ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 339

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
6. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1788/2006, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1789/2006, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 08030019 kuuluvien banaanien tuontia varten 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1790/2006, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, Turkissa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuutta koskevien tarkastustoimien hyväksymisestä

8

 

*

Komission direktiivi 2006/124/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY muuttamisesta ( 1 )

12

 

*

Komission direktiivi 2006/125/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista (Kodifioitu toisinto) ( 1 )

16

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006, yhteisön poikkeuksellisen rahoitusavun myöntämisestä Kosovolle

36

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 79/923/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1979, simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta (EYVL L 281, 10.11.1979) (Suomenkielinen erityispainos, alue 15, nide 2, s. 200)

39

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 26.9.2006)

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1788/2006,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5 päivänä joulukuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1789/2006,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2006,

tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tuontia varten 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaaneista kannettavista tulleista 29 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1964/2005 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta avataan tulliton 775 000 tonnia nettopainoltaan oleva yksipuolinen tariffikiintiö AKT-maista peräisin olevien banaanien (CN-koodi 0803 00 19) tuontia varten.

(2)

Sen vuoksi olisi avattava asetuksella (EY) N:o 1964/2005 säädetty tariffikiintiö vuodeksi 2007 ja vahvistettava sen hallinnointia koskevat säännökset 31 päivänä joulukuuta 2007 päättyvän kauden ajaksi.

(3)

Kuten etuuskohteluun oikeuttamattoman tuonnin osalta säädetään, olisi vahvistettava kyseisen tariffikiintiön hallinnointimenetelmä, jolla voitaisiin edistää kansainvälistä kauppaa ja lisätä kaupan sujuvuutta. Menetelmä, jossa kiintiötä käytetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien ilmoitusten saapumisjärjestyksessä (”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaate), on osoittautunut tähän parhaiten sopivaksi. AKT-maiden kanssa käytävän kaupan jatkuvuuden ja yhteisön markkinoiden hankintojen turvaamiseksi sekä kauppavirtojen häiriöiden estämiseksi komission asetuksessa (EY) N:o 219/2006 (2) varataan kuitenkin siirtymäkauden ajaksi osa tariffikiintiöstä toimijoille, jotka ovat toimittaneet yhteisölle AKT-banaaneja aiemmin voimassa olleessa tuontijärjestelmässä. Kyseisen säännöksen väliaikainen luonne huomioon ottaen vaikuttaa aiheelliselta poistaa se asteittain ja varmistaa tällä tavoin, että ”ensin tullutta palvellaan ensin” -menetelmällä hallinnoitava tariffikiintiön osa kasvaa vuonna 2007 huomattavasti lisäämällä kyseisessä järjestelmässä tapahtuvaa tuontia 60 prosentista 81 prosenttiin.

(4)

Sen vuoksi olisi säädettävä, että tariffikiintiöstä varataan 146 848 tonnin kokonaismäärä toimijoille, jotka ovat tosiasiallisesti tuoneet yhteisöön AKT-maista peräisin olevia banaaneja vuoden 2006 aikana. Tariffikiintiön tätä osaa olisi hallinnoitava tuontitodistuksin, jotka myönnetään toimijoille suhteessa näille toimijoille asetuksen (EY) N:o 219/2006 II luvun mukaisesti myönnettyjen todistusten nojalla tuotuihin määriin.

(5)

Käytettävissä olevat määrät huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäismäärä todistushakemuksille, jotka kukin toimija voi jättää ja 31 päivänä joulukuuta 2007 päättyvän kauden osalta.

(6)

Tariffikiintiön jäljelle jäävän osan olisi oltava avoin kaikille yhteisöön asettautuneille toimijoille ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatetta noudattaen tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

(7)

Jotta todistushakemukset voitaisiin jättää ajoissa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Asetuksen (EY) N:o 1964/2005 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tulliton tuontitariffikiintiö avataan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Käytettävissä olevat määrät

Tariffikiintiössä käytettäväksi olevaksi määräksi vahvistetaan 775 000 tonnia, josta

a)

146 848 tonnin määrää hallinnoidaan II luvun säännösten mukaisesti, ja sen järjestysnumero on 09.4164;

b)

628 152 tonnin määrää hallinnoidaan III luvun säännösten mukaisesti, ja sen järjestysnumerot ovat: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 ja 09.1644.

II   LUKU

2 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA SÄÄDETTYJEN MÄÄRIEN TUONTI

3 artikla

Tuontitodistukset

1.   Kaikki 2 artiklan a alakohdassa vahvistetun määrän rajoissa tapahtuva tuonti edellyttää tämän luvun säännösten mukaisesti myönnetyn tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) säännöksiä sovelletaan lukuun ottamatta sen 8 artiklan 4 ja 5 kohtaa, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

4 artikla

Tuontihakemusten jättäminen

1.   Tuontitodistushakemuksia voivat jättää yhteisöön asettautuneet taloudelliset toimijat, jotka ovat vuonna 2006 tosiasiallisesti tuoneet yhteisöön AKT-maista peräisin olevia banaaneja asetuksen (EY) N:o 219/2006 II luvun mukaisesti myönnettyjen todistusten perusteella.

2.   Kunkin toimijan hakemat määrät voivat olla enintään 110 prosenttia toimijalle asetuksen (EY) N:o 219/2006 II luvun mukaisesti myönnettyjen todistusten perusteella tuodusta määrästä.

3.   Toimijan on jätettävä tuontitodistushakemuksensa 8 ja 9 päivänä tammikuuta 2007 sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka oli vuonna 2006 myöntänyt toimijalle tuontitodistukset 2 kohdassa tarkoitetuille määrille.

Luettelo kunkin jäsenvaltion toimivaltaisista viranomaisista on liitteessä. Komissio muuttaa luetteloa asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä.

4.   Todistushakemuksiin on liitettävä jäljennös AKT-maista peräisin olevien banaanien tuontiin vuonna 2006 käytetyistä todistuksista, joissa mainitut määrät on luettu kiintiöön, ja näissä todistuksissa mainittujen määrien AKT-alkuperän osoittavista asiakirjoista sekä todiste komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (5) III osaston mukaisen vakuuden asettamisesta. Vakuuden määrä on 150 euroa tonnilta.

5.   Todistushakemuksia, joita ei jätetä tämän artiklan säännösten mukaisesti, ei hyväksytä.

6.   Todistushakemusten ja todistusten 20 kohdassa on oltava maininta ”Asetuksen (EY) N:o 1789/2006 II luvun mukainen todistus”.

5 artikla

Todistusten myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä tammikuuta 2007 kokonaismäärä, jolle hyväksymiskelpoisia hakemuksia on jätetty.

2.   Jos haetut määrät ylittävät 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetun määrän, komissio vahvistaa viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2007 myöntämiskertoimen, jota sovelletaan kaikkiin hakemuksiin.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontitodistukset 22 päivästä tammikuuta 2007 alkaen soveltaen tarvittaessa 2 kohdassa tarkoitettua myöntämiskerrointa.

4.   Kun myöntämiskerrointa sovellettaessa todistus myönnetään haettua määrää pienemmälle määrälle, 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava viipymättä myöntämättä jääneen määrän osalta.

6 artikla

Todistusten voimassaoloaika ja jäsenvaltioiden ilmoitukset

1.   Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat 31 päivään joulukuuta 2007.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava helmikuusta 2007 alkaen tammikuuhun 2008 saakka komissiolle viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä määrät, jotka on edellisen kuukauden aikana luovutettu vapaaseen liikkeeseen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyjen todistusten perusteella.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on lähetettävä komission ilmoittaman sähköisen järjestelmän avulla.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 26 päivänä tammikuuta 2007 luettelo tämän asetuksen nojalla toimivista toimijoista.

Komissio voi antaa nämä luettelot tiedoksi muille jäsenvaltioille.

7 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevat muodollisuudet

1.   Tullitoimipaikkojen, joihin tuonti-ilmoitukset jätetään banaanien luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen, on

a)

säilytettävä jäljennös kustakin tuontitodistuksesta tai tuontitodistusotteesta, jossa mainitut määrät on luettu kiintiön vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä; ja

b)

toimitettava joka toisen viikon lopussa toinen jäljennös kustakin tuontitodistuksesta tai tuontitodistusotteesta, johon on merkitty toteutuneet määrät, tämän asetuksen liitteessä esitetyille jäsenvaltionsa viranomaisille.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten on toimitettava joka toisen viikon lopussa jäljennös saamistaan todistuksista tai otteista jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat antaneet kyseiset asiakirjat.

3.   Tullitoimipaikkojen, joihin asiakirjat on jätetty, on ilmoitettava välittömästi jäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille, jos epäillään todistuksen, otteen tai jätettyjen asiakirjojen merkintöjen ja allekirjoitusten aitoutta taikka niiden toimijoiden henkilöllisyyttä, jotka suorittavat vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevat muodollisuudet tai joiden lukuun ne suoritetaan, tai jos epäillään tapahtuneen väärinkäytöksiä. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä tiedot välittömästi asiakirjat myöntäneille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle perusteellista tarkastusta varten.

4.   Liitteessä mainittujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti saamiensa tietojen perusteella tehtävä tarvittavat lisätarkastukset tariffikiintiöjärjestelmän moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi ja erityisesti tässä järjestelmässä tuotujen määrien valvomiseksi ennen kaikkea vertaamalla tarkasti myönnettyjä todistuksia ja otteita käytettyihin todistuksiin ja otteisiin. Niiden on tätä varten varmennettava käytettyjen asiakirjojen aitous ja vaatimustenmukaisuus sekä se, miten toimijat niitä käyttävät.

III   LUKU

2 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA SÄÄDETTYJEN MÄÄRIEN TUONTI

8 artikla

Hallinnointi

1.   Edellä 2 artiklan b alakohdassa säädetty määrä jaetaan kuuteen 104 692 tonnin suuruiseen erään seuraavasti:

Järjestysnumero

Kiintiökausi

09.1634

1. tammikuuta–28. helmikuuta

09.1638

1. maaliskuuta–30. huhtikuuta

09.1639

1. toukokuuta–30. kesäkuuta

09.1640

1. heinäkuuta–31. elokuuta

09.1642

1. syyskuuta–31. lokakuuta

09.1644

1. marraskuuta–31. joulukuuta

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja eriä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 38, 9.2.2006, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1261/2006 (EUVL L 230, 24.8.2006, s. 3).

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 402/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 35).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1282/2006 (EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4).

(5)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).


LIITE

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

 

Belgia

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Tšekki

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Tanska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Saksa

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Viro

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Kreikka

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Espanja

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Ranska

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irlanti

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italia

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Kypros

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Latvia

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Liettua

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxemburg

Direction des douanes et accises

Division ”douane/valeur”

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Unkari

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Alankomaat

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Itävalta

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Puola

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugali

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Suomi

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Ruotsi

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Yhdistynyt kuningaskunta

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgaria

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Romania

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1790/2006,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2006,

Turkissa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuutta koskevien tarkastustoimien hyväksymisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaupan pitämisessä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista 12 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1148/2001 (2) 7 artiklassa vahvistetaan edellytykset, joilla joidenkin kolmansien maiden pyynnöstä niiden ennen yhteisöön tuontia tekemät vaatimustenmukaisuutta koskevat tarkastustoimet voidaan hyväksyä.

(2)

Turkin viranomaiset lähettivät komissiolle hakemuksen Turkin ulkomaankaupan standardoinnin yleisdirektoraatin (General Directorate of Standardization for Foreign Trade) vastuulla toteutettavien tarkastustoimien hyväksymiseksi. Hakemuksen mukaan edellä mainitulla tarkastusyksiköllä on tarkastusten toteuttamiseksi tarvittava henkilöstö, materiaali ja laitteet, sen käyttämät menetelmät vastaavat asetuksen (EY) N:o 1148/2001 9 artiklassa tarkoitettuja menetelmiä ja Turkista yhteisöön vietävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten on vastattava yhteisön kaupan pitämisen vaatimuksia.

(3)

Komission jäsenvaltioilta saamien tietojen mukaan Turkista tulleiden tuoreiden hedelmien ja vihannesten tuonnissa todettiin vuosina 2001–2005 kaupan pitämisen vaatimusten täyttymättä jäämistä harvoin.

(4)

Tästä syystä olisi hyväksyttävä Turkin tekemät vaatimustenmukaisuutta koskevat tarkastukset asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa säädetyn hallinnollisen yhteistyömenettelyn käynnistämispäivästä alkaen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklassa säädetyin edellytyksin tuoreiden hedelmien ja vihannesten alalla sovellettavat kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuutta koskevat tarkastustoimet, jotka Turkki on tehnyt ennen yhteisöön tuontia.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen Turkin viranomaisen sekä tarkastusyksikön yhteystiedot ovat tämän asetuksen liitteessä I.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut todistukset, jotka annetaan tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten yhteydessä, on laadittava tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun lomakemallin mukaan.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan siitä päivästä, kun asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu lausunto yhteisön ja Turkin välisen hallinnollisen yhteistyön käynnistämisestä julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 156, 13.6.2001, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 408/2003 (EUVL L 62, 6.3.2003, s. 8).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan mukainen virallinen edustaja:

General Directorate of Standardization for Foreign Trade (Ulkomaankaupan standardoinnin yleisdirektoraatti)

Pääjohtaja: Mr. Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Maatalousosaston päällikkö: Mrs. Çiğdem KILIÇKAYA

Osoite: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Puh.: (90-312) 212 58 99

Faksi: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

Sähköposti: kilickayac@dtm.gov.tr

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastusyksikkö:

Regional Directorate of Western Anatolia

Aluejohtaja: Mr. Muzaffer ERTÜRK

Osoite: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Puh.: (90-232) 483 40 26

Faksi: (90-232) 48 37 72

Sähköposti: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southern Anatolia

Aluejohtaja: Mr. Şükrü ÇALIŞKAN

Osoite: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Puh.: (90-324) 237 97 18

Faksi: (90-324) 237 19 59

Sähköposti: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southeastern Anatolia

Aluejohtaja: Mr. M. Zihni DOĞAN

Osoite: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Puh.: (90-342) 230 78 52

Faksi: (90-342) 221 21 44

Sähköposti: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Marmara

Aluejohtaja: Mr. Çağatay ÖZTÜRK

Osoite: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Puh.: (90-212) 454 08 20

Faksi: (90-212) 454 08 22

Sähköposti: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Eastern Blacksea

Aluejohtaja: Mr. Ö. Naci GENÇTÜRK

Osoite: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Puh.: (90-462) 230 19 82

Faksi: (90-462) 229 73 09

Sähköposti: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Central Anatolia

Aluejohtaja: Mr. Caner SOLMAZ

Osoite: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Puh.: (90-312) 430 61 08

Faksi: (90-312) 430 61 09

Sähköposti: ankarabolge@dtm.gov.tr


LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todistusmalli

Image


6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/124/EY,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2006,

vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan ja 45 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 2002/55/EY ei sisällä kaikkia kasvisukuja ja -lajeja, jotka kuuluvat direktiivin 92/33/ETY soveltamisalaan. On asianmukaista laajentaa direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaa siten, että sitä sovelletaan samoihin kasvisukuihin ja -lajeihin kuin direktiiviä 92/33/ETY.

(2)

Direktiivit 2002/55/EY ja 92/33/ETY eivät sisällä Zea mays L. -kasvia (paukkumaissi tai sokerimaissi), jota viljellään laajasti tietyissä uusissa jäsenvaltioissa. On asianmukaista laajentaa kummankin direktiivin soveltamisalaa kattamaan Zea mays L. -kasvi. Vaikka maissi, myös paukkumaissi ja sokerimaissi, luokitellaan viljaksi yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevassa lainsäädännössä, sokerimaissin ja paukkumaissin kylvösiemenet on sisällytettävä vihannesten siementen pitämistä kaupan koskevaan erityiseen lainsäädäntöön.

(3)

Tieteellisen tiedon kehityksen perusteella useat direktiiveissä 92/33/ETY ja 2002/55/EY käytetyt kasvien nimet ovat osoittautuneet virheellisiksi tai luotettavuudeltaan kyseenalaisiksi. Nämä nimet olisi muutettava vastaamaan tavanomaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä nimiä.

(4)

Sen vuoksi direktiivejä 92/33/ETY ja 2002/55/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 92/33/ETY liitteessä II luetellut suvut ja lajit tämän direktiivin liitteessä luetelluilla suvuilla ja lajeilla.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2002/55/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellut suvut ja lajit tämän direktiivin liitteessä luetelluilla suvuilla ja lajeilla.

2)

Muutetaan liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat kohdat aakkosjärjestyksessä:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”.

b)

Korvataan ilmaisu ”Brassica oleracea (muut alalajit)” ilmaisulla ”Brassica oleracea (muut kuin kukkakaali)”.

c)

Korvataan ilmaisu ”Brassica pekinensis” ilmaisulla ”Brassica rapa (kiinankaali)”.

d)

Korvataan ilmaisu ”Brassica rapa” ilmaisulla ”Brassica rapa (nauris)”.

e)

Korvataan ilmaisu ”Lycopersicon lycopersicum” ilmaisulla ”Lycopersicon esculentum”.

3)

Muutetaan liitteessä III oleva 2 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat kohdat aakkosjärjestyksessä:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”.

b)

Poistetaan ”Brassica pekinensis”.

c)

Korvataan ilmaisu ”Lycopersicon lycopersicum” ilmaisulla ”Lycopersicon esculentum”.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2007. Ne voivat kuitenkin lykätä säännösten soveltamista Allium cepa L.- (aggregatum-ryhmä), Allium fistulosum L.-, Allium sativum L.-, Allium schoenoprasum L.-, Rheum rhabarbarum L.- ja Zea mays L. -lajien lajikkeiden virallisen hyväksymisen osalta 31 päivään joulukuuta 2009 asti.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2005/55/EY (EUVL L 22, 26.1.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY (EUVL L 14, 18.1.2005, s. 18).


LIITE

Allium cepa L.

Cepa-ryhmä

Ruokasipuli

Aggregatum-ryhmä

Salottisipuli

Allium fistulosum L.

Pillisipuli

Allium porrum L.

Purjo

Allium sativum L.

Valkosipuli

Allium schoenoprasum L.

Ruohosipuli

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kirveli

Apium graveolens L.

Lehtiselleri

Mukulaselleri

Asparagus officinalis L.

Parsa

Beta vulgaris L.

Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas

Lehtijuurikas tai lehtimangoldi

Brassica oleracea L.

Lehtikaali

Kukkakaali

Parsakaali

Ruusukaali

Kurttukaali

Valkokaali

Punakaali

Kyssäkaali

Brassica rapa L.

Kiinankaali

Nauris

Capsicum annuum L.

Paprika, chilipaprika

Cichorium endivia L.

Kähäräendiivi

Siloendiivi

Cichorium intybus L.

Salaattisikuri eli suppusikuri

Isolehtisikuri tai italiansikuri

Teollisuussikuri

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vesimeloni

Cucumis melo L.

Meloni

Cucumis sativus L.

Kurkku

Avomaankurkku

Cucurbita maxima Duchesne

Jättikurpitsa

Cucurbita pepo L.

Kesäkurpitsa

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka

Kardoni

Daucus carota L.

Porkkana

Porkkana

Foeniculum vulgare Mill.

Fenkoli

Lactuca sativa L.

Salaatti

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomaatti

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

Phaseolus coccineus L.

Ruusupapu

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu

Salkopapu

Pisum sativum L. (partim)

Silpoydinherne

Silpoherne

Sokeriherne

Raphanus sativus L.

Retiisi

Retikka

Rheum rhabarbarum L.

Raparperi

Scorzonera hispanica L.

Kaurajuuri tai mustajuuri

Solanum melongena L.

Munakoiso

Spinacia oleracea L.

Pinaatti

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vuonankaali

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

Zea mays L. (partim)

Sokerimaissi

Paukkumaissi”


6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/16


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/125/EY,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2006,

imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 16 päivänä helmikuuta 1996 annettua komission direktiiviä 96/5/EY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja viljapohjaisia valmisruokia ja muita lastenruokia käytetään monipuolisen ruokavalion osana eivätkä ne ole imeväisten ja pikkulasten ainoa ravinnonlähde.

(3)

Kyseisiä valmisteita on hyvin kirjava joukko, mikä heijastelee vieroitusvaiheessa olevien imeväisten ja pikkulasten ruokavalion suurta vaihtelevuutta, johon ovat syynä yhteisössä vallitsevat sosiaaliset ja kulttuuriset erot.

(4)

Kyseisten valmisteiden olennaisen koostumuksen on vastattava terveiden imeväisten ja pikkulasten ravitsemusvaatimuksia sellaisina kuin ne on määritelty yleisesti hyväksytyn tieteellisen tiedon perusteella ja edellä mainitut tekijät huomioon ottaen.

(5)

Näiden valmisteiden kahden suuren luokan, eli viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien, koostumusta koskevat olennaiset ravintovaatimukset olisi vahvistettava.

(6)

Vaikka nämä valmisteet edellyttäisivät luonteensa puolesta erilaisten velvoittavien vaatimusten sekä vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden ravintoaineiden pitoisuutta koskevien rajoitusten säätämistä, olisi sallittava, että valmistajat vapaaehtoisesti lisäävät valmisteisiin kyseisiä ravintoaineita, kuitenkin käyttäen tähän yksinomaan tiettyjä tässä direktiivissä tarkennettuja aineita.

(7)

Sellaisten valmisteiden havaittu käyttöaste yhteisössä, joihin on vapaaehtoisesti lisätty kyseisiä ravintoaineita, ei näytä johtavan imeväisillä ja pikkulapsilla näiden ravintoaineiden liialliseen saantiin. Tilanteen tulevaa kehitystä olisi seurattava ja tarvittaessa olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä.

(8)

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien torjunta-ainejäämien pitoisuuksista annetut erilaiset säännöt ovat aiheuttaneet kaupan esteitä tiettyjen jäsenvaltioiden välille.

(9)

Hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/895/ETY (4), viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/362/ETY (5), eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/363/ETY (6), sekä torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/642/ETY (7) vahvistetut torjunta-ainejäämien enimmäispitoisuudet eivät rajoita viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sovellettavien erityissäännösten soveltamista.

(10)

Yhteisön kansainväliset velvoitteet huomioon ottaen tapauksissa, joissa asiaa koskeva tieteellinen todistusaineisto on riittämätön, ennalta varautumisen periaate sallii yhteisön vahvistaa käytettävissä olevan asiaa koskevan tiedon perusteella ja riskien lisäarviointiin saakka tilapäisiä toimenpiteitä, joita on tarkasteltava uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua.

(11)

Elintarvikealan tiedekomitean 19 päivänä syyskuuta 1997 ja 4 päivänä kesäkuuta 1998 antamien kahden lausunnon perusteella on epäilyjä, riittävätkö nykyiset hyväksyttävän päiväsaannin (ADI) torjunta-aineiden ja torjunta-ainejäämien arvot suojaamaan imeväisten ja pikkulasten terveyttä. Imeväisten ja pikkulasten erityisravinnoksi tarkoitetuille elintarvikkeille on sen vuoksi tarkoituksenmukaista vahvistaa hyvin matala yhteinen raja-arvo kaikkien torjunta-aineiden osalta, kunnes aineet on tapauskohtaisesti ja tieteellisesti arvioitu. Täksi hyvin matalaksi yhteiseksi raja-arvoksi olisi vahvistettava arvo 0,01 mg/kg, joka on käytännössä yleensä pienin havaittavissa oleva pitoisuus.

(12)

Olisi edellytettävä torjunta-ainejäämien tiukkaa rajoittamista. Koska viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat käyvät läpi perusteellisen prosessoinnin valmistuksen aikana, huolellisesti valikoiduista raaka-aineista on mahdollista valmistaa tuotteita, joiden torjunta-ainepitoisuudet ovat hyvin pienet. On kuitenkin pieni määrä torjunta-aineita tai niiden aineenvaihduntatuotteita, joiden osalta jopa 0,01 mg:n/kg enimmäisjäämätaso voi kaikkein pahimmissa saantiolosuhteissa johtaa siihen, että imeväisten ja pikkulasten päivittäin saama määrä ylittää hyväksyttävän päiväsaannin rajan. Näin on sellaisten torjunta-aineiden tai niiden aineenvaihduntatuotteiden kohdalla, joiden hyväksyttävän päiväsaannin raja on alhaisempi kuin 0,0005 mg painokiloa kohti.

(13)

Tällä direktiivillä säädetään periaatteesta, että tällaisten torjunta-aineiden käyttö imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien valmistukseen tarkoitettujen maataloustuotteiden tuotannossa on kielletty. Kielto ei kuitenkaan välttämättä takaa tuotteiden puhtautta tällaisista torjunta-aineista, koska eräät torjunta-aineet vaikuttavat ympäristöä saastuttavasti ja niiden jäämiä voidaan löytää kyseisistä tuotteista.

(14)

Imeväisten ja pikkulasten terveyttä voidaan suojella tehokkaammin soveltamalla lisävaatimuksia, joiden noudattamista voidaan valvoa analyysein tuotteen alkuperästä riippumatta.

(15)

Useimmat torjunta-aineet, joiden hyväksyttävä päiväsaanti on alhaisempi kuin 0,0005 mg painokiloa kohti, ovat jo kiellettyjä yhteisössä. Kielletyt torjunta-aineet eivät saa olla havaittavissa imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista kehittyneimmilläkään analyysimenetelmillä. Eräät torjunta-aineet hajoavat kuitenkin hitaasti ja saastuttavat ympäristöä jatkuvasti. Niitä voi esiintyä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa, vaikka niitä ei olisi käytettykään. Valvonnassa olisi noudatettava yhdenmukaista lähestymistapaa.

(16)

Odotettaessa komission päätöksiä siitä, täyttävätkö sallitut torjunta-aineet kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (8) 5 artiklan säännökset, kyseisten torjunta-aineiden käyttö on sallittava, jos niiden jäämät eivät ylitä tässä direktiivissä säädettyjä enimmäistasoja. Nämä tasot olisi määritettävä siten, että jäämien päivittäinen saanti ei pahimmassakaan tapauksessa ylitä imeväisille ja pikkulapsille hyväksyttävän päiväsaannin tasoa.

(17)

Uuselintarvikkeiden käytöstä olisi säädettävä kaikkien elintarvikkeiden osalta laaja-alaisesti erillisellä toimenpiteellä.

(18)

Tämä direktiivi heijastaa kyseisiä valmisteita koskevan tietouden nykytilaa. Kaikista sellaisista muutoksista, joiden tarkoitus on sallia tieteen ja tekniikan kehitykseen perustuvat uutuudet, olisi päätettävä direktiivin 89/398/ETY 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(19)

Ottaen huomioon henkilöt, joille nämä valmisteet on tarkoitettu, on tarpeen määritellä mikrobiologiset vaatimukset ja vieraiden aineiden enimmäispitoisuudet.

(20)

Direktiivin 89/398/ETY 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan yleisiä sääntöjä, jotka on määritelty myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY (9).

(21)

Tässä direktiivissä olisi tarvittaessa hyväksyttävä ja laajennettava kyseisiin yleissääntöihin tehtyjä lisäyksiä ja poikkeuksia.

(22)

Erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien valmisteiden luonne ja käyttötarkoitus edellyttävät niiden sisältämän energiamäärän ja tärkeimpien ravintoaineiden ilmoittamista päällysmerkinnöissä. Toisaalta niiden käyttötapa on yksilöitävä direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 9 alakohdan ja 11 artiklan säännösten mukaisesti, jotta vältyttäisiin imeväisten terveyttä mahdollisesti vaarantavalta käytöltä.

(23)

Vaikka kaikkiin elintarvikkeisiin sovellettavien säännösten mukaisesti on yleensä mahdollista esittää sellaisia valmisteita koskevia väitteitä, joiden esittämistä ei ole nimenomaisesti kielletty, olisi näissä väitteissä otettava tarvittaessa huomioon tässä direktiivissä määritellyt koostumusvaatimukset.

(24)

Direktiivin 89/398/ETY 4 artiklan mukainen kuuleminen on toteutettu niiden säännösten osalta, jotka saattavat vaikuttaa kansanterveyteen.

(25)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(26)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä VIII olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämä direktiivi on direktiivin 89/398/ETY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”erityisdirektiivi”.

2.   Tämä direktiivi koskee erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka täyttävät terveiden imeväisten ja pikkulasten erityisvaatimukset yhteisössä ja jotka on tarkoitettu imeväisille vieroitusvaiheessa ja pikkulapsille ruokavaliota täydentämään ja/tai edesauttamaan heidän asteittaista siirtymistään tavalliseen ruokaan. Näihin elintarvikkeisiin kuuluvat:

a)

”viljapohjaiset valmisruoat”, jotka jaetaan seuraaviin neljään luokkaan:

i)

yksinkertaiset viljavalmisteet, jotka on saatettu tai jotka täytyy saattaa nautintavalmiiksi lisäämällä niihin maitoa tai muuta sopivaa nestemäistä ravintoa;

ii)

viljavalmisteet, joihin on lisätty proteiinipitoista elintarviketta ja jotka on saatettu tai jotka täytyy saattaa nautintavalmiiksi lisäämällä niihin vettä tai muuta proteiinitonta nestettä;

iii)

pastavalmisteet, jotka keitetään vedessä tai muussa sopivassa nesteessä;

iv)

korput ja keksit, joita käytetään joko sellaisenaan tai hienonnettuna lisäämällä niihin vettä, maitoa tai muuta sopivaa nestettä;

b)

muut lastenruoat kuin viljapohjaiset valmisruoat.

3.   Tämä direktiivi ei koske pikkulapsille tarkoitettuja maitoja.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

”imeväisillä” alle 12 kuukauden ikäisiä lapsia;

b)

”pikkulapsilla” 1–3-vuotiaita lapsia;

c)

”torjunta-ainejäämällä” viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa olevaa direktiivin 91/414/ETY 2 artiklan 1 alakohdassa määritellyn kasvinsuojeluaineen jäämää, mukaan lukien sen aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja valmisteita pidetään kaupan yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

4 artikla

Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat on valmistettava aineksista, joiden soveltuvuus imeväisten ja pikkulasten erityisravinnoksi on varmistettu yleisesti hyväksytyn tieteellisen tiedon perusteella.

5 artikla

1.   Viljapohjaisten valmisruokien on täytettävä liitteessä I vahvistetut koostumusvaatimukset.

2.   Liitteessä II kuvailtujen lastenruokien on täytettävä samassa liitteessä annetut koostumusvaatimukset.

6 artikla

Viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lastenruokiin saadaan valmistusvaiheessa lisätä ainoastaan liitteessä IV lueteltuja ravintoaineita.

Näiden aineiden puhtausvaatimukset määritellään myöhemmässä vaiheessa.

7 artikla

1.   Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat eivät saa sisältää mitään ainetta sellaista määrää, että se voisi vaarantaa imeväisten ja pikkulasten terveyden. On säädettävä muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen aineiden enimmäistasoista.

2.   Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat eivät saa sisältää yksittäisten torjunta-aineiden jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,01 mg/kg; paitsi ne aineet, joille erityispitoisuudet vahvistetaan liitteessä VI, jolloin sovelletaan kyseisiä erityispitoisuuksia.

Yleisesti hyväksyttyjä standardoituja menetelmiä käytetään analyysimenetelminä torjunta-aineiden jäämien pitoisuuksien määrittämiseksi.

3.   Liitteessä VII lueteltuja torjunta-aineita ei saa käyttää viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien valmistukseen tarkoitetuissa maataloustuotteissa. Valvonnan osalta katsotaan kuitenkin,

a)

että liitteen VII taulukossa 1 lueteltuja torjunta-aineita ei ole käytetty, jos niiden jäämät eivät ylitä 0,003 mg:n/kg tasoa. Tätä tasoa pidetään analyysimenetelmien määritysrajana, ja se tarkistetaan säännöllisesti tekniikan edistyessä;

b)

että liitteen VII taulukossa 2 lueteltuja torjunta-aineita ei ole käytetty, jos niiden jäämät eivät ylitä 0,003 mg:n/kg tasoa. Tämä taso tarkistetaan säännöllisesti ympäristön saastumista koskevan tietämyksen edistyessä.

4.   Edellä 2 ja 3 alakohdassa tarkoitettuja tasoja sovelletaan nautintavalmiisiin tai valmistajan ohjeiden mukaan nautintavalmiiksi saatettaviin tuotteisiin.

5.   Jos jokin liitteessä VI luetelluissa torjunta-aineissa vaikuttava tehoaine päätetään olla sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, kyseisen direktiivin liitettä VI ja liitettä VII on muutettava vastaavasti.

6.   Tarvittaessa vahvistetaan mikrobiologiset vaatimukset.

8 artikla

1.   Näissä tuotteissa on oltava direktiivin 2000/13/EY 3 artiklassa säädettyjen pakollisten merkintöjen lisäksi myös seuraavat pakolliset erityismerkinnät:

a)

Merkintä siitä, mikä on sopiva ikä, josta lähtien valmistetta saa käyttää, ottaen samalla huomioon sen koostumus, rakenne tai muut erityisominaisuudet. Merkinnässä mainittu ikä ei saa olla alle neljä kuukautta missään valmisteessa. Valmisteisiin, joiden käyttöä suositellaan neljän kuukauden iästä alkaen, voidaan kuitenkin merkitä, että ne ovat sopivia kyseisestä iästä alkaen, paitsi jos riippumattomat lääketieteen, ravitsemuksen tai farmasian tai muun äitiys- ja lastenhoitoalan asiantuntijat toisin suosittelevat.

b)

Merkintä siitä, sisältääkö valmiste gluteenia, jos valmistetta suositellaan annettavaksi alle kuuden kuukauden ikäiselle vauvalle.

c)

Saatava energiamäärä kilojouleina ja kilokaloreina ilmaistuna, sekä proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen määrä 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta ja tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden numeerisesti ilmaistuna.

d)

Kunkin sellaisen kivennäisaineen ja kunkin sellaisen vitamiinin määrä valmisteessa keskimäärin, joita koskevat pitoisuudet on annettu liitteissä I ja II, ilmoitettuna numeerisesti 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden.

e)

Tarvittaessa valmistusohjeet sekä maininta kyseisen ohjeen noudattamisen tärkeydestä.

2.   Päällysmerkintöihin voi sisältyä

a)

liitteessä IV mainittujen ravintoaineiden keskimääräinen määrä silloin, kun kyseinen ilmoitus ei kuulu 1 kohdan d alakohdan säännösten soveltamisalaan, ilmaistuna numeerisesti 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettuna annosta kohden;

b)

numeeristen tietojen lisäksi tiedot liitteeseen V sisältyvistä vitamiineista ja kivennäisaineista, ilmoitettuina prosentteina kyseisessä liitteessä annetuista vertailuarvoista 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettuna annosta kohden, sillä edellytyksellä, että valmisteeseen sisältyvät määrät ovat vähintään 15 prosenttia vertailuarvoista.

9 artikla

Kumotaan direktiivi 96/5/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VIII olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä VIII olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 49, 28.2.1996, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/13/EY (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 33).

(3)  Katso liitteessä VIII oleva A osa.

(4)  EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktiivi on kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(6)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(7)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(8)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(9)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).


LIITE I

IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETTUJEN VILJAPOHJAISTEN VALMISRUOKIEN OLENNAINEN KOOSTUMUS

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin ja sellaisenaan kaupan pidettäviin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatettaviin valmisteisiin.

1.   VILJAPITOISUUS

Viljapohjaiset valmisruoat valmistetaan etupäässä yhdestä tai useammasta jauhetusta viljasta ja/tai tärkkelyspitoisesta juurikastuotteesta.

Valmisteen sisältämän viljan ja/tai tärkkelyspitoisen juurikkaan määrän on oltava vähintään 25 prosenttia lopullisen seoksen kuivapainosta.

2.   PROTEIINIT

2.1.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iv alakohdassa mainittujen valmisteiden proteiinipitoisuus saa olla enintään 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainituissa valmisteissa lisätyn proteiinin määrän on oltava vähintään 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa mainituissa kekseissä, joiden valmistuksessa on käytetty runsasproteiinista elintarviketta ja jotka pidetään kaupan sellaisenaan, lisätyn proteiinin määrän on oltava vähintään 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

Lisätyn proteiinin kemiallisen indeksin on oltava vähintään 80 prosenttia vertailuproteiinin indeksistä (kaseiini määriteltynä liitteen III mukaisesti) tai seoksen sisältämän proteiinin proteiinihyötysuhteen on oltava vähintään 70 prosenttia vertailuproteiinin vastaavasta arvosta. Kaikissa tapauksissa aminohappojen lisääminen sallitaan ainoastaan proteiiniseoksen ravintoarvojen parantamiseksi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen tarvittavissa suhteissa.

3.   HIILIHYDRAATIT

3.1.

Jos 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja iv alakohdassa tarkoitettuihin valmisteisiin lisätään sakkaroosia, fruktoosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia tai hunajaa,

näiden lisättyjen hiilihydraattien määrä saa olla enintään 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

lisätyn fruktoosin määrä saa olla enintään 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Jos 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittuihin valmisteisiin lisätään sakkaroosia, fruktoosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia tai hunajaa,

näiden lisättyjen hiilihydraattien määrä saa olla enintään 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

lisätyn fruktoosin määrä saa olla enintään 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   RASVAT

4.1.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja iv alakohdassa mainittujen valmisteiden rasvapitoisuus saa olla enintään 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen valmisteiden rasvapitoisuus saa olla enintään 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Jos rasvapitoisuus on yli 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

lauriinihappopitoisuus ei saa ylittää 15:tä prosenttia rasvojen kokonaismäärästä,

myristiinihappopitoisuus ei saa ylittää 15:tä prosenttia rasvojen kokonaismäärästä,

linolihapon määrän (glyserideinä = linoleaatteina) on oltava vähintään 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) ja enintään 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   KIVENNÄISAINEET

5.1.   Natrium

Natriumsuoloja saa lisätä viljapohjaisiin valmisruokiin ainoastaan teknisistä syistä,

viljapohjaisten valmisruokien natriumpitoisuus saa olla enintään 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Kalsium

5.2.1.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen valmisteiden kalsiumpitoisuuden on oltava vähintään 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa mainittujen, maitoa lisäämällä valmistettavien (maitokeksit) ja sellaisenaan kaupan pidettävien valmisteiden kalsiumpitoisuuden on oltava vähintään 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMIINIT

6.1.

Viljapohjaisten valmisruokien tiamiinipitoisuuden on oltava vähintään 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen valmisteiden osalta sallitut pitoisuudet ovat:

 

100 kJ:a kohden

100 kcal:a kohden

Vähintään

Enintään

Vähintään

Enintään

A-vitamiini (μg RE) (1)

14

43

60

180

D-vitamiini (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Näitä pitoisuuksia on sovellettava myös silloin, kun A- ja D-vitamiinia lisätään muihin viljapohjaisiin valmisruokiin.

7.   MAHDOLLISESTI LISÄTTÄVIEN VITAMIINIEN, KIVENNÄIS- JA HIVENAINEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin valmisteisiin, joita pidetään kaupan sellaisinaan tai jotka saatetaan nautintavalmiiksi ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta kaliumia ja kalsiumia, joiden osalta vaatimukset viittaavat myytäviin valmisteisiin.

Ravintoaine

Enimmäismäärä/100 kcal

A-vitamiini (μg RE)

180

E-vitamiini (mg α-TE) (3)

3

D-vitamiini (μg)

3

C-vitamiini (mg)

12,5/25 (4)

Tiamiini (mg)

0,5

Riboflaviini (mg)

0,4

Niasiini (mg NE) (5)

4,5

B6-vitamiini (mg)

0,35

Foolihappo (μg)

50

B12-vitamiini (μg)

0,35

Pantoteenihappo (mg)

1,5

Biotiini (μg)

10

Kalium (mg)

160

Kalsium (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnesium (mg)

40

Rauta (mg)

3

Sinkki (mg)

2

Kupari (μg)

40

Jodi (μg)

35

Mangaani (mg)

0,6


(1)  RE = kaikki trans-retinoliekvivalentit.

(2)  Kolekalsiferolina, josta 10 μg = 400 IU:ta D-vitamiinia.

(3)  α-TE = d-α-tokoferoliekvivalentti.

(4)  Enimmäismäärää sovelletaan tuotteisiin, joihin on lisätty rautaa.

(5)  NE = niasiiniekvivalentit = mg nikotiinihappo + mg tryptofaani/60.

(6)  Enimmäismäärää sovelletaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa mainittuihin tuotteisiin.

(7)  Enimmäismäärää sovelletaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa mainittuihin tuotteisiin.


LIITE II

IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETTUJEN LASTENRUOKIEN OLENNAINEN KOOSTUMUS

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin ja sellaisenaan kaupan pidettäviin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatettaviin valmisteisiin.

1.   PROTEIINIT

1.1

Jos ainoat valmisteen nimessä mainitut ainesosat ovat liha, siipikarja, kala, sisäelimet tai jokin muu perinteinen proteiininlähde,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen kokonaisosuuden on oltava vähintään 40 prosenttia koko valmisteen painosta,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia valmisteessa nimettyjen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

nimetyistä lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2

Jos valmisteen nimessä mainitaan ensimmäisenä liha, siipikarja, kala, sisäelimet tai jokin muu perinteinen proteiininlähde joko yksinään tai yhdessä, sekä riippumatta siitä, onko valmisteen tarjontamuoto ateria:

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen kokonaisosuuden on oltava vähintään 10 prosenttia koko valmisteen painosta,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia valmisteessa nimettyjen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

nimetyistä lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3

Jos valmisteen nimessä mainitaan liha, siipikarja, kala, sisäelimet tai muu perinteinen valkuaisaineen lähde joko yksinään tai yhdessä muttei ensimmäisenä sekä riippumatta siitä, onko valmisteen tarjontamuoto ateria:

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen kokonaisosuuden on oltava vähintään 8 prosenttia koko valmisteen painosta,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia valmisteessa nimettyjen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

nimetyistä lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

kaikista lähteistä peräisin olevan proteiinin yhteenlasketun kokonaismäärän on oltava vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4

Jos muun kuin makean valmisteen nimessä mainitaan juusto yhdessä muiden ainesosien kanssa sekä riippumatta siitä, onko valmisteen tarjontamuoto ateria:

maitovalmisteista peräisin olevan proteiinimäärän on oltava vähintään 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

kaikista lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava valmisteessa vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5

Jos valmiste on päällysmerkintöjen mukaan ateria, mutta siinä ei mainita lihaa, siipikarjaa, kalaa, sisäelimiä tai muuta perinteistä proteiininlähdettä, kaikista lähteistä peräisin olevien valmisteeseen sisältyvien proteiinien kokonaismäärän on oltava vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6

Kastikkeisiin, jotka tarjotaan aterian lisäkkeenä, ei sovelleta 1.1–1.5 kohdan vaatimuksia.

1.7

Makeissa ruoissa, joiden nimessä mainitaan maitovalmisteet ensimmäisenä tai ainoana aineosana, on oltava vähintään 2,2 g maitovalmisteista peräisin olevaa proteiinia 100 kilokaloria kohti. Kaikki muut makeat ruoat vapautetaan 1.1–1.5 kohdan vaatimuksista.

1.8

Aminohappojen lisääminen sallitaan ainoastaan valmisteessa olevan proteiinin ravintoarvon parantamiseksi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen tarvittavissa suhteissa.

2.   HIILIHYDRAATIT

Hedelmä- ja vihannesmehuissa ja nektareissa, yksinomaan hedelmistä valmistetuissa ruoissa sekä jälkiruoissa tai vanukkaissa olevan hiilihydraatin kokonaismäärä ei saa ylittää seuraavia arvoja:

10 g/100 ml vihannesmehuissa ja niihin perustuvissa juomissa,

15 g/100 ml hedelmämehuissa ja nektareissa sekä niistä peräisin olevissa juomissa,

20 g/100 g yksinomaan hedelmistä valmistetuissa ruoissa,

25 g/100 g jälkiruoissa ja vanukkaissa,

5 g/100 g muissa juomissa, joita ei valmisteta maidosta.

3.   RASVA

3.1

1 kohdan 1.1 alakohdassa tarkoitetut valmisteet:

Jos valmisteen ainoat valmistusaineet ovat liha tai juusto tai ne on mainittu valmisteen nimessä ensimmäisenä, kaikista lähteistä peräisin olevien rasvojen kokonaismäärä valmisteessa ei saa olla yli 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2

Muiden valmisteiden osalta kaikista lähteistä peräisin olevien rasvojen kokonaismäärä valmisteessa ei saa olla yli 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NATRIUM

4.1

Lopulliseen valmisteeseen sisältyvän natriumin määrä ei saa olla yli 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) eikä yli 200 mg 100 grammaa valmistetta kohden. Jos kuitenkin ainoa valmisteen nimessä mainittu valmistusaine on juusto, valmisteen lopullinen natriumsisältö saa olla enintään 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2

Natriumsuoloja ei saa lisätä hedelmäpohjaisiin valmisteisiin eikä jälkiruokiin tai vanukkaisiin, paitsi teknisistä syistä.

5.   VITAMIINIT

C-vitamiini

Hedelmämehussa, nektarissa tai vihannesmehussa olevan C-vitamiinin määrän valmiissa valmisteessa on oltava vähintään 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) tai vähintään 25 mg 100 grammaa valmistetta kohden.

A-vitamiini

Vihannesmehussa olevan A-vitamiinin määrän valmisteessa on oltava vähintään 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

A-vitamiinia ei saa lisätä muihin lastenruokiin.

D-vitamiini

Lastenruokiin ei saa lisätä D-vitamiinia.

6.   MAHDOLLISESTI LISÄTTÄVIEN VITAMIINIEN, KIVENNÄIS- JA HIVENAINEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin valmisteisiin, joita pidetään kaupan sellaisinaan tai jotka saatetaan nautintavalmiiksi ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta kaliumia ja kalsiumia, joiden osalta vaatimukset viittaavat myytäviin valmisteisiin.

Ravintoaine

Enimmäismäärä/100 kcal

A-vitamiini (μg RE)

180 (1)

E-vitamiini (mg α-TE)

3

C-vitamiini (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamiini (mg)

0,25

Riboflaviini (mg)

0,4

Niasiini (mg NE)

4,5

B6-vitamiini (mg)

0,35

Foolihappo (μg)

50

B12-vitamiini (μg)

0,35

Pantoteenihappo (mg)

1,5

Biotiini (μg)

10

Kalium (mg)

160

Kalsium (mg)

80

Magnesium (mg)

40

Rauta (mg)

3

Sinkki (mg)

2

Kupari (μg)

40

Jodi (μg)

35

Mangaani (mg)

0,6


(1)  Edellä olevan 5 kohdan säännösten mukaisesti.

(2)  Enimmäismäärää sovelletaan tuotteisiin, joihin on lisätty rautaa.

(3)  Enimmäismäärää sovelletaan hedelmäpohjaisiin ruokiin, hedelmätäysmehuihin, nektareihin ja vihannesmehuihin.


LIITE III

KASEIININ AMINOHAPPOKOOSTUMUS

(g/100 g proteiinia)

Arginiini

3,7

Kystiini

0,3

Histidiini

2,9

Isoleusiini

5,4

Leusiini

9,5

Lysiini

8,1

Metioniini

2,8

Fenyylialaniini

5,2

Treoniini

4,7

Tryptofaani

1,6

Tyrosiini

5,8

Valiini

6,7


LIITE IV

RAVINTOAINEET

1.   VITAMIINIT

A-vitamiini

Retinoli

Retinyyliasetaatti

Retinyylipalminaatti

Beetakaroteeni

D-vitamiini

D2-vitamiini (= ergokalsiferoli)

D3-vitamiini (= kolekalsiferoli)

B1-vitamiini

Tiamiinihydrokloridi

Tiamiinimononitraatti

B2-vitamiini

Riboflaviini

Riboflaviini-5-fosfaatti, natrium

Niasiini

Nikotiiniamidi

Nikotiinihappo

B6-vitamiini

Pyrioksiinihydrokloridi

Pyridoksiini-5-fosfaatti

Pyridoksiinipalmitaatti

Pantoteenihappo

D-pantotenaatti, kalsium

D-pantotenaatti, natrium

Dekspantenoli

Folaatti

Foolihappo

B12-vitamiini

Syankobalamiini

Hydroksokobalamiini

Biotiini

D-biotiini

C-vitamiini

L-askorbiinihappo

Natrium-L-askorbaatti

Kalsium-L-askorbaatti

6-palmityyli-L-askorbiinihappo (askorbyylipalmitaatti)

Kaliumaskorbaatti

K-vitamiini

Fyllokinoni (Fytomenadioni)

E-vitamiini

D-alfa-tokoferoli

DL-alfa-tokoferoli

D-alfa-tokoferoliasetaatti

DL-alfa-tokoferoliasetaatti

2.   AMINOHAPOT

L-arginiini

L-kystiini

L-histidiini

L-isoleusiini

L-leusiini

L-lysiini

L-kysteiini

sekä näiden hydrokloridit

L-metioniini

L-fenyylialaniini

L-treoniini

L-tryptofaani

L-tyrosiini

L-valiini

3.   MUUT

Koliini

Koliinikloridi

Koliinisitraatti

Koliinibitartraatti

Inositoli

L-karnitiini

L-karnitiinihydrokloridi

4.   KIVENNÄIS- JA HIVENAINESUOLAT

Kalsium

Kalsiumkarbonaatti

Kalsiumkloridi

Sitruunahapon kalsiumsuolat

Kalsiumglukonaatti

Kalsiumglyserofosfaatti

Kalsiumlaktaatti

Kalsiumoksidi

Kalsiumhydroksidi

Ortofosforihapon kalsiumsuolat

Magnesium

Magnesiumkarbonaatti

Magnesiumkloridi

Sitruunahapon magneesisuolat

Magnesiumglukonaatti

Magnesiumoksidi

Magnesiumhydroksidi

Ortofosforihapon magnesiumsuolat

Magnesiumsulfaatti

Magnesiumlaktaatti

Magnesiumglyserofosfaatti

Kalium

Kaliumkloridi

Sitruunahapon kaliumsuolat

Kaliumglukonaatti

Kaliumlaktaatti

Kaliumglyserofosfaatti

Rauta

Ferrositraatti

Ferriammoniumsitraatti

Ferroglukonaatti

Ferrolaktaatti

Ferrosulfaatti

Ferrofumaraatti

Ferrofosfaatti (ferripyrofosfaatti)

Alkuainemuotoinen rauta (karbonyyli + elektrolyytti + vetypelkistys)

Ferrisakkaraatti

Natriumferridifosfaatti

Ferrokarbonaatti

Kupari

Kupari-lysiinikompleksi

Kuparikarbonaatti

Kuparisitraatti

Kupariglukonaatti

Kuparisulfaatti

Sinkki

Sinkkiasetaatti

Sinkkikloridi

Sinkkisitraatti

Sinkkilaktaatti

Sinkkisulfaatti

Sinkkioksidi

Sinkkiglukonaatti

Mangaani

Mangaanikarbonaatti

Mangaanikloridi

Mangaanisitraatti

Mangaaniglukonaatti

Mangaanisulfaatti

Mangaaniglyserofosfaatti

Jodi

Natriumjodidi

Kaliumjodidi

Kaliumjodaatti

Natriumjodaatti


LIITE V

IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN RAVINTOARVOMERKINTÖJEN VERTAILUARVOT

Ravintoaine

Vertailuarvo merkinnöissä

A-vitamiini

(μg) 400

D-vitamiini

(μg) 10

C-vitamiini

(mg) 25

Tiamiini

(mg) 0,5

Riboflaviini

(mg) 0,8

Niasiiniekvivalentit

(mg) 9

B6-vitamiini

(mg) 0,7

Folaatti

(μg) 100

B12-vitamiini

(μg) 0,7

Kalsium

(mg) 400

Rauta

(mg) 6

Sinkki

(mg) 4

Jodi

(μg) 70

Seleeni

(μg) 10

Kupari

(mg) 0,4


LIITE VI

TORJUNTA-AINEIDEN TAI NIIDEN AINEENVAIHDUNTATUOTTEIDEN ERITYISET ENIMMÄISJÄÄMÄTASOT IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETUISSA VILJAPOHJAISISSA VALMISRUOISSA JA MUISSA LASTENRUOISSA

Aineen kemiallinen nimi

Enimmäisjäämätaso

(mg/kg)

Kadusafossi

0,006

Demetoni-S-metyyli/demetoni-S-metyylisulfoni/oksidemetonimetyyli (erikseen tai yhteensä, laskettuina demetoni-S-metyyliksi)

0,006

Etoprofossi

0,008

Fiproniili (fiproniili ja fiproniili-desulfinyyli yhteensä laskettuina fiproniiliksi)

0,004

Propinebi/propyleenitiourea (propinebi ja propyleenitiourea yhteensä)

0,006


LIITE VII

TORJUNTA-AINEET, JOITA EI SAA KÄYTTÄÄ IMEVÄISILLE JA PIKKUPALSILLE TARKOITETTUJEN VILJAPOHJAISTEN VALMISRUOKIEN JA MUIDEN LASTENRUOKIEN VALMISTUKSEEN TARKOITETUSSA MAATALOUSTUOTANNOSSA

Taulukko 1

Aineen kemiallinen nimi (jäämän määrite)

Disulfotoni (disulfotoni, disulfotonin sulfoksidi ja disulfotonin sulfoni yhteensä laskettuina disulfotoniksi)

Fensulfotioni (fensulfotioni, sen happianalogi ja näiden sulfonit yhteensä laskettuina fensulfotioniksi)

Fentina laskettuna trifenyylitinan kationiksi

Haloksifoppi (haloksifoppi, sen suolat ja esterit yhteensä, konjugaatit mukaan luettuina, laskettuina haloksifopiksi)

Heptakloori ja trans-heptaklooriepoksidi laskettuina heptaklooriksi

Heksaklooribentseeni

Nitrofeeni

Ometoaatti

Terbufossi (terbufossi, sen sulfoksidi ja sulfoni yhteensä laskettuina terbufossiksi)

Taulukko 2

Aineen kemiallinen nimi

Aladriini ja dieldriini laskettuina dieldriiniksi

Endriini


LIITE VIII

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

(9 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 96/5/EY

(EYVL L 49, 28.2.1996, s. 17)

Komission direktiivi 98/36/EY

(EYVL L 167, 12.6.1998, s. 23)

Komission direktiivi 1999/39/EY

(EYVL L 124, 18.5.1999, s. 8)

Komission direktiivi 2003/13/EY

(EUVL L 41, 14.2.2003, s. 33)

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(9 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Tämän direktiivin mukaisten tuotteiden pitäminen kaupan

Tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, pitäminen kaupan

96/5/EY

30. syyskuuta 1997

1. lokakuuta 1997

31. maaliskuuta 1999

98/36/EY

31. joulukuuta 1998

1. tammikuuta 1999

1. tammikuuta 2000

1999/39/EY

30. kesäkuuta 2000

30. kesäkuuta 2000

1. heinäkuuta 2002

2003/13/EY

6. maaliskuuta 2004

6. maaliskuuta 2004

6. maaliskuuta 2005


LIITE IX

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 96/5/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

1 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

1 artiklan 4 kohdan johdantolause

2 artiklan johdantolause

1 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohta

1 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan b alakohta

1 artiklan 4 kohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan c alakohta

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 4 kohta

6 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

7 artiklan 3 kohdan johdantolause

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan i alakohta

7 artiklan 3 kohdan a alakohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan ii alakohta

7 artiklan 3 kohdan b alakohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan toinen alakohta

7 artiklan 4 kohta

6 artiklan 3 kohdan b alakohta

7 artiklan 5 kohta

6 artiklan 4 kohta

7 artiklan 6 kohta

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

Liitteessä I oleva johdantolause

Liitteessä I oleva johdantolause

Liitteessä I oleva 1, 2 ja 3 kohta

Liitteessä I oleva 1, 2 ja 3 kohta

Liitteessä I oleva 4 kohta

Liitteessä I oleva 4 kohta

Liitteessä I oleva 4.1 kohta

Liitteessä I oleva 4.1 kohta

Liitteessä I oleva 4.2 kohta

Liitteessä I oleva 4.2 kohta

Liitteessä I oleva 4.2a kohta

Liitteessä I olevan 4.2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä I oleva 4.2b kohta

Liitteessä I olevan 4.2 kohdan toinen luetelmakohta

Liitteessä I oleva 4.2c kohta

Liitteessä I olevan 4.2 kohdan kolmas luetelmakohta

Liitteessä I oleva 5 ja 6 kohta

Liitteessä I oleva 5 ja 6 kohta

Liitteessä II oleva johdantolause

Liitteessä II oleva johdantolause

Liitteessä II oleva 1 kohta

Liitteessä II oleva 1 kohta

Liitteessä II oleva 1.1–1.3 kohta

Liitteessä II oleva 1.1–1.3 kohta

Liitteessä II oleva 1.3a kohta

Liitteessä II oleva 1.4 kohta

Liitteessä II oleva 1.4 kohta

Liitteessä II oleva 1.5 kohta

Liitteessä II oleva 1.4a kohta

Liitteessä II oleva 1.6 kohta

Liitteessä II oleva 1.4b kohta

Liitteessä II oleva 1.7 kohta

Liitteessä II oleva 1.5 kohta

Liitteessä II oleva 1.8 kohta

Liitteessä II oleva 2–5 kohta

Liitteessä II oleva 2–5 kohta

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite V

Liite VI

Liitteessä I oleva 7 kohta ja liitteessä II oleva 6 kohta

Liite VII

Liite VI

Liite VIII

Liite VII

Liite VIII

Liite IX


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2006,

yhteisön poikkeuksellisen rahoitusavun myöntämisestä Kosovolle

(2006/880/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 10 päivänä kesäkuuta 1999 päätöslauselman 1244 (1999), jolla on tarkoitus edistää huomattavan autonomian ja itsehallinnon toteuttamista Kosovossa Jugoslavian liittotasavallan osana, kunnes asiassa saavutetaan lopullinen ratkaisu.

(2)

Kansainvälinen yhteisö on päätöslauselman 1244 (1999) nojalla perustanut Kosovoon kansainväliset turvallisuusjoukot (KFOR) ja väliaikaisen siviilihallinnon (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK). UNMIK muodostuu neljästä osasta (”pilarista”), ja Euroopan unioni rahoittaa talouden jälleenrakentamisesta ja kehittämisestä vastaavaa neljättä pilaria. UNMIK ja erityisesti sen IV pilari ovat edistyneet merkittävästi sellaisten institutionaalisten, oikeudellisten ja poliittisten puitteiden luomisessa, joilla tuetaan terveen, markkinaperiaatteisiin pohjautuvan talouden kehittymistä.

(3)

UNMIK on perustamisensa jälkeen siirtänyt eräillä merkittävillä osa-alueilla toimivallan väliaikaisille itsehallintoelimille. Erityisesti vastuu talousarviosta on siirretty UNMIK:lta väliaikaisiin itsehallintoelimiin kuuluvalle valtiovarainministeriölle siten, että lopullisen päätöksen talousarvion hyväksymisestä tekee edelleen YK:n pääsihteerin erityisedustaja.

(4)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 24 päivänä lokakuuta 2005 YK:n pääsihteerin ehdotuksen, joka koski poliittisen prosessin aloittamista Kosovon tulevan aseman määrittämiseksi.

(5)

Ne Kosovon viranomaiset, joille rahoitusapua voidaan myöntää ja jotka ovat vastuussa kyseiseen rahoitusapuun liitettyjen rahoitusta ja taloutta koskevien ehtojen hyväksymisestä ja noudattamisesta, ovat sen vuoksi UNMIK ja väliaikaiset itsehallintoelimet, tai kun Kosovon asema on vastaisuudessa määritetty, se elin tai ne elimet, joille nämä tehtävät ja vastuualueet siirretään.

(6)

On toivottavaa, että osana vakautus- ja assosiaatioprosessia, joka muodostaa perustan EU:n ja alueen keskinäisille suhteille, tuetaan pyrkimyksiä Kosovon poliittisen ja taloudellisen toimintaympäristön vakauttamiseksi siten, että samalla edistetään Kosovon ja yhteisön välisen täysimittaisen yhteistyösuhteen kehittymistä; näin ajatus Kosovon tulevaisuudesta osana Eurooppaa tulee entistä konkreettisemmaksi.

(7)

Yhteisö on jo katsonut aiheelliseksi tukea Kosovoa taloudellisten vaikeuksien lievittämisessä poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa. Se on jo myöntänyt poikkeuksellista rahoitusapua suorina avustuksina yhteisön poikkeuksellisen rahoitusavun myöntämisestä Kosovolle 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2000/140/EY (2), jolla myönnettiin 35 miljoonaa euroa vuonna 2000, ja poikkeuksellisesta lisärahoitusavusta Kosovolle 27 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/511/EY (3), jolla myönnettiin 30 miljoonaa euroa vuonna 2001. Näiden päätösten mukaisesti myönnettyjen avustusten viimeinen maksuerä suoritettiin joulukuussa 2002.

(8)

Tämä poikkeuksellinen lisärahoitusapu täydentää muita yhteisön avustusohjelmia Länsi-Balkanilla.

(9)

Kosovon viranomaiset tekivät marraskuussa 2005 Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa aiesopimuksen sekä talous- ja rahoituspolitiikkaa koskevan muistion; näissä asiakirjoissa esitetään julkisen talouden rahoituskehys vuodeksi 2006, ja ne sisältävät myös keskipitkän aikavälin suuntaviivat. Viranomaiset laativat lisäksi maaliskuun 2006 alussa keskipitkän aikavälin menokehyksen. Menokehyksessä eritellään talousarvion sisäiset ja sen ulkopuoliset vuosien 2006–2008 rahoitustarpeet. Kehyksen perusteella arvioidaan, että talousarvion ulkopuolista rahoitustukea tarvitaan vuoden 2007 loppuun mennessä noin 81 miljoonaa euroa siten, että tarve vuonna 2006 on 14 miljoonaa euroa ja tarve vuonna 2007 on 67 miljoonaa euroa.

(10)

Vaikka taloudellinen toimeliaisuus elpyi konfliktin jälkeen, Kosovon talous on heikosti kehittynyt. Kosovo ei voi ottaa lainaa kotimaisilta eikä kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, eikä se voi nykyisen asemansa vuoksi olla jäsenenä kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Se ei näin ollen voi hyötyä kyseisten laitosten ohjelmiin liittyvästä lainarahoituksesta.

(11)

Kun otetaan huomioon nykyinen, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1244 (1999) perustuva järjestely, Kosovon suhteellisen heikosti kehittynyt talous ja sen julkisen talouden ja ulkoisen taseen riskialtis tilanne, tuki on edelleen tarkoituksenmukaista myöntää yhteisön suorana tukena yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa.

(12)

Tällainen rahoitusapu tarjoaisi ratkaisevan tärkeää tukea Kosovon asemaa koskevan kysymyksen ratkaisemista edeltävässä välivaiheessa. Tukeen eivät vaikuta Kosovon asemaa koskevat uudet järjestelyt, joista neuvotellaan parhaillaan, eikä tuki sulje pois muuta yhteisön myöntämää tai kansainvälistä tukea, jota todennäköisesti tarvitaan vuoden 2007 jälkeen Kosovon aseman ratkettua.

(13)

Tämän avustuksen käyttöön antaminen ei rajoita budjettivallan käyttäjän valtuuksia.

(14)

Tämä rahoitustuki olisi asetettava käyttöön sen jälkeen kun on varmistettu, että Kosovon viranomaisten kanssa tämän päätöksen hyväksymisen yhteydessä sovittavat rahoitusta ja taloutta koskevat ehdot voidaan tyydyttävästi täyttää.

(15)

Jotta tähän rahoitusapuun liittyvät yhteisön taloudelliset edut suojattaisiin tehokkaasti, on tarpeen edellyttää Kosovolta aiheellisia toimenpiteitä petosten ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi ja ehkäisemiseksi tämän rahoitusavun yhteydessä, sekä säätää komission toteuttamasta valvonnasta ja tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista.

(16)

Tämän rahoitusavun hallinnointi olisi annettava tehtäväksi Euroopan komissiolle, joka kuulee asiassa talous- ja rahoituskomiteaa.

(17)

Perustamissopimuksessa ei ole sen 308 artiklassa määrätyn toimivallan lisäksi muita määräyksiä tämän päätöksen tekemiseksi tarvittavista valtuuksista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Yhteisö antaa Kosovon käyttöön avustuksena myönnettävää poikkeuksellista rahoitusapua enintään 50 miljoonaa euroa helpottaakseen Kosovon taloudellista tilannetta, tukeakseen talouden tervehdyttämistä ja julkisen talouden vakauttamista, helpottaakseen ratkaisevan tärkeiden hallintotoimien jatkamista ja tehostamista sekä vastatakseen julkisten investointien tarpeeseen.

2.   Komissio hallinnoi tätä yhteisön rahoitusapua yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa tavalla, joka on Kansainvälisen valuuttarahaston ja Kosovon viranomaisten välisten sopimusten mukainen.

3.   Yhteisön rahoitusapu on saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen. Komissio voi talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan kuitenkin päättää tarvittaessa jatkaa kyseistä aikaa enintään yhdellä vuodella.

2 artikla

1.   Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan sopia Kosovon viranomaisten kanssa rahoitusapuun liitetyistä talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, jotka on vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa. Näiden ehtojen on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaiset.

2.   Ennen yhteisön rahoitusavun varsinaisen täytäntöönpanon aloittamista komissio tarkastaa, että tämän yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusketjut, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat Kosovossa moitteettomat.

3.   Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa ja sovittaen toimintansa yhteen Kansainvälisen valuuttarahaston toiminnan kanssa, että Kosovon talouspolitiikka on tämän rahoitusavun tavoitteiden mukaista ja että sovittuja talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevia ehtoja noudatetaan tyydyttävällä tavalla.

3 artikla

1.   Komissio asettaa rahoitusavun Kosovon käyttöön kahdessa tai tarvittaessa kolmessa erässä. Ensimmäinen erä annetaan käyttöön 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeen, jos 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tarkistuksessa saadut tulokset ovat tyydyttävät.

2.   Toinen ja mahdolliset muut erät annetaan käyttöön, kun edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen noudattaminen on todettu tyydyttäväksi, kun 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen noudattamisessa on edetty tyydyttävällä tavalla, mutta kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua edellisen erän käyttöön asettamisesta.

3.   Varat maksetaan väliaikaisen siviilihallinnon valtiovarainministeriölle, tai kun Kosovon asema on määritetty, laitokselle, jolle kyseisen ministeriön tehtävät ja vastuualueet siirretään, käytettäviksi yksinomaan Kosovon julkisen talouden rahoitustarpeisiin.

4 artikla

Tämän rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1605/2002 (4) ja sen täytäntöönpanosääntöjä. Erityisesti 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa on edellytettävä, että Kosovo toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet petosten, korruption ja muiden väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi tämän rahoitusavun yhteydessä. Siinä on edellytettävä myös komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontaa, johon sisältyy oikeus suorittaa tarkastuksia paikalla, sekä tilintarkastustuomioistuimen ja riippumattomien tilintarkastajien tilintarkastuksia, jotka voidaan tarvittaessa suorittaa paikalla.

5 artikla

Komissio antaa vähintään kerran vuodessa ja ennen 15 päivää syyskuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää arvion tämän päätöksen täytäntöönpanosta edellisenä vuonna.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. HYSSÄLÄ


(1)  Lausunto annettu 12. lokakuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 47, 19.2.2000, s. 28.

(3)  EYVL L 183, 6.7.2001, s. 42.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


Oikaisuja

6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/39


Oikaistaan neuvoston direktiivi 79/923/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1979, simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta

( Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 281, 10. marraskuuta 1979 )

(Suomenkielinen erityispainos, alue 15, nide 2, s. 200)

Peruutetaan oikaisu, joka on julkaistu virallisen lehden numerossa EUVL L 190, 12.7.2006, s. 99.


6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/39


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 266, 26. syyskuuta 2006 )

Sivulla 7, 12 artiklan 4 kohdassa:

korvataan:

”viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2010”

seuraavasti:

”viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2011”.