ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 325

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
24. marraskuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1726/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1727/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1728/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1729/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta firokoksibin ja triklabendatsolin osalta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1730/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, bentsoehapon (VevoVitall) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1731/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1732/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1733/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1734/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, viinialan vientitodistusten antamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1735/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1736/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

21

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Päätös N:o 1/2006, tehty 29 päivänä syyskuuta 2006, Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetun komitean liitteessä 1 olevan 11 luvun muuttamisesta

22

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2006, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista ja niihin liittyvistä arviointi- ja todentamisvaatimuksista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi maanparannusaineille (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5369)  ( 1 )

28

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2006, suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5468)  ( 1 )

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1726/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23 päivänä marraskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

67,2

096

65,2

204

29,0

999

53,8

0707 00 05

052

138,0

999

138,0

0709 90 70

052

166,8

204

111,0

999

138,9

0805 20 10

204

64,8

999

64,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,6

400

77,8

999

72,7

0805 50 10

052

52,9

388

46,4

528

34,4

999

44,6

0808 10 80

388

107,1

400

97,5

404

97,0

720

96,7

800

152,5

999

110,2

0808 20 50

052

87,8

720

51,2

999

69,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1727/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Euroopan yhteisön sekä Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 24 päivästä marraskuuta 2006 (1) alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

18,23 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

18,23 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1982

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

19,82

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

19,82

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

19,82

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1982

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1728/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuodeksi 2006/2007 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 958/2006 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 958/2006 8 artiklan 1 kohdan ja 23 päivänä marraskuuta 2006 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 958/2006 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 23 päivänä marraskuuta 2006 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 29,824 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 175, 29.6.2006, s. 49.


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1729/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta firokoksibin ja triklabendatsolin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan ja 4 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoilemat Euroopan lääkeviraston lausunnot

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Hevoseläimissä havaittavien firokoksibijäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevan hakemuksen arvioinnin perusteella ja tieteellisen validoinnin loppuun saattamiseksi katsotaan olevan asianmukaista sisällyttää kyseinen aine asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III hevoseläimiin kuuluvien lajien osalta.

(3)

Triklabendatsoli sisältyy asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I nautaeläinten ja lampaiden lihaksen, munuaisten ja maksan osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Kyseisten jäämien enimmäismäärien muuttamista koskevan hakemuksen arvioinnin perusteella katsotaan asianmukaiseksi sisällyttää triklabendatsoli kyseiseen liitteeseen ja muuttaa jäämien enimmäismääriä märehtijöiden lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava asetusta (ETY) N:o 2377/90.

(5)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukaisesti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1451/2006 (EUVL L 271, 30.9.2006, s. 37).

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

A.   Lisätään seuraavat aineet asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I:

2.   Antiparasiittiset aineet

2.1.   Sisäloislääkkeet

2.1.3.   Bentsimidatsolit ja probentsimidatsolit

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Triklabendatsoli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa ketotriklabendatsoliksi

Kaikki märehtijät (1)

225 μg/kg

Lihas

100 μg/kg

Rasva

250 μg/kg

Maksa

150 μg/kg

Munuaiset

B.   Lisätään seuraava aine asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III:

5.   Tulehduslääkkeet

5.1.   Tulehduskipulääkkeet

5.1.4.   Sulfonoidut fenyylilaktonit

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Firokoksibi  (2)

Firokoksibi

Hevoseläimet

10 μg/kg

Lihas

15 μg/kg

Rasva

60 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset


(1)  Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.”

(2)  Väliaikainen jäämän enimmäismäärä voimassa 1 päivään heinäkuuta 2007 asti.”


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1730/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

bentsoehapon (VevoVitall) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on esitetty liitteessä mainitun valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee bentsoehappovalmisteen (VevoVitall) hyväksymistä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (jäljempänä ’viranomainen’) totesi 9 päivänä joulukuuta 2005 antamassaan lausunnossa, että bentsoehapolla (VevoVitall) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön (2). Se totesi myös, ettei bentsoehappo (VevoVitall) aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan valmisteen käyttö parantaa porsaiden suoritusparametreja, esimerkiksi painon lisäystä tai rehun hyödyntämistä. Viranomaisen lausunnossa suositellaan käyttäjien turvallisuutta koskevia asianmukaisia toimenpiteitä. Sen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti. Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen kuuluvan eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevän tiedelautakunnan lausunto VevoVitall®-tuotteen turvallisuudesta ja tehosta vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti. Hyväksytty 30 päivänä marraskuuta 2005. The EFSA Journal (2005) 290, s. 1–13.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Alkuaineen (Se) enimmäispitoisuus mg kilogrammassa täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 prosenttia

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta/kg täysrehua

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (suoritusparametrien parantaminen: painon lisäys tai rehun hyödyntäminen)

4 d 210

DSM Special Products

Bentsoehappo

(VevoVitall)

 

Lisäaineen koostumus:

bentsoehappo (≥ 99,9 %)

 

Vaikuttavan aineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bentseenikarboksyylihappo, fenyylikarboksyylihappo, C7H6O2

CAS-numer: 65-85-0

Seuraavien enimmäispitoisuus:

Ftaalihappo: ≤ 100 mg/kg

Bifenyyli: ≤ 100 mg/kg

Raskasmetallit: ≤ 10 mg/kg

Arseeni: ≤ 2 mg/kg

 

Määritysmenetelmä  (1)

Käänteisfaasi-HPLC yhdessä UV-detektion kanssa

Porsaat

(vieroitetut)

5 000

5 000

Porsaiden täydennysrehut eivät saa sisältää bentsoehappoa yli 10 000 mg/kg.

Käyttöohjeissa on oltava seuraavat maininnat:

 

”Käytetään enintään 25 kg:n painoisille eläimille.”

 

”Bentsoehappoa sisältävää täydennysrehua ei saa syöttää porsaille sellaisenaan.”

 

”Lisäaine on lisättävä rehuseokseen esiseoksena.”

 

”Käyttäjien turvallisuus: on toteutettava toimenpiteet, joilla minimoidaan hengitettävän pölyn muodostuminen tästä lisäaineesta. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla.”

14.12.2016


(1)  Määritysmenetelmää koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavissa seuraavassa yhteisön vertailulaboratorion osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1731/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 14 päivänä elokuuta 1984 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2388/84 (2) vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä CN-koodeihin 1602 50 31 ja 1602 50 39 kuuluville ja kolmansiin maihin vietäville lihasäilykkeille voidaan myöntää erityistä vientitukea.

(2)

Mainitussa asetuksessa säädetään erityisesti, että säilykkeet on valmistettava maataloustuotteiden vientituen maksamisesta ennakolta 4 päivänä maaliskuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80 (3) 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen jalostettujen tuotteiden vientitukien ennakkomaksua koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset vahvistetaan maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (4) II osaston 3 luvussa.

(4)

Asetuksessa (ETY) N:o 565/80 vahvistetut toimenpiteet sekä asetuksen (EY) N:o 800/1999 II osaston 3 luvussa ja asetuksessa (ETY) N:o 2388/84 vahvistetut vastaavat soveltamista koskevat toimenpiteet on kumottu komission asetuksella (EY) N:o 1713/2006.

(5)

Vientituen saaminen edellyttää lisäksi, että säilykkeet valmistetaan yhteisöstä peräisin olevasta naudanlihasta ja että ne sisältävät säädetyn vähimmäisprosenttiosuuden naudanlihaa, lukuun ottamatta muita eläimenosia ja rasvaa.

(6)

Sen varmistamiseksi, että vientitukiedellytykset täyttävät säilykkeet valmistetaan yksinomaan naudanlihasta ja että tämä naudanliha on peräisin yhteisöstä, on välttämätöntä pitää kyseinen valmistus tulliviranomaisten valvonnassa yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (5) mukaisesti ja säilyttää tämän edellytyksen täyttyminen tuen maksamisen ehtona.

(7)

Tarkastusten avoimuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi erityisesti silloin, kun tarkastus tehdään jälkikäteen, on syytä edellyttää, että toimijat rekisteröivät ja päivittävät tiedot, joiden avulla säilykkeiden valmistamiseen tarkoitetun naudanlihan käyttöä voidaan seurata säilykkeiden valmistuserien perusteella.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

CN-koodeihin 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325, 1602 50 39 9125 ja 1602 50 39 9325 kuuluvien säilykkeiden, jäljempänä ’säilykkeet’, vientituen maksamiseen sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 800/1999 säännösten soveltamista.

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Säilykkeiden vientiin voidaan myöntää vientitukea vain, jos säilykkeet on valmistettu tulliviranomaisten valvonnassa ja tullitarkastusten alaisina asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 13 ja 14 kohdan merkityksessä.

2.   Valmistuksen ja viennin on tapahduttava tuen ennakkovahvistuksen sisältävän vientitodistuksen voimassaoloaikana.

3 artikla

Valmistusta koskevat erityiset edellytykset

1.   Toimijan on esitettävä tulliviranomaiselle ilmoitus, jossa se ilmaisee haluavansa asettaa lihaa tullivalvontaan säilykkeiden valmistusta ja niiden vientituella viemistä varten.

Ilmoituksessa on mainittava erityisesti raaka-aineena käytettävän lihan määrät, tunnistetiedot ja laji sekä varastointipaikka.

Liha on pakattava pahvilaatikoihin ja merkittävä siten, että se voidaan helposti tunnistaa ja yhdistää sen mukana olevaan ilmoitukseen.

2.   Heti 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta alkaen liha ja sen jalostusprosessi asetetaan tullivalvontaan. Tullivalvonta perustuu asiakirjatarkastuksiin sekä fyysisiin tarkastuksiin, joita voidaan suorittaa lihalle menettelyn aloittamisesta alkaen ja lihan varastoinnin tai valmistuksen aikana sekä näihin vaiheisiin liittyville ja erityisesti 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuille asiakirjoille.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 (6) 3 artiklaa sekä komission asetuksen (EY) N:o 2090/2002 (7) 2 artiklan 2 kohtaa, 3, 4, 5 ja 6 artiklaa, 8 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 11 artiklan ensimmäistä alakohtaa ja liitettä I sovelletaan soveltuvin osin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu liha on valmistuksen aloittamiseen asti pidettävä erillään kaikesta muusta naudanlihasta.

4.   Toimijan on pidettävä erillistä rekisteriä niistä saapuvista naudanlihaeristä, jotka on tarkoitettu säilykkeiden valmistukseen.

5.   Toimijan on ilmoitettava tulliviranomaiselle säilykkeiden valmistuspaikat ja -päivämäärät sekä tähän tarkoitukseen käytettävän naudanlihan määrä, tunnistetiedot ja laji.

6.   Säilykkeitä valmistettaessa valmistustilassa saa olla ainoastaan 1 kohdassa tarkoitettua lihaa.

7.   Toimijan on kunkin valmistetun säilyke-erän osalta pidettävä yllä rekisteriä, johon merkitään

a)

raaka-aineena käytetyn lihan laji, tunnistetiedot ja määrät; sekä

b)

kyseisestä lihasta valmistettujen säilykkeiden lukumäärä, tunnistetiedot, määrä ja laji.

Edellä b alakohdassa tarkoitetut tiedot merkitään tullivalvonnassa kuhunkin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen.

Tässä kohdassa säilyke-erällä tarkoitetaan samaan aikaan ja samanlaisissa olosuhteissa valmistettujen säilykkeiden kokonaisuutta.

8.   Kaikkien eri tuotteiden, joista haetaan tämän asetuksen mukaisesti vientitukea, yksityiskohtaiset valmistusohjeet on säilytettävä valmistuspaikassa. Toimijan on säilytettävä näitä asiakirjoja samoin kuin 7 kohdassa tarkoitettuja rekistereitä valmistusvuotta seuraavien vähintään kolmen kalenterivuoden ajan. Tulliviranomaisten on tarvittaessa saatava nämä asiakirjat käyttöönsä valvontaa varten.

9.   Valmistetut säilykkeet ovat tullivalvonnassa siihen asti, kun ne poistuvat yhteisön tullialueelta tai saapuvat johonkin asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklassa säädetyistä määräpaikoista.

4 artikla

Säilykkeiden ominaisuudet

Säilykkeiden on

oltava valmistettu yhteisöstä peräisin olevasta naudanlihasta, ja

sisällettävä vähintään 80 prosenttia naudanlihaa lukuun ottamatta muita eläimenosia ja rasvaa, ja

oltava pakattu nettoyksikköpainoltaan enintään 2 500 gramman peltipurkkeihin.

Lisäksi jäsenvaltion nimi, jossa tuote on valmistettu, on leimattava kohokuviona jokaiseen purkkiin selvästi näkyvällä tavalla jäsenvaltion yhdellä virallisella kielellä.

5 artikla

Lisävalvontatoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on määriteltävä säilykkeiden valmistuksen valvontaa koskevat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet ja annettava ne tiedoksi komissiolle. Niiden on erityisesti annettava kaikki tarvittavat säännökset sen varmistamiseksi, ettei käytettyjä raaka-aineita tai kyseisiä tuotteita voida korvata muilla.

6 artikla

Vientimuodollisuudet

1.   Tulliviranomainen merkitsee säilykkeiden vientiä koskevia tullimuodollisuuksia täytettäessä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen (tarkoitettujen ilmoitusten) numeron asetuksen (EY) N:o 800/1999 5 artiklassa tarkoitettuun vienti-ilmoitukseen (tarkoitettuihin vienti-ilmoituksiin) sekä kuhunkin ilmoitukseen liittyvien vietyjen säilykkeiden määrät ja tunnistetiedot.

2.   Vientiä koskevien tullimuodollisuuksien täyttämisen jälkeen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus (tarkoitetut ilmoitukset), joka (jotka) on täytetty 3 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, sekä vientitodistuksen (vientitodistusten) jäljennös lähetetään virkateitse vientitukien maksamisesta vastaavalle elimelle.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 221, 18.8.1984, s. 28. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1713/2006.

(4)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006.

(5)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  EYVL L 42, 16.2.1990, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 163/94 (EYVL L 24, 29.1.1994, s. 2).

(7)  EYVL L 322, 27.11.2002, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1454/2004 (EUVL L 269, 17.8.2004, s. 9).


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1732/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Euroopan yhteisön sekä Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 24 päivästä marraskuuta 2006 alkaen sovellettavat vientituet (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

19,82

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

19,82

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1982

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

19,82

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1982

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1982

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1982 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

19,82

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1982

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1733/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c, d, ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä VII mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 24 päivästä marraskuuta 2006 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

19,82

19,82


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1734/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

viinialan vientitodistusten antamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan ja 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 63 artiklan 7 kohdassa rajoitetaan vientituen myöntämistä viinialan tuotteille Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyssä maataloussopimuksessa sovittujen määrien ja menojen mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklassa vahvistetaan ne olosuhteet, joiden vallitessa komissio voi toteuttaa erityisiä toimenpiteitä kyseisessä sopimuksessa määrättyjen määrien tai käytettävissä olevan talousarvion ylittämisen välttämiseksi.

(3)

Komission 22 päivänä marraskuuta 2006 käytettävissä olevien vientitodistushakemuksia koskevien tietojen perusteella asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräalueiden 1) Afrikka, 3) Itä-Eurooppa ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 15 päivään tammikuuta 2007 asti käytettävissä oleva määrä on vaarassa ylittyä, jollei tuen ennakkovahvistamisen sisältävien vientitodistusten antamista rajoiteta. Tämän vuoksi olisi 16 päivän ja 21 päivän marraskuuta 2006 välisenä aikana jätettyihin hakemuksiin sovellettava yhtenäistä hyväksymisprosenttia ja keskeytettävä todistusten antaminen näitä alueita koskeville hakemuksille sekä hakemusten vastaanottaminen 16 päivään tammikuuta 2007 asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Viinialan tuen ennakkovahvistamisen sisältävät 16 päivän ja 21 päivän marraskuuta 2006 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 883/2001 mukaisesti jätetyt vientitodistushakemukset hyväksytään alueen 1) Afrikka osalta 54,04 prosenttiin, 3) Itä-Eurooppa osalta 45,52 prosenttiin ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 65,68 prosenttiin asti haetuista määristä.

2.   Keskeytetään 1 kohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden vientitodistusten antaminen 22 päivästä marraskuuta 2006 alkaen jätettyjen hakemusten osalta sekä 24 päivästä marraskuuta 2006 alkaen vientitodistuksia koskevien hakemusten vastaanottaminen määräalueiden 1) Afrikka, 3) Itä-Eurooppa ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 16 päivään tammikuuta 2007 asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2079/2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 6).

(2)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1735/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 935/2006 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 17 päivän ja 23 päivän marraskuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitettua ohran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1736/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 936/2006 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 17 päivän ja 23 päivän marraskuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitettua tavallisen vehnän vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/22


PÄÄTÖS N:o 1/2006,

tehty 29 päivänä syyskuuta 2006,

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetun komitean liitteessä 1 olevan 11 luvun muuttamisesta

(2006/798/EY)

KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 allekirjoitetun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 10 artiklan 5 kohdan,

Euroopan yhteisö on antanut uuden mittauslaitteita koskevan Europaan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY (1), ja Sveitsi on muuttanut lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä siten, että kyseiset säädökset katsotaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä vastaaviksi sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

liitteessä 1 oleva mittauslaitteita koskeva 11 luku olisi muutettava tätä kehitystä vastaavasti,

sopimuksen 10 artiklan 5 kohdan mukaan komitea voi muuttaa toisen osapuolen ehdotuksesta tämän sopimuksen liitettä 1,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1)

Muutetaan sopimuksen liitteessä 1 oleva mittauslaitteita koskeva 11 luku tämän päätöksen liitteessä A olevien säännösten mukaiseksi.

2)

Tämän kahtena kappaleena laadittavan päätöksen allekirjoittavat sopimuspuolten valtuuttamat komitean edustajat. Päätös tulee voimaan päivänä, jona myöhempi allekirjoituksista tehdään.

Allekirjoitettu Bernissä 29 päivänä syyskuuta 2006.

Sveitsin valaliiton puolesta

Heinz HERTIG

Allekirjoitettu Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2006.

Euroopan yhteisön puolesta

Andra KOKE


(1)  EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

Liitteessä 1 (tuotealat) olevan mittauslaitteita koskevan 11 luvun teksti olisi poistettava ja korvattava seuraavalla:

”I   JAKSO

LAIT, ASETUKSET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut säädökset

Euroopan yhteisö

Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, viljan hehtolitrapainon mittaamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 239, 25.10.1971, s. 1) ja myöhemmät muutokset

Neuvoston direktiivi 71/349/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, laivatankkien kalibrointia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 239, 25.10.1971, s. 15) ja myöhemmät muutokset

Neuvoston direktiivi 76/765/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, alkoholometrejä ja alkoholohydrometrejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 143) ja myöhemmät muutokset

Neuvoston direktiivi 86/217/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, moottoriajoneuvojen rengaspainemittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 152, 6.6.1986, s. 48) ja myöhemmät muutokset

Neuvoston direktiivi 75/106/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, tiettyjen nesteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 1) ja myöhemmät muutokset

Neuvoston direktiivi 75/107/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, mitta-astioina käytettäviä pulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 14) ja myöhemmät muutokset

Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 46, 21.2.1976, s. 1) ja myöhemmät muutokset

Neuvoston direktiivi 80/232/ETY, annettu 15 päivänä tammikuuta 1980, eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 51, 25.2.1980, s. 1) ja myöhemmät muutokset

Sveitsi

Ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (RS 941.281) ja myöhemmät muutokset

Ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (RS 941.281.1) ja myöhemmät muutokset

Sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säädökset

Euroopan yhteisö

Neuvoston direktiivi 2004/22/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, mittauslaitteista EUVL L 135, 30.4.2004) ja myöhemmät muutokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/103/EY, annettu 24 päivänä tammikuuta 2000, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (EYVL L 34, 9.2.2000, s. 17)

Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1988 annetulla neuvoston direktiivillä 88/665/ETY (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 42)

Neuvoston direktiivi 71/317/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, viidestä 50:een kilogrammaan olevia särmiömäisiä ja yhdestä grammasta 10:een kilogrammaan olevia lieriömäisiä kauppapunnuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 202, 6.9.1971, s. 14)

Neuvoston direktiivi 74/148/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1974, yhdestä milligrammasta 50 kilogrammaan olevia täsmäpunnuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 84, 28.3.1974, s. 3)

Neuvoston direktiivi 76/766/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, alkoholipitoisuustaulukoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 149)

Sveitsi

Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1993 (RO 1993 3149)

Ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RO 1994 3109)

Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RO 2006 1453)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (RO 2004 2093)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (RO 2006)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RO 2006 1525)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (RO 2006 1533)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (RO 2006 1545)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie thermique (RO 2006 1569)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de quantités de gaz (RO 2006 1591)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (RO 2006 1599)

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électrique (RO 2006 1613)

Ordonnance du 15 août 1986 sur les poids (RO 1986 2022), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä marraskuuta 1995 (RO 1995 5646)

II   JAKSO

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

Tämän sopimuksen 10 artiklassa perustettu komitea laatii ja päivittää luettelon vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista 11 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

III   JAKSO

Nimeävät viranomaiset

Sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut säädökset

Euroopan yhteisö:

Belgia:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Tanska:

National Agency for Enterprise and Housing

Saksa:

 

Kreikka:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Espanja:

Ministerio de Fomento

Ranska:

 

Mittauslaitteiden osalta:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie – Sous-direction de la métrologie

 

Valmispakkausten osalta:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

Irlanti:

 

Italia:

 

Luxemburg:

 

Alankomaat:

Minister van Economische Zaken

Itävalta:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugali:

 

Suomi:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Ruotsi:

Ruotsin hallituksen alainen:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Direktiivien 75/33/ETY ja 79/830/ETY osalta: Boverket

 

Direktiivin 77/95/ETY osalta: Vägverket

Yhdistynyt kuningaskunta:

Department of Trade and Industry

Sveitsi:

Office fédéral de métrologie (METAS)


Sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säädökset

Euroopan yhteisö:

Belgia:

Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken

Tanska:

National Agency for Enterprise and Housing

Saksa:

 

Kreikka:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Espanja:

Ministerio de Fomento

Ranska:

 

Irlanti:

 

Italia:

 

Luxemburg:

 

Alankomaat:

Minister van Economische Zaken

Itävalta:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugali:

 

Suomi:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Ruotsi:

Ruotsin hallituksen alainen:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Direktiivien 75/33/ETY ja 79/830/ETY osalta: Boverket

 

Direktiivin 77/95/ETY osalta: Vägverket

Yhdistynyt kuningaskunta:

Department of Trade and Industry

Sveitsi:

Office fédéral de métrologie (METAS)

IV   JAKSO

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämisessä noudatettavat erityiset periaatteet

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia nimetessään nimeävät viranomaiset noudattavat liitteessä 2, direktiivin 90/384/ETY liitteessä V ja direktiivin 2004/22/EY 12 artiklassa esitettyjä yleisiä periaatteita kyseisissä direktiiveissä tarkoitettujen tuotteiden osalta.

V   JAKSO

Lisämääräykset

1.   Tietojen vaihto

Edellä II jaksossa esitetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset toimittavat säännöllisin väliajoin jäsenvaltioille ja Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 90/384/ETY liitteessä II olevan 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Edellä II jaksossa esitetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset voivat pyytää direktiivin 90/384/ETY liitteessä II olevan 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

2.   Valmispakkaukset

Sveitsi tunnustaa II jaksossa esitettyjen yhteisön laitosten I jaksossa esitettyjen yhteisön säädösten mukaisesti suorittamat tarkastukset yhteisön valmispakkausten saattamiseksi Sveitsin markkinoille.

Euroopan yhteisö tunnustaa ilmoituksia koskevan Sveitsin säädöksen Ordonnance sur les déclarations (RS 941.281.1) 24–40 artiklassa määritellyn valmispakkausten ilmoitettujen määrien tilastollisen tarkastusmenetelmän direktiivien 75/106/ETY ja 76/211/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 78/891/ETY, liitteissä II määriteltyä yhteisön menetelmää vastaavaksi. Sveitsiläiset tuottajat, joiden valmispakkaukset ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja jotka on tarkastettu Sveitsin menetelmän perusteella, merkitsevän tunnuksen ’e’ Euroopan yhteisöön vietäviin tuotteisiinsa.

3.   Merkintä

3.1

Direktiivin 71/316/ETY säännöksiä koskee tässä sopimuksessa seuraava mukautus:

a)

liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sulkeissa olevaan tekstiin lisätään seuraava: ’Sveitsi CH’

b)

liitteessä II olevassa 3.2.1 kohdassa tarkoitettuja piirustuksia täydennetään ’CH’-merkin edellyttämillä kirjaimilla.

3.2

Tämän sopimuksen 1 artiklasta poiketen Sveitsin markkinoille saatettavien mittausvälineiden merkintöjä koskevat säännöt ovat seuraavat:

Kiinnitettävä merkintä on CE-merkintä tai kyseisen jäsenvaltion merkintä, joista säädetään direktiivin 71/316/ETY liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa.

4.   Direktiivissä 2004/22/EY tarkoitetut mittauslaitteet

4.1   Tietojen vaihto, markkinoiden valvonta ja hallinnollinen yhteistyö

Direktiivin 2004/22/EY 18 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden ja Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten on avustettava toisiaan markkinoiden valvontaa koskevien velvoitteidensa täyttämisessä.

Toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat erityisesti:

tietoja siitä, missä määrin niiden tutkimat laitteet ovat direktiivin 2004/22/EY säännösten mukaisia, sekä tällaisten tutkimusten tuloksista,

ilmoitettujen laitosten myöntämiä EY-tyyppitarkastustodistuksia ja suunnittelua koskevia EY-tarkastustodistuksia ja niiden liitteitä sekä jo myönnettyihin todistuksiin tehtyjä lisäyksiä, muutoksia ja poistoja,

ilmoitettujen laitosten myöntämiä laatujärjestelmien hyväksyntöjä sekä tietoja evätyistä tai perutuista laatujärjestelmistä,

ilmoitettujen laitosten laatimia arviointiraportteja, kun muut viranomaiset niitä pyytävät.

Jäsenvaltiot ja Sveitsi varmistavat, että kaikki tarvittavat todistuksiin ja laatujärjestelmien hyväksyntöihin liittyvät tiedot annetaan niiden ilmoittamien laitosten käyttöön.

Kunkin osapuolen on ilmoitettava toisille osapuolille ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka se on nimennyt huolehtimaan tällaisesta tietojenvaihdosta.

4.2   Tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajat, niiden edustajat tai markkinoille saattamisesta vastuussa olevat henkilöt ovat ainoastaan velvollisia säilyttämään kansallisten viranomaisten tarkastuksia varten tarvitsemat tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset jommankumman sopimuspuolen alueella vähintään kymmenen vuoden ajan tuotteen viimeisestä valmistuspäivästä.

Osapuolet sitoutuvat toimittamaan kaikki asianomaiset asiakirjat toisen osapuolen pyynnöstä.”


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2006,

tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista ja niihin liittyvistä arviointi- ja todentamisvaatimuksista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi maanparannusaineille

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5369)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/799/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi maanparannusaineille ja kasvualustoille tehdyllä komission päätöksellä 2001/688/EY (2) vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden ja niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten uudelleentarkastelu on tehty hyvissä ajoin ennen niiden voimassaoloajan päättymistä asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisesti.

(2)

Tämän uudelleentarkastelun valossa tuoteryhmä on aiheellista jakaa kahdeksi erilliseksi tuoteryhmäksi.

(3)

Päätös 2001/688/EY olisi siksi korvattava kahdella päätöksellä, joista toinen koskee maanparannusaineita ja toinen kasvualustoja.

(4)

Uudelleentarkastelun valossa maanparannusaineita koskevia arviointiperusteita ja vaatimuksia, joiden voimassaoloaika päättyy 28 päivänä elokuuta 2007, on myös aiheellista tarkistaa tieteellisen ja markkinoilla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(5)

Tarkistettujen ekologisten arviointiperusteiden ja vaatimusten olisi oltava voimassa neljän vuoden ajan.

(6)

On tarkoituksenmukaista sallia enintään 18 kuukauden pituinen siirtymäaika valmistajille, joiden tuotteille on myönnetty ympäristömerkki ennen 1 päivää lokakuuta 2006 tai jotka ovat hakeneet ympäristömerkkiä ennen kyseistä ajankohtaa, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”maanparannusaineet” kuuluvat aineet, joita lisätään paikan päällä maahan sen fysikaalisten ominaisuuksien ylläpitämiseksi tai parantamiseksi ja jotka saattavat parantaa maan kemiallisia ja/tai biologisia ominaisuuksia tai toimintaa.

2 artikla

Saadakseen asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisen yhteisön ympäristömerkin tuotteen on kuuluttava 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”maanparannusaineet” ja täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt ekologiset arviointiperusteet.

3 artikla

Tuoteryhmän ”maanparannusaineet” ympäristövaikutukset arvioidaan liitteessä vahvistettujen erityisten ekologisten arviointiperusteiden mukaisesti.

4 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”maanparannusaineet” annetaan tunnusnumero ”003”.

5 artikla

Kumotaan päätös 2001/688/EY.

6 artikla

Tuoteryhmään ”maanparannusaineet ja kasvualustat” kuuluville tuotteille ennen 1 päivää lokakuuta 2006 myönnettyjä ympäristömerkkejä voi käyttää 30 päivään huhtikuuta 2008 saakka.

Jos tuoteryhmään ”maanparannusaineet ja kasvualustat” kuuluvia tuotteita koskevia hakemuksia on toimitettu ennen 1 päivää lokakuuta 2006, kyseisille tuotteille voidaan myöntää ympäristömerkki 28 päivään elokuuta 2007 sovellettavien ehtojen mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa ympäristömerkkiä voi käyttää 30 päivään huhtikuuta 2008.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 242, 12.9.2001, s. 17. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/384/EY (EUVL L 127, 20.5.2005, s. 20).


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Testauksessa ja näytteenotossa on soveltuvin osin noudatettava maanparannusaineita ja kasvualustoja käsittelevän teknisen komitean CEN 223 kehittämiä testimenetelmiä siihen saakka, kunnes erityisryhmän CEN Task Force 151 ”Horizontal” ohjauksella laaditut asiaa koskevat horisontaaliset standardit ovat saatavilla.

Näytteenotossa on noudatettava CEN/TC 223:n kehittämiä menettelytapoja (WG 3), jotka CEN on määritellyt ja hyväksynyt standardissa EN 12579 – Soil Improvers and Growing Media – Sampling. Jos tarvitaan testausta tai näytteenottoa, jota nämä menetelmät ja näytteenottotekniikat eivät kata, hakemuksen arvioinnista vastaavan toimivaltaisen elimen tai toimivaltaisten elinten (jäljempänä ’toimivaltainen elin’) on ilmoitettava, mitä testaus- ja/tai näytteenottomenetelmiä se pitää hyväksyttävinä.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita testimenetelmiä, jos toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden. Jollei testejä mainita erikseen, tai jos niiden mainitaan olevan ainoastaan tarkastusta tai valvontaa varten, toimivaltaisen elimen on turvauduttava tapauksesta riippuen hakijan toimittamiin vakuutuksiin ja asiakirjoihin ja/tai riippumattomiin tarkastuksiin.

Hakemuksen arvioinnissa ja tässä liitteessä vahvistettujen arviointiperusteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa toimivaltaisten elinten suositellaan ottavan huomioon tunnustettujen ympäristönhallintojärjestelmien kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMASin tai ISO 14001 -standardin noudattaminen. (Huomautus: näiden hallintojärjestelmien soveltaminen ei ole pakollista).

Näiden perusteiden avulla pyritään edistämään:

uusiutuvien materiaalien käyttöä ja/tai jätemateriaalien keräyksestä ja/tai käsittelystä syntyvien orgaanisten aineiden kierrätystä ja siten kiinteän jätteen määrän minimoimista jätteen loppukäsittelyn yhteydessä (esim. kaatopaikoilla),

tuotteen käytöstä johtuvien, raskasmetalleista ja muista vaarallisista yhdisteistä ympäristölle aiheutuvien vahinkojen tai vaarojen vähentämistä.

Vaatimukset on asetettu tasolle, joka suosii ympäristömerkin myöntämistä maanparannusaineille, joiden ympäristövaikutukset ovat tavanomaista vähäisemmät tuotteen koko elinkaaren aikana.

EKOLOGISET ARVIOINTIPERUSTEET

1.   Ainesosat

Seuraavat ainesosat ovat sallittuja:

1.1   Orgaaninen aines

Tuotteelle voidaan myöntää ympäristömerkki ainoastaan, jos se ei sisällä turvetta ja jos sen orgaaninen aines on peräisin jätteen (siten kuin se on määritelty jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa neuvoston direktiivissä 75/442/ETY (1) ja sen liitteessä I) käsittelystä ja/tai uudelleenkäytöstä.

Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle tuotteen yksityiskohtainen koostumus ja toimitettava sille vakuutus edellä mainitun vaatimuksen noudattamisesta.

1.2   Lietteet

Tuotteet eivät saa sisältää puhdistamolietettä. Lietteet (muut kuin puhdistamolietteet) ovat sallittuja ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

Lietteet on luokiteltu joksikin seuraavista jätteistä Euroopan jäteluettelon mukaisesti (siten kuin se on määritelty jäteluetteloa koskevan päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta 16 päivänä tammikuuta 2001 tehdyssä komission päätöksessä 2001/118/EY (2)):

0203 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä

0204 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet sokerin jalostuksessa

0205 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet maidonjalostusteollisuudessa

0206 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa

0207 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)

Lietteet on lajiteltu yhdessä lähteessä, eli niihin ei ole sekoitettu jätevesiä tai lietteitä määrätyn tuotantoprosessin ulkopuolelta.

Raskasmetallien enimmäispitoisuudet käsittelemättömässä jätteessä (mg/kg kuivapaino) täyttävät arviointiperusteessa 2 esitetyt vaatimukset.

Lietteiden on täytettä kaikki muut tässä liitteessä määritellyt ympäristömerkin myöntämisperusteet, missä tapauksessa niiden katsotaan olevan riittävän stabiloituneita ja puhtaita.

Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle tuotteen yksityiskohtainen koostumus ja toimitettava sille vakuutus kunkin edellä mainitun vaatimuksen noudattamisesta.

1.3   Mineraalit

Mineraalit eivät saa olla peräisin:

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (3) mukaisesti ilmoitetuilta yhteisön tärkeinä pitämiltä alueilta,

luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY (4) mukaisista erityisistä suojelualueista ja direktiivin 92/43/ETY mukaisista suojelualueista koostuvaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvilta alueilta tai Euroopan yhteisön ulkopuolella sijaitsevilta vastaavilta alueilta, jotka kuuluvat biologisesta monimuotoisuudesta tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen vastaavien säännösten soveltamisalaan.

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle asianomaisen viranomaisen antama vakuutus tämän vaatimuksen noudattamisesta.

2.   Vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

Seuraavien alkuaineiden pitoisuuden on lopullisessa tuotteessa oltava kuiva-aineen painona mitattuna alhaisempi kuin seuraavat arvot:

Alkuaine

mg/kg kuivapaino

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (5)

2

Se (5)

1,5

As (5)

10

F (5)

200

Huom: Näitä raja-arvoja sovelletaan, ellei kansallisessa lainsäädännössä säädetä tiukemmista vaatimuksista.

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle asianmukaiset testausselosteet sekä vakuutus tämän vaatimuksen noudattamisesta.

3.   Fysikaaliset epäpuhtaudet

Lopullisen tuotteen (seulan silmäkoko 2 mm) lasi-, metalli- ja muovipitoisuuden on oltava alle 0,5 % kuiva-aineen painosta mitattuna.

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle asianmukaiset testausselosteet sekä vakuutus tämän vaatimuksen noudattamisesta.

4.   Typpi

Tuotteen kokonaistyppipitoisuus saa olla enintään 3 painoprosenttia, eikä epäorgaanisen typen osuus saa ylittää 20:tä prosenttia kokonaistyppipitoisuudesta (eli orgaanisen typen osuus ≥ 80 %).

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus tämän vaatimuksen noudattamisesta.

5.   Tuotteen käyttöominaisuudet

a)

Tuotteet on toimitettava kiinteässä muodossa ja niiden on sisällettävä vähintään 25 painoprosenttia kuiva-ainetta ja vähintään 20 prosenttia orgaanista ainesta kuivapainosta (hehkutushäviönä mitattuna).

b)

Tuotteet eivät saa vaikuttaa haitallisesti kasvien itämiseen tai kasvuun.

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus näiden vaatimusten noudattamisesta sekä asiaan liittyvät testausselosteet ja asiakirjat.

6.   Terveys ja turvallisuus

Tärkeimpien patogeenisten mikrobien määrä tuotteessa ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

Salmonella: ei saa esiintyä 25 grammassa,

Loismatojen munat: ei saa esiintyä 1,5 grammassa (6),

E. Coli: < 1 000 MPN/g (MPN: todennäköisin lukumäärä) (7),

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle asianmukaiset testausselosteet ja asiakirjat sekä vakuutus näiden vaatimusten noudattamisesta.

7.   Elinkelpoiset siemenet/lisääntyvät kasvinosat

Lopullinen tuote saa sisältää rikkaruohojen siemeniä ja lisääntymiskykyisiä kasvinosia enintään kaksi yksikköä litrassa.

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus näiden vaatimusten noudattamisesta sekä mahdolliset asiaan liittyvät testausselosteet ja/tai asiakirjat.

8.   Tuotteen mukana annettavat tiedot

Tuotteen mukana (riippumatta siitä, onko tuote pakattu vai pakkaamaton) on annettava seuraavat tiedot joko pakkaukseen kirjoitettuna tai erillisessä mukaan annettavassa tuote-esitteessä:

Yleistiedot:

a)

markkinoinnista vastaavan yrityksen nimi ja osoite;

b)

kuvaus, josta ilmenee tuotetyyppi ja joka sisältää ilmauksen ”MAANPARANNUSAINE”;

c)

valmistuserän tunniste;

d)

määrä (painona tai tilavuutena);

e)

tärkeimmät tuotteen valmistukseen käytetyt aineet (joiden osuus on enemmän kuin 5 % tilavuudesta).

Tarvittaessa tuotteen mukana on annettava seuraavat tuotteen käyttöä koskevat tiedot joko pakkaukseen kirjoitettuna tai erillisessä mukaan annettavassa tuote-esitteessä:

a)

suositeltavat säilytysolosuhteet ja viimeinen suositeltu käyttöpäivä;

b)

käsittelyn ja käytön turvallisuusohjeet;

c)

kuvaus tuotteen käyttötarkoituksesta ja mahdollisista käyttörajoituksista;

d)

ilmoitus tuotteen soveltuvuudesta tietyille kasvityypeille (esimerkiksi kalsifobiset tai kalsifiiliset kasvit);

e)

pH ja hiili-typpisuhde (C/N);

f)

ilmoitus orgaanisen aineksen stabiilisuudesta (stabiili tai erittäin stabiili) kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti;

g)

ilmoitus suositelluista käyttötavoista;

h)

harrastuskäytössä: suositeltu annostus kiloina tai litroina tuotetta pinta-alayksikköä (neliömetriä) kohden vuodessa.

Tietoja voidaan jättää pois ainoastaan jos hakija esittää sille asianmukaiset perustelut.

Huom: Tiedot on annettava, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä.

Yksityiskohtaiset tiedot

Parametri

Testimenetelmät

Määrä

EN 12580

Orgaanisten aineiden pitoisuus ja tuhka

EN 13039

Kokonaistyppi

prEN 13654/1-2

Hiili-typpisuhde (C/N)

C/N (8)

pH

EN 13037

Raskasmetallit (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni ja Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Märkä-/kuiva-ainepitoisuus

EN 13040

Salmonella

ISO 6579

Loismatojen munat

prXP X 33-017

E. Coli

ISO 11866-3

Stabiilisuus-/kypsyystesti (suoritettu testi on ilmoitettava tulosten yhteydessä)

n.a.

n.a.

=

CEN-menetelmää ei ole saatavilla

9.   Ympäristömerkissä olevat tiedot

Ympäristömerkin kentässä 2 on oltava seuraava teksti:

vähentää maaperän ja vesistöjen pilaantumista,

edistää materiaalien kierrätystä,

parantaa maaperän hedelmällisyyttä.


(1)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 47. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 47, 16.2.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(4)  EYVL L 59, 25.4.1979, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(5)  Näitä alkuaineita koskevia tietoja tarvitaan ainoastaan niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät teollisuusprosesseista peräisin olevia aineita.

(6)  Tuotteissa, joiden orgaaninen aines ei ole peräisin pelkästään puutarha- tai puistojätteestä.

(7)  Tuotteissa, joiden orgaaninen aines on peräisin pelkästään puutarha- tai puistojätteestä.

(8)  

Hiili

=

orgaaninen aines (EN 13039) × 0,58

n.a.

=

CEN-menetelmää ei ole saatavilla


24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä marraskuuta 2006,

suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5468)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/800/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 20 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/89/EY säädetään yhteisön vähimmäistoimista klassisen sikaruton torjumiseksi. Sen mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton primääritapauksen varmistumisen jälkeen kyseisen taudin hävittämissuunnitelma. Direktiivi sisältää lisäksi luonnonvaraisten sikojen hätärokottamista koskevia säännöksiä.

(2)

Klassista sikaruttoa esiintyy Bulgarian luonnonvaraisissa sioissa.

(3)

Bulgarian liittyminen huomioon ottaen olisi vahvistettava yhteisön tason toimenpiteitä, jotka koskevat klassisen sikaruton tilannetta kyseisessä maassa.

(4)

Bulgaria on perustanut ohjelman klassisen sikaruton kartoittamiseksi ja torjumiseksi koko maan alueella. Ohjelma on yhä käynnissä.

(5)

Bulgaria on myös toimittanut komissiolle hyväksymistä varten 31 päivänä toukokuuta 2006 suunnitelman luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton hävittämiseksi ja suunnitelman tällaisten sikojen hätärokottamiseksi koko Bulgarian alueella.

(6)

Komissio on tarkastellut kyseisiä Bulgarian toimittamia suunnitelmia ja todennut niiden täyttävän direktiivin 2001/89/EY vaatimukset.

(7)

Bulgarian liittyminen huomioon ottaen kyseiset suunnitelmat olisi hyväksyttävä siirtymätoimenpiteinä, joita sovelletaan liittymispäivästä alkaen yhdeksän kuukauden ajan.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista

Hyväksytään Bulgarian komissiolle 31 päivänä toukokuuta 2006 toimittama suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistetuilla alueilla.

2 artikla

Suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan

Hyväksytään Bulgarian komissiolle 31 päivänä toukokuuta 2006 toimittama suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistetuilla alueilla.

3 artikla

Noudattaminen

Bulgarian on toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Sen on ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan yhdeksän kuukauden ajan.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

1.   Alueet, joilla suunnitelma luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton hävittämiseksi pannaan täytäntöön:

Koko Bulgarian alue.

2.   Alueet, joilla suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan pannaan täytäntöön:

Koko Bulgarian alue.