ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 189

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
12. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1051/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1052/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1053/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta kymmenennen kerran

5

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan jäsenistä puolen nimittämisestä

7

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan lisäyksen A muuttamisesta Latvian tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3084)  ( 1 )

9

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä IX olevan lisäyksen B muuttamisesta Liettuan tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3115)  ( 1 )

12

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

15

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2006/482/YUTP, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, puitteiden luomista Turkin tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

16

Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välinen sopimus puitteiden luomisesta Turkin tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin

17

 

*

Neuvoston päätös 2006/483/YUTP, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006, Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/852/YUTP täytäntöönpanosta

23

 

*

Neuvoston päätös 2006/484/YUTP, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP täytäntöönpanosta

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1051/2006,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1052/2006,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 2222/2000 (2) 7 artiklan 3 kohdassa säädetään käyttämättömien määrärahojen automaattista vapautusta koskevat säännöt ja erityisesti vuosien 2004 ja 2005 osalta, että vapautus tapahtuu kyseistä maksusitoumusta koskevaa vuotta seuraavan toisen vuoden 31 päivänä joulukuuta (automaattista vapautusta koskeva n+2-sääntö) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (3) 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Bulgaria ja erityisesti Romania kärsivät vuonna 2005 vakavista tulvista, mikä vaikeutti välineen täytäntöönpanoa entisestään ja vaikuttaa todennäköisesti vuoksiksi 2004 ja 2005 myönnettyjen määrärahojen käyttöön.

(3)

Sen vuoksi on perusteltua soveltaa automaattista vapautusta koskevaa n+3-sääntöä vuonna 2004 ja 2005 Bulgariaan ja Romaniaan.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2222/2000 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastokomitean (EMOTR-komitea) lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2222/2000 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun otetaan huomioon 10 artiklan vaatimukset, komissio vapauttaa minkä tahansa osan maksusitoumusta, jota ei ole maksettu tilille tai josta ei ole saatu hyväksyttävää maksupyyntöä seuraaviin päivämääriin mennessä:

a)

vuoden 2000 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivä joulukuuta 2004;

b)

vuoden 2001 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivä joulukuuta 2005;

c)

vuoden 2002 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivä joulukuuta 2006;

d)

vuoden 2003 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivä joulukuuta 2006;

e)

vuoden 2004 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivä joulukuuta 2007;

f)

vuoden 2005 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivä joulukuuta 2008;

g)

vuoden 2006 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivä joulukuuta 2008.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2005 (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23).

(2)  EYVL L 253, 7.10.2000, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 188/2003 (EUVL L 27, 1.2.2003, s. 14).

(3)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 173/2005 (EUVL L 29, 2.2.2005, s. 3).


12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1053/2006,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006,

tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta kymmenennen kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi 11 päivänä lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1763/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteessä I on luettelo henkilöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Komissiolla on valtuudet muuttaa kyseistä liitettä ottaen huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä 11 päivänä lokakuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2004/694/YUTP (2) täytäntöönpanosta tehdyt neuvoston päätökset. Kyseinen yhteinen kanta pannaan täytäntöön neuvoston päätöksellä 2006/484/YUTP. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitettä I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2006 (EUVL L 72, 11.3.2006, s. 7).

(2)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 52. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/484/YUTP (katso tämän virallisen lehden sivu 25).


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteestä I seuraava henkilö:

Nimi: Zelenovic, Dragan. Syntymäaika: 12.2.1961. Syntymäpaikka: Foca, Bosnia ja Hertsegovina. Kansalaisuus: Bosnia ja Hertsegovinan


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan jäsenistä puolen nimittämisestä

(2006/478/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen komission neuvostolle esittämän ehdokasluettelon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin esittämät käsitykset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’viranomainen’, riippumattomuus, korkea tieteellinen taso, avoimuus ja tehokkuus on ehdottomasti taattava. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on myös välttämätöntä.

(2)

Viranomaisen johtokunnan jäsenistä puolella toimikausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2006.

(3)

Ehdokkaita on arvioitu seitsemän uuden johtokunnan jäsenen nimittämistä varten komission toimittamien asiakirjojen ja Euroopan parlamentin esittämien käsitysten perusteella tavoitteena se, että varmistetaan mahdollisimman korkea pätevyys ja alan laaja asiantuntemus esimerkiksi johtamisessa ja julkishallinnossa sekä mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma unionissa.

(4)

Yhdellä näistä jäsenistä on oltava kuluttajia ja elintarvikeketjun muita sidosryhmiä edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan jäseniksi 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi kaudeksi:

BÁNÁTI Diána

ELVANDER Marianne

GÆMELKE Peter (2)

GUILLOU Marion

SANGSTER Bart

VAXELAIRE Roland

YAZITZOGLOU Konstantinos.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Jäsen, jolla on kuluttajia ja elintarvikeketjun muita sidosryhmiä edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta.


Komissio

12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä heinäkuuta 2006,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan lisäyksen A muuttamisesta Latvian tiettyjen liha-alan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3084)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/479/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyille liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksessä A (1) luetelluille Latvian laitoksille on myönnetty siirtymäajat. Kyseistä lisäystä on muutettu komission päätöksillä 2004/460/EY (2), 2004/472/EY (3) ja 2005/420/EY (4).

(2)

Latvia on antanut ilmoituksen, että kaikki yhdeksän liha-alan laitosta, jotka ovat siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelossa, ovat joko saattaneet uudistustyönsä loppuun ja täyttävät nyt kaikilta osin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset tai ovat lakkauttaneet toimintansa. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(3)

Näin ollen on aiheellista muuttaa vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII oleva lisäys A.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan tämän päätöksen liitteessä luetellut laitokset vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksestä A.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL C 227 E, 23.9.2003, s. 104.

(2)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 78; oikaistu EUVL L 202, 7.6.2004, s. 58.

(3)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 61; oikaistu EUVL L 212, 12.6.2004, s. 34.

(4)  EUVL L 143, 7.6.2005, s. 34.


LIITE

Luettelo laitoksista, jotka poistetaan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksestä A

LIHA-ALAN TUOTANTOLAITOKSET

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Puutteet

Vaatimuksien täysimääräisen noudattamisen päivämäärä

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a, b, c, e ja g alakohta

 

Liite I, I luku, 2 kohdan a alakohta

 

Liite I, I luku, 4 kohdan a alakohta

 

Liite I, I luku, 11 kohta

 

Liite I, II luku, 14 kohdan e ja f alakohta

 

Liite I, III luku, 15 kohta

 

Liite I, IV luku, 16 kohdan b alakohta

 

Liite I, IV luku, 17 kohdan b alakohta

 

Liite I, XIV luku, 68 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 6 ja 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

 

Liite B, II luku, 3 kohta

Neuvoston direktiivi 94/65/EY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a alakohta

 

Liite I, III luku, 1 kohdan a alakohta

31.12.2005

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a, b, c, e, f ja g alakohta

 

Liite I, I luku, 2 kohdan a alakohta

 

Liite I, I luku, 4 kohdan a alakohta

 

Liite I, I luku, 11 kohta

 

Liite I, II luku, 14 kohdan e ja f alakohta

 

Liite I, III luku, 15 kohta

 

Liite I, IV luku, 16 kohdan b alakohta

 

Liite I, IV luku, 17 kohdan b alakohta

 

Liite I, XIV luku, 68 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 6 ja 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

 

Liite B, II luku, 3 kohta

Neuvoston direktiivi 94/65/EY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a alakohta

 

Liite I, III luku, 1 kohdan a alakohta

31.12.2005

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a, b, c, e, f ja g alakohta

 

Liite I, I luku, 2 kohdan a alakohta

 

Liite I, I luku, 4 kohdan a alakohta

 

Liite I, I luku, 11 kohta

 

Liite I, II luku, 14 kohdan e ja f alakohta

 

Liite I, III luku, 15 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 6 ja 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

 

Liite B, II luku, 3 kohta

Neuvoston direktiivi 94/65/EY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a alakohta

 

Liite I, III luku, 1 kohdan a alakohta

31.12.2005

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a, b, c, e ja g alakohta

 

Liite I, I luku, 2 kohdan a alakohta

 

Liite I, I luku, 11 kohta

 

Liite I, III luku, 15 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

Neuvoston direktiivi 94/65/EY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a alakohta

 

Liite I, III luku, 1 kohdan a alakohta

31.12.2005

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

Neuvoston direktiivi 71/118/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a, b, c, e ja g alakohta

 

Liite I, I luku, 4 kohdan c alakohta

 

Liite I, II luku, 14 kohdan b ja c alakohta

 

Liite I, I luku, 18 kohdan d alakohta

 

Liite I, VII luku, 43 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d ja e alakohta

 

Liite A, I luku, 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

Neuvoston direktiivi 94/65/EY:

Liite I, III luku, 1 kohdan a alakohta

31.12.2005

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite II, 1 luku, 4 kohdan a alakohta

 

Liite II, 1 luku, 9 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan f alakohta

 

Liite A, I luku, 6 ja 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

31.12.2005

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite II, I luku, 1 kohdan a, b, c ja e alakohta

 

Liite II, I luku, 4 kohdan a alakohta

 

Liite II, I luku, 9 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e ja f alakohta

 

Liite A, I luku, 6 ja 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

 

Liite B, II luku, 3 kohta

31.12.2005

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite II, I luku, 1 kohdan a, b, c ja e alakohta

 

Liite II, I luku, 4 kohdan a alakohta

 

Liite II, I luku, 9 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, e ja f alakohta

 

Liite A, I luku, 6 ja 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

31.12.2005

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite II, I luku, 1 kohdan a, c ja e alakohta

 

Liite II, I luku, 4 kohdan a alakohta

 

Liite II, I luku, 9 kohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 2 kohdan b ja c alakohta

 

Liite A, I luku, 11 kohta

 

Liite B, I luku, 1 ja 2 kohta

31.12.2005


12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/12


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä IX olevan lisäyksen B muuttamisesta Liettuan tiettyjen liha-alan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3115)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/480/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä IX olevan 5 luvun B jakson I alajakson d alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyille liittymisasiakirjan liitteen IX lisäyksessä B (1) luetelluille Liettuan laitoksille on myönnetty siirtymäajat.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen IX lisäystä B on muutettu komission päätöksillä 2004/472/EY (2), 2004/473/EY (3), 2005/421/EY (4) ja 2005/657/EY (5).

(3)

Liettuan toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan tietyt liha-alan laitokset ovat saattaneet päätökseen tarvittavat uudistukset ja täyttävät nyt täysin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yksi laitos on lakkauttanut toimintansa. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen IX lisäystä B olisi siksi muutettava. Selkeyden vuoksi se olisi korvattava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen IX lisäys B tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL C 227 E, 23.9.2003, s. 438.

(2)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 62; oikaistu EUVL L 212, 12.6.2004, s. 34.

(3)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 67; oikaistu EUVL L 212, 12.6.2004, s. 39.

(4)  EUVL L 143, 7.6.2005, s. 38.

(5)  EUVL L 241, 17.9.2005, s. 64.


LIITE

”Liitteessä IX

olevan 5 luvun B jakson I alajaksossa tarkoitettu lisäys B (1)

Laitosten luettelo, jossa esitetään puutteet ja puutteiden korjaamiselle asetetut määräajat

LIHA-ALAN TUOTANTOLAITOKSET

Alkuperäinen luettelo

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Puutteet

Vaatimuksien täysimääräisen noudattamisen päivämäärä

1

77-23

Z.Gerulio II

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohta

 

Liite I, I luku, 2 kohta

 

Liite I, I luku, 4 kohdan c alakohta

 

Liite I, I luku, 9, 11 ja 12 kohta

 

Liite I, II luku, 14 kohdan a, b, c, e, f, g, h, k ja l alakohta

 

Liite I, III luku, 15 kohdan b alakohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 1 kohta

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ja 15 kohta

 

Liite B, I luku, 1 kohdan a, d, e ja f alakohta

 

Liite B, I luku, 2 kohdan d, e, h ja i alakohta

1.11.2006

2

77-02

UAB ’Stragutės mėsa’

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a, b, c, e, f ja g alakohta

 

Liite I, I luku, 2 kohta

 

Liite I, I luku, 11 ja 12 kohta

 

Liite I, II luku, 14 kohdan a, b, c, e, g, h, k ja l alakohta

 

Liite I, III luku, 15 kohdan b alakohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 1 kohta

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 3, 4, 6, 8, 9, 11 ja 15 kohta

 

Liite B, I luku, 1 kohdan a, d, e ja f alakohta

 

Liite B, I luku, 2 kohdan a, b ja j alakohta

1.11.2006

3

88-01

AB ’Grabupėliai’

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohta

 

Liite I, I luku, 2 kohta

 

Liite I, I luku, 4 kohdan c alakohta

 

Liite I, I luku, 5, 9, 11 ja 12 kohta

 

Liite I, II luku, 14 kohdan b, c, d, e, h, k ja l alakohta

 

Liite I, III luku, 15 kohdan b ja d alakohta

 

Liite I, IV luku, 16 kohdan a alakohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 1 kohta

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 4, 6, 7, 8, 9, 11 ja 15 kohta

 

Liite B, I luku, 1 kohdan a ja f alakohta

 

Liite B, I luku, 2 kohdan c, d, i ja j alakohta

1.11.2006

Suurikapasiteettiset lihavalmisteiden tuotantolaitokset

4

41-20

UAB ’Rukesa ir ko’

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liite I, I luku, 1 kohdan a, b, c, e, f ja g alakohta

 

Liite I, III luku, 15 kohdan b alakohta

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liite A, I luku, 1 kohta

 

Liite A, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite A, I luku, 3, 7, 8, 11, 12, 14 ja 15 kohta

 

Liite B, I luku, 1 kohta

 

Liite B, I luku, 2 kohdan c, d, e ja h alakohta

1.5.2006


KALA-ALAN TUOTANTOLAITOKSET

Alkuperäinen luettelo

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Puutteet

Vaatimuksien täysimääräisen noudattamisen päivämäärä

1

55-27

UAB ’Myxum’

Neuvoston direktiivi 91/493/ETY:

 

Liite, III.I luku, 1 kohta

 

Liite, III.I luku, 2 kohdan a, c, d, e ja h alakohta

 

Liite, III.I luku, 5, 9 ja 10 kohta

 

Liite, IV.V luku, 1 kohta

 

Liite I, VIII luku, 1 kohta

1.11.2006


MAITOALAN TUOTANTOLAITOKSET

Alkuperäinen luettelo

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Puutteet

Vaatimuksien täysimääräisen noudattamisen päivämäärä

1

54-01P

UAB ’Kelmės pieninė’

Neuvoston direktiivi 92/46/ETY:

 

Liite B, I luku, 2 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta

 

Liite B, I luku, 3, 11 ja 13 kohta

1.11.2006”


(1)  Liitteen IX teksti: EUVL L 236, 23.9.2003, s. 836.


Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/15


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

(2006/481/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 224 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 artiklan,

sekä katsovat seuraavaa:

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 ja 7 artiklan samoin kuin sen 47 artiklan nojalla, ja Pernilla LINDHin eroamisen johdosta olisi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen nimitettävä tuomari hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen eli 31 päivään elokuuta 2007,

PÄÄTTÄVÄT SEURAAVAA:

1 artikla

Nils WAHL nimitetään Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi päivästä, jona hän vannoo valansa, 31 päivään elokuuta 2007.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. WOSCHNAGG


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2006/482/YUTP,

tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006,

puitteiden luomista Turkin tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Edellytykset kolmansien valtioiden osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin olisi vahvistettava sopimuksessa, joka tehdään puitteiden luomisesta tällaiselle mahdolliselle tulevalle osallistumiselle sen sijaan, että edellytykset määriteltäisiin tapauskohtaisesti kunkin operaation osalta.

(2)

Neuvoston annettua 23 päivänä helmikuuta 2004 valtuutuksensa puheenjohtajavaltio on korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana neuvotellut Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välillä sopimuksen puitteiden luomisesta Turkin tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta puitteiden luomista Turkin tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskeva Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välinen sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välinen

SOPIMUS

puitteiden luomisesta Turkin tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin

EUROOPAN UNIONI

ja

TURKIN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni (EU) voi päättää toteuttaa toimia kriisinhallinnan alalla.

(2)

Euroopan unioni päättää, pyydetäänkö kolmansia valtioita osallistumaan EU:n kriisinhallintaoperaatioon. Turkin tasavalta voi hyväksyä Euroopan unionin esittämän pyynnön ja tehdä osallistumista koskevan tarjouksen. Tällöin Euroopan unioni päättää Turkin tasavallan osallistumistarjouksen hyväksymisestä.

(3)

Jos Euroopan unioni päättää toteuttaa sotilaallisen kriisinhallintaoperaation, jossa käytetään Naton voimavaroja, Turkin tasavalta voi ilmaista alustavan aikomuksensa osallistua operaatioon.

(4)

Brysselissä 24 ja 25 päivänä lokakuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi menettelyt, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten Naton eurooppalaisten jäsenten osallistumista EU:n johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin koskevien, Nizzan Eurooppa-neuvostossa 7–9 päivänä joulukuuta 2000 sovittujen määräysten soveltamista.

(5)

Edellytykset Turkin tasavallan osallistumiselle EU:n kriisinhallintaoperaatioihin olisi määriteltävä sopimuksessa, jolla luodaan puitteet mahdolliselle tulevalle osallistumiselle sen sijaan, että nämä edellytykset määriteltäisiin kunkin tällaisen operaation osalta tapauskohtaisesti.

(6)

Tällainen sopimus ei saisi vaikuttaa Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuuteen eikä sillä saisi rajoittaa niiden päätösten tapauskohtaista luonnetta, jotka Turkin tasavalta tekee osallistumisestaan EU:n kriisinhallintaoperaatioon.

(7)

Tällaisen sopimuksen olisi koskettava vain tulevia EU:n kriisinhallintaoperaatioita eikä se saisi vaikuttaa mahdollisiin olemassa oleviin sopimuksiin, joilla säännellään Turkin tasavallan osallistumista jo käynnistettyyn EU:n kriisinhallintaoperaatioon,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I   JAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Osallistumiseen liittyvät päätökset

1.   Euroopan unionin tehtyä päätöksen pyytää Turkin tasavaltaa osallistumaan EU:n kriisinhallintaoperaatioon ja kun Turkin tasavalta on päättänyt siihen osallistumisesta, Turkin tasavalta toimittaa Euroopan unionille tietoja osallistumistarjouksestaan.

2.   Jos Euroopan unioni on päättänyt toteuttaa sotilaallisen kriisinhallintaoperaation, jossa käytetään Naton voimavaroja, Turkin tasavalta ilmoittaa Euroopan unionille aikomuksestaan osallistua operaatioon ja toimittaa tämän jälkeen tietoja osallistumistarjouksestaan.

3.   Euroopan unioni arvioi Turkin tasavallan osallistumistarjouksen Turkin tasavaltaa kuullen.

4.   Euroopan unioni toimittaa Turkin tasavallalle mahdollisimman pian alustavan arvion sen osuudesta operaation yhteisiin kustannuksiin avustaakseen Turkin tasavaltaa osallistumistarjouksen laatimisessa.

5.   Euroopan unioni ilmoittaa arvioinnin tuloksen Turkin tasavallalle kirjeellä varmistaakseen Turkin tasavallan osallistumisen tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

2 artikla

Puitteet

1.   Turkin tasavalta liittyy tämän sopimuksen määräysten ja tarvittavien täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti yhteiseen toimintaan, jolla Euroopan unionin neuvosto päättää, että EU toteuttaa kriisinhallintaoperaation, ja kaikkiin yhteisiin toimintoihin tai päätöksiin, joilla Euroopan unionin neuvosto päättää jatkaa EU:n kriisinhallintaoperaatiota.

2.   Turkin tasavallan osallistuminen EU:n kriisinhallintaoperaatioon ei vaikuta Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuuteen.

3 artikla

Henkilöstön ja joukkojen asema

1.   Turkin tasavallan EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon lähettämän henkilöstön ja/tai EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon lähettämien joukkojen asemaan sovelletaan, jos sellainen on olemassa, sopimusta, jonka Euroopan unioni on tehnyt joukkojen/valtuuskunnan asemasta sen valtion tai niiden valtioiden kanssa, jossa tai joissa operaatio toteutetaan.

2.   Sen valtion tai niiden valtioiden, jossa tai joissa EU:n kriisinhallintaoperaatio toteutetaan, ulkopuolella sijaitseviin esikunta- tai johtoyksiköihin lähetetyn henkilöstön asemaan sovelletaan kyseisten esikunta- tai johtoyksiköiden ja Turkin tasavallan välisiä järjestelyjä.

3.   Turkin tasavalta käyttää lainkäyttövaltaansa EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvaan henkilöstöönsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun joukkojen/valtuuskunnan asemasta tehdyn sopimuksen soveltamista.

4.   Turkin tasavalta vastaa kaikista EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistumiseen liittyvistä korvausvaatimuksista siitä riippumatta, onko sen henkilöstö vaatimuksen tekijänä vai kohteena. Turkin tasavalta huolehtii lakiensa ja asetustensa mukaisesti sellaisten, erityisesti oikeudellisten tai kurinpidollisten, menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään sen henkilöstön jäsentä vastaan.

5.   Turkin tasavalta sitoutuu antamaan tätä sopimusta allekirjoittaessaan lausuman, jossa se luopuu korvausvaatimuksista sellaista valtiota kohtaan, joka osallistuu sellaiseen EU:n kriisinhallintaoperaatioon, johon Turkin tasavalta osallistuu. Tällaisen lausuman malli on tämän sopimuksen liitteessä.

6.   Euroopan unioni sitoutuu tätä sopimusta allekirjoittaessaan varmistamaan että jäsenvaltiot antavat lausuman luopua korvausvaatimuksista Turkin tasavaltaa kohtaan, kun se osallistuu EU:n kriisinhallintaoperaatioon. Tällaisen lausuman malli on tämän sopimuksen liitteessä.

4 artikla

Turvaluokitellut tiedot

1.   Turkin tasavalta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU:n turvaluokitellut tiedot suojataan noudattaen 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (1) olevia Euroopan unionin neuvoston turvallisuussääntöjä sekä toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien EU:n operaation komentajan EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation osalta ja EU:n operaation johtajan EU:n siviilikriisinhallintaoperaation osalta, antamia lisäohjeita.

2.   Jos EU saa Turkin tasavallalta turvaluokiteltuja tietoja, niille annetaan niiden turvaluokituksen mukainen ja EU:n turvaluokiteltuja tietoja koskevissa säännöissä vahvistettujen vaatimusten mukainen suoja.

3.   Jos EU ja Turkin tasavalta ovat tehneet sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen vaihtamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä, kyseisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan EU:n kriisinhallintaoperaation yhteydessä.

II   JAKSO

MÄÄRÄYKSET OSALLISTUMISESTA SIVIILIKRIISINHALLINTAOPERAATIOIHIN

5 artikla

EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon lähetetty henkilöstö

1.   Turkin tasavalta varmistaa, että sen EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon lähettämä henkilöstö noudattaa tehtäväänsä suorittaessaan

tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteistä toimintaa ja siihen tehtyjä muutoksia,

operaatiosuunnitelmaa,

täytäntöönpanotoimenpiteitä.

2.   Turkin tasavalta antaa EU:n siviilikriisinhallintaoperaation johtajalle ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle ajoissa tiedon kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon.

3.   EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon lähetettävälle henkilöstölle suoritetaan terveystarkastus, heidät rokotetaan ja Turkin tasavallan toimivaltainen viranomainen vahvistaa lääkärintodistuksella heidän sopivuutensa tehtäviin. EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon lähetetyn henkilöstön jäsenen on esitettävä jäljennös tästä todistuksesta.

6 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Turkin tasavallan lähettämä henkilöstö suorittaa tehtävänsä ja käyttäytyy yksinomaan EU:n siviilikriisinhallintaoperaation etujen mukaisesti.

2.   Kaikki henkilöstön jäsenet toimivat kansallisten viranomaistensa alaisina.

3.   Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johtosuhteen EU:n siviilikriisinhallintaoperaation johtajalle, joka johtaa operaatiota hierarkkisen johtamisrakenteen avulla.

4.   Operaation johtaja johtaa EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiota ja vastaa sen päivittäisestä hallinnosta.

5.   Turkin tasavallalla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla kyseisen operaation päivittäisessä toteuttamisessa tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeudellisten välineiden mukaisesti.

6.   EU:n siviilikriisinhallintaoperaation johtaja vastaa EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvan henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Asianomainen kansallinen viranomainen toteuttaa pyydettäessä kurinpitotoimia.

7.   Turkin tasavalta nimeää yhteyshenkilön, joka edustaa sen kansallista osastoa operaatiossa. Yhteyshenkilö raportoi EU:n siviilikriisinhallintaoperaation johtajalle kansallisista asioista ja vastaa osastonsa päivittäisestä kurinpidosta.

8.   Päätöksen operaation lopettamisesta tekee Euroopan unioni, joka kuulee Turkin tasavaltaa ennen päätöksen tekemistä, jos Turkin tasavalta osallistuu yhä EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon sen lopettamispäivänä.

7 artikla

Rahoitusnäkökohdat

1.   Turkin tasavalta vastaa kaikista sen operaatioon osallistumiseen liittyvistä kustannuksista lukuun ottamatta niitä kustannuksia, jotka operaation toimintatalousarviossa kuuluvat yhteisiin kustannuksiin. Tämä ei rajoita 8 artiklan soveltamista.

2.   Jos operaation toteuttamisvaltiosta tai -valtioista oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille aiheutuu kuolema, loukkaantuminen, vahinko taikka menetys, Turkin tasavalta maksaa korvauksia, jos sen on todettu olevan korvausvastuussa, tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa valtuuskunnan asemaa koskevassa sopimuksessa, jos sellainen on olemassa, vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

8 artikla

Toimintatalousarvioon osallistuminen

1.   Turkin tasavalta osallistuu EU:n siviilikriisinhallintaoperaation toimintatalousarvion rahoittamiseen.

2.   Turkin tasavallan rahoitusosuus toimintatalousarviosta on alhaisempi määrä seuraavasta kahdesta vaihtoehdosta:

a)

se osuus viitteellisestä määrästä, joka määritellään suhteessa sen BKTL:n osuuteen kaikkien operaation toimintatalousarvioon osallistuvien valtioiden BKTL:ien kokonaismäärästä; tai

b)

se osuus toimintatalousarvion viitteellisestä määrästä, joka määritellään suhteessa Turkin tasavallan operaatioon osallistuvan henkilöstön lukumäärän osuuteen kaikkien operaatioon osallistuvien valtioiden henkilöstön kokonaismäärästä.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, Turkin tasavalta ei osallistu Euroopan unionin jäsenvaltioiden henkilöstölle maksettavien päivärahojen rahoittamiseen.

4.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Euroopan unioni vapauttaa periaatteessa kolmannet valtiot yksittäisen EU:n siviilikriisinhallintaoperaation rahoitukseen osallistumisesta, kun:

a)

Euroopan unioni päättää, että operaatioon osallistuvan kolmannen valtion tarjoama merkittävä osuus on välttämätön operaation kannalta; tai

b)

operaatioon osallistuvan kolmannen valtion BKTL asukasta kohti ei ylitä minkään EU:n jäsenvaltion BKTL:ää asukasta kohti.

5.   EU:n siviilikriisinhallintaoperaation johtajan ja Turkin tasavallan asianomaisen hallinnollisen yksikön välillä sovitaan käytännön järjestelyistä, jotka koskevat Turkin tasavallan osuuksien suorittamista EU:n siviilikriisinhallintaoperaation toimintatalousarvioon. Tähän järjestelyyn sisällytetään määräykset muun muassa seuraavista asioista:

a)

kyseinen määrä,

b)

rahoitusosuuden maksamista koskevat järjestelyt,

c)

tilintarkastusmenettely.

III   JAKSO

MÄÄRÄYKSET OSALLISTUMISESTA SOTILAALLISIIN KRIISINHALLINTAOPERAATIOIHIN

9 artikla

Osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon

1.   Turkin tasavalta varmistaa, että sen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvat joukot ja henkilöstö noudattavat tehtävänsä suorittamisessa:

tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteistä toimintaa ja siihen tehtyjä muutoksia,

operaatiosuunnitelmaa,

täytäntöönpanotoimenpiteitä.

2.   Turkin tasavallan lähettämä henkilöstö suorittaa tehtävänsä ja käyttäytyy yksinomaan EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation etujen mukaisesti.

3.   Turkin tasavalta antaa EU:n operaation komentajalle ajoissa tiedon kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista operaatioon.

10 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Kaikki EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvat joukot ja henkilöstön jäsenet toimivat omien kansallisten viranomaistensa alaisina.

2.   Kansalliset viranomaiset siirtävät joukkojensa ja henkilöstönsä operatiivisen ja taktisen johdon ja/tai valvonnan EU:n operaation komentajalle. EU:n operaation komentajalla on oikeus siirtää toimivaltansa toiselle henkilölle.

3.   Turkin tasavallalla on kyseessä olevan operaation päivittäisessä toteuttamisessa samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla.

4.   EU:n operaation komentaja voi Turkin tasavaltaa kuultuaan milloin tahansa pyytää Turkin tasavallan osuuden pois vetämistä.

5.   Turkin tasavalta nimeää johtavan sotilasedustajan, joka edustaa sen kansallista sotilasosastoa EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa. Johtava sotilasedustaja neuvottelee EU:n joukkojen komentajan kanssa kaikista operaatioon vaikuttavista asioista ja vastaa sotilasosastonsa päivittäisestä kurinpidosta.

11 artikla

Rahoitusnäkökohdat

1.   Turkin tasavalta vastaa kaikista sen operaatioon osallistumiseen liittyvistä kustannuksista lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat yhteisiin kustannuksiin sen mukaisesti, mitä säädetään tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa oikeudellisissa välineissä sekä Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, 23 päivänä helmikuuta 2004 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2004/197/YUTP (2), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.

2.   Jos operaation toteuttamisvaltiosta tai -valtioista oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille aiheutuu kuolema, loukkaantuminen, vahinko taikka menetys, Turkin tasavalta maksaa korvauksia, jos sen on todettu olevan korvausvastuussa, tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa joukkojen asemaa koskevassa sopimuksessa, jos sellainen on olemassa, vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

12 artikla

Yhteisiin kustannuksiin osallistuminen

1.   Turkin tasavalta osallistuu EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation yhteisten kustannusten rahoittamiseen.

2.   Turkin tasavallan rahoitusosuus yhteisistä kustannuksista on alhaisempi määrä seuraavasta kahdesta vaihtoehdosta:

a)

se osuus yhteisten kustannusten viitteellisestä määrästä, joka määritellään suhteessa sen BKTL:n osuuteen kaikkien operaation yhteisiin kustannuksiin osallistuvien valtioiden BKTL:ien kokonaismäärästä; tai

b)

se osuus yhteisten kustannusten viitteellisestä määrästä, joka määritellään suhteessa Turkin tasavallan operaatioon osallistuvan henkilöstön lukumäärän osuuteen kaikkien operaatioon osallistuvien valtioiden henkilöstön kokonaismäärästä.

Jos Turkin tasavalta lähettää henkilöstöä vain operaatioesikuntaan tai joukkojen esikuntaan, 2 kohdan b alakohdan mukaista määrää laskettaessa käytetään perusteena Turkin tasavallan henkilöstön osuutta kyseisen esikunnan henkilöstön kokonaismäärästä. Muissa tapauksissa perusteena käytetään Turkin tasavallan lähettämän henkilöstön lukumäärän suhdetta operaation koko henkilöstön lukumäärään.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Euroopan unioni vapauttaa periaatteessa kolmannet valtiot yksittäisen EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation yhteisiin kustannuksiin osallistumisesta, kun:

a)

Euroopan unioni päättää, että operaatioon osallistuvan kolmannen valtion operaation kannalta välttämättömiin voimavaroihin tarjoama osuus on merkittävä; tai

b)

operaatioon osallistuvan kolmannen valtion BKTL asukasta kohti ei ylitä minkään EU:n jäsenvaltion BKTL:ää asukasta kohti.

4.   Neuvoston päätöksessä 2004/197/YUTP tarkoitetun hallinnoijan ja Turkin tasavallan toimivaltaisten hallintoviranomaisten välillä sovitaan järjestelystä. Tässä järjestelyssä määrätään muun muassa seuraavista asioista:

a)

kyseinen määrä,

b)

rahoitusosuuden maksamista koskevat järjestelyt,

c)

tilintarkastusmenettely.

IV   JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

13 artikla

Sopimuksen täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämistä teknisistä ja hallinnollisista järjestelyistä sovitaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin sekä Turkin tasavallan asiaankuuluvien viranomaisten välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 5 kohdan ja 12 artiklan 4 kohdan määräysten soveltamista.

14 artikla

Noudattamatta jättäminen

Mikäli osapuoli ei noudata edellä olevissa artikloissa määrättyjä velvoitteitaan, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

15 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät riidat ratkaistaan osapuolten välillä diplomaattisin keinoin.

16 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa osapuolten toisilleen antamaa ilmoitusta siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen tarvittavat sisäiset menettelyt.

2.   Tätä sopimusta tarkastellaan uudelleen viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2008 ja tämän jälkeen vähintään joka kolmas vuosi.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten molemminpuolisen kirjallisen sopimuksen perusteella.

4.   Osapuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti toiselle osapuolelle annetulla kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun toinen osapuoli on ottanut vastaan ilmoituksen.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi, englannin kielellä neljänä kappaleena.

Euroopan unionin puolesta

Turkin tasavallan puolesta


(1)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/952/EY (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 18).

(2)  EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/68/EY (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 59).

LAUSUMIEN TEKSTI

EU:n jäsenvaltioiden lausuma:

”Ne EU:n jäsenvaltiot, jotka soveltavat EU:n yhteistä toimintaa, joka koskee EU:n kriisinhallintaoperaatiota, johon Turkin tasavalta osallistuu, pyrkivät omien oikeusjärjestelmiensä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan esittämästä Turkin tasavallalle korvausvaatimuksia, jotka perustuvat niiden lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka ne omistavat ja jota EU:n kriisinhallintaoperaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen on aiheuttanut Turkin tasavallasta kotoisin oleva henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EU:n kriisinhallintaoperaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys on aiheutunut Turkin tasavallan omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän Turkin tasavallasta kotoisin olevan EU:n kriisinhallintaoperaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”

Turkin tasavallan lausuma:

”Turkin tasavalta, joka liittyy EU:n kriisinhallintaoperaatiota koskevaan EU:n yhteiseen toimintaan, pyrkii oman oikeusjärjestelmänsä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan esittämästä muulle EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistuvalle valtiolle korvausvaatimuksia, jotka perustuvat sen lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka se omistaa ja jota EU:n kriisinhallintaoperaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen on aiheuttanut henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EU:n kriisinhallintaoperaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys on aiheutunut EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistuvien valtioiden omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän EU:n kriisinhallintaoperaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”


12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2006/483/YUTP,

tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006,

Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/852/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon 13 päivänä joulukuuta 2004 hyväksytyn yhteisen kannan 2004/852/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1) ja erityisesti sen 6 artiklan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä joulukuuta 2004 yhteisen kannan 2004/852/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1572(2004) määrättyjen Norsunluurannikkoon kohdistuvien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi.

(2)

Neuvosto teki 27 päivänä helmikuuta 2006 päätöksen 2006/172/YUTP, joka sisältää luettelon henkilöistä, joihin sovelletaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572(2004) 9 ja 11 kohdassa määrättyjä ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643(2005) 1 kohdassa uudistettuja toimenpiteitä.

(3)

Euroopan unioni toimitti 1 päivänä toukokuuta 2006 tunnistamista koskevia lisätietoja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572 (2004) nojalla perustetulle turvallisuusneuvoston komitealle.

(4)

Turvallisuusneuvoston komitea hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2006 ajan tasalle saatetun konsolidoidun luettelon henkilöistä, joihin sovelletaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572(2004) 9 ja 11 kohdassa määrättyjä ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643(2005) 1 kohdassa uudistettuja toimenpiteitä.

(5)

Yhteisen kannan 2004/852/YUTP liitteessä olevaa luetteloa olisi mukautettava tämän mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan yhteisen kannan 2004/852/YUTP liitteessä oleva henkilöiden luettelo tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 50. Sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/172/YUTP (EUVL L 61, 2.3.2006, s. 21).


LIITE

4 artiklassa tarkoitettu henkilöiden luettelo

”1.

Sukunimi ja etunimet: BLÉ, Charles Goudé

Peitenimet: Général; Genie de kpo; Gbapé Zadi,

Vuonna 2001 tiedossa ollut osoite: Yopougon Selmer, Bloc P 170; myös Hotel Ivoire

Syntymäaika: 1.1.1972

Syntymäpaikka: Guibéroua (Gagnoa)

Passin tai henkilötodistuksen numero: PD. AE/088 DH 12

Kansalaisuus: Norsunluurannikon

Muut tiedot: COJEPin (’Jeune patriotes’) johtaja

2.

Sukunimi ja etunimet: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Syntymäaika: 20.12.1969 tai 1.1.1966

Passin tai henkilötodistuksen numero: 04 LE 017521, myönnetty 10.2.2005 ja voimassa 10.2.2008 saakka

Kansalaisuus: Norsunluurannikon

Muut tiedot: ’Union des Patriotes pour la Liberation Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI)’ -liiton johtaja

3.

Sukunimi ja etunimi: FOFIE, Martin Kouakou

Syntymäaika: 1.1.1968

Kansalaisuus: Norsunluurannikon

Muut tiedot: Alikersantti, Forces nouvelles -joukkojen johtaja, Korhogon alue”


12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2006/484/YUTP,

tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006,

entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan 2004/694/YUTP, 11 päivältä lokakuuta 2004, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä (1) ja erityisesti sen 2 artiklan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi yhteisessä kannassa 2004/694/YUTP toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on jäädyttää kaikki entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen syytteeseen asettamille luonnollisille henkilöille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit.

(2)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä maaliskuuta 2006 päätöksen 2006/205/YUTP yhteisen kannan 2004/694/YUTP liitteessä olevan henkilöluettelon korvaamisesta.

(3)

Koska Dragan ZELENOVIC on 10 päivänä kesäkuuta 2006 siirretty Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen huostaan, hänen nimensä olisi poistettava luettelosta.

(4)

Yhteisen kannan 2004/694/YUTP liitteessä oleva luettelo on tarpeen mukauttaa vastaavasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan yhteisen kannan 2004/694/YUTP liitteessä oleva henkilöluettelo tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 52, yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi jatkettuna yhteisellä kannalla 2005/689/YUTP (EUVL L 261, 7.10.2005, s. 29) ja muutettuna päätöksellä 2006/205/YUTP (EUVL L 72, 11.3.2006, s. 16).


LIITE

1 artiklassa tarkoitettu henkilöluettelo

”1.

Nimi: DJORDJEVIC Vlastimir

Syntymäaika: 1948

Syntymäpaikka: Vladicin Han, Serbia

Kansalaisuus: Serbian

2.

Nimi: HADZIC Goran

Syntymäaika: 7.9.1958

Syntymäpaikka: Vinkovci, Kroatian tasavalta

Kansalaisuus: Serbian

3.

Nimi: KARADZIC Radovan

Syntymäaika: 19.6.1945

Syntymäpaikka: Petnjica, Savnik, Montenegro

Kansalaisuus: Bosnia ja Hertsegovinan

4.

Nimi: MLADIC Ratko

Syntymäaika: 12.3.1942

Syntymäpaikka: Bozanovici, Kalinovikin kunta, Bosnia ja Hertsegovina

Kansalaisuus: Bosnia ja Hertsegovinan

5.

Nimi: TOLIMIR Zdravko

Syntymäaika: 27.11.1948

Syntymäpaikka:

Kansalaisuus: Bosnia ja Hertsegovinan

6.

Nimi: ZUPLJANIN Stojan

Syntymäaika: 22.9.1951

Syntymäpaikka: Kotor Varos, Bosnia ja Hertsegovina

Kansalaisuus: Bosnia ja Hertsegovinan”