukseen, maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan pitäisi voida välttää tai korjata tällaiset tilanteet havaitessaan, että maksajaa koskevat tiedot ovat epätäydelliset. Tältä osin olisi voitava riskienarvioinnin pohjalta päättää, minkä verran tietoja maksajasta on toimitettava. Lisäksi maksajaa koskevien tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden pitäisi olla maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan vastuulla. Jos kyseinen maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, olisi sovellettava direktiivin 2005/60/EY mukaista tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, kun on kyse rajatylittävistä kirjeenvaihtajapankkisuhteista kyseisen maksupalvelujen tarjoajan kanssa.

(17)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antaessa ohjeita, jotka koskevat velvoitetta joko evätä kaikki sellaisen maksupalvelun tarjoajan varainsiirrot, joka säännöllisesti jättää maksajaa koskevat tarvittavat tiedot toimittamatta, tai päättää liiketoimintasuhteen rajoittamisesta kyseisen maksupalvelun tarjoajan kanssa taikka sen lopettamisesta, ohjeiden olisi perustuttava muun muassa parhaiden käytäntöjen lähentämiseen ja niissä olisi otettava lisäksi huomioon, että erityissuosituksen VII tarkistetussa tulkintahuomautuksessa kolmannet maat saivat mahdollisuuden asettaa 1 000 euron tai 1 000 Yhdysvaltain dollarin kynnysarvon velvollisuudelle toimittaa tietoja maksajasta, rajoittamatta kuitenkaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tehokkaan torjunnan tavoitetta.

(18)

Joka tapauksessa maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan olisi noudatettava riskienarvioinnin pohjalta erityistä varovaisuutta huomatessaan, että varainsiirron mukana ei ole maksajaa koskevia tietoja tai kyseiset tiedot ovat puutteelliset, ja palveluntarjoajan olisi ilmoitettava epäilyttävistä siirroista toimivaltaisille viranomaisille direktiivissä 2005/60/EY säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden ja kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

(19)

Säännöksiä varainsiirroista, joiden mukana ei ole maksajaa koskevia tietoja tai ne ovat epätäydelliset, sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan maksupalvelujen tarjoajien velvoitteita keskeyttää ja/tai evätä varainsiirrot, jotka rikkovat siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellisia säännöksiä.

(20)

Kunnes tekniset rajoitteet, jotka saattavat estää välittäjinä toimivia maksupalvelujen tarjoajia noudattamasta velvoitetta toimittaa varainsiirron mukana kaikki niiden saamat tiedot maksajasta, poistetaan, kyseisten palveluntarjoajien olisi säilytettävä nämä tiedot. Tällaiset tekniset rajoitteet olisi poistettava maksujärjestelmiä kehitettäessä.

(21)

Koska rikostutkinnassa ei aina ole mahdollista tunnistaa tarvittavia tietoja tai rikokseen osallistuneita henkilöitä kuin vasta useita kuukausia tai jopa vuosia alkuperäisen varainsiirron jälkeen, on asianmukaista vaatia maksupalvelujen tarjoajia säilyttämään maksajaa koskevat tiedot rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisemistä, tutkimista ja havaitsemista varten. Säilyttämisajan olisi oltava rajallinen.

(22)

Jotta terrorismin torjunnan yhteydessä voitaisiin toimia nopeasti, maksupalvelujen tarjoajien olisi vastattava ripeästi maksajaa koskeviin tietopyyntöihin, joita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät siinä jäsenvaltiossa, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut.

(23)

Työpäivien lukumäärä siinä jäsenvaltiossa, johon maksajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, ratkaisee, miten monen päivän kuluessa maksajaa koskevaan tietopyyntöön on vastattava.

(24)

Koska rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta on EU:n keskeinen tavoite, jäsenvaltioiden lainsäädännössä olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovellettaisiin silloin kun tätä asetusta ei ole noudatettu.

(25)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (9) mukaisesti.

(26)

Useat maat ja alueet, jotka eivät kuulu yhteisön alueeseen, muodostavat rahaliiton jonkin jäsenvaltion kanssa, ovat osa jonkin jäsenvaltion valuutta-aluetta tai ovat tehneet sopimuksen valuuttasuhteista jonkin jäsenvaltion edustaman Euroopan yhteisön kanssa ja niissä toimivilla maksupalvelujen tarjoajilla on suoraan tai välillisesti pääsy kyseisen jäsenvaltion maksu- ja selvitysjärjestelmiin. Jotta vältetään tämän asetuksen soveltaminen kyseisten jäsenvaltioiden sekä näiden maiden tai alueiden välisiin varainsiirtoihin, mistä kyseisten maiden tai alueiden taloudet kärsisivät huomattavasti, on asianmukaista sallia mahdollisuus kohdella tällaisia varainsiirtoja asianomaisen jäsenvaltion sisäisinä siirtoina.

(27)

Jotta hyväntekeväisyyteen tehtävien lahjoitusten määrä ei asetuksen johdosta vähenisi, jäsenvaltioiden pitäisi voida vapauttaa niiden alueella toimivat maksupalvelujen tarjoajat velvollisuudesta kerätä, tarkistaa, kirjata ja lähettää maksajaa koskevat tiedot sellaisten varainsiirtojen osalta, joiden arvo on enintään 150 euroa ja jotka on suoritettu kyseisen jäsenvaltion alueella. Lisäksi kyseisen vapautuksen ehtona olisi oltava voittoa tavoittelemattomille järjestöille tiettyjä velvollisuuksia, joiden avulla jäsenvaltiot voivat varmistua siitä, että terroristit eivät voi hyödyntää kyseistä vapautusta salatakseen toimintansa rahoituksen tai helpottaakseen rahoitusta.

(28)

Tämän asetuksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toimen laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(29)

Jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa voidaan soveltaa yhtenäistä lähestymistapaa, asetuksen keskeisiä säännöksiä olisi sovellettava samasta päivästä alkaen kuin asiaankuuluvia kansainvälisesti hyväksyttyjä määräyksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

AIHE, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Aihe

Asetuksessa määritetään säännöt, joita sovelletaan varainsiirtojen mukana toimitettaviin maksajaa koskeviin tietoihin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemistä, tutkimista ja havaitsemista varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

terrorismin rahoituksella direktiivin 2005/60/EY 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua varojen antamista tai keräämistä;

2)

rahanpesulla toimintaa, jonka katsotaan tahallisesti harjoitettuna olevan direktiivin 2005/60/EY 1 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua rahanpesua;

3)

maksajalla joko luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on tilin omistaja ja joka antaa luvan varainsiirtoon tililtä tai, jos tiliä ei ole, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka antaa varainsiirtoa koskevan toimeksiannon;

4)

maksunsaajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on varainsiirron lopullinen vastaanottaja;

5)

maksupalvelujen tarjoajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toimialaan kuuluu varainsiirtopalvelujen tarjoaminen;

6)

välittäjänä toimivalla maksupalvelujen tarjoajalla sellaista maksupalvelujen tarjoajaa, joka ei ole maksajan tai maksunsaajan käyttämä palvelutarjoaja ja joka osallistuu varainsiirtoon;

7)

varainsiirrolla mitä tahansa liiketoimea, jonka maksupalvelujen tarjoaja suorittaa maksajan puolesta sähköisesti antaakseen rahat maksunsaajan käyttöön maksupalvelujen tarjoajan kautta, riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja yksi ja sama henkilö;

8)

eräsiirrolla useita yksittäisiä varainsiirtoja, jotka yhdistetään siirtoa varten;

9)

yksilöllisellä tunnisteella maksupalvelujen tarjoajan varainsiirtoon käyttämän maksu- ja selvitysjärjestelmän tai viestijärjestelmän sääntöjen mukaisesti määrittelemää kirjain-, numero- tai merkkiyhdistelmää.

3 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisössä toimiva maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa.

2.   Asetusta ei sovelleta varainsiirtoihin, jotka tehdään maksu- tai luottokortilla edellyttäen, että

a)

maksunsaajalla on maksupalvelun tarjoajan kanssa sopimus tavaroiden ja palvelujen maksamisesta;

ja

b)

varainsiirron mukana toimitetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla siirto voidaan jäljittää takaisin maksajaan.

3.   Jos jäsenvaltio päättää soveltaa direktiivin 2005/60/EY 11 artiklan 5 kohdan d alakohdassa säädettyä poikkeusta, tätä asetusta ei sovelleta mainitun poikkeuksen mukaisiin sähköistä rahaa käyttäen suoritettuihin varainsiirtoihin, paitsi jos siirretty määrä on yli 1 000 euroa.

4.   Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, tätä asetusta ei sovelleta varainsiirtoihin, jotka suoritetaan matkapuhelimen tai muun digitaalisen laitteen tai tietotekniikkalaitteen avulla, kun siirrot ovat ennalta maksettuja ja niiden arvo on enintään 150 euroa.

5.   Tätä asetusta ei sovelleta varainsiirtoihin, jotka suoritetaan matkapuhelimen tai muun digitaalisen laitteen tai tietotekniikkalaitteen avulla, kun siirrot ovat jälkikäteen maksettuja ja kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

maksunsaajalla on maksupalvelun tarjoajan kanssa sopimus tavaroiden ja palvelujen maksamisesta;

b)

varainsiirron mukana toimitetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla siirto voidaan jäljittää takaisin maksajaan;

ja

c)

maksupalvelujen tarjoajaan sovelletaan direktiivissä 2005/60/EY säädettyjä velvoitteita.

6.   Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tätä asetusta kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuviin varainsiirtoihin maksunsaajan tilille maksujen suorittamiseksi tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista, jos

a)

maksunsaajan käyttämään palvelujen tarjoajaan sovelletaan direktiivissä 2005/60/EY säädettyjä velvoitteita;

b)

maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja pystyy yksilöllisellä viitenumerolla jäljittämään maksun saajan kautta varainsiirron luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä, jolla on sopimus maksun saajan kanssa tavaroiden luovuttamisesta tai palvelujen suorittamisesta;

ja

c)

liiketoimen arvo on enintään 1 000 euroa.

Tätä poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle.

7.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

varainsiirtoihin, joissa maksaja ottaa käteistä omalta tililtään;

b)

varainsiirtoihin, joissa on kyse kahden osapuolen välisestä suoraveloitussopimuksesta, joka mahdollistaa maksujen suorittamisen tilisiirtona edellyttäen, että varainsiirron mukana toimitetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voidaan jäljittää;

c)

varainsiirtoihin, joissa käytetään paperisekkien sähköisessä muodossa olevia tallenteita;

d)

julkisille viranomaisille osoitettuihin varainsiirtoihin, joilla maksetaan veroja, sakkoja tai muita maksuja jäsenvaltiossa;

e)

sellaisiin varainsiirtoihin, joissa sekä maksaja että maksunsaaja ovat omaan lukuunsa toimivia maksupalvelujen tarjoajia.

II LUKU

MAKSAJAN KÄYTTÄMÄN MAKSUPALVELUJEN TARJOAJAN VELVOLLISUUDET

4 artikla

Maksajaa koskevat täydelliset tiedot

1.   Maksajaa koskevilla täydellisillä tiedoilla tarkoitetaan maksajan nimeä, osoitetta ja tilinumeroa.

2.   Osoitteen sijasta voidaan ilmoittaa maksajan syntymäaika ja -paikka, asiakasnumero tai kansallinen henkilötunnus.

3.   Jos maksajalla ei ole tilinumeroa, maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on korvattava se yksilöllisellä tunnisteella, jonka avulla varainsiirto voidaan jäljittää takaisin maksajaan.

5 artikla

Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ja tietojen säilyttäminen

1.   Maksupalvelujen tarjoajien on huolehdittava siitä, että varainsiirtojen mukana on täydelliset tiedot maksajasta.

2.   Maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on ennen varojen siirtämistä tarkistettava kaikki maksajaa koskevat tiedot asiakirjoista tai luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä saatujen tietojen perusteella.

3.   Kun kyseessä on tililtä suoritettava varainsiirto, tarkistamisen katsotaan tulleen suoritetuksi, jos

a)

maksajan henkilöllisyys on tarkistettu tilin avaamisen yhteydessä ja tällä tarkistamisella saadut tiedot on tallennettu direktiivin 2005/60/EY 8 artiklan 2 kohdassa ja 30 artiklan a alakohdassa säädettyjen velvoitteiden mukaisesti;

tai

b)

maksaja kuuluu direktiivin 2005/60/EY 9 artiklan 6 kohdan soveltamisalan piiriin.

4.   Kun kyseessä on varainsiirto, jota ei tehdä tililtä, maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on tarkistettava maksajaa koskevat tiedot ainoastaan, jos siirron arvo on yli 1 000 euroa tai jos siirto suoritetaan useina liiketoimina, jotka näyttävät olevan yhteydessä toisiinsa ja joiden arvo yhteensä ylittää 1 000 euroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2005/60/EY 7 artiklan c alakohdan soveltamista.

5.   Maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on säilytettävä varainsiirron mukana toimitetut maksajaa koskevat täydelliset tiedot viiden vuoden ajan.

6 artikla

Varainsiirrot yhteisön sisällä

1.   Poiketen 5 artiklan 1 kohdan säännöksistä, tapauksissa, joissa sekä maksajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja että maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja ovat sijoittautuneet yhteisöön, varainsiirtojen mukana on toimitettava ainoastaan maksajan tilinumero tai yksilöllinen tunniste, jonka avulla siirto voidaan jäljittää takaisin maksajaan.

2.   Maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on kuitenkin maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan pyynnöstä toimitettava tälle täydelliset tiedot maksajasta kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

7 artikla

Varainsiirrot yhteisön alueelta yhteisön ulkopuolelle

1.   Kun kyseessä ovat varainsiirrot, joissa maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, varainsiirtojen mukana on toimitettava täydelliset tiedot maksajasta.

2.   Kun kyseessä ovat yhden maksajan suorittamat eräsiirrot, joissa maksunsaajien käyttämät maksupalvelun tarjoajat ovat sijoittautuneet yhteisön ulkopuolelle, 1 kohtaa ei sovelleta yhdessä erässä toimitettaviin yksittäisiin siirtoihin, edellyttäen että eräajotiedosto käsittää mainitut tiedot ja että yksittäisten siirtojen mukana on maksajan tilinumero tai yksilöllinen tunniste.

III LUKU

MAKSUNSAAJAN KÄYTTÄMÄN MAKSUPALVELUJEN TARJOAJAN VELVOLLISUUDET

8 artikla

Maksajaa koskevien tietojen puutteellisuuden havaitseminen

Maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on tarkistettava, että siirron toteuttamiseen käytetyn viestijärjestelmän tai maksu- ja siirtojärjestelmän maksajaa koskevia tietoja sisältävät kentät on täytetty kyseisen viestijärjestelmän tai maksu- ja siirtojärjestelmän käytäntöjen mukaisilla merkinnöillä tai sisällöillä. Sillä on oltava käytössään tehokkaat menettelyt, joiden avulla se havaitsee, jos seuraavat maksajaa koskevat tiedot puuttuvat:

a)

sellaisten varainsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön alueelle, 6 artiklassa mainitut tiedot;

b)

sellaisten varainsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, 4 artiklassa mainitut täydelliset tiedot maksajasta tai soveltuvissa tapauksissa 13 artiklassa tarkoitetut tiedot;

ja

c)

sellaisten eräsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, 4 artiklassa tarkoitetut täydelliset tiedot maksajasta ainoastaan eräsiirrossa, mutta ei siihen sisällytetyissä yksittäisissä siirroissa.

9 artikla

Varainsiirrot, joiden mukana ei ole täydellisiä tietoja maksajasta

1.   Jos maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja havaitsee varainsiirtoa vastaanottaessaan, että tässä asetuksessa vaaditut maksajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset, se joko epää siirron tai pyytää täydelliset tiedot maksajasta. Joka tapauksessa maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on noudatettava voimassa olevia lakeja tai hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, erityisesti asetusta (EY) N:o 2580/2001 ja asetusta (EY) N:o 881/2002 sekä direktiiviä 2005/60/EY ja kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä.

2.   Jos maksupalvelujen tarjoaja jättää säännöllisesti toimittamatta maksajaa koskevat vaadittavat tiedot, maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on ryhdyttävä toimiin, joihin voi alussa kuulua varoitusten antaminen ja määräaikojen asettaminen ennen kuin kyseisen palveluntarjoajan varainsiirrot joko evätään tulevaisuudessa tai päätetään, rajoitetaanko liiketoimintasuhdetta kyseiseen palveluntarjoajaan tai lopetetaanko se kokonaan.

Maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on ilmoitettava tästä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaaville viranomaisille.

10 artikla

Riskien arviointi

Maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on otettava maksunsaajaa koskevien tietojen puuttuminen tai epätäydellisyys huomioon arvioidessaan, onko kyseinen varainsiirto tai siihen liittyvä liiketoimi epäilyttävä ja onko siitä tehtävä direktiivin 2005/60/EY III luvussa säädettyjen velvoitteiden mukainen ilmoitus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaaville viranomaisille.

11 artikla

Tietojen säilyttäminen

Maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on säilytettävä vastaanottamansa maksajaa koskevat tiedot viisi vuotta.

IV LUKU

VÄLITTÄJINÄ TOIMIVIA MAKSUPALVELUJEN TARJOAJIA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET

12 artikla

Maksajaa koskevien tietojen säilyminen varainsiirron mukana

Välittäjinä toimivien maksupalvelujen tarjoajien on huolehdittava siitä, että kaikki varainsiirron mukana saadut maksajaa koskevat tiedot säilyvät siirron mukana.

13 artikla

Tekniset rajoitteet

1.   Tätä artiklaa sovelletaan, kun maksajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle ja välittäjänä toimiva maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön alueelle.

2.   Paitsi jos välittäjänä toimiva maksupalvelujen tarjoaja varainsiirron saadessaan toteaa, että tämän asetuksen edellyttämät maksajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset, se voi käyttää varainsiirron lähettämiseksi maksunsaajan maksupalvelun tarjoajalle maksujärjestelmää, johon liittyy teknisiä rajoitteita, mikä estää maksajaa koskevien tietojen välittymisen varainsiirron mukana.

3.   Jos välittäjänä toimiva maksupalvelujen tarjoaja varainsiirron saadessaan toteaa, että tämän asetuksen edellyttämät maksajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset, se saa käyttää maksujärjestelmää, johon liittyy teknisiä rajoitteita, ainoastaan, jos se pystyy ilmoittamaan tästä maksunsaajan maksupalvelun tarjoajalle joko viesti- tai maksujärjestelmällä, joka mahdollistaa tämän tiedon välittämisen, taikka muulla menettelyllä, jonka molemmat maksupalvelun tarjoajat ovat hyväksyneet tai josta ne ovat sopineet.

4.   Jos välittäjänä toimiva maksupalvelujen tarjoaja käyttää maksujärjestelmää, johon liittyy teknisiä rajoitteita, sen on toimitettava maksunsaajan käyttämälle maksupalvelujen tarjoajalle tämän pyynnöstä kaikki saamansa maksajaa koskevat tiedot, riippumatta siitä, ovatko ne täydelliset, kolmen työpäivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta.

5.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa välittäjänä toimivan maksupalvelujen tarjoajan on säilytettävä kaikki vastaanottamansa tiedot viisi vuotta.

V LUKU

YLEISET VELVOITTEET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTUUDET

14 artikla

Yhteistyövelvoitteet

Maksupalvelujen tarjoajien on vastattava täydellisesti ja välittömästi pyyntöihin, joita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat niiden sijaintijäsenvaltion viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä, kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä mainittujen menettelyvaatimusten mukaisesti.

Nämä viranomaiset voivat käyttää kyseisiä tietoja ainoastaan rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisemiseen, tutkimiseen ja havaitsemiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen rikoslainsäädännön soveltamista ja perusoikeuksien noudattamista.

15 artikla

Seuraamukset ja seuranta

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Niitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2007.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt sekä niiden soveltamisesta vastaavat viranomaiset komissiolle 14 päivään joulukuuta 2007 mennessä ja ilmoitettava sille viipymättä tietojen myöhemmistä muutoksista.

3.   Jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimivaltaiset viranomaiset seuraavat tehokkaasti tämän asetuksen vaatimusten noudattamista ja toteuttavat aiheellisia toimenpiteitä, joilla tämä varmistetaan.

16 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa direktiivillä 2005/60/EY perustettu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen komitea, jäljempänä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset ja edellyttäen, että kyseisen menettelyn mukaisesti hyväksytyt täytäntöönpanotoimet eivät vaikuta tämän asetuksen keskeisiin säännöksiin.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

VI LUKU

POIKKEUKSET

17 artikla

Sopimukset yhteisön alueen ulkopuolella olevien alueiden tai maiden kanssa

1.   Komissio voi antaa jäsenvaltiolle luvan tehdä kansallisten järjestelyjen perusteella perustamissopimuksen 299 artiklan mukaisesti määritetyn yhteisön alueen ulkopuolella olevan maan tai alueen kanssa sopimuksia, joissa myönnetään poikkeuksia tämän asetuksen soveltamisesta, jotta kyseisen maan tai alueen ja jäsenvaltion välisiä varainsiirtoja voidaan käsitellä samalla tavalla kuin kyseisen jäsenvaltion sisäisiä siirtoja.

Tällaiset sopimukset voidaan hyväksyä vain, jos

a)

kyseinen maa tai alue on muodostanut rahaliiton kyseisen jäsenvaltion kanssa, se on osa tämän jäsenvaltion valuutta-aluetta tai se on tehnyt sopimuksen valuuttasuhteista jonkin jäsenvaltion edustaman Euroopan yhteisön kanssa;

b)

kyseisen maan tai alueen maksupalvelujen tarjoajat osallistuvat suoraan tai välillisesti kyseisen jäsenvaltion maksu- ja selvitysjärjestelmiin;

ja

c)

kyseinen maa tai alue edellyttää lainkäyttöalueellaan toimivien maksupalvelujen tarjoajien noudattavan samoja sääntöjä kuin tässä asetuksessa säädetään.

2.   Jäsenvaltion, joka haluaa tehdä 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen, on toimitettava komissiolle asiaa koskeva pyyntö ja kaikki tarvittavat tiedot.

Kun komissio on saanut jäsenvaltion pyynnön, kyseisen jäsenvaltion ja asianomaisen maan tai alueen välisiä varainsiirtoja kohdellaan väliaikaisesti samalla tavalla kuin jäsenvaltion sisäisiä varainsiirtoja, kunnes asiasta tehdään tämän artiklan mukaisessa menettelyssä päätös.

Jos komissio katsoo, ettei sillä ole kaikkia tarvittavia tietoja, se ottaa yhteyttä kyseiseen jäsenvaltioon kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja täsmentää, millaisia lisätietoja se tarvitsee.

Kun komissio on saanut kaikki pyynnön arvioimiseksi tarvitsemansa tiedot, se ilmoittaa asiasta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kuukauden kuluessa ja välittää pyynnön muille jäsenvaltioille.

3.   Kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdan neljännessä alakohdassa mainitusta ilmoituksesta komissio päättää 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, saako kyseinen jäsenvaltio tehdä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Joka tapauksessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päätös on tehtävä kahdeksantoista kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on vastaanottanut jäsenvaltion pyynnön.

18 artikla

Jäsenvaltion sisällä tehtävät varainsiirrot voittoa tavoittelemattomille järjestöille

1.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa alueelleen sijoittautuneet maksupalvelujen tarjoajat 5 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien soveltamisesta voittoa tavoittelemattomille hyväntekeväisyystoimintaa harjoittaville, uskonnollisille tai yhteiskunnallisille järjestöille, kulttuuri- tai opetusjärjestöille tai tieteellisille järjestöille tai veljeskunnille tehtävien varainsiirtojen osalta, edellyttäen että kyseiset järjestöt noudattavat raportointia tai ulkoista tilintarkastusta koskevia vaatimuksia tai että julkinen viranomainen tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustettu hallinnollinen elin valvoo niiden toimintaa ja että kunkin kyseisen siirron arvo on enintään 150 euroa ja siirto tapahtuu täysin jäsenvaltion alueella.

2.   Tätä artiklaa soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimenpiteet, joita ne ovat toteuttaneet 1 kohdassa tarkoitetun vaihtoehdon soveltamiseksi, mukaan luettuna luettelo vapautuksen piiriin kuuluvista järjestöistä, järjestöjä viime kädessä valvovien luonnollisten henkilöiden nimet sekä selvitys siitä, miten luetteloa päivitetään. Nämä tiedot on myös asetettava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta vastaavien viranomaisten käyttöön.

3.   Kyseisen jäsenvaltion on välitettävä päivitetty luettelo tämän vapautuksen piiriin kuuluvista järjestöistä jäsenvaltiossa toimiville maksupalvelujen tarjoajille.

19 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

1.   Komissio esittää viimeistään 28 joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan kokonaisvaltaisesti tämän asetuksen soveltamisen taloudellisia ja lainsäädännöllisiä vaikutuksia, sekä tekee tarvittaessa ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi tai sen kumoamiseksi.

2.   Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti

a)

3 artiklan soveltamista ottaen huomioon saadut uudet kokemukset sähköisen rahan, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2000/46/EY 1 artiklan 3 kohdassa, ja muiden uusien maksutapojen mahdollisesta väärinkäytöstä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Jos on olemassa rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvä väärinkäytöksen vaara, komissio toimittaa tämän asetuksen tarkistamista koskevan ehdotuksen;

b)

teknisiä rajoitteita, jotka voivat estää maksajaa koskevien täydellisten tietojen välittämisen maksunsaajan maksupalvelujen tarjoajalle, koskevan 13 artiklan soveltamista. Jos maksupalvelualan tuleva kehitys mahdollistaa sen, että tällaisista teknisistä rajoitteista päästään eroon, ja ottaen huomioon kustannukset maksupalvelujen tarjoajille, komissio antaa ehdotuksen tämän asetuksen tarkistamiseksi.

VII LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, aikaisintaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä marraskuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. LEHTOMÄKI


(1)  EUVL C 336, 31.12.2005, s. 109.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 6. heinäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7. marraskuuta 2006.

(3)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1461/2006 (EUVL L 272, 3.10.2006, s. 11).

(4)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1508/2006 (EUVL L 280, 12.10.2006, s. 12).

(5)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 275, 27.10.2000, s. 39.

(8)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 13.

(9)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).


8.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/10


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1782/2006,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

asetusten (EY) N:o 51/2006 ja (EY) N:o 2270/2004 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon turskakantojen elvytystoimenpiteistä 26 päivänä helmikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2004 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 51/2006 (3) neuvosto on vahvistanut yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavat eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät ehdot vuodelle 2006.

(2)

Jättiläishain ja valkohain kalastaminen, pitäminen aluksella, jälleenlaivaus ja purkaminen olisi kiellettävä kaikilla EY:n vesillä, EY:n ulkopuolisilla vesillä ja kansainvälisillä vesillä kyseisten lajien säilyttämiseksi ja suojelemiseksi annettujen kansainvälisten sitoumusten, kuten muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen perusteella.

(3)

Ottaen huomioon valkoturskasaaliiden tämänhetkisen tason Pohjanmeren teollisessa kalastuksessa, huomattava osa valkoturskasta muodostuvista sallituista sivusaaliista voidaan siirtää ihmisravinnoksi tarkoitetun Pohjanmeren valkoturskan kiintiöön kalastusmahdollisuuksien kokonaismäärää lisäämättä.

(4)

Yhteisön ja Islannin välillä 20 päivänä helmikuuta 2006 käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen kiintiöistä, jotka Islannin alukset voivat kalastaa 30 päivänä huhtikuuta 2006 mennessä yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti, sekä kiintiöistä, jotka Islannin talousalueella punasimppua kalastavat yhteisön alukset voivat kalastaa heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Tämä järjestely olisi saatettava osaksi yhteisön oikeusjärjestystä.

(5)

”Alueellaolopäivän” määritelmää olisi täsmennettävä pyyntiponnistusrajoitusten moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi silloin kun kyseessä ovat alusten pyyntiponnistukset tiettyjen kantojen elvyttämisen yhteydessä.

(6)

Olisi tehtävä eräiden sellaisten pyydystyyppien käyttöä koskevia muutoksia, joihin ei sovelleta erityisedellytyksiä aluksen alueellaolopäivien enimmäismäärän osalta tiettyjen kantojen elvyttämisen yhteydessä.

(7)

Aluksia, jotka kuuluvat kalastuslupien automaattista peruuttamista koskevaan järjestelmään, olisi kannustettava käyttämään Pohjanmerellä valikoivampia pyydyksiä. Tämä olisi otettava huomioon myönnettyjen alueellaolopäivien lukumäärän osalta.

(8)

On tarpeen täsmentää, että jos vuoden aikana käytetään useampaa kuin yhtä pyydysluokkaa, näihin pyydysluokkiin kuuluvaa pyydystä ei voi käyttää, jos sille vahvistettu merelläolopäivien kokonaislukumäärä on ylitetty.

(9)

Englannin kanaalin länsiosan kielikampelan elvyttämisen yhteydessä kalastaviin aluksiin olisi voitava soveltaa poikkeusta, joka koskee erityisedellytysten mukaista kalastuspäivien enimmäismäärää. Asiaan liittyviä sääntöjä olisi sen vuoksi selkeytettävä.

(10)

Alueellaolopäivän määritelmän muutoksen vuoksi on tarpeen täsmentää poikkeusta, jota sovelletaan preijausvaatimuksiin pyyntiponnistuksen osalta silloin, kun kyseessä on Englannin kanaalin länsiosan kielikampelan elvyttäminen.

(11)

Puolalla on vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII mukaisesti oikeus silli/silakkakiintiöön ICES-alueilla I ja II. Tämä olisi otettava huomioon lisenssejä ja kalastuslupia koskevien määrällisten rajoitusten osalta.

(12)

Tekstiin olisi tehtävä joitakin toimituksellisia parannuksia.

(13)

Asetuksella (EY) N:o 2270/2004 (4) neuvosto on vahvistanut yhteisön aluksiin sovellettavat eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuudet vuosille 2005 ja 2006.

(14)

Yhteisön ja Norjan 31 päivänä tammikuuta 2006 käymien neuvottelujen johdosta ja tieteellisten lausuntojen perusteella lestikalan kalastus olisi rajoitettava ICES-alueella III, Norjan vedet mukaan luettuina, vuosien 1996–2003 keskisaaliiseen. Tämä rajoitus olisi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 2270/2004.

(15)

Asetukset (EY) N:o 51/2006 ja (EY) N:o 2270/2004 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 51/2006 muutokset

Muutetaan asetus (EY) N:o 51/2006 seuraavasti:

(1)

Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

”8.   Kielletään yhteisön aluksilta seuraavien lajien kalastaminen, pitäminen aluksella, jälleenlaivaus ja purkaminen kaikilla yhteisön vesillä ja yhteisön ulkopuolisilla vesillä:

jättiläishai (Cetorhinus maximus)

valkohai (Carcharodon carcharias).”

(2)

Korvataan 7 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

ICES-alueiden VIII c ja IX a, Cádizinlahtea lukuun ottamatta, kummeliturskan ja keisarihummerin hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II B.”

(3)

Korvataan 7 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

ICES-alueiden II a (EY:n vedet), III a ja suuralueen IV tuulenkalakantojen hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II D.”

(4)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”Yhteisön alukset saavat kalastaa Islannin lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla ainoastaan seuraavat koordinaatit yhdistävien suorien linjojen rajaamalla alueella:

Lounaisalue

1.

63° 12' N ja 23° 05' W, 62° 00' N ja 26° 00' W,

2.

62° 58' N ja 22° 25' W,

3.

63° 06' N ja 21° 30' W,

4.

63° 03' N ja 21° 00' W – tästä 180° 00' S;

Kaakkoisalue

1.

63° 14' N ja 10° 40' W,

2.

63° 14' N ja 11° 23' W,

3.

63° 35' N ja 12° 21' W,

4.

64° 00' N ja 12° 30' W,

5.

63° 53' N ja 13° 30' W,

6.

63° 36' N ja 14° 30' W,

7.

63° 10' N ja 17° 00' W – tästä 180° 00' S.”

(5)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Lupa

1.   Barbadoksen, Guyanan, Japanin, Etelä-Korean, Norjan, Surinamen, Trinidad ja Tobagon tai Venezuelan lipun alla purjehtivat kalastusalukset ja Färsaarilla rekisteröidyt kalastusalukset saavat pyytää yhteisön vesialueilla saaliita liitteessä I asetettujen saalisrajoitusten rajoissa sekä 14, 15 ja 16 sekä 19–25 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2.   Kielletään kolmansien maiden kalastusaluksilta seuraavien lajien kalastaminen, pitäminen aluksella, jälleenlaivaus ja purkaminen kaikilla yhteisön vesillä:

jättiläishai (Cetorhinus maximus)

valkohai (Carcharodon carcharias).”

(6)

Muutetaan liitteet I A, I B, II A, II B, II C ja IV tämän asetuksen liitteessä I olevan tekstin mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2270/2004 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2270/2004 liite tämän asetuksen liitteessä II olevan tekstin mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  EUVL L 396, 31.12.2004, s. 4, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 742/2006 (EUVL L 130, 18.5.2006, s. 7).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 51/2006 liitteet seuraavasti:

(1)

Liitteessä I A:

a)

poistetaan jättiläishaita EY:n vesillä alueilla IV, VI ja VII koskeva kohta.

b)

korvataan valkoturskaa alueilla II a (EY:n vedet) ja IV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

II a (EY:n vedet), IV

WHG/2AC4.

Belgia

594

 

 

Tanska

2 568

 

Varo-TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan.

Saksa

668

 

 

Ranska

3 860

 

 

Alankomaat

1 484

 

 

Ruotsi

3

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10 243

 

 

EY

19 420

 (1)

 

Norja

2 380

 (2)

 

TAC

23 800

 

 

Erityisedellytykset:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla vyöhykkeillä saa ylittää jäljempänä mainittuja määriä:

 

Norjan vedet (WHG/*04N-)

EY

14 512”

(2)

Liitteessä I B:

a)

korvataan villakuoretta alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

Villakuore

Mallotus villosus

Alue:

V, XIV (Grönlannin vedet)

CAP/514GRN

Kaikki jäsenvaltiot

0

 

 

EY

16 170

 (3)  (4)

 

TAC

Ei sovelleta.

 

b)

korvataan punasimppuja alueella V a (Islannin vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

Punasimppu

Sebastes spp.

Alue

V a (Islannin vedet)

RED/05A-IS

Belgia

100

 (5)  (6)

 

Saksa

1 690

 (5)  (6)

 

Ranska

50

 (5)  (6)

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 160

 (5)  (6)

 

EY

3 000

 (5)  (6)

 

TAC

Ei sovelleta.

 

(3)

Liitteessä II A:

a)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Alueellaolopäivän määritelmä

Tässä liitteessä alueellaolopäivällä tarkoitetaan mitä tahansa yhtäjaksoista 24 tunnin ajanjaksoa (tai sen osaa), jonka aikana alus on jollakin 2 kohdassa määritellyllä maantieteellisellä alueella ja poissa satamasta. Ajankohta, josta alkaen yhtäjaksoinen ajanjakso lasketaan alkavaksi, kuuluu sen jäsenvaltion päätösvaltaan, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii.”

b)

korvataan 8.1 kohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

Aluksen on pitänyt olla alueella vuonna 2003, 2004 tai 2005 ja sillä on pitänyt olla aluksella 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu pyydys. Vuonna 2006 aluksella pidetyn turskan määrän on oltava alle 5 prosenttia aluksen purkamasta kaikkien lajien kokonaismäärästä, sellaisena kuin se on kirjattuna yhteisön kalastuspäiväkirjaan puretun saaliin elopainona. Tämän määräyksen kattamalla hallinnointijaksolla aluksella ei saa milloinkaan olla muita kuin 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tai 4 kohdan b alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuja pyydyksiä.”

c)

korvataan 13 kohdassa taulukko I seuraavasti:

”TAULUKKO I

Aluksen alueellaolopäivien enimmäismäärä pyydyksittäin vuonna 2006

 

Alue määritelty kohdassa

Pyydys-ryhmä

4 kohta

Erityis-edellytys

8 kohta

Nimitys (7)

2.1.a

Kattegat

2.1.b

1 – Skaggerak

2 – II, IVa, b, c,

3 – VIId

2.1.c

VIIa

2.1.d

VIa

1

2

3

4.a.i

 

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 16 ja < 32 mm

228 (8)

228 (8)

228

228

4.a.ii

 

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 70 ja < 90 mm

ei sovelleta

ei sovelleta

227

227

227

4.a.iii

 

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 90 ja < 100 mm

103

103

227

227

227

4.a.iv

 

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm

103

103

114

91

4.a.v

 

Troolit ja nuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm

103

103

114

91

4.a.iii

8.1.(a)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 90 ja < 100 mm ja neliösilmäinen valikointiristikko 120 mm

137

137

227

227

227

4.a.iv

8.1.(a)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm ja neliösilmäinen valikointiristikko 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.(a)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm ja neliösilmäinen valikointiristikko 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v.

8.1.(j)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm ja neliösilmäinen valikointiristikko 140 mm

149

149

115

126

103

4.a.ii

8.1.(b)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 70 ja < 90 mm ja jotka täyttävät lisäyksen 2 edellytykset

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

4.a.iii

8.1.(b)

Pohjatroolit ja nuotat, joiden silmäkoko on ≥ 90 ja < 100 mm ja jotka täyttävät lisäyksen 2 edellytykset

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

4.a.iv

8.1.(c)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa

148

148

148

148

4.a.v

8.1.(c)

Pohjatroolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa

160

160

160

160

4.a.iv

8.1.(k)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa ja yli 60 % punakampelaa

ei sovelleta

ei sovelleta

166

ei sovelleta

4.a.v

8.1.(k)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa ja yli 60 % punakampelaa

ei sovelleta

ei sovelleta

178

ei sovelleta

4.a.v

8.1.(h)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm; noudatetaan järjestelmää, jonka mukaisesti kalastusluvat peruutetaan automaattisesti

115

115

126

103

4.a.ii

8.1.(d)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 70 ja < 90 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa, kielikampelaa ja punakampelaa

280

280

280

280

4.a.iii

8.1.(d)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 90 ja < 100 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa, kielikampelaa ja punakampelaa

Rajoittamaton

Rajoittamaton

280

280

280

4.a.iv

8.1.(d)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa, kielikampelaa ja punakampelaa

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

4.a.v

8.1.(d)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on > 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa, kielikampelaa ja punakampelaa

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Rajoittamaton

4.a.v

8.1.(h)

8.1.(j)

Troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm ja neliösilmäinen valikointiristikko 140 mm; noudatetaan järjestelmää, jonka mukaisesti kalastusluvat peruutetaan automaattisesti

ei sovelleta

ei sovelleta

127

138

115

4.b.i

 

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 80 ja < 90 mm

ei sovelleta

143 (8)

Rajoittamaton

143

143 (8)

4.b.ii

 

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 90 ja < 100 mm

ei sovelleta

143 (8)

Rajoittamaton

143

143 (8)

4.b.iii

 

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm

ei sovelleta

143

Rajoittamaton

143

143

4.b.iv

 

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm

ei sovelleta

143

Rajoittamaton

143

143

4.b.iii

8.1.(c)

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa

ei sovelleta

155

Rajoittamaton

155

155

4.b.iii

8.1 (i)

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 100 ja < 120 mm aluksille, jotka käyttivät vuonna 2003, 2004 tai 2005 puomitroolia

ei sovelleta

155

Rajoittamaton

155

155

4.b.iv

8.1.(c)

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa

ei sovelleta

155

Rajoittamaton

155

155

4.b.iv

8.1 (i)

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm aluksille, jotka käyttivät vuonna 2003, 2004 tai 2005 puomitroolia

ei sovelleta

155

Rajoittamaton

155

155

4.b.iv

8.1.(e)

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa ja yli 60 % punakampelaa

ei sovelleta

155

Rajoittamaton

155

155

4.c.i

4.c.ii

4.c.iii

4.d

 

Verkot ja pussiverkot, joiden silmäkoko on:

< 110 mm

≥ 110 mm ja < 220 mm

≥ 220 mm

ja riimuverkot

140

140

140

140

4.c.iii

8.1.(f)

Verkot ja pussiverkot, joiden silmäkoko on ≥ 220 mm; kirjatuista saaliista alle 5 % on turskaa ja yli 5 % piikkikampelaa ja rasvakalaa

162

140

162

140

140

140

4.d

8.1.(g)

Riimuverkot, joiden silmäkoko on < 110 mm; alus saa olla poissa satamasta enintään 24 tuntia

140

140

205

140

140

4.e

 

Pitkätsiimat

173

173

173

173

d)

Korvataan 14.3 kohta seuraavasti:

”14.3.

Tätä liitettä sovellettaessa määritellään seuraavat siirtojen ryhmät 2 kohdassa määriteltyjen alueiden ja 4 kohdassa määritellyn pyydysten luokituksen mukaisesti:

a)

pyydysluokka 4.a.i kaikilla alueilla;

b)

pyydysluokat 4.a.ii kaikilla alueilla sekä 4.a.iii suuralueella IV, alueilla IIa (EY:n vedet), VIa, VIIa ja VIId;

c)

pyydysluokat 4.a.iii Kattegatissa ja Skagerrakissa sekä 4.a.iv ja 4.a.v kaikilla alueilla;

d)

pyydysluokat 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii ja 4.b.iv kaikilla alueilla;

e)

pyydysluokat 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii ja 4.d kaikilla alueilla;

f)

pyydysluokka 4.e kaikilla alueilla.”

e)

Korvataan 14.6 kohta seuraavasti:

”14.6.

Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava toteutettuja siirtoja koskevat tiedot. Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa yksityiskohtainen laskentataulukko tietojen toimittamiseksi komissiolle.”

f)

Korvataan 17.2 kohta seuraavasti:

”17.2.

Jos aluksen päällikkö tai hänen edustajansa ilmoittaa käyttävänsä useampaa kuin yhtä 4 kohdassa määritellyistä pyydysluokista, vuoden aikana käytettävien päivien kokonaismäärä ei saa olla enempää kuin kutakin pyydysluokkaa taulukon I mukaisesti vastaavien päivien aritmeettinen keskiarvo, pyöristettynä alaspäin seuraavaan kokonaiseen päivään.”

g)

Lisätään seuraavat kohdat:

”17.2.a

Jos päivien määrää jossakin ilmoitetussa pyydysluokassa ei ole rajoitettu, vuoden aikana käytettävien päivien kokonaismäärä kyseisessä pyydysluokassa säilyy rajoittamattomana.

17.2.b

Alus saa milloin tahansa käyttää jotakin ilmoitetuista pyydysluokista, joiden käyttöpäiviä on rajoitettu, edellyttäen että kalastukseen missä tahansa pyydysluokassa käytettyjen päivien kokonaismäärä vuoden alusta lukien ei:

a)

ole enempää kuin 17.2 kohdan mukaisesti käytettävissä olevien päivien määrä eikä

b)

ole enempää kuin niiden päivien määrä, joka myönnettäisiin, jos pyydystä käytettäisiin yksinään taulukon I mukaisesti.

17.2.c

Jos jäsenvaltio päättää jakaa päivät hallinnointijaksoihin 9 kohdan mukaisesti, 17.2, 17.2.a ja 17.2.b kohdassa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin kuhunkin hallinnointijaksoon. Jos jäsenvaltio on päättänyt käyttää yhtä vuoden pituista hallinnointijaksoa, 17.2.a ja 17.2.b kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei sovelleta.”

h)

Korvataan 17.4 kohta seuraavasti:

”17.4.

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia ja valvottava merellä ja satamassa sen varmistamiseksi, että 17.3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudatetaan. Aluksilla, jotka tavataan toimimasta näiden vaatimusten vastaisesti, ei siitä hetkestä lähtien enää ole oikeutta käyttää useampaa kuin yhtä pyydysluokkaa.”

i)

Korvataan 25 kohta seuraavasti:

”25.

Tietojen toimittaminen

25.1.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komission pyynnöstä laskentataulukko 24 kohdassa tarkoitetuista tiedoista taulukossa II ja III määritetyssä muodossa sähköpostiosoitteeseen, jonka komissio ilmoittaa jäsenvaltioille.

25.2.

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa uusi laskentataulukko 24 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi komissiolle.”

(4)

Liitteessä II B:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alueellaolopäivän määritelmä

Tässä liitteessä alueellaolopäivällä tarkoitetaan mitä tahansa yhtäjaksoista 24 tunnin ajanjaksoa (tai sen osaa), jonka aikana alus on 1 kohdassa määritellyllä maantieteellisellä alueella ja poissa satamasta. Ajankohta, josta alkaen yhtäjaksoinen ajanjakso lasketaan alkavaksi, kuuluu sen jäsenvaltion päätösvaltaan, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii.”

b)

korvataan 12.4 kohta seuraavasti:

”12.4.

Päiviä ei saa siirtää aluksilta, joille on myönnetty 7.1 kohdassa tarkoitettuja lisäpäiviä.”

c)

korvataan 12.5 kohta seuraavasti:

”12.5.

Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava toteutettuja siirtoja koskevat tiedot. Tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämistä ja toimittamista varten voidaan vahvistaa laskentataulukkoja asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

d)

korvataan 20 kohta seuraavasti:

”20.

Tietojen toimittaminen

20.1.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä laskentataulukko 19 kohdassa tarkoitetuista tiedoista taulukossa II ja III määritetyssä muodossa sähköpostiosoitteeseen, jonka komissio ilmoittaa jäsenvaltioille.

20.2.

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa uusi laskentataulukko 19 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi komissiolle.”

(5)

Liitteessä II C:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Soveltamisala

1.1

Tässä liitteessä säädettyjä edellytyksiä sovelletaan yhteisön aluksiin, joiden kokonaispituus on vähintään 10 metriä ja joilla on mukanaan jokin 3 kohdassa määritellyistä pyydyksistä ja jotka ovat ICES-alueella VII e. Viittauksella vuoteen 2006 tarkoitetaan tässä liitteessä 1 päivän helmikuuta 2006 ja 31 päivän tammikuuta 2007 välistä ajanjaksoa.

1.2

Alukset, jotka kalastavat seisovilla verkoilla, joiden silmäkoko on yli 120 mm, ja joilla on kirjattua kielikampelan kalastustoimintaa EY:n vuoden 2004 kalastuspäiväkirjan mukaan alle 300 kg elopainona, vapautetaan tämän liitteen säännöksistä edellyttäen, että:

a)

nämä alukset pyytävät vuonna 2006 alle 300 kg kielikampelaa elopainona,

ja

b)

nämä alukset eivät siirrä kalaa merellä toiseen alukseen,

ja

c)

kukin jäsenvaltio, jota asia koskee, toimittaa komissiolle 31 päivään heinäkuuta 2006 ja 31 päivään tammikuuta 2007 mennessä selvityksen näiden alusten kirjatusta kielikampelan kalastustoiminnasta vuonna 2004 ja kielikampelasaaliista vuonna 2006.

Jos jokin näistä edellytyksistä ei täyty, kyseessä olevat alukset menettävät välittömästi vapautuksen tämän liitteen säännösten soveltamisesta.”

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alueellaolopäivän määritelmä

Tässä liitteessä alueellaolopäivällä tarkoitetaan mitä tahansa yhtäjaksoista 24 tunnin ajanjaksoa (tai sen osaa), jonka aikana alus on ICES-alueella VII e ja poissa satamasta. Ajankohta, josta alkaen yhtäjaksoinen ajanjakso lasketaan alkavaksi, kuuluu sen jäsenvaltion päätösvaltaan, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii.”

c)

korvataan 7.1 kohta seuraavasti:

”7.

Päivien enimmäismäärä

7.1

Niiden päivien enimmäismäärä vuodessa, joina alus saa olla alueella kuljetettuaan aluksella ja käytettyään jonakin 3 kohdassa määriteltyä pyydystä, esitetään taulukossa I.

7.2

Niiden päivien lukumäärä vuodessa, joina alus on tämän liitteen ja liitteen II A kattamalla kokonaisalueella, ei saa olla suurempi kuin tämän liitteen taulukossa I esitetty lukumäärä. Niiden päivien lukumäärän, joina alus on liitteen II A kattamilla alueilla, on kuitenkin oltava liitteen II A mukaisesti vahvistetun enimmäismäärän mukainen.”

d)

poistetaan 11 kohta.

e)

korvataan taulukko I seuraavasti:

”TAULUKKO I

Aluksen vuosittaisten alueellaolopäivien enimmäismäärä pyydyksittäin

Pyydysluokka 3 kohta

Nimitys (9)

Englannin kanaalin länsiosa

3.a

Puomitroolit, joiden silmäkoko on ≥ 80 mm

216

3.b.

Seisovat verkot, joiden silmäkoko on < 220 mm

216

f)

korvataan 12.4 kohta seuraavasti:

”12.4.

Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava sille toteutettuja siirtoja koskevat ilmoitukset. Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa yksityiskohtainen laskentataulukko näiden ilmoitusten toimittamiseksi komissiolle.”

g)

korvataan 17 kohta seuraavasti:

”17.

Pyyntiponnistusilmoitukset

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 k artiklan säännöksiä sovelletaan aluksiin, jotka kuljettavat aluksella 3 kohdassa määriteltyjä pyydyksiä ja toimivat 1 kohdassa määritellyllä alueella. Näitä preijausvaatimuksia ei sovelleta aluksiin, jotka on varustettu asetuksen (EY) N:o 2244/2003 5 ja 6 artiklan mukaisilla satelliittiseurantajärjestelmillä.”

h)

korvataan 28 kohta seuraavasti:

”28.

Tietojen toimittaminen

28.1.

Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava sille laskentataulukko 27 kohdassa tarkoitetuista tiedoista taulukossa II ja III määritetyssä muodossa sähköpostiosoitteeseen, jonka komissio ilmoittaa jäsenvaltioille.

28.2.

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa uusi laskentataulukko 27 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi komissiolle.”

(6)

Liitteessä IV korvataan I osa seuraavasti:

”I OSA   Kolmansien maiden vesillä pyytävien yhteisön alusten lisenssejä ja kalastuslupia koskevat määrälliset rajoitukset

Kalastusalue

Kalastus

Lisenssien lukumäärä

Lisenssien jakautuminen jäsenvaltioiden kesken

Alusten sallittu enimmäis-määrä

Norjan vedet ja Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

Silli/silakka, linjan 62° 00' N pohjoispuolella

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1

55

Pohjakalalajit, linjan 62° 00' N pohjoispuolella

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrilli, linjan 62° 00' N eteläpuolella, kurenuottakalastus

11

DE: 1 (10), DK: 26 (10), FR: 2 (10), NL: 1 (10)

Ei merkitystä

Makrilli, linjan 62° 00' N eteläpuolella, troolikalastus

19

Ei merkitystä

Makrilli, linjan 62° 00' N pohjoispuolella, kurenuottakalastus

11 (11)

DK: 11

Ei merkitystä

Rehukalalajit, linjan 62° 00' N pohjoispuolella

480

DK: 450, UK: 30

150

Färsaarten vedet

Kaikki troolikalastus aluksilla, joiden enimmäispituus on 180 jalkaa, 12–21 meripeninkulman vyöhykkeellä Färsaarten perusviivoista

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Turskan ja koljan kohdennettu kalastus verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 135 mm, linjan 62° 28' N eteläpuolella ja linjan 6° 30' W itäpuolella olevalla alueella

8 (12)

 

4

Troolaus Färsaarten perusviivoista 21 meripeninkulman vyöhykkeen rajan ulkopuolella. Kyseiset alukset voivat ajanjaksoina 1.3.–31.5. sekä 1.10.–31.12. välisinä aikoina pyytää linjojen 61° 20' ja 62° 00' N välisellä vyöhykkeellä sekä 12–21 meripeninkulman vyöhykkeellä perusviivoista.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Tylppäpyrstömolvan troolikalastus verkoilla, joiden vähimmäissilmäkoko on 100 mm, linjan 61° 30' N eteläpuolella ja linjan 9° 00' W länsipuolella olevalla alueella, linjojen 7° 00' W ja 9° 00' W välisellä alueella linjan 60° 30' N eteläpuolella, sekä pisteet 60° 30' N, 7° 00' W ja 60° 00' N, 6° 00' W yhdistävän linjan lounaispuolella olevalla alueella.

70

DE: 8 (13), FR: 12 (13), UK: 0 (13)

20 (14)

Seidin kohdennettu troolikalastus verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 120 mm; perän vahvikeköyden käyttäminen on sallittua.

70

 

22 (14)

Mustakitaturskan pyynti. Lisenssien kokonaismäärää voidaan lisätä neljällä aluksella parien muodostamiseksi, jos Färsaarten viranomaiset ottavat käyttöön erityisiä sääntöjä mustakitaturskan nk. pääpyyntialueelle pääsyssä.

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Siimakalastus

10

UK: 10

6

Makrillin kalastus

12

DK: 12

12

Sillin kalastus linjan 62° N pohjoispuolella

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Venäjän federaation vedet

Kaikki kalastukset

pm

 

pm

Turskan kalastus

7 (15)

 

pm

Kilohailin kalastus

pm

 

pm


(1)  Arviolta 2 000 tonnin teolliseen käyttöön tarkoitettuja sivusaaliita lukuun ottamatta.

(2)  Voidaan pyytää EY:n vesillä. Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta.

Erityisedellytykset:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla vyöhykkeillä saa ylittää jäljempänä mainittuja määriä:

 

Norjan vedet (WHG/*04N-)

EY

14 512”

(3)  Josta 16 170 tonnia myönnetty Islannille.

(4)  Pyydettävä ennen 30.4.2006.”

(5)  Väistämättömät sivusaaliit mukaan luettuina (turska ei ole sallittu).

(6)  Pyydettävä heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.”

(7)  Käytetään vain 4 ja 8 kohdan nimityksiä.

(8)  Asetuksen (EY) N:o 850/98 soveltaminen, jos rajoituksia.”

(9)  Vain 3 kohdassa olevat nimitykset.”

(10)  Jakoa sovelletaan kurenuotta- ja troolikalastukseen.

(11)  Valittava 11 lisenssistä makrillin kurenuottakalastukseen linjan 62° 00' N eteläpuolella.

(12)  Vuoden 1999 pöytäkirjan mukaisesti turskan ja koljan kohdennettua kalastusta koskevat luvut sisältyvät kohtaan ’Kaikki troolikalastus aluksilla, joiden enimmäispituus on 180 jalkaa, 12–21 meripeninkulman vyöhykkeellä Färsaarten perusviivoista’.

(13)  Nämä luvut viittaavat alusten samanaikaiseen enimmäismäärään.

(14)  Nämä luvut sisältyvät troolausta Färsaarten perusviivoista laskettavan 21 meripeninkulman vyöhykkeen ulkopuolella koskeviin lukuihin.

(15)  Sovelletaan ainoastaan Latvian lipun alla purjehtiviin aluksiin.”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2270/2004 liitteessä olevan 2 osan lestikalaa alueella III koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue:III

Tanska

2612

 

Saksa

15

 

Ruotsi

134

 

EY

2 761”

 


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

8.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005,

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2006/871/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen, 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 300 artiklan 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisö on muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (Bonnin yleissopimus) (2) sopimuspuoli.

(2)

Bonnin yleissopimuksen IV artiklassa määrätään alueellisten sopimusten tekemisestä. Tällaisia sopimuksia olisi tehtävä mahdollisimman pian (yleissopimuksen liitteessä II luetelluista) lajeista, joiden suojelutilanne on epäsuotuisa.

(3)

On aiheellista kiinnittää viipymättä huomiota Afrikan ja Euraasian lintujen muuttoreiteillä muuttaviin vesilintuihin, jotka kuuluvat liitteessä II lueteltuihin lajeihin, jotta voitaisiin parantaa niiden suojelutilannetta ja kerätä tietoa asianmukaisten hoitopäätösten perustaksi.

(4)

Bonnin yleissopimuksen sopimuspuolten ensimmäinen kokous päätti laatia länsipalearktisten sorsalintujen suojelua koskevan sopimuksen. Luonnos kyseiseksi sopimukseksi ulotettiin ja nimettiin myöhemmin koskemaan myös muita muuttavien vesilintujen lajeja.

(5)

Yhteisö on kyseiseen sopimukseen liittyvällä alalla hyväksynyt luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY (3) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (4).

(6)

Komissio osallistui yhteisön puolesta ja neuvoston 7 päivänä kesäkuuta 1995 antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti neuvottelukokoukseen, joka pidettiin Haagissa 12–16 päivänä kesäkuuta 1995. Kokouksessa hyväksyttiin yhteisymmärryksessä sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta, jäljempänä sopimus.

(7)

Sopimus avattiin allekirjoittamista varten 16 päivänä lokakuuta 1995. Se allekirjoitettiin yhteisön puolesta 1 päivänä syyskuuta 1997. Sopimus tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

(8)

Sopimuksen X artiklassa määrätään, että liitteiden muutokset tulevat voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta 90 päivän kuluttua niiden hyväksymisestä sopimuspuolten kokouksessa, ei kuitenkaan sellaisten sopimuspuolten osalta, jotka ovat tehneet varauman tuon artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

(9)

Sopimuksen liitteet muutettiin Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa, marraskuussa 1999 pidetyssä sopimuspuolten ensimmäisessä kokouksessa ja Bonnissa, Saksassa, syyskuussa 2002 pidetyssä sopimuspuolten toisessa kokouksessa annetuilla päätöslauselmilla.

(10)

Yhteisön on nyt aiheellista tehdä kyseinen sopimus,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on oikeus antaa hyväksymisasiakirja sopimuksen XVII artiklan mukaisesti talletettavaksi Alankomaiden kuningaskunnan hallitukselle, joka on sopimuksen tallettaja.

3 artikla

1.   Valtuutetaan komissio yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa hyväksymään yhteisön puolesta sopimuksen X artiklan 5 kappaleen mukaisesti hyväksytyt sopimuksen liitteiden muutokset.

2.   Tässä tehtävässä komissiota avustaa neuvoston nimeämä erityiskomitea.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutus koskee ainoastaan muutoksia, jotka ovat luonnonvaraisten lintujen ja niiden luonnollisen elinympäristön suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön mukaiset ja joista ei aiheudu muutoksia kyseiseen lainsäädäntöön.

4.   Mikäli sopimuksen liitteisiin hyväksyttyä muutosta ei panna täytäntöön asiaan kuuluvassa yhteisön lainsäädännössä 90 päivän kuluessa siitä päivästä, jona muutos hyväksyttiin sopimuspuolten kokouksessa, komissio tekee kyseisten 90 päivän kuluessa varauman muutoksen osalta jättämällä siitä kirjallisen ilmoituksen tallettajalle sopimuksen X artiklan 6 kappaleen mukaisesti. Mikäli muutos pannaan sittemmin täytäntöön, komissio peruuttaa ilmoituksen viipymättä.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 210, 19.7.1982, s. 10.

(3)  EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


SOPIMUS

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta

SOPIMUSPUOLET, JOTKA

PALAUTTAVAT MIELEEN, että muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta vuonna 1979 tehty yleissopimus edistää kansainvälistä yhteistyötä muuttavien eläinlajien suojelemiseksi;

PALAUTTAVAT MYÖS MIELEEN, että Bonnissa lokakuussa 1985 pidetty ensimmäinen yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen istunto kehotti yleissopimuksen sihteeristöä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin länsipalearktisia sorsalintuja koskevan sopimuksen laatimiseksi;

OTTAVAT HUOMIOON, että muuttavat vesilinnut ovat tärkeä osa maailman biologista monimuotoisuutta, joka vuonna 1992 tehdyn biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Agenda 21:n hengen mukaisesti pitäisi säilyttää nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi;

OVAT TIETOISIA tiettyjen muuttavien vesilintulajien pyynnin taloudellisesta, yhteiskunnallisesta, kulttuurillisesta ja virkistyksellisestä hyödystä sekä vesilintujen ympäristöllisestä, ekologisesta, geneettisestä, tieteellisestä, esteettisestä, virkistyksellisestä, kulttuurillisesta, koulutuksellisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta arvosta yleensä;

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että vesilintujen pyytämisen tulee perustua lajien säilyttämiseen, ottaen huomioon kyseisten lajien levinneisyyteen ja biologisiin ominaisuuksiin perustuvan suojeluaseman;

OVAT TIETOISIA siitä, että muuttavat vesilinnut ovat erityisen haavoittuvia, koska ne muuttavat pitkiä matkoja ja ovat riippuvaisia kosteikoista, joiden määrä vähenee ja joita ihmisen luontoa säästämättömät toimenpiteet kuluttavat jatkuvasti, kuten vuonna 1971 tehdyssä vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevassa yleissopimuksessa todetaan;

TOTEAVAT, että on tarpeen ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin muuttavien vesilintulajien ja niiden elinympäristöjen vähenemisen estämiseksi Afrikan ja Euraasian vesilintujen maantieteellisellä muuttoalueella;

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että monenvälisen sopimuksen solmiminen ja sen soveltaminen koordinoidusti ja keskitetysti edistävät merkittävästi muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen tehokasta suojelua; ja

MYÖNTÄVÄT, että sellaisen sopimuksen tehokas soveltaminen edellyttää avun antamista joillekin lintujen levinneisyysalueella oleville valtioille muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen tutkimista ja seurantaa ja kyseisten elinympäristöjen hoitamista varten, sekä tieteellisten ja hallinnollisten laitosten perustamista tai kehittämistä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I artikla

Soveltamisala, määritelmät ja tulkinta

1.   Tämän sopimuksen maantieteellinen soveltamisala on sopimuksen liitteessä 1 määritelty Afrikan ja Euraasian vesilintujen muuttoalue, josta käytetään jäljempänä nimeä ’sopimusalue’.

2.   Tässä sopimuksessa

a)

’yleissopimus’ tarkoittaa vuonna 1979 tehtyä yleissopimusta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta;

b)

’yleissopimuksen sihteeristö’ tarkoittaa yleissopimuksen IX artiklan nojalla perustettua toimielintä;

c)

’vesilinnut’ tarkoittavat sellaisia lintulajeja, jotka ovat ekologisesti riippuvaisia kosteikoista ainakin osan aikaa elinvuodestaan, joiden levinneisyys ulottuu kokonaan tai osittain sopimusalueelle ja jotka on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä 2;

d)

’sopimuksen sihteeristö’ tarkoittaa tämän sopimuksen VI artiklan 7 kappaleen (b) kohdan nojalla perustettua toimielintä;

e)

’sopimuspuolet’ tarkoittavat tämän sopimuksen sopimuspuolia, ellei asiayhteydestä toisin ilmene;

ja

f)

’läsnäolevat ja äänioikeuttaan käyttävät sopimuspuolet’ tarkoittavat niitä sopimuspuolia, jotka ovat läsnä ja äänestävät puolesta tai vastaan. Niitä sopimuspuolia, jotka pidättyvät äänestämästä, ei lasketa läsnäoleviin ja äänioikeuttaan käyttäviin sopimuspuoliin.

Lisäksi yleissopimuksen I artiklan 1(a)–(k) kohdalla on tässä sopimuksessa tarpeellisin muutoksin sama merkitys.

3.   Tämä sopimus on yleissopimuksen IV artiklan 3 kappaleen mukainen sopimus.

4.   Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa. Jokainen viittaus sopimukseen on samalla viittaus sen liitteisiin.

II artikla

Pääperiaatteet

1.   Sopimuspuolet ryhtyvät koordinoituihin toimenpiteisiin säilyttääkseen tai palauttaakseen muuttavien vesilintujen suotuisan suojelutason. Tässä tarkoituksessa ne soveltavat kansallisen toimivaltansa rajoissa tämän sopimuksen III artiklassa määrättyjä toimenpiteitä sekä IV artiklan mukaisessa toimintasuunnitelmassa määritettyjä erityisiä toimenpiteitä.

2.   Sopimuspuolten tulisi 1 kappaleessa määrättyjä toimenpiteitä soveltaessaan ottaa huomioon varovaisuusperiaate.

III artikla

Yleiset suojelutoimenpiteet

1.   Sopimuspuolet ryhtyvät toimenpiteisiin muuttavien vesilintujen suojelemiseksi, kiinnittäen erityisesti huomiota uhanalaisiin lajeihin sekä sellaisiin lajeihin, joiden suojelutaso on epäsuotuisa.

2.   Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet:

a)

myöntävät uhanalaisille muuttaville vesilintulajeille yhtä tehokkaan suojelun kuin yleissopimuksen III artiklan 4 ja 5 kappaleessa myönnetään;

b)

varmistavat, että mikä tahansa muuttavien vesilintujen käyttö perustuu niiden ekologiasta saatavilla oleviin mahdollisimman tarkkoihin tietoihin ja on kestävää sekä lajin että sen säilymistä tukevan ekologisen populaation suhteen;

c)

määrittävät niiden alueella olevia muuttavien vesilintujen esiintymispaikkoja ja elinympäristöjä ja tukevat näiden paikkojen suojelua, hoitoa ja ennallistamista yhteistyössä tämän sopimuksen IX artiklan (a) ja (b) kappaleessa mainittujen elinympäristöjen suojelusta vastaavien toimielinten kanssa;

d)

koordinoivat pyrkimyksiään sen varmistamiseksi, että sopivien elinympäristöjen verkosto säilytetään, tai tarvittaessa palautetaan kyseisten muuttavien vesilintulajien koko levinneisyysalueella, erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa kosteikot ulottuvat kahden tai useamman tämän sopimuksen sopimuspuolen alueelle;

e)

tutkivat ongelmia, joita ihmisen toiminta aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa, ja pyrkivät soveltamaan korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien elinympäristöjen ennallistaminen ja elinympäristön häviämisen korvaaminen;

f)

tekevät yhteistyötä hätätilanteissa, jotka vaativat keskitettyä kansainvälistä toimintaa, sekä näissä tilanteissa uhanalaisimpien muuttavien vesilintulajien määrittämisessä, ja tekevät yhteistyötä sopivien hätätoimenpiteiden kehittämisessä lisätäkseen näiden lajien suojelua sellaisissa tilanteissa sekä yhteistyötä ohjeiden laatimisessa yksittäisille sopimuspuolille, jotka ovat tekemisissä tällaisten tilanteiden kanssa;

g)

estävät alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien vesilintulajien tahallisen siirtämisen ympäristöön ja ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen sellaisten lajien tahattoman vapaaksi päästämisen, jos tällainen siirtäminen tai vapaaksi päästäminen saattaa luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelutason kyseenalaiseksi; jos alkuperäiseen lajistoon kuulumattomia vesilintulajeja on jo siirretty, sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen näitä lajeja muodostamasta mahdollista uhkaa alkuperäiseen lajistoon kuuluville lajeille;

h)

aloittavat tutkimuksen tai tukevat muuttavien vesilintujen biologiaa ja ekologiaa koskevaa tutkimusta, mukaan lukien tutkimus- ja seurantamenetelmien yhtenäistäminen, ja tarvittaessa yhteisen tutkimuksen tai tutkimusyhteistyön aloittaminen ja yhteisten seurantamenetelmien käyttöön ottaminen;

i)

analysoivat koulutusvaatimuksia, jotka koskevat mm. muuttavien vesilintujen tutkimista, seurantaa ja rengastamista sekä kosteikkojen hoitoa määrittääkseen koulutuksen kannalta tärkeimmät aiheet ja alueet, ja tekevät yhteistyötä sopivien koulutusohjelmien kehittämiseksi ja tarjoamiseksi;

j)

kehittävät ja pitävät yllä ohjelmia kasvattaakseen tietoisuutta ja ymmärtämystä muuttavien vesilintujen suojelun tarpeesta yleensä sekä tämän sopimuksen erityisistä tavoitteista ja määräyksistä;

k)

vaihtavat tietoa ja tutkimuksen, seurannan, suojelun ja koulutusohjelmien tuloksia;

ja

l)

tekevät yhteistyötä avustaakseen toisiaan soveltamaan tätä sopimusta erityisesti tutkimukseen ja seurantaan.

IV artikla

Toimintasuunnitelma ja suojeluohjeet

1.   Tämän sopimuksen liitteeseen 3 on lisätty toimintasuunnitelma. Se määrittää seuraaviin otsikkoihin liittyvät ensisijaisia lajeja ja aiheita koskevat toimenpiteet, joihin sopimuspuolet ryhtyvät tämän sopimuksen III artiklassa määriteltyjen yleisten suojelutoimenpiteiden mukaisesti:

a)

lajien suojeleminen;

b)

elinympäristön suojeleminen;

c)

ihmisen toiminnan ohjaaminen;

d)

tutkimus ja seuranta;

e)

koulutus ja tiedottaminen;

ja

f)

täytäntöönpano.

2.   Toimintasuunnitelma tarkistetaan jokaisessa sopimuspuolten kokouksen varsinaisessa istunnossa, ottaen huomioon suojeluohjeet.

3.   Jokainen toimintasuunnitelman muutos hyväksytään sopimuspuolten kokouksessa, ottaen huomioon tämän sopimuksen III artiklan määräykset.

4.   Suojeluohjeet saatetaan sopimuspuolten kokouksen ensimmäisen istunnon hyväksyttäväksi ja tarkistetaan säännöllisesti.

V artikla

Täytäntöönpano ja rahoitus

1.   Jokainen sopimuspuoli:

a)

nimeää tämän sopimuksen soveltamiseksi viranomaisen tai viranomaiset, jotka mm. seuraavat kaikkea toimintaa, jolla voi olla vaikutusta niiden muuttavien vesilintulajien suojelutasoon, joiden levinneisyysalueella kyseinen sopimusvaltio on;

b)

nimeää yhteyspaikan muille sopimuspuolille ja toimittaa yhteystiedot viipymättä sopimuksen sihteeristölle, joka toimittaa ne välittömästi muille sopimuspuolille;

ja

c)

laatii jokaista sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa varten, toisesta istunnosta alkaen, raportin sopimuksen soveltamisesta viitaten erityisesti suojelutoimenpiteisiin, joihin se on ryhtynyt. Sellaisten raporttien muodosta päätetään sopimuspuolten kokouksen ensimmäisessä istunnossa ja sitä tarkistetaan tarvittaessa myöhemmissä sopimuspuolten kokouksen istunnoissa. Jokainen raportti toimitetaan sopimuksen sihteeristölle viimeistään 120 päivää ennen sitä sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa, jota varten raportti on laadittu, ja sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset muille sopimuspuolille.

2.

a)

Jokainen sopimuspuoli osallistuu sopimuksen budjettiin Yhdistyneiden Kansakuntien maksuosuusasteikon mukaisesti. Vesilintujen levinneisyysalueella olevan sopimusvaltion maksuosuus ei voi ylittää 25:tä prosenttia kokonaisbudjetista. Minkään alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön maksuosuuden ei voida edellyttää ylittävän 2,5:tä prosenttia hallinnollisista menoista.

b)

Budjettiin liittyvät päätökset ja tarpeelliseksi katsottavat maksuosuusasteikon muutokset hyväksytään sopimuspuolten kokouksessa yksimielisesti.

3.   Sopimuspuolten kokous voi perustaa sopimuspuolten vapaaehtoisista lahjoituksista tai muista lähteistä saatavilla varoilla suojelurahaston, jonka tarkoituksena on rahoittaa muuttavien vesilintujen suojeluun ja hoitoon liittyvää seurantaa, tutkimusta, koulutusta ja projekteja.

4.   Sopimuspuolia kehotetaan tarjoamaan joko monenvälistä tai kahdenvälistä koulutusapua sekä teknistä ja taloudellista apua muille sopimuspuolille auttaakseen heitä tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanossa.

VI artikla

Sopimuspuolten kokous

1.   Sopimuspuolten kokous on tämän sopimuksen päättävä elin.

2.   Neuvoteltuaan yleissopimuksen sihteeristön kanssa tallettaja kutsuu sopimuspuolten kokouksen istunnon koolle viimeistään vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä. Sen jälkeen sopimuksen sihteeristö kutsuu sopimuspuolten kokouksen varsinaiset istunnot koolle vähintään kolmen vuoden välein, neuvoteltuaan yleissopimuksen sihteeristön kanssa, ellei sopimuspuolten kokous toisin päätä. Mikäli mahdollista, sellaiset istunnot pidetään yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen varsinaisten istuntojen yhteydessä.

3.   Sopimuksen sihteeristö kutsuu koolle sopimuspuolten kokouksen ylimääräisen istunnon, jos vähintään kolmasosa sopimuspuolista sitä kirjallisesti pyytää.

4.   Yhdistyneet Kansakunnat, sen erityisjärjestöt, Kansainvälinen atomienergiajärjestö, mikä tahansa sopimuksen ulkopuolinen valtio sekä kansainvälisten sopimusten sihteeristöt, jotka ovat tekemisissä mm. muuttavien vesilintujen suojelun ja hoidon kanssa, voivat lähettää sopimuspuolten kokousten istuntoihin tarkkailijoita. Jokainen sellaisiin suojeluasioihin tai muuttavien vesilintujen tutkimiseen teknisesti pätevä järjestö tai toimielin voi myös lähettää sopimuspuolten kokouksen istuntoihin tarkkailijoita, ellei vähintään kolmasosa läsnäolevista sopimuspuolista sitä vastusta.

5.   Vain sopimuspuolilla on äänioikeus. Jokaisella sopimuspuolella on yksi ääni, mutta tämän sopimuksen sopimuspuolina olevien alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen äänimäärä on niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa sama kuin sen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden lukumäärä. Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö ei käytä äänioikeuttaan, jos sen jäsenvaltiot käyttävät omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin.

6.   Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, sopimuspuolten kokouksen päätökset tehdään yksimielisesti tai, ellei yksimielisyyttä saavuteta, läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

7.   Ensimmäisessä istunnossaan sopimuspuolten kokous:

a)

hyväksyy menettelysääntönsä yksimielisesti;

b)

perustaa sopimuksen sihteeristön yleissopimuksen sihteeristön yhteyteen hoitamaan tämän sopimuksen VIII artiklassa mainittuja sihteeristön tehtäviä;

c)

perustaa teknisen komitean tämän sopimuksen VII artiklan mukaisesti;

d)

päättää tämän sopimuksen V artiklan 1 kappaleen (c) kohdan mukaisesti laadittujen raporttien muodosta;

e)

päättää kriteereistä, joiden perusteella kiireellisiä suojelutoimenpiteitä vaativa hätätilanne määritellään, ja päättää ehdoista, joilla asetetaan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin.

8.   Jokaisessa varsinaisessa istunnossa sopimuspuolten kokous:

a)

harkitsee ajankohtaisia ja mahdollisia myöhempiä muutoksia muuttavien vesilintujen ja niiden eloonjäännille tärkeiden elinympäristöjen suojelutasossa sekä tarkastelee tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa niihin;

b)

tarkastelee saavutettua edistystä ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä vaikeuksia;

c)

hyväksyy budjetin ja tarkastelee tämän sopimuksen rahoitusjärjestelyihin liittyviä asioita;

d)

käsittelee mitä tahansa sopimuksen sihteeristöön ja teknisen komitean jäsenyyteen liittyviä asioita;

e)

hyväksyy tämän sopimuksen sopimuspuolille ja yleissopimuksen sopimuspuolten kokoukselle toimitettavan raportin;

ja

f)

päättää seuraavan istunnon ajankohdasta ja paikasta.

9.   Missä tahansa istunnossaan sopimuspuolten kokous voi:

a)

antaa tarpeellisiksi tai sopiviksi katsomiaan suosituksia sopimuspuolille;

b)

hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tämän sopimuksen tehokkuuden parantamiseksi ja tarpeen vaatiessa tämän sopimuksen VII artiklan 4 kappaleessa määrättyjä hätätoimenpiteitä;

c)

harkita ehdotuksia ja päättää ehdotuksista tämän sopimuksen muuttamiseksi;

d)

muuttaa toimintasuunnitelmaa tämän sopimuksen IV artiklan 3 kappaleen mukaisesti;

e)

perustaa tarpeellisiksi katsomiaan apuelimiä avustamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, erityisesti toiminnan koordinoimiseksi muiden saman maantieteellisen tai taksonomisen ulottuvuuden omaavien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten nojalla perustettujen toimielinten kanssa;

ja

f)

päättää muista tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.

VII artikla

Tekninen komitea

1.   Tekninen komitea koostuu:

a)

yhdeksästä asiantuntijasta, jotka edustavat sopimusalueen eri osia tasapuolisen maantieteellisen jakauman mukaisesti;

b)

yhdestä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) edustajasta, yhdestä Kansainvälisen vesilintujen ja vesiperäisten maiden tutkimustoimiston (IWRB) edustajasta ja yhdestä Kansainvälisen riistan ja villieläinten suojeluneuvoston (CIC) edustajasta;

ja

c)

yhden kunkin seuraavan alan asiantuntijasta: maatalousekonomia, riistanhoito ja ympäristöoikeus.

Asiantuntijoiden nimittämismenettelystä, heidän toimikaudestaan ja teknisen komitean puheenjohtajan nimittämismenettelystä päättää sopimuspuolten kokous. Puheenjohtaja voi sallia enintään neljän kansainvälisten hallitustenvälisten erityisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen tarkkailijan läsnäolon.

2.   Ellei sopimuspuolten kokous toisin päätä, sopimuksen sihteeristö kutsuu koolle teknisen komitean kokouksen jokaisen sopimuspuolten kokouksen varsinaisen istunnon yhteydessä, sekä vähintään kerran sopimuspuolten kokouksen varsinaisten istuntojen välillä.

3.   Tekninen komitea:

a)

antaa tieteellisiä ja teknisiä neuvoja ja tietoa sopimuspuolten kokoukselle ja sopimuksen sihteeristön välityksellä sopimuspuolille;

b)

antaa toimintasuunnitelmaa, sopimuksen soveltamista ja jatkotutkimusta koskevia suosituksia sopimuspuolten kokoukselle;

c)

laatii jokaiseen sopimuspuolten kokouksen varsinaiseen istuntoon toiminnastaan raportin, joka toimitetaan sopimuksen sihteeristölle vähintään 120 päivää ennen sopimuspuolten kokouksen istuntoa, ja sopimuksen sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset sopimuspuolille;

ja

d)

hoitaa muita sopimuspuolten kokouksen sille antamia tehtäviä.

4.   Jos teknisen komitean mielestä on ilmennyt hätätilanne, joka vaatii välittömien toimenpiteiden hyväksymistä yhden tai useamman muuttavan vesilintulajin suojelutason heikkenemisen välttämiseksi, tekninen komitea voi pyytää sopimuksen sihteeristön kutsumaan kiireellisesti koolle asianosaisten sopimuspuolten kokouksen. Nämä sopimuspuolet kokoontuvat sen jälkeen niin pian kuin mahdollista perustaakseen nopeasti järjestelmän sellaisten lajien suojelemiseksi, jotka ovat erityisen uhanalaisia. Kun sellaisessa kokouksessa on annettu suositus, asianosaiset sopimuspuolet tiedottavat toisilleen ja sopimuksen sihteeristölle sellaisista toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet suosituksen täytäntöönpanemiseksi, tai syistä, joiden vuoksi suositusta ei ole voitu panna täytäntöön.

5.   Tekninen komitea voi perustaa sellaisia työryhmiä, jotka voivat olla tarpeen erityisten tehtävien hoitamiseksi.

VIII artikla

Sopimuksen sihteeristö

Sopimuksen sihteeristön tehtävät ovat:

a)

järjestää ja palvella sopimuspuolten kokouksen istuntoja sekä teknisen komitean kokouksia;

b)

panna toimeen päätöksiä, jotka sopimuspuolten kokous on osoittanut sille;

c)

edistää ja koordinoida sopimukseen sekä toimintasuunnitelmaan perustuvia toimenpiteitä sopimuspuolten kokouksen päätösten mukaisesti;

d)

järjestää yhteyksiä sopimuksen ulkopuolisiin, vesilintujen levinneisyysalueella oleviin valtioihin, sekä helpottaa yhteistyötä sopimuspuolten ja sellaisten kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy suoraan tai välillisesti muuttavien vesilintujen suojeluun ja hoitoon;

e)

kerätä ja arvioida tietoja, jotka edistävät sopimuksen tavoitteita ja täytäntöönpanoa, sekä järjestää sellaisten tietojen asianmukainen levittäminen;

f)

kiinnittää sopimuspuolten kokouksen huomio sellaisiin asioihin, jotka liittyvät tämän sopimuksen tavoitteisiin;

g)

välittää tämän sopimuksen V artiklan 1 kappaleen (a) kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja teknisen komitean raporttien jäljennöksiä sekä niiden raporttien jäljennöksiä, joita sen täytyy toimittaa tämän artiklan (h) kappaleen nojalla, jokaiselle sopimuspuolelle viimeistään 60 päivää ennen jokaisen sopimuspuolten kokouksen varsinaisen istunnon alkamista;

h)

laatia vuosittain ja jokaista sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa varten raportteja sihteeristön työstä ja sopimuksen täytäntöönpanosta;

i)

hoitaa sopimuksen budjettia sekä suojelurahastoa, jos sellainen perustetaan;

j)

antaa yleisölle tätä sopimusta ja sen tavoitteita koskevaa tietoa;

ja

k)

hoitaa muita sopimuksen nojalla tai sopimuspuolten kokouksen toimesta sille uskottuja tehtäviä.

IX artikla

Suhteet muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen kanssa tekemisissä oleviin kansainvälisiin toimielimiin

Sopimuksen sihteeristö neuvottelee:

a)

säännöllisesti yleissopimuksen sihteeristön ja tarpeen vaatiessa niiden toimielimien kanssa, jotka ovat vastuussa sihteeristön tehtävistä niiden sopimusten nojalla, jotka on solmittu yleissopimuksen IV artiklan 3 ja 4 kappaleiden mukaisesti ja jotka liittyvät muuttaviin vesilintuihin, sekä vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen, villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan vuoden 1973 yleissopimuksen, luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskevan vuoden 1968 afrikkalaisen yleissopimuksen, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn vuoden 1979 yleissopimuksen sekä biologista monimuotoisuutta koskevan vuoden 1992 yleissopimuksen nojalla, tarkoituksenaan saada aikaan yhteistyötä sopimuspuolten kokouksen ja mainittujen yleissopimusten sopimuspuolten välillä yhteistä etua koskevissa asioissa, sekä erityisesti toimintasuunnitelman kehittämisessä ja soveltamisessa;

b)

muiden yhteistä etua koskeviin asioihin liittyvien yleissopimusten ja kansainvälisten asiakirjojen sihteeristöjen kanssa;

ja

c)

muiden sellaisten järjestöjen kanssa, jotka ovat toimivaltaisia muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristön suojelun alalla sekä tutkimuksen, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla.

X artikla

Sopimuksen muuttaminen

1.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kokouksen varsinaisessa tai ylimääräisessä istunnossa.

2.   Kukin sopimuspuoli voi tehdä ehdotuksen sopimuksen muuttamisesta.

3.   Esitetyn muutoksen teksti ja sen perustelut toimitetaan sopimuksen sihteeristölle viimeistään 150 päivää ennen istunnon avaamista. Sopimuksen sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset sopimuspuolille. Mahdolliset muutosesitystä koskevat kommentit on toimitettava sopimuksen sihteeristölle viimeistään 60 päivää ennen istunnon avaamista. Sihteeristö toimittaa kaikki viimeiseen kommenttien jättämispäivään jätetyt kommentit sopimuspuolille niin pian kuin mahdollista kyseisen päivän jälkeen.

4.   Muu sopimuksen muutos kuin sen liitteen muutos on hyväksyttävä läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, ja astuu sen hyväksyneiden sopimuspuolten osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa sopimuksen muutoksen hyväksymisen aikaisista sopimuspuolista on tallettanut muutoksen hyväksymiskirjan tallettajan huostaan. Jokaisen sopimuspuolen osalta, joka tallettaa hyväksymiskirjan sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut hyväksymiskirjansa, muutos tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kyseinen sopimuspuoli tallettaa hyväksymiskirjansa.

5.   Uudet liitteet ja liitteiden muutokset hyväksytään läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, ja ne tulevat voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta 90 päivän kuluttua niiden hyväksymisestä sopimuspuolten kokouksessa, ei kuitenkaan sellaisten sopimuspuolten osalta, jotka ovat tehneet varauman tämän artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

6.   Tämän artiklan 5 kappaleessa mainittujen 90 päivän kuluessa sopimuspuoli voi tehdä varauman uuden liitteen tai liitteen muutoksen osalta jättämällä siitä kirjallisen ilmoituksen tallettajalle. Sellainen varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle, minkä jälkeen uusi liite tai liitteen muutos tulee kyseisen sopimuspuolen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä varauman peruuttamispäivästä.

XI artikla

Tämän sopimuksen vaikutus kansainvälisiin yleissopimuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön

1.   Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksin, joita sopimuspuolella voi olla voimassaolevien kansainvälisten sopimusten tai yleissopimusten perusteella.

2.   Tämän sopimuksen määräykset eivät millään tavalla vaikuta sopimuspuolen oikeuteen pitää yllä tai hyväksyä tiukempia muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristön suojelua koskevia määräyksiä.

XII artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Mahdolliset kahden tai useamman sopimuspuolen väliset riidat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta ratkaistaan näiden sopimuspuolten välisin neuvotteluin.

2.   Jos riitaa ei pystytä ratkaisemaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, sopimuspuolet voivat yhteisestä suostumuksesta antaa sen ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä, erityisesti Haagin pysyvässä välitystuomioistuimessa, jolloin välitystuomio sitoo erimielisyyden välimiesmenettelyyn saattaneita sopimuspuolia.

XIII artikla

Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1.   Tämä sopimus on avoinna jokaisen levinneisyysalueella olevan valtion allekirjoittamista varten, riippumatta siitä, onko sen lainkäyttövaltaan kuuluvia alueita sopimusalueella, tai sellaisen alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön allekirjoittamista varten, jonka jäsenistä vähintään yksi on levinneisyysalueella oleva valtio, ja se voidaan joko:

a)

allekirjoittaa ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa;

tai

b)

ratifioimista tai hyväksymistä koskevin varaumin, mitä seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen.

2.   Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Haagissa sen voimaantulopäivään saakka.

3.   Tämä sopimus on avoinna 1 kappaleessa tarkoitetun levinneisyysalueella olevan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön liittymistä varten sopimuksen voimaantulopäivästä lähtien.

4.   Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

XIV artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun vähintään neljätoista muuttavien vesilintujen levinneisyysalueella olevaa valtiota tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joista vähintään seitsemän on Afrikasta ja seitsemän Euraasiasta, on allekirjoittanut sen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa tai on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tämän sopimuksen XIII artiklan mukaisesti.

2.   Sellaisen levinneisyysalueella olevan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, joka on:

a)

allekirjoittanut tämän sopimuksen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa;

b)

ratifioinut tai hyväksynyt tämän sopimuksen; tai

c)

liittynyt tähän sopimukseen sen päivän jälkeen, jona sopimuksen voimaantulolle tarpeellinen määrä levinneisyysalueella olevia valtioita tai alueellisia taloudellisen yhdentymisen järjestöjä on allekirjoittanut sen ilman varaumaa tai on ratifioinut tai hyväksynyt sen, tämä sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun kyseinen valtio tai järjestö on allekirjoittanut sopimuksen ilman varaumaa tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

XV artikla

Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voi tehdä yleisvaraumia. Valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi kuitenkin, allekirjoittaessaan sopimuksen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, tehdä mitä tahansa sopimuksen alaan kuuluvia lajeja tai toimintasuunnitelman erityistä määräystä koskevan erityisvarauman. Varauman tehnyt valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi milloin tahansa peruuttaa varauman ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Varauman kohteena olleet määräykset eivät sido sellaista valtiota tai järjestöä ennen kuin kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona varauma on peruutettu.

XVI artikla

Irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

XVII artikla

Tallettaja

1.   Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen huostaan, joka toimii tallettajana. Tallettaja toimittaa kunkin tekstin oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille tämän sopimuksen XIII artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle sen jälkeen, kun se on perustettu.

2.   Heti kun tämä sopimus tulee voimaan, tallettaja toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle kirjaamista ja julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

3.   Tallettaja ilmoittaa kaikille sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle:

a)

allekirjoittamisista;

b)

ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c)

tämän sopimuksen voimaantulopäivästä sekä uusista liitteistä ja sopimuksen tai sen liitteiden muutoksista;

d)

uutta liitettä tai liitteen muutosta koskevista varaumista;

e)

varaumia koskevista ilmoituksista tai varaumien peruuttamisista;

ja

f)

sopimuksen irtisanomista koskevista ilmoituksista.

Tallettaja toimittaa kaikille tämän sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle varaumien, uusien liitteiden ja sopimuksen tai sen liitteiden muutosten tekstit.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa 16 päivänä kesäkuuta 1995

LIITE 1

SOPIMUSALUEEN MÄÄRITELMÄ

Sopimusalueen raja määritellään seuraavasti: Pohjoisnavalta etelään pitkin 130°:ta läntistä pituutta 75°:seen pohjoista leveyttä, siitä itään ja kaakkoon Melvillensalmen, Prince Regentin lahdelman, Boothianlahden, Foxen altaan, Foxen kanavan ja Hudsoninsalmen kautta luoteis-Atlantille kohtaan, jossa 60° pohjoista leveyttä ja 60° läntistä pituutta kohtaavat; siitä kaakkoon luoteis-Atlantin halki kohtaan 50° pohjoista leveyttä ja 30° läntistä pituutta; siitä etelään pitkin 30°:ta läntistä pituutta 10°:seen pohjoista leveyttä; siitä kaakkoon päiväntasaajalle 20°:seen läntistä pituutta; siitä etelään pitkin 20°:ta läntistä pituutta 40°:seen eteläistä leveyttä; siitä itään pitkin 40°:ta eteläistä leveyttä 60°:seen itäistä leveyttä; siitä pohjoiseen pitkin 60°:ta itäistä pituutta 35°:seen pohjoista leveyttä; siitä itä-koilliseen laajassa kehässä Altaivuorten länsiosaan kohtaan 49° pohjoista leveyttä ja 87° 27' itäistä pituutta; siitä koilliseen laajassa kehässä Jäämeren rannikolle kohtaan 130° itäistä pituutta; siitä pohjoiseen pitkin 130°:ta itäistä pituutta Pohjoisnavalle. Sopimusalueen rajat esitetään seuraavassa kartassa.

Sopimusalueen kartta

Image

LIITE 2

VESILINTULAJIT, JOIHIN TÄTÄ SOPIMUSTA SOVELLETAAN (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Afrikanpingviini

GAVIIDAE

Gavia stellata

Kaakkuri

Gavia arctica

Kuikka

Gavia immer

Amerikanjääkuikka

Gavia adamsii

Jääkuikka

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Pikku-uikku

Podiceps cristatus

Silkkiuikku

Podiceps grisegena

Härkälintu

Podiceps auritus

Mustakurkku-uikku

Podiceps nigricollis

Mustakaulauikku

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Pelikaani

Pelecanus rufescens

Afrikanpelikaani

Pelecanus crispus

Kiharapelikaani

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Kapinsuula

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Töyhtömerimetso

Phalacrocorax pygmeus

Pikkumerimetso

Phalacrocorax neglectus

Matalikkomerimetso

Phalacrocorax carbo

Merimetso

Phalacrocorax nigrogularis

Arabianmerimetso

Phalacrocorax capensis

Kapinmerimetso

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Varjostajahaikara

Egretta vinaceigula

Ruskokurkkuhaikara

Egretta garzetta

Silkkihaikara

Egretta gularis

Riuttahaikara

Egretta dimorpha

Madagaskarinsilkkihaikara

Ardea cinerea

Harmaahaikara

Ardea melanocephala

Kobolttihaikara

Ardea purpurea

Ruskohaikara

Casmerodius albus

Jalohaikara

Mesophoyx intermedia

Pikkujalohaikara

Bubulcus ibis

Lehmähaikara

Ardeola ralloides

Rääkkähaikara

Ardeola idae

Valkorääkkähaikara

Ardeola rufiventris

Punavatsahaikara

Nycticorax nycticorax

Yöhaikara

Ixobrychus minutus

Pikkuhaikara

Ixobrychus sturmii

Sinipikkuhaikara

Botaurus stellaris

Kaulushaikara

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Afrikaniibishaikara

Anastomus lamelligerus

Afrikanrakonokka

Ciconia nigra

Mustahaikara

Ciconia abdimii

Savannihaikara

Ciconia episcopus

Piispahaikara

Ciconia ciconia

Kattohaikara

Leptoptilos crumeniferus

Afrikanmarabu

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Kenkänokka

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Pronssi-iibis

Geronticus eremita

Töyhtöiibis

Threskiornis aethiopicus

Pyhäiibis

Platalea leucorodia

Kapustahaikara

Platalea alba

Afrikankapustahaikara

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

Flamingo

Phoenicopterus minor

Pikkuflamingo

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Ruskoviheltäjäsorsa

Dendrocygna viduata

Huppuviheltäjäsorsa

Thalassornis leuconotus

Lampisorsa

Oxyura leucocephala

Viuhkasorsa

Oxyura maccoa

Afrikankuparisorsa

Cygnus olor

Kyhmyjoutsen

Cygnus cygnus

Laulujoutsen

Cygnus columbianus

Pikkujoutsen

Anser brachyrhynchus

Lyhytnokkahanhi

Anser fabalis

Metsähanhi

Anser albifrons

Tundrahanhi

Anser erythropus

Kiljuhanhi

Anser anser

Merihanhi

Branta leucopsis

Valkoposkihanhi

Branta bernicla

Sepelhanhi

Branta ruficollis

Punakaulahanhi

Alopochen aegyptiacus

Afrikanhanhi

Tadorna ferruginea

Ruostesorsa

Tadorna cana

Kapinsorsa

Tadorna tadorna

Ristisorsa

Plectropterus gambensis

Kannushanhi

Sarkidiornis melanotos

Kyhmysorsa

Nettapus auritus

Afrikankääpiösorsa

Anas penelope

Haapana

Anas strepera

Harmaasorsa

Anas crecca

Tavi

Anas capensis

Täplätavi

Anas platyrhynchos

Sinisorsa

Anas undulata

Keltanokkasorsa

Anas acuta

Jouhisorsa

Anas erythrorhyncha

Punanokkasorsa

Anas hottentota

Pikkutavi

Anas querquedula

Heinätavi

Anas clypeata

Lapasorsa

Marmaronetta angustirostris

Marmorisorsa

Netta rufina

Punapäänarsku

Netta erythrophthalma

Ruskonarsku

Aythya ferina

Punasotka

Aythya nyroca

Ruskosotka

Aythya fuligula

Tukkasotka

Aythya marila

Lapasotka

Somateria mollissima

Haahka

Somateria spectabilis

Kyhmyhaahka

Polysticta stelleri

Allihaahka

Clangula hyemalis

Alli

Melanitta nigra

Mustalintu

Melanitta fusca

Pilkkasiipi

Bucephala clangula

Telkkä

Mergellus albellus

Uivelo

Mergus serrator

Tukkakoskelo

Mergus merganser

Isokoskelo

GRUIDAE

Balearica pavonina

Kruunukurki

Balearica regulorum

Etelänkruunukurki

Grus leucogeranus

Lumikurki

Grus virgo

Neitokurki

Grus paradisea

Hopeakurki

Grus carunculatus

Helttakurki

Grus grus

Kurki

RALLIDAE

Sarothrura elegans

Rokkorääkkiäinen

Sarothrura boehmi

Luhtarääkkiäinen

Sarothrura ayresi

Pilkkarääkkiäinen

Rallus aquaticus

Luhtakana

Rallus caerulescens

Kafferiluhtakana

Crecopsis egregia

Savannihuitti

Crex crex

Ruisrääkkä

Amaurornis flavirostris

Mustahuitti

Porzana parva

Pikkuhuitti

Porzana pusilla

Kääpiöhuitti

Porzana porzana

Luhtahuitti

Aenigmatolimnas marginalis

Viiruhuitti

Porphyrio alleni

Kurnuliejukana

Gallinula chloropus

Liejukana

Gallinula angulata

Pikkuliejukana

Fulica cristata

Kruununokikana

Fulica atra

Nokikana

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Luolakahlaaja

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

Meriharakka

Haematopus moquini

Afrikanmeriharakka

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Pitkäjalka

Recurvirostra avosetta

Avosetti

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

Sahelinpaksujalka

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

Krokotiilinvartija

Glareola pratincola

Pääskykahlaaja

Glareola nordmanni

Aropääskykahlaaja

Glareola ocularis

Madagaskarinpääskykahlaaja

Glareola nuchalis

Kivikkopääskykahlaaja

Glareola cinerea

Harmaapääskykahlaaja

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

Kapustarinta

Pluvialis fulva

Siperiankurmitsa

Pluvialis squatarola

Tundrakurmitsa

Charadrius hiaticula

Tylli

Charadrius dubius

Pikkutylli

Charadrius pecuarius

Afrikantylli

Charadrius tricollaris

Kolmivyötylli

Charadrius forbesi

Ruskonaamatylli

Charadrius pallidus

Ruskovyötylli

Charadrius alexandrinus

Mustajalkatylli

Charadrius marginatus

Hietatylli

Charadrius mongolus

Ylänkötylli

Charadrius leschenaultii

Aavikkotylli

Charadrius asiaticus

Kaspiantylli

Eudromias morinellus

Keräkurmitsa

Vanellus vanellus

Töyhtöhyyppä

Vanellus spinosus

Kynsihyyppä

Vanellus albiceps

Viiksihyyppä

Vanellus senegallus

Tuhkahyyppä

Vanellus lugubris

Kulohyyppä

Vanellus melanopterus

Laidunhyyppä

Vanellus coronatus

Kruunuhyyppä

Vanellus superciliosus

Ruskorintahyyppä

Vanellus gregarius

Arohyyppä

Vanellus leucurus

Suohyyppä

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Lehtokurppa

Gallinago stenura

Suippopyrstökurppa

Gallinago media

Heinäkurppa

Gallinago gallinago

Taivaanvuohi

Lymnocryptes minimus

Jänkäkurppa

Limosa limosa

Mustapyrstökuiri

Limosa lapponica

Punakuiri

Numenius phaeopus

Pikkukuovi

Numenius tenuirostris

Siperiankuovi

Numenius arquata

Kuovi

Tringa erythropus

Mustaviklo

Tringa totanus

Punajalkaviklo

Tringa stagnatilis

Lampiviklo

Tringa nebularia

Valkoviklo

Tringa ochropus

Metsäviklo

Tringa glareola

Liro

Tringa cinerea

Rantakurvi

Tringa hypoleucos

Rantasipi

Arenaria interpres

Karikukko

Calidris tenuirostris

Vuorisirri

Calidris canutus

Isosirri

Calidris alba

Pulmussirri

Calidris minuta

Pikkusirri

Calidris temminckii

Lapinsirri

Calidris maritima

Merisirri

Calidris alpina

Suosirri

Calidris ferruginea

Kuovisirri

Limicola falcinellus

Jänkäsirriäinen

Philomachus pugnax

Suokukko

Phalaropus lobatus

Vesipääsky

Phalaropus fulicaria

Isovesipääsky

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Valkosilmälokki

Larus hemprichii

Nokilokki

Larus canus

Kalalokki

Larus audouinii

Välimerenlokki

Larus marinus

Merilokki

Larus dominicanus

Etelänselkälokki

Larus hyperboreus

Isolokki

Larus glaucoides

Grönlanninlokki

Larus argentatus

Harmaalokki

Larus heuglini

Idänselkälokki

Larus armenicus

Armenianlokki

Larus cachinnans

Aroharmaalokki

Larus fuscus

Selkälokki

Larus ichthyaetus

Mustapäälokki

Larus cirrocephalus

Harmaapäälokki

Larus hartlaubii

Namibianlokki

Larus ridibundus

Naurulokki

Larus genei

Kaitanokkalokki

Larus melanocephalus

Mustanmerenlokki

Xema sabini

Pikkulokki

Xema sabini

Tiiralokki

Sterna nilotica

Hietatiira

Sterna caspia

Räyskä

Sterna maxima

Kuningastiira

Sterna bengalensis

Pikkutöyhtötiira

Sterna bergii

Töyhtötiira

Sterna sandvicensis

Riuttatiira

Sterna dougallii

Ruusutiira

Sterna vittata

Eteläntiira

Sterna hirundo

Kalatiira

Sterna paradisaea

Lapintiira

Sterna albifrons

Pikkutiira

Sterna saundersi

Arabianmerentiira

Sterna balaenarum

Afrikanpikkutiira

Sterna repressa

Arabiantiira

Chlidonias hybridus

Valkoposkitiira

Chlidonias leucopterus

Valkosiipitiira

Chlidonias niger

Mustatiira

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Afrikansaksinokka


(1)  Kuten hyväksytty osapuolten toisessa istunnossa, joka pidettiin 25–27 päivänä syyskuutta 2002 Bonnissa Saksassa.

LIITE 3

TOIMINTASUUNNITELMA (1)

1.   Soveltamisala

1.1   Toimintasuunnitelmaa sovelletaan tämän liitteen taulukossa 1 lueteltujen muuttavien vesilintujen populaatioihin (jäljempänä ’taulukko 1’).

1.2   Tämän liitteen taulukko 1 on sen erottamaton osa. Viittaukset tähän toimintasuunnitelmaan ovat samalla viittauksia taulukkoon 1.

2.   Lajien suojeleminen

2.1   Oikeustoimenpiteet

2.1.1   Sopimuspuolet, joiden alueella on taulukon 1 sarakkeessa A lueteltuja populaatioita, suojelevat näitä populaatioita tämän sopimuksen III artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti. Tällaiset sopimuspuolet erityisesti ja ottaen huomioon alla olevan 2.1.3 kappaleen määräykset:

a)

kieltävät kyseisten, niiden alueilla oleviin populaatioihin kuuluvien lintujen pyynnin ja niiden munien ottamisen;

b)

kieltävät tahallisen häirinnän siinä määrin kuin häirinnällä olisi merkitystä kyseisen populaation suojelulle;

ja

c)

kieltävät yllä olevan a kohdan mukaisesti asetettujen kieltojen vastaisesti pyydettyjen kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen tai niiden munien hallussapidon tai käytön ja kaupan, sekä sellaisten lintujen ja niiden munien tunnistettavissa olevien osien tai johdannaisten hallussapidon tai käytön ja kaupan.

Poikkeuksena ainoastaan sarakkeen A luokassa 2 ja 3 lueteltujen ja tähdellä merkittyjen populaatioiden osalta metsästys voi jatkua lajien kestävän käytön periaatteen mukaisesti, kun sellaisten populaatioiden metsästys on pitkäaikainen kulttuuriperinne. Tällainen lajien kestävä käyttö tapahtuu lajikohtaisen toimintasuunnitelman erityismääräysten puitteissa asianmukaisella kansainvälisellä tasolla.

2.1.2   Sopimuspuolet, joiden alueella on taulukossa 1 lueteltuja populaatioita, sääntelevät kaikkien taulukon 1 sarakkeessa B lueteltuihin populaatioihin kuuluvien lintujen pyyntiä ja niiden munien ottamista. Sellaisten oikeustoimenpiteiden tarkoituksena on ylläpitää kyseisiä populaatioita tai vaikuttaa niiden suotuisan suojelutason palauttamiseen sekä varmistaa parhaiden saatavilla olevien populaatioiden muutoksia koskevien tietojen perusteella, että pyytäminen tai muu käyttö on kestävää. Ottaen huomioon alla olevan 2.1.3 kappaleen määräykset tällaisilla oikeustoimenpiteillä erityisesti:

a)

kielletään kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen pyytäminen niiden lisääntymisen eri vaiheiden aikana ja kun niillä on poikasia, sekä kun ne ovat palaamassa lisääntymisalueelleen, jos pyytämisellä on epäsuotuisa vaikutus kyseisen populaation suojelutasoon;

b)

säännellään pyyntitapoja;

c)

määrätään tarvittaessa pyyntiä koskevista rajoituksista, ja järjestetään riittävä valvonta sen varmistamiseksi, että näitä rajoituksia noudatetaan;

ja

d)

kielletään tämän kappaleen määräysten mukaisesti asetettujen kieltojen vastaisesti pyydettyjen kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen ja munien hallussapito tai käyttö ja kauppa, sekä sellaisten lintujen ja niiden munien osien hallussapito tai käyttö ja kauppa.

2.1.3   Sopimuspuolet voivat myöntää poikkeuksia 2.1.1 ja 2.1.2 kappaleessa määrätyistä kielloista, yleissopimuksen III artiklan 5 kappaleen määräyksistä riippumatta, kun asiaan ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua, seuraavia tarkoituksia varten:

a)

vakavien vahinkojen estämiseksi sadolle, vedelle ja kalataloudelle;

b)

ilmailun turvallisuuden tai muiden ensisijaisen tärkeiden yleisten etujen vuoksi;

c)

tutkimusta ja koulutusta varten, sekä tähän tarkoitukseen tarvittavaa populaatioiden palauttamista ja lisäämistä varten;

d)

tiettyjen lintujen pienen määrän pyytämisen tai vangitsemisen tai muun asiallisen käytön sallimiseksi tarkkaan valvotuissa oloissa, valikoiden ja rajoitetussa määrin;

ja

e)

kyseisten populaatioiden lisääntymisen tai säilymisen edistämiseksi.

Tällaiset poikkeukset ovat sisällöltään tarkkoja ja alueellisesti ja ajallisesti rajoitettuja, eikä niitä käytetä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden vahingoksi. Sopimuspuolet ilmoittavat mahdollisimman pian sopimuksen sihteeristölle tämän määräyksen mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

2.2   Lajikohtaiset toimintasuunnitelmat

2.2.1   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää ja panna täytäntöön ensisijaisesti sellaisia kansainvälisiä lajikohtaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 sarakkeen A luokassa 1 lueteltuja populaatioita, ja lisäksi sellaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 A sarakkeessa lueteltuja tähdellä merkittyjä populaatioita. Sopimuksen sihteeristö koordinoi tällaisten suunnitelmien yhtenäistämistä ja täytäntöönpanoa.

2.2.2   Sopimuspuolet valmistelevat ja panevat täytäntöön kansallisia lajikohtaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 sarakkeessa A lueteltuja populaatioita, tarkoituksenaan parantaa niiden suojelutasoa kokonaisuudessaan. Toimintasuunnitelmaan sisältyy erityiset määräykset tähdellä merkittyjen populaatioiden osalta. Tarvittaessa tulisi tarkastella ongelmaa, joka koskee metsästäjien vahingossa tappamia lintuja lajien virheellisen tunnistamisen seurauksena.

2.3   Hätätoimenpiteet

Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä toistensa kanssa hätätoimenpiteitä taulukossa 1 lueteltuja populaatioita varten, kun missä tahansa sopimusalueella ilmenee poikkeuksellisen epäsuotuisia tai uhanalaistavia olosuhteita.

2.4   Palauttaminen

Sopimuspuolet toimivat erityisen huolellisesti palauttaessaan taulukossa 1 lueteltuja populaatioita sellaisiin niiden perinteisen levinneisyysalueen osiin, joissa niitä ei enää ole. Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään asianmukaisiin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan yksityiskohtaisen palauttamissuunnitelman ja noudattamaan sitä. Palauttamissuunnitelmien tulisi olla kansallisten ja tarvittaessa kansainvälisten lajikohtaisten toimintasuunnitelmien erottamaton osa. Palauttamissuunnitelmaan tulisi sisältyä arvio ympäristövaikutuksista ja se tulisi olla laajalti saatavilla. Sopimuspuolet ilmoittavat sopimuksen sihteeristölle etukäteen kaikista taulukossa 1 lueteltuja populaatioita koskevista palauttamisohjelmista.

2.5   Lajien istuttaminen

2.5.1   Sopimuspuolet kieltävät sellaisten alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien eläin- ja kasvilajien istuttamisen, jotka voivat olla haitallisia taulukossa 1 luetelluille populaatioille, mikäli ne katsovat tämän tarpeelliseksi.

2.5.2   Sopimuspuolet vaativat asianmukaisia varotoimenpiteitä välttääkseen alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien tarhalintujen tahattoman vapaaksi pääsemisen, mikäli ne katsovat tämän tarpeelliseksi.

2.5.3   Sopimuspuolet ryhtyvät mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa toimenpiteisiin, mukaan luettuna lintujen pyytäminen, varmistaakseen, että alkuperäiseen lajistoon kuulumattomat lajit tai niiden risteytykset eivät aiheuta vaaraa taulukossa 1 luetelluille populaatioille, kun niitä on jo istutettu sopimuspuolten alueelle.

3.   Elinympäristön suojeleminen

3.1   Elinympäristöselvitykset

3.1.1   Sopimuspuolet julkaisevat kansallisia selvityksiä niiden alueella olevista elinympäristöistä, jotka ovat merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille, tarvittaessa yhteistyössä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3.1.2   Sopimuspuolet pyrkivät ensisijaisesti määrittämään kaikki alueet, jotka ovat kansainvälisesti tai kansallisesti merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille.

3.2   Alueiden suojelu

3.2.1   Sopimuspuolet pyrkivät jatkamaan suojelualueiden perustamista säilyttääkseen elinympäristöjä, jotka ovat merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille, sekä kehittämään ja panemaan täytäntöön näiden alueiden hoitosuunnitelmia.

3.2.2   Sopimuspuolet pyrkivät suojelemaan erityisesti niitä kosteikkoja, jotka täyttävät kansainvälisesti hyväksytyt, kansainvälisesti merkittäviä alueita koskevat kriteerit.

3.2.3   Sopimuspuolet pyrkivät käyttämään kaikkia niiden alueella olevia kosteikkoja järkevästi ja kestävästi. Erityisesti sopimuspuolet pyrkivät välttämään taulukossa 1 lueteltuja populaatioita tukevien elinympäristöjen huononemista ja häviämistä ottamalla käyttöön asianmukaisia määräyksiä tai vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä. Erityisesti sopimuspuolet pyrkivät:

a)

varmistamaan mahdollisuuksien mukaan, että käytössä on riittävä lainsäädäntöön perustuva kansainvälisten normien mukainen valvonta, joka liittyy maataloudessa käytettäviin kemikaaleihin, tuholaisten torjuntaan ja jätevesien käsittelyyn, jotta niiden kielteinen vaikutus taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin on mahdollisimman vähäinen;

ja

b)

valmistelemaan ja jakamaan asianmukaisilla kielillä tiedotusaineistoa, jossa mainitaan sellaiset voimassaolevat määräykset, laatuvaatimukset ja valvontatoimenpiteet sekä niiden hyöty ihmisille ja luonnolle.

3.2.4   Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään ekosysteemilähestymistapaan perustuvia strategioita kaikkien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden elinympäristöjen säilyttämiseksi, mukaan luettuna hajallaan olevien populaatioiden elinympäristöt.

3.3   Alueiden kunnostus ja ennallistaminen

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan kunnostamaan tai ennallistamaan alueita, jotka ovat aikaisemmin olleet merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille.

4.   Ihmisen toiminnan ohjaaminen

4.1   Metsästys

4.1.1   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että niiden metsästyslainsäädännössä toteutetaan tässä toimintasuunnitelmassa tarkoitettu kestävän käytön periaate, ottaen huomioon kyseisten vesilintupopulaatioiden koko maantieteellinen levinneisyysalue sekä niiden biologiset ominaispiirteet.

4.1.2   Sopimuspuolet pitävät sopimuksen sihteeristön ajan tasalla lainsäädännöstään, joka liittyy taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden metsästykseen.

4.1.3   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää luotettava ja yhtenäinen järjestelmä metsästystä koskevien tietojen keräämiseen, arvioidakseen taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden vuosittaista metsästystä. Sopimuspuolet toimittavat sopimuksen sihteeristölle arviot kunkin populaation vuosittaisesta pyyntimäärästä, kun sellainen on saatavilla.

4.1.4   Sopimuspuolet pyrkivät poistamaan lyijyhaulien käytön metsästyksessä kosteikkoalueilla vuoteen 2000 mennessä.

4.1.5   Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön toimenpiteitä vähentääkseen myrkkysyöttien käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan poistaakseen sen.

4.1.6   Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön toimenpiteitä vähentääkseen laitonta pyyntiä ja mahdollisuuksien mukaan poistaakseen sen.

4.1.7   Tarvittaessa sopimuspuolet kannustavat metsästäjiä perustamaan kerhoja ja järjestöjä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, koordinoidakseen toimintaansa ja auttaakseen varmistamaan kestävän käytön.

4.1.8   Tarvittaessa sopimuspuolet edistävät sellaisen metsästäjien pätevyyskokeen vaatimuksen käyttöä, johon sisältyy muun muassa lintujen tunnistaminen.

4.2   Ekoturismi

4.2.1   Sopimuspuolet rohkaisevat tarvittaessa, ei kuitenkaan suojelualueiden ydinvyöhykkeiden osalta, laatimaan yhteistyöohjelmia kaikkien asianosaisten kanssa kehittääkseen järkevää ja asianmukaista ekoturismia sellaisilla kosteikoilla, joilla on taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä.

4.2.2   Sopimuspuolet pyrkivät yhteistyössä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa arvioimaan kustannuksia, hyötyä ja muita seurauksia, jotka voivat aiheutua ekoturismista sellaisilla valituilla kosteikkoalueilla, joilla on taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä. Sopimuspuolet antavat tällaisten arviointien tulokset tiedoksi sopimuksen sihteeristölle.

4.3   Muu ihmisen toiminta

4.3.1   Sopimuspuolet arvioivat sellaisten ehdotettujen hankkeiden vaikutusta, jotka todennäköisesti johtavat 3.2 kappaleessa tarkoitetuilla alueilla olevien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden ja ihmisen etujen välisiin ristiriitoihin, ja julkistavat arviointien tulokset.

4.3.2   Sopimuspuolet pyrkivät keräämään tietoa vahingoista, joita taulukossa 1 luetellut populaatiot ovat aiheuttaneet erityisesti sadolle ja kalataloudelle, ja ilmoittavat tulokset sopimuksen sihteeristölle.

4.3.3   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan määrittää asianmukaisia menetelmiä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden aiheuttamien vahinkojen, erityisesti sato- ja kalatalousvahinkojen, minimoimiseksi tai vahinkojen vaikutusten lieventämiseksi muualla maailmassa saatujen kokemusten avulla.

4.3.4   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää lajikohtaisia toimintasuunnitelmia merkittäviä vahinkoja, erityisesti sato- ja kalatalousvahinkoja aiheuttavia populaatioita varten. Sopimuksen sihteeristö koordinoi tällaisten suunnitelmien kehittämistä ja yhtenäistämistä.

4.3.5   Sopimuspuolet edistävät mahdollisuuksien mukaan korkeita ympäristövaatimuksia rakennelmien suunnittelemisessa ja rakentamisessa vähentääkseen niiden vaikutusta taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin. Sopimuspuolten tulisi harkita toimenpiteitä jo olemassaolevien rakennelmien vaikutusten vähentämiseksi, mikäli on ilmeistä, että niillä on kielteisiä vaikutuksia kyseisiin populaatioihin.

4.3.6   Tapauksissa, joissa ihmisen aiheuttama häirintä uhkaa taulukossa 1 lueteltujen vesilintupopulaatioiden suojelutasoa, sopimuspuolten tulisi pyrkiä ryhtymään toimenpiteisiin rajoittaakseen uhkaa. Tarvittaviin toimenpiteisiin voisi sisältyä muun muassa sellaisten häiriöttömien vyöhykkeiden perustaminen suojelualueille, joille yleisöllä ei ole pääsyä.

5.   Tutkimus ja seuranta

5.1   Sopimuspuolet pyrkivät tekemään tutkimustyötä alueilla, joista tietoa on vähän ja joilla voi olla merkittäviä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä. Tällaisten tutkimusten tulokset jaetaan laajalti.

5.2   Sopimuspuolet pyrkivät seuraamaan taulukossa 1 lueteltuja populaatioita. Tällaisen seurannan tulokset julkistetaan tai lähetetään asianmukaisille kansainvälisille järjestöille, jotta populaatioiden tilaa ja muutossuuntia voidaan tarkastella.

5.3   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen lintupopulaatioiden muutossuuntien mittaamista kriteerinä tällaisten populaatioiden tilan kuvaamiselle.

5.4   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan määrittää kaikkien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden muuttoreitit käyttämällä saatavilla olevaa tietoa populaatioiden levinneisyydestä ja laskentatuloksista niiden lisääntymiskauden aikana ja sen ulkopuolella sekä osallistumalla koordinoituihin rengastusohjelmiin.

5.5   Sopimuspuolet pyrkivät panemaan alulle ja tukemaan yhteisiä tutkimushankkeita, jotka koskevat taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden ekologiaa ja muutoksia sekä niiden elinympäristöjä, määrittääkseen niiden erityisvaatimukset sekä sopivimmat menetelmät niiden suojelua ja hoitoa varten.

5.6   Sopimuspuolet pyrkivät suorittamaan tutkimuksia, jotka koskevat kosteikkojen häviämisen, huononemisen ja häiriöiden vaikutuksia taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden käyttämien kosteikkojen kantokykyyn, sekä tällaisten populaatioiden muuttoliikkeisiin.

5.7   Sopimuspuolet pyrkivät suorittamaan tutkimuksia, jotka koskevat metsästyksen ja kaupan vaikutusta taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin ja näiden käyttömuotojen merkitystä paikalliselle taloudelle ja kansantaloudelle.

5.8   Sopimuspuolet pyrkivät tekemään yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tukemaan tutkimus- ja seurantahankkeita.

6.   Koulutus ja tiedottaminen

6.1   Sopimuspuolet järjestävät tarvittaessa koulutusohjelmia varmistaakseen, että tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta vastaavalla henkilökunnalla on riittävät tiedot sen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

6.2   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja sopimuksen sihteeristön kanssa, tarkoituksenaan kehittää koulutusohjelmia ja vaihtaa asiaa koskevaa aineistoa.

6.3   Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään ohjelmia, tiedotusaineistoa ja järjestelmiä lisätäkseen kansalaisten tietoisuutta tämän toimintasuunnitelman tavoitteista, määräyksistä ja sisällöstä. Tässä suhteessa kiinnitetään erityisesti huomiota ihmisiin, jotka asuvat merkittävillä kosteikkoalueilla tai niiden läheisyydessä, näiden kosteikkoalueiden käyttäjiin (metsästäjät, kalastajat, turistit jne.) sekä paikallisviranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin.

6.4   Sopimuspuolet pyrkivät aloittamaan erityisiä kansalaisten tietoisuutta lisääviä kampanjoita taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden suojelemiseksi.

7.   Täytäntöönpano

7.1   Tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa sopimuspuolet antavat tarvittaessa etusijan taulukon 1 sarakkeessa A luetelluille populaatioille.

7.2   Jos taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden tapauksessa useampi kuin yksi saman lajin populaatio esiintyy sopimuspuolen alueella, kyseinen sopimuspuoli soveltaa suojelutoimenpiteitä, jotka koskevat heikoimman suojelutason omaavaa populaatiota tai populaatioita.

7.3   Sopimuksen sihteeristö koordinoi yhteistyössä teknisen komitean kanssa ja esiintymisalueella olevien valtioiden asiantuntijoiden avustuksella suojeluohjeiden kehittämistä tämän sopimuksen IV artiklan 4 kappaleen mukaisesti, avustaakseen sopimuspuolia tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Sopimuksen sihteeristö varmistaa tarvittaessa, että suojeluohjeet ovat yhdenmukaisia muiden kansainvälisten asiakirjojen nojalla hyväksyttyjen suojeluohjeiden kanssa. Näissä suojeluohjeissa pyritään ottamaan käyttöön kestävän käytön periaate. Ohjeet koskevat muun muassa:

a)

lajikohtaisia toimintasuunnitelmia;

b)

hätätoimenpiteitä;

c)

alueselvitysten laatimista ja elinympäristöjen hoitomenetelmiä;

d)

metsästystapoja;

e)

vesilintujen kauppaa;

f)

turismia;

g)

satovahinkojen vähentämistä;

ja

h)

vesilintujen seurantapöytäkirjaa.

7.4   Sopimuksen sihteeristö laatii yhteistyössä teknisen komitean ja sopimuspuolten kanssa kansainvälisiä katsauksia, jotka ovat tarpeen tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanolle, mukaan luettuna:

a)

raportit populaatioiden tilasta ja muutossuunnista;

b)

selvityksistä ilmenevät tiedon puutteet;

c)

kunkin populaation käyttämien paikkojen verkostot, mukaan luettuna katsaukset kunkin paikan suojelutasosta sekä kussakin tapauksessa toteutetuista hoitotoimenpiteistä;

d)

kunkin maan asiaan liittyvä metsästyslainsäädäntö ja kauppalainsäädäntö, joka koskee tämän sopimuksen liitteessä 2 lueteltuja lajeja;

e)

lajikohtaisten toimintasuunnitelmien valmistelu- ja täytäntöönpanovaihe;

f)

palauttamishankkeet;

ja

g)

alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien, ympäristöön istutettujen vesilintujen ja niiden risteytysten tilanne.

7.5   Sopimuksen sihteeristö pyrkii varmistamaan, että 7.4 kappaleessa mainitut katsaukset saatetaan ajan tasalle vähintään kolmen vuoden välein.

7.6   Tekninen komitea arvioi 7.3 ja 7.4 kappaleen nojalla laadittuja ohjeita ja katsauksia ja laatii niiden kehittämistä, sisältöä ja täytäntöönpanoa koskevien suositusten ja päätöslauselmien luonnokset, joita tarkastellaan sopimuspuolten kokouksen istunnoissa.

7.7   Sopimuksen sihteeristö laatii säännöllisesti katsauksen käyttökelpoisista järjestelmistä ylimääräisten voimavarojen (rahoitus ja tekninen apu) tarjoamiseksi tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa varten, ja antaa raportin kuhunkin sopimuspuolten kokouksen sääntömääräiseen istuntoon.

TAULUKKO 1

MUUTTAVIEN VESILINTUJEN POPULAATIOIDEN KOKO (1)

Luokittelun perusteet

Seuraavat luokitteluperusteet taulukossa 1 ovat pohjana toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi:

Sarake A

Luokka 1:

a)

Lajit, jotka kuuluvat sopimuksen liitteeseen I;

b)

Lajit, jotka on luokiteltu uhanalaisiksi maailman uhanalaisten lintujen luettelossa (Birdlife International 2000);

tai

c)

Populaatiot, joiden koko on pienempi kuin noin 10 000 yksilöä.

Luokka 2:

Populaatiot, joiden koko on noin 10 000 ja noin 25 000 yksilön välillä.

Luokka 3:

Populaatiot, joiden koko on noin 25 000 ja noin 100 000 yksilön välillä ja joita vaarantavana tekijänä on:

a)

keskittyminen pieneen määrään alueita lajien vuosikierron jossakin vaiheessa;

b)

riippuvuus elinympäristötyypistä, johon kohdistuu vakava uhka;

c)

merkittävä pitkäaikainen väheneminen;

tai

d)

populaation koon tai muutoksen äärimmäiset vaihtelut.

Yllämainittuihin luokkiin 2 ja 3 kuuluvien lajien osalta viitataan tämän liitteen kohtaan 2.1.1.

Sarake B

Luokka 1:

Populaatiot, joiden koko on noin 25 000 ja noin 100 000 yksilön välillä, mutta jotka eivät täytä yllä sarakkeessa A kuvattuja edellytyksiä.

Luokka 2:

Populaatiot, joiden koko on enemmän kuin noin 100 000 yksilöä ja joiden katsotaan tarvitsevan erityistä huomiota, joka johtuu:

a)

keskittymisestä pieneen määrään alueita lajien vuosikierron jossakin vaiheessa;

b)

riippuvuudesta elinympäristötyypistä, johon kohdistuu vakava uhka;

c)

merkittävästä pitkäaikaisesta vähenemisestä;

tai

d)

populaation koon tai muutoksen äärimmäisestä vaihtelusta.

Sarake C

Luokka 1:

Populaatiot, joiden koko on enemmän kuin noin 100 000 yksilöä ja jotka voivat hyötyä merkittävästi kansainvälisestä yhteistyöstä ja jotka eivät täytä yllä sarakkeissa A tai B esitettyjä edellytyksiä.

Tarkistukset

Tätä taulukkoa:

a)

tarkistetaan säännöllisesti teknisessä komiteassa tämän sopimuksen VII artiklan 3b kohdan mukaisesti;

ja

b)

muutetaan osapuolten kokouksessa tällaisten tarkistusten tulosten pohjalta tarpeen mukaan tämän sopimuksen VI artiklan 9d kohdan mukaisesti.

Esiintymisalueiden kuvauksissa käytettyjen maantieteellisten termien määrittely

Pohjois-Afrikka

Algeria, Egypti, Libya, Marokko, Tunisia

Länsi-Afrikka

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tšad, Norsunluurannikko, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

Itäinen Afrikka

Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Uganda, Tansania

Koillis-Afrikka

Djibouti, Egypti, Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan

Eteläinen Afrikka

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka, Swazimaa, Sambia, Zimbabwe

Keskinen Afrikka

Kamerun, Keski-Afrikka, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, Gabon, São Tomé ja Príncipe

Saharan eteläpuolinen Afrikka

Kaikki Saharan eteläpuolella sijaitsevat Afrikan valtiot

Trooppinen Afrikka

Saharan eteläpuolinen Afrikka lukuun ottamatta Lesothoa, Namibiaa, Etelä-Afrikkaa ja Swazimaata

Läntinen palearktinen alue

Kuten määritetty kirjassa Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).

Luoteis-Eurooppa

Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Länsi-Eurooppa

Luoteis-Eurooppa sekä Portugali ja Espanja

Koillis-Eurooppa

Uralin länsipuolinen Pohjois-Venäjä

Itä-Eurooppa

Valko-Venäjä, Uralin länsipuolinen Venäjä, Ukraina

Keski-Eurooppa

Itävalta, Tšekinmaa, Viro, Saksa, Unkari, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Puola, Suomenlahden ympärillä oleva osa Venäjää sekä Kaliningrad, Slovakia, Sveitsi

Pohjois-Atlantin alue

Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Irlanti, Norja, Venäjän luoteisrannikko, Huippuvuoret, Yhdistynyt kuningaskunta

Itä-Atlantin alue

Euroopan ja Pohjois-Afrikan puoleinen Atlantti Pohjois-Norjasta Marokkoon

Länsi-Siperia

Venäjä Uralista itään Jenisei-joelle asti sekä etelään Kazakstanin rajalle

Keski-Siperia

Venäjä Jenisei-joesta Taimyrin niemimaan itärajaan sekä etelään Altai-vuoristoon asti

Läntinen Välimeri

Algeria, Ranska, Italia, Malta, Monaco, Marokko, Portugali, San Marino, Espanja, Tunisia

Itäinen Välimeri

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Kypros, Egypti, Kreikka, Israel, Libanon, Libya, Slovenia, Syyria, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki, Jugoslavia

Mustameri

Armenia, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Venäjä, Turkki, Ukraina

Kaspianmeri

Azerbaidžan, Iran, Kazakstan, Venäjä, Turkmenistan, Uzbekistan

Lounais-Aasia

Bahrain, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria, itäinen Turkki, Turkmenistan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Uzbekistan, Jemen

Länsi-Aasia

Venäjän läntiset osat Uralista itään sekä Kaspianmeren alueet

Keski-Aasia

Afganistan, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Etelä-Aasia

Bangladesh, Bhutan, Intia, Malediivit, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Symbolit

bre

:

pesivä

win

:

talvehtiva

()

Populaation koko tuntematon. Suojelutilanne arvioitu.

*

Asteriskilla merkittyjen lajien kestävä metsästys voi jatkua poikkeuksena tapauksissa, joissa näiden populaatioiden metsästys on pitkäaikainen kulttuuriperinne (katso kappale 2.1.1 sopimuksen liitteessä 3).

Huomautukset

1.

Populaation kokoa koskeva tieto, jota on käytetty taulukon 1 valmistuksessa, vastaa mahdollisuuksien mukaan sopimusalueen mahdollisen pesivän kannan yksilömäärää. Populaation koko perustuu parhaaseen saatavilla olevaan julkaistuun arvioon.

2.

Merkinnät (pesivä) tai (talvehtiva) populaatioiden yhteydessä ovat pelkästään apuna populaatioiden tunnistamisessa. Ne eivät merkitse kausittaisia rajoituksia näitä populaatioita koskeviin toimiin, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai toimintasuunnitelmasta.

3.

Lyhyet populaatioiden tunnistamiseen tarkoitetut kuvaukset perustuvat kuvauksiin teoksen Waterbird Population Estimates kolmannessa painoksessa.

4.

Vinoviivoja (/) käytetään erottamaan lisääntymisalueet talvehtimisalueista.

5.

Jos lajin populaatio on mainittu taulukon 1 useammassa luokassa, toimintasuunnitelman velvoitteet koskevat tiukinta mainittua luokkaa.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Eteläinen Afrikka

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

Luoteis-Eurooppa (win)

 

2c

 

Kaspianmeri, Mustameri & itäinen Välimeri (win)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Eurooppa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Keski-Siperia/Kaspianmeri

 

 

(1)

Gavia immer

Eurooppa (win)

1c

 

 

Gavia adamsii

Pohjois-Eurooppa (win)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Luoteis- ja Länsi-Eurooppa

 

 

1

Mustameri & Välimeri (win)

 

 

1

Kaspianmeri & Lounais-Aasia (win)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Luoteis-Eurooppa (win)

 

1

 

Mustameri & Välimeri (win)

 

(1)

 

Kaspianmeri (win)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Itäinen Afrikka (Etiopiasta Pohjois-Sambiaan)

1c

 

 

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

Luoteis-Eurooppa (suurinokkainen)

1c

 

 

Koillis-Eurooppa (pieninokkainen)

 

1

 

Kaspianmeri & Etelä-Aasia (win)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

 

1

Länsi-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

Eteläinen Afrikka

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Eteläinen Afrikka

2

 

 

Länsi-Afrikka

 

1

 

Itäinen Afrikka

 

 

1

Eurooppa & Länsi-Aasia (bre)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

Trooppinen Afrikka & lounainen Arabian niemimaa

 

1

 

Pelecanus crispus

Mustameri & Välimeri (win)

1a 1c

 

 

Lounais-Aasia & Etelä-Aasia (win)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Eteläinen Afrikka

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Lounais-Afrikan rannikko

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Mustameri & Välimeri

 

1

 

Lounais-Aasia

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Lounais-Afrikan rannikko

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

Pohjois- ja Keski-Eurooppa

 

 

1

Mustameri & Välimeri

 

 

1

Länsi- ja Lounais-Aasia

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Länsi-Afrikan rannikko

 

1

 

Keski- ja itäinen Afrikka

 

 

1

Eteläisen Afrikan rannikko

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Persianlahti & Arabianmeri

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

Eteläisen Afrikan rannikko

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Saharan eteläpuolinen Afrikka

3c

 

 

Egretta vinaceigula

Eteläinen ja keskinen Afrikka

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Eurooppa, Mustameri & Välimeri/läntinen ja keskinen Afrikka

 

 

1

Länsi-/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Länsi-Afrikka

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Koillis-Afrikka & Punainen meri

 

(1)

 

Lounais- ja Etelä-Aasia

2

 

 

Egretta dimorpha

Itäisen Afrikan rannikko

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Eurooppa & Pohjois-Afrikka (bre)

 

 

1

Länsi- ja Lounais-Aasia (bre)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

Trooppinen Afrikka

 

1

 

Länsi-Eurooppa & läntinen Välimeri/Länsi-Afrikka

2

 

 

Itä-Eurooppa & Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Länsi-, Keski- ja Kaakkois-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

2

 

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

Eteläinen Afrikka

 

 

1

Trooppinen Afrikka

 

 

1

Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Itäinen Välimeri & Lounais-Aasia

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Välimeri, Mustameri & Pohjois-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka

3c

 

 

Länsi- ja Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idea

Madagaskar & Aldabra/keskinen & itäinen Afrikka

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

Trooppinen itäinen & eteläinen Afrikka

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar

 

(1)

 

Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Välimeri & Afrikka

 

2c

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

Eurooppa & Pohjois-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

2c

 

Länsi- ja Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

Eurooppa (bre)

3c

 

 

Lounais-Aasia (win)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Saharan eteläpuolinen Afrikka (lukuunottamatta Madagaskaria)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Ciconia nigra

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Lounais-Eurooppa/Länsi-Afrikka

1c

 

 

Keski- ja Itä-Eurooppa/Saharan eteläpuolinen Afrikka

2

 

 

Ciconia abdimii

Saharan eteläpuolinen Afrikka & lounainen Arabian niemimaa

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Iberian niemimaa & Luoteis-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka

3b

 

 

Keski- ja Itä-Eurooppa/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Trooppinen keskinen Afrikka

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

Saharan eteläpuolinen Afrikka (bre)

 

 

1

Mustameri & Välimeri/Länsi-Afrikka

3c

 

 

Lounais-Aasia/itäinen Afrikka

 

(1)

 

Geronticus eremita

Marokko

1a 1b 1c

 

 

Lounais-Aasia

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Irak & Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Länsi-Eurooppa/Läntinen Välimeri & Länsi-Afrikka

1c

 

 

Keski- ja Kaakkois-Eurooppa/Välimeri & trooppinen Afrikka

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Punainen meri & Somalia

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Länsi-Afrikan rannikko (Mauritania)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

Länsi-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia

2

 

 

Platalea alba

Saharan eteläpuolinen Afrikka

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Länsi-Afrikka

3a

 

 

Itäinen Afrikka

3a

 

 

Eteläinen Afrikka (Madagaskariin asti)

3a

 

 

Läntinen Välimeri

 

2a

 

Itäinen Välimeri, Lounais- ja Etelä-Aasia

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Länsi-Afrikka

2

 

 

Itäinen Afrikka

 

2a 2c

 

Eteläinen Afrikka (Madagaskariin asti)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin)

 

 

(1)

Itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin)

 

 

1

Itäinen & eteläinen Afrikka

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Länsi-Afrikka

1c

 

 

Itäinen & eteläinen Afrikka

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Läntinen Välimeri (Espanja & Marokko)

1a 1b 1c

 

 

Algeria & Tunisia

1a 1b 1c

 

 

Itäinen Välimeri, Turkki & Lounais-Aasia

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

Itäinen Afrikka

1c

 

 

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Cygnus olor

Luoteinen Manner-Eurooppa & Keski-Eurooppa

 

 

1

Mustameri

 

1

 

Länsi- ja Keski-Aasia/Kaspianmeri

 

2a 2d

 

Cygnus cygnus

Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta & Irlanti

2

 

 

Luoteinen Manner-Eurooppa

 

1

 

Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & itäinen Välimeri

2

 

 

Länsi- ja Keski-Siperia/Kaspianmeri

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

3c

 

 

Pohjois-Siperia/Kaspianmeri

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Itä-Grönlanti & Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta

 

2a

 

Huippuvuoret/Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Länsi- ja Keski-Siperia/Koillis- ja Lounais-Eurooppa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Länsi- ja Keski-Siperia/Turkmenistan Länsi-Kiinaan

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

Luoteis-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia/Keski-Eurooppa

3c*

 

 

Länsi-Siperia/Mustameri & Turkki

 

 

1

Pohjois-Siperia/Kaspianmeri & Irak

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Grönlanti/Irlanti & Yhdistynyt kuningaskunta

3a*

 

 

Anser erythropus

Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta & Irlanti

 

1

 

Luoteis-Eurooppa/Lounais-Eurooppa

 

 

1

Keski-Eurooppa/Pohjois-Afrikka

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Mustameri & Turkki

 

1

 

Länsi-Siperia/Kaspianmeri & Irak

 

 

1

Branta leucopsis

Itä-Grönlanti/Skotlanti & Irlanti

 

1

 

Huippuvuoret/Lounais-Skotlanti

2

 

 

Venäjä/Saksa & Alankomaat

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Länsi-Siperia/Länsi-Eurooppa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Huippuvuoret/Tanska & Yhdistynyt kuningaskunta

1c

 

 

Kanada & Grönlanti/Irlanti

2

 

 

Branta ruficollis

Pohjois-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Länsi-Afrikka

2

 

 

Itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

1

Tadorna ferruginea

Luoteis-Afrikka

1c

 

 

Itäinen Välimeri & Mustameri/Koillis-Afrikka

2

 

 

Länsi-Aasia & Kaspianmeri/Iran & Irak

 

1

 

Tadorna cana

Eteläinen Afrikka

 

1

 

Tadorna tadorna

Luoteis-Eurooppa

 

2a

 

Mustameri & Välimeri

3c

 

 

Länsi-Aasia/Kaspianmeri & Keski-Itä

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Länsi-Afrikka

 

 

1

Itäinen Afrikka (Sudanista Sambiaan)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

Eteläinen Afrikka

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Länsi-Afrikka

 

1

 

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

1

Nettapus auritus

Länsi-Afrikka

1c

 

 

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Anas capensis

Itäinen Afrikka (Rift Valley)

1c

 

 

Tšad-järven laakso

1c

 

 

Eteläinen Afrikka (Angolaan ja Sambiaan pohjoisessa)

 

 

1

Anas strepera strepera

Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Anas penelope

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Pohjois-Eurooppa/läntinen Välimeri

 

 

1

Itä-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

 

 

(1)

Anas undulata undulata

Eteläinen Afrikka

 

 

1

Anas clypeata

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

1

 

Länsi-Siperia, Koillis- ja Itä-Eurooppa/Etelä-Eurooppa & Länsi-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

Eteläinen Afrikka

 

 

1

Itäinen Afrikka

 

 

1

Madagaskar

2

 

 

Anas acuta

Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Länsi-Siperia, Koillis- ja Itä-Eurooppa/Etelä-Eurooppa & Länsi-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka

 

 

(1)

Anas querquedula

Länsi-Siperia & Eurooppa/Länsi-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

2c

 

Anas hottentota

Tšad-järven laakso

1c

 

 

Itäinen Afrikka (etelässä Pohjois-Sambiaan)

 

1

 

Eteläinen Afrikka (pohjoisessa Etelä-Sambiaan)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Läntinen Välimeri/läntinen Välimeri & Länsi-Afrikka

1a 1b 1c

 

 

Itäinen Välimeri

1a 1b 1c

 

 

Lounais-Aasia

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

Lounais- ja Keski-Eurooppa/läntinen Välimeri

 

1

 

Mustameri & itäinen Välimeri

3c

 

 

Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

1

Aythya ferina

Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Keski- ja Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

 

2c

 

Aythya nyroca

Läntinen Välimeri/Pohjois- ja Länsi-Afrikka

1a 1c

 

 

Itä-Eurooppa/itäinen Välimeri & Sahelin Afrikka

1a 3c

 

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

Luoteis-Eurooppa (win)

 

 

1

Keski-Eurooppa, Mustameri & Välimeri (win)

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Aythya marila marila

Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Baltian maat, Tanska & Alankomaat

 

 

1

Norja & Venäjä

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Huippuvuoret & Frans Joosefin maa (bre)

 

1

 

Somateria spectabilis

Itä-Grönlanti, Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia

 

 

1

Polysticta stelleri

Länsi-Siperia/Koillis-Eurooppa

1a

1

 

Clangula hyemalis

Islanti & Grönlanti

 

 

1

Länsi-Siperia/Pohjois-Eurooppa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Länsi-Siperia & Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Länsi-Siperia & Pohjois-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

2a

 

Mustameri & Kaspianmeri

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

 

1

Koillis-Eurooppa/Adrianmeri

 

1

 

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri

2

 

 

Länsi-Siperia/Kaspianmeri

2

 

 

Mergellus albellus

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

3a

 

 

Koillis-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri

 

1

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

3c

 

 

Mergus serrator serrator

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

 

1

Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

1

 

Länsi-Siperia/Lounais- ja Keski-Aasia

1c

 

 

Mergus merganser merganser

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

 

1

Koillis-Eurooppa/Mustameri

1c

 

 

Länsi-Siperia/Kaspianmeri

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Itäinen Afrikka (Sudanista Ugandaan)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

Eteläinen Afrikka (pohjoisessa Angolaan & Etelä-Zimbabween)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Itäinen Afrikka (Keniasta Mozambikiin)

3c

 

 

Grus leucogeranus

Iran (win)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Mustameri (Ukraina)/Koillis-Afrikka

1c

 

 

Turkki (bre)

1c

 

 

Kalmukia/Koillis-Afrikka

 

1

 

Grus paradisea

Eteläisin Afrikka

1b 2

 

 

Grus carunculatus

Keskinen ja eteläinen Afrikka

1b 1c

 

 

Grus grus

Luoteis-Eurooppa/Iberian niemimaa & Marokko

 

1

 

Koillis- ja Keski-Eurooppa/Pohjois-Afrikka

 

1

 

Itä-Eurooppa/Turkki, Keski-Itä & Koillis-Afrikka

3c

 

 

Turkki & Georgia (bre)

1c

 

 

Länsi-Siperia/Etelä-Aasia

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

Koillis-, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Eteläinen Länsi-Afrikka keskiseen Afrikkaan

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

Keskinen Afrikka

1c

 

 

Sarothrura ayresi

Etiopia ja eteläinen Afrikka

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

 

 

(1)

Rallus caerulescens

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Crecopsis egregia

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Crex crex

Eurooppa & Länsi-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Porzana parva parva

Läntinen Euraasia/Afrikka

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

Eurooppa (bre)

2

 

 

Porzana porzana

Eurooppa/Afrikka

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

Saharan eteläpuolinen Afrikka

(2)

 

 

Porphyrio alleni

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

 

1

Länsi- ja Lounais-Aasia

 

 

(1)

Gallinula angulata

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Fulica cristata

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Espanja & Marokko

1c

 

 

Fulica atra atra

Luoteis-Eurooppa (win)

 

 

1

Mustameri & Välimeri (win)

 

 

1

Lounais-Aasia (win)

 

 

(1)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Luoteinen Intian valtameri, Punainen meri & Persianlahti

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes

Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)