ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 313

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
14. marraskuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1674/2006, annettu 13 päivänä marraskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1675/2006, annettu 13 päivänä marraskuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella V b (Färsaarten vedet)

3

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 ja jonka voimassaoloa on viimeksi jatkettu ja jota on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1095/2005, sekä asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoinnin kumoamisesta

5

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/773/YUTP, hyväksytty 13 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

15

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 951/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta (EUVL L 178, 1.7.2006)

16

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

14.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1674/2006,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13 päivänä marraskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

95,1

096

30,1

204

43,5

999

56,2

0707 00 05

052

133,5

204

49,7

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

109,1

204

130,0

999

119,6

0805 20 10

204

82,2

999

82,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,6

400

82,6

528

40,7

999

64,6

0805 50 10

052

51,9

388

62,1

528

41,7

999

51,9

0806 10 10

052

113,4

388

208,7

400

211,5

508

270,7

999

201,1

0808 10 80

096

29,0

388

67,4

400

106,1

404

100,1

720

73,5

800

141,3

999

86,2

0808 20 50

052

87,5

400

216,1

720

57,7

999

120,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1675/2006,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2006,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella V b (Färsaarten vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1), ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3), vahvistetaan kiintiöt vuodeksi 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2006 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2006 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan pitäminen aluksella, sen uudelleenlastaus ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1591/2006 (EUVL L 296, 26.10.2006, s. 1).


LIITE

Nro

51

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

WHB/05B-F.

Laji

Mustakitaturska (Micromesistius poutassou)

Alue

V b (Färsaarten vedet)

Päivämäärä

24 päivänä lokakuuta 2006


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

14.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/5


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 ja jonka voimassaoloa on viimeksi jatkettu ja jota on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1095/2005, sekä asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoinnin kumoamisesta

(2006/772/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin ja laajennetun tullin kantamisesta asetuksen (EY) N:o 703/96 mukaisesti kirjatulta tällaiselta tuonnilta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (2), jäljempänä ’soveltamisalan laajentamista koskeva asetus’, jonka soveltamisaikaa jatkettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1524/2000 (3),

ottaa huomioon luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista 20 päivänä tammikuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 (4), jäljempänä ’tullista vapauttamista koskeva asetus’, jonka soveltamisen voimassaoloaikaa jatkettiin asetuksella (EY) N:o 1524/2000, ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tullista vapauttamista koskevan asetuksen tultua voimaan eräät polkupyörien kokoonpanijat esittivät kyseisen asetuksen 3 artiklan nojalla pyyntöjä saadakseen vapautuksen polkumyyntitullista, sellaisena kuin se laajennettiin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin asetuksella (EY) N:o 71/97, jäljempänä ’laajennettu polkumyyntitulli’. Komissio on julkaissut Euroopan yhteisöjen/unionin virallisessa lehdessä luetteloja osapuolista (5), joiden osalta laajennettu polkumyyntitulli on suspendoitu tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti sellaisten oleellisten polkupyörän osien tuonnissa, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen.

(2)

Sen jälkeen, kun tutkimuksen kohteena olevista osapuolista viimeksi julkaistiin luettelo (6), on valittu tarkastelujakso. Tarkastelujaksoksi määritettiin 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välinen ajanjakso. Kaikille tarkastelun kohteena oleville osapuolille lähetettiin kyselylomake, jossa pyydettiin tietoja asianomaisena tarkastelujaksona suoritetusta kokoonpanotoiminnasta.

A.   AIEMMIN SUSPENDOIDUSTA TULLISTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAT PYYNNÖT

A.1   Hyväksyttävät vapauttamispyynnöt

(3)

Komissio sai jäljempänä olevassa taulukossa 1 luetelluilta osapuolilta kaikki niiden pyyntöjen hyväksyttävyydestä päättämiseen tarvittavat tiedot. Toimitetut tiedot tutkittiin ja tarkistettiin tarvittaessa asianomaisten osapuolten toimitiloissa. Tietojen perusteella komissio päätteli, että jäljempänä olevassa taulukossa 1 lueteltujen osapuolten esittämät pyynnöt ovat hyväksyttäviä tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Taulukko 1

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Puola

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Puola

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa

Puola

A568

Avantisbike – Fabrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portugali

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovakia

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovakia

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Alankomaat

A686

CSEKE Trade Kft.

Központi út 21–47., 1211 Budapest

Unkari

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo

Slovakia

A662

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warszawa

Puola

A696

Eurobike Kft.

Zengő utca 58., 7693 Pécs-Hird

Unkari

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Puola

A564

Firma Wielobranżowa ”Mexller” – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Puola

A697

Koliken Kft.

Széchenyi u. 103., 6400 Kiskunhalas

Unkari

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren

Alankomaat

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück

Saksa

A692

Manufacture de cycles du Comminges (MCC)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Ranska

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice

Tšekki

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373-71 Rudolfov

Tšekki

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Tšekki

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück

Saksa

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italia

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łęg-Witoszyn, 87-811 Fabianki

Puola

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Puola

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovenia

A630

(4)

Komission lopullisesti vahvistamat tosiseikat osoittavat, että 24 asianomaisen osapuolen polkupyörien kokoonpanotoiminnassaan käyttämien, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien osien arvo oli alle 60 prosenttia kaikkien niiden kokoonpanotoiminnassa käyttämien osien arvosta, mistä syystä ne eivät kuulu perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

(5)

Vaikka tosiseikat osoittavat viimeisen osapuolen osalta, että sen kokoonpanotoiminnassaan käyttämien, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien osien arvo oli yli 60 prosenttia kaikkien sen kokoonpanotoiminnassa käyttämien osien arvosta, lisäarvo oli yli 25 prosenttia valmistuskustannuksista. Näin ollen kyseisen osapuolen kokoonpanotoiminta jää perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle.

(6)

Edellä esitetyistä syistä ja tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellä olevassa taulukossa luetellut osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista.

(7)

Tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti taulukossa 1 luetellut osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista niiden esittämien pyyntöjen vastaanottopäivästä alkaen. Lisäksi niiden laajennetusta polkumyyntitullista syntynyttä tullivelkaa on pidettävä mitättömänä niiden esittämien vapauttamispyyntöjen vastaanottopäivästä alkaen.

(8)

Huomattakoon, että seuraavat viisi luettelossa 1 lueteltua osapuolta ovat ilmoittaneet komission yksiköille niiden nimen ja/tai sääntömääräisen toimipaikan muutoksesta tai kokoonpanotoiminnan siirrosta tarkastelujakson aikana:

”Athletic International Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Warsaw, Puola” on siirtänyt kokoonpanotoimintansa seuraavasti: ”Athletic Manufacturing Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Warsaw, Puola”,

”Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A., Rua do Casarão, 3750-869 Borralha, Portugali” on siirtänyt sääntömääräisen toimipaikkansa osoitteeseen ”Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã, Portugali”,

”CSEKE Trade Kft, Gyepsor u. 1., 1211 Budapest, Unkari” on siirtänyt sääntömääräisen toimipaikkansa osoitteeseen ”Központi út 21-47., 1211 Budapest, Unkari”,

”Firma Wielobranżowa ART-POL – Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Puola” on muuttanut nimensä seuraavasti: ”Firma Wielobranżowa ”Mexller” Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Puola”,

”PFIFF Vertriebs GmbH, Wilhelmstraße 58, 49610 Quakenbrück, Saksa”, on siirtänyt sääntömääräisen toimipaikkansa osoitteeseen ”Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück, Saksa”.

(9)

Todettiin, että kyseiset nimen ja/tai sääntömääräisen toimipaikan muutokset ja kokoonpanotoiminnan siirrot eivät vaikuttaneet kokoonpanotoimintaan tullista vapauttamista koskevan asetuksen säännösten osalta, joten komissio katsoo, että kyseisten muutosten ei pitäisi vaikuttaa laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamiseen.

A.2   Hylättävät vapauttamispyynnöt ja pyyntöjen peruuttamiset

(10)

Jäljempänä olevassa taulukossa 2 luetellut osapuolet ovat nekin esittäneet pyynnön saada vapautus laajennetusta polkumyyntitullista.

Taulukko 2

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

A.J. Maias Lda.

Estrada Nacional N.o 1 – Malaposta – Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portugali

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Puola

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser

Saksa

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovakia

A541

Maver Sp. z o.o.

ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Puola

A728

P.W.U.H. Sterna

ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Puola

A631

(11)

Neljä osapuolta ilmoitti komissiolle peruuttavansa vapauttamispyyntönsä.

(12)

Yksi osapuoli ei toimittanut pyynnön tarkasteluun tarvittavia tietoja. Tästä syystä ja tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio ilmoitti kyseiselle osapuolelle aikovansa hylätä sen vapauttamispyynnön. Osapuolelle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. Huomautuksia ei esitetty.

(13)

Toinen osapuoli ei käyttänyt polkupyörän osia polkupyörien tuotantoon tai kokoonpanoon tarkastelujaksolla, eikä se ilmoittanut komissiolle, että se tuhosi tai vei osat edelleen maasta, mikä on tullista vapauttamista koskevan asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädettyjen velvoitteiden vastaista. Asianomaiselle osapuolelle ilmoitettiin asiasta ja sille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Huomautuksia ei esitetty.

(14)

Koska taulukossa 2 luetellut osapuolet eivät täyttäneet tullista vapauttamista koskevan asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja tullista vapauttamisen edellytyksiä, komission on asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti hylättävä niiden vapauttamispyynnöt. Näin ollen tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklassa tarkoitetun laajennetun polkumyyntitullin suspendoiminen on päätettävä ja laajennettu polkumyyntitulli kannettava asianomaisten osapuolten esittämien pyyntöjen vastaanottopäivästä alkaen.

A.3   Lisätarkastelua edellyttävä vapauttamispyyntö

(15)

Taulukossa 3 mainittu osapuoli on sekin esittänyt pyynnön saada vapautus laajennetusta polkumyyntitullista.

Taulukko 3

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenia

A538

(16)

Komission yksiköt eivät voineet varmistaa, jääkö kyseisen osapuolen kokoonpanotoiminta perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, koska Ljubljanan piirituomioistuimen konkurssiasioiden osasto oli käynnistänyt konkurssimenettelyn osapuolta kohtaan.

(17)

Edellä esitetyistä syistä taulukossa 3 mainittu osapuoli olisi pidettävä edelleen tarkastelun kohteena olevien osapuolten luettelossa. Kyseisen osapuolen vapaaseen liikkeeseen luovutetuiksi ilmoittamien olennaisten polkupyörän osien tuonnissa sovellettavan polkumyyntitullin maksaminen olisi edelleen suspendoitava.

B.   AIEMMIN SUSPENDOIMATTOMASTA TULLISTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAT PYYNNÖT

B.1   Vapauttamispyynnöt, joita ei voida hyväksyä

(18)

Taulukossa 4 luetellut osapuolet ovat nekin esittäneet pyynnön saada vapautus laajennetusta polkumyyntitullista.

Taulukko 4

Nimi

Osoite

Maa

Firma Bikeland

ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Puola

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgia

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgia

(19)

Näiden osapuolten pyynnöt eivät täyttäneet tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä hyväksyttävyyden edellytyksiä.

(20)

Kahden pyynnön esittäjän polkupyörien kokoonpanotoiminnassa käyttämien polkupyörän osien määrät ovat alle 300 yksikköä lajikohtaisesti kuukaudessa.

(21)

Yksi osapuoli ei toimittanut alustavaa näyttöä siitä, että sen kokoonpanotoiminta kuuluu perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle: tämä koskee erityisesti alustavaa näyttöä siitä, että sen kokoonpanotoiminnassa käytettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien osien arvo oli alle 60 prosenttia kaikkien sen kokoonpanotoiminnassa käyttämien osien arvosta.

(22)

Kyseisille osapuolille ilmoitettiin asiasta ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Huomautuksia ei esitetty. Tullia ei siis suspendoitu näiden osapuolten tuonnissa.

B.2   Hyväksyttävät vapauttamispyynnöt, joiden osalta tulli olisi suspendoitava

(23)

Asianomaisille osapuolille ilmoitetaan, että taulukossa 5 mainituilta osapuolilta on saatu lisää vapauttamista koskevan asetuksen 3 artiklan mukaisia pyyntöjä. Laajennetun tullin suspendoinnin näiden pyyntöjen perusteella olisi tultava voimaan päivänä, joka esitetään ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa.

Taulukko 5

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla suspendoitu

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Alubike – Bicicletas, SA

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugali

5 artikla

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgia

5 artikla

19.1.2006

A732

Goldbike – Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro Anadia

Portugali

5 artikla

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Tšekki

5 artikla

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Alankomaat

5 artikla

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur-Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Ranska

5 artikla

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

5 artikla

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgia

5 artikla

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Saksa

5 artikla

21.8.2006

A778

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Ruotsi

5 artikla

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Saksa

5 artikla

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg

Saksa

5 artikla

10.5.2006

A746

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapautetaan jäljempänä olevassa taulukossa 1 luetellut osapuolet Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörän osien tuontiin asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta lopullisesta polkumyyntitullista.

Vapautus tulee voimaan kunkin osapuolen osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 1

Osapuolet, jotka vapautetaan tullista

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla vapautetaan

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Puola

7 artikla

1.6.2005

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Puola

7 artikla

23.6.2004–31.5.2005

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa

Puola

7 artikla

3.8.2004

A568

Avantisbike – Fabrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portugali

7 artikla

10.11.2005

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovakia

7 artikla

4.5.2004

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovakia

7 artikla

8.10.2004

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Alankomaat

7 artikla

21.6.2005

A686

CSEKE Trade Kft.

Központi út 21–47., 1211 Budapest

Unkari

7 artikla

21.4.2005

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo

Slovakia

7 artikla

10.2.2005

A662

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warszawa

Puola

7 artikla

19.8.2005

A696

Eurobike Kft.

Zengő utca 58., 7693 Pécs-Hird

Unkari

7 artikla

28.1.2005

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Puola

7 artikla

14.6.2004–31.5.2005

A564

Firma Wielobranżowa ”Mexller” – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Puola

7 artikla

22.9.2005

A697

Koliken Kft.

Széchenyi u. 103., 6400 Kiskunhalas

Unkari

7 artikla

8.11.2004

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren

Alankomaat

7 artikla

29.6.2005

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück

Saksa

7 artikla

29.7.2005

A692

Manufacture de cycles du Comminges (MCC)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Ranska

7 artikla

29.6.2005

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice

Tšekki

7 artikla

3.1.2005

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373-71 Rudolfov

Tšekki

7 artikla

8.11.2004

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Tšekki

7 artikla

1.5.2004

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück

Saksa

7 artikla

6.4.2005

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italia

7 artikla

24.10.2005

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łęg-Witoszyn, 87-811 Fabianki

Puola

7 artikla

10.9.2004

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Puola

7 artikla

11.10.2004

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovenia

7 artikla

24.1.2005

A630

2 artikla

Hylätään laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamista koskevat pyynnöt, jotka jäljempänä taulukossa 2 luetellut osapuolet ovat esittäneet asetuksen (EY) N:o 88/97 3 artiklan mukaisesti.

Päätetään laajennetun polkumyyntitullin maksamisen suspendoiminen asetuksen (EY) N:o 88/97 5 artiklan mukaisesti asianomaisten osapuolten osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 2

Osapuolet, joiden osalta suspendoiminen päätetään

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla suspendoitu

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

A.J. Maias Lda.

Estrada Nacional N.o 1, Malaposta, Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portugali

5 artikla

23.2.2005

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Puola

5 artikla

3.1.2005

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser

Saksa

5 artikla

7.11.2005

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovakia

5 artikla

1.5.2004

A541

Maver Sp. z o.o.

ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Puola

5 artikla

19.10.2005

A728

P.W.U.H. Sterna

ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Puola

5 artikla

2.2.2005

A631

3 artikla

Jäljempänä taulukossa 3 oleva osapuolten luettelo on ajan tasalle saatettu luettelo asetuksen (EY) N:o 88/97 3 artiklan mukaisesti tutkimuksen kohteena olevista osapuolista. Laajennetun tullin suspendointi näiden pyyntöjen perusteella on tullut voimaan päivänä, joka esitetään taulukon 3 ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa.

Taulukko 3

Tutkimuksen kohteena olevat osapuolet

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla suspendoitu

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Alubike – Bicicletas, S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugali

5 artikla

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgia

5 artikla

19.1.2006

A732

Goldbike – Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro – Anadia

Portugali

5 artikla

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Tšekki

5 artikla

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Alankomaat

5 artikla

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur-Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Ranska

5 artikla

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

5 artikla

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgia

5 artikla

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Saksa

5 artikla

21.8.2006

A778

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenia

5 artikla

1.5.2004

A538

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Ruotsi

5 artikla

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Saksa

5 artikla

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg

Saksa

5 artikla

10.5.2006

A746

4 artikla

Hylätään jäljempänä taulukossa 4 lueteltujen osapuolten esittämät laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamista koskevat pyynnöt.

Taulukko 4

Osapuolet, joiden vapauttamispyyntö hylätään

Nimi

Osoite

Maa

Firma Bikeland

ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Puola

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgia

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgia

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille sekä 1, 2, 3 ja 4 artiklassa luetelluille osapuolille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EYVL L 175, 14.7.2000, s. 39. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2005 (EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  EYVL C 45, 13.2.1997, s. 3, EYVL C 112, 10.4.1997, s. 9, EYVL C 220, 19.7.1997, s. 6, EYVL C 378, 13.12.1997, s. 2, EYVL C 217, 11.7.1998, s. 9, EYVL C 37, 11.2.1999, s. 3, EYVL C 186, 2.7.1999, s. 6, EYVL C 216, 28.7.2000, s. 8, EYVL C 170, 14.6.2001, s. 5, EYVL C 103, 30.4.2002, s. 2, EUVL C 35, 14.2.2003, s. 3, EUVL C 43, 22.2.2003, s. 5, EUVL C 54, 2.3.2004, s. 2, EUVL C 299, 4.12.2004, s. 4 ja EUVL L 17, 21.1.2006, s. 16.

(6)  EUVL L 17, 21.1.2006, s. 16.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

14.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/15


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2006/773/YUTP,

hyväksytty 13 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä marraskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) (1) 12 kuukaudeksi.

(2)

Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä sovitussa järjestelyssä on vahvistettu, että operaation alunperin 12 kuukaudeksi määritettyä tehtävää voidaan jatkaa kuudella kuukaudella, elleivät kaikki osapuolet sovi operaation lopettamisesta.

(3)

Neuvosto vahvisti 15 päivänä syyskuuta 2006, että EU on edelleen sitoutunut EU BAM Rafahiin.

(4)

Sekä palestiinalainen että israelilainen osapuoli ilmoittivat hyväksyvänsä EU BAM Rafahin jatkamisen Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaatiosta Rafahin rajanylityspaikkaa varten Gazan alueen ja Egyptin väliselle rajalla sovitun järjestelyn V artiklan mukaisesti.

(5)

Yhteinen toiminta 2005/889/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/889/YUTP seuraavasti:

1)

Poistetaan 3 artikla;

2)

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 696 659 euroa vuodelle 2005 ja 5 903 341 euroa 1 päivän tammikuuta 2006 ja 24 päivän toukokuuta 2007 väliselle ajalle.”

3)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 24 päivänä toukokuuta 2007.”

4)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”Tätä yhteistä toimintaa tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2007.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EUVL L 327, 14.12.2005, s. 28.


Oikaisuja

14.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/16


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 951/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 178, 1. heinäkuuta 2006 )

Sivulla 28, 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa:

korvataan:

”—

4,20 euroa CN-koodeihin 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 ja 2106 99 59 kuuluvien tuotteiden osalta, lukuun ottamatta inuliinisiirappia;”

seuraavasti:

”—

4,20 euroa CN-koodeihin 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 ja 2106 90 59 kuuluvien tuotteiden osalta, lukuun ottamatta inuliinisiirappia;”.