ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 329

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
25. marraskuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1738/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä, jotka koskevat Euroopan unionin toimielinten säädösten laatimista maltan kielellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 930/2004 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1739/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1740/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1741/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1742/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, Albanian tasavallasta peräisin olevaa viiniä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1743/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä ( 1 )

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1744/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, yksityiskohtaisista säännöistä silkkiäistoukkien tuesta (Kodifioitu toisinto)

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1745/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 muuttamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1746/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, sokerijuurikkaan vähimmäishintojen sekä tuotantomaksujen ja lisämaksun erityisen muuntokurssin vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006 sokerialalla niiden jäsenvaltioiden valuutoille, jotka eivät ole ottaneet käyttöön yhtenäisvaluuttaa annetun asetuksen (EY) N:o 1279/2006 oikaisemisesta

24

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2006, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sekä päätösten 97/41/EY, 97/221/EY ja 97/222/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen 2005/432/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5444)  ( 1 )

26

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2006, suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten ja sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Romaniassa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5426)  ( 1 )

34

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2006, kyselylomakkeesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamiseksi annetun päätöksen 2005/381/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5546)  ( 1 )

38

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2006, UHF-taajuusalueella toimivien radiotaajuustunnistuslaitteiden (RFID-laitteiden) käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5599)

64

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2006, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5538)  ( 1 )

67

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2006, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä ortosulfamuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5539)  ( 1 )

74

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2006/807/YUTP, tehty 20 päivänä marraskuuta 2006, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP täytäntöönpanosta

76

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1738/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä, jotka koskevat Euroopan unionin toimielinten säädösten laatimista maltan kielellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 930/2004 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 290 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 ja 41 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun neuvoston asetuksen N:o 1 (1) ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun neuvoston asetuksen N:o 1 (2), ne molemmat jäljempänä ’asetus N:o 1’,

ottaa huomioon väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä, jotka koskevat Euroopan unionin toimielinten säädösten laatimista maltan kielellä, 1 päivänä toukokuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 930/2004 (3) ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti asetuksella (EY) N:o 930/2004, että poiketen siitä, mitä asetuksessa N:o 1 säädetään, kolmen vuoden ajan 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen velvollisuus laatia kaikki säädökset maltan kielellä ja julkaista ne tällä kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei sido Euroopan unionin toimielimiä.

(2)

Samassa yhteydessä neuvosto sopi kyseisen asetuksen 2 artiklassa, että viimeistään 30 kuukauden kuluttua siitä, kun kyseinen asetus on annettu, neuvosto tarkistaa sen toimivuuden ja päättää, onko sen voimassaoloa jatkettava vielä yhdellä vuodella.

(3)

Olosuhteet maltan kielestä ja maltan kieleen kääntämisen osalta ovat parantuneet huomattavasti siirtymäkauden alkuun verrattuna, joten tilapäisen poikkeustoimenpiteen jatkaminen ei ole perusteltua. Neuvosto on siksi 24 päivänä lokakuuta 2006 tekemällään päätöksellä päättänyt, ettei jatkamiseen ole aihetta. Siirtymäkausi päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2007.

(4)

Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään, että siirtymäkauden päättyessä kaikki säädökset, joita ei vielä ole julkaistu maltan kielellä, on julkaistava myös kyseisellä kielellä. Olisi epäilemättä kuitenkin hyvin vaikeaa saada kaikki tällaiset säädökset käännettyä ja julkaistua heti 30 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen. Kyseistä 3 artiklaa olisi näin ollen muutettava, niin että toimielimille annetaan lisäaikaa, jotta ne saavat käännettyä ja julkaistua kaikki ne säädökset, joita ei ole julkaistu maltan kielellä siirtymäkauden päättyessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 930/2004 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Kaikki ne säädökset, joita ei ole julkaistu maltan kielellä 30 päivänä huhtikuuta 2007, julkaistaan myös tällä kielellä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 920/2005 (EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3).

(2)  EYVL 17, 6.10.1958, s. 401/58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 920/2005.

(3)  EUVL L 169, 1.5.2004, s. 1.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1739/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Aiemmat tutkimukset ja voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2229/2003 (2) otettiin käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa. Yrityksen SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralin alue, Venäjä, ja siihen etuyhteydessä olevan yrityksen ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskin alue, Venäjä, harjoittamaan tuontiin sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on 22,7 prosenttia. Komissio hyväksyi mainittujen yritysten tarjoaman sitoumuksen päätöksellä 2004/445/EY (3).

1.2   Välivaiheen tarkastelua koskeva pyyntö

(2)

Komissio sai 6 päivänä helmikuuta 2006 perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön, joka koski Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaista välivaiheen tarkastelua.

(3)

Tarkastelupyynnön esittivät SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralin alue, Venäjä, ja siihen etuyhteydessä oleva ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskin alue, Venäjä, yhdessä jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, ja pyyntö rajoittui polkumyynnin määrittämiseen pyynnön esittäjän osalta.

(4)

Pyyntö sisälsi riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että olosuhteet, joiden perusteella voimassa olevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat muuttuneet ja että muutokset ovat pysyviä.

(5)

Komissio pani Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (4), jäljempänä ’vireillepanoa koskeva ilmoitus’, vireille Venäjän federaatiosta peräisin olevan tällä hetkellä CN-koodiin 2804 69 00 luokitellun piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun.

(6)

Komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle, viejämaan edustajille ja yhteisön tuottajien järjestölle virallisesti tarkastelun vireillepanosta. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa, ja pyynnön esittäjälle lähetettiin kyselylomakkeet.

(7)

Tutkimus koski 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2006 välistä ajanjaksoa.

2.   PYYNNÖN PERUUTTAMINEN JA VÄLIVAIHEEN TARKASTELUN PÄÄTTÄMINEN

(8)

Pyynnön esittäjä peruutti virallisesti pyyntönsä 29 päivänä toukokuuta 2006, eli ennen kyselylomakkeeseen vastaamista.

(9)

Tarkasteltiin sitä, olisiko perusteltua jatkaa komission tutkimusta omasta aloitteesta huolimatta edellä mainitusta peruuttamisesta. Koska pyyntö peruutettiin tutkimuksen varhaisessa vaiheessa, ei tutkimusajanjaksoon liittyvää näyttöä kuitenkaan ollut käytettävissä eikä alustavia huomioita ollut tehty tässä vaiheessa siten, että tutkimuksen jatkaminen olisi ollut mahdollista.

(10)

Pyynnön esittäjän pyynnössä olevista tiedoista ei käynyt ilmi näkökohtia, joiden perusteella tämän tarkastelun päättäminen ei olisi yhteisön edun mukaista.

(11)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin aikomuksesta päättää tämä menettely. Eräs asianomainen osapuoli väitti, että pyynnön esittäjä harjoitti edelleen tarkasteltavana olevan tuotteen polkumyynnillä tapahtuvaa vientiä Euroopan yhteisöön ja että tutkimusta olisi siksi jatkettava. Olisi kuitenkin huomattava, että tämän tutkimuksen päättäminen ei johda sellaisen jo voimassa olevan polkumyynnin vastaisen toimenpiteen poistamiseen, jolla pyritään palauttamaan hyvän kauppatavan mukaiset käytännöt. Tästä syystä väite oli hylättävä.

(12)

Kaksi muuta asianomaista osapuolta puolsi niin ikään tämän tutkimuksen jatkamista toimenpiteiden poistamiseksi, koska tuotteen saatavuuden väitettiin olevan EY:ssä riittämätön. Väitettä ei voida kuitenkaan ottaa huomioon tässä tutkimuksessa, joka rajoittuu yhden viejän polkumyyntimarginaalin uudelleenarviointiin. Näin ollen tutkimuksen jatkaminen ei kuitenkaan muuttaisi muita viejiä koskevien toimenpiteiden tasoa. Siinä ei sen vuoksi voida käsitellä riittämätöntä saatavuutta syrjimättömällä tavalla.

(13)

Näin ollen pääteltiin, että Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien lopullisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittainen välivaiheen tarkastelu olisi päätettävä. Pyynnön esittäjää koskevat nykyiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet olisi pidettävä voimassa muuttamatta niiden kestoa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Päätetään asetukseen (EY) N:o 2229/2003 perustuvia Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskeva, asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukainen osittainen välivaiheen tarkastelu.

2.   Pidetään voimassa polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, jotka koskevat yrityksiä SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralin alue, Venäjä, ja ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskin alue, Venäjä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1 Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 339, 24.12.2003, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 821/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 1).

(3)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 114.

(4)  EUVL C 82, 5.4.2006, s. 64.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1740/2006,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 24 päivänä marraskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

57,3

096

65,2

204

33,8

999

52,1

0707 00 05

052

112,6

204

71,5

628

171,8

999

118,6

0709 90 70

052

168,5

204

103,1

999

135,8

0805 20 10

204

63,6

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

400

77,8

999

72,8

0805 50 10

052

61,3

388

46,4

528

34,4

999

47,4

0808 10 80

388

107,1

400

103,7

404

96,2

720

78,9

800

152,5

999

107,7

0808 20 50

052

83,3

720

63,8

999

73,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1741/2006,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2006,

tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 20 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1964/82 (2) vahvistetaan edellytykset erityistuen myöntämiseksi kolmansiin maihin vietävälle täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatulle lihalle.

(2)

Asetuksella (ETY) N:o 1964/82 käyttöönotetun järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi lainsäätäjä on erityisesti säätänyt toimijoiden mahdollisuudesta käyttää täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan osalta maataloustuotteiden vientituen maksamisesta ennakolta 4 päivänä maaliskuuta 1980 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 565/80 (3) säädettyä tullivarastointi- tai vapaa-aluemenettelyä.

(3)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (4) II osaston 3 luvussa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt ja yleiset edellytykset, joilla tullivarastointi- tai vapaa-aluemenettelyyn asetettujen tuotteiden tai tavaroiden tuki voidaan maksaa ennakkoon.

(4)

Eräiden tullivarasto- tai vapaa-aluemenettelyyn asetettujen naudanliha-alan tuotteiden vientituen ennakkomaksuun liittyvistä erityisvaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 456/2003 (5) vahvistetaan erityisedellytykset, joilla tullivarastointi- tai vapaa-aluemenettelyyn asetetun täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan tuki voidaan maksaa ennakkoon. Niillä täydennetään ja täsmennetään asetusten (ETY) N:o 565/80 ja (EY) N:o 800/1999 säännöksiä erityisesti täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan valvonnan osalta.

(5)

Asetuksessa (ETY) N:o 565/80 vahvistetut toimenpiteet ja asetuksen (EY) N:o 800/1999 II osaston 3 luvussa vahvistetut soveltamistoimenpiteet on korvattu annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1713/2006. Kyseisten toimenpiteiden kumoamisen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 456/2003 vahvistetuista erityistoimenpiteistä tuli vanhentuneita, ja myös ne kumottiin samalla asetuksella.

(6)

Vientituen ennakkomaksua on sovellettu ja sovelletaan edelleen tullivarastointimenettelyyn asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin. Toimijat ovat kiinnostuneita mainitusta järjestelmästä lähinnä, koska sen ansiosta tilauksia voidaan valmistella joustavasti, sillä toimijat voivat varastoida lihaa jopa neljän kuukauden ajan ennen vientiä ja jäädyttää sen mainittuna varastointiaikana.

(7)

Ilman uusia säännöksiä toimijat menettävät aiemman järjestelmän tarjoaman joustavuuden ja joutuvat lisävaikeuksiin täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan viennissä ulkomarkkinoille. Mainittujen toimenpiteiden kumoamisen seurauksia olisi pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman paljon. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että toimijoilla on edelleen mahdollisuus asettaa täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikattua lihaa tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä, ja vahvistaa edellytykset, jotka koskevat erityisen vientituen myöntämistä tällaiselle varastoinnin jälkeen vietävälle lihalle.

(8)

Tässä yhteydessä on olennaista vahvistaa edellytykset, joilla liha voidaan asettaa kyseiseen menettelyyn, ja säätää, että toimijoiden on otettava käyttöön ja pidettävä ajan tasalla tulliviranomaisen etukäteen hyväksymä atk-tietokanta, jotta täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten jäljitettävyys voidaan varmistaa varastoinnin aikana.

(9)

Toimien avoimuuden parantamiseksi sekä tarkastusten nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi on tarpeen rajoittaa niiden varastoonsaapumisilmoitusten lukumäärää, jotka voidaan esittää kutakin luuttomaksi leikkaamistoimea kohden, sekä niiden luuttomaksi leikattua lihaa koskevien todistusten lukumäärää, jotka liittyvät samaan tullivalvonnan alaiseen varastointimenettelyyn saapumiseen.

(10)

Menettelyn moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen säätää poikkeuksista maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (6) säännöksiin erityisesti todistusten jättämisajankohdan ja hyväksymispäivän sekä vastaavan vakuuden hallinnoinnin osalta.

(11)

Lisäksi olisi vahvistettava enimmäisvarastointiaika ja täsmennettävä, mitä käsittelyjä mainittuna ajanjaksona voi tehdä.

(12)

On myös tarpeen vahvistaa, millä perusteilla ja kuinka usein tarkastuksia tehdään varastointiaikana ja mitä johtopäätöksiä on tehtävä silloin, kun tietokantaan merkittyjen varastojen ja fyysisten varastojen välillä todetaan poikkeavuuksia.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan vientiin myönnettävään erityistukeen sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 800/1999 ja (ETY) N:o 1964/82 säännösten soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa:

a)

’täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatulla lihalla’ tarkoitetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (7) säädetyn maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön koodeihin 0201 30 00 9100 ja 0201 30 00 9120 kuuluvia tuotteita;

b)

’tullivarastointimenettelyllä’ tarkoitetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (8) 98 artiklan 2 kohdassa määriteltyä menettelyä;

c)

’toimijalla’ asetuksen (EY) N:o 800/1999 2 artiklan 1 kohdan i alakohdassa määriteltyä viejää;

d)

’luuttomaksi leikkaamisella’ tarkoitetaan luuttomaksi leikatun lihan tuotantoa yhden päivän tai päivän osan aikana;

e)

’luuttomaksi leikattua lihaa koskevalla todistuksella’ tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 1964/82 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua todistusta.

3 artikla

Tullivarastointimenettelyyn hyväksyminen

1.   Täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikattu liha voidaan hyväksyä tullivarastointimenettelyyn, jos järjestelmän hallinnosta ja valvonnasta vastaava tulliviranomainen on antanut kirjallisen luvan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää ainoastaan toimijoille, jotka kirjallisesti sitoutuvat pitämään tullivarastointimenettelyyn asetettavista tuotteista sähköistä tietokantaa, jäljempänä ’tietokanta’, ja varmistamaan, että varastointi tapahtuu ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa lupa on myönnetty, ja niissä tiloissa, joita lupa koskee. Jos varastointi tapahtuu useassa paikassa, lupa voidaan antaa yhdelle tietokannalle varastointipaikkaa kohti.

Jos varastoinnin tekee kokonaan tai osittain toimijan lukuun toimiva kolmas osapuoli, kyseinen osapuoli voi pitää toimijan vastuulla tietokantaa, mutta toimija vastaa sen paikkansapitävyydestä.

Tulliviranomaisen on etukäteen varmistettava, että tietokanta on perustettu ja että se toimii, ja kyseisellä viranomaisella on oltava suora pääsy siihen ilman minkäänlaista ennakkoilmoitusta. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luvassa on esitettävä tapa, jolla tietokantaan pääsee.

4 artikla

Varastoonsaapuminen

1.   Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luvan saaneen toimijan on esitettävä tulliviranomaiselle varastoonsaapumisilmoitus, jolla toimija ilmaisee haluavansa asettaa täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikattua, tuoretta tai jäädytettyä lihaa tullivarastointimenettelyyn ennen sen vientiä. Ilmoitus voidaan jättää vain siinä jäsenvaltiossa, jossa liha on leikattu luuttomaksi.

Ilmoituksessa on oltava erityisesti tällaiseen menettelyyn asetettavan lihan osalta vientitukinimikkeistön koodin mukainen tuotteen kuvaus, lihan nettopaino sekä kaikki tarvittavat tiedot lihan tai sen vientiä edeltävän varastointipaikan tunnistamiseksi.

Sen mukana on oltava luuttomaksi leikattua lihaa koskeva todistus tai koskevat todistukset ja voimassa olevan vientitodistuksen kappale numero 1, joka on asetuksen (EY) N:o 1291/2000 24 artiklan 1 ja 2 kohdasta poiketen esitettävä tulliviranomaiselle samanaikaisesti kuin varastoonsaapumisilmoitus.

2.   Kutakin luuttomaksi leikkaamista kohden voidaan hyväksyä enintään kaksi ilmoitusta tuotteiden saapumisesta tullivalvonnan alaiseen varastointimenettelyyn. Yksi varastoonsaapumisilmoitus voi liittyä enintään kahteen luuttomaksi leikattua lihaa koskevaan todistukseen.

3.   Varastoonsaapumisilmoitukseen on merkittävä varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymispäivä, niiden luuttomaksi leikattuja lihoja koskevien todistusten numerot, jotka ovat täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan mukana sen saapuessa tullivarastointimenettelyyn, laatikoiden lukumäärä paloittelutyyppiä kohden sekä lihan tunnistetiedot ja paino.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on merkittävä sillä tavoin, että varastoon saapuneiden eri lihojen ja niitä vastaavien todistusten välillä voidaan havaita selvä yhteys.

Luuttomaksi leikattua lihaa koskevan todistuksen kohtaan 10 ja 11 on heti merkittävä varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymispäivä, lihojen paino ja varastoonsaapumisilmoituksen numero.

4.   Hyväksytyt varastoonsaapumisilmoitukset on lähetettävä virkateitse vientituen maksamisesta vastaavalle viranomaiselle. Samoin on meneteltävä, kun kyseessä ovat luuttomaksi leikattua lihaa koskevat todistukset, joissa kaikki käytettävissä olevat määrät on hyväksytty.

5.   Todistuksen kappale numero 1 palautetaan toimijalle, kun tulliviranomainen on tehnyt hyväksyntämerkinnän ja vahvistusmerkinnän.

6.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 31 artiklan b alakohdassa säädetään, tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan osalta vientivelvoitetta pidetään täytettynä ja todistuksen mukaista tuontioikeutta käytettynä varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymispäivänä. Pääasiallisen vaatimuksen katsotaan täyttyneen, kun esitetään todiste varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymisestä. Todistuksen esittämiseen sovelletaan tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 33 ja 35 artiklan säännöksiä soveltuvin osin.

7.   Jäljempänä olevan 10 artiklan mukaista tukea saavien tuotteiden luonne, määrä ja ominaisuudet, määrittyvät varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymispäivän perusteella.

8.   Täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatulle lihalle, jota koskeva varastoonsaapumisilmoitus on hyväksytty, on tehtävä fyysinen tarkastus, joka koskee vähintään viiden prosentin suuruista edustavaa otosta hyväksytyistä varastoonsaapumisilmoituksista.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 (9) 3 artiklaa ja komission asetuksen (EY) N:o 2090/2002 (10) 2 artiklan 2 kohtaa, 3–6 artiklaa, 8 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 11 artiklan ensimmäistä kohtaa ja liitettä I sovelletaan soveltuvin osin.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, jos tulliviranomainen soveltaa riskianalyysia ottaen huomioon komission asetuksessa (EY) N:o 3122/94 (11) säädetyt perusteet, fyysinen tarkastus voi koskea pienempää prosenttiosuutta hyväksytyistä varastoonsaapumisilmoituksista, mutta sen on kuitenkin oltava vähintään kaksi prosenttia.

5 artikla

Lihan jäljitettävyys

Tietokannan avulla on voitava:

a)

hallinnollisesti jäljittää tullivarastointimenettelyyn asetettu liha koko varastointiketjun ajan;

b)

reaaliajassa tehdä varastoidusta lihamääristä ajantasainen ilmoitus, joka on voitava laatia kaikkien kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen perusteiden osalta.

Ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettu jäljitettävyys perustuu sellaisten lihojen tunnistusmerkkiin, joiden luuttomaksi leikkaaminen on tapahtunut samassa yhteydessä ennen niiden asettamista tullivarastointimenettelyyn.

Toisessa alakohdassa tarkoitetussa tunnistusmerkissä on oltava:

a)

tunnusnumero;

b)

tuotantopäivä;

c)

luuttomaksi leikattua lihaa koskevan todistuksen numero;

d)

laatikoiden lukumäärä paloittelutyyppiä kohden sekä lihan nettopaino tullivarastointimenettelyyn asetettaessa.

6 artikla

Tietokannan päivittäminen

1.   Tietokanta on pidettävä ajantasaisena, ja siitä on käytävä ilmi tuotteiden saapuminen varastoon ja poistuminen sieltä viimeistään päivänä, jona esitetään:

a)

4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu varastoonsaapumisilmoitus;

b)

asetuksen (EY) N:o 800/1999 5 artiklassa tarkoitettu vienti-ilmoitus.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset voidaan hyväksyä vasta kun tulliviranomaiset toteavat, että tietokannassa toiminta, jonka osalta ilmoitus on tehty, mainitaan joko ”saapuneeksi” tai ”poistuneeksi”.

Tulliviranomainen voi kuitenkin hyväksyä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua toteamista. Tässä tapauksessa toimijan on vahvistettava viranomaiselle, että tätä koskeva merkintä on syötetty tietokantaan. Tulliviranomainen voi näin ollen lykätä toteamisen tekemistä ja kerätä niitä yhteen, mutta toteaminen on kuitenkin tehtävä vähintään joka toinen kalenterikuukausi.

7 artikla

Varastoinnin kesto

1.   Täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatut lihat voivat olla tullivarastointimenettelyssä enintään neljä kuukautta 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymispäivästä alkaen.

2.   Jos toimija ei noudata 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa tai jos toimija poistaa valvonnasta osan tullivarastointimenettelyyn asetetuista tuotteista, vientivelvoitetta ei pidetä täytettynä asianomaisen määrän osalta.

Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun varastoonsaapumisilmoituksen hyväksyneen tulliviranomaisen tai 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vientituen maksavan viranomaisen on heti ilmoitettava tästä vientitodistuksen antaneelle viranomaiselle. Sen on annettava tälle asianmukaisimmin keinoin tiedoksi erityisesti tuotteiden määrä ja luonne, todistuksen numero sekä päivä, jona määrät hyväksyttiin.

3.   Jos vientivelvoitetta ei täytetä, todistuksen antaneen viranomaisen on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1291/2000 44 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä soveltuvin osin.

8 artikla

Käsittelyt varastointiaikana

1.   Edellä 7 artiklassa tarkoitettuna varastointiaikana voidaan tulliviranomaisten vahvistamin edellytyksin täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan päällysmerkintöjä muuttaa ja se voidaan jäädyttää ja tarvittaessa uudelleenpakata, jos:

a)

lihapalan yksittäistä pakkausta ei turmella eikä muuteta;

b)

yhteys alkuperäiseen päällysmerkintään säilyy eikä 5 artiklassa tarkoitettu lihan jäljitettävyys vaarannu.

Kun ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja käsittelyjä tehdään, ne on merkittävä tietokantaan, ja varastoonsaapumisilmoituksen ja vastaavien luuttomaksi leikattua lihaa koskevien todistusten välille on luotava selvä yhteys.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla tavoilla käsiteltyihin tuotteisiin sovellettava tuki määritetään varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymispäivänä olemassa olevien lihojen määrän, luonteen ja ominaisuuksien perusteella 4 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

Tuotteiden painonmenetystä tullivarastossa säilyttämisen aikana ei oteta huomioon vientitukea määritettäessä, jos se johtuu yksinomaan tuotteiden painon luonnollisesta alenemisesta. Tuotteille aiheutuneita vahinkoja ei pidetä painon luonnollisena alenemisena.

9 artikla

Vientimuodollisuudet

1.   Tämän asetuksen mukaisesti tullivarastointimenettelyyn asetetun täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan tullimuodollisuuksia täytettäessä varastoonsaapumisilmoitusten numerot ja kutakin varastoonsaapumisilmoitusta vastaavat vientimäärät on merkittävä tulliviranomaisen valvonnassa asetuksen (EY) N:o 800/1999 5 artiklassa tarkoitettuihin vienti-ilmoituksiin.

2.   Vienti-ilmoitus on esitettävä viimeistään 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan viimeisenä päivänä.

3.   Kun vientiin liittyvät tullimuodollisuudet on täytetty, kustakin vienti-ilmoituksesta on lähetettävä jäljennös virkateitse vientituen maksamisesta vastaavalle viranomaiselle.

10 artikla

Tuen myöntäminen

1.   Tuen maksaa jäsenvaltio, jossa varastoonsaapumisilmoitus on hyväksytty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Kun varastoonsaapumisilmoitusta vastaavat määrät on viety, toimijalla on oikeus tukeen näiden määrien osalta, jos tuettua vientiä koskevan yhteisön lainsäädännön muita edellytyksiä ja erityisesti asetuksen (ETY) N:o 1964/82 6 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 800/1999 21 artiklassa ja IV osastossa vahvistettuja edellytyksiä on noudatettu.

Jos toimija soveltaa asetuksen (EY) N:o 800/1999 24 artiklan säännöksiä, vientituen maksamisesta vastaavan viranomaisen on ennen vastaavan vakuuden vapauttamista varmistuttava siitä, että asetuksen (ETY) N:o 1964/82 6 artiklan säännöksiä on noudatettu.

3.   Jos toimija jättää noudattamatta yhtä tai useampaa tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tai asetuksen (EY) N:o 800/1999 7 artiklan 1 kohdassa tai 15 artiklan 1 kohdassa säädettyä määräaikaa, eikä kyseessä ole ylivoimainen este, kyseiseen vientiin sovellettavaa tukea oikaistaan seuraavasti:

a)

tukea alennetaan ensiksi 15 prosentilla;

b)

näin alennetusta tuesta vähennetään vielä:

i)

kaksi prosenttia kultakin päivältä, joka ylittää tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tai asetuksen (EY) N:o 800/1999 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan;

ii)

viisi prosenttia kultakin päivältä, joka ylittää asetuksen (EY) N:o 800/1999 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan.

Kun asetuksen (EY) N:o 800/1999 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat esitetään säädetyn määräajan päättymistä seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, tuesta, joka on tarvittaessa määritetty ensimmäisen alakohdan mukaisesti, vähennetään määrä, joka vastaa 15:tä prosenttia tuesta, joka olisi maksettu, jos kaikkia määräaikoja olisi noudatettu.

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 50 artiklan 3, 4 ja 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

11 artikla

Varastoinnin valvonta

1.   Tulliviranomaisen on tarkastettava tietokannan toiminta ja sisältö vähintään kaksi kertaa kalenterivuodessa etukäteen ilmoittamatta.

Tällöin tarkastetaan yhteensä vähintään viisi prosenttia kaikista tuotteista, jotka tietokannan mukaan ovat varastossa tarkastuksen aloituspäivänä. Tarkastuksella varmistetaan, että varastointipaikassa tarkastettavaksi valittu liha on rekisteröity tietokantaan ja että tietokantaan rekisteröity liha voidaan jäljittää varastointipaikassa.

Jokaisesta tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus.

2.   Tulliviranomaisten on ilmoitettava vientituen maksamisesta vastaavalle viranomaiselle:

a)

kaikista myönnetyistä, keskeytetyistä tai peruutetuista luvista;

b)

kaikista tehdyistä tarkastuksista.

Vientituen maksamisesta vastaava viranomainen voi pyytää tulliviranomaisia tekemään tarkastuksen, kun sääntöjenvastaisuutta epäillään.

12 artikla

Seuraamukset

Jos tulliviranomainen havaitsee poikkeavuuksia fyysisten varastojen ja tietokantaan rekisteröityjen varastojen välillä, 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lupa on keskeytettävä jäsenvaltioiden määrittämäksi ajaksi, joka ei voi olla lyhyempi kuin kolme kuukautta siitä päivästä, jona poikkeama havaitaan. Sinä aikana, kun lupa on keskeytetty, toimija ei saa asettaa täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikattua lihaa tullivarastoon tämän asetuksen mukaisesti.

Lupaa ei keskeytetä, jos fyysisten varastojen ja tietokantaan rekisteröityjen varastojen välinen poikkeavuus johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Lupaa ei keskeytetä siinäkään tapauksessa, että puuttuvien tai tietokantaan rekisteröimättömien tuotteiden paino on enintään yksi prosentti tarkastettaviksi valittujen tuotteiden kokonaispainosta ja tämä johtuu laiminlyönnistä tai pelkästä hallinnollisesta virheestä, jos korjaavat toimenpiteet toteutetaan tällaisten puutteiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

Jos tämä kuitenkin tapahtuu uudelleen, tulliviranomainen voi peruuttaa luvan lopullisesti.

13 artikla

Tiedonannot komissiolle

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä tämän asetuksen mukaisesti asetetun täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan määrät, jotka on eritelty asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön 12-numeroisten koodien mukaan.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedonanto tehdään viimeistään varastoonsaapumisilmoituksen hyväksymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kuluessa.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 212, 21.7.1982, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1713/2006.

(4)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006.

(5)  EUVL L 69, 13.3.2003, s. 18. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1713/2006.

(6)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006.

(7)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(9)  EYVL L 42, 16.2.1990, s. 6.

(10)  EYVL L 322, 27.11.2002, s. 4.

(11)  EYVL L 330, 21.12.1994, s. 31.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1742/2006,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2006,

Albanian tasavallasta peräisin olevaa viiniä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 62 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ”vakautus- ja assosiaatiosopimus”, allekirjoitettiin Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2006. Vakautus- ja assosiaatiosopimusta ollaan parhaillaan ratifioimassa.

(2)

Neuvosto teki 12 päivänä kesäkuuta 2006 Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä (2), jäljempänä ”väliaikainen sopimus”, jolla saatetaan voimaan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevat määräykset etuajassa. Väliaikainen sopimus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

(3)

Väliaikaisessa sopimuksessa sekä vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa määrätään, että Albanian tasavallasta peräisin olevaa viiniä voidaan tuoda tullitta yhteisöön tariffikiintiöissä.

(4)

Väliaikaisessa sopimuksessa ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa määrätyt tariffikiintiöt ovat vuotuisia ja ne uusitaan määräämättömäksi ajaksi. Komission olisi toteutettava täytäntöönpanotoimenpiteet yhteisön tariffikiintiöiden avaamiseksi ja hallinnoimiseksi.

(5)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 (3) kodifioidaan niiden tariffikiintiöiden hallinnointisäännöt, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tulli-ilmoitusten vastaanottopäivämäärien kronologisessa järjestyksessä.

(6)

Olisi erityisesti varmistettava, että kaikilla yhteisön tuojilla on yhtäläinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää tariffikiintiöitä ja että kiintiöille vahvistettuja tulleja sovelletaan keskeytyksettä kaikkeen jäsenvaltioihin suuntautuvaan kyseisten tuotteiden maahantuontiin, kunnes kiintiöt on käytetty. Näiden kiintiöiden yhteisen hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava lupa käyttää kiintiömääristä tosiasiallista maahantuontia vastaavat tarpeelliset määrät. Jäsenvaltioiden ja komission välisen tietojenvaihdon olisi mahdollisuuksien mukaan tapahduttava sähköisesti.

(7)

Tätä asetusta olisi sovellettava väliaikaisen sopimuksen voimaantulosta alkaen, ja sen soveltamista olisi jatkettava vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantulon jälkeen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan liitteessä vahvistetut tullittomat tariffikiintiöt Albaniasta peräisin olevan viinin tuonnille yhteisöön.

2.   Tullittomuutta sovelletaan, jos tuontiviinin mukana seuraa väliaikaisen sopimuksen sekä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan nro 3 mukainen alkuperäselvitys.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EUVL L 239, 1.9.2006, s. 2.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 402/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 35).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi (1)

TARIC-alajako

Tavaran kuvaus

Vuotuinen kiintiömäärä

(hl)

Kiintiötulli

09.1512

ex 2204 10 19

91, 99

Korkealaatuinen kuohuviini, ei kuitenkaan samppanja ja Asti spumante

Tullattaessa 1.12.2006–31.12.2006: 5 000

Tämän jälkeen joka vuosi 1.1.–31.12: 5 000

Vapaa

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1513

2204 29 10

 

Muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

Tullattaessa 1.12.2006–31.12.2006: 2 000

Tämän jälkeen joka vuosi 1.1.–31.12: 2 000

Vapaa

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen määräysten soveltamista. Kun CN-koodin edessä on ”ex”, etuuskohtelu määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1743/2006,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2006,

rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 9 d artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteessä mainitun lisäaineen hyväksymistä koskeva hakemus on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi tätä hakemusta käsitellään edelleen direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

On toimitettu tietoja, jotka tukevat hakemusta entsyymivalmisteen 6-fytaasi EC 3.1.3.26, jota tuottaa Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), hyväksymisestä käytettäväksi ilman määräaikaa broilerien ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 20 päivänä huhtikuuta 2006 lausunnon kyseisen valmisteen turvallisuudesta ja tehokkuudesta.

(6)

Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

(7)

Hakemusasiakirjojen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteessä mainitulle lisäaineelle. Tällaisen suojan pitäisi olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (3).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteen mukaisesti entsyymien ryhmään kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

E 1640

6-fytaasi

EC 3.1.3.26

6-fytaasivalmiste, jota tuottaa Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

neste:

6-fytaasi: 5 000 FTU (1)/ml

Broilerit

 

250 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 250–750 FTU.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

Ei määräaikaa


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaattisubstraatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5; 37 °C).


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1744/2006,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2006,

yksityiskohtaisista säännöistä silkkiäistoukkien tuesta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen edistämiseksi 5 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1544/2006 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaisista säännöistä silkkiäistoukkien tuesta 18 päivänä huhtikuuta 1973 annettua komission asetusta (ETY) N:o 1054/73 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1544/2006 1 artiklan mukaisesti ja silkkiäistoukkien tuen myöntämisen yleisistä säännöistä 2 päivänä toukokuuta 1972 lannetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 922/72 (4) 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tukea myönnetään ainoastaan tietyn vähimmäismäärän munia sisältäviä munalaatikoita kohden, joiden munista on tuotettu tietty vähimmäismäärä kokongeja. Tämä vähimmäismäärä olisi jätettävä jäsenvaltioiden määritettäväksi, ottaen kuitenkin huomioon tavalliset tuotantoedellytykset yhteisössä.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 922/72 3 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on perustettava valvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että tuote, jota koskevaa tukea on pyydetty, vastaa tuen myöntämisen edellytyksiä. Tämän seurauksena toukankasvattajien esittämissä tukipyynnöissä olisi oltava tämän valvonnan kannalta tarpeelliset vähimmäistiedot.

(4)

Olisi säädettävä yhdenmukaiset säännökset tuen maksamisesta.

(5)

Jäsenvaltioilla on oikeus myöntää tukea ainoastaan sellaisille silkkiäistoukkien kasvattajille, jotka ovat hankkineet munalaatikot hyväksytystä laitoksesta ja toimittaneet tuotetut kokongit hyväksyttyyn laitokseen. Tukijärjestelmän asianmukaiseksi soveltamiseksi olisi määritettävä laitosten hyväksymisen edellytykset.

(6)

Edellä tarkoitetun valvontajärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi tässä tapauksessa olisi säädettävä, että tukihakemusten mukana olisi oltava kyseisten laitosten antamat todistukset. Samasta syystä on asianmukaista säätää, että jäsenvaltiot varmentavat näiden todistusten oikeellisuuden.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonkuitujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1544/2006 1 artiklassa tarkoitettu yhteisössä kasvatettujen silkkiäistoukkien tuki myönnetään tämän asetuksen 2–6 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Tukea myönnetään ainoastaan laatikoita kohden:

a)

jotka sisältävät vähintään 20 000 kuoriutuvaa munaa;

b)

joista on tuotettu vähintään vähimmäismäärä valittuja ulkonäöltään moitteettomia kypsiä kokongeja, joissa ei ole virheitä eikä ”ruostetta” ja jotka ovat sopivia kerittäväksi.

Edellä b kohdassa tarkoitettu vähimmäismäärä määritetään jäsenvaltioittain, ja se ei voi olla pienempi kuin 20 kilogrammaa.

3 artikla

1.   Tuki myönnetään silkkiäistoukkien kasvattajalle hakemuksesta, joka hänen on jätettävä viimeistään 30 päivänä marraskuuta kunakin vuonna, paitsi ylivoimaisen esteen sattuessa.

Kuitenkin, jos hakemus jätetään:

viimeistään 31 päivänä joulukuuta samana vuonna, tuesta myönnetään kaksi kolmasosaa,

viimeistään 31 päivänä tammikuuta seuraavana vuonna, tuesta myönnetään yksi kolmasosa

Kukin toukankasvattaja voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen.

2.   Jäsenvaltio maksaa tuen kasvattajalle neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättökuukaudesta.

4 artikla

1.   Tukihakemuksessa on oltava vähintään:

hakijan nimi, osoite ja allekirjoitus,

käyttöön otettujen silkkiäismunalaatikoiden lukumäärä sekä laatikoiden vastaanottopäivät,

munista tuotettujen kokongien lukumäärä sekä niiden toimituspäivät,

tuotettujen kokongien varastointipaikka, tai jos kokongit on myyty ja toimitettu, ensimmäisen ostajan nimi ja osoite.

2.   Jos asetuksen (ETY) N:o 922/72 2 artiklan 2 kohdan säännöksiin tukeudutaan, hakemus on pätevä ainoastaan silloin, kun siihen on liitetty tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetut todistukset.

5 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 922/72 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ainoastaan sellaiset julkiset tai yksityiset laitokset voidaan hyväksyä, joiden kirjanpitoon on merkitty:

toimitettujen laatikoiden lukumäärä ja niiden toukankasvattaja-vastaanottajien nimi ja lähetyspäivä,

vastaanotettujen kokongien lukumäärä ja kunkin niitä toimittaneen kasvattajan nimi ja kokongien saapumispäivä.

2.   Jäsenvaltioiden on valvottava hyväksyttyjä laitoksia siten, että voidaan tarkastaa, vastaavatko kirjanpitoon merkityt tiedot ja 6 artiklassa tarkoitetuissa todistuksissa olevat tiedot toisiaan.

6 artikla

Hyväksyttyjen laitosten on annettava kasvattajille:

viimeistään 40 päivän kuluttua munalaatikoiden lähettämisestä todistus, johon on merkitty vähintään kyseisen kasvattajan nimi ja osoite, lähetettyjen laatikoiden lukumäärä, lähetyspäivä sekä todistuksen antopäivä,

viimeistään 40 päivän kuluttua kokongien vastaanottamisesta todistus, johon on merkitty vähintään kyseisen kasvattajan nimi ja osoite, vastaanotettujen kokongien määrä, vastaanottopäivä ja todistuksen antopäivä.

7 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1054/73.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 286, 17.10.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 105, 20.4.1973, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3565/92 (EYVL L 362, 11.12.1992, s. 10).

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 21.

(4)  EYVL L 106, 5.5.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 668/74 (EYVL L 85, 29.3.1974, s. 61).


LIITE I

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (ETY) N:o 1054/73

(EYVL L 105, 20.4.1973, s. 4)

Komission asetus (ETY) N:o 683/74

(EYVL L 83, 28.3.1974, s. 13)

Komission asetus (ETY) N:o 3565/92

(EYVL L 362, 11.12.1992, s. 10)


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 1054/73

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

Liite I ja II


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1745/2006,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2006,

korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 936/97 (2) säädetään korkealaatuista naudanlihaa koskevien monivuotisten kiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista.

(2)

Näiden kiintiöiden soveltaminen edellyttää asetuksessa (EY) N:o 936/97 vahvistettujen edellytysten täyttymistä. Mainitun asetuksen 2 artiklan a, c ja d alakohdassa vahvistetaan Argentiinasta, Uruguaysta ja Brasiliasta tuodun korkealaatuisen naudanlihan määritelmät. Jotta voitaisiin viitata varmennettavissa ja tarkastettavissa oleviin parametreihin, näitä määritelmiä olisi muutettava korkealaatuisen naudanlihan tiettyjä tuontikiintiöitä koskevista edellytyksistä 12 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1532/2006 (3) voimaantulon johdosta, ja niissä olisi viitattava kunkin kyseessä olevan maan toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen voimaantulopäivänä määrittelemiin virallisiin luokkiin.

(3)

On myös aiheellista täsmentää, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (4) 13 artiklaa, jossa vahvistetaan nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkintää koskevat säännökset, olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan a, c ja d alakohdassa tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tuonnissa.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 936/97 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

28 000 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00 ja 0206 10 95 kuuluvaa luuttomaksi leikattua naudanlihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

’Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella kasvatetuista sonneista, sonnimulleista tai hiehoista. Sonnien ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin ’JJ’, ’J’, ’U’ tai ’U2’ ja sonnimullien ja hiehojen ruhojen laatuluokkiin ’AA’, ’A’ tai ’B’ Argentiinan maatalous-, kotieläintuotanto-, kalastus- ja elintarvikeviraston (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA) laatiman virallisen naudanlihaluokituksen mukaisesti.’

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (5) 13 artiklan mukaisesti.

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ’High Quality Beef.’

2)

Korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

6 300 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvaa luuttomaksi leikattua naudanlihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

’Naudanlihapaloja, jotka on saatu sonneista (’novillo’) tai hiehoista (’vaquillona’), sellaisina kuin ne on määritelty Uruguayn kansallisen lihainstituutin (Instituto Nacional de Carnes – INAC) laatimassa virallisessa naudanruhojen luokitusjärjestelmässä. Korkealaatuisen naudanlihan tuotantoon tarkoitetut eläimet on kasvatettu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin ’I’, ’N’ tai ’A’ ja edelleen rasvaisuusastetta osoittaviin luokkiin ’1’, ’2’ tai ’3’ edellä mainitun luokitusjärjestelmän mukaisesti’.

Lihapalat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti.

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ’High Quality Beef.’

d)

5 000 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvaa luuttomaksi leikattua lihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

’Valikoituja lihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laidunruoholla ruokituista sonneista tai hiehoista. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkaan ’B’ ja edelleen rasvaisuusastetta osoittaviin luokkiin ’2’ tai ’3’ Brasilian maataloudesta, kotieläintuotannosta ja maataloustuotteiden tarjonnasta vastaavan ministeriön (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) laatiman virallisen naudanruhojen luokitusjärjestelmän mukaisesti’.

Lihapalat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti.

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ’High Quality Beef’.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 myönnettävän aitoustodistuksen kattamaan naudanlihaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 408/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 3).

(3)  EUVL L 283, 14.10.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(5)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.”


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1746/2006,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2006,

sokerijuurikkaan vähimmäishintojen sekä tuotantomaksujen ja lisämaksun erityisen muuntokurssin vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006 sokerialalla niiden jäsenvaltioiden valuutoille, jotka eivät ole ottaneet käyttöön yhtenäisvaluuttaa annetun asetuksen (EY) N:o 1279/2006 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1713/93 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1279/2006 (3) liitteessä on Slovakian korunalle vahvistettua erityistä maatalouden muuntokurssia koskeva virhe.

(2)

Virhe on syytä korjata korvaamalla Slovakian korunalle ilmoitettu valuuttakurssi 39,0739 valuuttakurssilla 38,0739.

(3)

Oikaistua valuuttakurssia olisi markkinointivuoden 2005/2006 kattamiseksi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1279/2006 soveltamispäivästä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1279/2006 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 94. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1509/2001 (EYVL L 200, 25.7.2001, s. 19).

(3)  EUVL L 233, 26.8.2006, s. 10.


LIITE

”LIITE

Erityinen muuntokurssi

1 euro =

29,0021

Tšekin korunaa

7,45928

Tanskan kruunua

15,6466

Viron kruunua

0,574130

Kyproksen puntaa

0,696167

Latvian latia

3,45280

Liettuan litiä

254,466

Unkarin forinttia

0,429300

Maltan liiraa

3,92889

Puolan zlotya

239,533

Slovenian tolaria

38,0739

Slovakian korunaa

9,37331

Ruotsin kruunua

0,684339

Englannin puntaa”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä marraskuuta 2006,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sekä päätösten 97/41/EY, 97/221/EY ja 97/222/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen 2005/432/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5444)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/801/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY (1), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt viittaukset komission päätöksessä 2005/432/EY (3) esitettyihin määritelmiin olisi saatettava ajan tasalle.

(2)

Koska elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 852/2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 853/2004 ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 854/2004 sovelletaan nykyään, on tarpeen muuttaa ja saattaa ajan tasalle ne yhteisön vahvistamat terveyttä koskevat edellytykset ja todistusten antamista koskevat vaatimukset, joita sovelletaan tuotaessa yhteisöön kotieläiminä pidetyistä naudoista, sioista, lampaista, vuohista, kavioeläimistä, siipikarjasta, tarhatusta riistasta, kotieläiminä pidetyistä kaneista ja luonnonvaraisesta riistasta saatuja lihavalmisteita.

(3)

Terveystodistuksen mallia olisi muutettava, jotta helpotettaisiin yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä 19 päivänä elokuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/623/EY (4) mukaisesti perustetun Traces-järjestelmän toimintaa.

(4)

On aiheellista vahvistaa siirtymäkausi, jonka aikana aiempien sääntöjen mukaisesti annettuja todistuksia saa edelleen käyttää.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2005/432/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/432/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 ja 3 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Lihavalmisteiden määritelmä

Tässä päätöksessä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 853/2004/ETY liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa säädettyä lihavalmisteiden määritelmää.

3 artikla

Eläinlajeja ja eläimiä koskevat edellytykset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisöön tuotavat lihavalmiste-erät on saatu seuraavista lajeista tai eläimistä peräisin olevasta lihasta tai lihavalmisteista:

a)

seuraaviin lajeihin kuuluva kotieläiminä pidetty siipikarja: kanalinnut, kalkkunat, helmikanat, hanhet ja ankat;

b)

seuraaviin lajeihin kuuluvat kotieläimet: nautaeläimet Bubalus bubalis ja Bison bison mukaan luettuina, siat, lampaat, vuohet ja kavioeläimet;

c)

tarhattu riista ja kotieläiminä pidetyt kanit siten kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.6 kohdassa;

d)

luonnonvarainen riista siten kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.5 kohdassa.”

2)

Korvataan liite III tämän päätöksen liitteellä I.

3)

Korvataan liite IV tämän päätöksen liitteellä II.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2007.

Ennen tämän päätöksen soveltamispäivää annettuja eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevia todistuksia saa kuitenkin käyttää 1 päivään kesäkuuta 2007 saakka.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33); oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUVL L 151, 14.6.2005, s. 3. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/330/EY (EUVL L 121, 6.5.2006, s. 43).

(4)  EUVL L 216, 28.8.2003, s. 58.


LIITE I

”LIITE III

(Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskeva todistusmalli euroopan yhteisöön kolmansista maista tuotaviksi tarkoitettuja lihavalmisteita varten)

Image

Image

Image

Image


LIITE II

”LIITE IV

(Passitus ja/tai varastointi)

Image

Image


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä marraskuuta 2006,

suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten ja sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Romaniassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5426)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/802/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 19 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 20 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/89/EY säädetään yhteisön vähimmäistoimista klassisen sikaruton torjumiseksi. Sen mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton primääritapauksen varmistumisen jälkeen kyseisen taudin hävittämissuunnitelma. Lisäksi siinä säädetään luonnonvaraisten sikojen ja sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamisesta.

(2)

Klassista sikaruttoa on esiintynyt vuonna 2006 luonnonvaraisissa sioissa ja sikatiloilla olevissa sioissa Romaniassa.

(3)

Romanian liittyminen huomioon ottaen olisi vahvistettava yhteisön tasolla toimenpiteitä, jotka koskevat klassisen sikaruton tilannetta kyseisessä maassa.

(4)

Romania on perustanut ohjelman klassisen sikaruton kartoittamiseksi ja torjumiseksi koko maan alueella. Ohjelma on yhä käynnissä.

(5)

Lisäksi Romania on toimittanut komissiolle hyväksymistä varten 27 päivänä syyskuuta 2006 suunnitelman luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton hävittämiseksi ja suunnitelman luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan koko Romanian alueella.

(6)

Romania toimitti komissiolle 27 päivänä syyskuuta 2006 myös suunnitelman suurilla sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi merkkirokotteella ja suunnitelman pienemmillä sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi perinteisellä elävällä heikennetyllä rokotteella.

(7)

Komissio on tarkastellut kyseisiä Romanian toimittamia suunnitelmia ja todennut niiden täyttävän direktiivin 2001/89/EY vaatimukset.

(8)

Eläinten terveyden edistämiseksi Romanian on varmistuttava kyseisten toimenpiteiden tehokkaasta täytäntöönpanosta erityisesti perustamalla toimintavalmiita kansallisia ja paikallisia taudintorjuntakeskuksia 27 päivänä syyskuuta 2006 toimitettujen suunnitelmien mukaisesti.

(9)

Koska klassista sikaruttoa esiintyy endeemisesti Romanian alueella, komissio teki 14 päivänä marraskuuta 2006 komission päätöksen 2006/779/EY eläinten terveyden valvontaa koskevista siirtymätoimenpiteistä Romaniassa esiintyvän klassisen sikaruton osalta (2), ja kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

(10)

Päätöksessä 2006/779/EY vahvistetuilla toimenpiteillä kielletään muun muassa sianlihan, sianlihavalmisteiden ja sianlihaa sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden toimitukset Romaniasta muihin jäsenvaltioihin. Sen vuoksi kyseinen liha ja kyseiset valmisteet on merkittävä erityisellä merkillä. On myös aiheellista merkitä tämän päätöksen mukaisella hätärokotteella rokotetuista sioista saatu tuore liha samalla merkillä ja antaa tällaisen lihan markkinoille saattamista koskevia säännöksiä.

(11)

Romanian liittyminen huomioon ottaen tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisi hyväksyttävä siirtymätoimenpiteinä, joita sovelletaan liittymispäivästä alkaen yhdeksän kuukauden ajan.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista

Hyväksytään Romanian 27 päivänä syyskuuta 2006 komissiolle toimittama suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista liitteessä olevassa 1 kohdassa säädetyllä alueella.

2 artikla

Suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan

Hyväksytään Romanian 27 päivänä syyskuuta 2006 komissiolle toimittama suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan liitteessä olevassa 2 kohdassa säädetyllä alueella.

3 artikla

Suunnitelma sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi merkkirokotteella klassista sikaruttoa vastaan

Hyväksytään Romanian 27 päivänä syyskuuta 2006 komissiolle toimittama suunnitelma sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi merkkirokotteella klassista sikaruttoa vastaan liitteessä olevassa 3 kohdassa säädetyllä alueella.

4 artikla

Suunnitelma sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi perinteisellä heikennetyllä elävällä rokotteella klassista sikaruttoa vastaan

Hyväksytään Romanian 27 päivänä syyskuuta 2006 komissiolle toimittama suunnitelma sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi perinteisellä elävällä heikennetyllä rokotteella klassista sikaruttoa vastaan liitteessä olevassa 4 kohdassa säädetyllä alueella.

5 artikla

Sianlihaa koskevat Romanian velvoitteet

Romanian on varmistettava, että sianliha,

a)

joka on saatu merkkirokotteella 3 artiklan mukaisesti rokotetuista sioista, on tarkoitettu ainoastaan kansallisille markkinoille, eikä sitä toimiteta muihin jäsenvaltioihin;

b)

joka on saatu 3 ja 4 artiklan mukaisesti rokotetuista sioista, merkitään erityisellä terveys- tai tunnistemerkillä, jota ei voi sekoittaa päätöksen 2006/779/EY 4 artiklassa tarkoitettuun yhteisön leimaan;

c)

joka on saatu perinteisellä elävällä heikennetyllä rokotteella 4 artiklan mukaisesti rokotetuista sioista, on tarkoitettu ainoastaan tuottajan yksityiseen kotikäyttöön tai pieninä määrinä tuottajalta suoraan kuluttajalle tai saman kunnan paikallismarkkinoille toimitettavaksi.

6 artikla

Romanian tiedonantovelvoitteet

Romanian on varmistettava, että komissiolle ja jäsenvaltioille toimitetaan kuukausittain sikojen hätärokottamista koskevien, 3 ja 4 artiklan mukaisten suunnitelmien toteutuksesta seuraavat tiedot:

a)

rokotettujen sikojen lukumäärä, käytettyjen rokoteannosten lukumäärä ja niiden tilojen lukumäärä, joilla sikoja on rokotettu;

b)

teurastettujen sikojen lukumäärä ja luettelo teurastamoista, joissa kyseisiä sikoja on teurastettu;

c)

rokottamista koskevien valvontatestien lukumäärä ja luonne sekä kyseisten testien tulokset.

7 artikla

Romanian toimenpiteet säännösten noudattamiseksi

Romanian on toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Sen on ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

8 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä alkaen edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan yhdeksän kuukauden ajan.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 314, 15.11.2006, s. 48.


LIITE

1.   Alueet, joilla hävittämissuunnitelma pannaan täytäntöön:

Koko Romanian alue.

2.   Alueet, joilla suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi pannaan täytäntöön:

Koko Romanian alue.

3.   Alueet, joilla suunnitelma sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi merkkirokotteella klassista sikaruttoa vastaan pannaan täytäntöön:

Koko Romanian alue.

4.   Alueet, joilla suunnitelma sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi perinteisellä elävällä heikennetyllä rokotteella klassista sikaruttoa vastaan pannaan täytäntöön:

Koko Romanian alue.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä marraskuuta 2006,

kyselylomakkeesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamiseksi annetun päätöksen 2005/381/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5546)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/803/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyselylomaketta, joka on komission päätöksen 2005/381/EY (2) liitteenä, olisi mukautettava sen kokemuksen mukaan, jota jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet, kun ne ovat käyttäneet kyselylomaketta sekä arvioineet kyselylomakkeeseen saatuja vastauksia laatiessaan vuosikertomuksia, jotka oli määrä saada valmiiksi 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä.

(2)

Jäsenvaltioiden vastauksissa tuli esiin aloja, joilla on merkitystä komission kertomukselle direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta mutta jotka eivät vielä sisälly päätöksen 2005/381/EY liitteessä olevaan kyselylomakkeeseen.

(3)

Jäsenvaltioiden vastausten arviointi osoitti, että joihinkin kysymyksiin ei vastattu johdonmukaisesti ja niitä olisi selvennettävä.

(4)

Kokemus, jota päästökauppajärjestelmään kuuluvat laitokset ovat saaneet ensimmäisen täydellisen tarkkailu-, raportointi- ja todentamiskierroksen aikana, edellyttää kyselylomakkeen tiettyjen osien tarkistamista.

(5)

Päätöksen 2005/381/EY liitettä olisi näin ollen muutettava vastaavasti, ja selkeyden vuoksi se olisi korvattava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY (3) 6 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/381/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/101/EY (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 18).

(2)  EUVL L 126, 19.5.2005, s. 43.

(3)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

”LIITE

OSA 1

DIREKTIIVIN 2003/87/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA KYSELYLOMAKE

1.   Raportin toimittavaa laitosta koskevat tiedot

1)

Yhteyshenkilö:

2)

Yhteyshenkilön virallinen asema:

3)

Organisaatio ja osasto:

4)

Osoite:

5)

Puhelinnumero (myös maatunnus ja suuntanumero):

6)

Faksinumero (myös maatunnus ja suuntanumero):

7)

Sähköposti:

2.   Toimivaltaiset viranomaiset

Kysymyksiin 2.1–2.2 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia:

2.1

Ilmoittakaa niiden toimivaltaisten viranomaisten nimi ja lyhenne, jotka osallistuvat päästökauppajärjestelmän toteuttamiseen maassanne.

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Nimi

Lyhenne

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Ilmoittakaa, mikä toimivaltainen viranomainen on vastuussa kustakin alla olevaan taulukkoon merkitystä tehtävästä. Käyttäkää viranomaisten lyhenteitä.

Ilmoittakaa lyhentein ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa seuraavista tehtävistä:

Lupien myöntäminen

 

Päästöoikeuksien jakaminen

 

Päästöoikeuksien myöntäminen

 

Tarkkailumenetelmien todentaminen

 

Todennettujen päästöraporttien vastaanottaminen ja valvonta

 

Todentajien akkreditointi

 

Rekisteri

 

Säännösten noudattaminen ja täytäntöönpano

 

Päästövähennysyksikköjen myöntäminen hankkeen isäntämaalle

 

Päästövähennysyksiköiden (ERU) ja sertifioitujen päästövähennysten (CER) käytön hyväksyminen säännösten noudattamiseksi

 

Uusille osallistujille varatun päästöoikeusvarannon hallinta

 

Tiedottaminen yleisölle

 

Huutokauppa

 

Järjestelmään mahdollisesti sisällytettävien laitosten hallinta

 

Ryhmittymien hallinta

 

Muu (täsmennettävä):

 

3.   Toiminnot ja laitokset

3.1

Kuinka monessa polttolaitoksessa nimellinen lämpöteho on yli 20 MW mutta alle 50 MW raportointivuoden joulukuun 31. päivänä? Kuinka monta hiilidioksidiekvivalenttia näiden laitosten päästöt olivat yhteensä raportointikauden aikana?

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa.

 

Määrä

Osuus laitosten tai päästöjen kokonaismäärästä

Niiden laitosten määrä, joissa nimellinen lämpöteho on yli 20 MW mutta alle 50 MW

 

 

Näiden laitosten päästöt hiilidioksidiekvivalentteina

 

 

3.2

Mitä muutoksia raportointikaudella tapahtui verrattuna kansalliseen jakosuunnitelmaan sellaisena kuin se on kirjattu yhteisön riippumattomaan tapahtumalokiin raportointivuoden tammikuun 1 päivänä (uudet osallistujat, laitosten sulkeminen, kapasiteetin raja-arvojen alapuolelle jäävät laitokset)?

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 1.

3.3

Saiko toimivaltainen viranomainen raportointikauden aikana hakemuksen/hakemuksia toiminnanharjoittajilta, jotka haluavat muodostaa direktiivin 2003/87/EY 28 artiklassa tarkoitetun ryhmittymän? Jos vastaus on kyllä, mihin direktiivin 2003/87/EY liitteessä I mainittuun toimintoon (jäljempänä liitteen I toiminto) hakemuksessa viitataan ja muodostettiinko ryhmittymä?

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa.

Tärkein liitteen I toiminto (1)

Vastaanotettujen hakemusten lukumäärä

Muodostettujen ryhmittymien määrä

Energia-ala

E1

Polttolaitokset, joiden nimellinen lämpöteho on enemmän kuin 20 MW (lukuun ottamatta ongelmajätteen ja yhdyskuntajätteen polttolaitoksia)

 

 

E2

Öljynjalostamot

 

 

E3

Koksaamot

 

 

Rautametallin tuotanto ja jalostus

F1

Metallimalmien (mukaan luettuina sulfidimalmit) pasutus- ja sintrauslaitokset

 

 

F2

Raakarautaa tai terästä tuottavat laitokset (primääri- tai sekundäärisulatus), mukaan luettuna jatkuva valu, joiden kapasiteetti ylittää 2,5 tonnia tunnissa.

 

 

Mineraaliteollisuus

M1

Laitokset, jotka tuottavat klinkkeriä (sementti) kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia päivässä, tai kalkkia kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia päivässä, tai muun tyyppisissä uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia päivässä

 

 

M2

Lasia valmistavat laitokset, mukaan luettuina lasikuituja valmistavat laitokset, joiden sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia päivässä

 

 

M3

Laitokset, joissa valmistetaan keraamisia tuotteita polttamalla, erityisesti kattotiiliä, tiiliä, tulenkestäviä rakennuskiviä, laattoja, hiekkakiveä tai posliinia, ja joiden tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia päivässä ja/tai uunin tilavuus ylittää 4 m3 ja lastauskapasiteetti ylittää 300 kg/m3 uunia kohden

 

 

Muut toimet

Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan:

O1

a)

massaa puusta tai muista kuitumateriaaleista

 

 

O2

b)

paperia ja kartonkia tuotantokapasiteetin ylittäessä 20 tonnia päivässä

 

 

3.4

Mahdolliset muut relevantit tiedot laitosten ja toimintojen kuulumisesta järjestelmään maassanne? Jos on, miten se tehdään?

4.   Lupien myöntäminen laitoksille

Kysymyksiin 4.1–4.4 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia.

4.1

Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että toiminnanharjoittajat noudattavat kasvihuonekaasujen päästöluvissa olevia vaatimuksia?

Huom. Sakoista tai seuraamuksista, joita voidaan määrätä rikkomustapauksissa, ei ilmoiteta tässä vaan kohdassa 11.

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Tili suljetaan, mikäli sääntöjenvastaisuuksia ilmenee

Kyllä/Ei

Myynti kielletään, mikäli sääntöjenvastaisuuksia ilmenee

Kyllä/Ei

Lupa peruutetaan; laitos suljetaan järjestelmän ulkopuolelle

Kyllä/Ei

Viranomaisten suorittamat pistokokeet, tavanomaiset kokeet tai tarkastukset

Kyllä/Ei

Varovaiset päästöarviot, mikäli päästöraportteja puuttuu

Kyllä/Ei

Todentamiselimet tarkistavat, noudatetaanko lupaehtoja

Kyllä/Ei

Teollisuuden ja järjestöjen kanssa järjestetään säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan relevanteista kysymyksistä

Kyllä/Ei

Annetaan erityisiä raportointimalleja ja ohjeita

Kyllä/Ei

Velvoitteita rikkoneiden toiminnanharjoittajien nimet julkistetaan

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

4.2

Jos asiaan liittyy useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen, miten kansallisessa lainsäädännössä on varmistettu, että lupamenettely ja lupaehdot ovat täysin koordinoituja? Miten koordinointi toimii käytännössä?

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen

Kyllä/Ei

Jos vastaus on kyllä, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

Yhteistyötä säännellään lailla tai asetuksella

Kyllä/Ei

On luotu komissio tai työryhmä tai koordinointia, johon liittyy säännöllisiä kokouksia

Kyllä/Ei

Ohjeet kansallisen päästökauppalain täytäntöönpanosta

Kyllä/Ei

Tulkintaryhmä epäselvien kysymysten selventämiseksi

Kyllä/Ei

Hallinnollisten toimien koordinointi yhden keskushallinnon viranomaisen toimesta

Kyllä/Ei

Koulutuskursseja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi

Kyllä/Ei

Muuta (täsmentäkää):

 

4.3

Jos laitokset harjoittavat neuvoston direktiivin 96/61/EY (2) liitteeseen I sisältyvää toimintaa, mitä toimia on toteutettu sen varmistamiseksi, että kasvihuonekaasujen päästöluvan myöntämisehdot ja menettely koordinoidaan mainitussa direktiivissä säädettyjen lupaehtojen ja menettelyn kanssa? Onko direktiivin 2003/87/EY 5, 6 ja 7 artikloissa säädetyt vaatimukset sisällytetty direktiivissä 96/61/EY säädettyihin menettelyihin? Jos on, miten tämä sisällyttäminen tapahtui?

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Direktiivin 2003/87/EY 5–7 artiklassa säädetyt vaatimukset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä

Kyllä/Ei

Laki, jolla IPPC-direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei sisällä hiilidioksidin päästö- tai pitoisuusrajoja

Kyllä/Ei

Yhteinen lupamenettely IPPC- ja päästökauppa-direktiivin noudattamiseksi

Kyllä/Ei

Erilliset luvat IPPC- ja päästökauppadirektiiviä varten

Kyllä/Ei

IPPC-luvan myöntäminen edellyttää voimassa olevaa päästökauppajärjestelmään liittyvää lupaa

Kyllä/Ei

Päästökauppajärjestelmään liittyvän luvan myöntäminen edellyttää voimassa olevaa IPPC-lupaa

Kyllä/Ei

IPPC-direktiivin sääntelyviranomaiset tarkistavat, onko päästökauppajärjestelmälupa tarpeen ja ilmoittavat siitä päästökauppadirektiivin sääntelyviranomaisille

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

4.4

Mitä säännöksiä, menettelyjä ja käytäntöjä liittyy toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan direktiivin 2003/87/EY 7 artiklan mukaiseen lupaehtojen päivittämiseen?

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Viitatkaa säännökseen, jolla saatetaan direktiivin 2003/87/EY 7 artikla osaksi kansallista lainsäädäntöä.

 

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Muutokset laitoksen tyypissä tai toiminnassa edellyttävät hyväksyntää

Kyllä/Ei

Muutokset tarkkailumenetelmissä edellyttävät hyväksyntää

Kyllä/Ei

Muutoksista on ilmoitettava etukäteen

Kyllä/Ei

Laitoksen sulkemisesta on ilmoitettava välittömästi

Kyllä/Ei

Seuraamukset, mikäli vaatimusta tarkkailumenetelmien ajantasaistamisesta ei noudateta

Kyllä/Ei

Toiminnanharjoittajan vaihtuminen edellyttää luvan ajantasaistamista

Kyllä/Ei

Vähemmän merkittävät muutokset ainoastaan kirjataan

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

4.5

Kuinka monta lupaa päivitettiin raportointikaudella toiminnanharjoittajan toteuttamien direktiivin 2003/87/EY 7 artiklan mukaisten laitoksen luonteen tai toiminnan muutosten tai laitosten laajennusten takia? Ilmoittakaa kuinka monta toimilupaa päivitettiin kussakin luokassa (kapasiteetin lisäys, kapasiteetin vähennys, prosessityypin muutos jne.)

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Ilmoittakaa muutosten määrä kussakin luokassa

Muutokset yhteensä

 

Peruutettu

 

Luovutettu

 

Siirretty

 

Kapasiteettia lisätty

 

Kapasiteettia vähennetty

 

Tarkkailuun ja raportointiin liittyviä yksityiskohtia muutettu

 

Laitoksen tai toiminnanharjoittajan nimi muutettu

 

Merkitykseltään vähäinen muutos

 

Muutoksista ilmoitettu ilman luvan ajantasaistamista

 

Muu (täsmennettävä):

 

4.6

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot laitosten lupamenettelyistä maassanne? Jos on, täsmentäkää?

5.   Tarkkailua ja raportointia koskevien ohjeiden soveltaminen

Kysymykseen 5.1 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa, kunkin päästökauppakauden ensimmäisessä raportissa ja seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia.

5.1

Mitä säädöksiä maassanne on annettu tarkkailu- ja raportointiohjeiden soveltamiseksi? Salliiko maanne lainsäädäntö tarkkailu- ja raportointiohjeiden yleisiä poikkeuksia esimerkiksi erityisten polttoaineiden tai toimintojen osalta? Jos sallii, täsmentäkää?

5.2

Mitä määrittämistasoja käytettiin merkittävimpien päästöjä aiheuttavien laitosten tarkkailumenetelmissä (ks. komission päätös 2004/156/EY (3))?

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 2. Taulukossa 2 pyydetyt tiedot on annettava ainoastaan päästökauppadirektiivin soveltamisalaan kuuluvista suurimmista laitoksista, jotka tuottavat kumulatiivisesti 50 prosenttia päästökauppajärjestelmään kuuluvista kokonaispäästöistä. Tietoja ei tarvitse antaa laitoksissa olevista lähteistä, joiden päästöt ovat alle 25 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa.

5.3

Jos päätöksen 2004/156/EY liitteessä I olevan 4.2.2.1.4 kohdan taulukossa 1 yksilöidyt vähimmäismäärittämistasot on hyväksytty tarkkailumenetelmiin, ilmoittakaa kunkin tällaisessa tilanteessa olevan laitoksen osalta päästöjen tarkkailun kattavuus, toiminto, määrittämistasoluokka (toimintotiedot, nettolämpöarvo, päästökerroin, hapettumiskerroin tai muuntokerroin) sekä luvassa sovittu tarkkailulähestymistapa/määrittämistaso.

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 3. Taulukossa 3 annetut tiedot on annettava ainoastaan laitoksista, joita ei ole raportoitu kysymyksen 5.2 yhteydessä. Kansallisessa lainsäädännössä säädetyistä yleisistä poikkeuksista on raportoitava kysymyksen 5.1 yhteydessä.

5.4

Mitkä laitokset sovelsivat väliaikaisesti erilaisia määrittämistasomenetelmiä kuin niitä, joista oli sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa?

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 4.

5.5

Kuinka monessa laitoksessa käytettiin jatkuvaa päästöjenmittausjärjestelmää? Ilmoittakaa laitosten määrä direktiivin 2003/87/EY liitteessä I lueteltujen toimintojen mukaan jaoteltuna ja kunkin toiminnon osalta alaluokittain raportoitujen vuotuisten kokonaispäästöjen mukaisesti jaoteltuna (alle 50 kt, 50–500 kt ja yli 500 kt).

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 5.

5.6

Kuinka paljon hiilidioksidia laitoksista siirrettiin? Ilmoittakaa hiilidioksiditonnien määrä, joka siirrettiin komission päätöksen 2004/156/EY liitteessä I olevan 4.2.2.1.2 kohdan mukaisesti ja hiilidioksidia siirtäneiden laitosten määrä kunkin direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellun toiminnon osalta.

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa.

Liitteen I mukainen pääasiallinen toiminta

Laitosten määrä

Siirretty CO2 [kt CO2]

Siirretyn CO2:n käyttö

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.7

Kuinka paljon biomassaa poltettiin tai käytettiin prosesseissa? Ilmoittakaa biomassan, sellaisena kuin se on määritelty komission päätöksen 2004/156/EY liitteessä I olevan 2 kohdan d alakohdassa, määrä, joka on poltettu (TJ) tai käytetty (t tai m3) kunkin direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellun toiminnon osalta.

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa.

Liitteen I mukainen pääasiallinen toiminta

Poltettu biomassa[TJ]

Käytetty biomassa[t]

Käytetty biomassa[m3]

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.8

Mikä oli polttoaineena tai syöttöaineena käytetyn jätteen kokonaismäärä jätetyypeittäin? Mikä on polttoaineena tai syöttöaineena käytetyn jätteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä jätetyypeittäin?

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Jätetyyppi (4)

Käytetty määrä[t]

Käytetty määrä[m3]

CO2-päästöt [t CO2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9

Toimittakaa esimerkkejä mahdollisesti järjestelmästä väliaikaisesti poisjätettyjen laitosten tarkkailu- ja raportointiasiakirjoista.

Kysymykseen 5.10 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raporteissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia:

5.10

Mitä toimia on toteutettu raportointivaatimusten sovittamiseksi yhteen muiden olemassa olevien raportointivaatimusten kanssa, jotta voidaan minimoida yrityksille raportoinnista aiheutuva taakka?

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Päästökauppajärjestelmän raportointivaatimukset koordinoidaan muiden raportointivaatimusten kanssa

Kyllä/Ei

Koordinoidaan ilmastonmuutossopimuksen (5) sekä päätöksen 280/2004/EY mukaisen kasvihuonekaasuinventaarion kanssa

 

Koordinoidaan EPER-rekisterin (6) kanssa

Kyllä/Ei

Koordinoidaan IPPC-direktiivin kanssa

Kyllä/Ei

Koordinoidaan NEC-direktiivin (7) kanssa

Kyllä/Ei

Koordinoidaan LCP-direktiivin (8) kanssa

Kyllä/Ei

Koordinoidaan EMEP-ohjelman (9) kanssa

Kyllä/Ei

Koordinoidaan vapaaehtoisten sopimusten kanssa

Kyllä/Ei

Koordinoidaan muiden kauppajärjestelmien kanssa (täsmentäkää)

Kyllä/Ei

Tilastotoimisto voi käyttää päästökauppatietoja

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

5.11

Mitä menetelmiä tai toimenpiteitä on käytetty toiminnanharjoittajien suorittaman tarkkailun ja raportoinnin parantamiseksi?

5.12

Mahdolliset muut relevantit tiedot tarkkailu- ja raportointiohjeiden soveltamisesta maassanne? Jos on, täsmentäkää.

6.   Todentamista koskevat järjestelyt

Kysymykseen 6.1 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia.

6.1

Kuvailkaa laitosten päästöjen todentamisjärjestelmää, erityisesti toimivaltaisten viranomaisten ja muiden todentajien tehtäviä todentamismenettelyssä sekä eritysvaatimuksia muissa valtioissa akkreditoiduille todentajille. Toimittakaa asiakirjat, joissa esitetään todentajien akkreditointiperusteet, sekä mahdolliset akkreditoiduille todentajille annetut todentamisohjeet sekä mahdolliset asiakirjat, joissa kuvataan todentajien valvonnan ja laadunvarmistuksen mekanismit.

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Riippumattomat todentajat voidaan akkreditoida kansallisten kriteerien mukaan

(jos kyllä, toimittakaa relevantit asiakirjat tai Internet-osoite)

Kyllä/Ei

Todentamista varten on laadittu kansalliset ohjeet

(jos kyllä, toimittakaa relevantit asiakirjat tai Internet-osoite)

Kyllä/Ei

Perustuvatko todentamista koskevat säännöt ja menettelyt EN45011-standardiin ja EA-6/01-ohjeisiin (10)

Kyllä/Ei

Todentajia vaaditaan suosittelemaan parannuksia laitoksen tarkkailuun

Kyllä/Ei

Toimivaltaisella viranomaisella tai muulla elimellä on oikeus tarkistaa todennetut päästöraportit

Kyllä/Ei

Toimivaltaisella viranomaisella tai muulla elimellä on oikeus mukauttaa todennettua päästöraporttia, jos sitä ei katsota tyydyttäväksi

Kyllä/Ei

Toimivaltainen viranomainen tai muu elin valvoo todentajia (esimerkiksi pistokokeiden, koulutuksen sekä laadunvarmistuksen ja laadunvalvontamenettelyjen avulla)

Kyllä/Ei

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus nimittää todentaja tiettyyn laitokseen

Kyllä/Ei

Muissa jäsenvaltioissa akkreditoidut todentajat on akkreditoitava uudelleen

Ei

Ei, ainoastaan muodolliset vaatimukset (esim. rekisteröinti)

Ei, mikäli todentajat on akkreditoitu sellaisessa jäsenvaltiossa, joka soveltaa samanlaisia perusteita

Kyllä, yksinkertaistetut vaatimukset

Kyllä, edellytetään täyttä akkreditointia (perustelkaa lyhyesti)

Muussa jäsenvaltiossa akkreditoiduilta todentajilta edellytetään kielitaitoa ja/tai kansallisten säädösten ja määräysten tuntemusta

Kyllä/Ei

Toisessa jäsenvaltiossa akkreditoituihin todentajiin sovelletaan erityisiä laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan menettelyjä

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

6.2

Saatiinko toiminnanharjoittajilta päästöraportteja, joita ei pidetty tyydyttävinä raportointikauden 31 päivään maaliskuuta mennessä? Mikäli saatiin, toimittakaa luettelo kyseistä laitoksista sekä syyt, miksi positiivista todentamislausuntoa ei annettu.

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 6. Tapaukset, joissa toiminnanharjoittajat eivät toimittaneet päästöraporttia, on ilmoitettava kysymyksen 6.3 yhteydessä.

6.3

Kuinka monesta laitoksesta päästöraportteja ei toimitettu raportointikauden 31 päivään maaliskuuta mennessä? Ilmoittakaa laitosten määrä, jaetut päästöoikeudet ja toiminnanharjoittajan päästöoikeustilille jäädytetyt päästöoikeudet direktiivin 2003/87/EY liitteessä I lueteltujen toimintojen mukaan jaoteltuna ja kunkin toiminnon osalta alaluokittain raportoitujen vuotuisten kokonaispäästöjen mukaisesti jaoteltuna (alle 50 kt, 50–500 kt ja yli 500 kt).

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 7.

6.4

Mitä toimenpiteitä on toteutettu tapauksissa, joissa toiminnanharjoittajat eivät toimittaneet päästöraporttia raportointikauden 31 päivään maaliskuuta mennessä?

6.5

Suorittiko toimivaltainen viranomainen todennettujen raporttien erillisiä tarkastuksia? Jos suoritti, kuvailkaa, miten lisätarkastukset suoritettiin ja/tai kuinka monta raporttia tarkastettiin.

6.6

Määräsikö toimivaltainen viranomainen rekisteriviranomaisen korjaamaan edeltävän vuoden todennettuja päästöjä jonkun laitoksen / joidenkin laitosten osalta sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY liitteen V mukaisesti vahvistamia yksityiskohtaisia vaatimuksia noudatetaan?

Ilmoittakaa mahdolliset korjaukset osassa 2 olevassa taulukossa 6.

6.7

Mahdolliset muut relevantit tiedot todentamisjärjestelyistä maassanne? Jos on, täsmentäkää.

7.   REKISTERIEN TOIMINTA

Kysymykseen 7.1 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia:

7.1

Ilmoittakaa kaikki ehdot ja edellytykset, jotka tilinomistajien on hyväksyttävä ja antakaa kuvaus henkilöiden henkilöllisyyden tarkistuksesta, joka suoritetaan ennen päästöoikeustilin perustamista (ks. komission asetus (EY) N:o 2216/2004) (11)).

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa.

Ilmoittakaa rekisterinne Internet-osoite

 

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Tilinomistajien on hyväksyttävä erityiset ehdot ja edellytykset

(jos kyllä, toimittakaa relevantit asiakirjat tai Internet-osoite)

Kyllä/Ei

Toiminnanharjoittajiin ja yksittäisiin henkilöihin sovelletaan erityisiä henkilöllisyyden tarkistuksia

Kyllä/Ei

Jäsenvaltioiden asukkaiden henkilöllisyyden tarkistukset edellyttävät henkilökohtaista läsnäoloa (12)

Toiminnanharjoittajat/yksittäiset henkilöt/molemmat/ei

Henkilöllisyyden tarkistukset kirjallisen menettelyn (13) avulla ainoastaan asukkaiden osalta

Toiminnanharjoittajat/yksittäiset henkilöt/molemmat/ei

Muiden maiden asukkaiden henkilöllisyyden tarkistukset edellyttävät henkilökohtaista läsnäoloa (14)

Toiminnanharjoittajat/yksittäiset henkilöt/molemmat/ei

Henkilöllisyyden tarkistukset kirjallisen menettelyn (15) avulla ainoastaan muiden maiden asukkaiden osalta

Toiminnanharjoittajat/yksittäiset henkilöt/molemmat/ei

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen edellyttää yritysrekisterin kopiota tai muuta samanlaista asiakirjaa

Kyllä/Ei

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen edellyttää asiakirjaa, joka osoittaa oikeuden edustaa yritystä

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

7.2

Antakaa tiivistelmä kaikista kansallisen rekisterin kannalta merkityksellisistä turvahälytyksistä, jotka annettiin raportointikaudella ja tiedot siitä, miten niitä käsiteltiin ja ongelmien ratkaisuun kulunut aika.

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Käytössä on yleiset menetelmät turvahälytysten estämiseksi

Kyllä/Ei

Raportointikaudella annettiin kansallisen rekisterin kannalta merkityksellisiä turvahälytyksiä

Kyllä/Ei

Jos näin on, täyttäkää seuraava taulukko


Turvahälytyksen tyyppi

Hälytysten määrä

Toteutetut toime

Ongelmien ratkaisuun kulunut aika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Ilmoittakaa, kuinka monta minuuttia kansallinen rekisteri oli pois käytöstä kuukausittain raportointikauden aikana a) suunnitellun käytöstä poissaolon ja b) ennakoimattomien ongelmien vuoksi.

Käyttäkää vastatessanne tätä taulukkoa.

Kuukausi

Suunniteltu käytöstä poissaolo

[minuutteina]

Suunnittelematon käytöstä poissaolo

[minuutteina]

tammikuussa

 

 

helmikuussa

 

 

maaliskuussa

 

 

huhtikuussa

 

 

toukokuussa

 

 

kesäkuussa

 

 

heinäkuussa

 

 

elokuussa

 

 

syyskuussa

 

 

lokakuussa

 

 

marraskuussa

 

 

joulukuussa

 

 

7.4

Luetelkaa ja kuvailkaa seuraavalle raportointikaudelle suunnitellut kansallisen rekisterin päivitykset.

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Rekisterin ylläpitoa ja päivittämistä varten on varattu säännöllisiä aikoja

(jos näin on, täsmentäkää)

Kyllä/Ei

Rekisteri päivitetään ohjelmiston päivityksen yhteydessä

Kyllä/Ei

Kuvailkaa seuraavalle raportointikaudelle suunnitellut päivitykset

Päivämäärä

Tarkoitus

 

 

 

 

 

 

7.5

Mahdolliset muut relevantit tiedot rekistereiden toiminnasta maassanne Jos on, täsmentäkää.

8.   Päästöoikeuksien jakamista koskevat järjestelyt – uudet osallistujat – laitosten sulkeminen

Kysymyksiin 8.1 ja 8.2 on vastattava kutakin direktiivin 2003/87/EY 9 ja 11 artiklan mukaista ilmoitusta ja päästöoikeuksien jakomenettelyä seuraavassa ensimmäisessä raportissa.

8.1

Kun tarkastellaan toteutunutta päästöoikeuksien jakoprosessia, kuvailkaa tärkeimpiä viranomaistenne saamia kokemuksia ja sitä, miten ajattelette niiden vaikuttavan lähestymistapaanne seuraavan päästöoikeuksien jakomenettelyn yhteydessä?

8.2

Onko teillä ehdotuksia tulevien ilmoitusmenettely- ja päästöoikeuksien jakoprosessien parantamiseksi koko EU:n tasolla?

8.3

Kuinka monta päästöoikeutta jaettiin taulukossa 1 luetelluille uusille osallistujille? Ilmoittakaa päästöoikeuksien jakamiseen liittyvä uuden osallistujan laitostunnus ja rekisteritapahtumatunnus.

Käyttäkää tähän kysymykseen vastatessanne tämän liitteen osassa 2 olevaa taulukkoa 1.

8.4

Montako päästöoikeutta oli jäljellä uusien osallistujien varannossa raportointikauden päättyessä ja millaista osuutta ne edustavat alkuperäisestä varannosta?

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa.

määrä raportointikauden päättyessä (31. joulukuuta kunakin vuonna)

 

Uusien osallistujien varannossa jäljellä olevien päästöoikeuksien osuus prosentteina

 

8.5

Jos maanne jakaa päästöoikeuksia muutoin kuin ilmaiseksi, selostakaa miten (selostakaa esimerkiksi, miten huutokauppa toteutetaan)?

8.6

Jos päästöoikeuksien jakomenetelmänä käytettiin huutokauppaa, kenellä oli oikeus osallistua huutokauppaan?

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa.

Ainoastaan kansalliset toiminnanharjoittajat

Kyllä/Ei

Ainoastaan ne, joilla on tili kansallisessa rekisterissä

Kyllä/Ei

Kaikki yhteisön toiminnanharjoittajat

Kyllä/Ei

Kaikki tarjouksentekijät, joilla on tili yhteisön rekisterissä

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

8.7

Jos päästöoikeuksien jakomenetelmänä käytettiin huutokauppaa, kuinka monta huutokauppaa järjestettiin raportointikauden aikana, kuinka monta päästöoikeutta huutokaupattiin kunkin huutokaupan aikana, mikä on niiden osuus kyseisen päästökauppakauden päästöoikeuksien kokonaismäärästä ja mikä oli päästökauppaoikeuden hinta kussakin huutokaupassa?

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa.

Käytettiinkö päästöoikeuksien jakomenetelmänä huutokauppaa

Kyllä/Ei

Jos vastaus on kyllä, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

Raportointikauden aikana järjestetyt huutokaupat (1. tammikuuta–31. joulukuuta)

 

Huutokaupattujen päästöoikeuksien määrä (jokainen huutokauppa erikseen)

 

Huutokaupan clearing-hinta (jokainen huutokauppa erikseen)

 

8.8

Jos päästöoikeuksien jakomenetelmänä käytettiin huutokauppaa, mitä tehtiin niille päästöoikeuksille, joita ei ostettu huutokaupassa?

8.9

Jos päästöoikeuksien jakomenetelmänä käytettiin huutokauppaa, miten tulot käytettiin?

8.10

Miten käsiteltiin niitä päästöoikeuksia, jotka oli jaettu, mutta joita ei ollut käytännössä myönnetty laitoksille, koska niiden toiminta päättyi raportointikauden aikana?

Kysymykseen 8.11 on vastattava direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen päästökauppakausien päättymisen jälkeen annettavassa ensimmäisessä raportissa.

8.11

Mitätöitiinkö tai huutokaupattiinko uusien osallistujien varantoon jääneet päästöoikeudet päästökauppakauden päättyessä?

8.12

Mahdolliset muut tiedot päästökauppaoikeuksien myöntämistä, uusia osallistujia ja laitosten sulkemista koskevista järjestelmistä maassanne Jos on, täsmentäkää.

9   Toiminnanharjoittajien palauttamat päästöoikeudet

9.1

Jos rekisterissä oleva tili suljettiin, koska ei ollut perusteltua olettaa, että laitoksen toiminnanharjoittaja palauttaisi enää päästöoikeuksia, kuvailkaa, miksi ei ollut perusteltua olettaa päästöoikeuksien palauttamista ja ilmoittakaa jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä (16).

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Tilin sulkemisen syy

Jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä [kt CO2 eq]

 

 

 

 

 

 

9.2

Onko muita relevantteja tietotoiminnanharjoittajien päästöoikeuksien palauttamisesta maassanne? Jos on, täsmentäkää.

10.   Päästövähennysyksiköiden (eru) ja sertifioitujen päästövähennysten (cer) käyttö yhteisön järjestelmässä

Kysymykseen 10.1 on vastattava sertifioitujen päästövähennysten osalta vuosittain vuonna 2006 toimitettavasta raportista lähtien ja päästövähennysyksiköitten osalta vuosittain vuonna 2009 toimitettavasta raportista lähtien.

10.1

Onko sellaisia päästövähennysyksiköitä tai sertifioituja päästövähennyksiä myönnetty, joiden osalta on jouduttu mitätöimään vastaava määrä päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti, koska yhteistoteutushankkeiden (JI) tai puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) hankkeiden toimet vähensivät tai rajoittivat välittömästi tai välillisesti direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästötasoja? Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa mitätöityjen päästöoikeuksien kokonaismäärä ja kyseessä olevien toiminnanharjoittajien kokonaismäärä erikseen 11 b artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti mitätöityjen päästöoikeuksien osalta.

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa.

 

Mitätöityjen päästöoikeuksien määrä

Toiminnanharjoittajien määrä

11 b artiklan 3 kohdan mukaisesti tehty mitätöiminen

 

 

11 b artiklan 4 kohdan mukaisesti tehty mitätöiminen

 

 

Kysymyksiin 10.2–10.3 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia:

10.2

Mitä päästövähennysyksiköitä tai sertifioituja päästövähennyksiä voidaan hyväksyä säännösten noudattamiseksi maassanne? Ilmoittakaa mahdolliset hankeluokat, joihin liittyviä päästövähennysyksiköitä tai sertifioituja päästövähennyksiä ei voida käyttää, lukuun ottamatta hankeluokkia, jotka jo mainitaan direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 3 kohdassa (ydinvoimahankkeet, maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätaloutta koskevat toiminnot).

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa.

Voidaan käyttää kaikista hankeluokista saatuja päästövähennysyksiköitä tai sertifioituja päästövähennyksiä.

Kyllä/Ei

Tietyistä hankeluokista saatuja päästövähennysyksiköitä tai sertifioituja päästövähennyksiä ei voi käyttää. Jos kyllä, tarkentakaa.

Kyllä/Ei

10.3

Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että asiaan kuuluvia kansainvälisiä kriteerejä ja ohjeita, mukaan luettuna Maailman patokomission (World Commission on Dams) vuoden 2000 loppuraportti, noudatetaan sellaisten vesivoimahankkeiden yhteydessä, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 20 MW?

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Hankkeiden osallistujilla on oikeudellinen velvollisuus noudattaa WCD:n ohjeita

Kyllä/Ei

WCD-ohjeiden noudattaminen varmistetaan (jos kyllä, ilmoittakaa tästä huolehtiva viranomainen, esim. toimivaltainen viranomainen tai nimetty kansallinen viranomainen)

Kyllä/Ei

Muita kansainvälisiä kriteereitä ja ohjeita on noudatettava suurten vesivoimahankkeiden yhteydessä? (jos kyllä, toimittakaa relevantit asiakirjat tai Internet-osoite)

Kyllä/Ei

Muu (täsmennettävä):

 

10.4

Onko muita relevantteja tietoja päästövähennysyksiköiden tai sertifioitujen päästövähennysten käytöstä yhteisön järjestelmässä maassanne? Jos on, täsmentäkää.

11.   Maksut

Kysymyksiin 11.1–11.4 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia.

11.1

Peritäänkö toiminnanharjoittajilta maksuja lupien myöntämisestä ja päivittämisestä? Jos peritään, antakaa tarkempia tietoja perittävistä luvista, kokonaistuloista ja tulojen käytöstä.

11.2

Peritäänkö toiminnanharjoittajilta maksuja päästöoikeuksien myöntämisestä? Jos peritään, antakaa tarkempia tietoja perittävistä luvista, kokonaistuloista ja tulojen käytöstä.

11.3

Peritäänkö rekisterin käytöstä mahdollisesti maksuja? Vastatkaa yksityiskohtaisesti.

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa.

Mitä seuraavista toimenpiteistä sovelletaan omassa maassanne? (Lisätkää tarvittaessa selityksiä.)

Maksuja peritään rekisterin käytöstä

Toiminnanharjoittajat: Kyllä/Ei

Yksityishenkilöt: Kyllä/Ei

Toiminnanharjoittajiin ja yksittäisiin henkilöihin sovelletaan erilaisia maksuja

Kyllä/Ei

Tilin avaamisesta peritään maksu (17)

Toiminnanharjoittajat: … EUR kerran/kauppakausi

Yksityishenkilöt: … EUR kerran/kauppakausi

Vuosittainen maksu tilin ylläpidosta (18)

Toiminnanharjoittajat: … EUR vuodessa

Yksityishenkilöt: … EUR vuodessa

Muut (täsmennettävä):

 

11.4

Onko muita relevantteja tietoja maksuista yhteisön järjestelmässä maassanne? Jos on, täsmentäkää.

12.   Direktiivin noudattamiseen liittyvät kysymykset

Kysymykseen 12.1 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia.

12.1

Ilmoittakaa asiaan liittyvät kansalliset säännökset ja seuraamukset, joista on määrätty päästökauppadirektiivin 16 artiklan 1 kohdan nojalla.

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

Rikkomisen laji

Kansalliset säännökset

Maksut [EUR]

Vankeus [kk]

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Toiminta ilman lupaa

 

 

 

 

 

Tarkkailu- ja raportointivelvoitteiden rikkominen

 

 

 

 

 

Laitoksen muutoksia koskevien ilmoitusten laiminlyönti

 

 

 

 

 

Muut (täsmennettävä)

 

 

 

 

 

12.2

Jos kansallisten säännösten rikkomisesta määrättiin seuraamuksia päästökauppadirektiivin 16 artiklan 1 kohdan nojalla, ilmoittakaa asiaan kuuluvat kansalliset säännökset ja määrätyt seuraamukset.

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa. Lisätkää rivejä tarvittaessa.

 

 

Määrätty seuraamus

Rikkominen

Kansalliset säännökset

Maksut [EUR]

Vankeus [kk]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3

Antakaa sellaisten toiminnanharjoittajien nimet, joille määrättiin päästökauppadirektiivin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti liikapäästösakkoja.

Tähän kysymykseen vastattaessa riittää viittaus päästökauppadirektiivin 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkistettuihin tietoihin.

12.4

Onko muita relevantteja tietoja päästökauppadirektiivin noudattamisesta maassanne? Jos on, täsmentäkää.

13.   Päästöoikeuksien oikeudellinen luonne ja verokohtelu

Kysymyksiin 13.1–13.8 on vastattava 30. kesäkuuta 2007 mennessä toimitettavassa raportissa ja sitä seuraavissa raporteissa, jos raportointikaudella on tapahtunut muutoksia.

13.1

Mikä on päästöoikeuksien oikeudellinen luonne (hyödyke/rahoitusväline) varainhoitoasetusta sovellettaessa?

13.2

Mikä on päästöoikeuksien ja päästöjen oikeudellinen asema kirjanpitotarkoituksia varten?

13.3

Onko päästöoikeuksia varten laadittu tai hyväksytty erityisiä kirjanpitosääntöjä? Jos on, kuvatkaa niitä lyhyesti.

13.4

Sovelletaanko päästöoikeuksia koskeviin liiketoimiin arvonlisäveroa?

13.5

Sovelletaanko päästöoikeuksien myöntämiseen arvonlisäveroa?

13.6

Jos maanne jakaa päästöoikeuksia maksua vastaan, onko maksu arvonlisäveron alainen?

13.7

Sovelletaanko päästöoikeuksiin liittyvien liiketoimien yhteydessä syntyviin voittoihin tai tappioihin erityistä tuloveroa (erityistariffeja)?

13.8

Onko muita relevantteja tietoja päästöoikeuksien oikeudellisesta luonteesta ja niiden verokohtelusta maassanne? Jos on, täsmentäkää.

14.   Kaikki päästöoikeusdirektiivin 17 artiklan mukaisesti saadut tiedot

14.1

Miten saatetaan yleisön saataville päästöoikeuksien jakamiseen liittyvät päätökset, sellaisiin hanketoimiin liittyvät tiedot, joihin jäsenvaltio osallistuu tai joihin se valtuuttaa yksityiset tai julkiset yhteisöt osallistumaan, ja kasvihuonekaasujen päästöluvissa vaaditut ja toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevat päästöraportit?

Käyttäkää vastatessanne seuraavaa taulukkoa.

Tietojen luonne

Yleisön saatavilla olevat tiedot

Missä tiedot ovat saatavilla?

Internet (19)

Virallinen julkaisu (20)

Muu (täsmentäkää)

Jakosäännöt

Kyllä/ei/ainoastaan pyynnöstä

 

 

 

Kansallisen jakosuunnitelman taulukko

Kyllä/ei/ainoastaan pyynnöstä

 

 

 

Muutokset laitosluetteloon

Kyllä/ei/ainoastaan pyynnöstä

 

 

 

Todennetut päästöraportit

Kyllä/ei/ainoastaan pyynnöstä

 

 

 

Hanketoimet

Kyllä/ei/ainoastaan pyynnöstä

 

 

 

Kasvihuonekaasujen päästöluvat

Kyllä/ei/ainoastaan pyynnöstä

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 2216/2004 liitteessä XVI pyydetyt tiedot

Kyllä/ei/ainoastaan pyynnöstä

 

 

 

Muut (täsmennettävä):

 

 

 

 

14.2

Onko muita relevantteja tietoja tietojen saatavuudesta päästökauppadirektiivin 17 artiklan nojalla maassanne? Jos on, täsmentäkää.

15.   Muut havainnot

15.1

Onko maassanne toteutettu julkisia tutkimuksia EU:n päästökauppajärjestelmän täytäntöönpanosta ja kehittämisestä? Jos on, ilmoittakaa asiakirja, viite tai Internet-linkki sekä lyhyt yhteenveto tutkimuksesta.

15.2

Onko erityisiä täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä, joita on maassanne pidetty ongelmallisina? Jos on, täsmentäkää.

OSA 2

Taulukko 1

Muutokset laitosluetteloon

Jäsenvaltio:

Raportointikausi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Laitos

Toiminnanharjoittaja

Tärkein liitteen I toiminto (21)

Muut liitteen I toiminnot (21)

Tärkein muu kuin liitteen I toiminto (22)

Muutos verrattuna kansalliseen jakosuunnitelmaan kuuluviin laitoksiin (23)

Jaetut tai myönnetyt päästöoikeudet (24)

Rekisteritapahtuma- tunnus (25)

Lupatunnus

Laitos-tunnus

Nimi

Määrä

Vuosi /vuodet

 

 

 

 

 


Taulukko 2:

Sovelletut tarkkailumenetelmät (ainoastaan sellaisten laitosten osalta, jotka tuottavat kumulatiivisesti 50 prosenttia päästökauppajärjestelmään kuuluvista kokonaispäästöistä. Tietoja ei tarvitse toimittaa sellaisista lähteistä näissä laitoksissa, joiden vuosipäästöt ovat alle 25 hiilidioksidiekvivalenttitonnia)

Jäsenvaltio:

Raportointikausi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Laitos

Päästölähde

Valittu määrittämistaso (30)

Arvot

Lupatunnus

Laitostunnus

Tärkein liitteen I toiminto (26)

Kokonaispäästöt vuodessa (27)

Liitteen I toiminto (28)

Polttoaine- tai toimintotyyppi (29)

Siihen liittyvät päästöt (27)

Toimintotiedot

Päästökerroin

Nettolämpöarvo

Hapettumiskerroin

Päästökerroin

Nettolämpöarvo

Hapettumiskerroin

t CO2

t CO2

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Arvo

Yksikkö (31)

Arvo

Yksikkö (32)

%

 

 

 

 


Taulukko 3:

Sovelletut tarkkailumenetelmät niiden laitosten osalta, joissa ei ole voitu käyttää päätöksen 2004/156/EY 4.2.2.1.4 kohdan taulukossa I määriteltyjä vähimmäismäärittämistasoja

Jäsenvaltio:

Raportointikausi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

Laitos

Kokonaispäästöt vuodessa

Tarkkailuparametri, jota muutos koskee (34)

Vähimmäismäärittämistaso päätöksen 2004/156 mukaan

Sovellettu määrittämistaso

Alemman määrittämistason käytön syy (35)

Alemman määrittämistason käyttöluvan päättymisajankohta (36)

Lupatunnus

Laitostunnus

Liitteen I toimint (33)

t CO2

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Kuukausi/vuosi

 

 

 


Taulukko 4:

Tarkkailumenetelmän muuttaminen väliaikaisesti

Jäsenvaltio:

Raportointivuosi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Laitos

Liitteen I toiminto (37)

Kokonaispäästöt vuodessa

Tarkkailuparametri, jota muutos koskee (38)

Alkuperäinen hyväksytty menetelmä

Väliaikaisesti sovellettu menetelmä

Väliaikaisen muutoksen syy (39)

Laitoksen väliaikainen sulkeminen järjestelmän ulkopuolelle, kunnes asianmukaisen määrittämistason soveltamista jatketaan

Alku

Loppu

Lupatunnus

Laitostunnus

 

t CO2

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Kuukausi/vuosi

Kuukausi/vuosi

 

 

 

 

 


Taulukko 5

Jatkuvaa päästömittausta soveltavien laitosten määrä

Jäsenvaltio:

Raportointivuosi:


A

B

C

D

Tärkein liitteen I toiminto (40)

< 50 000 t CO2e

50 000–500 000 t CO2 e

> 500 000 t CO2 e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Taulukko 6:

Päästökauppadirektiivin 14 artiklan 3 kohdan mukaiset päästöraportit, joita ei ole todennettu tyydyttäviksi

Jäsenvaltio:

Raportointivuosi:


A

B

C

D

E

F

G

Laitos

Laitosten ilmoittamat päästöt

Palautetut päästöoikeudet

Toiminnanharjoittajien päästöoikeustilille jäädytetyt päästöoikeudet

Syy, jonka takia päästöraporttia ei ole todennettu (41)

Toimivaltaisen viranomaisen tekemät korjaukset todennettuihin päästöihin

Lupatunnus

Laitostunnus

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


Taulukko 7:

Laitokset, joiden osalta päästöraportteja ei ole toimitettu raportointikauden 31. maaliskuuta mennessä

Jäsenvaltio:

Raportointivuosi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tärkein liitteen I toiminto (42)

< 50 000 t CO2e

50 000–500 000 t CO2 e

> 500 000 t CO2e

Toimittamattomien päästöraporttien määrä

Jaetut päästöoikeudet

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustileille jäädytetyt päästöoikeudet

Toimittamattomien päästöraporttien määrä

Jaetut päästöoikeudet

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustileille jäädytetyt päästöoikeudet

Toimittamattomien päästöraporttien määrä

Jaetut päästöoikeudet

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustileille jäädytetyt päästöoikeudet

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 


(1)  Jos laitoksessa suoritetaan useampaa kuin yhtä toimintoa, laitos olisi laskettava mukaan ainoastaan kerran tärkeimmän liitteen I toiminnon yhteydessä.

(2)  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 59, 26.2.2004, s. 1.

(4)  Jätetyypit olisi raportoitava käyttäen yhteisön jäteluettelon luokittelua. Yhteisön jäteluettelosta tehtiin 3 päivänä toukokuuta 2000 komission päätös 2000/532/EY, jolla korvattiin jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehty komission päätös 94/3/EY sekä vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehty neuvoston päätös 94/904/EY annettu 22 päivänä joulukuuta 1994.

(5)  Ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus (United Nations Framework Convention on Climate Change)

(6)  Euroopan epäpuhtauspäätösrekisteri (komission päätös 2000/479/EY, 17.7.2000) (EYVL L 192, 28.7.2000, s. 36).

(7)  Kansalliset päästörajat (direktiivi 2001/81/EY) (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22).

(8)  Suuret polttolaitokset (direktiivi 2001/80/EY) (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1).

(9)  Ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelma

(10)  European Co-operation for Accreditation’s (EA) Guidance on the application of EN 45011 Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestön ohjeet standardin EN45011 soveltamisesta.

(11)  EUVL L 386, 29.12.2004, s. 1.

(12)  Tämä koskee myös kolmansien tahojen (kuten postien tai notaarien) suorittamia henkilöllisyyden tarkistuksia, joissa hakijan on esiinnyttävä henkilökohtaisesti.

(13)  Myös sähköiset menettelyt.

(14)  Tämä koskee myös kolmansien tahojen (kuten suurlähetystöjen) suorittamia henkilöllisyyden tarkistuksia, joissa hakijan on esiinnyttävä henkilökohtaisesti.

(15)  Myös sähköiset menettelyt.

(16)  Jos jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä ei ole tiedossa, arvioikaa jäljellä olevat päästöoikeudet viimeisimmän todennetun päästöraportin, tilillä edelleen olevien päästöoikeuksien ja muiden toimivaltaisen viranomaisen käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(17)  Ilmoita myös relevantti kausi (kerran/päästökauppakausi).

(18)  Mikäli maksut riippuvat päästöoikeuksien jakamisesta, ilmoittakaa mahdollisesti perittävät vähimmäis- ja enimmäismaksut ja tähän liittyvä kaava.

(19)  Ilmoittakaa Internet-osoite

(20)  Ilmoittakaa otsikko.

(21)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Kaikki asiaankuuluvat toiminnot olisi ilmoitettava. Käyttäkää kysymyksen 3.3 yhteydessä olevassa taulukossa lueteltuja liitteessä I mainittujen toimintojen koodeja.

(22)  Laitoksen pääasiallinen toiminto voi olla jokin muu kuin liitteessä I mainittu toiminto. Täyttäkää taulukko soveltuvin osin.

(23)  Merkitkää, onko kyseessä ’uusi osallistuja’, ’laitoksen sulkeminen’, ’tai kapasiteetin raja-arvojen alapuolelle jäävät laitokset’

(24)  Ilmoittakaa uusien osallistujien osalta vuodet, joita varten päästöoikeuden jaettiin. Suljettujen laitosten osalta ilmoittakaa tarvittaessa jäljellä olevan päästökauppakauden aikana myönnetyt päästöoikeudet.

(25)  Uusien osallistujien osalta ilmoittakaa päästöoikeuksien jakamiseen liittyvä koodi.

(26)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Ilmoittakaa pääasiallinen liitteen I toiminto. Käyttäkää kysymyksen 3.3 yhteydessä olevassa taulukossa lueteltuja liitteen I toimintojen tunnuksia.

(27)  Mahdollisuuksien mukaan todennetut päästöt, muussa tapauksessa toiminnanharjoittajan ilmoittamat päästöt.

(28)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Liitteen I toiminto olisi ilmoitettava kunkin polttoaineen tai toimintotyypin osalta. Käyttäkää taulukossa I lueteltuja liitteen I toimintojen tunnuksia.

(29)  Kivihiili, maakaasu, teräs, kalkki, jne. Ilmoittakaa tiedot eri rivillä kunkin polttoaineen tai toiminnon osalta, jos laitoksessa käytetään enemmän kuin yhtä polttoainetta tai suoritetaan enemmän kuin yhtä toimintoa.

(30)  Täytetään ainoastaan, jos päästöt on laskettu.

(31)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, jne.

(32)  kJ/kg, kJ/m3, jne.

(33)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Ilmoittakaa tärkein liitteen I toiminto. Käyttäkää kysymykseen 3.3 liittyvässä taulukossa lueteltuja liitteen I toimintojen tunnuksia.

(34)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: toimintatiedot (AD), nettolämpöarvo (NCV), päästökerroin (EF), koostumustiedot (CD), hapettumiskerroin (OF), muuntokerroin (CF). Jos useat laitoksen arvoista muuttuvat, ilmoittakaa tiedot eri riveillä.

(35)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: ei ole teknisesti toteutettavissa, suhteettoman korkeat kustannukset, muu (tarkentakaa).

(36)  Jos alemman määrittämistason käyttö on sallittua vain rajoitetun ajan, ilmoittakaa päättymisajankohta. Muutoin jättäkää tyhjäksi.

(37)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Mainitkaa tärkein toiminto. Käyttäkää kysymykseen 3.3 liittyvässä taulukossa I lueteltuja liitteen I toimintojen tunnuksia.

(38)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: toimintotiedot (AD), nettolämpöarvo (NCV), päästökerroin (EF), koostumustiedot (CD), hapettumiskerroin (OF), muuntokerroin (CF); jos useat laitoksen arvoista muuttuvat, ilmoittakaa tiedot eri riveillä.

(39)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: virhe mittauslaitteissa (FMD), tilapäinen tiedonpuute (TLD), muutokset laitoksen, polttoaineen jne. tyypissä. (CIF), muut (tarkentakaa).

(40)  Liitteen I toimintojen tunnukset on selitetty kysymykseen 3.3 liittyvässä taulukossa. Jos laitoksessa suoritetaan useampaa kuin yhtä toimintoa, laitos olisi laskettava mukaan ainoastaan kerran tärkeimmän liitteen I toiminnon yhteydessä.

(41)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: ilmoitetuissa tiedoissa on ristiriitaisuuksia ja aineellisia virheitä (NFI), tietoja ei ole kerätty sovellettavien tieteellisten normien mukaisesti (NASS), laitoksen asiaankuuluvat tiedot eivät ole täydellisiä eivätkä/tai yhdenmukaisia (RNC), todentajalla ei ollut pääsyä kaikkiin todennettaviin kohteisiin ja tietoihin (VNA), raporttia ei ole toimitettu (NR), muut (tarkentakaa).

(42)  Liitteen I toimintojen tunnukset on selitetty kysymykseen 3.2 liittyvässä taulukossa. Jos laitoksessa suoritetaan useampaa kuin yhtä toimintoa, laitos olisi laskettava mukaan ainoastaan kerran tärkeimmän liitteen I toiminnon yhteydessä.”


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/64


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä marraskuuta 2006,

UHF-taajuusalueella toimivien radiotaajuustunnistuslaitteiden (RFID-laitteiden) käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5599)

(2006/804/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (jäljempänä ”radiotaajuuspäätös”) (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Radiotaajuustunnistusteknologia (jäljempänä ”RFID-teknologia”), jota käytetään erityistyyppisissä lyhyen kantaman laitteissa, voi tarjota merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä Euroopassa. RFID-teknologia antaa mahdollisuuden erilaisiin sovelluksiin, joihin kuuluvat muun muassa automaattinen tavarantunnistus, omaisuuden jäljitys, turva- ja hälytysjärjestelmät, jätehuolto, lähestymisanturit, varkaudenestojärjestelmät, paikannusjärjestelmät, tiedonsiirto käsikäyttöisiin laitteisiin ja langattomat ohjausjärjestelmät. Kehittämällä UHF-alueella toimivaan RFID-teknologiaan perustuvia laitteita myötävaikutetaan tietoyhteiskunnan kehittymiseen ja innovointiin EY:ssä.

(2)

On tarpeen luoda yhdenmukaiset edellytykset UHF-RFID-laitteiden käyttämien radiotaajuuksien saantiin ja oikeusvarmuus näiden taajuuksien saatavuudesta, jotta UHF-RFID-teknologiaa hyödyntävät tuotteet voidaan tunnistaa ja RFID-teknologiaan liittyvät palvelut voivat toimia koko Euroopassa. Toimivien sisämarkkinoiden varmistaminen edistää RFID-teknologian nopeaa ja menestyksekästä käyttöönottoa vahvistamalla mittakaavaetuja ja rajatylittävää käyttöä.

(3)

Tämä päätös koskee ainoastaan sellaisia RFID-järjestelmiä, joissa laitteilla, jotka kiinnitetään tunnistettaviin esineisiin, ei ole omaa energialähdettä radiosignaalien lähettämistä varten, vaan ne lähettävät signaaleja käyttämällä lukijalaitteiden niihin säteilemän energian uudelleen. Näin ollen ne eivät yleensä voi häiritä muita taajuuksien käyttäjiä kovinkaan paljon. Sen vuoksi ne voivat, haitallisia häiriöitä aiheuttamatta, käyttää yhteisiä taajuuskaistoja luvanvaraisten ja muiden palvelujen kanssa ja toimia rinnakkain muiden lyhyen kantaman laitteiden kanssa. Tästä syystä niiden käyttöön ei tulisi vaatia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (2) mukaista yksittäislupaa. Lisäksi on huomattava, että Kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännössä määritellyt radioviestintäpalvelut ovat RFID-laitteisiin nähden etusijalla, eikä vaatimuksena ole, että RFID-laitteita on suojattava näiden palvelujen aiheuttamilta häiriöltä. RFID-järjestelmät eivät sen sijaan saa häiritä radioviestintäpalveluja. Koska RFID-laitteiden käyttäjille ei taata häiriösuojausta, RFID-laitteiden valmistajien vastuulla on suojata laitteet radioviestintäpalvelujen ja muiden sellaisten lyhyen kantaman laitteiden aiheuttamilta haitallisilta häiriöiltä, joita käytetään niihin sovellettavien yhteisön tai kansallisten säännösten mukaisesti. Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun direktiivin 1999/5/EY (3) (jäljempänä ”radio- ja telepäätelaitedirektiivi”) mukaan valmistajien on varmistettava, että RFID-laitteet käyttävät radiotaajuuksia tehokkaasti, jotta muille lyhyen kantaman laitteille ei aiheudu haitallisia häiriöitä.

(4)

Näin ollen komissio antoi 11 päivänä maaliskuuta 2004 Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssille CEPT:lle radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisen valtuutuksen (4) yhdenmukaistaa lyhyen kantaman laitteiden, kuten RFID-laitteiden, taajuuksienkäyttö. Saatuaan valtuutuksen CEPT esitti 15 päivänä marraskuuta 2004 julkaisemassaan raportissa (5) luettelon lyhyen kantaman laitteita koskevista vapaaehtoisista yhdenmukaistamistoimista Euroopan yhteisössä ja totesi, että jäsenvaltioilta vaaditaan velvoittavampaa sitoumusta, jonka avulla voidaan varmistaa CEPT:ssä saavutetun taajuuksien yhdenmukaistamisen oikeudellinen vakaus erityisesti RFID-laitteiden käyttämien UHF-taajuuksien osalta.

(5)

Taajuuskaistat, joita CEPT on ehdottanut yhdenmukaistettaviksi, on varattu radiotaajuustunnistukseen yhdenmukaistetulla standardilla EN 302 208 1999/5 EY mukaisesti. Standardissa kuvataan ”listen before talk” -tekniikka, jonka tavoitteena on saavuttaa riittävän tasoinen häiriönlievennys, jotta muille saman taajuuskaistan käyttäjille ei aiheutuisi haitallisia häiriöitä. Oletuksena on, että tätä standardia tai muita asianmukaisia yhdenmukaistettuja standardeja käytettäessä täytetään radio- ja telepäätelaitedirektiivin keskeiset vaatimukset.

(6)

Tämän päätöksen mukainen yhdenmukaistaminen ei sulje pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisia siirtymäaikoja tai radiotaajuuksien jakamisjärjestelyjä, jos se on perusteltua.

(7)

Taajuusspektrin käyttöön sovelletaan kansanterveyden suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/40/EY (6) ja neuvoston suositusta 1999/519/EY (7). Terveydensuojelun varmistamiseksi radiolaitteiden on oltava radio- ja telepäätelaitedirektiivin keskeisten vaatimusten mukaisia.

(8)

Teknologian nopean kehityksen ansiosta ilmestyy uusia UHF-RFID-laitteita ja vastaavia laitteita, jotka vaativat taajuusspektrin yhdenmukaistamisehtojen ajantasaistamista ottaen huomioon laitteiden taloudelliset edut sekä teollisuuden ja käyttäjien vaatimukset. Sen vuoksi on tarpeen pitää tämä päätös ajan tasalla, jotta voidaan vastata markkinoiden ja teknologiaan uuteen kehitykseen. Jos päätöksen mukauttaminen on uudelleentarkastelun perusteella tarpeellista, muutoksista päätetään radiotaajuuspäätöksessä täytäntöönpanotoimien toteuttamisesta säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Ajantasaistuksiin voi liittyä siirtymäaikoja, joiden avulla mahdollistetaan vallitsevien olojen mukauttaminen.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa UHF-alueella toimivien RFID-laitteiden käyttämien radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat ehdot.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)

”RFID-laitteilla” laitteita, joilla muun muassa jäljitetään ja tunnistetaan esineitä radiojärjestelmää käyttäen ja jotka koostuvat toisaalta esineisiin kiinnitetyistä passiivista laitteista (tunnisteista) ja toisaalta lähetin-vastaanotinyksiköistä (lukijoista), jotka aktivoivat tunnisteet ja vastaanottavat takaisin tulevaa tietoa;

2)

ilmaisulla ”häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti” sitä, ettei ole sallittua aiheuttaa häiriöitä radioviestintäpalveluille eikä vaatia, että näitä laitteita suojataan radioviestintäpalveluista peräisin olevilta haitallisilta häiriöiltä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta nimettävä ja annettava saataville ilman yksinoikeutta ja häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti taajuuskaistat RFID-laitteita varten tämän päätöksen liitteen mukaisilla erityisehdoilla.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat vaatia radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisia siirtymäaikoja ja/tai radiotaajuuksien jakamisjärjestelyjä.

3.   Tämä päätös ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta sallia taajuuskaistojen käyttö sellaisin ehdoin, jotka eivät ole yhtä rajoittavia kuin tämän päätöksen liitteessä esitetään.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava asianomaisten taajuuskaistojen käyttöä ja ilmoitettava havainnoistaan komissiolle, jotta tätä päätöstä voidaan arvioida hyvissä ajoin uudelleen.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(3)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.

(4)  CEPT:n valtuuttaminen selvittämään lyhyen kantaman laitteiden käyttöön varattujen taajuuskaistojen yhdenmukaistamisen jatkamista.

(5)  Euroopan sähköisen viestinnän komitean loppuraportti Euroopan komission valtuutettua CEPT:n selvittämään radiotaajuustunnistukseen käytettävien taajuuksien yhdenmukaistamista.

(6)  EUVL L 159, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59.


LIITE

UHF-taajuuskaista

Erityisehdot

Enimmäisteho/kentänvoimakkuus

Kanavaväli

Osakaista A: 865–865,6 MHz

100 mW ERP

200 kHz

Osakaista B: 865,6–867,6 MHz

2 W ERP

200 kHz

Osakaista C: 867,6–868 MHz

500 mW ERP

200 kHz

Kanavan keskitaajuudet ovat 864,9 MHz + (0,2 MHz × kanavanumero).

Kanavanumerot, jotka ovat saatavilla kutakin osakaistaa varten:

 

osakaista A: kanavanumerot 1–3;

 

osakaista B: kanavanumerot 4–13;

 

osakaista C: kanavanumerot 14–15.

Huomautus: Samaa laitetta saa käyttää useilla osakaistoilla.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/67


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä marraskuuta 2006,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5538)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/805/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/89/EY (3) säädetään yhteisön vähimmäistoimenpiteistä kyseisen taudin torjumiseksi. Siinä säädetään toimenpiteistä, jotka on toteutettava klassisen sikaruton taudinpurkauksen yhteydessä. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät jäsenvaltioiden suunnitelmat, jotka koskevat klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista sekä luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia tietyin edellytyksin.

(2)

Komissio teki 18 päivänä heinäkuuta 2003 klassisen sikaruton vastaisia suojatoimenpiteitä tietyissä jäsenvaltioissa koskevan päätöksen 2003/526/EY (4) näissä jäsenvaltioissa esiintyneiden sikaruton taudinpurkausten vuoksi. Päätöksessä vahvistetaan klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteet niiden jäsenvaltioiden alueilla, joilla tautia esiintyy luonnonvaraisissa sioissa, jotta estetään taudin leviäminen yhteisön muille alueille.

(3)

Kyseisten jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet klassisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Sen vuoksi ne toimittivat komissiolle tautia koskevat hävittämis- ja hätärokotussuunnitelmat sekä tarvittavat toimenpiteet, joilla tauti saadaan hävitettyä suunnitelmissa mainituilta alueilta, joilla tartuntoja esiintyy, ja joita on sovellettava kyseisillä alueilla sijaitsevilla sikatiloilla.

(4)

Kun otetaan huomioon epidemiologinen tilanne tietyillä Saksan, Ranskan ja Slovakian alueilla, on asianmukaista sisällyttää myös tähän päätökseen päätöksessä 2003/526/EY säädetyt, kyseisiä maita koskevat taudintorjuntatoimenpiteet, jotka liittyvät elävien sikojen sekä sikojen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähettämiseen.

(5)

Lisäksi klassista sikaruttoa on havaittu Bulgarian luonnonvaraisissa sioissa ja sikatiloilla, ja sen oletetaan olevan edelleen endeemistä kyseisissä populaatioissa. Ottaen huomioon Bulgarian liittyminen yhteisöön olisi säädettävä klassista sikaruttoa koskevista säännöksistä liittymispäivästä lukien.

(6)

Bulgaria on toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä torjuakseen kyseistä tautia direktiivissä 2001/89/EY säädettyjen toimenpiteiden mukaisesti ja toimittanut komission hyväksyttäväksi suunnitelmat, jotka koskevat klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamista koko Bulgarian alueella.

(7)

Kun otetaan huomioon tautiin liittyvä epidemiologinen tilanne Bulgariassa, tässä päätöksessä on asianmukaista säätää kyseisen maan koko aluetta koskevista taudintorjuntatoimenpiteistä.

(8)

Lisäksi tässä päätöksessä on asianmukaista säätää Bulgariasta peräisin olevan tuoreen sianlihan ja sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähetysten kieltämisestä, jotta estetään klassisen sikaruton leviäminen muille yhteisön alueille. Tällainen sianliha sekä sianlihavalmisteet ja raakalihavalmisteet olisi merkittävä erityismerkeillä, joita ei voi sekoittaa ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (5) säädettyyn sianlihan terveysmerkkiin eikä eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (6) säädettyyn sianlihan tunnistusmerkkiin. On kuitenkin asianmukaista, että tällaisia sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita voidaan lähettää muihin jäsenvaltioihin, jos ne käsitellään niin, että klassisen sikaruton aiheuttava virus häviää.

(9)

Jotta varmistetaan tämän päätöksen noudattaminen, jos jäsenvaltioon sovelletaan kieltoa, jonka mukaan se ei saa lähettää alueensa tietyistä osista tuoretta sianlihaa ja sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita, tässä päätöksessä olisi säädettävä tietyistä vaatimuksista, erityisesti todistusten antamisesta, jos halutaan lähettää tällaista lihaa, lihavalmisteita tai raakalihavalmisteita kyseisen jäsenvaltion alueen muista osista, joihin kieltoa ei sovelleta.

(10)

Päätöstä 2003/526/EY on muutettu monta kertaa. Sen vuoksi on asianmukaista kumota kyseinen päätös ja korvata se tällä päätöksellä.

(11)

Tätä päätöstä olisi tarkasteltava uudelleen sen perusteella, miten klassisen sikaruton tilanne kehittyy jäsenvaltioissa, ja erityisesti yhdeksän kuukauden kuluttua Bulgarian liittymisestä.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään tietyistä klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteistä Bulgariassa, Saksassa, Ranskassa ja Sloveniassa, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’.

Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta klassisen sikaruton hävittämissuunnitelmien ja tautia koskevien hätärokotussuunnitelmien soveltamista komission päätösten 2003/135/EY (7), 2004/832/EY (8), 2005/59/EY (9) ja 2006/800/EY (10) mukaisesti.

2 artikla

Kielto lähettää eläviä sikoja liitteessä luetelluilta alueilta

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläviä sikoja ei lähetetä sen alueelta muihin jäsenvaltioihin, paitsi jos siat tulevat

a)

muilta kuin liitteessä luetelluilta alueilta ja

b)

tilalta, jonne ei ole tuotu eläviä sikoja liitteessä luetelluilta alueilta lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana.

3 artikla

Sikojen siirrot ja kauttakulku asianomaisissa jäsenvaltioissa

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläviä sikoja ei lähetetä liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta saman jäsenvaltion muille alueille; tämä ei koske

a)

tiloja, joilla on tehty negatiivisin tuloksin kliinisiä tarkastuksia ja serologisia testejä klassisen sikaruton varalta 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti

b)

sikoja, jotka siirretään suoraan teurastamoon välitöntä teurastusta varten.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että sikojen kauttakuljetus liitteessä lueteltujen alueiden läpi tapahtuu ainoastaan pääteitä tai -rautateitä pitkin ja sikoja kuljettavia ajoneuvoja pysäyttämättä.

4 artikla

Kielto lähettää sian siemennestettä, munasoluja ja alkioita liitteessä luetelluilta alueilta

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavia ei lähetetä sen alueelta muiden jäsenvaltioiden alueelle:

a)

sikojen siemenneste, paitsi jos se on peräisin karjuista, joita on pidetty direktiivin 90/429/ETY (11) 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla ja tämän päätöksen liitteessä lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla hyväksytyllä keinosiemennysasemalla

b)

sikojen munasolut ja alkiot, paitsi jos ne ovat peräisin liitteessä lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla tilalla pidetyistä sioista.

5 artikla

Kielto toimittaa tiettyjä lähetyksiä liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta ja erityiset terveysmerkit

Asianomaisten jäsenvaltioiden, joilla on liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, on varmistettava, että

a)

liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta tulevaa tuoretta sianlihaa sekä tästä sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita ei lähetetä näiltä alueilta muihin jäsenvaltioihin

b)

tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettu tuore liha, lihavalmisteet ja raakalihavalmisteet on merkittävä erityisellä terveysmerkillä, joka ei saa olla soikean muotoinen ja jota ei saa sekoittaa

asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa säädettyyn sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden tunnistusmerkkiin eikä

asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa säädettyyn tuoreen sianlihan terveysmerkkiin.

6 artikla

Asianomaisia jäsenvaltioita koskevat terveystodistusvaatimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

neuvoston direktiivin 64/432/ETY (12) 5 artiklan 1 kohdassa säädetty jäsenvaltioiden alueelta lähetettyjen sikojen mukaan liitettävä terveystodistus täytetään seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 24 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/805/EY mukaisia eläimiä”.

b)

direktiivin 90/429/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetty jäsenvaltioiden alueelta lähetetyn sikojen siemennesteen mukaan liitettävä terveystodistus täytetään seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 24 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/805/EY mukaista siemennestettä”.

c)

komission päätöksen 95/483/EY (13) 1 artiklassa säädetty sian alkioiden ja munasolujen mukaan liitettävä terveystodistus täytetään seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 24 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/805/EY mukaisia alkioita/munasoluja (14)

7 artikla

Niitä jäsenvaltioita koskevat todistusvaatimukset, joilla on liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita

Jäsenvaltioiden, joilla on tämän päätöksen liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, on varmistettava, että tuoreella sianlihalla sekä sianlihasta koostuvilla tai sitä sisältävillä raakalihavalmisteilla ja lihavalmisteilla, joihin ei sovelleta 5 artiklassa säädettyä kieltoa ja joita lähetetään muihin jäsenvaltioihin,

a)

on neuvoston direktiivin 2002/99/EY (15) 5 artiklan 1 kohdan mukainen eläinlääkärintodistus ja

b)

on mukana komission asetuksen (EY) N:o 599/2004 (16) 1 artiklassa säädetty asianmukainen yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettu terveystodistus, jonka II osa on täytettävä seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 24 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/805/EY mukaista tuoretta sianlihaa sekä sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita.”

8 artikla

Tiloja ja kuljetusvälineitä koskevat vaatimukset liitteessä luetelluilla alueilla

Asianomaisten jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että

a)

direktiivin 2001/89/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisen, neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen luetelmakohdan säännöksiä sovelletaan tämän päätöksen liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilla sikatiloilla

b)

ajoneuvot, joita on käytetty tämän päätöksen liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta tulevien sikojen kuljetukseen, puhdistetaan ja desinfioidaan välittömästi kunkin kuljetuksen jälkeen, ja että liikenteenharjoittaja toimittaa desinfioinnista todisteet.

9 artikla

Liitteessä olevassa I osassa luetelluilta alueilta tulevien sikojen lähetyksiä koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että määräjäsenvaltio on antanut etukäteen suostumuksen, lähetysjäsenvaltio voi sallia liitteessä olevassa I osassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta tulevien sikojen lähetykset muilla kyseisessä osassa luetelluilla aluilla sijaitseville tiloille tai teurastamoihin, jos siat tulevat tiloilta,

a)

jonne ei ole tuotu eläviä sikoja lähetyspäivää välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana

b)

joilla virkaeläinlääkäri on tehnyt kliinisen tutkimuksen klassisen sikaruton varalta komission päätöksen 2002/106/EY (17) liitteessä olevan IV luvun A osassa sekä kyseisessä liitteessä olevan IV luvun D osan 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenettelyjen mukaisesti ja

c)

joilla on tehty negatiivisin tuloksin serologiset testit klassisen sikaruton varalta näytteistä, jotka on kerätty lähetettävistä sioista lähetyspäivää välittömästi edeltäneiden seitsemän päivän aikana. Tutkittavien sikojen vähimmäismäärän lähetettävien sikojen ryhmässä on oltava riittävä, jotta 10 prosentin seropositiivisuuden esiintyminen voidaan osoittaa 95 prosentin varmuudella.

Edellä olevaa c alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta sikoihin, jotka on tarkoitus lähettää suoraan teurastamoon välittömästi teurastettaviksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sikojen lähettämisen yhteydessä asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettu terveystodistus sisältää lisätiedot 1 kohdassa säädetyn kliinisen tutkimuksen, näytteenoton ja serologisen testauksen päivämääristä, testattujen näytteiden lukumäärästä, käytetystä testityypistä ja testin tuloksista.

10 artikla

Liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta tulevia tiettyjä lähetyksiä koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, voivat sallia näillä alueilla sijaitsevilta tiloilta tulevan tuoreen sianlihan sekä sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettämisen muihin jäsenvaltioihin, jos

a)

valmisteet on saatu ja käsitelty neuvoston direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti

b)

valmisteille on annettu eläinlääkärintodistus direktiivin 2002/99/EY 5 artiklan mukaisesti ja

c)

valmisteiden mukana on komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 säädetty asianmukainen yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettu terveystodistus, jonka II osa on täytettävä seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 24 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/805/EY mukainen valmiste”

11 artikla

Asianomaisia jäsenvaltioita koskevat tiedotusvaatimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean puitteissa komissiolle ja jäsenvaltioille tuloksista, jotka ne ovat saaneet liitteessä luetelluilla alueilla toteutetusta klassisen sikaruton serologisesta valvonnasta, josta säädetään komission hyväksymissä ja 1 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa klassisen sikaruton hävittämissuunnitelmissa tai hätärokotussuunnitelmissa.

12 artikla

Noudattaminen

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi, ja niiden on viipymättä tiedotettava toteutetuista toimenpiteistä sopivalla tavalla. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/526/EY.

14 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan yhdeksän kuukauden ajan.

15 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33 oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(3)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EUVL L 183, 22.7.2003, s. 46. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/327/EY (EUVL L 120, 5.5.2006, s. 24).

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005.

(7)  EUVL L 53, 28.2.2003, s. 47.

(8)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 62.

(9)  EUVL L 24, 27.1.2005, s. 46.

(10)  EUVL L 325, 24.11.2006, s. 35.

(11)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

(12)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(13)  EYVL L 275, 18.11.1995, s. 30.

(14)  Tarpeeton viivataan yli.”

(15)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(16)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 44.

(17)  EYVL L 39, 9.2.2002, s. 71.


LIITE

I   OSA

1.   Saksa

A.   Rheinland-Pfalz:

1.

Eifelissä

a)

Südliche Weinstraßen alue

b)

seuraavat kaupungit: Landau ja Pirmasens

c)

Germersheimin alueella seuraavat kunnat: Lingenfeld, Bellheim ja Germersheim

d)

Südwestpfalzin alueella seuraavat kunnat: Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land ja Thaleischweiler-Fröschen sekä paikkakunnat Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben ja Knopp-Labach.

2.

Pfalzissa

a)

seuraavat alueet: Ahrweiler ja Daun;

b)

Bitburg-Prümin alueella: Prümin kunta ja seuraavat paikkakunnat: Burbach, Balesfeld ja Neuheilenbach (Kyllburgin kunnassa);

c)

Cochem-Zellin alueella seuraavat kunnat: Kaisersesch ja Ulmen;

d)

Mayen-Koblenzin alueella: Vordereifelin kunta, Mendigin kunta länteen A 61-moottoritiestä ja Bundesstrasse B 262 -tiestä sekä Mayenin kaupunki länteen Bundesstrasse B 262 -tiestä ja pohjoiseen Bundesstrasse 258 -tiestä.

B.   Nordhein-Westfalen:

a)

Euskirchenin alueella seuraavat kaupungit: Bad Münstereifel, Mechernich ja Schleiden; ja seuraavat paikkakunnat: Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim ja Wißkirchen (Euskirchenin kaupungissa); sekä seuraavat kunnat: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall ja Nettersheim

b)

Rhein-Siegin alueella seuraava kaupungit: Meckenheim ja Rheinbach; Wachtbergin kunta sekä seuraavat paikkakunnat: Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfterin kunnassa), Buschhoven, Morenhoven, Miel ja Odendorf (Swisttalin kunnassa).

c)

Aachenin kaupunki: etelään A4- ja A544-moottoritiestä ja Bundesstrasse B1 -tiestä

d)

Bonnin kaupunki: valtatien B 56 ja moottoritien A 565 eteläpuolella (Bonn-Endenichistä Bonn-Poppelsdorfiin) ja valtatien 9 lounaispuolella;

e)

Aachenin alueella seuraavat kaupungit: Monschau ja Stolberg; sekä seuraavat kunnat: Simmerath ja Roetgen

f)

Dürenin alueella seuraavat kaupungit: Heimbach ja Nideggen ja seuraavat kunnat: Hürtgenwald ja Langerwehe.

2.   Ranska:

Bas-Rhinin ja Mosellen departementtien alue, joka sijaitsee länteen Reinistä ja Rein–Marne-kanavasta, pohjoiseen A4-moottoritiestä, itään Sarrejoesta ja etelään Saksan rajasta, sekä Holtzheimin, Lingolsheimin ja Eckbolsheimin kunnat.

II   OSA

Slovakia:

Seuraavien eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiirien (DVFA) alue: Trenčín (Trenčínin ja Bánovce nad Bebravoun piirit), Prievidza (Prievidzan ja Partizánsken piirit), Púchov (vain Ilavan piiri), Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirit), Zvolen (Zvolenin, Krupinan ja Detvan piirit), Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirit) sekä Veľký Krtíš.

III   OSA

Bulgaria:

Koko Bulgarian alue.


25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/74


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä marraskuuta 2006,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä ortosulfamuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5539)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/806/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2)

Isagro SpA toimitti 4 päivänä heinäkuuta 2005 Italian viranomaisille ortosulfamuroni-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3)

Italian viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseistä tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto näyttää alustavan tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/EY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-aineisto näyttää täyttävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta. Tämän jälkeen hakija on toimittanut asiakirja-aineiston direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4)

Tämän päätöksen tarkoituksena on vahvistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineisto täyttää periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset ja vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta mainitun direktiivin liitteessä III säädetyt tietovaatimukset.

(5)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission oikeutta pyytää hakijalta lisätietoja asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittua tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, joka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttää periaatteessa kyseisen direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaatimukset sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 6 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Asiakirja-aineisto täyttää myös kyseisen direktiivin liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta, kun otetaan huomioon ehdotetut käyttötarkoitukset.

2 artikla

Esittelevän jäsenvaltion on tutkittava kyseessä oleva asiakirja-aineisto yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä tutkimustensa päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineen lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/85/EY (EUVL L 293, 24.10.2006, s. 3).


LIITE

Tehoaine, jota tämä päätös koskee

Nro

Yleisnimi, CIPAC-tunnistenumero

Hakija

Soveltamisen alkamispäivä

Esittelevä jäsenvaltio

1

Ortosulfamuroni

CIPAC-nro: Ei vielä annettu

Isagro SpA

4. heinäkuuta 2005

IT


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/76


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2006/807/YUTP,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2006,

palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta 14 päivänä marraskuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisellä toiminnalla 2005/797/YUTP neuvosto on perustanut palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS), jonka kesto on kolme vuotta. EUPOL COPPSin operatiivinen vaihe alkoi 1 päivänä tammikuuta 2006.

(2)

Yhteisen toiminnan 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi päätettävä EUPOL COPPSin lopullisesta talousarviosta vuodelle 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

EUPOL COPPSin lopullinen talousarvio 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliselle ajanjaksolle on 2 800 000 euroa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 300, 17.11.2005, s. 65.