ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 312

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
11. marraskuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1667/2006, annettu 7 päivänä marraskuuta 2006, glukoosista ja laktoosista (Kodifioitu toisinto)

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1668/2006, annettu 10 päivänä marraskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1669/2006, annettu 8 päivänä marraskuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta (Kodifioitu toisinto)

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1670/2006, annettu 10 päivänä marraskuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta (Kodifioitu toisinto)

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1671/2006, annettu 10 päivänä marraskuuta 2006, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

41

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/91/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 2006 hirmukilpikirvan torjunnasta (Kodifioitu toisinto)

42

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan investointipankin toisen, kolmannen, neljännen, viidennen ja kuudennen Euroopan kehitysrahaston varoilla Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettujen toimien johdosta saamien varojen osoittamisesta tehdyn päätöksen 2003/583/EY muuttamisesta

45

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2006, luettelon laatimisesta niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastolta vuosina 2007–2013 toteutettavan Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteen rajat ylittävien ja valtioiden välisten ohjelmalohkojen perusteella (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5144)

47

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2006, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 liitteen muuttamisesta ( 1 )

59

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2006, lyhyen kantaman laitteiden käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5304)  ( 1 )

66

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1667/2006,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2006,

glukoosista ja laktoosista

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Glukoosista ja laktoosista 29 päivänä lokakuuta 1975 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2730/75 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Sen vuoksi mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Tullien soveltamisen teknisten ongelmien välttämiseksi tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (5), määrättiin glukoosin, glukoosisiirapin, laktoosin ja laktoosisiirapin yhdistämisestä yhteen nimikkeeseen ja kemiallisesti puhtaan glukoosin ja laktoosin yhdistämisestä toiseen nimikkeeseen.

(3)

Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 30 91, 1702 30 99 ja 1702 40 90 kuuluva glukoosi ja yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 1702 19 00 kuuluva laktoosi mainitaan kuitenkin perustamissopimuksen liitteessä I, ja tämän vuoksi niihin sovelletaan niitä koskevien yhteisten markkinajärjestelyjen osana säädettyä kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan järjestelmää, kun taas perustamissopimuksen liitteeseen I sisältymättömiin kemiallisesti puhtaisiin glukoosiin ja laktoosiin sovelletaan tullijärjestelmää, jonka taloudellinen vaikutus voi olla tuntuvasti erilainen.

(4)

Tämä tilanne aiheuttaa sitäkin suurempia ongelmia, kun kyseiset tuotteet valmistetaan samoista perustuotteista niiden puhtausasteesta riippumatta. Tulliluokittelun peruste kemiallisesti puhtaiden tuotteiden ja muiden välillä on 99 prosentin puhtausaste. Lisäksi hieman korkeamman tai hieman alemman puhtausasteen omaavilla tuotteilla voi olla sama taloudellinen käyttötarkoitus. Erilaisten järjestelmien soveltaminen aiheuttaa sen vuoksi erityisen merkittävää kilpailun vääristymistä keskinäisen vaihdettavuuden vuoksi.

(5)

Ainoa ratkaisu näihin ongelmiin on soveltaa näihin tuotteisiin samaa taloudellista järjestelmää niiden puhtausasteesta riippumatta tai yhdenmukaistaa molempia tuoteryhmiä koskevat järjestelmät siltä osin kuin tämä osoittautuu riittäväksi.

(6)

Perustamissopimuksessa ei ole erityisin määräyksin annettu valtuuksia tähän toimenpiteeseen. Näissä olosuhteissa olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet perustamissopimuksen 308 artiklan perusteella. Lisäksi aiheellisimmat toimenpiteet ovat yhtäältä vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1784/2003 (6) muille glukooseille säädetyn järjestelmän laajentaminen kemiallisesti puhtaaseen glukoosiin ja toisaalta maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 (7), muille laktooseille säädetyn järjestelmän laajentaminen kemiallisesti puhtaaseen laktoosiin.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1784/2003 ja kyseisen asetuksen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädettyä yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 30 91, 1702 30 99 ja 1702 40 90 kuuluvia glukoosia ja glukoosisiirappia koskevaa järjestelmää laajennetaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 30 51 ja 1702 30 59 kuuluviin glukoosiin ja glukoosisiirappiin.

2 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 ja kyseisen asetuksen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädettyä yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 1702 19 00 kuuluvia laktoosia ja laktoosisiirappia koskeva järjestelmä laajennetaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 1702 11 00 kuuluviin laktoosiin ja laktoosisiirappiin.

3 artikla

Kun yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 sekä 1702 19 00 kuuluvia glukoosia ja glukoosisiirappia tai laktoosia ja laktoosisiirappia koskevaa järjestelmää muutetaan perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla tai kyseisen artiklan soveltamisesta määrättyä menettelyä noudattaen, muutokset laajennetaan tapauksen mukaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 30 51, 1702 30 59 sekä 1702 11 00 kuuluviin glukoosiin tai glukoosisiirappiin tai laktoosiin tai laktoosisiirappiin, jollei saman menettelyn mukaisesti toteuteta muita toimenpiteitä näihin tuotteisiin sovellettavan järjestelmän yhdenmukaistamiseksi edellä mainittuihin tuotteisiin sovellettavan järjestelmän kanssa.

4 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2730/75.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  Lausunto annettu 12. lokakuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 13. syyskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2931/95 (EYVL L 307, 20.12.1995, s. 10).

(4)  Katso liite I.

(5)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 996/2006 (EUVL L 179, 1.7.2006, s. 26).

(6)  EYVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EYVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(7)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).


LIITE I

KUMOTTU ASETUS JA SEN MUUTOKSET

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2730/75

(EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20)

 

Komission asetus (ETY) N:o 222/88

(EYVL L 28, 1.2.1988, s. 1)

ainoastaan 7 artikla

Komission asetus (EY) N:o 2931/95

(EYVL L 307, 20.12.1995, s. 10)

ainoastaan 2 artikla


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 2730/75

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

Liite I

Liite II


11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1668/2006,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10 päivänä marraskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1669/2006,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan ja 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta 15 maaliskuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 562/2000 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 27 artiklan 1 kohdassa säädetään, että julkisen interventio-oston avaaminen on yhteydessä jäsenvaltion tai jonkin sen alueen markkinoiden keskihinnan tasoon. Sen vuoksi on tarpeen määritellä markkinoiden keskihinnan laskemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioittain, erityisesti käytettävät laadut ja niiden painotus, laatujen muuntamisessa R3-viitelaaduksi käytettävät kertoimet ja ostojen avaamis- ja keskeyttämismekanismit.

(3)

Tuotteiden kelpoisuusvaatimukset olisi määriteltävä toisaalta jättämällä intervention ulkopuolelle ne laadut, jotka eivät ole edustavia jäsenvaltioiden kansallisen tuotannon kannalta ja jotka eivät ole voimassa olevien terveys- ja eläinlääkintäsääntöjen mukaisia, ja toisaalta ne, joiden paino ylittää markkinoilla tavallisesti kysytyn tason. Irlannissa interventiokelpoisten O3-laatuisten naudanruhojen kelpoisuus on laajennettava koskemaan myös Pohjois-Irlantia, jotta vältetään naudanlihamarkkinoita yhteisön tässä osassa uhkaavat kaupan vääristymät.

(4)

Hyväksyttävien ruhojen tunnistamista koskevia vaatimuksia olisi täsmennettävä sisällyttämällä niihin teurastusnumeron merkitseminen jokaisen neljänneksen sisäpuolelle. Ruhojen tarjontamuodon osalta on välttämätöntä säätää ruhojen yhdenmukaisesta leikkaamisesta leikkuusta saatujen tuotteiden myynnin helpottamiseksi, luuttomaksi leikkaamistoimenpiteiden valvonnan parantamiseksi ja koko yhteisön yhteistä määritelmää vastaavien lihapalojen saamiseksi. Tätä varten olisi leikattava ruhot aina suoraviivaisesti, ja etuneljännekset olisi määriteltävä viisi ja takaneljännekset kahdeksan kylkiluuta sisältäviksi, jotta luuttomia paloja ja leikkuujätteitä jäisi mahdollisimman vähän ja jotta saatujen tuotteiden arvo olisi mahdollisimman suuri.

(5)

Todellista markkinatilannetta vääristävän keinottelun estämiseksi asianomainen saa tarjouskilpailussa tehdä ainoastaan yhden tarjouksen luokkaa kohti. Väärän nimen käyttämisen estämiseksi asianomaisen käsite olisi määriteltävä siten, että asianomaisiksi hyväksytään toimijat, jotka perinteisesti ja taloudellisen toimintansa luonteen perusteella osallistuvat interventioon.

(6)

Tarjousten jättämisestä saadun kokemuksen perusteella on tarpeen säätää lisäksi, että asianomaisten tarjouskilpailuihin osallistuminen edellyttää tarvittaessa interventioelimen kanssa tarjouskilpailueritelmässä määrättyjen edellytysten mukaisesti tehtävää sopimusta.

(7)

Vakuuden antamisen osalta on syytä määritellä täsmällisemmin vakuuden antamista käteistalletuksena koskevat yksityiskohdat, jotta interventioelimet voivat hyväksyä varmennettuja sekkejä.

(8)

Kaikenlaisten erikseen määriteltyjen riskiainesten käyttökiellon vuoksi ja jotta otetaan huomioon kustannusten kasvu ja siitä johtuva tulojen lasku naudanliha-alalla, markkinoiden keskihinnan korotukseen ja enimmäisostohinnan määrittelyyn sovellettava määrä on mukautettava nykyiseen korkeimpaan hintaan nähden.

(9)

Tuotteiden toimittamisen osalta saadun kokemuksen perusteella olisi annettava interventioelimille lupa lyhentää tarvittaessa tuotteiden toimitusaikaa, jotta vältetään kahden peräkkäisen tarjouskilpailun toimitusten päällekkäisyys.

(10)

Väärinkäytösten riskit ovat erityisen suuret, jos interventioon ostetut ruhot leikataan järjestelmällisesti luuttomiksi. Sen vuoksi olisi edellytettävä, että interventiokeskusten jäähdyttämöt ja leikkaamot ovat riippumattomia tarjouskilpailussa osallisina olevista teurastamoista sekä tarjouskilpailun voittajista. Joidenkin jäsenvaltioiden mahdollisten käytännön ongelmien ottamiseksi huomioon edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa, jos luuttomaksi leikattavan lihan määrä on tiukasti rajoitettu ja jos haltuunottoon liittyvissä tarkastuksissa luuttomaksi leikattu liha voidaan tunnistaa ja välttää keinottelu mahdollisimman hyvin. Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet, että näyttäisi olevan välttämätöntä korostaa entisestään lihassa kiellettyjen aineiden ja erityisesti hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jäämiä koskevia tarkastuksia.

(11)

Interventioelimet voivat ottaa haltuunsa ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka täyttävät yhteisön lainsäädännössä vahvistetut laatua ja tarjontamuotoa koskevat edellytykset. Saadun kokemuksen perusteella olisi tarkennettava tiettyjä haltuunottoa ja tarkastuksia koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Olisi erityisesti säädettävä mahdollisuudesta ryhtyä ennakkotarkastuksiin teurastamoissa hylättävän lihan poistamiseksi varhaisessa vaiheessa. Toimitettujen tuotteiden hyväksymismenettelyn luotettavuuden parantamiseksi tarkastus olisi annettava sellaisen pätevän henkilökunnan tehtäväksi, jonka puolueettomuus varmistetaan siten, että se on riippumaton asianomaisista ja että tarkastukset tehdään vuorottelemalla. Olisi myös täsmennettävä ne seikat, joita tarkastusten on koskettava.

(12)

Spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) liittyvät tapahtumat huomioon ottaen luuttomaksi leikkaamisen vaatimuksella voisi olla selkeän positiivisia vaikutuksia varastointikapasiteettiin, joka on tarpeen interventioon todennäköisesti ostettavia merkittäviä naudanlihamääriä varten. Lisäksi kyseinen vaatimus voisi helpottaa tämän lihan myyntiä markkinoille.

(13)

Jotta tuotteet haltuunottavan interventioelimen tekemiä tarkastuksia voidaan parantaa, olisi täsmennettävä toteuttamismenettelyä koskevat säännökset, erityisesti erien määrittelyn sekä ostettujen tuotteiden ennakko- ja painontarkastusten osalta. Tämän vuoksi olisi tehostettava ostetun lihan luuttomaksi leikkaamisen tarkastusta ja tuotteiden hylkäämistä koskevia säännöksiä. Sama koskee varastoitujen tuotteiden tarkastuksia.

(14)

Ruhoihin sovellettavissa säännöksissä olisi täsmennettävä erityisesti ruhojen ripustustapa sekä jalostusvaiheessa vältettävät vahingot tai käsittelyt, jotka saattavat muuttaa tuotteiden kauppalaatua tai saastuttaa niitä.

(15)

Moitteettoman luuttomaksi leikkaamisen varmistamiseksi leikkaamoissa olisi oltava vähintään yksi vierekkäinen pikajäädytyslinja. Poikkeukset tästä vaatimuksesta on rajoitettava aivan välttämättömimpään. Olisi täsmennettävä edellytykset, joilla luuttomaksi leikkaamista koskevat jatkuvat fyysiset tarkastukset on tehtävä, etenkin tarkastajien riippumattomuus sekä tarkastuskertojen vähimmäismäärä.

(16)

Palojen varastointia koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä olisi mahdollistettava se, että palat voidaan helposti tunnistaa. Tätä varten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava erityisesti jäljitettävyyttä ja varastointia koskevia tarpeellisia toimenpiteitä, jotta helpotetaan interventioon ostettujen tuotteiden myöhemmin tapahtuvaa myyntiä ottaen huomioon erityisesti niiden eläinten eläinlääkintätilannetta koskevat mahdolliset vaatimukset, joista ostetut tuotteet ovat peräisin. Palojen varastoinnin parantamiseksi ja niiden tunnistamisen yksinkertaistamiseksi on lisäksi syytä toisaalta standardoida niiden pakkaukset ja toisaalta merkitä ne niiden koko nimellä tai yhteisön koodilla.

(17)

Olisi tehostettava tuotteiden pakkaamiseen käytettyihin laatikoihin, lavoihin ja siirtokoreihin sovellettavia määräyksiä varastoitujen tuotteiden tunnistamisen helpottamiseksi ja niiden säilymisen parantamiseksi, mahdollisten petosten estämiseksi tehokkaammin ja sen varmistamiseksi, että tuotteet olisivat helpommin saatavilla niiden tarkastusta ja myyntiä varten.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 27 artiklassa säädetyn naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

II   LUKU

OSTOT JULKISEEN INTERVENTIOON

1   JAKSO

Yleiset säännökset

2 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan interventioalueet

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kaksi interventioaluetta, jotka määritellään seuraavasti:

I alue: Iso-Britannia,

II alue: Pohjois-Irlanti.

3 artikla

Tarjouskilpailuostojen avaaminen ja päättäminen

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 27 artiklaa sovelletaan seuraavia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen:

a)

sen toteamiseksi, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät:

jäsenvaltion tai sen alueen markkinoiden keskihinnassa kutakin interventiokelpoista luokkaa kohti otetaan huomioon U-, R- ja O-laatuluokan hinnat ilmaistuina R3-laatuna tämän asetuksen liitteessä I asianomaiselle jäsenvaltiolle tai sen alueelle ilmoitettujen kertoimien mukaisesti,

markkinoiden keskihinnat todetaan komission asetuksessa (EY) N:o 295/96 (4) säädettyjen edellytysten ja laatujen mukaisesti,

jäsenvaltion tai sen alueen markkinoiden keskihinta kutakin interventiokelpoista luokkaa kohti on toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen kaikkien laatujen keskimääräinen markkinahinta, joka painotetaan sillä perusteella, kuinka suuri merkitys laadulla on kyseisen jäsenvaltion tai alueen teurastuksissa;

b)

laatuluokittain ja jäsenvaltion tai sen alueen mukaan päätettävä interventio-ostojen avaaminen perustuu kahteen viimeisimpään markkinahintojen viikkonoteeraukseen;

c)

laatuluokittain ja jäsenvaltion tai sen alueen mukaan päätettävä interventio-ostojen keskeyttäminen perustuu viimeisimpään markkinahintojen viikkonoteeraukseen.

4 artikla

Tuotteiden kelpoisuuden edellytykset

1.   Interventio-ostoihin voivat kuulua tämän asetuksen liitteessä II olevat ja seuraaviin, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2006 (5) 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin luokkiin kuuluvat tuotteet:

a)

nuorten urospuolisten kuohitsemattomien alle kaksivuotiaiden eläinten liha (A-laatuluokka);

b)

urospuolisten kuohittujen eläinten liha (C-laatuluokka).

2.   Ainoastaan sellaisia ruhoja tai puoliruhoja voidaan ostaa:

a)

joille on myönnetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (6) liitteessä I olevan I jakson III luvussa säädetty terveysmerkintä;

b)

joissa ei ole ominaisuuksia, jotka tekevät niistä saadut tuotteet varastointiin tai myöhempään käyttöön soveltumattomiksi;

c)

jotka eivät ole peräisin hätäteurastuksista;

d)

jotka ovat peräisin yhteisöstä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) 39 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä;

e)

kasvatetuista eläimistä, jotka ovat peräisin voimassa olevien eläinlääkintävaatimusten mukaisesti;

f)

jotka eivät ylitä hyväksyttäviä, yhteisön lainsäädännön nojalla sovellettavia radioaktiivisuustasoja. Tuotteen radioaktiivisen saastumisen tasoa valvotaan ainoastaan, jos tilanne sitä edellyttää ja tarpeellisen ajanjakson ajan. Tarpeen vaatiessa tarkastustoimenpiteiden kesto ja laajuus määritetään asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;

g)

jotka ovat peräisin enintään 340 kilogramman painoisista ruhoista.

3.   Ainoastaan sellaisia ruhoja tai puoliruhoja voidaan ostaa:

a)

jotka on saatu tämän asetuksen liitteen III säännösten mukaisissa tarjontamuodoissa ja tarvittaessa sen jälkeen kun ne on paloiteltu neljänneksiksi asianomaisen kustannuksella. Erityisesti mainitun liitteen 2 kohdan vaatimustenmukaisuus on arvioitava tarkastamalla ruhon kaikki osat. Jos yksikin vaatimus jää täyttymättä, tuotetta ei voida hyväksyä interventioon; jos neljännes hylätään, koska se ei täytä edellä tarkoitettuja tarjontamuotoa koskevia vaatimuksia, ja erityisesti jos puutteellista tarjontamuotoa ei voida parantaa hyväksymismenettelyn aikana, saman puoliruhon toinen neljännes on myös hylättävä;

b)

jotka on luokiteltu asetuksessa (EY) N:o 1183/2006 säädetyn yhteisön luokitusasteikon mukaisesti. Interventioelinten on hylättävä ne tuotteet, joiden luokitusta ne eivät pidä kyseisen asteikon mukaisena ruhon kaikkien osien perusteellisen tarkastuksen jälkeen;

c)

jotka tunnistetaan yhtäältä laatuluokkaa ja lihakkuus- sekä rasvaisuusluokkaa osoittavasta merkinnästä ja toisaalta niiden tunnistus- tai teurastusnumerosta. Laatuluokkaa tai lihakkuus- ja rasvaisuusluokkaa osoittavan merkinnän on oltava helposti luettava, ja sen on oltava leimattu käyttäen myrkytöntä, pysyvää ja muuttumatonta mustetta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä menetelmällä. Kirjainten ja numeroiden on oltava vähintään 2 senttimetrin korkuisia. Merkinnät on painettava takaneljänneksissä selkäfileeseen neljännen lannenikaman korkeudelle ja etuneljänneksissä rinnan leveämpään päähän noin 10–30 senttimetrin etäisyydelle rintalastan raosta. Tunnistus- tai teurastusnumero merkitään kunkin neljänneksen sisäpinnan keskelle leimaamalla tai interventioelimen hyväksymää pysyvää merkintää käyttäen;

d)

jotka on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1760/2000 (8) käyttöönotetun järjestelmän mukaisesti.

5 artikla

Interventiokeskukset

1.   Jäsenvaltioiden on määriteltävä interventiokeskukset siten, että interventiotoimenpiteiden tehokkuus voidaan varmistaa.

Interventiokeskuksen tiloissa on voitava

a)

ottaa haltuun luullinen liha;

b)

jäädyttää kaikki liha, joka säilytetään sellaisenaan;

c)

varastoida lihaa vähintään kolme kuukautta tyydyttävissä teknisissä olosuhteissa.

2.   Luuttomaksi leikattavaa luullista lihaa voidaan käsitellä ainoastaan sellaisissa interventiokeskuksissa, joiden leikkaamo ja jäähdyttämö eivät kuulu teurastamolle ja/tai tarjouskilpailun voittajalle ja joiden toiminta, johtajat ja henkilökunta ovat riippumattomia teurastamosta ja/tai tarjouskilpailun voittajasta.

Aineellisten vaikeuksien ilmetessä jäsenvaltiot voivat poiketa ensimmäisen alakohdan säännöksistä, jos ne tiukentavat hyväksynnän yhteydessä tehtäviä tarkastuksia 14 artiklan 5 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2   JAKSO

Tarjouskilpailu- ja haltuunottomenettely

6 artikla

Avaaminen ja päättäminen

1.   Tarjouskilpailun avaaminen sekä sen muuttaminen ja päättäminen julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään tarjousten esittämisen määräajan päättymispäivää edeltävänä lauantaina.

2.   Tarjouskilpailua avattaessa voidaan vahvistaa vähimmäishinta, jota alittavia tarjouksia ei hyväksytä.

7 artikla

Tarjousten tekeminen ja toimittaminen

Aikana, jona tarjouskilpailu on avoin, tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy kunkin kuun toisena ja neljäntenä tiistaina kello 12.00 (Brysselin aikaa), lukuun ottamatta elokuun toista tiistaita ja joulukuun neljättä tiistaita, jolloin tarjouksia ei voida esittää. Jos tiistai on pyhäpäivä, määräaikaa aikaistetaan 24 tunnilla. Interventioelinten on toimitettava tarjoukset komissiolle 24 tunnin kuluessa tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymisestä.

8 artikla

Tarjousten kelpoisuuden edellytykset

1.   Tarjouksia saavat tehdä ainoastaan

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (9) 4 artiklan mukaisesti rekisteröidyt tai naudanliha-alan teurastuslaitokset riippumatta niiden oikeudellisesta asemasta;

b)

karja- tai lihakauppiaat, jotka teurastavat omaan lukuunsa ja jotka on kirjattu kansalliseen arvonlisäverorekisteriin.

2.   Asianomaisten on tehtävä tarjouksensa sen jäsenvaltion interventioelimelle, jonka alueella tarjouskilpailu on avoinna, esittämällä kirjallinen tarjous vastaanottoilmoitusta vastaan tai millä tahansa muulla interventioelimen hyväksymällä kirjallisella tiedonannolla, johon on liitetty interventioelimen vastaanottoilmoitus.

Asianomaisten osallistumisesta voidaan tehdä sopimus, jonka ehdot interventioelimet vahvistavat käyttämiensä tarjouseritelmien mukaisesti.

3.   Jokainen asianomainen saa esittää ainoastaan yhden tarjouksen laatuluokkaa ja tarjouskilpailua kohti.

Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että asianomaiset ovat toisistaan riippumattomia johtajiensa, henkilökuntansa ja toimintansa osalta.

Jos ilmenee, että tämä ei ole toteutunut tai että tarjous ei vastaa taloudellista todellisuutta, kyseisen tarjouksen hyväksyminen edellyttää sitä, että tarjouksen tekijä esittää asianmukaiset todisteet toisen alakohdan säännösten noudattamisesta.

Jos todetaan, että asianomainen on esittänyt useamman kuin yhden tarjouksen, kaikki tarjoukset hylätään.

4.   Tarjouksessa on oltava

a)

tarjouksen tekijän nimi ja osoite;

b)

tarjouskilpailuilmoituksessa tarkoitettuun laatuluokkaan tai -luokkiin kuuluvan tuotteen tarjottu määrä tonneina;

c)

R3-laadun tuotteille tarjottu hinta 100 kilogrammalta 15 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti ja ilmaistuna euroina enintään kahden desimaalin tarkkuudella.

5.   Tarjous on voimassa ainoastaan, jos

a)

se koskee vähintään 10 tonnin määrää;

b)

siihen on liitetty tarjouksen tekijän kirjallinen sitoumus noudattaa kaikkia kyseisiä ostoja koskevia säännöksiä;

c)

osoitetaan, että tarjouksen tekijä on antanut 9 artiklassa tarkoitetun tarjouskilpailuvakuuden kyseisestä tarjouskilpailusta ennen tarjousten esittämisen määräajan päättymistä.

6.   Tarjousta ei saa peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päätyttyä.

7.   Tarjousten luottamuksellisuus on varmistettava.

9 artikla

Vakuudet

1.   Tarjouksen voimassa pitäminen tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päätyttyä ja tuotteiden toimittaminen interventioelimen osoittamaan varastoon 13 artiklan 2 kohdassa vahvistetun ajan kuluessa ovat pääasialliset vaatimukset, joiden toimeenpano on varmistettava antamalla vakuus, jonka suuruus on 30 euroa 100 kilogrammalta.

Vakuus on annettava sen jäsenvaltion interventioelimelle, jossa tarjous on esitetty.

2.   Vakuus voidaan antaa ainoastaan käteistalletuksena komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (10) 13 artiklassa sekä 14 artiklan 1 ja 3 kohdassa määritellyllä tavalla.

3.   Heti tarjouskilpailun tulosten saamisen jälkeen vakuus vapautetaan sellaisten tarjousten osalta, joita ei ole hyväksytty.

Rajoittamatta tämän asetuksen 14 artiklan 7 kohdan soveltamista vakuus vapautetaan hyväksyttyjen tarjousten osalta tuotteiden haltuunoton päätyttyä.

10 artikla

Tarjouskilpailupäätös

1.   Ottaen huomioon kussakin tarjouskilpailussa saadut tarjoukset ja asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistetaan R3-laatuun liittyvä enimmäisostohinta laatuluokittain.

Jos erityiset olosuhteet sitä edellyttävät, jäsenvaltio tai jäsenvaltion alue voi vahvistaa todettujen markkinoiden keskihintojen perusteella eri hinnan.

2.   Tarjouskilpailua voidaan päättää olla jatkamatta.

3.   Jos enimmäishintaan tai sitä alempaan hintaan tarjottujen määrien kokonaismäärä ylittää ostettavissa olevat määrät, hyväksyttyjä määriä voidaan vähentää laatuluokittain soveltamalla vähennyskertoimia, jotka voivat nousta asteittain hintaerojen ja tarjottujen määrien perusteella.

Jos erityiset olosuhteet sitä edellyttävät, vähennyskertoimet voivat vaihdella jäsenvaltioiden tai jäsenvaltion alueiden mukaan interventiomekanismien moitteettoman toiminnan turvaamiseksi.

11 artikla

Oston enimmäishinta

1.   Tarjouksia, jotka ylittävät jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion alueella luokkaa kohti todetun markkinoiden keskihinnan, R3-laaduksi muunnettuna noudattaen liitteessä I säädettyjä kertoimia ja korotettuna 10 eurolla 100 ruhopainokiloa kohti, ei hyväksytä.

2.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista tarjous hylätään, jos ehdotettu hinta on korkeampi kuin 10 artiklassa tarkoitettu kyseistä tarjouskilpailua koskeva enimmäishinta.

3.   Jos tarjouskilpailussa tarjouksen tekijän hyväksytty ostohinta on korkeampi kuin 1 kohdassa tarkoitettu markkinoiden keskihinta, tätä hyväksyttyä hintaa tarkistetaan kertomalla se liitteessä IV olevaa A-kaavaa soveltamalla saadulla kertoimella. Tämä kerroin ei kuitenkaan saa

a)

olla suurempi kuin yksi;

b)

johtaa hyväksytyn hinnan alenemiseen määrällä, joka on suurempi kuin tämän hinnan ja mainitun markkinoiden keskihinnan erotus.

Jos jäsenvaltiolla on käytössään luotettavia tietoja ja asianmukaisia tarkastuskeinoja, se voi päättää laskea kertoimen kullekin tarjouksen tekijälle liitteessä IV olevan B-kaavan mukaisesti.

4.   Tarjouskilpailussa saadut oikeudet ja velvoitteet eivät ole siirrettävissä.

12 artikla

Ostojen rajoittaminen

Jäsenvaltioiden interventioelimet, jotka eivät interventioon tarjotun lihan suuren määrän vuoksi pysty ottamaan viipymättä haltuunsa tarjottua lihaa, voivat rajoittaa ostot määriin, jotka ne pystyvät ottamaan haltuunsa alueellaan tai jollakin niiden interventioalueella.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä rajoitukset vaikuttavat mahdollisimman vähän kaikkien asianomaisten yhtäläisiin mahdollisuuksiin päästä interventio-ostojen piiriin.

13 artikla

Tarjouksen tekijää koskevat tiedot ja toimittaminen

1.   Interventioelimen on ilmoitettava välittömästi jokaiselle tarjouksen tekijälle tarjouskilpailuun osallistumisen tuloksesta.

Interventioelimen on toimitettava tarjouskilpailun voittajalle viipymättä numeroitu toimitusmääräys, josta ilmenee

a)

toimitettava määrä;

b)

hyväksytty tarjouskilpailuhinta;

c)

tuotteiden toimitusaikataulu;

d)

interventiokeskus tai -keskukset, joihin tuotteet on toimitettava.

2.   Tarjouskilpailun voittajan on toimitettava tuotteet 17 kalenteripäivän kuluessa kyseistä tarjouskilpailua varten interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrän vahvistavan asetuksen julkaisupäivää seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä.

Komissio voi kuitenkin hyväksyttyjen määrien suuruuden perusteella pidentää määräaikaa viikolla. Toimitus voidaan toteuttaa erissä. Interventioelin voi lisäksi tuotteiden toimitusaikataulua määriteltäessä lyhentää kyseistä määräaikaa, jonka on kuitenkin oltava vähintään 14 päivää.

14 artikla

Haltuunottomenettely

1.   Lopullinen haltuunotto interventioelimessä on tehtävä interventiokeskuksen leikkaamon sisäänkäynnin yhteydessä sijaitsevassa punnituspisteessä.

Tuotteet on toimitettava 10–20 tonnin erissä. Määrä voi olla alle 10 tonnia, jos kyseessä on alkuperäisen tarjouksen jäljelle jäänyt osa tai jos alkuperäistä tarjousta on vähennetty alle 10 tonniin.

Toimitettujen tuotteiden hyväksymisen ja haltuunoton edellytyksenä on interventiokeskuksen tekemä tarkastus siitä, että nämä tuotteet ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisia. Sen tarkastaminen, että 4 artiklan 2 kohdan e alakohdan vaatimukset täyttyvät ja erityisesti että tuotteet eivät sisällä neuvoston direktiivin 96/22/EY (11) 3 artiklan ja 4 artiklan 1 alakohdan mukaan kiellettyjä aineita, on tehtävä analysoimalla näyte, jonka koko ja näytteenottoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat asiaa koskevan eläinlääkintälainsäädännön mukaisia.

2.   Kun ennakkotarkastusta ei ole tehty juuri ennen teurastamon lastauslaiturilla tapahtuvaa lastaamista ja ennen puoliruhojen kuljetusta interventiokeskukseen, puoliruhot on tunnistettava seuraavasti:

a)

jos ne on ainoastaan merkitty, tällaisten merkintöjen on oltava 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisia, ja on laadittava sellainen asiakirja, josta ilmenee puoliruhon tunnistus- tai teurastusnumero sekä teurastuspäivämäärä;

b)

jos niissä on myös päällysmerkintä, merkintöjen on oltava komission asetuksen (ETY) N:o 344/91 (12) 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisia.

Jos puoliruhot leikataan neljänneksiksi, se on tehtävä tämän asetuksen liitteen III säännösten mukaisesti. Neljännekset on ryhmiteltävä siten, että hyväksymismenettely on mahdollista toteuttaa ruhoittain tai puoliruhoittain haltuunottohetkellä. Jos puoliruhoja ei ole leikattu neljänneksiksi ennen niiden kuljetusta interventiokeskukseen, ne on leikattava niiden saapuessa liitteen III säännösten mukaisesti.

Hyväksymishetkellä kullekin neljännekselle on annettava asetuksen (ETY) N:o 344/91 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukainen päällysmerkintä. Päällysmerkinnästä on käytävä ilmi myös kyseisen neljänneksen paino ja tarjouskilpailusopimuksen numero. Päällysmerkinnät on kiinnitettävä suoraan joko etu- ja takasääriluun jänteisiin tai etuneljänneksen kaulajänteeseen ja takaneljänneksen kupeeseen ilman metallisia tai muovisia kiinnikkeitä.

Hyväksymismenettelyyn on sisällyttävä jokaisen toimitetun neljänneksen tarjontamuodon, luokituksen, painon ja päällysmerkintöjen järjestelmällinen tutkiminen. Lämpötilan tutkimus tehdään myös yhdelle jokaisen ruhon takaneljännekselle. Erityisesti on huomattava, että ruhoa, jonka paino ylittää 4 artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädetyn enimmäispainon, ei hyväksytä.

3.   Juuri ennen teurastamon lastauslaiturilla tapahtuvaa lastaamista voidaan tarkastaa ennakkoon puoliruhojen paino, luokitus, tarjontamuoto ja lämpötila. Erityisesti on huomattava, että ei hyväksytä ruhoa, jonka paino ylittää 4 artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädetyn enimmäispainon. Hylätyt tuotteet on merkittävä hylätyiksi, eikä niitä saa tarjota uudelleen ennakkotarkastukseen eikä hyväksymismenettelyyn.

Tällainen tarkastus tehdään erälle, jossa on enintään 20 tonnia puoliruhoja interventioelimen määritelmän mukaisesti. Jos tarjous koskee neljänneksiä, interventioelin voi kuitenkin sallia erän, jossa on yli 20 tonnia puoliruhoja. Jos hylättyjen puoliruhojen määrä ylittää 20 prosenttia tutkitusta kokonaismäärästä, koko erä hylätään 6 kohdan mukaisesti.

Puoliruhot on leikattava neljänneksiksi liitteen III säännösten mukaisesti ennen niiden kuljetusta interventiokeskukseen. Kukin neljännes punnitaan ja sille annetaan asetuksen (ETY) N:o 344/91 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukainen päällysmerkintä. Päällysmerkinnästä on käytävä ilmi myös kyseisen neljänneksen paino ja tarjouskilpailusopimuksen numero. Päällysmerkinnät on kiinnitettävä suoraan joko etu- ja takasääriluun jänteisiin tai etuneljänneksen kaulajänteeseen ja takaneljänneksen kupeeseen ilman metallisia tai muovisia kiinnikkeitä.

Kutakin ruhoa vastaavat neljännekset on ryhmiteltävä siten, että hyväksymismenettely on mahdollista toteuttaa ruhoittain tai puoliruhoittain haltuunottohetkellä.

Jokaisen erän mukana vastaanottopaikalla on oltava tarkastusluettelo, jossa on kaikki yksityiskohdat puoliruhoista tai neljänneksistä mukaan lukien tarjottujen ja joko hyväksyttyjen tai hylättyjen puoliruhojen tai neljännesten määrä. Tämä tarkastusluettelo annetaan vastaanottavalle toimihenkilölle.

Kuljetusvälineeseen kiinnitetään sinetti ennen kuin se lähtee teurastamolta. Sinetin numero näkyy terveystodistuksessa tai tarkastusluettelossa.

Hyväksymismenettelyn aikana tehdään tarkastuksia, jotka liittyvät toimitettujen neljännesten tarjontamuotoon, luokitukseen, painoon, päällysmerkintöihin ja lämpötilaan.

4.   Ennakkotarkastukset ja tuotteiden hyväksymismenettelyn toteuttaa interventioelimen edustaja tai sen valtuuttama edustaja, jolla on luokitukseen vaadittava pätevyys, joka ei osallistu teurastamon luokitustoimenpiteisiin ja joka on täysin riippumaton tarjouskilpailun voittajasta. Tämä riippumattomuus varmistetaan erityisesti siten, että kyseiset edustajat vaihtuvat säännöllisesti interventiokeskuksittain.

Interventioelin punnitsee ja kirjaa haltuunottohetkellä jokaisen erän neljännesten kokonaispainon.

Vastaanottavan toimihenkilön on laadittava asiakirja, josta ilmenevät tarjottujen ja joko hyväksyttyjen tai hylättyjen tuotteiden painoa ja lukumäärää koskevat täydelliset tiedot.

5.   Haltuunotettavan interventiokeskuksissa luuttomaksi leikattavan luullisen lihan, joka ei täytä 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä edellytyksiä, tunnistamista, toimittamista ja tarkastusta koskeviin vaatimuksiin sisältyvät seuraavat yksityiskohtaiset säännöt:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitetulla haltuunottohetkellä luuttomaksi leikattavat etu- ja takaneljännekset on tunnistettava merkitsemällä niiden sisä- ja ulkopinnalle kirjaimet ”INT” noudattaen luokan merkinnästä, teurastuksen tunnistenumerosta sekä vastaavien merkintöjen sijainnista 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä. Kirjaimet ”INT” on kuitenkin painettava kunkin neljänneksen sisäpinnalle etuneljänneksessä kolmannen tai neljännen kylkiluun korkeudelle ja takaneljänneksessä seitsemännen tai kahdeksannen kylkiluun korkeudelle;

b)

kivesrasva on jätettävä paikoilleen haltuunottohetkeen asti, ja se on irrotettava ennen punnitusta;

c)

toimitetut tuotteet on jaoteltava eriin 1 kohdan mukaisesti.

Jos INT-kirjaimin merkittyjä ruhoja tai neljänneksiä löydetään niille varattujen alueiden ulkopuolelta, jäsenvaltion on tehtävä tutkimus, toteutettava aiheelliset toimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle.

6.   Jos tarjottujen puoliruhojen tai neljännesten määrän perusteella hylättyjen tuotteiden määrä on enemmän kuin 20 prosenttia tarjotun erän määrästä, koko erän kaikki tuotteet on hylättävä ja merkittävä hylätyiksi eikä niitä voida tarjota uudelleen ennakkotarkastukseen eikä hyväksymismenettelyyn.

7.   Jos tosiasiallisesti toimitettu ja hyväksytty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä,

a)

vakuus vapautetaan kokonaan, jos ero on enintään viisi prosenttia tai 175 kilogrammaa;

b)

lukuun ottamatta ylivoimaista estettä vakuus siirtyy vakuuden saajalle

suhteessa toimittamattomiin tai hylättyihin määriin, jos ero on enintään 15 prosenttia,

kokonaan muissa tapauksissa asetuksen (ETY) N:o 2220/85 1 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Tarjouskilpailun voittajalle maksettava hinta

1.   Interventioelimen on maksettava tarjouskilpailun voittajalle tämän tarjouksessaan ilmoittama hinta määräajassa, joka alkaa 45:ntenä päivänä tuotteiden haltuunoton päätyttyä ja päättyy 65:ntenä päivänä tästä päivämäärästä lukien.

2.   Hinta maksetaan ainoastaan tosiasiallisesti toimitetusta ja hyväksytystä määrästä. Jos tosiasiallisesti toimitettu ja hyväksytty määrä on kuitenkin suurempi kuin tarjouskilpailussa myönnetty määrä, hinta maksetaan ainoastaan myönnetystä määrästä.

3.   Jos haltuunotto koskee muita laatuja kuin R3-laatua, tarjouskilpailun voittajalle maksettava hinta on tarkistettava ostettuun laatuun sovellettavalla kertoimella, joka ilmenee liitteestä I.

4.   Kokonaan luuttomaksi leikattavan lihan ostohinta on hinta vapaasti interventiokeskuksen leikkaamon sisäänkäynnin yhteydessä olevassa punnituspisteessä.

Tarjouskilpailun voittajan on maksettava purkauskulut.

16 artikla

Valuuttakurssi

Edellä 11 artiklan ja hyväksytyssä tarjouskilpailuhinnassa tarkoitettuihin määriin sovellettava kurssi on sen asetuksen voimaantulopäivänä sovellettava valuuttakurssi, jolla vahvistetaan kyseistä tarjouskilpailua varten interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinta ja määrät.

III   LUKU

INTERVENTIOELINTEN OSTAMAN LIHAN LUUTTOMAKSI LEIKKAAMINEN

17 artikla

Luuttomaksi leikkaamista koskeva velvoite

Interventioelinten on varmistettava, että ostettu liha leikataan kokonaisuudessaan luuttomaksi.

18 artikla

Lihan luuttomaksi leikkaamista koskevat yleiset edellytykset

1.   Liha voidaan leikata luuttomaksi ainoastaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti rekisteröidyissä tai hyväksytyissä leikkaamoissa, joissa on vähintään yksi vierekkäinen jäädytyslinja.

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä myöntää poikkeuksen määräajaksi ensimmäisen alakohdan velvoitteisiin. Päätöksessään komissio ottaa huomioon tilojen ja laitteiden meneillään olevan kehittämisen, terveys- ja tarkastusvaatimukset sekä tavoitteen asteittaisesta yhdenmukaistamisesta tällä alalla.

2.   Luuttomiksi leikattujen palojen on täytettävä asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetut edellytykset sekä tämän asetuksen liitteen V vaatimukset.

3.   Luuttomaksi leikkaaminen voidaan aloittaa vasta kunkin toimitetun erän haltuunottotoimien päätyttyä.

4.   Leikkaamossa ei saa pitää interventionaudanlihan luuttomaksi leikkaamisen, viimeistelyn ja pakkaamisen aikana mitään muuta lihaa.

Sianlihaa voidaan kuitenkin pitää leikkaamossa samaan aikaan naudanlihan kanssa, jos sitä käsitellään eri linjalla.

5.   Luuttomaksi leikkaaminen on tehtävä klo 7–18 välisenä aikana eikä sitä saa tehdä lauantaisin ja sunnuntaisin eikä pyhäpäivinä. Tätä aikaa voidaan pidentää enintään kahdella tunnilla, jos tarkastusviranomaisten läsnäolo on varmistettu.

Jos luuttomaksi leikkaamista ei saada päätökseen haltuunottopäivänä, toimivaltaisen viranomaisen on suljettava sinetillä jäähdytyshallit, joissa tuotteet varastoidaan, ja ainoastaan sama viranomainen saa poistaa sinetin, kun lihan luuttomaksi leikkaaminen aloitetaan uudelleen.

19 artikla

Sopimukset ja tarjouseritelmät

1.   Liha on leikattava luuttomaksi sellaisten sopimusten perusteella, joiden ehdot interventioelimet vahvistavat käyttämiensä tarjouseritelmien mukaisesti.

2.   Interventioelinten tarjouseritelmissä vahvistetaan leikkaamoille asetetut vaatimukset, määritetään tarvittavat tilat ja laitteet ja varmistetaan leikkuun valmistelun osalta yhdenmukaisuus yhteisön sääntöjen kanssa.

Tarjouseritelmistä on käytävä ilmi erityisesti luuttomaksi leikkaamista koskevat yksityiskohtaiset edellytykset, joilla määritellään palojen haltuunottotarkoituksessa niiden leikkuun valmistelua, viimeistelyä, pakkaamista, jäädytystä ja säilytystä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Asianomaiset voivat saada interventioelinten tarjouseritelmät liitteessä VI olevista osoitteista.

20 artikla

Lihan luuttomaksi leikkaamistoimenpiteiden valvonta

1.   Interventioelinten on varmistettava lihan luuttomaksi leikkaamistoimenpiteiden jatkuva fyysinen valvonta.

Valvonta voidaan antaa asianomaisista kauppiaista, teurastajista ja varastoijista täysin riippumattomien elinten tehtäväksi. Tässä tapauksessa interventioelimen edustajat tarkastavat jokaista tarjousta koskevat luuttomaksi leikkaamistoimenpiteet ennalta ilmoittamatta. Tässä tarkastuksessa on tehtävä lihaa sisältävien laatikoiden pistokoe ennen jäädytystä ja sen jälkeen sekä verrattava yhtäältä käytettyä määrää tuotettuun määrään ja toisaalta luihin, rasvapaloihin ja muihin leikkuujätteisiin. Pistokoe on tehtävä vähintään viidelle prosentille jokaisen eri leikkuun osalta, ja kun laatikoita on riittävä määrä, vähintään viidelle laatikolle leikkuuta kohden.

2.   Etu- ja takaneljännekset on leikattava luuttomiksi toisistaan erillään. Jokaisen päivittäisen luuttomaksi leikkaamistoimenpiteen osalta on

a)

vertailtava palojen määrää ja saatujen laatikoiden määrää;

b)

täytettävä lomake, josta ilmenee erikseen leikkuussa saatujen etu- ja takaneljännesten määrä.

21 artikla

Erityiset edellytykset lihan luuttomaksi leikkaamiselle

1.   Jäädytystä edeltävien luuttomaksi leikkaamis-, viimeistely- ja pakkaamistoimien aikana lihan sisälämpötila ei saa koskaan ylittää + 7 °C:ta. Paloja ei saa kuljettaa ennen niiden pikajäädyttämistä, lukuun ottamatta 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja poikkeustapauksia.

2.   Kaikki merkinnät ja vieraat esineet on poistettava kokonaan juuri ennen luuttomaksi leikkaamista.

3.   Kaikki luut, jänteet, rustot, selkä- ja niskasiteet (ligamentum nuchae) ja suuret sidekudokset on irrotettava huolellisesti. Palojen viimeistelyn on rajoituttava rasvakasautumien, rustojen, jänteiden, suurten hermojen ja muiden erityisten jätepalojen poistoon. Kaikki näkyvät hermokudokset ja imusolmukkeet on poistettava.

4.   Suuret verisuonet ja -hyytymät sekä tahrautuneet pinnat on poistettava mahdollisimman huolellisesti viimeistelemällä paloja mahdollisimman vähän.

22 artikla

Palojen pakkaaminen

1.   Palat on käärittävä välittömästi leikkaamisen jälkeen liitteen V vaatimusten mukaisesti ja siten, että mikään lihan osa ei ole suorassa kosketuksessa laatikon kanssa.

2.   Laatikoiden vuoraamiseen käytetyn polyeteenin sekä palojen käärimisen kalvona tai säkkeinä käytetyn polyeteenin on oltava vähintään 0,05 millimetriä paksua ja laadultaan elintarvikkeiden pakkaamiseen sopivaa.

3.   Käytettyjen laatikoiden, lavojen ja siirtokorien on täytettävä liitteen VII säännökset.

23 artikla

Palojen varastointi

Interventioelinten on varmistettava se, että ostettu luuton liha varastoidaan erikseen ja että se on helposti tunnistettavissa tarjouskilpailun, paloittelun ja varastointikuukauden mukaisesti.

Leikatut palat on varastoitava sen jäsenvaltion alueella sijaitseviin kylmävarastoihin, jonka interventioelintä asia koskee.

Lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen myönnettyä erityistä poikkeusta, näihin tiloihin on voitava varastoida kaikki interventioelimen osoittama luuttomaksi leikattu liha vähintään kolmen kuukauden ajaksi tyydyttävissä teknisissä olosuhteissa.

24 artikla

Lihan luuttomaksi leikkaamisen kulut

Edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset käsittävät kaikki toiminnot tämän asetuksen soveltamiseksi, ja sopimuksia koskevat korvaukset kattavat tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvat kulut ja erityisesti

a)

mahdolliset kulut, jotka aiheutuvat luullisen lihan kuljetuksesta leikkaamoon sen hyväksymisen jälkeen;

b)

luuttomaksi leikkaamis-, viimeistely-, pakkaamis- ja pikajäädytystoimenpiteet;

c)

jäädytettyjen palojen varastoinnin, lastauksen, kuljetuksen ja interventioelinten toteuttaman haltuunoton tähän tarkoitettuihin kylmävarastoihin;

d)

materiaalikulut, erityisesti pakkausmateriaalikulut;

e)

interventioelinten leikkaamoon jättämien luiden, rasvapalojen ja muiden leikkuujätteiden arvon.

25 artikla

Määräajat

Luuttomaksi leikkaamis-, viimeistely- ja pakkaamistoimenpiteet on saatettava päätökseen 10 kalenteripäivän kuluessa teurastuksesta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin asettaa lyhyempiä määräaikoja.

Pikajäädytyksen on tapahduttava välittömästi pakkaamisen jälkeen ja se on aloitettava joka tapauksessa pakkaamispäivänä; luuttomaksi leikatun lihan määrä ei saa ylittää jäädytyslinjojen kapasiteettia.

Luuttomaksi leikatun lihan jäädytyslämpötilan on oltava sellainen, että lihan sisälämpötila on viimeistään 36 tunnin kuluessa enintään – 7 °C.

26 artikla

Tuotteiden hylkääminen

1.   Jos 20 artiklan 1 kohdassa määritellyissä tarkastuksissa ilmenee, että lihan luuttomaksi leikkaava laitos rikkoo 17–25 artiklan säännöksiä tietyn leikkuun osalta, näitä tarkastuksia laajennetaan siten, että ne kattavat vielä viisi prosenttia lisää kyseisen päivän aikana täytetyistä laatikoista. Siinä tapauksessa, että lisärikkomuksia havaitaan, tarkastetaan lisänäytteitä, jotka muodostavat viisi prosenttia kyseisen leikkuun laatikoiden kokonaismäärästä. Jos neljännessä viiden prosentin tarkastuksessa havaitaan, että vähintään 50 prosenttia laatikoista on mainittujen artiklojen vastaisia, koko päivän tuotanto sen leikkuun osalta tarkastetaan. Koko päivän tuotannon tarkastamista ei kuitenkaan edellytetä, jos havaitaan, että vähintään 20 prosenttia tietyn leikkuun laatikoista on säännösten vastaisia.

2.   Jos 1 kohdan perusteella havaitaan, että vähemmän kuin 20 prosenttia tietyn leikkuun laatikoista on säännösten vastaisia, näiden laatikoiden koko sisältö hylätään eikä niistä suoriteta maksua. Lihan luuttomaksi leikkaava laitos maksaa interventioelimelle hylättyjen palojen osalta summan, joka vastaa liitteessä VIII tarkoitettua hintaa.

Jos havaitaan, että vähintään 20 prosenttia tietyn leikkuun laatikoista on säännösten vastaisia, interventioelin hylkää koko päivän tuotannon tämän tietyn leikkuun osalta, eikä mitään maksua suoriteta. Lihan luuttomaksi leikkaava laitos maksaa interventioelimelle hylättyjen palojen osalta summan, joka vastaa liitteessä VIII tarkoitettua hintaa.

Jos havaitaan, että vähintään 20 prosenttia päivittäisen tuotannon eri leikkuiden laatikoista on säännösten vastaisia, interventioelin hylkää koko päivän tuotannon, eikä mitään maksua suoriteta. Lihan luuttomaksi leikkaava laitos maksaa interventioelimelle summan, joka vastaa elimen tarjouskilpailun voittajalle maksamaa hintaa 15 artiklan mukaisesti alkuperäisten luullisten tuotteiden osalta, jotka on ostettu interventioon ja jotka luuttomaksi leikkaamisen jälkeen on hylätty, korotettuna 20 prosentilla.

Jos kolmatta alakohtaa sovelletaan, ensimmäistä ja toista alakohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kun vakavan laiminlyönnin tai petoksen seurauksena lihan luuttomaksi leikkaava laitos ei noudata 17–25 artiklan säännöksiä:

a)

interventioelin hylkää kaikki tuotteet, jotka on saatu sen päivän aikana tapahtuneen luuttomaksi leikkaamisen jälkeen, jolloin edellä mainittujen säännösten noudattamatta jättäminen osoitettiin, eikä mitään maksua suoriteta;

b)

lihan luuttomaksi leikkaava laitos maksaa interventioelimelle summan, joka vastaa elimen tarjouskilpailun voittajalle maksamaa hintaa 15 artiklan mukaisesti alkuperäisten luullisten tuotteiden osalta, jotka on ostettu interventioon ja jotka luiden poiston jälkeen on hylätty a alakohdan mukaisesti, korotettuna 20 prosentilla.

IV   LUKU

TUOTTEIDEN TARKASTUKSET JA TIEDONANNOT

27 artikla

Tuotteiden varastointi ja tarkastus

1.   Interventioelinten on varmistettava se, että tässä asetuksessa tarkoitettu liha pannaan varastoon ja varastoidaan siten, että erät ovat helposti saatavilla ja että ne ovat 23 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisia.

2.   Varastointilämpötila saa olla enintään – 17 °C.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki toimenpiteet varastoitujen tuotteiden hyvän määrällisen ja laadullisen säilymisen turvaamiseksi, ja niiden on varmistettava vahingoittuneiden pakkausten vaihtaminen välittömästi. Niiden on katettava kaikki näihin toimintoihin liittyvät riskit vakuutuksella joko varastoijan sopimusperusteisena velvoitteena tai interventioelimen kokonaisvaltaisella vakuutuksella. Jäsenvaltio voi myös itse toimia omana vakuutuksenantajanaan.

4.   Varastointiaikana toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava säännöllisesti suuri osa tuotteista, jotka on ostettu kuukauden aikana pidetyistä tarjouskilpailuista.

Tuotteet, joiden todetaan näissä tarkastuksissa olevan tämän asetuksen vaatimusten vastaisia, on hylättävä ja merkittävä hylätyiksi. Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa ja rajoittamatta seuraamusten soveltamista perittävä takaisin vastuussa oleville asianomaisille suoritetut maksut.

Tarkastuksen tekevä henkilökunta ei saa ottaa vastaan tarkastusta koskevia ohjeita ostot tehneeltä laitokselta.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat jäljittämistä ja varastointia koskevat toimenpiteet, jotta varastoitujen tuotteiden myöhempi varastosta poistaminen ja myynti voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, ottaen huomioon erityisesti kyseisiä eläimiä mahdollisesti koskeva eläinlääkintätilanne.

28 artikla

Tiedonannot

1.   Jäsenvaltioiden on viipymättä annettava komissiolle tiedoksi kaikki muutokset, jotka koskevat luetteloa interventiokeskuksista ja siltä osin kuin mahdollista, niiden jäädytys- ja varastointikapasiteettia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi teleksinä tai faksina viimeistään 10 kalenteripäivän kuluessa kunkin haltuunottoajan päättymisestä toimitetut ja interventioon hyväksytyt määrät.

3.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään kunkin kuukauden 21 päivään mennessä edellistä kuukautta koskevat

a)

interventioon ostetut viikoittaiset ja kuukausittaiset määrät, tuotteittain ja laaduittain eriteltyinä, asetuksella (EY) N:o 1183/2006 vahvistetun yhteisön luokitusasteikon mukaisesti;

b)

kunkin luuttomaksi leikatun tuotteen määrä, josta on tehty myyntisopimus kyseisenä kuukautena;

c)

kunkin luuttomaksi leikatun tuotteen määrä, josta on tehty varastosta poistamismääräys tai sitä vastaava asiakirja kyseisenä kuukautena.

4.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kunkin kuukauden loppuun mennessä edellistä kuukautta koskevat

a)

kunkin luuttomaksi leikatun luullisesta naudanlihasta saadun kyseisenä kuukautena interventioon ostetun tuotteen määrät;

b)

kunkin luuttomaksi leikatun tuotteen sopimukseen kuulumattomat ja fyysiset varastot kyseisen kuukauden lopussa sekä tiedot sopimukseen kuulumattomien varastojen osalta varastoinnin kestosta.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetaan

a)

’sopimukseen kuulumattomilla varastoilla’ varastoja, joista ei ole vielä tehty myyntisopimusta;

b)

’fyysisillä varastoilla’ kaikkia sopimukseen kuulumattomia varastoja ja varastoja, joille on jo tehty myyntisopimus, mutta joita ei ole vielä otettu haltuun.

V   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

29 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 562/2000.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä X olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

30 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 68, 16.3.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1067/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 60).

(3)  Katso liite IX.

(4)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 1.

(5)  EUVL L 214, 4.8.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

(9)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(10)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.

(11)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3.

(12)  EYVL L 41, 14.2.1991, s. 15.


LIITE I

MUUNTOKERTOIMET

Laadut

Kertoimet

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


LIITE II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


LIITE III

RUHOJA, PUOLIRUHOJA JA NELJÄNNEKSIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1.

Enintään kuusi päivää ja vähintään kaksi päivää aikaisemmin teurastettujen eläinten tuoreet tai jäähdytetyt ruhot tai puoliruhot (CN-koodi 0201).

2.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’ruholla’ teurastetun ja sääriluun jänteestä teurastamokoukkuun ripustettua eläimen koko ruumista, josta on laskettu veri, poistettu sisälmykset, joka on nyljetty ja joka on seuraavassa tarjontamuodossa:

ilman päätä ja sorkkia; pään on oltava katkaistu ensimmäisen kaulanikaman kohdalta, sorkkien on oltava katkaistu etupolvinivelistä tai kinnernivelistä,

ilman rinta- ja vatsaontelon elimiä, munuaisia, munuaisrasvaa sekä lantion rasvakasautumia,

ilman sukupuolielimiä ja niihin kiinnittyneitä lihaksia,

ilman pallealihaa ja kuvelihaa,

ilman häntää ja ensimmäistä häntänikamaa,

ilman selkäydintä,

ilman kivesrasvaa ja siihen liittyvää kupeen sisäpuolista rasvaa,

ilman vatsalihaksen peitinkalvon valkoista jännesaumaa,

ilman sisäpaistin pintarasvaa,

ilman kaulavaltimoa (suonirasvaa),

kaulan on oltava katkaistu eläinlääkinnällisten määräysten mukaisesti, kaulalihasta ei poisteta,

rinnan leveän pään pintakerros ei saa olla paksumpi kuin 1 cm;

b)

’puoliruholla’ tuotetta, joka on saatu halkaisemalla a alakohdassa tarkoitettu ruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja häpyliitoksen keskikohdasta. Selkä- ja lannenikamat eivät saa merkittävästi siirtyä paikaltaan ruhoa jalostettaessa; selkä- ja lannenikamiin liittyviä lihaksia ja jänteitä ei saa vakavasti vahingoittaa sahalla tai veitsillä;

c)

’etuneljänneksellä’

jäähdytettyä ruhonosaa,

suoraan leikattua ruhonosaa, jossa on viisi kylkiluuta;

d)

’takaneljänneksellä’

jäähdytettyä ruhonosaa,

suoraan leikattua ruhonosaa, jossa on kahdeksan kylkiluuta.

3.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden on oltava peräisin ruhoista, joista veri on laskettu huolellisesti, jotka on nyljetty sääntöjen mukaisesti ja joissa ei ole vertymiä, ruhjeita, verenpurkaumia eikä pinnalla olevan rasvan merkittäviä repeytymiä tai poistoja. Vatsakalvon on oltava vahingoittumaton, lukuun ottamatta etuneljänneksen poiston helpottamista. Ruhot eivät saa olla minkään saastuntalähteen, erityisesti ulosteiden tai merkittävien veritahrojen, tahraamia.

4.

Edellä 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden on oltava peräisin ruhoista tai puoliruhoista, jotka täyttävät 2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt edellytykset.

5.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tuotteet on jäähdytettävä välittömästi teurastuksen jälkeen vähintään 48 tuntia siten, että niiden sisälämpötila on jäähdytysajan lopussa enintään + 7 °C. Tätä lämpötilaa on ylläpidettävä haltuunottoon asti.


LIITE IV

ASETUKSEN 11 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUT KERTOIMET

A-   kaava

Kerroin n = (a/b)

jossa

a= tarjouskilpailupäätöstä seuraavien kahden tai kolmen viikon aikana todettujen markkinoiden keskihintojen keskiarvo kyseessä olevassa jäsenvaltiossa tai sen alueella,

b= asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltion tai sen alueen markkinoiden keskihinta, jota sovelletaan kyseessä olevaan tarjouskilpailuun.

B-   kaava

Kerroin n′ = (a′/b′)

jossa

a′= tarjouksen tekijän samanlaatuisista ja samaan luokkaan kuuluvista eläimistä, joita käytetään markkinoiden keskihintojen laskemiseen tarjouskilpailupäätöstä seuraavien kahden tai kolmen viikon aikana, maksamien ostohintojen keskiarvo,

b′= tarjouksen tekijän eläimistä, jotka otetaan huomioon markkinoiden keskihinnan laskemiseksi niiden kahden viikon aikana, joita käytetään kyseiseen tarjouskilpailuun sovellettavan markkinoiden keskihinnan määrittelemiseksi, maksamien ostohintojen keskiarvo.


LIITE V

INTERVENTIOLIHAN LUUTTOMAKSI LEIKKAAMISEEN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

1.   TAKANELJÄNNEKSEN PALAT

1.1   Palojen kuvaus

1.1.1   Interventiotakapotka (koodi INT 11)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: potka irrotetaan reidestä polvinivelen kohdalta irrottamalla lihas sen luonnollisia rajoja pitkin, reidestä tulevat hermot jätetään potkaan kimpuksi. Potkan luu (sääriluu ja kinner) irrotetaan.

Viimeistely: jänteiden päät irrotetaan.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

1.1.2   Interventiokulmapaisti (koodi INT 12)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: tämä lihas irrotetaan reidestä reisiluun suuntaisella viillolla lihasten luonnollisia rajoja pitkin; osa lippamaisesta lihaksesta jätetään paikalleen.

Viimeistely: polvilumpio sekä suuret hermot ja jänteet irrotetaan; ulkoinen rasvakerros ei saa olla paksumpi kuin 1 cm.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

1.1.3   Interventiosisäpaisti (koodi INT 13)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: lihas irrotetaan ulkopaistista ja potkasta lihasten luonnollisia rajoja pitkin ja irrotetaan reisiluusta; istuinluu (ischium) poistetaan.

Viimeistely: poistetaan laskimot, nivuksen pintaosat ja rauhaset; poistetaan rustot ja suoliluuhun liittyvät sidekudokset; lihaksen ulkoinen rasvakerros ei saa olla lihaksen millään pinnalla paksumpi kuin 1 cm.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

1.1.4   Interventioulkopaisti (koodi INT 14)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: lihas irrotetaan kulmapaistista ja takapotkasta jakamalla luonnollisista liitoksista; reisiluu irrotetaan.

Viimeistely: poistetaan palan rustoinen osa sekä imusolmuke, rasvakasautumat ja jänteet; lihaksen ulkoinen rasvakerros ei saa olla lihaksen millään pinnalla paksumpi kuin 1 cm.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

1.1.5   Interventiosisäfilee (koodi INT 15)

Paloittelu: sisäfilee irrotetaan yhtenä kappaleena irrottamalla sen pää suoliluusta (ilium) ja sen keski- ja etuosa viillolla, joka erottaa ketjulihaksen selkäfileen luusta.

Viimeistely: rauhaset ja rasvakasautumat poistetaan. Kalvojänne ja ketjulihas jätetään koskemattomana paikoilleen. Tämä erittäin arvokas pala on paloiteltava, viimeisteltävä ja pakattava erityisen huolellisesti.

Kääriminen ja pakkaaminen: sisäfileet on asetettava laatikkoon pitkittäin ja paksut ja ohuet päät vuorottain vastakkain sisäfileen ulkopuoli ylöspäin, ja ne on pinottava varovaisesti eikä niitä saa taittaa. Palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne laitetaan polyeteenikelmulla vuorattuun laatikkoon.

1.1.6   Interventiopaahtopaisti (koodi INT 16)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: Tämä pala erotetaan kulmapaistin ja ulkopaistin muodostamasta kokonaisuudesta suoralla viillolla noin viiden senttimetrin etäisyydeltä viidennen ristiluun takareunasta ja noin viiden senttimetrin etäisyydelle istuinluun (ischium) etureunasta varoen halkaisemasta sisäpaistia.

Se erotetaan kyljysrivistä leikkaamalla viimeisen lannenikaman ja ensimmäisen ristinikaman välistä, jolloin etureuna irrotetaan suoliluusta. Luut ja rustot poistetaan.

Viimeistely: poistetaan rasvakasautumat sisäpinnalta pitkän selkälihaksen alapuolelta. Lihaksen ulkoinen rasvakerros ei saa olla millään pinnalla paksumpi kuin 1 cm. Tämä erittäin arvokas pala on paloiteltava, viimeisteltävä ja pakattava erityisen huolellisesti.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

1.1.7   Interventioulkofilee (koodi INT 17)

Luuttomaksi leikkaaminen ja paloittelu: tämä pala irrotetaan ulkopaistista leikkaamalla suoraan viimeisen lannenikaman ja ensimmäisen ristinikaman välistä. Se erotetaan kyljysrivistä leikkaamalla suoraan yhdennentoista ja kymmenennen kylkiluun välistä. Selkäranka irrotetaan huolellisesti. Kylkiluut ja selkärangan nikamat irrotetaan nyppimällä (luu kerrallaan).

Viimeistely: poistetaan rustot, jotka ovat jääneet jäljelle luuttomaksi leikkaamisen jälkeen. Jänteet poistetaan. Lihaksen ulkoinen rasvakerros ei saa olla millään pinnalla paksumpi kuin 1 cm. Tämä erittäin arvokas pala on paloiteltava, viimeisteltävä ja pakattava erityisen huolellisesti.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

1.1.8   Interventiokuve (koodi INT 18)

Luuttomaksi leikkaaminen ja paloittelu: kuve irrotetaan kokonaan takaneljänneksestä suoraan kahdeksannen kylkiluun kohdalta leikkaamalla kupeen irrotuskohdasta takaosan lihasten rajoja pitkin kohti pistettä, jonka kautta kulkee kohtisuora linja viimeisen lannenikaman keskikohtaan. Viiltoa jatketaan alaspäin suoralla sisäfileen suuntaisella viillolla, kylkiluiden poikki kolmannestatoista kuudenteen kylkiluuhun, selkärangan selkäpuolen suuntaisesti siten, että viilto ei ole kuin 5 cm selkälihaksen sivukärjestä.

Kaikki luut ja rustot poistetaan nyppimällä. Koko kuve on jätettävä kokonaiseksi.

Viimeistely: poistetaan sidekudokset, jotka peittävät kupeen lievettä, ja jätetään lieve koskemattomaksi. Näkyvän (ulkoisen ja kudosten välisen) rasvan osuus saa olla enintään 30 prosenttia.

Kääriminen ja pakkaaminen: kuve voidaan taittaa kerran pakkaussyistä. Sitä ei saa leikata eikä kääriä rullalle. Se pakataan siten, että kupeen sisäosa ja lieve ovat selvästi näkyvissä. Pakkauslaatikoiden on oltava vuorattu polyeteenillä siten, että palat peittyvät kokonaan.

1.1.9   Interventiokylki (viisi kylkiluuta) (koodi INT 19)

Luuttomaksi leikkaaminen ja paloittelu: tämä pala erotetaan ulkofileestä suoralla yhdennentoista ja kymmenennen kylkiluun välisellä viillolla, ja siihen on kuuluttava viisi kylkiluuta kuudennesta kymmenenteen kylkiluuhun. Kylkiluiden väliset lihakset sekä rintakalvo irrotetaan nyppimällä kylkiluiden yhteydessä. Selkäranka ja rustot irrotetaan mukaan lukien lapaluun pää.

Viimeistely: selkäsiteet irrotetaan. Lihaksen ulkoinen rasvakerros ei saa olla millään pinnalla paksumpi kuin 1 cm. Yläpinta jätetään paikoilleen.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

2.   ETUNELJÄNNEKSEN PALAT

2.1   Palojen kuvaus

2.1.1   Interventioetupotka (koodi INT 21)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: tämä lihas irrotetaan leikkaamalla värttinäluun (radius) suuntaisesti suoraan kinnernivelen tasolle (humerus). Värttinäluu (radius) irrotetaan.

Viimeistely: jänteiden päät irrotetaan.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

Etupotkat on pakattava erilleen takapotkista.

2.1.2   Interventiolapa (koodi INT 22)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: tämä lihas irrotetaan etuosasta leikkaamalla lihasten luonnollisia rajoja pitkin, erityisesti lapaluun ruston (scapulum) yläreunan kohdalta, seuraten yläreunaa kaartaen siten, että lapa irtoaa sen luonnollisesta anatomisesta sijainnista. Lapaluu irrotetaan. Lavan yläpuolen lihas käännetään irti lapaluusta (scapulum) siten, että se jää kuitenkin osittain kiinni lapaluuhun, jolloin luu on helppo irrottaa. Olkaluu (humerus) irrotetaan.

Viimeistely: lavasta poistetaan rustot, jänteet ja suuret hermot; näkyvän rasvan (sisäisen ja kudosten välisen) osuus saa olla enintään 10 prosenttia.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

2.1.3   Interventiorinta (koodi INT 23)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: tämä lihas irrotetaan etuneljänneksestä leikkaamalla se ensimmäisen kylkiluun keskiosaan nähden kohtisuoralla viillolla. Kylkiluiden väliset lihakset ja rintakalvo irrotetaan nyppimällä kylkiluiden, selkärangan ja rustojen yhteydessä. Kylkiluun litteä pää jätetään paikoilleen; alapuolen pinnan rasvakerros sekä rintalastan alla oleva rasva poistetaan.

Viimeistely: rasvan (ulkoisen ja kudosten välisen) osuus saa olla enintään 30 prosenttia.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin. Palojen on peityttävä kokonaan.

2.1.4   Interventioetuosa (koodi INT 24)

Paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen: etuosaksi kutsutaan palaa, joka jää jäljelle kun rinta, lapa ja potka on irrotettu.

Kylkiluut irrotetaan nyppimällä. Kaulan luut irrotetaan huolellisesti.

Ketjulihas jätetään paikoilleen.

Viimeistely: jänteet, suuret hermot ja rustot poistetaan. Näkyvän rasvan (ulkoisen ja kudosten välisen) osuus saa olla enintään 10 prosenttia.

Kääriminen ja pakkaaminen: palat on käärittävä yksittäin polyeteeniin ennen kuin ne pakataan polyeteenikelmulla vuorattuihin laatikoihin.

3.   ERÄIDEN YKSITTÄISTEN PALOJEN TYHJIÖPAKKAAMINEN

Jäsenvaltiot voivat sallia tyhjiöpakkaamisen yksittäispakkaamisen sijaan koodeihin INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 ja 19 kuuluvia paloja koskevan 1 kohdan mukaisesti.


LIITE VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section ”cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


LIITE VII

LAATIKOIHIN, LAVOIHIN JA SIIRTOKOREIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

I   Laatikoita koskevat säännökset

1.

Laatikoiden on oltava määrätyn painoisia ja kokoisia sekä riittävän lujia, jotta ne kestävät pinoamisen.

2.

Käytetyistä laatikoista ei saa käydä ilmi sen teurastamon tai leikkaamon nimeä, josta tuotteet ovat lähtöisin.

3.

Kukin laatikko on punnittava erikseen täyttämisen jälkeen; etukäteen määrätyn painoisiksi täytettyjä laatikoita ei hyväksytä.

4.

Kussakin laatikossa olevien palojen nettopaino saa olla enintään 30 kilogrammaa.

5.

Samaan laatikkoon saa pakata ainoastaan saman laatuluokan eläinten paloja, jotka tunnistetaan niiden täydellisestä nimestä tai yhteisön koodista; laatikot eivät saa missään tapauksessa sisältää rasvapaloja tai muita leikkuujätteitä.

6.

Kukin laatikko on sinetöitävä

interventioelimen päällysmerkinnällä laatikon kummaltakin sivulta,

eläinlääkinnällisen tarkastuksen virallisella päällysmerkinnällä sen kummankin päädyn keskeltä, yhdestä kappaleesta tehtyyn laatikkoon kuitenkin ainoastaan sen etummaisen päädyn keskeltä.

Päällysmerkinnöissä on oltava sarjanumero ja ne on kiinnitettävä siten, että ne rikkoutuvat laatikkoa avattaessa.

7.

Interventioelimen päällysmerkinnöistä on käytävä ilmi tarjouskilpailun sekä erän numero, palojen laatu sekä määrä, pakkauksen nettopaino sekä päivämäärä; niiden on oltava kooltaan vähintään 20 × 20 cm. Eläinlääkinnällisen tarkastuksen päällysmerkinnöistä on käytävä ilmi leikkaamon hyväksymisnumero.

8.

Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen päällysmerkintöjen sarjanumeroiden on oltava kirjattu sopimuskohtaisesti, ja käytettyjen laatikoiden ja luovutettujen päällysmerkintöjen määrää on voitava verrata keskenään.

9.

Laatikot on sidottava nelinkertaisesti, kaksi kertaa pituussuunnassa ja kaksi kertaa leveyssuunnassa, vannerautojen on oltava noin 10 cm:n etäisyydellä kustakin kulmasta.

10.

Tarkastusten vuoksi irrotetut päällysmerkinnät on korvattava sarjanumerolla varustetulla päällysmerkinnällä, jonka interventioelin toimittaa toimivaltaisille viranomaisille; kustakin laatikosta toimitetaan kaksi päällysmerkintää.

II   Lavoihin ja siirtokoreihin sovellettavat säännökset

1.

Laatikot on varastoitava erikseen tarjouskilpailuittain tai kuukausittain ja paloittain lavojen avulla; lavat on voitava tunnistaa päällysmerkinnästä, josta ilmenee tarjouskilpailun numero, palojen laatu, tuotteen nettopaino sekä lavan ja pakkausten paino sekä laatikoiden määrä paloittain.

2.

Lavojen ja siirtokorien sijainti on esitettävä varastointisuunnitelmassa.


LIITE VIII

Hylättyjen interventiopalojen hinnat sovellettaessa 26 artiklan 2 kohdan ensimmäistä ja toista alakohtaa

(euroa tonnilta)

Interventiosisäfilee

22 000

Interventioulkofilee

14 000

Interventiosisäpaisti

Interventiopaahtopaisti

10 000

Interventioulkopaisti

Interventiokulmapaisti

Interventiokylki (viisi kylkiluuta)

8 000

Interventiolapa

Interventioetuosa

6 000

Interventiorinta

Interventiotakapotka

Interventioetupotka

5 000

Interventiokuve

4 000


LIITE IX

KUMOTTU PÄÄTÖS JA SEN MUUTOKSET

Komission asetus (EY) N:o 562/2000

(EYVL L 68, 16.3.2000, s. 22)

 

Komission asetus (EY) N:o 2734/2000

(EYVL L 316, 15.12.2000, s. 45)

Ainoastaan 8 artikla

Komission asetus (EY) N:o 283/2001

(EYVL L 41, 10.2.2001, s. 22)

Ainoastaan 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 503/2001

(EYVL L 73, 15.3.2001, s. 16)

 

Komission asetus (EY) N:o 590/2001

(EYVL L 86, 27.3.2001, s. 30)

Ainoastaan 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1082/2001

(EYVL L 149, 2.6.2001, s. 19)

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1564/2001

(EYVL L 208, 1.8.2001, s. 14)

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1592/2001

(EYVL L 210, 3.8.2001, s. 18)

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1067/2005

(EUVL L 174, 7.7.2005, s. 60)

 


LIITE X

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 562/2000

Tämä asetus

1–5 artikla

1–5 artikla

6, 7 ja 8 artikla

9 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

12 artikla

9 artikla

13 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

13 artiklan 1 kohdan toinen virke

10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

13 artiklan 2 ja 3 kohta

10 artiklan 2 ja 3 kohta

14 artikla

11 artikla

15 artikla

12 artikla

16 artikla

13 artikla

17 artiklan 1 kohdan johdantokappale

14 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohdan a alakohta

17 artiklan 1 kohdan b alakohdan virkkeen alkuosa

17 artiklan 1 kohdan b alakohdan virkkeen loppuosa

14 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

17 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

17 artiklan 2 kohdan viides alakohta

14 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

17 artiklan 3 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

14 artiklan 3 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

17 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

17 artiklan 3 kohdan viides alakohta

14 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

17 artiklan 3 kohdan kuudes alakohta

14 artiklan 3 kohdan viides alakohta

17 artiklan 3 kohdan seitsemäs alakohta

14 artiklan 3 kohdan kuudes alakohta

17 artiklan 3 kohdan kahdeksas alakohta

14 artiklan 3 kohdan seitsemäs alakohta

17 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

14 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

17 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

17 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

14 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

17 artiklan 5, 6 ja 7 kohta

14 artiklan 5, 6 ja 7 kohta

18 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

15 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

18 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke

18 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke

15 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

18 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

15 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

19 artikla

16 artikla

20 artikla

17 artikla

21 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

18 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

21 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke

18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen ja toinen virke

21 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen ja kolmas virke

21 artiklan 2–5 kohta

18 artiklan 2–5 kohta

22 artikla

19 artikla

23 artikla

20 artikla

24 artikla

21 artikla

25 artikla

22 artikla

26 artikla

23 artikla

27 artikla

24 artikla

28 artikla

25 artikla

29 artiklan 1 ja 2 kohta

26 artiklan 1 ja 2 kohta

29 artiklan 3 kohdan johdantokappale

26 artiklan 3 kohdan johdantokappale

29 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

26 artiklan 3 kohdan a alakohta

29 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

26 artiklan 3 kohdan b alakohta

30 artikla

27 artikla

31 artiklan 1 ja 2 kohta

28 artiklan 1 ja 2 kohta

31 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohta

28 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohta

31 artiklan 3 kohdan d alakohta

31 artiklan 4 ja 5 kohta

28 artiklan 4 ja 5 kohta

32–37 artikla

29 artikla

38 artikla

30 artikla

Liitteet I–VI

Liitteet I–VI

Liitteessä VII oleva I osa

Liitteessä VII oleva I osa

Liitteessä VII olevan II osan 1 kohta

Liitteessä VII olevan II osan 1 kohta

Liitteessä VII olevan II osan 2 kohta

Liitteessä VII olevan II osan 3 kohta

Liitteessä VII olevan II osan 2 kohta

Liite VIII

Liite VIII

Liite IX

Liite IX

Liite X


11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1670/2006,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 15 päivänä lokakuuta 1993 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2825/93 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 16 artiklan mukaan tiettyjen viljoista saatavien tislattujen alkoholijuomien valmistuksen erityispiirteiden huomioon ottamiseksi vientitukien myöntämisperusteet voidaan mukauttaa tähän erityistilanteeseen. On tarpeen säätää tästä mukauttamisesta tiettyjen sellaisten tislattujen alkoholijuomien osalta, joihin käytettyjen viljojen hinta vientihetkellä ei ole sidoksissa viljojen hintaan valmistushetkellä ja joiden lopputuote on tulos usean tuotteen sekoittamisesta, ja on mahdotonta valvoa mitä eri viljalajeja vietävään lopputuotteeseen sisältyy, varsinkin kun mainituilla juomilla on myös pakollinen vähintään kolmen vuoden ikäännyttämisaika.

(3)

Nämä vaikeudet koskevat erityisesti skotlantilaista, irlantilaista ja espanjalaista viskiä.

(4)

Jos se on mahdollista, on sovellettava vastaavalla tavalla tavallista tukijärjestelmää. Sen vuoksi olisi maksettava tuki perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytykset täyttäville viljoille suhteessa vietäviin tislattuihin alkoholijuomiin. Tämän vuoksi olisi sovellettava näiden tislattujen viljojen määriin yleistä ja kiinteää kerrointa, joka on laskettu kyseisten jäsenvaltioiden toimittamien tilastojen perusteella. Kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja myyntiin saatettujen kokonaismäärien välisen suhteen käyttäminen näyttää tarjoavan yksinkertaisen ja oikeudenmukaisen perustan. Olisi määriteltävä vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien käsitteet. Tislattujen viljamäärien ja kertoimen määrittelemiseksi on jätettävä huomiotta sisäiseen jalostusmenettelyyn kuuluvat määrät.

(5)

On tarpeen säätää kertoimen mukauttamisesta erityisesti sen mahdollisuuden varalta, että tukien maksaminen aiheuttaa varastojen tavanomaisesta poikkeavaa kasvamista.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta vaihdella tukea määräpaikan mukaan. On syytä säätää puolueettomat perusteet tuen poistamiseksi tietyiltä määräpaikoilta.

(7)

On syytä vahvistaa tuen suuruuden määräävä päivä. Tämä päivä on ensi sijassa sidoksissa viljojen tarkastushetkeen ja tislattujen määrien osalta kunkin tislauksen verokauteen. Tuen maksamisen edellytyksenä on tislausilmoituksen muodossa toimitettu todiste siitä, että viljat on tislattu. Ilmoitukseen on sisällyttävä tukien laskemiseen tarvittavat tiedot. Kunkin tislauksen verokauden ensimmäinen päivä voi myös olla asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklassa säädettyjen perusteiden mukainen maatalouden muuntokurssin määräytymisperuste.

(8)

Tätä asetusta sovellettaessa on ilmeisesti tarpeen todeta, että tuotteet ovat lähteneet yhteisöstä ja joissakin tapauksissa on myös tiedettävä niiden määräpaikka. Tämän vuoksi on tarpeen käyttää yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 (5) tarkoitettua viennin määritelmää ja todisteita, joista säädetään maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 800/1999 (6).

(9)

Kertoimen vahvistamiseksi on syytä säätää velvollisuudesta toimittaa tietyt tislattujen alkoholijuomien vietyjä määriä koskevat todisteet. On suotavaa säätää, että yhteisön alueelle palautettaviin tavaroihin sovelletaan maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (7) 43 artiklaa, jos erityisedellytykset on täytetty.

(10)

Olisi säädettävä jäsenvaltioiden velvollisuudesta toimittaa komissiolle tarvittavat tiedot.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 16 artiklassa tarkoitettuina tislattuina alkoholijuomina, joiden valmistukseen kuuluu vähintään kolmen vuoden ikääntymiskausi, vietyjen viljojen vientitukien vahvistamisen ja myöntämisen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Komission asetusta (EY) N:o 1043/2005 (8) ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettuihin tislattuihin alkoholijuomiin, jollei 6 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuihin tukiin ovat oikeutettuja viljat, jotka täyttävät perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa määrätyt edellytykset ja joita käytetään CN-koodeihin 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 ja 2208 30 88 kuuluvien tislattujen alkoholijuomien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 (9) säännösten mukaiseen valmistukseen.

3 artikla

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

’määritellyllä tislauskaudella’ kautta, joka vastaa sitä, josta korvauksen saaja on sopinut tulliviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa valmisteveron tarkastustarkoituksia varten (verokausi);

b)

’viedyillä kokonaismäärillä’ niitä tislattujen alkoholijuomien määriä, jotka täyttävät perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytykset, ja jotka on viety sellaiseen määräpaikkaan, johon tukea sovelletaan;

c)

’kaupan pidetyillä kokonaismäärillä’ niitä tislattujen alkoholijuomien määriä, jotka täyttävät perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytykset ja jotka on viety lopullisesti tuotanto- tai varastointilaitoksista myytäviksi kulutukseen;

d)

’tarkastuksella’ 2 artiklassa mainittujen tislattujen alkoholijuomien valmistukseen tarkoitettujen viljojen asettamista tullitarkastusjärjestelmään tai vastaavat takuut tarjoavaan hallinnolliseen järjestelmään.

4 artikla

1.   Tuki myönnetään niistä määristä, jotka tukeen oikeutetut ovat tislanneet ja tarkastuttaneet määritetyn tislauskauden aikana, korjattuna kertoimella, jonka kukin kyseinen jäsenvaltio vahvistaa vuosittain ja jota sovelletaan kaikkiin korvaukseen oikeutettuihin asianomaisiin. Tämä kerroin ilmaisee kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä havaitun suuntauksen perusteella.

Tislattujen viljojen määrien ja kertoimen määrittämiseksi ei oteta huomioon sisäiseen jalostusmenettelyyn kuuluvia määriä.

Kerrointa laskettaessa otetaan myös huomioon vaihtelu jonkin kyseisen alkoholijuoman varastoissa.

Kerroin voi vaihdella käytettyjen viljojen mukaan.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset seuraavat kausittain viennin ja varastojen määrää.

5 artikla

Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kerroin vahvistetaan ennen kunkin vuoden 1 päivää heinäkuuta.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta seuraavan vuoden 30 päivään syyskuuta.

Se vahvistetaan jäsenvaltioiden toimittamien kertoimen vahvistamista edeltävien vuosien 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välistä aikaa koskevien tietojen perusteella.

6 artikla

1.   Sovellettava tuki on asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti vahvistetun tuen suuruinen.

2.   Tuki ja maatalouden muuntokurssi ovat viljojen tarkastuspäivänä voimassa olevan tuen ja muuntokurssin suuruisia.

Verokautta, jonka aikana tarkastus on tapahtunut, seuraavien kunkin tislauksen verokauden aikana tislattuja määriä koskee kuitenkin kunkin kyseisen tislauksen verokauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva tuki ja muuntokurssi.

7 artikla

1.   Tuki poistetaan tietyiltä määräpaikoilta silloin, kun maailmanmarkkinoiden tilanteen tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimusten vuoksi poistaminen on tarpeellista.

2.   Siinä tapauksessa, että tuki on poistettu sovellettaessa 1 kohtaa ja siinä tapauksessa, että tuki palautetaan, sekä siinä tapauksessa, että tiettyihin markkinoihin ei liittymisasiakirjan tai kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten soveltamisesta johtuen voida enää soveltaa vientitukijärjestelmää, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kerrointa mukautetaan. Tässä mukautuksessa mainitun kertoimen laskemiseen käytetyistä viedyistä kokonaismääristä luetaan pois tai niihin sisällytetään tapauksen mukaan niille markkinoille viedyt määrät, joiden tuki on poistettu tai palautettu. Mukautettua kerrointa sovelletaan sen tislauksen verokauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa kyseisiin markkinoihin soveltamismuutosta.

8 artikla

Tätä asetusta sovellettaessa viljat voidaan korvata maltailla.

Tällöin kerroin, jota käytetään maltaiden muuntamiseen ohraksi, on 1,30.

Kun tarkastettavat maltaat ovat vihreää mallasta, jonka kosteuspitoisuus on 43–47 prosenttia, vihreän maltaan muuntamiseen 7 kosteusprosentin maltaaksi käytettävä kerroin on 0,57.

9 artikla

1.   Tukeen oikeutetun on oltava yhteisöön sijoittautunut tislaaja.

2.   Tislaajan on annettava toimivaltaisille viranomaisille ennen kunkin tislauksen verokauden alkua ilmoitus, johon sisältyvät kaikki vientituen määrittämiseen tarvittavat tiedot ja erityisesti:

a)

viljojen ja maltaiden yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukainen kuvaus, tarvittaessa yhtenäisten erien mukaan eriteltynä;

b)

tuotteiden nettopaino ja kosteuspitoisuus, eriteltynä jokaisesta a alakohdassa tarkoitetusta erästä;

c)

vahvistus, että viljat täyttävät perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytykset;

d)

varastointi- ja tislauspaikka.

Tislauksen verokautena ilmoitus voidaan saattaa ajan tasalle tilauksen edetessä, jotta voidaan ottaa huomioon ne ilmoitettua suuremmat tai pienemmät määrät, jotka on tosiasiallisesti tislattu.

3.   Kunkin tislauksen verokauden jälkeen tislaajan on annettava toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus, jäljempänä ’tislausilmoitus’, jossa tislaaja vahvistaa tislanneensa kyseisenä tislauskautena 2 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa luetellut viljat tarkoituksenaan valmistaa yhtä kyseisistä tislatuista alkoholijuomista ja ilmoittaa saatujen tislattujen tuotteiden määrän. Tarkastuksen tehneet viranomaiset todistavat tämän ilmoituksen oikeellisuuden.

4.   Tuki maksetaan, kun on toimitettu todiste siitä, että viljat on tarkastettu ja tislattu.

5.   Tuen maksamisessa otetaan huomioon viljojen nettopaino, jos niiden kosteuspitoisuus on enintään 15 prosenttia. Jos käytettyjen viljojen kosteusprosentti on suurempi kuin 15 prosenttia ja enintään 16 prosenttia, tuen maksamisessa otetaan huomioon nettopaino, josta on vähennetty 1 prosentti. Jos käytettyjen viljojen kosteuspitoisuus on suurempi kuin 16 prosenttia ja enintään 17 prosenttia, vähennys on 2 prosenttia. Jos käytettyjen viljojen kosteuspitoisuus on suurempi kuin 17 prosenttia, vähennys on 2 prosenttia kultakin 15:n ylittävältä kosteusprosenttiyksiköltä.

Muiden maltaiden kuin 8 artiklassa tarkoitetun vihreän maltaan osalta tuen maksamisessa otetaan huomioon maltaiden nettopaino, jos niiden kosteuspitoisuus on enintään 7 prosenttia. Jos käytettyjen maltaiden kosteuspitoisuus on suurempi kuin 7 prosenttia, mutta enintään 8 prosenttia, tuen maksamisessa otetaan huomioon nettopaino, josta on vähennetty 1 prosentti. Jos maltaiden kosteuspitoisuus on suurempi kuin 8 prosenttia, vähennys on 2 prosenttia jokaiselta 7:n ylittävältä kosteusprosenttiyksiköltä.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tislattujen alkoholijuomien valmistukseen tarkoitettujen viljojen ja maltaiden kosteuspitoisuuden määrittämiseksi käytetään komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (10) liitteessä IV esitettyä yhteisön vertailumenetelmää.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet, joita tarvitaan 9 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten oikeellisuuden varmistamiseksi, ja jotka liittyvät viljojen, tislauksen ja saadun tislatun tuotteen käytön fyysiseen tarkastukseen.

11 artikla

1.   Jalostuksen sivutuotteet vapautetaan tarkastuksesta, kun on todettu, että niiden määrä ei ylitä tavallisesti saatujen sivutuotteiden määrää.

2.   Tukea ei myönnetä, jos viljat ja maltaat eivät ole virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia.

12 artikla

1.   Tuen maksaa se jäsenvaltio, jossa 9 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on hyväksytty.

2.   Tuki maksetaan ainoastaan toimijan kirjallisen hakemuksen perusteella. Jäsenvaltiot voivat säätää erityisestä lomakkeesta, jota on käytettävä tätä varten.

3.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tukien myöntämistä koskevat asiakirjat on jätettävä 12 kuukauden kuluessa päivästä, jona tarkastuksen suorittaneet viranomaiset ovat hyväksyneet tislausilmoituksen, tai oikeus korvaukseen menetetään.

4.   Jos 7 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti mukautettu kerroin vahvistetaan, edun saaneiden toimijoiden on maksettava takaisin tämän kertoimen soveltamispäivästä alkaen perusteettomasti saamansa tuet.

13 artikla

1.   Edellä 4 artiklaa sovellettaessa on toimitettava todiste siitä, että tislattujen alkoholijuomien määrät, jotka täyttävät perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytykset, on viety.

2.   Sovellettavista todisteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 800/1999.

3.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan ’viennillä’:

a)

asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 ja 162 artiklan mukaista vientiä ja

b)

toimituksia asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin.

4.   Vietyinä pidetään myös tuotteita, jotka on sijoitettu asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn muonitusvarastoon. Kun tuotteet on sijoitettu tällaisiin varastoihin, sovelletaan edellä mainitun asetuksen 40–43 artiklan säännöksiä soveltuvin osin.

14 artikla

1.   Tislatut alkoholijuomat merkitään kirjanpitoon viedyiksi päivänä, jona viennin tullimuodollisuudet on suoritettu.

2.   Viennin tullimuodollisuuksien suorittamisen yhteydessä annettavassa ilmoituksessa on oltava erityisesti:

a)

yhdistetyn nimikkeistön mukainen tislattujen alkoholijuomien kuvaus;

b)

määrät, ilmaistuina litroina vietäviin tislattuihin alkoholijuomiin sisältyvää puhdasta alkoholia;

c)

tislattujen alkoholijuomien koostumus tai viittaus tähän koostumukseen, joka mahdollistaa käytettyjen viljalajien määrittämisen;

d)

tieto jäsenvaltiosta, jossa valmistus on tapahtunut.

3.   Edellä olevaa 2 kohdan c alakohtaa sovellettaessa jos tislattu alkoholijuoma on saatu sekoittamalla eri viljalajeja, ilmoitukseen liitetty tieto tästä on riittävä.

15 artikla

1.   Jotta tislatun alkoholijuoman määrä voidaan merkitä viedyksi, 13 artiklassa tarkoitetut todisteet on jätettävä nimetyille viranomaisille 6 kuukauden kuluessa päivästä, jona viennin tullimuodollisuudet on suoritettu.

2.   Kun todisteita ei ole voitu esittää säädetyissä määräajoissa, vaikka viejä on kiirehtinyt hankkiakseen ne, hänelle voidaan myöntää lisäaikaa, jonka kokonaismäärä ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin kuusi kuukautta.

Jos vientiä koskeva todiste toimitetaan saman kalenterivuoden vientiin sisällyttämistä koskevan määräajan päätyttyä, vienti merkitään kirjanpitoon osana seuraavan kalenterivuoden vientiä.

16 artikla

1.   Yhteisön kauttakulkujärjestelmää sovellettaessa 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut juomat kuuluvat yhteisön ulkoiseen kauttakulkujärjestelmään.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 mukaisesti tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia pidetään kauppatavaroina, joita koskevat tukien myöntämistä varten säädetyt viennin tullimuodollisuudet on suoritettu. Nämä juomat voidaan laskea vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos maksettua vientitukea vastaava summa palautetaan.

17 artikla

Sovellettaessa 7 artiklaa on lisäksi toimitettava todiste siitä, että kyseiset tislatut alkoholijuomat ovat saapuneet määräpaikkaan, jota varten tuki on vahvistettu.

Tällöin todiste tuonnista kolmanteen maahan, jota tuki koskee, on asetuksen (EY) N:o 800/1999 15 ja 16 artiklassa säädetty todiste.

18 artikla

1.   Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamiseksi toimivaltaisten elinten nimi ja osoite.

2.   Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin vuoden 16 päivää heinäkuuta seuraavat tiedot:

a)

viljojen ja maltaiden määrät, jotka täyttävät perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytykset ja jotka on tislattu edellisen vuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana, eriteltyinä yhdistetyn nimikkeistön mukaan;

b)

yhdistetyn nimikkeistön mukaan eritellyt viljojen ja maltaiden määrät, jotka ovat kuuluneet sisäiseen jalostusmenettelyyn edellä mainittuna ajanjaksona;

c)

edellä 2 artiklassa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien määrät eriteltyinä 19 artiklassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti, viedyt määrät ja edellä mainittuna ajanjaksona kaupan pidetyt määrät;

d)

sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistetut ja kolmansiin maihin edellä mainittuna ajanjaksona lähetetyt tislattujen alkoholijuomien määrät, eriteltyinä 19 artiklassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti;

e)

edellisen vuoden 31 päivänä joulukuuta varastossa olleet tislattujen alkoholijuomien määrät ja edellä mainittuna ajanjaksona valmistetut määrät.

3.   Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myös kultakin kalenterivuosineljännekseltä saatavissa olevat a ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot kunkin vuoden 16 päivään lokakuuta, 16 päivään tammikuuta ja 16 päivään huhtikuuta mennessä.

4.   Kyseisten jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä ilmoitettava myös 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mukautuksen soveltamiseksi tarvittavat tiedot.

19 artikla

Edellä 18 artiklan säännöksiä sovellettaessa:

a)

viljaviski katsotaan valmistetuksi maltaista ja viljoista;

b)

mallasviski katsotaan valmistetuksi ainoastaan maltaista;

c)

A-laatuluokan irlantilainen viski katsotaan valmistetuksi maltaista ja viljoista. Maltaan osuus koostumuksesta on vähemmän kuin 30 prosenttia;

d)

B-laatuluokan irlantilainen viski katsotaan valmistetuksi ohrasta ja maltaista, joista maltaan osuus on vähintään 30 prosenttia;

e)

edellä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tislattujen alkoholijuomien valmistukseen käytettyjen eri viljojen osuus määritetään ottaen huomioon 2 artiklassa tarkoitettujen tislattujen alkoholijuomien valmistukseen käytetyt eri viljojen kokonaismäärät.

20 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2825/93.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/2000 (EYVL L 187, 26.7.2000, s. 29).

(4)  Katso liite I.

(5)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(7)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).

(8)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(9)  EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1.

(10)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.


LIITE I

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (ETY) N:o 2825/93

(EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6)

Komission asetus (EY) N:o 3098/94

(EYVL L 328, 20.12.1994, s. 12)

Komission asetus (EY) N:o 1633/2000

(EYVL L 187, 26.7.2000, s. 29)


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 2825/93

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artiklan 1 ja 2 kohta

13 artiklan 1 ja 2 kohta

13 artiklan 3 kohdan johdantokappale

13 artiklan 3 kohdan johdantokappale

13 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan a alakohta

13 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan b alakohta

13 artiklan 4 kohta

13 artiklan 4 kohta

14 artikla

14 artikla

15 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohta

15 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

15 artiklan 3 kohta

15 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

19 artikla

20 artikla

20 artikla

21 artiklan ensimmäinen kohta

21 artikla

21 artiklan toinen kohta

Liite I

Liite II


11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1671/2006,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2006,

tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa vahvistetaan samassa säännöksessä esitettyä määritelmää vastaavan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota voidaan tuoda erityisin edellytyksin 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisenä ajanjaksona, määräksi 11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jokainen 1 päivän ja 5 päivän marraskuuta 2006 välisenä aikana esitetty asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa 4 832,45 tonnista jättää lupahakemuksia joulukuun 2006 viiden ensimmäisen päivän ajan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 408/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 3).


11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/42


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/91/EY,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2006

hirmukilpikirvan torjunnasta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 37 ja 94 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hirmukilpikirvan torjunnasta 8 päivänä joulukuuta 1969 annettua neuvoston direktiiviä 69/466/ETY (3) on muutettu huomattavalta osin (4). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Puumaisten kaksisirkkaisten kasvien ja niistä saatavien hedelmien tuotannolla on tärkeä asema yhteisön maataloudessa.

(3)

Haitalliset organismit vaikuttavat tuotokseen jatkuvasti.

(4)

Suojaamalla nämä kasvit näiltä haitallisilta organismeilta, ei ainoastaan pystytä ylläpitämään nykyistä tuotantokapasiteettia, vaan myös parannetaan maatalouden tuottavuutta.

(5)

Torjuntatoimenpiteillä, joilla haitallisten organismien kulkeutuminen kuhunkin jäsenvaltioon pyritään estämään, on vain rajoitettu vaikutus, jos näitä haitallisia organismeja ei samanaikaisesti ja järjestelmällisesti torjuta ja estetä leviämästä koko yhteisön alueella.

(6)

Yksi puumaisille kaksisirkkaisille kasveille haitallisimmista organismeista on hirmukilpikirva (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Tätä haitallista organismia on tavattu useissa jäsenvaltioissa, ja yhteisössä on sen saastuttamia alueita.

(8)

Jos ei toteuteta tehokkaita toimenpiteitä tämän haitallisen organismin torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi, on se koko yhteisön alueen puumaisten kaksisirkkaisten kasvien viljelylle pysyvä uhka.

(9)

Tämän haitallisen organismin hävittämisestä olisi annettava yhteisön vähimmäissäännökset. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin tarvittaessa oltava mahdollisuus antaa lisäsäännöksiä tai vähimmäissäännöksiä tiukempia säännöksiä.

(10)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee vähimmäistoimenpiteitä, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava hirmukilpikirvan (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’kasveilla’ eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä;

b)

’saastuneilla kasveilla tai hedelmillä’ kasveja tai hedelmiä, joista tavataan yksi tai useampi hirmukilpikirva, jos ei ole osoitettu, että ne ovat kuolleita;

c)

’hirmukilpikirvan isäntäkasveilla’ kasveja, jotka kuuluvat sukuihin Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)

’taimitarhoilla’ viljelmiä, joilla uudelleen istutettaviksi, lisäykseen tai juurtuneina yksittäiskasveina myytäviksi tarkoitetut kasvit kasvatetaan.

3 artikla

Jos hirmukilpikirvojen esiintyminen todetaan, jäsenvaltioiden on rajoitettava saastunut alue sekä riittävän laaja turvavyöhyke ympäröivien alueiden suojelemiseksi.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että hirmukilpikirvan isäntäkasvit on saastuneilla alueilla ja turvavyöhykkeillä käsiteltävä sopivalla tavalla tämän haitallisen organismin torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että:

a)

kaikki saastuneet kasvit taimitarhoissa on hävitettävä;

b)

kaikki muut saastuneet tai saastuneiksi epäillyt, saastuneella alueella kasvavat kasvit on käsiteltävä siten, että kasvit ja niistä saatavat tuoreet hedelmät eivät myytäessä ole enää saastuneita;

c)

saastuneella alueella kasvavia, juurtuneita hirmukilpikirvan isäntäkasveja ja niiden lisäykseen tarkoitettuja osia, jotka on otettu tältä alueelta, saa istuttaa uudelleen saastuneen alueen sisällä tai kuljettaa alueelta pois ainoastaan, jos ne on todettu vapaiksi hirmukilpikirvoista ja ne on käsitelty siten, että niissä mahdollisesti olevat hirmukilpikirvat tuhoutuvat.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hirmukilpikirvan isäntäkasveja valvotaan virallisesti turvavyöhykkeellä ja että ne tarkastetaan vähintään kerran vuodessa hirmukilpikirvan esiintymisen varalta.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tavaraerässä olevat hirmukilpikirvan saastuttamat tuoreet hedelmät tai kasvit, jotka eivät ole maahan juurtuneet, on hävitettävä ja muut erän sisältämät kasvit tai hedelmät on käsiteltävä tai jalostettava siten, että niissä vielä mahdollisesti olevat hirmukilpikirvat tuhoutuvat.

2.   Mitä 1 kohdassa säädetään ei sovelleta eriin, jotka sisältävät vähäisessä määrin saastuneita tuoreita hedelmiä.

8 artikla

Jäsenvaltiot saavat peruuttaa ne toimenpiteet, joita on toteutettu hirmukilpikirvan torjumiseksi tai sen leviämisen estämiseksi, ainoastaan siinä tapauksessa, että hirmukilpikirvaa ei enää todeta esiintyvän.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä hirmukilpikirvojen hallussapito.

10 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat:

a)

myöntää poikkeuksia 4 ja 5 artiklan, 7 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä silloin, kun on kyse tieteellisestä ja kasvinsuojeluun liittyvästä toiminnasta, kokeista ja valintatyöstä;

b)

poiketen siitä, mitä säädetään 5 artiklan b alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, sallia, että saastuneet tuoreet hedelmät jalostetaan välittömästi;

c)

poiketen siitä, mitä säädetään 5 artiklan b alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, sallia, että saastuneita tuoreita hedelmiä myydään saastuneen alueen sisällä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa säädettyjä poikkeuksia myönnetään ainoastaan, jos riittävä valvonta takaa sen, että ne eivät ole haitaksi hirmukilpikirvan torjunnalle eivätkä aiheuta vaaraa tämän haitallisen organismin leviämisestä.

11 artikla

Jäsenvaltiot voivat antaa lisäsäännöksiä tai edellytettyä tiukempia hirmukilpikirvan torjuntaa ja sen leviämisen estämistä koskevia säännöksiä, jos tällaiset säännökset ovat tarpeen.

12 artikla

Kumotaan direktiivi 69/466/ETY, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  Lausunto annettu 12. lokakuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 5. heinäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 323, 24.12.1969, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 77/93/ETY (EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20).

(4)  Katso litteessä I oleva A osa.


LIITE I

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutos

Neuvoston direktiivi 69/466/ETY

(EYVL L 323, 24.12.1969, s. 5)

 

Neuvoston direktiivi 77/93/ETY

(EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20)

ainoastaan 19 artikla


B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(12 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

69/466/ETY (1)

9 päivä joulukuuta 1971

77/93/ETY (2)  (3)  (4)

1 päivä toukokuuta 1980


(1)  Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta: 1 päivä heinäkuuta 1973.

(2)  Direktiivin 77/93/ETY 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti jäsenvaltioille voidaan pyynnöstä antaa lupa noudattaa tiettyjä tämän direktiivin säännöksiä myöhemmästä päivämäärästä kuin 1 päivästä toukokuuta 1980, kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1981.

(3)  Kreikan osalta: 1 päivä tammikuuta 1983.

(4)  Espanjan ja Portugalin osalta: 1 päivä maaliskuuta 1987.


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 69/466/ETY

Tämä direktiivi

1–11 artikla

1–11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

Liite I

Liite II


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan investointipankin toisen, kolmannen, neljännen, viidennen ja kuudennen Euroopan kehitysrahaston varoilla Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettujen toimien johdosta saamien varojen osoittamisesta tehdyn päätöksen 2003/583/EY muuttamisesta

(2006/768/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1),

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 12 päivänä syyskuuta 2000 tekemän sisäisen sopimuksen Cotonoussa, Beninissä 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on laatinut yhteisymmärryksessä Euroopan investointipankin kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2003/583/EY (3) mukaisesti lisämäärärahan koko määrä asetetaan käytettäväksi neljän vuoden ajaksi tilin avaamispäivästä.

(2)

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 30 päivänä toukokuuta 2005 tekemässä päätöksessä 2005/446/EY (4) vahvistetaan 31 päivä joulukuuta 2007 määräajaksi yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen sitomiselle.

(3)

Koska Kongon demokraattisen tasavallan siirtymävaiheen päätökseen saattaminen kesti ennakoitua pidempään vaaliprosessin valmisteluissa tapahtuneiden viivästyksien vuoksi, päätöksessä 2003/583/EY tarkoitettujen lisävarojen sitomiselle asetetun määräajan pidentäminen on välttämätöntä.

(4)

Päätökseen 2003/583/EY perustuvien lisävarojen sitomiselle asetettu määräaika olisi näin ollen saatettava vastaamaan päätöksellä 2005/446/EY vahvistettua määräaikaa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2003/583/EY 4 artiklan kolmas virke seuraavasti:

”Tilille talletettujen varojen sitomista koskevaksi määräajaksi vahvistetaan päätöksen 2005/446/EY mukaisesti 31 päivä joulukuuta 2007. Kun kaikki määrärahalla rahoitetut toimet on saatettu päätökseen, pankkitili suljetaan ja jäljellä olevat varat palautetaan jäsenvaltioille. Tili suljetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4).

(2)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.

(3)  EUVL L 198, 6.8.2003, s. 9.

(4)  EUVL L 156, 18.6.2005, s. 19.


Komissio

11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä lokakuuta 2006,

luettelon laatimisesta niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastolta vuosina 2007–2013 toteutettavan Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteen rajat ylittävien ja valtioiden välisten ohjelmalohkojen perusteella

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5144)

(2006/769/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut asetuksen (EY) N:o 1083/2006 103 artiklassa tarkoitettua rahastojen koordinointikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tarkoituksena on rajat ylittävän yhteistyön tehostaminen yhteisin paikallisin ja alueellisin aloittein sekä valtioiden välisen yhteistyön tehostaminen toimin, jotka liittyvät yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin ja johtavat yhdennettyyn alueelliseen kehittämiseen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaiseen Euroopan aluekehitysrahaston rahoitukseen ovat tukikelpoisia yhteisön NUTS III -tason alueet kaikilla sisärajoilla ja joillakin ulkomaarajoilla sekä kaikki yhteisön NUTS III -tason alueet merirajoilla, joiden välillä on pääsääntöisesti enintään 150 kilometriä, ottaen huomioon yhteistyötoimen johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden mahdollisesti vaatimat mukautukset.

(3)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti myös valtioiden väliset alueet ovat tukikelpoisia.

(4)

On tarpeen vahvistaa luettelot tukikelpoisista alueista.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rahastojen koordinointikomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti rajat ylittävään yhteistyöhön voidaan myöntää Euroopan aluekehitysrahaston tukea tukikelpoisille alueille, jotka on lueteltu liitteessä I.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtioiden väliseen yhteistyöhön voidaan myöntää Euroopan aluekehitysrahaston tukea tukikelpoisille alueille, jotka on lueteltu liitteessä II.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Danuta HÜBNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.


LIITE I

Luettelo niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastolta kaudella 1.1.2007–31.12.2013 toteutettavan Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteen rajat ylittävien ohjelmalohkojen perusteella

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (only Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


LIITE II

Luettelo niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastolta kaudella 1.1.2007–31.12.2013 toteutettavan Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteen valtioiden välisten ohjelmalohkojen perusteella

AZORIT-MADEIRA-KANARIANSAARET (MAKARONESIA)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPPIEN ALUE

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANTIN RANNIKKO

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (ainoastaan NUTS3-alueet)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

ITÄMERI

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

KARIBIAN ALUEA

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

INTIAN VALTAMEREN ALUE

FR94

Réunion

VÄLIMERI (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

POHJANMERI

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (ainoastaan seuraava NUTS3 -alue)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (ainoastaan seuraava NUTS3 -alue)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (ainoastaan seuraava NUTS3 -alue)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (ainoastaan seuraava NUTS3 -alue)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

LUOTEIS-EUROOPPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

POHJOINEN PERIFERIA

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (ainoastaan seuraava NUTS3 -alue)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

KAAKKOIS-EUROOPPA

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

LOUNAIS-EUROOPPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Alue käsittää myös Gibraltarin

(2)  Alue käsittää myös Gibraltarin


11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/59


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2006,

verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/770/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1228/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 vahvistettiin kansallisten verkkojen välisten yhteenliitäntöjen siirtokapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevat suuntaviivat.

(2)

Näihin suuntaviivoihin olisi sisällytettävä tehokkaita pullonkaulojen hallinnan menetelmiä rajat ylittäviä sähköntoimituksia varten, jotta voidaan varmistaa tehokas pääsy siirtoverkkoihin sähkön toimittamiseksi yli rajojen.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1228/2003 13 artiklan 2 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 176, 15.7.2003, s. 1.


LIITE

Käytettävissä olevan kansallisten verkkojen välisten yhteenliitäntöjen siirtokapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevat suuntaviivat

1.   Yleiset määräykset

1.1

Siirtoverkonhaltijoiden on pyrittävä hyväksymään kaikki kaupalliset sähköntoimitukset, myös sellaiset, joihin liittyy rajat ylittävää kauppaa.

1.2

Jos pullonkauloja ei ole, pääsyä yhteenliitäntään ei saa rajoittaa. Jos pullonkauloja ei yleensä ole, ei tarvita pysyvää yleistä jakomenettelyä, jonka mukaan oikeudet käyttää rajat ylittävää yhteyttä jaettaisiin.

1.3

Jos suunnitellut kaupalliset sähköntoimitukset eivät vastaa verkkotoiminnan käyttövarmuuden vaatimuksia, siirtoverkonhaltijoiden on lievitettävä pullonkauloja verkkotoiminnan käyttövarmuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti ja samalla pyrittävä varmistamaan, että mahdolliset tähän liittyvät kustannukset pysyvät taloudellisesti tehokkaalla tasolla. Jos kustannustehokkaampia toimia ei voida toteuttaa, on harkittava ajojärjestyksen uudelleen määrittämistä tai vastakauppaa.

1.4

Jos esiintyy rakenteellisia pullonkauloja, siirtoverkonhaltijoiden on välittömästi pantava täytäntöön ennalta määritellyt ja sovitut pullonkaulojen hallinnan säännöt ja järjestelyt. Pullonkaulojen hallinnan menetelmillä on varmistettava, että kaikkeen jaettuun siirtokapasiteettiin liittyvät fyysiset sähkövirrat ovat verkon käyttövarmuusnormien mukaisia.

1.5

Pullonkaulojen hallintaan valittujen menetelmien on annettava tehokkaita taloudellisia signaaleja markkinaosallistujille ja siirtoverkonhaltijoille, edistettävä kilpailua ja sovelluttava alueelliseen ja yhteisönlaajuiseen käyttöön.

1.6

Pullonkaulojen hallinnassa ei saa soveltaa eri sääntöjä eri sähkönsiirtosopimuksiin. Siirtopyynnön saa evätä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät yhtä aikaa:

a)

fyysiset sähkövirrat kasvavat pyynnön hyväksymisestä seurauksena niin, ettei sähköverkon käyttövarmuutta enää voida taata, ja

b)

pyyntöön liittyvä rahallinen arvo pullonkaulojen hallinnan menettelyssä on pienempi kuin kaikkien muiden pyyntöjen, jotka aiotaan hyväksyä samasta palvelusta ja samoin ehdoin.

1.7

Määrittäessään verkkoalueita, joiden sisällä ja välillä pullonkaulojen hallintaa sovelletaan, siirtoverkonhaltijoiden on noudatettava periaatteita, joiden mukaan pullonkaulojen hallinnan on oltava mahdollisimman kustannustehokasta ja aiheutettava mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia sähkön sisämarkkinoihin. Erityisenä vaatimuksena on, että siirtoverkonhaltijat eivät saa rajoittaa yhteenliittämiskapasiteettia ratkaistakseen pullonkaulat oman valvonta-alueensa sisällä, paitsi edellä mainituista ja käyttövarmuuteen liittyvistä syistä (1). Jos tämä tilanne syntyy, siirtoverkonhaltijoiden on kuvattava ja esitettävä se avoimesti kaikille käyttäjille. Tilanne voidaan hyväksyä vain siihen saakka, kunnes löydetään pitkän aikavälin ratkaisu. Siirtoverkonhaltijoiden on kuvattava ja esitettävä avoimesti kaikille käyttäjille menetelmät ja hankkeet, joita käytetään pitkän aikavälin ratkaisun saavuttamiseen.

1.8

Tasapainottaessaan verkkoa omalla valvonta-alueellaan operatiivisilla toimenpiteillä ja ajojärjestyksen uudelleen määrittämisellä siirtoverkonhaltijoiden on otettava huomioon näiden toimenpiteiden vaikutus viereisiin valvonta-alueisiin.

1.9

Rajayhdysjohtokapasiteetin pullonkaulojen päivänsisäisen hallinnan mekanismit on viimeistään 1. tammikuuta 2008 vahvistettava koordinoidusti ja käyttövarmuus varmistaen, jotta voidaan maksimoida sähkökaupan mahdollisuudet ja luoda edellytykset rajojen yli ulottuvalle tasapainottamiselle.

1.10

Kansallisten sääntelyviranomaisten on säännöllisesti arvioitava pullonkaulojen hallinnan mekanismeja kiinnittäen erityistä huomiota tässä asetuksessa ja näissä suuntaviivoissa vahvistettujen periaatteiden ja sääntöjen noudattamiseen sekä sääntelyviranomaisten itsensä kyseisten periaatteiden ja sääntöjen perusteella vahvistamien ehtojen ja edellytysten noudattamiseen. Arvioinnissa on kuultava kaikkia markkinatoimijoita ja otettava huomioon asiaa koskevat tutkimukset.

2.   Pullonkaulojen hallinnan menetelmät

2.1

Pullonkaulojen hallinnan menetelmien on oltava markkinapohjaisia, jotta voidaan edistää tehokasta kauppaa rajojen yli. Tämän vuoksi kapasiteettia voidaan jakaa vain nimenomaisissa huutokaupoissa (kapasiteetti) tai implisiittisissä huutokaupoissa (kapasiteetti ja energia). Saman yhteenliitännän osalta voidaan soveltaa kumpaakin menetelmää. Päivänsisäinen kaupankäynti voidaan hoitaa jatkuvana kaupankäyntinä.

2.2

Pullonkaulojen hallinnan mekanismeissa voidaan kilpailuolosuhteista riippuen joutua ottamaan huomioon siirtokapasiteetin jakaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

2.3

Kussakin kapasiteetin jakomenettelyssä on jaettava ennalta määrätty osuus käytettävissä olevasta yhteenliittämiskapasiteetista sekä lisäksi aiemmin jakamatta jäänyt kapasiteetti ja mahdollinen kapasiteetin haltijoiden edellisistä jaoista luovuttama kapasiteetti.

2.4

Siirtoverkonhaltijoiden on optimoitava kapasiteetin vakauden aste ottaen huomioon kyseisten siirtoverkonhaltijoiden velvoitteet ja oikeudet sekä markkinaosallistujien velvoitteet ja oikeudet, jotta voidaan edistää tehokasta ja toimivaa kilpailua. Kohtuullinen osuus kapasiteetista voidaan tarjota markkinoille heikommalla vakauden asteella, mutta rajat ylittävän siirron tarkat ehdot on aina ilmoitettava markkinaosallistujille.

2.5

Pitkän ja keskipitkän aikavälin kapasiteetin käyttöoikeuksien on oltava vakaan siirtokapasiteetin käyttöoikeuksia. Niihin sovelletaan käyttötarkoitukseen osoitettaessa käytä tai menetä tai käytä tai myy -periaatetta.

2.6

Siirtoverkonhaltijoiden on määritettävä sopiva rakenne eri aikaväleillä tapahtuvaa kapasiteetin jakamista varten. Tähän voi sisältyä mahdollisuus varata vähimmäisprosenttiosuus yhteenliittämiskapasiteetista päivittäin tai useita kertoja päivässä tehtävään kapasiteetin jakamiseen. Tämä jakamisrakenne on tarkistutettava sääntelyviranomaisilla. Ehdotuksiaan laatiessaan siirtoverkonhaltijoiden on otettava huomioon:

a)

markkinoiden ominaispiirteet,

b)

toimintaolosuhteet, kuten vakaalta pohjalta ilmoitettuihin suunnitelmiin kohdistuvan tasauttamisen vaikutukset,

c)

käytössä oleville kapasiteetin jakamisen mekanismeille vahvistettujen prosenttiosuuksien ja aikavälien yhdenmukaisuus.

2.7

Kapasiteetin jakamisessa ei saa syrjiä markkinaosallistujia, jotka haluavat käyttää oikeuksiaan käyttää kahdenvälisiä toimitussopimuksia tai tehdä tarjouksia sähköpörsseissä. Korkeimmat tarjoukset (jotka voivat olla tietyllä aikavälillä joko nimenomaisia tai implisiittisiä) hyväksytään.

2.8

Alueilla, joilla sähkön finanssimarkkinat ovat pitkälle kehittyneitä ja ovat osoittaneet tehokkuutensa, koko yhteenliittämiskapasiteetti voidaan jakaa implisiittisissä huutokaupoissa.

2.9

Muissa kuin uusien rajayhdysjohtojen tapauksissa, joihin sovelletaan asetuksen 7 artiklan mukaista poikkeusta, ei sallita lähtöhintojen käyttöä kapasiteetin jakomenetelmissä.

2.10

Periaatteessa kaikkien potentiaalisten markkinaosallistujien on sallittava osallistua jakoprosessiin rajoituksitta. Jotta vältettäisiin luomasta tai vaikeuttamasta tietyn markkinatoimijan mahdolliseen määräävään markkina-asemaan liittyviä ongelmia, sääntely- ja/tai kilpailuviranomaiset voivat tarvittaessa asettaa rajoituksia, joita sovelletaan yleisesti tai yksittäisen yhtiön osalta määräävän markkina-aseman vuoksi.

2.11

Markkinaosallistujien on varmistettava siirtoverkonhaltijoille kapasiteetin käyttönsä määräajan kuluessa kullakin aikavälillä. Määräaika on asetettava siten, että siirtoverkonhaltijat voivat osoittaa käyttämättömäksi jäävän kapasiteetin uudelleenjakoa varten seuraavalla relevantilla aikavälillä, mukaan luettuina päivänsisäinen kaupankäynti.

2.12

Kapasiteetin on oltava vapaasti kaupattavissa jälkimarkkinoilla sillä edellytyksellä, että siirtoverkonhaltijalle ilmoitetaan kaupasta riittävän ajoissa. Jos siirtoverkonhaltija ei hyväksy jälkimarkkinakauppaa, sen on ilmoitettava ja selitettävä tämä selkeästi ja avoimesti kaikille markkinaosallistujille ja ilmoitettava tästä sääntelyviranomaisille.

2.13

Kapasiteetin jakamiseen liittyvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset on osoitettava niille, jotka ovat vastuussa velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Jos markkinaosallistujat eivät käytä kapasiteettia, jonka käyttöön ne ovat sitoutuneet, tai – kun on kyse nimenomaisessa huutokaupassa jaetusta kapasiteetista – myy kapasiteettia jälkimarkkinoilla tai palauta sitä ajoissa, niiden on menetettävä oikeutensa kyseiseen kapasiteettiin ja maksettava kustannusvastaava korvaus. Kapasiteetin käyttämättä jättämisestä perittävien kustannusvastaavien korvausten on oltava perusteltuja ja oikeasuhteisia. Samoin jos siirtoverkonhaltija ei täytä velvoitettaan, sen on suoritettava markkinaosallistujalle korvaus kapasiteettioikeuksien menetyksestä. Välillisiä menetyksiä ei oteta huomioon tätä tarkoitusta varten. Velvoitteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvan vastuuvelvollisuuden määrittämiseen käytettävät perusperiaatteet ja -menetelmät on taloudellisten seurausten osalta määriteltävä ennakolta, ja ne on tarkistutettava kansallisilla sääntelyviranomaisilla.

3.   Koordinointi

3.1

Kapasiteetin jakaminen yhteenliitännässä on koordinoitava ja toteutettava käyttäen jakomenettelyjä, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisille siirtoverkonhaltijoille. Tapauksissa, joissa kahden maan (siirtoverkonhaltijoiden) välisen kaupan odotetaan merkittävästi vaikuttavan fyysisten sähkövirtojen olosuhteisiin kolmannessa maassa (siirtoverkonhaltijan osalta), pullonkaulojen hallinnan menetelmät on koordinoitava kaikkien kyseisten siirtoverkonhaltijoiden kesken yhteisen pullonkaulojen hallinnan menettelyn avulla. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden on varmistettava, ettei oteta yksipuolisesti käyttöön pullonkaulojen hallinnan menettelyjä, jolla on merkittävä vaikutus fyysisiin sähkövirtoihin muissa verkoissa.

3.2

Yhteistä pullonkaulojen hallinnan menetelmää sekä menettelyä, jossa kapasiteettia jaetaan markkinoille vähintään vuosittain, kuukausittain ja päivittäin, on sovellettava viimeistään 1. tammikuuta 2007 seuraavien alueiden maiden välillä:

a)

Pohjois-Eurooppa (Tanska, Ruotsi, Suomi, Saksa ja Puola),

b)

Luoteis-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa ja Ranska),

c)

Italia (Italia, Ranska, Saksa, Itävalta, Slovenia ja Kreikka),

d)

Keski- ja Itä-Eurooppa (Saksa, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Itävalta ja Slovenia),

e)

Lounais-Eurooppa (Espanja, Portugali ja Ranska),

f)

Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Ranska,

g)

Baltian maat (Viro, Latvia ja Liettua).

Jos yhteenliitännässä on mukana eri alueisiin kuuluvia maita, pullonkaulojen hallinnassa voidaan käyttää eri menetelmiä, jotta voidaan varmistaa yhteensopivuus niiden menetelmien kanssa, joita käytetään niillä muilla alueilla, joihin nämä maat kuuluvat. Tässä tapauksessa asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä menetelmästä ehdotus, jonka sääntelyviranomaiset sitten tarkistavat.

3.3

Edellä 2.8 kohdassa tarkoitetuilla alueilla kaikki yhteenliittämiskapasiteetti voidaan jakaa seuraavaa päivää koskevana jakona.

3.4

Kaikilla näillä seitsemällä alueella on määriteltävä yhteensopivat pullonkaulojen hallinnan menettelyt aidosti yhdentyneiden eurooppalaisten sähkömarkkinoiden muodostamiseksi. Markkinaosallistujat eivät saa joutua tilanteeseen, jossa alueelliset järjestelmät ovat yhteensopimattomia.

3.5

Terveen ja tehokkaan kilpailun sekä rajat ylittävän kaupan edistämiseksi siirtoverkonhaltijoiden välisen koordinoinnin edellä 3.2 kohdassa määritellyillä alueilla on katettava kaikki vaiheet kapasiteetin laskennasta ja jakamisen optimoinnista aina verkon käyttövarmuuteen, ja vastuualueet on osoitettava selkeästi. Koordinointiin on sisällyttävä erityisesti:

a)

sellaisen yhteisen siirtomallin käyttö, jonka avulla voidaan käsitellä tehokkaasti toisistaan riippuvia fyysisiä silmukkavirtoja ja jossa otetaan huomioon kaupallisten ja fyysisten virtojen väliset erot,

b)

kapasiteetin jakaminen ja käyttötarkoituksiin varaaminen siten, että voidaan käsitellä tehokkaasti toisistaan riippuvia fyysisiä silmukkavirtoja,

c)

kapasiteetin haltijoiden yhtäläiset velvoitteet antaa tietoa niiden aiotusta kapasiteetin käytöstä (käyttötarkoituksen ilmoittaminen nimenomaisia huutokauppoja varten),

d)

samat aikavälit ja kaupankäynnin päättymisajat,

e)

sama rakenne kapasiteetin jakamiselle käytettyjen aikavälien suhteen (1 päivä, 3 tuntia, 1 viikko jne.) ja myytävien kapasiteettilohkojen suhteen (sähkön määrä MW:eina, MWh:eina jne.),

f)

johdonmukaiset sopimuspuitteet markkinaosallistujien kanssa,

g)

virtojen tarkistus verkon käyttövarmuuteen liittyvien vaatimusten noudattamiseksi toiminnan suunnittelussa ja varsinaisessa toiminnassa,

h)

pullonkaulojen hallintatoimenpiteitä koskeva kirjanpito ja niistä sopiminen.

3.6

Koordinaation on katettava myös siirtoverkonhaltijoiden välinen tiedonvaihto. Tiedonvaihdon on oltava luonteeltaan, ajankohdiltaan ja tiheydeltään sellaista, että se on 3.5 kohdassa mainittujen toimien ja sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta sopivaa. Tiedonvaihdon avulla siirtoverkonhaltijoiden on erityisesti voitava tehdä parhaat mahdolliset ennusteet kokonaisvaltaisesta verkkotilanteesta voidakseen arvioida virtoja omassa verkossaan ja käytettävissä olevaa yhteenliittämiskapasiteettia. Siirtoverkonhaltijan, joka kokoaa tietoja muiden siirtoverkonhaltijoiden puolesta, on toimitettava tiedonkeruun tulokset kyseisille siirtoverkonhaltijoille.

4.   Markkinaoperaatioiden aikataulu

4.1

Käytettävissä oleva siirtokapasiteetti on jaettava riittävän ajoissa etukäteen. Kyseisten siirtoverkonhaltijoiden on ennen kutakin siirtokapasiteetin jakamista yhdessä julkistettava jaettava kapasiteetti ottaen tarpeen mukaan huomioon mahdollinen vakaan siirtokapasiteetin oikeuksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä tasautuksista vapautuva kapasiteetti samoin kuin mahdolliset ajanjaksot, joiden aikana kapasiteettia rajoitetaan tai se ei ole käytettävissä (esim. huolto).

4.2

Verkon käyttövarmuus täydellisesti huomioon ottaen siirto-oikeuksia koskevat ilmoitukset on tehtävä riittävän aikaisin etukäteen ennen päivittäisiä kaupankäyntikierroksia kaikilla kyseisillä järjestäytyneillä markkinoilla ja ennen jaettavan kapasiteetin julkistamista päivittäisessä tai useita päivittäisiä jakoja sisältävässä jakomekanismissa. Vastakkaiseen suuntaan kulkevien virtojen siirto-oikeudet on tasautettava, jotta yhteenliitäntää voidaan käyttää tehokkaasti.

4.3

Käytettävissä olevan siirtokapasiteetin peräkkäisten päivänsisäisten jakojen päivälle n on tapahduttava päivinä n–1 ja n sen jälkeen, kun ennakoidut tai tosiasialliset päivittäiset tuotantosuunnitelmat on annettu.

4.4

Valmistellessaan päivän verkkokäyttöä siirtoverkonhaltijoiden on vaihdettava tietoa viereisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa (mukaan luettuna niiden ennakoitu verkkotopologia, tuotantoyksiköiden sijoittuminen ja ennakoitu tuotanto sekä verkon kuormitukset), jotta voidaan optimoida koko verkon käyttö operatiivisilla toimenpiteillä verkkotoiminnan käyttövarmuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti.

5.   Avoimuus

5.1

Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava verkon saatavuuteen, verkkoon pääsyyn ja verkon käyttöön liittyvät asianmukaiset tiedot, mukaan luettuna selvitys siitä, missä ja miksi pullonkauloja esiintyy, pullonkaulojen hallinnan menetelmät sekä suunnitelmat sen tulevaa hallintaa varten.

5.2

Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava yleinen kuvaus pullonkaulojen hallinnan menetelmästä, jota käytetään eri olosuhteissa markkinoita varten käytettävissä olevan kapasiteetin maksimoimiseksi, sekä yleisestä menetelmästä, jota käytetään yhteenliittämiskapasiteetin laskemiseksi eri aikavälejä varten verkon sähköteknisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Menetelmä on tarkistutettava asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla.

5.3

Siirtoverkonhaltioiden on kuvattava yksityiskohtaisesti ja annettava avoimesti kaikkien potentiaalisten verkonkäyttäjien tietoon käytössä olevat pullonkaulojen hallinnan ja kapasiteetin jakamisen menettelyt (yhdessä kapasiteetin hakuaikojen ja -menettelyjen kanssa), tarjotut tuotteet sekä siirtoverkonhaltijoiden ja kapasiteetin vastaanottavan osapuolen velvoitteet ja oikeudet, mukaan luettuna velvoitteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuva vastuuvelvollisuus.

5.4

Toiminnan ja suunnittelun käyttövarmuusnormien on oltava olennainen osa siirtoverkonhaltijoiden julkisessa asiakirjassa antamia tietoja. Myös tämä asiakirja on tarkistutettava kansallisilla sääntelyviranomaisilla.

5.5

Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava kaikki rajat ylittävää kauppaa koskevat asiaankuuluvat tiedot parhaiden mahdollisten ennusteiden pohjalta. Tämän velvoitteen täyttämiseksi asianomaisten markkinaosallistujien on toimitettava siirtoverkonhaltijoille asiaankuuluvat tiedot. Tietojen julkistamistapa on tarkistutettava sääntelyviranomaisilla. Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava vähintään:

a)

vuosittain: tiedot siirtoinfrastruktuurin pitkän aikavälin kehityksestä ja sen vaikutuksesta rajat ylittävään siirtokapasiteettiin;

b)

kuukausittain: seuraavaa kuukautta ja vuotta koskevat ennusteet markkinoille käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat siirtoverkonhaltijan käytettävissä ennustetta laadittaessa (esim. kesä- ja talvikausien vaikutus linjojen kapasiteettiin, verkon huolto, tuotantoyksiköiden sijoittuminen jne.);

c)

viikoittain: viikkoennusteet markkinoita varten käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat siirtoverkonhaltijan käytettävissä ennustetta laadittaessa, kuten sääennusteet, verkon suunnitellut huoltotyöt, tuotantoyksiköiden käytettävyys jne.;

d)

päivittäin: markkinoita varten käytettävissä oleva siirtokapasiteetti päivittäin tai useita kertoja päivässä toteutettavissa jaoissa ottaen huomioon kaikki päivän tasautettu siirtokapasiteetti, päivän tuotantosuunnitelmat, ennakoitu kysyntä ja verkon suunnitellut huoltotyöt;

e)

jo jaettu kokonaiskapasiteetti markkina-aikayksiköittäin ja kaikki relevantit ehdot, joiden mukaisesti tätä kapasiteettia voidaan käyttää (esim. huutokaupan clearing-hinta, kapasiteetin käyttövelvoitteet jne.), jotta voidaan määrittää mahdollinen jäljellä oleva kapasiteetti;

f)

jaettu kapasiteetti mahdollisimman pian kunkin jaon jälkeen sekä suuntaa-antavat tiedot maksetuista hinnoista;

g)

käytetty kokonaiskapasiteetti markkina-aikayksiköittäin heti ilmoituksen jälkeen;

h)

mahdollisimman reaaliaikaisesti: yhteenlasketut toteutuneet kaupalliset ja fyysiset virrat markkina-aikayksiköittäin, mukaan luettuna kuvaus mahdollisista korjaavista toimenpiteistä (esim. kapasiteetin supistaminen), joita siirtoverkonhaltijat ovat toteuttaneet verkko- tai järjestelmäongelmien ratkaisemiseksi;

i)

ennakkotiedot suunnitelluista käyttökatkoista ja edellispäivää koskevat jälkikäteen annetut tiedot yli 100 MW:n tuotantoyksiköiden suunnitelluista ja ennakoimattomista käyttökeskeytyksistä.

5.6

Kaiken asiaankuuluvan tiedon on oltava markkinoiden saatavilla ajoissa kaikkien sähkötoimitusten neuvottelemista varten (esim. ajoissa, että voidaan neuvotella teollisten asiakkaiden vuosittaisista toimitussopimuksista tai toimittaa tarjoukset järjestäytyneille markkinoille).

5.7

Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava asiaankuuluvat tiedot ennakoidusta kysynnästä ja tuotannosta 5.5 ja 5.6 kohdassa tarkoitetuilla aikaväleillä. Siirtoverkonhaltijoiden on myös julkistettava tarvittavat asiaankuuluvat rajat ylittävät tasemarkkinatiedot.

5.8

Kun julkaistaan ennusteita, myös ennusteita vastaavat toteutuneet arvot on julkaistava ennusteen kattamaa ajanjaksoa seuraavana ajanjaksona tai viimeistään seuraavana päivänä (n+1).

5.9

Kaiken siirtoverkonhaltijoiden julkaiseman tiedon on oltava vapaasti saatavilla helppokäyttöisessä muodossa. Kaikki tieto on myös annettava saataville noudattaen riittäviä ja standardoituja tiedonvaihtotapoja, jotka määritellään läheisessä yhteistyössä markkinaosallistujien kanssa. Tietoihin on sisällyttävä tiedot menneiltä ajanjaksoilta (vähintään kaksi vuotta), jotta myös markkinoiden uudet tulokkaat voivat käyttää näitä tietoja.

5.10

Siirtoverkonhaltijoiden on säännöllisesti vaihdettava riittävän tarkat verkko- ja kuormitustiedot, jotta kukin siirtoverkonhaltija voi tehdä tehonjakolaskennan omalla alueellaan. Samat tiedot on annettava pyynnöstä sääntelyviranomaisten ja Euroopan komission käyttöön. Sääntelyviranomaisten ja Euroopan komission on varmistettava, että ne itse ja mahdolliset konsultit, jotka tekevät niille analyyseja kyseisten tietojen pohjalta, käsittelevät tietoja luottamuksellisina.

6.   Pullonkauloihin liittyvien tulojen käyttö

6.1

Ennakkoon määriteltyyn aikaväliin liittyvät pullonkaulojen hallinnan menettelyt saavat tuottaa tuloa vain kyseiseen aikaväliin liittyvässä pullonkaulatilanteessa; tämä ei koske uusia rajayhdysjohtoja, joihin sovelletaan asetuksen 7 artiklan mukaista poikkeusta. Sääntelyviranomaisten on tarkistettava kyseisten tulojen jakomenettely, joka ei saa vääristää siirtokapasiteetin jakamisprosessia minkään kapasiteettia ja energiaa pyytävän osapuolen hyväksi eikä heikentää halukkuutta vähentää pullonkauloja.

6.2

Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimittava avoimesti yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta aiheutuvien tulojen käytön suhteen.

6.3

Pullonkauloihin liittyvät tulot on jaettava kyseeseen tulevien siirtoverkonhaltijoiden kesken niiden sopimien ja sääntelyviranomaisten tarkistamien perusteiden mukaisesti.

6.4

Siirtoverkonhaltijoiden on vahvistettava selkeästi etukäteen, miten ne käyttävät mahdollisesti saamansa pullonkauloihin liittyvät tulot ja raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta käytöstä. Sääntelyviranomaisten on tarkastettava, että tämä käyttö vastaa tätä asetusta ja näitä suuntaviivoja ja että yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta aiheutuvat pullonkauloihin liittyvät tulot osoitetaan kokonaisuudessaan yhteen tai useampaan asetuksen 6 artiklan 6 kohdassa mainituista tarkoituksista.

6.5

Sääntelyviranomaisten on vuosittain kunkin vuoden heinäkuun 31. päivään mennessä julkaistava raportti, jossa ilmoitetaan saman vuoden kesäkuun 30. päivään ulottuvan 12 kuukauden jakson aikana saadut tulot ja niiden käyttö. Samassa yhteydessä on varmennettava, että tulojen käyttö vastaa tätä asetusta ja näitä suuntaviivoja ja että pullonkauloihin liittyvät tulot on osoitettu kokonaisuudessaan yhteen tai useampaan säädetyistä tarkoituksista.

6.6

Pullonkauloihin liittyvien tulojen käyttö investointeihin yhteenliittämiskapasiteetin ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi on mieluiten kohdistettava erityisiin ennalta määriteltyihin hankkeisiin, jotka lieventävät nykyisiä pullonkauloja ja jotka voidaan lisäksi toteuttaa kohtuullisessa ajassa erityisesti lupaprosessia ajatellen.


(1)  Käyttövarmuus merkitsee siirtoverkon säilyttämistä sovittujen käyttövarmuusrajojen sisällä.


11.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/66


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2006,

lyhyen kantaman laitteiden käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5304)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/771/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (jäljempänä ’radiotaajuuspäätös’) (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska erityyppisiä lyhyen kantaman laitteita, kuten hälyttimiä, paikallisia viestintälaitteita, ovenavaajia ja lääketieteellisiä implantteja, käytetään hyvin yleisesti Euroopan yhteisössä ja muualla maailmassa, niillä on yhä enemmän merkitystä taloudessa ja kansalaisten arkielämässä. Lisäksi lyhyen kantaman laitteisiin perustuvien sovellusten kehittäminen Euroopan yhteisössä voi myötävaikuttaa yhteisön poliittisten erityistavoitteiden saavuttamiseen, kuten sisämarkkinoiden toteutumiseen, innovointiin ja tutkimustoimintaan sekä tietoyhteiskunnan kehittymiseen.

(2)

Lyhyen kantaman laitteet ovat yleensä massamarkkinoiden tuotteita ja/tai kannettavia tuotteita, joita on helppo kuljettaa ja käyttää rajojen yli. Sen vuoksi taajuuksien saantiehdoissa esiintyvät erot estävät näiden laitteiden vapaata liikkuvuutta, lisäävät niiden tuotantokustannuksia ja aiheuttavat haitallisten häiriöiden riskejä muille radiosovelluksille ja -palveluille. Jotta voidaan hyödyntää sisämarkkinoiden etuja tämäntyyppisten laitteiden osalta, tukea EU:n valmistusteollisuuden kilpailukykyä lisäämällä mittakaavaetuja ja alentaa kuluttajille aiheutuvia kustannuksia, radiotaajuudet on annettava yhteisössä saataville yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen mukaisesti.

(3)

Koska tämäntyyppiset laitteet käyttävät radiotaajuuksia, joilla on pieni säteilyteho, ja niiden kantama on lyhyt, ne eivät yleensä voi häiritä muita taajuuksien käyttäjiä kovinkaan paljon. Sen vuoksi ne voivat, haitallisia häiriöitä aiheuttamatta, käyttää yhteisiä taajuuskaistoja muiden sekä luvanvaraisten että luvasta vapaiden palvelujen kanssa ja toimia rinnakkain muiden lyhyen kantaman laitteiden kanssa. Tästä syystä niiden käyttöön ei tulisi vaatia direktiivin 2002/20/EY (2) mukaista yksittäislupaa. Lisäksi on huomattava, että Kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännössä määritellyt radioviestintäpalvelut ovat lyhyen kantaman laitteisiin nähden etusijalla, eikä vaatimuksena ole, että lyhyen kantaman laitteita on suojattava näiden palvelujen aiheuttamilta häiriöiltä. Koska lyhyen kantaman laitteiden käyttäjille ei taata häiriösuojausta, näiden laitteiden valmistajien vastuulla on suojata laitteet radioviestintäpalvelujen sekä muiden sellaisten lyhyen kantaman laitteiden aiheuttamilta haitallisilta häiriöiltä, joita käytetään niihin sovellettavien yhteisön tai kansallisten säännösten mukaisesti. Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY (jäljempänä ’radio- ja telepäätelaitedirektiivi’) (3) mukaan valmistajien on varmistettava, että lyhyen kantaman laitteet käyttävät radiotaajuuksia tehokkaasti, jotta muille lyhyen kantaman laitteille ei aiheudu haitallisia häiriöitä.

(4)

Huomattava osa näistä laitteista on jo luokiteltu tai todennäköisesti luokitellaan tulevaisuudessa luokan 1 laitteiksi, joista säädetään radio- ja telepäätelaitteiden ja niihin liittyvien tunnisteiden alustavasta luokittelusta 6 päivänä huhtikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/299/EY (4), joka on tehty radio- ja telepäätelaitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan nojalla. Päätöksessä 2000/299/EY vahvistetaan luokan 1 vaatimusten mukaisten radiolaitteiden rajapintojen vastaavuus, jotta radiolaitteet voidaan saattaa markkinoille ja ottaa rajoituksetta käyttöön koko yhteisössä.

(5)

Koska laitteiden sijoittuminen luokkaan 1 määräytyy yhdenmukaistettujen taajuuksien saatavuuden ja niihin liittyvien käyttöehtojen perusteella, tämä päätös tukee jo tehdyn luokituksen säilymistä.

(6)

Edellä esitetyn perusteella komissio antoi 11 päivänä maaliskuuta 2004 Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssille CEPT:lle radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisen valtuutuksen (5) yhdenmukaistaa lyhyen kantaman laitteiden taajuuksien käyttö. Saatuaan valtuutuksen CEPT esitti 15 päivänä marraskuuta 2004 julkaisemassaan raportissa (6) luettelon lyhyen kantaman laitteita koskevista vapaaehtoisista yhdenmukaistamistoimista Euroopan yhteisössä ja totesi, että jäsenvaltioilta vaaditaan velvoittavampaa sitoumusta, jonka avulla voidaan varmistaa CEPT:ssä saavutetun taajuuksien yhdenmukaistamisen oikeudellinen vakaus. Sen vuoksi on tarpeen luoda mekanismi, jolla tällaisista yhdenmukaistamistoimista tehdään oikeudellisesti sitovia Euroopan yhteisössä.

(7)

Jäsenvaltiot voivat sallia kansallisella tasolla, että laitteita käytetään vapaammin ehdoin kuin tässä päätöksessä säädetään. Silloin laitteita ei kuitenkaan voida käyttää rajoituksetta koko yhteisössä, minkä vuoksi niiden katsotaan kuuluvan radio- ja telepäätelaitedirektiivissä esitetyn luokituksen mukaisesti luokkaan 2.

(8)

Tämän päätöksen mukainen yhdenmukaistaminen ei sulje pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisia siirtymäaikoja tai radiotaajuuksien jakamisjärjestelyjä, jos se on perusteltua. Niitä olisi kuitenkin sovellettava mahdollisimman vähän, koska ne rajoittavat luokkaan 1 kuulumisen etuja.

(9)

Tämä yleistä teknistä yhdenmukaistamista koskeva päätös ei vaikuta niiden Euroopan yhteisön teknisten yhdenmukaistamistoimien soveltamiseen, jotka koskevat erityisiä taajuuskaistoja ja laitetyyppejä, kuten 79 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä 8 päivänä heinäkuuta 2004 tehty komission päätös 2004/545/EY (7), 24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä 17 päivänä tammikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/50/EY (8), radiotaajuuksien yhdenmukaisesta käytöstä 5 GHz:n taajuusalueella langattomien liityntäjärjestelmien, kuten langattomien lähiverkkojen (WAS/RLAN) toteuttamista varten tehty komission päätös 2005/513/EY (9) tai taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yhteisössä 20 päivänä joulukuuta 2005 tehty komission päätös 2005/928/EY (10).

(10)

Taajuusspektrin käyttöön sovelletaan kansanterveyden suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia ja erityisesti direktiiviä 2004/40/EY (11) ja suositusta 1999/519/EY (12). Terveydensuojelun varmistamiseksi radiolaitteiden on oltava radio- ja telepäätelaitedirektiivin keskeisten vaatimusten mukaisia.

(11)

Teknologian nopean kehityksen ja yhteiskunnan vaatimusten johdosta lyhyen kantaman laitteista ilmestyy uusia sovelluksia, jotka vaativat taajuusspektrin yhdenmukaistamisehtojen jatkuvaa tarkastelua ottaen huomioon uusien sovellusten taloudelliset edut sekä teollisuuden ja käyttäjien vaatimukset. Jäsenvaltioiden on seurattava tätä kehitystä. Sen vuoksi on tarpeen ajantasaistaa tätä päätöstä säännöllisesti, jotta voidaan vastata markkinoiden ja teknologian uuteen kehitykseen. Päätöksen liitettä tarkastellaan uudelleen vähintään kerran vuodessa jäsenvaltioiden keräämien ja komissiolle toimittamien tietojen pohjalta. Uudelleentarkastelu voidaan aloittaa myös sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltio toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä radio- ja telepäätelaitedirektiivin 9 artiklan mukaisesti. Jos päätöksen mukauttaminen on uudelleentarkastelun perusteella tarpeellista, muutoksista päätetään radiotaajuuspäätöksessä täytäntöönpanotoimien toteuttamisesta säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Ajantasaistuksiin voi liittyä siirtymäaikoja, joiden avulla mahdollistetaan vallitsevien olojen mukauttaminen.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa taajuuskaistat ja niihin liittyvät tekniset parametrit lyhyen kantaman laitteiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä varten, jotta tällaiset laitteet voidaan luokitella komission päätöksen 2000/299/EY mukaiseen luokkaan 1.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)

’lyhyen kantaman laitteilla’ radiolähettimiä, jotka mahdollistavat joko yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen viestinnän ja jotka lähettävät signaaleja pienellä teholla ja lyhyellä kantamalla;

2)

ilmaisulla ’häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti’ sitä, ettei ole sallittua aiheuttaa häiriöitä radioviestintäpalveluille eikä vaatia, että näitä laitteita suojataan radioviestintäpalveluista peräisin olevilta haitallisilta häiriöiltä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä ja annettava saataville ilman yksinoikeutta ja häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti taajuuskaistat erityyppisiä lyhyen kantaman laitteita varten tämän päätöksen liitteessä esitettyjen erityisehtojen ja täytäntöönpanolle asetettujen määräaikojen mukaisesti.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat vaatia radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisia siirtymäaikoja ja/tai radiotaajuuksien jakamisjärjestelyjä.

3.   Tämä päätös ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta sallia taajuuskaistojen käyttö sellaisin ehdoin, jotka eivät ole yhtä rajoittavia kuin tämän päätöksen liitteessä esitetään.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava asianomaisten taajuuskaistojen käyttöä ja ilmoitettava havainnoistaan komissiolle, jotta tämän päätöksen uudelleentarkastelu olisi säännöllistä ja tapahtuisi hyvissä ajoin.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(3)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.

(4)  EYVL L 97, 19.4.2000, s. 13.

(5)  CEPT:n valtuuttaminen selvittämään lyhyen kantaman laitteiden käyttöön varattujen taajuuskaistojen yhdenmukaistamisen jatkamista.

(6)  Euroopan sähköisen viestinnän komitean loppuraportti Euroopan komission valtuutettua CEPT:n selvittämään lyhyen kantaman laitteiden käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamista.

(7)  EUVL L 241, 13.7.2004, s. 66.

(8)  EUVL L 21, 25.1.2005, s. 15.

(9)  EUVL L 187, 19.7.2005, s. 22.

(10)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 47.

(11)  EUVL L 159, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 184, 24.5.2004, s. 1.

(12)  EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59.


LIITE

Lyhyen kantaman laitteita varten yhdenmukaistetut taajuuskaistat ja tekniset parametrit

Minkä tyyppinen lyhyen kantaman laite

Taajuuskaista(t)/yksittäiset taajuudet

Tehon/kentänvoimakkuuden enimmäisarvo

Lisäparametrit/Häiriönlieventämisvaatimukset

Muut rajoitukset

Täytäntöönpanon määräaika

Lyhyen kantaman laitteet yleisesti (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW:n suuntateho (ERP), joka vastaa 10 metrillä arvoa 42 dBμA/m

 

Videosovelluksia ei lueta mukaan

1. kesäkuuta 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW ERP

 

Videosovelluksia ei lueta mukaan

1. kesäkuuta 2007

433,05–434,79 MHz

10 mW ERP

Toimintasuhteella (2): enintään 10 %

Ääni- ja puhesignaaleja ja videosovelluksia ei lueta mukaan

1. kesäkuuta 2007

868,0–868,6 MHz

25 mW ERP

Toimintasuhteella (2): enintään 1 %

Videosovelluksia ei lueta mukaan

1. kesäkuuta 2007

868,7–869,2 MHz

25 mW ERP

Toimintasuhteella (2): enintään 0,1 %

Videosovelluksia ei lueta mukaan

1. kesäkuuta 2007

869,4–869,65 MHz

500 mW ERP

Toimintasuhteella (2): enintään 10 %

Kanavaväli: täytyy olla 25 kHz, paitsi jos koko kaistaa käytetään yhtenä kanavana nopeaan tiedonsiirtoon

Videosovelluksia ei lueta mukaan

1. kesäkuuta 2007

869,7–870 MHz

5 mW ERP

Äänisovellukset sallittuja käytettäessä pitkälle kehitettyjä häiriönlieventämistekniikoita

Ääni- ja videosovelluksia ei lueta mukaan

1. kesäkuuta 2007

2 400–2 483,5 MHz

10 mW EIRP (ekvivalenttinen isotrooppinen säteilyteho)

 

 

1. kesäkuuta 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW ERP

 

 

1. kesäkuuta 2007

Hälytysjärjestelmät

868,6–868,7 MHz

10 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Koko taajuuskanavaa voidaan käyttää myös yhtenä kanavana nopeaan tiedonsiirtoon

Toimintasuhteella (2): enintään 0,1 %

 

1. kesäkuuta 2007

869,25–869,3 MHz

10 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Toimintasuhteella (2): alle 0,1 %

 

1. kesäkuuta 2007

869,65–869,7 MHz

25 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Toimintasuhteella (2): alle 10 %

 

1. kesäkuuta 2007

Turvapuhelimet (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Toimintasuhteella (2): alle 0,1 %

 

1. kesäkuuta 2007

Induktiiviset sovellukset (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

60,25–70 kHz

69 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

70–119 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

119–127 kHz

66 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

127–135 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m 10 metrillä

 

 

1. kesäkuuta 2007

Aktiiviset lääketieteelliset implantit (5)

402–405 MHz

25 μW ERP

Kanavaväli: 25 kHz

Muut kanavarajoitukset: yksittäiset lähettimet voiva kehittyneiden häiriönlieventämistekniikoiden avulla lisätä kaistanleveyttä yhdistämällä vierekkäisiä kanavia

 

1. kesäkuuta 2007

Langattomat äänisovellukset (6)

863–865 MHz

10 mW ERP

 

 

1. kesäkuuta 2007


(1)  Tähän luokkaan voivat kuulua minkä tahansa tyyppiset sovellukset, jotka täyttävät tekniset vaatimukset (tyypillisiä sovelluksia ovat kaukomittaus, kauko-ohjaus, hälyttimet sekä yleiset tieto- ja muut vastaavat sovellukset).

(2)  Toimintasuhteella tarkoitetaan lähettimen suhteellista lähetysaikaa yhden tunnin jaksossa.

(3)  Turvapuhelimet ovat laitteita, joita käyttämällä kotona asuvat vanhukset ja vammaiset voivat pyytää apua hätätilanteissa.

(4)  Tähän luokkaan kuuluvat muun muassa ajonestolaitteet, eläinten tunnistus, hälytysjärjestelmät, kaapelinhaku, jätehuolto, henkilötunnistus, langattomat puheyhteydet, kulunvalvonta, lähestymisanturit, varkaudenestojärjestelmät, kuten induktiiviset RFID-järjestelmät, tiedonsiirto käsikäyttöisiin laitteisiin, automaattinen tavarantunnistus, langattomat ohjausjärjestelmät ja automaattiset tietullijärjestelmät.

(5)  Tähän luokkaan kuuluvat aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/385/ETY määriteltyjen aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden radio-osat.

(6)  Langattomiin audiojärjestelmiin tarkoitetut sovellukset, kuten langattomat kaiuttimet tai langattomat kuulokkeet sekä langattomat kuulokkeet, joita käytetään kannettavien laitteiden, kuten kannettavien CD-soittimien, nauhureiden ja radioiden kanssa tai ajoneuvoissa esimerkiksi radion tai matkapuhelimen kanssa, ja nappikuulokkeet, joita käytetään esimerkiksi konserttien tai muiden esitysten ohjauksessa.