ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 247

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
9. syyskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1328/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1329/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintojen IFRIC 8 ja IFRIC 9 osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1330/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tasaustuen lisäennakon maksamisesta banaanialalla vuoden 2006 osalta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1331/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1332/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, vilja-alalla 9 päivästä syyskuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1333/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1298/2006 muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1334/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2006 muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1335/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1336/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

20

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/2006, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006, vuosia 2008–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta ja tarkistetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta

22

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2006, maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen osalta kaudella 2007–2013 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3473)

26

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen, joka koskee vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoitusta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämistä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille, väliaikaisesta soveltamisesta

30

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille

32

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

46

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1328/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8 päivänä syyskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

86,4

999

86,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,6

999

94,6

0805 50 10

388

58,6

524

53,1

528

57,3

999

56,3

0806 10 10

052

77,9

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

120,9

0808 10 80

388

90,6

400

91,2

508

83,5

512

90,9

528

59,3

720

81,1

800

148,9

804

93,6

999

92,4

0808 20 50

052

114,7

388

101,1

720

60,3

999

92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,1

999

115,1

0809 40 05

052

102,6

066

61,0

098

41,6

624

149,5

999

88,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1329/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintojen IFRIC 8 ja IFRIC 9 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 14 päivänä syyskuuta 2002, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1725/2003 (2).

(2)

Kansainvälinen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitea (IFRIC) julkaisi 12 päivänä tammikuuta 2006 tulkinnan IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala. IFRIC 8:ssa selvennetään, että kansainvälistä tilinpäätösstandardia IFRS 2 Osakeperusteiset maksut sovelletaan järjestelyihin, joissa yhteisö suorittaa osakeperusteisia maksuja ilmeisesti siten, että vastike on nolla tai riittämätön.

(3)

IFRIC julkaisi 1 päivänä maaliskuuta 2006 tulkinnan IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. IFRIC 9:ssä selvennetään tiettyjä kytkettyjen johdannaisten käsittelyyn liittyviä näkökohtia IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

(4)

Tilinpäätöskysymysten asiantuntijakomitean (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisten asiantuntijoiden ryhmän (Technical Expert Group, TEG) kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella voidaan todeta, että IFRIC 8 ja IFRIC 9 täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(5)

Asetusta (EY) N:o 1725/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1725/2003 liitettä seuraavasti:

1)

Lisätään kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinta IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala, kuten tämän asetuksen liitteessä säädetään.

2)

Lisätään tulkinta IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi, kuten tämän asetuksen liitteessä säädetään.

2 artikla

1.   Yrityksen on sovellettava tulkintaa IFRIC 8, kuten tämän asetuksen liitteessä säädetään, viimeistään vuoden 2006 tilikauden alkamispäivästä tai vuoden 2007 tilikauden alkamispäivästä, jos yrityksen tilikausi alkaa tammi-, helmi-, maalis- tai huhtikuussa.

2.   Yrityksen on sovellettava tulkintaa IFRIC 9, kuten tämän asetuksen liitteessä säädetään, viimeistään vuoden 2006 tilikauden alkamispäivästä tai vuoden 2007 tilikauden alkamispäivästä, jos yrityksen tilikausi alkaa tammi-, helmi-, maalis-, huhti- tai toukokuussa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 708/2006 (EUVL L 122, 9.5.2006, s. 19).


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRIC 8

Tulkinta IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala

IFRIC 9

Tulkinta IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi

”Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta oikeutta jäljentää omaa käyttöä tai muuta kohtuullista tarkoitusta varten. Lisätietoja saatavilla IASB:ltä tai sen Internet-sivustosta osoitteesta www.iasb.org”

TULKINTA IFRIC 8

IFRS 2:n soveltamisala

Viitteet

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut

Tausta

1.

IFRS 2:ta sovelletaan sellaisiin osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin, joissa yhteisö vastaanottaa tai hankkii tavaroita tai palveluja. Tavaroihin luetaan vaihto-omaisuus, tarvikkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, aineettomat hyödykkeet ja muut rahoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuserät (IFRS 2, kappale 5). Näin ollen niitä liiketoimia lukuun ottamatta, jotka on suljettu IFRS 2:n soveltamisalan ulkopuolelle, IFRS 2:ta sovelletaan kaikkiin sellaisiin liiketoimiin, joissa yhteisö vastaanottaa rahoitusvaroihin kuulumattomia omaisuuseriä tai palveluja yhteisön oman pääoman ehtoisia instrumentteja vastaan. IFRS 2:ta sovelletaan myös sellaisiin liiketoimiin, joissa yhteisö vastaanottaa tavaroita tai palveluja siten, että se jää velkaa määrän, joka perustuu yhteisön osakkeiden tai yhteisön muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien hintaan (tai arvoon).

2.

Joissakin tapauksissa saattaa kuitenkin olla vaikeaa osoittaa, että tavaroita tai palveluja on vastaanotettu (tai että niitä tullaan vastaanottamaan). Yhteisö voi esimerkiksi myöntää osakkeita hyväntekeväisyysjärjestölle siten, että vastike on nolla. Tällöin ei yleensä pystytä yksilöimään tällaisesta liiketoimesta vastikkeena saatuja tavaroita tai palveluja. Samankaltainen tilanne saattaa syntyä myös muiden osapuolten kanssa toteutetuissa liiketoimissa.

3.

IFRS 2:n mukaan sellaiset liiketoimet, joissa suoritetaan osakeperusteisia maksuja henkilöstölle, on arvostettava osakeperusteisten maksujen myöntämispäivän käypään arvoon perustuen (IFRS 2, kappale 11) (1). Yhteisön ei näin ollen tarvitse määrittää työsuorituksen käypää arvoa suoraan.

4.

Kun on kyse liiketoimista, joissa osakeperusteisia maksuja suoritetaan muille osapuolille kuin henkilöstölle, IFRS 2:n mukaan oletetaan lähtökohtaisesti, että vastaanotettujen tavaroiden tai palvelujen käypä arvo on arvioitavissa luotettavasti, mutta tämä olettamus on kumottavissa. IFRS 2:n mukaan liiketoimi on näissä tilanteissa arvostettava tavaroiden ja palvelujen sen päivän käypään arvoon, jona yhteisö saa tavarat tai vastapuoli suorittaa palvelun (IFRS 2, kappale 13). Oletuksena on näin ollen, että yhteisö pystyy yksilöimään muilta osapuolilta kuin henkilöstöltä vastaanotetut tavarat tai palvelut. Tällöin on selvitettävä, sovelletaanko IFRS-standardia silloin, kun yksilöitävissä olevia tavaroita tai palveluja ei ole. Tämä puolestaan edellyttää vastausta seuraavaan kysymykseen: jos yhteisö on suorittanut osakeperusteisen maksun ja jos (mahdollinen) vastaanotettu yksilöitävissä oleva vastike vaikuttaa olevan arvoltaan alhaisempi kuin osakeperusteisen maksun käypä arvo, viittaako tämä tilanne siihen, että tavaroita tai palveluja on vastaanotettu vaikka niitä ei ole erikseen yksilöity, jolloin IFRS 2 tulee sovellettavaksi?

5.

On huomattava, että ilmauksella ”osakeperusteisen maksun käypä arvo” viitataan kulloinkin kyseessä olevan osakeperusteisen maksun käypään arvoon. Yhteisö voi esimerkiksi kansallisen lain nojalla olla velvollinen luovuttamaan osan osakkeistaan tietyn valtion kansalaisille, ja kyseiset osakkeet voidaan siirtää vain tämän valtion kansalaisille. Tällainen siirtorajoitus saattaa vaikuttaa niiden osakkeiden käypään arvoon, joihin se kohdistuu, minkä vuoksi kyseisten osakkeiden käypä arvo saattaa olla alhaisempi kuin muutoin täysin vastaavanlaisten osakkeiden, joihin ei liity tällaista rajoitusta. Jos kappaleessa 4 esitetty kysymys jouduttaisiin ratkaisemaan tilanteessa, jossa tarkastelun kohteena ovat osakkeet, joihin kohdistuu edellä kuvattu rajoitus, ”osakeperusteisen maksun käyvällä arvolla” viitattaisiin tällöin niiden osakkeiden käypään arvoon, joihin rajoitus kohdistuu, eikä sellaisten muiden osakkeiden käypään arvoon, joihin rajoitus ei kohdistu.

Soveltamisala

6.

IFRS 2:ta sovelletaan sellaisiin liiketoimiin, joissa yhteisö tai yhteisön osakkeenomistajat ovat myöntäneet oman pääoman ehtoisia instrumentteja (2) tai niille on syntynyt velvollisuus siirtää käteisvaroja tai muita varoja määrä, joka perustuu yhteisön osakkeiden tai yhteisön muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien hintaan (tai arvoon). Tätä tulkintaa sovelletaan sellaisiin liiketoimiin, joissa yhteisön vastaanottama yksilöity vastike (tai vastike, jonka se vastaanottaa tulevaisuudessa), käteisvarat ja (mahdollisen) yksilöitävissä olevan muun kuin käteisvastikkeen käypä arvo mukaan luettuina, vaikuttaa arvoltaan alhaisemmalta kuin myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien tai syntyneen velan käypä arvo. Tätä tulkintaa ei kuitenkaan sovelleta IFRS 2:n soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen standardin 3–6 kappaleen mukaisesti rajattuihin liiketoimiin.

Käsiteltävät asiat

7.

Tässä tulkinnassa käsitellään sitä, sovelletaanko IFRS 2:ta sellaisiin liiketoimiin, joissa yhteisö ei pysty erikseen yksilöimään joitakin tai kaikkia vastaanotettuja tavaroita tai palveluja.

Päätös

8.

IFRS 2:ta sovelletaan sellaisiin liiketoimiin, joissa vastaanotetaan tavaroita tai palveluja, kuten liiketoimiin, joissa yhteisö vastaanottaa tavaroita tai palveluja yhteisön oman pääoman ehtoisia instrumentteja vastaan. Tällaisiin liiketoimiin kuuluvat myös sellaiset liiketoimet, joissa yhteisö ei pysty erikseen yksilöimään joitakin tai kaikkia vastaanotettuja palveluja.

9.

Jos erikseen yksilöitävissä olevia tavaroita tai palveluja ei ole, muut olosuhteet voivat viitata siihen, että tavaroita tai palveluja on vastaanotettu (tai että niitä tullaan vastaanottamaan), jolloin IFRS 2 tulee sovellettavaksi. Erityisesti jos (mahdollinen) vastaanotettu yksilöitävissä oleva vastike vaikuttaa arvoltaan alhaisemmalta kuin myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien tai syntyneen velan käypä arvo, nämä olosuhteet viittaavat tyypillisesti siihen, että muu vastike (ts. tavaroita tai palveluja, jotka eivät ole yksilöitävissä) on vastaanotettu (tai tullaan vastaanottamaan).

10.

Yhteisön on arvostettava vastaanotetut yksilöitävissä olevat tavarat ja palvelut IFRS 2:n mukaisesti.

11.

Yhteisön on määritettävä sellaisten vastaanotettujen (tai tulevaisuudessa vastaanotettavien) tavaroiden ja palvelujen arvo, jotka eivät ole yksilöitävissä, osakeperusteisen maksun käyvän arvon ja kaikkien mahdollisesti vastaanotettujen (tai tulevaisuudessa vastaanotettavien) yksilöitävissä olevien tavaroiden ja palvelujen käyvän arvon erotuksena.

12.

Yhteisön on arvostettava sellaiset tavarat ja palvelut, jotka eivät ole yksilöitävissä, myöntämispäivän arvoon. Kuitenkin käteisvaroina maksettavien liiketoimien osalta velka on arvostettava kunkin raportointikauden päättyessä sen suorittamiseen saakka.

Voimaantulo

13.

Yhteisön on sovellettava tätä tulkintaa 1. toukokuuta 2006 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on suositeltavaa. Jos yhteisö soveltaa tätä tulkintaa aikaisemmin kuin 1. toukokuuta 2006 alkavalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Siirtymäsäännöt

14.

Yhteisön on sovellettava tätä tulkintaa takautuvasti IAS 8:n vaatimusten mukaisesti, jollei IFRS 2:een sisältyvistä siirtymäsäännöistä muuta johdu.

TULKINTA IFRIC 9

Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi

Viittaukset

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen

Tausta

1.

IAS 39:n kappaleen 10 mukaan kytketty johdannainen on ”osa hybridi-instrumenttia (yhdistettyä instrumenttia), joka sisältää myös johdannaissopimuksiin kuulumattoman pääsopimuksen – ja tällä on sellainen vaikutus, että osa yhdistetyn instrumentin rahavirroista vaihtelee samankaltaisella tavalla kuin itsenäisen johdannaisen rahavirrat”.

2.

IAS 39:n kappaleen 11 mukaan kytketty johdannainen on erotettava pääsopimuksesta ja käsiteltävä kirjanpidossa johdannaisena siinä ja vain siinä tapauksessa, että

a)

kytketyn johdannaisen taloudelliset ominaispiirteet ja riskit eivät liity läheisesti pääsopimuksen taloudellisiin ominaispiirteisiin eikä riskeihin;

b)

erillinen instrumentti, jolla on samat ehdot kuin kytketyllä johdannaisella, vastaisi johdannaisen määritelmää; ja

c)

hybridi-instrumenttia (yhdistettyä instrumenttia) ei arvosteta käypään arvoon siten, että käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti (toisin sanoen johdannaista, joka on kytketty käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaan rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluvaan erään, ei eroteta).

Soveltamisala

3.

Jollei jäljempänä olevista kappaleista 4 ja 5 muuta johdu, tätä tulkintaa sovelletaan kaikkiin IAS 39:n soveltamisalaan kuuluviin kytkettyihin johdannaisiin.

4.

Tässä tulkinnassa ei käsitellä kytkettyjen johdannaisten uudelleenarvioinnista johtuvia arvostamiskysymyksiä.

5.

Tässä tulkinnassa ei käsitellä kytkettyjä johdannaisia sisältävien sopimusten hankintaa osana liiketoimintojen yhdistämistä eikä niiden mahdollista uudelleenarviointia hankinta-ajankohtana.

Käsiteltävät asiat

6.

IAS 39:n mukaan yhteisön on, kun siitä tulee sopimuspuoli, arvioitava pitääkö sopimukseen mahdollisesti sisältyvät kytketyt johdannaiset erottaa pääsopimuksesta ja käsitellä kirjanpidossa standardin mukaisina johdannaisina. Tässä tulkinnassa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

a)

Edellytetäänkö IAS 39:ssä tällaista arviointia ainoastaan silloin, kun yhteisöstä tulee sopimuspuoli, vai pitäisikö arviointi tarvittaessa tehdä milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana?

b)

Pitäisikö IFRS-tilinpäätöksen ensilaatijan perustaa arviointinsa ehtoihin, jotka olivat voimassa silloin, kun yhteisöstä tuli sopimuspuoli, vai ehtoihin, jotka ovat voimassa yhteisön ottaessa IFRS-standardit käyttöön ensi kertaa?

Päätös

7.

Yhteisön on arvioitava tarve erottaa kytketty johdannainen pääsopimuksesta ja käsitellä sitä kirjanpidossa johdannaisena silloin, kun yhteisöstä tulee sopimuspuoli. Myöhempi uudelleenarviointi ei ole sallittu, paitsi jos sopimuksen ehtoihin tehdään muutoksia, jotka muuttavat huomattavasti kassavirtoja, joita sopimuksen mukaan muuten edellytettäisiin; tässä tapauksessa uudelleenarviointi on suoritettava. Arvioitaessa sitä, onko kassavirta muuttunut huomattavasti, yhteisön on harkittava, kuinka paljon kytkettyyn johdannaiseen, pääsopimukseen tai molempiin liittyvät odotetut tulevat kassavirrat ovat muuttuneet ja onko muutos huomattava suhteessa sopimuksen aiempiin odotettuihin kassavirtoihin.

8.

IFRS-tilinpäätöksen ensilaatijan on arvioitava, onko kytketty johdannainen erotettava pääsopimuksesta ja käsiteltävä kirjanpidossa johdannaisena niiden ehtojen mukaisesti, jotka olivat voimassa päivänä, jona siitä tuli sopimuspuoli, tai päivänä, jona uudelleenarviointi on kappaleen 7 mukaisesti suoritettava, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhempi.

Voimaantulo ja siirtymäsäännöt

9.

Yhteisön on sovellettava tätä tulkintaa 1. kesäkuuta 2006 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on suositeltavaa. Jos yhteisö soveltaa tätä tulkintaa aikaisemmin kuin 1. kesäkuuta 2006 alkavalla kaudella, tästä on annettava tieto. Tätä tulkintaa on sovellettava takautuvasti.


(1)  IFRS 2:n mukaan kaikki viittaukset henkilöstöön tarkoittavat myös muita vastaavanlaisia palveluja suorittavia osapuolia.

(2)  Tämä sisältää yhteisön, yhteisön emoyrityksen ja muiden yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen oman pääoman ehtoiset instrumentit.


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1330/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

tasaustuen lisäennakon maksamisesta banaanialalla vuoden 2006 osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta 9 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1858/93 (2) 4 artiklassa vahvistetaan edellytykset, joilla tasaustuesta voidaan maksaa ennakkoa.

(2)

Vuonna 2005 yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien tasaustuen määrän ja vuoden 2006 ennakkojen yksikkökohtaisen määrän vahvistamisesta 2 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 833/2006 (3) 2 artiklassa vahvistetaan vuonna 2006 kaupan pidettävien banaanien osalta kunkin ennakon määräksi 4,13 euroa 100 kilogrammalta.

(3)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon hintakehitys yhteisön markkinoilla vuoteen 2005 verrattuna sekä tämän kehityksen vaikutus yhteisön banaanintuottajien taloudelliseen tilanteeseen, on perusteltua säätää yhteisössä vuonna 2006 kaupan pidettävistä tuotemääristä suoritettavien lisäennakkojen maksamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta vahvistaa tasaustuen taso myöhemmin asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 1858/93 säännösten mukaisesti. Olisi säädettävä, että lisäennakon maksaminen edellyttää vakuuden asettamista asetuksen (ETY) N:o 1858/93 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuottajajäsenvaltiot maksavat vuoden 2006 osalta yhteisössä vuonna 2006 kaupan pidettävistä tuotemääristä asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklassa säädetyn tasaustuen lisäennakon, jonka suuruus on 7,13 euroa 100:aa kilogrammaa kohti.

Tämä lisäennakko maksetaan kaupan pidettävistä tuotemääristä, joille on haettu vuonna 2006 tasaustuen ennakkoa.

Lisäennakon maksamista koskevan hakemuksen mukana on oltava todiste siitä, että vakuus, jonka suuruus on 3,57 euroa 100:aa kilogrammaa kohti, on asetettu.

Maksu vuoden 2006 alkupuolella kaupan pidetyistä banaaneista suoritetaan tämän asetuksen voimaantuloa seuraavien kahden kuukauden aikana.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 170, 13.7.1993, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 789/2005 (EUVL L 132, 26.5.2005, s. 13).

(3)  EUVL L 150, 3.6.2006, s. 9.


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1331/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1297/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2006/2007 asetuksessa (EY) N:o 1002/2006, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 6.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 9 päivästä syyskuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

1701 99 90 (2)

31,62

4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1332/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

vilja-alalla 9 päivästä syyskuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1296/2006 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 euroa/tonni vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1296/2006 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1296/2006 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1315/2006 (EUVL L 240, 2.9.2006, s. 3).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 9 päivästä syyskuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

12,96

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

47,36

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

47,36

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

17,95


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

(31.8.2006–7.9.2006)

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

22,34

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

21,76

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 24,61 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 30,31 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1333/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1298/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientituet vahvistetaan 1 päivästä syyskuuta 2006 alkaen komission asetuksessa (EY) N:o 1298/2006 (2).

(2)

Komission käytössä olevien, erityisesti sisä- ja maailmanmarkkinahintojen välisen suhteen muuttumista koskevien lisätietojen perusteella on tarpeen mukauttaa nyt sovellettavia vientitukia.

(3)

Asetusta (EY) N:o 1298/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1298/2006 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1325/2006 (EUVL L 246, 8.9.2006, s. 3).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoisen sokeriin ja raakasokerin 9 päivästä syyskuuta 2006 (1) alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

26,14 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

26,14 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2842

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2842

Huom.: Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1334/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientituet vahvistetaan 1 päivästä syyskuuta 2006 alkaen komission asetuksessa (EY) N:o 1299/2006 (2).

(2)

Komission käytössä olevien, erityisesti sisä- ja maailmanmarkkinahintojen välisen suhteen muuttumista koskevien lisätietojen perusteella on tarpeen mukauttaa nyt sovellettavia vientitukia.

(3)

Asetusta (EY) N:o 1299/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1299/2006 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 10.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 9 päivästä syyskuuta 2006 alkaen sovellettavat vientituet (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,42

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,42

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2842

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,42

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2842

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2842

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2842 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,42

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2842

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1335/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa vahvistetaan samassa säännöksessä esitettyä määritelmää vastaavan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota voidaan tuoda erityisin edellytyksin 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisenä ajanjaksona, määräksi 11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jokainen 1 päivän ja 5 päivän syyskuuta 2006 välisenä aikana esitetty asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa 3 310,168 tonnista jättää lupahakemuksia lokakuun 2006 viiden ensimmäisen päivän ajan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 408/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 3).


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1336/2006,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 1 päivästä syyskuuta 2006 sovellettavat tukien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1303/2006 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1303/2006 annettujen sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tukien määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 1303/2006 vahvistetut tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 25.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 9 päivästä syyskuuta 2006 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

28,42

28,42


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/22


AKT–EY-MINISTERINEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2006,

tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006,

vuosia 2008–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta ja tarkistetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta

(2006/608/EY)

AKT–EY-MINISTERINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), sellaisena kuin se on Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta tarkistettuna (2), jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen liitteessä I a olevan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä I a, joka käsittelee AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti tehtävää yhteistyötä koskevaa monivuotista rahoituskehystä yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston, jäljempänä ’EKR’, jälkeiselle ajanjaksolle, määrätään, että Euroopan unioni pitää AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti AKT-valtioille antamansa avun vähintään samalla tasolla kuin yhdeksännessä EKR:ssä ja tuohon määrään lisätään inflaation vaikutukset, kasvu Euroopan unionissa ja laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla vuonna 2004, mutta kyseisessä liitteessä ei tarkasti mainita rahoituskehyksen soveltamisajanjaksoa (viisi tai kuusi vuotta), ei sen määrää eikä rahoitusvälinettä (yleinen talousarvio tai uusi EKR).

(2)

Kun AKT–EY-kumppanuussopimuksen tarkistamisesta käydyt neuvottelut saatettiin päätökseen Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan unioni sitoutui tekemään mahdollisimman pikaisesti ehdotuksen avun tarkasta määrästä sekä rahoituskehyksen soveltamisajanjaksosta.

(3)

Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 16 päivänä joulukuuta 2005, vahvisti soveltamisajanjakson tarkan keston (kuusi vuotta), avun määrän (22 682 miljoonaa euroa käypinä hintoina) ja rahoitusvälineen (kymmenes EKR).

(4)

AKT-valtioiden ryhmälle olisi voitava myöntää lisävaroja muista rahoitusvälineistä näissä välineissä säädetyllä tavalla AKT–EY-kumppanuussopimukseen liitetyn julistuksen XV mukaisesti. Kun AKT-valtioiden ryhmä osallistuu EKR:n kautta EKR:stä rahoitettaviin kansainvälisiin tai alueiden välisiin hankkeisiin, sen osuuden näkyvyys olisi varmistettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

AKT–EY-ministerineuvosto hyväksyy Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen, sellaisena kuin se on Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 tarkistettuna, muutokset, jotka on esitetty tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Port Moresbyssa 2 päivänä kesäkuuta 2006.

AKT–EY-ministerineuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. ROJAS


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 26.


LIITE

Lisätään AKT–EY-kumppanuussopimukseen liite seuraavasti:

”LIITE I b

Monivuotinen rahoituskehys ajanjaksolle 2008–2013

1.

Tätä sopimusta sovellettaessa ja 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen AKT-valtioiden ryhmälle myönnetään tämän monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa rahoitustukea yhteensä 23 966 miljoonaa euroa 2 ja 3 kohdassa eritellyn mukaisesti.

2.

Kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) myönnettävä 21 966 miljoonan euron summa on käytettävissä monivuotisen rahoituskehyksen tultua voimaan. Se jaetaan yhteistyön eri välineiden kesken seuraavasti:

a)

17 766 miljoonaa euroa maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien rahoitukseen. Näistä määrärahoista rahoitetaan

i)

AKT-valtioiden ryhmän maaohjelmia tämän sopimuksen täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa liitteessä IV olevien 1–5 artiklan mukaisesti;

ii)

AKT-valtioiden ryhmän alueellista sekä alueiden välistä yhteistyötä ja yhdentymistä tukevia alueellisia ohjelmia tämän sopimuksen täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa liitteessä IV olevien 6–11 artiklan, 13 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan mukaisesti;

b)

2 700 miljoonaa euroa sellaisen AKT-valtioiden ryhmän välisen ja alueiden välisen yhteistyön rahoittamiseen, jossa on mukana useita tai kaikki AKT-valtioita, tämän sopimuksen täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa liitteessä IV olevien 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan mukaisesti. Näistä määrärahoista rahoitetaan rakennetuki yhteisille elimille: tämän sopimuksen liitteessä III tarkoitetuille ja siinä määrättyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaan valvotuille yritystoiminnan kehittämiskeskukselle (CDE) ja maatalouden ja maaseudun yhteistyön tekniselle keskukselle (CTA) sekä tämän sopimuksen 17 artiklassa tarkoitetulle yhteiselle edustajakokoukselle. Näistä määrärahoista rahoitetaan myös osa tähän sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa 1 olevissa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista AKT-valtioiden sihteeristön toimintakuluista;

c)

1 500 miljoonaa euroa investointikehyksen rahoitukseen tämän sopimuksen rahoitusehtoja koskevassa liitteessä II esitettyjen ehtojen mukaisesti; tähän summaan sisältyy 1 100 miljoonan euron lisärahoitusosuus investointikehykseen, jota hallinnoidaan uudistuvana rahastona, ja 400 miljoonaa euroa avustuksina kyseisessä liitteessä II olevien 2 ja 4 artiklassa tarkoitettujen korkotukien rahoittamiseen kymmenennen EKR:n keston ajan.

3.

Euroopan investointipankki (EIP) hallinnoi investointikehyksestä rahoitettuja toimia ja niihin liittyvää korkotukea. EIP myöntää omista varoistaan annettavina lainoina kymmenettä EKR:ää täydentävää tukea, jonka määrä on enintään 2 000 miljoonaa euroa. Varat myönnetään tämän sopimuksen liitteessä II määrättyihin tarkoituksiin EIP:n perussäännössä esitetyin ehdoin ja kyseisessä liitteessä vahvistettujen investointien rahoitusehtoja koskevien määräysten mukaisesti. Kaikkien muiden tämän monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten varojen hallinnoinnista vastaa komissio.

4.

Yhdeksännestä EKR:stä tai sitä aiemmista EKR:istä jääneitä varoja sekä näistä EKR:istä rahoitetuista hankkeista vapautuvia varoja, lukuun ottamatta yhdeksättä EKR:ää aiempien EKR:ien varoja järjestelmälle, jolla pyritään varmistamaan maatalouden perustuotteiden vientitulojen vakauttaminen (Stabex) sekä investointikehyksen rahoitukseen tarkoitetuista varoista ylijääneitä varoja ja palautuksia (lukuun ottamatta niihin liittyviä korkotukia), ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tai sen jälkeen, kun tämä monivuotinen rahoituskehys tulee voimaan, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi, ellei Euroopan unionin neuvosto toisin yksimielisesti päätä. Varat, jotka mahdollisesti sidotaan 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tämän sopimuksen voimaantuloon saakka, yllä mainitun mukaisesti, käytetään yksinomaan EU:n hallinnon työskentelykyvyn varmistamiseen ja kattamaan juoksevat menot, joilla hankkeita pidetään käynnissä, kunnes kymmenes EKR tulee voimaan.

5.

Tämän monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärä kattaa ajanjakson, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013. Kymmenennen EKR:n varoja, lukuun ottamatta investointikehyksen rahoittamiseen tarkoitettuja varoja, siihen liittyvät korkotuet pois lukien, ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, ellei Euroopan unionin neuvosto komission ehdotuksesta yksimielisesti päätä toisin.

6.

AKT–EY-suurlähettiläskomitea voi AKT–EY-ministerineuvoston nimissä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärärahan puitteissa vastatakseen jonkin 2 kohdassa kuvatun määrärahakehyksen mukaisen ohjelmoinnin tarpeisiin tai kohdentaakseen määrärahoja uudestaan lohkojen välillä.

7.

Osapuolet suorittavat tulosarvioinnin arvioiden tällöin sitoumusten ja maksujen toteutumisastetta sekä annetun avun tuloksia ja vaikutusta. Arviointi suoritetaan komission vuonna 2010 valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Arvioinnista on hyötyä valmisteltaessa päätöstä rahoitusyhteistyön määrästä vuoden 2013 jälkeen.

8.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa Euroopan komissiolle tai EIP:lle vapaaehtoisia ulkopuolisia varoja AKT–EY-kumppanuussopimuksen tavoitteiden tukemiseksi. Jäsenvaltiot voivat myös osallistua hankkeiden tai ohjelmien rahoitukseen, esimerkiksi komission tai EIP:n hallinnoimien erityisaloitteiden puitteissa. AKT:n omistajuus näissä aloitteissa on taattava kansallisella tasolla.”


LAUSUMAT

Lausumat vuosia 2008–2013 koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, josta sovittiin AKT–EY-ministerineuvoston 31. istunnossa Port Moresbyssa, Papua-Uudessa-Guineassa 1. ja 2. kesäkuuta 2006

1.   Talouskumppanuussopimukset: EU:n lausuma:

Talouskumppanuussopimusten tarkoitus on edistää kehitysvälineinä AKT-maiden joustavaa ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen, erityisesti hyödyntämällä täysipainoisesti alueellisen yhdentymisen ja etelä-etelä-kaupan mahdollisuuksia.

Komissio vahvistaa, että on tärkeää jatkaa yhdenmukaiseen alueelliseen integraatioon tähtääviä toimia ja alakohtaisia politiikan uudistuksia ja että talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon myötä vähitellen ilmenevät tarpeet otetaan huomioon AKT-maiden kanssa käytävässä ohjelmointia koskevassa vuoropuhelussa, jossa käsitellään yhdeksännen EKR:n loppuarviointia ja kymmenennen EKR:n varoja sen 1. tammikuuta 2008 tapahtuvaa voimaantuloa seuraavan jakson aikana.

Lisäksi Euroopan unioni muistuttaa sitoutuneensa lisäämään huomattavasti kaupan kehittämiseksi annettavaa apua vuoteen 2010 mennessä EKR:n varojen lisäksi.

2.   Vapautuneet määrärahat: Yhteisön lausuma:

Euroopan unionin neuvosto aikoo vuonna 2010 tehtävän tulosten arvioinnin ja komission ehdotuksen pohjalta harkita yksimielistä päätöstä kaikkien yhdeksännestä EKR:stä ja sitä edeltäneistä EKR:istä rahoitetuista AKT-hankkeista vapautuvien määrärahojen siirtämiseksi kymmenennen EKR:n varauksiin. Talouskumppanuussopimusten merkittävien kehitystavoitteiden vuoksi Euroopan unionin neuvosto aikoo asiaa käsitellessään myös huolehtia lisätuen antamisesta rakennesopeutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja muita talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanossa ilmeneviä kehitystarpeita varten.

3.   Korkotuet: Yhteisön lausuma:

EIP myöntää, että sokeripöytäkirjan allekirjoittajamaille aiheutuu EY:n sokeriuudistuksista korkeita mukautumiskustannuksia, ja se pyrkii suuntaamaan osan investointikehyksen varoista ja omista varoistaan sokeripöytäkirjaan kuuluvien AKT-maiden sokerialan investointeihin. Enintään 100 miljoonan euron määrä asetetaan käytettäväksi tarvittaessa ja Cotonoun sopimuksen liitteessä II mainittujen tuensaantiperusteiden mukaisesti Cotonoun sopimuksen liitteessä I b olevan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen korkotukien rahoittamiseen tarkoitetusta tukimäärärahasta.


Komissio

9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä elokuuta 2006,

maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen osalta kaudella 2007–2013

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3473)

(2006/609/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tarkoituksena on rajat ylittävän yhteistyön tehostaminen yhteisin paikallisin ja alueellisin aloittein sekä valtioiden välisen yhteistyön tehostaminen toimin, jotka liittyvät yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin ja johtavat yhdennettyyn alueelliseen kehittämiseen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 21 artiklan 1 kohdan mukaan 2,52 prosenttia rahastojen maksusitoumuksiin käytettävissä olevista varoista kaudella 2007–2013 jaetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rahoitukseen mukaan luettuna 73,86 prosenttia rajat ylittävän yhteistyön rahoitukseen ja 20,95 prosenttia valtioiden välisen yhteistyön rahoittamiseen.

(4)

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rahoitukseen jaettavien varojen osalta on tarpeen käyttää jäsenvaltiokohtaista alustavaa jakoa. Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 18 artiklan 2 kohdan mukaan tämä olisi tehtävä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II esitettyjen perusteiden ja menetelmien mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II olevassa 5 kohdassa vahvistetaan käytettävissä olevien varojen jakomenetelmä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tukikelpoisille jäsenvaltioille ja alueille.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II olevassa 7 kohdassa määritellään rahastoista kuhunkin yksittäiseen jäsenvaltioon siirrettävien varojen enimmäismäärä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II olevassa 12–31 kohdassa vahvistetaan tiettyihin erityistapauksiin sovellettavat määrät kaudella 2007–2013 mukaan luettuna rajat ylittävänä ohjelmana toteutettavalle PEACE-ohjelmalle jaettava erityistuki.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 24 artiklan mukaan rahastojen maksusitoumuksiin käytettävissä olevista varoista kaudella 2007–2013 varataan 0,25 prosenttia komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen; jäsenvaltiokohtaiseen alustavaan jakoon ei tulisi näin ollen sisällyttää teknistä tukea vastaavia määriä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen alustava jako niille alueille, jotka voivat saada rakennerahoitusta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen perusteella asetuksen (EY) N:o 1083/2006 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, mukaan luettuna kyseisen asetuksen liitteessä II tarkoitettu lisärahoitus, määräytyy liitteessä olevassa taulukossa 1 esitetyn mukaisesti.

Edellisessä kohdassa tarkoitettu maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen vuosittainen jako määräytyy liitteessä olevassa taulukossa 2 esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Danuta HÜBNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.


LIITE

Maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen alustava jako niille jäsenvaltioille ja alueille, jotka voivat saada rakennerahoitusta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen perusteella kaudella 1. tammikuuta 2007 – 31. joulukuuta 2013

Jäsenvaltio

TAULUKKO 1 –

Määrärahojen määrä (euroa vuoden 2004 hintoina)

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen perusteella tukikelpoiset alueet

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II tarkoitettu lisärahoitus seuraavan kohdan perusteella:

Rajat ylittävä

Valtioiden välinen

21 kohta

22 kohta

Sisäinen

Siirto ENPI

Siirto IPA

Yhteensä

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Česká republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarország

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Yhteensä

4 124 266 247

451 485 000

228 214 000

4 803 965 247

1 481 137 272

293 000 329

199 500 000


Jäsenvaltio

TAULUKKO 2 –

Määrärahojen vuosittainen jako (euroa vuoden 2004 hintoina)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Yhteensä

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366


Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/30


NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006,

neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen, joka koskee vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoitusta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämistä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille, väliaikaisesta soveltamisesta

(2006/610/EY)

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’AKT-EY-kumppanuussopimus’, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005, jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehty sopimus’ (2),

ottavat huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (3),

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehty sopimus ei tule voimaan ennen kuin kunkin jäsenvaltion valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty AKT-EY-kumppanuussopimuksen 93 artiklan mukaisesti.

(2)

AKT–EY-ministerineuvosto on päätöksellä N:o 5/2005 (4) hyväksynyt siirtymäkauden toimenpiteet, joita sovelletaan AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoituspäivästä sen voimaantulopäivään.

(3)

Päätöksen N:o 5/2005 2 artiklan mukaisesti jäsenvaltioita ja yhteisöä kehotetaan toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet siirtymätoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi.

(4)

AKT–EY-ministerineuvosto on 2 päivänä kesäkuuta 2006 hyväksynyt AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä Ib olevan vuosia 2008–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen.

(5)

Neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltiot ovat päässeet yhteisymmärrykseen sisäisestä sopimuksesta, joka koskee AKT-maille sekä merentakaisille maille ja alueille tarkoitetun, vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoitusta. Tämä sopimus ei tule voimaan ennen kuin kukin jäsenvaltio on hyväksynyt sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

(6)

Tiettyjä sisäisen sopimuksen määräyksiä olisi sovellettava väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Seuraavia kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan väliaikaisesti päivästä, jona tämä päätös tehdään:

1)

1 artiklan 7 kohta yhdessä 8 artiklan ja 9 artiklan kanssa siltä osin kuin neuvosto hyväksyy sisäistä sopimusta noudattaen Romanian ja Bulgarian maksuosuuksia koskevan lopullisen aikataulun ja niiden äänten lopullisen painotuksen sekä niiden Euroopan unioniin liittymisen jälkeen sovellettavat uudet määräenemmistöä ja määrävähemmistöä koskevat säännöt;

2)

10 artikla täytäntöönpanoasetuksen ja varainhoitoasetuksen antamiseksi sekä muun muassa Euroopan kehitysrahaston komitean ja investointikehyskomitean perustamiseksi 8 artiklaan ja 9 artiklaan liittyen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se on voimassa sisäisen sopimuksen voimaantuloon saakka, jolleivät jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päätä jatkaa sen voimassaoloa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2006.

Jäsenvaltioiden hallitusten puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27.

(3)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 1.


Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien

SISÄINEN SOPIMUS

vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ovat kuulleet komissiota,

ovat kuulleet Euroopan Investointipankkia,

SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA:

(1)

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimus’, liitteessä I a olevassa 3 kohdassa todetaan, että ”monivuotiseen rahoituskehykseen tai siihen liittyviin sopimuksen osiin tarvittavista muutoksista päättää tämän sopimuksen 95 artiklasta poiketen ministerineuvosto”.

(2)

Port Moresbyssa, Papua-Uudessa-Guineassa 1 ja 2 päivänä kesäkuuta 2006 kokoontunut AKT–EY-ministerineuvosto hyväksyi AKT–EY-kumppanuussopimukseen lisättävän liitteen I b, jossa vahvistetaan AKT-valtioille AKT–EY-kumppanuussopimuksen perusteella ja vuosia 2008–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti annettavan yhteisön avun kokonaismääräksi 21 966 miljoonaa euroa. Nämä varat myönnetään jäsenvaltioiden rahoittamasta kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta, jäljempänä ’kymmenes EKR’.

(3)

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehtyä neuvoston päätöstä 2001/822/EY (2), jäljempänä ’assosiaatiopäätös’ sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2011. Mainittuun päivään mennessä olisi tehtävä uusi päätös EY:n perustamissopimuksen 187 artiklan perusteella. Neuvoston olisi vahvistettava yksimielisesti 31 päivään joulukuuta 2007 mennessä komission ehdotuksesta, että perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille myönnetään 286 miljoonaa euroa rahoitustukea kymmenennestä EKR:sta vuosina 2008–2013.

(4)

Määräajan vahvistamisesta yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen sitomiselle toukokuun 30 päivänä 2005 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2005/446/EY (3) vahvistetaan 31 päivä joulukuuta 2007 päivämääräksi, jonka jälkeen komission hallinnoimia yhdeksännen EKR:n varoja, Euroopan investointipankin, jäljempänä ’investointipankki’, hallinnoimia korkotukia ja näistä määrärahoista kertyviä korkotuloja ei enää voida sitoa. Tätä päivämäärää voidaan tarvittaessa tarkistaa.

(5)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen ja assosiaatiopäätöksen täytäntöön panemiseksi olisi perustettava kymmenes EKR ja vahvistettava sen varojen jakamista ja jäsenvaltioiden maksuosuuksia koskeva menettely.

(6)

Euroopan unionin rahoituksen ja varojen kaikkia näkökohtia olisi tarkasteltava komission kaudella 2008–2009 esittämän kertomuksen pohjalta.

(7)

Neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat sopineet, että kymmenennestä EKR:sta varataan 430 miljoonaa euroa komissiolle EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvia tukimenoja varten.

(8)

Rahoitusyhteistyön hallinnointia koskevat säännöt olisi vahvistettava.

(9)

Neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat hyväksyivät 12 päivänä syyskuuta 2000 sisäisen sopimuksen AKT–EY-kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille, jäljempänä ’yhdeksättä EKR:ä koskeva sopimus’ (4).

(10)

Komission yhteyteen olisi perustettava jäsenvaltioiden hallitusten edustajista koostuva komitea, jäljempänä ’EKR:n komitea’, ja investointipankin yhteyteen olisi perustettava vastaavanlainen komitea. Olisi yhdenmukaistettava toimet, joita komissio ja investointipankki toteuttavat AKT–EY-kumppanuussopimuksen ja assosiaatiopäätöksen vastaavien säännösten soveltamiseksi.

(11)

Bulgarian ja Romanian ennakoidaan olevan liittyneitä Euroopan unioniin 1 päivään tammikuuta 2008 mennessä ja liittyvän AKT–EY-kumppanuussopimukseen sekä tähän sisäiseen sopimukseen Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksesta ja siihen liitetystä pöytäkirjasta johtuvien sitoutumistensa mukaisesti.

(12)

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat sitoutuivat 24 päivänä toukokuuta 2005 annetuissa päätelmissään kehityksen vauhdittamisesta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi Pariisissa 2 päivänä maaliskuuta 2005 pidetyssä korkean tason foorumissa hyväksytyn taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) avun tehokkuutta koskevan Pariisin julistuksen ajallaan tapahtuvaan täytäntöönpanoon ja seurantaan.

(13)

Olisi palautettava mieleen edellä mainituissa päätelmissä tarkoitetut virallisen kehitysavun ODA:n määrän tavoitteet. Ilmoittaessaan EKR:n menoista jäsenvaltioille ja OECD:n kehitysapukomitealle (DAC) komission olisi erotettava toisistaan virallisen kehitysavun ja muun kuin virallisen kehitysavun mukaiset toimet.

(14)

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet hallitusten ja jäsenvaltioiden edustajat, Euroopan parlamentti sekä komissio hyväksyivät 22 päivänä joulukuuta 2005 yhteisen julkilausuman Euroopan unionin kehityspolitiikasta: Eurooppalainen konsensus (5).

(15)

EKR:n olisi tuettava edelleen ensisijaisesti vähiten kehittyneitä ja muita alhaisen tulotason maita.

(16)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä huhtikuuta 2006 periaatteen tukea Afrikan rauhanrahastoa AKT-valtioiden välisen yhteistyön varoilla 300 miljoonalla eurolla aluksi vuosina 2008–2010. Kolmantena vuonna toteutetaan perusteellinen arviointi, jossa tarkistetaan periaatteen soveltamissäännöt sekä vaihtoehtoisten tulevien rahoituslähteiden mahdollisuudet, mukaan lukien rahoitus YUTP:n nojalla,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1   LUKU

RAHOITUSVARAT

1 artikla

Kymmenennen EKR:n varat

1.   Jäsenvaltiot perustavat kymmenennen Euroopan kehitysrahaston, jäljempänä ’kymmenes EKR’.

2.   Kymmenes EKR muodostuu seuraavista varoista:

a)

Enintään 22 682 miljoonan euron määrä, joka koostuu jäsenvaltioiden maksuosuuksista seuraavasti:

Jäsenvaltio

Jakoperuste

Osuus (euroa)

Belgia

3,53

800 674 600

Bulgaria (6)

0,14

31 754 800

Tšekki

0,51

115 678 200

Tanska

2,00

453 640 000

Saksa

20,50

4 649 810 000

Viro

0,05

11 341 000

Kreikka

1,47

333 425 400

Espanja

7,85

1 780 537 000

Ranska

19,55

4 434 331 000

Irlanti

0,91

206 406 200

Italia

12,86

2 916 905 200

Kypros

0,09

20 413 800

Latvia

0,07

15 877 400

Liettua

0,12

27 218 400

Luxemburg

0,27

61 241 400

Unkari

0,55

124 751 000

Malta

0,03

6 804 600

Alankomaat

4,85

1 100 077 000

Itävalta

2,41

546 636 200

Puola

1,30

294 866 000

Portugali

1,15

260 843 000

Romania (6)

0,37

83 923 400

Slovenia

0,18

40 827 600

Slovakia

0,21

47 632 200

Suomi

1,47

333 425 400

Ruotsi

2,74

621 486 800

Yhdistynyt kuningaskunta

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

Tämä 22 682 miljoonan euron määrä on käytettävissä monivuotisen rahoituskehyksen voimaantulosta lukien, ja se jaetaan seuraavasti:

i)

21 966 miljoonaa euroa AKT-valtioiden ryhmälle;

ii)

286 miljoonaa euroa merentakaisille maille ja alueille;

iii)

430 miljoonaa euroa komissiolle 6 artiklassa tarkoitettuihin tukimenoihin, joita komissiolle aiheutuu EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja toteutuksesta.

b)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä I ja assosiaatiopäätöksen liitteessä II A tarkoitettuihin, yhdeksännessä EKR:ssa assosiaatiopäätöksen liitteessä II C vahvistetun investointikehyksen, jäljempänä ’investointikehys’, rahoittamiseen osoitettuihin varoihin ei vaikuta päätös 2005/446/EY päivämäärästä, jonka jälkeen yhdeksännen EKR:n varoja ei enää voida sitoa. Nämä varat siirretään kymmenenteen EKR:oon ja niitä hallinnoidaan kymmenennen EKR:n toteuttamista koskevien järjestelyjen mukaisesti AKT–EY-kumppanuussopimukseen perustuvan vuosia 2008–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen voimaantulopäivästä sekä niiden neuvoston päätösten voimaantulopäivästä, jotka koskevat merentakaisille maille ja alueille vuosina 2008–2013 myönnettävää rahoitustukea.

3.   Yhdeksännestä EKR:sta ja edellisistä EKR:ista myönnetyistä varoista käyttämättä jääneitä määriä ei enää sidota 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tai sen päivän jälkeen, jona vuosia 2008–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys on tullut voimaan, jos tämä päivämäärä on myöhäisempi, lukuun ottamatta kyseisen voimaantulopäivän jälkeen vapautuvia käyttämättä jääneitä määriä tai varoja, jotka ovat jäljellä yhdeksättä EKR:a edeltäviin rahastoihin kuuluvasta maatalouden perustuotteiden vientitulojen vakauttamisjärjestelmästä (Stabex), ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja varoja. Ne edellä tarkoitetut varat, jotka mahdollisesti sidotaan 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tämän sopimuksen voimaantuloon saakka, käytetään yksinomaan EU:n hallinnon toiminnan varmistamiseksi sekä käynnissä oleviin hankkeisiin liittyvien juoksevien kustannusten kattamiseksi, kunnes kymmenes EKR tulee voimaan.

4.   Yhdeksännestä EKR:sta tai edellisistä EKR:ista rahoitetuista hankkeista 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen vapautuvia varoja ei enää sidota, ellei neuvosto komission aloitteesta yksimielisesti päätä toisin, lukuun ottamatta kyseisen voimaantulopäivän jälkeen vapautuvia varoja, jotka ovat jäljellä yhdeksättä EKR:a edeltäviin rahastoihin kuuluvasta maatalouden perustuotteiden vientitulojen vakauttamisjärjestelmästä (Stabex) ja jotka siirretään automaattisesti vastaaviin 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin maaohjelmiin, ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja varoja.

5.   Kymmenennen EKR:n varat on kokonaisuudessaan tarkoitettu 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivänä joulukuuta 2013 välistä ajanjaksoa varten. Kymmenennen EKR:n varoja ei enää sidota 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, ellei neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta toisin päätä.

6.   Edellisistä EKR:ista tehtyjen sitoumusten mukaisesti rahoitetuista toimista saatavat korkotulot ja AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valtuutettujen maksajien huostaan Eurooppaan talletettujen ja komission hallinnoimien kymmenennen EKR:n varojen korkotulot merkitään yhdelle tai useammalle komission nimissä avatulle tilille ja käytetään 6 artiklan ehtojen mukaisesti. Investointipankin hallinnoimista kymmenennen EKR:n varoista saatavien korkotulojen käyttö määritellään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa varainhoitoasetuksessa.

7.   Jos Euroopan unioniin liittyy uusi valtio, 2 kohdan a alakohdassa esitettyä maksuosuuksien jakoa muutetaan komission ehdotuksesta neuvoston yksimielisellä päätöksellä.

8.   Varojen määriä voidaan mukauttaa neuvoston yksimielisellä päätöksellä AKT–EY-kumppanuussopimuksen 62 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

9.   Jäsenvaltiot voivat tarjota komissiolle tai investointipankille vapaaehtoisesti varoja AKT–EY-kumppanuussopimuksen tavoitteiden tukemiseksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 8 artiklassa määrättyihin päätöksentekosääntöihin ja -menettelyihin. Jäsenvaltiot voivat myös rahoittaa yhdessä hankkeita tai ohjelmia, esimerkiksi komission tai investointipankin hallinnoimien erityisten aloitteiden yhteydessä. AKT:n omavastuullisuus näissä aloitteissa on taattava kansallisella tasolla.

Jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpano- ja varainhoitoasetuksessa on oltava tarpeelliset säännökset EKR:sta myönnettävästä yhteisrahoituksesta sekä jäsenvaltioiden toteuttamista yhteisrahoitustoimista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvostolle ennakolta vapaaehtoisista maksuosuuksistaan.

10.   Neuvosto suorittaa AKT–EY-kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan 7 kohdan mukaisesti yhdessä AKT-valtioiden kanssa tulosten arvioinnin, jossa arvioidaan sitoumusten ja maksujen toteutumisastetta sekä annetun avun tuloksia ja vaikutusta. Arviointi tehdään komission vuonna 2010 valmisteltavan ehdotuksen pohjalta. Tulosten arviointia käytetään tehtäessä päätös rahoitusyhteistyöhön tarvittavasta määrästä vuoden 2013 jälkeen.

2 artikla

AKT-valtioille osoitetut varat

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu 21 966 miljoonan euron määrä jaetaan eri yhteistyövälineiden kesken seuraavasti:

a)

Maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien rahoittamiseen 17 766 miljoonaa euroa. Näistä määrärahoista rahoitetaan

i)

AKT-valtioiden maaohjelmia AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 1–5 artiklan mukaisesti;

ii)

AKT-valtioiden alueellista ja alueidenvälistä yhteistyötä ja yhdentymistä tukevia alueohjelmia AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 6–11 artiklan, 13 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan mukaisesti.

b)

2 700 miljoonaa euroa monien tai kaikkien AKT-valtioiden keskinäisen ja alueidenvälisen yhteistyön rahoittamiseen täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan sekä 14 artiklan mukaisesti. Tähän määrärahaan sisältyy rakennetuki yhteisille toimielimille eli AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä III tarkoitetuille ja siinä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti valvotuille yritystoiminnan kehittämiskeskukselle (YKK) ja maatalouden ja maaseudun yhteistyön tekniselle keskukselle sekä AKT–EY-kumppanuussopimuksen 17 artiklassa tarkoitetulle yhteiselle edustajakokoukselle. Näistä määrärahoista rahoitetaan myös AKT–EY-kumppanuussopimuksen 1 pöytäkirjan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun AKT-valtioiden sihteeristön toimintakuluja.

c)

Osa a ja b alakohdassa tarkoitetuista varoista voidaan käyttää ulkoisiin kriiseihin ja ennakoimattomiin tarpeisiin vastaamiseen eli tapauksen mukaan muun muassa täydentävään lyhytaikaiseen humanitaariseen apuun ja hätäapuun, ellei tällaista tukea voida rahoittaa yhteisön talousarviosta tai vientitulojen lyhytaikaisten vaihteluiden haittavaikutusten lieventämiseen.

d)

1 500 miljoonaa euroa investointipankille investointikehyksen rahoittamiseen rahoitusehtoja koskevassa AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä II esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti; tähän määrään sisältyy 1 100 miljoonan euron lisärahoitusosuus investointikehykseen, jota hallinnoidaan uudistuvana rahastona, ja 400 miljoonaa euroa avustuksina AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä II olevassa 2 ja 4 artiklassa tarkoitettujen korkotukien rahoittamiseen kymmenennen EKR:n keston ajan.

3 artikla

Merentakaisille maille ja alueille osoitetut varat

1.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu 286 miljoonan euron määrä jaetaan assosiaatiopäätöksen muuttamisesta ennen 31 päivää joulukuuta 2007 tehtävän, perustamissopimuksen 187 artiklan mukaisen neuvoston päätöksen mukaisesti. Tästä määrästä 256 miljoonaa euroa käytetään maaohjelmien ja alueohjelmien rahoittamiseen ja 30 miljoonaa euroa jaetaan investointipankille investointikehyksen rahoittamiseen assosiaatiopäätöksen mukaisesti.

2.   Jos jokin merentakaisista maista tai alueista itsenäistyy ja liittyy AKT–EY-kumppanuussopimukseen, 1 kohdassa mainittua määrää alennetaan ja 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja määriä vastaavasti korotetaan neuvoston komission ehdotuksesta tekemällä yksimielisellä päätöksellä.

4 artikla

Investointipankin omista varoista myönnettävät lainat

1.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun määrään, joka on yhdeksännessä EKR:ssa osoitettu investointikehyksen rahoittamiseen, ja 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuun määrään lisätään ohjeellinen enintään 2 030 miljoonan euron määrä investointipankin omista varoistaan myöntäminä lainoina. Näistä varoista jaetaan enintään 2 000 miljoonaa euroa AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä II määrättyihin tarkoituksiin ja enintään 30 miljoonaa euroa assosiaatiopäätöksen mukaisiin tarkoituksiin investointipankin perussäännössä esitetyin ehdoin ja AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä II sekä assosiaatiopäätöksessä vahvistettujen investointirahoituksen ehtoja koskevien määräysten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on sitouduttava suhteessa osuuksiinsa investointipankin merkitystä pääomasta toimimaan ehdoitta investointipankin takaajina kaikissa rahoitussitoumuksissa, jotka johtuvat investointipankin omista varoistaan rahoittamia lainoja koskevista, AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä II olevan 1 artiklan ja assosiaatiopäätöksen vastaavien säännösten mukaisista sopimuksista lainanottajien kanssa.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu takaus on enintään 75 prosenttia investointipankin kaikkien lainasopimusten perusteella avaamista luotoista, mutta se kattaa kaikki riskit.

4.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden sitoumukset vahvistetaan kunkin jäsenvaltion ja investointipankin välisissä takaussopimuksissa.

5 artikla

Investointipankin hallinnoimat toimet

1.   AKT-valtioille, merentakaisille maille ja alueille sekä Ranskan merentakaisille departementeille myönnetyistä erityislainoista investointipankille suoritetut maksut sekä riskipääomatoimien tuotot ja tulot, jotka liittyvät yhdeksättä EKR:oa edeltäviin EKR:ihin, palautetaan jäsenvaltioille suhteessa niiden osuuksiin asianomaisessa EKR:ssa, jollei neuvosto päätä yksimielisesti komission ehdotuksesta rahastoida varoja tai jakaa niitä muihin tarkoituksiin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lainojen ja toimien hallinnoinnista investointipankille maksettavat välityspalkkiot vähennetään jäsenvaltioille palautettavista määristä etukäteen.

3.   Tulot ja tuotot, jotka investointipankki saa yhdeksännen ja kymmenennen EKR:n investointikehyksen puitteissa suorittamistaan toimista, käytetään kyseisen kehyksen muihin toimiin AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä II olevan 3 artiklan määräysten mukaisesti sen jälkeen, kun niistä on vähennetty investointikehykseen liittyvät poikkeukselliset menot ja velat.

4.   Investointipankki saa 3 kohdassa tarkoitettujen investointikehyksen toimien hallinnoimisesta täyden korvauksen AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä II olevan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

6 artikla

EKR:oon liittyviin tukimenoihin varatut varat

1.   EKR:n varoilla katetaan tukitoimien kustannukset. Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuilla tukitoimiin varatuilla varoilla katetaan EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kustannukset, jotka eivät välttämättä sisälly 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettuihin strategia-asiakirjoihin ja monivuotisiin maaohjelmiin.

2.   Tukitoimiin varattuja varoja voidaan käyttää

a)

komission hallinnoimia EKR-varoja koskevan ohjelmasuunnittelun ja sen toteutuksen kannalta välttämättömistä valmistelu-, seuranta-, valvonta-, kirjanpito-, tilintarkastus- ja arviointitoimista aiheutuviin menoihin;

b)

näiden tavoitteiden saavuttamiseen esimerkiksi kehitysyhteistyöalan tutkimustoiminnan, selvitysten, kokousten, tiedotuksen, valistuksen, koulutuksen ja julkaisutoiminnan avulla; ja

c)

tietojenvaihdon edellyttämiin tietoliikenneverkkoihin ja kaikkiin muihin hallinnollisesta tai teknisestä avusta johtuviin menoihin, joita komissiolle saattaa aiheutua EKR:n hallinnoinnista.

Varoja käytetään lisäksi sekä komission päätoimipaikassa että lähetystöissä niihin hallinnollisiin tukitehtäviin, jotka ovat tarpeen AKT–EY-kumppanuussopimuksen ja assosiaatiopäätöksen nojalla rahoitettujen toimien hallinnoinnissa.

Näitä varoja ei pidä käyttää Euroopan yhteisöjen hallinnon perustehtäviin, kuten komission pysyvän henkilöstön rahoittamiseen.

II   LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

7 artikla

Rahoitusosuudet kymmenenteen EKR:oon

1.   Komissio laatii ja toimittaa neuvostolle vuosittain ennen lokakuun 15 päivää selostuksen sitoumuksista, maksuista sekä kuluvan ja kahden seuraavan varainhoitovuoden aikana esitettävien maksuosuuksia koskevien pyyntöjen vuotuisista määristä ottaen huomioon investointikehyksen hallinnointia ja toimia koskevat investointipankin ennusteet. Nämä määrät perustuvat tosiasiallisiin valmiuksiin maksaa ehdotetun tasoiset varat.

2.   Neuvosto päättää komission ehdotuksesta 8 artiklan mukaisella määräenemmistöllä maksuosuuksien vuotuisista enimmäismääristä komission ehdotusta seuraavan toisen varainhoitovuoden osalta (n+2) ja edellisenä vuonna päätettyjen enimmäismäärien rajoissa maksuosuuksina pyydettävästä vuotuisesta määrästä komission ehdotusta seuraavan ensimmäisen varainhoitovuoden osalta (n+1) yksilöiden samalla komissiolle ja investointipankille kuuluvan osan.

3.   Jos 2 kohdan mukaisesti vahvistetut maksuosuudet eivät vastaa EKR:n todellisia tarpeita asianomaisen varainhoitovuoden aikana, komissio tekee neuvostolle ehdotuksia maksuosuuksien muuttamisesta 2 kohdassa tarkoitettujen enimmäismäärien rajoissa, ja neuvosto päättää asiasta 8 artiklan mukaisella määräenemmistöllä.

4.   Maksuosuuksia koskevat pyynnöt eivät saa ylittää 2 kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä eikä enimmäismääriä saa korottaa paitsi, jos neuvosto 8 artiklan mukaisella määräenemmistöllä niin päättää erityistarpeita aiheuttavissa tapauksissa, jotka johtuvat poikkeuksellisista tai ennakoimattomista olosuhteista, esimerkiksi kriisien jälkeisistä tilanteista. Tällaisessa tapauksessa komissio ja neuvosto varmistavat, että maksuosuudet vastaavat ennakoituja maksuja.

5.   Komissio esittää neuvostolle vuosittain ennen lokakuun 15 päivää investointipankin ennusteet huomioon ottaen arvionsa sitoumuksista, maksuista ja rahoitusosuuksista kultakin kolmelta vuodelta, jotka seuraavat 1 kohdassa tarkoitettuja vuosia.

6.   Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti edellisistä EKR:ista kymmenenteen EKR:oon siirrettyjen varojen osalta kunkin jäsenvaltion rahoitusosuudet lasketaan suhteessa kunkin jäsenvaltion maksuosuuteen kyseisessä EKR:ssa.

Yhdeksännen EKR:n varojen ja edellisten EKR:jen sellaisten varojen, joita ei ole siirretty kymmenenteen EKR:oon, vaikutus kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuksiin lasketaan suhteessa kunkin jäsenvaltion osuuteen yhdeksännessä EKR:ssa.

7.   Yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien maksamisesta annetaan 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa varainhoitoasetuksessa.

8 artikla

Euroopan kehitysrahaston komitea

1.   Komissioon perustetaan komission hallinnoimien kymmenennen EKR:n varojen hoitoa varten komitea, jäljempänä ’EKR:n komitea’, joka muodostuu jäsenvaltioiden hallitusten edustajista. EKR:n komitean puheenjohtajana toimii komission edustaja, ja komissio huolehtii sen sihteeristötehtävistä. Investointipankin edustaja osallistuu komitean työskentelyyn.

2.   Jäsenvaltioiden äänet painotetaan EKR:n komiteassa seuraavasti:

Jäsenvaltio

Äänimäärä EU-27

Belgia

35

Bulgaria (7)

[1]

Tšekki

5

Tanska

20

Saksa

205

Viro

1

Kreikka

15

Espanja

79

Ranska

196

Irlanti

9

Italia

129

Kypros

1

Latvia

1

Liettua

1

Luxemburg

3

Unkari

6

Malta

1

Alankomaat

49

Itävalta

24

Puola

13

Portugali

12

Romania (7)

[4]

Slovenia

2

Slovakia

2

Suomi

15

Ruotsi

27

Yhdistynyt kuningaskunta

148

25 jäsenvaltion EU yhteensä

999

27 jäsenvaltion EU yhteensä (7)

[1 004]

3.   EKR:n komitea tekee päätöksensä sellaisella 720 äänen määräenemmistöllä kaikkiaan 999 äänestä, joka edustaa vähintään 13:a asian puolesta äänestävää jäsenvaltiota. Määrävähemmistö muodostuu 280 äänestä.

4.   Jos uusi valtio liittyisi Euroopan unioniin, edellä 2 kohdassa määrättyä äänten painotusta ja 3 kohdassa tarkoitettua määräenemmistöä muutetaan neuvoston yksimielisellä päätöksellä.

5.   Neuvosto vahvistaa yksimielisesti EKR:n komitean työjärjestyksen.

9 artikla

Investointikehyskomitea

1.   Investointipankin alaisuuteen perustetaan komitea, jäljempänä ’investointikehyskomitea’, joka muodostuu jäsenvaltioiden hallitusten edustajista ja komission edustajasta. Investointipankki huolehtii komitean sihteeristöstä ja tukipalveluista. Investointikehyskomitean jäsenet valitsevat keskuudestaan komitean puheenjohtajan.

2.   Neuvosto vahvistaa yksimielisesti investointikehyskomitean työjärjestyksen.

3.   Investointikehyskomitea tekee päätöksensä määräenemmistöllä 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätyllä tavalla.

10 artikla

Täytäntöönpanosäännökset

1.   Kaikki yhdeksännestä EKR:sta tehdyn sisäisen sopimuksen 14–30 artiklan asiaankuuluvat määräykset jäävät voimaan, kunnes neuvosto tekee yksimielisesti päätöksen kymmenettä EKR:oa koskevasta täytäntöönpanoasetuksesta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän sopimuksen 8 artiklan soveltamiseen ja sen mukaisiin jäsenvaltioiden äänestysoikeuksiin. Täytäntöönpanoasetus hyväksytään yksimielisesti komission ehdotuksen pohjalta, kun investointipankkia on kuultu.

Täytäntöönpanoasetus sisältää ohjelmasuunnittelun ja päätöksenteon menettelyjä koskevia asianmukaisia muutoksia ja parannuksia ja yhdenmukaistaa yhteisön ja EKR:n menettelyjä mahdollisuuksien mukaan, muun muassa yhteisrahoitusta koskevien näkökohtien osalta. Lisäksi siinä vahvistetaan rauhanrahastoa koskevat erityiset hallintomenettelyt. Koska AKT–EY-kumppanuussopimuksen 11 artiklan 6 kohdan, 11 a artiklan ja 11 b artiklan täytäntöönpanoon osoitettava rahoitus- ja tekninen tuki rahoitetaan muista kuin AKT–EY-yhteistyön rahoittamiseen tarkoitetuista erityisvälineistä, näiden määräysten nojalla kehitettävät toimet on hyväksyttävä ennalta määritettyjä budjettihallintomenettelyjä noudattaen.

2.   Neuvosto antaa varainhoitoasetuksen 8 artiklan mukaisella määräenemmistöllä ennen AKT–EY-kumppanuussopimuksen voimaantuloa komission ehdotuksen perusteella ja saatuaan investointipankin lausunnon sitä koskevista säännöksistä sekä lausunnon tilintarkastustuomioistuimelta.

3.   Komissio tekee ehdotuksensa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuiksi asetuksiksi sisällyttäen niihin muun muassa mahdollisuuden siirtää täytäntöönpanotoimien toteuttaminen kolmansille osapuolille.

11 artikla

Rahoituksen toteutus, kirjanpito, tilintarkastus ja vastuuvapauden myöntäminen

1.   Komissio vastaa 1 artiklan 8 kohdan, 2 artiklan a, b ja c alakohdan, 3 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti hallinnoimiensa määrärahojen käytöstä ja huolehtii hankkeiden ja ohjelmien taloudellisesta toteutuksesta 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varainhoitoasetuksen mukaisesti. Aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintää koskevat komission päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia EY:n perustamissopimuksen 256 artiklan mukaisesti.

2.   Investointipankki hallinnoi yhteisön puolesta investointikehystä ja huolehtii sen toimien toteuttamisesta 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varainhoitoasetuksen sääntöjen mukaisesti. Investointipankki toimii tällöin yhteisön puolesta ja sen vastuulla. Kaikki näistä toimista johtuvat oikeudet, erityisesti oikeudet velkojana tai omistajana, kuuluvat jäsenvaltioille.

3.   Investointipankki vastaa perussääntönsä mukaisesti ja parhaita pankkikäytäntöjä noudattaen sellaisten toimien taloudellisesta toteutuksesta, joihin on myönnetty 4 artiklan mukaista lainaa sen omista varoista sekä mahdollisesti korkotukea EKR:n avustusvaroista.

4.   Komissio laatii kunkin varainhoitovuoden osalta EKR:n tilinpäätöksen, hyväksyy sen ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

5.   Komissio antaa 10 artiklassa tarkoitetut tiedot tilintarkastustuomioistuimen käyttöön, jotta tämä voisi kyseisen asiakirja-aineiston perusteella valvoa EKR:n varoista annetun tuen käyttöä.

6.   Investointipankki toimittaa komissiolle ja neuvostolle vuosittain kertomuksen sen hallinnoimilla EKR:n varoilla rahoitettujen toimien toteutuksesta.

7.   Ellei tämän artiklan 9 kohdasta muuta johdu, tilintarkastustuomioistuin käyttää sille EY:n perustamissopimuksen 248 artiklalla annettua toimivaltaa EKR:n toimien suhteen. Edellytyksistä, joilla tilintarkastustuomioistuin käyttää toimivaltaansa, määrätään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa varainhoitoasetuksessa.

8.   Euroopan parlamentti myöntää komissiolle EKR:n varainhoitoa koskevan vastuuvapauden investointipankin hallinnoimia toimia lukuun ottamatta; vastuuvapaus myönnetään neuvoston suosituksesta, josta tämä on päättänyt 8 artiklan mukaisella määräenemmistöllä.

9.   Investointipankin hallinnoimista EKR:n varoista rahoitettuihin toimiin sovelletaan samoja sen perussäännössä määrättyjä valvonta- ja vastuuvapausmenettelyjä kuin sen muuhunkin toimintaan.

12 artikla

Tarkistuslauseke

Neuvosto voi yksimielisesti ja komission ehdotuksesta muuttaa 1 artiklan 3 kohtaa ja II luvun artikloja 8 artiklaan tehtäviä muutoksia lukuun ottamatta. Investointipankki osallistuu komission ehdotuksen laatimiseen sen omia toimia sekä investointikehystä koskevissa asioissa.

13 artikla

Sisäisen sopimuksen ratifiointi, voimaantulo ja voimassaoloaika

1.   Kukin jäsenvaltio hyväksyy tämä sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion hallituksen on ilmoitettava Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi vaadittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen jäsenvaltio ilmoittaa hyväksyneensä sopimuksen.

3.   Tämä sopimus on voimassa yhtä kauan kuin AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä I b esitetty monivuotinen rahoituskehys. Sen estämättä, mitä 1 artiklan 4 kohdassa määrätään, tämä sopimus on kuitenkin voimassa niin pitkään kuin on tarpeen kaikkien AKT–EY-kumppanuussopimuksen ja assosiaatiopäätöksen sekä mainitun monivuotisen rahoituskehyksen perusteella rahoitettujen toimien toteuttamisen kannalta.

14 artikla

Todistusvoimaiset kielet

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä ja jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon, ja pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kunkin allekirjoittajavaltion hallitukselle.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4).

(2)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 156, 18.6.2005, s. 19.

(4)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.

(5)  EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.

(6)  Arvioitu määrä.

(7)  Arvioitu äänimäärä.


9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/46


NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006,

AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

(2006/611/EY)

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon Cotonoussa (Benin) 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’AKT–EY-sopimus’, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella, jäljempänä ’AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskeva sopimus’,

ottavat huomioon komission esityksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

AKT–EY-sopimuksen 95 artiklan 3 kohdan mukaisesti AKT–EY-ministerineuvosto teki 25 päivänä kesäkuuta 2005 päätöksen N:o 5/2005 (1) siirtymäajan toimenpiteistä, joita sovelletaan tarkistetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen allekirjoituspäivästä sen voimaantulopäivään.

(2)

Näiden siirtymätoimenpiteiden ottaminen käyttöön merkitsee sitä, että suurinta osaa AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen määräyksistä sovelletaan etukäteen lukuun ottamatta monivuotiseen rahoituskehykseen ja terrorismin torjuntaa ja yhteistyötä joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi koskeviin määräyksiin tarvittavia muutoksia, jotka edellyttävät neuvoston päätöstä siitä, että varoja on käytettävissä.

(3)

Neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tehneet sisäisen sopimuksen AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavia toimenpiteitä ja noudatettavia menettelyjä koskevaan, 18 päivänä syyskuuta 2000 tehtyyn sisäiseen sopimukseen tehtävistä muutoksista, jäljempänä ’sisäisen sopimuksen muuttamista koskeva sopimus’, joka ei voi astua voimaan ennen kuin kukin jäsenvaltio on hyväksynyt sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

(4)

AKT–EY-ministerineuvon päätöksen N:o 5/2005 2 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden ja yhteisön on ryhdyttävä kunkin omasta puolestaan asianmukaisiin toimenpiteisiin kyseisen päätöksen panemiseksi täytäntöön.

(5)

Niiden menettelyjen vahvistamiseksi, joita jäsenvaltioiden on noudatettava AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen etukäteisen soveltamisen aikana, olisi tämän takia säädettävä sisäisen sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen, jäljempänä ’sisäisen sopimuksen muuttamista koskeva sopimus’, määräyksiä sovelletaan väliaikaisesti 25 päivästä kesäkuuta 2005 alkaen.

Sisäisen sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan samaan aikaan AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen etukäteistä soveltamista koskevien väliaikaisten toimenpiteiden kanssa.

Se on voimassa, kunnes sisäisen sopimuksen muuttamista koskeva sopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Jäsenvaltioiden hallitusten puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 1.


Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien

SISÄINEN SOPIMUS

AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON Cotonoussa (Benin) 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’AKT–EY-sopimus’,

OTTAVAT HUOMIOON komission esityksen,

SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 27 päivänä huhtikuuta 2004 tekemällään päätöksellä aloittamaan neuvottelut AKT-valtioiden kanssa muutosten tekemisestä AKT–EY-sopimukseen. Nämä neuvottelut saatettiin päätökseen Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2005. AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005.

(2)

Sen vuoksi AKT–EY-sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavia toimenpiteitä ja noudatettavia menettelyjä koskevaa, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien 18 päivänä syyskuuta 2000 tekemää sisäistä sopimusta (1) olisi muutettava.

(3)

Sisäisellä sopimuksella perustettua menettelyä on muutettava 96 ja 97 artiklaan tehtyjen muutosten ottamiseksi huomioon AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tätä menettelyä olisi muutettava myös niin, että otetaan huomioon uusi 11 b artikla, jonka 1 kohta on AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen olennainen osa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehtyä, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välistä sisäistä sopimusta muutetaan seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Neuvosto vahvistaa jäsenvaltioiden kannan AKT–EY-sopimuksen 11 b, 96 ja 97 artiklan täytäntöönpanemisesta liitteessä vahvistetun menettelyn mukaisesti, kun kyseinen kanta koskee jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita.

Jos suunnitellut toimenpiteet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, neuvosto voi myös toimia jäsenvaltion aloitteesta.”.

2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Tämä sopimus, joka laaditaan yhtenä kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, puolan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä ja jonka kaikki kaksikymmentä tekstiä ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan neuvoston pääsihteeristön arkistoon, ja pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kunkin allekirjoittajavaltion hallitukselle”.

3)

Korvataan liite seuraavasti:

”LIITE

1)

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot käyttävät kaikki poliittisen vuoropuhelun mahdollisuudet AKT-valtion kanssa AKT–EY-sopimuksen 8 artiklan mukaisesti ennen kuin AKT–EY-sopimuksen 96 artiklan mukainen neuvottelumenettely aloitetaan, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia. Käytävä 8 artiklan mukainen vuoropuhelu on AKT–EY-sopimuksen liitteessä VII olevassa 2 artiklassa esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti järjestelmällistä ja määrämuotoista. Kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla käytävässä vuoropuhelussa, jossa yhteinen edustajakokous on mukana, sitä edustavat puheenjohtajina toimivat henkilöt tai nimetty edustaja.

2)

Jos neuvosto kaikki AKT–EY-sopimuksen 8 artiklan mukaiset vuoropuhelumahdollisuudet käytettyään katsoo komission tai jäsenvaltion aloitteesta, että AKT-valtio ei ole täyttänyt jotain AKT–EY-sopimuksen 9 tai 11 b artiklassa tarkoitettua olennaista osaa koskevaa velvoitetta, tai jos kyseessä on vakava korruptiotapaus, asianomainen AKT-valtio kutsutaan, ellei ole erityinen kiire, neuvotteluihin AKT–EY-sopimuksen 11 b, 96 tai 97 artiklan mukaisesti.

Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

Neuvotteluissa yhteisöä edustaa neuvoston puheenjohtajavaltio ja komissio, ja yhteisö pyrkii varmistamaan tasapuolisuuden edustajatasolla. Neuvotteluissa keskitytään toimenpiteisiin, joihin asianomaisen osapuolen on määrä ryhtyä, ja ne käydään AKT–EY-sopimuksen liitteessä VII esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3)

Jos ratkaisua ei ole saavutettu kaikista pyrkimyksistä huolimatta, kun AKT–EY-sopimuksen 11 b, 96 tai 97 artiklassa neuvotteluille asetetut määräajat ovat umpeutuneet tai välittömästi silloin kun kyse on kiireellisestä tapauksesta tai kieltäytymisestä neuvotteluista, neuvosto voi edellä tarkoitettujen artiklojen nojalla päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, kuten keskeyttää osittain sopimuksen soveltamisen. Neuvoston on päätettävä yksimielisesti AKT–EY-sopimuksen soveltamisen täydellisestä keskeyttämisestä asianomaisen AKT-valtion osalta.

Nämä toimenpiteet ovat voimassa, kunnes neuvosto tekee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti päätöksen aikaisemmin vahvistettujen toimenpiteiden muuttamisesta tai kumoamisesta, tai soveltuvissa tapauksissa kyseisessä päätöksessä mahdollisesti ilmoitetun ajanjakson.

Tätä varten neuvosto tarkastelee uudelleen säännöllisesti ja enintään joka kuudes kuukausi edellä mainittuja toimenpiteitä.

Neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa näistä toimenpiteistä asianomaiselle AKT-valtiolle ja AKT–EY-ministerineuvostolle ennen niiden voimaantuloa.

Neuvoston päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos toimenpiteet toteutetaan välittömästi, siitä ilmoitetaan asianomaiselle AKT-valtiolle ja AKT–EY-ministerineuvostolle samanaikaisesti, kun esitetään neuvottelukutsu.

4)

Euroopan parlamentille ilmoitetaan välittömästi ja kattavasti 1 ja 2 kohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.”.

2 artikla

Tämä sopimus on kunkin jäsenvaltion hyväksyttävä valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion hallitus ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Mikäli ensimmäisen kohdan vaatimukset on täytetty, tämä sopimus tulee voimaan samaan aikaan kuin AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskeva sopimus (2). Myös sen voimassaoloaika on sama.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee tämän sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.