ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 283

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
14. lokakuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1532/2006, annettu 12 päivänä lokakuuta 2006, korkealaatuisen naudanlihan tiettyjä tuontikiintiöitä koskevista edellytyksistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1533/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1534/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 18. yksittäistä tarjouskilpailua varten

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1535/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 18. yksittäistä tarjouskilpailua varten

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1536/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 18. yksittäisessä tarjouskilpailussa

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1537/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 50. yksittäistä tarjouskilpailua varten

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1538/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, vilja-alalla 16 päivästä lokakuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1539/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, varainhoitovuodelle 2007 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1540/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien ennakkojen maksamisen sallimisesta vuonna 2006

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1541/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 493/2006 3 artiklassa tarkoitetun markkinoiltapoiston enimmäismäärän määrittämisen mahdollistavan kertoimen vahvistamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1542/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 493/2006 muuttamisesta sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksen siirtymätoimenpiteiden osalta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1543/2006, annettu 12 päivänä lokakuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 910/2006, muuttamisesta ( 1 )

27

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 2006, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä koskevan keskinäisen tiedottamisjärjestelmän käyttöönotosta

40

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2006, erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Romaniassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2005/710/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4321)  ( 1 )

44

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kristallilasin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4789)  ( 1 )

47

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn ja kadmiumin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4790)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kuudenarvoisen kromin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4791)  ( 1 )

50

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2006, päätöksen 2005/393/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee bluetongue-tautiin liittyviltä rajoitusvyöhykkeiltä tai niiden kautta tapahtuviin siirtoihin sovellettavia edellytyksiä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4813)  ( 1 )

52

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2006, eräässä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneessa meijerissä valmistetun juustomassan markkinoille saattamisen kieltämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4877)  ( 1 )

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 73/391/ETY, tehty 3 päivänä joulukuuta 1973, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä (EYVL L 346, 17.12.1973)

62

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 76/641/ETY, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1976, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä tehdyn päätöksen 73/391/ETY muuttamisesta (EYVL L 223, 16.8.1976)

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1532/2006,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2006,

korkealaatuisen naudanlihan tiettyjä tuontikiintiöitä koskevista edellytyksistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On suotavaa hyväksyä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että korkealaatuisen naudanlihan yhteisöön tuontiin sovellettavia tiettyjä tariffikiintiöitä koskevia edellytyksiä noudatetaan.

(2)

Euroopan yhteisön WTO-tariffikiintiöihin, joiden suuruudet ovat 11 000 tonnia, 5 000 tonnia ja 4 000 tonnia, kuuluvaa korkealaatuista naudanlihaa vievien maiden kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että näiden kiintiöiden tuonnin edellytyksiä olisi mukautettava.

(3)

Tilanteen selkeyttämiseksi on aiheellista jakaa asianomaiset tariffikiintiöt, joissa kussakin ainoa toimittaja on Argentiina, Brasilia tai Uruguay.

(4)

Komission olisi myöhemmin hyväksyä määritelmät, jotka ovat aiempaa helpommin tarkistettavissa ja todennettavissa naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen 32 artiklan 1 kohdassa (EY) N:o 1254/1999 (1) säädettyä menettelyä noudattaen ja siten, että määritelmän noudattaminen voidaan todentaa ja tarkistaa jälkikäteen ilman, että tuonnin perusedellytykset muuttuvat,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Edellytyksiä, jotka koskevat CN-koodeihin 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 ja 0206 29 31 kuuluvan korkealaatuisen naudanlihan tuomista Euroopan yhteisöön 11 000 tonnin, 5 000 tonnin tai 4 000 tonnin WTO-tariffikiintiössä, sovelletaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. HUOVINEN


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.


LIITE

Tuotteen kuvaus

Tullinimike

Kiintiö ja kiintiön mukainen tulli

Muut määritykset ja edellytykset

Korkealaatuinen luuton naudanliha, tuore tai jäähdytetty

ex 0201 30 00

11 000 tonnia

20 %

Korkealaatuinen naudanliha, tuore tai jäähdytetty, toimittajamaa: Argentiina

Naudan muut syötävät osat: tuore tai jäähdytetty pallealiha ja kuveliha

ex 0206 10 95

 

Kiintiön käyttöön sovelletaan asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä.

Korkealaatuinen luuton naudanliha, tuore tai jäähdytetty

ex 0201 30 00

5 000 tonnia

20 %

Korkealaatuinen naudanliha, tuore tai jäähdytetty, toimittajamaa: Brasilia

Korkealaatuinen luuton naudanliha, jäädytetty:

 

 

Kiintiön käyttöön sovelletaan asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä.

muut

ex 0202 30 90

 

 

Naudan muut syötävät osat:

 

 

 

pallealiha ja kuveliha, tuore tai jäähdytetty

ex 0206 10 95

 

 

pallealiha ja kuveliha, jäädytetty

ex 0206 29 91

 

 

Korkealaatuinen luuton naudanliha, tuore tai jäähdytetty

ex 0201 30 00

4 000 tonnia

20 %

Korkealaatuinen naudanliha, tuore tai jäähdytetty, toimittajamaa: Uruguay

Korkealaatuinen luuton naudanliha, jäädytetty:

 

 

Kiintiön käyttöön sovelletaan asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä.

muut

ex 0202 30 90

 

 

Naudan muut syötävät osat:

 

 

 

pallealiha ja kuveliha, tuore ja jäähdytetty

ex 0206 10 95

 

 

pallealiha ja kuveliha, jäädytetty

ex 0206 29 91

 

 


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1533/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13 päivänä lokakuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

74,4

096

36,2

204

40,9

999

50,5

0707 00 05

052

66,6

096

18,4

999

42,5

0709 90 70

052

88,9

999

88,9

0805 50 10

052

65,0

388

57,2

524

57,6

528

55,7

999

58,9

0806 10 10

052

85,0

066

59,1

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

85,7

0808 10 80

388

86,2

400

100,5

512

82,4

800

180,1

804

98,7

999

109,6

0808 20 50

052

113,9

999

113,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1534/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 18. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 18. yksittäisessä tarjouskilpailussa asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun interventiovarastossa olevan voin vähimmäismyyntihinnat ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Voin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 18. yksittäisessä tarjouskilpailussa

(EUR/100 kg)

Kaava

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

206

210

210

Voiöljy

204,1

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

45

45

45

Voiöljy

45


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1535/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 18. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 18. yksittäisessä tarjouskilpailussa asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun tuen enimmäismäärä ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 18. yksittäisessä tarjouskilpailussa

(EUR/100 kg)

Kaava

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

18,5

15

15

Voi < 82 %

14,63

14,6

Voiöljy

22

18,5

22

18,5

Kerma

10

6,3

Jalostusvakuus

Voi

20

Voiöljy

24

24

Kerma

11


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1536/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 18. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) 47 artiklan mukaisesti interventioelimet avaavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Saman asetuksen 54 artiklassa säädetään, että kunkin yksittäisen tarjouskilpailun osalta saatujen tarjousten perusteella vahvistetaan tuen enimmäismäärä voiöljylle, jonka vähimmäisrasvapitoisuus on 96 prosenttia.

(2)

Olisi asetettava asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa säädetty käyttötarkoitusvakuus sen varmistamiseksi, että voiöljy siirtyy vähittäiskaupan haltuun.

(3)

Saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä olisi vahvistettava asianmukaiselle tasolle, ja käyttötarkoitusvakuus olisi määritettävä sen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti avatun pysyvän tarjouskilpailun 18. yksittäisen tarjouskilpailun osalta saman asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, rasvapitoisuudeltaan vähintään 96-prosenttisen voiöljyn tuen enimmäismääräksi vahvistetaan 19,8 EUR/100 kg.

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi käyttötarkoitusvakuudeksi vahvistetaan 22 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1537/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 50. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 50. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 10 päivänä lokakuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 233,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1802/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 3).


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1538/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

vilja-alalla 16 päivästä lokakuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 16 päivästä lokakuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

0,00

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

28,02

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

28,02

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

0,00


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

(29.9.2006–12.10.2006)

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

157,11 (3)

85,96

168,07

158,07

138,07

127,60

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

18,88

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

12,63

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 24,18 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1539/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

varainhoitovuodelle 2007 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3730/87 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3149/92 (3) 2 artiklan mukaisesti komission on hyväksyttävä varainhoitovuoden 2007 osalta käytettävissä olevista määrärahoista rahoitettava jakelusuunnitelma. Suunnitelmassa on vahvistettava kunkin toimea soveltavan jäsenvaltion osalta erityisesti käytettävissä oleva enimmäisrahoitus suunnitelman toteuttamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa interventiovarastoista.

(2)

Jäsenvaltiot, joita toimenpide koskee vuonna 2007, ovat toimittaneet asetuksen (ETY) N:o 3149/92 1 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot.

(3)

Varojen jakamista varten on tarpeen ottaa huomioon tiedot siitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat käyttäneet niille aikaisempina varainhoitovuosina myönnettyjä varoja.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 2 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa säädetään määrärahojen myöntämisestä tuotteiden ostamiseksi markkinoilta, jos tuotetta ei ole tilapäisesti saatavilla interventiovarastoissa. Koska interventioelinten hallussa parhaillaan olevien rasvattoman maitojauheen ja riisin varastot ovat hyvin vähissä ja järjestelyt niiden myymiseksi markkinoilla sekä niiden jakamiseksi asetuksen (ETY) N:o 3149/92 mukaisesti on jo toteutettu eikä näiden tuotteiden ostamista ole suunniteltu vuonna 2006, on tarpeen vahvistaa määrärahat tarvittavan rasvattoman maitojauheen ja riisin ostamiseksi markkinoilta vuoden 2007 suunnitelmaa varten. Lisäksi on annettava erityissäännöksiä sen varmistamiseksi, että toimitussopimus toimeenpannaan asianmukaisesti.

(5)

Tiettyjen jäsenvaltioiden erityistarpeiden huomioon ottamiseksi on sallittava viljan poistaminen riisin ja riisituotteiden maksuna asetuksen (ETY) N:o 3149/92 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 1 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden välisistä tuotteiden siirroista, jos tuotteita ei ole sen jäsenvaltion interventiovarastoissa, joissa tuotteita tarvitaan vuotuisen suunnitelman toteuttamista varten. Sen vuoksi olisi sallittava suunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2007 tarvittavat yhteisön sisäiset siirrot asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklassa säädetyin edellytyksin.

(7)

Suunnitelmaa sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan mukaisena määräytymisperusteena olisi pidettävä julkisten varastojen tilivuoden alkamispäivää.

(8)

Komissio on koonnut tämän suunnitelman laatimisen yhteydessä yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden ongelmiin perehtyneiden tärkeimpien järjestöjen lausunnot asetuksen (ETY) N:o 3149/92 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaikkien kyseisten hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuoden 2007 osalta yhteisön vähävaraisimmille henkilöille asetuksen (ETY) N:o 3730/87 mukaisesti jaettavaksi tarkoitetut elintarviketoimitukset toteutetaan tämän asetuksen liitteessä I olevan jakelusuunnitelman mukaan.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioille myönnettävät määrärahat rasvattoman maitojauheen ja riisin ostamiseksi markkinoilta 1 artiklassa tarkoitettua suunnitelmaa varten vahvistetaan liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rasvattoman maitojauheen ja riisin toimitussopimuksen myöntäminen tarjouskilpailun voittajalle edellyttää tarjoushintaa vastaavan vakuuden asettamista interventioelimen nimiin.

3 artikla

Tämän asetuksen liitteessä III lueteltujen tuotteiden yhteisön sisäiset siirrot sallitaan asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklassa säädetyin edellytyksin.

4 artikla

Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun suunnitelman toteuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklassa tarkoitettuna määräytymisperusteen päivämääränä pidetään 1 päivää lokakuuta 2006.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2535/95 (EYVL L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 313, 30.10.1992, s. 50. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 133/2006 (EUVL L 23, 27.1.2006, s. 11).


LIITE I

VUOTUINEN JAKOSUUNNITELMA VUODEKSI 2007

a)

Käytettävissä oleva rahoitus suunnitelman toteuttamiseksi kussakin jäsenvaltiossa:

(euroa)

Jäsenvaltio

Rahavarat

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi

3 383 074

Yhteensä

258 913 372

b)

Jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa yhteisön interventiovarastoista sen jakamiseksi jäsenvaltioissa a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

(tonnia)

Jäsenvaltio

Vilja

Riisi (paddy- eli raakariisi)

Voi

Sokeri

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi

16 500

 

500

500

Yhteensä

570 306

61 541

30 026

33 224

c)

Viljan määrä, joka voidaan poistaa yhteisön interventiovarastoista markkinoilta hankittujen riisin ja riisituotteiden toimituksen maksuna a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

Jäsenvaltio

tonnia

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Yhteensä

34 736


LIITE II

a)

Jäsenvaltioille myönnettävät määrärahat rasvattoman maitojauheen hankkimiseksi yhteisön markkinoilta liitteessä I olevassa a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

Jäsenvaltio

Euroa

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Yhteensä

78 756 283

b)

Jäsenvaltioille myönnettävät määrärahat rasvattoman riisin hankkimiseksi yhteisön markkinoilta liitteessä I olevassa a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

Jäsenvaltio

Euroa

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Yhteensä

2 581 050


LIITE III

Varainhoitovuoden 2007 suunnitelmassa sallitut yhteisön sisäiset siirrot

Tuote

Määrä

(tonnia)

Haltija

Vastaanottaja

1

Vehnä

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2

Vehnä

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3

Vehnä

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4

Vehnä

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5

Vehnä

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6

Vehnä

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7

Vehnä

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8

Vehnä

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9

Vehnä ja muut viljat

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10

Riisi

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11

Riisi

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12

Riisi

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13

Voi

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14

Sokeri

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15

Sokeri

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16

Sokeri

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17

Sokeri

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1540/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien ennakkojen maksamisen sallimisesta vuonna 2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 28 artiklan 2 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I luetelluissa tukijärjestelmissä tuet maksetaan kerran vuodessa 1 päivän joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana.

(2)

Jäsenvaltioilla on erilaisia ja toisinaan pitkään jatkuneita vaikeuksia saattaa asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tukijärjestelmien soveltamisen edellyttämät toimenpiteet päätökseen. Oliiviöljyn ja sokerin tukijärjestelmien sisällyttäminen tilatukijärjestelmään vuonna 2006 on aiheuttanut lisäongelmia niissä jäsenvaltioissa, jotka ottivat kyseisen tukijärjestelmän käyttöön edellisenä vuonna.

(3)

Tästä syystä on vuotta 2006 koskevana poikkeustoimenpiteenä aiheellista sallia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 28 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, että jäsenvaltiot voivat maksaa ennakkoja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä I luetelluista tuista. Ennakot olisi maksettava vasta, kun hallinnolliset ja paikalla tehtävät tarkastukset on tehty yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (2) mukaisesti.

(4)

Vaikeat sääolosuhteet ovat haitanneet viljelijöitä vuonna 2006 varsinkin kesäaikana. Tarve sopeutua näihin olosuhteisiin sekä tuotantosidonnaisista tukijärjestelmistä tilatukijärjestelmään siirtymisen vaikutukset voivat aiheuttaa viljelijöille taloudellisia vaikeuksia ja/tai kassavirtaongelmia. Tästä syystä on asetuksen (EY) N:o 1782/2003 28 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti aiheellista sallia, että jäsenvaltiot maksavat ennakkoja. Viljelijöille maksettavien ennakkojen aikataulun ja määrän olisi oltava rahoitusta koskevan sääntelyn mukaisia. Sen vuoksi ennakot olisi maksettava 16 päivästä lokakuuta 2006 alkaen, ja 1 päivään joulukuuta 2006 mennessä maksettavien ennakkojen määrä saa olla enintään 50 prosenttia viljelijöille kuuluvista maksuista.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltiot saavat 16 päivästä lokakuuta 2006 alkaen maksaa viljelijöille vuodelta 2006 ennakkoa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä I lueteltuihin tukijärjestelmiin kuuluvista tuista.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty ennakko voi olla enintään sen määrän suuruinen, jonka osalta tukikelpoisuus on jo vahvistettu asetuksen (EY) N:o 796/2004 mukaisesti suoritetuin tarkastuksin, eikä siihen saa liittyä riskiä siitä, että myöhemmin määritettävä tuen kokonaismäärä olisi ennakkoa pienempi.

3.   Edellä 1 kohdassa säädetyt, ennen 1 päivää joulukuuta 2006 maksettavat maksut saavat olla enintään 50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta määrästä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 659/2006 (EUVL L 116, 29.4.2006, s. 20).


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1541/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 493/2006 3 artiklassa tarkoitetun markkinoiltapoiston enimmäismäärän määrittämisen mahdollistavan kertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistukseen liittyvistä siirtymätoimenpiteistä ja asetusten (EY) N:o 1265/2001 ja (EY) N:o 314/2002 muuttamisesta 27 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 493/2006 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 493/2006 3 artiklassa säädetään, että jokaisen yrityksen sitä osuutta markkinointivuoden 2006/2007 sokerin, isoglukoosin tai inuliinisiirapin tuotannosta, joka tuotetaan mainitun asetuksen liitteessä IV vahvistetuissa kiintiöissä ja joka ylittää tietyn enimmäismäärän, pidetään markkinoilta poistettuna asetuksen (EY) N:o 318/2006 19 artiklan mukaisesti.

(2)

Kyseisen enimmäismäärän määrittämiseksi on viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2006 vahvistettava kerroin, jota varten niiden kiintiöiden kokonaismäärä, joista kyseisessä jäsenvaltiossa on luovuttu markkinointivuonna 2006/2007 yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 (3) 3 artiklan mukaisesti, jaetaan tälle jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 493/2006 liitteessä IV vahvistetulla kiintiöllä.

(3)

Kerrointa vahvistettaessa on otettava huomioon arvioidusta määrärahojen käytettävyydestä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoon liittyvän rakenneuudistustuen myöntämiseksi markkinointivuonna 2006/2007 29 päivänä syyskuuta 2006 annettu komission tiedonanto (4), joka hyväksyttiin yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 968/2006 (5) 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Olisi vahvistettava markkinointivuoden 2006/2007 markkinoiltapoiston enimmäismäärän määrittämisen mahdollistava kerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 493/2006 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltiokohtainen kerroin seuraavasti:

a)

Belgia: 0,1945;

b)

Espanja: 0,0863;

c)

Ranska (emämaa): 0,0074;

d)

Irlanti: 1,0000;

e)

Italia: 0,4936;

f)

Alankomaat: 0,0848;

g)

Portugali: 0,4422;

h)

Ranska: 0,1156;

i)

muut jäsenvaltiot: 0,0000.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 89, 28.3.2006, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2006 (EUVL L 134, 20.5.2006, s. 19).

(3)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.

(4)  EUVL C 234, 29.9.2006, s. 9

(5)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 32.


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1542/2006,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 493/2006 muuttamisesta sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksen siirtymätoimenpiteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 44 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta yhteisön markkinoiden tasapaino paranisi ja jotta markkinointivuonna 2006/2007 ei syntyisi uusia sokerivarastoja, sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistukseen liittyvistä siirtymätoimenpiteistä ja asetusten (EY) N:o 1265/2001 ja (EY) N:o 314/2002 muuttamisesta 27 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 493/2006 (2) 3 artiklassa säädetään ennakoivasta markkinoiltapoistosta tukikelpoisen kiintiötuotannon vähentämiseksi kyseisenä markkinointivuonna. Kun yrityksen kiintiötuotanto ylittää tietyn enimmäismäärän, tätä enimmäismäärää ylittävää määrää pidetään markkinoilta poistettuna tai yrityksen pyynnöstä kiintiön ulkopuolella tuotettuna. Enimmäismäärät lasketaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III tarkoitettujen kiintiöiden, sellaisina kuin ne oli vahvistettu mainitun asetuksen hyväksymishetkellä, perusteella. Mainitun asetuksen 10 artiklassa säädetään, että komissio mukauttaa mainitussa liitteessä III vahvistettuja kiintiöitä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006. Mukautus johtaa kiintiöiden muuttamiseen ja kiintiössä tukikelpoisen tuotannon vähentämiseen. Jotta ei ylitettäisi ennakoivan markkinoiltapoiston toivottua vaikutusta ja vältettäisiin epäselvyydet kyseisen toimenpiteen soveltamisessa, olisi korvattava viittaus asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III vahvistettuihin kiintiöihin asetuksessa (EY) N:o 493/2006 oleviin kiintiöitä koskeviin viittauksiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 493/2006 4 artiklan mukaisesti Ranskan merentakaisissa departementeissa tuotettua sokeria koskevan tuen myöntämiseen sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Ranskan merentakaisissa departementeissa tuotetun sokerin myymiseksi ja hintaedellytysten yhtenäistämiseksi etuuskohtelun alaisen raakasokerin kanssa 30 päivänä heinäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1554/2001 (3). Asetuksen (EY) N:o 1554/2001 2 artiklassa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä merikuljetuskustannuksia edustavan kiinteän määrän vahvistamiseksi ei sovelleta enää 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen, koska United Terminal Sugar Market Association of London teki päätöksen, jonka mukaan London Daily Price -hintaa ei enää vahvisteta. Sen vuoksi olisi vahvistettava vuoden 2006 huhti-kesäkuun keskiarvoon perustuva kiinteä määrä, jota olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 493/2006 4 artiklassa säädettynä tuen soveltamisjaksona.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 493/2006 9 artiklan mukaisesti markkinointivuodeksi 2006/2007 jaettuja siirtymäkauden kiintiöitä voidaan käyttää vain jos asianomainen yritys on voinut ajoissa mukauttaa jo tehtyjä investointipäätöksiä, mikä ei ole ollut mahdollista eräille yrityksille. Sen vuoksi olisi sallittava, että jäsenvaltiot voivat jakaa asianomaisille yrityksille uudelleen siirtymäkauden kiintiöiden jäljellä olevan määrän siirtymäkauden kiintiöinä markkinointivuodeksi 2007/2008.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä V vahvistetaan edellytykset, joiden mukaan jäsenvaltiot jakavat kiintiöt yrityksille, jotka syntyvät yritysten sulautumisen tai luovuttamisen kautta. Toimenpiteitä toteutetaan joko kuluvana tai seuraavana markkinointivuonna sulautumista tai luovuttamista koskevan päivämäärän mukaan. Olisi säädettävä, että sulautumisen tai luovuttamisen tapahtuessa 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2006 välisenä aikana toimenpiteitä voidaan asianomaisten yritysten pyynnöstä toteuttaa markkinointivuonna 2006/2007 eikä seuraavana markkinointivuonna, kuten mainitun liitteen V kohdassa säädetään, jotta voitaisiin ottaa huomioon se, että markkinointivuosi 2006/2007 alkaa 1 päivänä heinäkuuta eikä 1 päivänä lokakuuta kuten seuraavat markkinointivuodet.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 493/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 493/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Jokaisen yrityksen sitä osuutta markkinointivuoden 2006/2007 sokerin, isoglukoosin tai inuliinisiirapin tuotannosta, joka tuotetaan liitteessä IV vahvistetuissa kiintiöissä ja joka ylittää tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetun enimmäismäärän, pidetään markkinoilta poistettuna asetuksen (EY) N:o 318/2006 19 artiklan mukaisesti tai, asianomaisen yrityksen ennen 31 päivää tammikuuta 2007 tekemästä pyynnöstä, kokonaan tai osittain mainitun asetuksen 12 artiklan mukaisena kiintiön ulkopuolisena tuotantona.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu enimmäismäärä vahvistetaan kullekin yritykselle kertomalla sen 1 kohdassa tarkoitettu kiintiö seuraavien kertoimien summalla:

a)

liitteessä I asianomaiselle jäsenvaltiolle vahvistettu kerroin;

b)

kerroin, joka saadaan jakamalla markkinointivuonna 2006/2007 asianomaisessa jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan mukaisesti luovutettujen kiintiöiden kokonaismäärä kyseiselle jäsenvaltiolle tämän asetuksen liitteessä IV vahvistetulla kiintiöllä. Komissio vahvistaa tämän kertoimen viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2006.

Jos kertoimien summa on suurempi kuin 1,0000, enimmäismääräksi vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettu kiintiö.”

2)

Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 1554/2001 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi kiinteäksi määräksi vahvistetaan 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän lokakuuta 2006 väliseksi ajaksi 34,19 euroa tonnilta.”

3)

Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos jonkin yrityksen tämän kohdan mukaisesti vahvistetut siirtymäkauden kiintiöt ylittävät markkinointivuoden 2006/2007 mukaisen tuotannon, jäsenvaltio voi myöntää sen kiintiöissä jäljellä olevat määrät markkinointivuodeksi 2007/2008.”

4)

Lisätään I luvun loppuun 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Yrityksen sulauttaminen tai luovuttaminen

Asianomaisten yritysten pyynnöstä ja poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä V olevassa V kohdassa säädetään, jos sulauttaminen tai luovuttaminen tapahtuu 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2006 välisenä aikana, mainitun liitteen II ja III kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät markkinointivuonna 2006/2007.”

5)

Lisätään tämän asetuksen liite liitteeksi IV.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 89, 28.3.2006, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2006 (EUVL L 134, 20.5.2006, s. 19).

(3)  EYVL L 205, 31.7.2001, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1442/2002 (EYVL L 212, 8.8.2002, s. 5).


LIITE

”LIITE IV

(Asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut kiintiöt)

Jäsenvaltio tai alueet

sokeri

iosglukoosi

inuliinisiirappi

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgia

819 812

71 592

215 247

Tšekki

454 862

Tanska

420 746

Saksa

3 416 896

35 389

Kreikka

317 502

12 893

Espanja

996 961

82 579

Ranska (ilman merentakaisia alueita)

3 288 747

19 846

24 521

Ranska (merentakaiset departementit)

480 245

Irlanti

199 260

Italia

1 557 443

20 302

Latvia

66 505

Liettua

103 010

Unkari

401 684

137 627

Alankomaat

864 560

9 099

80 950

Itävalta

387 326

Puola

1 671 926

26 781

Portugali (manneralue)

69 718

9 917

Portugali (Azorit)

9 953

Slovenia

52 973

Slovakia

207 432

42 547

Suomi

146 087

11 872

Ruotsi

368 262

Yhdistynyt kuningaskunta

1 138 627

27 237

—”


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1543/2006,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2006,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 910/2006, muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) (jäljempänä ’perusasetus’) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio antoi 22 päivänä maaliskuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 474/2006 yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta (2).

(2)

Komissio antoi 20 päivänä kesäkuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 910/2006 yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (3).

(3)

Perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan ja yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä 22 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 473/2006 (4) 2 artiklan mukaisesti eräs jäsenvaltio on pyytänyt yhteisön luettelon ajantasaistamista.

(4)

Perusasetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle tiedot, jotka ovat olennaisia yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Komissio päättää tältä pohjalta yhteisön luettelon ajantasaistamisesta joko omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.

(5)

Komissio on perusasetuksen 7 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 473/2006 4 artiklan mukaisesti ilmoittanut kullekin lentoliikenteen harjoittajalle joko suoraan, tai ellei tämä ole ollut käytännössä mahdollista, niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaaville viranomaisille keskeiset tosiseikat ja näkemykset, joita käytetään perusteena päätökselle niiden asettamisesta toimintakieltoon tai yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtojen muuttamisesta.

(6)

Perusasetuksen 7 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 473/2006 4 artiklan mukaisesti komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjallinen lausuntonsa ja esittää kantansa asiassa suullisesti 10 työpäivän kuluessa komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle (5).

(7)

Asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan mukaisesti komissio ja erityistapauksissa eräät jäsenvaltiot ovat kuulleet kyseisten lentoliikenteen harjoittajien lakisääteisestä valvonnasta vastaavia viranomaisia.

(8)

On näyttöä siitä, että Keniassa lentotoimintaluvan saanut lentoliikenteen harjoittaja DAS Air Cargon (DAZ) on Ugandassa lentotoimintaluvan saaneen Dairo Air Servicesin (DSR) tytäryhtiö. Nämä kaksi lentoliikenteen harjoittajaa käyttävät samaa lentokalustoa. Tämän vuoksi kaikkia DSR:ään kohdistettavia toimenpiteitä olisi yhtä lailla sovellettava myös DAZ:iin.

(9)

Dairo Air Services -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Alankomaiden, Yhdistyneen kuningaskunnan, Belgian, Ranskan, Saksan ja Espanjan suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (6); näiden tarkastustulosten toistuminen viittaa järjestelmällisiin turvallisuuspuutteisiin. Jäsenvaltioiden kanssa tehdystä yhteistyöstä ja Ugandan viranomaisten ja Dairo Air Services -yhtiön toteuttamista korjaavista toimenpiteistä huolimatta näiden tarkastustulosten toistuminen viittaa järjestelmällisiin turvallisuuspuutteisiin.

(10)

Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomainen suoritti Dairo Air Servicesin ja Das Air Cargon tarkastuksen, jossa paljastui, että 21. huhtikuuta ja 25. heinäkuuta 2006 välisenä aikana näiden kahden yhtiön käyttämiä ilma-aluksia huolsi huolto-organisaatio, jolla ei ole asianmukaista hyväksyntää, mikä muodostaa vakavan turvallisuuspuutteen.

(11)

DSR osoitti avoimuuden sekä asianmukaisen ja oikea-aikaisen tiedottamisen puutetta vastatessaan Alankomaiden siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista, koska se ei vastannut siihen asianmukaisesti ja viivyttelemättä.

(12)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Dairo Air Services ja DAS Air Cargo eivät täysin täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja ja ne olisi näin ollen sisällytettävä liitteeseen A.

(13)

Eurooppalainen asiantuntijaryhmä teki Kirgisian siviili-ilmailuviranomaisen pyynnöstä Kirgisian tasavaltaan selvitysmatkan 10.–15. syyskuuta 2006. Sen raportissa todetaan, että Kirgisian siviili-ilmailuviranomainen ei riittävästi pysty panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja sille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti.

(14)

Valtaosa eurooppalaisten asiantuntijoiden tarkastamista yhtiöistä oli yhtiöitä, joiden päätoimipaikka ei tosiasiallisesti ole Kirgisian tasavalta, vaikka niillä on Kirgisian tasavallan myöntämä lentotoimintalupa (AOC); tämä on ristiriidassa Chicagon yleissopimuksen liitteen 6 määräysten kanssa.

(15)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että kaikki Kirgisian tasavallassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat eivät täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja ja ne olisi näin ollen asetettava lentokieltoon ja sisällytettävä liitteeseen A.

(16)

Kirgisian tasavallan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle todisteet lentotoimintaluvan peruuttamisesta seuraavalta kahdelta lentoliikenteen harjoittajalta: Phoenix Aviation ja Star Jet. Koska nämä kaksi Kirgisian tasavallassa lentotoimintaluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa ovat tämän seurauksena lopettaneet toimintansa, niitä ei olisi sisällytettävä liitteeseen A.

(17)

Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle antaneensa lentotoimintaluvan seuraaville lentoliikenteen harjoittajille: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Service ja Zaabu International. Koska nämä uudet lentoliikenteen harjoittajat ovat saaneet lentotoimintaluvan Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, jotka ovat osoittaneet kyvyttömyyttä toteuttaa riittävää turvallisuusvalvontaa, ne olisi sisällytettävä liitteeseen A.

(18)

Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle todisteet lentotoimintaluvan peruuttamisesta seuraavilta lentoliikenteen harjoittajilta: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO – Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR – Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Koska nämä Kongon demokraattisessa tasavallassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat ovat tämän seurauksena lopettaneet toimintansa, ne olisi poistettava liitteestä A.

(19)

Liberian viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle todisteet lentotoimintaluvan peruuttamisesta seuraavilta lentoliikenteen harjoittajilta: Air Cargo Plus, Air Cess (Liberia), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Liberia), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Liberia). Koska nämä Liberiassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat ovat tämän seurauksena lopettaneet toimintansa, ne olisi poistettava liitteestä A.

(20)

Sierra Leonen viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle todisteet lentotoimintaluvan peruuttamisesta seuraavilta lentoliikenteen harjoittajilta: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Koska nämä Sierra Leonessa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat ovat tämän seurauksena lopettaneet toimintansa, ne olisi poistettava liitteestä A.

(21)

Swazimaan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle todisteet lentotoimintaluvan peruuttamisesta seuraavilta lentoliikenteen harjoittajilta: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Koska nämä Swazimaassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat ovat tämän seurauksena lopettaneet toimintansa, ne olisi poistettava liitteestä A.

(22)

Swazimaan ja Etelä-Afrikan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle riittävät todisteet siitä, että African International Airways -yhtiölle Swazimaan siviili-ilmailuviranomaisen kautta myönnetty lentotoimintalupa on peruutettu ja että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja toimii nyt Etelä-Afrikan siviili-ilmailuviranomaisen myöntämän uuden lentotoimintaluvan alaisuudessa, minkä vuoksi Etelä-Afrikan siviili-ilmailuviranomainen vastaa sen turvallisuusvalvonnasta. Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että African International Airways -yhtiö olisi poistettava liitteestä A, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen noudattamisen tarkastamiseen riittävissä asematasotarkastuksissa.

(23)

Air Service Comores ilmoitti vastauksena Ranskan siviili-ilmailuviranomaisen tekemään tiedusteluun, että asematasotarkastuksissa todettujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi on otettu käyttöön korjaussuunnitelma. Ei kuitenkaan ole vielä näyttöä siitä, että asianmukainen korjaussuunnitelma olisi pantu täytäntöön Air Service Comoresin kaikkien toimintojen osalta.

(24)

Air Service Comoresin lakisääteisestä valvonnasta vastaavat Komorien viranomaiset ovat toimittaneet Ranskan siviili-ilmailuviranomaiselle riittävät tiedot tiettyjen ilma-alusten eli rekisteritunnuksella D6-CAM varustetun LET 410 UVP ilma-alusten toimintojen turvallisuudesta.

(25)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Air Service Comores täyttää asianmukaiset turvallisuusnormit ainoastaan lennoilla, joita harjoitetaan rekisteritunnuksella D6-CAM varustetulla LET 410 UVP -ilma-aluksella. Tämän johdosta Air Service Comoresin toimintaa olisi rajoitettava ja se olisi siirrettävä liitteestä A liitteeseen B.

(26)

Ariana Afghan Airlines on pyytänyt poistamistaan yhteisön luettelosta, toimittanut dokumentaatiota pyyntönsä tueksi ja osoittanut vahvaa halukkuutta yhteistyöhön komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Koska yhtiötä koskevaa asianmukaista korjaussuunnitelmaa ei ole kuitenkaan vielä kokonaan toteutettu, komissio katsoo, että Ariana Afghan Airlines täytyisi edelleen pitää yhteisön luettelossa.

(27)

Ariana Afghan Airlines ilmoitti, että se on lopettanut toiminnot ilma-aluksella Airbus A-310, joka on rekisteröity Ranskassa tunnuksin F-GYYY, ja alus on myyty.

(28)

Näin ollen Ariana Afghan Airlinesiin sovellettavat yhteisön lentokiellon erityisehdot ovat muuttuneet. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja täytyisi asettaa täydelliseen toimintakieltoon ja sisällyttää edelleen liitteeseen A.

(29)

Air Koryon ja Korean demokraattisen kansantasavallan siviili-ilmailuviranomaisen toimittamasta dokumentaatiosta käy ilmi, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on aloittanut korjaussuunnitelman, jolla se aikoo ajan mittaan saattaa itsensä täysin asianmukaisten turvallisuusnormien mukaiseksi.

(30)

Korean demokraattisen kansantasavallan siviili-ilmailuviranomainen ilmoitti lisäksi, että tällä hetkellä Air Koryo ei saa harjoittaa mitään lentoja eurooppalaisiin kohteisiin, paitsi jos se hankkii itselleen uusia ilma-aluksia, jotka ovat asianmukaisten kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisia.

(31)

Yhteisten perusteiden nojalla on katsottava, että Air Koryo ei edelleenkään täysin täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja ja se olisi näin ollen pidettävä liitteessä A.

(32)

Eurooppalainen asiantuntijaryhmä teki Phuket Airin pyynnöstä sitä koskevan selvitysmatkan Thaimaan Bangkokiin 11.–15. syyskuuta 2006. Matkaraportista käy ilmi, että vaikka lentoliikenteen harjoittaja on saavuttanut huomattavaa edistymistä yhteisön luetteloon joutumisensa jälkeen, huomattavia turvallisuuspuutteita on vielä korjaamatta.

(33)

Vaikka on tunnustettava ponnistelut, joita lentoliikenteen harjoittaja on tehnyt saavuttaakseen raportissa todetun edistyksen, ja sekä lentoliikenteen harjoittajan että Thaimaan siviili-ilmailuhallinnonkin vahva yhteistyöhalukkuus, päätös poistaa Phuket Air EY:n luettelosta on katsottava vielä ennenaikaiseksi, ennen kuin on saatu tarkasteltavaksi tyydyttävää näyttöä, joka vahvistaa korjaussuunnitelman täysimääräisen toteuttamisen, mikä on lentoliikenteen harjoittajalta vielä kesken.

(34)

Yhteisten perusteiden nojalla on katsottava, että Phuket Air ei edelleenkään täysin täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja ja se olisi näin ollen pidettävä liitteessä A.

(35)

Helios Airways -nimellä aiemmin tunnettu lentoliikenteen harjoittaja toimii tällä hetkellä nimellä A Jet Aviation. Tarkkaan ottaen Helios Airwaysin lentotoimintalupaa on muutettu siten, että siinä sen nimi on nyt A Jet Aviation (7).

(36)

Tarkastuksessa, jonka Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) suoritti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (8) 45 artiklan mukaisesti yhdessä Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) kanssa kolmella yhteisellä käynnillä lokakuun 2005 ja elokuun 2006 välisenä aikana (9), A Jet Aviation/Helios Airwaysin toiminnoissa todettiin vakavia turvallisuuspuutteita.

(37)

EASA:n, JAA:n ja komission kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen kyseisen lentoliikenteen harjoittajan lakisääteisestä valvonnasta vastaavat Kyproksen viranomaiset toimittivat todisteet tilapäistoimenpiteistä, joita on hyväksytty mainittujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi.

(38)

Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen komissio katsoo, että A Jet Aviation/Helios Airways -yhtiötä ei pitäisi tässä vaiheessa sisällyttää yhteisön luetteloon. Komissio tarkkailee kuitenkin EASA:n ja JAA:n avulla tulevina kuukausina tiiviisti yhtiön tilannetta ja Kyproksen siviili-ilmailuviranomaisen valvontavastuun harjoittamista.

(39)

Sen jälkeen kun lukuisat jäsenvaltiot olivat todenneet yhtiön toiminnassa puutteita, kyseiset jäsenvaltiot ja komissio aloittivat neuvottelut Johnsons Airin ja sen lakisääteisestä valvonnasta vastaavien Ghanan siviili-ilmailuviranomaisten kanssa.

(40)

Johnsons Air on esittänyt todisteet toimintasuunnitelmasta todettujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. Lisäksi Ghanan toimivaltaisten viranomaisten pitäisi toimittaa kiireellisesti Johnsons Airin Ghanan ulkopuolisia toimintoja koskeva valvontaohjelmansa.

(41)

Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen komissio katsoo, että Johnsons Air -yhtiötä ei pitäisi tässä vaiheessa sisällyttää yhteisön luetteloon. Komissio aikoo tarkastella Johnsons Airin tilannetta kolmen kuukauden kuluessa Ghanan siviili-ilmailuviranomaisilta pyydetyn valvontaohjelman perusteella, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen noudattamisen jatkuvaan tarkastamiseen riittävissä asematasotarkastuksissa.

(42)

Sen jälkeen kun lukuisat jäsenvaltiot olivat todenneet vakavia turvallisuuspuutteita, jotka viittasivat järjestelmällisiin turvallisuusongelmiin, kyseiset jäsenvaltiot ja komissio aloittivat neuvottelut Pakistan International Airlinesin ja sen lakisääteisestä valvonnasta vastaavien Pakistanin siviili-ilmailuviranomaisten kanssa.

(43)

Komissio on pyytänyt Pakistan International Airlinesilta todisteita riittävästä korjaussuunnitelmasta järjestelmällisten turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi mahdollisimman pikaisesti. Pakistanin toimivaltaiset viranomaiset ovat lisäksi ilmoittaneet laatineensa yhtiön valvonnan tehostamiseksi toimintasuunnitelman, joka on viipymättä toimitettava komissiolle.

(44)

Kunnes edellä mainitut suunnitelmat on toimitettu komissiolle ja Pakistanin viranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet oman suunnitelmansa, komissio katsoo, että Pakistan International Airlines -yhtiötä ei pitäisi tässä vaiheessa sisällyttää yhteisön luetteloon. Komissio ryhtyy kuitenkin tarvittaviin toimiin, jos se perusasetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti on tarpeen, mikäli mainittuja suunnitelmia ei toimiteta ajoissa tai ne katsotaan riittämättömiksi. Lisäksi jäsenvaltiot aikovat varmistaa, että asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen tarkastetaan edelleen järjestelmällisissä asematasotarkastuksissa.

(45)

Sen jälkeen kun lukuisat jäsenvaltiot olivat todenneet yhtiön toiminnassa puutteita, komissio aloitti neuvottelut sen lakisääteisestä valvonnasta vastaavien Venäjän siviili-ilmailuviranomaisten kanssa ja kuuli kyseistä yhtiötä.

(46)

Pulkovo on esittänyt todisteet toimintasuunnitelmasta sen järjestelmällisten turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi tiettyjen määräaikojen kuluessa ja sen organisaation parantamiseksi, jotta turvallisuuden tosiasiallinen hallinta voidaan varmistaa. Venäjän toimivaltaiset viranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet toimintasuunnitelman. Venäjän toimivaltaiset viranomaiset ovat lisäksi toimittaneet toimintasuunnitelman yhtiön valvonnan tehostamiseksi.

(47)

Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen komissio katsoo, että Pulkovo-yhtiötä ei pitäisi tässä vaiheessa sisällyttää yhteisön luetteloon. Komissio aikoo tarkastella Pulkovon tai sen seuraajan, jonka on määrä syntyä sen ilmoitetusta tulevasta fuusiosta erään toisen venäläisen lentoliikenteen harjoittajan kanssa, ja sen lakisääteisestä valvonnasta vastaavien viranomaisten tilannetta kolmen kuukauden kuluessa Euroopan lentoturvallisuusviraston ja asiasta mahdollisesti kiinnostuneiden jäsenvaltioiden viranomaisten avustuksella, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen noudattamisen jatkuvaan tarkastamiseen muun muassa asematasotarkastuksissa. Sekä lentoliikenteen harjoittaja että Venäjän toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tämän menettelyn.

(48)

Komission nimenomaisista pyynnöistä huolimatta sille ei ole toimitettu todisteita siitä, että muut 20 päivänä kesäkuuta 2006 päivitettyyn luetteloon sisällytetyt lentoliikenteen harjoittajat ja niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavat viranomaiset olisivat panneet asianmukaiset korjaussuunnitelmat kaikilta osin täytäntöön. Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että näiden lentoliikenteen harjoittajien toimintakieltoa olisi jatkettava.

(49)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 474/2006, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 910/2006, seuraavasti:

1)

Korvataan asetuksen liite A tämän asetuksen liitteellä A.

2)

Korvataan asetuksen liite B tämän asetuksen liitteellä B.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUVL L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  EUVL L 168, 21.6.2006, s. 16.

(4)  EUVL L 84, 23.3.2006, s. 8.

(5)  Perustettu teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4) 12 artiklalla.

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, LBA/D-2006-483, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Alun perin Helios Airways aikoi perustaa uuden oikeussubjektin nimeltä A Jet ja siirtää uudelle yhtiölle kaiken omaisuutensa. A Jetin oli tarkoitus käyttää toiminnassaan samoja menettelyjä, ilma-aluksia, tiloja ja laitteita, henkilöstöä ja hallintorakennetta, jonka siviili-ilmailuhallinto oli jo hyväksynyt Heliosille. Tämän seurauksena aloitettiin täydellinen lentotoimintalupamenettely. Helios kuitenkin muutti nimensä yritysrekisterissä A Jetiksi. Uusi nimi on vaihdettu lentotoimintalupaan ja muihin sovellettaviin hyväksymisasiakirjoihin.

(8)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).

(9)  Lokakuussa 2005 oli suoritettu JAA:n ja EASA:n yhteinen standardointitarkastuskäynti Kyproksella. Ensimmäinen seurantakäynti järjestettiin 22.–24. toukokuuta 2006 sen toteamiseksi, kuinka hyvin Kyproksen siviili-ilmailuviranomaisen toimet puutteiden korjaamiseksi on toteutettu. Jälkimmäisen käynnin merkittävien johtopäätösten vuoksi ja koska eräät toimet olivat suorittamatta tai kesken, järjestettiin toinen seurantakäynti 7.–9. elokuuta 2006. JAA teki toiminnallisiin vaatimuksiin (JAR-OPS ja JAR-FCL) liittyviä erityiskysymyksiä koskevan käynnin 6. heinäkuuta 2006; lisäksi Kyproksen toimivaltaiset viranomaiset suorittivat Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomaisen avustamana tarkastuskäynnin 12.–15. syyskuuta 2006.


LIITE A

LUETTELO TÄYDELLISESSÄ TOIMINTAKIELLOSSA YHTEISÖSSÄ OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan tai toimiluvan numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

Air Koryo

Ei tiedossa

KOR

Korean demokraattinen kansantasavalta

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afganistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazakstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

Ei tiedossa

DAZ

Kenia

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazakstan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thaimaa

Silverback Cargo Freighters

Ei tiedossa

VRB

Ruanda

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, Hewa Bora Airwaysiä lukuun ottamatta (2), muun muassa:

Kongon demokraattinen tasavalta

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongon demokraattinen tasavalta

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Kongon demokraattinen tasavalta

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongon demokraattinen tasavalta

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongon demokraattinen tasavalta

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongon demokraattinen tasavalta

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongon demokraattinen tasavalta

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongon demokraattinen tasavalta

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Lignes Aériennes Congolaises

Ministerin lupa (ordonnance 78/205)

LCG

Kongon demokraattinen tasavalta

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Kongon demokraattinen tasavalta

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Rwakabika ”Bushi Express”

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Kongon demokraattinen tasavalta

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, muun muassa:

Päiväntasaajan Guinea

Air Bas

Ei tiedossa

RBS

Päiväntasaajan Guinea

Air Consul SA

Ei tiedossa

RCS

Päiväntasaajan Guinea

Air Maken

Ei tiedossa

AKE

Päiväntasaajan Guinea

Air Services Guinea Ecuatorial

Ei tiedossa

SVG

Päiväntasaajan Guinea

Aviage

Ei tiedossa

VGG

Päiväntasaajan Guinea

Avirex Guinée Équatoriale

Ei tiedossa

AXG

Päiväntasaajan Guinea

Cargo Plus Aviation

Ei tiedossa

CGP

Päiväntasaajan Guinea

Cess

Ei tiedossa

CSS

Päiväntasaajan Guinea

Cet Aviation

Ei tiedossa

CVN

Päiväntasaajan Guinea

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

Ei tiedossa

COG

Päiväntasaajan Guinea

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

Ei tiedossa

LAS

Päiväntasaajan Guinea

Ducor World Airlines

Ei tiedossa

DWA

Päiväntasaajan Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Ei tiedossa

ECV

Päiväntasaajan Guinea

Ecuatorial Express Airlines

Ei tiedossa

EEB

Päiväntasaajan Guinea

Ecuatorial Cargo

Ei tiedossa

EQC

Päiväntasaajan Guinea

Equatair

Ei tiedossa

EQR

Päiväntasaajan Guinea

Equatorial Airlines SA

Ei tiedossa

EQT

Päiväntasaajan Guinea

Euroguineana de Aviacion

Ei tiedossa

EUG

Päiväntasaajan Guinea

Federal Air GE Airlines

Ei tiedossa

FGE

Päiväntasaajan Guinea

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Ei tiedossa

GEA

Päiväntasaajan Guinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Ei tiedossa

GET

Päiväntasaajan Guinea

Guinea Cargo

Ei tiedossa

GNC

Päiväntasaajan Guinea

Jetline Inc.

Ei tiedossa

JLE

Päiväntasaajan Guinea

Kng Transavia Cargo

Ei tiedossa

VCG

Päiväntasaajan Guinea

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

Ei tiedossa

CLO

Päiväntasaajan Guinea

Lotus International Air

Ei tiedossa

LUS

Päiväntasaajan Guinea

Nagesa, Compania Aerea

Ei tiedossa

NGS

Päiväntasaajan Guinea

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

Ei tiedossa

ONM

Päiväntasaajan Guinea

Prompt Air GE SA

Ei tiedossa

POM

Päiväntasaajan Guinea

Skimaster Guinea Ecuatorial

Ei tiedossa

KIM

Päiväntasaajan Guinea

Skymasters

Ei tiedossa

SYM

Päiväntasaajan Guinea

Southern Gateway

Ei tiedossa

SGE

Päiväntasaajan Guinea

Space Cargo Inc.

Ei tiedossa

SGO

Päiväntasaajan Guinea

Trans Africa Airways G.E.S.A.

Ei tiedossa

TFR

Päiväntasaajan Guinea

Unifly

Ei tiedossa

UFL

Päiväntasaajan Guinea

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Ei tiedossa

UTG

Päiväntasaajan Guinea

Victoria Air

Ei tiedossa

VIT

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavilta Kirgisian viranomaisilta, muun muassa:

Kirgisian tasavalta

Anikay Air

16

AKF

Kirgisian tasavalta

Asia Alpha

31

SAL

Kirgisian tasavalta

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgisian tasavalta

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirgisian tasavalta

Botir Avia

10

BTR

Kirgisian tasavalta

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirgisian tasavalta

Click Airways

11

CGK

Kirgisian tasavalta

Country International Airlines

19

CIK

Kirgisian tasavalta

Dames

20

DAM

Kirgisian tasavalta

Fab — Air

29

FBA

Kirgisian tasavalta

Galaxy Air

12

GAL

Kirgisian tasavalta

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgisian tasavalta

Intal Avia

27

INL

Kirgisian tasavalta

Itek Air

04

IKA

Kirgisian tasavalta

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirgisian tasavalta

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirgisian tasavalta

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirgisian tasavalta

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirgisian tasavalta

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirgisian tasavalta

Max Avia

33

MAI

Kirgisian tasavalta

OHS Avia

09

OSH

Kirgisian tasavalta

Reem Air

07

REK

Kirgisian tasavalta

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgisian tasavalta

Sky Way

21

SAB

Kirgisian tasavalta

Sun Light

25

SUH

Kirgisian tasavalta

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgisian tasavalta

Trast Aero

05

TSJ

Kirgisian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta, muun muassa:

Liberia

Weasua Air Transport Co., Ltd

Ei tiedossa

WTC

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, muun muassa:

Sierra Leone

Air Rum Ltd

Ei tiedossa

RUM

Sierra Leone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

Ei tiedossa

BVU

Sierra Leone

Destiny Air Services Ltd

Ei tiedossa

DTY

Sierra Leone

Heavylift Cargo

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

Orange Air Sierra Leone Ltd

Ei tiedossa

ORJ

Sierra Leone

Paramount Airlines Ltd

Ei tiedossa

PRR

Sierra Leone

Seven Four Eight Air Services Ltd

Ei tiedossa

SVT

Sierra Leone

Teebah Airways

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavilta Swazimaan viranomaisilta, muun muassa:

Swazimaa

Aero Africa (Pty) Ltd

Ei tiedossa

RFC

Swazimaa

Jet Africa Swaziland

Ei tiedossa

OSW

Swazimaa

Royal Swazi National Airways Corporation

Ei tiedossa

RSN

Swazimaa

Scan Air Charter Ltd

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Swazimaa

Swazi Express Airways

Ei tiedossa

SWX

Swazimaa

Swaziland Airlink

Ei tiedossa

SZL

Swazimaa


(1)  Liitteessä A mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Hewa Bora Airways saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää liitteessä B mainittua poikkeusluvan saanutta ilma-alusta.


LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA YHTEISÖSSÄ RAJOITETAAN (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

Ilma-alustyyppi

Rekisteritunnus ja, jos saatavilla, sarjanumero

Rekisteröintivaltio

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorit

Koko kalusto, paitsi:

LET 410 UVP

Koko kalusto, paitsi:

D6-CAM (851336)

Komorit

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudan

Koko kalusto, paitsi:

IL-76

Koko kalusto, paitsi:

ST-EWX (sarjanumero 1013409282)

Sudan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongon demokraattinen tasavalta

Koko kalusto, paitsi:

L-1011

Koko kalusto, paitsi:

9Q-CHC (sarjanumero 193H-1209)

Kongon demokraattinen tasavalta


(1)  Liitteessä B mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Hewa Bora Airways saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittua poikkeusluvan saanutta ilma-alusta.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/40


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä lokakuuta 2006,

turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä koskevan keskinäisen tiedottamisjärjestelmän käyttöönotosta

(2006/688/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Marraskuun 4 päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen lujittamiseen tähtäävän monivuotisen ohjelman eli niin sanotun Haagin ohjelman, jossa kehotetaan kehittämään yhteisen turvapaikka-, maahanmuutto-, viisumi- ja rajapolitiikan toista vaihetta, joka alkoi 1 päivänä toukokuuta 2004 ja joka perustuu muun muassa läheisempään käytännön yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä sekä tehostettuun tietojenvaihtoon.

(2)

Yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittäminen Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta lähtien on johtanut jäsenvaltioiden toimintalinjojen keskinäisen riippuvuuden lisääntymiseen tämän politiikan alalla, minkä vuoksi kansallisten toimintalinjojen koordinointi aikaisempaa enemmän on ratkaisevaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen lujittamiseksi.

(3)

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehotti 14 päivänä huhtikuuta 2005 pidetyn istuntonsa päätelmissä perustamaan jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta vastaavien viranomaisten keskinäisen tietojärjestelmän. Lähtökohtana on tarve ilmoittaa toimenpiteistä, joiden katsotaan voivan vaikuttaa merkittävästi moniin jäsenvaltioihin tai koko Euroopan unioniin, ja mahdollistavan jäsenvaltioiden ja komission välisen näkemystenvaihdon, jos joku näistä sitä pyytää.

(4)

Tiedottamisjärjestelmän olisi perustuttava yhteisvastuullisuuteen, avoimuuteen ja keskinäiseen luottamukseen ja sen olisi tarjottava joustava, nopea ja epäbyrokraattinen Euroopan unionin tason kanava tietojen ja näkemysten vaihtamiseksi kansallisista turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyvistä toimenpiteistä.

(5)

Tätä päätöstä sovellettaessa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä toimenpiteitä, joiden katsotaan voivan vaikuttaa merkittävästi moniin jäsenvaltioihin tai koko Euroopan unioniin, voivat olla poliittiset aikomukset, pitkän aikavälin ohjelmasuunnittelu, säädösehdotukset ja annetut säädökset, sellaiset korkeimpien tuomioistuinten lainvoimaiset päätökset, joissa sovelletaan tai tulkitaan huomattavan moniin henkilöihin vaikuttavia kansallisen lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä ja hallinnollisia päätöksiä.

(6)

Asiaan liittyvät tiedot olisi toimitettava viimeistään, kun kyseinen toimenpide tulee julkiseksi. Jäsenvaltioita kannustetaan kuitenkin välittämään tiedot mahdollisimman varhain.

(7)

Tehokkuuteen ja tiedon saatavuuteen liittyvistä syistä www-pohjaisen verkon pitäisi olla keskeinen osa tiedottamisjärjestelmää, joka koskee turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä kansallisia toimenpiteitä.

(8)

Www-pohjaisen verkon välityksellä tapahtuvaa kansallisia toimenpiteitä koskevien tietojen vaihtoa tulisi täydentää mahdollisuudella näitä toimenpiteitä koskevaan näkemystenvaihtoon.

(9)

Tällä päätöksellä perustettu tiedottamisjärjestelmä ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta pyytää milloin tahansa, että neuvostossa järjestetään kansallisia toimenpiteitä koskevia tapauskohtaisia keskusteluja neuvoston työjärjestyksen mukaisesti.

(10)

Koska tämän päätöksen tavoitteita – turvallista tietojen- ja näkemystenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä – ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan tämän päätöksen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimia perustamissopimuksen 5 artiklassa olevan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(11)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(12)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä päätöksellä otetaan käyttöön keskinäinen tietojenvaihtojärjestelmä, joka koskee sellaisia kansallisia turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi moniin jäsenvaltioihin tai koko Euroopan unioniin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu järjestelmä antaa mahdollisuuden valmistella näitä toimenpiteitä koskevaa näkemystenvaihtoa ja keskustelua.

2 artikla

Ilmoitettavat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tietoja turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyvistä toimenpiteistä, joita ne aikovat toteuttaa tai ovat hiljattain toteuttaneet, kun nämä toimenpiteet ovat julkisia ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi moniin jäsenvaltioihin tai koko Euroopan unioniin.

Kyseiset tiedot on toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään, kun ne tulevat julkisiksi. Tämä kohta ei rajoita yksittäiseen toimenpiteeseen mahdollisesti sovellettavia luottamuksellisuuden ja tietosuojan vaatimuksia.

Kukin jäsenvaltio vastaa sen arvioinnista, voivatko sen kansalliset toimenpiteet vaikuttaa merkittävästi moniin jäsenvaltioihin tai koko Euroopan unioniin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot välitetään 3 artiklassa tarkoitetun verkon välityksellä tähän päätökseen liitetyn raportointilomakkeen avulla.

3.   Komissio tai jokin jäsenvaltio voi pyytää lisätietoja toisen jäsenvaltion verkon kautta välittämistä tiedoista. Asianomaisen jäsenvaltion on tällöin annettava kyseiset lisätiedot kuukauden kuluessa.

Tämän kohdan mukaista lisätietopyyntöä ei voi esittää tiedoista, jotka koskevat sellaisia korkeimpien tuomioistuinten lainvoimaisia päätöksiä, joissa sovelletaan tai tulkitaan kansallisen lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä.

4.   Jäsenvaltiot voivat käyttää 3 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta antaa lisätietoja myös antaakseen oma-aloitteisesti tai komission tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä tietoja toimenpiteistä, joita 1 kohdan mukainen velvoite ei koske.

3 artikla

Verkko

1.   Tässä päätöksessä tarkoitettu tietojenvaihtoverkko on www-pohjainen.

2.   Komissio vastaa verkon kehittämisestä ja hallinnosta, mukaan lukien verkon rakenne, sisältö ja käyttöoikeudet. Verkon tulee sisältää asianmukaiset toimenpiteet kaikkien tai joidenkin sen sisältämien tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

3.   Verkko toteutetaan käytännössä siten, että komissio käyttää yhteisön puitteissa Euroopan laajuiseen viranomaisten telemaattiseen tietojenvaihtoverkkoon kuuluvaa teknistä alustaa.

4.   Verkkoon sisällytetään erityistoiminto, jonka avulla komissio ja jäsenvaltiot voivat pyytää yhdeltä tai useammalta jäsenvaltiolta joko 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ilmoitettuja toimenpiteitä koskevia lisätietoja tai 2 artiklan 4 kohdan mukaisia muita tietoja.

5.   Jäsenvaltiot nimeävät kansalliset yhteystahot, joilla on verkon käyttöoikeudet, ja ilmoittavat ne komissiolle.

6.   Komissio tekee verkon kehittämisen kannalta tarpeellisia sopimuksia Euroopan yhteisön toimielinten kanssa ja julkisoikeudellisten laitosten kanssa, jotka on perustettu Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten nojalla tai Euroopan unionin puitteissa.

Komissio tiedottaa neuvostolle kaikista järjestelmän käyttöoikeutta koskevista pyynnöistä ja edellä tarkoitetuille toimielimille ja/tai laitoksille myönnetyistä käyttöoikeuksista.

4 artikla

Näkemysten vaihto, yleiskertomus ja ministeritason keskustelut

1.   Komissio laatii vuosittain yleiskertomuksen, joka sisältää yhteenvedon tärkeimmistä jäsenvaltioiden välittämistä tiedoista. Jäsenvaltiot osallistuvat komission kanssa yleiskertomuksen valmistelutyöhön ja yhteistä etua koskevien kysymysten määrittämiseen; valmistelutyöhön voi kuulua koko raportointikauden aikana järjestettäviä teknisiä kokouksia näkemysten vaihtamiseksi jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa 2 artiklan nojalla annetuista tiedoista.

Yleiskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.   Komission laatima yleiskertomus toimii perustana kansallisia turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkoja koskevalle ministeritason keskustelulle, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta pitää neuvostossa tapauskohtaisia keskusteluja.

5 artikla

Arviointi ja tarkistaminen

Komissio arvioi järjestelmän toimivuutta kahden vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin. Komissio ehdottaa tarvittaessa sen muuttamista.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä lokakuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. RAJAMÄKI


(1)  Lausunto annettu 3 päivänä toukokuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


LIITE

Image


Komissio

14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä lokakuuta 2006,

erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Romaniassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2005/710/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4321)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/689/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ryhtyi useisiin lintuinfluenssaa koskeviin suojatoimenpiteisiin sen jälkeen, kun erittäin patogeenisen H5N1-viruskannan aiheuttama lintuinfluenssan taudinpurkaus ilmeni Kaakkois-Aasiassa joulukuussa 2003; tällainen on esimerkiksi erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Romaniassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä 13 päivänä lokakuuta 2005 tehty komission päätös 2005/710/EY (3).

(2)

Päätöksessä 2005/710/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on keskeytettävä elävän siipikarjan, sileälastaisten lintujen, tarhattujen ja luonnonvaraisten riistalintujen sekä näiden lajien siitosmunien ja tiettyjen linnuista saatujen muiden tuotteiden tuonti koko Romanian alueelta.

(3)

Romania on nyt toimittanut komissiolle lintuinfluenssatilannetta koskevia lisätietoja, joista käy ilmi, että uusia taudinpurkauksia ei ole havaittu maassa 7 päivän kesäkuuta 2006 jälkeen.

(4)

Kyseiset tiedot huomioon ottaen on aiheellista rajata päätöksessä 2005/710/EY säädetty tuonnin keskeytys koskemaan tiettyjä Romanian alueita, joissa taudin välitön uhka on edelleen olemassa.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2005/710/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/710/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1); oikaisu (EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1).

(3)  EUVL L 269, 14.10.2005, s. 42. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/435/EY (EUVL L 173, 27.6.2006, s. 31).


LIITE

”LIITE

Edellä olevassa 1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut Romanian alueen osat:

A   OSA

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Alueen osan kuvaus

RO

Romania

Romanian koko alue


B   OSA

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Alueen osan kuvaus

RO

Romania

Seuraavat Romanian maakunnat:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Neamt

Olt

Prahova

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea”


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä lokakuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kristallilasin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4789)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/690/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/95/EY mukaan komission on laadittava arvio tietyistä vaarallisista aineista, jotka on kielletty kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Kristallilasia käytetään yhä enemmän sähkö- ja elektroniikkalaitteiden koristelussa. Koska kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä joulukuuta 1969 annetussa neuvoston direktiivissä 69/493/ETY (2) säädetään kristallilasissa käytettävästä lyijyn määrästä ja lyijyn korvaaminen kristallilasissa on tästä syystä teknisesti mahdotonta, ei voida välttää vaarallisten aineiden käyttöä mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa erityismateriaaleissa ja -komponenteissa. Tästä syystä kyseiset materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle.

(3)

Joidenkin tiettyihin erityismateriaaleihin tai -komponentteihin liittyvien kiellon soveltamista koskevien poikkeusten olisi oltava tarkoin rajattuja, jotta tietyt vaaralliset aineet voidaan asteittain poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö mainituissa laitteissa tulee jossain vaiheessa olemaan vältettävissä.

(4)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kukin liitteessä mainittu vapaus on tarkistettava vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta.

(5)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/95/EY olisi muutettava.

(6)

Komissio on kuullut asianomaisia osapuolia direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (3) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2002/95/EY liitteeseen 29 kohta seuraavasti:

”29.

Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY (4) liitteessä I (luokat 1, 2, 3 ja 4) määritellyssä kristallilasissa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/310/EY (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

(4)  EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.”


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä lokakuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn ja kadmiumin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4790)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/691/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/95/EY mukaan komission on laadittava arvio tietyistä vaarallisista aineista, jotka on kielletty kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Tietyt lyijyä ja kadmiumia sisältävät materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle, koska näiden vaarallisten aineiden käyttöä näissä tietyissä materiaaleissa ja komponenteissa ei tällä hetkellä voida välttää tai koska korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat ovat luultavasti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt. Tämän päätöksen liitteessä luetellut poikkeukset myönnetään teknisten asiantuntijoiden suorittaman tarkistusprosessin perusteella. Asiantuntijat ottavat työssään huomioon tutkimuksista, sidosryhmiltä ja muista tieteellisistä/teknisistä lähteistä saatavat todisteet. Tarkistuksessa päädyttiin siihen, että näiden aineiden poistaminen tai korvaaminen on edelleen teknisesti tai tieteellisesti mahdotonta toteuttaa.

(3)

Joidenkin tiettyihin erityismateriaaleihin tai -komponentteihin liittyvien kiellon soveltamista koskevien poikkeusten olisi oltava tarkoin rajattuja, jotta tietyt vaaralliset aineet voidaan asteittain poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö mainituissa laitteissa tulee jossain vaiheessa olemaan vältettävissä.

(4)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kukin liitteessä mainittu vapaus on tarkistettava vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta.

(5)

Direktiivi 2002/95/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(6)

Komissio on kuullut asianomaisia osapuolia direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/310/EY (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.


LIITE

Lisätään direktiivin 2002/95/EY liitteeseen seuraavat 21–27 kohdat:

”21.

Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään borosilikaattilasin emaloinnissa.

22.

Lyijy epäpuhtautena kuituoptisissa viestintäjärjestelmissä käytettävissä RIG (rare earth iron garnet) Faraday-rotaattoreissa.

23.

Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-johdinkehystä sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään kuparista johdinkehystä.

24.

Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden PTH- (plated through hole) juotoksissa.

25.

Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä kerroksessa, elektrodeissa (buselectrode, address electrode) black stripe -heijastuksenestossa, barrier rib pastassa, sintratuissa liitoksissa (seal frit), sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa).

26.

Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) lamppujen lasikuvuissa.

27.

Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien muuntimien juotoksissa.”


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/50


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä lokakuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kuudenarvoisen kromin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4791)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/692/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/95/EY mukaan komission on laadittava arvio tietyistä vaarallisista aineista, jotka on kielletty kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Tietyt kuudenarvoista kromia sisältävät materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle, koska näiden vaarallisten aineiden käyttöä näissä erityismateriaaleissa ja -komponenteissa ei tällä hetkellä voida välttää tai koska korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat ovat luultavasti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt. Poikkeus myönnetään teknisten asiantuntijoiden suorittaman tarkistusprosessin perusteella. Asiantuntijat ottavat työssään huomioon tutkimuksista, sidosryhmiltä ja muista tieteellisistä/teknisistä lähteistä saatavat todisteet. Tarkistuksessa päädyttiin siihen, että tämän aineen poistaminen tai korvaaminen on edelleen teknisesti tai tieteellisesti mahdotonta toteuttaa ennen 1 päivää heinäkuuta 2007. Vastaavasta romuajoneuvoja koskevasta poikkeuksesta säädetään direktiivissä 2000/54/EY.

(3)

Joidenkin tiettyihin erityismateriaaleihin tai -komponentteihin liittyvien kiellon soveltamista koskevien poikkeusten olisi oltava tarkoin rajattuja, jotta tietyt vaaralliset aineet voidaan asteittain poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö mainituissa laitteissa tulee jossain vaiheessa olemaan vältettävissä.

(4)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kukin liitteessä mainittu vapaus on tarkistettava vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta.

(5)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/95/EY olisi muutettava.

(6)

Komissio on kuullut asianomaisia osapuolia direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2002/95/EY liitteeseen 28 kohta seuraavasti:

”28.

Kuudenarvoinen kromi korroosionestopinnoitteena maalaamattomissa metallilevyissä ja -kiinnikkeissä, joita käytetään korroosionsuojauksena ja sähkömagneettisten häiriöiden suojauksena direktiivin 2002/96/EY luokkaan 3 (Tieto- ja teletekniset laitteet) kuuluvissa laitteissa. Poikkeus myönnetty 1 päivään heinäkuuta 2007 asti.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/310/EY (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2006,

päätöksen 2005/393/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee bluetongue-tautiin liittyviltä rajoitusvyöhykkeiltä tai niiden kautta tapahtuviin siirtoihin sovellettavia edellytyksiä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4813)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/693/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/75/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 8 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan, 12 artiklan ja 19 artiklan toisen kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2000/75/EY vahvistetaan säännöt bluetongue-taudin valvomiseksi ja toimenpiteet sen torjumiseksi yhteisössä; toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa suoja- ja valvontavyöhykkeiden perustaminen ja kielto siirtää eläimiä näiltä vyöhykkeiltä.

(2)

Lampaan bluetongue-tautiin liittyvistä suoja- ja valvontavyöhykkeistä sekä näiltä vyöhykkeiltä ja niiden kautta tapahtuviin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä 23 päivänä toukokuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/393/EY (2) säädetään niiden yleisten maantieteellisten alueiden rajaamisesta, joille jäsenvaltioiden on perustettava bluetongue-taudin osalta suoja- ja valvontavyöhykkeitä (jäljempänä ’rajoitusvyöhykkeet’).

(3)

Direktiivissä 2000/75/EY säädetään tietyistä rajoituksista, joita on sovellettava 20 kilometrin säteellä tartuntatilasta heti, kun bluetongue-viruksen esiintyminen tilalla on virallisesti varmistettu. Kyseiset rajoitukset sisältävät taudille alttiiden eläinten siirtojen kieltämisen tiloilta tai tiloille, jotka sijaitsevat edellä mainitulla säteellä tartuntatilasta (jäljempänä ’siirtokielto’). Direktiivissä säädetään poikkeuksista eläinten siirtokieltoon suojavyöhykkeellä.

(4)

Näin ollen on asianmukaista sallia siirtokiellon alaisilta tiloilta peräisin olevien eläinten siirto rajoitusvyöhykkeellä teurastamoon suoritettavaa välitöntä kuljetusta varten. Päätöstä 2005/393/EY olisi tämän vuoksi muutettava kyseisten siirtojen sallimiseksi.

(5)

Kun otetaan huomioon tietyt tuotantomenetelmät, on lisäksi vahvistettava erityiset edellytykset virustartuntariskin minimoimiseksi silloin, kun siirtokiellon alaisilta tiloilta peräisin olevat eläimet siirretään rajoitusvyöhykkeellä erityisille tiloille, joilta kyseiset eläimet saa siirtää ainoastaan teurastettaviksi. On aiheellista muuttaa myös päätös 2005/393/EY kyseisten edellytysten vahvistamiseksi.

(6)

Päätöksen 2005/393/EY 4 artiklassa säädetään tällä hetkellä, että kun kyse on eläinten kotimaisista siirroista rajoitusvyöhykkeeltä välitöntä teurastusta varten saman jäsenvaltion alueella, toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksen poisvientikiellosta tapauskohtaisen riskiarvioinnin perusteella ja tiettyjen edellytysten täyttyessä. Kyseisessä säännöksessä ei kuitenkaan edellytetä tällä hetkellä, että poisvientikiellosta myönnettävien poikkeuksien on oltava yhteydessä riskiarvioinnin positiiviseen tulokseen. On tarkoituksenmukaista ja avoimempaa edellyttää, että kyseiset poikkeukset myönnetään riskiarvioinnin positiivisen tuloksen seurauksena.

(7)

Poikkeus, joka voidaan myöntää poisvientikiellosta rajoitusvyöhykkeeltä yhteisön sisäistä kauppaa varten siirrettävien eläinten osalta, ja josta säädetään tällä hetkellä päätöksen 2005/393/EY 5 artiklan 1 kohdassa, sisältää eläinten terveyttä koskevat edellytykset tilalle suoritettavien kotimaisten siirtojen osalta kyseisen päätöksen 3 artiklan mukaisesti ja määränpäänä olevan jäsenvaltion siirrolle ennakolta antaman suostumuksen.

(8)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista, että päätöksen 2005/393/EY 4 artiklassa vahvistettuja eläinten terveyttä koskevia edellytyksiä, jotka koskevat poikkeusta poisvientikiellosta teurastusta varten tehtävien kotimaisten siirtojen osalta, yhdessä määränpäänä olevan jäsenvaltion siirrolle ennakolta antaman suostumuksen kanssa, sovelletaan myös poikkeukseen poisvientikiellosta toisessa jäsenvaltiossa välittömästi teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten osalta.

(9)

Päätöksen 2005/393/EY liitteen II säännösten, jotka koskevat bluetongue-taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien elävien eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirtoja rajoitusvyöhykkeiltä, olisi oltava Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön 2.2.13 luvussa vahvistettujen edellytysten mukaisia.

(10)

Sellaisen yhteisön sisäisen pakastetun siemennesteen kaupan osalta, joka noudattaa päätöksen 2005/393/EY liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä, ei olisi edellytettävä määränpäänä olevan jäsenvaltion siirrolle ennakolta antamaa suostumusta, koska keruun jälkeen suoritettavilla testeillä voidaan varmuudella osoittaa, ettei tautia esiinny luovuttajaeläimillä.

(11)

Ranska ja Saksa ilmoittivat komissiolle, että kyseisiä jäsenvaltioita koskevaa rajoitusvyöhykettä on tarpeen mukauttaa. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöksen 2005/393/EY liite I.

(12)

Sen vuoksi päätös 2005/393/EY olisi muutettava.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/393/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Poikkeus siirtokiellosta

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2000/75/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, seuraavat eläimet vapautetaan siirtokiellosta:

a)

eläimet, jotka on tarkoitus kuljettaa välittömästi teurastamoihin, jotka sijaitsevat lähetystilaa ympäröivällä rajoitusvyöhykkeellä;

b)

eläimet, jotka on tarkoitus siirtää tilalle, joka sijaitsee lähetystilaa ympäröivällä rajoitusvyöhykkeellä; ja

i)

20 kilometrin säteellä tartuntatilasta; tai

ii)

tartuntatilaa ympäröivän 20 kilometrin säteen ulkopuolella sillä edellytyksellä, että

tätä varten on saatu ennakkosuostumus lähtö- ja määräpaikan toimivaltaisilta viranomaisilta, joiden edellyttämiä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia toimenpiteistä bluetongue-viruksen leviämistä vastaan ja eläinten suojelemisesta vektorihyönteisiltä noudatetaan; tai

taudinaiheuttajan tunnistustesti on tehty liitteessä II olevan A osan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti; tulosten on oltava negatiivisia, ja testi on tehtävä näytteestä, joka on otettu 48 tunnin kuluessa siirrosta kyseiseltä eläimeltä, joka on täytynyt suojata vektorihyönteisiltä vähintään siitä ajankohdasta alkaen, jona näyte on otettu, ja jota ei ole saanut siirtää määräpäänä olevalta tilalta lukuun ottamatta välitöntä siirtoa teurastamoon.”

2)

Korvataan 3 artiklan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Kun rajoitusvyöhykkeen epidemiologisesti merkityksellisellä alueella on kulunut yli 40 päivää siitä päivästä, jolloin vektorihyönteisten toiminta pysähtyi, toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeuksia poisvientikiellosta kotimaisille siirroille seuraavien eläinten osalta:”

3)

Korvataan 4 artiklan johdantokappale ja a kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Kun kyse on eläinten siirtämisestä rajoitusvyöhykkeeltä välitöntä teurastusta varten saman jäsenvaltion alueella, toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeuksen poisvientikiellosta seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

tapauskohtaisesti on arvioitu riski eläinten joutumisesta vektorihyönteisten kanssa kosketuksiin teurastamoon kuljetuksen aikana, ja arvioinnista on saatu positiivinen tulos; tällöin on otettava huomioon seuraavat seikat:”

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksen poisvientikiellosta eläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirtämiselle rajoitusvyöhykkeiltä yhteisön sisäistä kauppaa varten seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

eläimet, niiden siemenneste, munasolut ja alkiot täyttävät 3 tai 4 artiklassa säädetyt edellytykset; ja

b)

lukuun ottamatta pakastettua siemennestettä, määränpäänä oleva jäsenvaltio antaa siirrolle ennakolta suostumuksensa.”

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tätä artiklaa ei sovelleta eläinten siirtoon, joka tehdään 2 a artiklassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.”

5)

Muutetaan liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 130, 24.5.2005, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/633/EY (EUVL L 258, 21.9.2006, s. 7).


LIITE

I.   Muutetaan päätöksen 2005/393/EY liite I seuraavasti:

1.

Korvataan Saksaa koskeva vyöhykkeeseen F (serotyyppi 8) kuuluvien rajoitusvyöhykkeiden luettelo seuraavasti:

”Saksa:

Hessen

Koko alue

Niedersachsen

Landkeis Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

Landkreis Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Landkreis Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Region Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

Landkreis Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer: Moormerland; Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland; Brinkum, Nortmoor, Filsum; Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

Landkreis Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

Landkreis Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Schaumburg

Landkreis Vechta

Nordrhein-Westfalen

Koko alue

Rheinland-Pfalz

Koko alue

Saarland

Koko alue”

2.

Korvataan Ranskaa koskeva vyöhykkeeseen F (serotyyppi 8) kuuluvien rajoitusvyöhykkeiden luettelo seuraavasti:

”Ranska:

Suojavyöhyke:

Ardennes

Aisne: arrondissementit Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

Marne: arrondissementit Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

Meurthe-et-Moselle: arrondissement Briey

Meuse

Moselle: arrondissementit Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

Nord

Pas-de-Calais

Somme: arrondissement Péronne

Valvontavyöhyke:

Aube

Aisne: arrondissement Château-Thierry

Marne: arrondissement Epernay

Haute-Marne: arrondissementit Saint-Dizier, Chaumont

Meurthe-et-Moselle: arrondissementit Toul, Nancy, Lunéville

Moselle: arrondissementit Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

Oise: arrondissementit Clermont, Compiègne, Senlis

Seine-et-Marne: arrondissementit Meaux, Provins

Somme: arrondissementit Abbeville, Amiens, Montdidier

Vosges: arrondissement Neufchâteau”

II.   Korvataan päätöksen 2005/393/EY liite II seuraavasti:

”LIITE II

(3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut)

A.   Elävät märehtijät

1.   Elävät märehtijät on täytynyt suojata ennen lähetystä niiltä Culicoïdes-lajin hyönteisiltä, jotka voivat todennäköisesti toimia bluetongue-viruksen vektorihyönteisinä, vähintään

a)

60 päivän ajan; tai

b)

28 päivän ajan, ja niille on täytynyt tehdä kyseisen ajanjakson aikana OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti bluetongue-taudin virusryhmän vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi, jonka tulosten on oltava negatiivisia; testi on tehtävä vähintään 28 päivää vektorihyönteisiltä suojaamisen alkamisen jälkeen; tai

c)

14 päivän ajan, ja niille on täytynyt tehdä kyseisen ajanjakson aikana OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti taudinaiheuttajan tunnistustesti, jonka tulosten on oltava negatiivisia; testi on tehtävä vähintään 14 päivää vektorihyönteisiltä suojaamisen alkamisen jälkeen.

2.   Elävät märehtijät on täytynyt suojata Culicoïdes-lajin hyönteisiltä määräpaikkaan kuljetuksen aikana.

B.   Märehtijöiden siemenneste

1.   Siemennesteen on oltava peräisin luovuttajaeläimistä,

a)

jotka on suojattu niiltä Culicoïdes-lajin hyönteisiltä, jotka voivat todennäköisesti toimia bluetongue-taudin vektorihyönteisinä, vähintään 60 päivän ajan ennen siemennesteen keruuta sekä keruun ajan; tai

b)

joille on tehty OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti bluetongue-taudin virusryhmän vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi, jonka tulosten on oltava negatiivisia; testi on tehtävä vähintään joka 60. päivä koko keruun ajan ja 21–60 päivän kuluttua viimeisestä keruusta; tai

c)

joille on tehty OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti taudinaiheuttajan tunnistustesti, jonka tulokset ovat negatiivisia, verinäytteistä, jotka on otettu

i)

keruun aloittamisen ja viimeisen keruun aikana; ja

ii)

siemennesteen keruun aikana:

vähintään joka 7. päivä (viruksen isolaatiotesti) tai

vähintään joka 28. päivä (polymeraasiketjureaktiotesti).

2.   Tuore siemenneste voi olla peräisin urospuolisilta luovuttajaeläimiltä, jotka on suojattu Culicoïdes-lajin hyönteisiltä vähintään 30 päivän ajan ennen siemennesteen keruun aloittamista ja sen aikana; ja joille on tehty

a)

serologinen testi OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti bluetongue-taudin virusryhmän vasta-aineiden osoittamiseksi; tulosten on oltava negatiivisia, ja testi on tehtävä vähintään joka 28. päivä koko keruuajan sekä 28 päivän kuluttua viimeisestä keruusta; tai

b)

taudinaiheuttajan tunnistustesti, jonka tulokset ovat negatiivisia, OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti verinäytteistä, jotka on otettu

i)

keruun aloittamisen ja viimeisen keruun aikana sekä 7 päivän kuluttua viimeisestä keruusta; ja

ii)

siemennesteen keruun aikana:

vähintään joka 7. päivä (viruksen isolaatiotesti), tai

vähintään joka 28. päivä (polymeraasiketjureaktiotesti).

3.   Pakastettu siemenneste voi olla peräisin urospuolisilta luovuttajaeläimiltä, joille on tehty OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti serologinen testi bluetongue-taudin virusryhmän vasta-aineiden osoittamiseksi; tulosten on oltava negatiivisia, ja testi on tehtävä 21–30 päivän kuluttua siemennesteen keruusta pakollisen varastointiajanjakson aikana direktiivin 88/407/ETY (1) liitteessä C olevan 1 kohdan f alakohdan tai direktiivin 92/65/EY (2) liitteessä D olevan III luvun g kohdan mukaisesti.

4.   Naaraspuolisia märehtijöitä on tarkkailtava niiden alkuperätilalla vähintään 28 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on keinosiemennetty 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tuoreella siemennesteellä.

C.   Märehtijöiden munasolut ja alkiot

1.   Nautaeläinten in vivo -tuotetut alkiot on kerättävä direktiivin 89/556/ETY (3) mukaisesti.

2.   Muiden märehtijöiden kuin nautojen in vivo -tuotettujen alkioiden ja in vitro -tuotettujen naudan alkioiden on oltava peräisin naaraspuolisilta luovuttajaeläimiltä, jotka on

a)

suojattu niiltä Culicoïdes-lajin hyönteisiltä, jotka voivat todennäköisesti toimia bluetongue-taudin vektorihyönteisinä, vähintään 60 päivän ajan ennen alkioiden/munasolujen keruuta sekä keruun ajan; tai

b)

joille on tehty OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti bluetongue-taudin virusryhmän vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi, jonka tulosten on oltava negatiivisia; testi on tehtävä 21–60 päivän kuluttua alkioiden/munasolujen keruusta; tai

c)

joille on tehty OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti taudinaiheuttajan tunnistustesti, jonka tulokset ovat negatiivisia, verinäytteestä, joka on otettu alkioiden/munasolujen keruupäivänä.


(1)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1.”


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/59


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2006,

eräässä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneessa meijerissä valmistetun juustomassan markkinoille saattamisen kieltämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4877)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/694/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun on ilmeistä, että elintarvikkeesta aiheutuu todennäköisesti vakava riski ihmisen terveydelle eikä tällaista riskiä voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä, komission on asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti keskeytettävä kyseisen elintarvikkeen markkinoille saattaminen tai käyttäminen ja toteutettava muut aiheelliset tilapäiset toimenpiteet.

(2)

Elintarvikkeita koskevista hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (2) säädetään elintarvikealan toimijoita koskevista, elintarvikehygieniaan liittyvistä yleisistä säännöistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (3) säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä. Asetuksessa vahvistetaan markkinoille saatettavia ja niin ollen meijerituotteiden valmistukseen käytettäviä raaka-aineita koskevat vaatimukset. Kyseisissä säännöissä ”meijerituotteilla” tarkoitetaan raakamaidon jalostuksen tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena syntyneitä jalostettuja tuotteita.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun III osan 4 kohdassa vahvistetaan raakamaidon tuottamista ja markkinoille saattamista koskevat vaatimukset. Kyseisten määräysten mukaan elintarvikealan toimijat maitoalalla eivät saa saattaa markkinoille raakamaitoa, joka sisältää mikrobilääkejäämiä sellaisia määriä, jotka ylittävät yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (4) liitteissä I ja III säädetyt tasot.

(4)

Maito, joka ei täytä vaatimuksia, on hävitettävä eläimistä saatavien sivutuotteiden luokkaan 2 kuuluvana aineksena muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (5) mukaisesti.

(5)

Vaatimusten noudattamiseksi elintarvikealan toimijoiden maitoalalla on toteutettava nopeat seulontatestit maidolle ennen sen saattamista markkinoille. Testien tarkoituksena on havaita mikrobilääkejäämät, ja testit on suunniteltu siten, että ne antavat positiivisen tuloksen jäämien ollessa lähellä sallittua enimmäismäärää mutta eivät ilmoita elintarvikkeessa olevien jäämien määrää. Näin ollen vain sellaisella testillä, joka tunnistaa ja ilmaisee mikrobilääkejäämät määrällisesti, voidaan osoittaa, että jäämien enimmäismäärä ei ylity. Ellei kyseistä vahvistavaa testiä toteuteta, seulontatestissä positiivisen tuloksen antavaa maitoa ei pidetä turvallisena.

(6)

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 31 päivästä toukokuuta13 päivään kesäkuuta 2006 Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tekemän tarkastusmatkan aikana saatiin toistuvasti todisteita siitä, että raakamaitoa, joka ei täyttänyt hygieniavaatimuksia, saatettiin markkinoille ja toimitettiin hyväksyttyyn elintarvikealan tuotantolaitokseen, jossa valmistetaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja meijerituotteita.

(7)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto teki 9 päivänä kesäkuuta 2006 tarkastuskäynnin tuotantolaitokseen Bowland Dairy Products Limited, joka sijaitsee osoitteessa Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA (jäljempänä ’Bowland’) ja jonka toimiluvan numero on UK PE 023. Komission saamien tietojen mukaan kyseinen tuotantolaitos vie käytännöllisesti katsoen kaiken tuottamansa juustomassan muihin jäsenvaltioihin.

(8)

Tarkastuskäynnillä ilmeni, että juustomassan valmistuksen raaka-aineisiin kuului Yhdistyneiden kuningaskuntien suurimpien maidonkerääjien toimittamaa raakamaitoa, jonka luokitusta oli alennettu esimerkiksi seuraavista syistä: Seulontatestin perusteella havaittuja mikrobilääkejäämiä, maidon ja veden sekoitusta seurauksena putkien puhdistuksesta meijereissä pesu- ja desinfiointiaineilla (”interface milk”), väriaineiden aiheuttamaa saastumista, ylikuumennettua kulutusmaitoa vähittäisliikkeistä kerätyissä pakkauksissa. Tuotantolaitoksen asiakirjojen luokituksissa kyseisen maidon oli vaihdellen todettu olevan ”markkinoilta poistettavaa maitoa”, ”jätemaitoa”, ”ihmisravinnoksi kelpaamatonta maitoa” tai maitoa, jonka analyysitodistuksista ilmeni, missä suhteessa maito ei täyttänyt vaatimuksia.

(9)

Tarkastuskäynnillä kävi lisäksi ilmi, että toinen käsittelyvaihe kuului vaatimuksia vastaamattoman homeisen tai vieraita aineita – esimerkiksi kumihansikkaita – sisältävän juuston tyhjiöpakkaamiseen. Tuotantolaitoksen asiakirjojen mukaan kyseinen aines luokiteltiin vaihtelevasti ”jätteeksi”, ”pilaantuneeksi juustoksi” tai ”lattiajätteeksi”.

(10)

Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikestandardivirasto (Food Standards Agency) teki 20 päivänä kesäkuuta 2006 tarkastuksen Bowlandin tiloissa. Laitos ei tällöin ollut toiminnassa. Juustomassan tuotanto käynnistettiin uudelleen 26 päivänä kesäkuuta 2006.

(11)

Kesäkuun 9 päivänä 2006 tehdyn tarkastuskäynnin jälkeen komissio on toistuvasti ilmaissut Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille huolensa kyseisen käytännön aiheuttamista riskeistä ihmisten terveydelle ja neuvotellut useissa yhteyksissä viranomaisten kanssa tilanteen arviointiin liittyvistä teknisistä kysymyksistä. Niinpä komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tapasivat 4 päivänä heinäkuuta 2006 ja kävivät audioneuvottelun 18 päivänä heinäkuuta 2006. Toinen audioneuvottelu järjestettiin 14 päivänä syyskuuta 2006, ja tähän osallistuivat myös yhteisön mikrobilääkejäämien vertailulaboratorion edustajat. Neuvottelujen seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat komisisolle 15 päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä tarkistaneensa kantansa testeihin, minkä perusteella komissio uskoi viranomaisten toteuttavan vaaditut toimenpiteet viipymättä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

(12)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto teki toisen tarkastuskäynnin Bowlandin tuotantolaitokseen 26–27 päivänä syyskuuta 2006 tutkiakseen uudet toimintamenettelyt, jotka oli otettu käyttöön elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston ensimmäisen tarkastuskäynnin ja elintarvikestandardiviraston tarkastuksen jälkeen. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastajat totesivat, että Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 26 päivän kesäkuuta 2006 jälkeen tarkastaneet paikan päällä, että Bowlandille ilmoitettuja toimintaehtoja on noudatettu. Uusien ongelmien lisäksi – esimerkkinä maitopakkausten epähygieeninen mekaaninen harjaus – tarkastuskäynnillä osoittautui myös, että tuotantolaitos käyttää edelleen maitoa, joka ei täytä yhteisön lainsäädännössä asetettuja hygieniavaatimuksia. Erityisesti todettiin, että yritys vastaanottaa ja käyttää edelleen maitoa, jossa on ennen markkinoille saattamista tehdyissä testauksissa havaittu mikrobilääkejäämiä, eikä ole osoitettu että jäämät jäisivät alle asetuksessa (ETY) N:o 2377/90 säädettyjen enimmäisrajojen.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on pantava elintarvikelainsäädäntö täytäntöön sekä seurattava ja valvottava, että kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivat elintarvike- ja rehualan toimijat noudattavat elintarvikelainsäädännön vaatimuksia. Tämän vuoksi niiden on ylläpidettävä virallisen valvonnan järjestelmää muine olosuhteiden edellyttämine toimintoineen mukaan luettuna tiedottaminen elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuudesta ja riskeistä, elintarvike- ja rehuturvallisuuden valvonta ja muut tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikkiin vaiheisiin kuuluvat toiminnat.

(14)

Tähän tapaukseen liittyvien tosiasioiden perusteella on selvää, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat toistuvasti laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa. Näin ollen komissio aikoo lähikaikoina käynnistää perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn. Komissio aikoo myös toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi, jotta mahdollisimman pian varmistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten asianmukaiset valvontatoimet meijerialalla.

(15)

Toistaiseksi komission on kuitenkin välttämätöntä toteuttaa hätätoimenpiteet, jotta torutaan ihmisten terveyden välitön ja vakava uhka, jonka aiheuttavat yhteisön markkinoilla tällä hetkellä olevat Bowland-tuotantolaitoksesta peräisin olevat tuotteet.

(16)

Raakamaito, jonka sisältämät mikrobilääkejäämät ylittävät yhteisön lainsäädännössä vahvistetun enimmäismäärän, ei kelpaa ihmisten ravinnoksi eikä sen voida katsoa täyttävän turvallisuusvaatimuksia, koska enimmäismäärät perustuvat sellaiseen jäämien tyyppiin ja määrään josta ei katsota olevan toksisuusvaaraa ihmisten terveydelle. Eläinlääketieteessä käytettyjen vaikuttavien aineiden ominaisuuksien vuoksi huomioon on otettava aineiden pelkkien toksisten ominaisuuksien lisäksi (esim. teratogeeniset, mutageeniset tai karsinogeeniset vaikutukset) myös niiden farmaseuttiset ominaisuudet. Lisäksi huomattava osa (1–10 prosenttia) väestöstä on erittäin allergista penisilliinille, muille mikrobilääkkeille ja niiden metaboliiteille, ja saa hyvinkin pienistä pitoisuuksista allergisia reaktioita (iho-oireet, nokkosihottuma, astma tai anafylaktinen shokki).

(17)

Lisäksi elintarvikkeista eristettyjen eläintautibakteerien aiheuttama mikrobilääkeresistenssi on kasvava kansanterveysongelma. On selvää näyttöä siitä, että mikrobilääkkeiden käyttö tuotantoeläinten hoidossa kehittää resistenttejä bakteerikantoja eläimissä ja elintarvikkeissa sekä siitä, että ihmisten altistuminen resistenteille bakteereille on vaaraksi ihmisten terveydelle. Tutkimusten mukaan elintarvikereitti on resistenttien bakteerien tärkein siirtymäväylä tuotantoeläimistä ihmisiin.

(18)

Vakava riski ihmisten terveydelle on todennäköisesti seurauksena Bowlandin tuotantolaitoksen menettelyn kaltaisesta tavasta käyttää edelleen maitoa, jossa on ennen markkinoille saattamista tehdyissä testauksissa havaittu mikrobilääkejäämiä, eikä ole osoitettu että jäämät jäisivät alle asetuksessa (ETY) N:o 2377/90 säädettyjen enimmäisrajojen. Kemialliset aineet kuten mikrobilääkkeet ja niiden metaboliitit eivät tuhoudu millään menetelmällä. Näin ollen Bowlandin kyseisiä aineita sisältävästä maidosta jalostamissa tuotteissa on pakostakin sellaisia jäämämääriä, jotka herättävät saman kysymyksen turvallisuudesta.

(19)

Jäsenvaltioiden huomiota kiinnitettiin asiaan useita kertoja, erityisesti elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksissa 18 päivänä heinäkuuta 2006 ja 18 päivänä syyskuuta 2006 sekä erityisessä työryhmän kokouksessa 7 päivänä syyskuuta 2006. Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa kannattivat komission arviota.

(20)

Komissio ilmoitti Bowlandille 4 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä aikomuksestaan toimittaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle päätösluonnos asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan perusteella. Bowland vastasi komissiolle 5 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä ja 6 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä sähköpostiviestillä. Bowland toisti kantansa mikrobilääkejäämistä maidossa eikä toimittanut lisäaineistoa, joka olisi osoittanut, että kyseisten tuotteiden aiheuttama riski kansanterveydelle olisi poistunut.

(21)

Tämän vuoksi komissio katsoo, ottaen erityisesti huomioon elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 26–27 päivänä syyskuuta 2006 tekemän viimeisen tarkastusmatkan tulokset sekä tuotteen markkinoinnin useissa jäsenvaltioissa, että riskiä ei voida tyydyttävästi hallita, ellei toteuteta yhteisön laajuisia toimenpiteitä, joihin kuuluu kielto saattaa markkinoille kyseisiä tuotteita. Ihmisten terveydelle aiheutuvan riskin vakavuuden vuoksi toimenpiteet on toteutettava välittömästi.

(22)

Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen heti kun on saatavana uusia tietoja, jotka osoittavat, että ihmisten terveys ei ole uhattuna, erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toteuttamien toimien vuoksi.

(23)

Komissio harkitsee lisätoimia, jos ilmenee, että samanlaisia menettelyjä on käytössä muissakin tuotantolaitoksissa.

(24)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä kaiken sellaisen juustomassan markkinoille saattaminen, jonka valmistajana on Bowland Dairy Products Limited, toimiluvan numero UK PE 23, osoite Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA, sekä jäljitettävä, vedettävä markkinoilta ja hävitettävä kaikki jäljellä olevat kyseisestä tuotantolaitoksesta peräisin olevat juustomassat.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3.)

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1. oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(4)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1231/2006 (EUVL L 225, 17.8.2006, s. 3).

(5)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 208/2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 25).


Oikaisuja

14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/62


Oikaistaan neuvoston päätös 73/391/ETY, tehty 3 päivänä joulukuuta 1973, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä

( Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 346, 17. joulukuuta 1973 )

Sivulla 208, 4 artiklan e alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa:

korvataan:

”—

luotosta maksettava korko,”

seuraavasti:

”—

luoton prosentuaalinen osuus,”


14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/62


Oikaistaan neuvoston päätös 76/641/ETY, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1976, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä tehdyn päätöksen 73/391/ETY muuttamisesta

( Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 223, 16. elokuuta 1976 )

Sivulla 26, päätöksen 73/391/ETY liitteessä I olevan A osan 4 kohdassa johdantolause:

korvataan:

”4.

Asennussopimus (tai rakennussopimus), jonka mukaan toimittajalla (tai urakoitsijalla) ei ole sopimusoikeudellista vastuuta vastaanottamisesta:”

seuraavasti:

”4.

Asennussopimus (tai rakennussopimus), jonka mukaan toimittajalla (tai urakoitsijalla) on sopimusoikeudellinen vastuu vastaanottamisesta:”