ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 255

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
19. syyskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1376/2006, annettu 18 päivänä syyskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1377/2006, annettu 18 päivänä syyskuuta 2006, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

3

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 83 artiklan nojalla. Seuraavassa esitetään päätöksen keskeiset säännökset, sen rajoittamatta itse päätöksen koko vaikutusta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 412)  ( 1 )

5

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 951/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta (EUVL L 178, 1.7.2006)

7

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

19.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1376/2006,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18 päivänä syyskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1377/2006,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2006,

tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liitteessä I on luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joille on annettu kyseisen asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä erityistehtäviä.

(2)

Alankomaat on pyytänyt sen toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen lisäämistä ja Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt sen toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen muuttamista. Myös komission osoitetiedot olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 200, 30.7.2005, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään otsikon ”ALANKOMAAT” alle osoite seuraavasti:

”Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Telephone: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”.

2)

Korvataan otsikon ”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” alla oleva osoite seuraavasti:

Liitteessä II lueteltujen tavaroiden tuonti:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Telephone: (44-1642) 364 333

Fax: (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Liitteissä II ja III lueteltujen tavaroiden vienti sekä 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, liitteessä II lueteltuihin tavaroihin liittyvä tekninen apu:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Telephone: (44-20) 7215 8070

Fax: (44-20) 7215 0531

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”.

3)

Korvataan otsakkeen ”B. Osoite ilmoitusten toimittamiseksi komissioon” alla oleva osoite seuraavasti:

”Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

19.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/5


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä helmikuuta 2006,

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 83 artiklan nojalla. Seuraavassa esitetään päätöksen keskeiset säännökset, sen rajoittamatta itse päätöksen koko vaikutusta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 412)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/626/Euratom)

Tämä päätös on osoitettu yritykselle British Nuclear Group Sellafield (BNG SL), Seascale, Cumbria, ja se ilmoitettiin BNG SL:lle 17. helmikuuta 2006.

Päätös koskee ainoastaan Sellafieldissä nykyisin noudatettavien kirjanpito- ja raportointimenettelyjen asianmukaisuutta koskevia seikkoja, mukaan luettuna THORP-laitos; päätös ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan THORP-laitokseen. Päätöksen mukaan ei ole todettu, että ydinmateriaalia olisi todella kadonnut tai sitä olisi käytetty muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen.

1 artikla (ote)

BNG SL on rikkonut Euratomin perustamissopimuksen 79 artiklaa yhdessä komission asetuksen (Euratom) N:o 3227/76 (1) 7, 9 ja 12 artiklan (20. maaliskuusta 2005 alkaen komission asetuksen (Euratom) N:o 302/2005 (2)), 6, 9 ja 7 artikla) kanssa sekä erityisiä ydinmateriaalivalvontasäännöksiä, jotka komissio on antanut ydinmateriaalivalvonta-asetuksen (Euratom) N:o 302/2005 6 artiklan, Euratom-perustamissopimuksen 81 artiklan ja asetuksen (Euratom) N:o 3227/76 3 artiklan (20. maaliskuusta 2005 alkaen asetuksen (Euratom) N:o 302/2005 4 artikla) nojalla.

2 artikla

1.

Komissio antaa varoituksen BNG SL:lle.

2.

Varoituksessa edellytetään, että BNG SL osoittaa määrätyn ajanjakson aikana tämän komission päätöksen julkaisemisen jälkeen, että se on pannut täytäntöön asianmukaisia ja tehokkaita menettelyjä havaittujen puutteiden ja rikkomisen aiheuttaneiden seikkojen korjaamiseksi ja että se toteuttaa sopivia toimenpiteitä ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmän laadun ja tehokkuuden parantamiseksi jatkuvasti.

3.

Varoituksessa edellytetään edelleen, että BNG SL osoittaa toisen määrätyn ajanjakson aikana, että toteutetuilla korjaustoimilla on ollut aiotut vaikutukset.

3 artikla

1.

BNG SL:n on toimitettava komissiolle tämän päätöksen julkaisupäivämääränä alkavan määrätyn ajanjakson päättyessä kertomus, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan nojalla toteutetut korjaustoimet.

2.

BNG SL:n on toimitettava komissiolle toisen määrätyn ajanjakson päättyessä kertomus, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan nojalla toteutettujen korjaustoimien täsmennetyt tulokset.

4 artikla

Jos BNG SL ei riittävästi osoita toteuttaneensa jotakin vaadituista toimenpiteistä, joiden yhteenveto esitetään tämän päätöksen 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa, tai ei toimita täsmennettyjä yksityiskohtia, joista esitetään yhteenveto tämän päätöksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa, komissio voi ryhtyä muihin oikeudellisiin toimiin.

5 artikla

1.

Tämä päätös on osoitettu yritykselle British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

2.

Tämä päätös annetaan tiedoksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2006.


(1)  EYVL L 363, 31.12.1976, s. 1.

(2)  EUVL L 54, 28.2.2005, s. 1.


Oikaisuja

19.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/7


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 951/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 178, 1. heinäkuuta 2006 )

Sivulla 34, 39 artiklan ensimmäinen kohta:

korvataan:

”Jos 34 artiklassa tarkoitetun melassin käynnistyshinnan tai 36 artiklassa tarkoitetun sokerituotteiden käynnistyshinnan ja kyseisen lähetyksen cif-tuontihinnan välinen erotus on”

seuraavasti:

”Jos 34 artiklassa tarkoitetun melassin käynnistyshinnan tai 37 artiklassa tarkoitetun sokerituotteiden käynnistyshinnan ja kyseisen lähetyksen cif-tuontihinnan välinen erotus on”