ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 209

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
31. heinäkuu 2006


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

1

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus

3

 

*

EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2006, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2006, Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 3 muuttamisesta

30

Pöytäkirja 3 käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

31

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

31.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä lokakuuta 2004,

pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2006/507/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräs yhteisön tavoitteista ympäristöpolitiikan alalla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 174 artiklan mukaisesti edistää sellaisia kansainvälisiä toimia, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

(2)

Neuvosto valtuutti vuonna 1998 komission osallistumaan yhteisön puolesta pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevasta yleissopimuksesta käytäviin neuvotteluihin Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) alaisuudessa. Komissio osallistui kyseisiin neuvotteluihin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(3)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’, hyväksyttiin Tukholmassa 22 päivänä toukokuuta 2001.

(4)

Yleissopimus muodostaa ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvat puitteet, joiden avulla pyritään lopettamaan kahdentoista ensisijaisen pysyvän orgaanisen yhdisteen tuotanto, käyttö, tuonti ja vienti, varmistamaan yhdisteiden turvallinen käsittely ja loppukäsittely ja vähentämään tai poistamaan tietyt tahattomasta tuotannosta aiheutuvat päästöt. Lisäksi yleissopimus sisältää säännöt uusien kemikaalien sisällyttämisestä yleissopimukseen.

(5)

Yhteisö, silloiset viisitoista jäsenvaltiota ja kahdeksan uusista jäsenvaltioista allekirjoittivat yleissopimuksen Tukholmassa 22 ja 23 päivänä toukokuuta 2001 pidetyssä täysivaltaisten edustajien konferenssissa.

(6)

Yleissopimus on avoinna valtioiden ja alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen ratifiointia tai hyväksymistä varten.

(7)

Yleissopimuksen mukaisesti alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjassaan ilmoitettava toimivaltansa laajuus tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

(8)

Yhteisö on jo hyväksynyt yleissopimuksen alaan kuuluvia asioita koskevia säädöksiä, mukaan lukien pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004 (3), vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 304/2003 (4) ja polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä tammikuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/59/EY (5).

(9)

Yleissopimus edistää osaltaan yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön olisi sen vuoksi hyväksyttävä tämä yleissopimus mahdollisimman pian.

(10)

Kun yleissopimuksen liitteeseen A, B tai C tai sen muihin liitteisiin on hyväksytty muutos, komission olisi huolehdittava sen täytäntöönpanosta asetuksen (EY) N:o 850/2004 tai muun asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön puitteissa. Mikäli muutosta ei ole pantu täytäntöön vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on antanut tiedon muutoksen hyväksymisestä, komission olisi ilmoitettava asiasta tallettajalle, jotta vältetään tilanne, jossa määräyksiä ei noudateta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’.

Yleissopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Mikäli yleissopimuksen liitteeseen A, B tai C tai sen muihin liitteisiin hyväksyttyä muutosta ei ole pantu täytäntöön asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteissä tai muussa yhteisön lainsäädännössä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on antanut tiedon muutoksen hyväksymisestä, komissio ilmoittaa asiasta tallettajalle yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti.

2.   Mikäli yleissopimuksen liitteen A, B tai C tai sen muiden liitteiden muutos pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehty, komissio peruuttaa ilmoituksen viipymättä.

3 artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, joilla on valtuudet tallettaa hyväksymisasiakirja Euroopan yhteisön puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan yleissopimuksen 25 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

2.   Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, joilla on valtuudet tallettaa tämän päätöksen liitteessä oleva toimivaltaa koskeva ilmoitus Euroopan yhteisön puolesta yleissopimuksen 25 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2004.

Neuvoston puolesta

P. VAN GEEL

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C 87 E, 7.4.2004, s. 495

(2)  EUVL C 32, 5.2.2004, s. 45.

(3)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(4)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 777/2006 (EUVL L 136, 24.5.2006, s. 9).

(5)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.


KÄÄNNÖS

PYSYVIÄ ORGAANISIA YHDISTEITÄ KOSKEVA TUKHOLMAN YLEISSOPIMUS

TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN OSAPUOLET, jotka

OVAT TIETOISIA siitä, että pysyvät orgaaniset yhdisteet ovat myrkyllisiä, hajoavat huonosti, kertyvät eliöihin ja kaukokulkeutuvat ilman, veden ja muuttavien eläinlajien välityksellä ja laskeutuvat kauas päästöpaikastaan, kerääntyen maa- ja vesiekosysteemeihin,

OVAT TIETOISIA terveyshaitoista, joita erityisesti kehitysmaissa aiheutuu paikallisesta altistumisesta pysyville orgaanisille yhdisteille, sekä erityisesti niiden vaikutuksista naisiin ja heidän kauttaan tuleviin sukupolviin,

OVAT TIETOISIA siitä, että arktiset ekosysteemit ja alkuperäisyhteisöt ovat erityisesti vaarassa pysyvien orgaanisten yhdisteiden rikastumisen vuoksi ja että alkuperäiskansojen perinteisesti käyttämien ravintoaineiden saastuminen on kansanterveyskysymys,

OVAT TIETOISIA pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevien maailmanlaajuisten toimenpiteiden tarpeesta,

PITÄVÄT MIELESSÄ Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman hallintoneuvoston 7 päivänä helmikuuta 1997 tekemän päätöksen 19/13 C, jonka tarkoituksena oli tehdä aloite kansainvälisistä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelutoimenpiteistä, joilla vähennetään ja/tai poistetaan pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä,

PALAUTTAVAT MIELEEN tärkeimpien ympäristön suojelua koskevien kansainvälisten yleissopimusten asiaa koskevat määräykset, erityisesti tiettyjä kansainvälisesti markkinoituja vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevaa ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä koskevan Rotterdamin yleissopimuksen määräykset, sekä vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen ja sen 11 artiklan määräysten mukaisesti laadittujen alueellisten sopimusten määräykset,

PALAUTTAVAT MYÖS MIELEEN ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen ja Agenda 21:n asiaa koskevat määräykset,

OVAT TIETOISIA siitä, että ennalta varautuminen on kaiken osapuolten toiminnan perustana ja on sisällytetty tähän yleissopimukseen,

OVAT TIETOISIA siitä, että tämä yleissopimus ja muut kansainväliset sopimukset kaupan ja ympäristön alalla täydentävät toisiaan,

VAHVISTAVAT, että valtioilla on Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti täysivaltainen oikeus hyödyntää luonnonvarojaan oman ympäristö- ja kehityspolitiikkansa mukaisesti, sekä velvollisuus varmistaa, että niiden lainkäyttövaltaan tai valvontaan kuuluvilla alueilla tapahtuva toiminta ei vahingoita muiden valtioiden tai kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten alueiden ympäristöä,

OTTAVAT HUOMIOON kehitysmaiden ja erityisesti heikoimmin kehittyneiden maiden sekä siirtymätalouden maiden olosuhteet ja erityistarpeet, erityisesti tarpeen vahvistaa näiden maiden omia mahdollisuuksia käsitellä kemikaaleja muun muassa teknologian siirron avulla, antamalla taloudellista ja teknistä apua ja edistämällä osapuolten välistä yhteistyötä,

OTTAVAT TÄYSIMÄÄRÄISESTI HUOMIOON kehitysmaan asemassa olevien pienten saarivaltioiden kestävää kehitystä koskevan toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin Barbadoksella 6 päivänä toukokuuta 1994,

HUOMIOIVAT kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden mahdollisuudet sekä valtioiden yhteiset mutta eriytetyt velvoitteet, jotka sisältyvät ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 7. periaatteeseen,

OVAT TIETOISIA siitä, että yksityissektori ja kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa merkittävästi pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämiseen ja/tai poistamiseen,

KOROSTAVAT sitä, että pysyvien orgaanisten yhdisteiden valmistajien on tärkeää ottaa vastuuta tuotteidensa haitallisten vaikutusten vähentämisestä ja tiedon antamisesta näiden yhdisteiden haitallisista ominaisuuksista niiden käyttäjille, hallituksille ja kansalaisille,

OVAT TIETOISIA tarpeesta ryhtyä toimenpiteisiin pysyvien orgaanisten yhdisteiden haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa,

VAHVISTAVAT ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 16. periaatteen, jossa todetaan, että kansallisten viranomaisten tulisi pyrkiä edistämään ympäristökustannusten sisäistämistä ja taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä, ottaen huomioon periaatteen, jonka mukaan ympäristön pilaajan tulisi pääsääntöisesti vastata pilaantumisen aiheuttamista kustannuksista, ja siten, että se on yleisen edun mukaista eikä kansainvälistä kauppaa ja sijoitustoimintaa haitata,

KANNUSTAVAT niitä osapuolia, joilla ei ole torjunta-aineita ja teollisia kemikaaleja koskevaa sääntely- ja arviointijärjestelmää, kehittämään tällaisia järjestelmiä,

OVAT TIETOISIA ympäristön huomioon ottavien vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien ja kemikaalien kehittämisen ja käytön merkityksestä,

OVAT PÄÄTTÄNEET suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä pysyvien orgaanisten yhdisteiden haitallisilta vaikutuksilta,

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

1 artikla

Tavoite

Tämän yleissopimuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä pysyviltä orgaanisilta yhdisteiltä, pitäen mielessä ennalta varautumiseen perustuva lähestymistapa, joka sisältyy ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 15. periaatteeseen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa:

a)

’osapuoli’ tarkoittaa valtiota tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joka on ilmaissut suostumuksensa tulla tämän yleissopimuksen sitomaksi ja jonka osalta yleissopimus on voimassa;

b)

’alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö’ tarkoittaa järjestöä, jonka tietyn alueen täysivaltaiset valtiot ovat perustaneet ja jolle sen jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltaa tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, ja joka on asianmukaisesti tämän järjestön sisäisten menettelytapojen mukaisesti valtuutettu allekirjoittamaan, ratifioimaan tai hyväksymään tämä yleissopimus tai liittymään siihen;

c)

’läsnä olevat ja äänestävät osapuolet’ tarkoittavat osapuolia, jotka ovat läsnä ja äänestävät puolesta tai vastaan.

3 artikla

Toimenpiteet tarkoituksellisen tuotannon ja käytön aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi tai poistamiseksi

1.   Kukin osapuoli:

a)

kieltää ja/tai ryhtyy tarvittaviin oikeudellisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin lopettaakseen:

i)

A liitteessä lueteltujen kemikaalien tuotannon ja käytön kyseisen liitteen määräysten mukaisesti; ja

ii)

A liitteessä lueteltujen kemikaalien tuonnin ja viennin tämän artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti; ja

b)

rajoittaa B liitteessä lueteltujen kemikaalien tuotantoa ja käyttöä kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

2.   Kukin osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen:

a)

että A tai B liitteessä mainittua kemikaalia tuodaan maahan ainoastaan:

i)

6 artiklan 1 kappaleen d kohdassa tarkoitettua ympäristön kannalta asianmukaista jätteenä käsittelyä varten; tai

ii)

sellaista käyttöä tai tarkoitusta varten, joka on kyseisen osapuolen osalta sallittu A tai B liitteen nojalla;

b)

että A liitteessä mainittua kemikaalia, jota koskee tuotanto- tai käyttökohtainen poikkeus, tai B liitteessä mainittua kemikaalia, jota koskee tuotanto- tai käyttökohtainen poikkeus tai jota on hyväksyttävää käyttää tiettyyn tarkoitukseen, ottaen huomioon olemassa olevien vastaanottajamaan ennakkosuostumusta koskevien kansainvälisten sopimusten mahdolliset asiaa koskevat määräykset, viedään maasta ainoastaan:

i)

6 artiklan 1 kappaleen d kohdassa tarkoitettua ympäristön kannalta asianmukaista jätteenä käsittelyä varten;

ii)

sellaiseen sopimusvaltioon, jolla on lupa käyttää kyseistä kemikaalia A tai B liitteen nojalla; tai

iii)

sellaiseen yleissopimuksen ulkopuoliseen valtioon, joka on toimittanut vuosittain todistuksen kemikaalia vievälle osapuolelle. Todistuksessa tulee täsmentää kemikaalin aiottu käyttötarkoitus ja mainita, että tuontivaltio on kyseisen kemikaalin osalta sitoutunut:

a.

suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä ryhtymällä tarvittaviin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi;

b.

noudattamaan 6 artiklan 1 kappaleen määräyksiä; ja

c.

noudattamaan soveltuvin osin B liitteen II osan 2 kappaleen määräyksiä.

Todistukseen tulee myös liittää tarvittavat täydentävät asiakirjat, kuten lait, hallinnolliset määräykset tai hallinnolliset tai poliittiset toimintaohjeet. Kemikaalia vievä osapuoli toimittaa saadun todistuksen sihteeristölle kuudenkymmenen päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

c)

että A liitteessä mainittua kemikaalia, jota ei enää koske tuotanto- tai käyttökohtainen poikkeus minkään osapuolen osalta, ei viedä maasta muuta tarkoitusta kuin 6 artiklan 1 kappaleen d kohdassa tarkoitettua ympäristön kannalta asianmukaista jätteenä käsittelyä varten.

d)

että tämän kappaleen soveltamistarkoitusta varten ”tämän yleissopimuksen ulkopuoliseksi valtioksi” katsotaan yksittäisen kemikaalin osalta valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka ei ole ilmaissut suostumustaan tulla yleissopimuksen sitomaksi kyseisen kemikaalin osalta.

3.   Kukin osapuoli, jolla on yksi tai useampi sääntely- ja arviointijärjestelmä uusia torjunta-aineita tai uusia teollisia kemikaaleja varten, ryhtyy toimenpiteisiin säännelläkseen ennaltaehkäisytarkoituksessa sellaisten uusien torjunta-aineiden ja teollisten kemikaalien tuotantoa ja käyttöä, joilla on pysyvien orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia, ottaen huomioon D liitteen 1 kappaleen mukaiset kriteerit.

4.   Kukin osapuoli, jolla on yksi tai useampi sääntely- ja arviointijärjestelmä torjunta-aineita tai teollisia kemikaaleja varten, ottaa näissä järjestelmissä soveltuvin osin huomioon D liitteen 1 kappaleen mukaiset kriteerit suorittaessaan käytössä olevien torjunta-aineiden tai teollisten kemikaalien arviointia.

5.   Jollei tässä yleissopimuksessa toisin määrätä, 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta laboratoriotutkimuksiin tarkoitettuihin tai vertailustandardeina käytettäviin ainemääriin.

6.   Osapuoli, jota koskee A liitteen mukainen yksittäinen vapautus tai B liitteen mukainen yksittäinen vapautus tai hyväksyttävä käyttötarkoitus, ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tällaisen vapautuksen tai käyttötarkoituksen mukainen tuotanto tai käyttö toteutetaan siten, että ihmisten altistuminen ja ympäristöpäästöt ehkäistään tai ne ovat mahdollisimman vähäisiä. Jos vapautettuun käyttöön tai hyväksyttävään käyttötarkoitukseen liittyy tarkoituksellisia ympäristöpäästöjä normaaleissa käyttöolosuhteissa, tällaisia päästöjä saa tehdä ainoastaan siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeen, ottaen huomioon sovellettavat standardit ja suuntaviivat.

4 artikla

Yksittäisiä vapautuksia koskeva rekisteri

1.   Tällä yleissopimuksella perustetaan rekisteri niitä osapuolia varten, joita koskevat A tai B liitteessä luetellut yksittäiset vapautukset. Siinä ei ole tietoja osapuolista, jotka soveltavat niitä A tai B liitteen määräyksiä, joita kaikki osapuolet voivat käyttää hyväkseen. Sihteeristö ylläpitää rekisteriä ja se on julkinen.

2.   Rekisteri sisältää:

a)

luettelon A ja B liitteen sisältämistä eri tyyppisistä yksittäistä vapautuksista;

b)

luettelon niistä osapuolista, joita koskee jokin A tai B liitteen mukainen yksittäinen vapautus; ja

c)

luettelon kaikkien rekisteröityjen yksittäisten vapautusten viimeisistä voimassaolopäivistä.

3.   Valtio voi osapuoleksi tullessaan rekisteröityä yhden tai useamman A tai B liitteessä mainitun yksittäisen vapautuksen osalta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sihteeristölle.

4.   Jollei osapuoli ilmoita rekisterissä aikaisempaa päivämäärää, tai jollei vapautuksen voimassaololle myönnetä pidennystä 7 kappaleen määräysten mukaisesti, kaikkien rekisteröityjen yksittäisten vapautusten voimassaolo päättyy kunkin kemikaalin osalta viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä.

5.   Osapuolten konferenssi päättää ensimmäisessä kokouksessaan menettelystä, jota sovelletaan rekisteröitävien tietojen uudelleenarviointiin.

6.   Ennen rekisteröitävien tietojen uudelleenarviointia asianomainen osapuoli toimittaa sihteeristölle raportin, jossa se perustelee tarpeensa kyseessä olevan vapautuksen rekisteröinnin jatkamiselle. Sihteeristö jakaa raportin kaikille osapuolille. Rekisteröinnin uudelleenarviointi suoritetaan kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tämän jälkeen osapuolten konferenssi antaa asianomaiselle osapuolelle tarpeellisiksi katsomansa suositukset.

7.   Osapuolten konferenssi voi asianomaisen osapuolen pyynnöstä päättää pidentää yksittäisen vapautuksen voimassaoloaikaa enintään viidellä vuodella. Päätöstä tehdessään osapuolten konferenssi ottaa asianmukaisesti huomioon osapuolina olevien kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden erityisolosuhteet.

8.   Osapuoli voi milloin tahansa poistaa rekisteröintinsä yksittäisen vapautuksen osalta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sihteeristölle. Poisto tulee voimaan ilmoituksessa mainittuna päivänä.

9.   Kun tietyn yksittäisen vapautuksen osalta ei ole jäljellä yhtään rekisteröityä osapuolta, vapautuksen osalta ei voida enää tehdä uusia rekisteröintejä.

5 artikla

Toimenpiteet tahattomasti aiheutettujen päästöjen vähentämiseksi tai poistamiseksi

Vähentääkseen kunkin C liitteessä mainitun kemikaalin ihmisperäisistä lähteistä peräisin olevia kokonaispäästöjä, päämääränään niiden jatkuva vähentäminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden lopullinen poistaminen, kukin osapuoli ryhtyy vähintään seuraaviin toimenpiteisiin:

a)

kehittää toimintasuunnitelman tai tarvittaessa alueellisen tai osa-alueellisen toimintasuunnitelman kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tämä yleissopimus tulee asianomaisen osapuolen osalta voimaan, sekä panee myöhemmin tämän toimintasuunnitelman täytäntöön osana osapuolen 7 artiklassa tarkoitettua täytäntöönpanosuunnitelmaa, C liitteessä lueteltujen kemikaalien päästöjen tunnistamiseksi, luonnehtimiseksi ja käsittelemiseksi sekä tämän artiklan b—e kohdan täytäntöönpanon helpottamiseksi. Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat elementit:

i)

nykyisten ja suunniteltujen päästöjen arviointi, mukaan lukien päästölähteiden luettelon ja päästöarvioiden laatiminen ja ylläpito, ottaen huomioon C liitteessä mainitut päästölähdetyypit;

ii)

osapuolen päästöjen käsittelyyn liittyvän lainsäädännön ja politiikan tehokkuuden arviointi;

iii)

strategiat tämän kappaleen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, ottaen huomioon i—ii alakohdassa mainitut arvioinnit;

iv)

toimenpiteet kyseisiä strategioita koskevan koulutuksen ja tietoisuuden edistämiseksi;

v)

joka viides vuosi toteutettava arviointi kyseisistä strategioista ja siitä, miten hyvin ne täyttävät tämän kappaleen mukaiset velvoitteet; tällainen arviointi sisällytetään 15 artiklan mukaisesti toimitettaviin raportteihin;

vi)

aikataulu toimintasuunnitelman täytäntöönpanolle, mukaan lukien strategioiden ja niissä mainittujen toimenpiteiden aikataulu;

b)

edistää sellaisten käytettävissä ja toteutettavissa olevien käytännöllisten toimenpiteiden soveltamista, joiden avulla voidaan nopeasti saavuttaa realistinen ja tarkoituksenmukainen päästöjen vähennysten ja päästölähteiden poistojen taso;

c)

edistää korvaavien tai muunneltujen materiaalien, tuotteiden ja prosessien käytön kehittämistä ja tarvittaessa vaatii niiden käyttöä C liitteessä lueteltujen kemikaalien muodostumisen ja päästöjen ehkäisemiseksi, ottaen huomioon C liitteen sisältämät päästöjä ehkäiseviä ja vähentäviä toimenpiteitä koskevat yleiset ohjeet ja suuntaviivat, jotka hyväksytään osapuolten konferenssin päätöksellä;

d)

edistää ja toimintasuunnitelmansa täytäntöönpanoaikataulun mukaisesti vaatia parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamista uusiin päästölähteisiin, jotka kuuluvat sellaisiin päästölähdetyyppeihin, joiden asianomainen osapuoli on toimintasuunnitelmassaan katsonut edellyttävän tällaista toimintaa, kiinnittäen aluksi erityisesti huomiota C liitteen II osassa mainittuihin päästölähdetyyppeihin. Joka tapauksessa vaatimus parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamisesta kyseisen liitteen II osassa lueteltuihin tyyppeihin kuuluviin uusiin päästölähteisiin tulee ottaa käyttöön mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä päivästä, jona yleissopimus on tullut asianomaisen osapuolen osalta voimaan. Mainittujen tyyppien osalta osapuolet edistävät ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamista. Soveltaessaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä osapuolten tulisi ottaa huomioon kyseisen liitteen sisältämät päästöjen ehkäisy- ja vähennystoimenpiteitä koskevat yleiset ohjeet ja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä koskevat suuntaviivat, jotka hyväksytään osapuolten konferenssin päätöksellä;

e)

edistää toimintasuunnitelmansa mukaisesti parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamista:

i)

olemassa oleviin päästölähteisiin, jotka kuuluvat C liitteen II osassa lueteltuihin päästölähdetyyppeihin ja esimerkiksi kyseisen liitteen III osassa lueteltuihin päästölähdetyyppeihin; ja

ii)

uusiin päästölähteisiin, jotka kuuluvat esimerkiksi C liitteen III osassa lueteltuihin päästölähdetyyppeihin, joita osapuoli ei ole käsitellyt d kohdan mukaisesti.

Soveltaessaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä, osapuolten tulisi ottaa huomioon C liitteen sisältämät päästöjen ehkäisy- ja vähennystoimenpiteitä koskevat yleiset ohjeet sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä koskevat suuntaviivat, jotka hyväksytään osapuolten konferenssin päätöksellä;

f)

Tässä kappaleessa ja C liitteessä:

i)

’parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla’ tarkoitetaan tietyn toiminnan ja siinä käytettyjen tapojen tehokkainta ja edistyneintä astetta, jolla voidaan osoittaa olevan sellaiset tekniset ja käytännölliset ominaisuudet, jotka soveltuvat periaatteessa käytännön pohjaksi päästörajoituksille, joiden tarkoituksena on estää, ja milloin se ei ole mahdollista, vähentää yleisesti C liitteen I osassa lueteltujen kemikaalien päästöjä ja niiden vaikutuksia koko ympäristöön. Tässä suhteessa:

ii)

’tekniikka’ sisältää sekä käytetyn teknologian että laitoksen suunnittelun, rakennetta, ylläpidon, käytön sekä tavan, jolla sen toiminta pysäytetään;

iii)

’käytettävissä olevalla tekniikalla’ tarkoitetaan sellaista tekniikkaa, joka on käyttäjän saatavilla ja jota on kehitetty sellaisessa mittakaavassa, että niiden käyttö kyseisellä teollisuuden alalla taloudellisesti ja teknisesti kannattavalla tavalla, kustannukset ja hyöty huomioon ottaen, on mahdollista; ja

iv)

’parhaalla’ tarkoitetaan menetelmää, jolla tehokkaimmin saavutetaan yleisesti korkea taso koko ympäristön suojelussa;

v)

’ympäristön kannalta parhailla käytännöillä’ tarkoitetaan tarkoituksenmukaisimman ympäristön valvontatoimenpiteiden ja ‐strategioiden yhdistelmän soveltamista;

vi)

’uudella päästölähteellä’ tarkoitetaan sellaista päästölähdettä, joka rakentaminen tai merkittävä muuttaminen aloitetaan aikaisintaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona:

a.

tämä yleissopimus tulee asianomaisen osapuolen osalta voimaan; tai

b.

asianomaisen osapuolen osalta tulee voimaan sellainen C liitteen muutos, jonka mukaan päästölähteeseen aletaan soveltaa tämän yleissopimuksen määräyksiä pelkästään tällaisen muutoksen nojalla.

g)

Osapuoli voi soveltaa päästöjen raja-arvoja tai suoritusarvovaatimuksia parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa varten täyttääkseen tämän kappaleen mukaiset sitoumuksensa.

6 artikla

Toimenpiteet varastoista ja jätteistä peräisin olevien päästöjen vähentämiseksi tai poistamiseksi

1.   Varmistaakseen, että joko A liitteessä tai B liitteessä luetelluista kemikaaleista koostuvat tai niitä sisältävät varastot sekä jostakin A, B, tai C liitteessä mainitusta kemikaalista koostuvat, sitä sisältävät tai sen saastuttamat jätteet, mukaan lukien tuotteet ja tavarat niiden tullessa jätteiksi, käsitellään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla, kukin osapuoli:

a)

kehittää tarkoituksenmukaisia strategioita tunnistaakseen:

i)

varastot, jotka koostuvat joko A liitteessä tai B liitteessä luetelluista kemikaaleista tai niitä sisältävistä kemikaaleista; ja

ii)

jostakin A, B tai C liitteessä mainitusta kemikaalista koostuvat, sitä sisältävät tai sen saastuttamat käytössä olevat tuotteet, tavarat ja jätteet;

b)

tunnistaa mahdollisuuksien mukaan joko A tai B liitteessä luetelluista kemikaaleista koostuvat tai niitä sisältävät varastot a kohdassa tarkoitettujen strategioiden perusteella;

c)

käsittelee varastoja tarkoituksenmukaisesti turvallisella, tehokkaalla ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla. Joko A liitteessä tai B liitteessä lueteltujen kemikaalien varastot katsotaan jätteiksi ja niitä käsitellään d kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun niitä ei enää saa käyttää jonkin A liitteessä mainitun yksittäisen vapautuksen mukaisesti tai jonkin B liitteessä mainitun yksittäisen vapautuksen tai hyväksyttävän käyttötarkoituksen mukaisesti, lukuun ottamatta varastoja, joita saa viedä maasta 3 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti;

d)

ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta jätteitä sekä jätteiksi luettavia tuotteita ja tavaroita:

i)

käsitellään, kerätään, kuljetetaan ja varastoidaan ympäristön huomioon ottavalla tavalla;

ii)

käsitellään jätteenä hävittämällä niiden sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet tai muuttamalla ne palautumattomasti siten, että niihin ei jää jäljelle pysyviä orgaanisia yhdisteitä, tai muutoin käsitellään jätteenä muutoin ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla, jos niiden hävittäminen tai palautumaton muuttaminen ei ole ympäristön kannalta suositeltava vaihtoehto tai ne sisältävät ainoastaan pieniä määriä pysyviä orgaanisia yhdisteitä, ottaen huomioon kansainväliset säännöt, standardit ja suuntaviivat, mukaan luettuna ne, joita mahdollisesti laaditaan 2 kappaleen mukaisesti, sekä asiaan liittyvät maailmanlaajuiset ja alueelliset ongelmajätteiden käsittelyä koskevat säännöt;

iii)

ei sallita käsiteltävän sellaisin menetelmin, jotka voivat johtaa pysyvien orgaanisten yhdisteiden hyödyntämiseen, kierrätykseen, hyödyntämiseen, suoraan uudelleen käyttöön tai vaihtoehtoiseen käyttöön; ja

iv)

ei kuljeteta valtioiden rajojen yli asiaan liittyvien kansainvälisten sääntöjen, standardien ja suuntaviivojen vastaisesti;

e)

pyrkii kehittämään tarkoituksenmukaisia strategioita A, B tai C liitteessä lueteltujen kemikaalien saastuttamien paikkojen määrittämiseksi. Jos näitä paikkoja ryhdytään ennallistamaan, se tulee tehdä ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla.

2.   Osapuolten konferenssi toimii tiiviissä yhteistyössä soveltuvien vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevaan Baselin yleissopimukseen perustuvien elinten kanssa muun muassa:

a)

vahvistaakseen tarvittavat jätteiden hävittämisen ja palautumattoman muuttamisen tasot sen varmistamiseksi, että D liitteen 1 kappaleessa tarkoitettuja pysyvien orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ei jää jäljelle;

b)

päättääkseen, minkä menetelmien osapuolet katsovat olevan edellä tarkoitettua ympäristön kannalta asianmukaista jätteiden käsittelyä; ja

c)

työskennelläkseen tarvittaessa A, B ja C liitteessä lueteltujen kemikaalien pitoisuustasojen vahvistamiseksi, jotta 1 kappaleen d kohdan ii alakohdassa tarkoitetut pienet pysyvien orgaanisten yhdisteiden määrät voidaan määritellä.

7 artikla

Täytäntöönpanosuunnitelmat

1.   Kukin osapuoli:

a)

kehittää suunnitelman tämän yleissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täytäntöönpanoa varten ja pyrkii soveltamaan sitä;

b)

toimittaa täytäntöönpanosuunnitelmansa osapuolten konferenssille kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tämä yleissopimus tulee sen osalta voimaan; ja

c)

arvioi ja saattaa täytäntöönpanosuunnitelmansa ajan tasalle tarvittaessa säännöllisin väliajoin ja osapuolten konferenssin päätöksen mukaisella tavalla.

2.   Osapuolet toimivat tarvittaessa yhteistyössä suoraan tai maailmanlaajuisten, alueellisten ja osa-alueellisten järjestöjen kautta, sekä keskustelevat kansallisten eturyhmien kanssa, mukaan luettuna naisryhmät ja lasten terveyden suojeluun osallistuvat ryhmät, helpottaakseen täytäntöönpanosuunnitelmiensa kehittämistä, soveltamista ja ajantasaistamista.

3.   Osapuolet pyrkivät hyödyntämään ja tarvittaessa ottamaan käyttöön keinoja, joiden avulla pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevat kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat voidaan sisällyttää kestävän kehityksen strategioihinsa soveltuvin osin.

8 artikla

Kemikaalien sisällyttäminen A, B ja C liitteeseen

1.   Osapuoli voi toimittaa ehdotuksen sihteeristölle kemikaalin sisällyttämisestä A, B ja/tai C liitteeseen. Ehdotukseen tulee sisällyttää D liitteessä mainitut tiedot. Osapuoli voi ehdotusta laatiessaan toimia muiden osapuolten ja/tai sihteeristön avustamana.

2.   Sihteeristö varmistaa, että ehdotus sisältää D liitteessä mainitut tiedot. Jos sihteeristö katsoo, että ehdotus sisältää mainitut tiedot, se toimittaa ehdotuksen pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitealle.

3.   Komitea tarkastelee ehdotusta ja soveltaa D liitteessä täsmennettyjä valintakriteerejä joustavasti ja avoimesti, ottaen huomioon kaikki annetut tiedot kokonaisvaltaisella ja tasapuolisella tavalla.

4.   Jos komitea päättää, että:

a)

se katsoo valintakriteerien täyttyvän, se saattaa sihteeristön välityksellä ehdotuksen ja komitean suorittaman arvioinnin kaikkien osapuolten ja tarkkailijoiden tietoon ja kehottaa näitä toimittamaan E liitteessä mainitut tiedot; tai

b)

se ei katso valintakriteerien täyttyvän, se ilmoittaa asiasta sihteeristön välityksellä kaikille osapuolille ja tarkkailijoille sekä saattaa ehdotuksen ja komitean suorittaman arvioinnin kaikkien osapuolten tietoon, ja ehdotus hylätään.

5.   Osapuoli voi saattaa komitean 4 kappaleen mukaisesti hylkäämän ehdotuksen uudelleen komitean käsiteltäväksi. Uudelleen annettuun ehdotukseen voi sisältyä osapuolen mahdolliset huolenaiheet sekä perustelut sille, miksi komitean tulisi käsitellä ehdotus uudelleen. Jos komitea hylkää ehdotuksen uudelleen tämän menettelyn jälkeen, kyseinen osapuoli voi hakea komitean päätökseen muutosta, ja osapuolten konferenssi käsittelee asian seuraavassa istunnossaan. Osapuolten konferenssi voi päättää D liitteen valintakriteerien perusteella, ja ottaen huomioon komitean suorittaman arvioinnin sekä mahdolliset osapuolten ja tarkkailijoiden toimittamat lisätiedot, että ehdotus tulisi saattaa jatkokäsittelyyn.

6.   Jos komitea on päättänyt, että valintakriteerit täyttyvät, tai osapuolten konferenssi on päättänyt, että ehdotus tulisi saattaa jatkokäsittelyyn, komitea käsittelee ehdotusta edelleen, ottaen huomioon mahdollisesti saadut lisätiedot, ja laatii luonnoksen riskiprofiilista E liitteen mukaisesti. Komitea toimittaa luonnoksen sihteeristön välityksellä kaikille osapuolille ja tarkkailijoille, pyytää näiltä tekniset kommentit ja, ottaen nämä kommentit huomioon, täydentää riskiprofiilin.

7.   Jos komitea päättää E liitteen mukaisesti laaditun riskiprofiilin perusteella, että:

a)

kemikaalilla on ympäristöön kaukokulkeutumisen seurauksena todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön siten, että se edellyttää maailmanlaajuisia toimenpiteitä, ehdotus saatetaan jatkokäsittelyyn. Täyden tieteellisen varmuuden puute ei estä ehdotuksen jatkokäsittelyä. Komitea pyytää sihteeristön välityksellä kaikilta osapuolilta ja tarkkailijoilta tietoja, jotka liittyvät F liitteessä mainittuihin seikkoihin. Tämän jälkeen komitea suorittaa riskinhallinnan arvioinnin, johon sisältyy mahdollisten kemikaalia koskevien valvontatoimenpiteiden analyysi kyseisen liitteen mukaisesti; tai

b)

ehdotusta ei tulisi saattaa jatkokäsittelyyn, se toimittaa riskiprofiilin sihteeristön välityksellä kaikille osapuolille ja tarkkailijoille ja hylkää ehdotuksen.

8.   Osapuoli voi pyytää 7 kappaleen b kohdan mukaisesti hylätyn ehdotuksen osalta, että osapuolten konferenssi harkitsee kehottavansa komiteaa pyytämään ehdotuksen antaneelta osapuolelta ja muilta osapuolilta lisätietoja korkeintaan vuoden pituisen ajanjakson kuluessa. Tämän ajanjakson jälkeen ja saatujen tietojen perusteella komitea käsittelee ehdotuksen uudelleen 6 kappaleen mukaisesti osapuolten konferenssin päättämässä järjestyksessä. Jos komitea jälleen hylkää ehdotuksen tämän menettelyn jälkeen, kyseinen osapuoli voi hakea muutosta komitean päätökseen ja osapuolten konferenssi käsittelee asian seuraavassa istunnossaan. Osapuolten konferenssi voi päättää E liitteen mukaisesti laaditun riskiprofiilin perusteella ja ottaen huomioon komitean suorittaman arvioinnin sekä mahdolliset osapuolten tai tarkkailijoiden toimittamat lisätiedot, että ehdotus tulisi saattaa jatkokäsittelyyn. Jos osapuolten konferenssi päättää, että ehdotus saatetaan jatkokäsittelyyn, komitea suorittaa riskinhallinnan arvioinnin.

9.   Komitea antaa 6 kappaleessa tarkoitetun riskiprofiilin perusteella ja 7 kappaleen a kohdassa tai 8 kappaleessa tarkoitetun riskinhallinnan arvioinnin perusteella suosituksen siitä, tulisiko osapuolten konferenssin harkita kemikaalin lisäämistä A, B ja/tai C liitteeseen. Osapuolten konferenssi päättää ennalta varautumisen periaatetta noudattaen, ottaen komitean suositukset asianmukaisesti huomioon, mukaan lukien mahdollisen tieteellisen epävarmuuden, lisätäänkö kemikaali A, B ja/tai C liitteeseen, ja täsmentää siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet.

9 artikla

Tietojen vaihto

1.   Kukin osapuoli helpottaa tietojenvaihtoa tai vaihtaa tietoja, jotka liittyvät:

a)

pysyvien orgaanisten yhdisteiden tuotannon, käytön ja päästöjen vähentämiseen tai poistamiseen; ja

b)

pysyvien orgaanisten yhdisteiden vaihtoehtoihin, mukaan lukien tiedot niihin liittyvistä riskeistä ja taloudellisista ja yhteiskunnallisista kustannuksista.

2.   Osapuolet vaihtavat 1 kappaleessa tarkoitettuja tietoja suoraan tai sihteeristön välityksellä.

3.   Kukin osapuoli nimeää kansallisen yhteyspaikan kyseisten tietojen vaihtoa varten.

4.   Sihteeristö toimii tiedonvälittäjänä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevien tietojen osalta, mukaan lukien osapuolten, hallitustenvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen toimittamat tiedot.

5.   Tämän yleissopimuksen soveltamista varten ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä koskevia tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina. Osapuolet, jotka vaihtavat tietoja tämän yleissopimuksen mukaisesti, suojelevat luottamuksellisia tietoja keskinäisen sopimuksen perusteella.

10 artikla

Yleinen tiedotus, tietoisuus ja koulutus

1.   Kukin osapuoli edistää ja helpottaa mahdollisuuksiensa mukaan:

a)

tietoisuuden lisäämistä poliitikkojensa ja päätöksentekijöidensä keskuudessa pysyvistä orgaanisista yhdisteistä;

b)

kaiken saatavilla olevan pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan tiedon jakamista kansalaisille, ottaen huomioon 9 artiklan 5 kappaleen määräykset;

c)

pysyviä orgaanisia yhdisteitä sekä niiden terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä niiden vaihtoehtoja koskevien koulutusohjelmien ja yleistä tietoisuutta lisäävien ohjelmien kehittämistä ja täytäntöönpanoa erityisesti naisia, lapsia ja heikoimmin koulutettuja varten;

d)

kansalaisten osallistumista toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat pysyviin orgaanisiin yhdisteisiin sekä niiden terveys- ja ympäristövaikutuksiin, ja riittävien toimien kehittämiseen, mukaan lukien mahdollisuudet osallistua tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon kansallisella tasolla;

e)

työntekijöiden, tieteenharjoittajien, kouluttajien ja teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan koulutusta;

f)

oppimateriaalin ja yleistä tietoisuutta lisäävän materiaalin kehittämistä ja vaihtoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; ja

g)

opetus- ja koulutusohjelmien kehittämistä ja täytäntöönpanoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

2.   Kukin osapuoli varmistaa mahdollisuuksiensa mukaan, että kansalaisten käytettävissä on 1 kappaleessa tarkoitettua yleistä tietoa, ja että tämä tieto pidetään ajan tasalla.

3.   Kukin osapuoli kannustaa mahdollisuuksiensa mukaan teollisuutta ja ammattikäyttäjiä edistämään ja helpottamaan 1 kappaleessa tarkoitetun tiedon jakamista kansallisella tasolla ja tarvittaessa paikallisella ja alueellisella tasolla ja maailmanlaajuisesti.

4.   Jakaessaan tietoa pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja niiden vaihtoehdoista, osapuolet voivat käyttää käyttöturvallisuustiedotteita, raportteja, tiedotusvälineitä ja muita viestintäkeinoja, ja voivat perustaa kansallisia ja alueellisia tiedotuskeskuksia.

5.   Kukin osapuoli suhtautuu myönteisesti menetelmien, kuten yhdisteiden päästö- ja kulkeutumisrekistereiden kehittämiseen tietojen keräämiseksi ja jakamiseksi A, B tai C liitteessä lueteltujen päästettyjen tai käsiteltyjen kemikaalien vuosittaisista arvioiduista määristä.

11 artikla

Tutkimus, kehitystyö ja seuranta

1.   Osapuolet kannustavat ja harjoittavat mahdollisuuksiensa mukaan kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, kehitystyötä, seurantaa ja yhteistyötä, joka liittyy pysyviin orgaanisiin yhdisteisiin ja, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, niiden vaihtoehtoihin tai mahdollisiin pysyviin orgaanisiin yhdisteisiin, mukaan lukien niiden:

a)

päästölähteet ja päästöt ympäristöön;

b)

esiintyminen ja pitoisuudet sekä niiden kehitystrendit ihmisen elimistössä ja ympäristössä;

c)

kulkeutuminen, käyttäytyminen ja muuntuminen ympäristössä;

d)

vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön;

e)

sosioekonomiset ja kulttuuriset vaikutukset;

f)

päästöjen vähentäminen ja/tai poistaminen; ja

g)

yhtenäistetyt menetelmät päästölähdeluetteloiden laatimista varten sekä analyyttiset menetelmät päästöjen mittausta varten.

2.   Ryhtyessään 1 kappaleen mukaiseen toimintaan, osapuolet mahdollisuuksiensa mukaan:

a)

tukevat ja kehittävät tarvittaessa edelleen kansainvälisiä ohjelmia, verkostoja ja järjestöjä, joiden tarkoituksena on määrittää, harjoittaa, arvioida ja rahoittaa tutkimusta, tietojen keräämistä ja seurantaa, ottaen huomioon tarpeen välttää kaksinkertaista työtä;

b)

tukevat kansallista ja kansainvälistä työtä, jonka päämääränä on vahvistaa kansallisia mahdollisuuksia harjoittaa tieteellistä ja teknistä tutkimusta, erityisesti kehitysmaissa ja siirtymätalouden maissa, sekä edistävät tietojen ja analyysien saatavuutta ja vaihtoa;

c)

ottavat huomioon kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden huolenaiheet ja tarpeet, erityisesti rahoituksen ja teknisten voimavarojen osalta, ja toimivat yhteistyössä parantaakseen näiden mahdollisuuksia osallistua a ja b kohdassa tarkoitettuun työhön;

d)

harjoittavat tutkimustyötä, jonka päämääränä on lieventää pysyvien orgaanisten yhdisteiden vaikutuksia lisääntymisterveyteen;

e)

saattavat tässä kappaleessa tarkoitetun tutkimuksensa, kehitystyönsä ja seurantansa tulokset kansalaisten saataville varhaisessa vaiheessa ja säännöllisin väliajoin; ja

f)

kannustavat ja/tai harjoittavat yhteistyötä tutkimuksen, kehitystyön ja seurannan perusteella saatujen tietojen säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi.

12 artikla

Tekninen apu

1.   Osapuolet ovat tietoisia siitä, että tarkoituksenmukaisen teknisen avun antaminen varhaisessa vaiheessa osapuolina olevien kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden pyynnön perusteella on oleellista tämän yleissopimuksen onnistuneelle täytäntöönpanolle.

2.   Osapuolet toimivat yhteistyössä antaakseen tarkoituksenmukaista teknistä apua varhaisessa vaiheessa osapuolina oleville kehitysmaille ja siirtymätalouden maille, auttaakseen niitä kehittämään ja vahvistamaan mahdollisuuksiaan täyttää tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa, ottaen huomioon näiden maiden erityistarpeet.

3.   Tätä varten osapuolina olevien teollisuusmaiden sekä mahdollisuuksien mukaan muiden osapuolten antamaan tekniseen apuun sisältyy tarvittaessa ja keskinäisen sopimuksen mukaisesti teknistä apua tämän yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen liittyvien mahdollisuuksien lisäämiseksi. Osapuolten konferenssi antaa tätä asiaa koskevia lisäohjeita.

4.   Osapuolet ottavat tarvittaessa käyttöön järjestelyjä tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvän teknisen avun antamiseksi osapuolina oleville kehitysmaille ja siirtymätalouden maille ja teknologian siirron edistämiseksi näihin maihin. Näihin järjestelyihin sisältyy mahdollisuuksien lisäämiseen ja teknologian siirtoon tarkoitettuja alueellisia ja paikallisia keskuksia, jotka antavat apua osapuolina oleville kehitysmaille ja siirtymätalouden maille, jotta nämä voivat täyttää tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa.

5.   Tämän artiklan soveltamisen yhteydessä osapuolet ottavat tekniseen apuun liittyvässä toiminnassaan täysimääräisesti huomioon heikoimmin kehittyneiden maiden ja kehitysmaan asemassa olevien pienten saarivaltioiden erityistarpeet ja -tilanteen.

13 artikla

Rahoitus ja rahoitusjärjestelmät

1.   Kukin osapuoli sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan rahoittamaan ja kannustamaan sellaista kansallista toimintaa, joka on tarkoitettu tämän yleissopimuksen tavoitteen saavuttamiseen osapuolen kansallisten suunnitelmien, prioriteettien ja ohjelmien mukaisesti.

2.   Osapuolina olevat teollisuusmaat tarjoavat uutta ja ylimääräistä rahoitusta auttaakseen osapuolina olevia kehitysmaita ja siirtymätalouden maita kattamaan sovitut lisäkustannukset täytäntöönpanotoimista, jotka täyttävät näiden maiden yleissopimuksen mukaiset velvoitteet, vastaanottavan osapuolen ja 6 kappaleessa kuvattuun järjestelmään osallistuvan tahon sopimalla tavalla. Muut osapuolet voivat myös tarjota rahoitusta vapaaehtoisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan. Myös muista lähteistä saatavaa rahoitusta tulisi kannustaa. Näiden velvoitteiden täyttämisessä tulee ottaa huomioon riittävän rahoituksen tarve, ennakoitavuus, rahavarojen siirtäminen varhaisessa vaiheessa sekä osallistuvien osapuolten keskinäisen vastuun jakamisen merkitys.

3.   Osapuolina olevat teollisuusmaat, sekä muut osapuolet mahdollisuuksiensa ja kansallisten suunnitelmiensa, prioriteettiensa ja ohjelmiensa mukaisesti, voivat myös tarjota, ja osapuolina olevat kehitysmaat ja siirtymätalouden maat voivat käyttää hyväkseen, muihin kahdenvälisiin, alueellisiin ja monenvälisiin lähteisiin tai kanaviin perustuvaa rahoitusta tämän yleissopimuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

4.   Se, miten tehokkaasti osapuolina olevat kehitysmaat pystyvät täyttämään tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa, riippuu siitä, panevatko osapuolina olevat teollisuusmaat tämän yleissopimuksen mukaiset rahoitukseen, tekniseen apuun ja teknologian siirtoon liittyvät velvoitteensa tehokkaasti täytäntöön. Se, että kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ja köyhyyden poistaminen ovat osapuolina olevien kehitysmaiden ensisijaiset prioriteetit, otetaan täysimääräisesti huomioon, kiinnittäen myös asianmukaisesti huomiota tarpeeseen suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

5.   Osapuolet ottavat rahoitukseen liittyvässä toiminnassaan täysimääräisesti huomioon heikoimmin kehittyneiden maiden ja kehitysmaan asemassa olevien pienten saarivaltioiden erityistarpeet ja -tilanteen.

6.   Tässä kappaleessa määritellään järjestelmä riittävään ja kestävään avustukseen tai tukeen perustuvan rahoituksen tarjoamiseksi osapuolina oleville kehitysmaille ja siirtymätalouden maille yleissopimuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi näissä maissa. Järjestelmä toimii soveltuvin osin osapuolten konferenssin valvonnassa ja sen antamien ohjeiden mukaisesti, ja on vastuussa osapuolten konferenssille tätä yleissopimusta sovellettaessa. Järjestelmän toiminta annetaan yhden tai useamman tahon vastuulle, mukaan lukien olemassa olevat kansainväliset tahot, osapuolten konferenssin päätöksen mukaisesti. Järjestelmään voi myös kuulua muita monenvälistä, alueellista ja kahdenvälistä taloudellista ja teknistä apua tarjoavia tahoja. Järjestelmän rahoitukseen osallistutaan muun osapuolina oleville kehitysmaille ja siirtymätalouden maille siirrettävän rahoituksen lisäksi, 2 kappaleessa tarkoitetulla tavalla ja sen määräysten mukaisesti.

7.   Tämän yleissopimuksen ja 6 kappaleen tavoitteiden mukaisesti osapuolten konferenssi hyväksyy ensimmäisessä kokouksessaan tarkoituksenmukaiset ohjeet järjestelmää varten ja sopii rahoitusjärjestelmään osallistuvan tahon tai tahojen kanssa tämän toteuttamisjärjestelyistä. Ohjeiden tulee sisältää muun muassa:

a)

politiikkaan, strategioihin ja ohjelmiin liittyvien prioriteettien määritys, sekä selkeät ja yksityiskohtaiset valintakriteerit ja ohjeet, jotka koskevat maiden oikeutta hyödyntää rahoituslähteitä, mukaan lukien tällaisen hyödyntämisoikeuden seuranta ja arviointi säännöllisin väliajoin;

b)

ohjeet kyseisen tahon tai tahojen raporttien toimittamisesta säännöllisin väliajoin osapuolten konferenssille tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvän toiminnan rahoituksen riittävyydestä ja kestävyydestä;

c)

ohjeet useisiin lähteisiin perustuvien rahoitustapojen, ‐järjestelmien ja ‐järjestelyiden edistämisestä;

d)

yksityiskohtaiset ohjeet tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ja käytettävissä olevan rahoituksen määrän sekä tämän määrän säännöllistä arviointia koskevien ehtojen määrittämisestä luotettavasti ja yksilöidysti, pitäen mielessä sen, että pysyvien orgaanisten yhdisteiden poistaminen käytöstä voi edellyttää jatkuvaa rahoitusta,

e)

yksityiskohtaiset ohjeet avun antamisesta asiaan osallisille osapuolille tarpeiden arvioinnissa, sekä tietojen antamisesta käytettävissä olevista rahoituslähteistä ja rahoitusmalleista, asianomaisten osapuolten toiminnan yhteensovittamisen helpottamiseksi.

8.   Osapuolten konferenssi arvioi viimeistään toisessa kokouksessaan ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin tämän artiklan nojalla perustetun järjestelmän tehokkuutta ja sen kykyä vastata osapuolina olevien kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden muuttuviin tarpeisiin, 7 kappaleessa tarkoitettuja kriteereitä ja ohjeita, rahoituksen tasoa sekä rahoitusjärjestelmän käytöstä vastaavien laitosten toiminnan tehokkuutta. Osapuolten konferenssi ryhtyy tarvittaessa tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin tämän arvioinnin perusteella, parantaakseen järjestelmän tehokkuutta esimerkiksi antamalla suosituksia ja ohjeita toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa riittävä ja kestävä rahoitus osapuolten tarpeiden täyttämiseksi.

14 artikla

Väliaikaiset rahoitusjärjestelmät

Uudistetun maailmanlaajuisen ympäristörahaston perustamisasiakirjan mukaisesti toimivan maailmanlaajuisen ympäristörahaston (Global Environment Facility) toimielimet ovat väliaikaisesti pääasiallisessa vastuussa 13 artiklassa tarkoitetun rahoitusjärjestelmän toiminnasta tämän yleissopimuksen voimaantulopäivän ja osapuolten konferenssin ensimmäisen kokouksen välisen ajan tai kunnes osapuolten konferenssi päättää mitkä laitokset nimetään vastaamaan rahoitusjärjestelmän käytöstä 13 artiklan mukaisesti. Maailmanlaajuisen ympäristörahaston toimielinten tulisi hoitaa tämä tehtävä toimenpitein, jotka liittyvät nimenomaan pysyviin orgaanisiin yhdisteisiin, ottaen huomioon sen, että tätä varten voidaan tarvita uusia järjestelyitä.

15 artikla

Raportit

1.   Kukin osapuoli toimittaa osapuolten konferenssille raportin toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanoa varten, sekä siitä, miten tehokkaasti nämä toimenpiteet täyttävät yleissopimuksen tavoitteet.

2.   Kukin osapuoli toimittaa sihteeristölle:

a)

tilastotiedot A ja B liitteessä lueteltujen kemikaalien kokonaistuotanto-, tuonti- ja vientimääristään, tai kohtuullisen arvion näistä määristä; ja

b)

mahdollisuuksien mukaan luettelon valtioista, joista se on tuonut, sekä valtioista, joihin se on vienyt kutakin sellaista ainetta.

3.   Tällaiset raportit annetaan säännöllisin väliajoin ja osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessaan päättämässä muodossa.

16 artikla

Tehokkuuden arviointi

1.   Osapuolten konferenssi arvioi tämän yleissopimuksen tehokkuutta ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä, sekä sen jälkeen osapuolten konferenssin päätöksen mukaisin säännöllisin väliajoin.

2.   Helpottaakseen tätä arviointia osapuolten konferenssi tekee ensimmäisessä kokouksessaan aloitteen sellaisten järjestelyiden käyttöönotosta, joiden avulla se saa käyttöönsä vertailukelpoiset seurantatiedot A, B ja C liitteessä lueteltujen kemikaalien esiintymisestä sekä niiden alueellisesta ja maailmanlaajuisesta kulkeutumisesta ympäristöön. Näitä järjestelyjä:

a)

tulisi soveltaa osapuolten toimesta alueellisesti, kun se on tarkoituksenmukaista, teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaisesti ja käyttäen hyväksi olemassa olevia seurantaohjelmia ja -järjestelmiä mahdollisuuksien mukaan sekä edistäen toimintatapojen yhdenmukaistamista;

b)

voidaan tarvittaessa täydentää, ottaen huomioon alueiden väliset erot ja niiden mahdollisuudet toteuttaa seurantaa; ja

c)

niihin sisällytetään osapuolten konferenssille annettavat raportit alueellisen ja maailmanlaajuisen seurannan tuloksista osapuolten konferenssin päätöksen mukaisin väliajoin.

3.   Tämän artiklan 1 kappaleen mukainen arviointi suoritetaan käytettävissä olevien tieteellisten, ympäristöä koskevien, teknisten ja taloudellisten tietojen perusteella, mukaan lukien:

a)

2 kappaleen mukaisesti annettavat raportit ja muut seurantatiedot;

b)

15 artiklan mukaisesti annettavat kansalliset raportit; ja

c)

17 artiklan nojalla vahvistettujen menettelytapojen mukaisesti annettavat tiedot yleissopimuksen määräysten rikkomisesta.

17 artikla

Yleissopimuksen määräysten rikkominen

Osapuolten konferenssi laatii ja hyväksyy mahdollisimman pian menettelytavat ja institutionaaliset järjestelmät, joiden mukaisesti määritellään, onko tämän yleissopimuksen määräyksiä rikottu, ja päätetään määräyksiä rikkovien osapuolten kohtelusta.

18 artikla

Riitojen ratkaisu

1.   Osapuolet ratkaisevat tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riitansa neuvotteluin tai käyttäen muuta valitsemaansa rauhanomaista keinoa.

2.   Ratifioidessaan tai hyväksyessään yleissopimuksen tai liittyessään siihen, tai milloin tahansa sen jälkeen, osapuoli, joka ei ole alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, voi antaa tallettajalle kirjallisen selityksen, jonka mukaan se tunnustaa minkä tahansa yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan riidan osalta toisen tai molemmat seuraavista riitojenratkaisukeinoista pakolliseksi suhteessa saman velvoitteen hyväksyviin osapuoliin:

a)

välimiesmenettely sellaisten menettelytapojen mukaisesti, jotka osapuolten konferenssi hyväksyy tämän yleissopimuksen liitteeksi mahdollisimman pian;

b)

riidan saattaminen Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3.   Osapuoli, joka on alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, voi antaa selityksen, jolla on 2 kappaleen a kohdassa tarkoitettujen menettelytapojen mukaisen välimiesmenettelyn osalta vastaava vaikutus.

4.   Tämän artiklan 2 tai 3 kappaleen mukaisesti annettu selitys on voimassa, kunnes sen voimassaolo päättyy siinä mainittujen ehtojen mukaisesti tai siihen saakka, kunnes on kulunut kolme kuukautta siitä, kun selityksen peruuttamisesta on talletettu kirjallinen ilmoitus tallettajan huostaan.

5.   Selityksen voimassaolon päättyminen, selityksen peruuttamisilmoitus tai uusi selitys ei vaikuta millään tavalla välimiesoikeudessa tai Kansainvälisessä tuomioistuimessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin, elleivät riidan osapuolet toisin sovi.

6.   Jos riidan osapuolet eivät ole hyväksyneet samaa menettelytapaa tai kumpaakaan 2 kappaleen mukaisista menettelytavoista, ja jos ne eivät ole saaneet riitaansa ratkaistua kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun toinen riidan osapuolista on ilmoittanut toiselle osapuolelle niiden välisen riidan olemassaolosta, riita saatetaan sovittelukomitean käsiteltäväksi jonkin riidan osapuolen pyynnöstä. Sovittelukomitea antaa raportin suosituksineen. Sovittelukomiteaa koskevat ylimääräiset menettelytavat sisällytetään liitteeseen, joka osapuolten konferenssin tulee hyväksyä viimeistään toisessa kokouksessaan.

19 artikla

Osapuolten konferenssi

1.   Tällä yleissopimuksella perustetaan osapuolten konferenssi.

2.   Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman pääjohtaja kutsuu koolle osapuolten konferenssin ensimmäisen kokouksen viimeistään vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta. Sen jälkeen osapuolten konferenssin sääntömääräiset kokoukset pidetään konferenssin päättämin säännöllisin väliajoin.

3.   Osapuolten konferenssin ylimääräisiä kokouksia pidetään muina konferenssin tarpeellisiksi katsomina ajankohtina, tai osapuolen kirjallisesta pyynnöstä, edellyttäen kuitenkin, että pyyntöä tukee vähintään kolmasosa osapuolista.

4.   Osapuolten konferenssi sopii yksimielisesti omista sekä apuelinten menettelytapasäännöistä ja rahoitussäännöistä sekä sihteeristön toiminnan rahoitussäännöistä, ja hyväksyy ne ensimmäisessä kokouksessaan.

5.   Osapuolten konferenssi tarkastelee ja arvioi jatkuvasti tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Se suorittaa yleissopimuksen mukaiset tehtävänsä ja tätä tarkoitusta varten:

a)

perustaa 6 kappaleen edellyttämän elimen lisäksi sellaisia apuelimiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi yleissopimuksen täytäntöönpanon kannalta;

b)

toimii tarvittaessa yhteistyössä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen, hallitustenvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa;

c)

arvioi säännöllisesti osapuolille 15 artiklan mukaisesti annettuja tietoja, mukaan lukien 3 artiklan 2 kappaleen b kohdan iii alakohdan tehokkuuden arviointi; ja

d)

harkitsee ja toteuttaa lisätoimenpiteitä, joita mahdollisesti edellytetään yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

6.   Osapuolten konferenssi perustaa ensimmäisessä kokouksessaan apuelimen, jonka nimi on pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitea, suorittamaan sille tässä yleissopimuksessa määrättyjä tehtäviä. Tätä varten:

a)

osapuolten konferenssi nimittää pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitean jäsenet. Komitean jäsenet ovat hallitusten nimeämiä kemikaalien arvioinnin tai hallinnan asiantuntijoita. Komitean jäsenet nimitetään tasapuolisen maantieteellisen jakauman perusteella;

b)

osapuolten konferenssi päättää komitean työjärjestyksestä, organisaatiosta ja toiminnasta; ja

c)

komitea pyrkii kaikin tavoin hyväksymään suosituksensa yksimielisesti. Jos kaikki keinot yksimielisyyden saavuttamiseksi on käytetty, eikä sitä ole saavutettu, suositus hyväksytään viime kädessä läsnä olevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

7.   Osapuolten konferenssi arvioi kolmannessa kokouksessaan 3 artiklan 2 kappaleen b kohdassa mainitun menettelyn tarpeen jatkuvuutta, mukaan luettuna sen tehokkuus.

8.   Yhdistyneet Kansakunnat, sen erityisjärjestöt ja Kansainvälinen atomienergiayhteisö, sekä tämän yleissopimuksen ulkopuoliset valtiot, voivat olla edustettuina osapuolten konferenssin kokouksissa tarkkailijoina. Sellainen kansallinen tai kansainvälinen, hallitustenvälinen elin tai järjestö tai kansalaisjärjestö, joka toimii yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, ja joka on ilmoittanut sihteeristölle halustaan olla edustettuna osapuolten konferenssissa tarkkailijana, voidaan hyväksyä sellaiseksi, jollei vähintään kolmasosa läsnä olevista osapuolista vastusta sitä. Tarkkailijoiden hyväksyntään ja osallistumiseen sovelletaan osapuolten konferenssin hyväksymiä menettelytapasääntöjä.

20 artikla

Sihteeristö

1.   Tällä yleissopimuksella perustetaan sihteeristö.

2.   Sihteeristön tehtävänä on:

a)

suorittaa osapuolten konferenssin ja sen apuelinten kokousten järjestelyt ja tarjota niille tarvittavat palvelut;

b)

helpottaa pyynnöstä avun antamista osapuolille, erityisesti osapuolina oleville kehitysmaille ja siirtymätalouden maille, tämän yleissopimuksen täytäntöönpanossa;

c)

varmistaa tarvittava toiminnan yhteensovittaminen muiden asiaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen sihteeristöjen kanssa;

d)

valmistella ja toimittaa osapuolille määräaikaisraportit, jotka perustuvat 15 artiklan mukaisesti saatuihin tietoihin ja muihin saatavilla oleviin tietoihin;

e)

tehdä osapuolten konferenssin yleisten ohjeiden mukaisesti sellaisia hallinnollisia järjestelyjä ja sopimusjärjestelyjä, joita edellytetään sen tehtävien suorittamiseksi tehokkaasti; ja

f)

suorittaa muut tässä yleissopimuksessa määritetyt sihteeristön tehtävät sekä sellaiset muut tehtävät, joista osapuolten konferenssi päättää.

3.   Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman pääjohtaja vastaa tämä yleissopimuksen sihteeristön tehtävistä, jollei osapuolten konferenssi päätä läsnä olevien ja äänestävien osapuolten kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä antaa sihteeristön tehtäviä yhden tai useamman muun kansainvälisen järjestön vastuulle.

21 artikla

Yleissopimuksen muutokset

1.   Osapuoli voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen.

2.   Yleissopimuksen muutokset hyväksytään osapuolten konferenssissa. Sihteeristö antaa hyväksytyn muutoksen tiedoksi osapuolille viimeistään kuusi kuukautta ennen kokousta, jossa se on ehdotettu hyväksyttäväksi. Sihteeristö antaa ehdotetut muutokset tiedoksi myös tämän yleissopimuksen allekirjoittajille sekä tallettajalle.

3.   Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin pääsemään yksimieliseen sopimukseen ehdotetusta muutoksesta. Jos kaikki keinot yksimielisyyden saavuttamiseksi on käytetty, eikä sopimukseen ole päästy, muutos hyväksytään viime kädessä läsnä olevien ja äänestävien osapuolten kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä.

4.   Tallettaja antaa muutoksen tiedoksi kaikille osapuolille ratifiointia tai hyväksymistä varten.

5.   Muutoksen ratifioinnista tai hyväksymisestä ilmoitetaan tallettajalle kirjallisesti. Tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan sen hyväksyneiden osapuolten osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona vähintään kolme neljäsosaa osapuolista on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Sen jälkeen muutos tulee voimaan muun osapuolen osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona asianomainen osapuoli on tallettanut muutosta koskevan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

22 artikla

Liitteiden hyväksyminen ja muuttaminen

1.   Tämän yleissopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa ja, jollei nimenomaan toisin määrätä, viittaus tähän yleissopimukseen on samalla viittaus sen liitteisiin.

2.   Uudet liitteet voivat koskea ainoastaan menettelytapakysymyksiä tai tieteellisiä, teknisiä tai hallinnollisia asioita.

3.   Seuraavaa menettelytapaa sovelletaan tämän yleissopimuksen uusia liitteitä koskeviin ehdotuksiin sekä niiden hyväksymiseen ja voimaantuloon:

a)

uusia liitteitä ehdotetaan ja ne hyväksytään 21 artiklan 1, 2 ja 3 kappaleessa mainitun menettelyn mukaisesti;

b)

osapuoli, joka ei voi hyväksyä uutta liitettä, ilmoittaa siitä tallettajalle kirjallisesti vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on antanut uuden liitteen hyväksymisen tiedoksi. Tallettaja ilmoittaa viipymättä kaikille osapuolille vastaanottamastaan ilmoituksesta. Osapuoli voi milloin tahansa peruuttaa aikaisemmin antamansa ilmoituksen siitä, että se ei hyväksy uutta liitettä, minkä jälkeen liite tulee kyseisen osapuolen osalta voimaan c kohdan määräysten mukaisesti; ja

c)

vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on antanut uuden liitteen hyväksymisen tiedoksi, liite tulee voimaan kaikkien niiden osapuolten osalta, jotka eivät ole antaneet b kohdan määräysten mukaista ilmoitusta.

4.   A, B tai C liitteen muuttamista koskeviin ehdotuksiin sekä niiden hyväksymiseen ja voimaantuloon sovelletaan samoja menettelytapoja kuin tämän yleissopimuksen uusia liitteitä koskeviin ehdotuksiin sekä niiden hyväksymiseen ja voimaantuloon, kuitenkin siten, että A, B tai C liitteen muutos ei tule voimaan sellaisen osapuolen osalta, joka on antanut liitteiden muuttamista koskevan selityksen 25 artiklan 4 kappaleen mukaisesti, jolloin muutos tulee tällaisen osapuolen osalta voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona se on tallettanut muutosta koskevan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettajan huostaan.

5.   Seuraavaa menettelytapaa sovelletaan D, E tai F liitteen muuttamista koskeviin ehdotuksiin sekä niiden hyväksymiseen ja voimaantuloon:

a)

muutosta ehdotetaan 21 artiklan 1 ja 2 kappaleessa mainitun menettelytavan mukaisesti;

b)

osapuolet päättävät D, E tai F liitteen muuttamisesta yksimielisesti; ja

c)

tallettaja antaa D, E tai F liitteen muuttamista koskevan päätöksen heti tiedoksi osapuolille. Muutos tulee voimaan kaikkien osapuolten osalta päätöksessä mainittuna päivänä.

6.   Jos uusi liite tai liitteen muutos liittyy tämän yleissopimuksen muutokseen, uusi liite tai sen muutos tulee voimaan vasta kun yleissopimuksen muutos tulee voimaan.

23 artikla

Äänioikeus

1.   Kullakin tämän yleissopimuksen osapuolella on yksi ääni, jollei 2 kappaleesta muuta johdu.

2.   Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö käyttää äänioikeuttaan toimivaltaansa kuuluvissa asioissa sen tämän yleissopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden lukumäärää vastaavalla äänimäärällä. Tällainen järjestö ei käytä äänioikeuttaan, jos joku sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan, ja päinvastoin.

24 artikla

Allekirjoittaminen

Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille Tukholmassa 23 päivänä toukokuuta 2001, ja Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 24 päivästä toukokuuta 2001 lähtien 22 päivään toukokuuta 2002 saakka.

25 artikla

Ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen

1.   Valtioiden ja alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen tulee ratifioida tai hyväksyä tämä yleissopimus. Yleissopimus on avoinna liittymistä varten valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille siitä päivästä lähtien, jona se ei ole enää avoinna allekirjoittamista varten. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

2.   Sellainen alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka tulee tämän yleissopimuksen osapuoleksi ilman, että sen jäsenvaltiot ovat osapuolia, on kaikkien yleissopimukseen perustuvien velvoitteiden sitoma. Mikäli tällaisen järjestön jäsenvaltioista yksi tai useampi on tämän yleissopimuksen osapuoli, järjestö ja sen jäsenvaltiot päättävät vastuun jakamisesta keskenään yleissopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Tällaisessa tapauksessa järjestö ja sen jäsenvaltiot eivät saa käyttää yleissopimukseen perustuvia oikeuksiaan päällekkäisesti.

3.   Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö antaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjassaan selityksen toimivaltansa laajuudesta tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tällainen järjestö ilmoittaa myös merkittävistä muutoksista toimivaltansa laajuudessa tallettajalle, joka puolestaan ilmoittaa niistä edelleen osapuolille.

4.   Osapuoli voi selittää ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjassaan, että sen osalta A, B tai C liitteen muutokset tulevat voimaan vasta, kun se on tallettanut niitä koskevan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

26 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona viideskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

2.   Kunkin sellaisen valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän yleissopimuksen tai liittyy siihen sen jälkeen, kun viideskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona kyseinen valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen soveltamista varten alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön tallettamaa asiakirjaa ei lasketa mukaan kyseisen järjestön jäsenvaltioiden tallettamien asiakirjojen lisäksi.

27 artikla

Varaumat

Tähän yleissopimukseen ei saa tehdä varaumia.

28 artikla

Irtisanominen

1.   Osapuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen milloin tahansa sen jälkeen, kun on kulunut kolme vuotta siitä päivästä, jona yleissopimus on tullut kyseisen osapuolen osalta voimaan, ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle.

2.   Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen, tai irtisanomisilmoituksessa mainittuna myöhempänä päivänä.

29 artikla

Tallettaja

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on tämän yleissopimuksen tallettaja.

30 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Tukholmassa 22 päivänä toukokuuta 2001.

A LIITE

TUOTANNON JA KÄYTÖN LOPETUS

I osa

Kemikaali

Toiminta

Yksittäinen vapautus

Aldriini*

CAS-numero 309-00-2

Tuotanto

Ei ole

 

Käyttö

Paikallisesti ulkoloisten torjuntaan

Tuhohyönteisten torjuntaan

Klordaani*

CAS-numero 57-74-9

Tuotanto

Sallittu rekisteriin merkityille osapuolille

 

Käyttö

Paikallisesti ulkoloisten torjuntaan

Tuhohyönteisten torjuntaan

Termiittien torjuntaan

Termiittien torjuntaan rakennuksissa ja patorakenteissa

Termiittien torjuntaan teillä

Lisäaineena vaneriliimoissa

Dieldriini*

CAS-numero 60-57-1

Tuotanto

Ei

 

Käyttö

Maataloudessa

Endriini*

CAS-numero 72-20-8

Tuotanto

Ei ole

 

Käyttö

Ei ole

Heptakloori*

CAS-numero 76-44-8

Tuotanto

Ei ole

 

Käyttö

Termiittien torjuntaan

Termiittien torjuntaan talojen rakenteissa

Termiittien torjuntaan (maanalaisesti)

Puunkäsittelyaineena

Maanalaisissa kaapelirasioissa

Heksaklooribentseeni

CAS-numero 118-74-1

Tuotanto

Sallittu rekisteriin merkityille osapuolille

 

Käyttö

Välituotteena

Torjunta-aineiden liuottimena

Välituotteena suljetussa järjestelmässä tuotantolaitoksen alueella

Mirex*

CAS-numero 2385-85-5

Tuotanto

Sallittu rekisteriin merkityille osapuolille

 

Käyttö

Termiittien torjuntaan

Toksafeeni*

CAS-numero 8001-35-2

Tuotanto

Ei ole

 

Käyttö

Ei ole

Polyklooratut bifenyylit (PCB)*

Tuotanto

Ei ole

 

Käyttö

Tämän liitteen II osan määräysten mukaisesti käytössä olevat tavarat

Huomautuksia:

i)

Jollei tässä yleissopimuksessa ole toisin määrätty, tahattomina vierasainejääminä tuotteissa ja tavaroissa esiintyvien kemikaalien ei katsota sisältyvän tähän liitteeseen;

ii)

Tämän huomautuksen ei katsota muodostavan 3 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua tuotanto- ja käyttökohtaista poikkeusta. Kemikaalien esiintymisen aineosina tavaroissa, jotka on valmistettu tai jotka ovat olleet käytössä ennen kyseistä kemikaalia koskevan velvoitteen voimaantuloa, ei katsota sisältyvän tähän liitteeseen, edellyttäen että osapuoli on tehnyt ilmoituksen sihteeristölle siitä, että tällainen tavara on edelleen käytössä osapuolena olevassa valtiossa. Sihteeristö julkistaa nämä ilmoitukset;

iii)

Tämän huomautuksen, joka ei koske sellaisia kemikaaleja, joiden nimet on tämän liitteen I osan kemikaaliluettelossa merkitty tähdellä, ei katsota muodostavan 3 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua tuotanto- ja käyttökohtaista vapautusta. Osapuoli voi tehtyään ilmoituksen sihteeristölle sallia tämän liitteen luettelossa mainitun kemikaalin tuotannon ja käytön suljetussa prosessissa tuotantolaitoksen alueella välituotteena, joka muuntuu kemiallisesti valmistettaessa muita sellaisia kemikaaleja, joilla, ottaen huomioon D liitteen 1 kappaleessa esitetyt kriteerit, ei ole pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP-yhdisteiden) ominaisuuksia, mikäli mainitun kemikaalin ei oleteta merkittävässä määrin kulkeutuvan ihmisiin ja ympäristöön suljetussa prosessissa tuotantolaitoksen alueella käytettäväksi tarkoitetun välituotteen tuotannon ja käytön aikana. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kyseisen kemikaalin koko tuotannosta ja käytöstä tai kohtuullinen arvio näistä tiedoista sekä tiedot tuotantolaitoksen alueella olevan suljetun prosessin luonteesta, mukaan lukien lähtöaineena käytettävän, prosessissa muuntumattoman ja tahattomana jäämänä esiintyvän POP-yhdisteen määrästä lopputuotteessa. Tätä menettelyä noudatetaan, jollei tässä liitteessä ole toisin säädetty. Sihteeristö antaa tämän ilmoituksen tiedoksi osapuolten konferenssille ja julkisuuteen. Tällaista tuotantoa tai käyttöä ei pidetä tuotanto- tai käyttökohtaisena vapautuksena. Tällaisen tuotannon ja käytön tulee loppua kymmenen vuoden kuluttua, ellei kyseinen osapuoli tee sihteeristölle uutta ilmoitusta, jolloin ajanjaksoa jatketaan kymmeneksi vuodeksi, jollei osapuolten konferenssi päätä toisin arvioituaan tuotannon ja käytön uudelleen. Ilmoitusmenettely voidaan toistaa;

iv)

Kaikkia tässä liitteessä mainittuja erityisiä poikkeuksia voivat toteuttaa osapuolet, jotka ovat rekisteröineet nämä vapautukset 4 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta polykloorattujen bifenyylien käyttöä tavaroissa, joita käytetään tämän liitteen II osan määräysten mukaisesti, minkä voivat toteuttaa kaikki osapuolet.

II osa

Polyklooratut bifenyylit

Kunkin osapuolen tulee:

a)

Liittyen polykloorattujen bifenyylien käytön eliminoimiseen laitteissa (kuten muuntajissa, kondensaattoreissa tai muissa nestemäisiä aineita sisältävissä säiliöissä) vuoteen 2025 mennessä, jollei osapuolten konferenssi asiaa uudelleen tarkasteltuaan muuta päätä, ryhtyä toimenpiteisiin seuraavien prioriteettien mukaisesti:

i)

Tilavuudeltaan yli 5-litraisten ja yli 10 prosenttia polykloorattuja bifenyylejä sisältävien laitteiden määrätietoinen kartoitus, merkintä ja käytöstä poistaminen;

ii)

Tilavuudeltaan yli 5-litraisten ja yli 0,05 prosenttia polykloorattuja bifenyylejä sisältävien laitteiden määrätietoinen kartoitus, merkintä ja käytöstä poistaminen;

iii)

Tilavuudeltaan yli 0,05-litraisten ja yli 0,005 prosenttia polykloorattuja bifenyylejä sisältävien laitteiden kartoitus ja käytöstä poistaminen;

b)

Edistää a) kohdan prioriteettien mukaisesti seuraavia toimenpiteitä polyklooratuille bifenyyleille altistumisen estämiseksi, niiden riskien vähentämiseksi ja käytön rajoittamiseksi:

i)

Polykloorattujen bifenyylien käyttö ainoastaan ehjissä, vuotamattomissa laitteissa ja ainoastaan sellaisilla alueilla, joissa päästöt ympäristöön voidaan minimoida ja niiden aiheuttamat vahingot nopeasti korjata;

ii)

Polykloorattujen bifenyylien käytön estäminen laitteissa sellaisilla alueilla, joilla tuotetaan tai käsitellään elintarvikkeita tai rehuja;

iii)

Kun polykloorattuja bifenyylejä käytetään asutuilla alueilla, mukaan lukien kouluissa ja sairaaloissa, kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin ryhtyminen sellaisten sähkövirran jakelun keskeytysten estämiseksi, joilla seurauksena voi olla tulipalo, ja laitteiden säännöllinen tarkastaminen vuotojen varalta;

c)

Riippumatta 3 artiklan 2 kappaleesta varmistaa, että a) kohdassa kuvattuja, polykloorattuja bifenyylejä sisältäviä laitteita ei viedä maasta eikä tuoda maahan paitsi ympäristön kannalta kestävän jätehuollon tarkoituksia varten;

d)

Lukuun ottamatta huolto- ja kunnossapitotöitä olla sallimatta yli 0,005 prosenttia polykloorattuja bifenyylejä sisältävien nesteiden kierrätystä uudelleenkäyttöä varten muissa laitteissa;

e)

Pyrkiä määrätietoisesti vaikuttamaan polykloorattuja bifenyylejä sisältävien nesteiden ja polykloorattujen bifenyylien saastuttamien laitteiden, jotka sisältävät yli 0,005 prosenttia polykloorattuja bifenyylejä, ympäristön kannalta asianmukaiseen jätehuoltoon 6 artiklan 1 kappaleen mukaisesti niin pian kuin mahdollista mutta viimeistään vuonna 2028, jollei osapuolten konferenssi asiaa uudelleen tarkasteltuaan muuta päätä;

f)

Tämän liitteen I osan ii) huomautuksen sijasta pyrkiä kartoittamaan muut tavarat, jotka sisältävät yli 0,005 prosenttia polykloorattuja bifenyylejä (kuten kaapelivaipat, kovetetut saumausaineet ja maalatut esineet) ja käsitellä niitä 6 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

g)

Laatia viiden vuoden välein raportti polykloorattujen bifenyylien eliminoimisen edistymisestä ja toimittaa se osapuolten konferenssille 15 artiklan mukaisesti;

h)

Osapuolten konferenssin tulee käsitellä g) kohdassa mainittuja raportteja polykloorattuja bifenyylejä koskevissa katsauksissaan soveltuvin osin. Osapuolten konferenssin tulee tarkastella polykloorattujen bifenyylien eliminoimisen edistymistä viiden vuoden välein tai tarpeen mukaan ottaen huomioon edellä mainitut raportit.

B LIITE

RAJOITTAMINEN

I osa

Kemikaali

Vaikutus

Sallittu käyttötarkoitus tai yksittäinen vapautus

DDT

(1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani)

CAS-numero 50-29-3

Tuotanto

Sallittu käyttötarkoitus:

Taudinkantajien torjunta tämän liitteen II osan mukaisesti

Erityinen vapautus:

Välituotteena dikofolin tuotannossa

Välituotteena

 

Käyttö

Sallittu käyttötarkoitus:

Taudinkantajien torjunta tämän liitteen II osan mukaisesti

Yksittäinen vapautus:

Dikofolin tuotanto

Välituotteena

Huomautuksia:

i)

Jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, tahattomina vierasainejääminä tuotteissa ja tavaroissa esiintyvien kemikaalien ei katsota sisältyvän tähän liitteeseen;

ii)

Tämän huomautuksen ei katsota muodostavan 3 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua tuotanto- ja käyttökohtaista poikkeusta. Kemikaalien esiintymisen aineosina tuotteissa, jotka on valmistettu tai jotka ovat olleet käytössä ennen kyseistä kemikaalia koskevan velvoitteen voimaantuloa, ei katsota sisältyvän tähän liitteeseen, edellyttäen että osapuoli on tehnyt ilmoituksen sihteeristölle siitä, että tällainen tuote on edelleen käytössä osapuolena olevassa valtiossa. Sihteeristö julkistaa nämä ilmoitukset;

iii)

Tämän huomautuksen ei katsota muodostavan 3 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua tuotanto- ja käyttökohtaista poikkeusta. Osapuoli voi tehtyään ilmoituksen sihteeristölle sallia tässä luettelossa mainitun kemikaalin tuotannon ja käytön suljetussa prosessissa tuotantolaitoksen alueella välituotteena, joka muuntuu kemiallisesti valmistettaessa muita sellaisia kemikaaleja, joilla, ottaen huomioon D liitteen 1 kappaleessa esitetyt kriteerit, ei ole pysyvien orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia, mikäli kemikaalin ei oleteta merkittävässä määrin kulkeutuvan ihmisiin ja ympäristöön suljetussa prosessissa tuotantolaitoksen alueella käytettävän välituotteen tuotannon ja käytön aikana. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kyseisen kemikaalin koko tuotannosta ja käytöstä tai kohtuullinen arvio näistä tiedoista sekä tiedot tuotantolaitoksen alueella toteutettavan suljetun prosessin luonteesta, mukaan lukien lähtöaineena käytettävän, prosessissa muuntumattoman ja tahattomana jäämänä esiintyvän POP-yhdisteen määrästä lopputuotteessa. Tätä menettelyä noudatetaan, jollei tässä liitteessä ole toisin määrätty. Sihteeristö antaa nämä ilmoitukset tiedoksi osapuolten konferenssille ja julkisuuteen. Tällaista tuotantoa tai käyttöä ei pidetä tuotanto- tai käyttökohtaisena vapautuksena. Tällaisen tuotannon ja käytön tulee loppua kymmenen vuoden kuluttua, ellei kyseinen osapuoli tee sihteeristölle uutta ilmoitusta, jolloin ajanjaksoa jatketaan kymmeneksi vuodeksi, jollei osapuolten konferenssi päätä toisin arvioituaan tuotannon ja käytön uudelleen. Ilmoitusmenettely voidaan toistaa;

iv)

Kaikki tässä liitteessä mainitut erityiset vapautukset voidaan toteuttaa niiden osapuolten toimesta, jotka ovat rekisteröityneet näihin vapautuksiin 4 artiklan mukaisesti.

II osa

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani)

1.

Osapuolten on lopetettava DDT:n tuotanto ja käyttö, jolleivät ne ole ilmoittaneet sihteeristölle aikomuksestaan tuottaa ja/tai käyttää sitä. Tällä yleissopimuksella perustetaan julkinen DDT-rekisteri. DDT-rekisteriä ylläpitää sihteeristö.

2.

Kukin DDT:tä tuottava ja/tai käyttävä osapuoli saa tuottaa ja/tai käyttää ainetta vain taudinkantajien torjuntaan Maailman terveysjärjestön (WHO) DDT:n käyttöä koskevien suositusten ja ohjeiden mukaisesti ja vain jos kyseisellä osapuolella ei ole käytettävissään paikallisesti turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja.

3.

Mikäli osapuoli, joka ei ole DDT-rekisterissä, päättää, että se tarvitsee DDT:tä taudinkantajien torjuntaan, sen tulee ilmoittaa tästä viipymättä sihteeristölle, jotta sen nimi voidaan välittömästi lisätä DDT-rekisteriin. Sen tulee samalla ilmoittaa asiasta WHO:lle.

4.

Jokaisen DDT:tä käyttävän osapuolen tulee kolmen vuoden välein toimittaa sihteeristölle ja WHO:lle tiedot käytetystä DDT:n määrästä, käyttöolosuhteista ja käytön tarkoituksenmukaisuudesta asianomaisen osapuolen taudintorjuntastrategiassa, osapuolten konferenssin ja WHO:n yhdessä päättämällä tavalla.

5.

DDT:n käytön rajoittamiseksi ja sen lopettamiseksi kokonaan osapuolten konferenssin tulee edistää seuraavia toimenpiteitä:

a.

Kukin DDT:tä käyttävä osapuoli kehittää ja toteuttaa toimintaohjelman osana 7 artiklassa mainittua täytäntöönpanosuunnitelmaa. Toimintaohjelman tulee sisältää:

i)

Lakisääteisten ja muiden mekanismien kehittäminen, jotta voidaan varmistaa, että DDT:tä käytetään vain taudinkantajien torjuntaan;

ii)

Sopivien vaihtoehtoisten tuotteiden, menetelmien ja strategioiden ottaminen käyttöön, mukaan lukien resistenssinhallintastrategiat näiden vaihtoehtojen jatkuvan tehon varmistamiseksi;

iii)

Toimenpiteet terveydenhuollon tehostamiseksi ja tautien esiintyvyyden rajoittamiseksi.

b.

Osapuolet edistävät mahdollisuuksiensa mukaan sopivien ja turvallisten vaihtoehtoisten kemiallisten ja ei-kemiallisten tuotteiden sekä menetelmien ja strategioiden tutkimusta ja kehitystä DDT:tä käyttäviä osapuolia varten päämääränään lievittää sairauksien aiheuttamaa inhimillisiä ja taloudellisia rasituksia. Harkittaessa vaihtoehtoja tai vaihtoehtojen yhdistelmiä on otettava huomioon muun muassa inhimilliset terveysriskit ja kyseisten vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Toteuttamiskelpoisten DDT:n vaihtoehtojen tulee olla kyseistä ainetta vaarattomampia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, soveltua tautien torjuntaan kyseisissä osapuolimaissa ja olla seurantatietojen tukemia.

6.

Ensimmäisestä kokouksesta alkaen ja vähintään joka kolmas vuosi sen jälkeen osapuolten konferenssin tulee yhteistyössä WHO:n kanssa arvioida DDT:n tarve taudinkantajien torjunnassa käytettävissä olevan tieteellisen, teknisen, ympäristöä koskevan ja taloudellisen tiedon perusteella, mukaan lukien:

a)

DDT:n tuotanto ja käyttö ja 2 kappaleessa mainitut edellytykset;

b)

DDT:n vaihtoehtojen saatavuus, soveltuvuus ja käyttöönotto; ja

c)

Maiden valmiuksien parantuminen, jotta ne pystyvät siirtymään turvallisesti tällaisten vaihtoehtojen käyttöön.

7.

Osapuoli voi milloin tahansa poistaa nimensä DDT-rekisteristä ilmoittamalla tästä kirjallisesti sihteeristölle. Nimen poistaminen astuu voimaan ilmoituksessa mainittuna ajankohtana.

C LIITE

TAHATON TUOTTAMINEN

I osa: 5 artiklan vaatimusten soveltamisalaan kuuluvat POP-yhdisteet

Tämä liite koskee seuraavassa mainittuja POP-yhdisteitä, silloin kun niitä muodostuu ja vapautuu tahattomasti ihmisen toiminnan tuloksena:

Kemikaali

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)

Heksaklooribentseeni (HCB) (CAS-numero 118-74-1)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

II osa: Päästölähteiden luokitus

Polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja ja dibentsofuraaneja, heksaklooribentseeniä ja polykloorattuja bifenyylejä muodostuu tahattomasti ja pääsee epätäydellisen palamisen tai kemiallisten reaktioiden tuloksena ympäristöön lämpöprosesseissa, joissa on mukana eloperäisiä aineita ja klooria. Seuraavat teolliset päästölähteet voivat tuottaa verrattain suuria määriä näitä kemikaaleja ja päästää niitä ympäristöön:

a)

Jätteidenpolttolaitokset, mukaan lukien yhdyskuntajätteen, ongelmajätteen tai sairaalajätteen tai jätelietteen rinnakkaispolttolaitokset;

b)

Sementinpolttouunit, joissa käytetään polttoaineena vaarallista jätettä;

c)

Selluntuotanto, jossa valkaisuun käytetään klooria tai kemikaaleja, joita käytettäessä muodostuu klooria;

d)

Seuraavat metallurgisen teollisuuden lämpöprosessit:

i)

Sekundaarinen kuparin tuotanto;

ii)

Rauta- ja terästeollisuuden sintraamot;

iii)

Sekundaarinen alumiinin tuotanto;

iv)

Sekundaarinen sinkin tuotanto.

III osa: Päästölähteiden luokitus

Polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja ja dibentsofuraaneja, heksaklooribentseeniä ja polykloorattuja bifenyylejä voi myös syntyä tahattomasti ja päästä ympäristöön muun muassa seuraavista päästölähteistä:

a)

Avoin jätteenpoltto, mukaan lukien jätteiden poltto kaatopaikoilla;

b)

Metallurgisen teollisuuden lämpöprosessit, joita ei ole mainittu II osassa;

c)

Yhdyskuntajätteenpolttolähteet;

d)

Yhdyskuntien ja teollisuuden polttokattilat, joissa käytetään fossiilisia polttoaineita;

e)

Polttolaitokset puun ja muun biomassan polttoa varten;

f)

Tietyt kemialliset tuotantoprosessit, joista pääsee ympäristöön tahattomasti sivutuotteina syntyneitä POP-yhdisteitä, erityisesti kloorifenolien ja kloraniilin tuotanto;

g)

Krematoriot;

h)

Moottoriajoneuvot, erityisesti lyijypitoista bensiiniä käyttävät moottoriajoneuvot;

i)

Eläinten ruhojen hävittäminen;

j)

Tekstiilin ja nahan värjäys (kloraniililla) ja viimeistely (alkaaliuuton avulla);

k)

Vanhojen käytettyjen autojen hajottamot;

l)

Kuparikaapelien sulatus;

m)

Jäteöljynpuhdistamot.

IV osa: Määritelmät

1.

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a)

’polyklooratuilla bifenyyleillä’ aromaattisia yhdisteitä, jotka ovat syntyneet siten, että bifenyylimolekyylin vetyatomit (kaksi bentseenirengasta, joita yhdistää hiili-hiili-yksittäissidos) voivat korvautua korkeintaan kymmenellä klooriatomilla; ja

b)

’Polyklooratuilla dibentso-para-dioksiineilla’ ja ’polyklooratuilla dibentsofuraaneilla’ trisyklisiä aromaattisia yhdisteitä, jotka muodostuvat kahdesta bentseenirenkaasta, joita yhdistää polyklooratuissa dibentso-para-dioksiineissa kaksi happiatomia ja polyklooratuissa dibentsofuraaneissa yksi happiatomi ja yksi hiili-hiili-sidos, ja joissa vetyatomit voivat korvautua korkeintaan kahdeksalla klooriatomilla.

2.

Tässä liitteessä polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien ja dibentsofuraanien myrkyllisyys ilmaistaan toksisuusekvivalentin käsitteellä, joka mittaa polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien ja dibentsofuraanien ja koplanaaristen polykloorattujen bifenyylien eri kongeneerien suhteellista dioksiinin kaltaista toksista vaikutusta verrattuna 2,3,7,8-tetraklooridibentso-p-dioksiiniin. Tämän yleissopimuksen soveltamisessa käytettävien toksisuusekvivalenttikertoimen arvojen tulee olla hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisia, alkaen WHO:n vuonna 1998 asettamista polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien ja dibentsofuraanien sekä koplanaaristen polykloorattujen bifenyylien toksisuusekvivalenttitekijän arvoista, jotka koskevat nisäkkäitä. Pitoisuudet ilmaistaan toksisuusekvivalenttikertoimina.

V osa: Yleisiä ohjeita parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta ja ympäristön kannalta parhaista käytännöistä

Tässä osassa on osapuolille yleisiä ohjeita I osassa lueteltujen kemikaalien päästöjen estämiseksi tai vähentämiseksi.

A.   Yleiset ennalta ehkäisevät toimenpiteet, jotka liittyvät parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja ympäristön kannalta parhaisiin käytäntöihin

Etusija tulee antaa menettelytavoille, joiden avulla estetään I osassa lueteltujen kemikaalien muodostuminen ja pääsy ympäristöön. Hyödyllisiä toimenpiteitä voisivat olla seuraavat:

a)

Vähän jätettä muodostavan tekniikan käyttö;

b)

Entistä vaarattomampien aineiden käyttö;

c)

Prosesseissa muodostuvien ja niissä käytettyjen aineiden sekä jätteiden entistä tehokkaampi talteenotto ja kierrätys;

d)

Sellaisten syöttöaineiden korvaaminen, jotka ovat pysyviä orgaanisia yhdisteitä tai siinä tapauksessa, että aineiden ja lähteestä peräisin olevien pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen välillä todetaan suora yhteys;

e)

Järkevä taloudenhoito ja ehkäisevät huolto-ohjelmat;

f)

Jätteiden käsittelyn parantaminen päämääränä avoimen ja muun valvomattoman jätteiden polton lopettaminen, mukaan lukien niiden polttaminen kaatopaikoilla. Käsiteltäessä ehdotuksia uusien jätteenkäsittelylaitosten rakentamiseksi olisi harkittava tämän vaihtoehtoja, kuten toimia, joilla minimoidaan yhdyskunta- ja sairaalajätteen syntyminen, mukaan lukien resurssien hyödyntäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, jätteiden lajittelu ja sellaisten tuotteiden käyttäminen, joista syntyy vähemmän jätettä. Samalla tulisi ottaa tarkasti huomioon kansanterveydelliset näkökohdat;

g)

Näiden kemikaalien minimoiminen jääminä tuotteissa;

h)

Kloorin tai sellaisten kemikaalien, joita käytettäessä muodostuu klooria, välttäminen valkaisussa.

B.   Paras käytettävissä oleva tekniikka

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan käsitteen tarkoituksena ei ole määrätä käytettäväksi tiettyä tekniikkaa tai teknologiaa, vaan sillä pyritään ottamaan huomioon kyseessä olevan laitoksen tekniset ominaisuudet, sen maantieteellinen sijainti ja paikalliset ympäristöolosuhteet. Sopivat rajoitusmenetelmät I osassa lueteltujen kemikaalien päästöjen vähentämiseksi ovat yleensä kaikissa toiminnoissa samat. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä yleensä että yksittäistapauksissa seuraaviin tekijöihin ja otettava huomioon toimenpiteen todennäköiset kustannukset ja hyödyt sekä ennalta varautuminen ja ehkäiseminen:

a)

Yleisiä näkökohtia:

i)

Päästöjen laatu, vaikutukset ja määrä: tekniikat voivat vaihdella riippuen päästölähteen koosta;

ii)

Käyttöönottopäivämäärät sekä uusien että olemassa olevien laitosten osalta;

iii)

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttöönottamiseen tarvittava aika;

iv)

Prosessissa käytettävien raaka-aineiden kulutus ja ominaisuudet ja prosessin energiatehokkuus;

v)

Tarve ehkäistä tai minimoida päästöjen kokonaisvaikutukset ympäristöön sekä niistä aiheutuvat riskit;

vi)

Tarve ehkäistä onnettomuudet ja minimoida niiden ympäristövaikutukset;

vii)

Tarve varmistaa työsuojelu;

viii)

Vertailukelpoiset prosessit, järjestelmät ja toimintamenetelmät, joita on testattu teollisessa laajuudessa hyvin kokemuksin;

ix)

Tieteellisen tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen sekä tekniset edistysaskeleet.

b)

Yleiset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi:

Arvioitaessa ehdotuksia uusien laitosten rakentamiseksi tai olemassa olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi käyttäen prosesseja, joista pääsee ympäristöön tässä liitteessä mainittuja kemikaaleja, olisi ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä, joilla on samat hyödyt mutta joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön kyseisiä kemikaaleja. Kun laitoksia rakennetaan tai merkittävästi muutetaan, voidaan myös harkita seuraavia vähentämistoimenpiteitä arvioitaessa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa V osan A osiossa esitettyjen ehkäisemistoimenpiteiden lisäksi:

i)

Tehokkaammat poistokaasujen puhdistusmenetelmät, kuten lämpö- tai katalyyttihapetus, hiukkaskeräimet tai adsorptiomenetelmät;

ii)

Jäämien, jäteveden, jätteiden ja jätevesilietteen käsittely esimerkiksi lämpökäsittelyn avulla tai muuttamalla ne inerteiksi tai myrkyttömiksi kemiallisilla prosesseilla;

iii)

Prosessimuutokset, joiden seurauksena päästöt estyvät tai vähenevät, kuten suljettuihin järjestelmiin siirtyminen;

iv)

Prosessien muuttaminen palamisen tehostamiseksi ja tässä liitteessä lueteltujen kemikaalien muodostumisen estämiseksi säätämällä prosessiparametreja, kuten polttolämpötilaa tai käsittelyaikaa.

C.   Ympäristön kannalta parhaat käytännöt

Osapuolten konferenssi voi laatia ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä koskevia ohjeita.

D LIITE

TIETOVAATIMUKSET JA VALINTAKRITEERIT

1.

Osapuolen, joka esittää kemikaalin lisäämistä A, B ja/tai C liitteiden luetteloon tulee tunnistaa kemikaali a) kohdan mukaisesti ja antaa kemikaalista ja tarvittaessa sen muuntumistuotteista tiedot, jotka liittyvät b)—e) alakohdassa esitettyihin valintakriteereihin:

a)

Kemiallinen tunnistaminen:

i)

Nimet, mukaan lukien kauppanimi tai -nimet, myyntinimitys tai -nimitykset ja synonyymit, Chemical Abstracts Service (CAS) -numero, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) -nimistön mukainen nimi; ja

ii)

Rakenne, mukaan lukien isomeerien määrittäminen soveltuvin osin ja kemikaaliluokan rakenne;

b)

Pysyvyys:

i)

Näyttö siitä, että kemikaalin puoliintumisaika vedessä on yli kaksi kuukautta tai että sen puoliintumisaika maaperässä on yli kuusi kuukautta tai että sen puoliintumisaika sedimentissä on yli kuusi kuukautta; tai

ii)

Näyttö siitä, että kemikaali on muutoin riittävän pysyvä, jotta on perusteltua harkita sen sisällyttämistä tämän yleissopimuksen soveltamisalaan;

c)

Biokertyminen:

i)

Näyttö siitä, että kemikaalin biokertymis- tai biokonsentroitumiskerroin vesieliöstössä on yli 5 000 tai, mikäli tällaisia tietoja ei ole, todisteet siitä että kemikaalin log Kow -arvo on yli 5;

ii)

Näyttö siitä, että kemikaalista muutoin aiheutuu erityisiä haittoja, kuten korkea biokertyminen muissa lajeissa, korkea myrkyllisyys ihmisille tai ympäristölle; tai

iii)

Eliöstöstä kerätyt seurantatiedot, jotka osoittavat, että kemikaalin biokertymispotentiaali on riittävä, jotta on perusteltua harkita sen sisällyttämistä tämän yleissopimuksen soveltamisalaan;

d)

Aineen kyky kaukokulkeutua ympäristössä:

i)

Kaukana päästölähteistä mitatut kemikaalin pitoisuudet, jotka antavat aihetta huoleen;

ii)

Seurantatiedot, jotka osoittavat, että kemikaalin, jolla on kyky siirtyä vastaanottavaan ympäristöön, kaukokulkeutuminen ympäristössä voi olla tapahtunut ilman, veden tai vaeltavien eliölajien välityksellä; tai

iii)

Kemikaalin vaiheet ympäristössä ja/tai mallintamistulokset, jotka osoittavat, että kemikaali voi kaukokulkeutua ympäristössä ilman, veden tai vaeltavien eliölajien välityksellä ja siirtyä vastaanottavaan ympäristöön päästölähteistä kaukana olevilla alueilla. Ilman kautta merkittävästi kulkeutuvan kemikaalin puoliintumisajan ilmassa tulisi olla yli kaksi päivää; ja

e)

Haitalliset vaikutukset:

i)

Todisteet ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvista haitallisista vaikutuksista, joiden takia on perusteltua harkita sen sisällyttämistä tämän yleissopimuksen soveltamisalaan; tai

ii)

Toksisuus- tai ekotoksisuustiedot, jotka osoittavat kemikaalin voivan vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

2.

Kemikaalia luetteloon ehdottavan osapuolen tulee esittää perustelut huoleen, mukaan lukien mikäli mahdollista toksisuus- tai ekotoksisuustietojen vertailu kemikaalin havaittujen tai laskennallisten määrien kanssa, jotka ovat seurauksena tai odotettavissa kaukokulkeutumisesta ympäristössä, ja lyhyt lausunto, jossa todetaan maailmanlaajuisten toimien tarpeellisuus.

3.

Kemikaalia luetteloon ehdottavan osapuolen tulee mahdollisuuksiensa ja kykyjensä mukaan antaa lisäinformaatiota 8 artiklan 6 kappaleen mukaisen esityksen tarkastelun tueksi. Tällaista esitystä valmistellessaan osapuoli voi hankkia teknistä asiantuntemusta mistä tahansa lähteestä.

E LIITE

RISKIPROFIILIA KOSKEVAT TIETOVAATIMUKSET

Selonteon tarkoituksena on arvioida sitä, voiko kemikaalilla ympäristökaukokulkeutuvuutensa takia todennäköisesti olla sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle, jotka antaisivat aihetta maailmanlaajuisille toimenpiteille. Tätä tarkoitusta varten tulee laatia riskiprofiili, jossa selvitetään ja arvioidaan D liitteessä mainittuja tietoja. Riskiprofiilin tulee sisältää, mikäli mahdollista, seuraavat tiedot:

a)

Päästölähteet, mukaan lukien soveltuvin osin

i)

Tuotantotiedot, mukaan lukien tuotantomäärä ja sijainti;

ii)

Käyttötarkoitukset; ja

iii)

Päästöt, kuten päästöt ja häviöt vesiin ja ilmaan;

b)

Huolta aiheuttavien vaikutusten vaaranarviointi, jossa otetaan huomioon useiden kemikaalien toksikologiset yhteisvaikutukset;

c)

Kemikaalin käyttäytyminen ympäristössä, mukaan lukien tiedot sen kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista ja sen pysyvyydestä sekä niiden osuudesta kemikaalin ympäristökulkeutuvuuteen ja sen siirtymiseen ympäristön osien sisällä ja välillä sekä sen hajoamisesta ja muuntumisesta muiksi kemikaaleiksi. Biokonsentroitumis- tai biokertymiskertoimen mitattuihin arvoihin perustuvan määrittämisen tulee sisältyä tähän, paitsi milloin seurantatietojen katsotaan täyttävän tämän tarpeen;

d)

Seurantatiedot;

e)

Paikallinen altistuminen, ja erityisesti kaukokulkeutumisesta johtuva altistuminen, mukaan lukien tiedot biosaatavuudesta;

f)

Käytettävissä olevat kansalliset ja kansainväliset riskiarviot tai -profiilit ja merkintätiedot sekä vaaraluokitukset; ja

g)

Kemikaalin luokittelu kansainvälisissä sopimuksissa.

F LIITE

TIEDOT SOSIOEKONOMISISTA NÄKÖKOHDISTA

Harkittaessa kemikaalien sisällyttämistä tähän yleissopimukseen olisi laadittava arviointi niiden mahdollisista valvontatoimenpiteistä. Arvioinnissa olisi käsiteltävä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja mukaan luettuina aineiden käsittely ja tuotannon ja käytön lopettaminen. Osapuolten konferenssin päätöksentekoa varten tulisi toimittaa kaikki asiaankuuluvat tiedot mahdollisiin valvontatoimenpiteisiin liittyvistä sosioekonomisista näkökohdista. Näissä tiedoissa tulisi ottaa huomioon osapuolina olevien valtioiden erilaiset mahdollisuudet ja olosuhteet ja seuraava suuntaa antava luettelo tiedoista:

a)

Mahdollisten valvontatoimenpiteiden tehokkuus ja vaikuttavuus riskinvähennystavoitteiden saavuttamisessa:

i)

Tekninen toteutettavuus; ja

ii)

Kustannukset, mukaan lukien ympäristö- ja terveyskustannukset;

b)

Vaihtoehdot (tuotteet ja prosessit)

i)

Tekninen toteutettavuus;

ii)

Kustannukset, mukaan lukien ympäristö- ja terveyskustannukset;

iii)

Tehokkuus;

iv)

Riski;

v)

Käytettävyys; ja

vi)

Saatavuus;

c)

Mahdollisten valvontatoimenpiteiden soveltamisen positiiviset/negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan:

i)

Terveys, mukaan lukien kansanterveys, ympäristöterveys ja työterveys;

ii)

Maatalous, mukaan lukien vesiviljely ja metsätalous;

iii)

Eliöstö (biologinen monimuotoisuus);

iv)

Taloudelliset näkökohdat;

v)

Siirtyminen kohti kestävää kehitystä; ja

vi)

Sosiaaliset kustannukset;

d)

Jätteisiin ja niiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat (erityisesti vanhentuneet torjunta-ainevarastot ja saastuneiden alueiden puhdistaminen):

i)

Tekninen toteutettavuus; ja

ii)

Kustannukset;

e)

Tiedon saatavuus ja kansalaisten valistaminen;

f)

Valvontatilanne ja seurantavalmiudet; ja

g)

Mahdollisesti toteutetut kansalliset tai alueelliset valvontatoimenpiteet, mukaan lukien tiedot eri vaihtoehdoista, ja muut asiaankuuluvaan riskinhallintaan liittyvät tiedot.

LIITE

Yleissopimuksen 25 artiklan 3 kohdan mukainen yhteisön ilmoitus

Yhteisö ilmoittaa, että sillä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia ja täyttää niistä aiheutuvat velvoitteet, jotka edistävät seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen;

ihmisten terveyden suojelu;

luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö;

sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

Lisäksi yhteisö ilmoittaa, että se on jo antanut jäsenvaltioitaan sitovia säädöksiä, jotka kattavat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat asiat. Se toimittaa ja tarvittaessa päivittää luettelon kyseisistä säädöksistä osapuolten konferenssille yleissopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Yhteisö on vastuussa niiden yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisesta, jotka kuuluvat voimassa olevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan.

Yhteisön toimivallan harjoittaminen on luonteeltaan jatkuvasti kehittyvää.


31.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/30


EU–JORDANIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖSN:o 1/2006,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2006,

Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 3 muuttamisesta

(2006/508/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn, Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 1997 allekirjoitetun Euro–Välimeri-sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen pöytäkirjassa 3 olevan 37 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirjassa 3 määrätään yhteisön ja Jordanian välisestä kahdenvälisestä alkuperäkumulaatiosta.

(2)

Sopimuksen 28 artiklaa koskevan yhteisen julistuksen mukaisesti on kaupan kehittämiseksi ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi suotavaa laajentaa kumulaatiojärjestelmää, jotta voidaan käyttää yhteisön, Bulgarian, Färsaarten, Islannin, Norjan, Romanian, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Turkin tai muun sellaisen maan alkuperäaineksia, joka osallistuu 27 ja 28 päivänä marraskuuta 1995 pidetyssä Euro–Välimeri-konferenssissa hyväksyttyyn Barcelonan julistukseen perustuvaan Euro–Välimeri-kumppanuuteen.

(3)

Jotta laajennettu kumulaatiojärjestelmä voidaan panna täytäntöön yksinomaan sellaisten maiden välillä, jotka ovat täyttäneet tarvittavat edellytykset, ja jotta vältytään tullien kiertämiseltä, on tarpeen ottaa käyttöön uusia määräyksiä, jotka koskevat alkuperän varmentamista.

(4)

Jotta laajennettu kumulaatiojärjestelmä voidaan panna täytäntöön ja jotta voidaan välttyä tullien kiertämiseltä, on tarpeen yhdenmukaistaa tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltämistä koskevat määräykset sekä pöytäkirjassa 3 alkuperäaseman saamisen edellytykseksi vahvistetut ei-alkuperäainesten valmistusta tai käsittelyä koskevat vaatimukset.

(5)

Laajennettu alkuperäkumulaatiojärjestelmä merkitsee, että asianomaisten maiden välisten etuuskohtelusopimuksien yhteydessä sovelletaan samoja alkuperäsääntöjä koskevia määräyksiä.

(6)

Päivänä, jona tämän päätöksen soveltaminen alkaa, matkalla tai varastoituina oleviin tavaroihin olisi sovellettava siirtymämääräyksiä, jotta ne voisivat hyötyä laajennetusta kumulaatiojärjestelmästä.

(7)

Tietyt tekniset muutokset ovat tarpeen tekstin eri kielitoisinnoissa ja niiden välillä esiintyvien eroavaisuuksien oikaisemiseksi.

(8)

Sopimuksen moitteettoman toiminnan vuoksi sekä käyttäjien ja tullihallintojen toiminnan helpottamiseksi on siten aiheellista sisällyttää kaikki kyseiset määräykset pöytäkirjan 3 uuteen tekstiin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan sopimuksen pöytäkirja 3, joka koskee käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä, ja siihen liittyvät yhteiset julistukset tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2006.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EYVL L 129, 15.5.2002, s. 3.


PÖYTÄKIRJA 3

Käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

SISÄLLYSLUETTELO

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

II OSASTO

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

3 artikla

Kumulaatio yhteisössä

4 artikla

Kumulaatio Jordaniassa

5 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

6 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

7 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

8 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

9 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

10 artikla

Sarjat

11 artikla

Neutraalit tekijät

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

12 artikla

Alueperiaate

13 artikla

Suora kuljetus

14 artikla

Näyttelyt

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

17 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamismenettely

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset

19 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

20 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

21 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

22 artikla

Kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen laatimisedellytykset

23 artikla

Valtuutettu viejä

24 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

25 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

26 artikla

Tuonti osalähetyksinä

27 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

28 artikla

Todistusasiakirjat

29 artikla

Alkuperäselvitysten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

30 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

31 artikla

Euroina ilmaistut määrät

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

32 artikla

Keskinäinen avunanto

33 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

34 artikla

Riitojen ratkaiseminen

35 artikla

Seuraamukset

36 artikla

Vapaa-alueet

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

37 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

38 artikla

Erityisedellytykset

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

39 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

40 artikla

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset

Luettelo liitteistä

Liite I

Alkuhuomautukset liitteessä II olevaan luetteloon

Liite II

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

Liite III a

EUR.1-tavaratodistuksen ja EUR.1-tavaratodistuksen hakemuksen mallit

Liite III b

EUR–MED-tavaratodistuksen ja EUR–MED-tavaratodistuksen hakemuksen mallit

Liite IV a

Kauppalaskuilmoituksen teksti

Liite IV b

EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen teksti

Yhteiset julistukset

Yhteinen julistus Andorran ruhtinaskunnasta

Yhteinen julistus San Marinon tasavallasta

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan

a)

’valmistuksella’ kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimenpiteitä;

b)

’aineksella’ kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

c)

’tuotteella’ valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

d)

’tavaroilla’ sekä aineksia että tuotteita;

e)

’tullausarvolla’ tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta 1994 tehdyn sopimuksen (WTO:n sopimus tullausarvosta) mukaisesti määritettyä arvoa;

f)

’vapaasti tehtaalla ‐hinnalla’ sille yhteisössä tai Jordaniassa olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti tehtaalla -hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä;

g)

’ainesten arvolla’ valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä eikä voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista yhteisössä tai Jordaniassa maksettua hintaa;

h)

’alkuperäainesten arvolla’ tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti;

i)

’arvonlisäyksellä’ vapaasti tehtaalla ‐hintaa, josta on vähennetty kaikkien sellaisten käytettyjen ainesten tullausarvo, jotka ovat sellaisten 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen muiden maiden, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteita, tai jos tullausarvoa ei tiedetä eikä voida todeta, ensimmäinen todettavissa oleva aineksista yhteisössä tai Jordaniassa maksettu hinta;

j)

’ryhmillä’ ja ’nimikkeillä’ harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä pöytäkirjassa ’harmonoitu järjestelmä’ tai ’HS’, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit);

k)

ilmaisulla ’luokitellaan’ tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen;

l)

’lähetyksellä’ tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

m)

’alueilla’ myös aluevesiä.

II OSASTO

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään yhteisöstä peräisin olevina tuotteina eli yhteisön alkuperätuotteina:

a)

5 artiklan mukaiset yhteisössä kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu yhteisössä 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely;

c)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 4 mukaiset Euroopan talousalueen (ETA) alkuperätuotteet.

2.   Sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään Jordaniasta peräisin olevina tuotteina eli Jordanian alkuperätuotteina:

a)

5 artiklan mukaiset Jordaniassa kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

Jordaniassa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu Jordaniassa 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

3.   Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan määräyksiä sovelletaan vain, jos toisaalta Jordanian ja toisaalta ETA:n EFTA-valtioiden (Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä sovelletaan vapaakauppasopimusta.

3 artikla

Kumulaatio yhteisössä

1.   Tuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Bulgarian, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna) (1), Islannin, Norjan, Romanian, Turkin tai yhteisön alkuperäaineksia, edellyttäen että kyseisiä aineksia on yhteisössä valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

2.   Tuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Färsaarten tai minkä tahansa 27 ja 28 päivänä marraskuuta 1995 pidetyssä Euro–Välimeri-konferenssissa annettuun Barcelonan julistukseen perustuvaan Euro–Välimeri-kumppanuuteen osallistuvan maan alkuperäaineksia Turkkia lukuun ottamatta, edellyttäen että kyseisiä aineksia on yhteisössä valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

3.   Jos valmistusta tai käsittelyä ei ole yhteisössä suoritettu 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enempää, valmista tuotetta pidetään yhteisön alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys on suurempi kuin käytettyjen jonkin muun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun maan alkuperäainesten arvo. Jos näin ei ole, valmista tuotetta pidetään sen maan alkuperätuotteena, jonka yhteisössä suoritetussa valmistuksessa käytettyjen alkuperäainesten arvo on korkein.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen maiden alkuperätuotteet, joille ei suoriteta mitään valmistusta tai käsittelyä yhteisössä, säilyttävät alkuperänsä, jos ne viedään johonkin näistä maista.

5.   Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

alkuperäaseman saamiseen osallistuvien maiden ja määrämaan välillä sovelletaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan mukaista, etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta;

b)

ainekset ja tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia alkuperäsääntöjä kuin tämän pöytäkirjan säännöt;

ja

c)

kumulaation soveltamisen vaatimusten täyttymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja Jordaniassa maan omia menettelyjä noudattaen.

Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan Euroopan unionin virallisen lehden C‐sarjassa julkaistussa ilmoituksessa ilmoitetusta päivämäärästä.

Yhteisö toimittaa Jordanialle Euroopan yhteisöjen komission välityksellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen muiden maiden kanssa sovellettavia sopimuksia ja niiden voimaantuloa sekä niiden vastaavia alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

4 artikla

Kumulaatio Jordaniassa

1.   Tuotteita pidetään Jordanian alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Bulgarian, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna) (2), Islannin, Norjan, Romanian, Turkin tai yhteisön alkuperäaineksia, edellyttäen että kyseisiä aineksia on Jordaniassa valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

2.   Tuotteita pidetään Jordanian alkuperätuotteina, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Färsaarten tai minkä tahansa 27 ja 28 päivänä marraskuuta 1995 pidetyssä Euro–Välimeri-konferenssissa annettuun Barcelonan julistukseen perustuvaan Euro–Välimeri-kumppanuuteen osallistuvan maan alkuperäaineksia Turkkia lukuun ottamatta, edellyttäen että kyseisiä aineksia on Jordaniassa valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

3.   Jos valmistusta tai käsittelyä ei ole Jordaniassa suoritettu 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enempää, valmista tuotetta pidetään Jordanian alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys on suurempi kuin käytettyjen jonkin muun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun maan alkuperäainesten arvo. Jos näin ei ole, valmista tuotetta pidetään sen maan alkuperätuotteena, jonka Jordaniassa suoritetussa valmistuksessa käytettyjen alkuperäainesten arvo on korkein.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen maiden alkuperätuotteet, joille ei suoriteta mitään valmistusta tai käsittelyä Jordaniassa, säilyttävät alkuperänsä, jos ne viedään johonkin näistä maista.

5.   Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

alkuperäaseman saamiseen osallistuvien maiden ja määrämaan välillä sovelletaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan mukaista, etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta;

b)

ainekset ja tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia alkuperäsääntöjä kuin tämän pöytäkirjan säännöt;

ja

c)

kumulaation soveltamisen vaatimusten täyttymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja Jordaniassa maan omia menettelyjä noudattaen.

Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan Euroopan unionin virallisen lehden C‐sarjassa julkaistussa ilmoituksessa ilmoitetusta päivämäärästä.

Jordania toimittaa yhteisölle Euroopan yhteisöjen komission välityksellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen muiden maiden kanssa sovellettavia sopimuksia ja niiden voimaantuloa sekä niiden vastaavia alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

5 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1.   Seuraavia tuotteita pidetään yhteisössä tai Jordaniassa kokonaan tuotettuina:

a)

niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;

b)

siellä korjatut kasvituotteet;

c)

siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d)

siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e)

siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

f)

yhteisön tai Jordanian alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut niiden merestä saamat tuotteet;

g)

niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

h)

siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat;

i)

siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;

j)

niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia;

k)

siellä yksinomaan a–j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2.   Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja ”yhteisön tai Jordanian alukset” ja ”niiden tehdasalukset” sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

a)

jotka on merkitty tai ilmoitettu yhteisön jäsenvaltion tai Jordanian alusrekisteriin;

b)

jotka purjehtivat yhteisön jäsenvaltion tai Jordanian lipun alla;

c)

jotka ovat vähintään puoliksi yhteisön jäsenvaltioiden tai Jordanian kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin näistä valtioista ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Jordanian kansalaisia ja jonka pääomasta lisäksi henkilöyhtiöiden ja yhtiöiden, joiden osakkaiden vastuu on rajoitettu, osalta vähintään puolet kuuluu näille valtioille tai niiden julkisille laitoksille taikka kansalaisille;

d)

joiden päällystö koostuu yhteisön jäsenvaltioiden tai Jordanian kansalaisista;

ja

e)

joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on yhteisön jäsenvaltioiden tai Jordanian kansalaisia.

6 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1.   Sovellettaessa 2 artiklan määräyksiä pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, jos liitteessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Näissä edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava valmistuksessa käytetyille ei‐alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman, koska se täyttää luettelossa määrätyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, ei-alkuperäaineksia, joita liitteessä II olevassa luettelossa määrättyjen edellytysten mukaan ei saa käyttää tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos

a)

niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla ‐hinnasta;

b)

mitään niistä prosenttimääristä, jotka luettelossa annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tämän kohdan soveltamisen johdosta.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmän tuotteisiin.

3.   Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, jollei 7 artiklassa toisin määrätä.

7 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1.   Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 6 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:

a)

toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana;

b)

kollien jakaminen ja yhdistäminen;

c)

pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;

d)

tekstiilien silitys tai prässäys;

e)

yksinkertainen maalaus ja kiillotus;

f)

viljan ja riisin esikuorinta, hiominen osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

g)

sokerin värjäys tai sokeripalojen muodostus;

h)

hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;

i)

teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j)

seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi);

k)

yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

l)

merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

m)

erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen;

n)

osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;

o)

kahden tai useamman a–n alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

p)

eläinten teurastus.

2.   Kaikki tietylle tuotteelle joko yhteisössä tai Jordaniassa suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

8 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1.   Kelpuuttamisen yksikkö tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että

a)

kun tavararyhmästä tai ‐yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b)

kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2.   Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

9 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

10 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei‐alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla ‐hinnasta.

11 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta seuraavien tuotteen valmistuksessa käytettyjen tuotteiden alkuperää:

a)

energia ja polttoaineet;

b)

laitokset ja laitteistot;

c)

koneet ja työkalut;

d)

tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

12 artikla

Alueperiaate

1.   Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä yhteisössä tai Jordaniassa, jollei 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, 3 ja 4 artiklassa ja tämän artiklan 3 kohdassa toisin määrätä.

2.   Jos yhteisöstä tai Jordaniasta johonkin muuhun maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on, jollei 3 ja 4 artiklassa toisin määrätä, pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että

a)

palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat;

ja

b)

niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

3.   Yhteisön tai Jordanian ulkopuolella suoritettu valmistus tai käsittely yhteisöstä tai Jordaniasta viedyille ja niihin jälleentuoduille aineksille ei vaikuta alkuperäaseman saamiseen II osastossa määrätyillä edellytyksillä, jos

a)

kyseiset ainekset ovat yhteisössä tai Jordaniassa kokonaan tuotettuja tai niitä on ennen niiden vientiä valmistettu tai käsitelty siellä 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän;

ja

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että

i)

jälleentuodut tavarat on saatu vietyjä aineksia valmistamalla tai käsittelemällä;

ja

ii)

yhteisön tai Jordanian ulkopuolella tämän artiklan määräyksiä soveltamalla yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen, jolle alkuperäasemaa vaaditaan, vapaasti tehtaalla ‐hinnasta.

4.   Sovellettaessa 3 kohdan määräyksiä II osastossa määrättyjä edellytyksiä alkuperäaseman saamiselle ei sovelleta yhteisön tai Jordanian ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin silloin, kun valmiin tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi sovelletaan liitteessä II olevan luettelon mukaista sääntöä, joka määrää kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon, asianomaisen osapuolen alueella käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan määräysten mukaisesti yhteisön tai Jordanian ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys yhteen laskettuina eivät saa ylittää mainittua prosenttimäärää.

5.   Sovellettaessa 3 ja 4 kohdan määräyksiä ”yhteensä saavutettu arvonlisäys” tarkoittaa kaikkia yhteisön tai Jordanian ulkopuolella syntyneitä kustannuksia, mukaan lukien siellä käytettyjen ainesten arvo.

6.   Edellä olevan 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa luettelossa mainittuja edellytyksiä ja joita voidaan pitää riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä vain soveltamalla 6 artiklan 2 kohdassa määrättyä yleistä poikkeusta.

7.   Edellä olevan 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään.

8.   Tämän artiklan mukainen valmistus tai käsittely yhteisön tai Jordanian ulkopuolella tapahtuu ulkoisena jalostusmenettelynä tai sen kaltaisessa järjestelmässä.

13 artikla

Suora kuljetus

1.   Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan yhteisön ja Jordanian välillä tai sellaisten 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen muiden maiden alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaminen tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muiden kuin yhteisön tai Jordanian alueiden kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

a)

yksi ainoa kuljetusasiakirja, jolla tavarat on kuljetettu viejämaasta kauttakuljetusmaan kautta; tai

b)

kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa

i)

on tarkka kuvaus tuotteista;

ii)

ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet;

ja

iii)

vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavarat ovat olleet kauttakuljetusmaassa; tai

c)

jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

14 artikla

Näyttelyt

1.   Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty muussa kuin sellaisessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitetussa maassa, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen yhteisöön tai Jordaniaan tuotaviksi, myönnetään tuonnissa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että

a)

viejä on lähettänyt nämä tuotteet yhteisöstä tai Jordaniasta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b)

kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet yhteisössä tai Jordaniassa olevalle vastaanottajalle;

c)

tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

ja

d)

sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2.   Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3.   Edellä olevan 1 kohdan määräyksiä sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

1.

a)

Ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat yhteisön, Jordanian tai jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä yhteisössä tai Jordaniassa tullinpalautusta tai vapautusta tulleista missään muodossa.

b)

Harmonoidun järjestelmän 3 ryhmään ja nimikkeisiin 1604 ja 1605 kuuluville tuotteille, jotka ovat 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia yhteisön alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä yhteisössä tullinpalautusta tai vapautusta tulleista missään muodossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita yhteisö tai Jordania soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin ja edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin, kun tällaista palauttamista, peruuttamista tai vapauttamista nimenomaisesti tai tosiasiallisesti sovelletaan siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön siellä.

3.   Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitä vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4.   Edellä olevan 1–3 kohdan määräyksiä sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin pakkauksiin, 9 artiklassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin ja 10 artiklassa tarkoitettuihin sarjaan kuuluviin tuotteisiin.

5.   Edellä olevan 1–4 kohdan määräykset koskevat ainoastaan aineksia, jollaisiin tätä sopimusta sovelletaan. Näissä määräyksissä ei liioin estetä soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä sopimuksen määräysten mukaista vientitukijärjestelmää.

6.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta, jos tuotteita pidetään yhteisön tai Jordanian alkuperätuotteina soveltamatta kumulaatiota jonkin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun muun maan alkuperäaineksiin.

7.   Sen estämättä, mitä edellä 1 kohdassa määrätään, Jordania voi, harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmän tuotteita lukuun ottamatta, soveltaa sellaisia tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen palauttamista tai niistä vapauttamista koskevia järjestelyjä, joita sovelletaan alkuperätuotteiden valmistuksessa käytettyihin ei-alkuperäaineksiin, seuraavien määräysten mukaisesti:

a)

harmonoidun järjestelmän 25–49 ja 64–97 ryhmään kuuluvista tuotteista kannetaan 5 prosentin tulli tai Jordaniassa voimassa oleva tulli, jos se on pienempi;

b)

harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluvista tuotteista kannetaan 10 prosentin tulli tai Jordaniassa voimassa oleva tulli, jos se on pienempi.

Tämän kohdan määräyksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009 ja niitä voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella.

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Yhteisön alkuperätuotteet saavat Jordaniaan tuotaessa ja Jordanian alkuperätuotteet saavat yhteisöön tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos niistä esitetään jokin seuraavista alkuperäselvityksistä:

a)

liitteessä III a esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus;

b)

liitteessä III b esitetyn mallin mukainen EUR–MED-tavaratodistus;

c)

22 artiklan 1 kohdassa mainituissa tapauksissa ilmoitus, jäljempänä ’kauppalaskuilmoitus’ tai ’EUR–MED-kauppalaskuilmoitus’, jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi; kauppalaskuilmoitusten tekstit ovat liitteissä IV a ja IV b.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan mukaiset alkuperätuotteet saavat 27 artiklassa mainituissa tapauksissa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään 1 kohdassa tarkoitetuista alkuperäselvityksistä.

17 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamismenettely

1.   Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2.   Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää sekä EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen että hakemuslomakkeen, joiden mallit esitetään liitteissä III a ja III b. Nämä lomakkeet täytetään jollakin niistä kielistä, joilla sopimus on tehty, ja viejämaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos lomakkeet täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Yhteisön jäsenvaltion tai Jordanian tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista:

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Jordanian alkuperätuotteina soveltamatta kumulaatiota jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset,

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää jonkin sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun muun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina, soveltamatta kumulaatiota jonkin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitus.

5.   Yhteisön jäsenvaltion tai Jordanian tulliviranomaiset antavat EUR–MED-tavaratodistuksen, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön, Jordanian tai jonkin muun sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan vaatimukset ja

kumulaatiota on sovellettu jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin, tai

tuotteita voidaan käyttää aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan suuntautuvaan vientiin, tai

tuotteet voidaan jälleenviedä määrämaasta johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan.

6.   EUR–MED-tavaratodistuksen 7 kohdassa on oltava jompikumpi seuraavista englanninkielisistä ilmaisuista:

jos alkuperä on saatu soveltamalla kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”CUMULATION APPLIED WITH ……” (maan nimi / maiden nimet)

jos alkuperä on saatu soveltamatta kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”NO CUMULATION APPLIED”.

7.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä tarkoitusta varten ne voivat vaatia mitä tahansa todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisina pitämiään tarkastuksia. Niiden on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

8.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antopäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

9.   Tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen, ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset

1.   Sen estämättä, mitä 17 artiklan 9 kohdassa määrätään, EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos

a)

sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi;

tai

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2.   Sen estämättä mitä 17 artiklan 9 kohdassa määrätään, EUR–MED-tavaratodistus voidaan antaa sellaisten siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, joille on annettu EUR.1‐tavaratodistus vientihetkellä, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja ‐päivä sekä perusteet pyynnölleen.

4.   Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

5.   Jälkikäteen annettuihin EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksiin on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”.

EUR–MED-tavaratodistuksiin, jotka annetaan jälkikäteen 2 kohtaa soveltaen, on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ……….[antopäivämäärä ja ‐paikka]”.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen 7 kohtaan.

19 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1.   Jos EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2.   Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”DUPLICATE”.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen 7 kohtaan.

4.   Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antopäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

20 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan yhteisössä tai Jordaniassa tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tai EUR–MED-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle yhteisöön tai Jordaniaan. Korvaavan EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen tai ‐tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

21 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

1.   Jos samanlaisten tai keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten erillisvarastointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia tai merkittäviä vaikeuksia, tulliviranomaiset voivat asianomaisten kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan käyttää niin kutsuttua ”kirjanpidollisen erottelun” menetelmää, jäljempänä ’menetelmä’, kyseisten varastojen hallinnoimiseksi.

2.   Menetelmää käytettäessä on pystyttävä varmistamaan, että tiettynä viiteajanjaksona tuotettujen tuotteiden, joita voidaan pitää alkuperätuotteina, lukumäärä on sama kuin jos varastot olisivat olleet fyysisesti erillään.

3.   Tulliviranomaiset voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitetun luvan asianmukaisina pitämillään edellytyksillä.

4.   Menetelmää on sovellettava, ja sen soveltaminen dokumentoitava siinä maassa sovellettavien yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, jossa tuote valmistetaan.

5.   Menetelmän käyttöön luvan saanut voi tapauksen mukaan antaa tai hakea alkuperäselvityksiä tuotemäärälle, jonka voidaan katsoa muodostuvan alkuperätuotteista. Luvan saaneen on tulliviranomaisten pyynnöstä annettava selvitys siitä, kuinka määriä on hallinnoitu.

6.   Tulliviranomaiset valvovat luvan käyttöä ja voivat milloin tahansa peruuttaa sen, jos luvan saanut käyttää sitä sääntöjenvastaisesti tai ei täytä jotain muuta tässä pöytäkirjassa vahvistettua edellytystä.

22 artikla

Kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen laatimisedellytykset

1.   Edellä 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen voi laatia

a)

jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä;

tai

b)

kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2.   Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista:

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Jordanian alkuperätuotteina soveltamatta kumulaatiota jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset,

jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää jonkin sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun muun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina, soveltamatta kumulaatiota jonkin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitus.

3.   EUR–MED-kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön, Jordanian tai jonkin muun sellaisen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan vaatimukset ja

kumulaatiota on sovellettu jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin, tai

tuotteita voidaan käyttää aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan suuntautuvaan vientiin, tai

tuotteet voidaan jälleenviedä määrämaasta johonkin muuhun 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuun maahan.

4.   EUR–MED-kauppalaskuilmoituksessa on oltava jompikumpi seuraavista englanninkielisistä ilmaisuista:

jos alkuperä on saatu soveltamalla kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”CUMULATION APPLIED WITH ……” (maan nimi / maiden nimet)

jos alkuperä on saatu soveltamatta kumulaatiota yhden tai useamman 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperäaineksiin:

”NO CUMULATION APPLIED”.

5.   Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

6.   Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan liitteissä IV a ja IV b olevan tekstin mukaisen ilmoituksen käyttäen yhtä näissä liitteissä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

7.   Kauppalaskuilmoituksessa ja EUR–MED-kauppalaskuilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

8.   Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

23 artikla

Valtuutettu viejä

1.   Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä ’valtuutettu viejä’, joka harjoittaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä pöytäkirjassa asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2.   Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä edellytykset.

3.   Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka merkitään kauppalaskuilmoitukseen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukseen.

4.   Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5.   Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita, ei enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä tai muutoin käyttää lupaa väärin.

24 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1.   Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

2.   Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3.   Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

25 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen ja ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

26 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

27 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1.   Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2.   Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3.   Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 500 euroa pikkulähetysten osalta eikä suurempi kuin 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

28 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 17 artiklan 3 kohdassa ja 22 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksessa taikka kauppalaskuilmoituksessa tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää yhteisön, Jordanian tai jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja että ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a)

esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi;

b)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Jordaniassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

c)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely yhteisössä tai Jordaniassa ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Jordaniassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset taikka kauppalaskuilmoitukset tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Jordaniassa tämän pöytäkirjan mukaisesti tai jossakin muussa 3 ja 4 artiklassa tarkoitetussa maassa samanlaisten alkuperäsääntöjen mukaisesti kuin tämän pöytäkirjan alkuperäsäännöt;

e)

yhteisön tai Jordanian ulkopuolella 12 artiklaa soveltaen tehtyjä valmistus- tai käsittelytoimia koskevat asianmukaiset todisteet, jotka osoittavat, että sanotun artiklan vaatimukset ovat täyttyneet.

29 artikla

Alkuperäselvitysten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1.   Viejän, joka hakee EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistusta, on säilytettävä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2.   Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 22 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

3.   Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen, on säilytettävä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4.   Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistukset sekä kauppalaskuilmoitukset ja EUR–MED-kauppalaskuilmoitukset vähintään kolme vuotta.

30 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.   Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2.   Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa kyseisen asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

31 artikla

Euroina ilmaistut määrät

1.   Tämän pöytäkirjan 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamiseksi tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, yhteisön jäsenvaltiot, Jordania ja muut 3 ja 4 artiklassa mainitut maat vahvistavat euroina ilmaistuja määriä vastaavat määrät vuosittain omana kansallisena valuuttanaan.

2.   Lähetykseen sovelletaan 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan määräyksiä sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu, asianomaisen maan vahvistaman määrän mukaisesti.

3.   Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistujen määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana euron kunkin vuoden lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssin mukaisesti. Määrät ilmoitetaan Euroopan yhteisöjen komissiolle 15 päivään lokakuuta mennessä, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. Euroopan yhteisöjen komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille maille kyseisistä määristä.

4.   Maa voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä voi poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä enintään viisi prosenttia. Maa voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ilman mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa vähemmän kuin 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.

5.   Assosiaatiokomitea tarkastelee yhteisön tai Jordanian pyynnöstä euroina ilmaistuja määriä. Tätä tarkastelua tehdessään assosiaatiokomitea harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

32 artikla

Keskinäinen avunanto

1.   Yhteisön jäsenvaltioiden ja Jordanian tulliviranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan yhteisöjen komission välityksellä tullitoimipaikkojensa EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistusten antamiseen käyttämien leimasinten leimanäytteet ja niiden tulliviranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistusten sekä kauppalaskuilmoitusten ja EUR–MED-kauppalaskuilmoitusten tarkastamisesta.

2.   Sen varmistamiseksi, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan oikein, yhteisö ja Jordania avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä tarkastaessaan EUR.1-ja EUR–MED-tavaratodistusten sekä kauppalaskuilmoitusten ja EUR–MED-kauppalaskuilmoitusten aitoutta sekä näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

33 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

1.   Alkuperäselvitysten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, kauppalaskuilmoituksen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa syyt tarkastuspyynnölle. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.   Tarkastuksen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4.   Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, niiden on luovutettava tuotteet tuojalle, edellyttäen että tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää yhteisön, Jordanian tai jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

6.   Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

34 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos 33 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos syntyy kysymys tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia saatetaan assosiaatiokomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

35 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

36 artikla

Vapaa-alueet

1.   Yhteisö ja Jordania toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet taatakseen, että kaupan kohteena olevia tuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys ja joita kuljetuksen aikana pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarkoitetut tavanomaiset toimenpiteet.

2.   Kun yhteisön tai Jordanian alkuperätuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys, tuodaan vapaa‐alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on 1 kohdasta poiketen viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän pöytäkirjan mukaista.

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

37 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

1.   Edellä 2 artiklassa käytettyyn ilmaisuun ”yhteisö” ei sisälly Ceutaa eikä Melillaa.

2.   Ceutaan tai Melillaan vietäviin Jordanian alkuperätuotteisiin sovelletaan samaa tullikohtelua, jota sovelletaan yhteisön tullialueen alkuperätuotteisiin Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöön liittymisestä tehdyn asiakirjan pöytäkirjan nro 2 mukaisesti. Jordania soveltaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, samaa tullikohtelua kuin yhteisöstä tuotaviin yhteisön alkuperätuotteisiin.

3.   Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita koskevaa 2 kohtaa sovellettaessa tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin 38 artiklassa asetettujen erityisedellytysten mukaisesti.

38 artikla

Erityisedellytykset

1.   Jos seuraavat tuotteet on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti, pidetään

1)

Ceutan ja Melillan alkuperätuotteina

a)

Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotettuja tuotteita;

b)

Ceutassa ja Melillassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos

i)

näille tuotteille on suoritettu 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely;

tai jos

ii)

nämä tuotteet ovat Jordanian tai yhteisön alkuperätuotteita, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän;

2)

Jordanian alkuperätuotteina:

a)

Jordaniassa kokonaan tuotettuja tuotteita;

b)

Jordaniassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos

i)

näille tuotteille on suoritettu 6 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely;

tai jos

ii)

nämä tuotteet ovat Ceutan ja Melillan tai yhteisön alkuperätuotteita, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän.

2.   Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

3.   Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä ”Jordania” sekä ”Ceuta ja Melilla” EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen 2 kohtaan taikka kauppalaskuilmoitukseen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukseen. Kun kyseessä ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteet, on lisäksi tehtävä alkuperäasemaa koskeva merkintä EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen 4 kohtaan taikka kauppalaskuilmoitukseen tai EUR–MED-kauppalaskuilmoitukseen.

4.   Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän pöytäkirjan soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

39 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Assosiaationeuvosto voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

40 artikla

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset

Sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän pöytäkirjan määräykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä kuljetettavina taikka yhteisössä tai Jordaniassa väliaikaisesti varastoituina, tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos neljän kuukauden kuluessa pöytäkirjan voimaantulopäivästä tuojavaltion tulliviranomaisille esitetään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus, jonka viejävaltion tulliviranomaiset ovat antaneet jälkikäteen, ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti.


(1)  Liechtensteinin ruhtinaskunnalla on tulliliitto Sveitsin kanssa, ja se on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuoli.

(2)  Liechtensteinin ruhtinaskunnalla on tulliliitto Sveitsin kanssa, ja se on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuoli.

LIITE I

ALKUHUOMAUTUKSET LIITTEESSÄ II OLEVAAN LUETTELOON

1 huomautus:

Luettelossa asetetaan edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä.

2 huomautus:

2.1

Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edellä on ”ex”, tämä tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.

2.2

Kun 1 sarakkeessa on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu 1 sarakkeeseen.

2.3

Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan tavaran kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.

2.4

Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen sääntöä.

3 huomautus:

3.1

Pöytäkirjan 6 artiklan määräyksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai jossakin muussa sopimuspuolen tehtaassa.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen ex ex 7224 kuuluvasta ”muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä”.

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu yhteisössä ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen ex ex 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa tai jossakin muussa yhteisön tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.

3.2

Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä; tästä seuraa, että sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman ja sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia voidaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.3

Rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista, kun säännössä käytetään ilmaisua ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista” voidaan käyttää minkä tahansa nimikkeen aineksia (myös sellaisia, joiden kuvaus ja nimike ovat samat kuin tuotteella) ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset.

Ilmaisulla ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen ... aineksista” tai ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvista aineksista” tarkoitetaan kuitenkin, että minkä tahansa nimikkeen aineksia voidaan käyttää paitsi niitä, joiden kuvaus on sama kuin luettelon 2 sarakkeessa oleva tuotteen kuvaus.

3.4

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista voidaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Nimikkeisiin 5208–5212 kuuluviin kankaisiin sovellettavassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja voidaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita voidaan myös käyttää. Tämä sääntö ei tarkoita, että on käytettävä molempia; on mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

3.5

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi täyttää sääntöä. (Katso myös 6.2 huomautus tekstiilien osalta.)

Esimerkki:

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos ex 62 ryhmän vaatteen osalta, joka on tehty kuitukankaasta, ainoastaan ei‐alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella, toisin sanoen kuituasteella.

3.6

Jos luettelon säännössä määrätään kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei‐alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkeampi kyseisistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

4 huomautus:

4.1

Luettelossa käytetyllä ilmaisulla ”luonnonkuidut” tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin käsitelty, mutta joita ei ole kehrätty.

4.2

Ilmaisuun ”luonnonkuidut” kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101–5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201–5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301–5305 muut kasvitekstiilikuidut.

4.3

Ilmaisuja ”tekstiilimassa”, ”kemialliset aineet” ja ”paperinvalmistusaineet” käytetään luettelossa kuvaamaan 50–63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai ‐lankojen valmistukseen.

4.4

Luettelossa käytettyyn ilmaisuun ”katkotut tekokuidut” kuuluvat nimikkeiden 5501–5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- ja muuntokatkokuidut ja niiden jätteet.

5 huomautus:

5.1

Kun luettelossa mainittuun tuotteeseen liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Katso myös 5.3 ja 5.4 huomautus).

5.2

Edellä 5.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

silkki,

villa,

karkea eläimenkarva,

hieno eläimenkarva,

jouhet,

puuvilla,

paperinvalmistusaineet ja paperi,

pellava,

hamppu,

juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

synteettikuitufilamentit,

muuntokuitufilamentit,

sähköä johtavat filamentit,

polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(fenyleenisulfidista) valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(vinyylikloridista) valmistetut synteettikatkokuidut,

muut synteettikatkokuidut,

viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

muut muuntokatkokuidut,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

muut nimikkeen 5605 tuotteet.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, jotka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 kudotusta synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytetyt langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

5.3

Tuotteissa, joissa on ”segmentoitua polyuretaania olevaa lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystettyä”, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

5.4

Tuotteissa, joissa on ”kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä”, tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

6 huomautus:

6.1

Kun luettelossa on viittaus tähän huomautukseen, voidaan käyttää tekstiiliaineita (vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta), jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla ‐hinnasta.

6.2

Aineksia, joita ei luokitella 50–63 ryhmään, voidaan käyttää vapaasti tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6.3 huomautuksen soveltamista.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran (esimerkiksi housujen), valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50–63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliainetta.

6.3

Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei luokitella 50–63 ryhmään.

7 huomautus:

7.1

Nimikkeissä ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 ilmaisulla ”tietty käsittely” tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi.

7.2

Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla ”tietty käsittely” tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

ij)

isomerointi;

k)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T ‐menetelmä);

l)

ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

m)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 oC:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

n)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 oC:n lämpötilassa ASTM D 86 ‐menetelmän avulla määritettynä;

o)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;

p)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2712 kuuluvien raakatavaroiden, muiden kuin vaseliinin, otsokeriitin, ruskohiilivahan, turvevahan ja vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävän parafiinin, osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

7.3

Nimikkeissä ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.

LIITE II

LUETTELO EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- TAI KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA ON TEHTÄVÄ, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

Luettelossa mainituista tuotteista kaikki eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Tästä syystä sopimuksen muut osat on otettava huomioon.

HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

1 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikkien 1 ryhmän eläinten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 1 ja 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja,

kaikki käytetyt nimikkeen 2009 hedelmämehut (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehuja) ovat alkuperätuotteita,

ja

kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 5 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 5 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat, valmistetut

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen puhdistus, desinfioiminen, lajittelu ja järjestäminen

 

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 6 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja,

ja

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt hedelmät ja pähkinät ovat kokonaan tuotettuja,

ja

kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 9 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

0902

Tee, myös maustettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 0910

Maustesekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

10 ryhmä

Vilja

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 10 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt viljat, syötävät kasvikset, nimikkeen 0714 juuret ja mukulat taikka hedelmät ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta, silvitystä palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

Nimikkeen 0708 palkokasvien kuivaus ja jauhaminen

 

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 12 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, -kumihartsit ja -oleohartsit (esimerkiksi palsamit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 1301 ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

 

 

kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, modifioidut

Valmistus modifioimattomista kasvilimoista ja paksunnosaineista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 14 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat:

 

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0203, 0206 tai 0207 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

 

muut

Valmistus nimikkeen 0203 tai 0206 sianlihasta tai sian muista syötävistä osista taikka nimikkeen 0207 siipikarjan lihasta tai siipikarjan muista syötävistä osista

 

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat:

 

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0201, 0202, 0204 tai 0206 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1504 aineksista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1505

Puhdistettu lanoliini

Valmistus nimikkeen 1505 raa'asta villarasvasta

 

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1506 aineksista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1507–1515

Kasviöljyt ja niiden jakeet:

 

 

 

soija-, maapähkinä-, palmu-, kookos- (kopra-), palmunydin-, babassu-, kiinanpuu- (tung-) ja oiticicaöljy, myrttivaha ja japaninvaha, jojobaöjyn jakeet ja muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut öljyt

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

 

jähmeät jakeet, ei kuitenkaan jojobaöljyn jähmeät jakeet

Valmistus muista nimikkeiden 1507–1515 aineksista

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja,

ja

kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 2 ja 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja,

ja

kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

Valmistus:

1 ryhmän eläimistä,

ja/tai

jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

 

 

kemiallisesti puhdas maltoosi ja fruktoosi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1702 aineksista

 

 

muut sokerit, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset ovat alkuperätuotteita

 

ex ex 1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

 

 

 

mallasuute

Valmistus 10 ryhmän viljasta

 

 

muut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

 

 

joissa on enintään 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt viljat ja niiden johdannaistuotteet (paitsi durumvehnä ja sen johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja

 

 

joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt viljat ja niiden johdannaistuotteet (paitsi durumvehnä ja sen johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja,

ja

kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 perunatärkkelyksestä

 

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1806 aineksista,

jossa kaikki käytetyt viljat ja hienot jauhot (paitsi durumvehnä ja Zea indurata -lajin maissi sekä niiden johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja,

ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi 11 ryhmän aineksista

 

ex ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt hedelmät, pähkinät ja kasvikset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2004 ja ex ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2008

Pähkinät, lisättyä sokeria tai alkoholia sisältämättömät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeiden 0801, 0802 ja 1202–1207 alkuperätuotteita olevien pähkinöiden ja öljysiementen arvo ylittää 60 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

Maapähkinävoi; viljaan perustuvat sekoitukset; palmunsydämet; maissi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

 

Muut paitsi muulla tavalla kypsennetyt kuin vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, jäädytetyt hedelmät ja pähkinät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikki käytetty juurisikuri on kokonaan tuotettua

 

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

 

 

 

kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Sinappijauhoa tai valmistettua sinappia voidaan kuitenkin käyttää

 

 

sinappijauho ja valmistettu sinappi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2002–2005 valmistetuista tai säilötyistä kasviksista

 

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 22 ryhmä

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

ja

jossa kaikki käytetyt hedelmämehut (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehuja) ovat alkuperätuotteita

 

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 2207 tai 2208 aineksista,

ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 2207 tai 2208 aineksista,

ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

ex ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2301

Valaasta valmistettu jauho; kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2303

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia

Valmistus, jossa kaikki käytetty maissi on kokonaan tuotettua

 

ex ex 2306

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, joissa on enemmän kuin 3 painoprosenttia oliiviöljyä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt oliivit ovat kokonaan tuotettuja

 

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt viljat, sokerin, melassi, liha tai maito ovat alkuperätuotteita,

ja

kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 24 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on alkuperätuotteita

 

ex ex 2403

Piippu- ja savuketupakka

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on alkuperätuotteita

 

ex ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2504

Kiteinen luonnongrafiitti, jonka hiilipitoisuutta on rikastamalla kohotettu ja joka on puhdistettu ja jauhettu

Kiteisen raakagrafiitin hiilipitoisuuden kohottaminen rikastamalla, sen puhdistaminen ja jauhaminen

 

ex ex 2515

Marmori, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun marmorin (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun kiven (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2518

Kalsinoitu dolomiitti

Kalsinoimattoman dolomiitin kalsinointi

 

ex ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilmanpitävissä astioissa ja magnesiumoksidi, myös puhdas, ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Luonnon magnesiumkarbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää

 

ex ex 2520

Erityisesti hammaslääkintäkäyttöön valmistettu kipsi

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2524

Asbestikuidut

Valmistus asbestimineraalista (asbestirikasteesta)

 

ex ex 2525

Kiillejauhe

Kiilteen tai kiillejätteen jauhaminen

 

ex ex 2530

Maavärit, kalsinoidut tai jauhetut

Maavärien kalsinointi tai jauhaminen

 

26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten aineosien painon ja joista 250 oC:seen tislattaessa tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia (myös bensiini- ja bentsoliseokset), moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2709

Raa'at bitumisista kivennäisistä saadut öljyt

Bitumisten aineiden kuivatislaus

 

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

Puhdistus ja /tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2715

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

Puhdistus ja /tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 28 ryhmä

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2805

”Seosmetalli”

Termisellä tai elektrolyyttisellä käsittelyllä toteutettava valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2811

Rikkitrioksidi

Valmistus rikkidioksidista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2833

Alumiinisulfaatti

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2840

Natriumperboraatti

Valmistus dinatriumtetraboraattipentahydraatista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2901

Asykliset hiilivedyt, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2902

Syklaanit ja sykleenit (muut kuin atsuleenit), bentseeni, tolueeni ja ksyleenit, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja etanolin metallialkoholaatit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 2905 aineksista. Tämän nimikkeen metallialkoholaatteja voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2915 ja 2916 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2932

Sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

Sykliset asetaalit ja sisäiset puoliasetaalit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932 ja 2933 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932, 2933 ja 2934 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2939

Unikkouutteet, väkevöidyt, joissa on alkaloideja vähintään 50 painoprosenttia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3002

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet:

 

 

 

tuotteet, joissa on terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten keskenään sekoitettuna kaksi tai useampia aineosia, tai sekoittamattomat tuotteet tällaista käyttöä varten, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut:

 

 

 

– –

ihmisveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistettu eläimenveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

verifraktiot, ei kuitenkaan antiseerumit, hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

– –

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3003 ja 3004

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005 tai 3006 tuotteet):

 

 

 

nimikkeen 2941 amikasiinista valmistetut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeiden 3003 ja 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeiden 3003 ja 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 3006

Tämän ryhmän 4 k lisähuomautuksessa tarkoitetut farmaseuttiset jätteet

Tuote säilyttää alkuperäisen nimikkeensä mukaisen alkuperän

 

ex ex 31 ryhmä

Lannoitteet, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa, lukuun ottamatta seuraavia:

natriumnitraatti

kalsiumsyanamidi

kaliumsulfaatti

kaliummagnesiumsulfaatti

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 32 ryhmä

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3201

Tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

Valmistus kasviperäisistä parkitusuutteista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3205

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet (3)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3203, 3204 ja 3205 aineksista. Nimikkeen 3205 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös tämän nimikkeen eri ”tuoteryhmän” (4) aineksista. Saman tuoteryhmän aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3403

Voiteluvalmisteet, joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3404

Tekovahat ja valmistetut vahat:

 

 

 

jotka perustuvat parafiiniin, maaöljyvahoihin, bitumisista kivennäisistä saatuihin vahoihin, puristettuun parafiiniin (slack wax) tai öljyttömään parafiiniin (scale wax)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista lukuun ottamatta seuraavia:

nimikkeen 1516 vahamaiset hydratut öljyt,

nimikkeen 3823 rasvahapot, kemiallisesti määrittelemättömät, ja vahamaiset teolliset rasva-alkoholit,

nimikkeen 3404 ainekset

Näitä aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

 

 

 

tärkkelyksen eetterit ja esterit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3505 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3507

Muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3701

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit, laa'at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä:

 

 

 

pikakuvafilmit, värivalokuvausta varten tarkoitetut, pakkafilmeinä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksista. Nimikkeen 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksista. Nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3702

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3704

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, valotetut mutta kehittämättömät

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 3701–3704 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3801

kolloidinen grafiitti suspensiona öljyssä ja puolikolloidinen grafiitti; hiilipitoiset elektrodimassat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

grafiitti massana, jossa on seoksena kivennäisöljyjä ja enemmän kuin 30 painoprosenttia grafiittia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 3403 ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3803

Puhdistettu mäntyöljy

Raa'an mäntyöljyn puhdistus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3805

Puhdistettu sulfaattitärpättiöljy

Raa'an sulfaattitärpättiöljyn puhdistus tislaamalla tai raffinoimalla

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3806

Hartsiesterit

Valmistus hartsihapoista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3807

Puutervapiki

Puutervan tislaus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3808

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3810

Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3811

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet:

 

 

 

voiteluöljyjen lisäainevalmisteet, joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 3811 ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3812

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle kuulumattomat kumin tai muovin pehmitinseokset; hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3813

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit ja -pommit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3814

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3818

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3819

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3820

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3822

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

 

 

 

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

 

teolliset rasva-alkoholit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3823 aineksista

 

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

 

 

 

seuraavat tämän nimikkeen tuotteet:

– –

luonnon hartsituotteisiin perustuvat valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten

– –

nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

– –

sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 kuuluva

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

– –

maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetallien, ammoniumin tai etanoliamiinien maaöljysulfonaatit; bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat

– –

ioninvaihtimet

– –

kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten

– –

alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun puhdistuksessa

– –

valokaasun puhdistuksessa tuotettu ammoniakkikaasuvesi ja käytetty kaasun puhdistusmassa

– –

sulfonafteenihapot sekä niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

– –

sikuna- eli finkkeliöljy ja dippel- eli hirvensarviöljy

– –

sellaisten suolojen seokset, joilla on erilaiset anionit

– –

gelatiinipohjaiset monistusmassat, myös paperi- tai tekstiiliainepohjalla

 

 

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3901–3915

Muovit alkumuodossa; muovijätteet, -leikkeet ja -romu; lukuun ottamatta nimikkeiden ex ex3907 ja 3912 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

 

additiohomopolymerointituotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3907

Polykarbonaattikopolymeereista ja akryyli-nitriilibutadieenistyreeni- (ABS)kopolymeereista valmistetut kopolymeerit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

 

 

Polyesteri

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ja/tai

Valmistus tetrabromi-(bisfenoli A)-polykarbonaatista

 

3912

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Valmistus, jossa käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3916–3921

Puolivalmisteet, muovia, ja muovitavarat, lukuun ottamatta nimikkeiden ex ex3916, ex ex3917, ex ex3920 ja ex ex3921 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

 

litteät tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä tai leikkaamalla muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon; muut tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut:

 

 

 

– –

additiohomopolymerointi-tuotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

– –

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3916 ja ex ex 3917

Profiilit, putket ja letkut

Valmistus, jossa:

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 3920

Ionomeerilevy tai -kalvo

Valmistus osittain suolamuotoisesta kestomuovista, joka on eteenin ja pääasiallisesti sinkkiä ja natriumia olevilla metalli-ioneilla osittain neutraloidun metakryylihapon kopolymeeri

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

Regeneroidusta selluloosasta, polyamideista tai polyeteenistä valmistetut levyt

Valmistus, jossa käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 3921

Metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpinäkyvistä polyesterikalvoista, joiden paksuus on pienempi kuin 23 mikronia (6)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3922–3926

Muovitavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4001

Kerrostetut kumikreppilaatat kenkiä varten

Luonnonkumilevyjen laminointi

 

4005

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten paitsi luonnonkumin arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia:

 

 

 

uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, umpikumirenkaat tai joustorenkaat, kumia

Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittaminen

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4011 ja 4012 aineksista

 

ex ex 4017

Kovakumitavarat

Valmistus kovakumista

 

ex ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4102

Lampaan ja karitsan raakanahat, villapeitteettömät

Villan poistaminen villapeitteisistä lampaan ja karitsan raakanahoista

 

4104–4106

Parkitut tai viimeistelemättömät vuodat ja nahat, villa- tai karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta ei enempää valmistetut

Parkitun nahan jatkoparkitus

tai

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

4107, 4112 ja 4113

Nahka, parkituksen tai viimeistelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4104–4113 aineksista

 

ex ex 4114

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

Valmistus nimikkeiden 4104–4106, 4107, 4112 tai 4113 aineksista, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat, yhdistetyt:

 

 

 

levyt, ristit ja niiden kaltaiset muodot

Yhdistämättömien parkittujen tai muokattujen turkisnahkojen valkaisu tai värjäys leikkuun ja yhdistämisen lisäksi

 

 

muut

Valmistus yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat

Valmistus nimikkeen 4302 yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

ex ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4403

Karkeasti syrjätty puu

Valmistus raakapuusta, myös kuoritusta tai karsitusta

 

ex ex 4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Höylääminen, hiominen tai päistään jatkaminen

 

ex ex 4408

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut) ja ristiinliimattua vaneria varten, paksuus enintään 6 mm, saumatut, ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Saumaaminen, höylääminen, hiominen tai päistään jatkaminen

 

ex ex 4409

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:

 

 

 

hiottu tai päistään jatkettu

Hiominen tai päistään jatkaminen

 

 

muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4410– ex ex 4413

Puinen muotolista ja -lauta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

Valmistus määräkokoon leikkaamattomista laudoista

 

ex ex 4416

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat

Valmistus halkaisemalla tehdyistä puisista kimmistä, molemmilta lapepinnoilta sahatuista, mutta ei enempää valmistetuista

 

ex ex 4418

Puiset rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Puisia solulevyjä, kattopäreitä ja -paanuja voidaan kuitenkin käyttää

 

 

Muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puunaulat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen puusta paitsi nimikkeen 4409 puulangasta

 

ex ex 45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

4503

Luonnonkorkkitavarat

Valmistus nimikkeen 4501 korkista

 

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 4811

Pelkästään saroitettu, viivoitettu tai ruudutettu paperi, kartonki ja pahvi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4816

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit (muut kuin nimikkeeseen 4809 kuuluvat), paperiset vahakset ja offsetlevyt, myös rasioissa

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4817

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit, paperia, kartonkia tai pahvia; paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 4818

Toalettipaperi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex ex 4819

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosaharsoa

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 4820

Kirjepaperilehtiöt

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex ex 49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

4909

Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut kortit, joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirjekuorineen tai koristeineen

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4909 ja 4911 aineksista

 

4910

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit:

 

 

 

ns. ikuiset kalenterit tai kalenterit vaihdettavin lehtiöin, jotka on kiinnitetty muulle alustalle kuin paperille, kartongille tai pahville

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4909 ja 4911 aineksista

 

ex ex 50 ryhmä

Silkki; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 5003

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), karstatut tai kammatut

Silkkijätteiden karstaus tai kampaus

 

5004–ex ex 5006

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista taikka muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä muista luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- ja viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 51 ryhmä

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5106–5110

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5111–5113

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 52 ryhmä

Puuvilla; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5204–5207

Puuvillalanka ja puuvillaompelulanka

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5208–5212

Kudotut puuvillakankaat:

 

 

 

joissa on kumilankaa

muut

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

Valmistus (7):

 

 

 

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5306–5308

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5309–5311

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

juuttilangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5401–5406

Lanka ja monofilamenttilanka, tekokuitufilamenttia

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5407 ja 5408

Kudotut kankaat tekokuitufilamenttilankaa:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5501–5507

Katkotut tekokuidut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5508–5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua tekokuitua

Valmistus (7):

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5512–5516

Kudotut kankaat katkottua tekokuitua:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperista

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5602

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu:

 

 

 

neulahuopa

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

Kuitenkin:

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, taikka

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

 

muut

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

kaseiinista tehdyistä katkotuista tekokuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset:

 

 

 

yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty

Valmistus yksinkertaisesta tai kerratusta tekstiilillä päällystämättömästä kumilangasta

 

 

muut

Valmistus (7):

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

5606

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja kierrepäällystetty jouhilanka); chenillelanka (myös flokki-chenillelanka); chainettelanka

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista ,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, taikka

paperinvalmistusaineista

 

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta:

 

 

 

neulahuopaa

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

Kuitenkin:

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, taikka

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Juuttikangasta voidaan käyttää pohjana

 

 

muuta huopaa

Valmistus (7):

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitu- tai juuttilangasta,

synteetti- tai muuntokuitufilamenttilangasta,

luonnonkuiduista,

tai

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista

Juuttikangasta voidaan käyttää pohjana

 

ex ex 58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset; lukuun ottamatta seuraavia:

 

 

 

joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

 

muut

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta,

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5810

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista,

ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5901

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

Valmistus langasta

 

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta valmistettu:

 

 

 

jossa on enintään 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Valmistus langasta

 

 

muut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat

Valmistus langasta

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5904

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

Valmistus langasta (7)

 

5905

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta:

 

 

 

kumilla, muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

Valmistus langasta

 

 

muut

Valmistus (7):

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta,

tai

 

 

 

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5906

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat:

 

 

 

neulosta

Valmistus (7):

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

 

muut synteettikuitufilamenttilangasta valmistetut kankaat, joissa on enemmän kuin 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Valmistus kemiallisista aineista

 

 

muut

Valmistus langasta

 

5907

Muulla tavalla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

Valmistus langasta

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5908

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt:

 

 

 

kyllästetyt hehkusukat

Valmistus pyöröneulotusta hehkusukkakankaasta

 

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

5909–5911

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin:

 

 

 

nimikkeen 5911 kiillotuslaikat ja -renkaat, muut kuin huovasta valmistetut

Valmistus langasta taikka nimikkeen 6310 jätekankaista tai lumpuista

 

 

nimikkeen 5911 kudotut kankaat, myös huovutetut, jollaisia tavallisesti käytetään paperikoneissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kyllästetyt tai päällystetyt