ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 288

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
19. lokakuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1554/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1555/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Saksan, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 1039/2006 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1556/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihan tuontijärjestelmän osalta (Kodifioitu toisinto)

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1557/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1952/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sopimusten kirjaamisen ja tietojen toimittamisen osalta humala-alalla

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1558/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1559/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, tuotantotukijärjestelmään kuuluvien sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden vähimmäislaatuvaatimuksista (Kodifioitu toisinto)

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1560/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1561/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

28

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä syyskuuta 2006, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta

30

Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan yhteistyösopimus

31

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1554/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18 päivänä lokakuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

70,5

096

40,1

204

40,2

999

50,3

0707 00 05

052

99,9

096

30,8

999

65,4

0709 90 70

052

94,4

999

94,4

0805 50 10

052

58,2

388

61,8

524

57,7

528

59,9

999

59,4

0806 10 10

052

94,4

066

54,3

092

44,8

400

172,2

999

91,4

0808 10 80

388

79,6

400

105,1

404

100,0

800

176,1

804

138,9

999

119,9

0808 20 50

052

107,9

388

102,9

720

60,0

999

90,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1555/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Saksan, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 1039/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 2 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1039/2006 (2) uudelleen myytäviksi vahvistetut määrät kuvastavat interventiovarastojen tilannetta 30 päivänä kesäkuuta 2006. Tuon päivämäärän jälkeen interventioelimet ovat myyneet joitakin määriä ja Saksassa interventiovarastoja ei enää ole.

(2)

Varainhoitovuodelle 2007 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille 13 päivänä lokakuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1539/2006 (3) säädetään, että yhteisön interventiovarastoista on otettava 33 224 tonnia sokeria jaettavaksi jäsenvaltioissa mainitun asetuksen liitteen I mukaisesti.

(3)

Nämä määrät on syytä ottaa huomioon pysyvällä tarjouskilpailulla toteutettavassa myynnissä yhteisön sisämarkkinoilla.

(4)

Interventiosokerin määrien moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että jäsenvaltiot antavat tiedoksi tosiasiallisesti myydyn määrän.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1039/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1039/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu interventioon hyväksytyn, sisämarkkinoilla myyntiin käytettävissä olevan 899 896,41 sokeritonnin kokonaismäärän myymiseksi. Jäsenvaltiokohtaiset määrät ilmoitetaan liitteessä I.”

3)

Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Interventioelinten on ilmoitettava komissiolle liitteessä III olevan mallin mukaisesti osittaisessa tarjouskilpailussa tosiasiallisesti myyty määrä viimeistään viidentenä työpäivänä siitä, kun komissio on vahvistanut vähimmäismyyntihinnan.”

4)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

5)

Lisätään tämän asetuksen liite II liitteeksi III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 8.7.2006, s. 3.

(3)  EUVL L 283, 14.10.2006, s. 14.


LIITE I

”LIITE I

Interventiosokeria hallussaan pitävät jäsenvaltiot

Jäsenvaltio

Interventioelin

Interventioelimen hallussa ja sisämarkkinoilla myyntiin käytettävissä olevat määrät

Belgia

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

28 648,00

Tšekki

Státní zemědělský intervenční fond, oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

34 156,72

Espanja

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

77 334,00

Irlanti

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies and Storage Division

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000,00

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel.: (39) 06 49 499 558

Fax: (39) 06 49 499 761

494 011,70

Unkari

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 62 13

Fax (36-1) 219 89 05 or (36-1) 219 62 59

141 942,90

Puola

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 71 30

Faks: (48-22) 661 72 77

13 118,00

Slovenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 580 77 92

Faks (386-1) 478 92 06

5 647,00

Slovakia

Podohospodarska platobna agentura

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél (4214) 58 24 32 55

Fax (4212) 53 41 26 65

34 000,00

Ruotsi

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tfn: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

59 038,00”


LIITE II

”LIITE III

4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli

Lomake (1)

Osittainen tarjouskilpailu … interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen

Asetus (EY) N:o 1039/2006

1

2

Interventiosokeria myyvä jäsenvaltio

Tosiasiallisesti myyty määrä (tonnia)


(1)  Faksattava seuraavaan numeroon: (32-2) 292 10 34.”


19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1556/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihan tuontijärjestelmän osalta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta 29 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (2) ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta sianlihan ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden osalta annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä sianliha-alalla 22 päivänä kesäkuuta 1994 annettua komission asetusta (EY) N:o 1432/94 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 774/94 avattiin 1 päivästä tammikuuta 1994 uudet vuotuiset tariffikiintiöt tietyille sianliha-alan tuotteille. Mainittujen kiintiöiden soveltaminen koskee määrittämätöntä kautta.

(3)

Järjestelmän hallinto olisi varmistettava tuontitodistusten avulla. Poiketen siitä, mitä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5), 8 artiklassa säädetään, olisi tämän vuoksi määriteltävä erityisesti hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja seikat, jotka todistushakemuksista on ilmettävä. Lisäksi todistukset olisi annettava harkinta-ajan jälkeen ja soveltaen mahdollisesti yhdenmukaista hyväksymisprosenttia. Toimijoiden hyväksi olisi säädettävä, että todistushakemus voidaan vetää pois hyväksymiskertoimen vahvistamisen jälkeen.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetään tullin vahvistamisesta 0 prosenttiin tiettyjen sianliha-alan tuotteiden tuonnissa tietyn määrän rajoissa. Tuonnin säännöllisyyden varmistamiseksi on tärkeää jakaa mainittu määrä vuoden ajalle.

(5)

Yhteisön ja kolmansien maiden välisen kaupan helpottamiseksi sianliha-alan tuotteiden tuonti on tarpeen sallia ilman velvoitetta tuoda alkuperämaasta, joka on kuitenkin tilastollisista syistä mainittava tuontitodistuksen 8 kohdassa.

(6)

Tuontijärjestelmien asianmukaisen hallinnon varmistamiseksi komissio tarvitsee jäsenvaltioilta täsmälliset tiedot tosiasiallisesti tuoduista määristä. Selvyyden vuoksi on käytettävä yhdenmukaista mallia määriä koskevien tietojen ilmoittamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä.

(7)

Järjestelmän tehokkaan hallinnon varmistamiseksi olisi mainitussa järjestelmässä tuontitodistuksiin liittyvä vakuus vahvistettava. Sianliha-alalla järjestelmään erottamattomasti liittyvä keinotteluriski johtaa siihen, että toimijoiden pääsy mainittuun järjestelmään riippuu täsmällisten edellytysten noudattamisesta.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kaikessa asetuksen (EY) N:o 774/94 2 artiklan mukaan avattuun tariffikiintiöön liittyvässä, liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuonnissa yhteisöön on esitettävä tuontitodistus.

Mainitusta järjestelmästä hyötyvien tuotteiden määrät ja tullin osuus esitetään liitteessä I.

2 artikla

Liitteessä I vahvistettu määrä porrastuu vuoden ajalle seuraavasti:

25 prosenttia kaudelle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta,

25 prosenttia kaudelle 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta,

25 prosenttia kaudelle 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta,

25 prosenttia kaudelle 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tuontitodistuksia säätelevät seuraavat säännökset:

a)

tuontitodistuksen hakijan on oltava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hakemuksen tekohetkellä pystyy jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla osoittamaan harjoittaneensa sianliha-alan kauppaa kolmansien maiden kanssa vähintään viimeisten 12 kuukauden ajan; kuitenkaan lopulliselle kuluttajalle tuotteitaan myyvä vähittäismyyntilaitos tai ravintola ei voi hyötyä tästä järjestelmästä;

b)

todistushakemuksessa on mainittava järjestysnumero, ja se voi koskea ainoastaan kahden yhdistetyn nimikkeistön (CN) eri koodin tuotteita, jotka ovat peräisin yhdestä ainoasta maasta; tässä tapauksessa kaikki CN-koodit ja niiden kuvaukset on merkittävä 16 ja 15 kohtaan; todistushakemuksen on koskettava vähintään 20:tä tonnia ja enintään 20:tä prosenttia 2 artiklassa määritellyllä kaudella saatavissa olevasta määrästä;

c)

todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on oltava maininta alkuperämaasta;

d)

todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa esitetyistä maininnoista;

e)

todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa B osassa esitetyistä maininnoista.

4 artikla

1.   Todistushakemus voidaan tehdä ainoastaan kunkin 2 artiklassa määriteltyä kautta edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

2.   Todistushakemus otetaan vastaan ainoastaan jos hakija ilmoittaa kirjallisesti, ettei hän ole kyseiselle jaksolle tehnyt ja sitoutuu olemaan tekemättä toista liitteessä I tarkoitettuja tuotteita koskevaa hakemusta hakemuksen vastaanottaneessa jäsenvaltiossa tai jossakin muussa jäsenvaltiossa.

Jos hakija tekee useamman hakemuksen liitteessä I tarkoitetuista tuotteista, mitään näistä hakemuksista ei oteta vastaan.

Kukin hakija voi kuitenkin esittää useita tuontitodistushakemuksia liitteessä I tarkoitetuista tuotteista, jos nämä tuotteet ovat peräisin useista eri maista. Hakemukset, joista kukin koskee yhtä ainoaa alkuperämaata, on tehtävä samanaikaisesti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Niitä pidetään 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun enimmäismäärän osalta ja tämän kohdan toiseen alakohtaan sisältyvän säännön mukaisesti yhtenä hakemuksena.

3.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi jättökauden päättymistä seuraavana kolmantena työpäivänä kunkin kyseisen tuotteen osalta tehdyt hakemukset. Tiedonannossa on oltava luettelo hakijoista ja yhteenveto haetuista määristä.

Kaikki tiedonannot, mukaan lukien ”nollailmoitukset”, on tehtävä sähköisesti määrättynä työpäivänä liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti, jos yhtään hakemusta ei ole tehty, tai liitteissä III ja IV esitettyjen mallien mukaisesti, jos hakemuksia on tehty.

4.   Komissio päättää mahdollisimman pian siitä, missä määrin 3 artiklassa tarkoitetut hakemukset voidaan hyväksyä.

Jos määrät, joista todistuksia on haettu, ylittävät saatavissa olevat määrät, komissio vahvistaa haettujen määrien yhdenmukaisen hyväksymisprosentin. Jos tämä prosentti on pienempi kuin 5 prosenttia, komissio voi päättää jättää hyväksymättä hakemuksia ja vapauttaa vakuudet välittömästi.

5.   Toimija voi vetää pois todistushakemuksensa kymmenen työpäivän kuluessa sen jälkeen, kun yhdenmukainen hyväksymisprosentti on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos tämän prosentin soveltaminen johtaa 20 tonnia pienemmän määrän vahvistamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle todistushakemuksen peruuttamista seuraavien viiden päivän aikana ja vapautettava vakuus välittömästi.

6.   Komissio määrittää käyttämättä olevan määrän, joka lisätään saman vuoden seuraavana kautena käytettävissä olevaan määrään.

7.   Todistukset annetaan mahdollisimman pian komission päätöksenteon jälkeen.

8.   Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisön alueella.

9.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen liitteessä I määriteltyä vuosijaksoa seuraavan neljännen kuukauden loppua tämän asetuksen mukaisten tuotteiden tosiasialliset tuontimäärät kyseisellä jaksolla.

Kaikki tiedonannot, mukaan lukien ilmoitukset siitä, ettei tuontia ole tapahtunut, on tehtävä liitteessä V olevan mallin mukaan.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaan tuontitodistukset ovat voimassa sataviisikymmentä päivää niiden tosiasiallisesta antamisesta.

Todistusten voimassaoloaika ei kuitenkaan voi ylittää antovuoden 31 päivää joulukuuta.

Tämän asetuksen mukaan annetut tuontitodistukset eivät ole siirtokelpoisia.

6 artikla

Kaikkia liitteessä I tarkoitettuja tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten yhteydessä on asetettava vakuus, joka on 20 euroa 100:aa kilogrammaa kohden.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista.

Poiketen kuitenkin siitä, mitä mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti tuotu määrä ei voi olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettu määrä. Mainitun todistuksen 19 kohtaan kirjoitetaan tästä syystä luku ”0”.

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1432/94.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 91, 8.4.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2198/95 (EYVL L 221, 19.9.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(3)  EYVL L 156, 23.6.1994, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 341/2005 (EUVL L 53, 26.2.2005, s. 28).

(4)  Katso liite VI.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).


LIITE I

TULLIKSI VAHVISTETTU 0 %

(tonnia)

Järjestysnumero

CN-koodi

1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

7 000


LIITE II

A   OSA

Edellä 3 artiklan d alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 1556/2006,

:

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 1556/2006,

:

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 1556/2006,

:

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 1556/2006,

:

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 1556/2006,

:

kreikaksi

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006,

:

englanniksi

:

Regulation (EC) No 1556/2006,

:

ranskaksi

:

règlement (CE) no 1556/2006,

:

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 1556/2006,

:

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 1556/2006,

:

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006,

:

unkariksi

:

1556/2006/EK rendelet,

:

maltaksi

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006,

:

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 1556/2006,

:

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006,

:

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 1556/2006,

:

slovakiaksi

:

Nariadenie (ES) č. 1556/2006,

:

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 1556/2006,

:

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 1556/2006,

:

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 1556/2006;

B   OSA

Edellä 3 artiklan e alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

espanjaksi

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1556/2006,

:

tšekiksi

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1556/2006,

:

tanskaksi

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1556/2006,

:

saksaksi

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1556/2006,

:

viroksi

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1556/2006 on kinnitatud 0 % tollimaks,

:

kreikaksi

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1556/2006,

:

englanniksi

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1556/2006,

:

ranskaksi

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1556/2006,

:

italiaksi

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006,

:

latviaksi

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1556/2006,

:

liettuaksi

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1556/2006,

:

unkariksi

:

0 %-os vámtétel a(z) 1556/2006/EK rendelet alapján,

:

maltaksi

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006,

:

hollanniksi

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1556/2006,

:

puolaksi

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1556/2006,

:

portugaliksi

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1556/2006,

:

slovakiksi

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1556/2006,

:

sloveeniksi

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1556/2006,

:

suomeksi

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1556/2006 mukaisesti,

:

ruotsiksi

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1556/2006.


LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 1556/2006 4 artiklan 3 kohdan tiedonannon soveltaminen

Tuontitodistushakemus

Jäsenvaltioiden on toimitettava seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

tai faksi: (32-2) 292 17 39

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

PO AGRI.D.2 – Markkinatoimenpiteiden täytäntöönpano

Sianliha-ala

Tuontitodistushakemus, tulliksi vahvistettu 0 %

Päivämäärä

Kausi

Jäsenvaltio:

Lähettäjä:

Vastuussa oleva yhteyshenkilö:

Puhelin:

Faksi:

Sähköpostiosoite:

 

 


Järjestysnumero

Haettu määrä (tonnia tuotteelta)

09.4046

 


LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 1556/2006 4 artiklan 3 kohdan tiedonannon soveltaminen

Tuontitodistushakemus

Jäsenvaltioiden on toimitettava seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

tai faksi: (32-2) 292 17 39

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

PO AGRI.D.2 – Markkinatoimenpiteiden täytäntöönpano

Sianliha-ala

Tuontitodistushakemus, tulliksi vahvistettu 0 %

Päivämäärä

Kausi

Jäsenvaltio:

 

 


Järjestysnumero

CN-koodi

Hakija (nimi ja osoite)

Kysytty määrä

(tonneina)

09.4046

 

 

 

Yhteensä tonneina tuotetta kohden

 


LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 1556/2006 4 artiklan 9 kohdan tiedonannon soveltaminen

Tosiasiallisesti tuotuja määriä koskeva tiedonanto

Jäsenvaltioiden on toimitettava seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

tai faksi: (32-2) 292 17 39

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

PO AGRI.D.2 – Markkinatoimenpiteiden täytäntöönpano

Sianliha-ala

Jäsenvaltio:


Järjestysnumero

Tosiasiallisesti tuotu määrä

Alkuperämaa

 

 

 


LIITE VI

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (EY) N:o 1432/94

(EYVL L 156, 23.6.1994, s. 14)

 

Komission asetus (EY) N:o 1593/95

(EYVL L 150, 1.7.1995, s. 94)

 

Komission asetus (EY) N:o 2068/96

(EYVL L 277, 30.10.1996, s. 12)

 

Komission asetus (EY) N:o 1377/2000

(EYVL L 156, 29.6.2000, s. 30)

 

Komission asetus (EY) N:o 1006/2001

(EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 2083/2004

(EUVL L 360, 7.12.2004, s. 12)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 341/2005

(EUVL L 53, 26.2.2005, s. 28)

ainoastaan 1 artikla


LIITE VII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1432/94

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan ensimmäinen alakohta

2 artikla

2 artiklan toinen alakohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke

4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas ja neljäs virke sekä toinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

4 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

4 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 7 kohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 8 kohta

4 artiklan 7 kohta

4 artiklan 9 kohta

5, 6 ja 7 artikla

5, 6 ja 7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite VII


19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1557/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1952/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sopimusten kirjaamisen ja tietojen toimittamisen osalta humala-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetusten (ETY) N:o 1696/71, (ETY) N:o 1037/72, (ETY) N:o 879/73 ja (ETY) N:o 1981/82 kumoamisesta 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1952/2005 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan neljännen ja viidennen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimusten kirjaamisesta ja tietojen toimittamisesta humala-alalla 20 päivänä maaliskuuta 1973 annettu komission asetus (ETY) N:o 776/73 (2) olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella asetuksen (EY) N:o 1952/2005 hyväksymisen sekä selkeyden ja järkeistämisen vuoksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1952/2005 14 artiklassa säädetään, että kaikki yhteisössä tuotetun humalan toimitusta koskevat sopimukset, jotka on tehty tuottajan tai tuottajayhteisön ja ostajan välillä, on rekisteröitävä. Sen vuoksi olisi vahvistettava kyseistä rekisteröintiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1952/2005 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen etukäteen tehtyjen sopimusten mukaisesti toteutetut toimitukset eivät välttämättä vastaa sovittuja säännöksiä, etenkään määrän osalta. Sen vuoksi on tarpeen rekisteröidä myös nämä toimitukset täsmällisten tietojen saamiseksi humalan menekistä.

(4)

Etukäteen tehtyjen sopimusten rekisteröinnin helpottamiseksi olisi säädettävä, että sopimukset tehdään kirjallisesti ja toimitetaan kunkin jäsenvaltion nimeämälle elimelle.

(5)

Muut kuin etukäteen tehdyt sopimukset on muiden todistusasiakirjojen puuttuessa aiheellista rekisteröidä toteutuneista toimituksista kuitattujen laskujen kopioiden perusteella.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1952/2005 15 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot ja komissio toimittavat toisilleen mainitun asetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot. On syytä säätää kyseisiä tiedonantoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(7)

Koska Irlannissa ei enää tuoteta humalaa, olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kumottava humalantuottajien ryhmittymien hyväksymistä koskevista edellytyksistä Irlannissa 29 päivänä toukokuuta 1975 annettu komission asetus (ETY) N:o 1375/75 (3).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat humalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1952/2005 14 artiklan 1 kohdassa säädetty rekisteröinti koskee ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion alueella korjattua humalaa koskevia sopimuksia.

2 artikla

Jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 1952/2005 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämä elin rekisteröi kaikki toteutuneet toimitukset ja erittelee mainitun asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut etukäteen tehdyt sopimukset ja muut sopimukset.

3 artikla

Etukäteen tehtävät sopimukset on laadittava kirjallisina. Tuottaja tai hyväksytty tuottajaryhmä toimittaa yhden kappaleen jokaisesta etukäteen tehdystä sopimuksesta 2 artiklassa tarkoitetulle elimelle kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

4 artikla

Muut kuin etukäteen tehdyt sopimukset on rekisteröitävä myyjän 2 artiklassa tarkoitetulle elimelle toimittaman kuitatun laskun jäljennöksen perusteella.

Myyjä voi toimittaa nämä jäljennökset sitä mukaa kuin toimituksia tehdään tai kerralla, kuitenkin aina ennen 15 päivää maaliskuuta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle liitteessä säädetyt tiedot kunkin sadon osalta sähköisessä muodossa viimeistään asianomaista satovuotta seuraavan vuoden 15 päivänä huhtikuuta.

6 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 776/73 ja (ETY) N:o 1375/75.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 317, 3.12.2005, s. 29.

(2)  EYVL L 74, 22.3.1973, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1516/77 (EYVL L 169, 7.7.1977, s. 12).

(3)  EYVL L 139, 30.5.1975, s. 27.


LIITE

HUMALA: Etukäteen tehdyt sopimukset ja sadonkorjuuta koskevat tiedot

Komissiolle asianomaista satovuotta seuraavan vuoden 15 päivään huhtikuuta mennessä toimitettavat tiedot

 

Sadonkorjuu:

 

Tiedot toimittava jäsenvaltio:

 

Karvas humala

Aromaattinen humala

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

ASIANOMAISTA SATOA KOSKEVIEN ETUKÄTEEN TEHTYJEN SOPIMUSTEN KATTAMA HUMALAN MÄÄRÄ (tonnia)

Image

Image

 

2.   

HUMALAN TOIMITUKSET:

2.1   

Etukäteen tehtyjen sopimusten mukaisesti

2.1.1

Toimitettu määrä (tonnia)

 

 

 

2.1.2

Keskimääräinen hinta (1) (euroa/kg (2))

 

 

 

2.2   

Muiden sopimusten mukaisesti

2.2.1

Toimitettu määrä (tonnia)

 

 

 

2.2.2

Keskimääräinen hinta (1) (euroa/kg (2))

 

 

 

2.3

Toimitettu määrä yhteensä (tonnia)

 

 

 

3.

MYYMÄTTÄ JÄÄNEEN HUMALAN MÄÄRÄ (tonnia)

 

 

 

4.   

ALFAHAPPO:

4.1

Alfahapon tuotanto (tonnia)

 

 

 

4.2

Keskimääräinen alfahappopitoisuus (%)

 

 

 

5.   

HUMALAN PINTA-ALA (hehtaaria):

5.1

Korjattujen pinta-alojen määrä yhteensä

 

 

 

5.2

Uusien istutusten määrä yhteensä (satovuosi)

 

 

 

6.

HUMALAA TUOTTAVIEN VILJELIJÖIDEN MÄÄRÄ

Image

Image

 

7.

SEURAAVAA SATOA KOSKEVIEN ETUKÄTEEN TEHTYJEN SOPIMUSTEN KATTAMA HUMALAN MÄÄRÄ (tonnia)

Image

Image

 


(1)  Lähtöhinta tilalta.

(2)  Kansallista valuuttaansa käyttävien jäsenvaltioiden on sovellettava satovuotta seuraavan vuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevaa muuntokurssia.


19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1558/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen määrä ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1255/1999 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekijät. Sisämarkkinoilla tapahtuneen rasvattoman maitojauheen markkinahinnan nousun, kilpailevien valkuaisaineiden markkinahintojen nousun, rasvattoman maitojauheen tarjonnan vähenemisen sekä vasikoiden hintoja koskevan suotuisan tilanteen vuoksi tuen määräksi olisi vahvistettava nolla niin kauaksi aikaa kuin nykyinen tilanne jatkuu.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2799/1999 olisi muutettava.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2799/1999 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuen määräksi vahvistetaan:

a)

0,00 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitoa, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 35,6 prosenttia;

b)

0,00 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitoa, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta alle 35,6 prosenttia;

c)

0,00 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 35,6 prosenttia;

d)

0,00 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta alle 35,6 prosenttia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1018/2006 (EUVL L 183, 5.7.2006, s. 12).


19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1559/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

tuotantotukijärjestelmään kuuluvien sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden vähimmäislaatuvaatimuksista

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuotantotukijärjestelmään kuuluvien sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden vähimmäislaatuvaatimuksista 28 päivänä heinäkuuta 1989 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2319/89 (2) on muutettu huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa vahvistetaan tuotantotukijärjestelmä tietyille sen liitteessä I luetelluille tuotteille.

(3)

Vahvistettavilla vähimmäislaatuvaatimuksilla pyritään välttämään sellaisten tuotteiden valmistus, joilla ei ole kysyntää ja jotka aiheuttaisivat vääristymiä markkinoilla. Vaatimusten olisi perustuttava perinteisiin ja luotettaviin valmistusmenetelmiin.

(4)

Tässä asetuksessa määritellyt laatuvaatimukset ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 29 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2003 (4) säännösten soveltamista koskevia täydentäviä toimenpiteitä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan vähimmäislaatuvaatimukset, jotka sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden, jäljempänä ’sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilötyt päärynät’, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 1535/2003 2 artiklan 2 kohdassa, on täytettävä.

2 artikla

Sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden valmistamiseksi käytetään ainoastaan Pyrus Communis L. -lajiin kuuluvia Williams- ja Rocha-lajikkeita. Raaka-aineen on oltava tuoretta, tervettä, kunnollista ja sopivaa jalostettavaksi.

Ennen päärynöiden sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilömistä raaka-aineen on oltava jäähdytettynä.

3 artikla

1.   Sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden tarjontamuodon on oltava jonkin 2 kohdassa luetelluista.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti tarjontamuodot ovat seuraavat:

a)

”kokonaiset päärynät”: kokonaiset hedelmät siemenkotineen, kannallisena tai ilman kantaa;

b)

”puolikkaat”: hedelmät (ilman siemenkotaa) kahteen suunnilleen samankokoiseen palaan leikattuna;

c)

”neljännekset”: hedelmät (ilman siemenkotaa) neljään suunnilleen samankokoiseen palaan leikattuna;

d)

”lohkot”: hedelmät (ilman siemenkotaa) useampaan kuin neljään kiilanmuotoiseen palaan leikattuna;

e)

”kuutiot”: hedelmät (ilman siemenkotaa) säännöllisen kuution muotoiseksi leikattuna.

3.   Jokainen säilytysastia sisältää ainoastaan yhden tarjontamuodon mukaisia sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjä päärynöitä. Hedelmien tai palojen on oltava käytännössä samankokoisia. Säilytysastioissa ei saa olla minkään muunlaisia hedelmiä.

4.   Sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden värin on oltava ominaista Williams- tai Rocha-lajikkeelle. Vähäistä punertavaa väriä ei lasketa viaksi. Erityisiä aineksia sisältäviä päärynöitä pidetään ominaisen värin omaavina, jos käytetyt ainekset eivät aiheuta epätavallista väriä.

5.   Sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden on oltava vailla muita vieraita aineita kuin kasvinosia sekä vailla vieraita makuja ja hajuja. Hedelmien on oltava meheviä ja niiden pehmeysaste voi vaihdella, mutta ne eivät saa olla liian pehmeitä tai liian kiinteitä.

6.   Sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden on käytännössä oltava vailla:

a)

kasveista peräisin olevia vieraita aineita;

b)

kuorta;

c)

huonoja yksikköjä.

Kokonaisten hedelmien, puolikkaiden ja neljännesten on käytännössä oltava vailla mekaanisesti vahingoittuneita yksikköjä.

4 artikla

1.   Hedelmiä tai hedelmän paloja pidetään käytännössä samankokoisina, jos säilytysastiassa suurin yksikköpaino on alle kaksi kertaa niin suuri kuin pienin yksikköpaino.

Jos säilytysastiassa on vähintään kaksikymmentä yksikköä, yksi yksikkö voidaan jättää huomioon ottamatta. Suurimpia ja pienimpiä yksikköjä määritettäessä rikkonaisia yksikköjä ei pidä ottaa huomioon.

2.   Sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjä päärynöitä pidetään 3 artiklan 6 kohdan säännökset täyttävinä, kun seuraavia sallittuja poikkeamia ei ylitetä:

 

Tarjontamuoto

Kokonaiset hedelmät, puolikkaat ja neljännekset

Muut

Huonot yksiköt

15 % määrästä

1,5 kg

Mekaanisista vahingoista kärsineet yksiköt

10 % määrästä

ei sovelleta

Kuori

100 cm2 kokonaisuudesta

100 cm2 kokonaisuudesta

Kasveista peräisin olevia vieraita aineita:

 

 

Siemenkodat

10 yksikköä

10 yksikköä

Irralliset päärynän siemenet

80

80

Muut aineet, mukaan lukien irralliset siemenkodan palat

60 palaa

60 palaa

Sallitut poikkeamat, muut kuin prosentteina lukumäärää kohti vahvistetut, on annettu 10:tä kilogrammaa valutettua nettopainoa kohti.

Siemenkotia ei tarvitse pitää vikoina ”kokonaisissa hedelmissä”.

3.   Edellä 2 kohdan mukaisesti tarkoitetaan ilmaisuilla:

a)

”huonot yksiköt” hedelmiä, joiden pinnassa on värivirhe tai laikku, joka erottuu selvästi yleisestä väristä ja voi ulottua hedelmälihaan asti, erityisesti pintavika, hedelmärupi ja tummat laikut;

b)

”mekaanisista vahingoista kärsineet yksiköt” yksikköjä, jotka on jaettu useaan osaan; jos kaikkien osien yhteenlaskettu määrä on yhtä suuri kuin kokonainen yksikkö, niitä pidetään yhtenä yksikkönä; tai yksikköjä, joissa viilto on suuri ja pinnassa merkittäviä leikkauksia, joiden vuoksi ulkonäkö kärsii huomattavasti;

c)

”kuori” kuorta, joka on päärynän hedelmälihassa kiinni, ja kuorta, joka on irrallaan säilytysastiassa;

d)

”kasveista peräisin olevat vieraat aineet” kasveista peräisin olevia aineita, joilla ei ole yhteyttä itse hedelmään tai jotka eivät ole osa tuoretta hedelmää ja jotka olisi pitänyt poistaa jalostuksen aikana, erityisesti siemenkodat, siemenet, kannat ja lehdet ja niiden osat. Kuorta ei kuitenkaan lueta mukaan;

e)

”siemenkodat” hedelmässä kiinni tai siitä irrallaan olevaa siementen kotaa tai osia siitä siemenillä tai ilman siemeniä; siemenkodan paloja pidetään yhtenä kokonaisena yksikkönä, jos kaikki palat yhteen koottuna muodostavat suunnilleen puolet siemenkodasta;

f)

”irralliset päärynän siemenet” siemeniä, jotka eivät ole siemenkodassa vaan irrallaan säilytysastiassa.

5 artikla

1.   Päärynöiden ja sokeriliemen ja/tai oman liemen on täytettävä vähintään 90 prosenttia säilytysastian vesitilavuudesta.

2.   Hedelmien keskimääräisen valutetun nettopainon on oltava vähintään seuraavien prosenttimäärien suuruinen säilytysastian vesitilavuudesta, grammoina ilmaistuna:

Tarjontamuoto

Säilytysastiat, joiden nimellisvesitilavuus on

vähintään 425 ml

pienempi kuin 425 ml

Kokonaiset hedelmät

50

46

Puolikkaat

54

46

Neljännekset

56

46

Lohkot

56

46

Kuutiot

56

50

3.   Kun sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilötyt päärynät on pakattu lasiastioihin, vesitilavuutta vähennetään 20 millilitralla ennen 1 ja 2 kohdassa ilmoitettujen prosenttimäärien laskemista.

4.   Kaikissa säilytysastioissa on oltava merkintä, josta voidaan tunnistaa tuotantopäivämäärä ja -vuosi sekä jalostaja. Tuottajajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä tämä merkintä, joka voidaan ilmoittaa koodina.

Nämä viranomaiset voivat antaa lisäsäännöksiä merkinnästä.

6 artikla

Jalostajan on ilmoitettava päivittäin ja tarkastettava säännöllisin väliajoin jalostuskautena, että sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilötyt päärynät vastaavat tuotantotuen saamiseksi vaadittavia edellytyksiä. Tarkastuksen tulokset on kirjattava.

7 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2319/89.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EYVL L 220, 29.7.1989, s. 51. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 996/2001 (EUVL L 139, 23.5.2001, s. 9).

(3)  Katso liite I.

(4)  EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1663/2005 (EUVL L 267, 12.10.2005, s. 22).


LIITE I

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (ETY) N:o 2319/89

(EYVL L 220, 29.7.1989, s. 51)

 

Komission asetus (EY) N:o 996/2001

(EYVL L 139, 23.5.2001, s. 9)

ainoastaan 2 artikla


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 2319/89

Tämä asetus

1–4 artikla

1–4 artikla

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke

5 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke

5 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen ensimmäinen osa

5 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke

5 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen toinen osa

5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artiklan ensimmäinen kohta

8 artikla

8 artiklan toinen kohta

Liite I

Liite II


19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1560/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1552/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2006/2007 asetuksessa (EY) N:o 1002/2006, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUVL L 287, 18.10.2006, s. 30.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 19 päivästä lokakuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

25,13

3,75

1701 11 90 (1)

25,13

8,97

1701 12 10 (1)

25,13

3,61

1701 12 90 (1)

25,13

8,54

1701 91 00 (2)

32,66

8,90

1701 99 10 (2)

32,66

4,54

1701 99 90 (2)

32,66

4,54

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1561/2006,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2006,

Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (2),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta naudanliha-alalla 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2247/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 1 artiklassa säädetään mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin oleville naudanliha-alan tuotteille. Tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin kolmannelle viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa.

(2)

Määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 päivän ja 10 päivän lokakuuta 2006 välisenä aikana, eivät ole asetuksen (EY) N:o 2247/2003 mukaisesti luuttomaksi leikattuna lihana ilmaistuina suuremmat kuin Botswanan, Kenian, Madagaskarin, Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi tuontitodistuksia on mahdollista antaa haetuille määrille.

(3)

Olisi vahvistettava määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea 1 päivästä marraskuuta 2006 alkaen 52 100 t kokonaismäärän rajoissa.

(4)

On aiheellista mainita, että tämä asetus ei rajoita terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (4) soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä lokakuuta 2006 luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen määrien ja alkuperämaiden mukaisesti:

 

Saksa:

100 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

270 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita,

 

Yhdistynyt kuningaskunta:

100 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

100 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistushakemuksia voidaan jättää vuoden 2006 marraskuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana seuraavista luuttoman naudanlihan määristä:

Botswana:

14 159 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Swazimaa:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

7 122 t.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

19.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä syyskuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta

(2006/700/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 ja 170 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, Korean tasavallan kanssa.

(2)

Kyseinen 12 päivänä tammikuuta 2006 parafoitu sopimus olisi allekirjoitettava, sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen sillä edellytyksellä, että neuvosto tekee päätöksen mainitun sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

Tehty Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan

YHTEISTYÖSOPIMUS

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

sekä

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ”jäsenvaltiot”,

sekä

KOREAN TASAVALTA, jäljempänä ”Etelä-Korea”,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteiset edut maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (jäljempänä ’GNSS’) kehittämisessä siviilitarkoituksiin,

PANEVAT MERKILLE Galileon merkityksen Euroopan ja Etelä-Korean navigointi- ja tietoinfrastruktuurille,

PANEVAT MERKILLE Etelä-Korean satelliittinavigointitoiminnan kehittyneisyyden,

OTTAVAT HUOMIOON GNSS-sovellusten lisääntyvän kehittämisen Etelä-Koreassa, Euroopassa ja maailman muissa osissa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoitus on edistää, helpottaa ja vahvistaa sopimuspuolten välistä yhteistyötä maailmanlaajuisen siviilisatelliittinavigoinnin alalla osana Euroopan ja Etelä-Korean toimia maailmanlaajuisen siviilisatelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) luomiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’tukijärjestelmillä’ alueellisia tai paikallisia järjestelmiä, jollainen on esimerkiksi European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Näiden mekanismien avulla maailmanlaajuisen GNSS-järjestelmän käyttäjille voidaan tarjota parempaa suorituskykyä, kuten parempaa tarkkuutta, saatavuutta, toimintavarmuutta ja luotettavuutta;

b)

’Galileolla’ yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön suunnittelemaa ja kehittämää itsenäistä eurooppalaista siviilihallinnon alaista GNSS-palveluja tarjoavaa siviilisatelliittinavigointi- ja ajanmääritysjärjestelmää. Galileon ylläpito voidaan siirtää yksityiselle osapuolelle. Galileo-ohjelmalla on tarkoitus luoda avoimia ja kaupallisia palveluja, ihmishenkien turvaamiseen tarkoitettuja ja pelastuspalveluja sekä suojattuja julkisesti säänneltyjä palveluja, joihin pääsy on rajoitettu valtuutetuille käyttäjille julkisella sektorilla;

c)

’Galileon paikallisosalla’ paikallisia järjestelmiä, jotka tarjoavat Galileon satelliittivälitteisten navigointi- ja ajanmäärityssignaalien käyttäjille tietoja käytössä olevan pääjärjestelmän välittämien tietojen täydennykseksi. Paikallisosia voidaan käyttää järjestelmän ominaisuuksien parantamiseen lentoasemien ja satamien ympäristössä sekä kaupunkiympäristössä ja muissa maantieteellisesti haasteellisissa ympäristöissä. Galileo tarjoaa yleismalleja paikallisosille;

d)

’maailmanlaajuisen navigoinnin, paikannuksen ja ajanmäärityksen laitteella’ mitä tahansa siviilikäyttöön tarkoitettua loppukäyttäjän laitetta, joka on suunniteltu lähettämään, vastaanottamaan tai käsittelemään satelliittivälitteisiä navigointi- tai -ajanmäärityssignaaleja palvelun tarjoamiseksi taikka toimimaan alueellisen tukijärjestelmän kanssa;

e)

’sääntelytoimenpiteellä’ mitä tahansa lainsäädäntö-, sääntely-, sääntö-, menettely-, päätös-, politiikka- tai hallintotoimea;

f)

’yhteentoimivuudella’ käyttäjätasolla tilannetta, jossa kaksijärjestelmävastaanotin voi käyttää kahden järjestelmän signaaleja yhdessä vastaavalla tai paremmalla suorituskyvyllä kuin käytettäessä vain yhtä järjestelmää;

g)

’teollis- ja tekijänoikeuksilla’ Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti määriteltyä henkistä omaisuutta;

h)

’vastuulla’ henkilön tai oikeushenkilön oikeudellista vastuuvelvollisuutta korvata toiselle henkilölle tai oikeushenkilölle aiheutunut vahinko erityisten oikeudellisten periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Tämä velvollisuus voidaan määrätä sopimuksessa (sopimusvastuu) tai oikeusnormissa (sopimukseen perustumaton vastuu);

i)

’salassapidettävällä tiedolla’ virallista joko EU:sta peräisin olevaa tai jäsenvaltioilta, EU:n ulkopuolisilta mailta tai kansainvälisiltä järjestöiltä saatua tietoa, joka on pidettävä luottamuksellisena ja jonka paljastumisesta voisi aiheutua eriasteista vahinkoa sopimuspuolten tai yksittäisten jäsenvaltioiden edulle, mukaan luettuna kansallinen turvallisuus. Tällainen tieto on merkitty luottamukselliseksi. Tällainen tieto on luokiteltu salaiseksi sopimuspuolten lakien ja asetusten mukaisesti ja sen luottamuksellisuus, koskemattomuus ja saatavuusrajoitukset turvataan.

3 artikla

Yhteistyötä koskevat periaatteet

Sopimuspuolet sopivat noudattavansa seuraavia periaatteita tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa yhteistyötoimissa:

1)

oikeuksien ja velvollisuuksien, mukaan luettuina rahoitusosuudet, yleiseen tasapainoon perustuva molemminpuolinen hyöty;

2)

kumppanuus Galileo-ohjelmassa Galileon hallintoa koskevien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti;

3)

vastavuoroiset mahdollisuudet osallistua yhteistyötoimiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Korean GNSS-siviilihankkeissa;

4)

yhteistoimintaan mahdollisesti vaikuttavien tietojen varhainen vaihto;

5)

asianmukainen teollis- ja tekijänoikeuksien suoja tämän sopimuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

6)

vapaus tarjota satelliittinavigointipalveluja sopimuspuolten alueella;

7)

GNSS-järjestelmään liittyvien tuotteiden rajoittamaton kauppa sopimuspuolten alueella.

4 artikla

Yhteistyöalat

1.   Satelliittinavigoinnin ja -ajanmäärityksen yhteistyöalat ovat seuraavat: radiotaajuudet, tieteellinen tutkimus ja koulutus, teollinen yhteistyö, kaupan ja markkinoiden kehittäminen, standardit, sertifiointi ja sääntelytoimenpiteet, tukijärjestelmät, turvallisuus, vastuukysymykset ja kustannusten kattaminen. Sopimuspuolet voivat muuttaa 1 kohdan luetteloa tämän sopimuksen 14 artiklalla perustetun GNSS-ohjauskomitean päätöksellä.

2.   Tähän sopimukseen ei sisälly sopimuspuolten välinen yhteistyö seuraavilla aloilla. Jos sopimuspuolet sopivat, että yhteistyön laajentamisesta näille aloille voidaan saada yhteisiä hyötyjä, niistä neuvotellaan ja tehdään sopimuspuolten välillä asianmukaiset sopimukset:

2.1

Galileon arkaluonteiset teknologiat sekä Euroopan yhteisöön tai sen jäsenvaltioihin sovellettavan vientivalvonnan ja ydinsulkua koskevien sääntelytoimenpiteiden piiriin kuuluvat tuotteet;

2.2

Galileon salaustekniikat ja tietoturva (INFOSEC);

2.3

Galileon järjestelmätason turvallisuusarkkitehtuuri (avaruus-, maa- ja käyttäjäosiot);

2.4

Galileon maailmanlaajuisen osion turvallisuusominaisuudet;

2.5

julkisesti säännellyt palvelut niiden määrittely-, kehitys-, toteutus-, testaus- ja arviointivaiheessa sekä operatiivisessa (hallinto ja käyttö) vaiheessa; sekä

2.6

satelliittinavigointia ja Galileo-järjestelmää koskevan salassapidettävän tiedon vaihto.

3.   Tämä sopimus ei vaikuta Euroopan yhteisön lainsäädännössä Galileo-ohjelman toimintaa varten säädettyyn institutionaaliseen rakenteeseen. Tämä sopimus ei myöskään vaikuta sovellettaviin sääntelytoimenpiteisiin, joilla pannaan täytäntöön ydinsulku- ja vientivalvontavelvoitteet, mukaan luettuina teknologian aineettoman viennin valvonta, eikä kansallista turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin.

5 artikla

Yhteistyömuodot

1.   Sopimuspuolten on sovellettavien sääntelytoimenpiteidensä mukaisesti käytännön mahdollisuuksien mukaan edistettävä tähän sopimukseen perustuvia yhteistyötoimia tarjotakseen tasavertaiset mahdollisuudet osallistua toistensa toimiin 4 artiklassa mainituilla aloilla.

2.   Sopimuspuolet sopivat toteuttavansa tämän sopimuksen 6–13 artiklassa mainittuja yhteistyötoimia.

6 artikla

Radiotaajuudet

1.   Sopimuspuolet sopivat jatkavansa yhteistyötä ja vastavuoroista tukea radiotaajuusasioissa Kansainvälisessä teleliitossa saavutettujen tulosten pohjalta.

2.   Tässä yhteydessä sopimuspuolet vaihtavat tietoja taajuuksia koskevista hakemuksista ja edistävät riittävien taajuuksien osoittamista Galileolle ja tulevalle eteläkorealaiselle GNSS-järjestelmälle, mukaan luettuna satelliittipohjainen tukijärjestelmä (Satellite Based Augmentation System, SBAS), jotta voidaan varmistaa Galileo-palvelujen saatavuus käyttäjien hyödyksi maailmanlaajuisesti ja etenkin Etelä-Koreassa ja yhteisössä.

3.   Sopimuspuolet pitävät tärkeänä suojata radionavigointitaajuudet katkoksilta ja häiriöiltä, ja yksilöivät häiriöiden lähteitä ja etsivät yhteisesti hyväksyttäviä ratkaisuja tällaisten häiriöiden torjumiseksi.

4.   Sopimuspuolet sopivat, että ne antavat 14 artiklassa tarkoitetulle komitealle tehtäväksi määritellä asianmukaiset mekanismit toimivien yhteyksien ja yhteistyön varmistamiseksi tällä alalla.

5.   Tällä sopimuksella ei millään tavoin poiketa Kansainvälisen teleliiton sovellettavista säännöistä, kuten radio-ohjesäännöstä.

7 artikla

Tieteellinen tutkimus

Sopimuspuolet edistävät yhteisiä tutkimustoimia GNSS:n alalla Euroopan ja Etelä-Korean tutkimusohjelmissa, mukaan luettuina Euroopan yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma ja Euroopan avaruusjärjestön ja GNSS:än liittyvien Etelä-Korean ministeriöiden ja laitosten tutkimusohjelmat.

Yhteisten tutkimustoimien on edistettävä siviilikäyttöön tulevan GNSS:n jatkokehityksen suunnittelua.

Sopimuspuolet sopivat, että ne antavat 14 artiklassa tarkoitetulle komitealle tehtäväksi määritellä asianmukaiset mekanismit toimivan yhteydenpidon ja tutkimusohjelmiin osallistumisen varmistamiseksi.

8 artikla

Yhteistyö teollisuuden alalla

1.   Sopimuspuolet edistävät ja tukevat toistensa yritysten välistä yhteistyötä muun muassa yhteisyrityksissä sekä edistämällä eteläkorealaisten yritysten osallistumista asianmukaisiin eurooppalaisiin toimialajärjestöihin ja eurooppalaisten yritysten osallistumista asianmukaisiin eteläkorealaisiin toimialajärjestöihin, missä tavoitteena on Galileo-järjestelmän toimintakuntoon saattaminen sekä Galileo-sovellusten ja -palvelujen käytön ja kehittämisen edistäminen.

2.   Sopimuspuolet asettavat 14 artiklalla perustetun ohjauskomitean alaisuuteen yritysten yhteistyötä käsittelevän yhteisen neuvoa-antavan työryhmän, joka tarkastelee ja ohjaa yhteistyötä satelliittien kehittämisessä ja valmistuksessa, laukaisupalveluissa, maa-asemien varustelussa ja sovellustuotteissa.

3.   Teollisen yhteistyön helpottamiseksi sopimuspuolet myöntävät ja turvaavat teollis- ja tekijänoikeuksien riittävän ja tosiasiallisen suojan Galileon/EGNOSin kehittämisen ja toiminnan kannalta merkityksellisillä aloilla TRIPS-sopimuksessa ja molempien sopimuspuolten allekirjoittamissa kansainvälisissä yleissopimuksissa vahvistettujen asiaankuuluvien kansainvälisten normien mukaisesti; tähän luetaan kuuluvaksi myös tällaisten normien noudattamisen tehokas valvonta.

4.   Mikäli Etelä-Korea aikoo viedä varta vasten Galileo-ohjelmassa kehitettyjä tai siinä rahoitettuja arkaluonteisia tuotteita tai teknologiaa kolmansiin maihin, sen on saatava tähän ennakkoon lupa toimivaltaiselta Galileo-turvallisuusviranomaiselta, jos kyseinen viranomainen on määritellyt kyseiset tuotteet tai teknologian vientivalvonnan piiriin kuuluviksi. Mahdollisissa tämän sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa on samoin määrättävä sopimuspuoliin sovellettavasta asianmukaisesta mekanismista, jonka kautta tiettyjen tuotteiden tai aineistojen vientiä suositellaan luvanvaraiseksi.

5.   Sopimuspuolet edistävät ja vahvistavat Euroopan avaruusjärjestön ja GNSS:än liittyvien Etelä-Korean ministeriöiden ja laitosten välisiä yhteyksiä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

9 artikla

Kauppa ja markkinoiden kehittäminen

1.   Sopimuspuolet edistävät yhteisön ja Etelä-Korean satelliittinavigoinnin infrastruktuuriin, laitteisiin, Galileon paikallisosiin ja sovelluksiin kohdistuvaa kauppaa ja investointeja.

2.   Tätä varten sopimuspuolet pyrkivät lisäämään yleisön tietoisuutta Galileo-satelliittinavigointitoiminnasta, yksilöivät mahdollisia esteitä GNSS-sovellusten kasvulle ja edistävät tätä kasvua asianmukaisin toimenpitein.

3.   Määritelläkseen käyttäjätarpeet ja vastatakseen niihin sopimuspuolet harkitsevat yhteisen GNSS-käyttäjäfoorumin perustamista.

4.   Tämä sopimus ei vaikuta maailmankauppajärjestön perustamisesta tehdystä Marrakechin sopimuksesta aiheutuviin sopimuspuolten oikeuksiin ja velvoitteisiin.

10 artikla

Standardit, sertifiointi ja sääntelytoimenpiteet

1.   Sopimuspuolet tunnustavat maailmanlaajuisia satelliittinavigointipalveluja koskevaa kansainvälistä standardointia ja sertifiointia koskevien lähestymistapojen koordinoinnin merkityksen ja näin ollen tukevat yhdessä Galileon standardien kehittämistä ja edistävät niiden soveltamista maailmanlaajuisesti painottaen yhteentoimivuutta muiden GNSS-järjestelmien kanssa.

Koordinoinnin yhtenä tavoitteena on edistää Galileo-palvelujen laajaa ja innovatiivista käyttöä avoimiin ja kaupallisiin tarkoituksiin ja ihmishengen turvaamistarkoituksiin maailmanlaajuisena navigointi- ja ajanmääritysstandardina. Sopimuspuolet sopivat pyrkivänsä luomaan suotuisat olosuhteet Galileo-sovellusten kehittämiselle.

2.   Tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi sopimuspuolet tekevät tarvittaessa yhteistyötä kaikissa satelliittipaikannukseen, -navigointiin ja ajanmääritykseen liittyvissä kysymyksissä, joita käsitellään erityisesti Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä, Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä ja Kansainvälisessä teleliitossa.

3.   Kahdenvälisellä tasolla sopimuspuolet varmistavat, että GNSS:n teknisiin standardeihin, sertifiointiin ja lupavaatimuksiin ja -menettelyihin liittyvät toimenpiteet eivät muodosta tarpeettomia kaupan esteitä. Kansallisten vaatimusten on pohjauduttava puolueettomiin, syrjimättömiin ja avoimiin sovellettaviin perusteisiin.

4.   Sopimuspuolet ryhtyvät tarvittaviin sääntelytoimenpiteisiin, jotta Galileo-vastaanotinten sekä maanpäällisten ja avaruuteen sijoitettavien osien käyttö on mahdollista niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla. Tältä osin Korean tasavallan hallitus myöntää radioviestinnän alalla Galileolle vähintään yhtä suotuisan kohtelun kuin muille vastaaville palveluille.

5.   Sopimuspuolet edistävät Etelä-Korean edustajien osallistumista eurooppalaisiin standardointielimiin.

11 artikla

Maailmanlaajuisten ja alueellisten maanpäällisten GNSS-tukijärjestelmien kehittäminen

1.   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä määritelläkseen ja toteuttaakseen sellaiset maanpäälliset järjestelmäarkkitehtuurit, jotka takaavat mahdollisimman hyvin Galileon ja EGNOSin toimintavarmuuden ja -tarkkuuden sekä Galileo- ja EGNOS-palvelujen jatkuvuuden ja niiden yhteentoimivuuden muiden GNSS-järjestelmien kanssa.

2.   Tätä varten sopimuspuolet tekevät alueellisen tason yhteistyötä Galileoon perustuvan alueellisen maanpäällisen tukijärjestelmän toteuttamiseksi Etelä-Koreassa. Kyseisen alueellisen järjestelmän odotetaan tarjoavan Galileo-järjestelmän yleisesti tarjoamien palvelujen lisäksi palveluja, jotka tukevat alueellista toimintavarmuutta. Sopimuspuolet voivat harkita aluksi laajentavansa EGNOS-järjestelmän Itä-Aasian alueelle.

3.   Paikallisella tasolla sopimuspuolet helpottavat Galileon paikallisosien kehittämistä.

12 artikla

Turvallisuus

1.   Sopimuspuolet suojaavat maailmanlaajuiset siviilisatelliittinavigointijärjestelmät väärinkäytöltä, häiriöiltä, katkoksilta ja ilkivallalta.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet varmistaakseen satelliittinavigointipalvelujen ja niihin liittyvän infrastruktuurin keskeytymättömän toiminnan ja turvallisuuden lainkäyttöalueillaan.

3.   Sopimuspuolet toteavat, että Galileo-järjestelmän ja -palvelujen turvallisuuteen tähtäävä yhteistyö on tärkeä yhteinen tavoite.

4.   Tämän vuoksi sopimuspuolet luovat asianmukaisen neuvottelukanavan GNSS:n turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi.

Sopimuspuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset määrittelevät keskenään käytännön järjestelyt ja menettelyt.

13 artikla

Vastuu ja kustannusten kattaminen

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä määritelläkseen ja toteuttaakseen vastuujärjestelmän ja kustannusten kattamisen järjestelyt, jotta voidaan helpottaa GNSS-palvelujen tarjoamista siviilitarkoituksiin.

14 artikla

Yhteistyömekanismi

1.   Tähän sopimukseen perustuvien yhteistyötoimien koordinoinnista ja tukemisesta vastaa Etelä-Korean puolesta Korean tasavallan hallitus ja yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan komissio.

2.   Kyseiset kaksi elintä perustavat 1 artiklassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti GNSS-ohjauskomitean, jäljempänä ’komitea’, joka hallinnoi tätä sopimusta. Komitea koostuu molempien sopimuspuolten virallisista edustajista, ja se vahvistaa yksimielisesti oman työjärjestyksensä.

Ohjauskomitean tehtävänä on

a)

edistää sopimukseen liittyviä eri yhteistyötoimia, tehdä sopimuspuolille niitä koskevia suosituksia ja valvoa tällaisia toimia;

b)

antaa sopimuspuolille neuvoja siitä, miten tämän sopimuksen periaatteiden mukaista yhteistyötä voidaan tehostaa ja lisätä;

c)

arvioida tämän sopimuksen toimivuutta ja täytäntöönpanoa; ja

d)

keskustella mahdollisuudesta laajentaa yhteistyötä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille aloille.

3.   Komitea kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kokoukset pyritään järjestämään vuorotellen yhteisössä ja Etelä-Koreassa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan järjestää jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

Komiteassa tai sen lukuun työskentelystä syntyneet kustannukset kattaa se sopimuspuoli, joka suositteli tai nimesi kyseiset komitean jäsenen tai jäsenet. Kokouksen isäntänä toimiva sopimuspuoli vastaa komitean kokouksiin suoraan liittyvistä kustannuksista matka- ja majoituskustannuksia lukuun ottamatta. Komitea voi asettaa teknisiä työryhmiä käsittelemään sopimuspuolten tarpeelliseksi katsomia erityisiä kysymyksiä, kuten teollista yhteistyötä ja standardointia.

4.   Sopimuspuolet pitävät tervetulleena Etelä-Korean mahdollista osallistumista Euroopan GNSS-valvontaviranomaisen toimintaan Euroopan yhteisön lainsäädännön ja tällaisesta osallistumisesta vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

15 artikla

Rahoitus

1.   Kukin sopimuspuoli kattaa tästä sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttämisestä sille aiheutuvat kustannukset, elleivät sopimuspuolet asiasta toisin sovi. 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin sääntöihin ja menettelyihin sisältyy sen Euroopan unionin ulkopuolisen maan asianmukainen rahoitusosuus Galileo-ohjelmaan, joka päättää esittää hakemuksen valvontaviranomaisen toimintaan osallistumiseksi.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimet lakejaan ja asetuksiaan noudattaen helpottaakseen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan yhteistoimintaan osallistuvien henkilöiden tai siinä käytettävien materiaalien, pääoman, tietojen ja välineiden alueelleen tuloa, siellä oloa ja sieltä poistumista.

3.   Kun tähän yhteistoimintaan kuuluvista yhden sopimuspuolen järjestelmistä myönnetään taloudellista tukea toisesta sopimuspuolesta tuleville osallistujille, kaikki tällaiset yhden sopimuspuolen toisesta sopimuspuolesta tuleville osallistujille myöntämät avustukset, rahoitusosuudet ja muut tukimuodot on vapautettava veroista ja tulleista kunkin sopimuspuolen alueella tällaisia avustuksia ja tukia myönnettäessä voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

16 artikla

Tietojenvaihto

1.   Sopimuspuolet luovat hallinnolliset järjestelyt ja yhteyspisteet helpottamaan yhteydenpitoa ja tämän sopimuksen määräysten käytännön täytäntöönpanoa.

2.   Sopimuspuolet edistävät myös satelliittinavigointiin liittyvää muuta tiedonvaihtoa sopimuspuolten instituutioiden ja yritysten välillä.

17 artikla

Neuvottelut ja erimielisyyksien ratkaiseminen

1.   Sopimuspuolet keskustelevat viipymättä kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä kysymyksistä, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.

2.   Tämän artiklan 1 kohta ei rajoita sopimuspuolten mahdollisuutta ratkaista erimielisyys WTO-sopimusten mukaisesti.

18 artikla

Voimaantulo ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka kuluessa sopimuspuolet ovat ilmoittaneet voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamisesta. Ilmoitukset toimitetaan Euroopan unionin neuvostolle, joka toimii tämän sopimuksen tallettajana.

2.   Tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta sen perusteella toteutettujen järjestelyjen eikä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla syntyneiden erityisten oikeuksien ja velvoitteiden voimassaoloon tai kestoon.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella. Tähän sopimukseen tehtävät muutokset tulevat voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka kuluessa sopimuspuolet ovat ilmoittaneet sopimuksen tallettajalle voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

4.   Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta, ja sen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen, ellei kumpikaan sopimuspuoli päätä sopimusta ensimmäisen viisivuotiskauden loppuessa tai koska tahansa sen jälkeen antamalla toiselle sopimuspuolelle kuusi kuukautta etukäteen kirjallisen ennakkoilmoituksen aikomuksestaan päättää sopimus.

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja korean kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheani Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Osterreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

For Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitâ Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vagnar

Image

Image

Image

Image