ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 214

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
4. elokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1183/2006, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta (kodifioitu toisinto)

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan (kodifioitu toisinto)

7

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1185/2006, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan talousyhteisön ja Angolan kansantasavallan välisen Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja asetuksesta (EY) N:o 2792/1999 poikkeamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1186/2006, annettu 3 päivänä elokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1187/2006, annettu 3 päivänä elokuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 796/2004 poikkeamisesta sen 21 artiklan soveltamisen osalta tietyissä jäsenvaltioissa

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1188/2006, annettu 3 päivänä elokuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1189/2006, annettu 3 päivänä elokuuta 2006, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 66. kerran

21

 

*

Komission direktiivi 2006/70/EY, annettu 1 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta

29

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti välttämättömiin käyttötarkoituksiin sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamisesta yhteisössä vuonna 2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2006, niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita toimitettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen 2005/769/EY liitteen korvaamisesta

50

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä elokuuta 2006, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1183/2006,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006,

yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta 28 päivänä huhtikuuta 1981 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1208/81 (3) on muutettu huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Naudanliha-alan hintojen toteaminen ja interventiotoimenpiteet suoritetaan yhteisön täysikasvuisten nautojen ruhojen luokitteluasteikon perusteella.

(3)

Täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokittelu tehdään lihakkuuden ja rasvaisuuden perusteella. Näiden kahden perusteen yhteiskäyttö mahdollistaa ruhojen jaon eri luokkiin. Näin luokitellut ruhot olisi varustettava tunnistemerkinnällä.

(4)

Tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi yhteisössä on tarpeen säätää yhteisön tarkastuskomitean paikalla tekemistä tarkastuksista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön täysikasvuisten nautojen ruhojen luokitteluasteikko.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’ruholla’ teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka tarjotaan

ilman päätä ja sorkkia; pään on oltava katkaistu ylemmän niskanivelen etupuolelta, sorkat on oltava katkaistu etupolvinivelistä tai kinnernivelistä,

ilman rinta- ja vatsaontelon elimiä, munuaisineen, munuaisrasvoineen ja lantion rasvakasautumineen tai ilman niitä,

ilman sukupuolielimiä ja niihin kiinnittyneitä lihaksia, ilman utareita ja utarerasvaa;

b)

’puoliruholla’ tuotetta, joka on saatu halkaisemalla a alakohdassa tarkoitettu ruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja häpyliitoksen keskikohdasta.

3 artikla

Markkinahintojen toteamista varten ruhot tarjotaan pintarasvoineen, kaulan on oltava katkaistu eläinlääkinnällisten määräysten mukaisesti, ja

ilman munuaisia, munuaisrasvaa ja lantion rasvakasautumia,

ilman kuvelihaa ja pallealihaa,

ilman häntää,

ilman selkäydintä,

ilman takaneljänneksen kuverasvaa,

ilman reisilihakseen liittyvää pintarasvaa,

ilman kaulavaltimoa (suonirasvaa).

Jäsenvaltioilla on kuitenkin lupa hyväksyä muita tarjontamuotoja, jos kyseistä vakiotarjontamuotoa ei käytetä.

Tällöin tarvittavat korjaukset näiden tarjontamuotojen sovittamiseksi vakiotarjontamuotoon määritetään naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (5) 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

1.   Täysikasvuisten nautojen ruhot jaetaan seuraaviin laatuluokkiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta interventiosääntöjen soveltamista:

A.

Nuorempien kuin kaksivuotiaiden kuohitsemattomien sonnien ruhot.

B.

Muiden kuohitsemattomien sonnien ruhot.

C.

Kuohittujen sonnien ruhot.

D.

Lehmien ruhot.

E.

Muiden naaraspuolisten nautojen ruhot.

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistetaan perusteet ruholaatuluokkien erottamiselle toisistaan.

2.   Täysikasvuisten nautojen ruhot luokitellaan arvioimalla tässä järjestyksessä:

a)

lihakkuus, sellaisena kuin se määritellään liitteessä I;

b)

rasvaisuus, sellaisena kuin se määritellään liitteessä II.

3.   Jäsenvaltiot voivat käyttää liitteessä I kirjaimella S merkittyä lihakkuusluokkaa ottaakseen huomioon nykyisiä luokkia korkeamman lihakkuusluokan (kaksoislihastyyppi) vapaaehtoisella käyttöönotolla erikoisen tuotantomuodon ominaisuudet tai siltä odotetun kehityksen.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat käyttää tätä mahdollisuutta, on annettava se tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4.   Jäsenvaltioilla on lupa jakaa kukin liitteissä I ja II vahvistettu luokka enintään 3 alanimikkeeseen.

5 artikla

1.   Ruhot tai puoliruhot on luokiteltava niin pian teurastuksen jälkeen kuin mahdollista ja se on tehtävä teurastamossa.

2.   Luokitellut ruhot ja puoliruhot on varustettava tunnistemerkinnällä.

3.   Ennen tunnistemerkillä varustamista jäsenvaltioilla on lupa antaa poistaa ulkoinen rasva ruhoista tai puoliruhoista, jos se on niiden rasvaisuuden huomioon ottaen perusteltua.

Ulkoisen rasvan poistamisen soveltamisen edellytykset määritetään asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

1.   Paikalla tapahtuvat tarkastukset suorittaa yhteisön tarkastuskomitea, jossa on komission asiantuntijoita ja jäsenvaltioiden nimeämiä asiantuntijoita. Komitea antaa komissiolle kertomuksen tehdyistä tarkastuksista.

Tarvittaessa komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet luokittelun yhdenmukaistamiseksi.

Tarkastukset tehdään yhteisön puolesta, joka myös vastaa niistä johtuvista kustannuksista.

2.   Edellä 1 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Täydentävät säännökset, joissa määritellään tarkasti lihakkuus- ja rasvaisuusluokat, annetaan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

8 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1208/81.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 65, 17.3.2006, s. 50.

(3)  EYVL L 123, 7.5.1981, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1026/91 (EYVL L 106, 26.4.1991, s. 2).

(4)  Katso liite III.

(5)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).


LIITE I

LIHAKKUUS

Ruhon muotojen kehittyneisyys, erityisesti sen pääosien osalta (reisi, selkä, lapa)

Lihakkuusluokka

Kuvaus

S

ylivertainen

Kaikki muodot äärimmäisen paljon ulospäin kaarevat; poikkeuksellisen kehittyneet lihakset ja kaksoislihaksisto (kaksoislihastyyppi)

E

erinomainen

Kaikki muodot ulospäin kaarevista erityisen paljon ulospäin kaareviin; poikkeuksellisen kehittyneet lihakset

U

erittäin hyvä

Yleensä ulospäin kaarevat muodot; erittäin kehittyneet lihakset

R

hyvä

Yleensä suorat muodot; hyvin kehittyneet lihakset

O

melko hyvä

Muodot suorista sisäänpäin kaareviin; keskinkertaisesti kehittyneet lihakset

P

heikko

Kaikki muodot sisäänpäin kaarevista erittäin paljon sisäänpäin kaareviin; vähän kehittyneet lihakset


LIITE II

RASVAISUUS

Ulkoisen rasvan paksuus ruhon pinnassa ja rintaontelon sisäpinnassa

Rasvaisuusluokka

Kuvaus

1

hyvin ohut

Ei rasvakerrosta tai hyvin ohut rasvakerros

2

ohut

Ohut rasvakerros lihakset lähes kaikkialla näkyvissä

3

keskinkertainen

Lihakset reittä ja lapaa lukuun ottamatta lähes kaikkialla rasvan peitossa; ohuita rasvakasautumia rintaontelon kalvon alla

4

paksu

Lihakset rasvan peitossa, mutta vielä osittain näkyvissä reiden ja lavan kohdalla; muutamia selviä rasvakasautumia rintaontelon kalvon alla

5

hyvin paksu

Koko ruho rasvan peitossa, paksuja rasvakasautumia rintaontelon kalvon alla


LIITE III

Kumottu asetus ja sen muutos

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1208/81

(EYVL L 123, 7.5.1981, s. 3)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1026/91

(EYVL L 106, 26.4.1991, s. 2)


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 1208/81

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artikla

2 artiklan 2 kohta

3 artikla

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artikla

5 artikla

5 artiklan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

5 artiklan neljäs alakohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan ensimmäinen alakohta

7 artikla

6 artiklan toinen, kolmas ja neljäs alakohta

8 artikla

7 artikla

9 artikla

Liitteet I ja II

Liitteet I ja II

Liite III

Liite IV


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/7


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1184/2006,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006,

tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan 4 päivänä huhtikuuta 1962 annettua neuvoston asetusta N:o 26 (2) on muutettu sisällöltään (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluu siitä päättäminen, onko perustamissopimuksen kilpailusääntöjä sovellettava maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan. Tämän asetuksen säännöksiä on täydennettävä tämän politiikan kehityksen mukaisesti.

(3)

Kilpailusääntöjä, jotka koskevat perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia, päätöksiä ja menettelytapoja sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, on sovellettava maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan, jollei niiden soveltaminen estä kansallisten maatalouden markkinointijärjestelmien toimintaa tai vaaranna yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamista.

(4)

Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisten maataloustuottajien yhteenliittymien asemaan, jotka nimenomaan pyrkivät tuottamaan tai markkinoimaan maataloustuotteitaan yhteisesti tai käyttämään yhteisiä laitoksia, sikäli kuin tällaisella yhteisellä toiminnalla ei estetä kilpailua tai vaaranneta perustamissopimuksen 33 artiklan tavoitteiden toteuttamista.

(5)

Sen välttämiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan kehittäminen vaarantuisi, sekä asianomaisten yritysten oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on, jollei yhteisöjen tuomioistuimen toimivallasta tutkia komission päätöksiä muuta johdu, ainoastaan komissiolla oltava toimivalta ratkaista, täyttyvätkö kahdessa edellisessä johdanto-osan kappaleessa mainitut edellytykset perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettujen sopimusten, päätösten ja menettelytapojen osalta.

(6)

Pannakseen täytäntöön maataloustuotteiden tuotannon tai kaupan tukea koskevat määräykset osana yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä komission olisi annettava laatia luettelo nykyisistä, uusista tai ehdotetuista tukimuodoista, annettava jäsenvaltioille aiheelliset vastineet ja ehdotettava niille sopivia toimenpiteitä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustamissopimuksen 81–86 artiklaa sekä niiden täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja 82 artiklassa tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja menettelytapoihin, jotka koskevat perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotantoa tai kauppaa, jollei tämän asetuksen 2 artiklasta muuta johdu.

2 artikla

1.   Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja menettelytapoihin, jotka kuuluvat olennaisena osana kansallisiin markkinoihin tai jotka ovat tarpeen perustamissopimuksen 33 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sitä ei sovelleta sellaisiin yksittäisen jäsenvaltion maataloustuottajien, tuottajien yhteenliittymien tai tällaisten yhteenliittymien muodostamien yhteenliittymien sopimuksiin, päätöksiin ja menettelytapoihin, jotka koskevat maataloustuotteiden tuotantoa tai myyntiä taikka maataloustuotteiden yhteisten varastointi-, käsittely- tai jalostuslaitosten käyttöä sikäli kuin niihin ei sisälly velvoitetta noudattaa määrättyjä hintoja, jollei komissio totea, että kilpailu tällöin estyy tai että perustamissopimuksen 33 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu.

2.   Jollei yhteisöjen tuomioistuimen toimivallasta tutkia komission päätöksiä muuta johdu, ainoastaan komissiolla on toimivalta, sen jälkeen kun se on kuullut jäsenvaltioita ja niitä yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä, joita asia koskee, sekä muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joiden kuulemista se pitää tarpeellisena, ratkaista päätöksellään, joka on julkaistava, mitkä sopimukset, päätökset ja menettelytavat täyttävät 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

Komissio tekee kyseisen ratkaisun joko omasta aloitteestaan taikka jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai sellaisen yrityksen tai yritysten yhteenliittymän pyynnöstä, jota asia koskee.

3.   Julkaistaessa on mainittava asianosaisten nimet ja päätöksen pääasiallinen sisältö. Siinä on otettava huomioon yritysten perustellut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

3 artikla

Perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan ja 88 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen määräyksiä sovelletaan perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotannon tai kaupan tukeen.

4 artikla

Kumotaan asetus N:o 26.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL 30, 20.4.1962, s. 993/62. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 49 (EYVL 53, 1.7.1962, s. 1571/62).

(3)  Katso liite I.


LIITE I

Kumottu asetus ja sen muutos

Neuvoston asetus N:o 26

(EYVL 30, 20.4.1962, s. 993/62)

Neuvoston asetus N:o 49

(EYVL 53, 1.7.1962, s. 1571/62)

ainoastaan 1 artiklan 1 kohdan g alakohta


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus N:o 26

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artikla

4 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

Liite I

Liite II


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/10


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1185/2006,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006,

Euroopan talousyhteisön ja Angolan kansantasavallan välisen Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja asetuksesta (EY) N:o 2792/1999 poikkeamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Angolan kansantasavallan välinen Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehty sopimus (2), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Luandassa 1 päivänä helmikuuta 1989 ja tuli voimaan samana päivänä sen 15 artiklan nojalla.

(2)

Sopimukseen liittyvää viimeistä pöytäkirjaa, jossa vahvistetaan sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus 3 päivän elokuuta 2002 ja 2 päivän elokuuta 2004 väliseksi ajaksi (3), ei ole uusittu, koska tietyt Angolan hallituksen lokakuussa 2004 antamassa biologisia vesiluonnonvaroja koskevassa uudessa puitelainsäädännössä säädetyt edellytykset eivät sovi yhteen yhteisön kalastusalusten Angolan vesillä harjoittamaa kalastusta koskevien yhteisön vaatimusten kanssa.

(3)

Sen vuoksi on aiheellista sanoa sopimus irti sen 14 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

(4)

Jäsenvaltiot voivat myöntää kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 (4) nojalla korvauksia kalastajille ja alusten omistajille toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä silloin kun kalastussopimusta ei uusita tai sen soveltaminen keskeytetään sopimuksesta riippuvaisten yhteisön laivastojen osalta. Korvaus voidaan myöntää enintään kuuden kuukauden ajan. Korvauksen maksamista voidaan jatkaa kuudella kuukaudella siinä tapauksessa, että kyseisen laivaston osalta toteutetaan komission hyväksymä toiminnan uudelleensuuntaamissuunnitelma.

(5)

Komissio teki 18 päivänä heinäkuuta 2005 Euroopan yhteisön ja Angolan tasavallan välisen kalastuspöytäkirjan uusimatta jäämisestä kärsineiden kalastusalusten toiminnan uudelleensuuntaamissuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen Espanjan tavoite 1 -alueita kautena 2000–2006 koskeviin yhteisön kalatalousalan rakennetukiin liittyvän kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) toimenpideohjelman puitteissa.

(6)

Toiminnan uudelleensuuntaamissuunnitelman täytäntöönpanon helpottamiseksi yhteisön kalastusalukset, joita suunnitelma koskee ja jotka tämän irtisanomisen vuoksi lopettavat sopimuksen mukaiset kalastustoimensa, olisi vapautettava tietyistä asetuksen (EY) N:o 2792/1999 säännöksistä. Erityisesti niitä ei olisi velvoitettava korvaamaan toiminnan väliaikaisesta lopettamisesta tai uusimisesta, nykyaikaistamisesta taikka varustamisesta saamaansa julkista tukea eikä osoittamaan kalastustoiminnan jatkuneen niiden yhteisön alusrekisteristä poistamista edeltäneenä vuonna,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Irtisanotaan yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Angolan kansantasavallan välinen Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta Luandassa 1 päivänä helmikuuta 1989 allekirjoitettu sopimus.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet antaa Angolan tasavallan hallitukselle ilmoitus sopimuksen irtisanomisesta.

3 artikla

1.   Komission 18 päivänä heinäkuuta 2005 tekemällä päätöksellä hyväksytyssä toiminnan uudelleensuuntaamissuunnitelmassa lueteltuihin yhteisön kalastusaluksiin ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 2792/1999 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohtaa eikä 4 kohtaa eikä mainitun asetuksen liitteessä III olevan 1.1 kohdan a alakohtaa.

2.   Kunkin asetuksen (EY) N:o 2792/1999 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta poikkeuksesta hyötyvän aluksen kapasiteetti katsotaan julkisesti tuetuksi poistoksi, jota varten myönnetään julkista tukea elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (5) 11 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  Lausunto annettu 16 päivänä toukokuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 268, 19.9.1987, s. 66.

(3)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 92.

(4)  EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 485/2005 (EUVL L 81, 30.3.2005, s. 1).

(5)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1186/2006,

annettu 3 päivänä elokuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä elokuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1187/2006,

annettu 3 päivänä elokuuta 2006,

asetuksesta (EY) N:o 796/2004 poikkeamisesta sen 21 artiklan soveltamisen osalta tietyissä jäsenvaltioissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 145 artiklan n alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (2) 21 artiklassa säädetään vähennyksistä, joita sovelletaan, jos tukihakemus jätetään myöhässä.

(2)

Useissa jäsenvaltioissa vuoden 2006 yhtenäishakemusten hallinnointi on tapahtunut poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä on puolestaan vaikuttanut enemmän tai vähemmän haitallisesti kyseisten jäsenvaltioiden viljelijöiden mahdollisuuksiin jättää yhtenäishakemus asetuksen (EY) N:o 796/2004 11 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Sen vuoksi tilanne vaarantaa todennäköisesti eräiden viljelijöiden oikeuden saada täysimääräisenä tuen, johon heillä normaalisti olisi oikeus.

(3)

Ranska, Italia, Alankomaat, Portugali, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat kohdanneet odottamattomia ongelmia tilatukijärjestelmän käytännön täytäntöönpanossa. Ongelmat johtuvat erityisesti ennalta aavistamattomista teknisistä ja hallinnollisista vaikeuksista. Myös oliiviöljyalan sisällyttäminen järjestelmään on lisännyt huomattavasti järjestelmän monimutkaisuutta. Hakemuksensa jättävien viljelijöiden suuri lukumäärä ja ilmoitettavien oliivinviljelyalojen monimutkainen laskemistapa ovat lisäksi vaikeuttaneet vuoden 2006 hakemusten käsittelyä Ranskassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa.

(4)

Tulvien Unkarissa aiheuttaman vakavan tilanteen ja Puolan graafisten tietojen painamisessa ensimmäisenä soveltamisvuonna kohtaamien odottamattomien teknisten vaikeuksien vuoksi kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille aiheutui huomattavia viivästyksiä täydellisten hakemuslomakkeiden jakamisessa viljelijöille, ja tämä haittasi viljelijöiden mahdollisuuksia esittää hakemuksensa määräajan kuluessa.

(5)

Tämän tilanteen perusteella on aiheellista olla soveltamatta vuoden 2006 osalta yhden prosentin vähennystä työpäivää kohti, eikä asetuksen (EY) N:o 796/2004 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä hylkäämistä pitäisi soveltaa hakemuksiin, jotka jätetään kummankin asianomaisen jäsenvaltion erityisolosuhteiden mukaan erikseen vahvistettaviin määräpäiviin mennessä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 796/2004 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, siinä säädettyä yhden prosentin vähennystä työpäivää kohti ja hakemusten hylkäämistä ei sovelleta toimivaltaisille viranomaisille jätettyihin vuotta 2006 koskeviin yhtenäishakemuksiin

a)

ennen 31 päivänä toukokuuta 2006

i)

Ranskassa

tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen departementtien viljelijöiden toimesta,

niiden viljelijöiden toimesta, jotka aloittivat sähköisessä muodossa olevan hakemuksen laatimisen ennen 15 päivää toukokuuta 2006 mutta eivät pystyneet saamaan sitä valmiiksi kyseiseen ajankohtaan mennessä;

ii)

Unkarissa tämän asetuksen liitteessä II luetelluilla alueilla;

iii)

Alankomaissa;

b)

ennen 15 päivänä kesäkuuta 2006

i)

Ranskassa tilatukijärjestelmän puitteissa tukikelpoisia oliivipuita viljelevien viljelijöiden toimesta;

ii)

Espanjassa tämän asetuksen liitteessä III luetelluilla itsehallintoalueilla;

iii)

Italiassa;

iv)

Puolassa;

v)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa Englannin osalta;

vi)

Portugalissa tilatukijärjestelmän puitteissa tukikelpoisia oliivipuita viljelevien viljelijöiden toimesta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 953/2006 (EUVL L 175, 29.6.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 659/2006 (EUVL L 116, 29.4.2006, s. 20).


LIITE I

1 artiklan a alakohdan i alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut Ranskan departementit:

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


LIITE II

1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut Unkarin alueet:

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


LIITE III

1 artiklan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut Espanjan itsehallintoalueet:

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1188/2006,

annettu 3 päivänä elokuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1174/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2006/2007 asetuksessa (EY) N:o 1002/2006, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUVL L 211, 1.8.2006, s. 20.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 4 päivästä elokuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1189/2006,

annettu 3 päivänä elokuuta 2006,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 66. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 25 päivänä heinäkuuta 2006 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Tämän vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 674/2006 (EUVL L 116, 29.4.2006, s. 58).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, puh. 668 33 01; puh. 0300-820 91 99; faksi 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; puh. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; puh. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; puh. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; puh. 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

toimintaa Afganistanissa Heratissa, Jalalabadissa, Kabulissa, Kandaharissa ja Mazar Sherifissä

toimintaa myös Kosovossa ja Tsetseniassa.”

seuraavasti:

”Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Osoite:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (puh. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faksi 662 38 14),

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (puh. 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (puh. 587 25 45),

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (puh. 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (puh. 042-681 20 81).

Lisätietoja: a) päätoimipaikka Pakistanissa, b) tilipankki: Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch, tilinumerot: 05501741 ja 06500138.”.

2)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen” seuraavasti:

”Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Osoite: Sanaa, Jemen. Lisätietoja: perustaja Mohamed Mohamed A-Hamati, Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen”.

3)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Eastern Turkistan Islamic Movement tai East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party)” seuraavasti:

”Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).”.

4)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w., g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial ’World Relief’). Osoite:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Ranska,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Muita tietoja:

a)

Muita toimipaikkoja ulkomailla: Afganistan, Azerbaidžan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, Ingušia (Venäjä), Intia, Irak, Jordania, Kašmir, Kiina, Libanon, Länsiranta ja Gaza, Sierra Leone, Somalia, Syyria ja Tšetšenia (Venäjä).

b)

Yhdysvaltain liittovaltion työnantajatunniste: 36-3804626.

c)

ALV-numero: BE 454 419 759.

d)

Osoitteet Belgiassa kuuluvat järjestöille Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. vuodesta 1998.”

seuraavasti:

”Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w., g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial ’World Relief’). Osoite:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Ranska,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Lisätietoja:

a)

Muita toimipaikkoja ulkomailla: Afganistan, Azerbaidžan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, Ingušia (Venäjä), Intia, Irak, Jordania, Kiina, Libanon, Länsiranta ja Gaza, Sierra Leone, Somalia, Syyria ja Tšetšenia (Venäjä).

b)

Yhdysvaltain liittovaltion työnantajatunniste: 36-3804626.

c)

ALV-numero: BE 454 419 759.

d)

Osoitteet Belgiassa kuuluvat järjestöille Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. vuodesta 1998.”.

5)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Huom. asia koskee ainoastaan tämän yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja.” seuraavasti:

”Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Muita tietoja: asia koskee ainoastaan tämän yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja.”.

6)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).” seuraavasti:

”Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM).”.

7)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)” seuraavasti:

”Special Purpose Islamic Regiment (alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).”.

8)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi.” seuraavasti:

”Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.”.

9)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Anafi, Nazirullah, Maulavi, (kauppa-attasea, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad).” seuraavasti:

”Nazirullah Aanafi. Arvonimi: maulavi. Tehtävät: kauppa-attasea, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1962 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000912, myönnetty 30.6.1998.”.

10)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Qadeer, Abdul, kenraali (sotilasavustaja, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad).” seuraavasti:

”Abdul Qadeer. Arvonimi: kenraali. Tehtävä: sotilasasiamies, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1967 Nangarharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000974.”.

11)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Osoite: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa, b) 129 Park Road, NW8, London, Englanti, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina (viimeinen virallinen osoite Bosnia ja Hertsegovinassa). Syntynyt: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Syntymäpaikka: Sfax, Tunisia. Kansalaisuus: a) Tunisia, b) Bosnia ja Hertsegovina. Passin nro: a) E 423362, myönnetty Islamabadissa 15.5.1988, b) 0841438 (30.12.1998 myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan passi, jonka voimassaolo päättyi 30.12.2003). Henkilötunnus: 1292931. Lisätietoja: a) osoite Belgiassa on postilokero-osoite, b) isän nimi Mohamed, äidin nimi Medina Abid; c) asuu tietojen mukaan Dublinissa, Irlannissa.” seuraavasti:

”Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Osoite: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa, b) 129 Park Road, London NW8, Englanti, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina (viimeinen virallinen osoite Bosnia ja Hertsegovinassa). Syntynyt a) 21.3.1963, b) 21.1.1963 Sfaxissa, Tunisiassa. Kansalaisuus: a) Tunisia, b) Bosnia ja Hertsegovina. Passin nro: a) E 423362, myönnetty Islamabadissa 15.5.1988, b) 0841438, 30.12.1998 myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan passi, jonka voimassaolo päättyi 30.12.2003. Henkilötunnus: 1292931. Lisätietoja: a) osoite Belgiassa on postilokero-osoite, b) isän nimi Mohamed, äidin nimi Medina Abid; c) asuu tietojen mukaan Dublinissa, Irlannissa.”.

12)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed The Egyptian; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afganistan; syntynyt 1965 Egyptissä; Egyptin kansalainen.” seuraavasti:

”Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Syntynyt: 1965 Egyptissä. Egyptin kansalainen.”.

13)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Al-Jadawi, Saqar; Syntynyt noin vuonna 1965. Oletettavasti Jemenin ja Saudi-Arabian kansalainen. Osama bin Ladenin avustaja.” seuraavasti:

”Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Osoite: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Syntynyt vuonna 1965 Al-Mukallassa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro 00385937. Lisätietoja: a) osoite on vanha, b) Osama bin Ladenin autonkuljettaja ja henkivartija 1996–2001.”.

14)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Syntynyt noin vuonna 1950 Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin numero: A005487, annettu 13.8.1995 Jemenissä.” seuraavasti:

”Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Arvonimi: šeikki. Osoite: Sanaa, Jemen. Syntynyt a) 1942, b) noin vuonna 1950 Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro A005487, myönnetty 13.8.1995.”.

15)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Allamuddin, Syed (toinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar).” seuraavasti:

”Sayed Allamuddin Athear. Tehtävä: toinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1955 Badakshanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000994.”.

16)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); syntynyt a) 9.2.1960 b) 2.2.1960; syntymäpaikka: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia. Indonesian kansalainen.” seuraavasti:

”Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Syntynyt a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Syntymäpaikka: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia. Indonesian kansalainen.”.

17)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Syntymäaika: 1.5.1972 tai 16.9.1973. Syntymäpaikka: a) Hadramawt, Jemen, b) Khartum, Sudan. Kansalaisuus: a) Sudanin kansalainen, b) Jemenin kansalainen. Jemenin passi nro 00 085 243, myönnetty 12.11.1997 Sanaassa, Jemenissä.” seuraavasti:

”Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar). Syntymäaika: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Syntymäpaikka: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Sudan. Kansalaisuus: a) Jemenin kansalainen, b) Sudanin kansalainen. Passin nro 00085243, myönnetty 17.11.1997 Sanaassa, Jemenissä. Lisätietoja: pidätetty Karachissa, Pakistanissa 30.9.2002.”.

18)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Daud, Mohammad (hallinnollinen avustaja, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad).” seuraavasti:

”Mohammad Daud. Tehtävä: hallinnollinen avustaja, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1956 Kabulissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 00732.”.

19)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Fauzi, Habibullah (ensimmäinen lähetystösihteeri/edustuston varapäällikkö, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad).” seuraavasti:

”Habibullah Faizi. Tehtävä: Toinen sihteeri. Syntynyt vuonna 1961 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 010678, myönnetty 19.12.1993.”.

20)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Murad, Abdullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Quetta).” seuraavasti:

”Abdullah Hamad. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Quetta, Pakistan. Syntynyt vuonna 1972 Helmandissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 00857, myönnetty 20.11.1997.”.

21)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Quetta.” seuraavasti:

”Abdul Hai Hazem. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: ensimmäinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Quetta, Pakistan. Syntynyt vuonna 1971 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 0001203.”.

22)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa: oletettavasti Saudi-Arabian ja Palestiinan kansalainen; passin numero: kantaa Egyptin passia nro 484824 (myönnetty 18.1.1984 Egyptin suurlähetystössä Riadissa). Muita tietoja: Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen.” seuraavasti:

”Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa. Palestiinan kansalainen. Passin nro 484824, Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi. Lisätietoja: Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen.”.

23)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Karachi).” seuraavasti:

”Rahamatullah Kakazada. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Karachi, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000952 (myönnetty 7.1.1999).”.

24)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Syntynyt vuonna 1955 Ratnagirissa, Intiassa. Intian kansalainen. Passin nro A-333602, myönnetty Bombayssa, Intiassa, 6.4.1985” seuraavasti:

”Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Syntynyt 26.12.1955 a) Bombayssa, b) Ratnagirissa, Intiassa. Intian kansalainen. Passin nro A-333602, myönnetty Bombayssa, Intiassa, 4.6.1985. Lisätietoja: a) Intian hallitus on peruuttanut passin, b) Intia on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen.”.

25)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Osoite: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Yhdistynyt kuningaskunta; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 15.4.1958 Syntymäpaikka: Alexandria, Egypti. Muita tietoja: tutkittavana Yhdistyneessä kuningaskunnassa.” seuraavasti:

”Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Osoite: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Yhdistynyt kuningaskunta; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 15.4.1958 Alexandriassa, Egyptissä. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Lisätietoja: tutkittavana Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”.

26)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohammad, Akhtar, Maulavi (avustaja koulutusasioissa, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar).” seuraavasti:

”Akhtar Mohammad Maz-Hari. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: avustaja koulutusasioissa, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1970 Kunduzissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro SE 012820, myönnetty 4.11.2000.”.

27)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kaupallinen edustaja, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar).” seuraavasti:

”Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Arvonimi: a) alhaj, b) maulavi. Tehtävä: Afganistanin kaupallisen edustuston päällikkö, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1934 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro SE 011252.”.

28)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Osoite: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntymäpaikka: Taiz (Jemen). Syntymäaika: 1.3.1970. Muita tietoja: pidätetty Italiassa 19.8.2003.” seuraavasti:

”Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Osoite: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Taizissa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Lisätietoja: pidätetty Italiassa 19.8.2003.”.

29)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Wali, Qari Abdul (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar).” seuraavasti:

”Qari Abdul Wali Seddiqi. Tehtävä: Kolmas sihteeri. Syntynyt vuonna 1974 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000769, myönnetty 2.2.1997.”.

30)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Shenwary, Haji Abdul Ghafar (kolmas sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Karachi).” seuraavasti:

”Abdul Ghafar Shinwari. Arvonimi: haji. Tehtävä: kolmas sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Karachi, Pakistan. Syntynyt 29.3.1965 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000763, myönnetty 9.1.1997.”.

31)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Najibullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar).” seuraavasti:

”Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt 1954 Farahissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro 00737, myönnetty 20.10.1996.”.

32)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Syntynyt 12.9.1952 Vydrihan kylässä Itä-Kazakstanin alueella Neuvostoliitossa. Venäjän federaation kansalainen. Passi: Venäjän passi 43 nro 1600453.” seuraavasti:

”Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Osoite: Derzhavina street 281-59, Grozny, Tšetšenian tasavalta, Venäjän federaatio. Syntynyt 12.9.1952 Vydrikhin kylässä, Shemonaikhinskin (Verkhubinsk) alueella, Kazakstanin sosialistisessa neuvostotasavallassa. Venäjän kansalainen. Passin nro a) 43 No 1600453, b) 535884942 (Venäjän ulkomaanpassi), c) 35388849 (Venäjän ulkomaanpassi). Lisätietoja: a) osoite on vanha, b) saanut surmansa 19.2.2004.”.

33)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohdat ”Zaeef, Abdul Salam, Mullah (täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad).”, ”Zaeef, Abdul Salam (Talebanin suurlähettiläs Pakistanissa).” ja ”Zaief, Abdul Salam, Mullah (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).” seuraavasti:

”Abdul Salam Zaeef. Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri, b) täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 001215, myönnetty 29.8.2000.”.

34)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Zahid, Mohammad, Mullah (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad).” seuraavasti:

”Mohammad Zahid. Arvonimi: mullah. Tehtävä: kolmas sihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1971 Logarissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 001206, myönnetty 17.7.2000).”.


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/29


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/70/EY,

annettu 1 päivänä elokuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä ”poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön” määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2005/60/EY edellytetään, että mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt soveltavat riskialttiuden perusteella tehostettuja asiakkaan tuntemista koskevia toimenpiteitä liiketoimiin tai liikesuhteisiin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa asuvien poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa. Tätä riskianalyysiä varten on asianmukaista keskittää direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden voimavarat erityisesti sellaisiin tuotteisiin ja liiketoimiin, jotka ovat alttiita suurelle rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskille. Poliittisesti vaikutusvaltaisina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka toimivat merkittävässä julkisessa tehtävässä, ja tällaisten henkilöiden perheenjäsenet tai henkilöt, joiden tiedetään olevan heidän läheisiä yhtiökumppaneitaan. Jotta voitaisiin varmistaa poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön käsitteen johdonmukainen soveltaminen määritettäessä sitä, mitkä henkilöryhmät kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, on olennaisen tärkeää ottaa huomioon eri maiden yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudelliset erot.

(2)

Direktiivin 2005/60/EY soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt eivät ehkä aina havaitse, että asiakas kuuluu johonkin poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden luokkaan, vaikka ne olisivat toteuttaneet tältä osin kohtuullisia ja riittäviä toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi näissä tilanteissa mainitun direktiivin soveltamiseen liittyviä toimivaltuuksia käyttäessään otettava asianmukaisesti huomioon, että on tarpeen varmistaa, että kyseiset henkilöt eivät automaattisesti joudu vastuuseen tällaisesta virheestä. Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava direktiivin noudattamisen helpottamista antamalla laitoksille ja henkilöille tähän liittyviä tarvittavia ohjeita.

(3)

Julkisia tehtäviä, joita harjoitetaan kansallista tasoa alemmilla tasoilla, ei yleensä olisi pidettävä merkittävinä. Kuitenkin silloin kun tehtävät ovat niihin liittyvän poliittisen vaikutusvallan osalta verrattavissa samanlaisiin tehtäviin kansallisella tasolla, tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden olisi harkittava riskialttiuden perusteella, olisiko kyseisiä julkisia tehtäviä harjoittavia henkilöitä pidettävä poliittisesti vaikutusvaltaisina henkilöinä.

(4)

Direktiivin 2005/60/EY vaatimusta siitä, että sen soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt tunnistavat poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden läheiset yhtiökumppanit, sovelletaan siltä osin, kun yhtiökumppani on yleisesti tiedossa taikka kun laitoksella tai henkilöllä on perusteita uskoa, että tällainen liikesuhde on olemassa. Näin ollen ei edellytetä, että direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden olisi aktiivisesti suoritettava selvityksiä tämän yhteyden toteamiseksi.

(5)

Henkilöitä, jotka kuuluvat poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden käsitteen piiriin, ei olisi pidettävä sellaisina enää tietyn ajan kuluttua siitä, kun he ovat lakanneet toimimasta merkittävissä julkisissa tehtävissä.

(6)

Vaikka yleisten asiakkaan tuntemismenettelyjen mukauttaminen riskialttiuden perusteella on direktiivin 2005/60/EY mukaisesti tavanomaista tilanteissa, joissa rahanpesun riski on alhainen, ja yksinkertaistetut asiakkaan tuntemismenettelyt edellyttävät riittäviä tarkastusmenettelyjä muualla järjestelmässä, jolla pyritään estämään rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen, yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä olisi sovellettava ainoastaan tietyissä rajatuissa tapauksissa. Näissä tapauksissa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluville laitoksille ja henkilöille asetetut vaatimukset eivät lakkaa vaan näiden odotetaan muun muassa suorittavan liikesuhteiden jatkuvaa seurantaa, jotta ne voisivat havaita monimutkaiset tai poikkeuksellisen suuret liiketoimet, joilla ei ole selvää taloudellista tai ilmeisen laillista tarkoitusta.

(7)

Jäsenvaltioiden omia viranomaisia pidetään yleensä asiakkaina, joiden osalta riski on alhainen, ja direktiivin 2005/60/EY mukaan niihin voidaan soveltaa yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä. Kuitenkaan mihinkään yhteisön toimielimeen, elimeen, laitokseen tai virastoon, mukaan lukien Euroopan keskuspankki, ei direktiivin 2005/60/EY perusteella voida suoraan soveltaa yksinkertaistettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta sen perusteella, että ne kuuluisivat luokkaan ”jäsenvaltioiden omat viranomaiset” tai Euroopan keskuspankin tapauksessa luokkaan ”luotto- ja rahoituslaitokset”. Koska näihin yhteisöihin ei kuitenkaan näytä liittyvän suurta rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskiä, niitä olisi pidettävä asiakkaina, joihin liittyvä riski on alhainen, ja niihin voitaisiin soveltaa yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä edellyttäen, että asianmukaiset perusteet täyttyvät.

(8)

Lisäksi yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä olisi voitava soveltaa silloin, kun rahoitustoimintaa harjoittavat oikeussubjektit eivät kuulu direktiivin 2005/60/EY rahoituslaitoksen määritelmän soveltamisalaan mutta niihin sovelletaan mainitun direktiivin mukaista kansallista lainsäädäntöä ja ne täyttävät vaatimukset niiden henkilöllisyyttä koskevasta riittävästä avoimuudesta ja asianmukaisista valvontajärjestelyistä sekä erityisesti tehostetusta valvonnasta. Tämä voisi koskea yrityksiä, jotka tarjoavat yleisiä vakuutuspalveluja.

(9)

Yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä olisi voitava soveltaa tuotteisiin ja niihin liittyviin liiketoimiin tietyissä rajoitetuissa tapauksissa, esimerkiksi kun kyseessä olevasta rahoitustuotteesta saatavaa etua ei yleensä voida realisoida kolmansien eduksi ja kyseinen etu voidaan realisoida ainoastaan pitkällä aikavälillä, kuten silloin, kun kyseessä ovat tietyt sijoitusvakuutukset tai säästötuotteet tai kun rahoitustuotteella pyritään rahoittamaan aineellista omaisuutta käyttäen leasingsopimuksia, joissa kohde-etuuden laillinen sekä todellinen omistajuus säilyy leasingyhtiöllä, tai arvoltaan alhaisia kulutusluottoja, edellyttäen, että liiketoimet suoritetaan pankkitilien kautta ja ne jäävät asianmukaisen kynnysarvon alapuolelle. Valtion valvomiin tuotteisiin, jotka on yleensä osoitettu tietyille asiakasryhmille, kuten säästötuotteet lasten eduksi, olisi voitava soveltaa yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä, vaikka kaikki perusteet eivät täyttyisi. Valtion valvontana olisi pidettävä toimintaa, joka ylittää rahoitusmarkkinoiden tavanomaisen valvonnan, eikä sen olisi katsottava kattavan valtion suoraan liikkeeseen laskemia tuotteita, kuten velkapapereita.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi arvioitava ennen yksinkertaistettujen asiakkaan tuntemismenettelyjen käytön sallimista, onko kyseessä oleviin asiakkaisiin, tuotteisiin tai liiketoimiin liittyvä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski alhainen; niiden olisi varsinkin tutkittava erityisen huolellisesti kyseisten asiakkaiden kaikki toimet ja kaikentyyppiset tuotteet ja liiketoimet, joiden luonteen vuoksi voidaan pitää erityisen todennäköisenä sitä, että niitä käytetään tai väärinkäytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Riskitekijänä ja mahdollisesti epäilyttävänä olisi erityisesti pidettävä kaikkia asiakkaiden yrityksiä toimia nimettöminä tai salata henkilöllisyytensä, kun kyseessä ovat tuotteet, joihin liittyvä riski on alhainen.

(11)

Tietyissä tilanteissa luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti muun toiminnan ohessa, kuten hotellit, jotka tarjoavat valuutanvaihtopalveluja asiakkailleen. Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2005/60/EY mukaan päättää, että mainitunlainen rahoitustoiminta ei kuulu mainitun direktiivin soveltamisalaan. Toiminnan satunnaisen tai hyvin rajoitetusti harjoitetun luonteen arviointi olisi tehtävä kyseisen yrityksen liiketoimiin ja liikevaihtoon liittyvien määrällisten kynnysarvojen perusteella. Näistä kynnysarvoista olisi päätettävä kansallisella tasolla siten, että otetaan huomioon rahoitustoiminnan tyyppi, jotta voidaan ottaa huomioon maiden väliset erot.

(12)

Lisäksi henkilön, jonka katsotaan harjoittavan rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti, ei tulisi tarjota yleisölle kaikentyyppisiä rahoituspalveluja vaan ainoastaan niitä, joita tarvitaan sen pääasiallisen liiketoiminnan tulosten parantamiseen. Jos henkilön pääasiallinen liiketoiminta liittyy direktiivin 2005/60/EY soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan, satunnaisesti tai rajoitetusti harjoitettavaan rahoitustoimintaan perustuvaa poikkeusta ei tulisi myöntää lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyse on tavarakauppaa käyvistä henkilöistä.

(13)

Joihinkin rahoituspalveluihin, kuten maksunsiirtopalveluihin, liittyy tavanomaista suurempi todennäköisyys siitä, että niitä käytetään tai väärinkäytetään rahapesuun tai terrorismin rahoitukseen. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa, että näitä tai samanlaisia rahoitustoimia ei jätetä direktiivin 2005/60/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

(14)

Direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset olisi voitava tarvittaessa kumota mahdollisimman nopeasti.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että vapautuksia koskevia päätöksiä ei väärinkäytetä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta varten. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti vältettävä tekemästä direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 2 kohtaan perustuvia päätöksiä tapauksissa, joissa kansallisten viranomaisten seuranta- tai lainvalvontatoimiin liittyy yhden kuin useamman jäsenvaltion päällekkäisestä toimivallasta johtuvia erityisvaikeuksia, esimerkiksi kun kyse on rahoituspalveluista laivoilla, jotka tarjoavat liikennepalveluja eri jäsenvaltioissa sijaitsevien satamien välillä.

(16)

Tämän direktiivin soveltamisella ei rajoiteta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (2) ja tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (3) soveltamista.

(17)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä säädetään direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimista seuraavilta osin:

1)

mainitun direktiivin 3 artiklan 8 kohdassa vahvistetun poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määritelmän tekniset näkökohdat;

2)

tekniset perusteet sen arvioimiseksi, onko tilanteiden rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski mainitun direktiivin 11 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla alhainen;

3)

tekniset perusteet sen arvioimiseksi, onko direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti perusteltua olla soveltamatta mainittua direktiiviä tiettyihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti.

2 artikla

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt

1.   Direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 8 kohtaa sovellettaessa ”luonnollisiin henkilöihin, jotka toimivat tai ovat aikaisemmin toimineet merkittävässä julkisessa tehtävässä,” kuuluvat

a)

valtionpäämiehet, hallitusten päämiehet, ministerit sekä vara- ja apulaisministerit;

b)

parlamenttien jäsenet;

c)

korkeimpien oikeuksien, perustuslakituomioistuimien tai muiden sellaisten korkean tason oikeuselinten jäsenet, joiden päätöksiin ei voida hakea muutosta, poikkeustapauksia lukuun ottamatta;

d)

tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet;

e)

suurlähettiläät, asiainhoitajat sekä puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit;

f)

valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet.

Minkään ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa vahvistetun luokan ei katsota kattavan keskitason tai sitä alemman tason virkamiehiä.

Ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa vahvistetut luokat kattavat soveltuvissa tapauksissa toimet yhteisön ja kansainvälisellä tasolla.

2.   Direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 8 kohtaa sovellettaessa ”tällaisten henkilöiden perheenjäseniin” kuuluvat

a)

aviopuoliso;

b)

kumppani, joka kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;

c)

lapset ja heidän aviopuolisonsa tai kumppaninsa;

d)

vanhemmat.

3.   Direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 8 kohtaa sovellettaessa ”henkilöihin, joiden tiedetään olevan läheisiä yhtiökumppaneita,” kuuluvat

a)

kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan oikeussubjektien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde 1 kohdassa tarkoitetun henkilön kanssa;

b)

kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten oikeussubjektien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu 1 kohdassa tarkoitetun henkilön eduksi.

4.   Kun henkilö on lopettanut tämän artiklan 1 kohdan mukaisessa merkittävässä julkisessa tehtävässä toimimisen vähintään vuosi sitten, direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laitokset ja henkilöt eivät ole velvollisia pitämään kyseistä henkilöä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaan tuntemista koskevien tehostettujen toimenpiteiden soveltamista riskialttiuden perusteella.

3 artikla

Yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus

1.   Jollei tämän artiklan 4 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltiot voivat direktiivin 2005/60/EY 11 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa pitää asiakkaina, joihin liittyvä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on alhainen, asiakkaita, jotka ovat viranomaisia tai julkisia elimiä ja jotka täyttävät kaikki seuraavat perusteet:

a)

asiakas toimii Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, yhteisöjen perustamissopimusten tai yhteisön johdetun oikeuden mukaisessa julkisessa tehtävässä;

b)

asiakkaan henkilöllisyys on julkisesti saatavissa, avoin ja varma;

c)

asiakkaan toimet sekä sen kirjanpitokäytänteet ovat avoimia;

d)

asiakas vastaa toiminnastaan yhteisön toimielimelle tai jäsenvaltion viranomaisille tai käytössä on asianmukaiset tarkastusmenettelyt, joilla varmistetaan asiakkaan toiminnan valvonta.

2.   Jollei tämän artiklan 4 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltiot voivat direktiivin 2005/60/EY 11 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa pitää asiakkaina, joihin liittyvä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on alhainen, asiakkaita, jotka ovat oikeussubjekteja ja jotka eivät ole viranomaisen tai julkisen elimen asemassa mutta jotka täyttävät kaikki seuraavat perusteet:

a)

asiakas on oikeussubjekti, joka harjoittaa direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle jäävää taloudellista toimintaa, mutta siihen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä mainitun direktiivin 4 artiklan perusteella;

b)

asiakkaan henkilöllisyys on julkisesti saatavissa, avoin ja varma;

c)

asiakkaalla on rahoitustoiminnan harjoittamiseksi oltava kansallisen lainsäädännön mukainen pakollinen toimilupa ja toimiluvan myöntämisestä voidaan kieltäytyä, jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty toteamaan, että kyseisen oikeussubjektin liiketoimintaa todellisuudessa tai tulevaisuudessa johtavat henkilöt tai sen todelliset omistajat ja edunsaajat ovat soveliaita ja luotettavia;

d)

toimivaltaiset viranomaiset valvovat asiakasta direktiivin 2005/60/EY 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla varmistaakseen mainitun direktiivin mukaisen kansallisen lainsäädännön sekä tarvittaessa kansallisen lainsäädännön mukaisten lisävelvoitteiden noudattamisen;

e)

jos asiakas ei noudata a alakohdassa tarkoitettuja velvoitteita, tästä määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät myös mahdollisuuden ryhtyä hallinnollisiin toimenpiteisiin tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuun oikeussubjektiin sisältyvät tytäryhtiöt ainoastaan siltä osin kuin direktiivin 2005/60/EY velvoitteet koskevat niitä.

Toimivaltaisten viranomaisten on ensimmäisen alakohdan c alakohtaa sovellettaessa valvottava asiakkaan harjoittamaa toimintaa. Valvontana pidetään tässä yhteydessä sentyyppistä valvontatoimintaa, jossa voidaan käyttää korkeimpia mahdollisia valvontavaltuuksia, mukaan lukien mahdollisuus suorittaa tarkastuksia paikalla. Näissä tarkastuksissa on tutkittava toimintaperiaatteet, menettelyt, kirjanpito ja asiakirjat ja niissä on tehtävä myös pistokokeita.

3.   Jollei tämän artiklan 4 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltiot voivat direktiivin 2005/60/EY 11 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa sallia, että mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt voivat pitää rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskiä alhaisena sellaisten tuotteiden ja näihin tuotteisiin liittyvien liiketoimien osalta, jotka täyttävät kaikki seuraavat perusteet:

a)

kyseinen tuote perustuu kirjalliseen sopimukseen;

b)

kyseessä olevat liiketoimet suoritetaan käyttäen asiakkaan tiliä direktiivin 2005/60/EY soveltamisalaan kuuluvassa luottolaitoksessa tai sellaisessa kolmannessa maassa sijaitsevassa luottolaitoksessa, jossa on säädetty mainitun direktiivin vaatimuksia vastaavista vaatimuksista;

c)

kyseessä oleva tuote tai liiketoimi ei ole anonyymi ja sen luonne mahdollistaa direktiivin 2005/60/EY 7 artiklan c alakohdan oikea-aikaisen soveltamisen;

d)

kyseessä olevaan tuotteeseen sovelletaan ennalta asetettua enimmäismäärää;

e)

kyseisen tuotteen tai liiketoimen etuja ei voida realisoida kolmannen eduksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseessä on kuolema, vammautuminen, ennalta määritetyn korkean iän saavuttaminen tai vastaava tapahtuma;

f)

tapauksissa, joissa kyseessä olevat tuotteet tai liiketoimet mahdollistavat varojen sijoittamisen rahoitusvaroihin tai saataviin, mukaan lukien vakuutukset tai muunlaiset ehdolliset saatavat:

i)

kyseiseen tuotteeseen tai liiketoimeen liittyvät edut voidaan realisoida ainoastaan pitkällä aikavälillä;

ii)

kyseistä tuotetta tai liiketointa ei voida käyttää vakuutena;

iii)

sopimussuhteen aikana maksutahtia ei nopeuteta, takaisinostolauseketta ei käytetä eikä sopimusta päätetä ennenaikaisesti.

Ensimmäisen alakohdan d alakohtaa sovellettaessa käytetään direktiivin 2005/60/EY 11 artiklan 5 kohdan a alakohdassa vahvistettuja enimmäismääriä, kun kyseessä ovat vakuutussopimukset tai samanluonteiset säästötuotteet. Muissa tapauksissa kynnysarvo on 15 000 euroa, tämän kuitenkaan rajoittamatta kolmannen alakohdan soveltamista. Jäsenvaltiot voivat poiketa tästä kynnysarvosta, kun kyseessä olevat tuotteet liittyvät aineellisen omaisuuden rahoittamiseen ja kun omaisuuden laillinen sekä todellinen omistajuus ei siirry asiakkaalle sopimussuhteen aikana, sillä edellytyksellä, että kynnysarvo, jonka jäsenvaltio on vahvistanut tämäntyyppiseen tuotteeseen liittyvälle liiketoimelle, riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa vai useina erillisinä suorituksina, jotka vaikuttavat olevan yhteydessä toisiinsa, ei ylitä 15 000 euroa vuodessa.

Jäsenvaltiot voivat poiketa ensimmäisen alakohdan e ja f alakohdassa vahvistetuista perusteista silloin, kun kyseessä ovat tuotteet, joiden ominaisuudet jäsenvaltioiden omat viranomaiset ovat määrittäneet yleishyödyllisiä tarkoituksia varten, joille valtio on myöntänyt erityisetuja suorien avustusten tai verohelpotusten muodossa ja joita kyseiset viranomaiset valvovat, edellyttäen, että tuotteisiin liittyvät edut voidaan realisoida ainoastaan pitkällä aikavälillä ja että ensimmäisen alakohdan d alakohdan soveltamista varten määritetyt kynnysarvot ovat riittävän alhaiset. Kynnysarvo voidaan tarvittaessa vahvistaa vuotuisena enimmäismääränä.

4.   Arvioidessaan, onko 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen asiakkaisiin tai tuotteisiin ja liiketoimiin liittyvä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski alhainen, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota näiden asiakkaiden kaikkiin toimiin ja kaikentyyppisiin tuotteisiin ja liiketoimiin, joiden luonteen vuoksi voidaan pitää erityisen todennäköisenä sitä, että niitä käytetään tai väärinkäytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Jäsenvaltiot eivät saa pitää 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen asiakkaiden tai tuotteiden ja liiketoimien osalta rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskiä alhaisena, jos saatavilla on tietoja, jotka osoittavat, että rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski ei ehkä ole alhainen.

4 artikla

Satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitettu rahoitustoiminta

1.   Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa jäsenvaltiot voivat katsoa, että mainitun direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisalaan eivät kuulu rahoitustoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka täyttävät kaikki seuraavat perusteet:

a)

rahoitustoiminta on rajallista absoluuttisina lukuina;

b)

rahoitustoiminta on rajallista liiketoimien perusteella;

c)

rahoitustoiminta ei ole pääasiallista toimintaa;

d)

rahoitustoiminta on oheistoimintaa, joka suoraan liittyy pääasialliseen toimintaan;

e)

pääasiallinen toiminta ei ole direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 1 kohdassa mainittua toimintaa, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan e alakohdassa tarkoitettu toiminta;

f)

rahoitustoimintaa tarjotaan ainoastaan pääasiallisen toiminnan asiakkaille eikä sitä yleisesti tarjota yleisölle.

Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa rahoitustoiminnan kokonaisliikevaihto ei saa ylittää riittävän alhaalle asetettua kynnysarvoa. Kyseinen kynnysarvo vahvistetaan kansallisella tasolla rahoitustoiminnan tyypin mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on sovellettava enimmäismäärää asiakasta ja yksittäistä liiketointa kohti, riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa vai useina erillisinä suorituksina, jotka vaikuttavat olevan yhteydessä toisiinsa. Kyseinen enimmäismäärä on vahvistettava kansallisella tasolla rahoitustoiminnan tyypin mukaisesti. Se on asetettava riittävän alhaiseksi sen varmistamiseksi, että kyseessä olevat liiketoimet ovat epäkäytännöllinen tai tehoton menetelmä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta varten eikä se saa ylittää 1 000 euroa.

Ensimmäisen alakohdan c alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on edellytettävä, että rahoitustoiminnan liikevaihto ei ylitä viittä prosenttia kyseessä olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kokonaisliikevaihdosta.

2.   Arvioidessaan rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskiä sovellettaessa direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 2 kohtaa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkeen sellaiseen rahoitustoimintaan, jonka luonteen vuoksi voidaan pitää erityisen todennäköisenä, että sitä käytetään tai väärinkäytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Jäsenvaltiot eivät saa pitää 1 kohdassa tarkoitetun rahoitustoiminnan osalta rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskiä alhaisena, jos saatavilla on tietoja, jotka osoittavat, että rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski ei ehkä ole alhainen.

3.   Kaikissa direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisissa päätöksissä on esitettävä perusteet sen tekemiselle. Jäsenvaltioiden on säädettävä mahdollisuudesta kumota päätös, jos olosuhteet muuttuvat.

4.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava riskeihin perustuvat seurantatoimet tai toteutettava muut riittävät toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät mahdolliset rahanpesijät tai terrorismin rahoittajat väärinkäytä direktiivin 2005/60/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyihin päätöksiin perustuvia vapautuksia.

5 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

(2)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/379/EY (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 21).

(3)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 674/2006 (EUVL L 116, 29.4.2006, s. 58).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä huhtikuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti välttämättömiin käyttötarkoituksiin sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamisesta yhteisössä vuonna 2006

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1483)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, sloveenin-, suomen-, tanskan- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/540/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisössä on jo luovuttu kloorifluorihiilivetyjen, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin, osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen ja bromikloorimetaanin tuotannosta ja käytöstä.

(2)

Komission on kuitenkin joka vuosi päätettävä näiden valvottavien aineiden välttämättömistä käyttötarkoituksista, sallituista käyttömääristä sekä yrityksistä, jotka voivat käyttää aineita.

(3)

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan, jäljempänä ’Montrealin pöytäkirja’, osapuolten päätöksessä IV/25 määrätään perusteista, joita komissio käyttää määrittäessään välttämättömiä käyttötarkoituksia ja salliessaan sellaisen tuotannon ja kulutuksen, joka on tarpeen valvottavien aineiden välttämättömiin käyttötarkoituksiin kunkin osapuolen osalta.

(4)

Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätöksessä XV/8 sallitaan tuotanto ja kulutus, joka on tarpeen Montrealin pöytäkirjan liitteissä A, B ja C mainittujen valvottavien aineiden (ryhmissä II ja III lueteltujen aineiden) välttämättömiin laboratorio- ja analyysikäyttötarkoituksiin, jotka on lueteltu osapuolten seitsemättä kokousta koskevan kertomuksen liitteessä IV, ellei osapuolten kuudetta kokousta koskevan kertomuksen liitteessä II ja Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätöksissä VII/11, XI/15 ja XV/5 asetetuista edellytyksistä muuta johdu. Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätöksessä XVII/10 sallitaan tuotanto ja kulutus, joka on tarpeen Montrealin pöytäkirjan liitteessä E mainitun valvottavan aineen (metyylibromidi) laboratorio- ja analyysikäyttötarkoituksiin.

(5)

Kaikki jäsenvaltiot ovat kloorifluorihiilivetyjä sisältämättömien inhalaatiosumutteiden käyttöön siirtymistä edistäviä toimenpiteitä koskevassa Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätöksessä XII/2 olevan 3 kohdan mukaisesti ilmoittaneet (2) Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, etteivät kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet) ole enää välttämättömiä salbutamolia sisältävien, Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa.

Alankomaat, Belgia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Saksa, Slovakian tasavalta, Slovenia, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro ovat ilmoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavina aineina lyhytvaikutteisia bronkodilatoivia beeta-agonisteja: terbutaliinia (3), fenoterolia, orsiprenaliinia, reproterolia, karbuterolia, heksoprenaliinia, pirbuterolia, klenbuterolia, bitolterolia tai prokaterolia.

Alankomaat, Belgia, Latvia, Ruotsi, Saksa, Slovakian tasavalta, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro ovat ilmoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavina aineina inhaloitavia steroideja: beklometasonia, deksametasonia, flunisolidia, flutikasonia, budesonidia (4) tai triamsinolonia.

Espanja (beklometasoni, flutikasoni), Irlanti (beklometasoni, flutikasoni), Italia (beklometasoni, flutikasoni, budesonidi), Malta (flutikasoni, budesonidi), Portugali (flutikasoni, budesonidi), Ranska (beklometasoni, flutikasoni), Slovenia (beklometasoni, flutikasoni, budesonidi), Suomi (beklometasoni, flutikasoni) Tanska (beklometasoni, flutikasoni) ja Yhdistynyt kuningaskunta (flutikasoni) ovat ilmoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavina aineina kunkin maan jäljessä suluissa mainittuja inhaloitavia steroideja.

Alankomaat, Belgia, Kreikka, Latvia, Ranska, Saksa, Slovakian tasavalta, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta ja Viro ovat ilmoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavina aineina nonsteroidisia anti-inflammatorisia aineita: kromoglikaattia tai nedokromiilia.

Portugali on ilmoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavana aineena kromoglikaattia. Espanja on ilmoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavana aineena nedokromiilia.

Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Kreikka, Kypros, Latvia, Malta, Ruotsi, Saksa, Slovakian tasavalta, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavina aineina bronkodilatoivia antikolinergejä: ipratropiumbromidia tai oksitropiumbromidia.

Portugali on ilmoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavana aineena ipratropiumbromidia.

Saksa on ilmoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavina aineina pitkävaikutteisia bronkodilatoivia beeta-agonisteja: formoterolia tai salmeterolia.

Italia on ilmoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavana aineena formoterolia.

Alankomaat ja Saksa ovat ilmoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmalle, ettei CFC-yhdisteiden käyttöä katsota välttämättömäksi sellaisten Euroopan yhteisön markkinoille saatettavien inhalaatiosumutteiden valmistuksessa, jotka sisältävät vaikuttavien aineiden yhdistelmiä.

Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 4 kohdan i alakohdan b alakohdassa kielletään CFC-yhdisteiden käyttö ja markkinoille saattaminen, jollei tätä katsota välttämättömäksi asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa määritellyissä olosuhteissa. Päätökset, joiden mukaan CFC-yhdisteiden käyttö ei ole välttämätöntä, ovat sen vuoksi vähentäneet CFC-yhdisteiden kysyntää Euroopan yhteisön markkinoille saatettavia inhalaatiosumutteita varten. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 6 kohdalla kielletään CFC-inhalaatiosumutteiden tuonti ja markkinoille saattaminen, jollei näiden tuotteiden sisältämiä CFC-yhdisteitä katsota välttämättömiksi asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa määritellyissä olosuhteissa.

(6)

Komissio julkaisi 8 päivänä heinäkuuta 2005 ilmoituksen (5) niille 25 jäsenvaltion yrityksille, jotka hakevat komissiolta lupaa käyttää valvottavia aineita välttämättömiin käyttötarkoituksiin yhteisössä vuonna 2006, ja komissio on tämän johdosta saanut ilmoituksia valvottavien aineiden aiotusta välttämättömästä käytöstä vuonna 2006.

(7)

Jotta voitaisiin varmistaa, että asianomaiset yritykset ja toiminnanharjoittajat voivat jatkossakin soveltaa lupajärjestelmää ajallaan, on aiheellista, että tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2037/2000 18 artiklan 1 kohdalla perustetun hallintokomitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä I lueteltujen valvottavien aineiden (kloorifluorihiilivedyt 11, 12, 113, 114 ja 115) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää välttämättömiin lääketieteellisiin tarkoituksiin Euroopan yhteisössä, on 539 000,00 ODP (6) -kiloa.

2.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä I lueteltujen valvottujen aineiden (kloorifluorihiilivedyt 11, 12, 113, 114 ja 115) ja ryhmässä II lueteltujen valvottujen aineiden (muut täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää välttämättömiin laboratoriotarkoituksiin yhteisössä, on 256 761,86 ODP-kiloa.

3.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä III lueteltujen valvottavien aineiden (halonit) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää välttämättömiin laboratoriotarkoituksiin yhteisössä, on 482,70 ODP-kiloa.

4.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä IV lueteltujen valvottavien aineiden (hiilitetrakloridi) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää välttämättömiin laboratoriotarkoituksiin yhteisössä, on 149 641,536 ODP-kiloa.

5.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä V lueteltujen valvottavien aineiden (1,1,1-trikloorietaani) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää välttämättömiin laboratoriotarkoituksiin yhteisössä, on 754,00 ODP-kiloa.

6.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä VI lueteltujen valvottavien aineiden (metyylibromidi) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin yhteisössä, on 300,00 ODP-kiloa.

7.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä VII lueteltujen valvottavien aineiden (osittain halogenoidut bromifluorihiilivedyt) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää välttämättömiin laboratoriotarkoituksiin yhteisössä, on 4,49 ODP-kiloa.

8.   Asetuksella (EY) N:o 2037/2000 säännelty ryhmässä IX lueteltujen valvottavien aineiden (bromikloorimetaani) määrä, jonka vuonna 2006 saa käyttää välttämättömiin laboratoriotarkoituksiin yhteisössä, on 13,308 ODP-kiloa.

2 artikla

Liitteessä I mainittuja kloorifluorihiilivetyjä sisältäviä inhalaatiosumutteita ei saa saattaa markkinoille maissa, joissa toimivaltainen viranomainen on päättänyt, etteivät kloorifluorihiilivetyjä sisältävät inhalaatiosumutteet ole välttämättömiä kyseisillä markkinoilla.

3 artikla

Seuraavia sääntöjä sovelletaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana:

1)

Kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 kiintiöt välttämätöntä lääketieteellistä käyttöä varten myönnetään liitteessä II luetelluille yrityksille.

2)

Kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 ja muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöt välttämätöntä laboratoriokäyttöä varten myönnetään liitteessä III luetelluille yrityksille.

3)

Halonien kiintiöt välttämätöntä laboratoriokäyttöä varten myönnetään liitteessä IV luetelluille yrityksille.

4)

Hiilitetrakloridin kiintiöt välttämätöntä laboratoriokäyttöä varten myönnetään liitteessä V luetelluille yrityksille.

5)

1,1,1-trikloorietaanin kiintiöt välttämätöntä laboratoriokäyttöä varten myönnetään liitteessä VI luetelluille yrityksille.

6)

Metyylibromidin kiintiöt kriittistä laboratorio- ja analyysikäyttöä varten myönnetään liitteessä VII luetelluille yrityksille.

7)

Osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen kiintiöt välttämätöntä laboratoriokäyttöä varten myönnetään liitteessä VIII luetelluille yrityksille.

8)

Bromikloorimetaanin kiintiöt välttämätöntä laboratoriokäyttöä varten myönnetään liitteessä IX luetelluille yrityksille.

9)

Kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin, osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen ja bromikloorimetaanin tuontikiintiöt ovat liitteen X mukaiset.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Ranskan Boehringer Ingelheim puolesta

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 29/2006 (EUVL L 6, 11.1.2006, s. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Lukuun ottamatta Tanskaa.

(4)  Lukuun ottamatta Ruotsia.

(5)  EUVL C 168, 8.7.2005, s. 20.

(6)  Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin.


LIITE I

Kloorifluorihiilivetyjä sisältämättömien inhalaatiosumutteiden käyttöön siirtymistä edistäviä toimenpiteitä koskevassa Montrealin pöytäkirjan osapuolten kahdennentoista kokouksen päätöksessä XII/2 olevan 3 kohdan mukaisesti seuraavat maat ovat päättäneet, että koska käytössä on soveltuvia inhalaatiosumutteita, jotka eivät sisällä CFC-yhdisteitä, CFC-yhdisteet eivät enää ole pöytäkirjan mukaisesti ”välttämättömiä” seuraavien vaikuttavien aineiden yhteydessä:

Taulukko 1

Maa

Lyhytvaikutteiset bronkodilatoivat beeta-agonistit

Salbutamoli

Terbutaliini

Fenoteroli

Orsiprenaliini

Reproteroli

Karbuteroli

Heksoprenaliini

Pirbuteroli

Klenbuteroli

Bitolteroli

Prokateroli

Itävalta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kypros

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tšekin tasavalta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tanska

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Viro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suomi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kreikka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unkari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlanti

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liettua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alankomaat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Puola

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovakian tasav.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Espanja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruotsi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Taulukko 2

Maa

Inhaloitavat steroidit

Beklometasoni

Deksametasoni

Flunisolidi

Flutikasoni

Budesonidi

Triamkinoloni

Itävalta

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

X

X

X

X

Kypros

 

 

 

 

 

 

Tšekin tasav.

X

X

X

X

X

X

Tanska

X

 

 

X

 

 

Viro

X

X

X

X

X

X

Suomi

X

 

 

X

 

 

Ranska

X

 

 

X

 

 

Saksa

X

X

X

X

X

X

Kreikka

 

 

 

 

 

 

Unkari

X

X

X

X

X

X

Irlanti

X

 

 

X

 

 

Italia

X

 

 

X

X

 

Latvia

X

X

X

X

X

X

Liettua

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Puola

 

 

 

 

 

 

Portugali

 

 

 

X

X

 

Alankomaat

X

X

X

X

X

X

Norja

 

 

 

 

 

 

Slovakian tasav.

X

X

X

X

X

X

Slovenia

X

X

X

X

X

X

Espanja

X

 

 

X

 

 

Ruotsi

X

X

X

X

 

X

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

 

X

 

 

Lähde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Taulukko 3

Maa

Nonsteroidiset anti-inflammatoriset aineet

Kromoglikaatti

Nedokromiili

 

 

 

 

Itävalta

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Kypros

 

 

 

 

 

 

Tšekin tasav.

X

X

 

 

 

 

Tanska

X

X

 

 

 

 

Viro

X

X

 

 

 

 

Suomi

X

X

 

 

 

 

Ranska

X

X

 

 

 

 

Saksa

X

X

 

 

 

 

Kreikka

X

X

 

 

 

 

Unkari

 

 

 

 

 

 

Irlanti

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

Latvia

X

X

 

 

 

 

Liettua

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Puola

 

 

 

 

 

 

Portugali

X

 

 

 

 

 

Alankomaat

X

X

 

 

 

 

Norja

 

 

 

 

 

 

Slovakian tasav.

X

X

 

 

 

 

Slovenia

X

X

 

 

 

 

Espanja

 

X

 

 

 

 

Ruotsi

 

 

 

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

 

 

 

 

Lähde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Taulukko 4

Maa

Bronkodilatoivat antikolinergit

Ipratropium-bromidi

Oksitropiumbromidi

 

 

 

 

Itävalta

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Kypros

X

X

 

 

 

 

Tšekin tasav.

X

X

 

 

 

 

Tanska

X

X

 

 

 

 

Viro

X

X

 

 

 

 

Suomi

X

X

 

 

 

 

Ranska

 

 

 

 

 

 

Saksa

X

X

 

 

 

 

Kreikka

X

X

 

 

 

 

Unkari

X

X

 

 

 

 

Irlanti

X

X

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

Latvia

 

 

 

 

 

 

Liettua

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Alankomaat

X

X

 

 

 

 

Puola

 

 

 

 

 

 

Portugali

X

 

 

 

 

 

Norja

 

 

 

 

 

 

Slovakian tasav.

X

X

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

Espanja

X

X

 

 

 

 

Ruotsi

X

X

 

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

X

X

 

 

 

 

Lähde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Taulukko 5

Maa

Pitkävaikutteiset bronkodilatoivat beeta-agonistit

Formoteroli

Salmeteroli

 

 

 

 

Itävalta

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Kypros

 

 

 

 

 

 

Tšekin tasav.

 

 

 

 

 

 

Tanska

 

 

 

 

 

 

Viro

 

 

 

 

 

 

Suomi

 

 

 

 

 

 

Ranska

 

 

 

 

 

 

Saksa

X

X

 

 

 

 

Kreikka

 

 

 

 

 

 

Unkari

 

 

 

 

 

 

Irlanti

 

 

 

 

 

 

Italia

X

 

 

 

 

 

Latvia

 

 

 

 

 

 

Liettua

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Alankomaat

 

 

 

 

 

 

Puola

 

 

 

 

 

 

Portugali

 

 

 

 

 

 

Norja

 

 

 

 

 

 

Slovakian tasav.

 

 

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

Espanja

 

 

 

 

 

 

Ruotsi

 

 

 

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

 

 

 

 

Lähde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Taulukko 6

Maa

Samassa inhalaatiosumutteessa olevat vaikuttavien aineiden yhdistelmät

Itävalta

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Kypros

 

 

 

 

 

 

Tšekin tasav.

 

 

 

 

 

 

Tanska

 

 

 

 

 

 

Viro

 

 

 

 

 

 

Suomi

 

 

 

 

 

 

Ranska

 

 

 

 

 

 

Saksa

X

 

 

 

 

 

Kreikka

 

 

 

 

 

 

Unkari

 

 

 

 

 

 

Irlanti

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

Latvia

 

 

 

 

 

 

Liettua

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Alankomaat

 

 

 

 

 

 

Puola

 

 

 

 

 

 

Portugali

 

 

 

 

 

 

Norja

 

 

 

 

 

 

Slovakian tasav.

 

 

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

Espanja

 

 

 

 

 

 

Ruotsi

 

 

 

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

 

 

 

 

Lähde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


LIITE II

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT LÄÄKETIETEELLISET KÄYTTÖTARKOITUKSET

Ryhmässä I lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää astman ja muiden pitkäaikaisten ahtauttavien keuhkosairauksien hoitoon tarkoitetuissa inhalaatiosumutteissa, myönnetään seuraaville yrityksille:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) Ranskan Boehringer Ingelheimin puolesta

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


LIITE III

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT LABORATORIOTARKOITUKSET

Ryhmissä I ja II lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, myönnetään seuraaville yrityksille:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


LIITE IV

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT LABORATORIOTARKOITUKSET

Ryhmässä III lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, myönnetään seuraaville yrityksille:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


LIITE V

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT LABORATORIOTARKOITUKSET

Ryhmässä IV lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, myönnetään seuraaville yrityksille:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


LIITE VI

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT LABORATORIOTARKOITUKSET

Ryhmässä V lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, myönnetään seuraaville yrityksille:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


LIITE VII

KRIITTISET LABORATORIO- JA ANALYYSITARKOITUKSET

Ryhmässä VI lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää kriittisiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, myönnetään seuraaville yrityksille:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


LIITE VIII

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT LABORATORIOTARKOITUKSET

Ryhmässä VII lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, myönnetään seuraaville yrityksille:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


LIITE IX

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT LABORATORIOTARKOITUKSET

Ryhmässä IX lueteltujen valvottavien aineiden kiintiöt, jotka voidaan käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, myönnetään seuraaville yrityksille:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


LIITE X

[Tätä liitettä ei julkaista, koska se sisältää luottamuksellista kaupallista tietoa.]


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/50


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä heinäkuuta 2006,

niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita toimitettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen 2005/769/EY liitteen korvaamisesta

(2006/541/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita toimitettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja 3 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn päätöksen kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä 2005/769/EY (2) komissio vahvisti säännöt, joita sovelletaan niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti toimitettavaksi.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 2110/2005 säädetään yhteisön ulkoisen avun sidonnaisuuksien purkamisesta ja muutetaan asetus (EY) N:o 1292/96 ostettaviin tavaroihin sovellettavien alkuperäsääntöjen ja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumista koskevien kansallisuussääntöjen osalta.

(3)

Paikallisesti ja alueellisesti tehtävien hankintojen suosimiseksi olisi tehtävä selväksi, että ainoastaan yhteisön markkinoilta ostettujen tavaroiden on täytettävä yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden ominaisuuksista (3) ja pakkauksista (4) annetuissa komission tiedonannoissa esitetyt vaatimukset, kun taas paikallis- tai aluemarkkinoilta ostettujen tavaroiden on täytettävä joko paikalliset standardit tai niiden puuttuessa kansainvälisesti tunnustetut standardit.

(4)

Avun sidonnaisuuksien purkaminen edellyttää toimitusehtojen löyhentämistä entisestään, ja tästä syystä onkin aiheellista säätää, että toimitusehdot valtiosta riippumattomien järjestöjen julkaisemissa tarjouspyynnöissä ja niiden tekemissä hankintasopimuksissa, jotka koskevat elintarvikeapuna toimitettavia tuotteita, on määritelty Kansainvälisen kauppakamarin laatimien kansainvälisten toimitusehtojen (Incoterms) (5) viimeisimmän laitoksen mukaisesti.

(5)

Tästä syystä on aiheellista säätää tavaroiden ja toimitusten tarkastamisesta kansainvälisesti tunnustetun valvojan toimesta.

(6)

Tämän vuoksi päätös 2005/769/EY olisi muutettava.

(7)

Tästä toimenpiteestä ilmoitetaan elintarvikeapua ja -turvaa käsittelevälle komitealle asetuksen (EY) N:o 1292/96 29 artiklan mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/769/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Louis MICHEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2110/2005 (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1).

(2)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 24.

(3)  EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1.

(4)  EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


LIITE

”LIITE

Yhteisön apua saavan valtiosta riippumattoman järjestön on noudatettava seuraavia sääntöjä yhteisön elintarvikeapuna asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti toimitettavien tuotteiden ostamisessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoa koskevia mahdollisia lisävaatimuksia, jotka sisältyvät edunsaajan kanssa elintarvikeapupolitiikan täytäntöönpanosta tehtyyn sopimukseen.

1.   TAVAROIDEN OSTOPAIKKA

Tavaratoimituksen ehdoista riippuen tuotteet on ostettava avunsaajamaasta tai asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä luetellusta kehitysmaasta, joka mahdollisuuksien mukaan sijaitsee samalla maantieteellisellä alueella kuin avunsaajamaa, tai Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta.

Hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä on määritettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (1) vahvistettujen alkuperäsääntöjen ja niitä koskevien poikkeusten mukaisesti.

Poikkeusoloissa ja asetuksen (EY) N:o 1292/96 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti komissio voi antaa luvan tuotteiden ostamiseen muun kuin asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä luetellun maan tai Euroopan yhteisön jäsenvaltion markkinoilta.

2.   TUOTTEIDEN OMINAISUUDET

Tuotteiden on vastattava mahdollisimman hyvin avunsaajaväestön ravintotottumuksia. Tästä syystä olisi mahdollisuuksien mukaan suosittava ostoja kohdemaasta tai sen naapurimaasta.

Tuotteiden ominaisuuksien ja pakkausten on täytettävä alkuperämaan ja/tai kohdemaan lainsäädännössä vahvistetut laatuvaatimukset sen mukaan, kumman maan laatuvaatimukset ovat tiukemmat. Jos kansallista lainsäädäntöä asiasta ei ole, on mahdollisuuksien mukaan noudatettava kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, kuten Codex Alimentarius -säännöstöä.

Jos tuotteet ostetaan Euroopan yhteisöstä, niiden ominaisuuksien on oltava yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden ominaisuuksista annetussa komission tiedonannossa (2) esitettyjen vaatimusten mukaisia. Lisäksi pakkausten on oltava yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden pakkauksista annetussa komission tiedonannossa (3) esitettyjen vaatimusten mukaisia.

3.   KANSALLISUUTTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tarjouspyyntömenettelyihin osallistumista koskevat säännöt on määritettävä asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 vahvistettujen kelpoisuussääntöjen ja niitä koskevien poikkeusten mukaisesti.

Tarjoajan on oltava laillisesti rekisteröitynyt ja pyydettäessä voitava todistaa se.

4.   PERUSTEET EVÄTÄ OIKEUS OSALLISTUA HANKINTAMENETTELYIHIN JA -SOPIMUKSIIN

4.1   Perusteet evätä oikeus osallistua hankintamenettelyyn

Hankintamenettelyyn ei voi osallistua tarjoaja, joka

a)

on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen;

b)

on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla;

c)

on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka edunsaaja voi näyttää toteen;

d)

on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai avunsaajamaassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan;

e)

on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestössä toimimisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja;

f)

on osallistunut johonkin toiseen yhteisöjen talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai avustuksen myöntämismenettelyyn ja jonka on mainittuun menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan.

Tarjoajan on osoitettava, että mikään edellä esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

4.2   Perusteet evätä oikeus osallistua hankintasopimukseen

Sopimusta ei tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka hankintamenettelyn yhteydessä

a)

on jäävi;

b)

on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edunsaajalle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.

5.   TEKOMENETTELYT

5.1   Yleiset säännökset

Valtiosta riippumattoman järjestön on aloitettava avoin kansainvälinen tarjouspyyntömenettely sellaisista tavaranhankintasopimuksista, joiden arvo on vähintään 150 000 euroa. Valtiosta riippumattoman järjestön on julkaistava ilmoitus avoimesta kansainvälisestä tarjouspyynnöstä kaikissa soveltuvissa tiedotusvälineissä, erityisesti järjestön omilla Internet-sivuilla, kansainvälisessä lehdistössä ja sen maan, jossa toimi toteutetaan, kansallisessa lehdistössä tai muissa erityisjulkaisuissa.

Tavaranhankintasopimukset, joiden arvo on vähintään 30 000 mutta alle 150 000 euroa, on tehtävä avoimen paikallisesti toteutettavan tarjouspyyntömenettelyn mukaisesti. Tällöin tarjouspyyntöilmoitus on julkaistava kaikissa soveltuvissa tiedotusvälineissä mutta ainoastaan siinä maassa, jossa toimi toteutetaan. Ilmoituksessa on kuitenkin tarjottava muille hakukelpoisille tavarantoimittajille samat mahdollisuudet kuin paikallisille yrityksille.

Tavaranhankintasopimukset, joiden arvo on alle 30 000 euroa, on tehtävä kilpailuun perustuvan neuvottelumenettelyn, josta ei julkaista ilmoitusta, mukaisesti; menettelyssä valtiosta riippumaton järjestö neuvottelee vähintään kolmen valitsemansa tavarantoimittajan kanssa ja sopii ehdoista niistä yhden tai useamman kanssa.

Tavaranhankintasopimukset, joiden arvo on alle 5 000 euroa, voidaan tehdä yhden ainoan tarjouksen perusteella neuvottelumenettelyä noudattaen.

Tarjousten vastaanottamisen ja osallistumispyyntöjen määräaikojen on oltava riittävän pitkät, jotta asianomaisilla osapuolilla on kohtuullisesti aikaa valmistella ja tehdä tarjouksensa.

Jos valtiosta riippumaton järjestö käyttää palvelun tarjoajana keskushankintatoimistoa (central buying office) liitteen IV (Procurement by grant beneficiaries in the context of European Community external actions) kohdan 8.4 mukaisesti, se noudattaa toimiston valinnassa kyseisen liitteen kohdissa 4.1 ja 4.2 vahvistettuja, palvelusopimuksia koskevia menettelyjä. Keskushankintatoimiston on noudatettava tässä päätöksessä ja sen liitteessä vahvistettuja sääntöjä ja ehtoja elintarvikeapuna toimitettavia tuotteita hankkiessaan.

5.2   Yhteen tarjoukseen perustuva neuvottelumenettely

Edunsaaja voi käyttää yhteen tarjoukseen perustuvaa neuvottelumenettelyä seuraavissa tapauksissa:

a)

äärimmäisessä kiireessä, jonka aiheuttaneita tapahtumia edunsaaja ei ole voinut ennakoida ja joka ei millään tavalla johdu edunsaajasta, jolloin kohdassa 5.1 tarkoitettujen menettelyjen määräaikoja ei voida noudattaa. Äärimmäisen kiireen perustelemiseksi käytetyt syyt eivät saa missään olosuhteissa johtua edunsaajasta.

Toimien, jotka toteutetaan komission kriisitilanteeksi luokittelemassa tilanteessa, katsotaan täyttävän äärimmäisen kiireen perusteet. Komissio ilmoittaa edunsaajalle, mikäli kyseessä on kriisitilanne ja milloin se päättyy;

b)

alkuperäiseltä toimittajalta tilataan lisätoimituksia joko tavanomaisten toimitusten tai laitteistojen korvaamiseksi osittain tai aiempien toimitusten tai laitteistojen laajentamiseksi, jos edunsaaja joutuisi toimittajan vaihtumisen vuoksi hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan poikkeavaa materiaalia, mikä johtaisi yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin teknisiin vaikeuksiin käytössä ja kunnossapidossa;

c)

tarjouspyyntö ei ole tuottanut tulosta, toisin sanoen yhtään laadulliset ja/tai taloudelliset kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta ei ole tehty. Tällaisissa tapauksissa edunsaaja voi tarjouspyynnön peruutettuaan neuvotella yhden tai useamman tarjoajan kanssa, jotka se valitsee tarjouspyyntömenettelyyn osallistuneiden tarjoajien joukosta edellyttäen, että tarjouspyyntömenettelyn alkuperäisiä ehtoja ei olennaisesti muuteta;

d)

kun hankintasopimus tehdään sellaisen yhteisön kanssa, jolla on lakisääteinen tai käytännössä vallitseva monopoli, jolloin sopimuksen tekemistä koskevaan päätökseen on liitettävä asianmukaiset perustelut;

e)

suoraa sopimusmenettelyä voidaan käyttää, kun se on perusteltua toimituksen eritysluonteen vuoksi ja erityisesti, jos kyseessä on kokeellinen toimitus.

5.3   Tarjouksen tekemistä koskevat ehdot

Tarjouspyyntöilmoituksessa on yksilöitävä, missä muodossa ja mihin mennessä tarjous on tehtävä.

Arviointikomitean on arvioitava ja asetettava paremmuusjärjestykseen kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset täyttävät osallistumishakemukset ja tarjoukset etukäteen ilmoitettujen hylkäämis-, valinta- ja ratkaisuperusteiden mukaisesti. Jäseniä arviointikomiteassa on oltava pariton määrä, vähintään kolme, ja komitealla on oltava tarvittavat tekniset ja hallinnolliset valmiudet antaa tarjouksista asiantunteva lausunto.

Kustakin erästä voidaan esittää vain yksi tarjous. Tarjous on pätevä vain, jos se koskee kokonaista erää. Jos erä on jaettu osiin, tarjous on esitettävä niiden keskiarvona. Jos tarjouspyyntö koskee useampien erien toimitusta, tarjousten on oltava eräkohtaisia. Tarjoajan ei tarvitse tehdä tarjousta kaikista eristä.

Tarjouksessa on mainittava

tarjoajan nimi ja osoite,

tarjouspyynnön ja erän viitenumero sekä toimen numero,

sen erän nettopaino tai se määrätty rahamäärä, jota tarjous koskee,

ehdotettu hinta nettotonnilta tuotetta toimituspaikassa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla ja siinä määritetyin ehdoin, tai tarjottavien tuotteiden nettomäärä, jos tarjouspyyntö koskee tietyn tuotteen mahdollisimman suuren määrän toimittamista määrätyllä summalla,

kuljetuskustannukset lastauspaikasta toimituspaikkaan määritetyssä toimitusvaiheessa,

toimituksen määräaika tai aikataulu.

Tarjous on pätevä ainoastaan, jos siihen on liitetty todiste tarjousvakuuden asettamisesta. Tarjousvakuuden määrä ilmaistuna maksussa käytetyssä valuutassa ja sen voimassaoloaika vahvistetaan tarjouspyyntöilmoituksessa. Vakuuden on oltava vähintään 1 prosentti tarjouksen kokonaismäärästä, ja sen on oltava voimassa vähintään yhden kuukauden.

Vakuus on asetettava valtiosta riippumattoman järjestön hyväksi jäsenvaltion tai valtiosta riippumattoman järjestön hyväksymän luottolaitoksen antamana takauksena. Vakuus on peruuttamaton, ja se on maksettava ensimmäisestä vaatimuksesta.

Jos tuotteet ostetaan elintarvikeapua saavasta maasta, valtiosta riippumaton järjestö voi tarjouspyyntöilmoituksessa määritellä vakuuden osalta muita ehtoja maan käytännön huomioon ottaen.

Vakuus vapautetaan

valtiosta riippumattoman järjestön kirjeellä tai faksilla, jos tarjousta ei ole hyväksytty, se on hylätty tai sopimusta ei ole tehty,

jos tarjoaja, joka on nimetty toimittajaksi, on asettanut toimitusvakuuden.

Vakuus pidätetään, jos toimittaja ei ole asettanut toimitusvakuutta kohtuullisessa määräajassa sopimuksen tekemisen jälkeen, ja myös silloin, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa sen jälkeen, kun se on otettu vastaan.

Tarjous hylätään, jos sitä ei ole tehty näiden säännösten mukaisesti tai jos se sisältää muita kuin tarjouspyynnössä vahvistettuja varauksia tai ehtoja.

Tarjousta ei voi muuttaa eikä peruuttaa sen jälkeen, kun se on vastaanotettu.

Tarjouskilpailu on ratkaistava sen tarjoajan hyväksi, joka on jättänyt halvimman tarjouksen, joka täyttää kaikki tarjouspyynnön ehdot, erityisesti toimitettavien tuotteiden ominaisuuksia koskevat ehdot. Jos useat tarjoajat tekevät samanaikaisesti halvimman tarjouksen, tarjouskilpailu ratkaistaan arvalla.

Kun kilpailu on ratkennut, siitä on ilmoitettava kirjeitse tai faksitse sekä valituksi tulleelle toimittajalle että niille, joiden tarjousta ei hyväksytty.

Valtiosta riippumaton järjestö voi päättää, ettei se tee sopimusta ensimmäisen eikä toisen määräajan päätyttyä varsinkin, jos tehdyt tarjoukset eivät sijoitu markkinoilla yleisesti vallitsevien hintojen vaihteluväliin. Valtiosta riippumattoman järjestön ei tarvitse perustella päätöstään. Tarjoajille on ilmoitettava sopimuksen tekemättä jättämisestä kirjallisesti kolmen työpäivän kuluessa.

6.   TOIMITTAJAN VELVOITTEET JA TOIMITUSEHDOT

Tarjouspyynnössä on eriteltävä sopimusta koskevat Incoterms-toimitusehdot, ja siihen on sisällyttävä kulloinkin sovellettavien Incoterms-ehtojen laitos. Valitun toimittajan on täytettävä tarjouspyynnössä vahvistettujen ehtojen mukaiset velvoitteensa, myös Incoterms-ehdoista ja tekemästään tarjouksesta johtuvat velvoitteet.

Jollei tarjouspyynnöstä ja sopimuksesta muuta johdu, on sovellettava toimittajan (myyjä) ja valtiosta riippumattoman järjestön (ostaja) osalta Incoterms-ehdoissa vahvistettuja velvoitteita.

Jos toimittajan edellytetään tarjouspyyntöön sisältyvissä Incoterms-ehdoissa ottavan kuljetusvakuutuksen, vakuutuksen on oltava vähintään tarjouksen suuruinen ja katettava kaikki kuljetukseen ja toimitukseen liittyvät riskit sovittuun toimitusvaiheeseen asti. Sen on katettava myös kaikki vioittuneiden tuotteiden lajitteluun, poistamiseen tai hävittämiseen liittyvät kustannukset sekä sellaisten tuotteiden uudelleenpakkaamiseen, tarkastamiseen ja analysointiin liittyvät kustannukset, joiden virheellisyys ei estä edunsaajaa hyväksymästä niitä.

Tavaroita meritse toimitettaessa ne voidaan jakaa osalähetyksiin useamman kuin yhden aluksen kuljetettaviksi ainoastaan valtiosta riippumattoman järjestön suostumuksella.

Tavaroita maitse toimitettaessa ne voidaan kuljettaa muulla kuin sopimuksessa vahvistetulla kuljetustavalla ainoastaan valtiosta riippumattoman järjestön suostumuksella.

Jos tavarantoimittaja pyytää valtiosta riippumattoman järjestön suostumusta kuljetustavan tai toimitusaikataulun muuttamiselle, valtiosta riippumattoman järjestön on asetettava suostumuksensa ehdoksi se, että tavarantoimittaja ottaa kantaakseen aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, erityisesti tarkastamisesta ja analysoinnista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Tarjouspyynnössä voidaan tarvittaessa asettaa päivämäärä, jota edeltäviä toimituksia pidetään ennenaikaisina.

Toimittajan on vastattava kaikista tuotteisiin kohdistuvista riskeistä, myös häviämisestä ja vahingoittumisesta, siihen asti, kun toimitus on suoritettu ja valvoja on todennut tämän lopullisessa vastaavuustodistuksessa (ks. kohta 7).

Jollei tarjouspyynnöstä muuta johdu, toimittajan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti edunsaajalle ja valvojalle käytettävät kuljetusvälineet, lastauspäivät, arvioitu saapumispäivä sopimuksessa ilmoitettuun toimituspaikkaan sekä kaikki tuotteiden kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneet tapahtumat.

Jollei tarjouspyynnöstä muuta johdu, toimittajan on sopimukseen sovellettavien Incoterms-ehtojen mukaisesti huolehdittava vientiluvan saamiseen liittyvistä muodollisuuksista, kuljetuksen aikaisista tullijärjestelyistä ja tuontitullausta koskevista muodollisuuksista sekä vastattava niihin liittyvistä kustannuksista.

Toimittajan on velvoitteiden täyttämiseksi asetettava toimitusvakuus kohtuullisen määräajan kuluessa tarjouskilpailun ratkaisemisesta. Tämän vakuuden, joka asetetaan maksussa käytettynä valuuttana, on oltava 5–10 prosenttia tarjouksen kokonaismäärästä. Vakuuden voimassaolo päättyy kuukauden kuluttua lopullisen toimituksen päivämäärästä. Toimitusvakuus on asetettava samalla tavalla kuin tarjousvakuus.

Toimitusvakuus vapautetaan täysimääräisenä valtiosta riippumattoman järjestön kirjeellä tai faksilla, kun toimittaja

on suorittanut toimituksen kaikkien velvoitteidensa mukaisesti, tai

on vapautettu velvoitteistaan,

tai

ei ole suorittanut toimitusta valtiosta riippumattoman järjestön hyväksymän ylivoimaisen esteen vuoksi.

7.   VALVONTA

Valtiosta riippumattoman järjestön on tehtävä sopimus niin kutsutun valvojan kanssa (valvoja on kansainvälisesti tunnustettu tarkastusyritys tai sellaisten ryhmittymä, jolla on suotavaa olla todistus elintarvikealan ISO 45004 – ISO/IEC 17020 -standardin mukaisuudesta). Heti kun sopimus on tehty, valtiosta riippumattoman järjestön on ilmoitettava toimittajalle valvojan valinnasta kirjallisesti. Tarjouspyynnössä on mainittava toimittajan velvollisuudesta ilmoittaa valvojalle kirjallisesti toimitettavien tuotteiden valmistajan, pakkaajan tai varastonpitäjän nimi ja osoite, arvioitu valmistus- tai pakkauspäivä sekä toimittajan toimituspaikalla olevan edustajan nimi.

Valvojan on vastattava toimitettavien tavaroiden laadun, määrän, pakkausten ja merkintöjen tarkastamisesta ja varmentamisesta jokaisen toimituksen osalta sekä väliaikaisten ja lopullisten vastaavuustodistusten antamisesta sopimuksessa vahvistetussa toimituspaikassa. Valvojan on tässä yhteydessä otettava huomioon tuotteiden eri ominaisuudet tämän liitteen kohdassa 2 esitetyn mukaisesti.

Valtiosta riippumattoman järjestön on huolehdittava siitä, että valvoja sitoutuu

pysymään täysin puolueettomana,

olemaan ottamatta vastaan ohjeita muilta osapuolilta kuin ostajana toimivalta valtiosta riippumattomalta järjestöltä tai sen edustajilta. Ohjeita ei saa varsinkaan ottaa vastaan toimittajalta, vastaanottajilta tai niiden edustajilta, avunantajan edustajilta tai muilta tarkastelun kohteena olevissa toimissa välittäjinä toimivilta tahoilta,

huolehtimaan siitä, että valtiosta riippumattoman järjestön kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla sille kuuluvan toiminnan ja tarkastelun kohteena olevissa toimissa osallisena olevan osapuolen kanssa mahdollisesti toteuttamansa muun toiminnan välillä ei ole eturistiriitaa.

Valvojan on toteutettava vähintään kaksi sopimusehtoihin perustuvaa ja kansainvälisten valvontastandardien mukaista tarkastusta seuraavasti:

a)

Alustava tarkastus tehdään laatuvaatimusten osalta ennen lastausta ja määrän osalta tavaroita lastattaessa. Lopullinen tarkastus tehdään toimitussopimuksessa ilmoitetussa toimituspaikassa lastin purkamisen jälkeen.

b)

Valvojan on alustavan tarkastuksen päätteeksi annettava toimittajalle väliaikainen vastaavuustodistus, tarvittaessa varustettuna varaumilla. Kuljetus lastauspaikalta voi alkaa vasta, kun väliaikainen vastaavuustodistus on annettu.

c)

Valvojan on sopimuksessa ilmoitetulla toimituspaikalla tehtävän lopullisen tarkastuksen päätteeksi annettava toimittajalle lopullinen vastaavuustodistus, josta on käytävä ilmi toimituksen loppuun saattamisen ajankohta ja toimitettu nettomäärä, tarvittaessa varustettuna varaumilla.

d)

Jos valvoja antaa lopullisen tarkastuksen sopimuksessa ilmoitetulla toimituspaikalla tehtyään perustellun varaumailmoituksen, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti toimittajalle ja ostajana toimivalle valtiosta riippumattomalle järjestölle mahdollisimman nopeasti. Toimittaja voi halutessaan esittää valvojalle ja ostajana toimivalle valtiosta riippumattomalle järjestölle vastalauseensa tarkastuksen päätelmistä kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta.

Edellä tarkoitettujen tarkastusten kustannukset veloitetaan valtiosta riippumattomalta järjestöltä, mutta yhteisön näkökulmasta ne ovat tukikelpoisia kustannuksia edellyttäen, että ne sisältyvät avustussopimuksen määrärahoihin. Toimittajan on vastattava kaikista taloudellisista seuraamuksista, jotka johtuvat tuotteiden laadullisista puutteista tai siitä, että tuotteet on toimitettu tarkastukseen myöhään.

Jos toimittaja tai edunsaaja esittää vastalauseen tarkastuksen päätelmistä, valvoja järjestää valtiosta riippumattoman järjestön luvalla toisen tarkastuksen, jossa vastalauseen sisällöstä riippuen otetaan toiset näytteet, tehdään toinen analyysi ja/tai tehdään toinen painon tai pakkausten tarkastus. Toisen tarkastuksen suorittaa toimittajan, lopullisen edunsaajan ja valvojan yhteisesti nimeämä laitos tai laboratorio.

Hävinneen osapuolen on vastattava toisen tarkastuksen kustannuksista.

Jos tarkastusten tai edellä kuvatun toisen tarkastuksen jälkeen ei anneta lopullista vastaavuustodistusta, toimittajan on korvattava tuotteet.

Toimittaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaroiden korvaamisesta ja siihen liittyvistä tarkastuksista.

Valvojan on kutsuttava kirjallisesti toimittajan ja lopullisen edunsaajan edustajat osallistumaan tarkastuksiin, erityisesti analysoitavaksi tarkoitettujen näytteiden ottamiseen. Näytteet otetaan ammattikäytännön mukaisesti. Näytteitä otettaessa valvojan on otettava kaksi lisänäytettä, jotka säilytetään sinetöityinä valtiosta riippumattoman järjestön käytettävissä mahdollista lisätarkastusta varten ja siltä varalta, että edunsaaja tai toimittaja esittää vastalauseen.

Toimittaja vastaa näytteiksi otettujen tuotteiden kustannuksista.

Tavaroiden vastaanottajan on allekirjoitettava tavarat sopimuksessa ilmoitetussa toimituspaikassa vastaanottaessaan rahtikirjan ja kirjattava siihen huomionsa tavaroiden ja niiden pakkausten kunnosta. Ostajana toimivan valtiosta riippumattoman järjestön tai sen edustajan on annettava toimittajalle haltuunottotodistus heti, kun tavarat on toimitettu sopimuksessa ilmoitetussa toimituspaikassa ja toimittaja on antanut ostajana toimivalle valtiosta riippumattomalle järjestölle valvojan antaman lopullisen vastaavuustodistuksen alkuperäiskappaleen ja proforma-laskun, josta ilmenee tavaroiden arvo sekä se, että ne luovutetaan edunsaajalle maksutta.

Sopimusehdoissa on ilmoitettava sopimuksessa ilmoitetussa toimituspaikassa toimitettavien tavaroiden painon ja/tai määrän osalta hyväksyttävät vaihteluvälit.

Toimittaja ei voi pyytää maksua sopimuksessa sovitut määrät ylittäviltä määriltä.

8.   TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

Tavarat on toimitettava jonkin seuraavassa luetelluista kansainvälisistä toimitusehdoista (Incoterms) mukaisesti:

EXW: Noudettuna lähettäjältä (… nimetystä paikasta)

FCA: vapaasti rahdinkuljettajalla (… nimetyssä lähtöpaikassa)

FAS: Vapaasti aluksen sivulla (… nimetyssä laivaussatamassa)

FOB: Vapaasti aluksessa (… nimetyssä laivaussatamassa)

CFR: Kulut ja rahti maksettuina (… nimettyyn määräsatamaan)

CIF: Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina (… nimettyyn määräsatamaan)

CPT: Kuljetus maksettuna (… nimettyyn määräpaikkaan)

CIP: Kuljetus ja vakuutus maksettuina (… nimettyyn määräpaikkaan)

DAF: Toimitettuna rajalle (… nimettyyn paikkaan)

DES: Toimitettuna aluksessa (… nimetyssä määräsatamassa)

DEQ: Toimitettuna laiturilla (… nimetyssä määräsatamassa)

DDU: Toimitettuna tullaamatta (… nimetyssä määräpaikassa)

DDP: Toimitettuna tullattuna (… nimetyssä määräpaikassa).

Ostajana toimivan valtiosta riippumattoman järjestön maksama määrä on enintään tarjouksen määrä, johon on lisätty jäljempänä esitetyt kustannukset ja josta on vähennetty jäljempänä esitetyt alennukset.

Jos tavaroiden laatu, pakkaukset tai merkinnät eivät lastauspaikassa ja tarjouksessa ilmoitetussa, sopimuksella vahvistetussa toimituspaikassa vastaa sopimusehtoja ilman, että se on estänyt väliaikaisen vastaavuustodistuksen tai haltuunottotodistuksen antamista, valtiosta riippumaton järjestö voi maksettavaa määrää laskiessaan soveltaa alennuksia.

Sopimusehdoissa on vahvistettava menettely alennusten laskemiseen siinä tapauksessa, että laatu ei vastaa vaatimuksia tai toimitus myöhästyy sopimuksessa vahvistetusta toimitusajankohdasta.

Toimittajalle maksettava nettomäärä saadaan vähentämällä sen laskuttamasta määrästä asianmukaisesti lasketut alennukset. Jos alennuksia ei voida vähentää maksusta, ne otetaan huomioon vakuutta kokonaan tai osittain perittäessä.

Valtiosta riippumaton järjestö voi korvata toimittajalle tämän kirjallisesta hakemuksesta tiettyjä sille aiheutuneita lisämenoja (esimerkiksi toimittajan tosiasiallisesti maksamat varastointi- tai vakuutuskulut mutta ei hallinnollisia kuluja), jotka valtiosta riippumaton järjestö arvioi asianmukaisten tositteiden perusteella edellyttäen, että haltuunotto- tai toimitustodistus on annettu ilman, että siihen on tehty korvattavien kustannusten luonteeseen liittymiä varaumia, ja

vastaanottajan pyynnöstä toimitusaikaa pidennetään, tai

toimituspäivän ja haltuunottotodistuksen tai lopullisen vastaavuustodistuksen antopäivän välillä on yli 30 päivän viivästys.

Maksettava määrä suoritetaan toimittajan kahtena kappaleena tekemästä hakemuksesta.

Tarjouksen koko tai jäljellä olevaa määrää koskevaan maksuhakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

haettavaa määrää koskeva lasku,

alkuperäinen haltuunottotodistus,

lopullisen vastaavuustodistuksen alkuperäkappaleen kopio, jonka toimittaja on allekirjoittanut ja todistanut oikeaksi.

Kun 50 prosenttia tarjouspyynnössä ilmoitetusta kokonaismäärästä on toimitettu, toimittaja voi esittää maksuennakkopyynnön, johon on liitetty haettavalle määrälle kirjoitettu lasku ja jäljennös väliaikaisesta vastaavuustodistuksesta.

Tarjouksen koko tai jäljellä olevaa määrää koskevat maksuhakemukset on esitettävä valtiosta riippumattomalle järjestölle sen jälkeen, kun haltuunottotodistus on annettu. Kaikki maksut on suoritettava 60 päivän kuluessa siitä, kun valtiosta riippumaton järjestö on saanut asianmukaisesti laaditun maksupyynnön. Jos maksu viivästyy perusteettomasti, on maksettava viivästyskorkoa Euroopan keskuspankin soveltaman kuukausikoron (Euroopan keskuspankin rahoitusoperaatioihin soveltama korko) mukaisesti.

9.   LOPPUSÄÄNNÖKSET

Valtiosta riippumattoman järjestön on ratkaistava, voidaanko sen, ettei toimittaja toimita tavaroita tai noudata sille kuuluvia velvoitteita, katsoa johtuvan ylivoimaisista esteistä. Valtiosta riippumattoman järjestön on vastattava tunnustamastaan ylivoimaisesta esteestä johtuvista kustannuksista. Valtiosta riippumattoman järjestön on ilmoitettava komissiolle syyt, joiden perusteella se katsoi tilanteen syyksi ylivoimaisen esteen. Ylivoimaiseen esteeseen ei kuitenkaan voida vedota, jos kyseessä on valtiosta riippumattoman järjestön itsensä ja/tai sen alihankkijoiden laiminlyönti.

Ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kustannuksia voidaan asianmukaisesti perustelluissa ja komission hyväksymissä tapauksissa pitää tukikelpoisina kustannuksina, ja ne voidaan korvata toimenpiteen määrärahoihin sisältyvistä ennakoimattomiin menoihin varatuista varoista ja niiden rajoissa.”


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.

(2)  EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1.

(3)  EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1.


4.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/59


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä elokuuta 2006,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3400)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/542/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 93/195/ETY (2) liitteessä II vahvistettujen yleisten sääntöjen mukaan rekisteröityjen hevosten takaisintuonti raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen rajoitetaan sellaisiin hevosiin, jotka ovat olleet alle 30 päivää kyseisen päätöksen liitteen I mukaiseen samaan ryhmään kuuluvassa kolmannessa maassa.

(2)

Vuonna 2006 Qatar isännöi Aasian kisojen (Asian Games) hevoskilpailuja.

(3)

Kun otetaan huomioon eläinlääkinnällisen valvonnan taso ja se, että kyseessä olevia hevosia pidetään erillään terveydentilaltaan heikommista eläimistä, tilapäisen maastaviennin kesto olisi pidennettävä alle 60 päivään. Päätöksen 93/195/ETY liitteessä VII vahvistettujen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten ja eläinlääkärintodistuksien voimassaolo olisi vastaavasti laajennettava koskemaan Aasian kisojen hevoskilpailuja, joiden suojelijana on kansainvälinen hevosurheiluliitto (International Federation for Equestrian Sports, FEI).

(4)

Päätöksen 93/195/ETY liite VII olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 93/195/ETY liitteen VII otsikko seuraavasti:

”TERVEYSTODISTUS

Endurance World Cup -kilpailuihin tai Aasian kisoihin (Asian Games) osallistuneiden rekisteröityjen hevosten takaisintuontia varten alle 60 päivää kestäneen tilapäisen maastaviennin jälkeen”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 128).

(2)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/943/EY (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 94).