ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 260

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
21. syyskuu 2006


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

Neuvosto

 

*

EU–Tunisia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2006, tehty 28 päivänä heinäkuuta 2006, Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan nro 4 muuttamisesta

1

Pöytäkirja nro 4 käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

21.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/1


EU–TUNISIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2006,

tehty 28 päivänä heinäkuuta 2006,

Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan nro 4 muuttamisesta

(2006/612/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn, Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 1995 allekirjoitetun Eurooppa-sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen pöytäkirjassa nro 4 olevan 39 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirjassa nro 4 määrätään yhteisön ja Tunisian välisestä kahdenvälisestä alkuperäkumulaatiosta sekä yhteisön, Tunisian, Algerian ja Marokon välisestä alkuperän täyskumulaatiosta.

(2)

Kaupan kehittämiseksi ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi on suotavaa laajentaa kumulaatiojärjestelmää, jotta voidaan käyttää yhteisön, Bulgarian, Färsaarten, Islannin, Norjan, Romanian, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Turkin tai muun sellaisen maan alkuperäaineksia, joka osallistuu 27 ja 28 päivänä marraskuuta 1995 pidetyssä Euro–Välimeri-konferenssissa hyväksyttyyn Barcelonan julistukseen perustuvaan Euro–Välimeri-kumppanuuteen.

(3)

Jotta laajennettu kumulaatiojärjestelmä voidaan panna täytäntöön yksinomaan sellaisten maiden välillä, jotka ovat täyttäneet tarvittavat edellytykset, ja jotta vältytään tullien kiertämiseltä, on tarpeen ottaa käyttöön uusia määräyksiä, jotka koskevat alkuperän varmentamista.

(4)

Jotta laajennettu kumulaatiojärjestelmä voidaan panna täytäntöön ja jotta voidaan välttyä tullien kiertämiseltä, on tarpeen yhdenmukaistaa tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltämistä koskevat määräykset sekä pöytäkirjassa nro 4 alkuperäaseman saamisen edellytykseksi vahvistetut ei-alkuperäainesten valmistusta tai käsittelyä koskevat vaatimukset.

(5)

Laajennettu alkuperäkumulaatiojärjestelmä merkitsee, että asianomaisten maiden välisten etuuskohtelusopimuksien yhteydessä sovelletaan samoja alkuperäsääntöjä koskevia määräyksiä.

(6)

Päivänä, jona tämän päätöksen soveltaminen alkaa, matkalla tai varastoituina oleviin tavaroihin olisi sovellettava siirtymämääräyksiä, jotta ne voisivat hyötyä laajennetusta kumulaatiojärjestelmästä.

(7)

Kaupan helpottamiseksi ja hallinnollisten tehtävien yksinkertaistamiseksi on suotavaa sallia kaupan toimijoiden käyttää hankkijan pitkäaikaisilmoituksia.

(8)

On annettu Andorran ruhtinaskuntaa ja San Marinon tasavaltaa koskevat yhteiset julistukset, kun taas 1, 19, 33 ja 39 artiklaa koskevia yhteisiä julistuksia ei tarvitse pitää voimassa.

(9)

Tietyt tekniset muutokset ovat tarpeen tekstin eri kielitoisinnoissa ja niiden välillä esiintyvien eroavaisuuksien oikaisemiseksi.

(10)

Sopimuksen moitteettoman toiminnan vuoksi sekä käyttäjien ja tullihallintojen toiminnan helpottamiseksi on siten aiheellista sisällyttää kaikki kyseiset määräykset pöytäkirjan nro 4 uuteen tekstiin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan sopimuksen pöytäkirja nro 4, joka koskee käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä ja siihen liittyvät yhteiset julistukset tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 97, 30.3.1998, s. 2.


PÖYTÄKIRJA N:o 4

käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

SISÄLLYSLUETTELO

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

II OSASTO

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

3 artikla

Kumulaatio yhteisössä

4 artikla

Kumulaatio Tunisiassa

5 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

6 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

7 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

8 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

9 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

10 artikla

Sarjat

11 artikla

Neutraalit tekijät

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

12 artikla

Alueperiaate

13 artikla

Suora kuljetus

14 artikla

Näyttelyt

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

17 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamismenettely

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset

19 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

20 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

21 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

22 artikla

Kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen laatimisedellytykset

23 artikla

Valtuutettu viejä

24 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

25 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

26 artikla

Tuonti osalähetyksinä

27 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

27 a artikla

Hankkijan ilmoitus

28 artikla

Todistusasiakirjat

29 artikla

Alkuperäselvitysten, hankkijan ilmoitusten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

30 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

31 artikla

Euroina ilmaistut määrät

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

32 artikla

Keskinäinen avunanto

33 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

33 a artikla

Hankkijan ilmoitusten tarkastaminen

34 artikla

Riitojen ratkaiseminen

35 artikla

Seuraamukset

36 artikla

Vapaa-alueet

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

37 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

38 artikla

Erityisedellytykset

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

39 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

40 artikla

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset

Luettelo liitteistä

Liite I

Alkuhuomautukset liitteessä II olevaan luetteloon

Liite II

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

Liite IIIa

EUR.1-tavaratodistuksen ja EUR.1-tavaratodistushakemuksen mallit

Liite IIIb

EUR–MED-tavaratodistuksen ja EUR–MED-tavaratodistushakemuksen mallit

Liite IVa

Kauppalaskuilmoituksen teksti

Liite IVb

EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen teksti

Liite V

Hankkijan ilmoituksen malli

Liite VI

Hankkijan pitkäaikaisilmoituksen malli

Yhteiset julistukset

Yhteinen julistus Andorran ruhtinaskunnasta

Yhteinen julistus San Marinon tasavallasta

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

’valmistuksella’ kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimenpiteitä;

b)

’aineksella’ kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

c)

’tuotteella’ valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

d)

’tavaroilla’ sekä aineksia että tuotteita;

e)

’tullausarvolla’ tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta 1994 tehdyn sopimuksen (WTO:n sopimus tullausarvosta) mukaisesti määritettyä arvoa;

f)

’vapaasti tehtaalla -hinnalla’ sille yhteisössä tai Tunisiassa olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti tehtaalla -hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä;

g)

’ainesten arvolla’ valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä eikä voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista yhteisössä tai Tunisiassa maksettua hintaa;

h)

’alkuperäainesten arvolla’ tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti;

i)

’arvonlisäyksellä’ vapaasti tehtaalla -hintaa, josta on vähennetty kaikkien sellaisten käytettyjen ainesten tullausarvo, jotka ovat sellaisten 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen muiden maiden, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteita, tai jos tullausarvoa ei tiedetä eikä voida todeta, ensimmäinen todettavissa oleva aineksista yhteisössä tai Tunisiassa maksettu hinta;

j)

’ryhmillä’ ja ’nimikkeillä’ harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä pöytäkirjassa ’harmonoitu järjestelmä’ tai ’HS’, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit);

k)

ilmaisulla ’luokitellaan’ tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen;

l)

’lähetyksellä’ tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

m)

’alueilla’ myös aluevesiä.

II OSASTO

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään yhteisöstä peräisin olevina tuotteina eli yhteisön alkuperätuotteina:

a)

5 artiklan mukaiset yhteisössä kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu yhteisössä 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely;

c)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 4 mukaiset Euroopan talousalueen (ETA) alkuperätuotteet.

2.   Sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään Tunisiasta peräisin olevina tuotteina eli Tunisian alkuperätuotteina:

a)

5 artiklan mukaiset Tunisiassa kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

Tunisiassa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu Tunisiassa 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

3.   Mitä 1 kohdan c alakohdassa määrätään, sovelletaan vain, jos toisaalta Tunisian ja toisaalta ETA:n EFTA-valtioiden (Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä sovelletaan vapaakauppasopimusta.

3 artikla

Kumulaatio yhteisössä

1.   Tuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Bulgarian, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna) (1), Islannin, Norjan, Romanian, Turkin tai yhteisön alkuperäaineksia, edellyttäen että kyseisiä aineksia on yhteisössä valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

2.   Tuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Färsaarten tai minkä tahansa 27 ja 28 päivänä marraskuuta 1995 pidetyssä Euro–Välimeri-konferenssissa annettuun Barcelonan julistukseen perustuvaan Euro–Välimeri-kumppanuuteen osallistuvan maan alkuperäaineksia Turkkia lukuun ottamatta, edellyttäen että kyseisiä aineksia on yhteisössä valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

3.   Jos valmistusta tai käsittelyä ei ole yhteisössä suoritettu 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enempää, valmista tuotetta pidetään yhteisön alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys on suurempi kuin käytettyjen jonkin muun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun maan alkuperäainesten arvo. Jos näin ei ole, valmista tuotetta pidetään sen maan alkuperätuotteena, jonka yhteisössä suoritetussa valmistuksessa käytettyjen alkuperäainesten arvo on korkein.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen maiden alkuperätuotteet, joille ei suoriteta mitään valmistusta tai käsittelyä yhteisössä, säilyttävät alkuperänsä, jos ne viedään johonkin näistä maista.

4a.   Tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa Marokossa, Algeriassa tai Tunisiassa suoritettuja valmistus- tai käsittelytoimia pidetään yhteisössä suoritettuina, kun valmistetuille tuotteille myöhemmin suoritetaan valmistusta tai käsittelyä yhteisössä. Jos tämän määräyksen mukaisesti alkuperätuotteiden valmistus on tapahtunut kahdessa tai useammassa kyseisistä maista, niitä pidetään yhteisön alkuperätuotteina ainoastaan, jos kyseisiä tuotteita on yhteisössä valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän.

5.   Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

alkuperäaseman saamiseen osallistuvien maiden ja määrämaan välillä sovelletaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan mukaista, etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta;

b)

ainekset ja tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia alkuperäsääntöjä kuin tämän pöytäkirjan säännöt;

ja

c)

kumulaation soveltamisen vaatimusten täyttymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja Tunisiassa maan omia menettelyjä noudattaen.

Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistussa ilmoituksessa ilmoitetusta päivämäärästä.

Yhteisö toimittaa Tunisialle Euroopan yhteisöjen komission välityksellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen muiden maiden kanssa sovellettavia sopimuksia ja niiden voimaantuloa sekä niiden vastaavia alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

4 artikla

Kumulaatio Tunisiassa

1.   Tuotteita pidetään Tunisian alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Bulgarian, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna) (2), Islannin, Norjan, Romanian, Turkin tai yhteisön alkuperäaineksia, edellyttäen että kyseisiä aineksia on Tunisiassa valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

2.   Tuotteita pidetään Tunisian alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Färsaarten tai minkä tahansa 27 ja 28 päivänä marraskuuta 1995 pidetyssä Euro–Välimeri-konferenssissa annettuun Barcelonan julistukseen perustuvaan Euro–Välimeri-kumppanuuteen osallistuvan maan alkuperäaineksia Turkkia lukuun ottamatta, edellyttäen että kyseisiä aineksia on Tunisiassa valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

3.   Jos valmistusta tai käsittelyä ei ole Tunisiassa suoritettu 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enempää, valmista tuotetta pidetään Tunisian alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys on suurempi kuin käytettyjen jonkin muun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun maan alkuperäainesten arvo. Jos näin ei ole, valmista tuotetta pidetään sen maan alkuperätuotteena, jonka Tunisiassa suoritetussa valmistuksessa käytettyjen alkuperäainesten arvo on korkein.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen maiden alkuperätuotteet, joille ei suoriteta mitään valmistusta tai käsittelyä Tunisiassa, säilyttävät alkuperänsä, jos ne viedään johonkin näistä maista.

4a.   Tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaa sovellettaessa yhteisössä, Algeriassa tai Marokossa suoritettuja valmistus- tai käsittelytoimia pidetään Tunisiassa suoritettuina, kun valmistetuille tuotteille myöhemmin suoritetaan valmistusta tai käsittelyä Tunisiassa. Jos tämän määräyksen mukaisesti alkuperätuotteiden valmistus on tapahtunut kahdessa tai useammassa kyseisistä maista, niitä pidetään Tunisian alkuperätuotteina ainoastaan, jos kyseisiä tuotteita on Tunisiassa valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän.

5.   Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

alkuperäaseman saamiseen osallistuvien maiden ja määrämaan välillä sovelletaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan mukaista, etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta;

b)

ainekset ja tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia alkuperäsääntöjä kuin tämän pöytäkirjan säännöt;

ja

c)

kumulaation soveltamisen vaatimusten täyttymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja Tunisiassa maan omia menettelyjä noudattaen.

Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistussa ilmoituksessa ilmoitetusta päivämäärästä.

Tunisia toimittaa yhteisölle Euroopan yhteisöjen komission välityksellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen muiden maiden kanssa sovellettavia sopimuksia ja niiden voimaantuloa sekä niiden vastaavia alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

5 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1.   Seuraavia tuotteita pidetään yhteisössä tai Tunisiassa kokonaan tuotettuina:

a)

niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;

b)

siellä korjatut kasvituotteet;

c)

siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d)

siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e)

siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

f)

yhteisön tai Tunisian alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut niiden merestä saamat tuotteet;

g)

niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

h)

siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat;

i)

siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;

j)

niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia;

k)

siellä yksinomaan a–j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2.   Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja ”yhteisön tai Tunisian alukset” ja ”niiden tehdasalukset” sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

a)

jotka on merkitty tai ilmoitettu yhteisön jäsenvaltion tai Tunisian alusrekisteriin;

b)

jotka purjehtivat yhteisön jäsenvaltion tai Tunisian lipun alla;

c)

jotka ovat vähintään puoliksi yhteisön jäsenvaltioiden tai Tunisian kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin näistä valtioista ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Tunisian kansalaisia ja jonka pääomasta lisäksi henkilöyhtiöiden ja yhtiöiden, joiden osakkaiden vastuu on rajoitettu, osalta vähintään puolet kuuluu näille valtioille tai niiden julkisille laitoksille taikka kansalaisille;

d)

joiden päällystö koostuu yhteisön jäsenvaltioiden tai Tunisian kansalaisista;

ja

e)

joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on yhteisön jäsenvaltioiden tai Tunisian kansalaisia.

6 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1.   Sovellettaessa 2 artiklan määräyksiä pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, jos liitteessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Näissä edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman, koska se täyttää luettelossa määrätyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, ei-alkuperäaineksia, joita liitteessä II olevassa luettelossa määrättyjen edellytysten mukaan ei saa käyttää tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos:

a)

niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

b)

mitään niistä prosenttimääristä, jotka luettelossa annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tämän kohdan soveltamisen johdosta.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmän tuotteisiin.

3.   Mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, sovelletaan, jollei 7 artiklassa toisin määrätä.

7 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1.   Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 6 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:

a)

toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana;

b)

kollien jakaminen ja yhdistäminen;

c)

pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;

d)

tekstiilien silitys tai prässäys;

e)

yksinkertainen maalaus ja kiillotus;

f)

viljan ja riisin esikuorinta, hiominen osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

g)

sokerin värjäys tai sokeripalojen muodostus;

h)

hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;

i)

teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j)

seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi);

k)

yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

l)

merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

m)

erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen;

n)

osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;

o)

kahden tai useamman a–n alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

p)

eläinten teurastus.

2.   Kaikki tietylle tuotteelle joko yhteisössä tai Tunisiassa suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

8 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1.   Kelpuuttamisen yksikkö tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että:

a)

kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b)

kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2.   Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

9 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

10 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

11 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta seuraavien tuotteen valmistuksessa käytettyjen tuotteiden alkuperää:

a)

energia ja polttoaineet;

b)

laitokset ja laitteistot;

c)

koneet ja työkalut;

d)

tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

12 artikla

Alueperiaate

1.   Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä yhteisössä tai Tunisiassa, jollei 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, 3 ja 4 artiklassa ja tämän artiklan 3 kohdassa toisin määrätä.

2.   Jos yhteisöstä tai Tunisiasta johonkin muuhun maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on, jollei 3 ja 4 artiklassa toisin määrätä, pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että:

a)

palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat;

ja

b)

niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

3.   Yhteisön tai Tunisian ulkopuolella suoritettu valmistus tai käsittely yhteisöstä tai Tunisiasta viedyille ja niihin jälleentuoduille aineksille ei vaikuta alkuperäaseman saamiseen II osastossa määrätyillä edellytyksillä, jos:

a)

kyseiset ainekset ovat yhteisössä tai Tunisiassa kokonaan tuotettuja tai niitä on ennen niiden vientiä valmistettu tai käsitelty siellä 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän;

ja

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että:

i)

jälleentuodut tavarat on saatu vietyjä aineksia valmistamalla tai käsittelemällä;

ja

ii)

yhteisön tai Tunisian ulkopuolella tämän artiklan määräyksiä soveltamalla yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen, jolle alkuperäasemaa vaaditaan, vapaasti tehtaalla -hinnasta.

4.   Sovellettaessa 3 kohdan määräyksiä II osastossa määrättyjä edellytyksiä alkuperäaseman saamiselle ei sovelleta yhteisön tai Tunisian ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin silloin, kun valmiin tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi sovelletaan liitteessä II olevan luettelon mukaista sääntöä, joka määrää kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon, asianomaisen osapuolen alueella käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan määräysten mukaisesti yhteisön tai Tunisian ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys yhteen laskettuina eivät saa ylittää mainittua prosenttimäärää.

5.   Sovellettaessa 3 ja 4 kohdan määräyksiä ’yhteensä saavutettu arvonlisäys’ tarkoittaa kaikkia yhteisön tai Tunisian ulkopuolella syntyneitä kustannuksia, mukaan lukien siellä käytettyjen ainesten arvo.

6.   Mitä 3 ja 4 kohdassa määrätään, ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa luettelossa mainittuja edellytyksiä ja joita voidaan pitää riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä vain soveltamalla 6 artiklan 2 kohdassa määrättyä yleistä poikkeusta.

7.   Mitä 3 ja 4 kohdassa määrätään, ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään.

8.   Tämän artiklan mukainen valmistus tai käsittely yhteisön tai Tunisian ulkopuolella tapahtuu ulkoisena jalostusmenettelynä tai sen kaltaisessa järjestelmässä.

13 artikla

Suora kuljetus

1.   Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan yhteisön ja Tunisian välillä tai sellaisten 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen muiden maiden alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaminen tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muiden kuin yhteisön tai Tunisian alueiden kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

a)

yksi ainoa kuljetusasiakirja, jolla tavarat on kuljetettu viejämaasta kauttakuljetusmaan kautta; tai

b)

kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

i)

on tarkka kuvaus tuotteista;

ii)

ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet;

ja

iii)

vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavarat ovat olleet kauttakuljetusmaassa; tai

c)

jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

14 artikla

Näyttelyt

1.   Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty muussa kuin sellaisessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitetussa maassa, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen yhteisöön tai Tunisiaan tuotaviksi, myönnetään tuonnissa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a)

viejä on lähettänyt nämä tuotteet yhteisöstä tai Tunisiasta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b)

kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet yhteisössä tai Tunisiassa olevalle vastaanottajalle;

c)

tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

ja

d)

sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2.   Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3.   Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

1.

a)

Ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat yhteisön, Tunisian tai jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä yhteisössä tai Tunisiassa tullinpalautusta tai vapautusta tulleista missään muodossa.

b)

Harmonoidun järjestelmän 3 ryhmään ja nimikkeisiin 1604 ja 1605 kuuluville tuotteille, jotka ovat 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia yhteisön alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä yhteisössä tullinpalautusta tai vapautusta tulleista missään muodossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita yhteisö tai Tunisia soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin, kun tällaista palauttamista, peruuttamista tai vapauttamista nimenomaisesti tai tosiasiallisesti sovelletaan siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön siellä.

3.   Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitä vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4.   Mitä 1–3 kohdassa määrätään, sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin pakkauksiin, 9 artiklassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin ja 10 artiklassa tarkoitettuihin sarjaan kuuluviin tuotteisiin.

5.   Mitä 1–4 kohdassa määrätään, koskee ainoastaan aineksia, jollaisiin tätä sopimusta sovelletaan. Näissä määräyksissä ei liioin estetä soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä sopimuksen määräysten mukaista vientitukijärjestelmää.

6.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta, jos tuotteita pidetään yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteina soveltamatta kumulaatiota jonkin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun muun maan alkuperäaineksiin.

7.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Tunisia voi, harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmän tuotteita lukuun ottamatta, soveltaa sellaisia tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen palauttamista tai niistä vapauttamista koskevia järjestelyjä, joita sovelletaan alkuperätuotteiden valmistuksessa käytettyihin ei-alkuperäaineksiin, seuraavien määräysten mukaisesti:

a)

harmonoidun järjestelmän 25–49 ja 64–97 ryhmään kuuluvista tuotteista kannetaan 5 prosentin tulli tai Tunisiassa voimassa oleva tulli, jos se on pienempi;

b)

harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluvista tuotteista kannetaan 10 prosentin tulli tai Tunisiassa voimassa oleva tulli, jos se on pienempi.

Tämän kohdan määräyksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009 ja niitä voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella.

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Yhteisön alkuperätuotteet saavat Tunisiaan tuotaessa ja Tunisian alkuperätuotteet saavat yhteisöön tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos niistä esitetään jokin seuraavista alkuperäselvityksistä:

a)

liitteessä IIIa esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus;

b)

liitteessä IIIb esitetyn mallin mukainen EUR–MED-tavaratodistus;

c)

22 artiklan 1 kohdassa mainituissa tapauksissa ilmoitus, jäljempänä ’kauppalaskuilmoitus’ tai ’EUR–MED-kauppalaskuilmoitus’, jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi; kauppalaskuilmoitusten tekstit ovat liitteissä IVa ja b.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan mukaiset alkuperätuotteet saavat 27 artiklassa mainituissa tapauksissa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään 1 kohdassa tarkoitetuista alkuperäselvityksistä.

17 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamismenettely

1.   Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2.   Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää sekä EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen että hakemuslomakkeen, joiden mallit esitetään liitteissä IIIa ja IIIb. Nämä lomakkeet täytetään jollakin niistä kielistä, joilla sopimus on tehty, ja viejämaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos lomakkeet täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Yhteisön jäsenvaltion tai Tunisian tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista:

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteina soveltamatta kumulaatiota jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset,

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää jonkin sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun muun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina, soveltamatta kumulaatiota jonkin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitus,

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteina 3 artiklan 4 a kohdassa ja 4 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettua kumulaatiota soveltamalla ja ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

5.   Yhteisön jäsenvaltion tai Tunisian tulliviranomaiset antavat EUR–MED-tavaratodistuksen, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön, Tunisian tai jonkin muun sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan vaatimukset ja

kumulaatiota on sovellettu jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin, tai

tuotteita voidaan käyttää aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan suuntautuvaan vientiin, tai

tuotteet voidaan jälleenviedä määrämaasta johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan.

6.   EUR–MED-tavaratodistuksen 7 kohdassa on oltava jompikumpi seuraavista englanninkielisistä ilmaisuista:

jos alkuperä on saatu soveltamalla kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”CUMULATION APPLIED WITH ……”(maan nimi / maiden nimet)

jos alkuperä on saatu soveltamatta kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”NO CUMULATION APPLIED”.

7.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä tarkoitusta varten ne voivat vaatia mitä tahansa todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisina pitämiään tarkastuksia. Niiden on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

8.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antopäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

9.   Tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen, ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset

1.   Sen estämättä, mitä 17 artiklan 9 kohdassa määrätään, EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a)

sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi;

tai

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2.   Sen estämättä mitä 17 artiklan 9 kohdassa määrätään, EUR–MED-tavaratodistus voidaan antaa sellaisten siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, joille on annettu EUR.1-tavaratodistus vientihetkellä, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

4.   Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

5.   Jälkikäteen annettuihin EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksiin on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”.

EUR–MED-tavaratodistuksiin, jotka annetaan jälkikäteen 2 kohtaa soveltaen, on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ……….[antopäivämäärä ja -paikka].”

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen 7 kohtaan.

19 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1.   Jos EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2.   Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”DUPLICATE”.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen 7 kohtaan.

4.   Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antopäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

20 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan yhteisössä tai Tunisiassa tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle yhteisöön tai Tunisiaan. Korvaavan EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen tai -tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

21 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

1.   Jos samanlaisten tai keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten erillisvarastointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia tai merkittäviä vaikeuksia, tulliviranomaiset voivat asianomaisten kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan käyttää niin kutsuttua ”kirjanpidollisen erottelun” menetelmää, jäljempänä ’menetelmä’, kyseisten varastojen hallinnoimiseksi.

2.   Menetelmää käytettäessä on pystyttävä varmistamaan, että tiettynä viiteajanjaksona tuotettujen tuotteiden, joita voidaan pitää ”alkuperätuotteina”, lukumäärä on sama kuin jos varastot olisivat olleet fyysisesti erillään.

3.   Tulliviranomaiset voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitetun luvan asianmukaisina pitämillään edellytyksillä.

4.   Menetelmää on sovellettava, ja sen soveltaminen dokumentoitava siinä maassa sovellettavien yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, jossa tuote valmistetaan.

5.   Menetelmän käyttöön luvan saanut voi tapauksen mukaan antaa tai hakea alkuperäselvityksiä tuotemäärälle, jonka voidaan katsoa muodostuvan alkuperätuotteista. Luvan saaneen on tulliviranomaisten pyynnöstä annettava selvitys siitä, kuinka määriä on hallinnoitu.

6.   Tulliviranomaiset valvovat luvan käyttöä ja voivat milloin tahansa peruuttaa sen, jos luvan saanut käyttää sitä sääntöjenvastaisesti tai ei täytä jotain muuta tässä pöytäkirjassa vahvistettua edellytystä.

22 artikla

Kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen laatimisedellytykset

1.   Edellä 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen voi laatia:

a)

23 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä;

tai

b)

kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2.   Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista:

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteina soveltamatta kumulaatiota jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset,

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää jonkin sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun muun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina, soveltamatta kumulaatiota jonkin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitus,

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteina 3 artiklan 4 a kohdassa ja 4 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettua kumulaatiota soveltamalla ja ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

3.   EUR–MED-kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön, Tunisian tai jonkin muun sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan vaatimukset ja

kumulaatiota on sovellettu jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin tai

tuotteita voidaan käyttää aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan suuntautuvaan vientiin tai

tuotteet voidaan jälleenviedä määrämaasta johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan.

4.   EUR–MED-kauppalaskuilmoituksessa on oltava jompikumpi seuraavista englanninkielisistä ilmaisuista:

jos alkuperä on saatu soveltamalla kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”CUMULATION APPLIED WITH ……”(maan nimi/maiden nimet)

jos alkuperä on saatu soveltamatta kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”NO CUMULATION APPLIED”.

5.   Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

6.   Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan liitteissä IVa ja IVb olevan tekstin mukaisen ilmoituksen käyttäen yhtä näissä liitteissä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

7.   Kauppalaskuilmoituksessa ja EUR–MED-kauppalaskuilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

8.   Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

23 artikla

Valtuutettu viejä

1.   Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä ’valtuutettu viejä’, joka harjoittaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä pöytäkirjassa asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2.   Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä edellytykset.

3.   Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka merkitään kauppalaskuilmoitukseen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukseen.

4.   Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5.   Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita, ei enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä tai muutoin käyttää lupaa väärin.

24 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1.   Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

2.   Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3.   Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

25 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen ja ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

26 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

27 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1.   Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2.   Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3.   Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 500 euroa pikkulähetysten osalta eikä suurempi kuin 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

27 a artikla

Hankkijan ilmoitus

1.   Kun yhteisössä tai Tunisiassa annetaan EUR.1-tavaratodistus tai laaditaan kauppalaskuilmoitus alkuperätuotteille, joiden valmistuksessa on käytetty Algeriasta, Marokosta, Tunisiasta tai yhteisöstä tulevia tavaroita, joille on suoritettu valmistus tai käsittely näissä maissa mutta jotka eivät ole saaneet etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperäasemaa, on otettava huomioon kyseisiä tavaroita koskevat tämän artiklan mukaisesti annetut hankkijan ilmoitukset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hankkijan ilmoitus on todiste kyseisille tavaroille Algeriassa, Marokossa, Tunisiassa tai yhteisössä suoritetusta valmistuksesta tai käsittelystä sen toteamiseksi, voidaanko tuotteita, joiden valmistuksessa kyseisiä tavaroita käytetään, pitää yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

3.   Hankkijan on laadittava, lukuun ottamatta 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, erillinen hankkijan ilmoitus jokaisen tavaralähetyksen osalta liitteessä V määrätyssä muodossa paperille, joka liitetään kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun sellaiseen kaupalliseen asiakirjaan, jossa tavaroiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi.

4.   Jos hankkija toimittaa tietylle asiakkaalle säännöllisesti tavaroita, joiden osalta Algeriassa, Marokossa, Tunisiassa tai yhteisössä suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn odotetaan pysyvän muuttumattomana huomattavan ajanjakson ajan, hän voi antaa yhden hankkijan ilmoituksen, joka koskee myös kyseisten tavaroiden myöhempiä lähetyksiä, jäljempänä ’hankkijan pitkäaikaisilmoitus’.

Hankkijan pitkäaikaisilmoitus voi tavallisesti olla voimassa enintään vuoden ajan siitä päivämäärästä, jolloin ilmoitus on laadittu. Sen maan tulliviranomaiset, jossa ilmoitus laaditaan, määräävät pidempää voimassaoloaikaa koskevista edellytyksistä.

Hankkijan on laadittava hankkijan pitkäaikaisilmoitus liitteessä VI määrätyssä muodossa ja hänen on kuvattava tavarat riittävän yksityiskohtaisesti niiden tunnistamiseksi. Ilmoitus on toimitettava kyseiselle asiakkaalle ennen ensimmäistä tavaranlähetystä, jota se koskee, tai sen yhteydessä.

Jos hankkijan pitkäaikaisilmoitusta ei voida enää soveltaa toimitettuihin tavaroihin, hankkijan on ilmoitettava asiasta välittömästi asiakkaalleen.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu hankkijan ilmoitus on kirjoitettava koneella tai painettava yhdellä tämän sopimuksen laatimiskielellä sen maan kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, jossa se laaditaan, ja siinä on oltava hankkijan alkuperäinen omakätinen allekirjoitus. Ilmoitus voidaan kirjoittaa myös käsin; siinä tapauksessa se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

6.   Hankkijan, joka laatii ilmoituksen, on oltava valmis esittämään milloin tahansa sen maan tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa ilmoitus laaditaan, kaikki asianmukaiset asiakirjat, joilla todistetaan ilmoituksessa annetut tiedot oikeiksi.

28 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 17 artiklan 3 kohdassa, 22 artiklan 5 kohdassa ja 27 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksessa taikka kauppalaskuilmoituksessa tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää yhteisön, Tunisian tai jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja että ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset ja että hankkijan ilmoituksessa annetut tiedot pitävät paikkansa, voivat olla muun muassa seuraavia:

a)

esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi;

b)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Tunisiassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

c)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely yhteisössä tai Tunisiassa ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Tunisiassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset taikka kauppalaskuilmoitukset tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Tunisiassa tämän pöytäkirjan mukaisesti tai jossakin muussa 3 ja 4 artiklassa tarkoitetussa maassa samanlaisten alkuperäsääntöjen mukaisesti kuin tämän pöytäkirjan alkuperäsäännöt;

e)

yhteisön tai Tunisian ulkopuolella 12 artiklaa soveltaen tehtyjä valmistus- tai käsittelytoimia koskevat asianmukaiset todisteet, jotka osoittavat, että sanotun artiklan vaatimukset ovat täyttyneet;

f)

hankkijan ilmoitus, jolla todistetaan tuotteiden valmistuksessa käytetyille aineksille yhteisössä, Tunisiassa, Marokossa tai Algeriassa suoritettu valmistus tai käsittely ja joka on laadittu jossakin näistä maista.

29 artikla

Alkuperäselvitysten, hankkijan ilmoitusten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1.   Viejän, joka hakee EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistusta, on säilytettävä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2.   Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 22 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2a.   Hankkijan, joka laatii hankkijan ilmoituksen, on säilytettävä ilmoituksen jäljennös ja kauppalaskun, lähetysluettelon tai muun kaupallisen asiakirjan, jonka liitteenä ilmoitus on, jäljennökset sekä 27 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

Hankkijan, joka laatii hankkijan pitkäaikaisilmoituksen, on säilytettävä ilmoituksen jäljennös sekä kaikkien siinä mainittuja asiakkaalle lähetettyjä tavaroita koskevien kauppalaskujen, lähetysluetteloiden ja muiden kaupallisten asiakirjojen jäljennökset sekä 27 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta. Tämä ajanjakso alkaa hankkijan pitkäaikaisilmoituksen voimassaolon päättymispäivästä.

3.   Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen, on säilytettävä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4.   Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistukset sekä kauppalaskuilmoitukset ja EUR–MED-kauppalaskuilmoitukset vähintään kolme vuotta.

30 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.   Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2.   Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa kyseisen asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

31 artikla

Euroina ilmaistut määrät

1.   Tämän pöytäkirjan 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamiseksi tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, yhteisön jäsenvaltiot, Tunisia ja muut 3 ja 4 artiklassa mainitut maat vahvistavat euroina ilmaistuja määriä vastaavat määrät vuosittain omana kansallisena valuuttanaan.

2.   Lähetykseen sovelletaan 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan määräyksiä sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu, asianomaisen maan vahvistaman määrän mukaisesti.

3.   Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistujen määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana euron kunkin vuoden lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssin mukaisesti. Määrät ilmoitetaan Euroopan yhteisöjen komissiolle 15 päivään lokakuuta mennessä, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. Euroopan yhteisöjen komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille maille kyseisistä määristä.

4.   Maa voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä voi poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä enintään viisi prosenttia. Maa voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ilman mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa vähemmän kuin 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.

5.   Assosiaatiokomitea tarkastelee yhteisön tai Tunisian pyynnöstä euroina ilmaistuja määriä. Tätä tarkastelua tehdessään assosiaatiokomitea harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

32 artikla

Keskinäinen avunanto

1.   Yhteisön jäsenvaltioiden ja Tunisian tulliviranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan yhteisöjen komission välityksellä tullitoimipaikkojensa EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistusten antamiseen käyttämien leimasinten leimanäytteet ja niiden tulliviranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistusten sekä kauppalaskuilmoitusten ja EUR–MED-kauppalaskuilmoitusten tai hankkijan ilmoitusten tarkastamisesta.

2.   Sen varmistamiseksi, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan oikein, yhteisö ja Tunisia avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä tarkastaessaan EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistusten sekä kauppalaskuilmoitusten ja EUR–MED-kauppalaskuilmoitusten tai hankkijan ilmoitusten aitoutta sekä näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

33 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

1.   Alkuperäselvitysten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa syyt tarkastuspyynnölle. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.   Tarkastuksen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4.   Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, niiden on luovutettava tuotteet tuojalle, edellyttäen että tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää yhteisön, Tunisian tai jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

6.   Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

33 a artikla

Hankkijan ilmoitusten tarkastaminen

1.   Hankkijan ilmoitusten tai hankkijan pitkäaikaisilmoitusten jälkitarkastus voidaan suorittaa pistokokein tai aina kun sen maan tulliviranomaisilla, jossa nämä ilmoitukset on otettu huomioon EUR.1-tavaratodistusta annettaessa tai kauppalaskuilmoitusta laadittaessa, on perusteltua aihetta epäillä asiakirjan aitoutta tai siinä annettujen tietojen oikeellisuutta.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa 1 kohdassa tarkoitetun maan tulliviranomaiset palauttavat hankkijan ilmoituksen ja siinä tarkoitettuja tavaroita koskevat kauppalaskut, lähetysluettelot tai muut kaupalliset asiakirjat sen maan tulliviranomaisille, jossa ilmoitus on laadittu, ja esittävät tarvittaessa sisältöä tai muotoa koskevat syyt tarkastuspyynnölle.

Ne toimittavat jälkitarkastuspyynnön tueksi kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella hankkijan ilmoituksessa olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.   Tarkastuksen suorittavat sen maan tulliviranomaiset, jossa hankkijan ilmoitus on laadittu. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa hankkijan tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko hankkijan ilmoituksessa olevat tiedot oikeat, ja niiden perusteella tulliviranomaisten on voitava määritellä, voidaanko, ja missä määrin, kyseinen hankkijan ilmoitus ottaa huomioon EUR.1-tavaratodistusta annettaessa tai kauppalaskuilmoitusta laadittaessa.

34 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos 33 ja 33 a artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos syntyy kysymys tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia saatetaan assosiaatiokomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

35 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

36 artikla

Vapaa-alueet

1.   Yhteisö ja Tunisia toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet taatakseen, että kaupan kohteena olevia tuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys ja joita kuljetuksen aikana pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarkoitetut tavanomaiset toimenpiteet.

2.   Kun yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys, tuodaan vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on 1 kohdasta poiketen viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän pöytäkirjan mukaista.

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

37 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

1.   Edellä 2 artiklassa käytettyyn ilmaisuun ”yhteisö” ei sisälly Ceutaa eikä Melillaa.

2.   Ceutaan tai Melillaan vietäviin Tunisian alkuperätuotteisiin sovelletaan samaa tullikohtelua, jota sovelletaan yhteisön tullialueen alkuperätuotteisiin Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöön liittymisestä tehdyn asiakirjan pöytäkirjan nro 2 mukaisesti. Tunisia soveltaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, samaa tullikohtelua kuin yhteisöstä tuotaviin yhteisön alkuperätuotteisiin.

3.   Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita koskevaa 2 kohtaa sovellettaessa tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin 38 artiklassa asetettujen erityisedellytysten mukaisesti.

38 artikla

Erityisedellytykset

1.   Jos seuraavat tuotteet on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti, pidetään:

1)

Ceutan ja Melillan alkuperätuotteina:

a)

Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotettuja tuotteita;

b)

Ceutassa ja Melillassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i)

näille tuotteille on suoritettu 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely

tai jos

ii)

nämä tuotteet ovat Tunisian tai yhteisön alkuperätuotteita, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän;

2)

Tunisian alkuperätuotteina:

a)

Tunisiassa kokonaan tuotettuja tuotteita;

b)

Tunisiassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos

i)

näille tuotteille on suoritettu 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely

tai jos

ii)

nämä tuotteet ovat Ceutan ja Melillan tai yhteisön alkuperätuotteita, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän.

2.   Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

3.   Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä ”Tunisia” sekä ”Ceuta ja Melilla” EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen 2 kohtaan taikka kauppalaskuilmoitukseen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukseen. Kun kyseessä ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteet, on lisäksi tehtävä alkuperäasemaa koskeva merkintä EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen 4 kohtaan taikka kauppalaskuilmoitukseen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukseen.

4.   Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän pöytäkirjan soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

39 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Assosiaationeuvosto voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

40 artikla

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset

Sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän pöytäkirjan määräykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä kuljetettavina taikka yhteisössä tai Tunisiassa väliaikaisesti varastoituina, tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos neljän kuukauden kuluessa pöytäkirjan voimaantulopäivästä tuojavaltion tulliviranomaisille esitetään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus, jonka viejävaltion tulliviranomaiset ovat antaneet jälkikäteen, ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti.


(1)  Liechtensteinin ruhtinaskunnalla on tulliliitto Sveitsin kanssa, ja se on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuoli.

(2)  Liechtensteinin ruhtinaskunnalla on tulliliitto Sveitsin kanssa, ja se on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuoli.

LIITE I

ALKUHUOMAUTUKSET LIITTEESSÄ II OLEVAAN LUETTELOON

1 huomautus:

Luettelossa asetetaan edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä.

2 huomautus:

2.1

Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edellä on ”ex”, tämä tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.

2.2

Kun 1 sarakkeessa on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu 1 sarakkeeseen.

2.3

Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan tavaran kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.

2.4

Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen sääntöä.

3 huomautus:

3.1

Pöytäkirjan 6 artiklan määräyksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai jossakin muussa sopimuspuolen tehtaassa.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen ex ex 7224 kuuluvasta ”muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä”.

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu yhteisössä ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa tai jossakin muussa yhteisön tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.

3.2

Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä; tästä seuraa, että sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman ja sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia voidaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.3

Rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista, kun säännössä käytetään ilmaisua ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista” voidaan käyttää minkä tahansa nimikkeen aineksia (myös sellaisia, joiden kuvaus ja nimike ovat samat kuin tuotteella) ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset.

Ilmaisulla ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen ... aineksista” tai ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvista aineksista” tarkoitetaan kuitenkin, että minkä tahansa nimikkeen aineksia voidaan käyttää paitsi niitä, joiden kuvaus on sama kuin luettelon 2 sarakkeessa oleva tuotteen kuvaus.

3.4

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista voidaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Nimikkeisiin 5208–5212 kuuluviin kankaisiin sovellettavassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja voidaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita voidaan myös käyttää. Tämä sääntö ei tarkoita, että on käytettävä molempia; on mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

3.5

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi täyttää sääntöä. (Katso myös 6.2 huomautus tekstiilien osalta.)

Esimerkki:

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos ex 62 ryhmän vaatteen osalta, joka on tehty kuitukankaasta, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella, toisin sanoen kuituasteella.

3.6

Jos luettelon säännössä määrätään kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkeampi kyseisistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

4 huomautus:

4.1

Luettelossa käytetyllä ilmaisulla ’luonnonkuidut’ tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin käsitelty, mutta joita ei ole kehrätty.

4.2

Ilmaisuun ’luonnonkuidut’ kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101–5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201–5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301–5305 muut kasvitekstiilikuidut.

4.3

Ilmaisuja ’tekstiilimassa’, ’kemialliset aineet’ ja ’paperinvalmistusaineet’ käytetään luettelossa kuvaamaan 50–63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen valmistukseen.

4.4

Luettelossa käytettyyn ilmaisuun ’katkotut tekokuidut’ kuuluvat nimikkeiden 5501–5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- ja muuntokatkokuidut ja niiden jätteet.

5 huomautus:

5.1

Kun luettelossa mainittuun tuotteeseen liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Katso myös 5.3 ja 5.4 huomautus).

5.2

Edellä 5.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

silkki,

villa,

karkea eläimenkarva,

hieno eläimenkarva,

jouhet,

puuvilla,

paperinvalmistusaineet ja paperi,

pellava,

hamppu,

juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

synteettikuitufilamentit,

muuntokuitufilamentit,

sähköä johtavat filamentit,

polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(fenyleenisulfidista) valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(vinyylikloridista) valmistetut synteettikatkokuidut,

muut synteettikatkokuidut,

viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

muut muuntokatkokuidut,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

muut nimikkeen 5605 tuotteet.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, jotka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 kudotusta synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytetyt langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

5.3

Tuotteissa, joissa on ”segmentoitua polyuretaania olevaa lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystettyä”, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

5.4

Tuotteissa, joissa on ”kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä”, tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

6 huomautus:

6.1

Kun luettelossa on viittaus tähän huomautukseen, voidaan käyttää tekstiiliaineita (vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta), jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.

6.2

Aineksia, joita ei luokitella 50–63 ryhmään, voidaan käyttää vapaasti tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6.3 huomautuksen soveltamista.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran (esimerkiksi housujen), valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50–63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliainetta.

6.3

Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei luokitella 50–63 ryhmään.

7 huomautus:

7.1

Nimikkeissä ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 ilmaisulla ’tietty käsittely’ tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi;

7.2

Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla ’tietty käsittely’ tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi;

j)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T -menetelmä);

k)

ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

l)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 oC:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

m)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 oC:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;

n)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;

o)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2712 kuuluvien raakatavaroiden, muiden kuin vaseliinin, otsokeriitin, ruskohiilivahan, turvevahan ja vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävän parafiinin, osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

7.3

Nimikkeissä ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.

LIITE II

LUETTELO EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- TAI KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA ON TEHTÄVÄ, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

Luettelossa mainituista tuotteista kaikki eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Tästä syystä sopimuksen muut osat on otettava huomioon.

HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

1 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikkien 1 ryhmän eläinten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 1 ja 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja,

kaikki käytetyt nimikkeen 2009 hedelmämehut (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehuja) ovat alkuperätuotteita, ja

kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 5 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 5 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat, valmistetut

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen puhdistus, desinfioiminen, lajittelu ja järjestäminen

 

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 6 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt hedelmät ja pähkinät ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 9 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

0902

Tee, myös maustettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 0910

Maustesekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

10 ryhmä

Vilja

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 10 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt viljat, syötävät kasvikset, nimikkeen 0714 juuret ja mukulat taikka hedelmät ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta, silvitystä palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

Nimikkeen 0708 palkokasvien kuivaus ja jauhaminen

 

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 12 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, -kumihartsit ja -oleohartsit (esimerkiksi palsamit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 1301 ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

 

 

kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, modifioidut

Valmistus modifioimattomista kasvilimoista ja paksunnosaineista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 14 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat:

 

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0203, 0206 tai 0207 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

 

muut

Valmistus nimikkeen 0203 tai 0206 sianlihasta tai sian muista syötävistä osista taikka nimikkeen 0207 siipikarjan lihasta tai siipikarjan muista syötävistä osista

 

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat:

 

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0201, 0202, 0204 tai 0206 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1504 aineksista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1505

Puhdistettu lanoliini

Valmistus nimikkeen 1505 raa'asta villarasvasta

 

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1506 aineksista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1507– 1515

Kasviöljyt ja niiden jakeet:

 

 

 

soija-, maapähkinä-, palmu-, kookos- (kopra-), palmunydin-, babassu-, kiinanpuu- (tung-) ja oiticicaöljy, myrttivaha ja japaninvaha, jojobaöljyn jakeet ja muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut öljyt

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

 

jähmeät jakeet, ei kuitenkaan jojobaöljyn jähmeät jakeet

Valmistus muista nimikkeiden 1507–1515 aineksista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Valmistus, jossa :

kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 2 ja 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

Valmistus:

1 ryhmän eläimistä ja/tai

jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

 

 

kemiallisesti puhdas maltoosi ja fruktoosi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1702 aineksista

 

 

muut sokerit, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset ovat alkuperätuotteita

 

ex ex 1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

 

 

 

mallasuute

Valmistus 10 ryhmän viljasta

 

 

muut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1902

Makaronivalmisteet, kuten spaghetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

 

 

joissa on enintään 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt viljat ja niiden johdannaistuotteet (paitsi durumvehnä ja sen johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja

 

 

joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt viljat ja niiden johdannaistuotteet (paitsi durumvehnä ja sen johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 perunatärkkelyksestä

 

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1806 aineksista

jossa kaikki käytetyt viljat ja hienot jauhot (paitsi durumvehnä ja Zea indurata -lajin maissi sekä niiden johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi 11 ryhmän aineksista

 

ex ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt hedelmät, pähkinät ja kasvikset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2004 ja

ex ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2008

Pähkinät, lisättyä sokeria tai alkoholia sisältämättömät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeiden 0801, 0802 ja 1202–1207 alkuperätuotteita olevien pähkinöiden ja öljysiementen arvo ylittää 60 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

Maapähkinävoi; viljaan perustuvat sekoitukset; palmunsydämet; maissi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

 

Muut paitsi muulla tavalla kypsennetyt kuin vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, jäädytetyt hedelmät ja pähkinät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikki käytetty juurisikuri on kokonaan tuotettua

 

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

 

 

 

kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Sinappijauhoa tai valmistettua sinappia voidaan kuitenkin käyttää

 

 

sinappijauho ja valmistettu sinappi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2002–2005 valmistetuista tai säilötyistä kasviksista

 

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 22 ryhmä

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

jossa kaikki käytetyt hedelmämehut (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehuja) ovat alkuperätuotteita

 

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 2207 tai 2208 aineksista, ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 2207 tai 2208 aineksista, ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

ex ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2301

Valaasta valmistettu jauho; kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2303

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia

Valmistus, jossa kaikki käytetty maissi on kokonaan tuotettua

 

ex ex 2306

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, joissa on enemmän kuin 3 painoprosenttia oliiviöljyä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt oliivit ovat kokonaan tuotettuja

 

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt viljat, sokerin, melassi, liha tai maito ovat alkuperätuotteita, ja

kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 24 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on alkuperätuotteita

 

ex ex 2403

Piippu- ja savuketupakka

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on alkuperätuotteita

 

ex ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2504

Kiteinen luonnongrafiitti, jonka hiilipitoisuutta on rikastamalla kohotettu ja joka on puhdistettu ja jauhettu

Kiteisen raakagrafiitin hiilipitoisuuden kohottaminen rikastamalla, sen puhdistaminen ja jauhaminen

 

ex ex 2515

Marmori, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun marmorin (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun kiven (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2518

Kalsinoitu dolomiitti

Kalsinoimattoman dolomiitin kalsinointi

 

ex ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilmanpitävissä astioissa ja magnesiumoksidi, myös puhdas, ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Luonnon magnesiumkarbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää

 

ex ex 2520

Erityisesti hammaslääkintäkäyttöön valmistettu kipsi

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2524

Asbestikuidut

Valmistus asbestimineraalista (asbestirikasteesta)

 

ex ex 2525

Kiillejauhe

Kiilteen tai kiillejätteen jauhaminen

 

ex ex 2530

Maavärit, kalsinoidut tai jauhetut

Maavärien kalsinointi tai jauhaminen

 

26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten aineosien painon ja joista 250 oC:seen tislattaessa tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia (myös bensiini- ja bentsoliseokset), moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2709

Raa'at bitumisista kivennäisistä saadut öljyt

Bitumisten aineiden kuivatislaus

 

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

Puhdistus ja /tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2715

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

Puhdistus ja /tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 28 ryhmä

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2805

”Seosmetalli”

Termisellä tai elektrolyyttisellä käsittelyllä toteutettava valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2811

Rikkitrioksidi

Valmistus rikkidioksidista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2833

Alumiinisulfaatti

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2840

Natriumperboraatti

Valmistus dinatriumtetraboraattipentahydraatista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2901

Asykliset hiilivedyt, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

 

 

 

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2902

Syklaanit ja sykleenit (muut kuin atsuleenit), bentseeni, tolueeni ja ksyleenit, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja etanolin metallialkoholaatit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 2905 aineksista. Tämän nimikkeen metallialkoholaatteja voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2915 ja 2916 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2932

Sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

Sykliset asetaalit ja sisäiset puoliasetaalit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932 ja 2933 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932, 2933 ja 2934 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2939

Unikkouutteet, väkevöidyt, joissa on alkaloideja vähintään 50 painoprosenttia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3002

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet:

 

 

 

tuotteet, joissa on terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten keskenään sekoitettuna kaksi tai useampia aineosia, tai sekoittamattomat tuotteet tällaista käyttöä varten, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut:

 

 

 

– –

ihmisveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistettu eläimenveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

verifraktiot, ei kuitenkaan antiseerumit, hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3003 ja 3004

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005 tai 3006 tuotteet):

 

 

 

nimikkeen 2941 amikasiinista valmistetut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeiden 3003 ja 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeiden 3003 ja 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 3006

Tämän ryhmän 4 k lisähuomautuksessa tarkoitetut farmaseuttiset jätteet

Tuote säilyttää alkuperäisen nimikkeensä mukaisen alkuperän

 

ex ex 31 ryhmä

Lannoitteet, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa, lukuun ottamatta seuraavia:

natriumnitraatti

kalsiumsyanamidi

kaliumsulfaatti

kaliummagnesiumsulfaatti

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 32 ryhmä

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3201

Tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

Valmistus kasviperäisistä parkitusuutteista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3205

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet (3)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3203, 3204 ja 3205 aineksista. Nimikkeen 3205 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös tämän nimikkeen eri ”tuoteryhmän” (4) aineksista. Saman tuoteryhmän aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3403

Voiteluvalmisteet, joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3404

Tekovahat ja valmistetut vahat:

 

 

 

jotka perustuvat parafiiniin, maaöljyvahoihin, bitumisista kivennäisistä saatuihin vahoihin, puristettuun parafiiniin (slack wax) tai öljyttömään parafiiniin (scale wax)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista lukuun ottamatta seuraavia:

nimikkeen 1516 vahamaiset hydratut öljyt,

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

nimikkeen 3823 rasvahapot, kemiallisesti määrittelemättömät, ja vahamaiset teolliset rasva-alkoholit,

 

 

 

nimikkeen 3404 ainekset

 

 

 

Näitä aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

 

 

 

tärkkelyksen eetterit ja esterit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3505 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3507

Muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3701

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit, laa'at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä:

 

 

 

pikakuvafilmit, värivalokuvausta varten tarkoitetut, pakkafilmeinä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksista. Nimikkeen 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksista. Nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3702

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3704

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, valotetut mutta kehittämättömät

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701– 3704 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3801

kolloidinen grafiitti suspensiona öljyssä ja puolikolloidinen grafiitti; hiilipitoiset elektrodimassat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

grafiitti massana, jossa on seoksena kivennäisöljyjä ja enemmän kuin 30 painoprosenttia grafiittia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 3403 ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3803

Puhdistettu mäntyöljy

Raa'an mäntyöljyn puhdistus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3805

Puhdistettu sulfaattitärpättiöljy

Raa'an sulfaattitärpättiöljyn puhdistus tislaamalla tai raffinoimalla

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3806

Hartsiesterit

Valmistus hartsihapoista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3807

Puutervapiki

Puutervan tislaus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3808

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3810

Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3811

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet:

 

 

 

voiteluöljyjen lisäainevalmisteet, joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 3811 ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3812

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle kuulumattomat kumin tai muovin pehmitinseokset; hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3813

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit ja -pommit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3814

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3818

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3819

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3820

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3822

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

 

 

 

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

 

teolliset rasva-alkoholit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3823 aineksista

 

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

 

 

 

seuraavat tämän nimikkeen tuotteet:

– –

luonnon hartsituotteisiin perustuvat valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten

– –

nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

– –

sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 kuuluva

– –

maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetallien, ammoniumin tai etanoliamiinien maaöljysulfonaatit; bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat

– –

ioninvaihtimet

– –

kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten

– –

alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun puhdistuksessa

– –

valokaasun puhdistuksessa tuotettu ammoniakkikaasuvesi ja käytetty kaasun puhdistusmassa

– –

sulfonafteenihapot sekä niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

– –

sikuna- eli finkkeliöljy ja dippel- eli hirvensarviöljy

– –

sellaisten suolojen seokset, joilla on erilaiset anionit

– –

gelatiinipohjaiset monistusmassat, myös paperi- tai tekstiiliainepohjalla

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3901– 3915

Muovit alkumuodossa; muovijätteet, -leikkeet ja -romu; lukuun ottamatta nimikkeiden ex ex 3907 ja 3912 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

 

additiohomopolymerointituotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3907

Polykarbonaattikopolymeereista ja akryyli-nitriilibutadieenistyreeni- (ABS) kopolymeereista valmistetut kopolymeerit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

 

 

Polyesteri

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ja/tai

Valmistus tetrabromi-(bisfenoli A)-polykarbonaatista

 

3912

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Valmistus, jossa käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3916– 3921

Puolivalmisteet, muovia, ja muovitavarat, lukuun ottamatta nimikkeiden ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ja ex ex 3921 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

 

litteät tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä tai leikkaamalla muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon; muut tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut:

 

 

 

– –

additiohomopolymerointi-tuotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

– –

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3916 ja

ex ex 3917

Profiilit, putket ja letkut

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3920

Ionomeerilevy tai -kalvo

Valmistus osittain suolamuotoisesta kestomuovista, joka on eteenin ja pääasiallisesti sinkkiä ja natriumia olevilla metalli-ioneilla osittain neutraloidun metakryylihapon kopolymeeri

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

Regeneroidusta selluloosasta, polyamideista tai polyeteenistä valmistetut levyt

Valmistus, jossa käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 3921

Metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpinäkyvistä polyesterikalvoista, joiden paksuus on pienempi kuin 23 mikronia (6)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3922– 3926

Muovitavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4001

Kerrostetut kumikreppilaatat kenkiä varten

Luonnonkumilevyjen laminointi

 

4005

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten paitsi luonnonkumin arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia:

 

 

 

uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, umpikumirenkaat tai joustorenkaat, kumia

Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittaminen

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4011 ja 4012 aineksista

 

ex ex 4017

Kovakumitavarat

Valmistus kovakumista

 

ex ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4102

Lampaan ja karitsan raakanahat, villapeitteettömät

Villan poistaminen villapeitteisistä lampaan ja karitsan raakanahoista

 

4104– 4106

Parkitut tai viimeistelemättömät vuodat ja nahat, villa- tai karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta ei enempää valmistetut

Parkitun nahan jatkoparkitus

tai

 

4107, 4112 ja 4113

Nahka, parkituksen tai viimeistelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4104– 4113 aineksista

 

ex ex 4114

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

Valmistus nimikkeiden 4104–4106, 4107, 4112 tai 4113 aineksista, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat, yhdistetyt:

 

 

 

levyt, ristit ja niiden kaltaiset muodot

Yhdistämättömien parkittujen tai muokattujen turkisnahkojen valkaisu tai värjäys leikkuun ja yhdistämisen lisäksi

 

 

muut

Valmistus yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat

Valmistus nimikkeen 4302 yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

ex ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4403

Karkeasti syrjätty puu

Valmistus raakapuusta, myös kuoritusta tai karsitusta

 

ex ex 4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Höylääminen, hiominen tai päistään jatkaminen

 

ex ex 4408

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut) ja ristiinliimattua vaneria varten, paksuus enintään 6 mm, saumatut, ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Saumaaminen, höylääminen, hiominen tai päistään jatkaminen

 

ex ex 4409

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:

 

 

 

hiottu tai päistään jatkettu

Hiominen tai päistään jatkaminen

 

 

muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4410– ex ex 4413

Puinen muotolista ja -lauta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

Valmistus määräkokoon leikkaamattomista laudoista

 

ex ex 4416

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat

Valmistus halkaisemalla tehdyistä puisista kimmistä, molemmilta lapepinnoilta sahatuista, mutta ei enempää valmistetuista

 

ex ex 4418

Puiset rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Puisia solulevyjä, kattopäreitä ja -paanuja voidaan kuitenkin käyttää

 

 

Muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puunaulat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen puusta paitsi nimikkeen 4409 puulangasta

 

ex ex 45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

4503

Luonnonkorkkitavarat

Valmistus nimikkeen 4501 korkista

 

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4811

Pelkästään saroitettu, viivoitettu tai ruudutettu paperi, kartonki ja pahvi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4816

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit (muut kuin nimikkeeseen 4809 kuuluvat), paperiset vahakset ja offsetlevyt, myös rasioissa

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4817

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit, paperia, kartonkia tai pahvia; paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 4818

Toalettipaperi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex ex 4819

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosaharsoa

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 4820

Kirjepaperilehtiöt

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex ex 49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

4909

Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut kortit, joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirjekuorineen tai koristeineen

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4909 ja 4911 aineksista

 

4910

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit:

 

 

 

ns. ikuiset kalenterit tai kalenterit vaihdettavin lehtiöin, jotka on kiinnitetty muulle alustalle kuin paperille, kartongille tai pahville

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4909 ja 4911 aineksista

 

ex ex 50 ryhmä

Silkki; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 5003

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), karstatut tai kammatut

Silkkijätteiden karstaus tai kampaus

 

5004–

ex ex 5006

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista taikka muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä muista luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

 

 

 

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- ja viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 51 ryhmä

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5106– 5110

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5111– 5113

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

 

 

 

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 52 ryhmä

Puuvilla; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5204– 5207

Puuvillalanka ja puuvillaompelulanka

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5208– 5212

Kudotut puuvillakankaat:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

 

 

 

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5306– 5308

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5309– 5311

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

juuttilangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5401— 5406

Lanka ja monofilamenttilanka, tekokuitufilamenttia

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5407 ja 5408

Kudotut kankaat tekokuitufilamenttilankaa:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

 

 

 

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5501– 5507

Katkotut tekokuidut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5508– 5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua tekokuitua

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5512– 5516

Kudotut kankaat katkottua tekokuitua:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5602

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu:

 

 

 

neulahuopa

Valmistus (7):

luonnonkuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

Kuitenkin:

 

 

 

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, taikka

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

kaseiinista tehdyistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset:

 

 

 

yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty

Valmistus yksinkertaisesta tai kerratusta tekstiilillä päällystämättömästä kumilangasta

 

 

muut

Valmistus (7):

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5606

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja kierrepäällystetty jouhilanka); chenillelanka (myös flokki-chenillelanka); chainettelanka

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta:

 

 

 

neulahuopaa

Valmistus (7):

luonnonkuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

Kuitenkin:

 

 

 

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, taikka

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Juuttikangasta voidaan käyttää pohjana

 

 

muuta huopaa

Valmistus (7):

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitu- tai juuttilangasta,

synteetti- tai muuntokuitufilamenttilangasta,

luonnonkuiduista, tai

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista

Juuttikangasta voidaan käyttää pohjana

 

ex ex 58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset; lukuun ottamatta seuraavia:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

 

 

 

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta,

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5810

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5901

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

Valmistus langasta

 

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta valmistettu:

 

 

 

jossa on enintään 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Valmistus langasta

 

 

muut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat

Valmistus langasta

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5904

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

Valmistus langasta (7)

 

5905

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta:

 

 

 

kumilla, muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

Valmistus langasta

 

 

muut

Valmistus (7):

 

 

 

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta,

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5906

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat:

 

 

 

neulosta

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

 

muut synteettikuitufilamenttilangasta valmistetut kankaat, joissa on enemmän kuin 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Valmistus kemiallisista aineista

 

 

muut

Valmistus langasta

 

5907

Muulla tavalla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

Valmistus langasta

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5908

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt:

 

 

 

kyllästetyt hehkusukat

Valmistus pyöröneulotusta hehkusukkakankaasta

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5909– 5911

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin:

 

 

 

nimikkeen 5911 kiillotuslaikat ja -renkaat, muut kuin huovasta valmistetut

Valmistus langasta taikka nimikkeen 6310 jätekankaista tai lumpuista

 

 

nimikkeen 5911 kudotut kankaat, myös huovutetut, jollaisia tavallisesti käytetään paperikoneissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kyllästetyt tai päällystetyt, letkumaiset tai päättömät, yksinkertaisin tai moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut, taikka litteäksi moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

seuraavista aineksista:

– –

polytetrafluorieteenilanka (8),

– –

kerrattu polyamidilanka, fenolihartsilla päällystetty, kyllästetty tai peitetty,

– –

m-fenyleenidiaminin ja isoftaalihapon polykondensaatiossa saatua aromaattista polyamidia olevista synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka,

– –

polytetrafluorieteenistä valmistettu monofilamenttilanka (8),

– –

poly(p-fenyleenitereftalamidia) olevista synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka,

– –

lasikuitulanka, fenolihartsilla päällystetty ja akryylilangalla kierrepäällystetty (8),

– –

kopolyesterimonofilamentit, jotka on valmistettu polyesteristä sekä tereftaalihaposta, 1,4-sykloheksaanidietanolista ja isoftaalihaposta muodostuneesta hartsista,

– –

luonnonkuiduista,

– –

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

– –

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

60 ryhmä

Neulokset

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta:

 

 

 

kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut

Valmistus langasta (7)  (9)

 

 

muut

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

ex ex 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus langasta (7)  (9)

 

ex ex 6202

ex ex 6204

ex ex 6206

ex ex 6209 ja

ex ex 6211

Naisten ja tyttöjen vaatteet ja vauvanvaatteet ja vauvanvaatetustarvikkeet, koruommellut

Valmistus langasta (9),

tai

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (9)

 

ex ex 6210 ja

ex ex 6216

Tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Valmistus langasta (9),

tai

Valmistus päällystämättömästä kankaasta, jos käytetyn päällystämättömän kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (9)

 

6213 ja

6214

Nenäliinat ja taskuliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat:

 

 

 

koruommellut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (7)  (9),

tai

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (9)

 

 

muut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (7)  (9)

tai

 

 

 

Sovittaminen, jota seuraa painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos kaikkien käytettyjen nimikkeiden 6213 ja 6214 painamattomien tavaroiden arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

6217

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat:

 

 

 

koruommellut

Valmistus langasta (9),

tai

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (9)

 

 

tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Valmistus langasta (9),

tai

Valmistus päällystämättömästä kankaasta, jos käytetyn päällystämättömän kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (9)

 

 

välivuorit kauluksia ja kalvosimia varten, määrämuotoon leikatut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus langasta (9)

 

ex ex 63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

6301–6304

Vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet jne.; verhot jne.; muut sisustustavarat:

 

 

 

huopaa, kuitukangasta

Valmistus (7):

luonnonkuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

 

muut:

 

 

 

– –

koruommellut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (9)  (10),

tai

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta (muusta kuin neuloksesta), jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

muut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (9)  (10)

 

6305

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

6306

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet:

 

 

 

kuitukangasta

Valmistus (7)  (9):

luonnonkuiduista, tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

 

muut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (7)  (9)

 

6307

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

6308

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi olla myös tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lautasliinojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 15 %:a sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 6406 kokoonpannuista päällisistä, jotka on kiinnitetty sisäpohjiin tai muihin pohjan osiin

 

6406

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

6503

Huopahatut ja muut huopapäähineet, nimikkeen 6501 teelmistä (ei kuitenkaan lieriömäisistä) valmistetut, myös vuoratut ja somistetut

Valmistus langasta tai tekstiilikuiduista (9)

 

6505

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta (ei kuitenkaan kaistaleista) tehdyt, myös vuoratut ja somistetut; mitä ainetta tahansa olevat hiusverkot, myös vuoratut ja somistetut

Valmistus langasta tai tekstiilikuiduista (9)

 

ex ex 66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

6601

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisateenvarjot, puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 6803

Liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä

Valmistus työstetystä liuskekivestä

 

ex ex 6812

Asbestista valmistetut tavarat; asbestiin perustuvista sekoituksista tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista sekoituksista valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 6814

Kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla

Valmistus työstetystä kiilteestä (myös yhteenpuristetusta tai rekonstruoidusta kiilteestä)

 

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 7003,

ex ex 7004 ja

ex ex 7005

Lasi, jossa on heijastamaton kerros

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7006

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä yhdistetty muihin aineisiin:

 

 

 

lasilevyt (alustat), dielektrisellä ohutkalvolla päällystetyt, SEMII:n (11) standardien mukaan puolijohtavat

Valmistus nimikkeen 7006 päällystämättömistä lasilevyistä (alustoista)

 

 

muut

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7008

Monikerroksiset eristyslasielementit

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7009

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät, myös taustapeilit

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

tai

Lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7013

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeisiin 7010 ja 7018 kuuluvat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

tai

Lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

tai

Käsinpuhallettujen lasiesineiden käsin tehty koristelu (lukuun ottamatta silkkipainoa), jos käsinpuhallettujen lasiesineiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 7019

Lasikuiduista valmistetut tavarat (muu kuin lanka)

Valmistus:

värjäämättömästä raakalangasta (slivers), jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings), langasta tai silvotuista säikeistä, taikka

lasivillasta

 

ex ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 7101

Lajitellut luonnonhelmet ja viljellyt helmet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 7102,

ex ex 7103 ja

ex ex 7104

Luonnonjalo- ja puolijalokivet ja synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, valmistetut

Valmistus valmistamattomista jalo- ja puolijalokivistä

 

7106, 7108 ja 7110

Jalometallit:

 

 

 

muokkaamattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 7106, 7108 ja 7110 aineksista,

tai

Nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen,

tai

Nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa

 

 

puolivalmisteina tai jauheena

Valmistus muokkaamattomista jalometalleista

 

ex ex 7107,

ex ex 7109 ja

ex ex 7111

Jalometallilla pleteroidut metallit, puolivalmisteina

Valmistus muokkaamattomista jalometalleilla pleteroiduista metalleista

 

7116

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7117

Epäaidot korut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

tai

 

 

 

Valmistus epäjaloa metallia olevista osista, joita ei ole pinnoitettu jalometalleilla, jos kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 72 ryhmä

Rauta ja teräs; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

7207

Välituotteet rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204 tai 7205 aineksista

 

7208– 7216

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7217

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7207 välituotteista

 

ex ex 7218, 7219– 7222

Välituotteet, levyvalmisteet, tangot ja profiilit, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7223

Lanka, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 välituotteista

 

ex ex 7224, 7225– 7228

Välituotteet, levyvalmisteet, kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7218 tai 7224 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7229

Lanka muuta seosterästä

Valmistus nimikkeen 7224 välituotteista

 

ex ex 73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 7301

Ponttirauta ja -teräs

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

 

7302

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

 

7304, 7305 ja 7306

Putket ja profiiliputket, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7207, 7218 tai 7224 aineksista

 

ex ex 7307

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ISO n:o X5CrNiMo 1712), useista osista koostuvat

Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja hiekkapuhallus, jos teelmien yhteisarvo ei ylitä 35 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7301 hitsattuja profiileja ei kuitenkaan voida käyttää

 

ex ex 7315

Lumi- ja muut liukuesteketjut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 7315 ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7401

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

7402

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat:

 

 

 

puhdistettu kupari

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

 

kupariseokset ja puhdistettu kupari, joka sisältää muita aineita

Valmistus muokkaamattomasta, puhdistetusta kuparista tai kuparijätteistä ja -romusta

 

7404

Kuparijätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

7405

Kupariesiseokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7501–7503

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet; muokkaamaton nikkeli; nikkelijätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

tai

Valmistus seostamattomasta alumiinista tai alumiinijätteistä ja -romusta termisen tai elektrolyyttisen käsittelyn avulla

 

7602

Alumiinijätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 7616

Alumiinitavarat, ei kuitenkaan metallikangas, ristikko, aitaus-, betoni- ja muut verkot ja niiden kaltaiset alumiinilangasta valmistetut tavarat (myös päättömät kankaat), eikä alumiinileikkoverkko

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Alumiinilangasta valmistettua metallikangasta, ristikkoa, aitaus-, betoni- ja muuta verkkoa tai niiden kaltaisia tavaroita (myös päättömiä kankaita) sekä alumiinileikkoverkkoa voidaan kuitenkin käyttää, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

77 ryhmä

Varattu mahdolliselle tulevalle käytölle harmonoidussa järjestelmässä

 

 

ex ex 78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7801

Muokkaamaton lyijy:

 

 

 

puhdistettu lyijy

Valmistus raakalyijystä

 

 

muu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7802 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

7802

Lyijyjätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7901

Muokkaamaton sinkki

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7902 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

7902

Sinkkijätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 80 ryhmä

Tina ja tinatavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8001

Muokkaamaton tina

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8002 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

8002 ja 8007

Tinajätteet ja -romu; muut tinatavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat:

 

 

 

muut epäjalot metallit, muokatut; niistä valmistetut tavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen, samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

8206

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai useampaan nimikkeistä 8202–8205 kuuluvat työkalut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 8202–8205 aineksista. Nimikkeiden 8202–8205 työkaluja voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 15 %:a sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8207

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai työstökoneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteittämistä, porausta, avartamista, aventamista, jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvinkiertämistä varten), myös metallinvetolevyt, metallinpuristussuulakkeet sekä työkalut kallionporausta tai maankairausta varten

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8208

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 8211

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puutarhaveitset), nimikkeeseen 8208 kuulumattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia veitsen teriä ja kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

8214

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja muut veitset ja hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

8215

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

ex ex 83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 8302

Muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, rakennuksiin soveltuvat, ja itsetoimivat ovensulkimet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8302 muita aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 8306

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8306 muita aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 8401

Ydinpolttoaine-elementit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista (12)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8402

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8403 ja

ex ex 8404

Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 8402 kuuluvat, ja keskuslämmityskattiloiden apulaitteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 8403 ja 8404 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8406

Höyryturbiinit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8409

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8412

Muut voimakoneet ja moottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 8413

Pyörivät syrjäytyspumput

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 8414

Teollisuustuulettimet, -puhaltimet ja niiden kaltaiset laitteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 8419

Koneet puu-, paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahviteollisuutta varten

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8420

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metallin ja lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g), myös painon perusteella toimivat lasku- tai tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8425–8428

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeen 8431 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8429

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), tiehöylät, raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaajat, maantiivistyskoneet ja tiejyrät:

 

 

 

tiejyrät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeen 8431 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8430

Muut maan kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, tasoitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat ja lumilingot

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeen 8431 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tiejyrissä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8439

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään paperia, kartonkia tai pahvia

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8441

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, myös kaikenlaiset leikkuukoneet

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8444–8447

Näiden nimikkeiden tekstiiliteollisuudessa käytettävät koneet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 8448

Nimikkeiden 8444 ja 8445 koneiden apukoneet ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8452

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 8440 kirjannitomakoneet; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset; ompelukoneenneulat:

 

 

 

ompelukoneet (ainoastaan lukkotikkikoneet), joiden konevarren paino ilman moottoria on enintään 16 kg ja moottorin kanssa enintään 17 kg

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

kaikkien konevarren (moottoria lukuun ottamatta) kokoamiseen käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa, ja

käytetyt langankiristys-, langansieppaus- ja siksak-mekanismit ovat alkuperätuotteita

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8456–8466

Nimikkeisiin 8456–8466 kuuluvat koneet, työstökoneet sekä niiden osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8469–8472

Toimistokoneet ja -laitteet (esim. kirjoituskoneet, laskukoneet, automaattiset tietojenkäsittelykoneet, monistuskoneet ja nitomalaitteet)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8480

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikarbideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8485

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia, -eristimiä, -käämejä tai -koskettimia eikä muita sähköteknisiä osia, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8501

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögeneraattoriyhdistelmät)

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeen 8503 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8502

Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeiden 8501 ja 8503 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 8504

Automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa käytettävät virtalähteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 8518

Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut; sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8519

Levysoittimet (joko sähkövahvistimella tai ilman), kasettisoittimet ja muut äänen toistolaitteet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8520

Magneettinauhurit ja muut äänen tallennuslaitteet, myös jos niissä on äänen toistolaite

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8522

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan tai pääasiallisesti käytettäviksi nimikkeiden 8519–8521 laitteisiin

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8523

Valmistettu tallentamaton materiaali äänen tallennukseen tai muiden ilmiöiden vastaavalla tavalla tapahtuvaan tallennukseen, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8524

Levyt, nauhat ja muu materiaali, jotka sisältävät äänitallenteita tai muita vastaavalla tavalla tallennettuja ilmiöitä, myös matriisit ja isiöt äänilevyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet:

 

 

 

matriisit ja isiöt äänilevyjen valmistusta varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeen 8523 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8525

Radiopuhelin-, radiolennätin-, yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat; yksittäisiä kuvia ottavat videokamerat ja muut videokameranauhurit; digitaalikamerat

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8527

Radiopuhelin-, radiolennätin- tai yleisradiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin äänen tallennus- tai toistolaittein tai kelloin

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8528

Televisiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalin tallennus- tai toistolaittein; videomonitorit ja videoprojektorit

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525–8528 laitteissa:

 

 

 

jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti videosignaalien tallennus- tai toistolaitteissa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kaikkien käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8535 ja

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeen 8538 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on vähintään kaksi nimikkeen 8535 tai 8536 laitetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sellaiset, joissa on 90 ryhmän kojeita tai laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet, muut kuin nimikkeen 8517 kytkentälaitteet

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen nimikkeen 8538 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; lukuun ottamatta piikiekkoja, joita ei vielä ole leikattu puolijohdesiruiksi

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8542