ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 186

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
7. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1028/2006, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006, munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1029/2006, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006, tietyistä siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1906/90 muuttamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1030/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1031/2006, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1032/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista ( 1 )

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1033/2006, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006, lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten ( 1 )

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1034/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

51

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1035/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1036/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1037/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, vilja-alalla 7 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

55

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Euroopan parlamentti

 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 18 päivänä tammikuuta 2006, tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1028/2006,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006,

munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Munien kaupan pitämiseen sovellettavilla vaatimuksilla voidaan vaikuttaa munien laadun paranemiseen ja sitä kautta helpottaa niiden myyntiä. Sen vuoksi on tuottajien, kaupan ja kuluttajien edun mukaista, että munien osalta sovelletaan kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia.

(2)

Tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 (2) soveltamisesta saadut kokemukset ovat selvästi osoittaneet, että asetusta on tarpeen muuttaa ja yksinkertaistaa. Asetus (ETY) N:o 1907/90 olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(3)

Vaatimuksia olisi periaatteessa sovellettava kaikkiin yhteisössä kaupan pidettäviin Gallus gallus -lajin kanojen muniin. Vaikuttaa kuitenkin suositeltavalta antaa jäsenvaltioille mahdollisuus jättää näiden vaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle munat, jotka myydään tuottajalta loppukuluttajalle tietyillä suoramyyntitavoilla, jos myytävät määrät ovat vähäisiä.

(4)

Olisi erotettava selvästi toisistaan sellaisinaan ihmisravinnoksi soveltuvat munat ja sellaisinaan ihmisravinnoksi soveltumattomat munat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi elintarvike- tai muussa kuin elintarviketeollisuudessa. Sen vuoksi olisi pidettävä erillään kaksi munien laatuluokkaa, A-luokka ja B-luokka.

(5)

Kuluttajien olisi voitava erottaa eri laatu- ja painoluokkiin kuuluvat munat toisistaan sekä tunnistaa käytetty tuotantotapa neuvoston direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvan, munivien kanojen tuotantolaitosten rekisteröinnistä 30 päivänä tammikuuta 2002 annetun komission direktiivin 2002/4/EY (3) mukaisesti. Tämä vaatimus olisi täytettävä merkitsemällä munat ja pakkaukset.

(6)

A-luokan muniin olisi merkittävä tuottajan tunnusnumero direktiivin 2002/4/EY mukaisesti, jotta ihmisravinnoksi tarkoitetut markkinoille saatetut munat voidaan jäljittää. Myös B-luokan munat olisi merkittävä, jotta voidaan estää vilpilliset menettelyt. B-luokan munat olisi kuitenkin voitava merkitä myös jollakin muulla merkinnällä kuin tuottajakoodilla, kunhan merkinnän avulla voidaan pitää erilaiset laatuluokitukset erillään. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus myöntää poikkeuksia niissä tapauksissa, joissa B-luokan munia pidetään kaupan ainoastaan niiden alueella.

(7)

Vilpillisten menettelyiden estämiseksi munat olisi merkittävä mahdollisimman pian munimisen jälkeen.

(8)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (4) mukaisesti hyväksyttyjen pakkaamojen olisi luokiteltava munat laadun ja painon mukaan. Pelkästään elintarvike- tai muuta kuin elintarviketeollisuutta varten toimivia pakkaamoja ei olisi vaadittava luokittelemaan munia painon mukaan.

(9)

Jotta voidaan olla varmoja, että pakkaamot on asianmukaisesti varustettu munien luokittelua ja A-luokan munien pakkaamista varten, toimivaltaisten viranomaisten olisi myös hyväksyttävä ne ja annettava niille pakkaamokoodi, joka helpottaa markkinoille saatettujen munien jäljittämistä.

(10)

On sekä tuottajien että kuluttajien edun mukaista, että kolmansista maista tuotavat munat täyttävät yhteisön vaatimukset. Eräissä kolmansissa maissa voimassa olevat erityissäännökset saattavat kuitenkin antaa perusteet poiketa mainituista vaatimuksista, jos lainsäädännön vastaavuus voidaan taata.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi nimettävä tämän asetuksen valvonnasta vastaavat tarkastuslaitokset. Valvontamenettelyiden olisi oltava yhdenmukaisia.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen.

(13)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään edellytyksistä, jotka koskevat yhteisössä tuotettujen tai kolmansista maista tuotujen munien kaupan pitämistä yhteisössä.

Kaupan pitämistä koskevia edellytyksiä sovelletaan myös yhteisön ulkopuolelle vietäviksi tarkoitettuihin muniin.

2.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän asetuksen vaatimuksista, 4 artiklan 3 kohtaa lukuun ottamatta, munat, jotka tuottaja myy suoraan loppukuluttajalle:

a)

tuotantopaikalla; tai

b)

paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä kyseisen jäsenvaltion tuotantoalueella.

Jos tällainen poikkeus myönnetään, kukin tuottaja voi valita, soveltaako poikkeusta vai ei. Mikäli tätä poikkeusta sovelletaan, ei voida käyttää mitään laatu- eikä painoluokitusta.

Jäsenvaltio voi antaa paikallista torikauppaa, ovelta ovelle myyntiä ja tuotantoaluetta koskevat määritelmät kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’munilla’ kuorellisia munia, jotka eivät ole rikkoutuneita, haudottuja tai keitettyjä, joita Gallus gallus -lajin kanat tuottavat ja jotka soveltuvat sellaisenaan ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistamiseen;

2)

’rikkoutuneilla munilla’ munia, joissa sekä kuori että kalvot ovat rikkoutuneet niin, että niiden sisältö paljastuu;

3)

’haudotuilla munilla’ munia sen jälkeen, kun ne on asetettu haudontalaitteeseen;

4)

’kaupan pitämisellä’ munien myytävänä pitämistä, mihin kuuluvat myytäväksi tarjoaminen, varastointi, pakkaus, merkinnät, toimitus tai mikä tahansa muu siirto riippumatta siitä, tapahtuuko se maksutta vai maksua vastaan;

5)

’toimijalla’ tuottajaa ja kaikkia muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka osallistuvat munien kaupan pitämiseen;

6)

’tuotantopaikalla’ direktiivin 2002/4/EY mukaisesti rekisteröityä laitosta, jossa pidetään munivia kanoja;

7)

’pakkaamolla’ asetuksessa (EY) N:o 853/2004 tarkoitettua, tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyä pakkauslaitosta, jossa munat luokitellaan laadun ja painon mukaan;

8)

’loppukuluttajalla’ elintarvikkeen viimeistä kuluttajaa, joka ei käytä elintarviketta mihinkään elintarvikealan liiketoimeen tai toimintaan;

9)

’tuottajakoodilla’ tuotantopaikan direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevan 2 kohdan mukaista tunnusta.

3 artikla

Laatu- ja painoluokitus

1.   Munat on luokiteltava laadun mukaan seuraavasti:

A-luokka: tuoreet munat,

B-luokka.

2.   A-luokan munat on luokiteltava myös painon mukaan. Painon mukaan tapahtuvaa luokitusta ei kuitenkaan vaadita elintarvike- tai muuhun kuin elintarviketeollisuuteen toimitettavien munien osalta.

3.   B-luokan munia saa toimittaa ainoastaan elintarvike- ja muulle kuin elintarviketeollisuudelle.

4 artikla

Munien merkitseminen

1.   A-luokan munat on merkittävä tuottajakoodilla.

B-luokan munat on merkittävä tuottajakoodilla ja/tai jollain muulla merkinnällä.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa B-luokan munat tästä vaatimuksesta, mikäli niitä pidetään kaupan ainoastaan niiden alueella.

2.   Munat on merkittävä 1 kohdan mukaisesti tuotantopaikassa tai ensimmäisessä pakkaamossa, johon munat toimitetaan.

3.   Tuottajan loppukuluttajalle paikallisessa torikaupassa kyseisen jäsenvaltion tuotantoalueella myymät munat on merkittävä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapauttaa tästä vaatimuksesta tuottajat, joilla on enintään 50 munivaa kanaa edellyttäen, että tuottajan nimi ja osoite ilmoitetaan myyntipaikalla.

5 artikla

Pakkaamot

1.   Pakkaamoiden on luokiteltava ja pakattava munat sekä varustettava niiden pakkaukset pakkausmerkinnöillä.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava pakkaamoille lupa luokitella munia sekä annettava pakkaamokoodi jokaiselle toimijalle, jonka tilat ja tekniset laitteet soveltuvat munien luokittelemiseen laadun ja painon mukaan. Pelkästään elintarvike- ja muuta kuin elintarviketeollisuutta varten toimivilta pakkaamoilta ei vaadita teknisiä laiteita, jotka soveltuvat painon mukaan tapahtuvaan munien luokitukseen.

3.   Lupa voidaan peruuttaa, jos 11 artiklan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäännöissä säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

6 artikla

Munien tuonti

1.   Komissio arvioi munia vievissä kolmansissa maissa munien kaupan pitämiseen sovellettavat vaatimukset asianomaisen maan pyynnöstä. Arviointi ulottuu kaupan pitämistä, merkintöjä, tuotantotapoja ja tarkastuksia koskeviin sääntöihin sekä niiden täytäntöönpanoon. Jos komissio toteaa, että sovellettavat säännöt tarjoavat riittävät takeet siitä, että ne vastaavat yhteisön lainsäädäntöä, asianomaisista kolmansista maista tuodut munat on merkittävä tuottajakoodia vastaavalla tunnusnumerolla.

2.   Komissio käy tarvittaessa kolmansien maiden kanssa neuvotteluja, joissa pyritään löytämään sopivat keinot 1 kohdassa tarkoitettujen takeiden antamiseen ja tällaisia takeita koskevien sopimusten tekemiseen.

3.   Jos riittäviä takeita sääntöjen vastaavuudesta ei anneta, asianomaisesta kolmannesta maasta tuoduissa munissa on oltava koodi, josta käy ilmi alkuperämaa, sekä maininta siitä, että tuotantotapa on ”määrittelemätön”.

7 artikla

Tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tarkastuslaitokset, jotka valvovat tämän asetuksen noudattamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastuslaitosten on tarkastettava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa. Pistokokeiden lisäksi tarkastuksia on tehtävä riskianalyysin perusteella ottaen huomioon asianomaisen laitoksen tyyppi ja tuotantomäärä samoin kuin tiedot, jotka koskevat toimijan aiempaa munien kaupan pitämiseen sovellettavien vaatimusten noudattamista.

3.   Kolmansista maista tapahtuvan A-luokan munien tuonnin osalta 2 kohdassa säädetyt tarkastukset on tehtävä tulliselvityksen yhteydessä ja ennen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen laskemista.

Kolmansista maista tuodut B-luokan munat voidaan laskea vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos tulliselvityksen yhteydessä on tarkistettu, että niiden lopullinen käyttötarkoitus on teollinen.

8 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava niitä seuraamuksia, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, koskevat säännöt ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

9 artikla

Tiedonannot

Jäsenvaltioiden ja komission on toimitettava toisilleen tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

10 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa siipikarjanlihan ja munien hallintokomitea.

2.   Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

Täytäntöönpanosäännöt

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, erityisesti siltä osin kuin ne koskevat:

1)

munien keruutiheyttä, toimittamista, säilyttämistä ja käsittelyä;

2)

laatuvaatimuksia, erityisesti kuoren ulkonäköä, valkuaisen ja keltuaisen koostumusta sekä ilmatilan korkeutta;

3)

painoluokitusta poikkeuksineen;

4)

munien merkitsemistä ja pakkauksissa olevia merkintöjä sekä muita poikkeuksia;

5)

tarkastuksia;

6)

kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa;

7)

edellä 9 artiklassa tarkoitettua tietojen toimittamista;

8)

tuotantotapoja;

9)

kirjanpitoa ja rekisterien pitoa.

12 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (ETY) N:o 1907/90 1 päivästä heinäkuuta 2007.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 173, 6.7.1990, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1039/2005 (EUVL L 172, 5.7.2005, s. 1).

(3)  EYVL L 30, 31.1.2002, s. 44. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaistu toisinto EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 1907/90

Tämä asetus

1 artikla

2 artikla

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

3 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 ja 3 kohta

5 artikla

5 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artikla

6 artiklan 3 kohta

11 artikla

6 artiklan 4 ja 5 kohta

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

6 artikla

7 artiklan 1 kohdan d alakohta

11 artikla

7 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artikla

10 artikla

11 artikla

12 artikla

13 artikla

14 artikla

15 artikla

16 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

16 artiklan 2 ja 3 kohta

17 artikla

18 artikla

7 artiklan 1 ja 2 kohta

19 artikla

20 artikla

11 artikla

21 artikla

8 artikla

22 artiklan 1 kohta

9 artikla

22 artiklan 2 kohta

11 artikla

22 a artikla

23 artikla

12 artikla

24 artikla

13 artikla

Liite

Liite

Liite II


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/6


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1029/2006,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006,

tietyistä siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1906/90 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 15 päivänä helmikuuta 1971 annettu neuvoston direktiivi 71/118/ETY (2) on kumottu 1 päivästä tammikuuta 2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (3) ja korvattu elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 852/2004 (4) sekä eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 853/2004 (5).

(2)

Kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annettu neuvoston direktiivi 79/112/ETY (6) on kumottu ja korvattu myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/13/EY (7).

(3)

Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1906/90 (8) on useita viittauksia direktiiviin 71/118/ETY ja direktiiviin 79/112/ETY. Selvyyden vuoksi mainittuja viittauksia on aiheellista mukauttaa. Samoin ilmaisun ”ruho” määritelmä olisi mukautettava asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan II jakson IV luvun 7 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 1906/90 1 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa suljetaan mainitun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 71/118/ETY II osaston 3 artiklan II kohdassa tarkoitetut myyntitavat. Viimeksi mainittu säännös käsittelee jäsenvaltioille valinnaista poikkeusta, joka koskee alle 10 000 linnun tuotantoa. Vaikka asetuksiin (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 sisältyy poikkeus, joka ei ole valinnainen eikä rajoitu tiettyyn lintujen määrään, asetuksessa (ETY) N:o 1906/90 olisi kuitenkin säilytettävä samanlainen valinnainen poikkeus, joka on direktiivin 71/118/ETY 3 artiklan II kohdassa ja joka rajoittuu koskemaan tiettyä lintujen määrää.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 1906/90 6 artikla sisältää viittauksen terveysmerkinnöistä suurissa tuoreen siipikarjanlihan pakkauksissa 3 päivänä syyskuuta 1980 annettuun komission direktiiviin 80/879/ETY (9). Mainittu direktiivi on kumottu terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle 17 päivänä joulukuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/116/ETY (10). Kyseinen viite on aiheeton, ja se olisi poistettava.

(6)

Asetus (ETY) N:o 1906/90 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1906/90 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

3 kohta seuraavasti:

”3.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

yhteisöstä vietävään siipikarjanlihaan,

b)

eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (11) tarkoitettuun siipikarjaan, jonka sisäelinten poistamista on lykätty.

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a   Jäsenvaltiot voivat poiketa tämän asetuksen vaatimuksista tapauksissa, joissa tuottaja toimittaa suoraan pieniä määriä siipikarjan lihaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti, ja vuosituotanto on alle 10 000 lintua.”

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

’ruholla’ 1 artiklan 1 kohdassa mainittujen lintulajien koko ruumista verenlaskun, kynimisen ja sisäelinten poiston jälkeen; munuaisten poisto on kuitenkin valinnaista; ruho, josta on poistettu sisäelimet, voidaan tarjota myytäväksi joko ilman sisälmyksiä tai siten, että muut eläimenosat, toisin sanoen sydän, maksa, lihasmaha ja kaula, on pantu vatsaontelon sisään;”

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

’valmiiksi pakatulla siipikarjanlihalla’: myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (12) 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti pakattua siipikarjanlihaa;

3)

Korvataan 4 artiklan johdantolause seuraavasti:

”Direktiivin 2000/13/EY mukaisesti annetuissa kansallisissa säännöissä edellytettyjen merkintöjen lisäksi on mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa kaupallisissa saateasiakirjoissa oltava seuraavat lisämerkinnät:”

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 maininta ”direktiivi 79/112/ETY” maininnalla ”direktiivi 2000/13/EY”

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tuoreen siipikarjanlihan vähimmäissäilyvyyden päivä on korvattava viimeisellä käyttöpäivällä direktiivin 2000/13/EY 10 artiklan mukaisesti.”

c)

korvataan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

teurastamon tai leikkaamon rekisteröintinumero asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti, paitsi jos lihat paloitellaan ja luut poistetaan myyntipaikalla mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti;”

d)

korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Direktiivin 2000/13/EY 14 artiklaa sovelletaan 3 kohdassa tarkoitettuihin merkintöihin, kun siipikarjanliha myydään pakkaamattomana, paitsi jos lihat paloitellaan ja luut poistetaan myyntipaikalla direktiivin 853/2004/EY 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti ja mikäli lihat paloitellaan ja luut poistetaan tällä tavoin kuluttajan pyynnöstä ja tämän läsnä ollessa.

5.   Yksityiskohtaiset säännöt direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun myyntinimikkeen merkitsemisestä voidaan antaa asetuksen (ETY) N:o 2777/75 17 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Poiketen siitä, mitä 3, 4 ja 5 artiklassa säädetään, siipikarjanlihaa ei tarvitse luokitella eikä mainituissa artikloissa mainittuja lisämerkintöjä tarvitse tehdä, jos kyseessä on toimitus leikkaamoon tai jalostuslaitokseen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23.

(3)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33. Oikaistu toisinto EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1. Oikaistu toisinto EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaistu toisinto EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(6)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/4/EY (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 21.

(7)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).

(8)  EYVL L 173, 6.7.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1101/98 (EYVL L 157, 30.5.1998, s. 12).

(9)  EYVL L 251, 24.9.1980, s. 10.

(10)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(11)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaistu toisinto EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).”

(12)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15.”


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1030/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

67,5

204

28,7

999

48,1

0707 00 05

052

93,2

999

93,2

0709 90 70

052

83,8

999

83,8

0805 50 10

388

58,2

528

55,3

999

56,8

0808 10 80

388

87,3

400

114,5

404

94,7

508

87,3

512

81,2

524

54,1

528

87,1

720

114,4

800

145,8

804

99,7

999

96,6

0808 20 50

388

103,9

512

94,6

528

90,7

720

35,0

999

81,1

0809 10 00

052

192,0

999

192,0

0809 20 95

052

313,5

068

95,0

608

218,2

999

208,9

0809 40 05

624

146,4

999

146,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1031/2006,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006,

tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 ja erityisesti sen 8 artiklan (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 808/2004 luotiin yhteinen kehys tietoyhteiskuntaa koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 8 artiklan 1 kohdan mukaan tarvitaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta voidaan määritellä kyseisen asetuksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja tilastoja varten tarvittavat tiedot ja määräaika niiden lähettämiselle.

(3)

Tässä asetuksessa tarkoitetut toimenpiteet ovat yhdenmukaisia neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon kanssa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietoyhteiskuntaa koskevien yhteisön tilastojen tuottamista varten toimitettavat ja asetuksen (EY) N:o 808/2004 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitetut tiedot luetellaan tämän asetuksen liitteessä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.

(2)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.


LIITE I

Moduuli 1:   Yritykset ja tietoyhteiskunta

1.   AIHEET JA NIIDEN OMINAISUUSTIEDOT

a)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 liitteessä I olevasta luettelosta valitut aiheet viitevuodelle 2007 ovat seuraavat:

Tieto- ja viestintätekniset järjestelmät ja niiden käyttö yrityksissä

Internetin ja muiden sähköisten verkkojen käyttö yrityksissä

Sähköisen kaupan ja sähköisen liiketoiminnan menetelmät

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen yritysyksikössä sekä tieto- ja viestintäteknisten taitojen kysyntä

b)   Seuraavat yrityksen ominaisuustiedot on kerättävä:

Tieto- ja viestintätekniset järjestelmät ja niiden käyttö yrityksissä

Kaikista yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

Tietokoneiden käyttö

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

(Vapaaehtoinen) Niiden työntekijöiden osuus, jotka käyttävät tietokoneita vähintään kerran viikossa

Langattoman lähiverkon olemassaolo

Langallisen lähiverkon olemassaolo

Intranetin olemassaolo

Ekstranetin olemassaolo

Tilausten tekemisen ja/tai vastaanottamisen hallintaan tarkoitetun tietoteknisen järjestelmän olemassaolo

Niistä yrityksistä, joilla on tilausten tekemisen ja/tai vastaanottamisen hallintaan tarkoitettu tietotekninen järjestelmä, kerättävät ominaisuustiedot:

Tilausten hallintaan tarkoitettu tietotekninen järjestelmä on yhdistetty sisäiseen järjestelmään, jolla voidaan tilata lisää tarvikeosia

Tilausten hallintaan tarkoitettu tietotekninen järjestelmä on yhdistetty laskutus- ja maksatusjärjestelmiin

Tilausten hallintaan tarkoitettu tietotekninen järjestelmä on yhdistetty tuotannonhallinta-, logistiikka- tai huoltotoimenpidejärjestelmään

Tilausten hallintaan tarkoitettu tietotekninen järjestelmä on yhdistetty toimittajien yritysjärjestelmiin

Tilausten hallintaan tarkoitettu tietotekninen järjestelmä on yhdistetty asiakkaiden yritysjärjestelmiin

Internetin ja muiden sähköisten verkkojen käyttö yrityksissä

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käyttömahdollisuudet

Internetin käyttömahdollisuudet omaavista yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

Niiden työntekijöiden osuus, jotka käyttävät World Wide Webiin kytkettyä tietokonetta vähintään kerran viikossa

Internet-yhteys: perinteinen modeemi

Internet-yhteys: ISDN

Internet-yhteys: DSL

Internet-yhteys: muu kiinteä Internet-yhteys

Internet-yhteys: mobiiliyhteys

Internetin käyttö pankki- ja rahoituspalveluihin

Internetin käyttö koulutukseen

Internetin käyttö markkinoiden tarkkailuun

Internetin käyttö viranomaisasioinnissa edeltävänä kalenterivuonna

Oman Internet-sivuston olemassaolo

Viranomaisten kanssa Internetin kautta edeltävänä kalenterivuonna asioineista yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käyttö tietojen saamiseksi viranomaisten Internet-sivustoilta edeltävänä kalenterivuonna

Internetin käyttö lomakkeiden saamiseksi viranomaisten Internet-sivustoilta edeltävänä kalenterivuonna

Internetin käyttö täytettyjen lomakkeiden palauttamiseksi viranomaisille edeltävänä kalenterivuonna

Internetin käyttö ehdotuksen jättämiseksi sähköisessä tarjousjärjestelmässä (sähköinen julkinen hankintatoiminta) edeltävänä kalenterivuonna

Niistä yrityksistä, joilla on Internet-sivusto, kerättävät ominaisuustiedot:

Internet-sivusto omien tuotteiden markkinoimiseksi

Internet-sivusto esitteiden ja hinnastojen saatavuuden parantamiseksi

Internet-sivusto myynnin jälkeisen tuen tarjoamiseksi

Sähköisen kaupan ja sähköisen liiketoiminnan menetelmät

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

ERP-ohjelmasovellusten käyttö

CRM-ohjelmien käyttö asiakastietojen tallentamiseksi, käsittelemiseksi ja analysoimiseksi

CRM-ohjelmien käyttö tietojen louhintaan

Avoin lähdekoodi käyttöjärjestelmätasolla

Sähköisten laskujen käyttö lähetettäessä tavaraa

Sähköisten laskujen käyttö vastaanotettaessa tavaraa

Kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten (digitaaliset allekirjoitukset) käyttö

Internetin käyttömahdollisuudet omaavista yrityksistä, joita ei ole luokiteltu NACE Rev. 1.1:n pääluokkaan J, kerättävät ominaisuustiedot:

On tilannut Internetin kautta edeltävänä kalenterivuonna

On vastaanottanut tilauksia Internetin kautta edeltävänä kalenterivuonna

Internetin kautta tilanneista yrityksistä, joita ei ole luokiteltu NACE Rev. 1.1:n pääluokkaan J, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin kautta tehtyjen tilausten osuus kokonaisostoista prosenttiluokissa edeltävänä kalenterivuonna ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100])

Internetin kautta tilauksia vastaanottaneista yrityksistä, joita ei ole luokiteltu NACE Rev. 1.1:n pääluokkaan J, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin kautta vastaanotettujen tilausten prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna

Tietoturvaa tukevien yhteyskäytäntöjen (SSL/TLS) käyttö vastaanotettaessa tilauksia Internetin kautta

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä, joita ei ole luokiteltu NACE Rev. 1.1:n pääluokkaan J, kerättävät ominaisuustiedot:

On tilannut muista tietoverkoista kuin Internetistä edeltävänä kalenterivuonna

On vastaanottanut tilauksia muista tietoverkoista kuin Internetistä edeltävänä kalenterivuonna

Muiden tietoverkkojen kuin Internetin kautta tilanneista yrityksistä, joita ei ole luokiteltu NACE Rev. 1.1:n pääluokkaan J, kerättävät ominaisuustiedot:

Muiden tietoverkkojen kuin Internetin kautta tehtyjen tilausten osuus kaikista ostoista prosenttiluokissa edeltävänä kalenterivuonna ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100])

Muiden tietoverkkojen kuin Internetin kautta tilauksia vastaanottaneista yrityksistä, joita ei ole luokiteltu NACE Rev. 1.1:n pääluokkaan J, kerättävät ominaisuustiedot:

Muiden tietoverkkojen kuin Internetin kautta vastaanotettujen tilausten osuus kokonaisliikevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen yritysyksikössä sekä tieto- ja viestintäteknisten taitojen kysyntä

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden käyttö

Ovat edeltävänä kalenterivuonna palkanneet tai yrittäneet palkata henkilökuntaa työtehtäviin, jotka edellyttävät tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja

Ovat edeltävänä kalenterivuonna palkanneet tai yrittäneet palkata henkilökuntaa työtehtäviin, jotka edellyttävät tieto- ja viestintätekniikan käyttäjän taitoja

Ovat tarjonneet koulutusta tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitojen kehittämiseksi tai päivittämiseksi edeltävänä kalenterivuonna

Ovat tarjonneet koulutusta tieto- ja viestintätekniikan käyttäjien taitojen kehittämiseksi tai päivittämiseksi edeltävänä kalenterivuonna

Ulkopuoliset palveluntarjoajat tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien suorittamiseen edeltävänä kalenterivuonna

Yrityksen perustamien ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluntarjoajat tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien suorittamiseen edeltävänä kalenterivuonna

Muiden ulkomaisten yhtiöiden palveluntarjoajat tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien suorittamiseen edeltävänä kalenterivuonna

(Vapaaehtoinen) Ulkopuoliset palveluntarjoajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiä vaativien liiketoimien suorittamiseen edeltävänä kalenterivuonna

(Vapaaehtoinen) Yrityksen perustamien ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluntarjoajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiä vaativien liiketoimien suorittamiseen edeltävänä kalenterivuonna

(Vapaaehtoinen) Muiden ulkomaisten yhtiöiden palveluntarjoajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiä vaativien liiketoimien suorittamiseen edeltävänä kalenterivuonna

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita käyttävistä yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden osuus koko henkilöstöstä

Niistä yrityksistä, jotka ovat palkanneet tai yrittäneet palkata henkilökuntaa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja edellyttäviin työtehtäviin, kerättävät ominaisuustiedot:

Vaikeasti täytettävät työpaikat tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativiin tehtäviin edeltävänä kalenterivuonna

Niistä yrityksistä, jotka ovat palkanneet tai yrittäneet palkata henkilökuntaa tieto- ja viestintätekniikan käyttäjän taitoja edellyttäviin työtehtäviin, kerättävät ominaisuustiedot:

Vaikeasti täytettävät työpaikat sen perusteella, että hakijoilla ei ole riittävästi tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja, edeltävänä kalenterivuonna

Ulkomaisia palveluntarjoajia tieto- ja viestintätekniikan tehtäviin käyttävistä yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

On käyttänyt muista EU:n jäsenvaltioista olevien ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita edeltävänä kalenterivuonna

On käyttänyt muista kuin EU:n jäsenvaltioista olevien ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita edeltävänä kalenterivuonna

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden suorittamat tieto- ja viestintätekniset tehtävät edeltävänä kalenterivuonna: Tieto- ja viestintätekniikan hallinto

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden suorittamat tieto- ja viestintätekniset tehtävät edeltävänä kalenterivuonna: Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen ja toteutus

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden suorittamat tieto- ja viestintätekniset tehtävät edeltävänä kalenterivuonna: Tieto- ja viestintätekniikan toiminnot

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden suorittamat tieto- ja viestintätekniset tehtävät edeltävänä kalenterivuonna: muu

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisia palveluntarjoajia liiketoimiin käyttävistä yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan käyttäjän suorittamat liiketoimet edeltävänä kalenterivuonna: myynti ja markkinointi, asiakaspalvelut

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan käyttäjän suorittamat liiketoimet edeltävänä kalenterivuonna: tutkimus ja kehitys, tuotesuunnittelu ja insinööritaito

(Vapaaehtoinen) Ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan käyttäjän suorittamat liiketoimet edeltävänä kalenterivuonna: muut liiketoimet kuin tieto- ja viestintätekniikka

(Vapaaehtoinen) On käyttänyt muista EU:n jäsenvaltioista olevien ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiä edeltävänä kalenterivuonna

(Vapaaehtoinen) On käyttänyt muista kuin EU:n jäsenvaltioista olevien ulkomaisten palveluntarjoajien tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiä edeltävänä kalenterivuonna

Niistä yrityksistä, joiden on vaikea löytää työvoimaa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja edellyttäviin työtehtäviin, kerättävät ominaisuustiedot:

Syyt miksi tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativia työpaikkoja on vaikea täyttää edeltävänä kalenterivuonna: hakijoiden puuttuminen tai alhainen määrä

Syyt miksi tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativia työpaikkoja on vaikea täyttää edeltävänä kalenterivuonna: pätevien hakijoiden puute

Syyt miksi tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativia työpaikkoja on vaikea täyttää edeltävänä kalenterivuonna: työkokemuksen puute

Syyt miksi tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativia työpaikkoja on vaikea täyttää edeltävänä kalenterivuonna: liian korkeat palkkavaatimukset

(Vapaaehtoinen) Syyt miksi tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan taitoja vaativia työpaikkoja on vaikea täyttää edeltävänä kalenterivuonna: muu

c)   Seuraavat yritysten taustatiedot kerätään tai saadaan vaihtoehtoisista lähteistä:

 

Kaikista yrityksistä kerättävät ominaisuustiedot:

Yrityksen pääasiallinen taloudellinen toiminta edeltävänä kalenterivuonna

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä edeltävänä kalenterivuonna

Sijainti edeltävänä kalenterivuonna: tavoite 1 -alue vai muu kuin tavoite 1 -alue

 

Yrityksistä, joita ei ole luokiteltu NACE Rev. 1.1:n pääluokkaan J, kerättävät ominaisuustiedot:

Tavaroiden ja palveluiden kokonaisostot edeltävänä kalenterivuonna (rahamääräisenä ilman ALV:tä)

Kokonaisliikevaihto edeltävänä kalenterivuonna (rahamääräisenä ilman ALV:tä)

2.   KATTAVUUS

Tämän liitteen 1 kohdan b ja c alakohdassa määritellyt ominaisuustiedot kerätään ja saadaan yrityksiltä, jotka on luokiteltu seuraaviin toimialoihin, yrityskokoihin ja maantieteellisiin alueisiin:

a)   Toimiala: seuraaviin NACE-Rev. 1.1:n luokkiin luokitellut yritykset:

NACE-luokka

Kuvaus

Pääluokka D

Teollisuus

Pääluokka F

Rakentaminen

Pääluokka G

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä henkilökohtaisten ja taloustavaroiden korjaus

Kolminumerotasot 55.1 ja 55.2

”Hotellit” sekä ”leirintäalueet ja muut lyhytaikaiset majoituspalvelut”

Pääluokka I

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

Nelinumerotaso 65.12

Muu pankkitoiminta

Nelinumerotaso 65.22

Muu luotonanto

Nelinumerotaso 66.01

Henkivakuutustoiminta

Nelinumerotaso 66.03

Muu vakuutustoiminta

Pääluokka K

Kiinteistöalan toiminta, vuokraustoiminta sekä liiketoiminta

Kolminumerotasot 92.1 ja 92.2

”Elokuva- ja videotoiminta” ja ”Radio- ja televisiotoiminta”

Seuraaviin NACE-Rev. 1.1:n luokkiin luokitelluista yrityksistä annetaan tiedot vapaaehtoisesti:

NACE-luokka

Kuvaus

Pääluokka I

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

Kolminumerotasot 55.3, 55.4 ja 55.5

”Ravintolat”, ”baarit” sekä ”henkilöstö- ja laitosruokalat, ateriapalvelu”

Kolminumerotasot 92.3–92.7

”Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta” lukuun ottamatta ”elokuva- ja videotoimintaa” sekä ”radio- ja televisiotoimintaa”

Kaksinumerotaso 93

Muu palvelutoiminta

Kolminumerotasot 67.12, 67.13 ja 67.2

Rahoitusta palveleva toiminta, lukuun ottamatta ”rahoitusmarkkinoiden hallinnollisia tukipalveluja”

b)   Yrityksen koko: yritykset, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä, alle 10 henkilöä työllistävät yritykset otetaan mukaan vapaaehtoisesti

c)   Maantieteellinen soveltamisala: yritykset, jotka ovat sijoittuneet mihin tahansa jäsenvaltion alueella

3.   VIITEKAUDET

Viitekausi on vuosi 2006 niiden ominaisuustietojen osalta, jotka viittaavat edeltävään kalenterivuoteen. Muille ominaisuustiedoille viitekautena on tammikuu 2007.

4.   JAOTTELUT

Tämän liitteen 1 kohdan b alakohdassa esitetyt aiheet ja niiden ominaisuustiedot toimitetaan erikseen seuraavaa jaottelua käyttäen:

a)   Jaottelu taloudellisen toimialan mukaan: seuraavien NACE Rev. 1.1:n aggregaattien mukaan:

NACEn aggregaatti

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

F

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

(Vapaaehtoinen) 22

 

(Vapaaehtoinen) 40 + 41

 

(Vapaaehtoinen) 55.3 + 55.4 + 55.5

 

(Vapaaehtoinen) 67.12 + 67.13 + 67.2

 

(Vapaaehtoinen) 92.3–92.7

 

(Vapaaehtoinen) 93

b)   Jaottelu kokoluokan mukaan: tieto jaotellaan seuraavasti työntekijöiden määrän kokoluokkien mukaan:

Kokoluokka

 

(Vapaaehtoinen) alle 10 työntekijää

 

(Vapaaehtoinen) alle 5 työntekijää

 

(Vapaaehtoinen) 5–9 työntekijää

 

Vähintään 10 työntekijää

 

10–49 työntekijää

 

50–249 työntekijää

 

Vähintään 250 työntekijää

c)   Maantieteellinen jaottelu: tieto jaotellaan seuraavien alueellisten ryhmien mukaan:

Alueellinen ryhmä

 

Tavoite 1 -alueet (siirtymävaiheessa olevat tai järjestelmästä poistumassa olevat alueet mukaan luettuina)

 

Muut kuin tavoite 1 -alueet

5.   JAKSO

Tiedot toimitetaan kerran vuodesta 2007.

6.   MÄÄRÄAJAT

a)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa tarkoitetut aggregaattitiedot, jotka on tarvittaessa merkitty luottamuksellisiksi tai epäluotettaviksi, toimitetaan Eurostatille ennen 5 päivää lokakuuta 2007. Tiedot tulee viimeistellä, validoida ja hyväksyä kyseiseen päivämäärään mennessä. Tiedot lähetetään taulukoidussa ja tietokoneella luettavassa muodossa Eurostatin ohjeiden mukaisesti.

b)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa tarkoitetut metatiedot toimitetaan Eurostatille ennen 31 päivää toukokuuta 2007. Metatiedot toimitetaan Eurostatin raportointimallin muodossa.

c)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tietojen laatua koskeva kertomus toimitetaan Eurostatille ennen 5 päivää marraskuuta 2007. Laatua koskeva kertomus toimitetaan Eurostatin raportointimallin muodossa.


LIITE II

Moduuli 2:   Yksityishenkilöt, kotitaloudet ja tietoyhteiskunta

1.   AIHEET JA NIIDEN OMINAISUUSTIEDOT

a)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 liitteessä II olevasta luettelosta valitut aiheet viitevuodelle 2007 ovat seuraavat:

Yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet sekä käyttö

Yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien Internetin käyttö eri tarkoituksiin

Tietoturvallisuus

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan sekä Internetin käytön esteet

b)   Seuraavat ominaisuustiedot on kerättävä:

Yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet sekä käyttö

Kaikista kotitalouksista kerättävät ominaisuustiedot:

Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden käyttömahdollisuudet kotona: tietokone

Internetin käyttömahdollisuus kotona riippumatta siitä, käytetäänkö sitä

Niistä kotitalouksista, joilla on Internetin käyttömahdollisuus kotona, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käytön mahdollistava laite kotona: pöytätietokone

Internetin käytön mahdollistava laite kotona: kannettava tietokone

Internetin käytön mahdollistava laite kotona: televisio, jossa on erityinen Internet-laite

Internetin käytön mahdollistava laite kotona: pelikonsoli

Internetin käytön mahdollistava laite kotona: muut keinot (vapaaehtoinen: ilmoitetaan erikseen Internet-yhteyden mahdollistava matkapuhelin tai käsitietokone)

Yhteystyyppi, jota käytetään Internetiä kotoa käytettäessä: modeemi tai ISDN

Yhteystyyppi, jota käytetään Internetiä kotoa käytettäessä: DSL (esim. ADSL, SHDSL jne.)

Yhteystyyppi, jota käytetään Internetiä kotoa käytettäessä: muu laajakaistayhteys (esimerkiksi kaapeli, UMTS jne.)

Yhteystyyppi, jota käytetään Internetiä kotoa käytettäessä: kapeakaistayhteys matkapuhelimella (GPRS jne.)

Kaikista yksityishenkilöistä kerättävät ominaisuustiedot:

Milloin viimeksi käyttänyt tietokonetta (viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana; yli kolme kuukautta, mutta alle vuosi sitten; yli vuosi sitten; ei ole koskaan käyttänyt tietokonetta)

Matkapuhelimen käyttö

Kaikista yksityishenkilöistä (eläkeläisiä lukuun ottamatta) kerättävät ominaisuustiedot:

Itsearviointi tietokoneen käyttötaitojen riittävyydestä, jos henkilöllä oli tarve etsiä työtä tai vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana (kyllä, ei, ei sovellu)

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet tietokonetta viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana, kerättävät ominaisuustiedot:

Tietokoneen käytön tiheys (joka päivä tai melkein joka päivä; vähintään kerran viikossa (mutta ei joka päivä); vähintään kerran kuukaudessa (mutta ei joka viikko); harvemmin kuin kerran kuukaudessa)

Tietokoneen käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: kotona

Tietokoneen käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: tavanomaisella työpaikalla (muualla kuin kotona)

Tietokoneen käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: opiskelupaikassa

Tietokoneen käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: toisen henkilön kotona

Tietokoneen käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: muualla

Yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien Internetin käyttö eri tarkoituksiin

Kaikista yksityishenkilöistä kerättävät ominaisuustiedot:

Milloin viimeksi käyttänyt Internetiä (viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana; yli kolme kuukautta, mutta alle vuosi sitten; yli vuosi sitten; ei koskaan käyttänyt Internetiä)

Internetiä jo käyttäneistä yksityishenkilöistä kerättävät ominaisuustiedot:

Milloin viimeksi käyttänyt Internetin kaupallisia palveluja yksityistarkoitukseen (viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana; yli kolme kuukautta, mutta alle vuosi sitten; yli vuosi sitten; ei ole koskaan ostanut tai tilannut)

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet Internetiä viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käytön tiheys viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana (joka päivä tai melkein joka päivä; vähintään kerran viikossa (mutta ei joka päivä); vähintään kerran kuukaudessa (mutta ei joka viikko); harvemmin kuin kerran kuukaudessa)

Internetin käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: kotona

Internetin käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: työpaikalla (muualla kuin kotona)

Internetin käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: opiskelupaikassa

Internetin käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: toisen henkilön kotona

Internetin käyttöpaikka viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana: muualla (vapaaehtoinen: ilmoitetaan erikseen julkinen kirjasto, postitoimisto, julkinen toimisto, kaupungintalo tai valtion virasto, yhteisön tai vapaaehtoisjärjestön organisaatio, Internet-kahvila, hotspot)

Mobiililaitteiden käyttö Internet-yhteyttä varten: matkapuhelimella GPRS-yhteyttä käyttäen

Mobiililaitteiden käyttö Internet-yhteyttä varten: matkapuhelimella UMTS-yhteyttä käyttäen (3G)

Mobiililaitteiden käyttö Internet-yhteyttä varten: käsitietokone (kämmenmikro, PDA)

Mobiililaitteiden käyttö Internet-yhteyttä varten: kannettava tietokone (sylimikro) langattoman yhteyden kautta muualla kuin kotona tai työpaikalla

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin sähköpostin lähettämiseksi ja/tai vastaanottamiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin Internet-puhelun soittamiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin muihin kommunikointitarkoituksiin (keskustelupalstojen, messengerin jne. käyttö)

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tavaroita ja palveluita koskevan tiedon hakemiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin matkailu- ja majoituspalveluiden käyttämiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin Internet-radion kuuntelemiseksi tai Internet-television katselemiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin pelien pelaamiseksi tai pelien, kuvien, elokuvien tai musiikin lataamiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tietokoneohjelmien lataamiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkossa ilmestyvien sanoma- tai uutislehtien lukemiseksi tai lataamiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin työpaikan etsimiseksi tai työpaikkahakemuksen lähettämiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin terveystiedon hakemiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin muiden tietojen hakemiseksi tai muita verkkopalveluja varten

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin Internet-pankin käyttämiseksi

(Vapaaehtoinen) Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana tavaroiden tai palvelujen myymiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tietojen saamiseksi viranomaisten Internet-sivustoilta

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin lomakkeiden lataamiseksi viranomaisten Internet-sivustoilta

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin täytettyjen lomakkeiden palauttamiseksi viranomaisille

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin opetusta, koulutusta tai kurssitarjouksia koskevan tiedon etsimiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkkokurssia varten (mistä tahansa aiheesta)

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tiedon hankkimiseksi opiskelua varten

Kurssille (mikä tahansa kurssi, ei pelkästään tietokone- tai Internet-koulutus, koulut ja yliopistot mukaan luettuina) osallistuminen viimeksi kuluneen 3 kuukauden aikana

Kiinnostus saada enemmän hyötyä Internetin käytöstä

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet Internetiä yksityistarkoituksiin verkossa ilmestyvien sanoma- tai uutislehtien lukemiseksi tai lataamiseksi viimeksi kuluneen 3 kuukauden aikana, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkossa ilmestyvien, henkilön tilaamien ja säännöllisesti ilmestyvien sanoma- tai uutislehtien lukemiseksi tai lataamiseksi

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet Internetiä viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana ja jotka ovat osallistuneen kurssille viimeksi kuluneen 3 kuukauden aikana, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana tutkimustyön tekemiseksi kurssin tai opiskelun osana

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana kurssiin liittyvien viestien vaihtamiseksi muiden opiskelijoiden kanssa

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana verkossa tarjotun opiskelumateriaalin lataamiseksi

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana kurssikirjan tai -artikkelin saatavuuden tarkistamiseksi kirjastossa

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet Internetiä verkkokauppaan viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden aikana, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käyttö elintarvikkeiden tilaamiseksi

Internetin käyttö taloustarvikkeiden tilaamiseksi

Internetin käyttö elokuvien tai musiikin tilaamiseksi (ilmoitettava erikseen, toimitetaanko verkossa)

Internetin käyttö kirjojen, lehtien, sanomalehtien tai sähköisen oppimateriaalin tilaamiseksi (ilmoitettava erikseen, toimitetaanko verkossa)

Internetin käyttö vaatteiden tai urheilutarvikkeiden tilaamiseksi

Internetin käyttö tietokoneohjelmien tai päivitysten tilaamiseksi (ilmoitettava erikseen, toimitetaanko verkossa)

Internetin käyttö tietoteknisten laitteistojen tilaamiseksi

Internetin käyttö sähkölaitteiden tilaamiseksi

Internetin käyttö osakkeiden ostomääräystä, rahoituspalveluja tai vakuutusta varten

Internetin käyttö matka- tai lomamajoituksen tilaamiseksi

Internetin käyttö tapahtumien pääsylippujen tilaamiseksi

Internetin käyttö arpajaisiin tai vedonlyöntiin osallistumiseksi

Internetin käyttö muiden tavaroiden tai palvelujen tilaamiseksi

Tietoturvallisuus

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet Internetiä viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana, kerättävät ominaisuustiedot:

Tietokoneviruksen esiintyminen, jonka seurauksena häviää tietoa tai kuluu aikaa, Internetin käytön vuoksi viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden aikana

Miten usein henkilö tekee varmuuskopioita tai varmistustiedostoja (asiakirjoja, kuvia jne.) tietokoneelta esimerkiksi levykkeelle, CD-levylle tai Internet-palvelimella olevalle levytilalle (aina tai melkein aina; joskus; ei koskaan tai melkein ei koskaan; henkilö ei säilytä tiedostoja tietokoneella)

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen

Tietokonetta edes joskus käyttäneistä yksityishenkilöistä kerättävät ominaisuustiedot:

Viimeisin vähintään kolmen tunnin mittainen mitä tahansa tietokoneen käyttöä koskeva kurssi (viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana; yli kolme kuukautta, mutta alle vuosi sitten; yli vuosi, mutta alle kolme vuotta sitten; yli kolme vuotta sitten; ei ole koskaan ollut kurssilla)

Tietotekninen osaaminen: tiedoston tai kansion kopioimiseksi tai siirtämiseksi

Tietotekninen osaaminen: kopioimiseen ja liittämiseen tarkoitettujen työkalujen käyttäminen tiedon kopioimiseksi tai siirtämiseksi asiakirjan sisällä

Tietotekninen osaaminen aritmeettisten peruskaavojen käyttämiseksi laskutaulukossa

Tietotekninen osaaminen tiedostojen pakkaamiseksi (tai ZIP-pakkaamiseksi)

Tietotekninen osaaminen uusien laitteiden, kuten kirjoittimen tai modeemin, kytkemiseksi ja asentamiseksi

Tietotekninen osaaminen tietokoneohjelman kirjoittamiseksi erityistä ohjelmointikieltä käyttäen

Tietotekninen osaaminen tietokoneiden kytkemiseksi lähiverkkoon

Tietotekninen osaaminen tietokoneiden ongelmien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi (esimerkiksi tietokone toimii hitaasti)

Internetiä edes joskus käyttäneistä yksityishenkilöistä kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin käyttötaidot hakukoneen käyttämiseksi tiedonhaussa

Internetin käyttötaidot sellaisen sähköpostin lähettämiseksi, jossa on liitetiedostoja

Internetin käyttötaidot viestien lähettämiseksi verkkojutteluun, keskusteluryhmiin tai verkkokeskustelupalstalle

Internetin käyttötaidot Internet-puhelujen soittamiseksi

Internetin käyttötaidot: vertaisverkon käyttö elokuvien, musiikin jne. vaihtamiseksi

Internetin käyttötaidot Internet-sivuston luomiseksi

Internetin käyttötaidot ohjelmistojen löytämiseksi, lataamiseksi ja asentamiseksi

Internetin käyttötaidot virusten, urkintaohjelmien ja mainosohjelmien tietokoneelta torjumiseksi

Niistä yksityishenkilöistä, jotka osaavat käyttää tietokonetta tai Internetiä yhdellä tai useammalla tavalla, kerättävät ominaisuustiedot:

Tietoteknisten taitojen hankkimiskeinot: virallinen koulutuslaitos

Tietoteknisten taitojen hankkimiskeinot: aikuiskoulutuskeskuksen kurssit (ei työnantajan aloitteesta)

Tietoteknisten taitojen hankkimiskeinot: ammatillisen täydennyskoulutuksen kurssit (työnantajan pyynnöstä)

Tietoteknisten taitojen hankkimiskeinot: itseopiskelu kirjoja, cd-romeja jne. käyttäen

Tietoteknisten taitojen hankkimiskeinot: itseopiskelu tekemällä oppien -menetelmällä

Tietoteknisten taitojen hankkimiskeinot: epämuodollinen tuki työtovereilta, sukulaisilta ja ystäviltä

Tietoteknisten taitojen hankkimiskeinot: muu

Tieto- ja viestintätekniikan sekä Internetin käytön esteet

Niistä kotitalouksista, joilla on Internetin käyttömahdollisuus kotona ilman laajakaistayhteyttä, kerättävät ominaisuustiedot:

Laajakaistan kautta tapahtuvan Internetin kotikäytön esteet: liian kallis

Laajakaistan kautta tapahtuvan Internetin kotikäytön esteet: ei tarvetta

Laajakaistan kautta tapahtuvan Internetin kotikäytön esteet: ei saatavilla henkilön kotipaikalla

Laajakaistan kautta tapahtuvan Internetin kotikäytön esteet: laajakaistan käyttömahdollisuus muualla (esimerkiksi töissä)

Laajakaistan kautta tapahtuvan Internetin kotikäytön esteet: muu kuin jokin edellä mainituista

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet Internetiä viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana ja jotka ovat kiinnostuneita saamaan enemmän hyötyä Internetin käytöstä, kerättävät ominaisuustiedot:

Internetin tehokkaamman käytön esteet: vieraiden kielten taidot ovat puutteelliset

Internetin tehokkaamman käytön esteet: ajan puute

Internetin tehokkaamman käytön esteet: yhteys on liian hidas

Internetin tehokkaamman käytön esteet: yhteyteen tai ladatun aineiston määrään perustuvat lisäkustannukset

Internetin tehokkaamman käytön esteet: online-sisällön kustannukset

Internetin tehokkaamman käytön esteet: sisältö (se ei ole riittävän kiinnostavaa, jotta Internetiä käytettäisiin tehokkaammin)

Internetin tehokkaamman käytön esteet: taitojen tai tietämyksen puute (esimerkiksi sivustot eivät ole käyttäjäystävällisiä tai ne ovat liian monimutkaisia)

Internetin tehokkaamman käytön esteet: huoli yksityisyydestä tai turvallisuudesta

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat edes joskus käyttäneet tietokonetta, mutta jotka eivät ole käyneet mitään (vähintään kolmen tunnin mittaista) tietokoneen käyttöä koskevaa kurssia viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana, kerättävät ominaisuustiedot:

Esteet tietokoneen käyttökurssin käymiselle: ei ole tarvetta, koska tietokonetaidot ovat riittävät

Esteet tietokoneen käyttökurssin käymiselle: ei ole tarvetta, koska henkilö käyttää tietokoneita vain harvoin

Niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat edes joskus käyttäneet tietokonetta, mutta jotka eivät ole käyneet mitään (vähintään kolmen tunnin mittaista) tietokoneen käyttöä koskevaa kurssia viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana, mutta jotka mahdollisesti haluaisivat käydä kurssin, kerättävät ominaisuustiedot:

Esteet tietokoneen käyttökurssin käymiselle: ajan puute

Esteet tietokoneen käyttökurssin käymiselle: kurssimaksut

Esteet tietokoneen käyttökurssin käymiselle: sopivia kursseja ei ole tarjolla

Esteet tietokoneen käyttökurssin käymiselle: kurssit ovat liian vaikeita

2.   KATTAVUUS

a)   Tämän liitteen 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen kotitalouksiin liittyvien ominaisuustietojen tilastoyksiköinä ovat ne kotitaloudet, joissa on vähintään yksi 16–74-vuotias jäsen.

b)   Tämän liitteen 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen yksityishenkilöihin liittyvien ominaisuustietojen tilastoyksiköinä ovat 16–74-vuotiaat yksityishenkilöt.

c)   Maantieteellinen soveltamisala kattaa kaikki kotitaloudet ja/tai yksityishenkilöt, jotka asuvat missä tahansa jäsenvaltion alueella.

3.   VIITEKAUSI

Kerättävien tilastojen viitekausi on vuoden 2007 ensimmäinen neljännes.

4.   JAOTTELUT

a)   Tämän liitteen 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen kotitalouksiin liittyvien aiheiden ja niiden ominaisuustietojen osalta kerätään seuraavat taustatiedot:

Maantieteellinen sijainti: Tavoite 1 -alueet (siirtymävaiheessa olevat tai järjestelmästä poistumassa olevat alueet mukaan luettuina); asuminen muilla alueilla

Kaupungistumisen aste: asuminen alueilla, joiden asukastiheys on korkea; asuminen alueilla, joiden asukastiheys on keskitasoa; asuminen alueilla, joiden asukastiheys on vähäinen

Kotitalouden tyyppi: kotitalouden jäsenten lukumäärä (kerätään erikseen: alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärä)

(Vapaaehtoinen) Kotitalouden nettokuukausitulot (kerätään määränä tai kvartiileja käyttäen)

b)   Tämän liitteen 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen yksityishenkilöihin liittyvien aiheiden ja niiden ominaisuustietojen osalta kerätään seuraavat taustatiedot:

Maantieteellinen sijainti: Tavoite 1 -alueet (siirtymävaiheessa olevat tai järjestelmästä poistumassa olevat alueet mukaan luettuina); asuminen muilla alueilla

Kaupungistumisen aste: asuminen alueilla, joiden asukastiheys on korkea; asuminen alueilla, joiden asukastiheys on keskitasoa; asuminen alueilla, joiden asukastiheys on vähäinen

Sukupuoli: mies, nainen

Ikäryhmä: alle 16 (vapaaehtoinen); 16–24; 25–34; 35–44; 45–54; 55–64; 65–74; yli 74 (vapaaehtoinen)

Korkein suoritettu koulutustaso kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 97) mukaan: alhainen (ISCED 0, 1 tai 2); keskitaso (ISCED 3 tai 4); korkea (ISCED 5 tai 6)

Työllistymistilanne: työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, avustavat perheenjäsenet mukaan luettuina; työtön; työvoimaan kuulumattomat opiskelijat; muut työvoimaan kuulumattomat

Kansainvälisen ammattiluokituksen (ISCO-88(COM)) mukainen ammatti: ruumiillisen työn tekijät, muun kuin ruumiillisen työn tekijät, tieto- ja viestintätekniikan alan työntekijät, muun kuin tieto- ja viestintätekniikan alan työntekijät

5.   JAKSO

Tiedot toimitetaan kerran vuodesta 2007.

6.   TULOSTEN TOIMITTAMISEN MÄÄRÄAIKA

a)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa tarkoitetut aggregaattitiedot, jotka on tarvittaessa merkitty luottamuksellisiksi tai epäluotettaviksi, toimitetaan Eurostatille ennen 5 päivää lokakuuta 2007. Tiedot tulee viimeistellä, validoida ja hyväksyä kyseiseen päivämäärään mennessä. Tiedot lähetetään taulukoidussa ja tietokoneella luettavassa muodossa Eurostatin ohjeiden mukaisesti.

b)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa tarkoitetut metatiedot toimitetaan Eurostatille ennen 31 päivää toukokuuta 2007. Metatiedot toimitetaan Eurostatin raportointimallin muodossa.

c)   Asetuksen (EY) N:o 808/2004 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tietojen laatua koskeva kertomus toimitetaan Eurostatille ennen 5 päivää marraskuuta 2007. Laatua koskeva kertomus toimitetaan Eurostatin raportointimallin muodossa.


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1032/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (1) (yhteentoimivuusasetus) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (puiteasetus) (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmaliikenteen hallinta edellyttää turvallisia ja tehokkaita mekanismeja lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaa lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtoa varten. Tällaisten mekanismien käyttöönotto eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkossa edellyttää lentotietojen automaattista vaihtoa lentotietojärjestelmien välillä. Selvitettäessä yhteisön tämänhetkistä tilannetta on käynyt ilmi, että joissakin jäsenvaltioissa näiden mekanismien osalta ei ole vielä saavutettu hyväksyttävää tasoa ja parannukset ovat välttämättömiä. Tämän vuoksi on tarpeellista säätää yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimuksista sekä palvelujen laatua koskevista vaatimuksista lentotietojen käsittelyjärjestelmien tiedonvaihdon toimintoja varten.

(2)

Euroopan lennonvarmistusjärjestö (Eurocontrol) on valtuutettu asetuksen (EY) N:o 549/2004 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatimaan vaatimuksia lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettuja lentotietojen vaihdon automaattisia järjestelmiä varten. Tämä asetus perustuu kyseisen valtuutuksen johdosta 31 päivänä maaliskuuta 2005 julkistettuun toimeksiantokertomukseen.

(3)

On-line -tiedonsiirtoa koskeva Eurocontrol-standardi liitettiin Eurocontrol-standardien hyväksymisestä sekä Eurocontrol-standardien hyväksymisestä annetun neuvoston direktiivin 93/65/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 97/15/EY muuttamisesta 6 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 2082/2000 (3), jolloin standardi tehtiin yhteisössä pakolliseksi uusien lentotietojen käsittelyjärjestelmien hankintojen yhteydessä. Koska asetus (EY) N:o 2082/2000 kumottiin 20 päivästä lokakuuta 2005, yhteisön lainsäädäntö on tarpeen saattaa ajan tasalle, jotta varmistettaisiin asiaa koskevien säännösten yhdenmukaisuus.

(4)

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa asetuksen (EY) N:o 549/2004 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilasoperaatioihin tai -koulutukseen.

(5)

Jäsenvaltiot sitoutuivat yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä antamassaan lausumassa (4) toimimaan yhteistyössä keskenään kansalliset sotilaalliset tarpeet huomioon ottaen, jotta kaikki ilmatilan käyttäjät soveltaisivat ilmatilan joustavan käytön käsitettä täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Ilmatilan joustavan käytön käsitteen soveltaminen, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan 22 kohdassa, edellyttää järjestelmien perustamista ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välistä oikea-aikaista lentotietojen vaihtoa varten.

(7)

Lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen ja alustavaan koordinointiin liittyvät automaattiset menettelyt olisi suoritettava aluelennonjohtokeskuksissa, jotta sekä siirtävän että vastaanottavan yksikön saamat lentotiedot olisivat yhdenmukaisia ja jotta tuettaisiin lentojen suunnitellusti tapahtuvan siirtämisen koordinointia. Ne kuuluivat asetuksessa (EY) N:o 2082/2000 vahvistettuihin standardeihin, ja niitä pitäisi sen vuoksi soveltaa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(8)

Alustavan koordinointimenettelyn aikana välitetyt lentotiedot olisi pidettävä ajan tasalla. Automaattiset menettelyt olisi tämän vuoksi toteutettava vaiheittaisesti, jotta sellaisten lentojen osalta, joille aiemmin on tehty alustava koordinointi, voitaisiin tehdä lentotietojen korjaaminen tai koordinoinnin kumoaminen, kun hyväksyvä yksikkö ei enää ole tekemisissä lennon kanssa.

(9)

Aluelennonjohtokeskusten lisäksi myös muut lennonjohtoyksiköt voisivat hyötyä lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen, lentojen alustavan koordinoinnin, koordinoinnin uudelleenjärjestämisen ja koordinoinnin kumoamisen automaattisista menettelyistä. Jos ne päättävät ottaa käyttöön nämä menettelyt, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, jäljempänä ’EATMN’, yhteentoimivuus edellyttää, että ne soveltavat samoja vaatimuksia kuin aluelennonjohtokeskukset.

(10)

Lentotietojen oikea-aikaisen vaihdon ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välillä olisi perustuttava automaattisten menettelyiden vaiheittaiseen käyttöön. Ensimmäisen vaiheen tulisi muodostua peruslentotietojen välittämisestä kyseisten ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välillä, ja tämän jälkeen nämä tiedot pitäisi tarvittaessa voida saattaa ajan tasalle.

(11)

Lisäksi on määritelty muita automaattisia menettelyjä, joilla voitaisiin entisestään tehostaa lennonjohtoyksiköiden keskinäistä tai ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välistä koordinointia. Jos nämä yksiköt päättävät ottaa käyttöön näitä muita automaattisia menettelyjä, EATMN:n yhteentoimivuus edellyttää, että ne soveltavat näihin menettelyihin yhdenmukaistettuja vaatimuksia.

(12)

Tämän asetuksen täytäntöönpanon pitäisi mahdollistaa sellaisten lisätoimenpiteiden toteuttaminen, joilla voidaan saavuttaa aiempaa parempi yhteentoimivuus.

(13)

Vallitsevan turvallisuustason säilyttämiseksi ja parantamiseksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että ne osapuolet, joita asia koskee, toteuttavat turvallisuusarvioinnin, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen. Näiden menettelyjen yhdenmukainen soveltaminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin järjestelmiin edellyttää, että kaikkia pakollisia yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimuksia sekä palvelun laatua koskevia vaatimuksia varten on määriteltävä erityiset turvallisuusvaatimukset.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 552/2004 3 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on kuvattava erityisiä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, joita on käytettävä arvioitaessa rakenneosien vaatimustenmukaisuutta tai käyttöön soveltuvuutta sekä järjestelmien tarkastamista.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 552/2004 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti siirtymäjärjestelyjen soveltamisen määräajat voidaan määritellä soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä.

(16)

Valmistajille ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille olisi annettava riittävästi aikaa uusien teknisten vaatimusten mukaisten rakenneosien ja järjestelmien kehittämiseen.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklalla perustetun yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään lentotietojen automaattisen vaihdon vaatimuksista lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaa lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista varten.

2.   Tätä asetusta sovelletaan

a)

lentotietojen käsittelyjärjestelmiin, joita käyttävät yleiselle ilmaliikenteelle palveluja tarjoavat lennonjohtoyksiköt;

b)

lentotietojen vaihdon järjestelmiin, jotka tukevat ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välisiä koordinointimenettelyjä.

3.   Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta lentotietojen vaihtoon sellaisten lennonjohtoyksiköiden välillä, jotka käyttävät 2 kohdassa määriteltyjä lentotietojen käsittelyjärjestelmiä, joiden osalta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lentotietoja synkronoidaan tavanomaisen järjestelmän avulla.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 549/2004 vahvistettuja määritelmiä.

2.   Niiden määritelmien lisäksi, joihin 1 kohdassa viitataan, tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’ilmoittamisella’ menettelyä, jonka aikana siirtävä yksikkö lähettää tietoa vastaanottavan yksikön järjestelmän päivittämiseksi koordinointivaiheen valmistelussa;

2)

’koordinoinnilla’ lennonjohtoyksiköiden välistä, lentoturvallisuuden takaamiseksi suoritettua lentojen koordinointia, joka tehdään lentojen siirtyessä suunnitellusti yksiköiden alueiden välisen rajan yli;

3)

’lennonjohtoyksiköllä’, jäljempänä ’ATC-yksikkö’, tapauksesta riippuen aluelennonjohtokeskusta, lähestymislennonjohtoyksikköä tai lähilennonjohtoa;

4)

’siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamisella’ päätöksentekoon ja toimintatavasta sopimiseen valtuutettujen siviili- ja sotilasalan osapuolten toimien yhteensovittamista;

5)

’lentotietojen käsittelyjärjestelmällä’ ilmaliikennepalvelujärjestelmän sitä osaa, jossa lentotietoja ja niihin liittyviä viestejä vastaanotetaan, käsitellään automaattisesti ja jaetaan lennonjohtoyksiköiden työpisteisiin;

6)

’ilmaliikennepalveluyksiköllä’, jäljempänä ’ATS-yksikkö’, siviili- tai sotilasyksikköä, joka vastaa ilmaliikennepalvelujen tarjoamisesta;

7)

’sotilaslennonjohtoyksiköllä’ kaikkia paikallaan pysyviä tai liikkuvia sotilaallisia yksiköitä, jotka hoitavat sotilasilmailuliikennettä ja/tai muuta toimintaa, joka sen erityisluonteen vuoksi edellyttää ilmatilan varaamista tai sen rajoitusta;

8)

’siirtävällä yksiköllä’ lennonjohtoyksikköä, joka on siirtomenettelyä noudattaen siirtämässä vastuuta lennonjohtopalvelujen tarjoamisesta ilma-alukselle sen lentoreitin varrella seuraavana olevalle ATC-yksikölle;

9)

’vastaanottavalla yksiköllä’ tietoja vastaanottavaa lennonjohtoyksikköä;

10)

’rajalla’ horisontaalista tai vertikaalista tasoa, joka määrää ilmatilan, jossa ilmaliikennepalvelut ovat tietyn ATC-yksikön vastuulla;

11)

’aluelennonjohtokeskuksella’, jäljempänä ’ACC’, yksikköä, joka on perustettu tarjoamaan lennonjohtopalvelua johdetuille lennoille sen vastuulla olevilla lennonjohtoalueilla;

12)

’työpisteellä’ kalustusta ja teknistä laitteistoa, joilla ilmaliikennepalveluhenkilöstöön kuuluva työntekijä suorittaa henkilöstön työhön liittyvää tehtävää;

13)

’lentosuunnitelmalla’ ilma-aluksen aiottua lentoa tai lennon osaa koskevaa, ilmaliikennepalveluyksiköille toimitettavaa määrämuotoista tietoa;

14)

’varoituksella’ työpisteessä näkyvää viestiä silloin, kun automaattinen koordinointimenettely on epäonnistunut;

15)

’arviotiedoilla’ koordinointipistettä, ilma-aluksen arvioitua aikaa ja sen ennakoitua lentopintaa koordinointipisteessä;

16)

’toisiotutkalla’, jäljempänä ’SSR’, valvontatutkajärjestelmää, jossa käytetään lähettimiä tai vastaanottimia sekä transpondereita;

17)

’yhteistoimintasopimuksella’ kahden lähekkäisen ATC-yksikön välistä sopimusta, jossa määritellään, miten niiden lennonjohtovelvollisuudet sovitetaan yhteen;

18)

’lennonjohtovastuun siirtokohdalla’ ilma-aluksen lentoradan varrella olevaa kohtaa, jossa vastuu ilmaliikennepalvelujen tarjoamisesta ilma-alukselle siirtyy yhdeltä ATC-yksiköltä seuraavalle;

19)

’koordinointitiedoilla’ operatiivisen henkilöstön kannalta tärkeitä, lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamiseen liittyviä tietoja;

20)

’siirtolentopinnalla’ lentopintaa, joka sovitaan koordinoinnin aikana, kun kone on vaakalennossa, tai selvityskorkeutta, jonne se on menossa noustessaan tai laskeutuessaan koordinointipisteessä;

21)

’hyväksyvällä yksiköllä’ ilma-aluksen lennonjohtovastuun seuraavaksi vastaanottavaa yksikköä;

22)

’koordinointipisteellä’, jäljempänä ’COP’, kohtaa, joka on ATC-yksiköiden käyttämällä rajalla tai sen lähellä ja johon viitataan koordinointimenettelyjen yhteydessä;

23)

’ilmoituksen vastaanottaneella yksiköllä’ ATC-yksikköä, joka on vastaanottanut ilmoituksen tiedot;

24)

’korreloinnilla’ menettelyä, jossa yhdistetään lennon lentosuunnitelmatiedot ja sen tutkajälki;

25)

’luovutuksella’ tilannetta, jossa ilma-alusta siirtävä lennonjohtaja antaa hyväksyvän yksikön lennonjohtajalle luvan antaa lennonjohto-ohjeita ilma-alukselle ennen kuin se ylittää lennonjohtovastuun siirtokohdan;

26)

’käytettävyydellä’ sitä todennäköisyyttä, jolla tietty järjestelmä tai sen osa on toiminnassa ja käytettävissä tarvittaessa;

27)

’luotettavuudella’ todennäköisyyttä, jolla maassa oleva laitteisto toimii sallittujen poikkeamien rajoissa.

3 artikla

Yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset

1.   Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät, joita käytetään ACC:issä, ovat liitteessä I olevassa A ja B osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaiset.

2.   Niiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka ovat yhteistoimintasopimuksessaan määritelleet käyttävänsä lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen, lentojen alustavan koordinoinnin, koordinoinnin uudelleenjärjestämisen, koordinoinnin kumoamisen, peruslentotietojen käsittelyn tai peruslentotietojen muutosten käsittelyn menettelyjä ACC:iden lisäksi myös muissa ATC-yksiköissä, on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä I olevassa A ja B osassa määriteltyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaiset.

3.   Niiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka ovat yhteistoimintasopimuksessaan määritelleet käyttävänsä ennen lähtöä suoritettavan lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen ja lentojen koordinoinnin, taajuudenvaihdon tai manuaalisen yhteyden vahvistamisen menettelyjä, on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä I olevassa A ja C osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaisia.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat peruslentotietojen käsittelyn ja peruslentotietojen muutosten käsittelyn osalta liitteessä I olevassa A ja B osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaisia.

5.   Kun ilmaliikennepalveluyksiköt ja sotilaslennonjohtoyksiköt ovat ottaneet käyttöön 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen järjestelmiensä välille menettelyt, jotka koskevat ylitysaikomuksen ilmoittamista, ylitysluvan pyytämistä, ylitystä koskevaa vastaesitystä tai ylitysluvan peruuttamista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä järjestelmät ovat liitteessä I olevassa A ja C osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaiset.

4 artikla

Palvelun laatua koskevat vaatimukset

1.   Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä II säädettyjen palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaiset.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä II säädettyjen palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaiset.

5 artikla

Asiaan liittyvät menettelyt

1.   Sellaisen lennon osalta, jolle on suoritettu alustava koordinointi, sovitut lennon siirto-olosuhteet ovat molempia ATC-yksiköitä operatiivisesti sitovia, jollei koordinointia kumota tai järjestetä uudelleen.

2.   Sellaisen lennon osalta, jonka koordinointi on järjestetty uudelleen, sovitut lennon siirto-olosuhteet ovat molempia ATC-yksiköitä operatiivisesti sitovia, jollei koordinointia kumota tai ehtoja tarkisteta.

3.   Jos koordinoinnin uudelleenjärjestämistä tai kumoamista ei kyetä vahvistetusti saattamaan päätökseen tavalla, joka on voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukainen, siirtävän yksikön on aloitettava suullinen koordinointi.

6 artikla

Turvallisuusvaatimukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lentotietojen vaihdon nykyisiä automaattisia järjestelmiä koskevia muutoksia tai uusien järjestelmien käyttöönottoa edeltää niiden osapuolten, joita asia koskee, toteuttama turvallisuusarviointi, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen.

Tätä turvallisuusarviointia tehtäessä on otettava huomioon vähintään liitteessä III määritellyt turvallisuusvaatimukset.

7 artikla

Rakenneosien vaatimustenmukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a ja b kohdassa tarkoitettujen järjestelmien rakenneosien valmistajien on ennen asetuksen (EY) N:o 552/2004 5 artiklassa tarkoitetun EY-vaatimustenmukaisuus- ja käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen laatimista arvioitava kyseisten rakenneosien vaatimustenmukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus noudattaen liitteessä IV olevassa A osassa määriteltyjä vaatimuksia.

8 artikla

Järjestelmien tarkastaminen

1.   Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka voivat osoittaa täyttävänsä liitteessä V esitetyt edellytykset, on suoritettava 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastaminen liitteessä IV olevassa B osassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

2.   Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka eivät voi osoittaa täyttävänsä liitteessä V esitettyjä edellytyksiä, on teetettävä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastaminen alihankintana ilmoitetuilla laitoksilla. Tarkastaminen on suoritettava liitteessä IV olevassa C osassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastamisessa osoitetaan, että nämä järjestelmät ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukaisia.

9 artikla

Noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen noudattamisen.

10 artikla

Siirtymäjärjestelyt

1.   Asetuksen (EY) N:o 552/2004 10 artiklan 1 kohdassa säädettyjä siirtymäjärjestelyjä sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, jäljempänä ’EATMN’, järjestelmiin lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen ja lentojen alustavan koordinoinnin menettelyjen osalta tämän asetuksen voimaantulosta alkaen.

Koordinoinnin uudelleenjärjestämisen, koordinoinnin kumoamisen, peruslentotietojen käsittelyn ja peruslentotietojen muutosten käsittelyn osalta niitä sovelletaan EATMN-järjestelmiin 1 päivästä tammikuuta 2009.

2.   Asetuksen (EY) N:o 552/2004 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjä siirtymäjärjestelyjä sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin järjestelmiin 31 päivästä joulukuuta 2012.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 kaikkiin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin EATMN-järjestelmiin koordinoinnin uudelleenjärjestämisen, koordinoinnin kumoamisen, peruslentotietojen käsittelyn ja peruslentotietojen muutosten käsittelyn osalta.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2012 kaikkiin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin EATMN-järjestelmiin, jotka on kyseiseen päivämäärään mennessä otettu käyttöön.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 254, 9.10.2000, s. 1.

(4)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 9.


LIITE I

Yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset

(3 artiklassa tarkoitetut)

A OSA:   YLEISET VAATIMUKSET

1.   JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

1.1

Järjestelmästä on saatava kaikki tarvittavat tiedot, joita tarvitaan määrätyissä menettelyissä vaihdettujen järjestelmätietojen esittämiseen, käsittelyyn ja kokoamiseen.

1.2

Järjestelmän on kyettävä automaattisesti vastaanottamaan, tallentamaan, käsittelemään, poimimaan ja esittämään sekä lähettämään lentotietoja, jotka ovat merkityksellisiä ilmoittamisen, koordinoinnin ja siirtämisen sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamisen kannalta.

1.3

Järjestelmän on annettava varoitus, jos ilmenee laitteistovikoja tai -poikkeamia.

1.4

Järjestelmän on kyettävä tuottamaan järjestelmätietojen vaihtoa koskevia varoituksia asiaankuuluvissa työpisteissä.

1.5

Järjestelmän on tarjottava lennonjohtohenkilöstölle keinot muuttaa menettelyjen kannalta tärkeitä lentotietoja.

1.6

Järjestelmän on kyettävä tarjoamaan lennonjohtohenkilöstölle tietoja järjestelmätietojen vaihtoon liittyvien asiaankuuluvien menettelyjen tilasta.

2.   JÄRJESTELMÄTIETOJEN VAIHTOA KOSKEVAN TIEDON TALLENTAMINEN

2.1

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on tallennettava järjestelmätietojen vaihtoa koskevat tiedot siten, että tallennetut tiedot voidaan hakea ja saada näkyviin.

B OSA:   JÄRJESTELMÄTIETOJEN VAIHTOON LIITTYVIEN PAKOLLISTEN MENETTELYJEN VAATIMUKSET

1.   ILMOITTAMINEN

1.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

1.1.1

Ilmoittamismenettelyn tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

ilma-aluksen tunnus,

SSR-moodi ja -koodi (mikäli saatavilla),

lähtölentopaikka,

arviotiedot,

määrälentopaikka,

ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

lennon tyyppi,

laitteiden ominaisuudet ja tila.

1.1.2

Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin on sisällyttävä vähintään kyky toimia ilmatilassa, jossa käytetään pienennettyjä korkeusporrastusminimejä, jäljempänä ’RVSM’, sekä 8,33 KHz:n radiovarustus.

1.1.3

Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

1.2   Soveltamissäännöt

1.2.1

Ilmoittamismenettely on suoritettava vähintään kerran jokaisen sellaisen kelpoisuusvaatimukset täyttävän lennon osalta, jonka tarkoituksena on ylittää raja, ellei lento kuulu lentoonlähtöä edeltävän ilmoittamisen ja koordinoinnin piiriin.

1.2.2

Lentojen kelpoisuusvaatimusten on rajanylitystä koskevan lennon tietojen ilmoittamisen osalta oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

1.2.3

Jos ilmoittamismenettelyä ei voida suorittaa kahdenvälisesti sovittuun määräaikaan mennessä ennen alustavaa koordinointimenettelyä, ilmoittaminen sisällytetään alustavaan koordinointimenettelyyn.

1.2.4

Jos ilmoittamismenettely suoritetaan, sen on edellettävä alustavaa koordinointia.

1.2.5

Ilmoittamismenettely on suoritettava uudelleen aina, kun jossakin seuraavista tiedoista tapahtuu muutos ennen alustavaa koordinointimenettelyä:

COP,

oletettu SSR-koodi lennonjohtovastuun siirtokohdassa,

määrälentopaikka,

ilma-aluksen tyyppi,

laitteiden ominaisuudet ja tila.

1.2.6

Jos välitettyjen tietojen ja vastaanottavan järjestelmän vastaavien tietojen välillä havaitaan ristiriitaa tai kyseiset tiedot puuttuvat, ja tästä aiheutuisi seuraavien alustavan koordinoinnin tietojen saannin yhteydessä korjaustarvetta, ristiriita on saatettava tiedoksi asiaankuuluvassa työpisteessä asian ratkaisemista varten.

1.3   Ilmoittamismenettelyn aloittamisen ajankohtaan liittyvät vaatimukset.

1.3.1

Ilmoittamismenettely on aloitettava parametrissa mainittua minuuttimäärää ennen arvioitua aikaa COP:ssä.

1.3.2

Ilmoittamisen parametri tai parametrit on sisällytettävä ATC-yksiköiden välisiin yhteistoimintasopimuksiin.

1.3.3

Ilmoittamisen parametri tai parametrit voidaan määritellä erikseen jokaiselle koordinointipisteelle.

2.   ALUSTAVA KOORDINOINTI

2.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

2.1.1

Alustavan koordinointimenettelyn tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

ilma-aluksen tunnus,

SSR-moodi ja -koodi,

lähtölentopaikka,

arviotiedot,

määrälentopaikka,

ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

lennon tyyppi,

laitteiden ominaisuudet ja tila.

2.1.2

Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin on sisällyttävä vähintään RVSM-kyky ja 8,33 KHz:n radiovarustus.

2.1.3

Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja, jos siitä on sovittu kahdenvälisesti yhteistoimintasopimuksissa.

2.2   Soveltamissäännöt

2.2.1

Alustava koordinointimenettely on suoritettava vähintään kerran kunkin sellaisen lennon osalta, jonka tarkoituksena on ylittää raja.

2.2.2

Lentojen kelpoisuusvaatimusten on rajanylitystä koskevan alustavan koordinoinnin osalta oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

2.2.3

Jos alustavaa koordinointimenettelyä ei ole käynnistetty manuaalisesti, sen on käynnistyttävä automaattisesti:

parametrissa mainittua kahdenvälisesti sovittua aikaa ennen arvioitua aikaa koordinointipisteessä, tai

ajankohtana, jona lento on kahdenvälisesti sovitun etäisyyden päässä koordinointipisteestä,

yhteistoimintasopimuksissa sovitulla tavalla.

2.2.4

Lennon alustava koordinointimenettely suoritetaan ainoastaan kerran, ellei koordinoinnin kumoamismenettelyä käynnistetä.

2.2.5

Koordinoinnin kumoamismenettelyn jälkeen alustava koordinointimenettely voidaan aloittaa uudelleen saman yksikön kanssa.

2.2.6

Tieto alustavan koordinointimenettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle, jolloin lento katsotaan ”koordinoiduksi”.

2.2.7

Jos alustavan koordinointimenettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lennon koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

2.2.8

Alustavaa koordinointia koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

3.   KOORDINOINNIN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN

3.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

3.1.1

Koordinoinnin uudelleenjärjestämisen yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan lennon aiempaan koordinointiin.

3.1.2

Koordinoinnin uudelleenjärjestämisessä on toimitettava seuraavat lentotiedot, jos ne ovat muuttuneet:

SSR-moodi ja -koodi,

arvioitu aika ja lentokorkeus,

laitteiden ominaisuudet ja tila.

3.1.3

Jos asiasta on sovittu kahdenvälisesti, koordinoinnin uudelleenjärjestämisessä on toimitettava seuraavat tiedot, jos ne ovat muuttuneet:

koordinointipiste,

reitti.

3.2   Soveltamissäännöt

3.2.1

Koordinoinnin uudelleenjärjestäminen voi tapahtua yhden tai useamman kerran lentoa kulloinkin koordinoivan yksikön kanssa.

3.2.2

Koordinoinnin uudelleenjärjestäminen on tehtävä, kun

koordinointipisteen arvioitu ylitysaika poikkeaa aiemmin ilmoitetusta enemmän kuin kahdenvälisesti on sovittu,

siirtokorkeus/-korkeudet, SSR-koodi ja laitteiden ominaisuudet ja tila poikkeavat aiemmin ilmoitetuista.

3.2.3

Jos asiasta on sovittu kahdenvälisesti, koordinoinnin uudelleenjärjestäminen on suoritettava, jos seuraavissa tiedoissa ilmenee jonkinlaisia muutoksia:

koordinointipiste,

reitti.

3.2.4

Tieto koordinoinnin uudelleenjärjestämisen loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

3.2.5

Jos koordinoinnin uudelleenjärjestämisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lennon koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

3.2.6

Koordinoinnin uudelleenjärjestämisen on tapahduttava välittömästi asiaankuuluvien tietojen syötön tai päivityksen jälkeen.

3.2.7

On estettävä se, että koordinoinnin uudelleenjärjestäminen tehtäisiin sen jälkeen, kun lento on kahdenvälisesti sovitun ajan/välimatkan päässä yhteistoimintasopimusten mukaisesta lennonjohtovastuun siirtokohdasta.

3.2.8

Koordinoinnin uudelleenjärjestämistä koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

4.   KOORDINOINNIN KUMOAMINEN

4.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

4.1.1

Koordinoinnin kumoamismenettelyn yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan aiemmin tehtyyn ilmoittamis- tai koordinointimenettelyyn, joka peruutetaan.

4.2   Soveltamissäännöt

4.2.1

Koordinoinnin kumoamismenettely tehdään toisen yksikön kanssa koordinoidun lennon osalta, kun

kyseinen yksikkö ei enää ole seuraavana koordinointivuorossa,

lentosuunnitelma on peruttu lähettävässä yksikössä, eikä koordinointi enää ole tarpeen,

edelliseltä lentoa käsitelleeltä yksiköltä on vastaanotettu koordinoinnin kumoamista koskeva tieto.

4.2.2

Koordinoinnin kumoamismenettely tehdään toisen yksikön kanssa sellaisen lennon osalta, jonka tiedot on annettu, kun

kyseinen yksikkö ei enää ole seuraavana koordinointivuorossa,

lentosuunnitelma on peruttu lähettävässä yksikössä, eikä koordinointi enää ole tarpeen,

edelliseltä lentoa käsitelleeltä yksiköltä on vastaanotettu koordinoinnin kumoaminen,

lento on viivästynyt matkalla, eikä korjattua saapumisarviota voida luoda automaattisesti.

4.2.3

Tieto koordinoinnin kumoamismenettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

4.2.4

Jos koordinoinnin kumoamismenettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lennon koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

4.2.5

Koordinoinnin kumoamista koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi tiedoksi saaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä tai siinä yksikössä, jonka kanssa koordinointi on peruutettu.

5.   PERUSLENTOTIETOJEN KÄSITTELY

5.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

5.1.1

Peruslentotietojen käsittelyyn on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

ilma-aluksen tunnus,

SSR-moodi ja -koodi.

5.1.2

Kaikista lisätiedoista, joita toimitetaan peruslentotietojen käsittelyn yhteydessä, on sovittava kahdenvälisellä sopimuksella.

5.2   Soveltamissäännöt

5.2.1

Peruslentotietojen käsittely suoritetaan automaattisesti jokaisen lennon osalta.

5.2.2

Peruslentotietoja koskevien kelpoisuusvaatimusten on oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

5.2.3

Tieto peruslentotietojen käsittelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä toimittavalle yksikölle.

5.2.4

Jos peruslentotietojen käsittelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus toimittavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.   PERUSLENTOTIETOJEN MUUTOSTEN KÄSITTELY

6.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

6.1.1

Peruslentotietojen muutosten käsittelyn yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan lennon aiempaan peruslentotietojen käsittelyyn.

6.1.2

Kaikista muista tiedoista, joihin peruslentotietojen muutokset vaikuttavat, sekä niiden toimittamiseen liittyvistä vaatimuksista, on sovittava kahdenvälisellä sopimuksella.

6.2   Soveltamissäännöt

6.2.1

Peruslentotietojen muuttaminen voi tapahtua vain sellaisen lennon osalta, jonka peruslentotiedot on aiemmin ilmoitettu.

6.2.2

Peruslentotietojen muutosten käsittelyn on käynnistyttävä automaattisesti kahdenkeskisesti sovittujen edellytysten mukaisesti.

6.2.3

Tieto peruslentotietojen muutosten käsittelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä toimittavalle yksikölle.

6.2.4

Jos peruslentotietojen muutosten käsittelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus toimittavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.2.5

Peruslentotietojen muutoksia koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

C OSA:   JÄRJESTELMÄTIETOJEN VAIHTOON LIITTYVIEN VALINNAISTEN MENETTELYJEN VAATIMUKSET

1.   ENNEN LÄHTÖÄ SUORITETTAVA ILMOITTAMINEN JA KOORDINOINTI

1.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

1.1.1

Ennen lähtöä suoritettavan ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

ilma-aluksen tunnus,

SSR-moodi ja -koodi (mikäli saatavilla),

lähtölentopaikka,

arvioitu lentoonlähtöaika tai arviotiedot, kuten on kahdenvälisesti sovittu,

määrälentopaikka,

ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi.

1.1.2

Lähestymisalueen (TMA) lennonjohtoyksikön tai ACC:n ennen lähtöä suorittaman ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

lennon tyyppi,

laitteiden ominaisuudet ja tila.

1.1.3

Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin on sisällyttävä vähintään RVSM-kyky ja 8,33 KHz:n radiovarustus.

1.1.4

Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja kahdenvälisten yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

1.2   Soveltamissäännöt

1.2.1

Ennen lähtöä suoritettavaa ilmoittamis- ja koordinointimenettelyä sovelletaan yhden tai useamman kerran jokaisen kelpoisuusvaatimukset täyttävään lentoon, jonka tarkoituksena on ylittää raja, jos lentoaika lähdöstä koordinointipisteeseen on liian lyhyt alustavaan koordinointiin tai ilmoittamiseen.

1.2.2

Lentojen kelpoisuusvaatimusten on rajanylitystä koskevan ennen lähtöä suoritettavan lentojen ilmoittamisen ja koordinoinnin osalta oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

1.2.3

Ennen lähtöä suoritettava ilmoittamis- ja koordinointimenettely on tehtävä uudelleen aina, kun aiemman, ennen lähtöä suoritetun ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn jokin tekijä muuttuu ennen lähtöä.

1.2.4

Tieto ennen lähtöä suoritettavan ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

1.2.5

Jos ennen lähtöä suoritettavan ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lentoa koskevien tietojen ilmoittamisesta/koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

1.2.6

Ennen lähtöä suoritettavaa ilmoittamista ja lennon koordinointia koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi ilmoituksen vastaanottaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

2.   TAAJUUDENVAIHTO

2.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

2.1.1

Taajuudenvaihdon tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

ilma-aluksen tunnus.

2.1.2

Taajuudenvaihdon tietoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot, jos niitä on saatavilla:

lennon luovutusta koskeva ilmoitus,

selvityskorkeus,

annettu ohjaussuunta/lentosuunta tai suora selvitys,

annettu nopeus,

annettu kohoamis- tai vajoamisnopeus.

2.1.3

Jos kahdenvälisesti niin on sovittu, taajuudenvaihdon tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

sijainti senhetkisellä lentosuunnalla,

annettu taajuus.

2.2   Soveltamissäännöt

2.2.1

Siirtävän lennonjohtajan on aloitettava taajuudenvaihto manuaalisesti.

2.2.2

Tieto taajuudenvaihdon loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle ATC-yksikölle.

2.2.3

Jos taajuudenvaihdon loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus siirtävän ATC-yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

2.2.4

Taajuudenvaihdon tiedot on ilmoitettava viipymättä hyväksyvälle lennonjohtajalle.

3.   MANUAALINEN YHTEYDEN VAHVISTAMINEN

3.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

3.1.1

Manuaalisen yhteyden vahvistamisen tietoihin on sisällyttävä vähintään ilma-aluksen tunnus.

3.2   Soveltamissäännöt

3.2.1

Hyväksyvän yksikön on aloitettava manuaalinen yhteyden vahvistaminen kun viestiyhteys on luotu.

3.2.2

Tieto manuaalisen yhteyden vahvistamisen loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna siirtävältä yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä hyväksyvälle ATC-yksikölle.

3.2.3

Jos manuaalisen yhteyden vahvistamisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus hyväksyvän ATC-yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

3.2.4

Manuaalisen yhteyden vahvistamisen tiedot on viipymättä saatettava siirtävän yksikön lennonjohtajan tietoon.

4.   YLITYSAIKOMUKSEN ILMOITTAMINEN

4.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

4.1.1

Ylitysaikomuksen ilmoittamisen tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

ilma-aluksen tunnus,

SSR-moodi ja -koodi,

ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

vastuussa olevan sektorin tunniste,

ylitysreitti mukaan luettuna arvioidut ajat ja lentokorkeudet reitin kaikissa kohdissa.

4.2   Soveltamissäännöt

4.2.1

Lennonjohtajan on aloitettava ylitysaikomuksen ilmoittaminen manuaalisesti, tai yhteistoimintasopimusten mukaisesti automaattisesti.

4.2.2

Ylitysaikomuksen ilmoittamisen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna ilmoituksen vastaanottaneelta yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava ilmoittavan yksikön tietoon.

4.2.3

Jos ylitysaikomuksen ilmoittamisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus ilmoittavassa yksikössä.

4.2.4

Ylitysaikomuksen ilmoittamista koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi ilmoituksen vastaanottaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

5.   YLITYSLUVAN PYYTÄMINEN

5.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

5.1.1

Ylitysluvan pyytämisen tietojen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

ilma-aluksen tunnus,

SSR-moodi ja -koodi,

ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

vastuussa olevan sektorin tunniste,

ylitysreitti mukaan luettuna arvioidut ajat ja lentokorkeudet reitin kaikissa kohdissa.

5.1.2

Silloin kun niin on kahdenvälisesti sovittu, ylitysluvan pyytämisen on sisällettävä laitteiden ominaisuuksia ja tilaa koskevat tiedot.

5.1.3

Laitteiden ominaisuuksia ja tilaa koskevien tietojen on sisällettävä vähintään RVSM-kyky.

5.1.4

Laitteiden ominaisuuksia ja tilaa koskeviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja, jos siitä on sovittu kahdenvälisesti.

5.2   Soveltamissäännöt

5.2.1

Ylitysluvan pyytämisen aloittaminen kuuluu lennonjohtajan harkintavaltaan, ja se suoritetaan yhteistoimintasopimuksissa määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

5.2.2

Ylitysluvan pyytämisen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna pyynnön vastaanottaneelta yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava pyynnön tehneen yksikön tietoon.

5.2.3

Jos ylitysluvan pyytämisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus pyynnön tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

5.2.4

Ylitysluvan pyytämistä koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi pyynnön vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

5.3   Toiminnallinen vastaus

5.3.1

Ylitysluvan pyytämiseen vastataan jollakin seuraavista:

ehdotetun reitin/ilmatilan ylityksen tietojen hyväksyminen, tai

vastaehdotus, johon sisältyy alempana kohdassa 6 määritellyt erilaiset reitin/ilmatilan ylityksen tiedot, tai

ehdotetun reitin/ilmatilan ylityksen tietojen hylkääminen.

5.3.2

Jos toiminnallista vastausta ei saada kahdenvälisesti sovitun ajan puitteissa, järjestelmän on tuotettava varoitus pyynnön tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.   YLITYSTÄ KOSKEVA VASTAESITYS

6.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

6.1.1

Ylitystä koskevan vastaesityksen yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan lennon aiempaan koordinointiin.

6.1.2

Ylitystä koskevan vastaesityksen tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

ilma-aluksen tunnus,

ylitysreitti mukaan luettuna arvioidut ajat ja lentokorkeudet reitin kaikissa kohdissa.

6.2   Soveltamissäännöt

6.2.1

Ylitystä koskevan vastaesityksen on sisällettävä ehdotettu uusi lentokorkeus ja/tai -reitti.

6.2.2

Ylitystä koskevan vastaesityksen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna alkuperäisen pyynnön tehneeltä yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava vastaesityksen tehneen yksikön tietoon.

6.2.3

Jos ylitystä koskevan vastaesityksen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus vastaesityksen tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.2.4

Ylitystä koskevan vastaesityksen tiedot on toimitettava käytettäviksi alkuperäisen pyynnön tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.3   Toiminnallinen vastaus

6.3.1

Kun alkuperäisen pyynnön tehneessä yksikössä saadaan vahvistus ylitystä koskevan vastaesityksen tietojen onnistuneesta käsittelystä, alkuperäisen pyynnön tehneen yksikön on tämän jälkeen annettava toiminnallinen vastaus.

6.3.2

Ylitystä koskevaan vastaesitykseen annetun toiminnallisen vastauksen on oltava tilanteesta riippuen joko hyväksyminen tai hylkääminen.

6.3.3

Jos toiminnallista vastausta ei saada kahdenvälisesti sovitun ajan puitteissa, järjestelmän on tuotettava varoitus vastaesityksen tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

7.   YLITYKSEN PERUUTTAMINEN

7.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

7.1.1

Ylityksen peruuttamisen yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan aiemmin tehtyyn ilmoittamis- tai koordinointimenettelyyn, joka peruutetaan.

7.2   Soveltamissäännöt

7.2.1

Ylityksen peruuttamisen voi aloittaa lennosta vastuussa oleva yksikkö, kun jokin seuraavista edellytyksistä toteutuu:

lento, josta on aiemmin ilmoitettu peruslentotietojen käsittelyssä, ei saavukaan ilmoituksen vastaanottaneen yksikön ilmatilaan tai sillä ei ole tämän yksikön kannalta enää merkitystä,

ylitystä ei tehdäkään reitillä, josta on ilmoitettu ylitysaikomuksen ilmoittamista koskevissa tiedoissa,

ylitystä ei tehdä niiden edellytysten mukaan, joista ollaan neuvottelemassa tai joista on sovittu ilmatilan ylitystä koskevassa viestien vaihdossa.

7.2.2

Ylitysluvan peruuttamisen on käynnistyttävä automaattisesti tai lennonjohtaja käynnistää sen manuaalisesti yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

7.2.3

Ylityksen peruuttamisen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna ilmoituksen/pyynnön vastaanottaneelta yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava peruuttavan yksikön tietoon.

7.2.4

Jos ylitysluvan peruuttamisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus peruutuksen tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

7.2.5

Ylityksen peruuttamisen tiedot on toimitettava käytettäviksi ilmoituksen/pyynnön vastaanottaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.


LIITE II

Palvelun laatua koskevat vaatimukset

(4 artiklassa tarkoitetut)

1.   Käytettävyys, luotettavuus, tietoturva ja tiedon eheys

1.1

Järjestelmätietojen vaihtoon tarvittavan laitteiston on oltava käytettävissä yksikön työaikoina.

1.2

Suunnitelluista järjestelmän käyttökatkoista on sovittava molempien yksiköiden välillä.

1.3

Järjestelmätietojen vaihtoyhteyksien luotettavuuden on oltava vähintään 99,86 prosenttia.

1.4

Järjestelmätietojen vaihtoon käytetyn laitteiston avulla vaihdettujen tietojen eheys ja tietoturva on varmistettava asiaankuuluvalla tasolla tunnustettujen käytäntöjen mukaisesti.

2.   Tiedon käsittelyyn kuluva aika

2.1

Tiedon käsittelyyn kuluvalla ajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka kestää käsittelyn aloittamisesta siihen, kun sen aloittanut yksikkö on saanut vaaditun vahvistuksen.

2.2

Tiedon käsittelyyn kuluviin aikoihin ei pidä sisällyttää mahdollisesti edellytettyjä toiminnallisia vastauksia.

2.3

Tiedon käsittelyyn kuluvan ajan enimmäiskestosta, jonka jälkeen varoitus käynnistyy, on sovittava kahdenvälisesti.


LIITE III

Turvallisuusvaatimukset

(6 artiklassa tarkoitetut)

1.

Järjestelmätietojen vaihdossa ja maa-asemien välisissä puheliikenneyhteyksissä on voitava sulkea pois järjestelmien samanaikaisen pettämisen mahdollisuus niin suuressa määrin kuin se käytännössä on mahdollista.

2.

Liitteessä I olevan B osan 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 ja 6.2.4 kohdissa määriteltyjä yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimuksia on pidettävä myös turvallisuusvaatimuksina.

3.

Koordinoinnin uudelleenjärjestämiseen, koordinoinnin kumoamiseen, peruslentotietojen käsittelyyn ja peruslentotietojen muutosten käsittelyyn liittyviä, liitteessä II määriteltyjä palvelun laatua koskevia vaatimuksia on pidettävä myös turvallisuusvaatimuksina.


LIITE IV

A OSA:   7 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN RAKENNEOSIEN VAATIMUSTENMUKAISUUTTA JA KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUTTA KOSKEVAN ARVIOINNIN VAATIMUKSET

1.

Tarkastuksissa on osoitettava rakenneosien vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten kannalta, sekä rakenneosien käyttöönsoveltuvuus testausympäristössä.

2.

Valmistaja vastaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja sen tehtäviin kuuluu erityisesti

määritellä asianmukainen testausympäristö,

varmistaa, että testaussuunnitelmassa kuvataan rakenneosat testausympäristössään,

tarkistaa, että testaussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki voimassa olevat vaatimukset,

varmistaa teknisen dokumentaation ja testaussuunnitelman yhdenmukaisuus ja laatu,

suunnitella testauksen organisointi, sen henkilökunta, asennustyö ja laitteisto,

suorittaa testaussuunnitelmassa määritellyt tarkastukset ja testit,

laatia tarkastusten ja testien tuloksia koskeva kertomus.

3.

Valmistajan on varmistettava, että lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon liittyvät ja testausympäristöön sijoitetut rakenneosat ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukaiset.

4.

Kun valmistaja on hyväksyttävällä tavalla varmistanut vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden, sen vastuulla on huolehtia EY-vaatimustenmukaisuus- ja käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen laatimisesta, jossa määritellään erityisesti tämän asetuksen vaatimukset, joiden mukainen rakenneosa on, sekä rakenneosan käyttöön liittyvät edellytykset yhteentoimivuusasetuksen liitteessä III olevan 3 kohdan mukaisesti.

B OSA:   8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN JÄRJESTELMIEN TARKASTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.

Järjestelmien tarkastamisella on osoitettava niiden vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa määriteltyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten kannalta simuloidussa ympäristössä, joka jäljittelee järjestelmien todellisia käyttöolosuhteita.

2.

Lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon käytettyjen järjestelmien tarkastaminen on suoritettava asiaankuuluvien ja tunnustettujen testauskäytäntöjen mukaisesti.

3.

Kun tarkastetaan järjestelmiä, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on käytettävä ominaisuuksiltaan siihen soveltuvia testausvälineitä.

4.

Niiden järjestelmien tarkastamisesta, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on laadittava yhteentoimivuusasetuksen liitteessä IV olevassa 3 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sekä seuraavat osat:

kuvaus toteutuksesta,

kertomus tarkastuksista ja testeistä, jotka on suoritettu ennen järjestelmän käyttöönottoa.

5.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja vastaa tarkastuksista ja sen tehtäviin kuuluu erityisesti

määritellä simuloitu operatiivinen ja tekninen ympäristö siten, että se jäljittelee todellisia käyttöolosuhteita,

varmistaa, että simuloiduissa operatiivisissa ja teknisissä olosuhteissa tarkastettavan järjestelmän testaussuunnitelmassa kuvataan lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevan tiedonvaihdon integrointi kyseiseen järjestelmään,

varmistaa, että testaussuunnitelmassa otetaan täysimääräisesti huomioon tämän asetuksen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset, palvelun laatua koskevat vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset,

varmistaa teknisen asiakirja-aineiston ja testaussuunnitelman yhdenmukaisuus ja laatu,

suunnitella testauksen organisointi, sen henkilökunta, asennustyö ja laitteisto,

suorittaa testaussuunnitelmassa määritellyt tarkastukset ja testit,

laatia tarkastusten ja testien tuloksia koskeva kertomus.

6.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskeva tiedonvaihto, joka on integroitu simuloidussa operatiivisessa testausympäristössä testattaviin järjestelmiin, on tässä asetuksessa määriteltyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukainen.

7.

Kun lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja on hyväksyttävällä tavalla varmistanut vaatimustenmukaisuuden, sen on laadittava järjestelmän EY-tarkastusvakuutus ja toimitettava se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansalliselle valvontaviranomaiselle yhteentoimivuusasetuksen 6 artiklan mukaisesti.

C OSA:   8 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN JÄRJESTELMIEN TARKASTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.

Järjestelmien tarkastamisella on osoitettava niiden vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten osalta simuloidussa ympäristössä, joka jäljittelee järjestelmien todellisia käyttöolosuhteita.

2.

Lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon käytettyjen järjestelmien tarkastaminen on suoritettava asiaankuuluvien ja tunnustettujen testauskäytäntöjen mukaisesti.

3.

Kun tarkastetaan järjestelmiä, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on käytettävä ominaisuuksiltaan siihen soveltuvia testausvälineitä.

4.

Niiden järjestelmien tarkastamisesta, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on laadittava yhteentoimivuusasetuksen liitteessä IV olevassa 3 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sekä seuraavat osat:

kuvaus toteutuksesta,

kertomus tarkastuksista ja testeistä, jotka on suoritettu ennen järjestelmän käyttöönottoa.

5.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on määriteltävä asianmukainen, simuloitu, operatiivinen ja tekninen ympäristö siten, että se jäljittelee todellisia käyttöolosuhteita, ja sen on teetettävä tarkastukset ilmoitetulla laitoksella.

6.

Ilmoitetun laitoksen on vastattava tarkastuksista ja sen tehtäviin kuulu erityisesti

varmistaa, että simuloiduissa operatiivisissa ja teknisissä olosuhteissa tarkastettavan järjestelmän testaussuunnitelmassa kuvataan lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevan tiedonvaihdon integrointi kyseiseen järjestelmään,

varmistaa, että testaussuunnitelmassa otetaan täysimääräisesti huomioon tämän asetuksen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset, palvelun laatua koskevat vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset,

varmistaa teknisen asiakirja-aineiston ja testaussuunnitelman yhdenmukaisuus ja laatu,

suunnitella testauksen organisointi, sen henkilökunta, asennustyö ja laitteisto,

suorittaa testaussuunnitelmassa määritellyt tarkastukset ja testit,

laatia tarkastusten ja testien tuloksia koskeva kertomus.

7.

Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, että lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskeva tiedonvaihto, joka on integroitu simuloidussa operatiivisessa testausympäristössä testattaviin järjestelmiin, on tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukainen.

8.

Kun ilmoitettu laitos on hyväksyttävällä tavalla saattanut tarkastukset päätökseen, sen on laadittava suorittamiaan tehtäviä koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.

9.

Tämän jälkeen lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on laadittava järjestelmien EY tarkastusvakuutus ja toimitettava se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansalliselle valvontaviranomaiselle yhteentoimivuusasetuksen 6 artiklan mukaisesti.


LIITE V

8 artiklassa tarkoitetut edellytykset

1.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajalla on oltava käytössä organisaation sisäiset raportointimenetelmät, joilla varmistetaan ja osoitetaan tarkastuksiin liittyvien arvioiden puolueettomuus ja riippumattomuus.

2.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastuksiin osallistuva henkilöstö suorittaa tarkastukset ammatillisesti mahdollisimman luotettavasti ja teknisesti mahdollisimman pätevästi, eikä mikään, erityisesti taloudellinen painostus tai houkuttelu saa vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastustensa tuloksiin; tämä koskee erityisesti painostusta ja houkuttelua sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joihin tarkastuksen tulokset vaikuttavat.

3.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyissä mukana oleva henkilöstö saa käyttöönsä laitteiston, jolla se voi suorittaa vaaditut tarkastukset asianmukaisesti.

4.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyistä vastaavalla henkilöstöllä on vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävä tietämys vaatimuksista, jotka koskevat heidän harjoittamaansa tarkastustoimintaa, riittävä kokemus tällaisesta toiminnasta sekä vaaditut taidot vakuutusten, tallenteiden ja kertomusten tuottamiseksi, jotta tarkastusten suorittaminen voidaan todentaa.

5.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyistä vastaava henkilöstö kykenee suorittamaan tarkastukset puolueettomasti. Henkilöstön palkkaus ei saa olla riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista.


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1033/2006,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006,

lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (1) (yhteentoimivuusasetus) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (2) (puiteasetus) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Monissa komission ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) toteuttamissa tutkimuksissa on tullut esille, että lentojen turvallisuuskysymysten kanssa tekemisissä olevien osapuolten, erityisesti ilmaliikennepalveluyksikköjen, lentotoiminnan harjoittajien ja lentäjien lentosuunnitelmia koskevissa tiedoissa on huomattavaa epäyhtenäisyyttä, joka voi vaikuttaa eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän turvallisuuteen ja tehokkuuteen. Lisäksi lentosuunnitelmia koskevien tietojen yhdenmukaisuuden lisääminen olisi tärkeää, jotta voitaisiin edistää toiminnan saumattomuutta, tukea uusia toimintaratkaisuja erityisesti ilmaliikennevirtojen sääntelyn alalla sekä parantaa turvallisuutta. Tämän vuoksi olisi aiheellista toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä lentosuunnitelmia koskevien tietojen välillä vallitsevan epäyhtenäisyyden vähentämiseksi.

(2)

Eurocontrol on valtuutettu asetuksen (EY) N:o 549/2004 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistamaan lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvät vaatimukset yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten. Tämä asetus perustuu kyseisen valtuutuksen johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2005 julkistettuun toimeksiantokertomukseen.

(3)

Tämän asetuksen alueellinen soveltamisala olisi määriteltävä täsmällisesti viittaamalla yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä 10 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 551/2004 (3).

(4)

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, jäljempänä ’ICAO’, on määritellyt lentosuunnitelmien esittämistä, hyväksymistä ja jakelua koskevat menettelyt, jotka olisi saatettava voimaan, jotta niitä voitaisiin soveltaa yhdenmukaisesti yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. Näitä menettelyjä olisi täydennettävä säännöksillä, joilla velvoitetaan lentotoiminnan harjoittajat, lentäjät, ilmaliikennepalveluyksiköt ja lentosuunnitelmien eri lähettäjät varmistamaan, että niiden käytettävissä olevat lentosuunnitelmien perustiedot pysyvät yhdenmukaisina koko lentoa edeltävän vaiheen ajan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ilmatilan alueelta lähtevien lentojen osalta. Nämä perustiedot olisi määriteltävä selkeästi:

(5)

Integroituun alustavien lentosuunnitelmien käsittelyjärjestelmään, jäljempänä ’IFPS-järjestelmä’, sisältyvä keskitetty lentosuunnitelmien käsittely- ja jakelupalvelu on perustettu Eurocontrolin alaisuuteen. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että IFPS-järjestelmä välittää tietoja, jotka tukevat lentosuunnitelmien perustietojen yhdenmukaisuutta.

(6)

Jos IFPS-järjestelmä ei vastaanota lentosuunnitelmaa lennosta, joka saapuu tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan ilmatilaan läheisestä ilmatilasta, tästä aiheutuu samanlaisia riskejä kuin ne, jotka liittyvät niiden lentosuunnitelmatietojen epäyhtenäisyyteen, joita ilmaliikennepalveluyksiköillä, lentotoiminnan harjoittajilla ja lentäjillä on käytettävissään kyseisen ilmatilan alueelta poistuvista lennoista. Tällöin ilmaliikennepalveluyksiköiden olisi näiden riskien välttämiseksi välitettävä IFPS-järjestelmään asianmukaiset lentotiedot.

(7)

Vallitsevan turvallisuustason säilyttämiseksi ja parantamiseksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että ne osapuolet, joita asia koskee, toteuttavat turvallisuusarvioinnin, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklalla perustetun yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista, joiden tarkoituksena on varmistaa lentosuunnitelmien, toistuvaislentosuunnitelmien ja niihin liittyvien, lentotoiminnan harjoittajien, lentäjien ja ilmaliikennepalveluyksiköiden välisten päivitysviestien yhdenmukaisuus integroidun alustavien lentosuunnitelmien käsittelyjärjestelmän avulla joko vaiheessa, joka edeltää sitä, kun lennonjohtoselvitys toimitetaan ensimmäisen kerran lennoille, joiden lähtöpaikka sijaitsee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa ilmatilassa, tai muiden lentojen osalta vaiheessa, joka edeltää tähän ilmatilaan saapumista.

2.   Tätä asetusta on sovellettava kaikkiin lentoihin, joita aiotaan suorittaa tai suoritetaan yleisenä ilmaliikenteenä mittarilentosääntöjen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 551/2004 1 artiklan 3 kohdassa määritellyssä ilmatilassa.

3.   Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin seuraaviin osapuoliin, jotka osallistuvat, lentosuunnitelmien esittämiseen, muuttamiseen, hyväksymiseen ja jakeluun:

a)

lentotoiminnan harjoittajat ja niiden lukuun toimivat edustajat;

b)

lentäjät ja heidän lukuunsa toimivat edustajat;

c)

ilmaliikennepalveluyksiköt, jotka tarjoavat palveluja mittarilentosääntöjen mukaisesti harjoitettavalle yleiselle ilmaliikenteelle.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 549/2004 vahvistettuja määritelmiä.

2.   Niiden määritelmien lisäksi, joihin 1 kohdassa viitataan, tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’lentosuunnitelmalla’ ilma-aluksen aiottua lentoa tai lennon osaa koskevaa, ilmaliikennepalveluyksiköille toimitettavaa määrämuotoista tietoa;

2)

’lentoa edeltävällä vaiheella’ ajanjaksoa, joka alkaa, kun lentosuunnitelma esitetään ensimmäisen kerran, ja päättyy, kun lennonjohtoselvitys toimitetaan ensimmäisen kerran;

3)

’toistuvaislentosuunnitelmalla’ lentosuunnitelmia, jotka on esitetty toistuvia, säännöllisesti suoritettavia ja tiedoiltaan pääpiirteiltään samankaltaisia lentoja varten ja jotka lentotoiminnan harjoittaja on esittänyt säilyttämistä ja toistuvaa käyttöä varten;

4)

’lentotoiminnan harjoittajalla’ henkilöä, organisaatiota tai yritystä, joka harjoittaa tai tarjoutuu harjoittamaan ilma-aluksilla lentotoimintaa;

5)

’ilmaliikennepalveluyksiköllä’ jäljempänä ’ATS-yksikkö’, siviili- tai sotilasyksikköä, joka vastaa ilmaliikennepalvelujen tarjoamisesta;

6)

’integroidulla alustavien lentosuunnitelmien käsittelyjärjestelmällä’ jäljempänä ’IFPS-järjestelmä’, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkkoon kuuluvaa järjestelmää, jonka välityksellä tarjotaan keskitettyä lentosuunnitelmien käsittely- ja jakelupalvelua lentosuunnitelmien vastaanottamiseksi, hyväksymiseksi ja jakamiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa ilmatilassa;

7)

’lennonjohtoselvityksellä’, jäljempänä ’ATC-selvitys’, ilma-alukselle annettua lupaa liikkua lennonjohtoyksikön määrittelemin ehdoin;

8)

’mittarilentosäännöillä’ mittarilentosääntöjä sellaisina, kuin ne on määritelty kansainvälisestä siviili-ilmailusta vuonna 1944 tehdyn Chicagon yleissopimuksen liitteessä 2 (4);

9)

’lennonjohtoyksiköllä’ jäljempänä ’ATC-yksikkö’, tapauksesta riippuen aluelennonjohtokeskusta, lähestymislennonjohtoyksikköä tai lähilennonjohtoa;

10)

’lentosuunnitelman perustiedoilla’ seuraavia lentosuunnitelman tietoja:

a)

ilma-aluksen tunnus

b)

lähtölentopaikka

c)

arvioitu liikkeellelähtöpäivä

d)

arvioitu liikkeellelähtöaika

e)

määrälentopaikka

f)

reitti ilman lähestymisalueen lentomenetelmiä

g)

matkalentonopeus (-nopeudet) ja haluttu lentokorkeus (-korkeudet)

h)

ilma-aluksen tyyppi ja pyörrevanaluokka

i)

lentosäännöt ja lennon tyyppi

j)

ilma-aluksen laitteet ja niiden ominaisuudet;

11)

’lähettäjällä’ henkilöä tai organisaatiota, joka toimittaa IFPS-järjestelmään lentosuunnitelmia ja muita niihin liittyviä päivitysviestejä, mukaan luettuna lentäjät, lentotoiminnan harjoittajat ja niiden lukuun toimivat edustajat sekä ATS-yksiköt;

12)

’alustavalla lentosuunnitelmalla’ lähettäjän alun perin esittämää lentosuunnitelmaa, joka sisältää lentäjän, lentotoiminnan harjoittajan, ATS-yksikön tai keskitetyn lentosuunnitelmien käsittely- ja jakelupalvelun lentoa edeltävässä vaiheessa mahdollisesti esittämät ja hyväksymät muutokset;

13)

’ilma-aluksen tunnuksella’ kirjainten tai numeroiden muodostamaa sarjaa tai niiden yhdistelmää, joka on joko identtinen ilma-aluksen ja maa-aseman välisessä viestinnässä käytettävän kutsumerkin kanssa tai sen koodattu vastine, ja jota käytetään ilma-aluksen tunnistamiseen maa-asemien välisessä ilmaliikenteen palveluihin liittyvässä viestinnässä;

14)

’arvioidulla liikkeellelähtöpäivällä’ arvioitua päivää, jona ilma-alus aloittaa lähtöön liittyvän liikkumisen;

15)

’arvioidulla liikkeellelähtöajalla’ arvioitua aikaa, jolloin ilma-alus aloittaa lähtöön liittyvän liikkumisen;

16)

’lähestymisalueen lentomenetelmillä’ vakiolähtöreittejä ja vakiotuloreittejä sellaisina, kuin ne on määritelty ICAOn julkaisussa Procedures for Operational Services (PANS-OPS, Doc 8168 – Osa 1 – 4. laitos – 1993 – sisältää muutoksen nro 13).

3 artikla

Yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset

1.   Liitteessä määriteltyjä ICAOn määräyksiä on sovellettava kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lentoja koskevien lentosuunnitelmien esittämiseen, hyväksymiseen ja jakeluun sekä kaikkiin lentosuunnitelman perustietojen muutoksiin, jotka lentoa edeltävässä vaiheessa tehdään tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun IFPS-järjestelmä vastaanottaa lentosuunnitelman tai siihen tehtävän muutoksen, siinä:

a)

tarkastetaan, että tiedot on ilmoitettu muotoa ja tietojen ilmoittamista koskevien käytänteiden mukaisesti;

b)

tarkastetaan, että tiedot ovat täydelliset ja, mahdollisuuksien mukaan, että ne ovat täsmälliset;

c)

ryhdytään tarpeen vaatiessa toimenpiteisiin, jotta ilmaliikennepalveluyksiköt voivat hyväksyä ne; ja

d)

ilmoitetaan lähettäjälle lentosuunnitelman tai siihen tehtävien muutosten hyväksymisestä.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että IFPS-järjestelmä välittää kaikille niille ATS-yksiköille, joita asia koskee, hyväksytyn lentosuunnitelman ja kaikki lentoa edeltävässä vaiheessa lentosuunnitelman perustietoihin tehtävät hyväksytyt muutokset sekä niihin liittyvät päivitysviestit.

4.   Lähettäjän, jos tämä ei ole lentotoiminnan harjoittaja tai lentäjä, on varmistettava, että lentosuunnitelman hyväksymisen ehdot ja niihin tehtävät tarpeelliset muutokset, sellaisina kuin IFPS-järjestelmä on ne ilmoittanut, saatetaan lentosuunnitelman esittäneen lentotoiminnan harjoittajan tai lentäjän käyttöön.

5.   Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentosuunnitelman hyväksymisen ehdot ja kaikki niihin tehtävät tarpeelliset muutokset, sellaisina kuin IFPS-järjestelmä on ne lähettäjälle ilmoittanut, otetaan huomioon suunnitellun lennon toteuttamisessa ja välitetään lentäjälle.

6.   Lentotoiminnan harjoittajan on ennen lentoa varmistettava, että alkuperäisen lentosuunnitelman sisältö vastaa asianmukaisella tavalla lennon aiottua toteutusta.

7.   ATC-yksiköiden on lentoa edeltävässä vaiheessa välitettävä IFPS-järjestelmän kautta kaikki sellaiset lentosuunnitelman perustietoja koskevat tarpeelliset muutokset, jotka vaikuttavat lentosuunnitelman reittiin tai lentokorkeuteen ja joilla voi olla vaikutusta lennon turvallisuuteen, yksiköiden aikaisemmin IFPS-järjestelmästä saamien lentosuunnitelmien ja niihin liittyvien päivitysviestien osalta.

ATC-yksikkö ei saa tehdä lentosuunnitelmaan muita muutoksia tai peruuttaa sitä lentoa edeltävässä vaiheessa sopimatta asiasta lentotoiminnan harjoittajan kanssa.

8.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että IFPS-järjestelmä välittää lentosuunnitelman lähettäjälle kaikki tarpeelliset lentoa edeltävässä vaiheessa tehtävät muutokset, joita tarkoitetaan 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa.

9.   Jos ATS-yksiköt eivät ole aikaisemmin vastaanottaneet IFPS-järjestelmästä lentosuunnitelmaa niiden vastuulla olevaan ilmatilaan saapuvasta lennosta, kyseisten yksiköiden on välitettävä IFPS-järjestelmän kautta näiden lentojen osalta vähintään ilma-aluksen tunnus, sen tyyppi, saapumiskohta niiden vastuulla olevalle alueelle, aika ja lentokorkeus kyseisessä kohdassa sekä reitti ja laskupaikka.

4 artikla

Turvallisuusvaatimukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin nykyisiin menettelyihin tehtäviä muutoksia tai uusien menettelyjen käyttöönottoa edeltää niiden osapuolten, joita asia koskee, toteuttama turvallisuusarviointi, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen.

5 artikla

Lisävaatimukset

1.   ATS-yksiköiden on varmistettava, että niiden lentojen suunnitteluun osallistuva henkilöstö saatetaan asianmukaisella tavalla tietoiseksi tämän asetuksen asiaankuuluvista säännöksistä ja on riittävästi koulutettu työtehtäviinsä.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että lentojen suunnittelussa mukana olevaa IFPS-järjestelmää käyttävä henkilöstö saatetaan asianmukaisella tavalla tietoiseksi tämän asetuksen asiaankuuluvista säännöksistä ja on riittävästi koulutettu työtehtäviinsä.

3.   ATS-yksiköiden on

a)

laadittava ja pidettävä yllä toimintakäsikirjoja, jotka sisältävät riittävät ohjeet ja tiedot, jotta operatiivinen henkilöstö pystyy soveltamaan tämän asetuksen säännöksiä;

b)

varmistettava, että a alakohdassa tarkoitetut käsikirjat ovat saatavilla ja niitä pidetään ajan tasalla ja että niiden ajantasaistaminen ja jakelu toteutetaan asiakirja-aineiston laadun ja kokoamisen kannalta asianmukaisesti;

c)

varmistettava, että työmenetelmät ja toimintaohjeet ovat tässä asetuksessa määriteltyjen asiaankuuluvien säännösten mukaiset.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että keskitetty lentosuunnitelmien käsittely- ja jakelupalveluyksikkö

a)

laatii ja pitää yllä toimintakäsikirjoja, jotka sisältävät riittävät ohjeet ja tiedot, jotta operatiivinen henkilöstö pystyy soveltamaan tämän asetuksen säännöksiä;

b)

varmistaa, että a alakohdassa tarkoitetut käsikirjat ovat saatavilla ja niitä pidetään ajan tasalla ja että niiden ajantasaistaminen ja jakelu toteutetaan asiakirja-aineiston laadun ja kokoamisen kannalta asianmukaisesti;

c)

varmistaa, että työmenetelmät ja toimintaohjeet ovat tässä asetuksessa määriteltyjen asiaankuuluvien säännösten mukaiset.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tätä asetusta noudatetaan.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  10. laitos – heinäkuu 2005, www.icao.int


LIITE

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ICAOn määräykset

1.

ICAO, Liite 2, Rules of the Air (Lentosäännöt), (10. laitos – heinäkuu 2005), 3 luku, 3.3. kohta (Flight plans).

2.

ICAO PANS-ATM, Doc. 4444 (14. laitos – 2001), 4 luku, 4 kohta (Flight plan) ja 11 luku, 11.4.2.2 kohta (Filed flight plan messages and associated update messages).

3.

Regional Supplementary Procedures (Alueelliset lisämenetelmät), Doc. 7030/4, – EUR, 1 osa, Rules of the Air, Air Traffic Services and Search and Rescue, (4. laitos, 1987 – sisältää muutoksen nro 210), 3 luku (Flight plans) ja 14 luku, 14.1.4 kohta (Flight information region boundaries estimates).


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/51


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1034/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2).

(3)

Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

2,74

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,56

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

2,36

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,18

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,04

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Bulgaria, Romania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegroa, Serbiaa, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/53


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1035/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 935/2006 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 30 päivän kesäkuuta ja 6 päivän heinäkuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitettua ohran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1036/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 936/2006 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 936/2006 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 30 päivän kesäkuuta ja 7 päivän heinäkuuta 2006 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 2,00 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/55


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1037/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

vilja-alalla 7 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1008/2006 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 euroa/tonni vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1008/2006 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1008/2006 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 179, 1.7.2006, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1012/2006 (EUVL L 180, 4.7.2006, s. 16).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 7 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

14,89

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

43,12

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

56,38

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

56,38

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

49,93


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

(30.6.2006–5.7.2006)

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

14,42

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 25,65 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Euroopan parlamentti

7.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/58


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä tammikuuta 2006,

tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä

(2006/469/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 193 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 176 artiklan,

ottaa huomioon 213 Euroopan parlamentin jäsenen esittämän pyynnön,

ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 14 päivänä joulukuuta 2005 tekemän päätöksen tutkintavaliokunnan perustamisesta tutkimaan väitteitä, joita esitettiin englantilaisen Arthur Whiten jättämässä vetoomuksessa nro 0611/2004 ja englantilaisen Paul Braithwaiten Equitable Members' Action Groupin puolesta jättämässä vetoomuksessa nro 0029/2005 sekä saksalaisten ja irlantilaisten samasta aiheesta myöhemmin jätetyissä muissa vetoomuksissa, jotka kaikki koskivat Equitable Life Assurance Society -yhtiötä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päättää perustaa tutkintavaliokunnan tutkimaan väitteitä yhteisön lainsäädännön rikkomisesta ja huonosta hallinnosta yhteisön lainsäädännön soveltamisessa Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisin yhteydessä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta kansallisten tai yhteisön tuomioistuinten toimivaltaan.

2 artikla

Päättää, että tutkintavaliokunta

tutkii säännönvastaisuuksia ja huonoa hallintoa koskevia, Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistettuja väitteitä henkivakuutuksen ensivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta (kolmas henkivakuutusdirektiivi) 10 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/96/ETY (2), joka on kodifioitu henkivakuutuksesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/83/EY (3), soveltamisen yhteydessä Equitable Life Assurance Society -yhtiöön liittyen, erityisesti kun on kyse sääntelystä ja vakuutusyritysten talouden vakauden valvonnasta, niiden vakavaraisuus mukaan luettuna, riittävän vakuutusteknisen vastuuvelan muodostamisesta sekä tämän vastuuvelan kattamisesta toisiaan vastaavilla varoilla,

arvioi tässä yhteydessä, onko komissio huolehtinut riittävällä tavalla velvollisuudestaan valvoa yhteisön lainsäädännön asianmukaista ja oikea-aikaista siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja tutkii, ovatko järjestelmälliset heikkoudet osasyynä ilmenneeseen tilanteeseen,

arvioi väitteitä, joiden mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaiset ovat jatkuvasti, vuosien ajan ja ainakin vuodesta 1989 lähtien, laiminlyöneet vakuutuksenottajien suojelun eivätkä ole valvoneet riittävän tiukasti Equitable Life Assurance Society -yhtiön kirjanpitoa ja rahoituskäytäntöjä sekä taloudellista tilannetta,

arvioi eurooppalaisten, muualta kuin Yhdistyneestä kuningaskunnasta kotoisin olevien kuluttajien esittämien vaateiden asemaa ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai EU:n lainsäädännön vakuutuksenottajille tarjoamien oikeussuojakeinojen riittävyyttä,

tekee asiaan liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia.

3 artikla

Päättää, että tutkintavaliokunta toimittaa parlamentille väliraportin neljän kuukauden kuluessa työskentelynsä aloittamisesta ja toimittaa parlamentille loppuraportin 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä.

4 artikla

Päättää, että tutkintavaliokuntaan valitaan 22 Euroopan parlamentin jäsentä.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä tammikuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.

(2)  EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/87/EY (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/68/EY (EUVL L 323, 9.12.2005, s. 1).