ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 208

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
29. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1155/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1156/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen ja erillisen sokerituen myöntämiseksi tarkoitettujen enimmäismäärien vahvistamisesta vuodelle 2006 ja kyseisen asetuksen muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1157/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, syrjäisimpien alueiden liha-alan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 188/2005 muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1158/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 14. yksittäistä tarjouskilpailua varten

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1159/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 14. yksittäistä tarjouskilpailua varten

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1160/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, voin enimmäisostohintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 796/2006 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä 4. yksittäisessä tarjouskilpailussa

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1161/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 14. yksittäisessä tarjouskilpailussa

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1162/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 796/2006 muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevan luettelon osalta, joissa voin interventio-ostot tarjouskilpailulla ovat avoinna 31 päivänä elokuuta 2006 päättyvän kauden ajan

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1163/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 46. yksittäistä tarjouskilpailua varten

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1164/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1165/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 12. yksittäisessä tarjouskilpailussa annetun asetuksen (EY) N:o 1001/2006 oikaisemisesta

27

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan yhteisön sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista ( 1 )

28

Euroopan yhteisön, Grönlannin maakuntahallituksen ja Tanskan hallituksen yhteinen julistus Euroopan yhteisön ja Grönlannin kumppanuudesta

32

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2006, elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kotieläinjalostusta koskevien tutkimusten, vaikutustenarviointien ja muiden arviointien rahoittamisesta

37

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2006, ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 2006/147/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3338)

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1155/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 28 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

78,5

388

52,4

524

46,9

999

59,3

0709 90 70

052

69,2

999

69,2

0805 50 10

388

57,0

524

54,9

528

58,4

999

56,8

0806 10 10

052

160,1

204

133,3

220

142,0

388

8,7

400

200,9

508

48,4

512

56,7

624

158,2

999

113,5

0808 10 80

388

95,5

400

104,3

508

76,8

512

88,4

524

67,7

528

90,3

720

78,9

800

152,2

804

98,3

999

94,7

0808 20 50

052

70,3

388

103,0

512

90,4

528

83,8

720

30,3

804

128,9

999

84,5

0809 10 00

052

135,5

999

135,5

0809 20 95

052

297,9

400

365,8

999

331,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,7

999

101,7

0809 40 05

093

64,8

098

75,9

624

131,5

999

90,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1156/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen ja erillisen sokerituen myöntämiseksi tarkoitettujen enimmäismäärien vahvistamisesta vuodelle 2006 ja kyseisen asetuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan 1 ja 1 a kohdan, 64 artiklan 2 kohdan, 70 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan 2 kohdan, 110 i artiklan 3 ja 4 kohdan, 110 l artiklan 1 kohdan, 143 b artiklan 3 kohdan, 145 artiklan i alakohdan ja 155 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII olevia kansallisia enimmäismääriä olisi tarkistettava mainitun asetuksen 145 artiklan i alakohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella mainitun asetuksen 62 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa käyttävien jäsenvaltioiden osalta.

(2)

Yhteisön osallistumisesta syrjäisimpien alueiden karjankasvatusalalla sovellettavissa tukiohjelmissa toteutettavien erityistoimenpiteiden rahoitukseen säädetään vuodesta 2006 alkaen unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (2) 23 artiklassa. Kyseisen rahoitusosuuden määrä, joka vastaa kyseisiä alun perin mainittuun liitteeseen VIII kuuluneita erityistoimenpiteitä, on sen vuoksi asianomaisten jäsenvaltioiden osalta syytä vähentää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII vahvistetuista kansallisista enimmäismääristä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä olisi mukautettava ottaen huomioon juurisikuria koskevat tuoreimmat tiedot ja sen vuoksi olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VIII vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä muuttamatta kuitenkaan kokonaismääriä.

(4)

Myös asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä olisi muutettava ottaen huomioon sokeri- ja inuliinisiirappikiintiöön kuuluvat määrät, jotka on tuotettu jossakin jäsenvaltiossa toisessa jäsenvaltiossa viljellyistä sokerijuurikkaista ja juurisikurista markkinointivuosina 2000/2001–2005/2006. Sen vuoksi mainitun asetuksen liitteissä VIII ja VIII a vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä olisi mukautettava.

(5)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka panevat vuonna 2006 täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän, olisi vahvistettava kullekin mainitun asetuksen 66–69 artiklassa tarkoitetulle tuelle talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 mainitun osaston 2 luvussa vahvistetuin edellytyksin.

(6)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka käyttävät vuonna 2006 asetuksen (EY) N:o 1782/2006 70 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa, olisi vahvistettava talousarviomäärärahojen enimmäismäärät tilatukijärjestelmän ulkopuolelle jääville suorille tuille vuodeksi 2006.

(7)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka käyttävät vuonna 2006 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklassa säädettyä siirtymäkautta, olisi vahvistettava mainitun asetuksen liitteessä VI lueteltuihin suoriin tukiin sovellettavat talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 3 kohdassa tarkoitetun oliivitarhoille myönnettävän tuen enimmäismäärää olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VII olevassa H kohdassa tarkoitetun kertoimen arvon sekä kyseisen artiklan 4 kohdan mukaisesti sovelletun pidätyksen mukaan, jotka asianomaiset jäsenvaltiot ovat antaneet tiedoksi, ja sen vuoksi olisi mukautettava liitteessä VIII vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä. Jäsenvaltioille, jotka ovat päättäneet vahvistaa liitteessä VII olevassa H kohdassa säädetyksi kertoimeksi 1, ei vahvisteta mitään määriä.

(9)

Olisi vahvistettava yhteisön rahoituksen enimmäismäärät, jotka voidaan myöntää oliiviöljyalan hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden laatimille toimintaohjelmille asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 4 kohdassa tarkoitettu asianomaisten jäsenvaltioiden tiedoksiantama pidätyskerroin huomioon ottaen.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tupakan kokonaistuen enimmäismäärää olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VII olevassa I kohdassa tarkoitetun asianomaisten jäsenvaltioiden tiedoksiantaman kertoimen arvon mukaan ja sen vuoksi olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VIII vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä. Jäsenvaltioille, jotka ovat päättäneet vahvistaa liitteessä VII olevassa I kohdassa säädetyksi kertoimeksi 1, ei vahvisteta mitään määriä.

(11)

Selkeyden vuoksi on aiheellista julkaista tilatukijärjestelmän vuoden 2006 talousarviomäärärahojen enimmäismäärät sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 66–70 artiklassa tarkoitetuille tuille vahvistetut enimmäismäärät on vähennetty mainitun asetuksen liitteessä VIII olevista tarkistetuista enimmäismääristä.

(12)

Olisi vahvistettava niiden varojen enimmäismäärä, joka osoitetaan Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavien jäsenvaltioiden käytettäväksi vuonna 2006 näiden jäsenvaltioiden toimittamien tiedonantojen perusteella asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b a artiklan mukaisen erillisen sokerituen myöntämistä varten.

(13)

Olisi vahvistettava vuotuiset kokonaismäärärahat vuodeksi 2006 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 3 kohdan mukaisesti niiden Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden osalta, jotka panevat vuonna 2006 täytäntöön mainitun asetuksen IV a osastossa säädetyn yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän.

(14)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1782/2003 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 66–69 artiklassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osastossa tarkoitetut tilatukijärjestelmän talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vuotuiset kokonaismäärärahat vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

6.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut Tšekille, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Puolalle ja Slovakialle erillisen sokerituen myöntämistä varten käytettäväksi osoitettavien varojen enimmäismäärät vuonna 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 4 kohdan mukaiset yhteisön rahoituksen enimmäismäärät, jotka myönnetään oliiviöljyalan hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden laatimille toimintaohjelmille ovat seuraavat:

(miljoonaa euroa)

Kreikka

11,098

Ranska

0,576

Italia

35,991

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 110 i artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

(miljoonaa euroa)

Espanja

103,14

Kypros

2,93

Malta

0,07

Slovenia

0,17

2)

Korvataan 110 l artiklan 1 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

(miljoonaa euroa)

 

2006–2009

Saksa

21,287

Espanja

70,599

Ranska

48,217

Italia (Pugliaa lukuun ottamatta)

189,366

Portugali

8,468

3)

Korvataan liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa oleva taulukko 1 tämän asetuksen liitteessä VII olevalla taulukolla.

4)

Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteessä VIII olevalla tekstillä.

5)

Korvataan liite VIII a tämän asetuksen liitteessä IX olevalla tekstillä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 319/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 32).

(2)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1).


LIITE I

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 66–69 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

 

Flanderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skotlanti

Peltokasvien pinta-alatuet

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

Durumvehnän lisätuki

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

Emolehmäpalkkio

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

Emolehmäpalkkion täydennys

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

Urospuolisista naudoista maksettava erityispalkkio

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

24 420

37 446

 

Teurastuspalkkio, täysi-ikäiset

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

Teurastuspalkkio, vasikat

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

Lammas- ja vuohipalkkiot

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

600

 

 

Lammaspalkkiot

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

200

 

 

Lammasalan lisäpalkkiot

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

Humalan pinta-alatuki

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

 

 

 

69 artikla, kaikki alat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 020

 

69 artikla, peltokasvit

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

5 840

 

 

69 artikla, riisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

69 artikla, naudanliha-ala

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

10 118

 

29 800

69 artikla, lammas- ja vuohiala

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

69 artikla, puuvilla

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

69 artikla, oliiviöljy

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

69 artikla, tupakka

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

69 artikla, sokeri

 

 

 

 

1 794

16 150

 

6 389

 

 

1 005

 

 

 

69 artikla, maitotuotteet

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE II

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 70 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

 

Belgia

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Alankomaat

Portugali

Suomi

70 artiklan 1 kohdan a alakohta

Siementuki

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

70 artiklan 1 kohdan b alakohta

Peltokasvit

 

 

23

 

 

 

 

 

Palkoviljan tuki

 

 

1

 

 

 

 

 

Riisin lajikohtainen tuki

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Tupakkatuki

 

 

 

 

 

 

166

 


LIITE III

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 71 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

 

Malta

Slovenia

Peltokasvien pinta-alatuet

203

14 550

Siementuki

34

40

Emolehmäpalkkio

31

6 050

Emolehmäpalkkion täydennys

4

730

Urospuolisista naudoista maksettava erityispalkkio

235

6 780

Teurastuspalkkio, täysi-ikäiset

168

4 510

Teurastuspalkkio, vasikat

 

630

Laajaperäistämispalkkio nautojen osalta

 

6 250

Naudanlihantuottajille maksettavat lisämaksut

22

1 040

Lammas- ja vuohipalkkiot

62

610

Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

21

210

Lammas- ja vuohialan tuottajille maksettavat lisämaksut

3

30

Oliiviöljy

47

120

Humalan pinta-alatuki

 

350

Sokeri

 

2 284


LIITE IV

TILATUKIJÄRJESTELMÄN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

 

Belgia

475 641

Tanska

981 539

Saksa

5 644 898

Kreikka

2 041 887

Espanja

3 529 453

Ranska

6 060 555

Irlanti

1 335 311

Italia

3 593 132

Luxemburg

36 602

Alankomaat

325 103

Itävalta

540 440

Portugali

365 645

Suomi

519 628

Ruotsi

630 451

Yhdistynyt kuningaskunta

3 914 945


LIITE V

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄN VUOTUISET KOKONAISMÄÄRÄRAHAT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

 

Tšekki

310 457

Viro

35 150

Kypros

17 236

Latvia

48 429

Liettua

128 534

Unkari

445 499

Puola

997 483

Slovakia

128 640


LIITE VI

JÄSENVALTIOILLE ASETUKSEN (EY) N:ο 1782/2003 143 b a ARTIKLASSA TARKOITETUN ERILLISEN SOKERITUEN MYÖNTÄMISTÄ VARTEN KÄYTETTÄVÄKSI OSOITETTUJEN VAROJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

 

Tšekki

19 130

Latvia

4 219

Liettua

6 547

Unkari

26 105

Puola

99 135

Slovakia

11 813


LIITE VII

”Taulukko 1

Viljelijöiden viitemäärään sisällytettävän määrän enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

2006

2007

2008

2009 ja sitä seuraavat vuodet

Belgia

47 429

60 968

74 508

81 752

Tšekki

27 851

34 319

40 786

44 245

Tanska

19 314

25 296

31 278

34 478

Saksa

154 974

203 607

252 240

278 254

Kreikka

17 941

22 455

26 969

29 384

Espanja

60 272

74 447

88 621

96 203

Ranska

152 441

199 709

246 976

272 259

Irlanti

11 259

14 092

16 925

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

Latvia

4 219

5 164

6 110

6 616

Liettua

6 547

8 012

9 476

10 260

Unkari

26 105

31 986

37 865

41 010

Alankomaat

41 743

54 272

66 803

73 504

Itävalta

18 971

24 487

30 004

32 955

Puola

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugali

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovenia

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovakia

11 813

14 762

17 712

19 289

Suomi

8 255

10 332

12 409

13 520

Ruotsi

20 809

26 045

31 281

34 082

Yhdistynyt kuningaskunta

64 340

80 528

96 717

105 376”


LIITE VIII

”LIITE VIII

41 artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ja sitä seuraavat vuodet

Belgia

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Tanska

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Saksa

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Kreikka

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Espanja

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Ranska

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlanti

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Alankomaat

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Itävalta

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugali

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Suomi

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Ruotsi

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Yhdistynyt kuningaskunta

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”


LIITE IX

”LIITE VIII A

71 c artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

Tšekki

Viro

Kypros

Latvia

Liettua

Unkari

Malta

Puola

Slovenia

Slovakia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

seuraavat vuodet

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189”


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1157/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

syrjäisimpien alueiden liha-alan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 188/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi, direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta ja asetusten (ETY) N:o 525/77 ja (ETY) N:o 3763/91 (Poseidom) kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1452/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1600/92 kumoamisesta (Poseima) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1453/2001 (2) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan 4 ja 10 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1454/2001 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 188/2005 (4) 4 artiklassa vahvistetaan vuotuiset määrät, joita sovelletaan kalenterivuodesta 2005 alkaen liha-alan perinteistä toimintaa Ranskan merentakaisissa departementeissa koskevan ja asetuksen (EY) N:o 1452/2001 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn tukiohjelman rahoitukseen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1452/2001 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että komissio korottaa kyseistä vuotuista määrää paikallisen tuotannon kehityksen huomioon ottamiseksi kyseisessä säännöksessä vahvistettua enimmäismäärää noudattaen.

(3)

Paikallinen tuotanto on asetuksen (EY) N:o 188/2005 5 artiklan mukaisesti määriteltynä kehittynyt Ranskan merentakaisissa departementeissa siten, että mainitun asetuksen 4 artiklassa vahvistettua vuotuista määrää olisi korotettava vastaavasti asetuksen (EY) N:o 1452/2001 9 artiklan 2 kohdassa vahvistettua enimmäismäärää noudattaen.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 188/2005 olisi muutettava.

(5)

Koska kyseistä tukiohjelmaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006, olisi säädettävä, että myös tätä asetusta sovelletaan kyseisestä päivämäärästä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 188/2005 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tukiohjelman rahoitus

Yhteisö myöntää kalenterivuodesta 2006 alkaen tukiohjelman rahoitukseen enintään seuraavat vuotuiset määrät (miljoonaa euroa):

a)

Espanja

7,00

b)

Ranska

14,255

c)

Portugali

16,91”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1690/2004 (EUVL L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  EYVL L 198, 21.7.2001, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1690/2004.

(3)  EYVL L 198, 21.7.2001, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1690/2004.

(4)  EUVL L 31, 4.2.2005, s. 6.


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1158/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 14. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 14. yksittäisessä tarjouskilpailussa asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun interventiovarastossa olevan voin vähimmäismyyntihinnat ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Voin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 14. yksittäisessä tarjouskilpailussa

(EUR/100 kg)

Kaava

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

206

210

210

Voiöljy

204,1

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

79

79

79

Voiöljy

79


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1159/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 14. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 14. yksittäisessä tarjouskilpailussa asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun tuen enimmäismäärä ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 14. yksittäisessä tarjouskilpailussa

(EUR/100 kg)

Kaava

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

18,5

15

15

Voi < 82 %

14,63

14,6

Voiöljy

22

18,5

22

18,5

Kerma

10

6,3

Jalostusvakuus

Voi

20

Voiöljy

24

24

Kerma

11


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1160/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

voin enimmäisostohintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 796/2006 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä 4. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin tarjouskilpailuilmoitus voin ostamiseksi komission asetuksessa (EY) N:o 796/2006 (3) avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa.

(2)

Yksittäisissä tarjouskilpailuissa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 17 b artiklan mukaisesti vahvistettava enimmäisostohinta tai tehtävä päätös tarjousten hyväksymättä jättämisestä.

(3)

Neljännessä yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 796/2006 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä 4. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 25 päivänä heinäkuuta 2006, voin enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 232,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  EUVL L 142, 30.5.2006, s. 4.


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1161/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 14. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) 47 artiklan mukaisesti interventioelimet avaavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Saman asetuksen 54 artiklassa säädetään, että kunkin yksittäisen tarjouskilpailun osalta saatujen tarjousten perusteella vahvistetaan tuen enimmäismäärä voiöljylle, jonka vähimmäisrasvapitoisuus on 96 prosenttia.

(2)

Olisi asetettava asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa säädetty käyttötarkoitusvakuus sen varmistamiseksi, että voiöljy siirtyy vähittäiskaupan haltuun.

(3)

Saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä olisi vahvistettava asianmukaiselle tasolle, ja käyttötarkoitusvakuus olisi määritettävä sen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti avatun pysyvän tarjouskilpailun 14. yksittäisen tarjouskilpailun osalta saman asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, rasvapitoisuudeltaan vähintään 96-prosenttisen voiöljyn tuen enimmäismääräksi vahvistetaan 19,8 EUR/100 kg.

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi käyttötarkoitusvakuudeksi vahvistetaan 22 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1162/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 796/2006 muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevan luettelon osalta, joissa voin interventio-ostot tarjouskilpailulla ovat avoinna 31 päivänä elokuuta 2006 päättyvän kauden ajan

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1),

ottaa huomioon voin ostojen keskeyttämisestä 90 prosenttia interventiohinnasta olevaan hintaan ja tarjouskilpailulla toteutettavien ostojen aloittamisesta 31 päivänä elokuuta 2006 päättyväksi kaudeksi 29 päivänä toukokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2006 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 796/2006 aloitetaan tarjouskilpailulla toteutettavat voin ostot 31 päivänä elokuuta 2006 päättyväksi kaudeksi asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

(2)

Komissio on todennut Viron toimittamien tuoreimpien tiedonantojen perusteella, että voin markkinahinnat ovat kahden peräkkäisen viikon ajan olleet vähintään 92 prosenttia interventiohinnasta. Sen vuoksi tarjouskilpailulla toteutettavat interventio-ostot olisi keskeytettävä kyseisessä jäsenvaltiossa. Kyseinen jäsenvaltio olisi sen vuoksi poistettava asetuksessa (EY) N:o 796/2006 vahvistetusta luettelosta.

(3)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 796/2006 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 796/2006 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Aloitetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaiset voin ostot tarjouskilpailulla 29 päivän heinäkuuta ja 31 päivän elokuuta 2006 väliseksi ajaksi seuraavissa jäsenvaltioissa asetuksen (EY) N:o 2771/1999 3 a jaksossa säädetyin edellytyksin: Espanja, Irlanti, Puola ja Portugali.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 142, 30.5.2006, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1096/2006 (EUVL L 195, 15.7.2006, s. 17).


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1163/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 46. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 46. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 25 päivänä heinäkuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 235,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1802/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 3).


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1164/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (2) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(3)

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Viljojen tämänhetkisen markkinatilanteen ja erityisesti hankintanäkymien perusteella vientituet on syytä poistaa.

(6)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteen mukaisesti vientituet vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluville rehuseoksille, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1517/95 säännöksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.


LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta, 28 päivänä heinäkuuta 2006, annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Viljatuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

C10

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C10

:

Kaikki määräpaikat.


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1165/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 12. yksittäisessä tarjouskilpailussa annetun asetuksen (EY) N:o 1001/2006 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1001/2006 (3) vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa säädetyn käyttötarkoitusvakuuden määrä asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti avatun pysyvän tarjouskilpailun 12. yksittäisessä tarjouskilpailussa.

(2)

Hallinnollisen virheen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1001/2006 1 artiklan toisessa alakohdassa vahvistetun käyttötarkoitusvakuuden taso ei vastaa todellista vahvistettavaa tasoa.

(3)

Asetus (EY) N:o 1001/2006 olisi sen vuoksi oikaistava. Koska vakuuden oikea määrä on pienempi kuin alun perin säädetty määrä, oikaisua olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1001/2006 voimaantulopäivästä alkaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1001/2006 1 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi käyttötarkoitusvakuudeksi vahvistetaan 22 EUR/100 kg.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  EUVL L 179, 1.7.2006, s. 35.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006,

Euroopan yhteisön sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/526/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 187 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten muuttamisesta Grönlannin osalta tehdyn sopimuksen (1), jäljempänä ’Grönlannin sopimus’, joka tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985, mukaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, jäljempänä ’perustamissopimus’, ei enää sovelleta Grönlantiin vaan Grönlanti, joka jäsenvaltion osana assosioidaan Euroopan yhteisöön merentakaisiin maihin ja alueisiin, jäljempänä ’MMA’, kuuluvana.

(2)

Grönlannin sopimuksen johdanto-osassa todetaan, että käyttöön olisi otettava järjestelyjä, joiden ansiosta yhteisö ja Grönlanti voivat pitää yllä läheisiä ja kestäviä suhteita ja ottaa huomioon yhteiset edut, erityisesti Grönlannin kehitystarpeet, ja että perustamissopimuksen neljännessä osassa vahvistetut MMA:ihin sovellettavat järjestelyt tarjoavat asianmukaisen kehyksen näille suhteille.

(3)

Perustamissopimuksen 182 artiklan mukaisesti assosiaation tavoitteena on edistää MMA:iden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahvistaa läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko yhteisön välille. Jollei perustamissopimukseen liitetyn Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan erityismääräyksistä muuta johdu, perustamissopimuksen 188 artiklan nojalla Grönlantiin sovelletaan sen 182–187 artiklaa.

(4)

Perustamissopimuksen 182–186 artiklassa vahvistettujen periaatteiden soveltamisesta säädetään merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”) 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/822/EY (2), jota sovelletaan edelleen Grönlantiin päätöksessä säädetyin ehdoin.

(5)

Euroopan yhteisön, Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen neljännen kalastuspöytäkirjan välitarkistuksesta 24 päivänä helmikuuta 2003 tekemissään päätelmissä Euroopan unionin neuvosto yhtyi siihen näkemykseen, että Euroopan unionin ja Grönlannin suhteita on kalastuksen merkitys ja Grönlannin rakenteelliset kehitysongelmat huomioon ottaen tarpeen laajentaa ja lujittaa tulevaisuudessa. Neuvosto ilmoitti myös sitoutuvansa siihen, että Euroopan unionin ja Grönlannin tulevat suhteet perustuvat vuoden 2006 jälkeen kestävään kehitykseen pyrkivälle kokonaisvaltaiselle kumppanuussuhteelle, johon sisältyy tällaisia sopimuksia koskevien yleisten sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti neuvoteltu erityinen kalastussopimus.

(6)

Neuvosto katsoi yllä mainituissa päätelmissään, että Grönlannin osalta jatkossa annettavat rahoitussitoumukset olisi kaikkien MMA:iden tarpeet mielessä pitäen mukautettava Euroopan unionin seuraavassa rahoituskehyksessä nykyistä vastaavalle tasolle niin, että otetaan huomioon muut vallitsevat olosuhteet ja oikeudenmukainen tasapaino keskinäisten etujen – erityisesti Grönlannin kehitystarpeiden ja yhteisön jatkuvan tarpeen hyödyntää kestävällä tavalla Grönlannin vesien kalakantoja – välillä sekä muiden osapuolten rahoitusosuudet.

(7)

Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1984 allekirjoittama kalastussopimus (3), jossa palautetaan mieleen yhteistyön henki, joka juontuu yhteisön päätöksestä myöntää Grönlannille merentakaisen alueen asema, on tarkoitus korvata 1 päivänä tammikuuta 2007 uudella kalastuskumppanuussopimuksella.

(8)

Euroopan yhteisön ja Grönlannin kumppanuudesta 27 päivänä kesäkuuta 2006 Luxemburgissa allekirjoitetulla Euroopan yhteisön sekä Grönlannin maakuntahallituksen ja Tanskan hallituksen yhteisellä julistuksella (4) palautetaan mieleen Euroopan yhteisön ja Grönlannin läheiset historialliset, poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet sekä korostetaan tarvetta lujittaa niiden kumppanuutta ja yhteistyötä edelleen tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

(9)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

ENSIMMÄINEN   OSA

YHTEISÖN JA GRÖNLANNIN VÄLISIÄ SUHTEITA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kumppanuus

1.   Yhteisön ja Grönlannin kumppanuuden tavoitteena on erityisesti laajentaa ja lujittaa yhteisön ja Grönlannin välisiä suhteita ja edistää Grönlannin kestävää kehitystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen 2001/822/EY soveltamista.

2.   Kumppanuuden tavoitteena on

a)

luoda vuoropuhelun puitteet;

b)

saavuttaa yhteiset päämäärät kuulemalla toista osapuolta molempia kiinnostavissa asioissa, jotta yhteistyöponnisteluilla olisi mahdollisimman suuri vaikutus molempien kumppaneiden ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti;

c)

luoda perusta talous-, rahoitus-, tiede-, koulutus- ja kulttuurialan yhteistyölle, jossa noudatetaan keskinäisen vastuun ja tuen periaatteita;

d)

edistää Grönlannin kehitystä.

2 artikla

Vuoropuhelu

Yhteisö, Grönlanti ja Tanska kuulevat toisiaan tällä päätöksellä vahvistetun kumppanuuden periaatteista, yksityiskohtaisista menettelyistä ja tuloksista.

3 artikla

Hallinnointi

Komissio ja Grönlannin maakuntahallitus panevat tämän päätöksen täytäntöön 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa rahoitussopimuksissa vahvistettavien, kunkin kumppanin tehtävien ja vastuiden mukaisesti.

TOINEN   OSA

YHTEISTYÖ GRÖNLANNIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA

4 artikla

Yhteistyöalat

Yhteistyöllä tuetaan alakohtaisia politiikkoja ja strategioita, joilla helpotetaan tuotantotoimintaan osallistumista ja tuotantoresurssien käyttöä erityisesti seuraavilla aloilla:

a)

yleissivistävä ja ammatillinen koulutus;

b)

mineraalivarat;

c)

energia;

d)

matkailu ja kulttuuri;

e)

tutkimus;

f)

elintarvikkeiden turvallisuus.

5 artikla

Periaatteet

1.   Yhteistyötä tehdään kumppanuuden pohjalta ja 6 artiklan mukaisesti vahvistettujen yhteistyöstrategioiden mukaisesti. Yhteistyön avulla varmistetaan, että varoja myönnetään ennakoitavissa olevalla ja säännönmukaisella tavalla, ja että tämä tapahtuu joustavalla ja Grönlannin tilanteeseen sovitetulla tavalla.

2.   Yhteistyötoimista päätetään kumppanuuden pohjalta tiiviillä keskinäisellä kuulemisella neuvotteluissa komission, Grönlannin maakuntahallituksen ja Tanskan hallituksen kesken. Kuuleminen toteutetaan kunkin kumppanin institutionaalisia, oikeudellisia ja rahoitusta koskevia toimivaltuuksia täysimääräisesti kunnioittaen.

6 artikla

Ohjelmasuunnittelu

1.   Kumppanuuden puitteissa Grönlannin maakuntahallitus vastaa alakohtaisten politiikkojen laatimisesta, strategiat ja niiden täytäntöönpano mukaan luettuina. Alakohtaisten politiikkojen ja strategioiden kestävyyden varmistamiseksi tehdään tarvittaessa strategisia ympäristöarviointeja.

2.   Tämän päätöksen puitteissa Grönlannin maakuntahallitus ja komissio laativat ja hyväksyvät Grönlannin kestävää kehitystä koskevan suuntaa-antavan ohjelma-asiakirjan, jäljempänä ’ohjelma-asiakirja’, 1 kohdassa tarkoitettuja alakohtaisia politiikkoja noudattaen.

3.   Grönlannin maakuntahallituksen tehtävänä on

a)

hyväksyä alakohtaiset politiikat;

b)

seurata ja arvioida alakohtaisten politiikkojen vaikutuksia ja tuloksia;

c)

panna alakohtaisiin politiikkoihin liittyvät strategiat täytäntöön asianmukaisesti, ripeästi ja tehokkaasti;

d)

raportoida alakohtaisten politiikkojen saavutuksista komissiolle vuosittain.

4.   Komission tehtävänä on tehdä ohjelma-asiakirjan kokonaismäärärahoja koskeva rahoituspäätös vuosittain 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Rahoituksen soveltamisala

Grönlannin maakuntahallituksen hyväksymien alakohtaisten politiikkojen puitteissa rahoitusta voidaan myöntää seuraaviin toimiin:

a)

alakohtaisia politiikkoja noudattaviin uudistuksiin ja hankkeisiin;

b)

instituutioiden ja toimintaedellytysten kehittämiseen sekä ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen;

c)

teknisen alan yhteistyöohjelmiin.

8 artikla

Rahoituskelpoisuus

Tämän päätöksen mukaista rahoitustukea voidaan myöntää Grönlannin maakuntahallitukselle.

9 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Päätöksen tämän osan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

10 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Grönlanti-komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

Rahoitustuki

1.   Päätöksen tämän osan soveltamiseen tarkoitettu yhteisön rahoitustuki kattaa jakson 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013.

2.   Yhteisön rahoitustuki myönnetään budjettitukena.

3.   Yhteisön rahoitustuen täytäntöönpanoon sovelletaan suoraa keskitettyä hallinnointia siten kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6) 53 artiklassa.

12 artikla

Valvonta

1.   Tämä päätös pannaan täytäntöön asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti. Grönlannin odotetaan erityisesti ottavan käyttöön asianmukaisen valvontajärjestelmän. Grönlanti tarkastaa säännöllisesti, että yhteisön talousarviosta rahoitettavat toimet on toteutettu asianmukaisesti. Grönlanti laatii vuosikertomuksen alakohtaisilla politiikoilla saavutetuista tuloksista, minkä lisäksi se antaa vuosittain lausunnon, jossa annetaan vakuutus toimintojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Se toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset sekä ryhtyy tarvittaessa oikeudellisiin toimiin periäkseen takaisin aiheettomasti maksetut varat.

2.   Yhteisön varojen hallinnointiin liittyvät Grönlannin maakuntahallituksen velvoitteet määritetään yksityiskohtaisesti komission kanssa tehtävissä rahoitussopimuksissa, joita tehdään tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi. Rahoitussopimuksissa vahvistetaan tavoitteena olevat alakohtaiset indikaattorit, noudatettavat maksuehdot sekä tarkistusmenetelmät, joilla raportoidaan alakohtaisiin indikaattoreihin perustuvasta edistyksestä ja varmistetaan mainittujen ehtojen noudattaminen.

KOLMAS   OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Uudelleen tarkastelu

Yhteisö, Grönlannin maakuntahallitus ja Tanskan hallitus suorittavat kumppanuuden välitarkastelun ennen kesäkuun 30 päivää 2010. Tarkastelun johdosta komissio tekee tarvittaessa ehdotuksen tämän päätöksen muuttamiseksi.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  EYVL L 29, 1.2.1985, s. 1.

(2)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 29, 1.2.1985, s. 9.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 32.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


Euroopan yhteisön, Grönlannin maakuntahallituksen ja Tanskan hallituksen yhteinen julistus Euroopan yhteisön ja Grönlannin kumppanuudesta

1.   JOHDANTO

Euroopan yhteisö sekä Grönlannin maakuntahallitus ja Tanskan hallitus, jotka

pitävät Euroopan yhteisön ja Grönlannin läheisiä historiallisia, poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia siteitä ohjenuoranaan,

palauttaen mieleen Grönlannin sopimuksella vuonna 1985 luodut läheiset ja kestävät suhteet Euroopan yhteisön ja Grönlannin välillä ovat yhtä mieltä siitä, että näitä suhteita olisi pidettävä yllä, ja vahvistavat sen, että Euroopan yhteisö ottaa yhteiset edut, erityisesti Grönlannin kehitystarpeet, huomioon politiikanteossa ylipäänsä ja aivan erityisesti suhteissaan Grönlannin kanssa,

panevat merkille, että Euroopan unionin neuvosto katsoi 24. helmikuuta 2003, että samalla kun otetaan huomioon kalastuksen ja rakennekehitysohjelmien merkitys Grönlannille, on tarve laajentaa ja lujittaa EU:n ja Grönlannin suhteita tulevaisuudessa,

katsovat, että on pysyvästi Euroopan yhteisön geostrategisen edun mukaista kohdella Grönlantia, joka on jäsenvaltion osa, etuoikeutettuna naapurina ja edistää sen hyvinvointia ja talouskasvua,

katsovat, että Grönlanti on yksi Euroopan yhteisöön assosioiduista merentakaisista maista ja alueista,

katsovat, että Euroopan yhteisö ottaa Grönlannin edut huomioon pohjoista ulottuvuutta koskevan politiikkansa arktisena ikkunana, ja ovat tietoisia Grönlannin herkän luonnonympäristön ja sen väestön kohtaamien haasteiden erityismerkityksestä,

panevat merkille, että Euroopan yhteisön näkökulmasta jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kalastustoiminnan ylläpitäminen Grönlannin vesialueilla muodostaa olennaisen osan yhteisen kalastuspolitiikan moitteetonta täytäntöönpanoa Pohjois-Atlantilla,

ovat päättäneet vahvistaa entisestään EU:n ja Grönlannin suhteita ja yhteistyötä laajalti yhteisten etujen pohjalta ja kansojensa yhteiseksi hyväksi sekä hoitaa keskinäisiä suhteitaan pitkällä aikavälillä.

2.   YHTEISET TAVOITTEET

Euroopan yhteisö ja Grönlanti aikovat vahvistaa kumppanuuttaan ja yhteistyötään seuraavilla aloilla:

yhteistyö kalakantojen ja meriympäristön hoitamisessa kestävällä tavalla sekä yhteisön alusten kalastusmahdollisuuksista huolehtiminen. Tämä on nyt ja jatkossa EY:n ja Grönlannin kumppanuuden kulmakivi, joka perustuu edelleen EY:n ja Grönlannin kalastuskumppanuussopimukseen ja sen myöhempiin pöytäkirjoihin,

yhteistyö yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla,

yhteistyö Grönlannin pyrkiessä kehittämään talouttaan kestävällä tavalla erityisesti mineraalivarojen, matkailun ja kulttuurin aloilla,

yhteistyö EY:n pyrkiessä torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään arktisen alueen kestävää kehitystä,

vaihtoehtoisia energialähteitä koskeva yhteistyö sekä yhteinen tieteellinen tutkimus ja käytännön sovellusmuodot,

pohjoisia merireittejä ja Grönlannin talousvyöhykettä koskeva yhteinen tutkimus- ja kehitystyö.

Euroopan yhteisö omalta osaltaan

ottaa huomioon 1. helmikuuta 1985 voimaan tulleessa Grönlannin sopimuksessa sille asetetut tavoitteet sekä 20 vuoden ajan jatkuneet Grönlannin ja Euroopan unionin läheiset ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet,

panee merkille Grönlannin geostrategisen merkityksen erityisesti pohjoista ulottuvuutta koskevan politiikan arktisena ikkunana,

ottaa huomioon Grönlannin merkityksen vastuullisena kumppanina ympäristön ja luonnonvarojen hoitamisessa ja säilyttämisessä kalakannat mukaan luettuina,

haluaa kehittää yhteistyötään Grönlannin kanssa seuraavien seitsemän vuoden ajan kaksiosaisen kumppanuuden pohjalta, joka perustuu toisaalta Euroopan yhteisön tosiasialliset kalastusmahdollisuudet Grönlannin vesillä huomioon ottavaan kalastuskumppanuussopimukseen ja toisaalta Grönlannin aseman merentakaisena maana tai alueena huomioon ottavaan monipuoliseen yhteistyöhön muilla aloilla kuin kalataloudessa;

haluaa myös varmistaa sen, että Grönlannin kanssa tehtävään, kaksiosaisen kumppanuuden mukaiseen yhteistyöhön EU:n talousarviosta myönnettävät varat pidetään samansuuruisina kuin edellisinä vuosina.

3.   KUMPPANUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kumppanuutensa kehittämiseksi Euroopan yhteisö ja Grönlanti tiedottavat toisilleen ja kuulevat toisiaan tämän kumppanuuden piiriin kuuluvilla aloilla sekä mahdollisilla muilla yhdessä sovituilla aloilla, jotka sopivat tämän julistuksen henkeen.

Ne katsovat, että

Grönlannin assosioituminen yhteisöön sen merentakaisena maana tai alueena, tarjoaa asianmukaiset puitteet Grönlannin tarpeisiin vastaamiselle ja sen erittäin syrjäisestä sijainnista, ankarasta ilmastosta ja historian perinnöstä johtuvista erityistarpeista huolehtimiselle kokonaisvaltaisen kumppanuuden täytäntöönpanon näkökulmasta kalastuskumppanuussopimusta lukuun ottamatta,

niiden olisi kehitettävä yhteistyötään koulutuksen, elintarvikkeiden turvallisuuden ja luonnonvarojen hyödyntämisen kaltaisilla aloilla, joista on apua edistettäessä Grönlannin talouden kestävää kehitystä ja korjattaessa sen rakenteellisia ongelmia,

myös tieteellistä, muun muassa uudet energianlähteet ja ilmastonmuutoksen käsittävää yhteistyötä, olisi kehitettävä. Tähän yhteistyöhön kuuluu myös Grönlannin talousvyöhykettä koskeva tieteellinen tutkimus, ja siinä olisi otettava huomioon meriliikenteen kehitys.

Euroopan yhteisö aikoo jatkaa muuta kuin kalastusalan yhteistyötä Grönlannin kanssa EY:n perustamissopimuksen 187 artiklan perusteella tehtävän neuvoston päätöksen nojalla, jolla säädetään yhteistyön rahoittamisesta talousarviosta maksettavalla enintään 25 miljoonan euron vuosittaisella tuella vuosien 2007–2013 rahoituskehyksien puitteissa.

Molemmat osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, että niiden kumppanuudelle on merkittävää hyötyä kaikkia olemassa olevia neuvoa-antavia foorumeja täysipainoisesti hyödyntämällä hankitusta ja erityisesti säännölliseen vuoropuheluun ja tarvittaessa kumppanien viranomaisten väliseen kuulemiseen perustuvasta toisen osapuolen tuntemuksesta ja ymmärtämisestä.

Grönlanti aikoo raportoida kunkin vuoden lopussa siitä, miten edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa on edetty. Euroopan yhteisö ja Grönlanti tekevät kumppanuudestaan välivaiheen arvioinnin ennen kesäkuun 2010 loppua.

Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de junio de dos mil seis.

V Lucemburku dne dvacátého sedmého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den syvogtyvende juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Luxembourgis.

Λουξεμβούργο, είκοσι επτά Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg, on the twenty-seventh day of June, in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le vingt-sept juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisette giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Gunju tas-sena elfejn u sitia.

Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde juni tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Europai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For den danske regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse ja nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de Regering van Denemarken

W imieniu Rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Za vládu Dánska

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

På Danmarks regerings vägnar

Image

Por el Gobierno local de Groenlandia

Za místní vládu Grónska

For det grønlandske landsstyre

Für die örtliche Regierung Grönlands

Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel

Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Home Rule Government of Greenland

Pour le gouvernement local du Groenland

Per il governo locale della Groenlandia

Grenlandes pašvaldības vārdā

Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu

Grönland Önkormányzata részéről

Għall-Gvern Lokali tal-Groenlandja

Voor de Plaatselijke Regering van Groenland

W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii

Pelo Governo local da Gronelândia

Za miestnu vládu Grónska

Za lokalno vlado Grenlandije

Grönlannin maakuntahallituksen puolesta

På Grönlands lokala regerings vagnar

Image


Komissio

29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/37


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä heinäkuuta 2006,

elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kotieläinjalostusta koskevien tutkimusten, vaikutustenarviointien ja muiden arviointien rahoittamisesta

(2006/527/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 90/424/ETY mukaisesti yhteisö toteuttaa tai auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan yhteisön eläinlääkintälainsäädännön ja eläinlääkintäalan koulutuksen kehittämiseen tarvittavia teknisiä tai tieteellisiä toimia.

(2)

Euroopan komissio korostaa menoja aiheuttavia ohjelmiaan koskevien tutkimusten, vaikutustenarviointien sekä järjestelmällisten ja oikea-aikaisten arviointien merkitystä, sillä niiden avulla tarkistetaan osoitettujen varojen oikea hallinnointi ja edistetään kokemusten hyödyntämistä kaikkialla hallinnossa painottaen erityisesti tulosohjausta.

(3)

Kyseisten tehtävien suorittamiseksi käynnistettiin vuoden 2004 viimeisellä vuosineljänneksellä avoimen menettelyn mukainen tarjouskilpailu; sen aiheena oli arviointiin liittyvä puitesopimus, joka kattaa elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kotieläinjalostusta koskevat politiikanalat.

(4)

Tämä puitesopimus tehtiin 24 kuukaudeksi 18 päivänä kesäkuuta 2005. Puitesopimuksesta saadaan jo nyt olennaista tietoa yhteisön päätöksenteon pohjaksi.

(5)

Kaikista yksittäisistä tehtävistä tehdään erillissopimukset. Kyseiset sopimukset allekirjoittaa komissio ja valittu sopimuspuoli siten kuin puitesopimuksessa määritellään.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Hyväksytään tämän päätöksen liitteessä kuvattujen toimien rahoittaminen.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37).


LIITE

Aihealue: Elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kotieläinjalostus

Oikeusperusta: Tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehty päätös 90/424/ETY.

Tehtävät:

erilaiset tutkimukset ja muut palvelut komission ehdotusten laatimisen ja valmistelun tueksi

ennakkoarvioinnit/vaikutustenarvioinnit

väli- ja jälkiarvioinnit.

Tutkimukset ja muut palvelut eläinten terveyttä koskevan tulevan EU:n politiikan (2007–2013) laatimisen ja valmistelun tueksi on asetettu painopistealoiksi komission vuosittaisessa suunnittelustrategiassa vuodeksi 2007. Tutkimusten suunnittelusta päätetään eläinten terveyttä koskevan yhteisön politiikan käynnissä olevan arvioinnin päätelmien ja suositusten mukaisesti.

Määrärahat vuodeksi 2006: 17 04 02 – Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvät toimet: 900 000 euroa

Talousarvio: 900 000 euroa puitesopimuksen toisen vuoden ajaksi

Suunniteltujen yksittäisten toimien lukumäärä: noin 6.

Kaikkia toimia hallinnoidaan julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti: tässä tapauksessa käytetään puitesopimusta.


29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä heinäkuuta 2006,

ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 2006/147/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3338)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/528/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/94/EY (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Alankomaissa 24 päivänä helmikuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/147/EY (2) hyväksytään Alankomaiden 21 päivänä helmikuuta 2006 komissiolle toimittama ennalta ehkäisevä rokotusohjelma erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan (jäljempänä ’ennalta ehkäisevä rokotusohjelma’). Siinä säädetään lisäksi tietyistä toimenpiteistä, joita sovelletaan Alankomaissa, kun tehdään ennalta ehkäiseviä rokotuksia siipikarjatiloilla, joilla on erityinen tartunnan kulkeutumisvaara, sekä rajoituksista, jotka koskevat rokotetun siipikarjan siirtämistä.

(2)

Alankomaat on ennalta ehkäisevän rokotusohjelman mukaisesti toteuttanut ”luonnonmukaisesti kasvatetun” ja ”vapaana kasvatetun” munivan siipikarjan sekä ”takapihoilla pidettävän siipikarjan” ennalta ehkäisevän rokotusohjelman erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan. Ennalta ehkäisevä rokotusohjelma on kokeiluhanke, sillä näissä olosuhteissa tapahtuvasta rokottamisesta ja joidenkin näiden lajien rokottamisesta on vähän kokemusta.

(3)

Päätöksellä 2006/147/EY hyväksytyn Alankomaiden esittämän ennalta ehkäisevän rokotusohjelman mukaisesti ennalta ehkäisevät rokotukset oli saatava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2006 mennessä. Alankomaat antoi rokotuksia ennalta ehkäisevän rokotusohjelman mukaisesti kyseiseen päivämäärään saakka.

(4)

Alankomaat on päätöksen 2006/147/EY 13 artiklassa säädetyn raportointivelvollisuuden mukaisesti toimittanut kertomuksen, joka sisältää tietoa ennalta ehkäisevän rokotusohjelman täytäntöönpanosta, ja raportoinut elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle sekä asiantuntijatyöryhmille ennalta ehkäisevien rokotusten käytöstä ja pyytänyt saada jatkaa tällaista rokottamista.

(5)

Alankomaiden esittämien tietojen perusteella näyttää lisäksi, että on saatava lisää käytännön kokemusta ennalta ehkäisevien rokotusten käytöstä erittäin patogeenisen H5N1-lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Tämän vuoksi on aiheellista hyväksyä tällaisten ennalta ehkäisevien rokotusten antaminen 31 päivään heinäkuuta 2007.

(6)

Alankomaat on lisäksi pyytänyt hyväksymään tietyt muutokset 21 päivänä helmikuuta 2006 esittämäänsä ennalta ehkäisevään rokotusohjelmaan; ne koskevat ohjelman käytännön täytäntöönpanoa, kuten rokotettavia lajeja, bivalenttien rokotteiden käyttöä, yksittäisten lintujen tunnistamista takapihoilla pidettävissä siipikarjaparvissa, rokotuspaikkaa sekä tällaisen siipikarjan siirtämisen rajoituksia. Komissio katsoo, että muutokset ovat asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön mukaiset.

(7)

Päätös 2006/147/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/147/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

’takapihoilla pidettävällä siipikarjalla’ tarkoitetaan kanoja, kalkkunoita ja muita lahkoon Galliformes kuuluvia lajeja sekä ankkoja, hanhia ja muita lahkoon Anseriformes kuuluvia lajeja, joita niiden omistajat pitävät

i)

omaa kulutusta tai käyttöä varten; tai

ii)

lemmikkeinä.”

2)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Hyväksytään Alankomaiden 21 päivänä helmikuuta 2006 komissiolle toimittama ennalta ehkäisevä rokotusohjelma erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan sekä tähän ohjelmaan tehdyt muutokset, jotka Alankomaat toimitti komissiolle 29 päivänä kesäkuuta 2006 ja jotka koskevat muun muassa ohjelman jatkamista 31 päivään heinäkuuta 2007 (’ennalta ehkäisevä rokotusohjelma’).

Ennalta ehkäisevän rokotusohjelman mukaisesti ennalta ehkäiseviin rokotuksiin on käytettävä H5-alatyypin lintuinfluenssan inaktivoitua heterologista rokotetta tai lintuinfluenssan molempia alatyyppejä H5 ja H7 sisältävää inaktivoitua heterologista bivalenttia rokotetta, jolle Alankomaat on myöntänyt luvan takapihoilla pidettävää siipikarjaa sekä luonnonmukaisesti ja vapaana kasvatettuja munivia kanoja varten Alankomaissa.”

3)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1)

Rokotetun, takapihoilla pidettävän siipikarjan on oltava yksilöllisesti tunnistettavissa ja sitä voidaan

a)

siirtää ainoastaan muille takapihoilla siipikarjaa pitäville tiloille Alankomaissa; tai

b)

ainoastaan tilapäisesti koota Alankomaissa pidettäviä näyttelyjä varten.

Tällaisten siirtojen tai kokoamisten on oltava ennalta ehkäisevän rokotusohjelman mukaiset, ja niistä on pidettävä kirjaa.”

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  EUVL L 55, 25.2.2006, s. 47.