ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 229

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
23. elokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1258/2006, annettu 22 päivänä elokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1259/2006, annettu 11 päivänä elokuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 muuttamisesta ICES-alueiden II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) harmaaturskakannan saalisrajoitusten osalta

3

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä elokuuta 2006, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin alan tietotekniseen tukeen ja tiedotustoimiin vuonna 2006 liittyvien kustannusten rahoittamisesta

5

 

*

Komission suositus, annettu 17 päivänä elokuuta 2006, deoksinivalenolin, zearalenonin, okratoksiini A:n, T-2- ja HT-2-toksiinin sekä fumonisiinien esiintymisestä eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa ( 1 )

7

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä elokuuta 2006, eräistä lampaiden bluetongue-taudin vastaisista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3849)  ( 1 )

10

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

23.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1258/2006,

annettu 22 päivänä elokuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22 päivänä elokuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

052

86,9

999

86,9

0709 90 70

052

83,7

999

83,7

0805 50 10

388

73,9

524

58,2

528

59,5

999

63,9

0806 10 10

052

86,1

220

68,2

624

138,6

999

97,6

0808 10 80

388

86,1

400

86,2

404

87,6

508

90,7

512

82,5

528

82,0

720

81,3

800

149,6

804

94,4

999

93,4

0808 20 50

052

127,7

388

93,7

999

110,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,7

999

133,7

0809 40 05

052

39,5

098

47,3

624

166,6

999

84,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1259/2006,

annettu 11 päivänä elokuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 muuttamisesta ICES-alueiden II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) harmaaturskakannan saalisrajoitusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006, 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

ICES-alueiden II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) harmaaturskakannan saalisrajoituksista säädetään väliaikaisesti asetuksen (EY) N:o 51/2006 liitteessä I A.

(2)

Mainitun asetuksen 5 artiklan 7 kohdan mukaan komissio voi tarkistaa saalisrajoituksia tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keräämien tieteellisten tietojen perusteella.

(3)

Kun otetaan huomioon vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kerätyt tieteelliset tiedot, olisi vahvistettava harmaaturskan lopulliset saalisrajoitukset asianomaisilla alueilla.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 51/2006 liite I A olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 51/2006 liite I A tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 941/2006 (EUVL L 173, 27.6.2006, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 51/2006 liite I A seuraavasti:

Korvataan harmaaturskakantaa alueella II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Harmaaturska

Trisopterus esmarki

Alue

:

II a (EY:n vedet), III a, IV (EY:n vedet)

NOP/2A3A4.

Tanska

93 913

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

18

Alankomaat

69

EY

94 000

Norja

1 000 (1)

TAC

pm


(1)  Tähän kiintiöön saa pyytää alueella VI a linjan 56° 30′ N pohjoispuolella.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

23.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/5


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä elokuuta 2006,

eläinten terveyden ja hyvinvoinnin alan tietotekniseen tukeen ja tiedotustoimiin vuonna 2006 liittyvien kustannusten rahoittamisesta

(2006/575/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 17, 37 ja 37 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/292/EY (2) mukaan jäsenvaltioiden osallistuminen järjestelmään on pakollista 31 päivästä joulukuuta 2004 alkaen. Olisi otettava huomioon kustannukset, jotka liittyvät eläinlääkintäalan lainsäädännön muuttumisen edellyttämään järjestelmän ajan tasalle saattamiseen ja Traces-järjestelmän kehittämiseen erityisesti riskinhallinnan osalta. Traces-järjestelmän toimintaympäristön käytettävyyteen ja käyttövarmuuteen liittyvien teknisten edellytysten ja turvallisuusvaatimusten vuoksi on myös tarpeen hankkia atk-laitteita ja perustaa vain tämän järjestelmän valvontaan ja ylläpitoon keskittyvä ryhmä. Lisäksi järjestelmän päivittäinen käyttö edellyttää logistista tukea, jota parannetaan saatujen kokemusten perusteella. Yhteisön rahoitusosuus perustuu päätöksen 90/424/ETY 37 ja 37 a artiklaan.

(2)

Ilmoitusjärjestelmä, joka on perustettu eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY (3) nojalla ja josta säädetään direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista 1 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/176/EY (4), on pidettävä teknisesti ajan tasalla. Yhteisön rahoitusosuus perustuu päätöksen 90/424/ETY 37 artiklaan.

(3)

Ainoastaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin alan tietotekniseen tukeen ja tiedotustoimiin vuonna 2005 liittyvien kustannusten rahoittamisesta 5 päivänä elokuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/607/EY (5) säädetty paikannusjärjestelmää koskevia vaatimuksia käsittelevä tutkimus on aloitettu. Sen vuoksi on tarpeen suunnata määrärahat uudelleen satelliittipaikannusteknologian käyttöä eläinten suojelun parantamiseksi käsittelevään tutkimukseen eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 (6) mukaisesti. Yhteisön rahoitusosuus perustuu päätöksen 90/424/ETY 17 artiklaan.

(4)

Lisäksi eläinten suojelua koskeva tiedotuspolitiikka edellyttää alan teknisestä ja tieteellisestä kehityksestä tiedottamista sekä Euroopan unionin kauppakumppaneille suunnattuja tiedotuskampanjoita eläinten hyvinvoinnista. Yhteisön rahoitusosuus perustuu päätöksen 90/424/ETY 17 artiklaan.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Traces

Myönnetään päätöksessä 2004/292/EY tarkoitetun Traces-järjestelmän ylläpitoon, ajan tasalle saattamiseen ja kehittämiseen seuraavat summat käyttötarkoitusten mukaan eriteltyinä:

500 000 euroa laitteisiin ja tekniseen tukeen, jotka ovat välttämättömiä järjestelmän käytettävyyden ja turvallisuuden asettamien vaatimusten täyttämiseksi

450 000 euroa logistiseen tukeen, jota tarvitaan järjestelmän käyttötuen yhteydessä

200 000 euroa ylläpitotukeen, jota tarvitaan järjestelmän mukauttamiseksi juridisten ja teknisten vaatimusten muutoksiin

300 000 euroa tietotekniikan kehittämistoimiin, jotka ovat välttämättömiä riskinhallintamoduulin toteuttamiseksi.

2 artikla

Eläintautien ilmoitusjärjestelmä

Myönnetään 200 000 euroa päätöksessä 2005/176/EY tarkoitetun ilmoitusjärjestelmän ylläpitoon sekä järjestelmän kanssa yhteensopivan karttaohjelmiston hankintaan.

3 artikla

Eläinten hyvinvointiin liittyvä tiedotus

1.   Myönnetään 200 000 euroa tutkimukseen satelliittipaikannuslaitteistoihin liittyvän tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseksi, jotta voidaan parantaa virallisten tarkastusten tehokkuutta eläinten hyvinvoinnin alalla.

2.   Myönnetään 240 000 euroa kuluttajille suunnattuun komission tiedotustoimintaan, jonka aiheena on eläinten suojelusta annettu yhteisön lainsäädäntö.

3.   Myönnetään 230 000 euroa kauppakumppaneille suunnattuun komission tiedotustoimintaan, jonka aiheena on eläinten suojelusta annetun yhteisön lainsäädännön muutokset.

4 artikla

Valintamenettely

Sopimuspuolet valitaan syksyllä 2006 järjestettävien tarjouspyyntöjen perusteella.

Tehty Brysselissä 17 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/515/EY (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 29).

(3)  EYVL L 378, 31.12.1982 s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2004/216/EY (EUVL L 67, 5.3.2004, s. 27).

(4)  EUVL L 59, 5.3.2005, s. 40.

(5)  EUVL L 206, 9.8.2005, s. 22.

(6)  EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.


23.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/7


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 17 päivänä elokuuta 2006,

deoksinivalenolin, zearalenonin, okratoksiini A:n, T-2- ja HT-2-toksiinin sekä fumonisiinien esiintymisestä eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/576/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission pyynnöstä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut mykotoksiineja koskevia lausuntoja deoksinivalenolista 2 päivänä kesäkuuta 2004 (1), zearalenonista 28 päivänä heinäkuuta 2004 (2), okratoksiini A:sta 22 päivänä syyskuuta 2004 (3) ja fumonisiineista 22 päivänä kesäkuuta 2005 (4).

(2)

Kyseisissä lausunnoissa todetaan, että kaikki neljä mykotoksiinia ovat toksisia useille eläinlajeille. Deoksinivalenoli, zearalenoni ja fumonisiini B1 ja B2 siirtyvät erittäin vähäisessä määrin rehusta lihaan, maitoon ja muniin, joten eläinperäiset elintarvikkeet vaikuttavat vain vähän ihmisten kokonaisaltistumiseen kyseisille toksiineille. Okratoksiini A voi siirtyä rehusta eläinperäisiin elintarvikkeisiin, mutta altistumisarvioiden mukaan eläinperäiset elintarvikkeet vaikuttavat vain vähän ihmisten altistumiseen okratoksiini A:lle.

(3)

T-2- ja HT-2-toksiinin esiintymisestä eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa on tällä hetkellä saatavilla vain vähän tietoja. Lisäksi olisi viipymättä kehitettävä ja validoitava herkkä analyysimenetelmä. On kuitenkin merkkejä siitä, että T-2- ja HT-2-toksiinin esiintyminen eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa voi aiheuttaa ongelmia. Tämän vuoksi on tarpeen kehittää herkkä analyysimenetelmä, kerätä lisää esiintymistietoja ja tehdä lisää tutkimuksia tekijöistä, jotka liittyvät T-2- ja HT-2-toksiinin esiintymiseen viljassa ja viljatuotteissa, erityisesti kaurassa ja kauratuotteissa.

(4)

Ottaen huomioon 1 kappaleessa tarkoitettujen tieteellisten lausuntojen päätelmät ja T-2- ja HT-2-toksiinia koskevien luotettavien tietojen puuttuminen sekä merkittävät vuosittaiset vaihtelut kyseisten mykotoksiinien esiintymisessä on asianmukaista kerätä lisää tietoa kyseisten mykotoksiinien esiintymisestä erilaisissa rehuissa ja rehuaineissa vuosien 2002 (5), 2004 (6) ja 2005 (7) yhteensovitetuista valvontaohjelmista saadun tiedon lisäksi.

(5)

Jotta jäsenvaltioille voidaan antaa suuntaviivat eläinten ruokintaan tarkoitettujen viljojen ja viljatuotteiden sekä rehuseosten hyväksyttävyydestä ja välttää erot jäsenvaltioiden hyväksymissä arvoissa sekä tästä johtuva kilpailun vääristyminen, on asianmukaista antaa suositukset ohjearvoista.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi noudatettava fumonisiini B1:tä ja B2:ta koskevia ohjearvoja 1 päivästä lokakuuta 2007 niiden säännösten noudattamiseksi, jotka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta Fusarium-toksiinien osalta 6 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 856/2005 (8).

(7)

Tämän suosituksen mukaisen lähestymistavan arviointi olisi tehtävä vuoteen 2009 mennessä, ja erityisesti siinä olisi arvioitava suosituksen vaikutusta eläinten terveyden suojelussa. Tämän suosituksen seurannasta saatujen tietojen avulla voidaan myös muodostaa parempi käsitys mykotoksiinipitoisuuden vuosittaisesta vaihtelusta ja esiintymisestä monissa eläinten rehuun tarkoitetuissa eläinperäisissä sivutuotteissa, mikä on välttämätöntä mahdollisten tulevien lainsäädäntötoimenpiteiden kannalta.

SUOSITTAA SEURAAVAA:

1)   Jäsenvaltioiden olisi aktiivisessa yhteistyössä rehualan toimijoiden kanssa lisättävä seurantaa deoksinivalenolin, zearalenonin, okratoksiini A:n, fumonisiinin B1 ja B2 sekä T-2- ja HT-2-toksiinin esiintymisestä eläinten rehuihin ja rehuseoksiin tarkoitetussa viljassa ja viljatuotteissa.

2)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että näytteistä analysoidaan sekä deoksinivalenoli, zearalenoni, okratoksiini A, fumonisiini B1 ja B2 että T-2- ja HT-2-toksiini, jotta voidaan arvioida rinnakkaisesiintymisen laajuus.

3)   Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisten mykotoksiinien esiintymiseen eläinten rehuksi tarkoitetuissa elintarviketuotannon sivu- tai oheistuotteissa.

4)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että analyysien tulokset toimitetaan säännöllisesti komissiolle, joka kokoaa ne tietokantaan.

5)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että liitteessä vahvistettuja ohjearvoja sovelletaan rehuseosten ja eläinten rehuun tarkoitetun viljan ja viljatuotteiden hyväksyttävyyden arvioimisessa. Fumonisiinien B1 ja B2 osalta jäsenvaltioiden olisi noudatettava kyseisiä ohjearvoja 1 päivästä lokakuuta 2007.

6)   Jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että rehualan toimijat käyttävät 5 kohdassa tarkoitettuja ohjearvoja HACCP-järjestelmässään (9) (vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) määrittäessään kriittisten pisteiden kriittisiä arvoja, joilla erotetaan hyväksytyt hylätyistä, ja siten ehkäistään, poistetaan ja vähennetään tunnistettuja vaaroja.

Näitä ohjearvoja soveltaessaan jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon, että viljaa ja viljatuotteita koskevat ohjearvot on määritelty kaikkein sietokykyisimmille eläinlajeille ja siksi niitä on pidettävä korkeimpina sallittuina ohjearvoina.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rehujen valmistajat ottavat huomioon eläinlajien sietokyvyn ja soveltavat viljaan ja viljatuotteisiin alhaisempia ohjearvoja herkempien eläinlajien rehuissa ja noudattavat ohjearvoja, jotka on määritelty kyseisille eläinlajeille tarkoitetuille rehuseoksille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta antoi 2 päivänä kesäkuuta 2004 komission pyynnöstä lausunnon, joka koski deoksinivalenolia haitallisena aineena eläinten rehussa:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta antoi 28 päivänä heinäkuuta 2004 komission pyynnöstä lausunnon, joka koski zearaleonia haitallisena aineena eläinten rehussa:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta antoi 22 päivänä syyskuuta 2004 komission pyynnöstä lausunnon, joka koski okratoksiini A:ta haitallisena aineena eläinten rehussa:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta antoi 22 päivänä kesäkuuta 2005 komission pyynnöstä lausunnon, joka koski fumosiineja haitallisena aineena eläinten rehussa:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisins_en1.pdf

(5)  Komission suositus 2002/214/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisista rehujen yhteensovitetuista tarkastusohjelmista vuodeksi 2002 (EYVL L 70, 13.3.2002, s. 20).

(6)  Komission suositus 2004/163/EY, annettu 17 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisista rehujen yhteensovitetuista tarkastusohjelmista vuodeksi 2004 (EUVL L 52, 21.2.2004, s. 70).

(7)  Komission suositus 2005/187/EY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisista rehujen yhteensovitetuista tarkastusohjelmista vuodeksi 2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 22).

(8)  EUVL L 143, 7.6.2005, s. 3.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005 (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1).


LIITE

OHJEARVOT

Mykotoksiini

Eläinten rehuiksi tarkoitetut tuotteet

Ohjearvo mg/kg (ppm) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Deoksinivalenoli

Rehuaineet (1)

 

vilja ja viljatuotteet (2), paitsi maissin sivutuotteet

8

maissin sivutuotteet

12

Täydennys- ja täysrehut, paitsi:

5

sikojen täydennys- ja täysrehut

0,9

vasikoiden (< 4 kk), karitsoiden ja vohlien täydennys- ja täysrehut

2

Zearaleoni

Rehuaineet (1)

 

vilja ja viljatuotteet (2), paitsi maissin sivutuotteet

2

maissin sivutuotteet

3

Täydennys- ja täysrehut

 

porsaiden ja nuorten emakoiden täydennys- ja täysrehut

0,1

emakoiden ja lihasikojen täydennys- ja täysrehut

0,25

vasikoiden, lypsykarjan, lampaiden (myös karitsat) ja vuohien (myös vohlat) täydennys- ja täysrehut

0,5

Okratoksiini A

Rehuaineet (1)

 

vilja ja viljatuotteet (2)

0,25

Täydennys- ja täysrehut

 

sikojen täydennys- ja täysrehut

0,05

siipikarjan täydennys- ja täysrehut

0,1

Fumonisiini B1 ja B2

Rehuaineet (1)

 

maissi ja massituotteet (3)

60

Täydennys- ja täysrehut

 

sikojen, hevosten (Equidae), kaniinien ja lemmikkieläinten täydennys- ja täysrehut

5

kalojen täydennys- ja täysrehut

10

siipikarjan, vasikoiden (< 4 kk), lampaiden ja vohlien täydennys- ja täysrehut

20

täysikasvuisten märehtijöiden (> 4 kk) ja minkkien täydennys- ja täysrehut

50


(1)  On kiinnitettävä erityistä huomiota eläimille suoraan syötettävään viljaan ja viljatuotteisiin, jotta niiden käyttö päiväannoksessa ei johda eläinten suurempaan altistumiseen kyseisille toksiineille kuin mitä vastaavat altistuksen tasot ovat siinä tapauksessa, että päiväannoksessa käytetään ainoastaan täysrehuja.

(2)  Termi ”vilja ja viljatuotteet” sisältää paitsi rehuaineiden liikkuvuudesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/25/EY (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35) liitteessä olevan B osan avoimen luettelon tärkeimmistä rehuaineista 1 kohdassa ”Viljojen jyvät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet” luetellut rehuaineet myös muut viljasta saatavat rehuaineet, erityisesti viljaa sisältävät nurmirehut ja karkearehut.

(3)  Termi ”maissi ja maissituotteet” sisältää paitsi rehuaineiden liikkuvuudesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun direktiivin 96/25/EY liitteessä olevan B osan avoimen luettelon tärkeimmistä rehuaineista 1 kohdassa ”Viljojen jyvät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet” luetellut maissista saatavat rehuaineet myös muut maissista saatavat rehuaineet, erityisesti maissia sisältävät nurmirehut ja karkearehut.


23.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/10


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä elokuuta 2006,

eräistä lampaiden bluetongue-taudin vastaisista suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3849)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/577/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Alankomaat, Belgia ja Saksa ilmoittivat komissiolle 17, 19 ja 21 päivänä elokuuta 2006 epäilyistään, jotka koskivat kliinisiä bluetongue-taudin tapauksia lammas- ja karjatiloilla, jotka sijaitsevat Alankomaiden, Belgian ja Saksan alueilla 50 kilometrin säteellä Alankomaissa sijaitsevasta Kerkraden kaupungista, josta ensimmäinen tautiepäilys ilmoitettiin.

(2)

Belgia, Saksa, Luxemburg ja Alankomaat ovat kieltäneet bluetongue-taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirrot alueilta, joilla tautia esiintyy, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/75/EY (2) ja lampaan bluetongue-tautiin liittyvistä suoja- ja valvontavyöhykkeistä sekä näiltä vyöhykkeiltä ja niiden kautta tapahtuviin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä 23 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/393/EY (3) mukaisesti.

(3)

Jäsenvaltiot, joissa tautia esiintyy, ovat hyväksyneet asianmukaiset toimenpiteet ottaen huomioon entomologisen, ekologisen, maantieteellisen, meteorologisen ja epidemiologisen tilanteensa.

(4)

Bluetongue-taudin leviäminen alueelta, jossa tautia esiintyy, saattaa aiheuttaa vakavan vaaran eläimille yhteisössä.

(5)

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi ja odotettaessa uusia epidemiologisia ja laboratoriotutkimuksia on aiheellista hyväksyä yhteisötason taudintorjuntatoimenpiteitä, jotka koskevat bluetongue-taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirtoja alueilta, joilla tautia esiintyy.

(6)

Voimassa olevia toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen mahdollisimman pian elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa tilanteen kehittymisen ja suoritettavien jatkotutkimusten tulosten pohjalta.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Liitteessä lueteltujen jäsenvaltioiden on kiellettävä bluetongue-taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien elävien eläinten sekä niiden 1 päivästä toukokuuta 2006 lähtien kerätyn tai tuotetun siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirrot liitteessä luetelluilta alueilta muihin yhteisön osiin tai kolmansiin maihin.

2.   Jäsenvaltiot myöntävät päätöksen 2005/393/EY 4 ja 6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia edellä 1 kohdassa säädettyyn kieltoon.

3.   Entomologinen, ekologinen, maantieteellinen, meteorologinen ja epidemiologinen tilanne huomioon ottaen asianomaisten jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava täydentäviä tutkimuksia liitteessä lueteltujen alueiden ulkopuolella.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on jatkettava jo hyväksymiensä aiheellisten toimenpiteiden soveltamista.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on suoritettujen tutkimusten tulosten perusteella tarkasteltava uudelleen kyseisiä toimenpiteitä, ja ne voivat soveltaa aiheellisia lisätoimenpiteitä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.

(3)  EUVL L 130, 24.5.2005, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/572/EY (EUVL L 227, 19.8.2006, s. 60).


LIITE

BELGIA:

 

Antwerpenin maakunta

 

Vlaams Brabantin maakunta

 

Brabant wallonin maakunta

 

Brysselin maakunta

 

Namurin maakunta

 

Limburgin maakunta

 

Luxemburgin maakunta

 

Liègen maakunta

 

Itä-Flanderin ja Hainautin maakunnat:

Seuraavien maanteiden itäpuolinen alue:

N6 pohjoiseen R50-tielle saakka (Monsin kunta),

R50 itään N56-tielle saakka,

N56 pohjoiseen N525-tielle saakka,

N525 pohjoiseen N57-tielle saakka,

N57 pohjoiseen N42-tielle saakka,

N42 pohjoiseen Wettersesteenwegin kautta (Oosterzelen kunta) N465-tielle saakka,

N465 pohjoiseen N9-tielle saakka,

N9 länteen R4-tielle saakka,

N4 pohjoiseen N423-tielle saakka,

N423 pohjoiseen Alankomaiden rajalle.

SAKSA:

Nordrhein-Westfalen

Stadt Aachen

Kreis Aachen

Stadt Bochum

Stadt Bonn

Kreis Borken

Stadt Bottrop

Kreis Coesfeld

Stadt Dortmund

Kreis Düren

Stadt Düsseldorf

Stadt Duisburg

Ennepe-Ruhr-Kreis

Erftkreis

Kreis Euskirchen

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hagen

Stadt Hamm

Kreis Heinsberg

Stadt Herne

Hochsauerlandkreis

Kreis Kleve

Stadt Köln

Stadt Krefeld

Stadt Leverkusen

Märkischer Kreis

Kreis Mettmann

Stadt Mönchengladbach

Stadt Mülheim a.d.Ruhr

Kreis Neuss

Oberbergischer Kreis

Stadt Oberhausen

Kreis Olpe

Kreis Recklinghausen

Stadt Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Stadt Solingen

Kreis Unna

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Stadt Wuppertal

Rheinland-Pfalz

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Bernkastel-Wittlich

Birkenfeldin piirikunnassa B 41-tien pohjoispuolinen alue

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Stadt Koblenz

Mainz-Bingenin piirikunnassa seuraavat kunnat: Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Saarland

Merzig-Wadernin piirikunnassa seuraavat kunnat: Mettlach ja Perl

Hessen

Lahn-Dillin piirikunnassa seuraavat kunnat: Breitscheid, Diedorf, Haiger

Limburg-Weilburgin piirikunnassa seuraavat kunnat: Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

Rheingau-Taunusin piirikunnassa seuraava kunta: Heidenrod

LUXEMBURG:

Koko alue

ALANKOMAAT:

Alueet 9–20, sellaisina kuin ne on määritelty eläintautien ilmoitusjärjestelmässä (ADNS).