ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 217

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
8. elokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1195/2006, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2006, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1196/2006, annettu 7 päivänä elokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1197/2006, annettu 7 päivänä elokuuta 2006, yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2967/85 muuttamisesta

6

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/67/EY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (kodifioitu toisinto) ( 1 )

8

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

16

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

17

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan nimittämisestä

28

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä elokuuta 2006, neuvoston direktiivin 2003/85/EY liitteen XI muuttamisesta sellaisten kansallisten laboratorioiden osalta, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia rokotteen valmistusta varten (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3447)  ( 1 )

29

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2006, klassisen sikaruton merkkirokotteiden ostamisesta yhteisöön näiden rokotteiden varastojen lisäämiseksi yhteisössä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3461)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1195/2006,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2006,

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 850/2004 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on toteuttanut tutkimuksen asetukseen (EY) N:o 850/2004 sisältyvien jätteitä koskevien säännösten täytäntöönpanosta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteeseen IV ehdotettuja pitoisuusrajoja pidetään ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamisen kannalta tarkoituksenmukaisimpina ottaen huomioon pysyvien orgaanisten yhdisteiden hävittäminen tai palautumaton muuntaminen.

(3)

Toksafeenille, joka on yli 670 aineen seos, ei ole vahvistettu sovittua ja asiaankuuluvaa analyyttistä menetelmää kokonaispitoisuuden määrittelemistä varten. Edellä mainitussa tutkimuksessa Euroopan unionin alueelta ei kuitenkaan löytynyt varastoja, jotka koostuisivat toksafeenistä, sisältäisivät sitä tai olisivat sen saastuttamia. Tutkimus osoittaa lisäksi, että silloin kun jätteissä havaittiin pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä torjunta-aineita, niiden pitoisuudet olivat yleensä korkeita verrattuna ehdotettuihin pitoisuusrajoihin. Tässä vaiheessa voidaan katsoa, että toksafeenin määrittelemiseksi käytettävissä olevat analyyttiset menettelyt ovat asianmukaiset tämän asetuksen soveltamista varten.

(4)

PCDF/PCDD:n pitoisuusraja ilmaistaan toksisuus-ekvivalenttipitoisuutena (TEQ-yksikkönä) käyttäen Maailman terveysjärjestön vuoden 1988 toksisuusekvivalenssikertoimia (”TEF”). Dioksiinin kaltaisista PCB-yhdisteistä saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä näiden yhdisteiden sisällyttämiseksi TEQ-yksikköön.

(5)

Heksakloorisykloheksaani (HCH) on eri isomeerien tekniselle sekoitukselle annettu nimitys. Niiden täydellinen analysointi ei ole tarpeen. Ainoastaan alfa-, beeta- ja gamma-HCH:lla on toksikologista merkitystä. Pitoisuusraja koskee sen vuoksi yksinomaan niitä. Useimmat kaupallisesti saatavilla olevat, tämän yhdisteluokan analyysiin käytettävät analyyttiset standardiseokset tunnistavat ainoastaan nämä isomeerit.

(6)

Asetus (EY) N:o 850/2004 olisi siksi muutettava tämän mukaisesti.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 17 artiklan 1 kohdassa säädetty komitea, jota on kuultu mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen 25 päivänä tammikuuta 2006, ei ole antanut lausuntoa tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liite IV tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7. Oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5.


LIITE

”LIITE IV

Luettelo aineista, joihin sovelletaan 7 artiklassa annettuja jätehuoltosäännöksiä

Aine

CAS-nro

EC-numero

7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja

Aldriini

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Klordaani

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldriini

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endriini

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptakloori

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklooribentseeni

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mireksi

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafeeni

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Alfa-, beeta- ja gamma-HCH:n summa

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 ja 200-401-2

50 mg/kg

Heksabromibifenyyli

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Tarvittaessa on käytettävä eurooppalaisissa standardeissa EN 12766-1 ja EN 12766-2 vahvistettua laskentamenetelmää.

(2)  Pitoisuusraja on laskettu PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (’TEF’) mukaan:

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”


8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1196/2006,

annettu 7 päivänä elokuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7 päivänä elokuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

78,3

999

78,3

0709 90 70

052

69,2

999

69,2

0805 50 10

052

63,2

388

73,4

524

49,4

528

42,0

999

57,0

0806 10 10

052

100,5

204

143,0

220

164,3

508

23,9

999

107,9

0808 10 80

388

88,7

400

91,6

508

84,1

512

85,2

528

65,0

720

81,3

804

99,1

999

85,0

0808 20 50

052

130,9

388

96,1

512

83,4

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,3

0809 20 95

052

215,8

400

314,6

404

365,2

999

298,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

136,0

999

136,0

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

124,4

999

84,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1197/2006,

annettu 7 päivänä elokuuta 2006,

yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2967/85 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan ja 4 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta 13 päivänä marraskuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3220/84 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2967/85 (3) vahvistetaan yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti menetelmä sianruhojen vähärasvaisen lihan osuuden arvioimiseksi.

(2)

Erityisesti EUPIGCLASS-hankkeen yhteydessä tehtyjen sianruhojen luokitusta koskevien viimeaikaisten tutkimusten tulokset osoittavat korostetusti, että on tärkeää parantaa näytteidenoton laatua ja yksinkertaistaa sianruhojen vähärasvaisen lihan osuuden arviointimenetelmää.

(3)

Sen vuoksi asetuksessa (ETY) N:o 2967/85 säädettyä sianruhojen vähärasvaisen lihan osuuden arviointimenetelmää ja vähärasvaisen lihan viiteosuuden laskentamenetelmää olisi mukautettava.

(4)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2967/85 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2967/85 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Ruhojen vähärasvaisen lihan osuus arvioidaan käyttäen tilastollista standardimenetelmää, joka on sallittu asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklan 3 kohdan mukaiseksi luokitusmenetelmäksi. Kyseessä on joko tavanomainen pienimmän neliösumman tilastomenetelmä tai ”rank reduced” -menetelmä, mutta myös muita tilastollisesti testattuja menetelmiä voidaan käyttää.

Menetelmä perustuu kansallisen tai alueellisen sianlihantuotannon edustavaan otokseen, joka käsittää vähintään 120 ruhoa, joiden vähärasvaisen lihan osuus todetaan tämän asetuksen liitteessä I säädetyn dissektiomenetelmän mukaisesti. Jos käytetään useampia näytteenottomenetelmiä, viiteosuus lasketaan vähintään 50 ruhon otoksen perusteella, ja tulosten luotettavuuden on oltava vähintään sama kuin tilastollisen standardimenetelmän avulla 120 ruhon osalta liitteessä I olevaa menetelmää käyttäen saatu tulos.

2.   Luokitusmenetelmä sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että virheiden neliöllinen keskipoikkeama validoivien ristiintarkastusten perusteella laskettuna on alle 2,5. Virheiden neliöllistä keskipoikkeamaa laskettaessa otetaan huomioon myös mahdolliset poikkeavat tulokset.”.

2)

Korvataan liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti:

”2.

Vähärasvaisen lihan viiteosuus lasketaan seuraavasti:

Formula

Näiden neljän leikkeen vähärasvaisen lihan paino lasketaan vähentämällä niiden muiden kuin vähärasvaisten osien kokonaispaino leikkeiden kokonaispainosta ennen dissektiota.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen luokitusmenetelmiin, joiden sallimista jäsenvaltiot ovat pyytäneet asetuksen (ETY) N:o 2967/85 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 301, 20.11.1984, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3513/93 (EYVL L 320, 22.12.1993, s. 5).

(3)  EYVL L 285, 25.10.1985, s. 39. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3127/94 (EYVL L 330, 21.12.1994, s. 43).


8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/8


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/67/EY,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006,

jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa 20 päivänä joulukuuta 1968 annettua neuvoston direktiiviä 68/414/ETY (3) on muutettu useaan otteeseen huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonnilla on huomattava merkitys yhteisön energiatuotteiden hankinnassa. Tilapäisetkin näiden tuotteiden saantia kolmansista maista vähentävät tai niiden kansainvälisiä markkinahintoja huomattavasti nostavat vaikeudet voisivat aiheuttaa vakavia häiriöitä yhteisön taloudelliselle toiminnalle, ja sen vuoksi tällaisen tilanteen vahingollisia vaikutuksia on voitava tasoittaa tai ainakin lieventää.

(3)

Hankinnan häiriötila voisi ilmetä odottamatta, ja tämän takia on välttämätöntä ottaa käyttöön tarpeelliset keinot mahdollisen pulan korvaamiseksi.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen lisätä jäsenvaltioiden raakaöljyn ja öljytuotteiden saantivarmuutta luomalla tärkeimpien öljytuotteiden varastoille vähimmäistaso ja pitämällä sitä yllä.

(5)

Öljyvarastoja koskevat järjestelyt on toteutettava siten, etteivät ne haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(6)

Neuvosto sääti direktiivissä 73/238/ETY (5) aiheellisista toimenpiteistä, mukaan lukien öljyvarastojen käyttö, joita toteutetaan siinä tapauksessa, että yhteisön raakaöljyn ja öljytuotteiden saannissa ilmenee vaikeuksia; jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan samankaltaisia velvoitteita kansainvälistä energiaohjelmaa koskevassa sopimuksessa.

(7)

Varastojen on oltava jäsenvaltioiden käytettävissä, jos öljyn hankinnassa ilmenee vaikeuksia. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeudet ja mahdollisuudet määrätä varastojen käytöstä siten, että varastot saadaan nopeasti niiden alueiden käyttöön, joilla öljytoimituksia eniten tarvitaan.

(8)

Varastojen ylläpito olisi järjestettävä siten, että taataan varastojen saatavuus sekä kuluttajien mahdollisuudet käyttää niitä.

(9)

Varastojen ylläpitoa koskevien järjestelyjen olisi oltava avoimia ja niillä olisi taattava varastointivelvoitteesta aiheutuvan rasitteen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jakautuminen. Sen vuoksi jäsenvaltiot voivat saattaa asianosaisten käyttöön tietoja öljyvarastojen pitämisen kustannuksista.

(10)

Jäsenvaltiot voivat varastojen ylläpitämisen järjestämiseksi soveltaa järjestelmää, jossa erityinen varastointielin tai -laitos huolehtii kokonaan tai osittain varastointivelvoitteen mukaisten varastojen pitämisestä. Öljynjalostajien ja muiden markkinatoimijoiden olisi pidettävä yllä mahdollisesti jäljelle jäävää osaa. Valtion ja öljyteollisuuden yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta varastointijärjestelyt toimisivat tehokkaasti ja luotettavasti.

(11)

Kotimainen tuotanto edistää sinänsä hankintavarmuutta. Öljymarkkinoiden kehityksen perusteella voi olla perusteltua antaa öljyvarastojen ylläpitämistä koskeva asianmukainen poikkeus niille jäsenvaltioille, joilla on omaa öljyntuotantoa. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot voivat vapauttaa yrityksiä varastojen ylläpitämisvelvoitteesta sen määrän osalta, joka ei ylitä kyseisten yritysten kotimaisesta raakaöljystä valmistamien tuotteiden määrää.

(12)

On asianmukaista ottaa käyttöön menettelytapoja, joita yhteisö ja jäsenvaltiot jo soveltavat kansainvälisten velvoitteidensa ja sopimustensa perusteella. Öljyn kulutustottumuksissa tapahtuneiden muutosten myötä kansainvälisen lentoliikenteen polttoaineista on tullut tärkeä osa tätä kulutusta.

(13)

On tarpeen mukauttaa ja yksinkertaistaa öljyvarastoja koskevien yhteisön tilastojen ilmoitusmenettelyä.

(14)

Öljyvarastoja voidaan periaatteessa pitää missä tahansa yhteisön alueella, ja näin ollen on aiheellista helpottaa varastojen perustamista maan oman alueen ulkopuolelle. Kyseisen jäsenvaltion hallituksen on voitava tehdä itse päätös öljyvarastojen pitämisestä kansallisen alueen ulkopuolella omien tarpeidensa ja hankintavarmuuteen liittyvien näkökohtien mukaan. Toisen yrityksen, elimen tai laitoksen käytettävissä pidettävien varastojen osalta tarvitaan tarkempia sääntöjä, jotta voidaan taata niiden saatavuus ja käyttömahdollisuus öljynsaantivaikeuksien ilmetessä.

(15)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on suotavaa edistää jäsenvaltioiden välisten vähimmäisvarastointisopimusten tekemistä, jotta edistetään muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien varastojen käyttämistä. Päätöksen tällaisen sopimuksen tekemisestä tekevät asianomaiset jäsenvaltiot.

(16)

On aiheellista vahvistaa varastojen hallinnollista valvontaa ja luoda tehokkaita järjestelmiä varastojen hallintaa ja tarkastamista varten. Tällaisen hallinnan mahdollistamiseksi tarvitaan seuraamusjärjestely.

(17)

Yhteisön varmuusvarastojen tilasta on aiheellista antaa säännöllisesti tietoja neuvostolle.

(18)

Koska ehdotetun toiminnan tavoite, joka on öljyn hankintavarmuuden pitäminen yhteisössä korkealla tasolla käyttämällä luotettavia ja avoimia, jäsenvaltioiden yhteisvastuuseen perustuvia järjestelmiä, samalla kun kunnioitetaan sisämarkkinoita ja kilpailua koskevia sääntöjä, voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(19)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden velvoitteisiin, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa mainittuja määräaikoja, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava aiheelliset lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset pitääkseen yhteisön alueella olevat öljytuotteiden varastonsa jatkuvasti vähintään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla edellisen kalenterivuoden 90 päivän keskimääräistä päivittäistä kotimaankulutusta vastaavalla tasolla kunkin 2 artiklassa luetellun öljytuoteluokan osalta, jollei 10 artiklasta muuta johdu.

2.   Se osa kotimaan kulutusta, joka katetaan kyseisen jäsenvaltion itse tuottamasta öljystä valmistetuilla johdannaisilla, voidaan vähentää kyseisestä tasosta enintään 25 prosenttiin asti. Tällaisesta vähennyksestä saatavan lopputuloksen jakamisesta jäsenvaltioissa päättää asianomainen jäsenvaltio.

2 artikla

Seuraavat tuoteluokat otetaan mukaan kotimaan kulutusta laskettaessa:

a)

moottoripolttoaine ja lentopolttoaine (lentobensiini ja bensiinityyppinen lentopetroli);

b)

kaasuöljy, dieselöljyt, petroli ja kerosiinityyppinen lentopetroli;

c)

polttoöljyt.

Merenkulkuun tarkoitettua polttoainetta ei lasketa mukaan kotimaan kulutukseen.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklan mukaisesti pidettävien varastojen on oltava kokonaan jäsenvaltioiden käytettävissä, jos öljyn saannissa ilmenee vaikeuksia. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niillä on tällaisessa tilanteessa lailliset oikeudet määrätä varastojen käytöstä.

Muina aikoina jäsenvaltioiden on huolehdittava mainittujen varastojen saatavuudesta ja käyttömahdollisuudesta. Niiden on otettava käyttöön järjestelyt, joiden avulla on mahdollista tunnistaa varastot, pitää niistä kirjaa sekä hallinnoida niitä.

2.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden varastointijärjestelyt ovat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.

Edellä 1 artiklan mukaisesta varastojen pidosta aiheutuvan kustannusrasitteen jakamisen on perustuttava avoimiin järjestelyihin. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä asianmukaisten tietojen saamiseksi 1 artiklan mukaisesta varastoinnista aiheutuvista kustannuksista ja mainitunlaisten tietojen saattamiseksi asianosaisten käyttöön.

3.   Jäsenvaltiot voivat 1 ja 2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi käyttää varastointielintä tai -laitosta, joka vastaa varastojen pitämisestä kokonaan tai osittain.

Kaksi tai useampi jäsenvaltio voi käyttää yhteistä varastointielintä tai -laitosta. Tällöin ne ovat yhteisesti vastuussa tästä direktiivistä johtuvien velvoitteiden noudattamisesta.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 5 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 6 artiklan mukaisesti laadittu, kunkin kuukauden lopussa olemassa olevia varastoja koskeva tilastollinen yhteenveto, jossa ilmoitetaan, kuinka monen edellisen kalenterivuoden päivän keskimääräistä kulutusta varastot vastaavat. Yhteenveto on toimitettava viimeistään ilmoituksen kohteena olevan kuukauden jälkeisen toisen kuukauden 25 päivänä.

2.   Jäsenvaltion varastointivelvoite perustuu edellisen kalenterivuoden kotimaan kulutukseen. Jäsenvaltioiden on laskettava uudelleen varastointivelvoitteensa kunkin kalenterivuoden alussa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ja varmistettava, että ne noudattavat uusia velvoitteitaan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä heinäkuuta.

3.   Tilastollisessa yhteenvedossa on ilmoitettava erikseen kerosiinityyppisen lentopetrolin varastot 2 artiklan b kohdassa tarkoitetun luokan yhteydessä.

5 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa edellytettyjä varastoja voidaan ylläpitää raakaöljyn ja välituotteiden sekä lopputuotteiden muodossa.

2.   Kunkin kuukauden lopussa olemassa olevia varastoja koskevassa tilastollisessa yhteenvedossa:

a)

lopputuotteet lasketaan niiden todellisen määrän mukaan;

b)

raakaöljy ja välituotteet lasketaan:

i)

asianomaisen jäsenvaltion jalostamoista edellisen kalenterivuoden aikana saatujen kunkin tuoteluokan suhteellisten määrien mukaan; tai

ii)

asianomaisen jäsenvaltion jalostamoiden kuluvan vuoden tuotanto-ohjelmien perusteella; tai

iii)

asianomaisessa jäsenvaltiossa edellisen kalenterivuoden aikana valmistettujen varastointivelvoitteeseen kuuluvien tuotteiden kokonaismäärän ja kyseisen vuoden aikana käytetyn raakaöljyn kokonaismäärän välisen suhteen perusteella; edellä mainittua sovelletaan enintään 40 prosenttiin ensimmäisen ja toisen tuoteluokan (bensiini ja dieselöljyt) kokonaisvelvoitteesta ja enintään 50 prosenttiin kolmannen tuoteluokan (polttoöljyt) kokonaisvelvoitteesta.

3.   Sekoitustuotteilla, jotka on tarkoitettu 2 artiklassa tarkoitettujen lopputuotteiden valmistukseen, voidaan korvata ne tuotteet, joita varten ne on tarkoitettu.

6 artikla

1.   Laskettaessa 1 artiklassa säädettyä varastojen vähimmäistasoa tilastolliseen yhteenvetoon sisällytetään ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti varastoitavat määrät.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti varastoihin voidaan sisällyttää:

a)

öljyalusten varastot niiden ollessa satamassa purkaustarkoituksessa satamamuodollisuuksien suorittamisen jälkeen;

b)

purkaussatamissa pidettävät varastot;

c)

öljyputkien syöttöpään säiliöiden varastot;

d)

jalostamojen säiliöiden varastot, lukuun ottamatta putkien ja käsittelylaitosten varastoja;

e)

jalostamojen, tuonti-, varastointi- ja tukkujakeluyritysten pitämät varastot;

f)

suurten kuluttajayritysten pitämät varastot kansallisten säädösten edellyttämän pysyvien varastojen ylläpitovelvoitteen mukaisesti;

g)

proomujen ja kotimaan liikenteen rannikkoalusten varastot sillä edellytyksellä, että asianomaisten viranomaisten on mahdollista niitä valvoa ja varastot voidaan saada välittömästi käyttöön.

3.   Erityisesti seuraavia ei sisällytetä tilastolliseen yhteenvetoon: kotimaan esiintymissä vielä oleva raakaöljy; merenkulkuun tarkoitettu polttoaine; suorassa kauttakulussa olevat määrät, jotka eivät kuulu 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin varastoihin; putkistoissa, säiliöautoissa, säiliövaunuissa, vähittäismyyntipisteiden säiliöissä sekä pienkuluttajien hallussa olevat varastot.

Tilastolliseen yhteenvetoon ei myöskään sisällytetä armeijan hallussa olevia eikä öljy-yhtiöiden armeijaa varten varaamia määriä.

7 artikla

1.   Tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi varastoja voidaan hallitusten välisten sopimusten perusteella muodostaa jonkin jäsenvaltion alueelle toisen jäsenvaltion alueelle sijoittuneiden yritysten, elinten tai laitosten lukuun. Asianomaisen jäsenvaltion hallitus päättää siitä, pitääkö se osan varastoistaan kansallisen alueen ulkopuolella.

Jäsenvaltio, jonka alueella pidetään varastoja tällaisen sopimuksen perusteella, ei saa estää varastojen siirtoa muihin jäsenvaltioihin, joiden lukuun varastoja kyseisen sopimuksen perusteella pidetään; jäsenvaltion on valvottava näitä varastoja sopimuksessa määrättyjen menettelyjen mukaisesti, mutta se ei saa sisällyttää niitä tilastolliseen yhteenvetoonsa. Jäsenvaltio, jonka puolesta varastoja pidetään, voi sisällyttää varastot tilastolliseen yhteenvetoonsa.

Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä yhdessä tilastollisen yhteenvedon kanssa komissiolle selvitys varastoista, joita sen alueella pidetään toisen jäsenvaltion lukuun, sekä varastoista, joita pidetään sen omaan lukuun toisen jäsenvaltion alueella. Selvityksessä on kummassakin tapauksessa ilmoitettava varastojen sijainti ja/tai varastoja pitävät yritykset, varastossa pidettävät määrät ja tuoteluokat tai raakaöljy.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittujen sopimusten luonnokset on lähetettävä komissiolle, joka voi antaa huomautuksensa tiedoksi asianomaisille hallituksille. Sopimuksista on niiden tekemisen jälkeen ilmoitettava komissiolle, joka antaa ne tiedoksi muille jäsenvaltioille.

Sopimusten on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden on koskettava raakaöljyä ja kaikkia tässä direktiivissä tarkoitettuja öljytuotteita;

b)

niissä on määrättävä varastojen pitoa koskevat ehdot ja järjestelyt siten, että tavoitteena on näiden varastojen hallinnoinnin ja saatavuuden turvaaminen;

c)

niissä on määrättävä menettelyt, joita käytetään varastojen tarkastamisessa ja tunnistamisessa, muun muassa tarkastusten suorittamisessa ja siihen liittyvässä yhteistyössä;

d)

ne on yleensä tehtävä rajoittamattomaksi ajaksi;

e)

jos sopimuksessa on määrätty yksipuolisen irtisanomisen mahdollisuudesta, siinä on todettava, että tällaista irtisanomista ei saa soveltaa tilanteessa, jossa öljyn saanti on vaikeutunut, ja että komissiolle on joka tapauksessa ilmoitettava irtisanomisesta ennakolta.

3.   Jos tällaisten sopimusten perusteella muodostettavat varastot eivät ole sen yrityksen, elimen tai laitoksen omistuksessa, joka on velvoitettu pitämään varastoja, vaan jokin toinen yritys, elin tai laitos pitää niitä sen käytettävissä, on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a)

yrityksellä, elimellä tai laitoksella, jonka puolesta varastoja pidetään, on oltava sopimukseen perustuva oikeus saada nämä varastot haltuunsa milloin hyvänsä sopimuksen voimassaolon aikana; asianomaisten osapuolten on sovittava siitä, miten määritetään tällaisesta haltuunotosta maksettava hinta;

b)

tällaisen sopimuksen keston on oltava vähintään 90 päivää;

c)

varastojen sijaintipaikka ja/tai varastoja toisen yrityksen, elimen tai laitoksen käytettävissä pitävät yritykset sekä kyseisessä paikassa varastoitavat määrät ja tuoteluokat tai raakaöljy on tarkasti ilmoitettava;

d)

varastoja toisen yrityksen, elimen tai laitoksen käytettävissä pitävän yrityksen, elimen tai laitoksen on taattava, että yrityksellä, elimellä tai laitoksella, jonka käytettävissä varastoja pidetään, on milloin hyvänsä sopimuksen voimassaolon aikana aina todellinen mahdollisuus käyttää kyseisiä varastoja;

e)

varastoja toisen yrityksen, elimen tai laitoksen käytettävissä pitävän yrityksen, elimen tai laitoksen on kuuluttava sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jonka alueella varastot sijaitsevat, siltä osin kuin on kyse kyseisen jäsenvaltion laillisista oikeuksista tarkastaa varastojen olemassaolo.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarvittavat säännökset sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varastojen hallinnoinnin ja valvonnan varmistamiseksi. Niiden on otettava käyttöön järjestelyjä, joiden avulla varastot voidaan tarkastaa tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on määriteltävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden säännösten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, rikkomukseen suhteutettuja ja varoittavia.

10 artikla

1.   Jos yhteisön öljynhankinnassa ilmenee vaikeuksia, komissio järjestää jäsenvaltioiden välisen neuvonpidon jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

2.   Lukuun ottamatta erityisiä hätätilanteita tai vähäisten paikallisten tarpeiden täyttämistä, jäsenvaltiot pidättäytyvät ennen 1 kohdassa tarkoitettuja neuvotteluja käyttämästä varastojaan niin, että niiden taso laskisi alle pakollisen vähimmäismäärän.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikesta varmuusvarastojensa käyttämisestä ja toimitettava niin pian kuin mahdollista:

a)

päivämäärä, jona varastojen taso laski pakollisen vähimmäismäärän alapuolelle;

b)

syyt varastojen käyttämiseen;

c)

mahdollisesti toteutetut toimenpiteet varastojen täydentämiseksi;

d)

jos mahdollista, varastotilanteen todennäköinen kehittyminen varastojen tason ollessa pakollisen vähimmäistason alapuolella.

11 artikla

Komissio antaa neuvostolle säännöllisesti kertomuksen öljyvarastojen tilasta yhteisössä, myös mahdollisesta yhdenmukaistamisen tarpeesta varastojen tehokkaan hallinnoinnin ja valvonnan varmistamiseksi.

12 artikla

Kumotaan direktiivi 68/414/ETY, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitetta noudattaa liitteessä I olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EUVL C 226 E, 15.9.2005, s. 44.

(2)  EUVL C 112, 30.4.2004, s. 39.

(3)  EYVL L 308, 23.12.1968, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/93/EY (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 100).

(4)  Katso liitteessä I oleva A osa.

(5)  EYVL L 228, 16.8.1973, s. 1.


LIITE I

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

Neuvoston direktiivi 68/414/ETY

(EYVL L 308, 23.12.1968, s. 14)

Neuvoston direktiivi 72/425/ETY

(EYVL L 291, 28.12.1972, s. 154)

Neuvoston direktiivi 98/93/EY

(EYVL L 358, 31.12.1998, s. 100)


B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(12 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

68/414/ETY

1 päivä tammikuuta 1971

1 päivä tammikuuta 1971

98/93/EY

1 päivä tammikuuta 2000 (1)

 


(1)  Helleenien tasavallan osalta 1 päivä tammikuuta 2003 siltä osin kuin on kyse niiden direktiivin 98/93/EY mukaisten velvoitteiden noudattamista, jotka koskevat kansainvälisen lentoliikenteen polttoaineiden sisällyttämistä sisäiseen kulutukseen. Katso direktiivin 98/93/EY 4 artikla.


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 68/414/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause

2 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause

2 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

2 artiklan toinen kohta

2 artiklan toinen kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan ensimmäinen kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan toinen kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan kolmas kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan ensimmäinen kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan toisen kohdan johdantolauseen ensimmäinen osa

5 artiklan 2 kohdan johdantolause

5 artiklan toisen kohdan johdantolauseen toinen osa

5 artiklan 2 kohdan a alakohta

5 artiklan toisen kohdan johdantolauseen kolmas osa

5 artiklan 2 kohdan b alakohdan johdantolause

5 artiklan toisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta

5 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta

5 artiklan toisen kohdan toinen luetelmakohta

5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta

5 artiklan toisen kohdan kolmas luetelmakohta

5 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohta

5 artiklan kolmas kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

6 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 2 kohdan viidennen alakohdan johdantolause

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantolause

6 artiklan 2 kohdan viidennen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohta

6 artiklan 2 kohdan viidennen alakohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohta

6 artiklan 2 kohdan viidennen alakohdan kolmas luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohta

6 artiklan 2 kohdan viidennen alakohdan neljäs luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan d alakohta

6 artiklan 2 kohdan viidennen alakohdan viides luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan e alakohta

6 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan johdantolause

7 artiklan 3 kohdan johdantolause

6 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 3 kohdan a alakohta

6 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 3 kohdan b alakohta

6 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan kolmas luetelmakohta

7 artiklan 3 kohdan c alakohta

6 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan neljäs luetelmakohta

7 artiklan 3 kohdan d alakohta

6 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan viides luetelmakohta

7 artiklan 3 kohdan e alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

6 artiklan 2 kohdan johdantolause

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

6 artiklan 2 kohdan a alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

6 artiklan 2 kohdan b alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

6 artiklan 2 kohdan c alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan neljäs luetelmakohta

6 artiklan 2 kohdan d alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan viides luetelmakohta

6 artiklan 2 kohdan e alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kuudes luetelmakohta

6 artiklan 2 kohdan f alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan seitsemäs luetelmakohta

6 artiklan 2 kohdan g alakohta

6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke

6 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan toinen virke

6 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

6 a artikla

8 artikla

6 b artikla

9 artikla

7 artiklan ensimmäinen kohta

10 artiklan 1 kohta

7 artiklan toinen kohta

10 artiklan 2 kohta

7 artiklan kolmannen kohdan johdantolause

10 artiklan 3 kohdan johdantolause

7 artiklan kolmannen kohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 3 kohdan a alakohta

7 artiklan kolmannen kohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 3 kohdan b alakohta

7 artiklan kolmannen kohdan kolmas luetelmakohta

10 artiklan 3 kohdan c alakohta

7 artiklan kolmannen kohdan neljäs luetelmakohta

10 artiklan 3 kohdan d alakohta

8 artikla

11 artikla

12 artikla

13 artikla

9 artikla

14 artikla

Liite I

Liite II


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2006/550/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan kolmansien maiden kanssa neuvottelut voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’sopimus’. Näissä neuvotteluissa se on noudattanut menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus sillä edellytyksellä, että neuvosto tekee päätöksen sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen voimaantuloon saakka sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan antamaan sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. GORBACH


Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian

SOPIMUS

tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

(jäljempänä ’osapuolet’),

jotka

TOTEAVAT, että useiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia määräyksiä.

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta monien sellaisten näkökohtien osalta, jotka voivat sisältyä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneilla yhteisön lentoliikenteen harjoittajilla on Euroopan yhteisön oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, jotka ovat Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia, on saatettava sen mukaisiksi, jotta Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda vankka oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisön tarkoituksena ei näiden neuvottelujen yhteydessä ole lisätä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen lentoliikenteen kokonaismäärää taikka vaikuttaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon tai neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Tässä sopimuksessa ’jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioita.

2.   Kun jossain liitteessä I mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun jossain liitteessä I mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, sen on katsottava viittaavan tämän jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion suorittama nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset ovat ensisijaisia liitteessä II olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen niihin määräyksiin nähden, jotka koskevat asianomaisen jäsenvaltion tekemää lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia sekä 3 kohdan määräykset ovat ensisijaisia liitteessä II olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen niihin määräyksiin nähden, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista, tilapäistä peruuttamista tai rajoittamista.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion suorittamasta nimeämisestä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on myönnettävä asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

i)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti ja sillä on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

iii)

lentoliikenteen harjoittaja on pysyvästi jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta ja on jatkuvasti näiden valtioiden ja/tai niiden kansalaisten tosiasiallisessa määräysvallassa.

3.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

i)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti tai sillä ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

iii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta tai se ei ole näiden tosiasiallisessa määräysvallassa.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää yhteisön lentoliikenteen harjoittajien välillä.

3 artikla

Lakisääteiseen valvontaan liittyvät oikeudet

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa c kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka lakisääteisestä valvonnasta ja sen jatkuvuudesta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen kyseisen toisen jäsenvaltion toimesta sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikenneluvan myöntämiseen.

4 artikla

Lentopolttoaineen verotus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavia määräyksiä.

2.   Mikään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen sopimusten kohta ei niissä mahdollisesti olevista päinvastaisista määräyksistä huolimatta saa estää jäsenvaltioita määräämästä veroja, tulleja tai muita maksuja sen alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimeämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi asianomaisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan ja saman jäsenvaltion alueella sijaitsevan toisen paikan tai jonkin toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan välillä.

5 artikla

Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa e kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Tariffeihin, joita entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimeämät lentoliikenteen harjoittajat perivät kokonaan Euroopan yhteisön alueella tapahtuvasta kuljetuksesta sellaisen liitteessä I mainitun sopimuksen nojalla, johon sisältyy liitteessä II olevassa e kohdassa mainittu määräys, sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

6 artikla

Sopimuksen liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa.

7 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Osapuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

8 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat soveltavansa sopimusta väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3.   Jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliset sopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät vielä ole tulleet voimaan tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja joita ei sovelleta väliaikaisesti, luetellaan liitteessä I olevassa b kohdassa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tällaisiin sopimuksiin ja järjestelyihin, kun ne tulevat voimaan tai kun niitä sovelletaan väliaikaisesti.

9 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä I mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä I mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä I mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty Luxemburgissa yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi kahtena kappaleena kullakin osapuolten virallisella kielellä.

Image

Image

Image

LIITE I

Luettelo tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

a)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka on tehty, allekirjoitettu ja/tai joita sovelletaan väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Itävallan liittohallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Grazissa 8 päivänä marraskuuta 1996, jäljempänä ’Itävalta-sopimus’,

Belgian hallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 1998, jäljempänä ’Belgia-sopimus’;

luettava yhdessä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1998 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan kanssa,

Tšekkoslovakian tasavallan ja Jugoslavian kansan liittotasavallan välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Belgradissa 28 päivänä helmikuuta 1956, jäljempänä ’Tšekki-sopimus’,

Tanskan kuningaskunnan hallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Kööpenhaminassa 20 päivänä maaliskuuta 2000, jäljempänä ’Tanska-sopimus’,

Saksan liittotasavallan hallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Skopjessa 16 päivänä heinäkuuta 2002, jäljempänä ’Saksa-sopimus’,

Unkarin hallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Budapestissa 11 päivänä toukokuuta 2000, jäljempänä ’Unkari-sopimus’,

Italian tasavallan hallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Skopjessa 3 päivänä helmikuuta 1997, jäljempänä ’Italia-sopimus’,

Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Skopjessa 6 päivänä helmikuuta 1997, jäljempänä ’Alankomaat-sopimus’,

Slovakian tasavallan hallituksen ja Makedonian tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Bratislavassa 15 päivänä toukokuuta 2002, jäljempänä ’Slovakia-sopimus’,

Slovenian tasavallan ja Makedonian tasavallan välinen sopimus säännöllisestä lentoliikenteestä, allekirjoitettu Ohridissa 24 päivänä maaliskuuta 1992, jäljempänä ’Slovenia-sopimus’,

sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 1992 ja 6 päivänä marraskuuta 1992,

Espanjan hallituksen ja Makedonian hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Skopjessa 2 päivänä maaliskuuta 1999, jäljempänä ’Espanja-sopimus’,

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Makedonian tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Kööpenhaminassa 20 päivänä maaliskuuta 2000, jäljempänä ’Ruotsi-sopimus’,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Makedonian tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, allekirjoitettu Skopjessa 1 päivänä lokakuuta 1999, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta -sopimus’.

b)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä parafoidut tai allekirjoitetut lentoliikennesopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan ja joita ei sovelleta väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Viron tasavallan hallituksen ja Makedonian tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, parafoitu 4 päivänä marraskuuta 2000, jäljempänä ’Viro-sopimus’,

Ranskan tasavallan hallituksen ja Makedonian tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, parafoitu Pariisissa 11 päivänä helmikuuta 2002, jäljempänä ’Ranska-sopimus’,

Puolan tasavallan hallituksen ja Makedonian tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä, parafoitu Varsovassa 14 päivänä kesäkuuta 2000, jäljempänä ’Puola-sopimus’;

luettava yhdessä Varsovassa 14 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan kanssa.

LIITE II

Luettelo liitteessä I lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–5 artiklassa

a)

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen:

Itävalta-sopimuksen 3 artikla

Tšekki-sopimuksen 2 artikla

Tanska-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Viro-sopimuksen 3 artikla

Ranska-sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohta

Saksa-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Unkari-sopimuksen 3 artikla

Italia-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Alankomaat-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Puola-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Slovakia-sopimuksen 3 artiklan 5 kohta

Slovenia-sopimuksen 6 artikla

Espanja-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ruotsi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artikla

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittaminen:

Itävalta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Belgia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta

Tanska-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Viro-sopimuksen 4 artikla

Ranska-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Saksa-sopimuksen 4 artikla

Unkari-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta

Italia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Alankomaat-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohta

Puola-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta

Slovakia-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Slovenia-sopimuksen 7 artikla

Espanja-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ruotsi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 5 artikla

c)

Lakisääteinen valvonta:

Viro-sopimuksen 16 artikla

Ranska-sopimuksen 8 artikla

Saksa-sopimuksen 12 artikla

Unkari-sopimuksen 8 artikla

Alankomaat-sopimuksen 14 artikla

Puola-sopimuksen 17 artikla

Slovakia-sopimuksen 15 artikla

Espanja-sopimuksen 13 artikla

d)

Lentopolttoaineen verotus:

Itävalta-sopimuksen 8 artikla

Belgia-sopimuksen 10 artikla

Tšekki-sopimuksen 6 artikla

Tanska-sopimuksen 6 artikla

Viro-sopimuksen 9 artikla

Ranska-sopimuksen 10 artikla

Saksa-sopimuksen 6 artikla

Unkari-sopimuksen 11 artikla

Italia-sopimuksen 6 artikla

Alankomaat-sopimuksen 10 artikla

Puola-sopimuksen 6 artikla

Slovakia-sopimuksen 9 artikla

Slovenia-sopimuksen 9 artikla

Espanja-sopimuksen 5 artikla

Ruotsi-sopimuksen 6 artikla

Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 8 artikla

e)

Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä:

Itävalta-sopimuksen 12 artikla

Belgia-sopimuksen 13 artikla

Tšekki-sopimuksen 7 artikla

Tanska-sopimuksen 11 artikla

Viro-sopimuksen 14 artikla

Ranska-sopimuksen 14 artikla

Saksa-sopimuksen 10 artikla

Unkari-sopimuksen 14 artikla

Italia-sopimuksen 8 artikla

Alankomaat-sopimuksen 6 artikla

Puola-sopimuksen 10 artikla

Slovakia-sopimuksen 13 artikla

Slovenia-sopimuksen 13 artikla

Espanja-sopimuksen 7 artikla

Ruotsi-sopimuksen 11 artikla

Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 7 artikla

LIITE III

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla)


8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006,

yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan nimittämisestä

(2006/551/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon tiedonannon, jonka komissio toimitti 3 päivänä heinäkuuta 2006 yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvoston lausunnon saatuaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimitetään Bart KIEWIET, syntynyt 7 päivänä tammikuuta 1947, yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajaksi viiden vuoden kaudeksi.

Hänen toimikautensa alkaa tehtävien aloittamispäivästä, joka sovitaan pääjohtajan ja mainitun viraston hallintoneuvoston kesken.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38).


Komissio

8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä elokuuta 2006,

neuvoston direktiivin 2003/85/EY liitteen XI muuttamisesta sellaisten kansallisten laboratorioiden osalta, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia rokotteen valmistusta varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3447)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/552/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/85/EY (1) ja erityisesti sen 67 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2003/85/EY säädetään torjunnan edellyttämistä vähimmäistoimenpiteistä suu- ja sorkkataudin puhjetessa ja tietyistä ennalta ehkäisevistä toimista, joiden tarkoituksena on parantaa toimivaltaisten viranomaisten ja kotieläintuottajien tietämystä suu- ja sorkkataudista sekä parantaa tautiin liittyvää valmiusastetta.

(2)

Direktiivissä 2003/85/EY säädettyihin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin sisältyy säännös jäsenvaltioiden velvollisuudesta varmistaa, että joko rokotteiden tuotantoon tarkoitettujen inaktivoitujen antigeenien tai itse rokotteiden tuotantoon ja niihin liittyviin tutkimuksiin tarkoitettuja eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia saa käsitellä vain hyväksytyissä laitoksissa ja laboratorioissa, jotka luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä XI olevassa B osassa.

(3)

Saksan toimivaltaiset viranomaiset ovat virallisesti ilmoittaneet komissiolle eräistä muutoksista, jotka koskevat suu- ja sorkkatautirokotteen valmistajia kyseisessä jäsenvaltiossa. Saksa on uusinut alueellaan sijaitsevaa laboratoriota koskevat tarvittavat turvatakuut.

(4)

Turvallisuussyistä on tärkeää pitää ajan tasalla direktiivin 2003/85/EY luettelo kansallisista laboratorioista, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia rokotteen valmistusta varten.

(5)

Tästä syystä on tarpeen korvata direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI olevan B osan luettelo kansallisista laboratorioista, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia rokotteen valmistusta varten, tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI oleva B osa tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2006.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2005/615/EY (EUVL L 213, 18.8.2005, s. 14).


LIITE

Korvataan direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI oleva B osa seuraavasti:

”Laboratoriot, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia rokotteen valmistusta varten

Jäsenvaltio, jossa laboratorio sijaitsee

Laboratorio

ISO-koodi

Nimi

DE

Saksa

Intervet International GmbH, Köln

FR

Ranska

Merial, S.A.S., Laboratoire IFFA, Lyon

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright

NL

Alankomaat

CIDC-Lelystad,

Central Institute for Animal Disease Control (CIDC), Lelystad”


8.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä elokuuta 2006,

klassisen sikaruton merkkirokotteiden ostamisesta yhteisöön näiden rokotteiden varastojen lisäämiseksi yhteisössä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3461)

(2006/553/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klassinen sikarutto on uhka yhteisön kotieläiminä pidettäville sioille ja luonnonvaraisille sioille (villisioille).

(2)

Klassisen sikaruton taudinpurkauksista tiloilla, joilla pidetään sikoja kotieläiminä, voi aiheutua hyvin vakavia seurauksia ja taloudellisia menetyksiä yhteisössä erityisesti, jos ne esiintyvät alueilla, joilla sikatiheys on suuri.

(3)

Kotieläiminä pidettäville sioille ja luonnonvaraisille sioille annettavia hätärokotuksia koskevat säännöt ja merkkirokotteen määritelmä vahvistetaan direktiivissä 2001/89/EY.

(4)

Yhteisöllä on jo varastossa 1 000 000 annosta heikennettyä elävää klassisen sikaruton rokotetta, ja se on nyt aikeissa hankkia 1 550 000 annosta klassisen sikaruton merkkirokotetta.

(5)

Yhteisössä vallitsevan tilanteen sekä erityisesti liittyvien valtioiden tautitilanteen perusteella on käynyt entistä todennäköisemmäksi, että klassista sikaruttoa vastaan joudutaan toteuttamaan hätärokotukset merkkirokotteilla, joita tarvitaan enemmän kuin yhteisöllä on varastossa.

(6)

Jotta vahvistettaisiin yhteisön valmiuksia torjua klassista sikaruttoa nopeasti, on välttämätöntä ostaa riittävä määrä merkkirokotetta ja toteuttaa järjestelyt rokotteiden pitämiseksi varastoissa, joista ne saadaan nopeasti käyttöön hätärokotuksia varten.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Yhteisö ostaa mahdollisimman pian 7 000 000 annosta klassisen sikaruton merkkirokotetta.

2.   Yhteisö toteuttaa järjestelyt 1 kohdassa tarkoitetun rokotteen varastoimiseksi ja jakelemiseksi.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannukset saavat olla enintään 7 500 000 euroa.

3 artikla

Komissio toteuttaa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet yhteistyössä tarjouskilpailulla nimetyn toimittajan kanssa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.