ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
5. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1783/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1784/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta prosessireagenssien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1785/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2007 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1786/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B, IV ja VI muuttamisesta vuoden 2007 tekstiilikiintiöiden osalta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1787/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

21

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta (PECA)

33

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva pöytäkirja (PECA)

34

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä (PECA)

43

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisön liittymisestä M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annettuun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 107 ( 1 )

45

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 30 marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5677)

46

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006, Bulgarian ja Romanian vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä ja päätöksen 2006/687/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5702)

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1783/2006,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä joulukuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

74,2

204

44,5

999

59,4

0707 00 05

052

139,4

204

74,2

628

163,6

999

125,7

0709 90 70

052

165,3

204

60,8

999

113,1

0805 10 20

388

46,7

999

46,7

0805 20 10

052

63,4

204

55,7

999

59,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,1

388

111,5

999

83,8

0805 50 10

052

53,3

388

44,4

528

33,5

999

43,7

0808 10 80

388

59,7

400

100,7

404

99,8

508

80,5

720

45,7

999

77,3

0808 20 50

052

107,8

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1784/2006,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta prosessireagenssien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan kuudennentoista luetelmakohdan kolmannen lauseen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Otsonikerrosta heikentävä aine hiilitetrakloridi (CTC) kuuluu asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä I olevassa IV ryhmässä lueteltuihin valvottaviin aineisiin ja sen vuoksi siihen sovelletaan käyttörajoituksia kyseisen asetuksen mukaisesti.

(2)

Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan osapuolet, jotka ottivat huomioon pöytäkirjan puitteissa toimivan prosessireagensseja käsittelevän työryhmän lokakuussa 2004 päivätyssä kertomuksessa (2) raportoimat uudet tiedot ja tekniset kehitykset, tekivät päätöksen XVII/7 (3) seitsemännessätoista kokouksessaan joulukuussa 2005. Päätöksellä XVII/7 lisätään päätöksen X/14 tarkistettuun taulukkoon A hiilitetrakloridin käyttö prosessireagenssina radioaktiivisesti merkatun syanokobalamiinin tuotannossa; tätä lääkeainetta käytetään B12-vitamiinin puutteen todennäköisten syiden diagnoosiin.

(3)

Tällä hetkellä hiilitetrakloridin käyttö prosessireagenssina radioaktiivisesti merkatun syanokobalamiinin tuotannossa on yhteisössä kielletty asetuksen (EY) N:o 2037/2000 perusteella. Jotta käyttö voitaisiin sallia edellä mainitun Monterealin pöytäkirjan puitteissa hiljattain annetun päätöksen mukaisesti, asetuksen liite VI olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2037/2000 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liite VI tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1366/2006 (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 12).

(2)  Työryhmän (Process Agents Task Force) raportti, lokakuu 2004, s. 17. (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf)

(3)  Montrealin pöytäkirjan osapuolten 17. kokous vuonna 2005, päätös XVII/7: List of uses of controlled substances as process agents. (http://hq.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).


LIITE

”LIITE VI

Prosessit, joissa valvottavia aineita käytetään 2 artiklan kuudennessatoista luetelmakohdassa tarkoitettuina prosessireagensseina

a)

hiilitetrakloridin käyttö typpitrikloridin eliminointiin kloorin ja natriumhydroksidin valmistuksessa;

b)

hiilitetrakloridin käyttö kloorin talteenottoon kloorin valmistuksen jäännöskaasuista;

c)

hiilitetrakloridin käyttö kloorikautsun valmistuksessa;

d)

hiilitetrakloridin käyttö isobutyyliasetofenonin (ibuprofeeni-kipulääke) valmistuksessa;

e)

hiilitetrakloridin käyttö polyfenyleenitereftaaliamidin valmistuksessa;

f)

hiilitetrakloridin käyttö radioaktiivisesti merkatun syanokobalamiinin tuotannossa;

g)

CFC-11:n käyttö hienoista synteettisistä polyolefiinikuiduista koostuvan levyn valmistukseen;

h)

CFC-12:n käyttö Z-perfluoripolyeetterien ja sen difunktionaalisten johdannaisten perfluoripolyeetteripolyperoksidilähtöaineiden valokemiallisessa synteesissä;

i)

CFC-113:n käyttö perfluoripolyeetteripolyperoksidiväliaineen vähentämisessä perfluoripolyeetteridiesterien tuotannossa;

j)

CFC-113:n käyttö erittäin funktionaalisten perfluoripolyeetteridiolien valmistuksessa;

k)

hiilitetrakloridin käyttö syklodiimin valmistuksessa;

l)

osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen (HFCH-yhdisteet) käyttö a–k kohdassa tarkoitetuissa prosesseissa, silloin kun niitä käytetään korvaamaan CFC:tä tai hiilitetrakloridia.”


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1785/2006,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2007 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 6 kohdan sekä 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 517/94 vahvistettiin tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset, jotka jaetaan ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteella.

(2)

Asetuksen nojalla voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää muita jakomenetelmiä, jakaa kiintiöitä eriin tai varata osa erityisestä määrällisestä rajoituksesta hakemuksille, joiden tueksi esitetään näyttö aiemmasta tuontitoiminnasta.

(3)

Vuodeksi 2007 vahvistettujen kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt olisi hyväksyttävä ennen kiintiövuoden alkua, jotta kaupan jatkuvuus ei häiriintyisi aiheettomasti.

(4)

Aiempina vuosina hyväksytyt toimenpiteet, muun muassa ne, jotka sisältyvät neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2006 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 2038/2005 (2), ovat osoittautuneet tyydyttäviksi, ja vastaavat säännöt olisi tästä syystä vahvistettava vuodeksi 2007.

(5)

Mahdollisimman monien talouden toimijoiden tyydyttämiseksi on aiheellista muuttaa ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukainen jakomenetelmä joustavammaksi määrittämällä enimmäismäärät, jotka kyseisen menetelmän perusteella voidaan kullekin toimijalle jakaa.

(6)

Kaupan jatkuvuuden ja kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi toimijoiden olisi sallittava esittää vuoden 2007 ensimmäinen tuontilupahakemus samalle määrälle, jonka ne toivat vuonna 2006.

(7)

Kiintiömäärien käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti toimijan, joka on käyttänyt vähintään puolet jo myönnetystä määrästä, olisi saatava hakea uutta määrää edellyttäen, että kiintiöissä on käyttämättömiä määriä.

(8)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi tuontilupien olisi oltava voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään vuoden loppuun. Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä lisenssejä vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet komissiolta ilmoituksen siitä, että määriä on käytettävissä, ja ainoastaan, jos toimija pystyy esittämään näytön sopimuksen olemassaolosta ja vakuuttamaan, ellei päinvastaisesta ole nimenomaan säädetty, ettei ole jo saanut tämän asetuksen mukaista yhteisön tuontilupaa kyseessä oleville luokille ja maille. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus jatkaa sellaisten lisenssien voimassaoloaikaa tuojien hakemuksesta kolmella kuukaudella ja enintään 31 päivään maaliskuuta 2008, joiden niiden kohteena olevista määristä vähintään puolet on käytetty hakuajankohtaan mennessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan vuodeksi 2007 määrällisten kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteissä III B ja IV mainittujen tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio on vastaanottanut jäsenvaltioiden ilmoitukset yksittäisten toimijoiden hakemuksista, ja niiden määrät eivät saa ylittää kullekin toimijalle liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka ensimmäisen vuotta 2007 koskevan hakemuksensa yhteydessä voivat kunkin luokan ja kunkin asianomaisen kolmannen maan osalta todistaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuoneensa vuodeksi 2006 saamiensa tuontilisenssien nojalla kullekin luokalle vahvistettuja enimmäismääriä suuremmat määrät.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tällaisten toimijoiden tuoda korkeintaan määrätystä kolmannesta maasta ja määrätyssä luokassa vuonna 2006 tuotuja määriä vastaavat määrät edellyttäen, että ne mahtuvat käytettävissä olevien kiintiömäärien rajoihin.

3 artikla

Tuojat, jotka ovat jo käyttäneet vähintään 50 prosenttia tämän asetuksen mukaisesti niille myönnetyistä määristä, voivat tehdä uuden samaa luokkaa ja samaa alkuperämaata koskevan hakemuksen määrille, jotka eivät saa ylittää liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa anottujen tuontilupien kohteena olevat määrät komissiolle 4 päivästä tammikuuta 2007 klo 10.00 (Brysselin aikaa) alkaen.

2.   Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset myöntävät luvat vasta sen jälkeen, kun komissio on asetuksen (EY) N:o 517/94 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut, että määriä on käytettävissä tuontiin.

Ne antavat luvan ainoastaan, jos toimija

a)

osoittaa, että tavaroiden toimittamista koskeva sopimus on olemassa; ja

b)

todistaa kirjallisesti, että kyseisten luokkien ja maiden osalta

i)

sille ei ole jo myönnetty tuontilupaa tämän asetuksen nojalla; tai

ii)

sille on myönnetty lupa tämän asetuksen nojalla, mutta se on käyttänyt vähintään 50 prosenttia sen kohteena olevista määristä.

3.   Tuontiluvat ovat voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2007.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin tuojan pyynnöstä pidentää kolmella kuukaudella lupia, joiden kohteena olevista määristä on pyynnön esittämisajankohtana käytetty vähintään 50 prosenttia. Tällainen pidennys ei voi missään olosuhteissa jatkua pidempään kuin 31 päivään maaliskuuta 2008.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 931/2005 (EUVL L 162, 23.6.2005, s. 37).

(2)  EUVL L 328, 15.12.2005, s. 27.


LIITE I

Asetuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut enimmäismäärät

Maa

Luokka

Yksikkö

Enimmäismäärä

Pohjois-Korea

1

kilogramma

10 000

2

kilogramma

10 000

3

kilogramma

10 000

4

kappale

10 000

5

kappale

10 000

6

kappale

10 000

7

kappale

10 000

8

kappale

10 000

9

kilogramma

10 000

12

pari

10 000

13

kappale

10 000

14

kappale

10 000

15

kappale

10 000

16

kappale

10 000

17

kappale

10 000

18

kilogramma

10 000

19

kappale

10 000

20

kilogramma

10 000

21

kappale

10 000

24

kappale

10 000

26

kappale

10 000

27

kappale

10 000

28

kappale

10 000

29

kappale

10 000

31

kappale

10 000

36

kilogramma

10 000

37

kilogramma

10 000

39

kilogramma

10 000

59

kilogramma

10 000

61

kilogramma

10 000

68

kilogramma

10 000

69

kappale

10 000

70

kappale

10 000

73

kappale

10 000

74

kappale

10 000

75

kappale

10 000

76

kilogramma

10 000

77

kilogramma

5 000

78

kilogramma

5 000

83

kilogramma

10 000

87

kilogramma

10 000

109

kilogramma

10 000

117

kilogramma

10 000

118

kilogramma

10 000

142

kilogramma

10 000

151A

kilogramma

10 000

151B

kilogramma

10 000

161

kilogramma

10 000

Montenegron tasavalta, Kosovo (1)

1

kilogramma

20 000

2

kilogramma

20 000

2a

kilogramma

10 000

3

kilogramma

10 000

5

kappale

10 000

6

kappale

10 000

7

kappale

10 000

8

kappale

10 000

9

kilogramma

10 000

15

kappale

10 000

16

kappale

10 000

67

kilogramma

10 000


(1)  Sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.


LIITE II

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista lisenssejä myöntävistä viranomaistahoista

1.

Itävalta

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Puhelin (43-1) 71100-0

Faksi (43-1) 71100-8386

2.

Belgia

FOD Economie, KMO,

Middenstand en Energie

Economisch Potentieel

KBO-Beheerscel — Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Puhelin (32-2) 548 64 69

Faksi (32-2) 548 65 70

SPF économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Cellule de gestion BCE — Licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Puhelin (32-2) 548 64 69

Faksi (32-2) 548 65 70

3.

Bulgaria

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Република България

Puhelin

(359) 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / (359) 29 40 7800

Faksi

(359) 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / (359) 29 88 3654

4.

Kypros

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Nicosia

Puhelin +357 2 867100

Faksi +357 2 375120

5.

Tšekki

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Puhelin (420) 224 907 111

Faksi: (420) 224 212 133

6.

Tanska

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Puhelin (45) 35 46 64 30

Faksi (45) 35 46 64 01

7.

Viro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Puhelin (372) 6256 400

Faksi (372) 6313 660

8.

Suomi

Tullihallitus

Erottajankatu 2

FIN-00101 Helsinki

Puhelin (358-9) 61 41

Faksi (358-20) 492 28 52

9.

Ranska

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes

Service des industries manufacturières (SIM)

Mission Textile-Importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Puhelin (33-1) 44 87 17 17

Faksi (33-1) 53 44 91 81

10.

Saksa

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Puhelin (49-61 96) 9 08-0

Faksi (49-61 96) 9 42 26

11.

Kreikka

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής

Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Puhelin (30210) 328 6021-22

Faksi (30210) 328 6094

12.

Unkari

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Puhelin (00 36) 1 336 7300

Faksi (00 36) 1 336 7302

13.

Irlanti

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Puhelin (353 1) 631 21 21

Faksi (353 1) 631 28 26

14.

Italia

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Puhelin (39 6) 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15

Faksi (39 6) 59 93 22 35/22 63

Teleksi (39 6) 59 64 75 31

15.

Latvia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Puhelin 00 371 701 3006

Faksi 00 371 728 0882

16.

Liettua

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Puhelin 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88

Faksi 00 370 5 262 39 74

17.

Luxemburg

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Puhelin (352) 47 82 371

Faksi (352) 46 61 38

18.

Malta

Ministry for Competitiveness and Communication

Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris

Valletta CMR02 Malta

Puhelin 00 356 21 237 112

Faksi 00 356 21 237 900

19.

Alankomaat

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Puhelin (31 50) 523 91 11

Faksi (31 50) 523 22 10

20.

Puola

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

Puhelin 0048 22 693 55 53

Faksi 0048 22 693 40 21

21.

Portugali

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

PT-1149-060 LISBOA

Puhelin (351-1) 218 814 263

Faksi (351-1) 218 814 261

Sähköposti: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Romania

Ministerul Economiei și Comerțului

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16

București, Sector 1

Cod poștal 010036

Puhelin +40 21 315 00 81

Faksi +40 21 315 04 54

Sähköposti: clc@dce.gov.ro

23.

Slovakia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Puhelin 00 421 2 48 54 20 21/ 00 421 2 48 54 71 19

Faksi 00 421 2 43 42 39 19

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Puhelin +386(0)4 297 44 70

Faksi +386(0)4 297 44 72

Sähköposti: taric.cuje@gov.si

25.

Espanja

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Puhelin (34 91) 349 38 17, 349 37 48

Faksi (34 91) 563 18 23, 349 38 31

26.

Ruotsi

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Puhelin (46-8) 690 48 00

Faksi (46-8) 30 67 59

27.

Yhdistynyt kuningaskunta

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

UK TS23 2NF

Puhelin (44 1642) 36 43 33, 36 43 34

Faksi (44 1642) 53 35 57


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1786/2006,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B, IV ja VI muuttamisesta vuoden 2007 tekstiilikiintiöiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 517/94 vahvistetaan tiettyihin Montenegrosta, Kosovosta (2) sekä Pohjois-Koreasta peräisin oleviin tekstiilituotteisiin sovellettavat vuosittaiset määrälliset rajoitukset.

(2)

Euroopan unioniin kuuluu 1 päivästä tammikuuta 2007 kaksi uutta jäsenvaltiota eli Romania ja Bulgaria. Liittymistä koskevan asiakirjan 6 artiklan 7 kohdassa määrätään, että määrällisiä rajoituksia, joita yhteisö soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin, on mukautettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen yhteisöön. Laajentuneeseen yhteisöön tapahtuvaan tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavia määrällisiä rajoituksia olisi näin ollen tarkistettava kahteen uuteen jäsenvaltioon suuntautuvan tuonnin sisällyttämiseksi niihin. Tämä edellyttää tiettyjen asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden muuttamista.

(3)

Jotta yhteisön laajentuminen ei vaikuttaisi kauppaa rajoittavasti, on määrien muuttamisessa tarkoituksenmukaista käyttää menetelmää, jossa otetaan uusia kiintiömääriä mukautettaessa huomioon perinteinen tuonti uusiin jäsenvaltioihin. Perinteiset kauppavirrat voidaan määrittää asianmukaisesti laskemalla kolmansista maista kahteen uuteen jäsenvaltioon kolmen viime vuoden aikana suuntautuneen tuonnin keskiarvo. Montenegro itsenäistyi 3 päivänä kesäkuuta 2006, joten komissiolla ei ole erillisiä lukuja kauppavirroista Montenegron ja uusien jäsenvaltioiden välillä eikä myöskään Kosovon ja uusien jäsenvaltioiden välillä. Tämän vuoksi uudet kiintiömäärät on vahvistettu käyttäen tarkoituksenmukaisinta perustetta eli kahden uuden jäsenvaltion väestöosuutta. Kasvunopeus on lisätty molemmissa tapauksissa.

(4)

Näin ollen asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteitä III B, IV ja VI olisi muutettava vuonna 2007 sovellettavien kiintiömäärien sisällyttämiseksi niihin. Kiintiöiden jakamista vuonna 2007 koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältyvät asetuksen (EY) N:o 517/94 vuodeksi 2007 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnoinnista annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1785/2006 (3).

(5)

Kaikkia asetuksen (EY) N:o 517/94 säännöksiä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin suuntautuvaan tuontiin. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 517/94 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteet III B, IV ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 931/2005 (EUVL L 162, 23.6.2005, s. 37).

(2)  Sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 5.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteet III B, IV ja VI seuraavasti:

1.

Korvataan liite III B seuraavasti:

”LIITE III B

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetut yhteisön vuosittaiset määrälliset rajoitukset

Montenegron tasavalta, Kosovo (1)

Luokka

Yksikkö

Määrä

1

tonnia

631

2

tonnia

765

2a

tonnia

173

3

tonnia

84

5

1 000 kpl

356

6

1 000 kpl

191

7

1 000 kpl

104

8

1 000 kpl

297

9

tonnia

78

15

1 000 kpl

148

16

1 000 kpl

75

67

tonnia

65

2.

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisön vuosittaiset määrälliset rajoitukset

Pohjois-Korea

Luokka

Yksikkö

Määrä

1

tonnia

128

2

tonnia

153

3

tonnia

117

4

1 000 kpl

289

5

1 000 kpl

189

6

1 000 kpl

218

7

1 000 kpl

101

8

1 000 kpl

302

9

tonnia

71

12

1 000 paria

1 308

13

1 000 kpl

1 509

14

1 000 kpl

154

15

1 000 kpl

175

16

1 000 kpl

88

17

1 000 kpl

61

18

tonnia

61

19

1 000 kpl

411

20

tonnia

142

21

1 000 kpl

3 416

24

1 000 kpl

263

26

1 000 kpl

176

27

1 000 kpl

289

28

1 000 kpl

286

29

1 000 kpl

120

31

1 000 kpl

293

36

tonnia

96

37

tonnia

394

39

tonnia

51

59

tonnia

466

61

tonnia

40

68

tonnia

120

69

1 000 kpl

184

70

1 000 kpl

270

73

1 000 kpl

149

74

1 000 kpl

133

75

1 000 kpl

39

76

tonnia

120

77

tonnia

14

78

tonnia

184

83

tonnia

54

87

tonnia

8

109

tonnia

11

117

tonnia

52

118

tonnia

23

142

tonnia

10

151A

tonnia

10

151B

tonnia

10

161

tonnia

152”

3.

Korvataan liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

ULKOINEN JALOSTUSLIIKENNE

Asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisön vuosittaiset rajoitukset

Montenegron tasavalta, Kosovo (2)

Luokka

Yksikkö

Määrä

5

1 000 kpl

403

6

1 000 kpl

1 196

7

1 000 kpl

588

8

1 000 kpl

1 325

15

1 000 kpl

691

16

1 000 kpl

369


(1)  Sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.”

(2)  Sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.”


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1787/2006,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 (2) edellytetään, että yhtiöt, jotka kuuluvat jonkin jäsenvaltion lainsäädännön piiriin ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä niiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, joita yleisesti nimitetään IFRS-standardeiksi (International Financial Reporting Standards), kullakin tilikaudella, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (3) edellytetään, että historialliset taloudelliset tiedot, jotka kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat esittävät yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettavien osakkeiden esitteissä, on laadittava asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan nojalla hyväksyttyjen IFRS-standardien tai näitä standardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Jos historiallisia taloudellisia tietoja ei ole laadittu näiden standardien mukaisesti, ne on esitteessä esitettävä oikaistun tilinpäätöksen muodossa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 809/200435 artikla sisältää kuitenkin siirtymäsäännökset, joilla kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat vapautetaan tietyissä rajoitetuissa tapauksissa velvoitteesta esittää oikaistuina historialliset taloudelliset tiedot, joita ei ole laadittu joko IFRS-standardien tai niitä vastaavien kolmannen maan tilinpäätösstandardien mukaisesti. Siirtymäsäännösten mukaisesti velvoitetta esittää historialliset taloudelliset tiedot oikaistuina ei sovelleta esitteisiin, jotka kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat toimittavat ennen 1 päivää tammikuuta 2007 ja joissa historialliset taloudelliset tiedot on laadittu joko kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien tai kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, kun näiden liikkeeseenlaskijoiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen kyseistä päivämäärää. Jos historialliset taloudelliset tiedot eivät viimeksi mainitussa tapauksessa anna oikeaa ja riittävää kuvaa liikkeeseenlaskijan varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta sekä toiminnan tuloksesta, näitä tietoja on täydennettävä sellaisilla yksityiskohtaisilla tai muilla tiedoilla kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että annetaan oikea ja riittävä kuva.

(4)

Tammikuun 1 päivästä 2007 julkaistaviin esitteisiin ei enää asetuksen (EY) N:o 809/2004 nykyisen sanamuodon nojalla sovelleta näitä siirtymäsäännöksiä, ja jos historiallisia taloudellisia tietoja ei ole esitetty joko IFRS-standardien tai niitä vastaavien kolmannen maan tilinpäätösstandardien mukaisesti, ne on esitettävä oikaistuina.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 hyväksymisen jälkeen useat maat ovat sisällyttäneet IFRS-standardit suoraan kansallisiin tilinpäätösstandardeihinsa. Tämä osoittaa selvästi, että yksi kyseisen asetuksen tavoitteista – eli kannustaa lähentämään tilinpäätösstandardeja yhä enemmän toisiinsa niin, että IFRS-standardit hyväksytään kansainvälisesti ja ne ovat todellisia maailmanlaajuisia standardeja – on täyttymässä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista vapauttaa kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat velvoitteesta esittää kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laaditut historialliset taloudelliset tiedot oikaistuina tai esittää kuvaus eroista, kuten tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan 5A kohdassa kuvataan, edellyttäen, että historialliset taloudelliset tiedot sisältävät IAS 1 -standardin ”Tilinpäätöstietojen esittäminen” mukaisesti nimenomaisen ja varauksettoman lausuman IFRS-standardien noudattamisesta.

(6)

Komission päätöksellä 2001/527/EY (4) perustettu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR) katsoi kesäkuussa 2005 antamassaan lausunnossa, että Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösnormistot (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), kun kutakin normistoa tarkastellaan kokonaisuutena, vastaavat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan nojalla hyväksyttyjä IFRS-standardeja, vaikka tarvitaankin korjaustoimenpiteitä, kuten lisätietojen esittämistä ja joissakin tapauksissa täydentävää tilinpäätöstä.

(7)

Tammikuussa 2005 Japanin tilinpäätösstandardilautakunta (ASBJ) ja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin (International Accounting Standards Board, IASB) ilmoittivat sopineensa aloittavansa yhteisen hankkeen, jonka avulla on tarkoitus vähentää IFRS-standardien ja Japanin soveltaman tilinpäätösnormiston välisiä eroja. Maaliskuussa 2005 kyseiset elimet käynnistivät yhteisen työohjelman Japanin soveltaman normiston lähentämiseksi IFRS-standardeihin. Tammikuussa 2006 Kanadan tilinpäätösstandardilautakunta ilmoitti julkisesti, että sen tavoitteena on siirtyminen yhteen ainoaan kansainvälisesti hyväksyttyjen korkealaatuisten tilinpäätösstandardien kokonaisuuteen, jota sovelletaan julkisesti noteerattuihin yhtiöihin, ja katsoi, että tämä tavoite saavutetaan parhaiten lähentämällä Kanadan tilinpäätösstandardeja IFRS-standardeihin viiden vuoden kuluessa. IASB ja Yhdysvaltain tilinpäätösnormistosta vastaava FASB julkaisivat helmikuussa 2006 yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa hahmotellaan työohjelma IFRS-standardien ja Amerikan yhdysvaltojen tilinpäätösnormiston (GAAP) lähentämiseksi. Tavoitteena on täyttää vuoteen 2009 mennessä eräs Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen (Securities and Exchange Commission) asettamista edellytyksistä, jonka on täytyttävä ennen kuin valvontaviranomainen poistaa yhteensovittamisvaatimuksen rekisteröimiensä ja IFRS-standardeja soveltavien ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden osalta.

(8)

On kuitenkin tärkeää säilyttää periaatelähtöisen IFRS-tilinpäätösraportoinnin laatu, soveltaa IFRS-standardeja johdonmukaisesti, taata yrityksille ja sijoittajille riittävä oikeusvarmuus ja tarjota EU:n yrityksille tilinpäätösasiakirjojen maailmanlaajuinen yhdenvertainen kohtelu. Vastaavuuden arvioinnin olisi tulevaisuudessa perustuttava yksityiskohtaiseen tekniseen ja objektiiviseen analyysiin IFRS-standardien ja kolmannen maan tilinpäätösstandardien välisistä eroista. Samoin olisi arvioitava sitä, miten GAAP-normistoa konkreettisesti sovelletaan IFRS-standardeihin verrattuna. Lähentämisprosessin edistymistä olisi tarkasteltava yksityiskohtaisesti ennen kuin mahdollinen päätös vastaavuudesta tehdään.

(9)

Kun otetaan huomioon Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösstandardien laatijoiden pyrkimykset lähentää normistoa IFRS-standardeihin, on aiheellista soveltaa asetuksen (EY) N:o 809/200435 artiklassa vahvistettuja siirtymäsäännöksiä ja vapauttaa kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat velvoitteesta esittää oikaistuina historialliset taloudelliset tiedot, jotka on laadittu Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai (tapauksen mukaan) velvoitteesta esittää kuvaus eroista. Vapautus olisi myönnettävä vielä kahdeksi vuodeksi, kun samanaikaisesti standardien laatijat ja sääntelyviranomaiset jatkavat aktiivista vuoropuhelua, lähentämisprosessi jatkuu ja laaditaan edistymistä koskeva kertomus.

(10)

Vaikka useat maat ovat sisällyttäneet IFRS-standardit suoraan kansalliseen tilinpäätösnormistoonsa, jotkin maat lähentävät kansallista tilinpäätösnormistoaan IFRS-standardeihin ajan myötä. Tämän vuoksi on aiheellista vapauttaa enintään kahden vuoden siirtymäkauden ajaksi tällaiset kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat velvoitteesta esittää oikaistuina historialliset taloudelliset tiedot tai (tapauksen mukaan) kuvaus eroista edellyttäen, että asiasta vastaava kansallinen viranomainen on julkisesti sitoutunut normiston lähentämiseen ja laatinut tätä varten työohjelman. Sen varmistamiseksi, että poikkeus on mahdollista saada ainoastaan, jos kyseiset edellytykset täyttyvät, kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden on esitettävä toimivaltaista viranomaista tyydyttävät todisteet siitä, että kansallinen viranomainen on tehnyt asiasta julkisen ilmoituksen ja laatinut työohjelman. Yhteisön sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean olisi koordinoitava toimivaltaisten viranomaisten arviointiprosessia, jossa selvitetään, täyttääkö yksittäisten kolmansien maiden tilinpäätösnormisto kyseiset edellytykset.

(11)

Kyseisten kahden vuoden aikana komission olisi käytävä aktiivista vuoropuhelua kyseisten kolmansien maiden viranomaisten kanssa ja lisäksi seurattava tarkkaan, kuinka edistytään IFRS-standardien ja Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösnormistojen lähentämisessä sekä IFRS-standardien ja sellaisten muiden kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen lähentämisessä, jotka ovat laatineet lähentämisohjelman, jotta komissio voi varmistaa, että se pystyy tekemään vastaavuudesta päätöksen vähintään kuusi kuukautta ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Lisäksi komissio seuraa aktiivisesti, kuinka kyseisten kolmansien maiden viranomaiset edistyvät niiden mahdollisten vaatimusten poistamisessa, joita kolmansien maiden rahoitusmarkkinoille pyrkiviin yhteisön liikkeeseenlaskijoihin kohdistetaan IFRS-standardien mukaisesti laadittujen tilinpäätösten yhteensovittamiseksi. Ylimääräisen siirtymäkauden päätyttyä tehtävällä komission päätöksellä on voitava varmistaa, että yhteisön ja EU:n ulkopuolisten maiden liikkeeseenlaskijat ovat tasavertaisessa asemassa.

(12)

Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille, kuinka yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa ja lähentämisprosessissa on edistytty. Komissio esittää näin ollen ennen 1 päivää huhtikuuta 2007 Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille kertomuksen Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan kansallisten, tilinpäätösasioista vastaavien viranomaisten laatimasta lähentämisaikataulusta. Lisäksi komissio esittää ennen 1 päivää huhtikuuta 2008 ja kuultuaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille arviointikertomuksen kolmansien maiden tilinpäätösnormistoista, joita liikkeeseenlaskijat ovat käyttäneet tilanteessa, jossa liikkeeseenlaskijoita ei ole vaadittu esittämään historiallisia taloudellisia tietoja oikaistuina tai (tapauksen mukaan) kuvausta eroista niissä esitteistä, jotka toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Lisäksi komission olisi Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa kuultuaan varmistettava ennen 1 päivää tammikuuta 2008, että kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen vastaavuus määritetään olemassa olevan vastaavuusmääritelmän avulla tähän tarkoitukseen suunnitellun vastaavuusmenetelmän mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 809/2004 35 artiklaa siten, että kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden ei tarvitse esittää historiallisia taloudellisia tietoja oikaistuina tai (tapauksen mukaan) kuvausta eroista edellä kuvatuissa tapauksissa enintään kahden vuoden pituisen ajanjakson ajan, jotta vuoropuhelua voidaan jatkaa. Kaikissa muissa tapauksissa kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoihin olisi sovellettava velvoitetta esittää historialliset taloudelliset tietonsa oikaistuina hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaisesti tai (tapauksen mukaan) esittää kuvaus eroista esitteistä, jotka toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 809/200435 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jolle 5A kohdasta muuta johdu, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden on 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen esitettävä historialliset taloudelliset tietonsa asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla annettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien tai näitä tilinpäätösstandardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Jos kyseiset taloudelliset tiedot eivät ole näiden standardien mukaisia, ne on esitettävä oikaistun tilinpäätöksen muodossa.”

2)

Lisätään 5A, 5B, 5C, 5D ja 5E kohta seuraavasti:

”5A   Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoihin ei sovelleta liitteessä I olevan 20.1 kohdan, liitteessä IV olevan 13.1 kohdan, liitteessä VII olevan 8.2 kohdan, liitteessä X olevan 20.1 kohdan tai liitteessä XI olevan 11.1 kohdan mukaista velvoitetta esittää historialliset taloudelliset tiedot oikaistuina taikka liitteessä VII olevan 8.2.a kohdan, liitteessä IX olevan 11.1 kohdan tai liitteessä X olevan 20.1.a kohdan mukaista velvoitetta esittää kuvaus eroista, joita on asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla annettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja niiden laskentaperiaatteiden välillä, joita noudattaen tällaiset tiedot on laadittu, kun esite toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 1 päivää tammikuuta 2009, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

osan historiallisista taloudellisista tiedoista muodostavat tilinpäätöksen liitetiedot sisältävät nimenomaisen ja varauksettoman lausuman IFRS-standardien noudattamisesta IAS 1 -standardin ”Tilinpäätöstietojen esittäminen” mukaisesti;

b)

historialliset taloudelliset tiedot on laadittu Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan tilinpäätösnormiston (GAAP) mukaisesti;

c)

historialliset taloudelliset tiedot on laadittu jonkin muun kolmannen maan kuin Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan tilinpäätösnormiston (GAAP) mukaisesti ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

kyseisistä kansallisista tilinpäätösstandardeista vastaava kolmannen maan viranomainen on antanut julkisen sitoumuksen lähentää kyseisiä standardeja IFRS-standardeihin, ja sitoumus annettiin ennen kuin tilikausi, jona esite on tarkoitus toimittaa, alkoi;

ii)

kyseinen viranomainen on laatinut työohjelman, jossa osoitetaan, että kohti lähentymistä on tarkoitus edetä ennen 31 päivää joulukuuta 2008; ja

iii)

liikkeeseenlaskija toimittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät todisteet siitä, että i ja ii alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

5B   Komissio esittää 1 päivään huhtikuuta 2007 mennessä Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille ensimmäisen kertomuksen niiden Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan kansallisista tilinpäätösstandardeista vastaavien viranomaisten työaikataulusta, jotka vastaavat kyseisten maiden tilinpäätösnormistojen (GAAP) ja IFRS-standardien lähentämisestä.

Komissio seuraa tarkkaan, kuinka edistytään IFRS-standardien ja Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösnormistojen lähentämisessä sekä niiden yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa, joita kyseisissä maissa sovelletaan yhteisön liikkeeseenlaskijoihin, ja tiedottaa tästä säännöllisesti Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille. Erityisesti se tiedottaa Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille heti, jos prosessi ei etene tyydyttävällä tavalla.

5C   Komissio myös tiedottaa säännöllisesti Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille sääntelyä koskevien keskustelujen edistymisestä ja siitä, kuinka on edistytty IFRS-standardien ja 5A kohdan c alakohdassa mainittujen kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen lähentämisessä sekä mahdollisten yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa. Erityisesti komissio tiedottaa Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille heti, jos prosessi ei etene tyydyttävällä tavalla.

5D   Edellä olevan 5B ja 5C kohdan mukaisten velvoitteiden lisäksi komissio käynnistää vuoropuhelun ja ylläpitää sitä säännöllisesti kolmansien maiden viranomaisten kanssa ja esittää ennen 1 päivää huhtikuuta 2008 Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille kertomuksen siitä, kuinka on edistytty lähentämisessä ja niiden yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa, joita sovelletaan yhteisön liikkeeseenlaskijoihin 5A kohdan b tai c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan kolmannen maan sääntöjen mukaisesti. Komissio voi pyytää tai edellyttää jonkin muun henkilön laativan kertomuksen.

5E   Komissio varmistaa vähintään kuusi kuukautta ennen 1 päivää tammikuuta 2009, että kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen vastaavuus määritetään komission ennen 1 päivää tammikuuta 2008 direktiivin 2003/71/EY 24 artiklassa tarkoitettua menetelmää noudattaen vahvistaman vastaavuusmääritelmän ja vastaavuusmenetelmän mukaisesti. Komissio kuulee ensin tässä asiassa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa vastaavuusmääritelmän ja vastaavuusmenetelmän soveltuvuudesta ja vastaavuuden määrittämisestä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 215, 16.6.2004, s. 3.

(4)  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 43.


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/21


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/117/EURATOM,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan ja 32 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on laatinut saatuaan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 31 artiklan mukaisesti lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden keskuudesta, ja on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirtoihin liittyviin toimiin sovelletaan erinäisiä vaatimuksia, jotka on määritetty yhteisön säädöksissä ja kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa. Nämä vaatimukset koskevat erityisesti radioaktiivisen aineen turvallista kuljetusta sekä sitä, millä edellytyksillä radioaktiivista jätettä tai käytettyä polttoainetta voidaan loppusijoittaa tai varastoida määrämaahan.

(2)

Näiden vaatimusten lisäksi myös työntekijöiden ja väestön terveyden suojeleminen edellyttää, että radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirtoihin, jotka tapahtuvat yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä, sovelletaan pakollista ja yhteistä ennakkolupajärjestelmää.

(3)

Kuten kansallisten järjestelmien perustamisesta metallin kierrätyksessä esiintyvien radioaktiivisten aineiden seuraamiseksi ja valvomiseksi jäsenvaltioissa 22 päivänä toukokuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (3) todetaan, on tärkeää saattaa kierrätettäväksi tarkoitetussa metallissa olevista radioaktiivisista aineista koituvat riskit mahdollisimman vähiin.

(4)

Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta 3 päivänä helmikuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/3/Euratom (4) luotiin radioaktiivisen jätteen siirtojen tiukkaan valvontaan ja luvanvaraisuuteen perustuva järjestelmä, joka on osoittautunut tyydyttäväksi. Sitä on kuitenkin saatujen kokemusten perusteella muutettava käsitteiden ja määritelmien selkiyttämiseksi ja lisäämiseksi, säännösten antamiseksi sellaisista tilanteista, joita ei ole aiemmin otettu huomioon, nykyisin jäsenvaltioiden välisissä radioaktiivisen jätteen siirroissa sovellettavan menettelyn yksinkertaistamiseksi sekä direktiivin säännösten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi muiden yhteisön säännösten ja kansainvälisten määräysten kanssa. Tämä koskee erityisesti käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaa yhteistä yleissopimusta, jäljempänä ’yhteinen yleissopimus’, johon yhteisö liittyi 2 päivänä tammikuuta 2006.

(5)

SLIM-hankkeen (sisämarkkinalainsäädännön yksinkertaistamista koskeva hanke) viidennen vaiheen yhteydessä muodostettiin jäsenvaltioiden ja käyttäjätahojen edustajista työryhmä käsittelemään eräitä kysymyksiä, joita direktiivin 92/3/Euratom soveltajat olivat tuoneet esille. Samalla tarkoituksena oli yhtenäistää direktiivi voimassa olevien kansainvälisten sääntöjen ja asiakirjojen kanssa.

(6)

Direktiivissä 92/3/Euratom säädettyä menettelyä on käytännössä sovellettu ainoastaan sellaisen käytetyn polttoaineen siirtoihin, jolle ei ole suunniteltu mitään jatkokäyttöä ja jota sen vuoksi on pidetty direktiivissä tarkoitettuna ”radioaktiivisena jätteenä”. Säteilyn kannalta ei ole perusteltua sulkea jälleenkäsiteltäväksi tarkoitettua käytettyä polttoainetta tällaisen valvonta- ja tarkkailumenettelyn soveltamisen ulkopuolelle. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että tämän direktiivin soveltamisala kattaa kaikki käytetyn polttoaineen siirrot riippumatta siitä, siirretäänkö polttoaine loppusijoitettavaksi vai jälleenkäsiteltäväksi.

(7)

Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava täysin siitä, minkälaista toimintamallia se itse toteuttaa lainkäyttövaltaansa kuuluvan ydinjätteen ja käytetyn polttoaineen huollon suhteen. Osa jäsenvaltioista jälleenkäsittelee käytetyn polttoaineen, kun taas toiset pyrkivät loppusijoittamaan käytetyn polttoaineen ilman muuta suunniteltua käyttöä. Tällä direktiivillä ei sen vuoksi saisi rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta viedä käytetty polttoaineensa jälleenkäsiteltäväksi eikä velvoittaa määräjäsenvaltiota hyväksymään radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen siirtoja lopullista käsittelyä tai loppusijoitusta varten, jollei kyseessä ole jälleensiirto. Tällaisten siirtojen kieltäminen olisi perusteltava tässä direktiivissä olevien kriteerien mukaisesti.

(8)

Nykyisin käytössä olevan menettelyn yksinkertaistaminen ei saisi heikentää jäsenvaltioiden voimassa olevia oikeuksia kieltää sellaista radioaktiivisen jätteen siirtoa, joka edellyttää niiden suostumusta, tai asettaa siirtoon liittyviä ehtoja. Kieltäminen ei saisi olla mielivaltaista, vaan sen olisi perustuttava asiaa koskevaan kansalliseen, yhteisön tai kansainväliseen oikeuteen. Tällä direktiivillä ei saisi rajoittaa kansainvälisen oikeuden mukaisia oikeuksia tai velvoitteita eikä etenkään alusten ja ilma-alusten oikeuksia ja vapauksia harjoittaa merenkulkua, jokiliikennettä ja ilmailua kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

(9)

Määräjäsenvaltion tai kauttakulkujäsenvaltion mahdollisuus olla hyväksymättä siirtojen automaattista suostumusmenettelyä aiheuttaa perusteettomia hallinnollisia rasitteita ja luo epävarmuutta. Edellyttämällä määrä- tai kauttakulkumaan viranomaisilta pakollista hakemuksen vastaanottoilmoitusta sekä pidentämällä suostumuksen antamisen määräaikaa on mahdollista suurella varmuudella olettaa, että hiljainen hyväksyntä on annettu.

(10)

Tässä direktiivissä tarkoitetut siirtoluvat eivät saisi korvata siirtoja koskevia mahdollisia erityisiä kansallisia vaatimuksia kuten liikennelupia.

(11)

Ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelemiseksi radioaktiivisesta jätteestä aiheutuvilta vaaroilta on otettava huomioon myös yhteisön ulkopuolella aiheutuvat riskit. Siirrettäessä radioaktiivista jätettä ja käytettyä polttoainetta pois yhteisön alueelta, määrämaana olevan kolmannen maan suostumus olisi saatava sen lisäksi, että sille ilmoitetaan siirrosta.

(12)

Määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja pidettävä heihin yhteyttä tarpeettomien viivästysten välttämiseksi ja tässä direktiivissä säädetyn suostumusmenettelyn moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(13)

Vaatimus siitä, että siirrosta vastaava henkilö toteuttaa tarvittaessa korjaavia turvatoimenpiteitä siirron keskeytyessä, ei saisi estää jäsenvaltioiden kansallisella tasolla käyttöön ottamien järjestelyjen soveltamista.

(14)

Vaatimus siitä, että haltija vastaa siirron keskeytymisestä aiheutuvista kustannuksista, ei saisi estää jäsenvaltioiden kansallisella tasolla käyttöön ottamien järjestelyjen tai haltijan ja muun siirtoon osallisena olevan henkilön välisten sopimusjärjestelyjen soveltamista.

(15)

Vaikka radioaktiivinen jäte tulisi loppusijoittaa siinä valtiossa, jossa se on syntynyt, mikäli se on sopusoinnussa tällaisen materiaalin huollon turvallisuuden kanssa, katsotaan, että jäsenvaltioiden olisi edistettävä sopimuksia välillään helpottaakseen sellaisista jäsenvaltioista peräisin olevan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen turvallista ja tehokasta huoltoa, jotka tuottavat niitä vähäisiä määriä ja kun tarvittavien laitosten perustaminen ei olisi perusteltua säteilyyn liittyvien näkökohtien kannalta.

(16)

Jos kolmanteen maahan sijoittautuneen vastaanottajan ja kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan välillä on sovittu järjestelystä yhteisen yleissopimuksen 27 artiklan mukaisesti, samaa järjestelyä voidaan soveltaa tämän direktiivin tarkoituksiin.

(17)

Nykyisin käytettävää vakioasiakirjaa on aiheellista muuttaa, jotta se vastaisi tämän direktiivin tarkoitusta ja jotta toisaalta voitaisiin ottaa huomioon aiemmin saadut kokemukset. Selvyyden vuoksi olisi asetettava velvoite laatia uusi vakioasiakirja siihen päivään mennessä, jona direktiivin on oltava saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siltä varalta, ettei tätä määräaikaa kyetä noudattamaan, nykyistä vakioasiakirjaa olisi kuitenkin voitava käyttää siirtymäsäännösten nojalla. Kielten käyttöä koskevat selkeät säännöt takaavat oikeusvarmuuden ja auttavat välttämään tarpeettomia viivytyksiä.

(18)

Jäsenvaltioiden komissiolle ja komission Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle antamien määräaikaiskertomusten avulla saadaan hyödyllinen yleiskuva koko yhteisössä myönnetyistä luvista ja voidaan tuoda esiin jäsenvaltioissa mahdollisesti ilmenneitä käytännön ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.

(19)

Perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/29/Euratom (5) sovelletaan muun muassa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen, yhteisöön tapahtuvaan tuontiin ja yhteisöstä tapahtuvaan vientiin, ja siinä säädetään sellaisia toimintoja koskevasta ilmoitus- ja lupajärjestelmästä, joihin liittyy ionisoivaa säteilyä. Nämä säännökset ovat siten merkityksellisiä tämän direktiivin soveltamisalan kannalta.

(20)

Edellä esitetyn perusteella direktiivin 92/3/Euratom kumoaminen ja korvaaminen on selkeyden vuoksi tarpeen. Tällä korvaavalla direktiivillä ei saa rajoittaa jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka koskevat määräaikoja kumotun direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä kumotun direktiivin soveltamiselle

(21)

Paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen (6) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoita, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1   LUKU

ALKUSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä direktiivillä säädetään valtioiden rajat ylittävien radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua koskevasta yhteisön järjestelmästä, jolla varmistetaan väestön asianmukainen suojelu.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan valtioiden rajat ylittävien radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirtoihin, joissa:

a)

alkuperämaa tai määrämaa taikka mikä tahansa kauttakulkumaa on yhteisön jäsenvaltio; ja

b)

lähetyksen koko ja pitoisuustaso ylittävät direktiivin 96/29/Euratom 3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa vahvistetut rajat.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta käytöstä poistettujen lähteiden siirtoihin radioaktiivisten lähteiden toimittajalle tai valmistajalle tai tunnustetulle laitokselle.

4.   Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisen radioaktiivisen materiaalin kuljetuksiin, joka on otettu talteen jälleenkäsiteltäväksi jatkokäyttöä varten.

5.   Tätä direktiiviä ei sovelleta valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin sellaisen jätteen osalta, joka sisältää ainoastaan luonnossa esiintyviä radioaktiivisia materiaaleja, jotka eivät ole peräisin keinotekoisista lähteistä.

6.   Tämä direktiivi ei rajoita kansainvälisen oikeuden mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista.

2 artikla

Käsittely- ja jälleenkäsittelytoimiin liittyvät jälleensiirrot

Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisen jäsenvaltion tai sellaisessa jäsenvaltiossa olevan yrityksen:

a)

johon radioaktiivista jätettä on tarkoitus siirtää käsiteltäväksi, tai

b)

johon on tarkoitus siirtää muuta materiaalia radioaktiivisen jätteen talteenottoa varten,

oikeuteen palauttaa radioaktiivinen jäte käsittelyn jälkeen alkuperämaahan. Se ei myöskään vaikuta sellaisen jäsenvaltion tai sellaisessa jäsenvaltiossa olevan yrityksen, johon käytettyä polttoainetta on tarkoitus siirtää jälleenkäsiteltäväksi, oikeuteen palauttaa jälleenkäsittelyn tuloksena saatu radioaktiivinen jäte alkuperämaahan.

3 artikla

Käytetyn polttoaineen rajat ylittävät siirrot jälleenkäsittelyä varten

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen viedä käytettyä polttoainetta jälleenkäsittelyä varten ydinalan yhteismarkkinoiden ja erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteet huomioon ottaen, sanotun myöskään rajoittamatta kunkin jäsenvaltion toimivaltaa päättää käytetyn polttoaineen kierrätyspolitiikasta. Kyseisiä kuljetuksia ja vientiä on tarkkailtava ja valvottava tässä direktiivissä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Luvattomiin siirtoihin ja ilmoittamattomaan radioaktiiviseen jätteeseen liittyvä jälleensiirto

Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltion oikeutta palauttaa turvallisesti alkuperämaahan

a)

sellaista radioaktiivista jätettä ja käytettyä polttoainetta, joka kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan mutta jolle ei ole annettu tämän direktiivin mukaista lupaa; ja

b)

radioaktiivisesti saastunutta jätettä tai materiaalia, joka sisältää radioaktiivista lähtöainetta, jos alkuperämaa ei ole ilmoittanut tätä materiaalia radioaktiiviseksi jätteeksi.

5 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)

’radioaktiivisella jätteellä’ sellaista kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä muodossa olevaa radioaktiivista materiaalia, jolle alkuperämaa ja määrämaa tai sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen nämä maat hyväksyvät, eivät ole suunnitelleet mitään jatkokäyttöä ja jota valvontaelin valvoo radioaktiivisena jätteenä alkuperä- tai määrämaan säädösten ja määräysten mukaisesti;

2)

’käytetyllä polttoaineella’ ydinpolttoainetta, joka on säteilytetty reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu sieltä; käytettyä polttoainetta voidaan pitää käyttökelpoisena materiaalina, jota voidaan jälleenkäyttää tai joka voidaan loppusijoittaa ilman muuta suunniteltua käyttöä ja käsitellä radioaktiivisena jätteenä;

3)

’jälleenkäsittelyllä’ prosessia tai toimintaa, jonka tarkoituksena on poistaa käytetystä polttoaineesta radioaktiivisia isotooppeja jatkokäyttöä varten;

4)

’siirrolla’ kaikkia toimintoja, jotka tarvitaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirtämiseksi alkuperämaasta tai alkuperäjäsenvaltiosta määrämaahan tai määräjäsenvaltioon;

5)

’yhteisön sisäisellä siirrolla’ siirtoa, jossa alkuperämaa ja määrämaa ovat yhteisön jäsenvaltioita;

6)

’yhteisön ulkopuolisella siirrolla’ siirtoa, jossa alkuperämaa ja/tai määrämaa ovat kolmansia maita;

7)

’loppusijoituksella’ radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen sijoittamista luvan saaneeseen laitokseen aikomatta siirtää sitä pois myöhemmin;

8)

’varastoinnilla’ radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen pitämistä laitoksessa, jossa huolehditaan sen säilyttämisestä ja josta se on tarkoitus siirtää myöhemmin pois;

9)

’haltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla ennen radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirron suorittamista on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukainen vastuu näistä materiaaleista ja joka suunnittelee suorittavansa siirron vastaanottajalle;

10)

’vastaanottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle radioaktiivinen jäte tai käytetty polttoaine siirretään;

11)

’alkuperämaalla tai alkuperäjäsenvaltiolla’ maata tai jäsenvaltiota, josta siirto suunnitellaan aloitettavaksi tai aloitetaan, ja ”määrämaalla tai määräjäsenvaltiolla” maata tai jäsenvaltiota, johon siirto suunnitellaan tehtäväksi tai tehdään;

12)

’kauttakulkumaalla tai kauttakulkujäsenvaltiolla’ maata tai jäsenvaltiota, joka on muu kuin alkuperämaa tai alkuperäjäsenvaltio taikka määrämaa tai määräjäsenvaltio ja jonka alueen kautta siirto suunnitellaan tehtäväksi tai tehdään;

13)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ viranomaisia, joille on alkuperä-, kauttakulku- tai määrämaan laissa ja asetuksissa annettu valtuudet panna täytäntöön radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirtojen valvonta- ja tarkkailujärjestelmä;

14)

’umpilähteellä’ sitä, mitä tarkoitetaan direktiivin 96/29/Euratom määritelmässä, ja siihen sisältyy tarvittaessa kapseli, johon radioaktiivinen materiaali on suljettu integroiduksi osaksi lähdettä;

15)

’käytöstä poistetulla lähteellä’ umpilähdettä, jota ei enää käytetä tai aiota käyttää sen toiminnan harjoittamiseen, johon lupa on myönnetty;

16)

’tunnustetulla laitoksella’ tietyn maan alueella sijaitsevaa laitosta, jolla on kyseisen maan toimivaltaisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti myöntämä lupa umpilähteiden pitkäaikaiseen varastointiin tai loppusijoittamiseen, tai laitosta, jolla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa umpilähteiden väliaikaiseen varastointiin;

17)

’asianmukaisesti täytetyllä hakemuksella’ kaikki vaatimukset täyttävää vakioasiakirjaa, joka laaditaan 17 artiklan mukaisesti.

2   LUKU

YHTEISÖN SISÄISET SIIRROT

6 artikla

Siirtolupahakemus

1.   Haltijan, joka on suunnitellut suorittavansa tai suorituttavansa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen yhteisön sisäisen siirron, on jätettävä asianmukaisesti täytetty lupahakemus alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä siirtoa edellyttäen, että

a)

hakemuksen kohteena olevan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen fysikaaliset, kemialliset ja radioaktiiviset ominaisuudet ovat oleellisilta osin samat; ja

b)

siirrot suoritetaan samalta haltijalta samalle vastaanottajalle, ja toimivaltaiset viranomaiset ovat samat; ja

c)

jos siirtoihin liittyy kauttakulku kolmansien maiden kautta, kukin siirto tapahtuu yhteisön saman rajanylityspaikan sekä asianomaisen kolmannen maan tai asianomaisten kolmansien maiden saman rajanylityspaikan kautta, jollei asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kesken ole muuta sovittu.

7 artikla

Hakemuksen lähettäminen toimivaltaisille viranomaisille

1.   Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä 6 artiklassa tarkoitetut asianmukaisesti täytetyt hakemukset suostumusta varten määräjäsenvaltion ja mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Kyseessä olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikkia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia siirtoja koskevia tietoja käsitellään asianmukaisella huolellisuudella ja ne suojataan mahdolliselta väärinkäytöltä.

8 artikla

Vastaanottamista koskeva ilmoitus ja tiedonsaantipyyntö

1.   Määräjäsenvaltion ja kauttakulkujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta varmistettava, että hakemus on asianmukaisesti täytetty 5 artiklan 17 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

2.   Jos hakemus on asianmukaisesti täytetty, määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset lähettävät vastaanottamista koskevan ilmoituksen alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja jäljennöksen siitä muille asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 10 päivän kuluttua 1 kohdassa säädetyn 20 päivän määräajan umpeutumisesta.

3.   Jos kyseessä olevien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että hakemusta ei ole täytetty asianmukaisesti, ne pyytävät puuttuvat tiedot alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta ja ilmoittavat tästä pyynnöstä muille toimivaltaisille viranomaisille. Pyyntö on tehtävä viimeistään 1 kohdassa säädetyn määräajan umpeutuessa.

Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat pyydetyt tiedot asiaan liittyville toimivaltaisille viranomaisille.

Määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viimeistään 10 päivän kuluttua puuttuvien tietojen vastaanottamispäivästä ja aikaisintaan 1 kohdassa säädetyn 20 päivän määräajan jälkeen lähetettävä vastaanottamista koskeva ilmoitus alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja jäljennös siitä muille asiaan liittyville toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjä vastaanottamisilmoituksen antamista koskevia määräaikoja voidaan lyhentää, jos määrä- ja kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että hakemus on asianmukaisesti täytetty.

9 artikla

Suostumus ja suostumuksen epääminen

1.   Viimeistään kahden kuukauden kuluttua vastaanottamista koskevan ilmoituksen päivämäärästä kaikkien asiaan liittyvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille suostumuksestaan tai suostumuksen antamiseksi tarpeellisiksi katsomistaan ehdoista, tai suostumuksen epäämisestä.

Määräjäsenvaltion ja mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin pyytää kantansa esittämistä varten lisäaikaa, jonka pituus voi olla enintään yksi kuukausi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan lisäksi.

2.   Jos määräjäsenvaltion ja/tai suunniteltujen kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta ei ole saatu vastausta 1 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa, näiden maiden katsotaan antaneen suostumuksensa esitettyyn siirtoon.

3.   Jäsenvaltioiden on esitettävä suostumuksen epäämiselle tai suostumuksen antamista koskeville ehdoille perustelut, joiden on perustuttava:

a)

kauttakulkujäsenvaltion osalta asiaa koskevaan radioaktiivisen materiaalin kuljetuksiin sovellettavaan kansalliseen, yhteisön tai kansainväliseen lainsäädäntöön;

b)

määräjäsenvaltion osalta asiaa koskevaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen huoltoa koskevaan lainsäädäntöön tai asiaa koskevaan radioaktiivisen materiaalin kuljetuksiin sovellettavaan kansalliseen, yhteisön tai kansainväliseen lainsäädäntöön.

Jos kauttakulku- tai määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset asettavat siirrolle ehtoja, ehdot eivät saa olla tiukempia kuin ne, jotka asetetaan samankaltaisille siirroille kyseisen jäsenvaltion sisällä.

4.   Jäsenvaltio tai -valtiot, jotka ovat antaneet suostumuksensa tiettyyn siirtoon liittyvään kauttakulkuun, eivät saa kieltäytyä antamasta suostumustaan jälleensiirtoon seuraavissa tapauksissa:

a)

ensimmäinen suostumus on koskenut käsittely- tai jälleenkäsittelytarkoitusta varten siirrettävää materiaalia, ja jälleensiirrossa on kysymys alkuperäistä materiaalia vastaavan radioaktiivisen jätteen tai alkuperäistä materiaalia vastaavien muiden tuotteiden siirtämisestä käsittelyn tai jälleenkäsittelyn jälkeen siten, että kaikkea asiaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan,

b)

jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos jälleensiirto suoritetaan samoin ehdoin ja täsmennyksin.

5.   Mikäli toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimissa ilmenee perusteettomia viiveitä ja/tai yhteistyön puutetta, tästä on ilmoitettava komissiolle.

10 artikla

Siirtolupien myöntäminen

1.   Kun kaikki siirtoa varten tarvittavat suostumukset on annettu, alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus myöntää haltijalle siirtolupa, ja niiden on ilmoitettava tästä asianmukaisesti määrämaana olevan jäsenvaltion ja mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden tai kauttakulkumaana olevien kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa ei vaikuta millään tavalla haltijan, kuljetuksen suorittajien, omistajan, vastaanottajan tai muun siirtoon osallisena olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuuseen.

3.   Yksi lupa voi koskea useampaa kuin yhtä siirtoa 6 artiklan 2 kohdan ehtojen mukaisesti.

4.   Lupa on voimassa enintään kolme vuotta.

Jäsenvaltioiden on luvan voimassaoloaikaa määrittäessään otettava huomioon määräjäsenvaltioiden tai kauttakulkujäsenvaltioiden antaman suostumuksen mahdolliset ehdot.

11 artikla

Siirtoa koskeva vastaanottoilmoitus

1.   Vastaanottajan on 15 päivän kuluessa siirron vastaanottamisesta lähetettävä määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kunkin siirron vastaanottamista koskeva ilmoitus.

2.   Määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä jäljennökset vastaanottoilmoituksesta alkuperäjäsenvaltiolle ja mahdollisille kauttakulkujäsenvaltioille tai kauttakulkumaana oleville kolmansille maille.

3.   Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä jäljennös vastaanottoilmoituksesta alkuperäiselle haltijalle.

12 artikla

Siirron keskeytyminen

1.   Määräjäsenvaltio, alkuperäjäsenvaltio tai kauttakulkujäsenvaltio voi päättää, että siirtoa ei saa suorittaa loppuun, jos siirtoa koskevia ehtoja ei enää noudateta tämän direktiivin mukaisesti tai ne eivät ole tämän direktiivin mukaisesti annettujen lupien tai suostumusten mukaisia.

Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä tästä päätöksestä muiden siirtoon osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos siirtoa ei voida suorittaa loppuun tai jos siirtoa koskevia ehtoja ei noudateta tämän direktiivin mukaisesti, alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että haltija ottaa kyseisen radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen takaisin, jollei jokin vaihtoehtoinen turvallinen järjestely ole mahdollinen. Toimivaltaisten viranomaisten on myös varmistettava, että siirrosta vastaava henkilö toteuttaa tarvittaessa korjaavia turvatoimenpiteitä.

3.   Haltija vastaa kustannuksista tapauksissa, joissa siirtoa ei voi tai saa suorittaa loppuun.

3   LUKU

YHTEISÖN ULKOPUOLISET SIIRROT

13 artikla

Tuonti yhteisöön

1.   Kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa radioaktiivista jätettä tai käytettyä polttoainetta on tarkoitus tuoda yhteisöön kolmannesta maasta ja määrämaa on jäsenvaltio, vastaanottajan on jätettävä lupahakemus kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä siirtoa 6 artiklan 2 kohdan ehtojen mukaisesti.

Hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että vastaanottaja on sopinut kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan kanssa järjestelystä, jonka mainitun kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ja jossa haltija velvoitetaan ottamaan radioaktiivinen jäte tai käytetty polttoaine takaisin, jos siirtoa ei tämän artiklan 5 kohdassa säädetyn mukaisesti voida saattaa loppuun tämän direktiivin säännöksiä noudattaen.

2.   Määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitettu hakemus suostumusta varten mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletaan, mitä 8 ja 9 artiklassa säädetään.

3.   Kun kaikki siirtoa varten tarvittavat suostumukset on annettu, määräjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus myöntää vastaanottajalle siirtolupa, ja niiden on ilmoitettava tästä asianmukaisesti mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden tai alkuperä- tai kauttakulkumaana olevien kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletaan, mitä 10 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään.

4.   Vastaanottajan on 15 päivän kuluessa siirron vastaanottamisesta lähetettävä määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kunkin siirron vastaanottamista koskeva ilmoitus. Määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä jäljennökset vastaanottoilmoituksesta alkuperämaalle ja mahdollisille kauttakulkujäsenvaltioille tai kauttakulkumaana oleville kolmansille maille.

5.   Määräjäsenvaltio tai mahdollinen kauttakulkujäsenvaltio voi päättää, että siirtoa ei saa suorittaa loppuun, jos siirtoa koskevia ehtoja ei enää noudateta tämän direktiivin mukaisesti tai ne eivät ole tämän direktiivin mukaisesti annettujen lupien tai suostumusten mukaisia. Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä tästä päätöksestä alkuperämaan toimivaltaisille viranomaisille.

6.   Vastaanottaja vastaa kustannuksista tapauksissa, joissa siirtoa ei voi tai saa suorittaa loppuun.

14 artikla

Kauttakulku yhteisön kautta

1.   Kun yhteisöön on tarkoitus tuoda radioaktiivista jätettä tai käytettyä polttoainetta kolmannesta maasta, mutta määrämaa ei ole jäsenvaltio, sen luonnollisen tai oikeushenkilön, joka vastaa siirron toteuttamisesta siinä jäsenvaltiossa, jonka tullitoimipaikan kautta radioaktiivinen jäte tai käytetty polttoaine ensimmäiseksi tulee yhteisöön (’ensimmäinen kauttakulkujäsenvaltio’), on jätettävä lupahakemus kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä siirtoa 6 artiklan 2 kohdan ehtojen mukaisesti.

Hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että kolmanteen maahan sijoittautunut vastaanottaja on sopinut kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan kanssa järjestelystä, jonka tämän kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ja jossa haltija velvoitetaan ottamaan radioaktiivinen jäte tai käytetty polttoaine takaisin, jos siirtoa ei tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta syystä voida saattaa loppuun tämän direktiivin mukaisesti.

2.   Ensimmäisen kauttakulkujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitettu hakemus suostumusta varten mahdollisten muiden kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletaan, mitä 8 ja 9 artiklassa säädetään.

3.   Kun kaikki siirtoa varten tarvittavat suostumukset on annettu, ensimmäisen kauttakulkujäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle vastuuhenkilölle siirtolupa, ja niiden on ilmoitettava tästä asianmukaisesti mahdollisten muiden kauttakulkujäsenvaltioiden tai alkuperä- tai kauttakulkumaana olevien kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletaan, mitä 10 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään.

4.   Vastaanottajan on 15 päivän kuluessa saapumispäivästä ilmoitettava ensimmäisen kauttakulkujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen saapumisesta kolmannessa maassa olevaan määräpaikkaan ja mainittava viimeinen yhteisön tullitoimipaikka, jonka kautta siirto tapahtui.

Ilmoitus on vahvistettava vastaanottajan antamalla selvityksellä tai todistuksella, jossa ilmoitetaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen saapumisesta asianmukaiseen määräpaikkaan ja mainitaan tullitoimipaikka, jonka kautta jäte tuli kolmanteen maahan.

5.   Kauttakulkujäsenvaltio voi päättää, että siirtoa ei saa suorittaa loppuun, jos siirtoa koskevia ehtoja ei enää noudateta tämän direktiivin mukaisesti tai ne eivät ole tämän direktiivin mukaisesti annettujen lupien tai suostumusten mukaisia. Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä tästä päätöksestä alkuperämaan toimivaltaisille viranomaisille. Vastaanottaja vastaa kustannuksista tapauksissa, joissa siirtoa ei voi tai saa suorittaa loppuun.

15 artikla

Yhteisöstä tapahtuva vienti

1.   Kun radioaktiivista jätettä tai käytettyä polttoainetta on tarkoitus viedä yhteisöstä kolmanteen maahan, haltijan on jätettävä lupahakemus alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä siirtoa 6 artiklan 2 kohdan ehtojen mukaisesti.

2.   Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on:

a)

ilmoitettava suunnitellusta siirrosta määrämaan viranomaisille ja pyydettävä näiden suostumus; ja

b)

lähetettävä 1 kohdassa tarkoitettu hakemus suostumusta varten mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletaan, mitä 8 artiklassa säädetään.

3.   Kun kaikki siirtoa varten tarvittavat suostumukset on annettu, alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus myöntää haltijalle siirtolupa, ja niiden on ilmoitettava tästä asianmukaisesti määrämaana olevan kolmannen maan ja mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden tai kauttakulkumaana olevien kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletaan, mitä 10 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään.

4.   Haltijan on 15 päivän kuluessa saapumispäivästä ilmoitettava alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen saapumisesta kolmannessa maassa olevaan määräpaikkaan ja mainittava viimeinen yhteisön tullitoimipaikka, jonka kautta siirto tapahtui.

Ilmoitus on vahvistettava vastaanottajan antamalla selvityksellä tai todistuksella, jossa ilmoitetaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen saapumisesta asianmukaiseen määräpaikkaan ja mainitaan tullitoimipaikka, jonka kautta jäte tuli kolmanteen maahan.

5.   Alkuperäjäsenvaltio tai mahdollinen kauttakulkujäsenvaltio voi päättää, että siirtoa ei saa suorittaa loppuun, jos siirtoa koskevia ehtoja ei enää noudateta tämän direktiivin säännösten mukaisesti tai ne eivät ole tämän direktiivin mukaisesti annettujen lupien tai suostumusten mukaisia. Kyseisen kauttakulkujäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä tästä päätöksestä alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletaan, mitä 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään.

16 artikla

Vientikiellot

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa lupia siirroille:

a)

määräpaikkaan, joka sijaitsee leveyspiirin 60° eteläistä leveyttä eteläpuolella; tai

b)

sellaiseen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen (Cotonoun AKT–EY-sopimus) sopimusvaltioon, joka ei ole jäsenvaltio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista; tai

c)

kolmanteen maahan, jolla alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten mielestä ei ole tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaisia hallinnollisia ja teknisiä valmiuksia ja sääntelyrakennetta, joiden avulla se voisi huolehtia radioaktiivisesta jätteestä tai käytetystä polttoaineesta turvallisesti, kuten yleissopimuksessa mainitaan. Asiaa harkitessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon muilta jäsenvaltioilta saadut asiaan liittyvät tiedot. Tämän osalta jäsenvaltioiden on annettava vuosittain tietoja komissiolle ja neuvoa antavalle komitealle.

2.   Komissio vahvistaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kriteerit, joiden avulla jäsenvaltioiden on helpompi arvioida vientiä koskevien vaatimusten täyttymistä, ottaen asianmukaisesti huomioon muun muassa kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) turvallisuusmääräykset.

4   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Vakioasiakirjan käyttö

1.   Kaikkia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia siirtoja varten on käytettävä vakioasiakirjaa.

2.   Komissio laatii vakioasiakirjan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ja siihen on sisällytettävä liitteenä luettelo asianmukaisesti täytettyä hakemusta koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Vakioasiakirja ja sen liitteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja saatetaan saataville sähköisessä muodossa viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2008. Vakioasiakirja saatetaan tarvittaessa ajan tasalle samaa menettelyä noudattaen.

3.   Lupahakemus on täytettävä ja 10, 13, 14 ja 15 artiklassa tarkoitetut lisäasiakirjat ja -tiedot on toimitettava kielellä, jonka sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät, jolle lupahakemus jätetään tämän direktiivin mukaisesti.

Haltijan on määrä- tai kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä toimitettava virallisesti oikeaksi todistettu käännös kielellä, jonka kyseiset viranomaiset hyväksyvät.

4.   Mahdolliset siirtoluvan myöntämistä koskevat lisävaatimukset on liitettävä vakioasiakirjaan.

5.   Jokaista tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa siirtoa varten on oltava saateasiakirjana täytetty vakioasiakirja, joka todistaa, että lupamenettelyä on noudatettu asianmukaisesti, mukaan luettuina tapaukset, joissa yhdessä asiakirjassa myönnetty lupa koskee useampaa kuin yhtä siirtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muissa asiaa koskevissa oikeudellisissa säännöksissä edellytettyjen muiden saateasiakirjojen käyttöä.

6.   Näiden asiakirjojen on oltava alkuperämaan ja määrämaan sekä mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

18 artikla

Neuvoa-antava komitea

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2008 toimitettava komissiolle yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite sekä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla kyseisten viranomaisten kanssa voidaan olla nopeasti yhteydessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava säännöllisesti komissiolle kaikki näitä tietoja koskevat muutokset.

19 artikla

Asiakirjojen lähettäminen

1.   Komissio laatii 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen suositukset siitä, minkälaista järjestelmää olisi käytettävä tämän direktiivin säännöksiin liittyvien asiakirjojen ja tietojen lähettämiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.

2.   Komissio perustaa sähköisen viestintäfoorumin ja pitää sitä yllä, ja siinä julkaistaan

a)

kunkin jäsenvaltion yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite;

b)

kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät kielet; ja

c)

kaikki yleiset edellytykset ja mahdolliset lisävaatimukset, jotka ovat tarpeen kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten osalta siirron hyväksymiseksi.

20 artikla

Määräaikaiskertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on 25 päivään joulukuuta 2011 mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

2.   Komissio laatii näiden kertomusten perusteella 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen yhteenvetokertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kiinnittäen erityistä huomiota 4 artiklan täytäntöönpanoon.

21 artikla

Neuvoa-antava komitea

1.   Komissiota avustaa 16 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tehtävien suorittamisessa neuvoa-antava komitea, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2.   Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa, tarvittaessa äänestettyään, lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

3.   Lausunto merkitään pöytäkirjaan. Jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

4.   Komission on otettava huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.

22 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 25 päivään joulukuuta 2008 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Edellä tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä ja määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on määrättävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista asioista antamansa keskeiset kansalliset säädökset tiedoksi komissiolle.

23 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan direktiivi 92/3/Euratom 25 päivästä joulukuuta 2008 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka koskevat aikarajaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen soveltamiselle.

2.   Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin ja ne luetaan liitteenä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

24 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Jos alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset ovat asianmukaisesti hyväksyneet lupahakemuksen tai se on jätetty niille asianmukaisesti ennen 25 päivää joulukuuta 2008, sovelletaan kaikkiin saman luvan kattamiin siirtotoimiin direktiiviä 92/3/Euratom.

2.   Tehdessään päätöstä ennen 25 päivää joulukuuta 2008 jätetyistä lupahakemuksista, jotka koskevat useampaa kuin yhtä radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirtoa määrämaana olevaan kolmanteen maahan, alkuperäjäsenvaltion on otettava huomioon kaikki olennaiset näkökohdat ja erityisesti:

a)

kaikkien saman luvan kattamien siirtojen suunniteltu suorittamisaikataulu;

b)

perustelut kaikkien siirtojen sisällyttämiselle samaan hakemukseen;

c)

se, onko aiheellista myöntää lupa pienemmälle määrälle siirtoja kuin hakemuksessa haetaan.

3.   Siihen asti kunnes tämän direktiivin 17 artiklassa tarkoitettu vakioasiakirja tulee saataville, tämän direktiivin soveltamista varten käytetään komission päätöksellä 93/552/Euratom (7) käyttöön otettua valvonta-asiakirjaa tarvittavin muutoksin.

25 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

26 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL C 286, 17.11.2005, s. 34.

(2)  Lausunto annettu 5. heinäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL C 119, 22.5.2002, s. 7.

(4)  EYVL L 35, 12.2.1992, s. 24.

(5)  EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

(6)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(7)  Komission päätös 93/552/Euratom, tehty 1 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston direktiivissä 92/3/Euratom tarkoitettujen radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta-asiakirjasta (EYVL L 268, 29.10.1993, s. 83).


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 92/3/Euratom

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artikla

5 artikla

3 artikla

Johdanto-osan 1 kappale

4 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen virke

6 artiklan 1 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan toinen virke

7 artiklan 1 kohta

4 artiklan toinen kohta

17 artiklan 1 kohta

4 artiklan kolmas kohta

5 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

10 artiklan 4 kohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 4 kohta

9 artiklan 2 kohta

7 artiklan ensimmäinen kohta

10 artiklan 1 kohta

7 artiklan toinen kohta

17 artiklan 1 kohta

7 artiklan kolmas kohta

10 artiklan 2 kohta

8 artikla

17 artiklan 5 kohta

9 artiklan 1 kohta, virkkeen alku

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta, virkkeen loppu

17 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

11 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan toinen virke

11 artiklan 3 kohta

10 artiklan 1 kohta

13 artikla

10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen loppu

17 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

14 artikla

10 artiklan 3 kohta

13 artikla

11 artikla

16 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

15 artiklan 3 kohta

12 artiklan 3 kohta

10 artiklan 2 kohta

12 artiklan 4 kohta

17 artiklan 1 kohta

12 artiklan 5 kohta

15 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan 6 kohta

15 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

13 artikla

1 artiklan 3 kohta

14 artikla

2 artikla

15 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

16 artikla

9 artiklan 4 kohta

17 artikla

18 artikla

18 artikla

20 artikla

19 artikla

21 artikla

20 artiklan ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta

17 artiklan 1 kohta

20 artiklan neljäs luetelmakohta

16 artiklan 2 kohta

20 artiklan viides luetelmakohta

20 artiklan 2 kohta

21 artikla

22 artikla

22 artikla

26 artikla

 

3 artikla (uusi)

 

4 artikla (uusi)

 

8 artikla (uusi)

 

19 artikla (uusi)

 

23 artikla (uusi)

 

24 artikla (uusi)

 

25 artikla (uusi)


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta (PECA)

(2006/872/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehty Eurooppa-sopimus (1) tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995.

(2)

Eurooppa-sopimuksen 75 artiklan mukaan standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aloilla tehtävän yhteistyön avulla pyritään saamaan aikaan vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia.

(3)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan.

(4)

Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2006 parafoitu teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirja (PECA) olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa yhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva pöytäkirja (PECA) sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

Tehty Luxemburgissa 17 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 357, 31.12.1994, s. 2.


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva

PÖYTÄKIRJA

(PECA)

EUROOPAN YHTEISÖ JA ROMANIA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että Romania on hakenut Euroopan unionin jäsenyyttä ja että tämä jäsenyys edellyttää yhteisön säännöstön tosiasiallista täytäntöönpanoa,

TUNNUSTAVAT, että yhteisön lainsäädännön asteittainen käyttöönotto ja täytäntöönpano Romaniassa tarjoaa mahdollisuuden laajentaa tiettyjen sisämarkkinaetujen ulottuvuutta ja varmistaa sisämarkkinoiden tehokas toiminta tietyillä aloilla ennen liittymistä,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän pöytäkirjan aloja koskeva yhteisön lainsäädäntö saatetaan olennaisilta osiltaan osaksi Romanian kansallista lainsäädäntöä,

OTTAVAT HUOMIOON, että ne ovat kumpikin sitoutuneet tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteisiin ja tuotteiden laadun edistämiseen tarkoituksenaan varmistaa kansalaistensa terveys ja turvallisuus sekä ympäristön suojelu myös keskinäisen asiantuntija-avun ja muiden yhteistyömuotojen avulla,

HALUAVAT tehdä Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, jossa määrätään toisaalta sellaisten teollisuustuotteiden vastavuoroisesta hyväksymisestä, jotka täyttävät vaatimukset, jotka koskevat lainmukaista kumman tahansa osapuolen markkinoille saattamista koskevat vaatimukset, ja toisaalta yhteisön lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten vastavuoroisesta tunnustamisesta, ottaen tässä yhteydessä huomioon, että Eurooppa-sopimuksen 75 artiklassa määrätään vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen tekemisestä tarvittaessa,

PANEVAT MERKILLE Euroopan yhteisön sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan tiiviit suhteet, jotka perustuvat sopimukseen Euroopan talousalueesta ja joiden vuoksi on aiheellista harkita tätä pöytäkirjaa vastaavan rinnakkaisen eurooppalaista vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan sopimuksen tekemistä Romanian ja näiden maiden välillä, ja

PITÄVÄT MIELESSÄ asemansa Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen sopimuspuolina ja ovat tietoisia erityisesti niistä velvoitteistaan, jotka perustuvat kaupan teknisiä esteitä koskevaan Maailman kauppajärjestön sopimukseen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on helpottaa osapuolten suorittamaa kaupan teknisten esteiden poistamista teollisuustuotteiden osalta. Tässä tarkoituksessa Romania asteittain hyväksyy ja panee täytäntöön yhteisön oikeutta vastaavaa kansallista lainsäädäntöä.

Tässä pöytäkirjassa määrätään:

a)

teollisuustuotteiden vastavuoroista hyväksymistä koskevissa liitteissä lueteltujen teollisuustuotteiden, jotka täyttävät lainmukaista markkinoille saattamista jommankumman osapuolen alueella koskevat vaatimukset, vastavuoroisesta hyväksymisestä;

b)

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten vastavuoroista tunnustamista koskevissa liitteissä lueteltujen yhteisön lainsäädännön ja Romanian vastaavan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a)

’teollisuustuotteilla’ Eurooppa-sopimuksen 9 artiklassa ja Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 mainittuja tuotteita,

b)

’yhteisön lainsäädännöllä’ tiettyyn tilanteeseen, riskiin tai teollisuustuotteiden luokkaan sovellettavaa Euroopan yhteisön säädöstä ja täytäntöönpanokäytäntöä sellaisena kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sitä tulkitsee;

c)

’kansallisella lainsäädännöllä’ mitä tahansa säädöstä ja täytäntöönpanokäytäntöä, jonka avulla Romania omaksuu tiettyyn tilanteeseen, riskiin tai teollisuustuotteiden luokkaan sovellettavan yhteisön lainsäädännön.

Tässä pöytäkirjassa käytetyt käsitteet on määritelty yhteisön lainsäädännössä ja Romanian kansallisessa lainsäädännössä.

3 artikla

Lainsäädännön yhdenmukaistaminen

Tämän pöytäkirjan soveltamiseksi Romania sitoutuu toteuttamaan Euroopan yhteisöjen komissiota kuullen asianmukaiset toimenpiteet jatkaakseen yhteisön lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä tai suorittaakseen sen loppuun erityisesti standardoinnin, metrologian, akkreditoinnin, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, markkinavalvonnan, yleisen tuoteturvallisuuden ja tuottajan vastuun aloilla.

4 artikla

Teollisuustuotteiden vastavuoroinen hyväksyminen

Vastavuoroisen hyväksymisen osalta osapuolet sopivat, että teollisuustuotteiden vastavuoroista hyväksymistä koskevissa liitteissä mainitut teollisuustuotteet, jotka täyttävät jommankumman osapuolen lainmukaista markkinoille saattamista koskevat vaatimukset, voidaan saattaa toisen osapuolen markkinoille ilman lisärajoituksia. Tämä määräys ei kuitenkaan rajoita Eurooppa-sopimuksen 36 artiklan määräysten soveltamista.

5 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tulosten vastavuoroinen tunnustaminen

Osapuolet sopivat tunnustavansa teollisuustuotteiden vastavuoroista hyväksymistä koskevissa liitteissä yksilöidyn yhteisön lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti suoritettujen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tulokset. Osapuolet eivät vaadi menettelyjen toistamista eivätkä aseta lisäedellytyksiä vaatimustenmukaisuuden hyväksymiselle.

6 artikla

Suojatoimenpiteet

Jos osapuoli toteaa, että sen alueella tämän pöytäkirjan mukaisesti markkinoille saatettu ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytetty teollisuustuote saattaa vaarantaa käyttäjien tai muiden henkilöiden turvallisuuden tai terveyden tai minkä tahansa muun liitteissä yksilöidyn lainsäädännön suojaaman oikeutetun edun, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tuotteen poistamiseksi markkinoilta, sen markkinoille saattamisen tai käytön kieltämiseksi tai sen vapaan liikkuvuuden rajoittamiseksi. Liitteissä määrätään näissä tapauksissa sovellettavasta menettelystä.

7 artikla

Soveltamisalan laajentaminen

Kun Romania hyväksyy yhteisön lainsäädäntöä vastaavaa kansallista lainsäädäntöä ja jatkaa sen täytäntöönpanoa, osapuolet voivat muuttaa liitteitä tai laatia uusia liitteitä 14 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

Alkuperä

Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan teollisuustuotteisiin niiden alkuperästä riippumatta.

9 artikla

Viranomaisiin ja laitoksiin liittyvät osapuolten velvollisuudet

Osapuolten on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat, yhteisön lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön tosiasiallisesta täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset soveltavat asianomaista lainsäädäntöä jatkuvasti. Lisäksi niiden on varmistettava, että nämä viranomaiset pystyvät tapauksen mukaan ilmoittamaan laitokset, peruuttamaan väliaikaisesti niitä koskevat ilmoitukset ja kumoamaan tämän peruuttamisen sekä peruuttamaan ilmoitukset pysyvästi, varmistamaan sen, että teollisuustuotteet vastaavat yhteisön lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, tai vaatimaan niiden poistamista markkinoilta.

Osapuolten on huolehdittava siitä, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat laitokset, joiden on ilmoitettu olevan toimivaltaisia arvioimaan vaatimustenmukaisuutta liitteissä yksilöidyn yhteisön lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön vaatimusten osalta, täyttävät jatkuvasti yhteisön lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi osapuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisillä laitoksilla on jatkuvasti tarvittava pätevyys niihin tehtäviin, joita niiden on ilmoitettu hoitavan.

10 artikla

Ilmoitetut laitokset

Tämän pöytäkirjan soveltamista varten ilmoitetut laitokset sisältyvät aluksi luetteloihin, jotka Romania ja Euroopan yhteisö ovat vaihtaneet keskenään ennen voimaantulomenettelyjen loppuun saattamista.

Myöhemmin on liitteissä yksilöidyn yhteisön lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön osalta vaatimustenmukaisuutta arvioivia laitoksia ilmoitettaessa noudatettava seuraavaa menettelyä:

a)

osapuoli toimittaa ilmoituksensa toiselle sopimuspuolelle kirjallisena;

b)

kun toisen osapuolen kirjallinen vahvistus on saatu, laitos katsotaan ilmoitetuksi ja päteväksi arvioimaan vaatimustenmukaisuutta liitteissä eriteltyjen vaatimusten osalta kyseisestä päivästä alkaen.

Jos osapuoli päättää peruuttaa pysyvästi lainkäyttövaltaansa kuuluvan laitoksen ilmoituksen, sen on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle kirjallisesti. Laitos lopettaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin liitteissä eriteltyjen vaatimusten osalta viimeistään päivänä, jona sen valtuutus on peruutettu. Ennen kyseistä päivää suoritettu vaatimustenmukaisuuden arviointi pysyy kuitenkin voimassa, jollei assosiaationeuvosto toisin päätä.

11 artikla

Ilmoitettujen laitosten tarkastaminen

Kumpikin osapuoli voi pyytää toista osapuolta tarkastamaan sen lainkäyttövaltaan kuuluvan ilmoitetun laitoksen teknisen pätevyyden ja vaatimustenmukaisuuden. Tällainen pyyntö on perusteltava, jotta ilmoittamisesta vastuussa oleva osapuoli voisi suorittaa pyydetyn tarkastuksen ja ilmoittaa viipymättä sen tuloksista toiselle osapuolelle. Osapuolet voivat myös tarkastaa kyseisen laitoksen yhdessä asianomaisten viranomaisten avustuksella. Tätä varten osapuolten on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat laitokset toimivat täysimääräisesti yhteistyössä. Osapuolten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ja hyödynnettävä tarvittaessa kaikki käytettävissä olevat keinot todettujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Jos ongelmia ei pystytä ratkaisemaan molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla, osapuolet voivat ilmoittaa erimielisyydestään ja sen syistä assosiaationeuvoston puheenjohtajalle. Assosiaationeuvosto voi päättää, miten asiassa on syytä toimia.

Jollei assosiaationeuvosto toisin päätä ja kunnes se on toisin päättänyt, kyseistä laitosta koskeva ilmoitus ja hyväksyntä, jonka mukaan se on pätevä arvioimaan vaatimustenmukaisuutta liitteissä yksilöidyn yhteisön lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön osalta, peruutetaan väliaikaisesti joko osittain tai kokonaan siitä päivästä alkaen, jona osapuolten erimielisyydestä on ilmoitettu assosiaationeuvoston puheenjohtajalle.

12 artikla

Tietojenvaihto ja yhteistyö

Tämän pöytäkirjan oikean ja yhtenäisen soveltamisen ja tulkinnan varmistamiseksi osapuolet, niiden viranomaiset ja niiden ilmoittamat laitokset:

a)

toimittavat toisilleen kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot lakien täytäntöönpanosta ja sovelletuista käytännöistä ja erityisesti menettelyistä, joilla varmistetaan ilmoitettujen laitosten vaatimustenmukaisuus;

b)

osallistuvat tarvittaessa osapuolten tiedotus- ja koordinointimenettelyihin ja muihin vastaaviin toimiin;

c)

kannustavat laitoksiaan yhteistyöhön vapaaehtoisuuteen perustuvien vastavuoroisen tunnustamisen järjestelyjen aikaansaamiseksi.

13 artikla

Luottamuksellisuus

Osapuolten edustajat, asiantuntijat ja muut elimet eivät saa senkään jälkeen, kun niiden tehtävät ovat päättyneet, luovuttaa tämän pöytäkirjan nojalla saamiaan sellaisia tietoja, jotka luonteensa puolesta kuuluvat salassapitovelvollisuuden soveltamisalaan. Tällaisia tietoja saa käyttää ainoastaan tässä pöytäkirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

14 artikla

Pöytäkirjan hallinnointi

Tämän pöytäkirjan tehokkaasta soveltamisesta vastaa assosiaationeuvosto Eurooppa-sopimuksen 106 artiklan mukaisesti. Sillä on erityisesti valta tehdä päätöksiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a)

liitteiden muuttaminen,

b)

uusien liitteiden lisääminen,

c)

yhden tai useamman yhteisen asiantuntijaryhmän asettaminen tarkastamaan ilmoitettujen laitosten teknistä pätevyyttä ja vaatimustenmukaisuutta,

d)

tietojenvaihto liitteissä tarkoitetun yhteisön lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön ehdotetuista ja tosiasiallisista muutoksista,

e)

liitteiden soveltamisalaan kuuluvia aloja koskevien uusien tai täydentävien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tarkastelu, ja

f)

tämän pöytäkirjan soveltamiseen liittyvien ongelmien ratkaisu.

Assosiaationeuvosto voi siirtää tässä pöytäkirjassa mainittuja tehtäviään Eurooppa-sopimuksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

15 artikla

Tekninen yhteistyö ja tekninen apu

Euroopan yhteisö voi tarvittaessa tarjota Romanialle teknistä yhteistyötä ja apua tämän pöytäkirjan tehokkaan täytäntöönpanon ja soveltamisen edistämiseksi.

16 artikla

Sopimukset muiden maiden kanssa

Osapuolen muun kuin tämän pöytäkirjan osapuolena olevan maan kanssa tekemät vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat sopimukset eivät velvoita toista osapuolta hyväksymään kyseisessä kolmannessa maassa suoritettujen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tuloksia, elleivät osapuolet ole assosiaationeuvostossa nimenomaan niin sopineet.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat vaihtaneet diplomaattinootit, joilla ne vahvistavat saattaneensa päätökseen tämän pöytäkirjan voimaan saattamiseksi tarvittavat menettelyt.

18 artikla

Pöytäkirjan asema

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa Eurooppa-sopimusta.

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja romanian kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Bucarest, el veintisiete de octubre de dos mil seis.

V Bukurešti dne dvacátého sedmého října dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bukarest, den syvogtyvende oktober totusind og seks.

Geschehen zu Bukarest am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsechs.

Koostatud kahe tuhande kuuenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Bukarestis.

Έγινε στο Βουκουρέστι, στις είκοσι επτά Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες έξι.

Done at Bucharest on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and six.

Fait à Bucarest, le vingt-sept octobre de l’an deux mille six.

Fatto a Bucarest, addì ventisette ottobre duemilasei.

Bukarestē, divi tūkstoši sestā gada divdesmit septītajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai šeštų metų spalio dvidešimt septintą dieną Bukarešte

Kelt Bukarestben, a kétezerhatodik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Bukarest fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Boekarest, de zevenentwintigste oktober tweeduizend zes.

Sporządzono w Bukareszcie, dnia dwudziestego siódmego października dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Bucareste, aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis.

V Bukurešti dňa dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícšesť.

V Bukarešti, sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč šest

Tehty Bukarestissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Utfärdat i Bukarest den tjugosjunde oktober år tjugohundrasex.

Întocmit la București în a douăzeci și șaptea zi a lunii octombrie anul două mii șase.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Por Rumanía

Za Rumunsko

For Rumænien

Für Rumänien

Rumeenia nimel

Για τη Ρουμανία

For Romania

Pour la Roumanie

Per la Romania

Rumānijas vārdā

Rumunijos vardu

Románia részéről

Għar-Rumanija

Voor Roemenië

W imieniu Rumunii

Pela Roménia

Za Rumunsko

Za Romunijo

Romanian puolesta

För Rumänien

Pentru România

Image

LIITE

LIITE

Teollisuustuotteiden vastavuoroista hyväksymistä koskevat liitteet

(tiedoksi)

LIITE

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten vastavuoroista tunnustamista koskevat liitteet

Sisällysluettelo

1.

Painelaitteet

PAINELAITTEET

I   JAKSO

YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ JA KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Yhteisön lainsäädäntö

:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Kansallinen lainsäädäntö

:

Painelaitteiden markkinoille saattamisen edellytyksistä tehty hallituksen päätös N:o 584/2004, sellaisena kuin se on muutettuna.

II   JAKSO

ILMOITTAMISESTA VASTAAVAT VIRANOMAISET

Euroopan yhteisö

Belgia

:

Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Tšekki

:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Saksa

:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Viro

:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kreikka

:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

Espanja

:

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Ranska

:

Ministère de l’emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.

Irlanti

:

Department of Enterprise and Employment.

Italia

:

Ministero dell’Industria, del commercio e dell'artigianato.

Latvia

:

Ekonomikas ministrija.

Unkari

:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.

Malta

:

Under the authority of the Government of Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority.

Itävalta

:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Puola

:

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Slovenia

:

Ministrstvo za gospodarstvo.

Slovakia

:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Suomi

:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.

Ruotsi

:

Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Yhdistynyt kuningaskunta

:

Department of Trade and Industry.

Romania

:

Ministerul Economiei si Comertului — Ministry of Economy and Commerce.

III   JAKSO

ILMOITETUT LAITOKSET

Euroopan yhteisö

Laitokset, jotka Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet I jaksossa tarkoitetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti ja jotka on ilmoitettu Romanialle tämän pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesti.

Romania

Laitokset, jotka Romania on nimennyt I jaksossa tarkoitetun Romanian lainsäädännön mukaisesti ja jotka on ilmoitettu Euroopan yhteisölle tämän pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesti.

IV   JAKSO

ERITYISJÄRJESTELYT

Suojalausekkeet

A.   Teollisuustuotteita koskeva suojalauseke:

1.

Kun osapuoli on toteuttanut toimenpiteen kieltääkseen tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvien, CE-merkinnällä varustettujen teollisuustuotteiden vapaan pääsyn markkinoilleen

tai

kieltääkseen tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvien, direktiivin 97/23/EY 3 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklassa, jotka vastaavat hallituksen päätöksen N:o 584/2004 10 ja 17 artiklaa, tarkoitettujen CE-merkinnällä varustamattomien teollisuustuotteiden vapaan pääsyn markkinoilleen, sen on ilmoitettava tästä viipymättä toiselle osapuolelle ja ilmoitettava päätöksensä perusteet sekä tapa, jolla säännöstenvastaisuus on arvioitu.

2.

Osapuolet tarkastelevat asiaa ja niille toimitettuja todisteita sekä ilmoittavat toisilleen tutkimustensa tulokset.

3.

Jos osapuolet ovat asiasta yksimielisiä, ne toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisiä tuotteita ei saateta markkinoille.

4.

Jos tutkimuksen tuloksista on erimielisyyttä, asia toimitetaan edelleen assosiaationeuvostolle, joka voi päättää asiantuntijaselvityksen teettämisestä.

5.

Jos assosiaationeuvosto toteaa, että toimenpide on:

a)

perusteeton, toimenpiteen toteuttaneen osapuolen kansallisen viranomaisen on peruutettava se,

b)

perusteltu, osapuolet toteutettavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisiä tuotteita ei saateta markkinoille.

B.   Yhdenmukaistettuja standardeja koskeva suojalauseke:

1.

Jos Romania katsoo, että tässä liitteessä yksilöidyssä lainsäädännössä tarkoitettu yhdenmukaistettu standardi ei täytä tällaisen lainsäädännön olennaisia vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta assosiaationeuvostolle ja perusteltava näkemyksensä.

2.

Assosiaationeuvosto tarkastelee asiaa ja voi pyytää yhteisöä ryhtymään toimiin tässä liitteessä yksilöidyssä yhteisön lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.

3.

Yhteisö tiedottaa menettelyn etenemisestä assosiaationeuvostolle ja toiselle osapuolelle.

4.

Menettelyn tuloksista ilmoitetaan toiselle osapuolelle.

YHTEISÖN JULISTUS ROMANIAN EDUSTAJIEN OSALLISTUMISESTA KOMITEOIDEN KOKOUKSIIN

Jotta yhteisön säännöstön käytännön soveltamista koskevat näkökohdat tulisivat paremmin ymmärretyiksi, yhteisö ilmoittaa, että Romania kutsutaan seuraavin edellytyksin painelaitteita koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti perustettujen tai siinä tarkoitettujen komiteoiden kokouksiin.

Osallistumisoikeus koskee ainoastaan sellaisia kokouksia tai kokousten vaiheita, joissa käsitellään yhteisön säännöstön soveltamista; se ei koske läsnäoloa kokouksissa, joiden tarkoituksena on valmistella ja antaa lausuntoja toimenpiteistä, jotka komissio on toteuttanut neuvoston sille antamien täytäntöönpanoa tai hallinnointia koskevien valtuuksien nojalla.

Tämän kutsun soveltamisalaa voidaan tapauskohtaisesti laajentaa komission koolle kutsumiin asiantuntijaryhmiin.


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä (PECA)

(2006/873/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehty Eurooppa-sopimus (1) tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995.

(2)

Eurooppa-sopimuksen 75 artiklan 2 kohdan mukaan standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen aloilla tehtävän yhteistyön tavoitteena on tehdä vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia.

(3)

Eurooppa-sopimuksen 110 artiklan mukaan assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle minkä tahansa osan toimivallastaan.

(4)

Eurooppa-sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosioinnista 19 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn neuvoston ja komission päätöksen 94/907/EY, EHTY, Euratom (2) 2 artiklassa määrätään yhteisön päätöksentekomenettelyistä sekä yhteisön kannan esittämisestä assosiaationeuvostossa ja assosiaatiokomiteassa.

(5)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva pöytäkirja allekirjoitettiin yhteisön puolesta Bukarestissa 27 päivänä lokakuuta 2006, ja se olisi hyväksyttävä.

(6)

Pöytäkirjan asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi olisi vahvistettava soveltuvat sisäiset menettelyt.

(7)

On tarpeen valtuuttaa komissio ehdottamaan, sen jälkeen kun se on kuullut neuvoston asettamaa erityiskomiteaa, tiettyjä teknisiä muutoksia tähän pöytäkirjaan sekä tekemään tiettyjä sen täytäntöönpanoa koskevia päätöksiä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva pöytäkirja (PECA), jäljempänä ’pöytäkirja’, ja siihen liitetty julistus.

Pöytäkirjan ja siihen liitetyn julistuksen teksti ovat tämän päätöksen liitteenä (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja toimittaa yhteisön puolesta pöytäkirjan 17 artiklassa tarkoitetun diplomaattinootin (4).

3 artikla

1.   Kuultuaan neuvoston asettamaa erityiskomiteaa komissio

a)

saattaa voimaan laitoksia koskevat ilmoitukset, vahvistamiset, väliaikaiset ja pysyvät peruuttamiset sekä asettaa yhden tai useamman yhteisen asiantuntijaryhmän pöytäkirjan 10 ja 11 artiklan ja 14 artiklan c alakohdan mukaisesti;

b)

järjestää kuulemiset ja tietojenvaihdon sekä esittää tarkastuksia ja tarkastuksiin osallistumista koskevat pyynnöt pöytäkirjan 3, 11 ja 12 artiklan sekä 14 artiklan d ja e alakohdan ja liitteiden III ja IV jaksojen mukaisesti;

c)

vastaa tarvittaessa pyyntöihin pöytäkirjan 11 artiklan sekä liitteiden III ja IV jakson mukaisesti.

2.   Kuultuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskomiteaa komissio määrittelee assosiaationeuvostossa ja soveltuvissa tapauksissa assosiaatiokomiteassa omaksuttavan yhteisön kannan seuraavissa tapauksissa:

a)

pöytäkirjan 14 artiklan a alakohdan mukaiset muutokset liitteisiin;

b)

pöytäkirjan 14 artiklan b alakohdan mukainen uusien liitteiden lisääminen;

c)

pöytäkirjan 11 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaiset tarkastusten tuloksia tai ilmoitetun laitoksen luvan osittain tai kokonaan peruuttamista koskevista erimielisyyksiä koskevat päätökset;

d)

pöytäkirjan liitteiden IV jakson suojalausekkeiden soveltamiseksi toteutetut toimenpiteet;

e)

pöytäkirjan 4 artiklan nojalla vastavuoroisesti hyväksyttyjen teollisuustuotteiden tarkastusta, jakelun keskeyttämistä ja markkinoilta vetämistä koskevat toimenpiteet.

3.   Kaikissa muissa tapauksissa assosiaationeuvostossa ja soveltuvissa tapauksissa assosiaatiokomiteassa omaksuttavan yhteisön kannan tähän pöytäkirjaan liittyvissä asioissa määrittelee neuvosto, joka tekee päätöksen määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 357, 31.12.1994, s. 2.

(2)  EYVL L 357, 31.12.1994, s. 1.

(3)  Katso tämän virallisen lehden s. 33.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan yhteisön liittymisestä M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annettuun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 107

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/874/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) 27 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/836/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun säännön nro 107 yhdenmukaisten vaatimusten tarkoituksena on poistaa tekniset esteet sopimuspuolten väliseltä moottoriajoneuvojen kaupalta ja varmistaa ajoneuvojen korkeatasoinen turvallisuus ja suoja.

(2)

Komissio katsoo tämän vuoksi, että sääntö nro 107 olisi otettava osaksi yhteisön moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelmää,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Yhteisö soveltaa M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annettua Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä nro 107.

2.   Säännön teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annettu Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö nro 107 otetaan osaksi yhteisön moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelmää.

3 artikla

Komissio ilmoittaa tästä päätöksestä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.


Komissio

5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/46


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 marraskuuta 2006,

jäsenvaltioiden vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5677)

(2006/875/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 6 kohdan, 29 artiklan ja 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY säädetään, että yhteisö voi osallistua eläintautien hävittämisen ja valvonnan sekä zoonoosien torjumiseksi tehtävien tarkastusten rahoitukseen.

(2)

Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (2) säädetään vuotuisista ohjelmista naudoissa, lampaissa ja vuohissa esiintyvien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden TSE:iden hävittämistä ja valvontaa varten.

(3)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet ohjelmat eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämiseksi ja valvomiseksi sekä zoonoosien torjumiseksi alueellaan.

(4)

Ohjelmien tarkastelu on osoittanut, että ne täyttävät yhteisön asiaa koskevan lainsäädännön ja erityisesti asianomaisten tautien hävittämiseen liittyvät yhteisön vaatimukset tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista 27 päivänä marraskuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/638/ETY (3) mukaisesti.

(5)

Ohjelmat sisältyvät yhteisön rahoitukseen vuonna 2007 oikeutetuista tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista, zoonoosien torjuntaohjelmista, TSE:iden valvontaohjelmista sekä BSE:n ja scrapien hävittämisohjelmista 12 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/687/EY (4) vahvistettuun luetteloon.

(6)

Kun otetaan huomioon näiden ohjelmien merkitys yhteisön tavoitteiden saavuttamiselle eläinten terveyden ja kansanterveyden alalla samoin kuin TSE-ohjelmien pakollinen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa, on asianmukaista vahvistaa yhteisön taloudellisen tuen määrä, jotta korvataan jäsenvaltioille tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset kullekin ohjelmalla asetettuun enimmäismäärään asti.

(7)

Hallinnon parantamiseksi, yhteisön varojen käytön tehostamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi on lisäksi tarpeen vahvistaa jäsenvaltioille tarvittaessa kunkin ohjelman osalta korvattavat enimmäismäärät tietyistä kuluista kuten testeistä, eri rokotteista ja omistajille eläinten teurastamisesta tai lopettamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta.

(8)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (5) nojalla eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmat rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan mainitun asetuksen 9, 36 ja 37 artiklaa.

(9)

Raivotaudin esiintyminen Euroopan unionin rajojen sisällä aiheuttaisi sen lähialueille jatkuvan uusintainfektioriskin. Sen vuoksi on suotavaa hävittää raivotauti sen sijaan, että tällaisten alueiden ympärille muodostettaisiin suojarokotusvyöhyke, joka olisi pidettävä voimassa toistaiseksi.

(10)

Yhteisön rahoitusosuus myönnetään, jos suunnitellut toimet toteutetaan tehokkaasti ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat kaikki tarvittavat tiedot tässä päätöksessä säädetyissä määräajoissa.

(11)

On tarpeen selventää kurssi, jota käytetään maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (6) 1 artiklan d alakohdassa määritellyssä kansallisessa valuutassa jätettyjen maksuhakemusten muuntamiseen.

(12)

Tiettyjen ohjelmien hyväksyminen ei estä komissiota tekemästä tieteellisten lausuntojen perusteella päätöstä kyseisten tautien hävittämistä koskevista säännöistä.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

RAIVOTAUTI

1 artikla

1.   Hyväksytään Tšekin, Saksan, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Suomen esittämät ohjelmat raivotaudin hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu laboratoriotesteistä sekä rokotteiden ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta 1 kohdassa tarkoitetun ohjelman osana, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

490 000 euroa Tšekin osalta;

b)

850 000 euroa Saksan osalta;

c)

925 000 euroa Viron osalta

d)

1 200 000 euroa Latvian osalta

e)

1 850 000 euroa Unkarin osalta

f)

185 000 euroa Itävallan osalta

g)

4 850 000 euroa Puolan osalta

h)

375 000 euroa Slovenian osalta

i)

500 000 euroa Slovakian osalta

j)

112 000 euroa Suomen osalta.

3.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Liettualle aiheutuvista laboratoriotestien kustannuksista ja 100 prosenttia Liettualle aiheutuvista rokotteiden ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta Liettuan alueen ulkopuolelle, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on 600 000 euroa.

4.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

rokotteiden osto: 0,5 euroa rokoteannosta kohti 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen ohjelmien osalta ja

b)

rokotteiden osto: 0,3 euroa rokoteannosta kohti muiden 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien osalta.

II   LUKU

NAUTOJEN LUOMISTAUTI

2 artikla

1.   Hyväksytään Espanjan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät ohjelmat nautojen luomistaudin hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu laboratoriotesteistä, omistajille ohjelman mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta sekä rokotteiden ostamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

3 500 000 euroa Espanjan osalta

b)

1 100 000 euroa Irlannin osalta

c)

2 000 000 euroa Italian osalta

d)

95 000 euroa Kyproksen osalta

e)

1 600 000 euroa Portugalin osalta

f)

1 100 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

ose bengal -testi

:

0,2 euroa testiä kohti

b)

:

seroagglutinaatiotesti (SAT)

:

0,2 euroa testiä kohti

c)

:

komplementinsitoutumistesti

:

0,4 euroa testiä kohti

d)

:

ELISA-testi

:

1 euro testiä kohti

e)

:

rokoteannoksen osto

:

0,5 euroa annosta kohti.

III   LUKU

NAUTOJEN TUBERKULOOSI

3 artikla

1.   Hyväksytään Espanjan, Italian, Puolan ja Portugalin esittämät ohjelmat nautojen tuberkuloosin hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu tuberkuliinitesteistä, laboratoriotesteistä ja omistajille ohjelman mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

3 000 000 euroa Espanjan osalta

b)

2 500 000 euroa Italian osalta

c)

1 100 000 euroa Puolan osalta

d)

450 000 euroa Portugalin osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

tuberkuliinitutkimus

:

0,8 euroa testiä kohti

b)

:

gamma-interferonitutkimus

:

5 euroa testiä kohti.

IV   LUKU

NAUDAN TARTTUVA LEUKOOSI

4 artikla

1.   Hyväksytään Viron, Italian, Latvian, Liettuan, Puolan ja Portugalin esittämät ohjelmat naudan tarttuvan leukoosin hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu laboratoriotesteistä ja omistajille ohjelman mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

20 000 euroa Viron osalta

b)

400 000 euroa Italian osalta

c)

35 000 euroa Latvian osalta

d)

135 000 euroa Liettuan osalta

e)

2 300 000 euroa Puolan osalta

f)

225 000 euroa Portugalin osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

ELISA-testi

:

0,5 euroa testiä kohti

b)

:

agargeeli-immunodiffuusiotutkimus

:

0,5 euroa testiä kohti.

V   LUKU

LAMPAAN JA VUOHEN LUOMISTAUTI

5 artikla

1.   Hyväksytään Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen ja Portugalin esittämät ohjelmat lampaan ja vuohen luomistaudin hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu rokotteen ostamisesta, laboratoriotesteistä ja omistajille ohjelman mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

5 000 000 euroa Espanjan osalta

b)

200 000 euroa Ranskan osalta

c)

4 000 000 euroa Italian osalta

d)

120 000 euroa Kyproksen osalta

e)

1 600 000 euroa Portugalin osalta.

3.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita Kreikalle aiheutuu rokotteiden ostamisesta sekä erityisesti ohjelmaa varten palkattujen sopimussuhteisten eläinlääkärien palkkioista, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on 650 000 euroa.

4.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

rose bengal -testi

:

0,2 euroa testiä kohti

b)

:

komplementinsitoutumistesti

:

0,4 euroa testiä kohti

c)

:

rokoteannoksen osto

:

0,1 euroa annosta kohti.

VI   LUKU

BLUETONGUE-TAUTI

6 artikla

1.   Hyväksytään Espanjan, Ranskan, Italian ja Portugalin esittämät ohjelmat bluetongue-taudin hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu virologisesta, serologisesta ja entomologisesta laboratoriotestauksesta sekä pyydysten ja rokotteiden ostamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

4 900 000 euroa Espanjan osalta

b)

160 000 euroa Ranskan osalta;

c)

1 300 000 euroa Italian osalta

d)

600 000 euroa Portugalin osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

ELISA-testi

:

2,5 euroa testiä kohti

b)

:

rokoteannoksen osto

:

0,5 euroa annosta kohti

VII   LUKU

ZOONOOTTINEN SALMONELLA JALOSTUKSEEN TARKOITETUSSA SIIPIKARJASSA

7 artikla

1.   Hyväksytään Belgian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Latvian, Unkarin, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin ja Slovakian esittämät ohjelmat salmonellan valvomiseksi jalostukseen tarkoitetussa siipikarjassa 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu bakteriologisista testeistä, omistajille ohjelman mukaisesta lintujen lopettamisesta ja munien hävittämisestä aiheutuneiden menetysten korvaamisesta sekä rokotteiden ostamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

660 000 euroa Belgian osalta

b)

330 000 euroa Tšekin osalta;

c)

250 000 euroa Tanskan osalta

d)

175 000 euroa Saksan osalta;

e)

27 000 euroa Viron osalta

f)

60 000 euroa Kreikan osalta

g)

2 000 000 euroa Espanjan osalta

h)

875 000 euroa Ranskan osalta;

i)

175 000 euroa Irlannin osalta

j)

320 000 euroa Italian osalta

k)

40 000 euroa Kyproksen osalta

l)

60 000 euroa Latvian osalta

m)

60 000 euroa Unkarin osalta

n)

1 350 000 euroa Alankomaiden osalta

o)

80 000 euroa Itävallan osalta

p)

2 000 000 euroa Puolan osalta

q)

450 000 euroa Portugalin osalta

r)

205 000 euroa Slovakian osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

bakteorologinen testi

:

5,0 euroa testiä kohti

b)

:

rokoteannoksen osto

:

0,05 euroa annosta kohti.

VIII   LUKU

KLASSINEN SIKARUTTO JA AFRIKKALAINEN SIKARUTTO

8 artikla

1.   Hyväksytään

a)

Saksan, Ranskan, Luxemburgin, Slovenian ja Slovakian esittämät ohjelmat klassisen sikaruton valvomiseksi ja seuraamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

b)

Italian esittämä ohjelma klassisen sikaruton ja afrikkalaisen sikaruton valvomiseksi ja seuraamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu kotieläiminä pidettyjen sikojen ja villisikojen virologisista ja serologisista testeistä sekä Saksan, Ranskan ja Slovakian ohjelmien osalta myös rokotteiden ja syöttien ostamisesta ja levittämisestä, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

800 000 euroa Saksan osalta

b)

500 000 euroa Ranskan osalta

c)

140 000 euroa Italian osalta

d)

35 000 euroa Luxemburgin osalta

e)

25 000 euroa Slovenian osalta

f)

400 000 euroa Slovakian osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

ELISA-testi

:

2,5 euroa testiä kohti

b)

:

rokoteannoksen osto

:

0,5 euroa annosta kohti.

IX   LUKU

AUJESZKYN TAUTI

9 artikla

1.   Hyväksytään Belgian ja Espanjan esittämä ohjelma Aujeszkyn taudin hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu laboratoriotesteistä, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

250 000 euroa Belgian osalta

b)

350 000 euroa Espanjan osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset saavat olla ELISA-testin osalta enintään 1 euro testiä kohti.

X   LUKU

SIAN VESIKULAARITAUTI

10 artikla

1.   Hyväksytään Italian esittämä sian vesikulaaritaudin hävittämisohjelma 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita aiheutuu laboratoriotesteistä, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on 120 000 euroa.

XI   LUKU

AIVOVERISUONITULEHDUS, BABESIOOSI JA ANAPLASMOOSI (POSEIDOM)

11 artikla

1.   Hyväksytään Ranskan esittämät ohjelmat vektorihyönteisten tartuttaman aivoverisuonitulehduksen, babesioosin ja anaplasmoosin (Poseidom) hävittämiseksi Guadeloupen, Martiniquen ja Réunionin Ranskan merentakaisista departementeista 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita Ranskalle aiheutuu 1 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien täytäntöönpanosta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on 50 000 euroa.

XII   LUKU

SIIPIKARJASSA JA LUONNONVARAISISSA LINNUISSA ESIINTYVÄÄ LINTUINFLUENSSAA KOSKEVAT TUTKIMUSOHJELMAT

12 artikla

1.   Hyväksytään Belgian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvää lintuinfluenssaa koskevat ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin jäsenvaltiolle aiheutuu näytteiden analysoinnista, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

66 000 euroa Belgian osalta

b)

74 000 euroa Tšekin osalta

c)

160 000 euroa Tanskan osalta

d)

243 000 euroa Saksan osalta;

e)

40 000 euroa Viron osalta

f)

42 000 euroa Kreikan osalta

g)

82 000 euroa Espanjan osalta

h)

280 000 euroa Ranskan osalta;

i)

59 000 euroa Irlannin osalta

j)

510 000 euroa Italian osalta

k)

15 000 euroa Kyproksen osalta

l)

15 000 euroa Latvian osalta

m)

12 000 euroa Liettuan osalta

n)

10 000 euroa Luxemburgin osalta

o)

110 000 euroa Unkarin osalta

p)

5 000 euroa Maltan osalta

q)

126 000 euroa Alankomaiden osalta

r)

42 000 euroa Itävallan osalta

s)

87 000 euroa Puolan osalta

t)

121 000 euroa Portugalin osalta

u)

32 000 euroa Slovenian osalta

v)

21 000 euroa Slovakian osalta

w)

27 000 euroa Suomen osalta

x)

130 000 euroa Ruotsin osalta

y)

275 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat, ohjelmiin kuuluvista testeistä syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

ELISA-testi

:

1 euro testiä kohti

b)

:

agar gel -immunodiffuusiokoe

:

1,2 euroa testiä kohti

c)

:

H5-/H7-alatyyppien HI-testi

:

12 euroa testiä kohti

d)

:

viruseristystesti

:

30 euroa testiä kohti

e)

:

PCR-testi

:

15 euroa testiä kohti.

XIII   LUKU

TARTTUVIEN SPONGIFORMISTEN ENKEFALOPATIOIDEN SEURANTA

13 artikla

1.   Hyväksytään Belgian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät ohjelmat tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE:iden) seuraamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 100 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu näiden ohjelmien täytäntöönpanosta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

2 084 000 euroa Belgian osalta

b)

1 059 000 euroa Tšekin osalta

c)

1 680 000 euroa Tanskan osalta

d)

11 307 000 euroa Saksan osalta;

e)

233 000 euroa Viron osalta

f)

1 827 000 euroa Kreikan osalta

g)

10 237 000 euroa Espanjan osalta

h)

24 815 000 euroa Ranskan osalta

i)

6 755 000 euroa Irlannin osalta

j)

3 375 000 euroa Italian osalta

k)

348 000 euroa Kyproksen osalta

l)

312 000 euroa Latvian osalta

m)

645 000 euroa Liettuan osalta

n)

146 000 euroa Luxemburgin osalta

o)

784 000 euroa Unkarin osalta

p)

90 000 euroa Maltan osalta

q)

5 112 000 euroa Alankomaiden osalta

r)

1 759 000 euroa Itävallan osalta

s)

3 744 000 euroa Puolan osalta

t)

2 115 000 euroa Portugalin osalta

u)

308 000 euroa Slovenian osalta

v)

1 088 000 euroa Slovakian osalta

w)

839 000 euroa Suomen osalta

x)

2 020 000 euroa Ruotsin osalta

y)

6 781 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

3.   Yhteisön rahoitusosuus 1 kohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin myönnetään suoritettuja testejä varten, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

6 euroa testiä kohti, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille naudoille tehtävistä testeistä

b)

30 euroa testiä kohti, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille lampaille ja vuohille tehtävistä testeistä

c)

50 euroa testiä kohti, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille hirvieläimille tehtävistä testeistä

d)

145 euroa testiä kohti, kun on kyse erottelevista primaarisista molekyylitesteistä, joihin viitataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa.

XIV   LUKU

NAUDAN SPONGIFORMISEN ENKEFALOPATIAN HÄVITTÄMINEN

14 artikla

1.   Hyväksytään Belgian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät ohjelmat naudan spongiformisen enkefalopatian hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuus 1 kohdassa tarkoitetuille ohjelmille on 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin jäsenvaltiolle aiheutuu omistajille hävittämisohjelman mukaisesta eläinten lopettamisesta ja hävittämisestä aiheutuneiden menetysten korvaamisesta, enimmäismäärän ollessa 500 euroa eläintä kohti, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

50 000 euroa Belgian osalta

b)

750 000 euroa Tšekin osalta

c)

51 000 euroa Tanskan osalta

d)

500 000 euroa Saksan osalta

e)

98 000 euroa Viron osalta

f)

750 000 euroa Kreikan osalta

g)

713 000 euroa Espanjan osalta

h)

50 000 euroa Ranskan osalta;

i)

800 000 euroa Irlannin osalta

j)

150 000 euroa Italian osalta

l)

100 000 euroa Luxemburgin osalta

m)

60 000 euroa Alankomaiden osalta

n)

48 000 euroa Itävallan osalta

o)

328 000 euroa Puolan osalta

p)

305 000 euroa Portugalin osalta

q)

25 000 euroa Slovenian osalta

r)

250 000 euroa Slovakian osalta

s)

25 000 euroa Suomen osalta

t)

347 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

XV   LUKU

SCRAPIEN HÄVITTÄMINEN

15 artikla

1.   Hyväksytään Belgian, Tšekin, Saksan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Unkarin, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät ohjelmat scrapien hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuus 1 kohdassa tarkoitetuille scrapien hävittämisohjelmille on 50 prosenttia kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet asianomaisille jäsenvaltioille hävittämisohjelman mukaisesti lopetettujen ja hävitettyjen eläinten omistajille eläinten arvosta maksetuista korvauksista, enimmäismäärän ollessa 100 euroa eläintä kohti, ja 50 prosenttia kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet genotyypin määritystä varten otettujen näytteiden analysoinnista, enimmäismäärän ollessa 10 euroa genotyyppitestiä kohti, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

99 000 euroa Belgian osalta

b)

107 000 euroa Tšekin osalta

c)

927 000 euroa Saksan osalta;

d)

13 000 euroa Viron osalta

e)

1 306 000 euroa Kreikan osalta

f)

5 374 000 euroa Espanjan osalta

g)

8 862 000 euroa Ranskan osalta;

h)

629 000 euroa Irlannin osalta

i)

3 076 000 euroa Italian osalta

j)

2 200 000 euroa Kyproksen osalta

k)

28 000 euroa Luxemburgin osalta

l)

332 000 euroa Unkarin osalta

m)

543 000 euroa Alankomaiden osalta

n)

14 000 euroa Itävallan osalta

o)

716 000 euroa Portugalin osalta

p)

83 000 euroa Slovenian osalta

q)

279 000 euroa Slovakian osalta

r)

11 000 euroa Suomen osalta

s)

6 000 euroa Ruotsin osalta

t)

9 178 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

XVI   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla

1.   Edellä 2–5 ja 7 artiklassa tarkoitetuissa ohjelmissa eläinten teurastamisesta tai lopettamisesta johtuvista menetyksistä maksettaviin korvauksiin liittyvät tukikelpoiset kustannukset rajoitetaan 2 ja 3 kohdassa säädetyllä tavalla.

2.   Jäsenvaltiolle maksettava keskimääräinen korvaus lasketaan jäsenvaltiossa teurastettujen tai lopetettujen eläinten määrän perusteella, ja se on:

a)

enintään 300 euroa nautaeläintä kohti

b)

enintään 35 euroa lammasta tai vuohta kohti

c)

siipikarjan osalta enintään 2,5 euroa lintua kohti

3.   Jäsenvaltiolle maksettava eläinkohtainen korvaus on enintään 1 000 euroa nautaeläimestä ja 100 euroa lampaasta tai vuohesta.

17 artikla

Yhteisön rahoitusosuuden myöntämistä varten jäsenvaltion esittämiin kustannuksiin ei saa sisältyä arvonlisäveroa eikä muita veroja.

18 artikla

Kansallisessa valuutassa kuukauden ”n” aikana jätettyjen hakemusten vaihtokurssi on kurssi kuukauden ”n + 1” kymmenenneltä päivältä tai ensimmäiseltä sitä edeltävältä päivältä, jona kurssi noteerataan.

19 artikla

1.   Yhteisön rahoitusosuus 1–15 artiklassa tarkoitetuille ohjelmille myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot panevat ohjelmat täytäntöön yhteisön lainsäädännön asiaa koskevien säännösten, myös kilpailusääntöjä ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja edellyttäen, että a–f alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:

a)

asianomainen jäsenvaltio saattaa 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä voimaan ohjelman täytäntöönpanon edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset;

b)

jäsenvaltio toimittaa ohjelmasta alustavan teknisen ja rahoitusarvion viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2007 neuvoston päätöksen 90/424/ETY 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

c)

jäsenvaltio toimittaa 1–11 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien osalta niiden kuuden ensimmäisen kuukauden kattamalta ajalta väliraportin neljän viikon kuluessa raportin kattaman täytäntöönpanokauden päättymisestä;

d)

jäsenvaltio antaa komissiolle raportin 12 artiklassa tarkoitettuihin ohjelmiin liittyvien tutkimusten yhteydessä siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen valvonnassa havaituista myönteisestä ja kielteisistä tuloksista kolmen kuukauden välein seuraavan kuukauden loppuun mennessä;

e)

d) jäsenvaltio toimittaa 13–15 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien osalta komissiolle kuukausittain raportin TSE-valvontaohjelman edistymisestä ja jäsenvaltion maksamista kustannuksista; raportti on toimitettava neljän viikon kuluessa sen kattaman kuukauden päättymisestä;

f)

jäsenvaltio toimittaa ohjelman teknisestä toteuttamisesta viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2008 loppuraportin, jonka mukana on oltava tositteet 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana jäsenvaltion maksamista kustannuksista ja saaduista tuloksista;

g)

edellä d ja e alakohdassa tarkoitettuja jäsenvaltion maksamia kustannuksia koskevat tarkat tiedot on esitettävä liitteessä I ja II annettua taulukkoa vastaavassa muodossa;

h)

jäsenvaltio panee ohjelman tehokkaasti täytäntöön;

i)

jäsenvaltio ei ole hakenut tai hae muuta yhteisön tukea näille toimenpiteille.

2.   Jos jäsenvaltio ei noudata 1 kohdan säännöksiä, komissio vähentää yhteisön rahoitusosuutta ottaen huomioon rikkomuksen luonteen ja vakavuuden ja yhteisölle aiheutuneet taloudelliset tappiot.

20 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

21 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1041/2006 (EUVL L 187, 8.7.2006, s. 10).

(3)  EYVL L 347, 12.12.1990, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/65/ETY (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(4)  EUVL L 282, 13.10.2006, s. 52.

(5)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(6)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.


LIITE I

Image


LIITE II

Malli lomakkeesta, jolla annetaan tarkat tiedot 19 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden maksamista kustannuksista

TSE-valvonta

Jäsenvaltio:

Kuukausi:

Vuosi:


Nautaeläinten testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun I osan 2.1, 3 ja 4.1 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun I osan 2.2, 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Lampaiden testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 5 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Vuohien testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 5 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Primaarinen molekyylitestaus erottelevalla immunoblottauksella

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 


Hirvieläinten testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen [Sanco …/…/…] liitteessä II tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 


5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/57


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2006,

Bulgarian ja Romanian vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä ja päätöksen 2006/687/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5702)

(2006/876/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 5 ja 6 kohdan, 29 artiklan ja 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään, että yhteisö voi osallistua eläintautien hävittämisen ja valvonnan sekä zoonoosien torjumiseksi tehtävien tarkastusten rahoitukseen.

(2)

Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (2) säädetään vuotuisista ohjelmista naudoissa, lampaissa ja vuohissa esiintyvien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden TSE:iden hävittämistä ja valvontaa varten.

(3)

Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta on aiheellista säätää yhteisön rahoitusosuudesta, joka myönnetään eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämiseksi ja valvomiseksi sekä zoonoosien torjumiseksi tarkoitetuille Bulgarian ja Romanian vuodeksi 2007 esittämille ohjelmille.

(4)

Bulgaria ja Romania ovat toimittaneet ohjelmat eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämiseksi ja valvomiseksi sekä zoonoosien torjumiseksi alueellaan.

(5)

Ohjelmien tarkastelu on osoittanut, että ne täyttävät yhteisön asiaa koskevan eläinlainsäädännön ja erityisesti asianomaisten tautien hävittämiseen liittyvät yhteisön vaatimukset tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista 27 päivänä marraskuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/638/ETY (3) mukaisesti.

(6)

Kun otetaan huomioon näiden ohjelmien merkitys yhteisön tavoitteiden saavuttamiselle eläinten terveyden ja kansanterveyden alalla samoin kuin TSE-ohjelmien pakollinen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa, on asianmukaista vahvistaa yhteisön rahoitusosuuden määrä, jotta korvataan Bulgarialle ja Romanialle tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset kullekin ohjelmalla asetettuun enimmäismäärään asti.

(7)

Klassisen sikaruton esiintyminen Romanian sikatiloilla on erityisen vakava uhka muille yhteisön sikatiloille. Sen vuoksi yhteisön rahoitusosuus sikojen rokottamiseksi tarvittavan elävän heikennetyn rokotteen ostoa varten olisi vahvistettava 100 prosentiksi kustannuksista.

(8)

Hallinnon parantamiseksi, yhteisön varojen käytön tehostamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi on lisäksi tarpeen vahvistaa Bulgarialle ja Romanialle tarvittaessa kunkin ohjelman osalta korvattavat enimmäismäärät tietyistä kuluista kuten testeistä, rokotteista ja omistajille eläinten teurastamisesta tai lopettamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta.

(9)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) nojalla eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmat rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan mainitun asetuksen 9, 36 ja 37 artiklaa.

(10)

Yhteisön rahoitusosuus myönnetään, jos suunnitellut toimet toteutetaan tehokkaasti ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat kaikki tarvittavat tiedot tässä päätöksessä säädetyissä määräajoissa.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti kustannusten muuntamisessa käytettävä kurssi on Euroopan keskuspankin viimeksi asettama kurssi, joka oli voimassa ennen sen kuukauden ensimmäistä päivää, jona Bulgaria tai Romania jätti hakemuksen, ja kustannukset ilmaistaan euroina.

(12)

Tiettyjen ohjelmien hyväksyminen ei estä komissiota tekemästä tieteellisten lausuntojen perusteella päätöstä kyseisten tautien hävittämistä koskevista säännöistä.

(13)

Luetteloon, joka on vahvistettu yhteisön rahoitukseen vuonna 2007 oikeutetuista tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista, zoonoosien torjuntaohjelmista, TSE:iden valvontaohjelmista sekä BSE:n ja scrapien hävittämisohjelmista 12 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/687/EY (5), olisi lisättävä Bulgaria ja Romania.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

RAIVOTAUTI

1 artikla

1.   Hyväksytään Bulgarian ja Romanian esittämät raivotaudin hävittämisohjelma 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu laboratoriotesteistä sekä rokotteiden ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta 1 kohdassa tarkoitetun ohjelman osana, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

830 000 euroa Bulgarian osalta;

b)

800 000 euroa Romanian osalta.

3.   Jäsenvaltioille korvattavat 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää 0,5:tä euroa rokoteannosta kohti 2 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien osalta.

II   LUKU

KLASSINEN SIKARUTTO

2 artikla

1.   Hyväksytään Bulgarian ja Romanian esittämät ohjelmat klassisen sikaruton valvomiseksi ja seuraamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu kotieläimenä pidettyjen sikojen ja villisikojen virologisista ja serologisista testeistä, villisikojen rokotuksista, rokotteiden ja syöttien ostamisesta ja levittämisestä sekä kotieläimenä pidettyjen sikojen rokotuksista, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on 100 prosenttia kustannuksista, joita Romanialle aiheutuu sikojen rokottamisesta elävällä heikennetyllä rokotteella, ja se ei saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

425 000 euroa Bulgarian osalta;

b)

5 250 000 euroa Romanian osalta.

3.   Korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

ELISA-testi:

2,5 euroa testiä kohti

b)

rokoteannoksen osto: villisian rokotus

0,5 euroa annosta kohti

c)

rokoteannoksen osto: sikojen rokotus elävällä heikennetyllä rokotteella

0,30 euroa annosta kohti.

III   LUKU

ZOONOOTTINEN SALMONELLA JALOSTUKSEEN TARKOITETUSSA SIIPIKARJASSA

3 artikla

1.   Hyväksytään Bulgarian ja Romanian esittämät jalostukseen tarkoitetussa siipikarjassa esiintyvää salmonellaa koskevat torjuntaohjelmat 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu bakteriologisista testeistä, omistajille ohjelman mukaisesta lintujen lopettamisesta ja munien hävittämisestä aiheutuneiden menetysten korvaamisesta sekä rokotteiden ostamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

508 000 euroa Bulgarian osalta;

b)

215 000 euroa Romanian osalta.

3.   Bulgarialle ja Romanialle korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

bakteriologinen testi

:

5,0 euroa testiä kohti

b)

:

rokoteannoksen osto

:

0,05 euroa annosta kohti.

4.   Eläinten lopettamisesta maksettaviin korvauksiin liittyvät tukikelpoiset kustannukset rajoitetaan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

5.   Jäsenvaltioille maksettava keskimääräinen korvaus lasketaan jäsenvaltiossa lopetettujen eläinten määrän perusteella, ja jalostukseen tarkoitetun siipikarjan osalta se on enintään 2,5 euroa lintua kohti.

IV   LUKU

SIIPIKARJASSA JA LUONNONVARAISISSA LINNUISSA ESIINTYVÄÄ LINTUINFLUENSSAA KOSKEVAT TUTKIMUSOHJELMAT

4 artikla

1.   Hyväksytään Bulgarian ja Romanian esittämät jalostukseen tarkoitetussa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvää lintuinfluenssaa koskevat torjuntaohjelmat 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin jäsenvaltiolle aiheutuu näytteiden analysoinnista, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

23 000 euroa Bulgarian osalta;

b)

105 000 euroa Romanian osalta.

3.   Bulgarialle ja Romanialle korvattavat, ohjelmiin kuuluvista testeistä syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

:

ELISA-testi

:

1 euroa testiä kohti

b)

:

agar gel -immunodiffuusiokoe

:

1,2 euroa testiä kohti

c)

:

H5-/H7-alatyyppien HI-testi

:

12 euroa testiä kohti

d)

:

viruseristystesti

:

30 euroa testiä kohti

e)

:

PCR-testi

:

15 euroa testiä kohti.

V   LUKU

TARTTUVIEN SPONGIFORMISTEN ENKEFALOPATIOIDEN SEURANTA

5 artikla

1.   Hyväksytään Romanian esittämä tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE:iden) valvontaohjelma 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 100 prosenttia kustannuksista, joita Romanialle aiheutuu 1 kohdassa tarkoitetun ohjelman täytäntöönpanosta, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on 2 370 000 euroa.

3.   Yhteisön rahoitusosuus 1 kohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin myönnetään suoritettuja testejä varten, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on

a)

6 euroa testiä kohti, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille naudoille tehtävistä testeistä;

b)

30 euroa testiä kohti, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille lampaille ja vuohille tehtävistä testeistä;

c)

50 euroa testiä kohti, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille hirvieläimille tehtävistä testeistä;

d)

145 euroa testiä kohti, kun on kyse erottelevista primaarisista molekyylitesteistä, joihin viitataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa.

VI   LUKU

SCRAPIEN HÄVITTÄMINEN

6 artikla

1.   Hyväksytään Romanian esittämä scrapien torjuntaohjelma 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi.

2.   Yhteisön rahoitusosuus 1 kohdassa tarkoitetuille scrapien hävittämisohjelmille on 50 prosenttia kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Romanialle hävittämisohjelman mukaisesti lopetettujen ja hävitettyjen eläinten omistajille eläinten arvosta maksetuista korvauksista, enimmäismäärän ollessa 100 euroa eläintä kohti, ja 50 prosenttia kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet genotyypityksestä, enimmäismäärän ollessa 10 euroa genotyyppitestiä kohti, ja rahoitusosuuden enimmäismäärä on 980 000 euroa.

VII   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Bulgarian ja Romanian yhteisön rahoitusosuuden myöntämistä varten esittämät kustannukset ilmaistaan euroina ja niihin ei saa sisältyä arvonlisäveroa eikä muita veroja.

8 artikla

Kustannusten muuntamisessa käytettävä kurssi on Euroopan keskuspankin asettama kurssi, joka oli voimassa ennen sen kuukauden ensimmäistä päivää, jona Bulgaria tai Romania jätti hakemuksen.

9 artikla

1.   Yhteisön rahoitusosuus 1–6 artiklassa tarkoitetuille ohjelmille myönnetään sillä edellytyksellä, että Bulgaria ja Romania panevat ohjelmat täytäntöön yhteisön lainsäädännön asiaa koskevien säännösten, myös kilpailusääntöjä ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti, ja edellyttäen, että a–f alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:

a)

asianomainen jäsenvaltio saattaa 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä voimaan ohjelman täytäntöönpanon edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset;

b)

jäsenvaltio toimittaa ohjelmasta alustavan teknisen ja rahoitusarvion viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2007 neuvoston päätöksen 90/424/ETY 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

c)

jäsenvaltio toimittaa 1–3 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien osalta niiden kuuden ensimmäisen kuukauden kattamalta ajalta väliraportin neljän viikon kuluessa raportin kattaman täytäntöönpanokauden päättymisestä;

d)

Bulgaria ja Romania antavat komissiolle raportin 4 artiklassa tarkoitettuihin ohjelmiin liittyvien tutkimusten yhteydessä siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen valvonnassa havaituista myönteisestä ja kielteisistä tuloksista kolmen kuukauden välein seuraavan kuukauden loppuun mennessä;

e)

jäsenvaltio toimittaa 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien osalta komissiolle kuukausittain kertomuksen TSE-valvontaohjelman edistymisestä ja Romanian maksamista kustannuksista; raportti on toimitettava neljän viikon kuluessa sen kattaman kuukauden päättymisestä;

f)

jäsenvaltio toimittaa ohjelman teknisestä toteuttamisesta viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2008 loppuraportin, jonka mukana on oltava tositteet 1 päivänä tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana Bulgarian ja Romanian maksamista kustannuksista ja saaduista tuloksista;

g)

edellä d ja e alakohdassa tarkoitettuja Bulgarian ja Romanian maksamia kustannuksia koskevat tarkat tiedot on esitettävä liitteessä I ja II annettua taulukkoa vastaavassa muodossa;

h)

jäsenvaltio panee ohjelman tehokkaasti täytäntöön;

i)

jäsenvaltio ei ole hakenut, eikä hae muuta yhteisön tukea näille toimenpiteille.

2.   Jos asianomainen jäsenvaltio ei noudata 1 kohdan säännöksiä, komissio vähentää yhteisön rahoitusosuutta ottaen huomioon rikkomisen luonteen ja vakavuuden ja yhteisölle aiheutuneet taloudelliset tappiot.

10 artikla

Korvataan päätöksen 2006/687/EY liitteet tämän päätöksen liitteellä III.

11 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Bulgarian ja Romanian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

12 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1041/2006 (EUVL L 187, 8.7.2006, s. 10).

(3)  EYVL L 347, 12.12.1990, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/65/ETY (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  EUVL L 282, 13.10.2006, s. 52.


LIITE I

Image


LIITE II

Malli lomakkeesta, jolla annetaan tarkat tiedot 9 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuista Romanian maksamista kustannuksista

TSE-valvonta

Jäsenvaltio:

Kuukausi:

Vuosi:


Nautaeläinten testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun I osan 2.1, 3 ja 4.1 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun I osan 2.2, 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Lampaiden testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 5 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Vuohien testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 5 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Primaarinen molekyylitestaus erottelevalla immunoblottauksella

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 


Hirvieläinten testaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yht.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä II tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 


LIITE III

Korvataan päätöksen 2006/687/EY liitteet I, II, III ja V seuraavasti:

LIITE I

Luettelo eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista (1 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäis- määrä

(euroa)

Aujeszkyn tauti

Belgia

50 %

250 000

Espanja

50 %

350 000

Bluetongue-tauti

Espanja

50 %

4 900 000

Ranska

50 %

160 000

Italia

50 %

1 300 000

Portugali

50 %

600 000

Naudan luomistauti

Espanja

50 %

3 500 000

Irlanti

50 %

1 100 000

Italia

50 %

2 000 000

Kypros

50 %

95 000

Puola

50 %

300 000

Portugali

50 %

1 600 000

Yhdistynyt kuningaskunta (1)

50 %

1 100 000

Nautatuberkuloosi

Espanja

50 %

3 000 000

Italia

50 %

2 500 000

Puola

50 %

1 100 000

Portugali

50 %

450 000

Klassinen sikarutto

Saksa

50 %

800 000

Ranska

50 %

500 000

Luxemburg

50 %

35 000

Slovenia

50 %

25 000

Slovakia

50 %

400 000

Naudan tarttuva leukoosi

Viro

50 %

20 000

Italia

50 %

400 000

Latvia

50 %

35 000

Liettua

50 %

135 000

Puola

50 %

2 300 000

Portugali

50 %

225 000

Lampaiden ja vuohien luomistauti (B. melitensis)

Kreikka

50 %

650 000

Espanja

50 %

5 000 000

Ranska

50 %

200 000

Italia

50 %

4 000 000

Kypros

50 %

120 000

Portugali

50 %

1 600 000

Poseidom (2)

Ranska (3)

50 %

50 000

Raivotauti

Tšekki

50 %

490 000

Saksa

50 %

850 000

Viro

50 %

925 000

Latvia

50 %

1 200 000

Liettua

50 % omasta alueesta; 100 % raja-alueista

600 000

Unkari

50 %

1 850 000

Itävalta

50 %

185 000

Puola

50 %

4 850 000

Slovenia

50 %

375 000

Slovakia

50 %

500 000

Suomi

50 %

112 000

Bulgaria

50 %

830 000

Romania

50 %

800 000

Afrikkalainen sikarutto /Klassinen sikarutto

Italia

50 %

140 000

Bulgaria

50 %

425 000

Romania

50 %

5 250 000

Sian vesikulaaritauti

Italia

50 %

120 000

Lintuinfluenssa

Belgia

50 %

66 000

Tšekki

50 %

74 000

Tanska

50 %

160 000

Saksa

50 %

243 000

Viro

50 %

40 000

Kreikka

50 %

42 000

Espanja

50 %

82 000

Ranska

50 %

280 000

Irlanti

50 %

59 000

Italia

50 %

510 000

Kypros

50 %

15 000

Latvia

50 %

15 000

Liettua

50 %

12 000

Luxemburg

50 %

10 000

Unkari

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Alankomaat

50 %

126 000

Itävalta

50 %

42 000

Puola

50 %

87 000

Portugali

50 %

121 000

Slovenia

50 %

32 000

Slovakia

50 %

21 000

Suomi

50 %

27 000

Ruotsi

50 %

130 000

Yhdistynyt kuningaskunta

50 %

275 000

Bulgaria

50 %

23 000

Romania

50 %

105 000

Yhteensä

63 014 000

LIITE II

Luettelo zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmista (2 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Zoonosis

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

(euroa)

Salmonella

Belgia

50 %

660 000

Tšekki

50 %

330 000

Tanska

50 %

250 000

Saksa

50 %

175 000

Viro

50 %

27 000

Kreikka

50 %

60 000

Espanja

50 %

2 000 000

Ranska

50 %

875 000

Irlanti

50 %

175 000

Italia

50 %

320 000

Kypros

50 %

40 000

Latvia

50 %

60 000

Unkari

50 %

60 000

Alankomaat

50 %

1 350 000

Itävalta

50 %

80 000

Puola

50 %

2 000 000

Portugali

50 %

450 000

Slovakia

50 %

205 000

Bulgaria

50 %

508 000

Romania

50 %

215 000

Yhteensä

9 840 000

LIITE III

Luettelo TSE:iden valvontaohjelmista (3 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus suoritetuista pikatesteistä ja erottelutesteistä (%)

Enimmäismäärä

(euroa)

TSE:t

Belgia

100 %

2 084 000

Tšekki

100 %

1 059 000

Tanska

100 %

1 680 000

Saksa

100 %

11 307 000

Viro

100 %

233 000

Kreikka

100 %

1 827 000

Espanja

100 %

10 237 000

Ranska

100 %

24 815 000

Irlanti

100 %

6 755 000

Italia

100 %

3 375 000

Kypros

100 %

348 000

Latvia

100 %

312 000

Liettua

100 %

645 000

Luxemburg

100 %

146 000

Unkari

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Alankomaat

100 %

5 112 000

Itävalta

100 %

1 759 000

Puola

100 %

3 744 000

Portugali

100 %

2 115 000

Slovenia

100 %

308 000

Slovakia

100 %

1 088 000

Suomi

100 %

839 000

Ruotsi

100 %

2 020 000

Yhdistynyt kuningaskunta

100 %

6 781 000

Romania

100 %

2 370 000

Yhteensä

91 833 000

LIITE V

Luettelo scrapien hävittämisohjelmista (5 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

(euroa)

Scrapie

Belgia

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

99 000

Tšekki

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

107 000

Saksa

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

927 000

Viro

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

13 000

Kreikka

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

1 306 000

Espanja

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

5 374 000

Ranska

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

8 862 000

Irlanti

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

629 000

Italia

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

3 076 000

Kypros

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

2 200 000

Luxemburg

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

28 000

Unkari

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

332 000

Alankomaat

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

543 000

Itävalta

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

14 000

Portugali

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

716 000

Slovenia

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

83 000

Slovakia

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

279 000

Suomi

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

11 000

Ruotsi

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

6 000

Yhdistynyt kuningaskunta

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

9 178 000

Romania

50 % teurastamisesta; 50 % genotyypityksestä

980 000

Yhteensä

34 763 000


(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ainoastaan Pohjois-Irlannin osalta.

(2)  Vektorihyönteisten tartuttama aivoverisuonitulehdus, babesioosi ja anaplasmoosin (Poseidom) Ranskan merentakaisissa departementeissa.

(3)  Ranska ainoastaan Guadeloupen, Martiniquen ja Réunionin osalta.