ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 211

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
1. elokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1166/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1167/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, tuontilupien antamisesta jäädytetylle naudan kuvelihalle

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1168/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 1003/2005 muuttamisesta ( 1 )

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1169/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1170/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1171/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1172/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1173/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, 1 päivänä elokuuta 2006, sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1174/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1175/2006, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat)

22

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta

23

Euroopan yhteisön ja Ukrainan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

24

 

*

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1166/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 31 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1167/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

tuontilupien antamisesta jäädytetylle naudan kuvelihalle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon CN-koodin 0206 29 91 nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 3 päivänä kesäkuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 996/97 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 996/97 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa vahvistetaan 800 tonniksi sellaisen jäädytetyn kuvelihan määrä, joka voidaan tuoda yhteisöön erityisin edellytyksin ajanjaksona 2006/2007.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 996/97 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, että haettuja määriä voidaan alentaa; hakemuksissa esitetyt kokonaismäärät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Näissä olosuhteissa sekä käytettävissä olevien määrien oikeudenmukaisen jakamisen vuoksi haettuja määriä olisi alennettava suhteellisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jokaisen asetuksen (EY) N:o 996/97 8 artiklan mukaisesti esitetyn tuontilupahakemuksen osalta myönnetään 0,57372 prosenttia haetusta määrästä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 144, 4.6.1997, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1168/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 1003/2005 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2160/2003 pyritään varmistamaan asianmukaisten ja tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien osoittamiseksi ja valvomiseksi kaikissa oleellisissa tuotanto-, prosessointi- sekä jakeluvaiheissa ja etenkin alkutuotantovaiheessa, jotta voidaan vähentää niiden esiintyvyyttä ja kansanterveydelle aiheuttamia riskejä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaan yhteisön tavoite asetetaan kaikkien kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellan serotyyppien esiintyvyyden vähentämiseksi Gallus gallus -lajin munivien kanojen alkutuotantovaiheessa. Vähentäminen on tärkeää, kun otetaan huomioon tiukat toimenpiteet, joita sovelletaan tartunnan saaneisiin parviin asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti joulukuusta 2009 lähtien. Etenkin sellaisista parvista peräisin olevia munia, joiden salmonellatilannetta ei tiedetä, joiden epäillään olevan kontaminoituneita tai jotka ovat kontaminoituneita, saadaan käyttää ihmisravinnoksi ainoastaan, jos ne on käsitelty tavalla, joka takaa kaikkien kansanterveyden kannalta merkityksellisten salmonellan serotyyppien häviämisen elintarvikehygieniasta annetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään, että yhteisön tavoitteeseen on sisällyttävä numerotietoina prosenttiosuus, joka positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrästä voi enintään jäädä jäljelle, ja/tai prosenttiosuus, jolla jäljelle jäävien positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrän on vähintään vähennyttävä, enimmäismääräaika, jonka kuluessa tavoite on saavutettava, sekä niiden testauskaavojen määrittely, joita tarvitaan sen tarkistamiseksi, onko tavoite saavutettu. Lisäksi siihen on tarvittaessa sisällyttävä kansanterveydellisesti merkityksellisten serotyyppien määrittely.

(4)

Yhteisön tavoitteen asettamiseksi jäsenvaltioissa on kerätty vertailukelpoisia tietoja asianomaisten salmonellan serotyyppien esiintymisestä Gallus gallus -lajin munivissa kanoissa salmonellan esiintymistä Gallus gallus -lajin munivissa parvissa koskevasta perustasotutkimuksesta 22 päivänä syyskuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/665/EY (2) mukaisesti.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään, että kolmen vuoden siirtymäkauden aikana yhteisön määrittelemät lajin Gallus gallus munivia kanoja koskevat tavoitteet kattavat Salmonella enteritidis- ja Salmonella typhimurium -bakteerit.

(6)

Jotta voidaan tarkistaa, onko yhteisön tavoite saavutettu, parvista on toistuvasti otettava tarvittavat näytteet.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 15 artiklan mukaisesti komissio kuuli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista asettaessaan yhteisön tavoitetta lajin Gallus gallus muniville kanoille.

(8)

Vaihtoehtoisia analyysimenetelmiä on kehitetty ja validoitu sen jälkeen, kun hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta ja asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annettu komission asetus (EY) N:o 1003/2003. Lisäksi jalostusparvissa todetut salmonellakannat olisi säilytettävä tulevaa faagityypin määritystä ja mikrobilääkeherkkyyden testausta varten. Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 1003/2005 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön tavoite

1.   Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhteisön tavoite lajin Gallus gallus täysikasvuisissa munivissa kanoissa esiintyvien Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium -bakteerien vähentämiseksi on seuraava:

a)

Positiivisia tuloksia antavien täysikasvuisten munivien kanojen parvia supistetaan vuosittain vähintään

i)

10 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli alle 10 prosenttia;

ii)

20 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli 10–19 prosenttia;

iii)

30 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli 20–39 prosenttia;

iv)

40 prosenttia, jos esiintyvyys edellisenä vuonna oli 40 prosenttia tai enemmän;

tai

b)

vähennetään enimmäisprosenttiosuutta enintään 2 prosenttiin; kuitenkin jäsenvaltioissa, joissa on alle 50 parvea täysikasvuisia munivia kanoja, enintään yksi täysikasvuinen parvi saa antaa edelleen positiivisia tuloksia.

Ensimmäinen tavoite olisi saavutettava vuonna 2008 kyseisen vuoden alussa aloitetun seurannan perusteella. Arvioitaessa vuoden 2008 tavoitteen saavuttamista käytetään päätöksen 2004/665/EY 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutetun perustasotutkimuksen tuloksia kyseisessä artiklassa tarkoitettuna vertailuarvona.

2.   Testausohjelma sen tarkistamiseksi, missä määrin yhteisön tavoitteen saavuttamisessa on edistytty, on esitetty liitteessä.

Tavoitteen saavuttaminen arvioidaan kolmen peräkkäisen vuoden tulosten perusteella.

Ellei liitteessä esitetä ohjeita, komission päätöksen 2004/665/EY 5 artiklassa tarkoitetut tekniset ohjeet on katsottava suosituksiksi, jotka koskevat tämän kohdan täytäntöönpanoa kansallisissa valvontaohjelmissa.

3.   Komissio harkitsee liitteessä esitetyn testausohjelman tarkistamista asetuksen (EY) N:o 2160/2003 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valvontaohjelmasta (’kansallinen valvontaohjelma’) ensimmäisenä vuonna saadun kokemuksen perusteella.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1003/2005 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1003/2005 liitteeseen 3.4 ja 3.5 kohta seuraavasti:

”3.4   Vaihtoehtoiset menetelmät

Toiminnanharjoittajan ottamat näytteet voidaan analysoida käyttäen asetuksen (EY) N:o 882/2004 (3) 11 artiklassa säädettyä menetelmää sen sijaan, että noudatettaisiin tämän liitteen 3 kohdassa esitettyjä näytteiden valmistelua, toteamismenetelmiä ja serotyypin määritystä koskevia ohjeita, jos validointi on tehty EN/ISO 16140/2003 -standardin mukaisesti.

3.5   Kantojen varastointi

Ainakin virallisten tarkastusten yhteydessä eristetyt kannat on varastoitava myöhempää faagityypitysta tai mikrobilääkeherkkyyden testausta varten käyttäen tavanomaisia kantakokoelmaan tallettamisen menetelmiä, joilla on varmistettava, että kannat pysyvät muuttumattomina vähintään 2 vuoden ajan.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1003/2005 (EUVL L 170, 1.7.2005, s. 12).

(2)  EUVL L 303, 30.9.2004, s. 30.

(3)  EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.”


LIITE

Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu testausohjelma sen varmentamiseksi, onko lajin Gallus gallus täysikasvuisissa munivissa kanoissa esiintyvien Salmonella enteritidis- ja Salmonella typhimurium -bakteerien vähentämistä koskeva yhteisön tavoite saavutettu

1.   OTANTA

Otannan on katettava kaikki asetuksen (EY) N:o 2160/2003 1 artiklassa tarkoitetut täysikasvuisten Gallus gallus -lajin munivien kanojen parvet (’munivat parvet’).

2.   MUNIVIEN PARVIEN SEURANTA

2.1   Näytteenottotiheys ja näytteenottotyypit

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava munivista parvista näytteet elintarvikealan toimijan (’toiminnanharjoittaja’) aloitteesta.

Toiminnanharjoittajan aloitteesta suoritettavan näytteenoton on tapahduttava vähintään joka 15. viikko. Ensimmäiset näytteet on otettava lintujen ollessa 24-viikkoisia (kahden viikon poikkeama sallitaan).

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava näytteet vähintään

a)

yhdestä parvesta vuosittain jokaisella vähintään 1 000 linnun tilalla;

b)

24 viikon ikäisistä (kahden viikon poikkeama sallitaan) munivista parvista, jos salmonellaa on todettu edeltävästä parvesta samoissa tiloissa;

c)

aina, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/99/EY (1) 8 artiklan mukaisen elintarvikeperäisten tautitapausten epidemiologisen tutkimisen tuloksena epäillään Salmonella enteritidis- tai Salmonella typhimurium -tartuntaa;

d)

tilan kaikista muista munivista parvista, jos jostakin tilan parvesta on löytynyt Salmonella enteritidis- tai Salmonella typhimurium -tartunta;

e)

tapauksissa, joissa toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen suorittama näytteenotto voi korvata yhden näytteenoton, joka tehdään toiminnanharjoittajan aloitteesta.

2.2   Näytteenottomenettely

Jotta määritys olisi mahdollisimman herkkää, vähimmäisvaatimukset sekä ulosteesta että tuotantoympäristöstä otettavalle näytteenotolle esitetään a ja b alakohdassa:

a)

Häkkikanaloissa otetaan luonnollisesti sekoittuneesta ulosteesta kaksi 150 gramman näytettä kaikilta hihnoilta tai raapoilta sen jälkeen, kun lannanpoistojärjestelmää on käytetty. Häkkikanaloissa, joissa ei ole raappoja eikä hihnoja, otetaan kuitenkin kaksi 150 gramman tuoreulostesekanäytettä 60:sta eri paikasta häkkien alapuolisesta lantakaivojärjestelmästä.

b)

Lattia- tai laidunkanaloissa otetaan kaksi paria tossu- tai sukkanäytteitä vaihtamatta päällyskenkiä tossunäytteiden välillä.

Toimivaltaisen viranomaisen ottaessa näytteitä kerätään runsaista pölypesäkkeistä koko kanalassa 250 millilitraa näytettä, joka sisältää vähintään 100 grammaa pölyä. Ellei pölyä ole riittävästi, otetaan luonnollisesti sekoittuneesta ulosteesta 150 gramman lisänäyte tai ylimääräinen pari tossu- tai sukkanäytteitä.

Jos näytteenotto tapahtuu 2.1 kohdan b, c ja d alakohdassa esitetyllä tavalla, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava tarvittavilla lisätesteillä, että mikrobilääkkeiden käyttö ei vaikuta parvia koskevien salmonellatutkimusten tuloksiin.

Jos testissä ei havaita Salmonella enteritidis- eikä Salmonella typhimurium -bakteeria, mutta sitä vastoin mikrobilääkkeitä tai bakteerikasvun estävää vaikutusta, parvi luetaan tartunnan saaneiden munivien parvien joukkoon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön tavoitteen yhteydessä.

3.   NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN

3.1   Näytteiden kuljetus ja valmistelu

Näytteet on lähetettävä keräämispäivänä pikapostina tai kuriiripostina asetuksen (EY) N:o 2160/2003 11 artiklassa säädettyihin laboratorioihin. Laboratoriossa näytteitä on säilytettävä kylmässä tutkimukseen saakka, ja ne on tutkittava 48 tunnin kuluessa niiden vastaanotosta.

3.1.1   Tossunäytteet

a)

Avataan varovaisesti kahdesta tossuparista (tai ”sukista”) koostuva näyte siten, ettei tossuihin takertunut ulostemateriaali irtoa, kootaan näyte ja pannaan 225 millilitraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan.

b)

Sekoitetaan näytettä, kunnes se on täysin kyllästetty, minkä jälkeen sitä viljellään 3.2 kohdassa esitettyä toteamismenetelmää käyttäen.

3.1.2   Muu ulostemateriaali ja pölynäytteet

a)

Ulostenäytteet kootaan yhteen ja sekoitetaan huolellisesti, minkä jälkeen otetaan 25 gramman osanäyte viljelyä varten.

b)

Osanäyte pannaan 225 millilitraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan.

c)

Jatketaan näytteen viljelyä 3.2 kohdassa mainittua toteamismenetelmää käyttäen.

Mikäli salmonellan toteamista varten kerättyjen ulostenäytteiden valmistelua koskevista ISO-standardeista on sovittu, niitä sovelletaan ja ne korvaavat edellä esitetyt määräykset näytteiden valmistelusta.

3.2   Toteamismenetelmä

Salmonellan toteamiseksi on käytettävä Bilthovenissa Alankomaissa sijaitsevan salmonellasta vastaavan yhteisön vertailulaboratorion suosittelemaa menetelmää. Menetelmä kuvataan ISO 6579 (2002) -standardin liitteen D nykyisessä luonnoksessa: ”Salmonella spp:n toteaminen eläinten ulosteessa alkutuotantovaiheessa”. Menetelmässä käytetään puolikiinteää viljelyalustaa (muunneltua puolikiinteää Rappaport-Vassalidis-alustaa, MSRV) yhtenä ainoana valikoivana rikastusalustana.

3.3   Serotyypitys

Vähintään yksi isolaatti kustakin positiivisesta näytteestä on serotyypitettävä Kaufmann-White-menetelmällä.

3.4   Vaihtoehtoiset menetelmät

Toiminnanharjoittajan ottamat näytteet voidaan analysoida käyttäen asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) 11 artiklassa säädettyä menetelmää sen sijaan, että noudatettaisiin tämän liitteen 3 kohdassa esitettyjä näytteiden valmistelua, toteamismenetelmiä ja serotyypin määritystä koskevia ohjeita, jos validointi on tehty EN/ISO 16140/2003 -standardin mukaisesti.

3.5   Kantojen varastointi

Ainakin toimivaltaisen viranomaisen keräämistä näytteistä eristetyt kannat on varastoitava myöhempää faagityypitysta tai mikrobilääkeherkkyyden testausta varten käyttäen tavanomaisia kantakokoelmaan tallettamisen menetelmiä, joilla on varmistettava, että kannat pysyvät muuttumattomina vähintään 2 vuoden ajan.

4.   TULOKSET JA RAPORTOINTI

Munivaa parvea pidetään positiivisen tuloksen antaneena yhteisön tavoitteen saavuttamisen tarkistamisen kannalta, jos Salmonella enteritidis- ja Salmonella typhimurium -bakteerin (lukuun ottamatta rokotekantaa) esiintyminen on osoitettu yhdessä tai useammassa parvesta otetussa ulostenäytteessä. Positiivisen tuloksen antaneet munivat parvet lasketaan mukaan vain kerran näytteenottojen ja testausten lukumäärästä riippumatta, ja niistä raportoidaan vain ensimmäisenä toteamisvuonna.

Raportointi kattaa

a)

testattujen munivien parvien kokonaismäärän ja 2.1 kohdassa tarkoitettuja näytteenottotyyppejä varten testattujen munivien parvien määrän;

b)

tartunnan saaneiden parvien kokonaismäärän ja 2.1 kohdassa tarkoitetuista näytteenottotyypeistä saadut tulokset;

c)

tulosten selitykset, erityisesti poikkeustapauksien osalta.

Tässä kohdassa tarkoitetut tulokset ja muut asiaankuuluvat lisätiedot on ilmoitettava osana direktiivin 2003/99/EY 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin suuntauksia ja lähteitä koskevaa kertomusta.


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.

(2)  EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1169/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(4)

Korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä noudattaen. Kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana.

(5)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

8

1. jakso

9

2. jakso

10

3. jakso

11

4. jakso

12

5. jakso

1

6. jakso

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Bulgaria, Romania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.

C02

:

Algeria, Saudi-Arabia, Bahrain, Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Qatar, Syyria, Tunisia ja Jemen.

C03

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Bulgaria, Norja, Romania, Sveitsi eikä Liechtenstein.


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1170/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) 1 artiklassa tarkoitetut tekijät.

(3)

Maltaisiin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen maltaiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1171/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu maltaiden ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

8

1. jakso

9

2. jakso

10

3. jakso

11

4. jakso

12

5. jakso

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

6. jakso

2

7. jakso

3

8. jakso

4

9. jakso

5

10. jakso

6

11. jakso

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1172/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä lokakuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2681/74 (3) 2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia vastaava osa menoista kuuluu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon.

(2)

Yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot saisivat tietoonsa kansallisia elintarvikeaputoimia koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä näille toimille myönnettävien tukien taso.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 13 artiklassa säädettyjä vientitukea koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittuihin toimiin.

(4)

Riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklassa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimittamista koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 288, 25.10.1974, s. 1.


LIITE

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Tuen määrä

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

Huom. Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1173/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

1 päivänä elokuuta 2006, sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 1 päivästä elokuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

5,93

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

37,23

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

50,27

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

50,27

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

42,22


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

(14.7.2006–28.7.2006)

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

15,09

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 20,81 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1174/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1131/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2006/2007 asetuksessa (EY) N:o 1002/2006, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUVL L 201, 25.7.2006, s. 13.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1175/2006,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2006,

B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 858/2006 (3) vahvistetaan ne ohjeelliset määrät, joille B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia saa antaa.

(2)

Komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen mukaan meneillään olevan vientijakson ohjeellinen määrä on sitruunoiden osalta vaarassa ylittyä piakkoin. Tämä ylitys olisi vahingollinen hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusjärjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

(3)

Tilanteen helpottamiseksi on syytä hylätä 31 päivänä heinäkuuta 2006 jälkeen vietyjä sitruunoja koskevat B-menettelyn mukaiset todistushakemukset meneillään olevan vientijakson loppuun asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hylätään sitruunoiden osalta B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia koskevat hakemukset, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 858/2006 1 artiklan mukaisesti 31 päivänä heinäkuuta 2006 jälkeen ja ennen 1 päivää marraskuuta 2006.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUVL L 159, 19.6.2006, s. 5.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta

(2006/529/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Ukrainan kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista noudattaen menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty 5 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston valtuutuksen liitteessä.

(3)

Komission neuvottelema sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että sopimus tehdään mahdollisesti myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus sillä varauksella, että sopimus tehdään myöhemmin.

2.   Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. JOHNSON


Euroopan yhteisön ja Ukrainan

SOPIMUS

tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

UKRAINA

(jäljempänä ’sopimuspuolet’),

jotka

TOTEAVAT, että kaikkien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia määräyksiä.

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta monissa näkökohdissa, jotka voivat sisältyä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että jäsenvaltion alueelle sijoittautuneilla yhteisön lentoliikenteen harjoittajilla on Euroopan yhteisön oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan kahdenvälisten lentoliikennesopimusten eräät määräykset, jotka ovat Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia, on saatettava kyseisen oikeuden mukaisiksi, jotta Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda vankka oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, että näiden neuvottelujen yhteydessä Euroopan yhteisön tarkoituksena ei ole lisätä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan välisen lentoliikenteen kokonaismäärää tai vaikuttaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien ja Ukrainan lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon eikä neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Ellei tekstiyhteys muuta edellytä, tässä sopimuksessa sovelletaan liitteessä IV annettuja määritelmiä.

2.   Kun liitteessä I mainituissa sopimuksissa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun liitteessä I mainituissa sopimuksissa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, tämän on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä II olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat asianomaisen jäsenvaltion tekemää lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja Ukrainan lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion tekemästä nimeämisestä Ukraina myöntää asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

i)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti ja sillä on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on ansiolentoluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

iii)

lentoliikenteen harjoittaja on jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta ja se on näiden tosiasiallisessa määräysvallassa.

3 artikla

Ukrainan tekemä epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti taikka rajoittaminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä II olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista kokonaan tai tilapäisesti taikka niiden rajoittamista.

2.   Ukraina voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

i)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti tai sillä ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole ansiolentoluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

iii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta tai se ei ole näiden tosiasiallisessa määräysvallassa.

Ukraina ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää yhteisön lentoliikenteen harjoittajien välillä.

4 artikla

Turvallisuus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa c kohdassa lueteltujen artiklojen määräyksiä.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka tosiasiallisesta lakisääteisestä valvonnasta ja sen jatkuvuudesta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja Ukrainan välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla Ukrainalle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen kyseisen toisen jäsenvaltion toimesta sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikenneluvan myöntämiseen.

5 artikla

Lentopolttoaineen verotus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavia määräyksiä.

2.   Mikään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen sopimusten kohta ei mahdollisista päinvastaisista määräyksistä huolimatta saa estää jäsenvaltiota määräämästä syrjimättömin perustein veroja, tulleja tai muita maksuja niiden alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään Ukrainan nimetyn lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan ja toisen joko sen alueella tai toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan välillä.

6 artikla

Kuljetustariffit

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa e kohdassa lueteltujen artiklojen määräyksiä.

2.   Tariffeihin, joita Ukrainan nimeämät lentoliikenteen harjoittajat perivät kokonaan Euroopan yhteisön alueella tapahtuvasta kuljetuksesta sellaisen liitteessä I mainitun sopimuksen nojalla, johon sisältyy liitteessä II olevassa e kohdassa mainittu määräys, sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

7 artikla

Liitteet

Liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

8 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Sopimuspuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

9 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona vastaanotetaan viimeisin sopimuspuolten kirjallisista ilmoituksista, jossa ilmoitetaan tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien sisäisten menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin liitteessä I olevassa b kohdassa lueteltuihin sopimuksiin niiden tullessa voimaan.

10 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä I mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä I mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä I mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

11 artikla

Rekisteröinti

Tämä sopimus ja sen muutokset rekisteröidään Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

LIITE I

Luettelo tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

a)

Ukrainan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka ovat tulleet voimaan tai jotka on allekirjoitettu tämän sopimuksen allekirjoituspäivään mennessä; muut Ukrainan ja jäsenvaltioiden väliset järjestelyt, joita sovelletaan väliaikaisesti

Itävallan liittohallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Wienissä 15 päivänä kesäkuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Itävalta-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Wienissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 hyväksytyllä pöytäkirjalla,

Belgian kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Kiovassa 20 päivänä toukokuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Belgia-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä yhteisymmärryspöytäkirjalla,

Tšekin tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 1 päivänä heinäkuuta 1997, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Tšekki-sopimus’,

Kyproksen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 21 päivänä helmikuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Kypros-sopimus’,

Tanskan kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 27 päivänä maaliskuuta 2001, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Tanska-sopimus’,

Saksan liittotasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 10 päivänä kesäkuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Saksa-sopimus’,

Viron tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Tallinnassa 6 päivänä heinäkuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Viro-sopimus’,

Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Suomi-sopimus’,

Ranskan tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 3 päivänä toukokuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Ranska-sopimus’,

Helleenien tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 15 päivänä joulukuuta 1997, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Kreikka-sopimus’,

Unkarin tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 19 päivänä toukokuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Unkari-sopimus’,

Italian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Roomassa 2 päivänä toukokuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Italia-sopimus’,

Latvian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Riiassa 23 päivänä toukokuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Latvia-sopimus’,

Liettuan tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Vilnassa 7 päivänä heinäkuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Liettua-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Vilnassa 26 päivänä toukokuuta 2003 allekirjoitetulla pöytäkirjalla,

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Luxemburg-sopimus’,

Alankomaiden kuningaskunnan ja Ukrainan välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 7 päivänä syyskuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Alankomaat-sopimus’,

Puolan tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Varsovassa 20 päivänä tammikuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Puola-sopimus’,

Slovakian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Bratislavassa 23 päivänä toukokuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Slovakia-sopimus’,

Slovenian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Ljubljanassa 30 päivänä maaliskuuta 1999, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Slovenia-sopimus’,

Espanjan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Madridissa 7 päivänä lokakuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Espanja-sopimus’,

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 27 päivänä maaliskuuta 2001, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Ruotsi-sopimus’,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Lontoossa 10 päivänä helmikuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimus’,

b)

Ukrainan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka on parafoitu tämän sopimuksen allekirjoituspäivään mennessä,

Irlannin tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Dublinissa 10 päivänä joulukuuta 1992, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Irlanti-sopimus’,

Maltan tasavallan hallituksen ja Ukrainan ministerikabinetin välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Luqassa 17 päivänä kesäkuuta 1998, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Malta-sopimus’,

Portugalin tasavallan hallituksen ja Ukrainan ministerikabinetin välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Lissabonissa 18 päivänä lokakuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Portugali-sopimus’.

LIITE II

Luettelo liitteessä I lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–6 artiklassa

a)

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 3 artiklan 5 kohta

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Tanska-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Saksa-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Viro-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Suomi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Ranska-sopimuksen 4 artiklan 3 kohta

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Unkari-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 3 artiklan 3 kohta

Ukraina–Italia-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Latvia-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Liettua-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Malta-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Puola-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Portugali-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Espanja-sopimuksen III artiklan 4 kohta

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittaminen:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Belgia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Kypros-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Tanska-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Viro-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Suomi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Ranska-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohta

Ukraina–Unkari-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Italia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Liettua-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta

Ukraina–Malta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta

Ukraina–Puola-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Portugali-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Espanja-sopimuksen IV artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

c)

Turvallisuus:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 9 a artikla

Ukraina–Belgia-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 9 artikla

Ukraina–Tanska-sopimuksen 14 a artikla

Ukraina–Viro-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Ranska-sopimuksen 9 artikla

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Unkari-sopimuksen 5 artikla

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Italia-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Liettua-sopimuksen 16 a artikla

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Malta-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 13 artikla

Ukraina–Portugali-sopimuksen 15 artikla

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Espanja-sopimuksen XI artikla

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 14 a artikla

d)

Lentopolttoaineen verotus:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Belgia-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Kypros-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Tanska-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Saksa-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Viro-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Suomi-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Ranska-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Unkari-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Italia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Latvia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Liettua-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Malta-sopimuksen 5 artikla

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 9 artikla

Ukraina–Puola-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Portugali-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Espanja-sopimuksen V artikla

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 8 artikla

e)

Kuljetustariffit:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Belgia-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 14 artikla

Ukraina–Kypros-sopimuksen 14 artikla

Ukraina–Tanska-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Saksa-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Viro-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Suomi-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Ranska-sopimuksen 17 artikla

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 14 artikla

Ukraina–Unkari-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Italia-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Latvia-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Liettua-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Malta-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 5 artikla

Ukraina–Puola-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Portugali-sopimuksen 18 artikla

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Espanja-sopimuksen VII artikla

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 7 artikla

LIITE III

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla)

LIITE IV

Määritelmät

’Jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan Euroopan yhteisön jäsenvaltiota.

’Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan (lentoyhtiön) sijoittautumisella jäsenvaltion alueelle’ tarkoitetaan lentoliikenteen tosiasiallista harjoittamista pysyvin järjestelyin. Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei pitäisi olla tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.

’Liikenneluvalla’ tarkoitetaan toimivaltaisen jäsenvaltion yritykselle antamaa asiakirjaa, jonka nojalla tämä voi kuljettaa matkustajia, postia ja/tai rahtia lentoteitse maksua tai muuta korvausta vastaan luvassa täsmennetyin edellytyksin.

’Ansiolentoluvalla’ tarkoitetaan toimivaltaisten viranomaisten yritykselle tai yritysryhmälle antamaa asiakirjaa, jolla vahvistetaan, että kyseisellä lentotoiminnan harjoittajalla on riittävä ammattitaito ja organisaatio voidakseen turvallisesti käyttää ilma-aluksia luvassa tarkoitetussa ilmailutoiminnassa.

Todisteet ”tehokkaasta lakisääteisestä valvonnasta” perustuvat seuraaviin edellytyksiin mutta eivät rajoitu niihin: lentoliikenteen harjoittajalla on toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva liikennelupa, ja lentoliikenteen harjoittaja täyttää toimivaltaisten viranomaisten kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiselle vahvistamat vaatimukset, joita voivat olla esimerkiksi vakavaraisuuden osoittaminen, lentoliikenteen harjoittajan kyky täyttää tarvittaessa esimerkiksi julkisen palvelun vaatimuksia ja palvelun tarjoamisvelvoitteita sekä lentoturvallisuuden ja ilmailun turvaamisen valvontaa koskevat ohjelmat, joita liikenneluvan antanut jäsenvaltio toteuttaa vähintään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön vaatimusten mukaisesti.


1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

(2006/530/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1).

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti päätöksellään 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Ukrainan kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista noudattaen menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty mainitun neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 1 päivänä joulukuuta 200528 päivänä marraskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti sillä varauksella, että sopimus tehdään mahdollisesti myöhemmin.

(4)

Sopimus pitäisi hyväksyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus hyväksytään yhteisön puolesta.

2.   Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet antaa sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. GORBACH


(1)  Lausunto annettu 14. maaliskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 24.