ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 224

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
16. elokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kesken tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

8

Kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehty pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

10

 

*

Neuvoston ja Komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2005, pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

14

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta

15

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehty pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta

16

 

*

Neuvoston ja komission päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2006, pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta

21

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä toukokuuta 2006, Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

22

Yleissopimus Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamisesta (Antiguan yleissopimus)

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

16.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/46/EY,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006,

yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi 21 päivänä toukokuuta 2003 toimintasuunnitelman, jossa ilmoitetaan aloitteista yhtiöoikeuden uudenaikaistamiseksi ja yhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmien parantamiseksi yhteisössä. Yhteisön lyhyen aikavälin ensisijaisena tavoitteena oli vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenten kollektiivinen vastuu, lisätä lähipiirin liiketoimien ja taseen ulkopuolisten järjestelyjen läpinäkyvyyttä sekä parantaa yhtiössä noudatettuja hallinto- ja ohjauskäytänteitä koskevaa tiedottamista.

(2)

Kyseisen toimintasuunnitelman mukaan yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten olisi oltava kollektiivisesti vastuussa ainakin yhtiötä kohtaan tilinpäätösten ja toimintakertomusten laatimisesta ja julkaisemisesta. Samaa vaatimusta olisi toimintasuunnitelman mukaan sovellettava hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniin myös yrityksissä, jotka laativat konsolidoidun tilinpäätöksen. Nämä elimet toimivat niille kansallisessa lainsäädännössä annettujen valtuuksien mukaisesti. Tämän ei pitäisi estää jäsenvaltioita menemästä pidemmälle ja säätämästä kyseisten jäsenten suorasta vastuusta osakkeenomistajia tai muitakin sidosryhmiä kohtaan. Toisaalta jäsenvaltioiden olisi toimintasuunnitelman mukaan pidätyttävä valitsemasta järjestelmää, jossa vastuu rajoitettaisiin koskemaan yksittäisiä hallituksen jäseniä. Tämä ei kuitenkaan saisi estää jäsenvaltioiden tuomioistuimia tai lainvalvontaelimiä määräämästä seuraamuksia yksittäiselle hallituksen jäsenelle.

(3)

Vastuu tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten sekä toimintakertomusten ja konsolidoitujen toimintakertomusten laatimisesta ja julkaisemisesta määräytyy kansallisen lainsäädännön perusteella. Kunkin jäsenvaltion lakien ja asetusten mukaisia vastuun määräytymistä koskevia sääntöjä olisi voitava soveltaa hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniin. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää vastuun laajuudesta.

(4)

Luotettavien taloudellista raportointia koskevien menettelyjen edistämiseksi koko Euroopan unionin alueella yhtiöiden taloudellisen raportoinnin valmistelusta vastaavan elimen tehtävänä olisi oltava sen varmistaminen, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitetty taloudellinen informaatio antaa oikean ja riittävän kuvan.

(5)

Komissio antoi 27 päivänä syyskuuta 2004 yritys- ja rahoitustoiminnan väärinkäytösten estämistä ja torjumista käsittelevän tiedonannon, jossa hahmoteltiin muun muassa yhtiöiden sisäistä valvontaa ja hallituksen jäsenten vastuuta koskevia komission politiikka-aloitteita.

(6)

Neljännessä neuvoston direktiivissä 78/660/ETY (3) ja seitsemännessä neuvoston direktiivissä 83/349/ETY (4) säädetään tällä hetkellä ainoastaan yhtiön ja sen sidosyritysten välisten liiketoimien esittämisestä tilinpäätöksessä. Jotta sellaisia yhtiöitä, joiden arvopapereita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, lähennettäisiin konsolidoitujen tilinpäätösten osalta kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja soveltaviin yhtiöihin, tietojen esittämisvelvollisuutta olisi laajennettava niin, että se kattaisi myös muunlaiset lähipiiriin kuuluvat, kuten johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja hallituksen jäsenten puolisot. Tämä koskisi kuitenkin vain sellaisia tapauksia, joissa liiketoimet ovat olennaisia ja ulottuvat tavanomaisten markkinajärjestelyjen ulkopuolelle. Esittämällä tietoja olennaisista lähipiirin liiketoimista, joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, voidaan auttaa tilinpäätöksen käyttäjiä arvioimaan yhtiön taloudellista asemaa, ja jos yhtiö on konsernin jäsen, koko konsernin taloudellista asemaa. Konsolidoitua tilinpäätöstä laadittaessa konsernin sisäiset lähipiirin liiketoimet on eliminoitava.

(7)

Komission kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (5) mukaisesti hyväksymissä kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa annettuja lähipiirin määritelmiä olisi sovellettava direktiiveihin 78/660/ETY ja 83/349/ETY.

(8)

Taseen ulkopuoliset järjestelyt saattavat aiheuttaa yhtiölle riskejä tai tuottaa hyötyjä, joilla on olennainen merkitys sen taloudellisen aseman ja, jos yhtiö kuuluu konserniin, koko konsernin taloudellisen aseman arvioinnin kannalta.

(9)

Tällaiset taseen ulkopuoliset järjestelyt voivat koskea mitä tahansa liiketoimia tai sopimuksia, joita yhtiöillä on muiden yhteisöjen kanssa – myös sellaisten, joita ei ole rekisteröity – ja joita ei merkitä taseeseen. Nämä järjestelyt voivat liittyä yhden tai useamman erityistä tarkoitusta varten perustetun yksikön (SPE) perustamiseen tai esimerkiksi taloudellisten, oikeudellisten, verotuksellisten tai kirjanpidollisten tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettuihin offshore-toimintoihin. Esimerkkejä tällaisista taseen ulkopuolisista järjestelyistä ovat muun muassa riskin- ja voitonjakamisjärjestelyt tai sopimusperusteiset velvoitteet kuten factoring, yhdistetyt myynti- ja takaisinostosopimukset, kaupintavarastoa koskevat järjestelyt, take or pay -järjestelyt, erillisyhtiöiden tai rekisteröimättömien yhteisöjen kautta tapahtuvat arvopaperistamiset, varojen vakuudeksi antaminen, leasing-järjestelyt, ulkoistaminen ja muut vastaavat järjestelyt. Taseen ulkopuolisten järjestelyiden olennaisista riskeistä ja eduista olisi annettava tarpeelliset tiedot tilinpäätöksen tai konsolidoidun tilinpäätöksen liitetiedoissa.

(10)

Yhtiöt, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja joilla on rekisteröity toimipaikka yhteisön alueella, olisi velvoitettava antamaan vuotuinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään toimintakertomuksensa erillisenä ja selvästi tunnistettavana osana. Tässä selvityksessä olisi ainakin annettava osakkeenomistajille helposti saatavassa muodossa keskeiset tiedot yhtiön tosiasiallisesti soveltamista hallinto- ja ohjauskäytänteistä ja niiden osana kuvaus käytössä olevista riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmistä pääpiirteissään suhteessa taloudelliseen raportointiin. Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetusta selvityksestä olisi käytävä ilmi, soveltaako yhtiö muita kuin kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevia säännöksiä. Näin menetellään riippumatta siitä, ovatko nämä määräykset suoraan peräisin yhtiötä velvoittavasta hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta säännöstöstä vai säännöstöstä, jota se on mahdollisesti itse päättänyt soveltaa. Lisäksi yhtiöt voisivat tarvittaessa esittää analyysin ympäristöä koskevista ja yhteiskunnallisista näkökohdista, jotka ovat välttämättömiä niiden kehityksen, toiminnan tuloksen ja aseman ymmärtämiseksi. Ei ole tarpeen velvoittaa konsolidoidun toimintakertomuksen laativia yrityksiä antamaan erillistä selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästään; konsernin riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmistä olisi kuitenkin annettava tiedot.

(11)

Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä erilaisia toimia ei olisi välttämättä sovellettava samantyyppisiin yhtiöihin tai yrityksiin. Jäsenvaltioilla olisi direktiivin 78/660/ETY 11 artiklan mukaisesti oltava mahdollisuus olla soveltamatta pieniin yhtiöihin tämän direktiivin mukaisia vaatimuksia, jotka koskevat lähipiiriä ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä. Yrityksiä, jotka jo antavat tietoja tilinpäätöksessään lähipiirin liiketoimista Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten kirjanpitostandardien mukaisesti, ei tämän direktiivin mukaisesti pitäisi vaatia antamaan enempää tietoja, sillä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen antaa jo oikean ja riittävän kuvan kyseisestä yrityksestä. Tämän direktiivin säännöksiä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä olisi sovellettava kaikkiin yrityksiin, mukaan luettuina pankit, vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöt ja yhtiöt, jotka ovat laskeneet liikkeelle muita arvopapereita kuin säännellyillä markkinoilla kaupattavia osakkeita, jolleivät jäsenvaltiot ole myöntäneet niille soveltamista koskevaa poikkeusta. Tämän direktiivin säännöksiä johtoelinten jäsenten velvollisuuksista ja vastuusta sekä seuraamuksista olisi sovellettava kaikkiin yrityksiin, joihin sovelletaan neuvoston direktiiviä 78/660/ETY, neuvoston direktiiviä 86/635/ETY (6) ja neuvoston direktiiviä 91/674/ETY (7), ja kaikkiin yrityksiin, jotka laativat konsolidoituja tilinpäätöksiä direktiivin 83/349/ETY mukaisesti.

(12)

Tällä hetkellä direktiivissä 78/660/ETY säädetään, että viiden vuoden välein on tarkasteltava mm. niitä taseen ja nettoliikevaihdon enimmäisrajoja, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa määriteltäessä, mitkä yhtiöt voivat saada vapautuksen tietyistä ilmoitusvelvollisuuksista. Näiden viisivuotistarkastusten lisäksi kyseisiä taseen ja nettoliikevaihdon enimmäisrajoja voidaan myös korottaa kertaluonteisesti. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia ottamaan käyttöön näitä korotettuja rajoja.

(13)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli helpottaa rajat ylittävää sijoitustoimintaa sekä parantaa tilinpäätösten ja taloudellisen raportoinnin vertailukelpoisuutta EU:n laajuisesti ja vahvistaa yleistä luottamusta niihin säätämällä entistä laajemmista ja yhdenmukaisemmista yksityiskohtaisista tietojen esittämisvelvoitteista, vaan ne voidaan tämän direktiivin laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(14)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(15)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (8) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, sekä julkaisemaan ne.

(16)

Direktiivit 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 78/660/ETY muutokset

Muutetaan direktiivi 78/660/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 11 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaisu ”taseen loppusumma: 3 650 000 euroa” ilmaisulla ”taseen loppusumma: 4 400 000 euroa”;

b)

korvataan toisessa luetelmakohdassa ilmaisu ”nettoliikevaihto: 7 300 000 euroa” ilmaisulla ”nettoliikevaihto: 8 800 000 euroa”;

2)

Muutetaan 11 artiklan kolmas kohta siten, että korvataan ilmaisu ”direktiivin, jossa kyseiset rahamäärät määritetään 53 artiklan 2 kohdassa säädetyn tarkastelun seurauksena” ilmaisulla ”kyseiset rahamäärät määrittävän direktiivin”;

3)

Muutetaan 27 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaisu ”taseen loppusumma: 14 600 000 euroa” ilmaisulla ”taseen loppusumma: 17 500 000 euroa”;

b)

korvataan toisessa luetelmakohdassa ilmaisu ”nettoliikevaihto: 29 200 000 euroa” ilmaisulla ”nettoliikevaihto: 35 000 000 euroa”;

4)

Muutetaan 27 artiklan kolmas kohta siten, että korvataan ilmaisu ”direktiivin, jossa kyseiset rahamäärät määritetään 53 artiklan 2 kohdassa säädetyn tarkastelun seurauksena” ilmaisulla ”kyseiset rahamäärät määrittävän direktiivin”.

5)

Lisätään 42 a artiklaan kohta seuraavasti:

”5 a.   Poiketen siitä mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1725/2003 (9), sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä syyskuuta 2006 asti, hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti sallia rahoitusvälineiden arvostamisen tai vaatia sitä yhdessä siihen liittyvien tietojen esittämisvelvollisuuden kanssa, joista määrätään kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti hyväksytyssä kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa (10).

6)

Lisätään 43 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”7 a)

yhtiön taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus sekä kyseisten järjestelyjen taloudellinen vaikutus yhtiöön, jos näistä järjestelyistä aiheutuvat riskit ja hyödyt ovat olennaisia ja jos tämä tieto on välttämätön arvioitaessa yhtiön taloudellista asemaa.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että 27 artiklassa mainitut yritykset rajoittavat tässä alakohdassa ilmoitettaviksi vaadittavat tiedot kyseisten järjestelyjen luonteeseen ja liiketoiminnalliseen tarkoitukseen;

7 b)

yhtiön ja lähipiirin väliset liiketoimet, mukaan lukien liiketoimen arvo, lähipiirisuhteen luonne ja muut tiedot, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa yhtiön taloudellista asemaa, jos kyseiset liiketoimet ovat olennaisia ja niitä ei ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tietoja yksittäisistä liiketoimista voidaan yhdistellä lajeittain, paitsi jos tietojen erillinen esittäminen on välttämätöntä arvioitaessa lähipiirin liiketoimien vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että 27 artiklassa tarkoitetut yhtiöt jättävät tässä alakohdassa tarkoitetut tiedot antamatta, elleivät yhtiöt ole direktiivin 77/91/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tyyppiä, jolloin jäsenvaltiot voivat rajoittaa tiedottamisen koskemaan vähintään suoria tai epäsuoria liiketoimia

i)

yhtiön ja sen tärkeimpien osakkaiden välillä sekä

ii)

yhtiön ja sen hallinto-, johto- ja valvontaelinten välillä.

Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta tätä kahden tai useamman konserniyrityksen välisiin liiketoimiin, jos liiketoimessa osallisena olevat tytäryritykset ovat kokonaan konserniyrityksen omistuksessa.

’Lähipiirillä’ tarkoitetaan samaa kuin kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”46 a artikla

1.   Yhtiön, jonka arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (11) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla, on sisällytettävä toimintakertomukseensa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Kyseinen selvitys on sisällytettävä erillisenä kohtana toimintakertomukseen ja siinä on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

a)

viittaus

i)

hallinto- ja ohjausjärjestelmän säännöstöön, jota yhtiön on noudatettava,

ja/tai

ii)

hallinto- ja ohjausjärjestelmän säännöstöön, jota yhtiö on mahdollisesti päättänyt vapaaehtoisesti noudattaa,

ja/tai

iii)

tietoihin kaikista yhtiön soveltamista kansallisen lainsäädännön vaatimukset ylittävistä hallinto- ja ohjauskäytänteistä.

Sovellettaessa i ja ii alakohtaa yhtiön on myös ilmoitettava, missä asianomaiset tekstit ovat julkisesti nähtävillä. Sovellettaessa iii alakohtaa yhtiön on asetettava hallinto- ja ohjauskäytänteensä julkisesti saataville;

b)

jos yhtiö poikkeaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti a alakohdan i tai ii alakohdassa tarkoitetuista hallinto- ja ohjausjärjestelmän säännöistä, selvitys siitä, mistä sääntökohdista se poikkeaa ja miksi. Niissä tapauksissa, joissa yhtiö on päättänyt olla soveltamatta mitään a alakohdan i tai ii alakohdassa tarkoitettuja hallinto- ja ohjausjärjestelmän sääntöjä, sen on perusteltava valintansa;

c)

kuvaus yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä suhteessa taloudelliseen raportointiin;

d)

Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisista ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun direktiivin 2004/25/EY (12) 10 artiklan 1 kohdan c, d, f, h ja i alakohdassa edellytetyt tiedot, jos yritys kuuluu kyseisen direktiivin soveltamisalaan;

e)

yhtiökokouksen toiminta ja sen tärkeimmät toimivalta-alat sekä kuvaus osakkeenomistajien oikeuksista ja siitä, miten niitä voidaan käyttää, mikäli tämä tieto ei käy täysimääräisesti ilmi jäsenvaltioiden laeista ja asetuksista;

f)

hallinto-, johto- ja valvontaelinten ja niiden valiokuntien kokoonpano ja toiminta.

2.   Jäsenvaltiot voivat sallia tässä artiklassa tarkoitetun tiedon antamisen erillisessä kertomuksessa, joka julkaistaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa 47 artiklassa kuvatulla tavalla tai viittaamalla toimintakertomukseen, jos tällainen asiakirja on julkisesti saatavilla yhtiön Internet-sivustossa. Jos tieto annetaan erillisessä kertomuksessa, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen voi sisältyä viittaus toimintakertomukseen, jossa 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla. Tämän direktiivin 51 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan määräyksiä sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan c ja d alakohtaan. Muiden tietojen osalta tilintarkastajat tarkastavat, että hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu selvitys.

3.   Jäsenvaltiot voivat myöntää 1 kohdan a, b, e ja f alakohdan soveltamista koskevan poikkeuksen yhtiöille, jotka ovat yksinomaan laskeneet liikkeelle muita arvopapereita kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla kaupattavia osakkeita, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseiset yhtiöt ovat laskeneet liikkeelle direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa tarkoitettuja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupattavia osakkeita.

8)

Lisätään jakso seuraavasti:

”10 A JAKSO

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista ja julkaisemista koskeva velvollisuus ja vastuu

50 b artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenillä on kollektiivinen velvollisuus varmistaa yhtiölle, että tilinpäätös, toimintakertomus ja 46 a artiklan mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, jos se annetaan erikseen, laaditaan ja julkaistaan tämän direktiivin ja tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaatimusten mukaisesti. Kyseisten elinten on toimittava niille kansallisessa lainsäädännössä annettujen valtuuksien mukaisesti.

50 c artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden vastuuta koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovelletaan tämän direktiivin 50 b artiklassa tarkoitettuihin hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniin ainakin yhtiötä kohtaan 50 b artiklassa tarkoitetun velvollisuuden rikkomisen osalta.”

9)

Korvataan 53 a artikla seuraavasti:

”53 a artikla

Jäsenvaltiot eivät saa sallia 11 ja 27 artiklassa, 43 artiklan 1 kohdan 7a ja 7b alakohdassa eikä 46, 47 ja 51 artiklassa säädettyjä poikkeuksia sellaisten yhtiöiden osalta, joiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetulla tavalla.”

10)

Lisätään artikla seuraavasti:

”60 a artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta määrättäviin seuraamuksiin, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.”

11)

Korvataan 61 a artikla seuraavasti:

”61 a artikla

Komissio tarkastelee viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2007 42 a–42 f artiklan, 43 artiklan 1 kohdan 10 ja 14 alakohdan, 44 artiklan 1 kohdan, 46 artiklan 2 kohdan f alakohdan ja 59 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan säännöksiä tilinpäätöksen laatimista käyvin arvoin koskevien säännösten, ottaen erityisesti huomioon asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti hyväksytyn kansainvälisen tilinpäätösstandardin 39, soveltamisesta saatujen kokemusten ja kirjanpitoalaa koskevan kansainvälisen kehityksen perusteella ja tekee tarvittaessa ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle edellä mainittujen artiklojen muuttamisesta.”

2 artikla

Direktiivin 83/349/ETY muutokset

Muutetaan direktiivi 83/349/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään 34 artiklaan alakohdat seuraavasti:

”7 a)

yhtiön taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus sekä kyseisten järjestelyjen taloudellinen vaikutus yhtiöön, jos järjestelystä aiheutuvat riskit tai hyödyt ovat olennaisia ja jos tämä tieto on välttämätön arvioitaessa konsolidoinnissa huomioon otettavien yritysten taloudellista asemaa kokonaisuutena;

7 b)

emoyhtiön tai muiden konsolidoinnissa huomioon otettavien yhtiöiden ja lähipiirin väliset liiketoimet, paitsi konsernin sisäiset liiketoimet, mukaan lukien liiketoimen arvo, lähipiirisuhteen luonne ja muut tiedot, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa konsolidoinnissa huomioon otettavien yhtiöiden taloudellista asemaa, jos kyseiset liiketoimet ovat olennaisia ja niitä ei ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tietoja yksittäisistä liiketoimista voidaan yhdistellä lajeittain, paitsi jos tietojen erillinen esittäminen on välttämätöntä arvioitaessa lähipiirin liiketoimien vaikutusta konsolidoinnissa huomioon otettavien yhtiöiden taloudelliseen tilaan.”

2)

Lisätään 36 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f)

kuvaus konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä suhteessa konsolidoidun tilinpäätöksen laatimisprosessiin, jos yhtiön arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (13) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla. Jos toimintakertomus ja konsolidoitu toimintakertomus annetaan yhtenä asiakirjana, tämä tieto on esitettävä sen siinä osassa, joka sisältää direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklassa tarkoitetun selvityksen yhtiön hallinta- ja ohjausjärjestelmästä;

Jos jäsenvaltio sallii direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tiedon antamisen erillisessä kertomuksessa, joka julkaistaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa 47 artiklassa kuvatulla tavalla, erilliseen kertomukseen on sisällyttävä myös 1 kohdassa tarkoitettu tieto. Tässä kohdassa sovelletaan tämän direktiivin 37 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa;

3)

Lisätään jakso seuraavasti:

”3 A JAKSO

Konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun toimintakertomuksen laatimista ja julkaisemista koskeva velvollisuus ja vastuu

36 a artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun toimintakertomuksen laativien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenillä on kollektiivinen velvollisuus varmistaa yhtiölle, että konsolidoitu tilinpäätös, konsolidoitu toimintakertomus ja direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklan mukaisesti laadittu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, jos se annetaan erikseen, laaditaan ja julkaistaan tämän direktiivin ja tarvittaessa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (14) mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaatimusten mukaisesti. Kyseisten elinten on toimittava niille kansallisessa lainsäädännössä annettujen valtuuksien mukaisesti.

36 b artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden vastuuta koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovelletaan tämän direktiivin 36 a artiklassa tarkoitettuihin hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniin ainakin konsolidoidun tilinpäätöksen laativaa yhtiötä kohtaan 36 a artiklassa tarkoitetun velvollisuuden rikkomisen osalta.

4)

Lisätään 41 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   ’Lähipiirillä’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti hyväksytyissä kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”48 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta määrättäviin seuraamuksiin, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.”

3 artikla

Direktiivin 86/635/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 86/635/ETY 1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jos tässä direktiivissä ei toisin säädetä, direktiivin 78/660/ETY 2 ja 3 artiklaa, 4 artiklan 1 kohtaa ja 3–6 kohtaa, 6, 7, 13 ja 14 artiklaa, 15 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 16–21 artiklaa, 29–35 artiklaa, 37–41 artiklaa, 42 artiklan ensimmäistä virkettä, 42 a–42 f artiklaa, 45 artiklan 1 kohtaa, 46 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 46 a, 48–50, 50 a, 50 b ja 50 c artiklaa, 51 artiklan 1 kohtaa, 51 a, 56–59, 60 a, 61 ja 61 a artiklaa sovelletaan tämän direktiivin 2 artiklassa mainittuihin elimiin.”

4 artikla

Direktiivin 91/674/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 91/674/ETY 1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jos tässä direktiivissä ei toisin säädetä, direktiivin 78/660/ETY 2 ja 3 artiklaa, 4 artiklan 1 kohtaa ja 3–6 kohtaa, 6, 7, 13 ja 14 artiklaa, 15 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 16–21 artiklaa, 29–35 artiklaa, 37–41 artiklaa, 42, 42 a–42 f artiklaa, 43 artiklan 1 kohdan 1–7 b ja 9–14 alakohtaa, 45 artiklan 1 kohtaa, 46 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 46 a, 48–50, 50 a, 50 b ja 50 c artiklaa, 51 artiklan 1 kohtaa, 51 a, 56–59, 60 a, 61 ja 61 a artiklaa sovelletaan tämän direktiivin 2 artiklassa mainittuihin elimiin.”

5 artikla

Voimaansaattaminen

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5 päivänä syyskuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä kesäkuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. WINKLER


(1)  EUVL C 294, 25.11.2005, s. 4.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 22. toukokuuta 2006.

(3)  EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/43/EY (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

(4)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/43/EY.

(5)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16).

(7)  EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/51/EY.

(8)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 108/2006 (EUVL L 24, 27.1.2006, s. 1).

(10)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.”

(11)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(12)  EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.”

(13)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.”

(14)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

16.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kesken tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(2006/535/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181a artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon liittymissopimuksen liitteenä olevan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 8 päivänä joulukuuta 2003 komission neuvottelemaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Moldovan tasavallan kanssa pöytäkirjan tekemisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi sekä tiettyjen Euroopan unionissa tapahtuneeseen institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehitykseen liittyvien teknisten mukautusten tekemiseksi.

(2)

Osapuolet ovat neuvotelleet pöytäkirjan ja se olisi nyt allekirjoitettava Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä edellytyksellä, että se tehdään mahdollisesti myöhemmin.

(3)

Siihen asti, että pöytäkirjan virallisen tekemisen edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen, sitä olisi väliaikaisesti sovellettava liittymisajankohdasta alkaen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi sillä edellytyksellä, että pöytäkirja tehdään myöhempänä ajankohtana.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä (1).

2 artikla

Pöytäkirjan voimaantuloon asti sitä sovelletaan väliaikaisesti liittymisajankohdasta alkaen.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDOWELL


(1)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 10.


Kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehty

PÖYTÄKIRJA

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja

EUROOPAN YHTEISÖ JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisöt’, joita edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio,

sekä

MOLDOVAN TASAVALTA,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia ovat kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kesken tehdyn ja 28 päivänä marraskuuta 1994 Brysselissä allekirjoitetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, osapuolia ja kukin niistä hyväksyy ja ottaa muiden jäsenvaltioiden tavoin huomioon sopimuksen ja sopimuksen kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitetyt julistukset, kirjeenvaihdon ja Moldovan tasavallan antaman julistuksen sekä sopimukseen 15 päivänä toukokuuta 1997 tehdyn pöytäkirjan, joka tuli voimaan 12 päivänä lokakuuta 2000.

2 artikla

Euroopan unionissa viime aikoina tapahtuneen institutionaalisen kehityksen huomioon ottamiseksi osapuolet sopivat, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä sopimuksen viittauksia Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön pidetään viittauksina Euroopan yhteisöön, jolle siirtyivät kaikki Euroopan hiili- ja teräsyhteisölle sopimuksen perusteella kuuluneet oikeudet ja velvollisuudet.

3 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1.   Yhteisöt, jäsenvaltioiden puolesta toimiva Euroopan unionin neuvosto ja Moldovan tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen edellisessä kappaleessa mainittujen menettelyjensä loppuun saattamisesta. Hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

5 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin vuoden 2003 liittymissopimus, mikäli kaikki hyväksymisasiakirjat on talletettu ennen kyseistä päivää.

2.   Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymisasiakirjoja ei ole talletettu ennen kyseistä päivää, tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymisasiakirjan tallettamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3.   Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymisasiakirjoja ei ole talletettu ennen 1 päivää toukokuuta 2004, tämä pöytäkirja tulee väliaikaisesti voimaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

6 artikla

Sopimuksen, päätösasiakirjan ja kaikkien sen liitteenä olevien asiakirjojen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen 15 päivänä toukokuuta 1997 tehdyn pöytäkirjan tekstit on laadittu latvian, liettuan, maltan, puolan, slovakin, sloveenin, tšekin, unkarin ja viron kielillä.

Nämä tekstit ovat tämän pöytäkirjan liitteinä (1) ja ne ovat yhtä todistusvoimaisia kuin sopimuksen, päätösasiakirjan ja sen liitteenä olevien asiakirjojen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen 15 päivänä toukokuuta 1997 tehdyn pöytäkirjan muilla kielillä laaditut tekstit.

7 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja moldovan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Sopimuksen latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset toisinnot julkaistaan myöhemmin Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa.


16.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/14


NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 2005,

pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(2006/536/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen ja 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181a artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon vuoden 2003 liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottavat huomioon neuvoston Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan mukaisesti antaman hyväksynnän,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi allekirjoitettiin Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden puolesta 30 päivänä huhtikuuta 2004.

(2)

Ennen pöytäkirjan voimaantuloa sitä on tilapäisesti sovellettu 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen.

(3)

Kyseinen pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön ja jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan tekeminen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan 4 artiklan mukaisen ilmoituksen. Komission puheenjohtaja antaa samanaikaisesti kyseisen ilmoituksen Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN

Komission puolesta

J. M. BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C 174 E, 14.7.2005, s. 43.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 10.


16.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta

(2006/537/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181a artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon liittymissopimuksen liitteenä olevan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 8 päivänä joulukuuta 2003 komission neuvottelemaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Ukrainan kanssa pöytäkirjan tekemisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi sekä tiettyjen Euroopan unionissa tapahtuneeseen institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehitykseen liittyvien teknisten mukautusten tekemiseksi.

(2)

30 päivänä 2004 maaliskuuta parafoitu pöytäkirja olisi allekirjoitettava Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä edellytyksellä, että se tehdään mahdollisesti myöhemmin.

(3)

Siihen asti, että pöytäkirjan virallisen tekemisen edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen, sitä olisi väliaikaisesti sovellettava liittymisajankohdasta alkaen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta sillä edellytyksellä, että pöytäkirja tehdään myöhempänä ajankohtana.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä (1).

2 artikla

Pöytäkirjan voimaantuloon asti sitä sovelletaan väliaikaisesti liittymisajankohdasta alkaen.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDOWELL


(1)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 16.


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehty

PÖYTÄKIRJA

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja

EUROOPAN YHTEISÖ JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisöt’, joita edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio,

sekä

UKRAINA,

jäljempänä ’osapuolet’ tätä pöytäkirjaa sovellettaessa,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan välillä tehdyn, Ateenassa 16 päivänä huhtikuuta 2003 allekirjoitetun ja 1 päivänä toukokuuta 2004 voimaan tulevan sopimuksen määräykset,

OTTAVAT HUOMIOON kymmenen uuden jäsenvaltion Euroopan unioniin liittymisestä Ukrainan ja Euroopan unionin suhteisiin aiheutuvan uuden tilanteen, joka avaa mahdollisuuksia ja tuo haasteita Ukrainan ja Euroopan unionin väliseen yhteistyöhön,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten halun varmistaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden täytäntöönpanon,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tšekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta ovat kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, joka allekirjoitettiin 14 päivänä kesäkuuta 1994 Luxemburgissa ja tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998, osapuolia ja kukin niistä hyväksyy ja ottaa muiden yhteisön jäsenvaltioiden tavoin huomioon sopimuksen tekstit ja sopimuksen kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitetyt julistukset ja kirjeenvaihdon sekä sopimukseen 10 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn pöytäkirjan, joka tuli voimaan 12 päivänä lokakuuta 2000.

2 artikla

1.   Euroopan unionissa viime aikoina tapahtuneen institutionaalisen kehityksen huomioon ottamiseksi osapuolet sopivat, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä sopimuksen viittauksia Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön pidetään viittauksina Euroopan yhteisöön, jolle siirtyivät kaikki Euroopan hiili- ja teräsyhteisölle sopimuksen perusteella kuuluneet oikeudet ja velvollisuudet.

2.   Kansainvälisessä GATT–WTO-kauppajärjestelmässä tapahtuneen institutionaalisen kehityksen huomioon ottamiseksi osapuolet sopivat, että nykyisiä viittauksia GATTiin pidetään viittauksina GATT 1994:ään ja määräys, joka liittyy Ukrainan liittymiseen GATTiin, luetaan tarkoittamaan Ukrainan liittymistä WTO:hon.

3.   Euroopan energiaperuskirjan sopimusperustassa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi osapuolet sopivat, että nykyisten viittausten Euroopan energiaperuskirjaan katsotaan sisältävän viittaukset energiaperuskirjaa koskevaan sopimukseen ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskevaan energiaperuskirjan pöytäkirjaan.

3 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1.   Yhteisöt, jäsenvaltioiden puolesta toimiva Euroopan unionin neuvosto ja Ukraina hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen edellisessä kappaleessa mainittujen menettelyjen loppuun saattamisesta. Hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

5 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin liittymissopimus, mikäli kaikki hyväksymisasiakirjat on talletettu ennen kyseistä päivää.

2.   Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymisasiakirjoja ei ole talletettu ennen kyseistä päivää, tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymisasiakirjan tallettamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3.   Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymisasiakirjoja ei ole talletettu ennen 1 päivää toukokuuta 2004, tämä pöytäkirja tulee väliaikaisesti voimaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

6 artikla

Sopimuksen, päätösasiakirjan ja kaikkien sen liitteenä olevien asiakirjojen sekä kumppanuussopimukseen 10 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn pöytäkirjan tekstit on laadittu latvian, liettuan, maltan, puolan, slovakin, sloveenin, tšekin, unkarin ja viron kielillä.

Nämä tekstit ovat tämän pöytäkirjan liitteinä (1) ja ne ovat yhtä todistusvoimaisia kuin sopimuksen, päätösasiakirjan ja sen liitteenä olevien asiakirjojen sekä kumppanuussopimukseen 10 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn pöytäkirjan muilla kielillä laaditut tekstit.

7 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja ukrainan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Sopimuksen latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset toisinnot julkaistaan myöhemmin Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa.


16.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/21


NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2006,

pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta

(2006/538/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen ja 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181a artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon vuoden 2003 liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottavat huomioon neuvoston Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan mukaisesti antaman hyväksynnän,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehty pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 neuvoston päätöksen N:o 2006/537/EY (2) mukaisesti.

(2)

Ennen pöytäkirjan voimaantuloa sitä on tilapäisesti sovellettu liittymispäivämäärästä alkaen.

(3)

Kyseinen pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön ja jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehty pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittymisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukautusten johdosta.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan 4 artiklan mukaisen ilmoituksen. Komission puheenjohtaja antaa samanaikaisesti kyseisen ilmoituksen Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER

Komission puolesta

Puheenjohtaja

J. M. BARROSO


(1)  EUVL C 174 E, 14.7.2005, s. 45.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 15.

(3)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 16.


16.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä toukokuuta 2006,

Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2006/539/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöllä on yksinomainen toimivalta toteuttaa kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia toimenpiteitä sekä tehdä sopimuksia muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

(2)

Yhteisö on sopimuspuolena Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa, joka velvoittaa kaikkia kansainvälisen yhteisön jäseniä toimimaan yhteistyössä meren biologisten luonnonvarojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi.

(3)

Yhteisö on allekirjoittanut ja ratifioinut 19 päivänä joulukuuta 2003 sopimuksen hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta (2).

(4)

Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio (IATTC) perustettiin Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan vuonna 1949 tekemällä yleissopimuksella. IATTC hyväksyi 61. kokouksessaan kesäkuussa 1998 päätöslauselman, jossa sopimuspuolet päättivät laatia uuden yleissopimuksen vahvistaakseen IATTC:tä ja ajantasaistaakseen sen perussäännön Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeuden määräysten mukaiseksi.

(5)

Yhteisö kutsuttiin alusta alkaen mukaan osallistumaan täysipainoisesti prosessiin, ja se on ottanut siihen osaa aktiivisesti. Prosessi huipentui siihen, että Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamista koskeva yleissopimus (Antiguan yleissopimus) hyväksyttiin IATTC:n 70. kokouksessa, joka pidettiin 24–27 päivänä kesäkuuta 2003 Antiguassa Guatemalassa.

(6)

Antiguan yleissopimus avattiin allekirjoituksia varten 14 päivänä marraskuuta 2003 Washingtonissa, D.C., Amerikan yhdysvalloissa, ja se oli avoinna 31 päivään joulukuuta 2004 yleissopimuksen XXVII artiklan mukaisesti.

(7)

Yhteisö allekirjoitti Antiguan yleissopimuksen 13 päivänä joulukuuta 2004 neuvoston 25 päivänä lokakuuta 2004 tekemän päätöksen 2005/26/EY (3) mukaisesti.

(8)

Yhteisön kalastajat harjoittavat kalastusta Antiguan yleissopimuksessa tarkoitetulla alueella. Sen vuoksi on yhteisön edun mukaista liittyä IATTC:n jäseneksi. Yhteisön olisi sen vuoksi hyväksyttävä Antiguan yleissopimus.

(9)

Antiguan yleissopimuksen tavoitteena on IATTC:n vahvistaminen ja sen jatkuvuuden turvaaminen. Sillä korvataan vuoden 1949 yleissopimus kun tämän yleissopimuksen kaikki sopimuspuolet ovat siihen liittyneet. Luvan antamisesta Espanjan kuningaskunnalle liittyä väliaikaisesti Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission (IATTC) perustamista koskevaan yleissopimukseen 10 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/405/EY (4) mukaisesti Espanjan on näin ollen irtisanottava vuoden 1949 yleissopimus kun Antiguan yleissopimus tulee voimaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Antiguan yleissopimus Euroopan yhteisön puolesta.

Yleissopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuus antaa hyväksymiskirja talletettavaksi sopimuksen tallettajana olevan Amerikan yhdysvaltojen hallituksen haltuun mainitun sopimuksen XXXVII artiklan mukaisesti.

3 artikla

Antiguan yleissopimuksen tullessa voimaan Espanjan on irtisanottava Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamista koskeva yleissopimus.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Lausunto annettu 27. huhtikuuta 2006. Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 189, 3.7.1998, s. 14.

(3)  EUVL L 15, 19.1.2005, s. 9.

(4)  EYVL L 155, 22.6.1999, s. 37.


YLEISSOPIMUS

Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamisesta (”Antiguan yleissopimus”)

TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLET, jotka

OVAT TIETOISIA, että kansainvälisen oikeuden säännösten mukaisesti, sellaisina kuin ne heijastuvat vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa, kaikilla valtioilla on velvollisuus toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, jotka voivat olla tarpeen meren elollisten luonnonvarojen, laajasti vaeltavat kalalajit mukaan luettuina, säilyttämiseksi ja hoitamiseksi, ja näitä toimenpiteitä toteuttaessaan tehdä yhteistyötä muiden valtioiden kanssa,

PALAUTTAVAT MIELIIN rantavaltioiden täysivaltaiset oikeudet tutkia ja hyödyntää, säilyttää ja hoitaa meren elollisia luonnonvaroja niiden kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla merioikeusyleissopimuksen määräysten mukaisesti ja kaikilla valtioilla kansalaisiaan varten olevan oikeuden harjoittaa kalastusta aavalla merellä merioikeusyleissopimuksen mukaisesti,

VAHVISTAVAT sitoutumisensa ympäristöä ja kehitystä koskevaan Rion julistukseen ja Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin (1992) hyväksymään Agenda 21:een, erityisesti sen 17 lukuun, sekä kestävän kehityksen huippukokouksen (2002) hyväksymään Johannesburgin julistukseen ja toimeenpanosuunnitelmaan,

KOROSTAVAT TARVETTA panna täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) 1995 hyväksymät vastuullisen kalastuksen toimintasäännöt sekä aavan meren kalastusalusten kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä vuonna 1993 tehty sopimus, joka on olennainen osa toimintasääntöjä, sekä FAO:n toimintasääntöjen puitteissa hyväksymät kansainväliset toimintasuunnitelmat,

OTTAVAT HUOMIOON, että Yhdistyneiden Kansakuntien 50. yleiskokous hyväksyi päätöslauselman A/RES/50/24 mukaisesti sopimuksen hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta (jäljempänä ’YK:n kalakantasopimus vuodelta 1995’),

OTTAVAT HUOMIOON laajasti vaeltavien kalakantojen kalastuksen merkityksen sopimuspuolten väestöjen ravinnon, työpaikkojen ja taloudellisen hyödyn lähteenä sekä sen, että säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden avulla on voitava tyydyttää nämä tarpeet ja ottaa huomioon toimenpiteiden taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset,

OTTAVAT HUOMIOON alueen kehitysmaiden ja erityisesti rantavaltioiden erityiset olosuhteet ja vaatimukset, jotta yleissopimuksen tavoite voitaisiin saavuttaa,

TUNNUSTAVAT Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission huomattavat ponnistukset ja merkittävät saavutukset sekä sen itäisen Tyynenmeren tonnikalankalastusta koskevan työn tärkeyden,

HALUAVAT käyttää hyväkseen vuoden 1949 yleissopimuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset,

VAHVISTAVAT, että monenvälinen yhteistyö muodostaa tehokkaimman keinon saavuttaa meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää käyttöä koskevat tavoitteet,

SITOUTUVAT turvaamaan tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen pitkän aikavälin säilyttämisen ja kestävän käytön,

OVAT VAKUUTTUNEITA, että edellä mainitut tavoitteet ja Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistaminen voidaan parhaiten saavuttaa ajantasaistamalla Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välillä vuonna 1949 tehdyn yleissopimuksen määräykset,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I OSA

YLEISET MÄÄRÄYKSET

I artikla

Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla

1)

’tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvat kalakannat’ tonnikalan ja sen lähilajien kantoja sekä muiden sellaisten lajien kantoja, joita alukset saavat saaliiksi kalastaessaan tonnikalaa ja sen lähilajeja yleissopimusalueella;

2)

’kalastus’

a)

kalakantojen todellisuudessa tapahtuvaa etsimistä, pyytämistä tai ottamista taikka näiden yrittämistä;

b)

sellaisen toiminnan harjoittamista, jonka voidaan kohtuudella olettaa johtavan näiden kalakantojen paikallistamiseen, pyydystämiseen tai ottamiseen;

c)

kalojen kokoamislaitteiden tai niihin liittyvien muiden laitteiden, myös radiomajakoiden asettamista, etsimistä tai takaisin keräämistä;

d)

merellä tapahtuvaa toimintaa, jolla tuetaan tai valmistellaan jotakin tämän kohdan a, b tai c alakohdassa kuvattua toimenpidettä, lukuun ottamatta toimia hätätilanteissa, joissa on kyse miehistön jäsenten terveydestä ja turvallisuudesta tai aluksen turvallisuudesta;

e)

minkä tahansa muun vesi- tai ilmakulkuneuvon käyttöä jonkin tässä määritelmässä kuvatun toimen yhteydessä lukuun ottamatta lentoja hätätilanteissa, joissa on kyse miehistön jäsenten terveydestä tai turvallisuudesta tai aluksen turvallisuudesta;

3)

’alus’ mitä tahansa alusta, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi kalastukseen, mukaan luettuina tukialukset, rahtialukset ja mitkä tahansa muut alukset, jotka osallistuvat suoraan tällaisiin kalastustoimiin;

4)

’lippuvaltio’, ellei toisin mainita,

a)

valtiota, jonka aluksilla on oikeus käyttää sen lippua;

tai

b)

alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, jossa aluksilla on oikeus käyttää tuon alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön jäsenvaltion lippua;

5)

’yksimielisyydellä’ päätöksentekoa ilman äänestystä ja ilman esitettyä vastalausetta;

6)

’sopimuspuolilla’ valtioita tai alueellisia taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tätä yleissopimusta ja joiden osalta yleissopimus on voimassa, tämän yleissopimuksen XXVII, XXIX ja XXX artiklan määräysten mukaisesti;

7)

’komission jäsenillä’ sopimuspuolia ja jokaista kalastusyhteisöä, joka on antanut tämän yleissopimuksen XXVIII artiklan määräysten mukaisesti virallisen sitoumuksensa noudattaa tämän yleissopimuksen määräyksiä ja kaikkia sen nojalla toteutettuja säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä;

8)

’alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö’ alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, jolle sen jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivallan tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa sekä toimivallan tehdä näissä asioissa jäsenvaltioitaan sitovia päätöksiä;

9)

’vuoden 1949 yleissopimuksella’ Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välillä vuonna 1949 tehtyä yleissopimusta;

10)

’komissiolla’ Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissiota;

11)

’merioikeusyleissopimuksella’10 päivänä joulukuuta 1982 tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimusta;

12)

’vuoden 1995 täytäntöönpanosopimuksella’ sopimusta hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta vuodelta 1995;

13)

’toimintasäännöillä’ Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön konferenssin 28. istunnossa lokakuussa 1995 hyväksymiä vastuullisen kalastuksen toimintasääntöjä;

14)

’delfiiniensuojelusopimuksella’21 päivänä toukokuuta 1998 hyväksyttyä kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevaa sopimusta.

II artikla

Tavoite

Tämän yleissopimuksen tavoitteena on turvata tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen pitkän aikavälin säilyttäminen ja kestävä käyttö kansainvälisen oikeuden asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

III artikla

Yleissopimuksen soveltamisalue

Yleissopimuksen soveltamisalue (jäljempänä ’yleissopimusalue’) käsittää alueen, jota rajaa Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan rantaviiva sekä seuraavat viivat:

i)

leveyspiiri 50° pohjoista leveyttä Pohjois-Amerikan rannikolta pisteeseen, jossa se leikkaa pituuspiirin 150° läntistä pituutta;

ii)

pituuspiiri 150° läntistä pituutta pisteeseen, jossa se leikkaa leveyspiirin 50° eteläistä leveyttä;

ja

iii)

leveyspiiri 50° eteläistä leveyttä pisteeseen, jossa se leikkaa Etelä-Amerikan rannikon.

II OSA

YLEISSOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVIEN KALAKANTOJEN SÄILYTTÄMINEN JA KÄYTTÖ

IV artikla

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

1.   Komission jäsenten on sovellettava suoraan ja komission kautta toimintasäännöissä ja/tai vuoden 1995 täytäntöönpanosopimuksessa kuvattua varovaisuusperiaatetta tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen pitkän aikavälin säilyttämisen, hoidon ja kestävän käytön turvaamiseksi.

2.   Komission jäsenten on oltava erityisen varovaisia varsinkin silloin, kun saatu tieto on epävarmaa, epäluotettavaa tai puutteellista. Riittävien tieteellisten tietojen puute ei ole pätevä syy siirtää tai jättää toteuttamatta säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

3.   Kun kohdelajien, muiden lajien tai kohdelajeihin liittyvien tai niistä riippuvaisien lajien asema on tärkeä, komission jäsenten on lisättävä tällaisten kantojen ja lajien seurantaa niiden tilanteen sekä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tehokkuuden tarkistamiseksi. Niiden on tarkistettava nämä toimenpiteet säännöllisesti käytettävissä olevien uusien tieteellisten tietojen perusteella.

V artikla

Säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden yhteensopivuus

1.   Tämän yleissopimuksen määräykset eivät millään tavoin rajoita rantavaltioiden täysivaltaisuutta tai täysivaltaisia oikeuksia tutkia ja hyödyntää, säilyttää ja hoitaa meren elollisia luonnonvaroja niiden kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla merioikeusyleissopimuksen määräysten mukaisesti eikä kaikilla valtioilla kansalaisiaan varten olevaa oikeutta harjoittaa kalastusta aavalla merellä merioikeusyleissopimuksen mukaisesti.

2.   Aavalle merelle ja kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluville alueille laadittujen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden on oltava yhteensopivia tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen säilyttämisen ja hoidon turvaamiseksi.

III OSA

AMERIKAN TROOPPISTEN TONNIKALOJEN SUOJELUKOMISSIO

VI artikla

Komissio

1.   Komission jäsenet sopivat, että ne säilyttävät vuonna 1949 perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission varoineen ja vastuineen ja vahvistavat sitä.

2.   Komissio muodostuu jaostoista, joihin kuhunkin kuuluu yhdestä (1) neljään (4) kunkin jäsenen nimittämää komissaaria, joilla saa olla mukanaan jäsenen aiheellisiksi katsomia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

3.   Komissio on oikeushenkilö, ja sillä on suhteissaan muihin kansainvälisiin järjestöihin ja jäseniinsä sen tehtävien suorittamiseen ja sen tavoitteen saavuttamiseen tarvittava oikeustoimikelpoisuus kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Komission ja sen virkamiesten nauttimista erioikeuksista ja vapauksista on sovittava komission ja asianomaisen jäsenen välisellä sopimuksella.

4.   Komission päätoimipaikka pysyy San Diegossa, Kaliforniassa, Amerikan yhdysvalloissa.

VII artikla

Komission tehtävät

1.   Komissio suorittaa seuraavat tehtävät asettaen tonnikalan ja sen lähilajit etusijalle:

a)

edistää, harjoittaa ja koordinoi tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen ja tarvittaessa niihin liittyvien tai niistä riippuvaisien lajien runsautta, biologiaa ja biometriaa yleissopimusalueella koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä luonnollisten tekijöiden ja ihmisen toimien vaikutuksia näiden kantojen ja lajien populaatioihin;

b)

hyväksyy tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen kalastusta koskevien tietojen keruuta, tarkistamista sekä hyvissä ajoin tapahtuvaa vaihtoa ja ilmoittamista koskevia vaatimuksia;

c)

hyväksyy parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön perustuvia toimenpiteitä tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen pitkän aikavälin säilyttämisen ja kestävän käytön turvaamiseksi ja ylläpitää pyydettyjen lajien populaatiot tai elvyttää ne sellaiselle tasolle, joka antaa suurimman mahdollisen kestävän tuoton, muun muassa asettamalla suurimman sallitun saaliin komission päättämille kannoille ja/tai suurimman sallitun kalastuskapasiteettitason ja/tai pyyntiponnistustason koko yleissopimusalueelle;

d)

päättää parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella, onko jonkin tietyn tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvan kalakannan kalastaminen optimaalista vai liiallista, ja päättää sen pohjalta, olisiko kalastuskapasiteetin ja/tai pyyntiponnistuksen lisääminen uhka kyseisen kalakannan säilymiselle;

e)

päättää tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettujen kantojen osalta komission hyväksymien tai soveltamien kriteerien perusteella, missä laajuudessa komission uusien jäsenten kalastusetuja olisi mukautettava ottaen huomioon asiaa koskevat kansainväliset vaatimukset ja käytänteet;

f)

hyväksyy tarvittaessa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä sekä suosituksia, jotka koskevat tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen kanssa samaan ekosysteemiin kuuluvia ja näiden kantojen kalastuksesta kärsiviä lajeja tai niistä riippuvaisia tai niihin liittyviä lajeja, tällaisten lajien populaatioiden säilyttämiseksi sellaisen tason yläpuolella tai palauttamiseksi sellaisen tason yläpuolelle, jolla niiden lisääntyminen saattaisi olla vakavasti uhattuna;

g)

hyväksyy aiheellisia toimenpiteitä, joilla vältetään ja vähennetään mahdollisimman paljon jätteitä, saaliiden poisheittämistä, kadonneiden tai hylättyjen pyydysten saaliita, muiden kuin kohdelajien (sekä kalojen että muiden lajien) pyyntiä sekä vaikutuksia kohdelajeihin liittyviin tai niistä riippuvaisiin lajeihin ja erityisesti uhanalaisiin lajeihin;

h)

hyväksyy aiheellisia toimenpiteitä liikakalastuksen ehkäisemiseksi ja liiallisen kalastuskapasiteetin poistamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että pyyntiponnistustaso ei ylitä tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen kestävän käytön tasoa;

i)

laatii kattavan tietojen keruuta ja seurantaa koskevan ohjelman, joka sisältää komission tarpeellisiksi katsomat tekijät. Jokainen komission jäsen voi myös säilyttää oman ohjelmansa, joka on komission hyväksymien ohjeiden mukainen;

j)

varmistaa, että a–i alakohdassa hyväksyttäviä toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan riittävästi huomioon tarve koordinoida ja yhdenmukaistaa ne delfiiniensuojelusopimuksen nojalla toteutettavien toimenpiteiden kanssa;

k)

edistää mahdollisuuksien mukaan valikoivien, ympäristölle turvallisten ja kustannustehokkaiden pyydysten ja kalastustekniikoiden sekä muiden näihin liittyvien toimintojen kehittämistä ja käyttöä, muun muassa teknologian siirtoon ja koulutukseen liittyvä toiminta mukaan luettuna;

l)

laatii tarvittaessa perusteet ja tekee päätökset, jotka koskevat suurimman sallitun saaliin tai suurimman sallitun kalastuskapasiteetin, kuljetuskapasiteetti mukaan luettuna, tai pyyntiponnistustason jakamista ottaen huomioon kaikki asiaa koskevat tekijät;

m)

soveltaa varovaisuusperiaatetta tämän yleissopimuksen IV artiklan määräysten mukaisesti. Kun komissio hyväksyy riittävien tieteellisten tietojen puuttuessa tämän yleissopimuksen IV artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteitä varovaisuusperiaatetta noudattaen, sen on pyrittävä hankkimaan tarvittavat tieteelliset tiedot niin pian kuin mahdollista toimenpiteiden pitämiseksi voimassa tai niiden muuttamiseksi;

n)

edistää toimintasääntöjen ja muiden kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen, kuten FAO:n toimintasääntöjen puitteissa hyväksymät kansainväliset toimintasuunnitelmat, kaikkien asiaa koskevien määräysten noudattamista;

o)

nimittää komission johtajan;

p)

hyväksyy oman työohjelmansa;

q)

hyväksyy oman talousarvionsa tämän yleissopimuksen XIV artiklan määräysten mukaisesti;

r)

hyväksyy edellisen varainhoitovuoden tilit;

s)

hyväksyy tai muuttaa omat sääntönsä ja menettelynsä, varainhoitoasetuksensa sekä muut sellaiset sisäiset hallinnolliset määräyksensä, jotka saattavat olla sen tehtävien hoidossa tarpeen;

t)

huolehtii delfiiniensuojelusopimuksen sihteeristön tehtävistä ottaen huomioon tämän yleissopimuksen XIV artiklan 3 kohdan määräykset;

u)

perustaa tarpeellisiksi katsomansa apuelimet;

v)

hyväksyy muita toimenpiteitä tai antaa suosituksia, jotka perustuvat asianmukaisiin ja parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin tietoihin ja jotka voivat olla tarpeen tämän yleissopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi, mukaan luettuna syrjimättömät ja avoimet, kansainvälisen oikeuden kanssa yhdenmukaiset toimenpiteet komission toteuttamien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tehokkuutta heikentävien toimien ehkäisemiseksi, vastustamiseksi ja poistamiseksi.

2.   Komissio pitää palveluksessaan henkilöstöä, joka muodostuu johtajan alaisuudessa työskentelevästä, tämän yleissopimuksen alaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarvittavasta pätevästä hallinnollisesta, teknisestä ja tutkimushenkilökunnasta, ja huolehtii, että sillä on palveluksessaan tämän yleissopimuksen tehokkaaseen ja tosiasialliseen soveltamiseen tarvittava henkilöstö. Komission on pyrittävä löytämään pätevin saatavissa oleva henkilöstö ja otettava huomioon, että on tärkeätä ottaa henkilöstöä palvelukseen tasapuolisesti, jotta komission jäsenten edustus ja osallistuminen olisi mahdollisimman laaja-alaista.

3.   Kun komissio pohtii tutkimushenkilöstölle laadittavaa tutkimusohjelmaa koskevaa ohjeistusta, se ottaa huomioon muun muassa tämän yleissopimuksen XI artiklan nojalla perustetun neuvoa-antavan tieteellisen komitean lausunnot, suositukset ja raportit.

VIII artikla

Komission kokoukset

1.   Komission sääntömääräiset kokoukset pidetään vähintään kerran vuodessa komission sopimassa paikassa komission sopimana aikana.

2.   Komissio voi myös pitää ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan. Tällaiset kokoukset on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi komission jäsentä sitä pyytää, edellyttäen, että enemmistö jäsenistä kannattaa pyyntöä.

3.   Komission kokoukset pidetään vain, jos päätösvaltaisuuden edellytyksenä oleva määrä jäseniä on läsnä. Päätösvaltaisuuteen vaaditaan jäsenistön kahden kolmasosan läsnäolo. Tätä sääntöä sovelletaan myös tämän yleissopimuksen mukaisesti perustettuihin apuelimiin.

4.   Kokoukset pidetään englanniksi ja espanjaksi ja komission asiakirjat laaditaan molemmilla näillä kielillä.

5.   Jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava tämän yleissopimuksen eri sopimuspuolten edustajia, ellei toisin päätetä. Molemmat valitaan yhden (1) vuoden pituiseksi kaudeksi, ja heidän on pysyttävä tehtävässään, kunnes heille on valittu seuraajat.

IX artikla

Päätöksenteko

1.   Ellei toisin määrätä, kaikki komission tämän yleissopimuksen VIII artiklan mukaisesti kokoon kutsutuissa kokouksissa tekemät päätökset on tehtävä kyseisessä kokouksessa läsnä olevien komission jäsenten yksimielisellä päätöksellä.

2.   Tämän yleissopimuksen ja sen liitteiden muutoksia koskevien päätösten samoin kuin tämän yleissopimuksen XXX artiklan c alakohdan mukaisten yleissopimukseen liittymistä koskevien kutsujen hyväksymisen edellytyksenä on kaikkien sopimuspuolten yksimielisyys. Tällaisissa tapauksissa kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava, että kaikilla komission jäsenillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä ehdotetuista päätöksistä, ja sopimuspuolten on otettava nämä näkemykset huomioon lopullista päätöstä tehdessään.

3.   Kaikkien komission jäsenten yksimielisyys vaaditaan päätöksiin, jotka koskevat

a)

komission talousarvion ja jäsenten osuuksien muotoa ja suhdetta koskevien päätösten hyväksymistä ja muuttamista;

b)

tämän yleissopimuksen VII artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettuja kysymyksiä.

4.   Jos jokin sopimuspuoli tai komission jäsen on poissa kokouksesta, jossa tehdään tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä, eikä ole lähettänyt ilmoitusta tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti, johtajan on annettava tiedoksi kokouksessa tehty päätös tälle sopimuspuolelle tai komission jäsenelle. Jos johtaja ei ole saanut kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun sopimuspuoli tai jäsen on saanut tiedonannon, vastausta tällaiselta sopimuspuolelta tai jäseneltä, sopimuspuolen tai jäsenen katsotaan yhtyneen päätöstä koskevaan yksimielisyyteen. Jos tällainen sopimuspuoli tai jäsen vastaa 30 päivän kuluessa kirjallisesti, ettei se voi yhtyä päätöstä koskevaan yksimielisyyteen, päätös ei tule voimaan, ja komission on pyrittävä löytämään yksimielisyys mahdollisimman pian.

5.   Kun kokouksesta poissa ollut sopimuspuoli tai jäsen ilmoittaa johtajalle tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti, ettei se voi yhtyä päätöstä koskevaan yksimielisyyteen, se ei voi vastustaa yksimielisyyttä samassa asiassa, jos se ei ole läsnä seuraavassa komission kokouksessa, jonka esityslistalla asia on.

6.   Jos jokin komission jäsen ei voi osallistua komission kokoukseen siitä itsestään riippumattomista poikkeuksellisista ja yllättävistä tekijöistä johtuen:

a)

sen on ilmoitettava siitä johtajalle kirjallisesti ennen kokouksen alkamista, jos mahdollista, tai ensi tilassa. Ilmoitus on pätevä, kun johtaja on ilmoittanut kyseiselle jäsenelle saaneensa ilmoituksen;

ja

b)

mahdollisimman pian sen jälkeen johtajan on annettava jäsenelle tiedoksi kaikki siinä kokouksessa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset;

c)

jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti johtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tiedonannosta, ettei se voi yhtyä yhtä tai useampaa näistä päätöksistä koskevaan yksimielisyyteen. Tällöin kyseinen päätös tai kyseiset päätökset ei(vät) tule voimaan, ja komission on pyrittävä löytämään yksimielisyys mahdollisimman pian.

7.   Komission tämän yleissopimuksen mukaisesti tekemistä päätöksistä tulee kaikkia jäseniä sitovia neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua niiden tiedoksi antamisesta, ellei tässä yleissopimuksessa toisin määrätä tai ellei päätöstä tehtäessä ole toisin sovittu.

X artikla

Komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkasteleva seurantakomitea

1.   Komissio perustaa komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkastelevan seurantakomitean, jonka muodostavat kunkin komission jäsenen tarkoitukseen nimeämät edustajat, joilla saa olla mukanaan jäsenen aiheellisiksi katsomia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

2.   Komitean tehtävät vahvistetaan tämän yleissopimuksen liitteessä 3.

3.   Komitea voi tehtäviään hoitaessaan tarvittaessa ja komission suostumuksella konsultoida mitä tahansa muuta kalastuksenhoidollista, teknistä tai tieteellistä organisaatiota, joka on kyseisessä asiassa toimivaltainen, ja hankkia kulloinkin tarvittavaa asiantuntija-apua.

4.   Komitea pyrkii hyväksymään raporttinsa ja suosituksensa yksimielisesti. Jos yritykset päästä yksimielisyyteen eivät onnistu, se on mainittava raporteissa, joista on ilmettävä sekä enemmistön että vähemmistön kannat. Jokaisen komitean jäsenen raportteja kokonaisuudessaan tai niiden jotakin osaa koskevan kannan on myös käytävä ilmi, jos kyseinen jäsen sitä pyytää.

5.   Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa, mieluiten komission sääntömääräisen kokouksen yhteydessä.

6.   Komitea voi kutsua koolle lisäkokouksia, jos vähintään kaksi (2) komission jäsentä sitä pyytää, edellyttäen, että enemmistö jäsenistä kannattaa pyyntöä.

7.   Komitea suorittaa tehtävänsä komission vahvistamien menettelytapasääntöjen, suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti.

8.   Komission henkilöstön on komitean työtä tukeakseen

a)

kerättävä komitean työn kannalta tarvittavia tietoja ja kehitettävä tietokantaa komission vahvistamia menettelyitä noudattaen;

b)

toimitettava komitealle sen tehtäviensä suorittamisen kannalta tarpeellisiksi katsomia tilastollisia analyysejä;

c)

valmisteltava komitean raportit;

d)

jaettava komitean jäsenille kaikki asiaankuuluvat ja erityisesti tämän artiklan 8 kohdan a alakohdassa määrätyt tiedot.

XI artikla

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

1.   Komissio perustaa neuvoa-antavan tieteellisen komitean, johon kukin komission jäsen nimeää edustajan, jolla on oltava asianmukainen pätevyys tai kokemus komitean toimivalta-alueella ja jolla saa olla mukanaan jäsenen aiheellisiksi katsomia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

2.   Komissio voi kutsua järjestöjä tai henkilöitä, joilla on tunnustettu tieteellinen kokemus sen työhön liittyvissä asioissa, osallistumaan komitean työhön.

3.   Komitean tehtävät vahvistetaan tämän yleissopimuksen liitteessä 4.

4.   Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa, mieluiten ennen komission kokousta.

5.   Komitea voi kutsua koolle lisäkokouksia, jos vähintään kaksi (2) komission jäsentä sitä pyytää, edellyttäen, että enemmistö jäsenistä kannattaa pyyntöä.

6.   Johtaja toimii komitean puheenjohtajana tai siirtää tehtävän jollekin toiselle komission hyväksymälle henkilölle.

7.   Komitea pyrkii hyväksymään raporttinsa ja suosituksensa yksimielisesti. Jos yritykset päästä yksimielisyyteen eivät onnistu, se on mainittava raporteissa, joista on ilmettävä sekä enemmistön että vähemmistön kannat. Jokaisen komitean jäsenen raportteja kokonaisuudessaan tai niiden jotakin osaa koskevan kannan on myös käytävä ilmi, jos kyseinen jäsen sitä pyytää.

XII artikla

Hallinto

1.   Komissio nimittää hyväksyttyjen menettelytapasääntöjen mukaisesti ja kaikki säännöissä vahvistetut perusteet huomioon ottaen johtajan, jonka pätevyys tämän yleissopimuksen alalla on tunnettu ja yleisesti tunnustettu erityisesti tieteellisten, teknisten ja hallinnollisten asioiden osalta, joka on vastuussa komissiolle ja jonka komissio voi halutessaan erottaa. Johtajan toimikausi on 4 vuotta, ja hänet voidaan nimittää uudelleen niin monta kertaa kuin komissio päättää.

2.   Johtaja suorittaa seuraavat tehtävät:

a)

valmistelee tutkimussuunnitelmat ja -ohjelmat komissiota varten;

b)

valmistelee komissiolle talousarvioennusteet;

c)

antaa luvan varojen käyttöön komission hyväksymän työohjelman ja talousarvion täytäntöön panemiseksi sekä pitää kirjaa näin käytetyistä varoista;

d)

nimittää, erottaa, ja johtaa komission tehtävien suorittamiseen tarvittavan hallinnollisen, teknisen, tutkimus- ja muun henkilöstön komission hyväksymien menettelytapasääntöjen mukaisesti;

e)

silloin kun se on komission tehokkaan toiminnan kannalta tarpeen, nimittää tämän artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti tieteellistä tutkimustyötä varten tutkimuskoordinaattorin, joka toimii johtajan alaisuudessa ja jolle johtaja osoittaa aiheellisiksi katsomansa tehtävät ja vastuut;

f)

organisoi tarvittaessa yhteistyötä muiden järjestöjen ja henkilöiden kanssa, silloin kun se on tarpeen komission tehtävien suorittamisen kannalta;

g)

koordinoi komission ja niiden järjestöjen ja henkilöiden välistä työtä, joiden yhteistyötä hän on organisoinut;

h)

laatii komissiolle hallinnollisia, tieteellisiä ja muita raportteja;

i)

valmistelee esityslistaluonnokset komission ja sen apuelinten kokouksiin ja kutsuu nämä koolle komission jäseniä kuultuaan ja ottaen huomioon niiden ehdotukset sekä tarjoaa kokouksissa tarvittavaa hallinnollista ja teknistä tukea;

j)

huolehtii komission hyväksymien ja voimassa olevien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden julkaisemisesta ja jakelusta ja, sikäli kuin mahdollista, komission jäsenten hyväksymien ja yleissopimusalueella voimassa olevien ja sovellettavien muiden toimenpiteiden luettelon ylläpitämisestä ja jakelusta;

k)

huolehtii yleissopimusalueella kalastavien alusten rekisterin pitämisestä muun muassa niiden tietojen perusteella, jotka komissiolle toimitetaan tämän yleissopimuksen liitteen 1 nojalla, sekä rekisteriin sisältyvien tietojen säännöllisestä toimittamisesta kaikille komission jäsenille ja pyynnöstä mille tahansa jäsenelle yksityisesti;

l)

toimii komission laillisena edustajana;

m)

suorittaa muut komission tehokkaan ja tosiasiallisen toiminnan kannalta tarpeelliset tehtävät sekä komission sille osoittamat muut tehtävät.

3.   Tehtäviään suorittaessaan johtaja ja komission henkilöstö ei saa toimia tavalla, joka voisi olla yhteensopimaton heidän asemansa tai tämän yleissopimuksen tavoitteen ja määräysten kanssa, eikä heillä saa olla mitään tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen tutkimiseen, koekalastukseen, hyödyntämiseen, jalostamiseen ja kaupan pitämiseen liittyviä taloudellisia intressejä. Heidän on myös komissiossa työskennellessään ja sen jälkeen pidettävä luottamuksellisena kaikki luottamukselliset tiedot, jotka he ovat saaneet tai jotka ovat olleet heidän saatavillaan sinä aikana, jonka he ovat tehtäviään hoitaneet.

XIII artikla

Tutkimushenkilöstö

Tutkimushenkilöstö toimii johtajan, ja jos on nimitetty tutkimuskoordinaattori XII artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, tutkimuskoordinaattorin alaisuudessa ja suorittaa seuraavat tehtävät asettaen tonnikalan ja sen lähilajit etusijalle:

a)

toteuttaa komission vahvistettujen tutkimussuunnitelmien mukaisesti hyväksymät tutkimushankkeet ja harjoittaa muuta tutkimustoimintaa;

b)

toimittaa komissiolle johtajan välityksellä tieteellisiä lausuntoja ja suosituksia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden laatimisen tueksi sekä muihin asiaa koskeviin kysymyksiin liittyen ja neuvoa-antavaa tieteellistä komiteaa kuultuaan, paitsi jos asetetut määräajat rajoittavat johtajan mahdollisuuksia toimittaa komissiolle tällaisia lausuntoja tai suosituksia riittävän ajoissa;

c)

toimittaa neuvoa-antavalle tieteelliselle komitealle tämän yleissopimuksen liitteessä 4 määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot;

d)

toimittaa komissiolle johtajan välityksellä tieteellistä tutkimusta koskevia suosituksia komission tehtävien suorittamisen tueksi tämän yleissopimuksen VII artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

e)

kerää ja analysoi tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen nykyistä ja aiempaa tilaa ja sen muutoksia koskevia tietoja;

f)

toimittaa komissiolle johtajan välityksellä tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen kalastusta koskevien tietojen keruuta, tarkistamista sekä hyvissä ajoin tapahtuvaa vaihtoa ja ilmoittamista koskevia vaatimusehdotuksia;

g)

kerää tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen saaliita ja yleissopimusalueella toimivien alusten toimintaa koskevia tilastollisia tietoja ja kaikenlaisia raportteja sekä kaikkea muuta tärkeätä tietoa tällaisten kalakantojen kalastuksesta, myös sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä silloin kun se on aiheellista;

h)

tutkii ja arvioi tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen säilyttämis- ja lisäämismenetelmiä ja -käytänteitä koskevia tietoja;

i)

julkaisee tai muutoin levittää raportteja havainnoistaan ja muita tämän yleissopimuksen alaan kuuluvia raportteja sekä tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen kalastukseen liittyviä tieteellisiä, tilastollisia ja muita tietoja huolehtien luottamuksellisuuden säilymisestä tämän yleissopimuksen XXII artiklan määräysten mukaisesti;

j)

suorittaa muut sille osoitettavat tehtävät.

XIV artikla

Talousarvio

1.   Komissio vahvistaa vuosittain talousarvionsa seuraavalle vuodelle tämän yleissopimuksen IX artiklan 3 kohdan mukaisesti. Talousarvion suuruutta määrittäessään komission on otettava asianmukaisella tavalla huomioon kustannustehokkuuden periaate.

2.   Johtaja esittää komission tutkittavaksi yksityiskohtaisen vuosittaisen talousarvioluonnoksen, jossa yksilöidään tämän yleissopimuksen XV artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista maksuista maksettaviksi aiotut menot.

3.   Komission on pidettävä erillistä kirjanpitoa tämän yleissopimuksen ja delfiiniensuojelusopimuksen nojalla toteutetuista toimista. Delfiiniensuojelusopimuksen nojalla tarjottavat palvelut ja niiden arvioidut kustannukset on eriteltävä komission talousarviossa. Johtajan on toimitettava delfiiniensuojelusopimuksen sopimuspuolten kokoukseen ennen sitä vuotta, jona palveluja tarjotaan, arviot mainitun sopimuksen nojalla suoritettavia tehtäviä vastaavista palveluista ja niiden kustannuksista.

4.   Riippumattoman tilintarkastajan on tarkastettava komission kirjanpito vuosittain.

XV artikla

Maksut

1.   Kunkin jäsenen talousarvioon maksaman maksun määrä määritellään komission tämän yleissopimuksen IX artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksymän ja tarvittaessa muuttaman järjestelmän mukaisesti. Komission hyväksymän järjestelmän on oltava avoin ja tasapuolinen kaikille jäsenille, ja se on vahvistettava komission varainhoitoasetuksissa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti sovittujen maksujen on mahdollistettava komission toiminta ja katettava ajallaan tämän yleissopimuksen XIV artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytty vuotuinen talousarvio.

3.   Komission on perustettava rahasto tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja ja tarvittaessa niihin liittyviä tai niistä riippuvaisia lajeja koskevaan tutkimukseen ja niiden säilyttämiseen sekä meriympäristön suojeluun tarkoitettuja vapaaehtoisia maksuja varten.

4.   Sen estämättä, mitä tämän yleissopimuksen IX artiklassa määrätään ja jollei komissio toisin päätä, jos jäsenen komissiolle suorittamien maksujen myöhässä oleva määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin sen kahdeltakymmeneltäneljältä (24) edelliseltä kuukaudelta suoritettaviksi lankeavien maksujen kokonaismäärä, se ei saa osallistua komission päätöksentekoon ennen kuin se on huolehtinut tämän artiklan mukaisista velvoitteistaan.

5.   Jokainen komission jäsen huolehtii itse sen komission ja komission apuelinten kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista menoista.

XVI artikla

Avoimuus

1.   Komissio edistää päätöksentekomenettelyissään ja muissa tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa toimissaan avoimuutta muun muassa

a)

levittämällä julkisesti asiaa koskevia tietoja, jotka eivät ole luottamuksellisia;

ja

b)

helpottamalla tarvittaessa valtiosta riippumattomien järjestöjen, kalatalousalan ja erityisesti kalastuslaivaston edustajien sekä muiden eturyhmien ja yksityisten henkilöiden kuulemista ja tosiasiallista osallistumista.

2.   Muiden kuin sopimuspuolina olevien valtioiden, hallitustenvälisten järjestöjen ja valtiosta riippumattomien järjestöjen, mukaan luettuina ympäristöjärjestöt, joilla on tunnustettu kokemus komission kannalta tärkeissä asioissa, sekä minkä tahansa yleissopimusalueella toimivan komission jäsenen tonnikalateollisuuden ja erityisesti tonnikalalaivaston edustajille varataan tilaisuus osallistua tarvittaessa komission ja sen apuelinten kokouksiin tarkkailijoina tai muutoin tämän yleissopimuksen liitteessä 2 vahvistettujen sekä muiden komission vahvistamien periaatteiden ja perusteiden mukaisesti. Tällaisten edustajien on voitava tutustua ajoissa kyseessä oleviin tietoihin, ellei komission hyväksymistä menettelytapoja ja tällaisten tietojen luottamuksellisuutta koskevista säännöistä muuta johdu.

IV OSA

KOMISSION JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

XVII artikla

Valtioiden oikeudet

Tämän yleissopimuksen määräyksiä ei voida tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai heikentäisivät minkään valtion täysivaltaisuutta, täysivaltaisia oikeuksia tai lainkäyttövaltaa, jota se harjoittaa kansainvälisen oikeuden mukaisesti, enempää kuin sen asemaa tai näkökantoja merioikeutta koskevissa asioissa.

XVIII artikla

Täytäntöönpano, noudattaminen ja täytäntöönpanon valvonta – sopimuspuolet

1.   Jokaisen sopimuspuolen on toteutettava tämän yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi ja noudattamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja kaikkia sen nojalla hyväksyttyjä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, tarvittavien lakien ja asetusten säätäminen mukaan luettuna.

2.   Jokaisen sopimuspuolen on toimitettava komissiolle kaikki tämän yleissopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat tiedot, mukaan luettuina tilastolliset ja biologiset tiedot sekä sen kalastusta yleissopimusalueella koskevat tiedot, ja tiedot toimista, joita se on toteuttanut tämän yleissopimuksen mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi aina komission sitä pyytäessä ja tarvittaessa, ellei tämän yleissopimuksen XXII artiklan määräyksistä muuta johdu, ja komission laatimia ja vahvistamia menettelytapasääntöjä noudattaen.

3.   Jokaisen sopimuspuolen on ilmoitettava johtajan välityksellä viipymättä tämän yleissopimuksen X artiklan määräysten nojalla perustetulle komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkastelevalle seurantakomitealle seuraavat asiat:

a)

oikeudelliset ja hallinnolliset määräykset, myös rikkomisia ja seuraamuksia koskevat, joita sovelletaan komission hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamiseen;

b)

komission hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi toteutetut toimet, tarvittaessa myös selvitykset yksittäisistä tapauksista ja niistä tehdyt päätökset.

4.   Jokaisen sopimuspuolen on

a)

sallittava aluksella olevien komission tai kansallisen ohjelman tarkkailijoiden kirjaamien kaikkien asiaan kuuluvien tietojen käyttö ja levittäminen, ellei sovellettavista luottamuksellisuussäännöistä muuta johdu;

b)

varmistettava, että alusten omistajat ja/tai päälliköt antavat komission kerätä ja analysoida komission asiaa koskevien menettelytapasääntöjen mukaisesti komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkastelevan seurantakomitean tehtäviensä suorittamisessa tarvitsemat tiedot;

c)

toimitettava komissiolle kuuden kuukauden välein raportti tonnikala-alustensa toiminnasta ja kaikki muut komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkastelevan seurantakomitean työssään tarvitsemat tiedot.

5.   Jokaisen sopimuspuolen on toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen, että sen kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä toimivat alukset noudattavat tätä yleissopimusta ja sen nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

6.   Jokaisen sopimuspuolen, jolla on aiheellista syytä epäillä jonkin muun valtion lipun alla purjehtivan kalastusaluksen harjoittavan toimintaa, joka heikentää yleissopimusalueelle hyväksyttyjen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tehokkuutta, on saatettava asia kyseisen lippuvaltion ja tarvittaessa komission tietoisuuteen. Kyseisen sopimuspuolen on toimitettava lippuvaltiolle kaikki asiaa koskevat todisteet, ja se voi toimittaa niistä tiivistelmän komissiolle. Komissio ei saa levittää tällaisia tietoja ennen kuin lippuvaltiolla on ollut mahdollisuus kohtuullisen ajan kuluessa antaa sille esitettyjä väitteitä ja todisteita koskeva vastineensa tai esittää vastalauseensa.

7.   Jokaisen sopimuspuolen, kun se saa tiedon, että sen lainkäyttövaltaan kuuluva alus on harjoittanut tämän yleissopimuksen nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden vastaista toimintaa, on komission tai jonkin toisen sopimuspuolen pyynnöstä suoritettava perusteellinen tutkimus ja tarvittaessa toimittava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sekä ilmoitettava mahdollisimman pian komissiolle ja tarvittaessa kyseiselle toiselle sopimuspuolelle tutkimuksen tuloksista ja toteutetuista toimista.

8.   Jokaisen sopimuspuolen on sovellettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja kansainvälistä oikeutta noudattaen sellaisia riittävän vakavia seuraamuksia, tarvittaessa kalastusluvan epääminen ja pysyvä tai tilapäinen peruuttaminen mukaan luettuna, jotka turvaavat tehokkaasti tämän yleissopimuksen määräysten ja sen nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden noudattamisen ja vievät rikkojilta näiden laittomasta toiminnasta saaman hyödyn.

9.   Sopimuspuolten, joiden rannikko rajoittuu yleissopimusalueeseen tai joiden alukset kalastavat tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja tai joiden alueella saaliit puretaan ja jalostetaan, on tehtävä yhteistyötä tämän yleissopimuksen noudattamisen turvaamiseksi ja komission hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden soveltamisen varmistamiseksi, tarvittaessa myös yhteistyössä toteuttavien toimenpiteiden ja järjestelmien avulla.

10.   Jos komissio toteaa, että yleissopimusalueella kalastavat alukset harjoittavat komission hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tehokkuutta heikentävää toimintaa tai muutoin rikkovat niitä, sopimuspuolet voivat komission antamia suosituksia noudattaen sekä tämän yleissopimuksen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteuttaa toimia estääkseen aluksia harjoittamasta tällaista toimintaa, kunnes lippuvaltio on toteuttanut tarpeelliset toimet varmistaakseen, etteivät kyseiset alukset enää jatka mainitun toiminnan harjoittamista.

XIX artikla

Täytäntöönpano, noudattaminen ja täytäntöönpanon valvonta – kalastusta harjoittavat yhteisöt

Tämän yleissopimuksen XVIII artiklaa sovelletaan soveltuvin osin komission jäseninä oleviin kalastusta harjoittaviin yhteisöihin.

XX artikla

Lippuvaltioiden velvollisuudet

1.   Jokaisen sopimuspuolen on toteutettava kansainvälisen oikeuden mukaisesti toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen varmistamaan, että sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat tämän yleissopimuksen määräyksiä ja sen nojalla hyväksyttyjä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä ja etteivät tällaiset alukset ryhdy mihinkään sellaiseen toimintaan, joka heikentäisi tällaisten toimenpiteiden tehokkuutta.

2.   Yksikään sopimuspuoli ei saa sallia yhtäkään lippunsa alla purjehtimaan oikeutettua kalastusalusta käytettävän tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen kalastamiseen, ellei kyseisen sopimuspuolen asianomainen viranomainen tai asianomaiset viranomaiset ole antaneet alukselle siihen lupaa. Sopimuspuoli voi sallia sen lipun alla purjehtivien alusten käytön kalastukseen yleissopimusalueella vain, jos se voi tehokkaasti täyttää yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa näiden alusten osalta.

3.   Jokaisen sopimuspuolen on tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa määrättyjen velvollisuuksien lisäksi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, etteivät sen lipun alla purjehtivat alukset kalasta yleissopimusalueella minkään toisen valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla ilman kyseisen valtion toimivaltaisten viranomaisten myöntämää asianmukaista lisenssiä tai lupaa.

XXI artikla

Kalastusta harjoittavien yhteisöjen velvollisuudet

Tämän yleissopimuksen XX artiklaa sovelletaan soveltuvin osin komission jäseninä oleviin kalastusta harjoittaviin yhteisöihin.

V OSA

LUOTTAMUKSELLISUUS

XXII artikla

Luottamuksellisuus

1.   Komissio vahvistaa luottamuksellisuussäännöt kaikille elimille ja henkilöille, joilla on oikeus saada tietoja tämän yleissopimuksen nojalla.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdan mukaisesti vahvistetuissa luottamuksellisuussäännöissä määrätään, kuka tahansa, jolla on oikeus saada tällaisia luottamuksellisia tietoja, voi paljastaa nämä tiedot oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyiden yhteydessä, jos kyseessä oleva toimivaltainen viranomainen sitä pyytää.

VI OSA

YHTEISTYÖ

XXIII artikla

Yhteistyö ja avunanto

1.   Komissio pyrkii vahvistamaan toimenpiteitä, jotka liittyvät tekniseen apuun, teknologian siirtoon, koulutukseen ja muihin yhteistyön muotoihin auttaakseen komission jäseninä olevia kehitysmaita täyttämään tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa sekä lisätäkseen niiden mahdollisuuksia kehittää kalastusta oman kansallisen lainkäyttövaltansa puitteissa ja osallistua aavan meren kalastukseen kestävältä pohjalta.

2.   Komission jäsenten on helpotettava ja edistettävä sellaista yhteistyötä, erityisesti taloudellista ja teknistä yhteistyötä sekä teknologian siirtoa, joka on tarpeen tämän artiklan 1 kohdan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

XXIV artikla

Yhteistyö muiden järjestöjen tai järjestelmien kanssa

1.   Komissio tekee yhteistyötä alueiden sisäisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten kalastusjärjestöjen ja -järjestelyiden kanssa ja ottaa tarvittaessa käyttöön asiaa koskevia institutionaalisia järjestelyitä, kuten neuvoa antavia komiteoita, yhteistyössä edellä mainittujen järjestöjen ja järjestelyiden kanssa pyrkien edistämään tämän yleissopimuksen tavoitteen saavuttamista, saamaan käyttöönsä parhaat käytettävissä olevat tieteelliset tiedot sekä estämään eri tahojen töiden päällekkäisyyttä.

2.   Komissio hyväksyy yhteistyössä asianomaisten järjestöjen tai järjestelyiden kanssa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttöön otettuja institutionaalisia järjestelyitä koskevat toimintasäännöt.

3.   Kun yleissopimusalue menee päällekkäin jonkin toisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyalueen kanssa, komissio tekee yhteistyötä tämän järjestön kanssa turvatakseen tämän yleissopimuksen tavoitteen saavuttamisen. Tähän päästäkseen komissio pyrkii neuvotteluin tai muin järjestelyin sopimaan kyseisen toisen järjestön kanssa toteutettavista aiheellisista toimenpiteistä, kuten komission hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden yhdenmukaistamisesta ja yhteensopivuudesta, tai ne päättävät, että tapauksesta riippuen komissio tai kyseinen toinen järjestö välttää toteuttamasta kyseisellä alueella toimenpiteitä, jotka koskisivat toisen osapuolen sääntelemiä lajeja.

4.   Tämän artiklan 3 kohdan määräyksiä sovelletaan tarvittaessa kalakantoihin, jotka vaeltavat komission ja jonkin toisen järjestön tai joidenkin toisten järjestöjen taikka järjestelyiden toimivaltaan kuuluvien alueiden kautta.

VII OSA

RIITOJEN RATKAISEMINEN

XXV artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Komission jäsenet toimivat yhteistyössä riitojen estämiseksi. Jokainen jäsen voi neuvotella yhden tai useamman jäsenen kanssa mistä tahansa riidasta, joka koskee tämän yleissopimuksen määräysten soveltamista, päästäkseen kaikkia tyydyttävään ratkaisuun niin pian kuin mahdollista.

2.   Jos riitaa ei saada kohtuullisessa ajassa ratkaistua tällaisella neuvottelulla, kyseisten jäsenten on neuvoteltava keskenään niin pian kuin mahdollista riidan ratkaisemiseksi kaikin käytettävissä olevin rauhanomaisin keinoin kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

3.   Jos kaksi tai useampi komission jäsen on yhtä mieltä siitä, että niiden välinen riita on luonteeltaan tekninen ja jos ne eivät pysty ratkaisemaan riitaa keskenään, ne voivat yhteisestä sopimuksesta antaa riidan komission puitteissa perustetun tilapäisen, ei-sitovan asiantuntijaraadin ratkaistavaksi komission tarkoitusta varten hyväksymien menettelytapojen mukaisesti. Raati neuvottelee asianomaisten jäsenten kanssa ja pyrkii ratkaisemaan riidan nopeasti turvautumatta sitoviin riitojenratkaisumenettelyihin.

VIII OSA

MUUT KUIN JÄSENET

XXVI artikla

Muut kuin jäsenet

1.   Komissio ja sen jäsenet kannustavat kaikkia valtioita ja tämän yleissopimuksen XXVII artiklassa tarkoitettuja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöjä ja tapauksesta riippuen tämän yleissopimuksen XXVIII artiklassa tarkoitettuja kalastusta harjoittavia yhteisöjä liittymään komission jäseniksi tai säätämään lakeja ja asetuksia, jotka ovat yhteensopivia tämän yleissopimuksen kanssa.

2.   Komission jäsenten on vaihdettava keskenään tietoja joko suoraan tai komission välityksellä muiden kuin jäsenten alusten harjoittamasta toiminnasta, joka heikentää tämän yleissopimuksen tehokkuutta.

3.   Komission ja sen jäsenten on tehtävä yhteistyötä tämän yleissopimuksen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti estääkseen yhdessä muiden kuin jäsenten aluksia harjoittamasta toimintaa, joka heikentää tämän yleissopimuksen tehokkuutta. Tätä varten jäsenten on muun muassa saatettava muiden kuin jäsenten tietoon näiden alusten harjoittama tällainen toiminta.

IX OSA

LOPPUMÄÄRÄYKSET

XXVII artikla

Allekirjoittaminen

1.   Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Washingtonissa 14 päivän marraskuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisen ajan

a)

vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolille;

b)

valtioille, jotka eivät ole vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolia mutta joilla on yleissopimusalueeseen rajoittuva rantaviiva;

ja

c)

valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille, jotka eivät ole vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolia mutta joiden alukset ovat kalastaneet tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja milloin tahansa tämän yleissopimuksen tekemistä edeltäneiden neljän vuoden aikana ja ovat osallistuneet tätä yleissopimusta koskeneisiin neuvotteluihin;

ja

d)

muille valtioille, jotka eivät ole vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolia mutta joiden alukset ovat kalastaneet tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja milloin tahansa tämän yleissopimuksen tekemistä edeltäneiden neljän vuoden aikana vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolten kanssa käytyjen neuvotteluiden nojalla.

2.   Mikään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön jäsenvaltio ei voi allekirjoittaa tätä yleissopimusta, ellei se edusta aluetta, joka sijaitsee kyseisen järjestön perustamissopimuksen maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella, ja ellei tällaisen jäsenvaltion osallistuminen rajoitu ainoastaan tämän alueen etujen edustamiseen.

XXVIII artikla

Kalastusta harjoittavat yhteisöt

1.   Jokainen kalastusta harjoittava yhteisö, jonka alukset ovat kalastaneet tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja milloin tahansa tämän yleissopimuksen tekemistä edeltäneiden neljän vuoden aikana voi antaa vakaan sitoumuksensa noudattaa tämän yleissopimuksen määräyksiä ja kaikkia sen nojalla hyväksyttyjä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä

a)

allekirjoittamalla tämän yleissopimuksen XXVII artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa komission vuoden 1949 yleissopimuksen nojalla antaman päätöslauselman mukaisesti tätä tarkoitusta varten laaditun asiakirjan;

ja/tai

b)

edellä mainitun määräajan kuluessa tai sen jälkeen toimittamalla yleissopimuksen tallettajalle kirjallisen ilmoituksen komission vuoden 1949 yleissopimuksen nojalla antaman päätöslauselman mukaisesti. Tallettajan on viipymättä toimitettava jäljennös ilmoituksesta kaikille allekirjoittajille ja sopimuspuolille.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti annettu sitoumus tulee voimaan tämän yleissopimuksen XXXI artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä tai tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen päivämäärästä, sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi.

3.   Jokainen edellä tarkoitettu kalastusta harjoittava yhteisö voi antaa vakaan sitoumuksensa noudattaa tämän yleissopimuksen määräyksiä, joita on muutettu tämän yleissopimuksen XXXIV tai XXXV artiklan nojalla, toimittamalla tätä tarkoittavan kirjallisen ilmoituksen tallettajalle tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöslauselman mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu sitoumus tulee voimaan tämän yleissopimuksen XXXIV artiklan 3 kohdassa tai XXXV artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä tai tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen päivämäärästä, sen mukaan, mikä niistä on myöhäisin.

XXIX artikla

Ratifioiminen ja hyväksyminen

Tämä yleissopimus edellyttää allekirjoittajien ratifioimista tai hyväksymistä niiden kansallisten lakien ja menettelytapojen mukaisesti.

XXX artikla

Liittyminen

Tämä yleissopimus on avoinna kaikkien niiden valtioiden tai alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen liittymiselle

a)

jotka täyttävät tämän yleissopimuksen XXVII artiklan vaatimukset;

tai

b)

joiden alukset kalastavat tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja sopimuspuolten kanssa käytyjen neuvotteluiden nojalla;

tai

c)

jotka muutoin kutsutaan liittymään sopimuspuolten tekemän päätöksen perusteella.

XXXI artikla

Voimaantulo

1.   Tämä yleissopimus tulee voimaan viidentoista (15) kuukauden kuluttua siitä, kun niiden vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolten, jotka olivat mainitun yleissopimuksen sopimuspuolia silloin kun tämä yleissopimus avattiin allekirjoituksia varten, seitsemäs ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu tallettajan huostaan.

2.   Tämän yleissopimuksen tultua voimaan se tulee voimaan kunkin tämän yleissopimuksen XXVII tai XXX artiklan vaatimukset täyttävän valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä päivästä, jona kyseinen valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

3.   Tämän yleissopimuksen tultua voimaan se on etusijalla vuoden 1949 yleissopimukseen verrattuna, kun on kyse tämän yleissopimuksen ja vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolten välisistä suhteista.

4.   Tämän yleissopimuksen tultua voimaan komission vuoden 1949 yleissopimuksen mukaisesti hyväksymät säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet pysyvät voimassa niiden voimassaoloajan loppuun saakka tai siihen saakka, kun ne kumotaan komission päätöksellä taikka korvataan muilla tämän yleissopimuksen mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä tai järjestelyillä.

5.   Tämän yleissopimuksen tultua voimaan vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolen, joka ei vielä ole suostunut sitoutumaan tähän yleissopimukseen, katsotaan pysyvän komission jäsenenä ellei tällainen sopimuspuoli päätä olla pysymättä komission jäsenenä ilmoittamalla siitä tallettajalle kirjallisesti ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa.

6.   Tämän yleissopimuksen tultua voimaan kaikkien vuoden 1949 yleissopimuksen sopimuspuolten osalta, vuoden 1949 yleissopimus katsotaan päättyneeksi valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 59 artiklassa määriteltyjen kansainvälisen oikeuden asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

XXXII artikla

Väliaikainen soveltaminen

1.   Valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka täyttää tämän yleissopimuksen XXVII tai XXX artiklan vaatimukset, voi soveltaa tätä yleissopimusta väliaikaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Tällainen väliaikainen soveltaminen alkaa tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä tai siitä päivästä, jona tallettaja saa mainitun ilmoituksen, sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi.

2.   Tämän yleissopimuksen väliaikainen soveltaminen päättyy tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, kun tämä yleissopimus tulee voimaan kyseisen valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, tai kun kyseinen valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö ilmoittaa tallettajalle aikeestaan lopettaa tämän yleissopimuksen väliaikainen soveltaminen.

XXXIII artikla

Varaumat

Tähän yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia.

XXXIV artikla

Muutokset

1.   Jokainen komission jäsen voi ehdottaa muutosta tähän yleissopimukseen toimittamalla johtajalle ehdotetun muutoksen tekstin vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen komission kokousta. Johtajan on toimitettava viipymättä tekstin jäljennös kaikille muille jäsenille.

2.   Tämän yleissopimuksen muutokset hyväksytään tämän yleissopimuksen IX artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Tämän yleissopimuksen muutokset tulevat voimaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua siitä, kun kaikki muutosten hyväksymishetkellä yleissopimuksen sopimuspuolina olleet ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettajan huostaan.

4.   Valtioiden ja alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen, jotka tulevat tämän yleissopimuksen sopimuspuoliksi sen jälkeen, kun yleissopimuksen tai sen liitteiden muutokset ovat tulleet voimaan, katsotaan olevan muutetun yleissopimuksen sopimuspuolia.

XXXV artikla

Liitteet

1.   Liitteet ovat erottamaton osa tätä yleissopimusta, ja ellei nimenomaan toisin määrätä, viittaus tähän yleissopimukseen sisältää viittauksen myös sen liitteisiin.

2.   Jokainen komission jäsen voi ehdottaa muutosta tämän yleissopimuksen liitteeseen toimittamalla johtajalle ehdotetun muutoksen tekstin vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen komission kokousta. Johtajan on toimitettava viipymättä tekstin jäljennös kaikille muille jäsenille.

3.   Muutokset liitteisiin hyväksytään tämän yleissopimuksen IX artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.   Ellei toisin sovita, liitteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenten osalta yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun ne on hyväksytty tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

XXXVI artikla

Irtisanominen

1.   Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen koska tahansa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tämä yleissopimus tuli voimaan kyseisen sopimuspuolen osalta, antamalla tallettajalle kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta. Tallettajan on ilmoitettava irtisanomisesta muille sopimuspuolille kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. Irtisanominen tulee voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun tallettaja on saanut sitä koskevan ilmoituksen.

2.   Tätä artiklaa sovelletaan soveltuvin osin kaikkiin kalastusta harjoittaviin yhteisöihin niiden tämän yleissopimuksen XXVIII artiklan mukaisten sitoumusten osalta.

XXXVII artikla

Tallettaja

Tämän yleissopimuksen alkuperäiset tekstit talletetaan Amerikan yhdysvaltojen hallituksen huostaan, ja Yhdysvaltojen hallitus lähettää vahvistetut jäljennökset niistä yleissopimuksen allekirjoittajille ja sopimuspuolille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille rekisteröitäväksi ja julkaistavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

TEHTY Washingtonissa 14 päivänä marraskuuta 2003 englannin-, espanjan- ja ranskankielisenä kappaleena, jotka kaikki kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaisia.

LIITE 1

Alusrekisterien laatimista koskevat ohjeet ja perusteet

1.

Tämän yleissopimuksen XII artiklan 2 kohdan k alakohdan mukaisesti jokaisen sopimuspuolen on pidettävä rekisteriä aluksista, jotka purjehtivat sen lipun alla ja joilla on oikeus kalastaa yleissopimusalueella tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja, ja varmistettava, että rekisteriin kirjataan kaikista tällaisista aluksista seuraavat tiedot:

a)

aluksen nimi, rekisterinumero, aiempi nimi (jos tiedossa) ja rekisteröintisatama;

b)

aluksen valokuva, jossa näkyy sen rekisterinumero;

c)

omistajan tai omistajien nimi ja osoite;

d)

laivanvarustajan tai laivanvarustajien nimi ja osoite;

e)

aiempi lippuvaltio (jos on ja jos on tiedossa);

f)

kansanvälinen radiokutsutunnus (jos on);

g)

rakennuspaikka ja -aika;

h)

alustyyppi;

i)

pyydystyyppi;

j)

pituus, leveys ja mallisivukorkeus;

k)

bruttovetoisuus;

l)

pääkoneen tai pääkoneiden teho;

m)

lippuvaltion myöntämän kalastusluvan luonne;

n)

pakastustyyppi, pakastuskapasiteetti ja kalojen säilytystilojen lukumäärä ja vetoisuus.

2.

Komissio voi päättää vapauttaa aluksia tämän liitteen 1 kohdan vaatimuksista niiden pituuden tai muiden ominaisuuksien perusteella.

3.

Jokaisen sopimuspuolen on toimitettava johtajalle komission vahvistamien menettelytapojen mukaisesti tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja ilmoitettava viipymättä johtajalle kaikista näiden tietojen muutoksista.

4.

Jokaisen sopimuspuolen on myös viipymättä ilmoitettava johtajalle

a)

kaikki rekisteriin tehdyt lisäykset;

b)

kaikki rekisteriin tehdyt poistot, jotka johtuvat

i)

aluksen omistajan tai varustajan vapaaehtoisesta kalastusluvasta luopumisesta tai uudistamatta jättämisestä,

ii)

alukselle tämän yleissopimuksen XX artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetyn kalastusluvan peruuttamisesta,

iii)

siitä, että alus ei enää ole oikeutettu purjehtimaan sen lipun alla,

iv)

aluksen romuttamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai menettämisestä,

ja

v)

jostakin muusta syystä,

ja täsmennettävä, mikä edellä luetelluista syistä on kyseessä.

5.

Tätä liitettä sovelletaan soveltuvin osin komission jäseninä oleviin kalastusta harjoittaviin yhteisöihin.

LIITE 2

Tarkkailijoiden komission kokouksiin osallistumista koskevat periaatteet ja perusteet

1.

Johtaja kutsuu tämän yleissopimuksen VIII artiklan mukaisesti koolle kutsuttuihin komission kokouksiin valtiosta riippumattomat järjestöt, joiden työ liittyy tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon, sekä muut kuin tämän yleissopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot, joiden edun mukaista on tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen säilyttäminen ja kestävä käyttö ja jotka pyytävät saada osallistua kokoukseen.

2.

Tämän yleissopimuksen XVI artiklan 2 kohdassa tarkoitetut valtiosta riippumattomat järjestöt saavat osallistua kaikkiin komission ja sen apuelinten tämän yleissopimuksen VIII artiklan mukaisesti koolle kutsuttuihin kokouksiin tarkkailijoina, paitsi jos kokous on vain päätöksentekijöille tai valtuuskuntien johtajille tarkoitettu.

3.

Valtiosta riippumattoman järjestön, joka haluaa osallistua komission kokoukseen, on toimitettava johtajalle osallistumispyyntönsä vähintään viisikymmentä (50) päivää ennen kokousta. Johtaja ilmoittaa komission jäsenille tällaisten valtiosta riippumattomien järjestöjen nimet ja tämän liitteen 6 kohdassa määrätyt tiedot viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää ennen kokouksen alkua.

4.

Jos komission kokous pidetään alle viidenkymmenen (50) päivän varoitusajalla, johtajalla on suurempi mahdollisuus joustaa tämän liitteen 3 kohdassa vahvistetuista määräajoista.

5.

Valtiosta riippumaton järjestö, joka haluaa osallistua komission ja sen apuelinten kokouksiin, voi myös saada siihen vuosittaisen luvan, jollei tämän liitteen 7 kohdan määräyksistä muuta johdu.

6.

Tämän liitteen 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua osallistumista koskevissa pyynnöissä on mainittava valtiosta riippumattoman järjestön nimi ja sen toimipaikan osoite sekä kuvaus sen tehtävistä ja toiminnasta ja siitä, miten sen tehtävät liittyvät komission työhön. Tiedot on tarvittaessa päivitettävä.

7.

Valtiosta riippumaton järjestö, joka haluaa osallistua tarkkailijana, voi osallistua ellei vähintään kolmasosa komission jäsenistä esitä kirjallista perusteltua vastalausetta osallistumista vastaan.

8.

Kaikille komission kokoukseen tarkkailijoiksi hyväksytyille on lähetettävä tai muutoin toimitettava sama asiakirja-aineisto, joka on yleisesti komission jäsenten saatavilla, liiketoimintaa koskevia luottamuksellisia tietoja sisältäviä asiakirjoja lukuun ottamatta.

9.

Jokainen komission kokoukseen hyväksytty tarkkailija voi

a)

olla läsnä kokouksissa, ellei tämän liitteen 2 kohdan määräyksistä muuta johdu, mutta ei äänestää;

b)

käyttää kokouksessa puheenvuoroja puheenjohtajan pyynnöstä;

c)

jakaa kokouksessa asiakirjoja puheenjohtajan suostumuksella;

ja

d)

osallistua tarvittaessa muihin toimintoihin, jos puheenjohtaja sen hyväksyy.

10.

Puheenjohtaja voi pyytää, että tarkkailijoina olevat muut kuin sopimuspuolina olevat valtiot ja valtiosta riippumattomat järjestöt suorittavat kohtuullisen maksun ja kattavat osallistumisestaan johtuvat kustannukset.

11.

Kaikkien komission kokoukseen hyväksyttyjen tarkkailijoiden on noudatettava kaikkia muihin kokouksen osanottajiin sovellettavia sääntöjä ja menettelytapoja.

12.

Valtiosta riippumaton järjestö, joka ei noudata tämän liitteen 11 kohdan vaatimuksia, ei saa osallistua tuleviin kokouksiin, ellei komissio toisin päätä.

LIITE 3

Komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkasteleva seurantakomitea

Tämän yleissopimuksen X artiklassa perustetun komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkastelevan seurantakomitean tehtävät ovat seuraavat:

a)

tarkastella ja seurata komission hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden sekä tämän yleissopimuksen XVIII artiklassa tarkoitettujen yhteistyössä toteuttavien toimenpiteiden noudattamista;

b)

tutkia tietoja lippuvaltiokohtaisesti, tai jos lippuvaltiokohtaiset tiedot eivät jossakin tapauksessa ole tarkoituksenmukaisia, aluskohtaisesti sekä kaikkia muita sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisia tietoja;

c)

toimittaa komissiolle tietoja sekä teknisiä lausuntoja ja suosituksia, jotka koskevat säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja noudattamista;

d)

suositella komissiolle keinoja, joilla komission jäsenten toteuttamien kalastuksenhoitotoimenpiteiden yhteensopivuutta voidaan lisätä;

e)

suositella komissiolle keinoja tämän yleissopimuksen XVIII artiklan 10 kohdan määräysten tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi;

f)

suositella komissiolle yhdessä neuvoa-antavan tieteellisen komitean kanssa tämän yleissopimuksen VII artiklan 1 kohdan i alakohdan tietojen keruuta ja seurantaa koskevan ohjelman painopisteitä ja tavoitteita sekä tutkia ja arvioida ohjelman tuloksia;

g)

suorittaa komission sille osoittamat muut tehtävät.

LIITE 4

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Tämän yleissopimuksen XI artiklassa perustetun neuvoa-antavan tieteellisen komitean tehtävät ovat seuraavat:

a)

tutkia komission suunnitelmat, ehdotukset ja tutkimusohjelmat sekä antaa komissiolle aiheellisiksi katsomiaan neuvoja;

b)

tutkia komission tutkimushenkilöstön komissiolle valmistelemat arviot, analyysit, tutkimukset ja muut työt sekä suositukset ennen kuin komissio ottaa niihin kantaa sekä tarvittaessa hankkia komissiolle näitä asioita koskevia lisätietoja, lausuntoja ja huomautuksia;

c)

suositella komissiolle aiheita ja erityiskysymyksiä, joita tutkimushenkilöstön tulisi työssään tutkia;

d)

suositella komissiolle yhdessä komission hyväksymien toimenpiteiden täytäntöönpanoa tarkastelevan seurantakomitean kanssa tämän yleissopimuksen VII artiklan 1 kohdan i alakohdan tietojen keruuta ja seurantaa koskevan ohjelman painopisteitä ja tavoitteita sekä tutkia ja arvioida ohjelman tuloksia;

e)

avustaa komissiota ja johtajaa löytämään rahoituslähteitä tämän yleissopimuksen mukaisesti tehtävää tutkimusta varten;

f)

kehittää ja edistää komission jäsenten tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä tavoitteena tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia kalakantoja koskevan tietämyksen ja ymmärryksen laajentaminen;

g)

edistää ja helpottaa tarvittaessa komission muiden samanlaisiin tavoitteisiin pyrkivien kansallisten tai kansainvälisten julkisten taikka yksityisten järjestöjen kanssa tekemää yhteistyötä;

h)

tutkia kaikkia muita komission sille osoittamia asioita;

i)

suorittaa komission siltä pyytämät tai sille osoittamat muut tehtävät.