ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 207

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
28. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1141/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1142/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1143/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1144/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1145/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1146/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1147/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1148/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1149/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1150/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1151/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1152/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2006 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1153/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1154/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, riisin tuontitodistusten myöntämisestä vuoden 2006 heinäkuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

27

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tšekkiläisten, saksalaisten, virolaisten, espanjalaisten, ranskalaisten, italialaisten, latvialaisten, liettualaisten, luxemburgilaisten, unkarilaisten, maltalaisten, itävaltalaisten, slovenialaisten ja slovakialaisten jäsenten nimeämisestä

30

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EKP/2006/9)

39

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1141/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1142/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Euroopan yhteisön sekä Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 28 päivänä heinäkuuta 2006, (1) alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2609

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2609

Huom.: Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1143/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Euroopan yhteisön sekä Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 28 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen sovellettavat vientituet (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

26,09

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

26,09

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2609

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

26,09

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2609

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2609

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

26,09

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2609

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1144/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuodeksi 2006/2007 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 958/2006 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 958/2006 8 artiklan 1 kohdan ja 27 päivänä heinäkuuta 2006 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 958/2006, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 27 päivänä heinäkuuta 2006 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 31,090 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 175, 29.6.2006, s. 49.


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1145/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Neuvoston päätöksellä 98/486/EY (2) hyväksytyn maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan (3) yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti tiettyyn määrään Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä yhteisön maitotuotteita voidaan soveltaa tullinalennusta. Tämän vuoksi kyseisen järjestelyn mukaisesti vietäviin tuotteisiin sovellettavan vientituen määrää olisi alennettava tietyllä prosenttimäärällä.

(5)

Vientituen käytöllä ei tiettyjen tuotteiden osalta ole merkitystä. Tällaisille tuotteille ei pitäisi enää vahvistaa vientitukea.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjä vientitukia, jollei komission asetuksen (EY) N:o 174/1999 (4) 1 artiklan 4 kohdasta muuta johdu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 45.

(3)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 46.

(4)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8.


LIITE

Maitoon ja maitotuotteisiin 28 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Dominikaaniseen tasavaltaan päätöksessä 98/486/EY tarkoitetussa vuoden 2006/2007 kiintiössä vietävien ja asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävien tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia määriä:

a)

CN-koodeihin 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 kuuluvat tuotteet

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodeihin 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 kuuluvat tuotteet

28,00 EUR/100 kg

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1146/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 25 päivänä heinäkuuta 2006 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 25 päivänä heinäkuuta 2006, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1147/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 582/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 25 päivänä heinäkuuta 2006 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 582/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 25 päivänä heinäkuuta 2006, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tuotteelle eikä siinä tarkoitetuille määräpaikoille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1148/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

10,86 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

15,33 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1149/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 28 päivästä heinäkuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

20,93

20,93

b)

vietäessä muita tavaroita

54,00

54,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

66,00

66,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

106,75

106,75

c)

vietäessä muita tavaroita

99,50

99,50


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1150/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 28 päivästä heinäkuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,742

2,742

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,251

1,251

– – muissa tapauksissa

3,236

3,236

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,933

1,933

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

0,938

0,938

– – muissa tapauksissa

2,427

2,427

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,251

1,251

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

3,236

3,236

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,171

2,171

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,251

1,251

– muissa tapauksissa

3,236

3,236

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1151/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c, d, ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä VII mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 544/2006 (EUVL L 94, 1.4.2006, s. 24).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 28 päivästä heinäkuuta 2006 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

26,09

26,09


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1152/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2006 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1058/2006 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista tuotavan maissin tuontitullista Espanjaan.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1058/2006 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 21 päivän ja 27 päivän heinäkuuta 2006 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 30,75 EUR/t 169 089 t kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 192, 13.7.2006, s. 10.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1153/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 936/2006 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 21 päivän ja 27 päivän heinäkuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitettua tavallisen vehnän vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1154/2006,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006,

riisin tuontitodistusten myöntämisestä vuoden 2006 heinäkuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 10 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Vuoden 2006 heinäkuun osuutta varten jätettyjen riisin tuontitodistushakemusten kohteena olevien määrien tarkastelun perusteella on säädettävä, että todistukset myönnetään hakemuksissa ilmoitetuille määrille soveltamalla niihin tarvittaessa vähennysprosenttia. Lisäksi on vahvistettava eri kiintiöissä käytettävissä olevat kokonaismäärät,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vuoden 2006 heinäkuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana jätettyihin ja komissiolle toimitettuihin, asetuksessa (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisiin riisin tuontitodistushakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen prosenttimäärien mukaisia vähennyskertoimia.

2.   Vuoden 2006 heinäkuun osuudessa käytettävissä olevat määrät, jotka siirretään seuraavaan osuuteen, ja 2006 syyskuun osuudessa käytettävissä olevat kokonaismäärät vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 247/2006 (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 965/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 12).


LIITE

Vuoden 2006 heinäkuun osuuden osalta haettuihin määriin sovellettavat vähennysprosentit ja seuraavaan osuuteen siirrettävät määrät

a)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2006 heinäkuun osuuteen sovellettava vähennysprosentti

Vuoden 2006 syyskuun osuuteen siirrettävä määrä

(tonnia)

Vuoden 2006 syyskuun osuudessa käytettävissä olevat kokonaismäärät

(tonnia)

Amerikan yhdysvallat

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thaimaa

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Australia

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Muut alkuperät

09.4130

b)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin kiintiö

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2006 heinäkuun osuuteen sovellettava vähennysprosentti

Vuoden 2006 lokakuun osuuteen siirrettävä määrä

(tonnia)

Vuoden 2006 lokakuun osuudessa käytettävissä olevat kokonaismäärät

(tonnia)

Kaikki maat

09.4148

66,8156

0

0

c)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiö

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2006 heinäkuun osuuteen sovellettava vähennysprosentti

Thaimaa

09.4149

0 (2)

Australia

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

Amerikan yhdysvallat

09.4153

0 (2)

Muut alkuperät

09.4154

98,2456

d)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2006 heinäkuun osuuteen sovellettava vähennysprosentti

Vuoden 2006 syyskuun osuuteen siirrettävä määrä

(tonnia)

Vuoden 2006 syyskuun osuudessa käytettävissä olevat kokonaismäärät

(tonnia)

Thaimaa

09.4112

98,4928

0

0

Amerikan yhdysvallat

09.4116

Intia

09.4117

Pakistan

09.4118

Muut alkuperät

09.4119

Kaikki maat

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Todistuksen myöntäminen hakemuksessa esitetylle määrälle.

(2)  Todistuksen myöntäminen hakemuksessa esitetylle määrälle.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tšekkiläisten, saksalaisten, virolaisten, espanjalaisten, ranskalaisten, italialaisten, latvialaisten, liettualaisten, luxemburgilaisten, unkarilaisten, maltalaisten, itävaltalaisten, slovenialaisten ja slovakialaisten jäsenten nimeämisestä

(2006/524/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 259 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 167 artiklan,

ottaa huomioon komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Talous- ja sosiaalikomitean nykyisten jäsenten toimikausi päättyy 20 päivänä syyskuuta 2006. On siis aiheellista nimetä komitean jäsenet uudeksi neljän vuoden kaudeksi, joka alkaa 21 päivänä syyskuuta 2006.

(2)

Tšekin, Saksan, Viron, Espanjan, Ranskan, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Itävallan, Slovenian ja Slovakian hallitukset ovat esittäneet luettelot ehdokkaista, joita on yhtä monta kuin jäsenvaltioille perustamissopimuksissa määrättyjen jäsenten määrä.

(3)

Italian hallitus on esittänyt luettelon 22 ehdokkaasta. Se aikoo ehdottaa myöhemmin vielä kahta ehdokasta luettelon täydentämiseksi ja jotta ehdokkaita olisi yhtä monta kuin Italialle perustamissopimuksissa määrättyjen jäsenten määrä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Talous- ja sosiaalikomitean jäseniksi nimetään 21 päivänä syyskuuta 2006 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2010 päättyväksi toimikaudeksi henkilöt, joiden nimi on tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


LIITE

Tšekki

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Saksa

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Viro

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Espanja

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Ranska

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Italia

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Latvia

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Liettua

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luxemburg

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Unkari

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Itävalta

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovenia

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovakia

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Euroopan keskuspankki

28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/39


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006,

tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella

(EKP/2006/9)

(2006/525/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 16 ja 26.4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (1) 10 artiklassa säädetään, että ”käteisrahan käyttöönottopäivästä alkaen EKP ja osallistuvien jäsenvaltioiden keskuspankit laskevat osallistuvissa jäsenvaltioissa liikkeeseen euromääräisiä seteleitä”.

(2)

Jotta euro voitaisiin ottaa sujuvasti käyttöön tulevissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa, tulisi luoda erilaiset mahdolliset kansalliset suunnitelmat käteisrahan käyttöönottamiseksi huomioon ottamalla sellainen lainsäädäntö, jota noudattaen näiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit voisivat ennen käteisrahan käyttöönottoa lainata eurojärjestelmästä euroseteleitä ja -kolikoita ennakko- ja edelleenjakelua varten.

(3)

Jakamalla euroseteleitä ja -kolikoita ennakkoon hyväksyttäville vastapuolille ja jakamalla niitä edelleen ammattimaisille kolmansille osapuolille edistettäisiin sujuvaa käteisrahan käyttöönottoa, kevennettäisiin euron käyttöönotosta aiheutuvaa logistista rasitetta ja pienennettäisiin kahden valuutan rinnakkaiskäyttöön liittyviä kustannuksia.

(4)

Euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelun ei tulisi johtaa siihen, että kyseiset eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, kun niillä ei ole tällöin vielä laillisen maksuvälineen asemaa tulevissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenmaissa; tämän estämiseksi euroseteleiden ja -kolikoiden lainoja koskeviin sopimusjärjestelyihin olisi sisällyttävä velvoitteita, joilla asetetaan rajoituksia hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille kolmansille osapuolille.

(5)

Ennakkojakelu hyväksyttäville vastapuolille ja edelleenjakelu ammattimaisille kolmansille osapuolille voi tapahtua ainoastaan, jos tulevissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa annetaan säännöksillä riittävästi suojaa tai asianomaisten osapuolten välille luodaan sopimuksiin perustuvat järjestelyt i) euroseteleiden ja -kolikoiden lainaamiseksi niiden ennakkojakelua varten, ii) ennakkojakelua varten ja iii) edelleenjakelua varten.

(6)

Näissä suuntaviivoissa tulisi: i) vahvistaa säännöt, joita sovelletaan ennakko- ja edelleenjakelua koskevissa sopimuskäytännöissä ja -ehdoissa, ii) säätää ennakko- ja edelleenjakelussa noudatettavista tilinpitoa ja rahoitusta koskevista tiedonantovaatimuksista ja iii) huolehtia tarpeellisista järjestelyistä ennakko- ja edelleenjaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden vakuuttamiseksi.

(7)

Samalla kun eurojärjestelmään osallistuvilla jäsenvaltioilla on pääasiallinen toimivalta eurokolikoiden liikkeeseen laskemista koskevan järjestelmän perustamiseksi, tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien rooli on olennaisen tärkeä eurokolikoiden jakelussa. Tämän vuoksi näiden suuntaviivojen eurokolikoihin liittyviä säännöksiä on syytä pitää suosituksina, joita kansalliset keskuspankit soveltavat, kun tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion toimivaltaiset kansalliset viranomaiset laskevat liikkeeseen eurokolikoita.

(8)

Euroseteleiden ja -kolikoiden toimittamiseen ennakkojakelua varten tuleville eurojärjestelmään osallistuville kansallisille keskuspankeille liittyy tiettyjä taloudellisia riskejä. Näiden riskien kattamiseksi tulisi tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien sitoutua korvaamaan eurojärjestelmästä lainatut eurosetelit niille tulevaisuudessa jaetuista setelituotantovaatimuksista. Lisäksi ennakkojakelu tulisi sallia vain, jos hyväksyttävät vastapuolet toimittavat asianomaisille tuleville eurojärjestelmään osallistuville kansallisille keskuspankeille riittävät hyväksyttävät vakuudet.

(9)

Eurojärjestelmään osallistuvan kansallisen keskuspankin, joka toimittaa euroseteleitä ja -kolikoita ennakkojakelua varten, ja tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien tulisi solmia erityiset sopimusjärjestelyt näissä suuntaviivoissa vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen noudattamiseksi.

(10)

Mikäli tulevien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden voimassa olevilla kansallisilla lainsäännöksillä ei taata vastaavien sääntöjen ja menettelyjen noudattamista, näissä suuntaviivoissa ennakkojakelua ja sen jälkeistä edelleenjakelua varten vahvistetut ehdot on sisällytettävä tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien, hyväksyttävien vastapuolien ja ammattimaisten kolmansien osapuolien välisiin sopimusjärjestelyihin.

(11)

EKP:lle tulisi ennakkojakelun koordinoijana ilmoittaa etukäteen ennakkojakelua koskevista pyynnöistä, ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien tulisi ilmoittaa EKP:lle kaikista ennakkojakelua koskevista päätöksistä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

’ennakkojakelulla’ tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin toimesta tapahtuvaa euroseteleiden ja -kolikoiden fyysistä toimitusta hyväksyttäville vastapuolille tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion alueella ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana;

’ennakko/edelleenjakelua koskevalla ajanjaksolla’ ajanjaksoa, jonka kuluessa ennakko- ja edelleenjakelu tapahtuvat; tämä ajanjakso alkaa aikaisintaan neljä kuukautta ennen käteisrahan käyttöönottopäivää ja päättyy kello 00.00 (paikallista aikaa) käteisrahan käyttöönottopäivänä;

’edelleenjakelulla’ ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden toimitusta hyväksyttävältä vastapuolelta ammattimaisille kolmansille osapuolille tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion alueella ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana;

’euroalueella’ eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion aluetta;

’käteisrahan käyttöönottopäivällä’ päivää, jona euroseteleistä ja -kolikoista tulee laillisia maksuvälineitä tietyssä tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa;

’eurojärjestelmään osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka on ottanut euron käyttöön;

’tulevalla eurojärjestelmään osallistuvalla jäsenvaltiolla’ eurojärjestelmään osallistumatonta jäsenvaltiota, joka on täyttänyt euron käyttöönotolle asetetut edellytykset ja jonka osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta (perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti);

’eurojärjestelmään osallistumattomalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka ei ole ottanut euroa käyttöön;

’eurojärjestelmällä’ eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja ja EKP:tä;

’hyväksyttävällä vastapuolella’ 5 artiklassa määriteltyä yhteisöä, joka täyttää euroseteleiden ja -kolikoiden vastaanottamiseksi ennakkojakelua varten asetetut vaatimukset;

’ammattimaisilla kolmansilla osapuolilla’ tiettyjä kaupallisia kohderyhmiä, kuten vähittäiskauppiaita, myyntiautomaattiyrityksiä ja arvokuljetusyrityksiä, jotka sijaitsevat samassa tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa kuin hyväksyttävä vastapuoli ja joiden hyväksyttävä vastapuoli katsoo omaavan perustellun tarpeen edelleenjakeluun ja kykenevän täyttämään edelleenjakeluun liittyvät vaatimukset;

’arvokuljetusyrityksellä’ yhteisöjä, jotka tarjoavat luottolaitoksille seteleiden ja kolikoiden kuljetus-, varastointi- ja käsittelypalveluja;

’eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallista keskuspankkia;

’tulevalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallista keskuspankkia;

’hyväksyttävällä vakuudella’ 8 artiklassa määriteltyä vakuutta;

’toimittavalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ sitä eurojärjestelmän kansallista keskuspankkia, joka toimittaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille euroseteleitä ja -kolikoita ennakkojakelua varten siitä riippumatta, mikä eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki on kyseisten seteleiden ja kolikoiden laillinen omistaja;

’liikkeeseenlaskutarpeilla’ sitä euroseteleiden ja -kolikoiden määrää, jonka arvioidaan olevan tarpeen tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa käteisrahan käyttöönottopäivänä, jotta katetaan kysyntä yhden vuoden ajan;

’eurojärjestelmän pankkipäivällä’ päivää, jolloin EKP tai yksi tai useampi kansallinen keskuspankki on auki liiketoimia varten, jolloin TARGET tai TARGETin korvaava järjestelmä on toiminnassa ja joka on selvityspäivä euromääräisille rahamarkkina- ja valuuttaoperaatioille;

’TARGETilla’ Euroopan laajuista automatisoitua reaaliaikaista bruttomaksujärjestelmää;

’uottolaitoksella’ luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa määriteltyä luottolaitosta (2);

’kansallisella valuutalla’ tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallista valuuttayksikköä ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

2 artikla

Näiden suuntaviivojen säännösten sovellettavuus

1.   Näissä suuntaviivoissa säädettyjä ennakko- ja edelleenjakelua koskevia sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan ennakko- ja edelleenjakelua koskeviin järjestelyihin riippumatta siitä i) lainaako tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ennakkoon jaettavat setelit ja kolikot vai ii) tuottaako tai hankkiiko se ne.

2.   Näitä suuntaviivoja ei sovelleta euroseteleiden ja -kolikoiden fyysiseen toimittamiseen eurojärjestelmän kansallisilta keskuspankeilta eurojärjestelmään osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille ennen kuin viimeksi mainituilla on tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin asema.

II   LUKU

EUROSETELEIDEN JA -KOLIKOIDEN LAINAT ENNAKKOJAKELUA VARTEN

3 artikla

Toimitus

1.   Yksi tai useampi eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki, tilanteesta riippuen, voi toimittaa euroseteleitä ja -kolikoita tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua ja liikkeeseenlaskua koskevia tarpeita varten.

2.   Toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei pyydä vakuutta vastaanottavalta tulevalta eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta.

3.   Euroseteleiden ja -kolikoiden toimitus eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ei saa tapahtua ennen kuin toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja vastaanottava tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ovat sopineet sopimusjärjestelyistä, joiden mukaan näissä suuntaviivoissa vahvistettuja ehtoja sovelletaan tuleville eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille annettaviin euroseteleiden ja -kolikoiden lainoihin, ja niin ollen kyseisiä ehtoja sovelletaan ennakko- ja edelleenjakelua varten luotavissa järjestelyissä.

4.   Euroseteleiden ja -kolikoiden toimitusta ei saa aloittaa ennen kuin on tehty päätös eurojärjestelmään osallistumatonta jäsenvaltiota koskevan poikkeuksen kumoamisesta perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.   Toimittavaa eurojärjestelmän kansallista keskuspankkia kuultuaan EKP täsmentää selvästi, mistä varastosta toimitettavat eurosetelit ja -kolikot otetaan, ja mikä on toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin nimi. Toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin on varmistuttava siitä, että päätös näiden varastojen täydentämisestä on tehty.

4 artikla

Euroseteleiden ja -kolikoiden lainoihin sovellettavat ehdot

1.   Tässä artiklassa tarkoitetut ehdot täsmennetään 3 artiklan 3 kohdan mukaisissa sopimusjärjestelyissä.

2.   Sopimusjärjestelyissä yksilöidään toimitettavien euroseteleiden ja -kolikoiden tarkka määrä, erisuuruisten seteleiden ja kolikoiden mukaan eriteltynä, sekä toimitusaika.

3.   Eurosetelit ja -kolikot kuljetetaan eurojärjestelmän tulevalle kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua ja liikkeeseenlaskua varten noudattaen niitä turvallisuutta ja vakuuttamista koskevia sääntöjä, joita yleensä sovelletaan kansallisten keskuspankkien välisiin euroseteleiden ja -kolikoiden tukkusiirtoihin. Vaaranvastuu toimitettujen euroseteleiden ja -kolikoiden tuhoutumisesta, häviämisestä, varkaudesta ja ryöstöstä siirtyy tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille siitä hetkestä alkaen, jolloin eurosetelit ja -kolikot lähtevät toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin holveista.

4.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki maksaa kustannukset, jotka aiheutuvat, kun eurosetelit ja -kolikot kuljetetaan eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta sille. Toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin on huolehdittava siitä, että kuljetus tapahtuu tehokkaasti.

5.   Jos tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki tarvitsee euroseteleiden ja -kolikoiden tukkusiirtoa eurojärjestelmästä kahdentoista kuukauden kuluessa käteisrahan käyttöönottopäivästä, kyseisen tarpeen katsotaan olevan osa liikkeeseenlaskua koskevaa tarvetta, ja sitä käsitellään takaisinmaksamisen osalta ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden tapaan siten kuin 6–8 kohdassa säädetään. Kaikissa muissa suhteissa sellaisten tarpeiden täyttämistä käsitellään samalla tavalla kuin tukkuerän siirtoa.

6.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki noudattaa toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tai toimittavien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien suhteen seuraavia kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevia velvoitteita:

a)

Ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kirjaa ennakkojakelua varten (ja liikkeeseenlaskutarpeisiin) toimitettujen euroseteleiden ja -kolikoiden määrän taseen ulkopuolisena eränä niiden nimellisarvoon.

b)

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ilmoittaa ennakkoon ja edelleen jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden määrät toimittavalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille tai toimittaville eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille.

c)

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ilmoittaa niiden ennakkoon tai edelleen jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden kokonaismäärän (seteli- ja kolikkolajeittain eriteltynä), jotka on laskettu liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, sekä päivän, jolloin se tuli tietoiseksi siitä, että nämä setelit oli laskettu liikkeeseen.

7.   Käteisrahan käyttöönottopäivästä alkaen tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki noudattaa seuraavia kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevia velvoitteita:

a)

Ennakkoon jaetut eurosetelit kirjataan tase-erinä käteisrahan käyttöönottopäivänä, paitsi jos ne on jo kirjattu 10 kohdan mukaan.

b)

Ennakkoon jaettujen euroseteleiden kokonaismäärä, lukuun ottamatta 6 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja ennen käteisrahan käyttöönottopäivää liikkeeseen laskettuja seteleitä, kirjataan tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin taseessa erään ’liikkeessä olevat setelit’.

c)

Ennakkoon jaettujen euroseteleiden kokonaismäärän ja niiden ennakkoon jaettujen euroseteleiden määrien, joilla on veloitettu ennakkojakelun kohteena olleiden hyväksyttävien vastapuolien tilejä tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa 15 artiklan säännösten mukaisesti, välistä eroa käsitellään hyväksyttäville vastapuolille myönnettynä vakuudellisena korottomana lainana, joka niiden on maksettava takaisin 15 artiklan mukaisesti.

8.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki maksaa eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta ennakkojakelua varten lainatut eurosetelit takaisin toimittamalla yhtä paljon ja samaa laatua olevia euroseteleitä, jotka se tuottaa tai hankkii sille jaetun eurojärjestelmän euroseteleiden tuotanto-osuuden nojalla yhden tai useamman toisiaan seuraavan vuoden aikana välittömästi sen vuoden jälkeen, jolloin käteisrahan käyttöönotto tapahtuu, sen normaalin osuuden lisäksi, joka sille on jaettu eurojärjestelmän euroseteleiden tuotannosta kyseisinä vuosina. EKP:n neuvosto päättää, miten takaisin maksettavien seteleiden vastaava määrä ja laatu lasketaan. Takaisin maksettavien seteleiden vastaava määrä ja laatu lasketaan eurojen toisen sarjan osalta EKP:n neuvoston sopivaan aikaan päättämällä tavalla.

9.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki suorittaa ennakkojakelun III ja IV luvussa vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Mitään toimitusta ei saa tapahtua ennen kuin tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja hyväksyttävä vastapuoli ovat sopineet tällaiset ehdot sisältävistä sopimusjärjestelyistä, ellei kansallisilla ennakkojakelua koskevilla säännöksillä varmisteta sitä, että III ja IV luvussa vahvistettuja ehtoja vastaavia ehtoja sovelletaan kaikkiin hyväksyttäviin vastapuoliin.

10.   Jos ennakkoon jaetut eurosetelit tulevat liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kirjaa ne liikkeeseen lasketuiksi ja liikkeessä oleviksi euroseteleiksi. Toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kirjaa tulevaan eurojärjestelmän kansalliseen keskuspankkiin nähden saatavan, joka vastaa niiden euroseteleiden nimellisarvoa, jotka laskettiin liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki maksaa toimittavalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille korkoa tästä saatavasta. Korko maksetaan siitä päivästä alkaen, jolloin kansallinen keskuspankki tuli tietoiseksi näiden euroseteleiden liikkeeseenlaskusta, ensimmäiseen käteiseuron käyttöönottopäivän jälkeiseen eurojärjestelmän pankkipäivään saakka. Sinä päivänä tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin velka ja siihen liittyvä korko suoritetaan TARGETin tai TARGETin korvaavan järjestelmän välityksellä. Korkoa laskettaessa käytetään laskentakorkona viimeisintä käytettävissä olevaa marginaalikorkoa, jota eurojärjestelmä käyttää huutokauppoina toteutettavissa perusrahoitusoperaatioissaan eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (3) liitteessä I olevan 3.1.2 kohdan mukaisesti. Mikäli useampi kuin yksi eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki toimittaa euroseteleitä tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua varten, 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa sopimusjärjestelyissä on täsmennettävä se toimittava kansallinen keskuspankki, joka kirjaa liikkeeseen lasketut setelit ja saatavan tulevaan eurojärjestelmän kansalliseen keskuspankkiin nähden.

11.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki antaa EKP:lle tiedot

a)

ennakkoon ja edelleen jaettujen euroseteleiden lopullisesta kokonaismäärästä (erisuuruisten seteleiden mukaan eriteltyinä) ja

b)

ennakkoon ja edelleen jaettujen eurokolikoiden lopullisesta kokonaismäärästä (erisuuruisten kolikoiden mukaan eriteltyinä).

III   LUKU

ENNAKKOJAKELU

5 artikla

Hyväksyttävät vastapuolet

Tulevaan eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten (mukaan lukien tulevaan eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit) ja kansallisten postikonttorien, joilla on tili niiden tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa, katsotaan olevan kelpoisia ottamaan vastaan euroseteleitä ja -kolikoita ennakkojakelua varten, kunhan näiden suuntaviivojen 4 artikla 9 kohdassa tarkoitetuista sopimusjärjestelyistä on sovittu.

6 artikla

Toimitus ennakkojakelua varten

1.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei saa aloittaa euroseteleiden ja -kolikoiden ennakkojakelua ennen kuin ennakko/edelleenjakelua koskeva ajanjakso on alkanut.

2.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki saa jakaa euroseteleitä ja -kolikoita ennakkoon näiden suuntaviivojen säännösten mukaisesti. Euroseteleiden ja -kolikoiden ennakkojakelu ei saa alkaa ennen kuin tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja vastaanottava hyväksyttävä vastapuoli ovat sopineet sopimusjärjestelyistä, jotka sisältävät tässä luvussa ja IV luvussa tarkoitetut ehdot (tai kyseisessä tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa on annettu vastaavat säännöt ja menettelyt sisältävät säännökset).

7 artikla

Vakuuden toimittaminen

1.   Hyväksyttävät vastapuolet, joille euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, toimittavat tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen 8 artiklassa määritellyn hyväksyttävän vakuuden

a)

ennakkoon jaettujen eurokolikoiden ja -seteleiden täyden nimellisarvon kattamiseksi ja

b)

sen varmistamiseksi, että 10 artiklassa säädettyjen velvoitteiden suorittaminen sisällytetään tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin ja hyväksyttävän vastapuolen välisiin sopimusjärjestelyihin.

2.   Jos vakuus realisoidaan 10 artiklassa säädettyjen velvoitteiden suorittamisen varmistamiseksi, hyväksyttävä vastapuoli toimittaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille lisävakuuden, jolla katetaan ennakkoon jaettujen eurokolikoiden ja -seteleiden täysi nimellisarvo siten kuin 1 kohdan a alakohdassa edellytetään.

3.   Vakuus toimitetaan tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille, ennen kuin se aloittaa euroseteleiden ja -kolikoiden toimitukset ennakkojakelua varten, ja se kattaa riskit ennakkojakelua varten tapahtuvan toimituksen aloittamisesta lähtien.

4.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki varmistuu siitä, että vakuus on täysimääräisesti täytäntöönpantavissa. Tätä varten se saattaa hyväksyttävän vakuuden käyttöön asianmukaisia vakuuskäytäntöjä noudattaen suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I tarkoitetulla tavalla.

5.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki panee ennakkojakeluun liittyvien riskien hallitsemiseksi täytäntöön asianmukaiset riskienhallintamenetelmät. Ennen ennakkojakeluun ryhtymistä se pyytää EKP:ltä lausuntoa tässä artiklassa tarkoitetuista riskienhallintamenetelmistä. Jos hyväksyttävän vakuuden markkina-arvoa mukautetaan sovellettujen riskienhallintamenetelmien ottamiseksi huomioon, vakuuden määrää mukautetaan vastaavasti niin, että se kattaa aina sen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden täyden nimellisarvon, jota ei ole veloitettu hyväksyttävien vastapuolien niissä tulevissa eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa olevilta tileiltä, jotka toimittivat eurosetelit ja kolikot ennakkojakelua varten.

6.   Ennen ennakkojakelua tehtävissä sopimusjärjestelyissä määrätään, että hyväksyttävä vastapuoli antaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille oikeuden vakuuden realisointiin, jos hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, rikkoo jotain velvoitetta, joka on näissä suuntaviivoissa asetettu ennakkojakelun edellytykseksi ja josta on erityisesti sovittu hyväksyttävän vastapuolen ja tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin välillä, ja hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, ei maksa 10 artiklassa tarkoitettuja sopimussakkoja.

8 artikla

Hyväksyttävä vakuus

1.   Kaikkia suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I tarkoitettuja eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttäviä vakuuskelpoisia arvopapereita pidetään hyväksyttävinä vakuuksina ennakkojakelua varten.

2.   Hyväksyttävinä vakuuksina ennakkojakelua varten pidetään joko tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallisen valuutan määräisiä tai euromääräisiä varoja, jotka täyttävät suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I asetetut yhdenmukaiset kelpoisuusvaatimukset ja jotka ovat hyväksyttäviä eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin (selvityspaikkaa ja rahayksikköä koskevaa vaatimusta lukuun ottamatta). Varat pidetään (selvitetään) euroalueella tai tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa, jolla on ’EKPJ:n luotto-operaatioissa käytettävien EU:n arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä koskevien standardien’ kannalta arvioitu kotimainen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä.

3.   Hyväksyttäviä vakuuksia voivat olla myös a) kansallisen valuutan määräiset käteistalletukset, b) euromääräiset käteistalletukset erityisesti nimetylle tilille, jolle maksetaan korkoa saman korkokannan mukaan kuin vähimmäisvarannolle tai c) kansallisen valuutan määräiset tai euromääräiset talletukset, jotka ovat muussa sellaisessa muodossa, jota tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki pitää asianmukaisena.

9 artikla

Raportointi

1.   Hyväksyttävä vastapuoli raportoi tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen

a)

edelleen jaettujen euroseteleiden lopullisen kokonaismäärän (setelilajeittain eriteltynä) ja

b)

edelleen jaettujen eurokolikoiden lopullisen kokonaismäärän (kolikkolajeittain eriteltynä).

2.   Hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu ennakkoon, ilmoittaa välittömästi edelleen jakelun tapahduttua tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen, mille ammattimaisille kolmansille osapuolille euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu edelleen sekä jaetut määrät asiakaskohtaisesti. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki käsittelee sellaisia tietoja luottamuksellisesti ja käyttää niitä ainoastaan sen valvomiseen, miten ammattimaiset kolmannet osapuolet noudattavat eurokolikoiden ja -seteleiden ennenaikaisen liikkeeseenlaskun välttämistä koskevaa velvoitetta, ja 4 artiklan 11 kohdan mukaiseen raportointiin.

3.   Hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu ennakkoon, ilmoittaa ne toimittaneelle tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille (joka puolestaan ilmoittaa asiasta EKP:lle),

a)

jos on syytä olettaa, että edelleen jaettuja euroseteleitä tai -kolikoita on laskettu liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää ja

b)

niiden ennakkoon jaettujen seteleiden kokonaismäärän (setelilajien mukaan eriteltynä) – tilanteesta riippuen – jotka laskettiin liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

10 artikla

Hyväksyttävän vastapuolen edelleenjakelua koskevat sitoumukset

Hyväksyttävät vastapuolet, joille euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, sitoutuvat ennen niiden edelleenjakelua suorittamaan edelleenjakelun ainoastaan noudattaen näissä suuntaviivoissa vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä, joista ne sopivat keskenään ja niiden ammattimaisten kolmansien osapuolien kanssa, joille edelleenjakelu tapahtuu. Ennen kuin hyväksyttävä vastapuoli voi jakaa euroseteleitä ja -kolikoita edelleen, on sovittava erityisesti seuraavista ehdoista:

a)

Hyväksyttävä vastapuoli varmistautuu siitä, että edelleen jaetut eurosetelit ja -kolikot jäävät niiden ammattimaisten kolmansien osapuolten tiloihin, joille euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu; näissä tiloissa ne varastoidaan erillään kaikista muista euroseteleistä ja -kolikoista, muusta valuutasta tai muusta omaisuudesta, jotta vältetään niiden liikkeeseen laskeminen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää. Ennenaikaisesta liikkeeseenlaskusta on maksettava asianmukainen sopimussakko.

b)

Hyväksyttävä vastapuoli sopii sen ammattimaisen kolmannen osapuolen kanssa, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan edelleen, että tämä osapuoli sallii tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tekevän tilintarkastuksia ja tarkastuksia kyseisen osapuolen tiloissa sen tarkistamiseksi, että sille jaetut eurosetelit ja kolikot ovat näissä tiloissa.

c)

Hyväksyttävä vastapuoli maksaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille aiheutuneeseen vahinkoon suhteutetun sopimussakon, kuitenkin vähintään 10 prosenttia edelleen jaetusta määrästä, jos: i) tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ei anneta mahdollisuutta tehdä b alakohdassa mainittuja tilintarkastuksia ja tarkastuksia tai ii) edelleen jaettuja euroseteleitä ja -kolikoita ei ole varastoitu tässä artiklassa säädetyllä tavalla sen ammattimaisen kolmannen osapuolen tiloihin, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu edelleen. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei määrää sellaista sopimussakkoa, i) jos tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion säätämän lainsäädännön perusteella annetaan vastaava suoja tai ii) siltä osin kuin ammattimainen kolmas osapuoli, jolle eurokolikoita ja -seteleitä on jaettu edelleen, on jo maksanut sopimussakon 16 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

11 artikla

Tilastolliset näkökohdat

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki varmistautuu rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) (4) soveltamista varten siitä, että euroalueen jäsenvaltioissa sijaitsevat rahoituslaitokset eivät kirjaa ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana taseeseensa ennakkoon jaettaviin euroseteleihin ja -kolikoihin liittyviä eriä ja liiketoimia.

12 artikla

Sivukonttoreille tapahtuva jakelu

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki antaa hyväksyttäville vastapuolille luvan jakaa ennakkoon jaettuja euroseteleitä ja -kolikoita ainoastaan kyseisten vastapuolien tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitseville sivukonttoreille.

13 artikla

Ennenaikaista liikkeeseenlaskua koskeva kielto

1.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kieltää hyväksyttäviä vastapuolia luovuttamasta niille toimitettuja euroseteleitä ja -kolikoita ennen kello 00.00:aa (paikallista aikaa) käteisrahan käyttöönottopäivänä, ellei näissä suuntaviivoissa toisin säädetä. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki vaatii varsinkin, että hyväksyttävät vastapuolet varastoivat ennakkoon jaetut eurosetelit ja -kolikot holveissaan kaikista muista euroseteleistä ja -kolikoista, muusta valuutasta tai muusta omaisuudesta erillään ja turvallisesti niiden tuhoutumisen, varastamisen, ryöstämisen tai mistä tahansa muusta syystä tapahtuvan ennenaikaisen liikkeeseenlaskun estämiseksi.

2.   Hyväksyttävät vastapuolet varmistavat, ettei ennakkoon jaettuja euroseteleitä eikä -kolikoita lasketa liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

3.   Hyväksyttävät vastapuolet antavat tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen oikeuden tiliensä ja tilojensa tarkastamiseen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden olemassaolon toteamiseksi ja niiden järjestelyjen tarkistamiseksi, joiden mukaisesti hyväksyttävät vastapuolet jakavat edelleen euroseteleitä ja -kolikoita.

4.   Hyväksyttävät vastapuolet maksavat tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille sakkoja, jos hyväksyttävä vastapuoli rikkoo ennakkojakelua koskevia velvoitteitaan, mukaan lukien – sulkematta muita tilanteita kuitenkaan pois – ennakkoon jaettujen euroseteleiden liikkeeseenlasku tai toimiminen tavalla, joka johtaa niiden liikkeeseenlaskuun, ennen käteisrahan käyttöönottopäivää tai kieltäytyminen sallimasta tilintarkastusta tai tarkastuksia. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki varmistuu siitä, että näihin rikkomuksiin sovelletaan, tilanteesta riippuen, sopimuksiin tai sääntelyyn perustuvia, määrältään aiheutuneeseen vahinkoon suhteutettuja sakkoja. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei määrää sellaisia sakkoja, jos kyseinen tuleva eurojärjestelmään osallistuva jäsenvaltio on säätänyt säännökset, joilla annetaan samantasoinen suoja.

14 artikla

Tuhoutumis-, häviämis-, varkaus- ja ryöstöriski

Hyväksyttävät vastapuolet kantavat riskin ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden tuhoutumisesta, häviämisestä, varastamisesta ja ryöstämisestä siitä hetkestä alkaen, jolloin nämä setelit ja kolikot lähtevät tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin holveista. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki voi vaatia, että hyväksyttävät vastapuolet kattavat nämä riskit riittävällä vakuutuksella tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja hyväksyttävä vastapuoli sopivat kuitenkin, että sellaisen vakuutuksen ottamisesta huolimatta sovelletaan 15 artiklan säännöksiä, jotka koskevat ennenaikaisesti liikkeeseen laskettujen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden välitöntä veloittamista ja tähän liittyviä korvausmaksuja. Edellä todetusta huolimatta tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja hyväksyttävä vastapuoli voivat sopia, että tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki huolehtii euroseteleiden ja -kolikoiden kuljetusta koskevista käytännön järjestelyistä ennakkojakelua varten hyväksyttävän vastapuolen puolesta ja tämän vastuulla tai, mikäli tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki niin haluaa, tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin vastuulla.

15 artikla

Veloitukset ja hyvitykset

1.   Hyväksyttäville vastapuolille ennakkoon jaetut eurosetelit ja -kolikot veloitetaan näiden vastapuolien tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa olevilta tileiltä niiden nimellisarvosta seuraavan ’lineaarisen veloitusmallin’ mukaisesti: ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden kokonaismäärä veloitetaan kolmena yhtä suurena eränä eurojärjestelmän ensimmäisen, neljännen ja viidennen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä käteisrahan käyttöönottopäivän jälkeen.

2.   Mikäli hyväksyttävällä vastapuolella, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaettiin ennakkoon, ei ole tilillään eurosetelit ja -kolikot ennakkoon jakaneessa tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa riittävästi varoja veloituksen tekemiseksi 1 kohdassa edellytetyllä tavalla, hyväksyttävän vastapuolen katsotaan rikkoneen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden maksamista koskevan velvoitteensa.

3.   Hyväksyttäville vastapuolille käteisrahan käyttöönottopäivänä tai sen jälkeen toimitetuilla euroseteleillä ja -kolikoilla veloitetaan niiden kunkin tulevissa eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa olevia tilejä vallitsevan eurojärjestelmän käytännön mukaisesti. Euroseteleillä ja -kolikoilla, jotka hyväksyttävät vastapuolet palauttavat käteisrahan käyttöönottopäivänä tai sen jälkeen, hyvitetään vastaavalla tavalla niiden kunkin tulevassa eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa olevia tilejä.

4.   Hyväksyttävien vastapuolien palauttamilla kansallisten valuuttojen määräisillä seteleillä ja kolikoilla hyvitetään niiden kunkin tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa olevia tilejä eurojärjestelmän normaalin käytännön mukaisesti.

5.   Jos euroseteleitä tai -kolikoita lasketaan liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, kyseisten seteleiden tai kolikoiden määrät veloitetaan välittömästi valuuttana siltä hyväksyttävältä vastapuolelta, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu ennakkoon. Sellaiset eurosetelit kirjataan ’liikkeessä’ olevina seteleinä sen eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tileihin, joka toimitti ne tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua varten. Kirjaamisen tulee tapahtua, olipa syy seteleiden ennen käteisrahan käyttöönottopäivää tapahtuneeseen liikkeeseenlaskuun mikä tahansa.

IV   LUKU

EDELLEENJAKELU

16 artikla

Ehdot, jota sovelletaan euroseteleiden ja -kolikoiden toimittamiseen edelleenjakelua varten

1.   Edelleenjakelu ammattimaisille kolmansille osapuolille ei saa alkaa ennen kuin ennakko/edelleenjakelua koskeva ajanjakso on alkanut.

2.   Ennen kuin edelleenjakeluun voidaan ryhtyä, hyväksyttävä vastapuoli ja ammattimaiset kolmannet osapuolet sopivat sopimusjärjestelyistä, jotka kattavat vähintään seuraavat seikat:

a)

Edelleenjakelu tapahtuu täysin ammattimaisen kolmannen osapuolen vastuulla ja noudattaen näiden suuntaviivojen mukaisesti sovittuja ehtoja.

b)

Ammattimainen kolmas osapuoli ilmoittaa tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankkinsa välityksellä EKP:lle kaikki edelleen jaetut eurosetelit ja -kolikot.

c)

Ammattimainen kolmas osapuoli varastoi edelleen jaetut eurosetelit ja -kolikot 10 artiklan a alakohdassa edellytetyllä tavalla eikä luovuta niitä ennen kello 00.00:aa (paikallista aikaa) käteisrahan käyttöönottopäivänä.

d)

Ammattimainen kolmas osapuoli antaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille oikeuden tarkastaa sen tilit ja tilat, jotta edelleen jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden olemassaolo niissä voidaan todeta.

e)

Ammattimainen kolmas osapuoli ilmoittaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille niiden edelleen jaettujen seteleiden kokonaismäärän (setelilajeittain eriteltynä) – tilanteesta riippuen – jotka laskettiin liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

f)

Ammattimainen kolmas osapuoli maksaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille sakkoja, jos ammattimainen kolmas osapuoli rikkoo edelleenjakelua koskevia velvoitteita, mukaan lukien – sulkematta kuitenkaan muita tilanteita pois – c alakohdassa tarkoitetun velvoitteen rikkominen tai kieltäytyminen sallimasta tilintarkastusta tai tarkastuksia d alakohdan nojalla. Sellaisiin velvoitteiden rikkomisiin sovelletaan tilanteesta riippuen sopimuksiin tai sääntelyyn perustuvaa, suuruudeltaan aiheutuneeseen vahinkoon suhteutettua sakkoa, kuitenkin vähintään 10 prosenttia edelleen jaetusta määrästä. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei määrää sellaista sakkoa, jos kyseisen tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion säätämän lainsäädännön perusteella annetaan vastaava suoja.

17 artikla

Suuren yleisön poissulkeminen

1.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kieltää hyväksyttäviä vastapuolia jakamasta euroseteleitä ja -kolikoita edelleen suurelle yleisölle.

2.   Tämän artiklan 1 kohta ei estä toimittamasta suurelle yleisölle kolikoita sisältäviä aloituspakkauksia, joissa on pieniä määriä eriarvoisia eurokolikoita, siten kuin toimivaltaiset kansalliset viranomaiset joissakin tulevissa eurojärjestelmiin osallistuvissa jäsenvaltioissa tapauksesta riippuen yksilöivät.

V   LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla

Tarkistaminen

Kukin tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki toimittaa EKP:lle jäljennökset kaikista sen jäsenvaltiossa näiden suuntaviivojen noudattamiseksi hyväksytyistä säädöksistä ja toimenpiteistä viimeistään kolme kuukautta ennen ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson alkamista, muttei kuitenkaan ennen kuin sellaisen jäsenvaltion osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta.

19 artikla

Eurokolikot

Suosituksena on, että tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki soveltaisi näiden suuntaviivojen säännöksiä eurokolikoihin, ellei niiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten antamista säännöksistä muuta johdu.

20 artikla

Loppusäännökset

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2006.

2.   Nämä suuntaviivat on osoitettu eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 14 päivänä heinäkuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2169/2005 (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1. Suuntaviivat sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina suuntaviivoilla EKP/2005/17 (EUVL L 30, 2.2.2006, s. 26).

(4)  EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2181/2004 (EKP/2004/21) (EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42).