ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 301

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
31. lokakuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1549/2006, annettu 17 päivänä lokakuuta 2006, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

31.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 301/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1549/2006,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2006,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 ja 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 perustetaan tavaranimikkeistö, jäljempänä ”yhdistetty nimikkeistö”, joka vastaa niin yhteisen tullitariffin ja yhteisön ulkomaankaupan tilastojen kuin muidenkin tavarantuontia ja -vientiä koskevien yhteisön politiikkojen tarpeita.

(2)

Lainsäädännön yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista nykyaikaistaa yhdistettyä nimikkeistöä ja muuttaa sen rakennetta.

(3)

On tarpeen muuttaa yhdistettyä nimikkeistöä, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat: tilastointiin ja kauppapolitiikkaan liittyvien vaatimusten muutokset, kansainvälisten sitoumusten täyttämisestä johtuvat muutokset, teknologian ja kaupan alan kehitys, tarve yhdenmukaistaa tai selventää tekstejä sekä tulliyhteistyöneuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2004 antaman suosituksen mukaiset muutokset HS-nimikkeistöön ja niistä aiheutuvat seuraukset.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 12 artiklan mukaisesti liite I olisi korvattava neuvoston tai komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007 yhdistetyn nimikkeistön täydellisellä toisinnolla, joihin sisältyvät autonomiset tullit ja sopimustullit.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 996/2006 (EUVL L 179, 1.7.2006, s. 26).


LIITE I

YHDISTETTY NIMIKKEISTÖ

SISÄLTÖ

ENSIMMÄINEN OSA — JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

I osasto — Yleissäännöt

A.

Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

B.

Yleiset tullisäännöt

C.

Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

II osasto — Erityismääräykset

A.

Tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

B.

Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

C.

Farmaseuttiset tuotteet

D.

Kiinteä tulli

E.

Säilytysesineet, pakkauspäällykset ja pakkausaineet

F.

Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

Merkit, lyhenteet ja merkinnät

Paljousyksiköt

TOINEN OSA — TULLITAULUKKO

Ryhmä

I jakso

Elävät eläimet ja eläintuotteet

1

Elävät eläimet

2

Liha ja muut syötävät eläimenosat

3

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

4

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

5

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

II jakso

Kasvituotteet

6

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

7

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

8

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

9

Kahvi, tee, mate ja mausteet

10

Vilja

11

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni

12

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

13

Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet

14

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

III jakso

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

15

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

IV jakso

Elintarviketeollisuuden tuotteet; juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

16

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

17

Sokeri ja sokerivalmisteet

18

Kaakao ja kaakaovalmisteet

19

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

20

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

21

Erinäiset elintarvikevalmisteet

22

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka

23

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

24

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

V jakso

Kivennäistuotteet

25

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti

26

Malmit, kuona ja tuhka

27

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

VI jakso

Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet

28

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

29

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

30

Farmaseuttiset tuotteet

31

Lannoitteet

32

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

33

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

34

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet

35

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

36

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

37

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

38

Erinäiset kemialliset tuotteet

VII jakso

Muovit ja muovitavarat; kumi ja kumitavarat

39

Muovit ja muovitavarat

40

Kumi ja kumitavarat

VIII jakso

Raakavuodat ja -nahat, muokattu nahka, turkisnahat ja niistä valmistetut tavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

41

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

42

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

43

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

IX jakso

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

44

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

45

Korkki ja korkkitavarat

46

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

X jakso

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte); paperi, kartonki ja pahvi sekä niistä valmistetut tavarat

47

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

48

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat

49

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset

XI jakso

Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat

50

Silkki

51

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

52

Puuvilla

53

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat

54

Tekokuitufilamentit; kaistaleet ja niiden kaltaiset tavarat tekstiilitekokuituaineesta

55

Katkotut tekokuidut

56

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat

57

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta

58

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset

59

Kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat; tekstiilitavarat, jollaiset soveltuvat teknisiin tarkoituksiin

60

Neulokset

61

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

62

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta

63

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput

XII jakso

Jalkineet, päähineet, sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat; valmistetut höyhenet ja niistä valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

64

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat

65

Päähineet ja niiden osat

66

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat

67

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

XIII jakso

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; keraamiset tuotteet; lasi ja lasitavarat

68

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

69

Keraamiset tuotteet

70

Lasi ja lasitavarat

XIV jakso

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

71

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

XV jakso

Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat

72

Rauta ja teräs

73

Rauta- ja terästavarat

74

Kupari ja kuparitavarat

75

Nikkeli ja nikkelitavarat

76

Alumiini ja alumiinitavarat

77

(Varattu mahdollista tulevaa käyttöä varten harmonisoidussa järjestelmässä)

78

Lyijy ja lyijytavarat

79

Sinkki ja sinkkitavarat

80

Tina ja tinatavarat

81

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat

82

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat

83

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

XVI jakso

Koneet ja mekaaniset laitteet; sähkölaitteet; niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

84

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

85

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

XVII jakso

Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

86

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

87

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet

88

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

89

Alukset ja uivat rakenteet

XVIII jakso

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; kellot; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

90

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet

91

Kellot ja niiden osat

92

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

XIX jakso

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

93

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

XX jakso

Erinäiset tavarat

94

Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset

95

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

96

Erinäiset tavarat

XXI jakso

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

97

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

98

Kokonainen teollisuuslaitos

99

(Varattu yhteisön toimivaltaisten viranomaisten määräämää erityiskäyttöä varten)

KOLMAS OSA — TARIFFILIITTEET

I jakso — Maatalousliitteet

Liite 1

Maatalouden maksuosa (EA), sokereista kannettava lisätulli (AD S/Z) ja jauhoista kannettava lisätulli (AD F/M)

Liite 2

Tuotteet, joihin sovelletaan tulohintaa

II jakso — Luettelot lääkeaineista, joille voidaan myöntää tuontitullittomuus

Liite 3

Luettelo tullittomista lääkeaineista, joilla on Maailman terveysjärjestön yhteisen kansainvälisen nimistön (INN) mukainen nimi

Liite 4

Luettelo prefikseistä ja suffikseista, joilla yhdistettynä liitteen 3 INN-nimiin nimetään INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit; nämä suolat, esterit ja hydraatit ovat tullittomia, jos ne voidaan luokitella samoihin 6-numeroisiin HS-alanimikkeisiin kuin vastaavat INN-aineet

Liite 5

INN-aineiden tullittomat suolat, esterit ja hydraatit, joita ei voida luokitella samoihin HS-nimikkeisiin kuin vastaavat INN-aineet

Liite 6

Luettelo tullittomista farmaseuttisista välituotteista eli yhdisteistä, joita käytetään farmaseuttisten lopputuotteiden valmistukseen

III jakso — Kiintiöt

Liite 7

WTO-kiintiöt, jotka toimivaltaiset viranomaiset avaavat

IV jakso — Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

Liite 8

Ravinnoksi soveltumattomat tavarat

Liite 9

Todistukset

ENSIMMÄINEN OSA

JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

I OSASTO

YLEISSÄÄNNÖT

A.   Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1.

Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

2.

a)

Nimikkeessä oleva tavaraa koskeva viittaus tarkoittaa tätä tavaraa myös epätäydellisenä tai viimeistelemättömänä, jos sillä tullille esitettäessä on täydellisen tai valmiin tavaran olennaiset ominaisuudet. Viittaus tarkoittaa myös tätä tavaraa täydellisenä tai valmiina taikka tavaraa, jota edellä olevien määräysten mukaan on pidettävä täydellisenä tai valmiina, jos se esitetään tullille kokoamattomana tai osiinsa purettuna.

b)

Nimikkeessä oleva ainetta koskeva viittaus tarkoittaa tätä ainetta sellaisenaan tai sekoitettuna taikka yhdistettynä muihin aineisiin. Viittaus tiettyä ainetta oleviin tavaroihin tarkoittaa tavaroita, jotka ovat kokonaan tai osaksi kyseistä ainetta. Useammasta kuin yhdestä aineesta koostuvat tavarat on luokiteltava 3 säännön periaatteiden mukaisesti.

3.

Jos tavarat 2 säännön b alakohdan mukaan tai muutoin olisi luokiteltava kahteen tai useampaan nimikkeeseen, ne luokitellaan seuraavasti.

a)

Tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisinta nimikettä on sovellettava ennen yleisempiä nimikkeitä. Jos kuitenkin kahdessa tai useammassa nimikkeessä kussakin tarkoitetaan ainoastaan osaa sekoitettujen tai kokoonpantujen tavaroiden sisältämistä aineista tai ainoastaan osaa vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämistä tavaroista, näitä sekoitetun tai kokoonpannun tavaran nimikkeitä on pidettävä yhtä yksityiskohtaisina, vaikka tavara kuvattaisiin jossakin niistä täydellisemmin tai täsmällisemmin.

b)

Jos sekoitettuja, eri aineista koostuvia tai eri tavaroista kokoonpantuja tavaroita ja vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämiä tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a alakohdan mukaan, ne luokitellaan sen aineen tai tavaran mukaan, joka antaa tavaroille niiden olennaisen luonteen, jos tällaista perustetta voidaan soveltaa.

c)

Jos tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan mukaan, ne luokitellaan kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen.

4.

Tavarat, joita ei voida luokitella edellä olevien sääntöjen mukaan, luokitellaan lähinnä samankaltaisten tavaroiden nimikkeeseen.

5.

Edellä olevien määräysten lisäksi jäljempänä mainittuihin tavaroihin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot, piirustuskojekotelot, kaulakorukotelot ja niiden kaltaiset pitkäaikaiskäyttöön soveltuvat, tiettyä tavaraa tai tavaralajitelmaa varten erityisesti muotoillut tai sovitetut säilytysesineet, jotka esitetään tullille niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu, luokitellaan kuten nämä tavarat, jos ne tavallisesti myydään näiden tavaroiden kanssa. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske säilytysesineitä, jotka antavat kokonaisuudelle sen olennaisen luonteen.

b)

Jollei 5 säännön a alakohdan määräyksistä muuta johdu, tavaroita sisältävät pakkauspäällykset ja pakkausaineet (1) luokitellaan kuten nämä tavarat, jos niitä tavallisesti käytetään tällaisten tavaroiden pakkaamiseen. Tämä määräys ei kuitenkaan ole velvoittava, jos pakkauspäällykset tai pakkausaineet selvästi soveltuvat toistuvaan käyttöön.

6.

Oikeudellisesti tavaroiden luokittelu kunkin nimikkeen alanimikkeisiin määräytyy näiden alanimikkeiden ja niiden huomautusten sanamuodon sekä soveltuvin osin edellä olevien sääntöjen mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon, että ainoastaan samantasoiset alanimikkeet ovat keskenään vertailukelpoisia. Jollei toisin määrätä, tätä sääntöä sovellettaessa otetaan huomioon myös kyseisten jaksojen ja ryhmien huomautukset.

B.   Yleiset tullisäännöt

1.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevista maista tuoduista alkuperätavaroista tai niistä maista tuoduista alkuperätavaroista, joiden kanssa Euroopan yhteisö on tehnyt suosituimmuustullikohtelua koskevan lausekkeen sisältäviä sopimuksia, kannetaan tullitaulukon 3 sarakkeessa ilmoitettuja sopimustulleja. Jollei toisin määrätä, näitä sopimustulleja kannetaan myös muista kuin edellä tarkoitetuista tavaroista, jotka on tuotu kolmannesta maasta.

Tullitaulukon 3 sarakkeessa esitettyjä sopimustulleja sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2007.

Autonomisia tulleja kannetaan silloin, kun ne ovat sopimustulleja alhaisempia; tällaiset autonomiset tullit ilmoitetaan alaviitteissä.

2.

Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun tiettyjen maiden alkuperätavaroille on määrätty erityiset autonomiset tullit tai kun tavaroista voidaan kantaa sopimusperusteisia etuustulleja.

3.

Edellä 1 ja 2 kohta eivät estä jäsenvaltioita kantamasta muita kuin yhteisen tullitariffin tulleja, jos tällaisten tullien kanto on perusteltua yhteisön oikeuden mukaan.

4.

Prosenttilukuina ilmoitetut tullit ovat arvotulleja.

5.

Merkinnällä ”EA” tarkoitetaan, että kyseisistä tavaroista kannetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti määritettyä maatalouden maksuosaa.

6.

Merkinnöillä ”AD S/Z” ja ”AD F/M” tarkoitetaan 17—19 ryhmän kohdalla, että enimmäistulliin sisältyy sekä arvotulli että tietynlaisista sokereista tai jauhoista kannettava lisätulli. Tämä tulli vahvistetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti.

7.

Tullitaulukon 22 ryhmän merkinnällä ”€/% vol/hl” tarkoitetaan, että euroina ilmoitettava paljoustulli on laskettava kutakin alkoholin tilavuusprosenttia varten hehtolitraa kohti. Siten juomasta, jonka alkoholin tilavuusprosentti on 40, kannetaan tullia seuraavasti:

1 €/% vol/hl = 1 € × 40, jolloin tulli on 40 € hehtolitraa kohti, tai

1 €/% vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 + 5 €, jolloin tulli on 45 € hehtolitraa kohti.

Myös merkinnällä ”MIN” (esimerkiksi ”1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”) tarkoitetaan, että edellä mainitun säännön mukaisesti laskettua tullia on verrattava pienimpään tulliin (esimerkiksi ”9 €/hl”), ja näistä suurempaa tullia on kannettava.

C.   Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

1.

Jollei toisin määrätä, tullausarvoja koskevia määräyksiä sovelletaan arvotullien suuruuden määrittämisen lisäksi sen arvon määrittämiseen, jonka perusteella tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään.

2.

Jos tavaroista kannetaan tullia painon mukaan, niiden tullinalaisella painolla ja painolla, jonka mukaan tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään, tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”bruttopaino” tavaran ja kaikkien sen säilytysesineiden tai pakkausaineiden taikka pakkauspäällysten yhteenlaskettua painoa;

b)

”nettopaino” tai ”paino” pelkkää tavaran painoa ilman minkäänlaisia säilytysesineitä tai pakkauspäällyksiä taikka pakkausaineita.

3.

Muita jäsenvaltioita kuin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (2) määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita (jäljempänä osallistumattomat jäsenvaltiot) koskeva euron kansallisina valuuttoina ilmaistava vasta-arvo vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (3) 18 artiklan mukaisesti.

4.

Tietyn käyttötarkoituksen perusteella tietyille tavaroille myönnettävä edullinen tullikohtelu:

Tiettyyn käyttöön tarkoitettu tavara, josta tietyn käyttötarkoituksen perusteella kannettava tuontitulli ei ole alhaisempi kuin siitä ilman tätä tiettyä käyttötarkoitusta kannettava tulli, on luokiteltava alanimikkeeseen, johon liittyy tietty käyttötarkoitus, asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993) 291—300 artiklan säännöksiä soveltamatta.

II OSASTO

ERITYISMÄÄRÄYKSET

A.   Tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

1.

Tullit suspendoidaan sellaisten tavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi seuraavassa taulukossa luetelluissa laivoissa, veneissä tai muissa aluksissa niiden rakennus-, korjaus-, huolto- tai muutostarkoituksessa, ja näiden alusten varustamiseen tai niihin kiinnitettäväksi käytettävien tavaroiden osalta.

2.

Tullit suspendoidaan seuraavien tavaroiden osalta:

a)

tavarat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi poraus- tai tuotantolautoille, jotka ovat:

1)

kiinteitä, alanimikkeeseen ex 8430 49 kuuluvia ja jäsenvaltioiden aluemerelle tai aluemeren ulkopuolelle sijoitettuja,

2)

uivia tai upotettavia, alanimikkeeseen 8905 20 kuuluvia,

näiden rakentamista, korjausta, huoltoa tai muutostöitä varten, sekä tällaisten lauttojen varustamiseen käytettävät tavarat.

Poraus- ja tuotantolautoille asennettaviksi tarkoitettuina on pidettävä myös sellaisia tavaroita kuin moottorien polttoaineita, voiteluaineita ja kaasuja, jotka ovat välttämättömiä lautoilla väliaikaisesti käytettävien koneiden ja laitteiden toiminnalle, jotka eivät ole lautan kiinteitä osia ja joita käytetään lautoilla rakentamis-, korjaus-, huolto- ja muutostyö- tai varustamistarkoituksessa;

b)

putket, johdot, kaapelit ja niiden liitoskappaleet, joiden avulla nämä poraus- tai tuotantolautat yhdistetään mantereeseen.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

(1)

(2)

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen

8901 10

–  risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen; kaikenlaiset lautta-alukset

8901 10 10

– –  merialukset

8901 20

–  säiliöalukset

8901 20 10

– –  merialukset

8901 30

–  jäähdytysalukset, muut kuin alanimikkeeseen 8901 20 kuuluvat

8901 30 10

– –  merialukset

8901 90

–  muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä henkilö- että tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset

8901 90 10

– –  merialukset

8902 00

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta tai säilöntää varten

 

–  merialukset

8902 00 12

– –  aluksen bruttovetoisuus on suurempi kuin 250

8902 00 18

– –  aluksen bruttovetoisuus on enintään 250

8903

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit

 

–  muut

8903 91

– –  purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori

8903 91 10

– – –  merialukset

8903 92

– –  moottoriveneet, muut kuin perämoottoriveneet

8903 92 10

– – –  merialukset

8904 00

Hinaajat ja työntöalukset

8904 00 10

–  hinaajat

 

–  työntöalukset

8904 00 91

– –  merialukset

8905

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

8905 10

–  ruoppausalukset

8905 10 10

– –  merialukset

8905 90

–  muut

8905 90 10

– –  merialukset

8906

Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut kuin soutuveneet

8906 10 00

–  sota-alukset

 

–  muut

8906 90 10

– –  merialukset

3.

Näitä suspensioita sovelletaan asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrätyin edellytyksin näiden tavaroiden käyttötarkoituksen tullitarkastuksen mahdollistamiseksi.

B.   Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

1.

Tullia ei kanneta:

siviili-ilma-aluksista,

tietyistä siviili-ilma-aluksissa käytettäväksi tarkoitetuista ja niihin rakentamisen, korjauksen, huollon, uudelleenrakentamisen, muutostöiden tai valmistuksen aikana asennettavista tavaroista,

maassa sijaitsevista siviilikäyttöön tarkoitetuista lentoharjoittelulaitteista ja niiden osista.

Nämä tavarat luokitellaan 5 alakohdassa olevassa taulukossa lueteltuihin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin.

2.

Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäistä ja toista luetelmakohtaa ilmaisulla ”siviili-ilma-alukset” tarkoitetaan muita kuin jäsenvaltioissa sotilaskäytössä tai vastaavassa käytössä olevia ja sotilaskäyttöön tai vastaavaan käyttöön rekisteröityjä ilma-aluksia.

3.

Sovellettaessa 1 kohdan toista luetelmakohtaa ilmaisulla ”siviili-ilma-aluksissa käytettävät” tarkoitetaan myös tavaroita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi siviilikäytössä olevissa, maassa tapahtuvaan lentoharjoitteluun tarkoitetuissa laitteissa.

4.

Tulleista vapauttamisessa on sovellettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä, jotka koskevat kyseisten tavaroiden käytön tullivalvontaa (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291—300 artikla (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) myöhemmin tehtyine muutoksineen).

5.

Tavarat, joille voidaan myöntää tullivapaus, kuuluvat seuraaviin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Seuraavien alanimikkeiden osalta myönnetään tullivapaus ainoastaan sarakkeessa 2 mainituille siviili-ilma-aluksissa käytettäville tavaroille:

Alanimike

Kuvaus

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

joissa on liitos- ja muita osia

4008 29

Profiilit, määräkokoon leikatut

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Teknisiin tarkoituksiin käytettävät

4504 90, 4823 90

Tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

6812 80

muut kuin vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet, paperi, kartonki, pahvi ja huopa, puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rullina

6813 20

Asbestiin tai muihin kivennäisaineisiin perustuvat

7007 21

Kehystämättömät tuulilasit

7312 10, 7312 90

joissa on liitos- ja muita osia tai jotka ovat tavaroiksi sovitetut

7322 90

Ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet (ei kuitenkaan niiden osat)

7324 90

Saniteettitavarat (ei kuitenkaan niiden osat)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

joissa on liitos- ja muita osia, kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat

8108 90

Putket, joissa on liitos- ja muita osia, kaasujen ja nesteiden johtamiseen soveltuvat

8415 90

Alanimikkeen 8415 81, 8415 82 tai 8415 83 ilmastointilaitteiden osat

8419 90

Lämmönsiirrinyksiköiden osat

8479 89

Hydropneumaattiset akut; työntövoiman suunnanvaihtimien mekaaniset käyttölaitteet; erikoisrakenteiset wc:t; ilmankostuttimet ja ilmankuivaajat; servomekanismit, muut kuin sähköiset; käynnistysmoottorit, muut kuin sähköiset; suihkuturbiinimoottoreiden, potkuriturbiinimoottoreiden ja muiden kaasuturbiinimoottoreiden pneumaattiset käynnistimet; tuulilasinpyyhkimet, muut kuin sähköiset; potkureiden säätimet, muut kuin sähköiset

8501 20, 8501 40

Antoteho suurempi kuin 735 W, mutta enintään 150 kW

8501 31

Moottorit, joiden antoteho on suurempi kuin 735 W, tasavirtageneraattorit

8501 33

Moottorit, joiden antoteho on enintään 150 kW, ja generaattorit

8501 34 92, 8501 34 98

Generaattorit

8501 51

Antoteho suurempi kuin 735 W

8501 53

Antoteho enintään 150 kW

8516 80 20

jos niissä on ainoastaan yksinkertainen eristetty runko ja liittimet sähköä varten jäätymisen estämiseksi tai jään sulattamiseksi

8517 69 31, 8517 69 39

Radiopuhelimia tai radiolennättimiä varten

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Radiolennätin- tai radiopuhelinlaitteet

8522 90

Yhdistelmät, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen kiinnitetystä tai liitetystä osasta tai kappaleesta, alanimikkeen 8520 90 laitteita varten

8529 90

Yksiköt, joissa kaksi tai useampi osa tai kappale on kiinnitetty tai liitetty yhteen, nimikkeiden 8526 laitteita varten

8543 70 90

Lentopiirturit, sähköllä toimivat synkrot ja muuntimet, sähkövastuksilla varustetut jään- tai huurunpoistolaitteet

8543 90

Yksiköt, joissa kaksi tai useampi osa tai kappale on kiinnitetty tai liitetty yhteen lentopiirtureita varten

8803 90 90

Myös purje- ja liitolentokoneet

9014 90

Alanimikkeiden 9014 10 ja 9014 20 kojeiden tai laitteiden

9020 00

Lukuun ottamatta niiden osia

9029 10

Sähköiset tai elektroniset kierroslaskurit

9029 90

Kierroslaskureiden, nopeusmittareiden ja takometrien

9031 90

Alanimikkeen 9031 80

9109 19, 9109 90

Leveys tai läpimitta enintään 50 mm

9401 10

Nahalla päällystämättömät

9405 10, 9405 60

epäjaloa metallia tai muovia

9405 92, 9405 99

Alanimikkeen 9405 10 tai 9405 60 tavaroiden

6.

Nämä 5 kohdassa tarkoitetut tavarat sisällytetään Tariciin alanimikkeinä, joihin liittyy alahuomautus: ”Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291—300 artikla (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) myöhemmin tehtyine muutoksineen).”

C.   Farmaseuttiset tuotteet

1.

Tullittomuus myönnetään seuraaviin ryhmiin kuuluville farmaseuttisille tuotteille:

1)

liitteessä 3 luetellut lääkeaineet, joilla on CAS RN-numero (Chemical Abstracts Service Registry Number) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) antama yhteisen kansainvälisen nimistön (INN) mukainen nimi;

2)

liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä nimetyt INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, jos nämä tuotteet voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

3)

liitteessä 5 luetellut INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, joita ei voida luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

4)

liitteessä 6 luetellut, kemiallisella nimellä ja CAS RN-numerolla yksilöidyt farmaseuttiset välituotteet, joita käytetään farmaseuttisten lopputuotteiden valmistukseen.

2.

Erityistapaukset:

1)

INN-aineisiin kuuluvat ainoastaan ne aineet, jotka esiintyvät Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisemissa suositettujen tai ehdotettujen INN-nimien luetteloissa. Kun INN-nimi kattaa vähemmän aineita kuin CAS RN-numero, ainoastaan INN-nimen kattamat aineet ovat tullittomia;

2)

kun liitteen 3 tai 6 tuote on yksilöity tietyn isomeerin CAS RN-numerolla, ainoastaan tämä isomeeri voidaan vapauttaa tulleista;

3)

INN-aineiden kaksoisjohdannaiset (suolat, esterit ja hydraatit), jotka on nimetty liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä, vapautetaan tulleista, jos ne voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

esimerkki: alaniinin metyyliesteri, suolahappo;

4)

kun liitteen 3 INN-aine on suola (tai esteri), millekään muulle INN-ainetta vastaavan hapon suolalle (tai esterille) ei myönnetä tullittomuutta;

esimerkki: oksprenoaattikalium (INN): tulliton

oksprenoaattinatrium: tullinalainen.

D.   Kiinteä tulli

1.

Kiinteä 3,5 prosentin suuruinen arvotulli kannetaan tavaroista:

jotka sisältyvät yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämiin tavaralähetyksiin tai

jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin,

jos on kyse muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Kiinteää 3,5 prosentin suuruista tullia kannetaan, jos tuontitullin alaisten tavaroiden arvo on enintään 350 euroa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti.

Kiinteää tullia ei kanneta 24 ryhmän tavaroista, joita sisältyy tavaralähetykseen tai matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin enemmän kuin kutakin tapausta varten säädetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (4) 31 tai 46 artiklassa.

2.

Muuksi kuin kaupalliseksi tuonniksi katsotaan:

a)

yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämien tavaralähetysten sisältämien tavaroiden tuonti, jos tavaralähetykset:

ovat satunnaisia,

sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta, ja

suuntautuvat lähettäjältä vastaanottajalle ilman maksua;

b)

matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden tuonti, joka:

on satunnaista, ja

sisältää yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu matkustajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjoiksi ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta.

3.

Kiinteää tullia ei kanneta tavaroista, jotka tuodaan maahan 1 ja 2 kohdassa määritellyin edellytyksin, jos asianomainen henkilö ennen kiinteän tullin kantamista pyytää, että tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tullit. Tällöin kaikista maahantuoduista tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tuontitullit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 918/83 29—31 sekä 45—49 artiklassa säädettyä tullittomuutta.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa ilmaisulla ”tuontitullit” tarkoitetaan sekä tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien erityisten järjestelyjen perusteella.

4.

Osallistumattomat jäsenvaltiot voivat pyöristää rahamäärän, joka saadaan muunnettaessa 350 euroa kansallisiksi valuutoiksi.

5.

Osallistumattomat jäsenvaltiot voivat säilyttää muuttamattomana 350 euroa kansallisina valuuttoina ilmaistavan vasta-arvon, jos se asetuksen (ETY) N:o 2913/92 18 artiklan 2 kohdassa säädetyssä vuosittaisessa tarkistuksessa ennen 4 kohdassa tarkoitettua pyöristämistä muuttuu vähemmän kuin 5 prosenttia tai pienenee.

E.   Säilytysesineet, pakkauspäällykset ja pakkausaineet

Seuraavia määräyksiä sovelletaan 5 yleisen tulkintasäännön a ja b alakohdassa tarkoitettuihin säilytysesineisiin tai pakkauspäällyksiin ja pakkausaineisiin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen samanaikaisesti kuin niihin pakatut tavarat tai tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille.

1.

Kun säilytysesineet tai pakkauspäällykset ja pakkausaineet 5 yleisen tulkintasäännön mukaisesti luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille:

a)

niistä kannetaan sama tulli kuin tavaroista:

kun tavarat ovat arvotullin alaisia, tai

kun ne lasketaan mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon;

b)

ne ovat tullittomia:

kun tavarat ovat tullittomia, tai

kun tavaroista kannetaan tullia muun kuin painon tai arvon perusteella, tai

kun säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden painoa ei lasketa mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon.

2.

Kun 1 kohdan a ja b alakohdan mukaiset säilytysesineet tai pakkauspäällykset taikka pakkausaineet sisältävät useita erilajisia tavaroita tai ne esitetään tullille yhdessä useiden tällaisten tavaroiden kanssa, säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden paino ja arvo niiden tullinalaisen painon tai arvon määrittämiseksi jaetaan suhteessa kaikkien kyseisten tavaroiden painoon tai arvoon.

F.   Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

1.

Edullinen tullikohtelu voidaan myöntää tietyin edellytyksin seuraaville tavaroille niiden luonteen perusteella:

ravinnoksi soveltumattomat tavarat,

kylvösiemenet,

sovittamaton seulakangas,

tietyt tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tupakka ja nitraatit.

Nämä tavarat kuuluvat alanimikkeisiin (5), jotka on varustettu seuraavalla alaviitteellä: ”Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava johdantomääräysten II osaston F kohdassa säädettyjä edellytyksiä”.

2.

Ravinnoksi soveltumattomat tavarat, joille myönnetään edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, luetellaan liitteessä 8 sen nimikkeen kohdalla, johon ne luokitellaan; näiden tavaroiden osalta mainitaan käytettävien denaturointiaineiden nimi ja käytettävä määrä. Näiden tavaroiden oletetaan olevan ravinnoksi soveltumattomia, kun denaturoitavan tuotteen ja denaturointiaineen seos on tasakoosteinen ja niiden erottaminen toisistaan on taloudellisesti kannattamatonta.

3.

Jäljempänä luetellut tavarat luokitellaan asianomaisiin kylvösiemeniä koskeviin alanimikkeisiin edellyttäen, että ne täyttävät asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä säädetyt edellytykset:

kylvösiemeneksi tarkoitettu sokerimaissi, spelttivehnä, hybridimaissi, riisi ja durra: neuvoston direktiivi 66/402/ETY (6),

kylvösiemeneksi tarkoitetut perunat: neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13. kesäkuuta 2002 (7),

kylvösiemeneksi tarkoitetut öljysiemenet ja -hedelmät: neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13. kesäkuuta 2002 (8).

Maataloussäännösten soveltamisalan ulkopuolelle jäävälle sokerimaissille, spelttivehnälle, hybridimaissille, riisille, hybrididurralle tai öljysiemenille ja -hedelmille myönnetään kuitenkin edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, jos osoitetaan kiistatta, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kylvösiemeniksi.

4.

Edullinen tullikohtelu myönnetään sovittamattomalle seulakankaalle, jos kyseisessä tavarassa on pysyvä merkintä, josta käy ilmi, että se on tarkoitettu seulomiseen tai vastaavaan teolliseen tarkoitukseen.

5.

Edullinen tullikohtelu myönnetään tietyille tuoreille syötäviksi tarkoitetuille viinirypäleille, tupakalle ja nitraateille asianmukaisesti vahvistettua todistusta esitettäessä. Sovellettavat erityissäännökset ja todistusten mallit ovat liitteessä 9.

MERKIT, LYHENTEET JA MERKINNÄT

viittaa uusiin koodinumeroihin

viittaa edellisenä vuonna erisisältöisinä käytettyihin koodinumeroihin

AD F/M

jauhoista kannettava lisätulli

AD S/Z

sokerista kannettava lisätulli

b/f

pullo

cm/s

senttimetriä sekunnissa

EA

maatalouden maksuosa

euroa

INN

yhteisen kansainvälisen nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name)

INNM

yhteisen kansainvälisen muutetun nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name modified)

ISO

Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardization)

Kbit

1 024 bittiä

kg/br

kilogramma(a), bruttopaino

kg/net

kilogramma(a), nettopaino

kg/net eda

kilogramma(a), valutettu nettopaino

kg/net mas

kilogrammaa, netto kuiva-ainepaino

MAX

suurin arvo

Mbit

1 048 576 bittiä

MIN

pienin arvo

ml/g

millilitraa grammaa kohti

mm/s

millimetriä sekunnissa

RON

tutkimusoktaaniluku

Huomautus

Tullitaulukon 1 sarakkeessa hakasulkuihin asetettu nimikenumero kertoo, että kyseinen nimike on poistettu (esim. nimike [1519]).

PALJOUSYKSIKÖT

c/k

karaatti(a) (1 karaatti = 2 × 10–4 kg)

ce/el

kennojen lukumäärä

ct/l

kantokyky tonneina (9)

g

gramma(a)

gi F/S

gramma(a) halkeamiskelpoisia isotooppeja

GT

aluksen bruttovetoisuus

kg C5H14CINO

kilogramma(a) koliinikloridi(a)

kg H2O2

kilogramma(a) vetyperoksidia

kg K2O

kilogramma(a) kaliumoksidia

kg KOH

kilogramma(a) kaliumhydroksidia (kaustista kaliumia)

kg met.am.

kilogramma(a) metyyliamiineja

kg N

kilogramma(a) typpeä

kg NaOH

kilogramma(a) natriumhydroksidia (kaustista soodaa)

kg/net eda

kilogramma(a), valutettu nettopaino

kg P2O5

kilogramma(a) difosforipentoksidia

kg 90 % sdt

kilogramma(a) 90-prosenttisesti kuivaa ainetta

kg U

kilogramma(a) uraania

1 000 kWh

tuhat kilowattituntia

l

litra(a)

1 000 l

tuhat litraa

l alc. 100 %

litra(a) puhdasta (100 %) alkoholia

m

metri(ä)

m2

neliömetri(ä)

m3

kuutiometri(ä)

1 000 m3

tuhat kuutiometriä

pa

parien lukumäärä

p/st

kappalemäärä

100 p/st

sata kappaletta

1 000 p/st

tuhat kappaletta

TJ

terajoule(a) (bruttolämpöarvo)

TOINEN OSA

TULLITAULUKKO

I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

Huomautuksia

1.

Jollei toisin määrätä, tässä jaksossa tarkoitetaan maininnalla tietystä eläinsuvusta tai -lajista myös saman suvun tai lajin nuoria yksilöitä.

2.

Jollei toisin määrätä, kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan maininnalla ”kuivatuista” tuotteista myös dehydratoituja, haihduttamalla kuivattuja tai pakastekuivattuja tuotteita.

1 RYHMÄ

ELÄVÄT ELÄIMET

Huomautus

1.

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a)

nimikkeiden 0301, 0306 ja 0307 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b)

mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c)

nimikkeen 9508 eläimiä.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

 

 

0101 10

–  puhdasrotuiset siitoseläimet

 

 

0101 10 10

– –  hevoset (10)

vapaa

p/st

0101 10 90

– –  muut

7,7

p/st

0101 90

–  muut

 

 

 

– –  hevoset

 

 

0101 90 11

– – –  teuraseläimet (11)

vapaa

p/st

0101 90 19

– – –  muut

11,5

p/st

0101 90 30

– –  aasit

7,7

p/st

0101 90 90

– –  muulit ja muuliaasit

10,9

p/st

0102

Elävät nautaeläimet

 

 

0102 10

–  puhdasrotuiset siitoseläimet (12)

 

 

0102 10 10

– –  hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

vapaa

p/st

0102 10 30

– –  lehmät

vapaa

p/st

0102 10 90

– –  muut

vapaa

p/st

0102 90

–  muut

 

 

 

– –  kotieläinlajit

 

 

0102 90 05

– – –  paino enintään 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  paino suurempi kuin 80 kg, mutta enintään 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  paino suurempi kuin 160 kg, mutta enintään 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  paino suurempi kuin 300 kg

 

 

 

– – – –  hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

 

 

0102 90 51

– – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  lehmät

 

 

0102 90 61

– – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  muut

 

 

0102 90 71

– – – – –  teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  muut

vapaa

p/st

0103

Elävät siat

 

 

0103 10 00

–  puhdasrotuiset siitoseläimet (14)

vapaa

p/st

 

–  muut

 

 

0103 91

– –  paino pienempi kuin 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  kotieläinlajit

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  muut

vapaa

p/st

0103 92

– –  paino vähintään 50 kg

 

 

 

– – –  kotieläinlajit

 

 

0103 92 11

– – – –  emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran, paino vähintään 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  muut

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  muut

vapaa

p/st

0104

Elävät lampaat ja vuohet

 

 

0104 10

–  lampaat

 

 

0104 10 10

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (15)

vapaa

p/st

 

– –  muut

 

 

0104 10 30

– – –  karitsat (enintään vuoden ikäiset)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  muut

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  vuohet

 

 

0104 20 10

– –  puhdasrotuiset siitoseläimet (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  muut

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

 

 

 

–  paino enintään 185 g

 

 

0105 11

– –  kanat

 

 

 

– – –  naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi

 

 

0105 11 11

– – – –  munijarotuiset

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  muut

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  muut

 

 

0105 11 91

– – – –  munijarotuiset

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  muut

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  kalkkunat

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  muut

 

 

0105 19 20

– – –  hanhet

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  ankat ja helmikanat

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  muut

 

 

0105 94 00

– –  kanat

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  muut

 

 

0105 99 10

– – –  ankat

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  hanhet

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  kalkkunat

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  helmikanat

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Muut elävät eläimet

 

 

 

–  nisäkkäät

 

 

0106 11 00

– –  kädelliset

vapaa

p/st

0106 12 00

– –  valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät)

vapaa

p/st

0106 19

– –  muut

 

 

0106 19 10

– – –  kesyt kanit

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  muut

vapaa

0106 20 00

–  matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

vapaa

p/st

 

–  linnut

 

 

0106 31 00

– –  petolinnut

vapaa

p/st

0106 32 00

– –  papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

vapaa

p/st

0106 39

– –  muut

 

 

0106 39 10

– – –  kyyhkyt

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  muut

vapaa

0106 90 00

–  muut

vapaa

2 RYHMÄ

LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT

Huomautus

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201—0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

b)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

c)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

Lisähuomautuksia

1.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan:

a)

ilmaisulla ”nautaeläinten ruhot” alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen, muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, niiden on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; ruhossa on oltava etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 paria kylkiluita;

b)

ilmaisulla ”nautaeläinten puoliruhot” alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; puoliruhossa on oltava puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta;

c)

ilmaisulla ”saman ruhon neljännekset” alanimikkeissä 0201 20 20 ja 0202 20 10 kokonaisuutta, joka koostuu:

etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 10 kylkiluuta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 3 kylkiluuta, tai

etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 5 kylkiluuta ja joissa on koko kylki ja rinta irrottamatta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 8 poikki leikattua kylkiluuta.

Etuneljännekset ja takaneljännekset, jotka muodostavat saman ruhon neljännekset, on esitettävä tullille yhdessä ja määrältään tasalukuisina; lisäksi etuneljännesten kokonaispainon on oltava sama kuin takaneljännesten kokonaispainon. Lähetyksen kahden osan välinen painoero on kuitenkin sallittu, jos ero ei ole suurempi kuin 5 prosenttia painavamman osan painosta (etuneljännekset tai takaneljännekset);

d)

ilmaisulla ”erottamattomat etuneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 ruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 paria kylkiluita, mutta enintään 10 paria kylkiluita (neljän ensimmäisen kylkiluuparin on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

e)

ilmaisulla ”erotetut etuneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 puoliruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 kylkiluuta, mutta enintään 10 kylkiluuta (neljän ensimmäisen kylkiluun on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

f)

ilmaisulla ”erottamattomat takaneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 ruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita, takapotkineen, ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

g)

ilmaisulla ”erotetut takaneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 puoliruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta, takapotkineen tai ohuine kuvelihoineen taikka niitä ilman;

h)

1.

leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop) ja ”niska ja etuselkä sekä lapa” (chuck and blade) alanimikkeessä 0202 30 50 sellaista etuneljänneksen selkäosaa, johon kuuluu lavan yläosa ja joka on erotettu etuneljänneksestä palana, jossa on vähintään 4, mutta enintään 10 kylkiluuta, leikkaamalla suoraviivaisesti sen kohdan kautta, jossa ensimmäinen kylkiluu liittyy ensimmäiseen rintalastan jaokkeeseen, pallean kiinnityskohtaan saakka kymmenennen kylkiluun kohdalla;

2.

leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimellä ”rinta” (brisket) alanimikkeessä 0202 30 50 etuneljänneksen alaosaa, johon kuuluvat rinnan kärkiosa ja rinnan keskiosa sekä rintaontelon sisäseinämää sisältävät muut rinnan osat.

B.

Tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan a—g alakohdissa tarkoitetut tuotteet voidaan esittää tullille selkärankoineen tai ilman sitä.

C.

Määritettäessä 1 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai poikki leikattujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. Jos selkäranka on poistettu, otetaan huomioon vain sellaiset kokonaiset tai poikki leikatut kylkiluut, jotka olisivat muutoin olleet suoraan kiinni selkärangassa.

2.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”ruhot ja puoliruhot” alanimikkeissä 0203 11 10 ja 0203 21 10 teurastettujen kesyjen sikojen ruhoja, joista on laskettu veri ja poistettu sisälmykset, harjakset ja sorkat. Puoliruho saadaan halkaisemalla kokoruho kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman kohdalta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen kohdalta tai sitä pitkin. Nämä ruhot tai puoliruhot voivat olla päineen, leukalihoineen, raajoineen, kylkirasvoineen, munuaisineen, saparoineen, palleoineen tai niitä ilman. Puoliruhot voivat olla myös selkäytimineen, aivoineen, kielineen tai niitä ilman. Emakoiden kokoruhot ja puoliruhot voivat olla nisineen (maitorauhasineen) tai niitä ilman;

b)

”kinkku” alanimikkeissä 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 ja 0210 11 31 puoliruhon takaosaa (peräosaa) luineen, mutta myös raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Kinkku on erotettu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viimeinen lannenikama;

c)

”etuosa” alanimikkeissä 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 ja 0210 19 60 puoliruhon etupäätä (päänpuoleista osaa) luineen, ilman päätä, mutta myös leukalihoineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Etuosa on katkaistu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viides selkänikama.

Etuosan yläosaa (etuselkä), myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, pidetään selän palana, kun se on erotettu etuosan alaosasta (vatsanpuoleinen osa) leikkaamalla enintään juuri selkärangan alapuolelta;

d)

”lapa” alanimikkeissä 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 ja 0210 11 39 etuosan alaosaa luineen, myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Erikseen tullille esitetty lapaluu siihen kiinnittyneine lihaksineen luokitellaan tähän alanimikkeeseen lavan osana;

e)

”selkä” alanimikkeissä 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 ja 0210 19 70 puoliruhon yläosaa, joka ulottuu ensimmäisestä kaulanikamasta häntänikamiin, luineen, mutta myös sisäfileineen, lapaluineen, nahanalaisine rasvoineen, kamaroineen tai niitä ilman.

Selkä erotetaan puoliruhon alaosasta leikkaamalla juuri selkärangan alapuolelta;

f)

”kylki ja kuve” alanimikkeissä 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 ja 0210 12 19 puoliruhon alaosaa, joka sijaitsee kinkun ja lavan välissä ja jonka kylkiosaa kutsutaan myös lihaskudosta sisältäväksi silavaksi, myös luuttomana, mutta kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen;

g)

”pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 10 sian puoliruhoa ilman päätä, poskia, kurkkua, raajoja, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa;

h)

”kinkuton pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 10 pekonipuolikasta ilman kinkkua, myös luuttomana;

ij)

”etuosaton pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman etuosaa, myös luuttomana;

k)

”keskiosa” alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman kinkkua ja etuosaa, myös luuttomana.

Alanimikkeeseen kuuluvat myös keskiosasta paloitellut palat, joissa on selän sekä kyljen ja vatsan kudosta luonnollisessa suhteessa paloittelemattomaan keskiosaan nähden.

B.

Edellä 2 lisähuomautuksen A kohdan f alakohdassa määritellyt palojen osat kuuluvat samoihin alanimikkeisiin ainostaan, jos niissä on jäljellä kamara ja nahanalainen rasva.

Jos palat, jotka kuuluvat alanimikkeisiin 0210 11 11 ja 0210 11 19 sekä 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 ja 0210 19 60, on leikattu pekonipuolikkaista, joista 2 lisähuomautuksen A kohdan g alakohdassa mainitut luut on jo poistettu, leikkauslinjojen on oltava 2 lisähuomautuksen A kohdan b, c ja d alakohdassa määriteltyjen leikkauslinjojen mukaisia; näiden palojen tai niiden osien on joka tapauksessa sisällettävä luita.

C.

Alanimikkeiden 0206 49 20 ja 0210 99 49 on erityisesti sisällettävä kesyn sian päät tai pään puolikkaat, myös ilman aivoja, poskia tai kieltä ja niiden osia.

Pää katkaistaan puoliruhosta seuraavasti:

kallon suuntaisella suoralla viillolla, tai

ensin kallon suuntaisella viillolla silmien tasolle ja sitten vinosti pään etuosaan asti, niin että leukalihat jäävät kiinni puoliruhoon.

Poskia, kärsää ja korvia ja päässä olevaa lihaa, erityisesti pään takaosan lihaa, pidetään pään osina. Erikseen tullille esitetyt etuosan luuttoman lihan palat (kaulapalat, leukalihat, tai leukalihat yhdessä kaulapalojen kanssa) kuuluvat kuitenkin alanimikkeeseen 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 tai 0210 19 81 tapauksesta riippuen.

D.

Alanimikkeissä 0209 00 11 ja 0209 00 19 tarkoitetaan ilmaisulla ”siansilava” rasvaista kudosta, jota kerääntyy sian kamaran alle siihen kiinnittyneenä, riippumatta siitä, mistä osasta sikaa rasva on peräisin; rasvaisen kudoksen painon on oltava joka tapauksessa suurempi kuin kamaran paino.

Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös siansilava, josta kamara on poistettu.

E.

”Kuivattuina tai savustettuina” tuotteina pidetään alanimikkeissä 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 sekä 0210 19 60—0210 19 89 tuotteita, joissa veden ja proteiinin välinen suhdeluku (typpipitoisuus × 6,25) lihassa on enintään 2,8. Typpipitoisuus määritetään ISO-menetelmän n:o 937-1978 mukaisesti.

3.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”ruhot” alanimikkeissä 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen tai muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, raajojen on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä;

b)

”puoliruhot” alanimikkeissä 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta;

c)

”lyhyet etuneljännekset” alanimikkeissä 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53 ruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; ruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita;

d)

”lyhyet etuneljännekset” alanimikkeissä 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53 puoliruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; puoliruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta;

e)

”kyljysrivi ja satula” alanimikkeissä 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55 ruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paistit ja lyhyet etuneljännekset, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 paria kokonaisia tai poikkileikattuja kylkiluita;

f)

”kyljysrivi ja satula” alanimikkeissä 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55 puoliruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paisti ja lyhyt etuneljännes, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 kokonaista tai katkaistua kylkiluuta;

g)

”paistit” alanimikkeissä 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59 ruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paistit on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa;

h)

”paistit” alanimikkeissä 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59 puoliruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paisti on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa.

B.

Määritettäessä 3 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai katkaistujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon.

4.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”luulliset siipikarjan palat” alanimikkeissä 0207 13 20—0207 13 60, 0207 14 20—0207 14 60, 0207 26 20—0207 26 70, 0207 27 20—0207 27 70, 0207 35 21—0207 35 63 ja 0207 36 21—0207 36 63 mainittuja paloja kaikkine luineen;

Edellä a alakohdassa mainitut siipikarjan palat, joiden luista osa on poistettu, kuuluvat alanimikkeeseen 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 tai 0207 36 79;

b)

”puolikkaat” alanimikkeissä 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ja 0207 36 25 siipikarjan ruhojen puolikkaita, jotka on saatu halkaisemalla ruho pitkittäin selkärangan ja rintalastan suuntaisesti;

c)

”neljännekset” alanimikkeissä 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ja 0207 36 25 koipi-reisien neljänneksiä tai rintojen neljänneksiä, jotka on saatu halkaisemalla puolikas poikittain;

d)

”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” alanimikkeissä 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 ja 0207 36 31 siipikarjan paloja, jotka koostuvat olkaluusta, värttinäluusta, kyynärluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Siivenkärki, johon kuuluvat ranneluut, voi olla poistettu tai poistamatta. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

e)

”rinnat” alanimikkeissä 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 ja 0207 36 53 siipikarjan paloja, jotka koostuvat rintalastasta ja molemmille puolille jakautuvista kylkiluista ja niitä ympäröivistä lihaksista;

f)

”koipi-reisipalat” alanimikkeissä 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 ja 0207 36 63 siipikarjan paloja, jotka koostuvat reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

g)

”kalkkunan koivet” alanimikkeissä 0207 26 60 ja 0207 27 60 kalkkunan paloja, jotka koostuvat koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

h)

”kalkkunan koipi-reisipalat, muut kuin koivet” alanimikkeissä 0207 26 70 ja 0207 27 70 kalkkunan paloja, jotka koostuvat reisiluusta ja sitä ympäröivistä lihaksista tai reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

ij)

”puhdistetut hanhet tai ankat” alanimikkeissä 0207 35 71 ja 0207 36 71 kynittyjä ja täysin puhdistettuja hanhia ja ankkoja, jotka ovat ilman päätä ja jalkoja, joista ruhoon kuuluvat luut (rintaluu, kylkiluut, selkäranka ja ristiluu) on poistettu, mutta joissa on jäljellä reisiluut, koipiluut ja olkaluut.

5.

Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettavat tullit ovat seuraavat:

a)

sekoituksista, joissa yhden aineosan osuus on vähintään 90 painoprosenttia, kannetaan tähän aineosaan sovellettavaa tullia;

b)

muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

6.

a)

Kypsentämättömät maustetut lihat kuuluvat 16 ryhmään. Ilmaisulla ”maustettu liha” tarkoitetaan kypsentämätöntä lihaa, joka on maustettu joko lihan syvyyssuunnassa tai tuotteen koko pinnalta mausteella, joka on nähtävissä paljaalla silmällä tai selvästi havaittavissa maistamalla;

b)

nimikkeen 0210 tuotteet, joihin on lisätty maustetta valmistuksen aikana, luokitellaan tähän nimikkeeseen, jos mausteen lisääminen ei ole muuttanut tuotteiden luonnetta.

7.

Alanimikkeissä 0210 11—0210 93 tarkoitetaan ilmaisulla ”liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä” lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia edellyttäen, että suolauksella varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen. Alanimikkeessä 0210 99 tarkoitetaan ilmaisulla ”liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä” lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0201 10 00

–  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  muut palat, luulliset

 

 

0201 20 20

– –  saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  muut

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  luuton liha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Naudanliha, jäädytetty

 

 

0202 10 00

–  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  muut palat, luulliset

 

 

0202 20 10

– –  saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  muut

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  luuton liha

 

 

0202 30 10

– –  etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina enintään viideksi palaksi, kunkin neljänneksen ollessa omana kokonaisuutena; saman ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen sisältää etuneljänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi palaksi ja toinen takaneljänneksen, ilman sisäfilettä, yhtenä palana

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  leikatut palat, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop), ”niska ja etuselkä sekä lapa” (chuck and blade) ja ”rinta” (brisket) (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  muut

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

 

–  tuore tai jäähdytetty

 

 

0203 11

– –  ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 11 10

– – –  kesyä sikaa

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  muuta

vapaa

0203 12

– –  kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 12 11

– – – –  kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  muuta

vapaa

0203 19

– –  muut

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 19 11

– – – –  etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  selkä ja sen palat, luulliset

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  muut

 

 

0203 19 55

– – – – –  luuttomat

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  muut

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  muuta

vapaa

 

–  jäädytetty

 

 

0203 21

– –  ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 21 10

– – –  kesyä sikaa

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  muuta

vapaa

0203 22

– –  kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 22 11

– – – –  kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  muuta

vapaa

0203 29

– –  muu

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0203 29 11

– – – –  etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  selkä ja sen palat, luulliset

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  muut

 

 

0203 29 55

– – – – –  luuttomat

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  muut

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  muuta

vapaa

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0204 10 00

–  karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 21 00

– –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  muut palat, luulliset

 

 

0204 22 10

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  paistit

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  muut

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  luuton liha

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  muu lampaanliha, jäädytetty

 

 

0204 41 00

– –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  muut palat, luulliset

 

 

0204 42 10

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  paistit

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  muut

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  luuton liha

 

 

0204 43 10

– – –  karitsaa

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  muuta

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  vuohenliha

 

 

 

– –  tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 50 11

– – –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  paistit

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muut

 

 

0204 50 31

– – – –  luulliset palat

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  luuttomat palat

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  jäädytetty

 

 

0204 50 51

– – –  ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  paistit

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muut

 

 

0204 50 71

– – – –  luulliset palat

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  luuttomat palat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0205 00 20

–  tuore tai jäähdytetty

5,1

0205 00 80

–  jäädytetty

5,1

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0206 10

–  nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 10 10

– –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (11)

vapaa

 

– –  muut

 

 

0206 10 91

– – –  maksa

vapaa

0206 10 95

– – –  pallealiha ja kuveliha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  muut

vapaa

 

–  nautaa, jäädytetyt

 

 

0206 21 00

– –  kieli

vapaa

0206 22 00

– –  maksa

vapaa

0206 29

– –  muut

 

 

0206 29 10

– – –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (11)

vapaa

 

– – –  muut

 

 

0206 29 91

– – – –  pallealiha ja kuveliha

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  muut

vapaa

0206 30 00

–  sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

 

–  sikaa, jäädytetyt

 

 

0206 41 00

– –  maksa

vapaa

0206 49

– –  muut

 

 

0206 49 20

– – –  kesyä sikaa

vapaa

0206 49 80

– – –  muuta

vapaa

0206 80

–  muut, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 80 10

– –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (11)

vapaa

 

– –  muut

 

 

0206 80 91

– – –  hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0206 80 99

– – –  lammasta tai vuohta

vapaa

0206 90

–  muut, jäädytetyt

 

 

0206 90 10

– –  farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (11)

vapaa

 

– –  muut

 

 

0206 90 91

– – –  hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0206 90 99

– – –  lammasta tai vuohta

vapaa

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

 

–  kanaa

 

 

0207 11

– –  paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 11 10

– – –  kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 83-prosenttista kanaa)

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 12 10

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 13 10

– – – –  luuttomat

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 13 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  rinta ja sen palat

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  muut

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 13 91

– – – –  maksa

6,4

0207 13 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 14 10

– – – –  luuttomat

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 14 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  rinta ja sen palat

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  muut

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 14 91

– – – –  maksa

6,4

0207 14 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

 

–  kalkkunaa

 

 

0207 24

– –  paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 24 10

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 25 10

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 26 10

– – – –  luuttomat

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 26 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  rinta ja sen palat

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 26 60

– – – – – –  koivet ja niiden palat

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  muut

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  muut

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 26 91

– – – –  maksa

6,4

0207 26 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

– – –  palat

 

 

0207 27 10

– – – –  luuttomat

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  luulliset

 

 

0207 27 20

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  rinta ja sen palat

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 27 60

– – – – – –  koivet ja niiden palat

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  muut

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  muut

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 27 91

– – – –  maksa

6,4

0207 27 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

 

–  ankkaa, hanhea tai helmikanaa

 

 

0207 32

– –  paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

– – –  ankkaa

 

 

0207 32 11

– – – –  kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana tai suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 85-prosenttista ankkaa)

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  hanhea

 

 

0207 32 51

– – – –  kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  helmikanaa

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  paloittelematon, jäädytetty

 

 

 

– – –  ankkaa

 

 

0207 33 11

– – – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  hanhea

 

 

0207 33 51

– – – –  kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  helmikanaa

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 34 10

– – –  hanhen

vapaa

0207 34 90

– – –  ankan

vapaa

0207 35

– –  muu, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

– – –  palat

 

 

 

– – – –  luuttomat

 

 

0207 35 11

– – – – –  hanhea

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  ankkaa tai helmikanaa

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  luulliset

 

 

 

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

 

 

0207 35 21

– – – – – –  ankkaa

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  hanhea

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  helmikanaa

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  rinta ja sen palat

 

 

0207 35 51

– – – – – –  hanhea

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  ankkaa tai helmikanaa

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 35 61

– – – – – –  hanhea

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  ankkaa tai helmikanaa

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  puhdistettua hanhea tai ankkaa

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  muut

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

0207 35 91

– – – –  maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie gras”)

6,4

0207 35 99

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  muu, jäädytetty

 

 

 

– – –  palat

 

 

 

– – – –  luuttomat

 

 

0207 36 11

– – – – –  hanhea

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  ankkaa tai helmikanaa

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  luulliset

 

 

 

– – – – –  puolikkaat ja neljännekset

 

 

0207 36 21

– – – – – –  ankkaa

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  hanhea

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  helmikanaa

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  rinta ja sen palat

 

 

0207 36 51

– – – – – –  hanhea

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  ankkaa tai helmikanaa

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 36 61

– – – – – –  hanhea

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  ankkaa tai helmikanaa

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  puhdistettua hanhea tai ankkaa

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  muut

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

 

– – – –  maksa

 

 

0207 36 81

– – – – –  hanhen rasvainen maksa (”foie gras”)

vapaa

0207 36 85

– – – – –  ankan rasvainen maksa (”foie gras”)

vapaa

0207 36 89

– – – – –  muu

6,4

0207 36 90

– – – –  muut

18,7 €/100 kg/net

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0208 10

–  kania tai jänistä

 

 

 

– –  kesyä kania

 

 

0208 10 11

– – –  tuore tai jäähdytetty

6,4

0208 10 19

– – –  jäädytetty

6,4

0208 10 90

– –  muuta

vapaa

0208 30 00

–  kädellistä nisäkästä

9

0208 40

–  valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

 

 

0208 40 10

– –  valaanlihaa

6,4

0208 40 90

– –  muuta

9

0208 50 00

–  matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

9

0208 90

–  muuta

 

 

0208 90 10

– –  kesyä kyyhkyä

6,4

 

– –  riistaa, muuta kuin kania tai jänistä

 

 

0208 90 20

– – –  viiriäistä

vapaa

0208 90 40

– – –  muuta

vapaa

0208 90 55

– –  hylkeenlihaa

6,4

0208 90 60

– –  poroa

9

0208 90 70

– –  sammakonreidet

6,4

0208 90 95

– –  muuta

9

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

 

 

 

–  siansilava

 

 

0209 00 11

– –  tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai suolavedessä

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  kuivattu tai savustettu

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  sianrasva

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  siipikarjanrasva

41,5 €/100 kg/net

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

 

–  sianliha

 

 

0210 11

– –  kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

 

– – – –  suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 11 11

– – – – –  kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivattu tai savustettu

 

 

0210 11 31

– – – – –  kinkku ja sen palat

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  lapa ja sen palat

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  muuta

15,4

0210 12

– –  kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

0210 12 11

– – – –  suolattu tai suolavedessä

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  kuivattu tai savustettu

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  muuta

15,4

0210 19

– –  muut

 

 

 

– – –  kesyä sikaa

 

 

 

– – – –  suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 19 10

– – – – –  pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  selkä ja sen palat

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  muut

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivattu tai savustettu

 

 

0210 19 60

– – – – –  etuosa ja sen palat

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  selkä ja sen palat

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  muut

 

 

0210 19 81

– – – – – –  luuttomat

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  muut

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  muuta

15,4

0210 20

–  naudanliha

 

 

0210 20 10

– –  luullinen

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  luuton

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

0210 91 00

– –  kädellistä nisäkästä

15,4

0210 92 00

– –  valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

15,4

0210 93 00

– –  matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

15,4

0210 99

– –  muu

 

 

 

– – –  liha

 

 

0210 99 10

– – – –  hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

6,4

 

– – – –  lampaan- ja vuohenliha

 

 

0210 99 21

– – – – –  luullinen

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  luuton

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  poronliha

15,4

0210 99 39

– – – –  muu

15,4

 

– – –  muut eläimenosat

 

 

 

– – – –  kesyä sikaa

 

 

0210 99 41

– – – – –  maksa

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  muut

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  nautaa

 

 

0210 99 51

– – – – –  pallealiha ja kuveliha

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  muut

12,8

0210 99 60

– – – –  lammasta tai vuohta

15,4

 

– – – –  muuta

 

 

 

– – – – –  siipikarjan maksa

 

 

0210 99 71

– – – – – –  hanhen tai ankan rasvainen maksa (”foie gras”), suolattu tai suolavedessä

vapaa

0210 99 79

– – – – – –  muu

6,4

0210 99 80

– – – – –  muut

15,4

0210 99 90

– – –  lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3 RYHMÄ

KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT

Huomautuksia

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301);

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

2.

Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla ”pelletit” tuotteita, jotka on puristettu yhteen joko sellaisinaan tai lisäämällä pieni määrä sideainetta.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Elävät kalat

 

 

0301 10

–  akvaariokalat

 

 

0301 10 10

– –  makean veden kalat

vapaa

0301 10 90

– –  suolaisen veden kalat

7,5

 

–  muut elävät kalat

 

 

0301 91

– –  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0301 91 10

– – –  Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0301 91 90

– – –  muut

12

0301 92 00

– –  ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0301 93 00

– –  karppi

8

0301 94 00

– –  Thunnus thynnus -lajin tonnikala

16

0301 95 00

– –  eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  muut

 

 

 

– – –  makean veden kalat

 

 

0301 99 11

– – – –  tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  muut

8

0301 99 80

– – –  suolaisen veden kalat

16

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

–  lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 11

– –  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0302 11 10

– – –  Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0302 11 20

– – –  kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0302 11 80

– – –  muut

12

0302 12 00

– –  tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  muut

8

 

–  kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 21

– –  pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  punakampela (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  kielikampelat (Solea spp.)

15

0302 29

– –  muut

 

 

0302 29 10

– – –  lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  muut

15

 

–  tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 31

– –  valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  muu

22 (13)

0302 32

– –  keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  muu

22 (13)

0302 33

– –  boniitti

 

 

0302 33 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  muu

22 (13)

0302 34

– –  isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  muu

22 (13)

0302 35

– –  Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

0302 35 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  muu

22 (13)

0302 36

– –  eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  muu

22 (13)

0302 39

– –  muut

 

 

0302 39 10

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  muu

22 (13)

0302 40 00

–  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 (18)

0302 50

–  turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 50 10

– –  Gadus morhua -lajin turska

12

0302 50 90

– –  muut

12

 

–  muut kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 61

– –  sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardina pilchardus -lajin sardiinit

23

0302 61 30

– – –  Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0302 61 80

– – –  kilohaili (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  seiti (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  haikalat

 

 

0302 65 20

– – –  Squalus acanthias -lajin piikkihai

6

0302 65 50

– – –  Scyliorhinus-suvun punahait

6

0302 65 90

– – –  muut

8

0302 66 00

– –  ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0302 67 00

– –  miekkakala (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  muut

 

 

 

– – –  makean veden kalat

 

 

0302 69 11

– – – –  karppi

8

0302 69 19

– – – –  muut

8

 

– – –  suolaisen veden kalat

 

 

 

– – – –  Euthynnus-suvun kalat, muut kuin alanimikkeessä 0302 33 mainittu boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

0302 69 21

– – – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  muu

22 (13)

 

– – – –  punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0302 69 33

– – – – –  muut

7,5

0302 69 35

– – – –  Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

12

0302 69 41

– – – –  valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  molvat (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturska (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  sardellit (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

 

– – – –  kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0302 69 66

– – – – – –  kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  muut

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Urophycis-suvun suomuturskat

15

0302 69 75

– – – –  merilahnat (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  merikrotit (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  mustakitaturskat (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  etelän mustakitaturska (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0302 69 94

– – – –  meribassi (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  muut

15

0302 70 00

–  maksa, mäti ja maiti

10

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

–  tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onchorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 11 00

– –  punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  muut

2

 

–  muut lohikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 21

– –  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0303 21 10

– – –  Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

9

0303 21 20

– – –  kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0303 21 80

– – –  muut

12

0303 22 00

– –  merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  muut

9 (13)

 

–  kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 31

– –  pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  punakampela (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  kielikampelat (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  muut

 

 

0303 39 10

– – –  kampela (Platichtys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Rhombosolea-suvun kalat

7,5

0303 39 70

– – –  muut

15

 

–  tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 41

– –  valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  kokonaisena

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  perattuna ilman kiduksia

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  muu (esim. päätön)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  muu

22 (13)

0303 42

– –  keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

 

 

 

– – – –  kokonaisena

 

 

0303 42 12

– – – – –  kappalepaino suurempi kuin 10 kg

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  muut

20 (17)  (13)

 

– – – –  perattuna ilman kiduksia

 

 

0303 42 32

– – – – –  kappalepaino suurempi kuin 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  muut

22 (17)  (13)

 

– – – –  muu (esim. päätön)

 

 

0303 42 52

– – – – –  kappalepaino suurempi kuin 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  muut

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  muu

22 (13)

0303 43

– –  boniitti

 

 

 

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  kokonaisena

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  perattuna ilman kiduksia

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  muu (esim. päätön)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  muu

22 (13)

0303 44

– –  isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  kokonaisena

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  perattuna ilman kiduksia

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  muu (esim. päätön)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  muut

22 (13)

0303 45

– –  Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

 

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  kokonaisena

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  perattuna ilman kiduksia

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  muu (esim. päätön)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  muut

22 (13)

0303 46

– –  eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  kokonaisena

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  perattuna ilman kiduksia

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  muu (esim. päätön)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  muut

22 (13)

0303 49

– –  muut

 

 

 

– – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  kokonaisena

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  perattuna ilman kiduksia

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  muu (esim. päätön)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  muut

22 (13)

 

–  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii) ja turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 51 00

– –  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  Gadus morhua -lajin turska

12

0303 52 30

– – –  Gadus ogac -lajin turska

12

0303 52 90

– – –  Gadus macrocephalus -lajin turska

12

 

–  miekkakala (Xiphias gladius) ja antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 61 00

– –  miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

 

–  muu kala, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 71

– –  sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardina pilchardus -lajin sardiini

23

0303 71 30

– – –  Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0303 71 80

– – –  kilohaili (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  seiti (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Scomber scombrus ja Scomber japonicus -lajin makrillit

 (20)

0303 74 90

– – –  Scomber australasicus -lajin makrilli

15

0303 75

– –  haikalat

 

 

0303 75 20

– – –  Squalus acanthias -lajin piikkihai

6

0303 75 50

– – –  Scyliorhinus-suvun punahai

6

0303 75 90

– – –  muut

8

0303 76 00

– –  ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0303 77 00

– –  meribassi (Dicentrarchus labrax) ja täpläbassi (Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0303 78 11

– – – –  kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  argentiinankummeliturska (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  muut

15 (13)

0303 78 90

– – –  Urophycis-suvun suomuturskat

15

0303 79

– –  muut

 

 

 

– – –  makean veden kalat

 

 

0303 79 11

– – – –  karppi

8

0303 79 19

– – – –  muut

8

 

– – –  suolaisen veden kalat

 

 

 

– – – –  Euthynnus-suvun kalat, muut kuin alanimikkeessä 0303 43 mainittu boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

 

– – – – –  nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  kokonaisina

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  perattuina ilman kiduksia

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  muut (esim. päättömät)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  muut

22 (13)

 

– – – –  punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0303 79 37

– – – – –  muut

7,5

0303 79 41

– – – –  Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

12

0303 79 45

– – – –  valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  molvat (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturska (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Orcynopsis unicolor -lajin kala (juovaton sarda)

 (21)

0303 79 65

– – – –  sardellit (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  merilahnat (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  merikrotit (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  mustakitaturska (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  etelän mustakitaturska (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0303 79 94

– – – –  Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezelandiae -lajien kalat

7,5

0303 79 98

– – – –  muut

15

0303 80

–  maksa, mäti ja maiti

 

 

0303 80 10

– –  mäti ja maiti, deoksiribonukleiinihapon tai protamiinisulfaatin valmistukseen (11)

vapaa

0303 80 90

– –  muu

10

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

 

–  tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0304 11

– –  miekkakala (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  fileet

18

0304 11 90

– – –  muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna)

15

0304 12

– –  antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  fileet

18

0304 12 90

– – –  muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna)

15

0304 19

– –  muut

 

 

 

– – –  fileet

 

 

 

– – – –  makean veden kalaa

 

 

0304 19 13

– – – – –  tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohta (Oncorhynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

 

 

0304 19 15

– – – – – –  kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappalepaino suurempi kuin 400 g

12

0304 19 17

– – – – – –  muut

12

0304 19 19

– – – – –  muuta makean veden kalaa

9

 

– – – –  muuta

 

 

0304 19 31

– – – – –  turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

18

0304 19 33

– – – – –  seitiä (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  muuta

18

 

– – –  muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna)

 

 

0304 19 91

– – – –  makean veden kalaa

8

 

– – – –  muuta

 

 

0304 19 97

– – – – –  ns. perhosfileet, silliä tai silakkaa

 (18)

0304 19 99

– – – – –  muut

15 (13)

 

–  jäädytetyt fileet

 

 

0304 21 00

– –  miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  muut

 

 

 

– – –  makean veden kalaa

 

 

0304 29 13

– – – –  tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

 

– – – –  taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohta (Oncorhynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

 

 

0304 29 15

– – – – –  kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappalepaino suurempi kuin 400 g

12

0304 29 17

– – – – –  muuta

12

0304 29 19

– – – –  muuta makean veden kalaa

9

 

– – –  muuta

 

 

 

– – – –  turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0304 29 21

– – – – –  Gadus macrocephalus -lajin turskaa

7,5

0304 29 29

– – – – –  muuta

7,5

0304 29 31

– – – –  seitiä (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  koljaa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Sebastes marinus -lajin punasimppua (puna-ahventa)

7,5

0304 29 39

– – – – –  muuta

7,5

0304 29 41

– – – –  valkoturskaa (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  molvaa (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  tonnikalaa (Thunnus spp.) tai Euthynnus-suvun kalaa

18

 

– – – –  makrillia (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) tai Orcynopsis unicolor -lajin kalaa (juovatonta sardaa)

 

 

0304 29 51

– – – – –  Scomber australasicus -lajin makrillia

15

0304 29 53

– – – – –  muuta

15

 

– – – –  kummeliturskaa (Merluccius spp.) tai suomuturskaa (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Merluccius-suvun kummeliturskaa

 

 

0304 29 55

– – – – – –  kapinkummeliturskaa (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturskaa (syvänmerenkapinkummeliturskaa) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  argentiinankummeliturskaa (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  muuta

6,1

0304 29 59

– – – – –  Urophycis-suvun suomuturskaa

7,5

 

– – – –  haikalaa

 

 

0304 29 61

– – – – –  piikkihaita (Squalus acanthias) tai punahaita (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  muuta haikalaa

7,5

0304 29 71

– – – –  punakampelaa (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  kampelaa (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  silliä tai silakkaa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  merikrottia (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  alaskanseitiä (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  hokia (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  muuta

15 (13)

 

–  muut

 

 

0304 91 00

– –  miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  muut

 

 

0304 99 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  muut

 

 

0304 99 21

– – – –  makean veden kalaa

8

 

– – – –  muuta

 

 

0304 99 23

– – – – –  silliä tai silakkaa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Gadus macrocephalus -lajin turskaa

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Gadus morhua -lajin turskaa

7,5

0304 99 39

– – – – – –  muuta

7,5

0304 99 41

– – – – –  seitiä (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  koljaa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  kummeliturskaa (Merluccius spp.) tai suomuturskaa (Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  merilahnaa (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  merikrottia (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  mustakitaturskaa (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  alaskanseitiä (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  muuta

7,5

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0305 10 00

–  ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

13

0305 20 00

–  kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä

11

0305 30

–  kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan savustetut

 

 

 

– –  turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0305 30 11

– – –  Gadus macrocephalus -lajin turskaa

16

0305 30 19

– – –  muuta

20

0305 30 30

– –  tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho), suolattuina tai suolavedessä

15

0305 30 50

– –  grönlanninpallasta (Reinhardtius hippoglossoides), suolattuna tai suolavedessä

15

0305 30 90

– –  muuta

16

 

–  savustettu kala, myös fileinä

 

 

0305 41 00

– –  tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  muut

 

 

0305 49 10

– – –  grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  makrilli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

14

0305 49 50

– – –  ankerias (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  muu

14

 

–  kuivattu kala, myös suolattu, mutta ei savustettu

 

 

0305 51

– –  turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  kuivattu, suolaamaton

13 (13)

0305 51 90

– – –  kuivattu, suolattu

13 (13)

0305 59

– –  muut

 

 

 

– – –  Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

 

 

0305 59 11

– – – –  kuivattu, suolaamaton

13 (13)

0305 59 19

– – – –  kuivattu, suolattu

13 (13)

0305 59 30

– – –  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  sardelli (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  muut

12

 

–  suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu kala, sekä suolavedessä oleva kala

 

 

0305 61 00

– –  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  sardelli (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  muut

 

 

0305 69 10

– – –  Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

13 (13)

0305 69 30

– – –  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  muu

12

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

 

–  jäädytetyt

 

 

0306 11

– –  langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  langustin pyrstöt

12,5

0306 11 90

– – –  muut

12,5

0306 12

– –  hummerit (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  kokonaiset

6

0306 12 90

– – –  muut

16

0306 13

– –  katkaravut

 

 

0306 13 10

– – –  Pandalidae-heimoon kuuluvat

12

0306 13 30

– – –  Crangon-sukuun kuuluvat

18

0306 13 40

– – –  Parapenaeus longirostris -lajiin kuuluvat

12

0306 13 50

– – –  Penaeus-sukuun kuuluvat

12

0306 13 80

– – –  muut

12

0306 14

– –  taskuravut

 

 

0306 14 10

– – –  Paralithodes camchaticus ja Callinectes sapidus -lajin sekä Chionoecetes-suvun lajien taskuravut

7,5

0306 14 30

– – –  isotaskuravut (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  muut

7,5

0306 19

– –  muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0306 19 10

– – –  makean veden ravut

7,5

0306 19 30

– – –  keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  muut

12

 

–  jäädyttämättömät

 

 

0306 21 00

– –  langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  hummerit (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  elävät

8

 

– – –  muut

 

 

0306 22 91

– – – –  kokonaiset

8

0306 22 99

– – – –  muut

10

0306 23

– –  katkaravut

 

 

0306 23 10

– – –  Pandalidae-heimoon kuuluvat

12

 

– – –  Crangon-sukuun kuuluvat

 

 

0306 23 31

– – – –  tuoreet, jäähdytetyt tai höyryssä tai vedessä keitetyt

18

0306 23 39

– – – –  muut

18

0306 23 90

– – –  muut

12

0306 24

– –  taskuravut

 

 

0306 24 30

– – –  isotaskuravut (Cancer pagarus)

7,5

0306 24 80

– – –  muut

7,5

0306 29

– –  muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0306 29 10

– – –  makean veden ravut

7,5

0306 29 30

– – –  keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  muut

12

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0307 10

–  osterit

 

 

0307 10 10

– –  litteät osterit (Ostrea-suvun lajit), elävät, kappalepaino kuorineen enintään 40 g

vapaa

0307 10 90

– –  muut

9

 

–  kampasimpukat ja muut Pecten-, Chlamys- tai Placopecten-suvun simpukat

 

 

0307 21 00

– –  elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0307 29

– –  muut

 

 

0307 29 10

– – –  isokampasimpukat (Pecten maximus), jäädytetyt

8

0307 29 90

– – –  muut

8

 

–  sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  muut

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.) ja kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0307 41 10

– – –  seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

8

 

– – –  kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  muut

8

0307 49

– –  muut

 

 

 

– – –  jäädytetyt

 

 

 

– – – –  seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Sepiola spp.

 

 

0307 49 01

– – – – – –  mustekalat (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  muut

8

0307 49 18

– – – – –  muut

8

 

– – – –  kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  muut

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  muut

8

 

– – –  muut

 

 

0307 49 71

– – – –  seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

8

 

– – – –  kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp. ja Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  muut

8

 

–  meritursaat (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0307 59

– –  muut

 

 

0307 59 10

– – –  jäädytetyt

8

0307 59 90

– – –  muut

8

0307 60 00

–  etanat, ei kuitenkaan rantakotilot

vapaa

 

–  muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0307 91 00

– –  elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

11

0307 99

– –  muut

 

 

 

– – –  jäädytetyt

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  venussimpukat ja muut Veneridae-heimoon kuuluvat lajit

8

0307 99 15

– – – –  meduusat (Rhopilema spp.)

vapaa

0307 99 18

– – – –  muut

11

0307 99 90

– – –  muut

11

4 RYHMÄ

MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

Huomautuksia

1.

Ilmaisulla ”maito” tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2.

Nimikkeessä 0405:

a)

Ilmaisulla ”voi” tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), jotka ovat yksinomaan maidosta tehtyjä ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta niissä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b)

Ilmaisulla ”maidosta valmistetut levitteet” tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39, mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3.

Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406, jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b)

niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia, mutta enintään 85 painoprosenttia;

c)

ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702);

b)

albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502) ja globuliinit (nimike 3504).

Alanimikehuomautuksia

1.

Alanimikkeessä 0404 10 tarkoitetaan ilmaisulla ”modifioitu hera” tuotteita, jotka koostuvat heran aineosista, eli heraa, josta laktoosi, proteiinit tai kivennäisaineet on poistettu osittain tai kokonaan, tai heraa, johon on lisätty heran luonnollisia aineosia, ja tuotteita, jotka on valmistettu sekoittamalla heran luonnollisia aineosia.

2.

Alanimikkeessä 0405 10 ilmaisulla ”voi” ei tarkoiteta voita, josta on poistettu vettä, eikä ”ghee”:tä (alanimike 0405 90).

Lisähuomautus

1.

Nimikkeiden 0401—0406 sekoituksiin sovellettava tulli on seuraava:

a)

sekoituksiin, joissa yksi ainesosa vastaa vähintään 90:tä prosenttia painosta, sovelletaan tähän ainesosaan sovellettavaa tullia;

b)

muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

0401 10

–  rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti

 

 

0401 10 10

– –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  muu

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 6 painoprosenttia

 

 

 

– –  enintään 3 painoprosenttia

 

 

0401 20 11

– – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  muu

17,9 €/100 kg/net

 

– –  suurempi kuin 3 painoprosenttia

 

 

0401 20 91

– – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  muu

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

 

 

 

– –  enintään 21 painoprosenttia

 

 

0401 30 11

– – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  muu

56,6 €/100 kg/net

 

– –  suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0401 30 31

– – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  muu

109,1 €/100 kg/net

 

– –  suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0401 30 91

– – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  muu

182,8 €/100 kg/net

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 

 

0402 10

–  jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

 

 

 

– –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

0402 10 11

– – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  muu

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  muu

 

 

0402 10 91

– – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  muu

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

 

 

0402 21

– –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

 

– – –  rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

 

 

0402 21 11

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  muu

 

 

0402 21 17

– – – – –  rasvapitoisuus enintään 11 painoprosenttia

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

0402 21 91

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  muu

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  muu

 

 

 

– – –  rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

 

 

0402 29 11

– – – –  erikoismaito pikkulapsille, enintään nettopainoltaan 500 g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  muu

 

 

0402 29 15

– – – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  muu

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

0402 29 91

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  muu

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  muu

 

 

0402 91

– –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

 

– – –  rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia

 

 

0402 91 11

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  muu

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 8 painoprosenttia, mutta enintään 10 painoprosenttia

 

 

0402 91 31

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  muu

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0402 91 51

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  muu

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0402 91 91

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  muu

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  muu

 

 

 

– – –  rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia

 

 

0402 99 11

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  muu

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0402 99 31

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  muu

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0402 99 91

– – – –  tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  muu

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

0403 10

–  jogurtti

 

 

 

– –  maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

 

 

 

– – –  sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 10 11

– – – –  enintään 3 painoprosenttia

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  suurempi kuin 6 painoprosenttia

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 10 31

– – – –  enintään 3 painoprosenttia

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  suurempi kuin 6 painoprosenttia

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

 

– – –  jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 10 51

– – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  muu, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 10 91

– – – –  enintään 3 painoprosenttia

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  muu

 

 

 

– –  maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

 

 

 

– – –  jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

 

 

 

– – – –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 11

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 31

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  muu

 

 

 

– – – –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 51

– – – – –  enintään 3 painoprosenttia

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  suurempi kuin 6 painoprosenttia

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 61

– – – – –  enintään 3 painoprosenttia

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  suurempi kuin 6 painoprosenttia

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

 

– – –  jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 90 71

– – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  muu, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 90 91

– – – –  enintään 3 painoprosenttia

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

0404 10

–  hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 

 

 

– –  jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

 

 

 

– – –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – –  enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 02

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 12

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – –  enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 26

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 34

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  muu

 

 

 

– – –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – –  enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 48

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 56

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – –  enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 72

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 78

– – – – –  enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  muu

 

 

 

– –  lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0404 90 21

– – –  enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

– –  muu, rasvapitoisuus

 

 

0404 90 81

– – –  enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

 

 

0405 10

–  voi