ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 180

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
4. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1009/2006, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1010/2006, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006, eräissä jäsenvaltioissa toteutettavista muna- ja siipikarja-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1011/2006, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2006 oikaisemisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1012/2006, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006, vilja-alalla 4 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

16

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen voimaantulosta

19

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2002, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä SGL Carbon AG:tä, Le Carbone-Lorraine SA:ta, Ibiden Co., Ltd:tä, Tokai Carbon Co., Ltd:tä., Toyo Tanso Co., Ltd:tä, GrafTech International, Ltd:tä, NSCC Techno Carbon Co., Ltd:tä, Nippon Steel Chemical Co., Ltd:tä, Intech EDM BV:tä ja Intech EDM AG:tä vastaan (Asia N:o C.37.667 – Erikoisgrafiitti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5083)

20

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2006, lisäkalastuspäivien myöntämisestä Yhdistyneelle kuningaskunnalle ICES-alueella VIIe (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2438)

25

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

4.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1009/2006,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä heinäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

60,2

204

35,2

999

47,7

0707 00 05

052

84,0

999

84,0

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 50 10

388

57,5

528

58,3

999

57,9

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

102,9

508

82,2

512

87,1

524

54,3

528

86,0

720

113,3

804

105,3

999

92,1

0809 10 00

052

206,7

999

206,7

0809 20 95

052

316,6

068

82,7

608

218,2

999

205,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1010/2006,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006,

eräissä jäsenvaltioissa toteutettavista muna- ja siipikarja-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan,

ottaa huomioon siipikarja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siipikarjanlihan ja pienemmässä määrin myös munien kulutus on laskenut eräissä jäsenvaltioissa tuntuvasti syksyllä 2005 yhteisön lähialueille ja helmikuussa 2006 useihin jäsenvaltioihin levinneen erittäin patogeenisen lintuinfluenssan (H5N1) vuoksi.

(2)

Siipikarjanlihan kulutuksen jyrkkä lasku on johtanut hintatason alenemiseen ja siipikarjanlihamarkkinoiden vakaviin häiriöihin.

(3)

Nämä vakavat markkinahäiriöt ovat suoraan yhteydessä eläinten terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien luottamuksen häviämiseen, minkä vuoksi on perusteltua toteuttaa asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklan tai asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklan mukaisia poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä sekä myöntää tukea niiden taloudellisten menetysten korvaamiseksi, joita aiheutuu eräiden jäsenvaltioiden toteuttamien ennaltaehkäisevien bioturvallisuustoimenpiteiden mukaisista siitosmunien tai poikasten hävittämisestä, jalostusparven osan aikaistetusta teurastamisesta, tuotannon tilapäisestä vähentämisestä ja munintaikäisten kanojen teurastamisesta.

(4)

Munatuotteiksi jalostetuista siitosmunista olisi maksettava pienempää korvausta kuin hävitetyistä siitosmunista.

(5)

Komissio vahvistaa enimmäismäärät, joille voidaan myöntää kuhunkin poikkeukselliseen markkinatukitoimenpiteeseen liittyvää korvausta, tarkasteltuaan ensin jäsenvaltioiden esittämiä pyyntöjä.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklan säännökset, joissa säädetään kyseisten toimenpiteiden toteuttamisesta, ovat olleet voimassa 11 päivästä toukokuuta 2006 alkaen. Tämän vuoksi on syytä säätää, että tätä asetusta sovelletaan niin ikään kyseisestä päivästä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   CN-koodeihin 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvien siitosmunien hävittämistä pidetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklan mukaisena poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetystä hävittämisestä maksettava korvaus myönnetään kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle liitteessä I vahvistetun yksikkömäärän rajoissa ja mainitussa liitteessä määritellyksi ajanjaksoksi.

Korvauksen enimmäismäärä vahvistetaan seuraavasti:

a)

0,15 euroa CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvaa tavallisen kanan siitosmunaa kohden;

b)

0,23 euroa CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvaa vapaan kanan siitosmunaa kohden;

c)

0,23 euroa CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvaa helmikanan siitosmunaa kohden;

d)

0,35 euroa CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvaa ankan siitosmunaa kohden;

e)

0,66 euroa CN-koodiin 0407 00 11 kuuluvaa kalkkunan siitosmunaa kohden;

f)

1,20 euroa CN-koodiin 0407 00 11 kuuluvaa hanhen siitosmunaa kohden.

2 artikla

1.   CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvien siitosmunien jalostamista pidetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklan mukaisena poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetystä jalostamisesta maksettava korvaus myönnetään kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle liitteessä II vahvistetun yksikkömäärän rajoissa ja mainitussa liitteessä määritellyksi ajanjaksoksi.

Korvauksen enimmäismäärä on sama kuin 1 artiklan 2 kohdassa säädetty määrä, josta vähennetään kaikissa tapauksissa 0,03 euroa siitosmunaa kohden tai myyntihinta, jos se on suurempi kuin 0,03 euroa.

3 artikla

1.   CN-koodeihin 0105 11, 0105 12 ja 0105 19 kuuluvien poikasten hävittämistä pidetään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklan mukaisena poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetystä hävittämisestä maksettava korvaus myönnetään kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle liitteessä III vahvistetun yksikkömäärän rajoissa ja mainitussa liitteessä määritellyksi ajanjaksoksi.

Korvauksen enimmäismäärä vahvistetaan seuraavasti:

a)

0,24 euroa kananpoikasta kohden;

b)

0,40 euroa helmikananpoikasta kohden;

c)

0,54 euroa ankanpoikasta kohden;

d)

0,85 euroa kalkkunanpoikasta kohden;

e)

1,50 euroa hanhenpoikasta kohden.

4 artikla

1.   CN-koodeihin 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 ja 0105 99 50 kuuluvien siitosmunien tuotannon vähentämiseksi toteutettavaa jalostusparven osan vähintään 6 viikolla aikaistettua teurastamista pidetään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklan mukaisena poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä edellyttäen, että yhtäkään eläintä ei palauteta tuotantoon kyseisissä laitoksissa kyseisellä ajanjaksolla.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetystä aikaistetusta teurastamisesta maksettava korvaus myönnetään kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle liitteessä IV vahvistetun yksikkömäärän rajoissa ja mainitussa liitteessä määritellyksi ajanjaksoksi.

Korvauksen enimmäismäärä vahvistetaan seuraavasti:

a)

3,2 euroa CN-koodeihin 0105 92 00 ja 0105 93 00 kuuluvaa siitoskanaa kohden;

b)

3,2 euroa CN-koodiin 0105 99 10 kuuluvaa siitosankkaa kohden;

c)

30 euroa CN-koodiin 0105 99 20 kuuluvaa siitoshanhea kohden;

d)

15 euroa CN-koodiin 0105 99 30 kuuluvaa siitoskalkkunaa kohden;

e)

5 euroa CN-koodiin 0105 99 50 kuuluvaa siitoshelmikanaa kohden.

5 artikla

1.   Vapaaehtoista tilan tyhjentämisen jatkamista yli kolmen viikon ajan pidetään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklan mukaisena poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä edellyttäen, että yhtäkään eläintä ei palauteta tuotantoon kyseisellä ajanjaksolla.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetystä jatkamisesta yli kolmen viikon ajan neliömetriä (m2) ja viikkoa kohden maksettava korvaus myönnetään kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle liitteessä V vahvistetun enimmäisalan rajoissa ja mainitussa liitteessä määritellyksi ajanjaksoksi.

Korvauksen enimmäismäärä vahvistetaan seuraavasti:

a)

0,46 euroa/m2 viikkoa kohden broileritilojen osalta;

b)

0,41 euroa/m2 viikkoa kohden kalkkunatilojen osalta;

c)

0,62 euroa/m2 viikkoa kohden ankkatilojen osalta;

d)

0,41 euroa/m2 viikkoa kohden helmikanatilojen osalta.

3.   Jos jäsenvaltiot ovat jo myöntäneet korvauksia kyseisiltä pinta-aloilta, niiden on varmistettava, että kansallisella tasolla maksetut määrät vähennetään 2 kohdassa säädetystä korvauksesta.

6 artikla

1.   Tuotannon vapaaehtoista vähentämistä tuotantoon otettavien poikasten määrää ja tiheyttä alentamalla pidetään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklan mukaisena poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn tuotannon vähentämisen korvaus, joka maksetaan jokaisesta erityisen tuotantolaitoksen tavanomaiseen tuotantoon verrattuna tuotantoon ottamatta jätetystä eläimestä, myönnetään kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle liitteessä VI vahvistetun yksikkömäärän rajoissa ja mainitussa liitteessä määritellyksi ajanjaksoksi.

Korvauksen enimmäismäärä vahvistetaan seuraavasti:

a)

0,20 euroa eläintä kohden broileritilojen osalta;

b)

1,24 euroa eläintä kohden kalkkunatilojen osalta;

c)

0,75 euroa eläintä kohden ankkatilojen osalta;

d)

0,40 euroa eläintä kohden helmikanatilojen osalta.

7 artikla

1.   Munintaikäisten kanojen aikaistettua teurastusta pidetään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklan mukaisena poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta teurastuksesta maksettava korvaus myönnetään kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle liitteessä VII vahvistetun yksikkömäärän rajoissa ja mainitussa liitteessä määritellyksi ajanjaksoksi.

Korvauksen enimmäismäärä on 3,2 euroa munintaikäistä kanaa kohden.

8 artikla

Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet komissiolle 1–7 artiklassa säädettyjä korvauksen enimmäismääriä pienemmistä osittaisista korvauksista, voivat myöntää enintään ilmoittamansa suuruisia korvauksia.

9 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitettuihin tukiin sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on toukokuun 2006 ensimmäinen työpäivä.

Sovellettava valuuttakurssi on viimeisin Euroopan keskuspankin ennen määräytymisperusteen päivämäärää vahvistama valuuttakurssi.

10 artikla

Jäsenvaltioille 1–7 artiklassa tarkoitetuista maksuista aiheutuviin menoihin voidaan myöntää yhteisörahoitusta asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklassa tai asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artiklassa säädetyin edellytyksin vain, jos jäsenvaltiot suorittavat maksut tuensaajille ennen 31 päivää joulukuuta 2006.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 11 päivästä toukokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006.


LIITE I

Siitosmunien enimmäismäärä jäsenvaltioittain

 

Tavallinen kana

Kana, jolla on laatumerkki

Helmikana

Kalkkuna

Ankka

Hanhi

Soveltamisaika

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

02/2006–04/2006

DK

DE

1 500 000

01/2006–04/2006

EE

EL

15 975 000

200 000

10/2005–04/2006

ES

7 800 000

10/2005–04/2006

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

12/2005–04/2006

IE

400 000

170 000

01/2006–04/2006

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

09/2005–04/2006

CY

442 000

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

12 705 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

2 500 000

01/2006–04/2006

PL

2 141 098

621 586

77 029

10/2005–04/2006

PT

6 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


LIITE II

Jalostettujen siitosmunien enimmäismäärä jäsenvaltioittain

 

Kana

Soveltamisaika

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

10/2005–04/2006

FR

IE

IT

16 364 500

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

11/2005–04/2006

MT

NL

25 000 000

12/2005–04/2006

AT

PL

64 594 006

10/2005–04/2006

PT

SI

SK

1 145 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


LIITE III

Poikasten enimmäismäärä jäsenvaltioittain

 

Kana

Helmikana

Kalkkuna

Ankka

Hanhi

Soveltamisaika

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

10/2005–04/2006

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

09/2005–04/2006

CY

143 725

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

2 000 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


LIITE IV

Teurastettujen siitoseläinten enimmäismäärä jäsenvaltioittain

 

Kana

Helmikana

Kalkkuna

Ankka

Hanhi

Soveltamisaika

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

02/2006–04/2006

DK

DE

40 000

01/2006–04/2006

EE

EL

454 300

16 000

10/2005–04/2006

ES

151 000

10/2005–11/2005

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

01/2006–04/2006

IE

94 500

9 100

01/2006–04/2006

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

11/2005–04/2006

MT

NL

1 293 750

12/2005–04/2006

AT

PL

1 060 109

10/2005–04/2006

PT

300 000

10/2005–03/2006

SI

SK

22 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


LIITE V

Neliömetrien (m2) ja viikkojen enimmäismäärä jäsenvaltioittain

 

Kana

Helmikana

Kalkkuna

Ankka

Soveltamisaika

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

7 viikkoa ajalla 10/2005–04/2006

ES

FR

2 200 000

16 viikkoa ajalla 10/2005–04/2006

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 viikkoa ajalla 11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

4 viikkoa ajalla 10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


LIITE VI

Eläinten enimmäismäärä jäsenvaltioittain

 

Kana

Helmikana

Kalkkuna

Ankka

Soveltamisaika

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

02/2006–04/2006

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

10/2005–03/2006

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

01/2006–04/2006

IT

CY

2 626 075

11/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

 

 

 

 

 

MT

NL

23 000 000

12/2005–04/2006

AT

4 500 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

4 734 800

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


LIITE VII

Munintaikäisten kanojen enimmäismäärä jäsenvaltioittain

 

Munintaikäiset kanat

Soveltamisaika

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

01/2006–04/2006

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK


4.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1011/2006,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006,

tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2006 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1008/2006 (3).

(2)

Tarkistuksessa on havaittu, että asetuksen (EY) N:o 1008/2006 liitteissä on laskuvirhe. Kyseinen asetus olisi siis oikaistava. Oikaisua olisi sovellettava taannehtivasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1008/2006 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 179, 1.7.2006, s. 48.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 1 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

32,64

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

56,38

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

56,38

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

47,63


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

(16.6.2006–29.6.2006)

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

14,42

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


4.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1012/2006,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2006,

vilja-alalla 4 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1008/2006 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 euroa/tonni vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1008/2006 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1008/2006 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 179, 1.7.2006, s. 48.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 4 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

5,95

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

34,94

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

56,38

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

56,38

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

49,93


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

(30.6.2006)

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

145,52

135,52

115,52

86,53

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

14,42

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

4.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/19


Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen voimaantulosta

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehty Euro–Välimeri-sopimus (1), joka allekirjoitettiin Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 2002, tuli sopimuksen 92 artiklan mukaisesti voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006 sen voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamista koskevien ilmoitusasiakirjojen vaihdon tapahduttua 14 päivänä helmikuuta 2006.


(1)  EUVL L 143, 30.5.2006, s. 2.


Komissio

4.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä joulukuuta 2002,

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä SGL Carbon AG:tä, Le Carbone-Lorraine SA:ta, Ibiden Co., Ltd:tä, Tokai Carbon Co., Ltd:tä., Toyo Tanso Co., Ltd:tä, GrafTech International, Ltd:tä, NSCC Techno Carbon Co., Ltd:tä, Nippon Steel Chemical Co., Ltd:tä, Intech EDM BV:tä ja Intech EDM AG:tä vastaan

(Asia N:o C.37.667 – Erikoisgrafiitti)

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5083)

(Ainoastaan englannin-, hollannin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2006/460/EY)

Komissio teki 17 päivänä joulukuuta 2002 päätöksen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti komissio julkaisee asianosaisten nimet ja päätöksen pääsisällön. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Päätöksen koko tekstin julkinen toisinto on saatavissa asiassa todistusvoimaisilla kielillä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston Internet-sivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1.   YHTEENVETO RIKKOMISESTA

1.1   Osoitus

(1)

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

 

Isostaattisten erikoisgrafiittien markkinoihin vaikuttaneen kartellin osalta:

GrafTech International, Ltd

SGL Carbon AG

Le Carbone Lorraine SA

Ibiden Co., Ltd

Tokai Carbon, Co., Ltd

Toyo Tanso Co., Ltd

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd

Intech EDM BV/Intech EDM AG.

 

Puristettujen erikoisgrafiittien markkinoihin vaikuttaneen kartellin osalta:

SGL Carbon AG

GrafTech International, Ltd.

1.2   Rikkomisen luonne

(2)

Asia koskee kahta vakavaa kartellia isostaattisten erikoisgrafiittien valmistajien ja puristettujen erikoisgrafiittien valmistajien välillä. Komissio on kerännyt todisteita siitä, että kartellin osanottajat sopivat tuotteiden tavoitehinnoista isostaattisten erikoisgrafiittien kartellin osalta heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998 ja puristettujen erikoisgrafiittien kartellin osalta helmikuusta 1993 marraskuuhun 1996 sekä vaihtoivat myyntimääriä koskevia tietoja ja muuta kaupallista tietoa. Molemmat kartellit kattoivat koko maailman. Tämä päätös liittyy yhteisön alueella ja ETA-alueella 1. tammikuuta 1994 alkaen tapahtuneisiin rikkomisiin.

(3)

Kumpikin rikkominen muodostuu edellä mainittujen yritysten, joille tämä päätös on osoitettu, osallistumisesta jatkuviin sopimuksiin ja/tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan (helmikuusta 1986 lähtien) ja ETA-sopimuksen 53 artiklan (tammikuusta 1994 lähtien) vastaisesti koko ETA-alueella, mihin liittyen ne sopivat tuotteiden tavoitehinnoista ja hinnankorotuksista, vaihtoivat myyntimääriä koskevia tietoja ja muuta kaupallista tietoa sekä valvoivat ja panivat täytäntöön keskinäisiä sopimuksia. Isostaattisten erikoisgrafiittien markkinoilla tehdyt järjestelyt koskivat myös sopimuksia kauppaehdoista ja erityisesti paikallisella tasolla satunnaisesti esiintynyttä asiakkaiden jakoa.

1.3   Tuote

(4)

”Erikoisgrafiitit” on alalla yleisesti käytetty nimitys viitattaessa eri sovelluksissa käytettävien grafiittituotteiden ryhmään. Erikoisgrafiittituotteet luokitellaan usein grafiitin tuotantotavan mukaan seuraavasti: isostaattinen grafiitti (tuotetaan isostaattisen muovauksen avulla), jota käytetään EDM-elektrodeissa, jatkuvavalumuoteissa, kuumapuristinmuoteissa ja puolijohdesovelluksissa, ja puristettu grafiitti (tuotetaan puristamalla), jota käytetään elektrolyyttisissä anodeissa ja katodeissa, veneissä, sintrauslaitteissa ja upokkaissa. Tämä menettely koskee isostaattista ja puristettua erikoisgrafiittia elementteinä ja leikattuina elementteinä.

1.4   Kartellin synty ja toteutetut menettelyt

(5)

Komissio alkoi tutkia grafiittielektrodien markkinoita kesäkuussa 1997. Tutkimuksen aikana UCAR lähestyi komissiota tehdäkseen sille sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon mukaisen hakemuksen. Hakemus tehtiin 13. huhtikuuta 1999 ja koski väitettyjä kilpailunvastaisia menettelytapoja grafiittielektrodien markkinoihin liittyvillä erikoisgrafiittien markkinoilla.

(6)

UCARin toimittamien asiakirjojen perusteella komissio esitti asetuksen N:o 17 (2) 11 artiklan mukaiset tietopyynnöt. Pyynnöt lähetettiin maaliskuussa 2000 SGL:lle, Intechille, POCO:lle, LCL:lle, Nippon Steel Corporationille, Ibidenille, Tokaille ja Toyo Tansolle ja niissä pyydettiin yksityiskohtaisia tietoja yhteydenpidosta kilpailijoihin, hintojen kehityksestä ja asian kannalta merkityksellisestä liikevaihdosta. Toinen erä pyyntöjä lähetettiin heinäkuussa 2000 Nippon Carbonille, NSCC:lle ja Schunkille. Yritykset vastasivat tietopyyntöihin touko- ja marraskuun välisenä aikana 2000.

(7)

Komissio lähetti syyskuussa ja lokakuussa 2001 uudet tietopyynnöt kartelliepäilyjen kohteena oleville yrityksille. Vastaukset saatiin lokakuun lopun ja joulukuun alun 2001 välisenä aikana.

(8)

Saatuaan nämä vastaukset komissio lähetti 22. marraskuuta 2001 samoille yrityksille viimeisen tietopyynnön, johon saatiin vastaukset joulukuussa 2001.

(9)

Komissio lähetti 17. toukokuuta 2002 väitetiedoksiannon yrityksille, joille tämä päätös on osoitettu. Kaikki osapuolet toimittivat kirjalliset huomautuksensa vastauksena komission väitetiedoksiantoon. Nippon Steel Chemical Co., Ltd ja NSCC Techno Carbon Co., Ltd toimittivat yhteisen vastauksen. Samoin Intech EDM BV ja Intech EDM AG vastasivat yhdessä komission väitetiedoksiantoon.

(10)

Vastaukset väitetiedoksiantoon saatiin 19.–25. heinäkuuta 2002. Kaikki yritykset Intech EDM AG:tä ja Intech EDM BVtä lukuun ottamatta tunnustivat rikkomisen. Yksikään yritys ei olennaisesti kiistänyt esitettyjä tosiseikkoja. Asiasta järjestettiin 10. syyskuuta 2002 suullinen kuuleminen, jossa kaikilla osapuolilla oli mahdollisuus ilmaista näkemyksensä.

2.   SAKOT

2.1   Perusmäärä

(11)

Sakkoa määrittäessään komission on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat olosuhteet ja erityisesti rikkomisen vakavuus ja kesto, jotka ovat ne kaksi kriteeriä, joihin nimenomaisesti viitataan asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdassa.

2.1.1   Vakavuus

(12)

Sakkojen määräämistä koskevien komission suuntaviivojen mukaan komission on arvioinnissaan otettava huomioon i) rikkomisen luonne; ii) sen todellinen vaikutus markkinoihin; ja iii) merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden koko.

(13)

Käsiteltävänä olevat rikkomiset koostuivat pääasiassa hintojen vahvistamiseen ja kaupallisten tietojen vaihtamiseen liittyvistä menettelytavoista, jotka merkitsevät hyvin vakavaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan kohdistuvaa rikkomista.

(14)

Kartellisopimuksia noudatettiin tiukasti. Niihin osallistuneet tuottajat hallitsivat asian kannalta merkityksellisellä ajanjaksolla valtaosaa isostaattisen ja puristetun erikoisgrafiitin maailmanmarkkinoista. Näin sopimusten on täytynyt vaikuttaa kumpiinkin markkinoihin ETA-alueella.

(15)

Kartellit kattoivat koko yhteismarkkinat ja ETA-sopimuksen tultua voimaan myös koko ETA-markkinat. Yhteismarkkinoiden ja myöhemmin ETA-sopimuksen kattaman alueen kaikki osat olivat sopimusten vaikutuksen alaisena.

(16)

Kun otetaan huomioon tutkinnan kohteena olevan toiminnan luonne, sen todellinen vaikutus isostaattisen ja puristetun erikoisgrafiitin markkinoihin sekä se, että toiminnan vaikutus kattoi koko yhteismarkkinat sekä ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen koko ETA-alueen, komissio katsoo, että yritykset, joita tämä päätösluonnos koskee, ovat kummassakin tapauksessa syyllistyneet hyvin vakavaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan kohdistuvaan rikkomiseen.

2.1.2   Erilainen kohtelu

(17)

Kun on kyse hyvin vakavasta kilpailusääntöjen rikkomisesta, todennäköisten sakkojen ehdotettu porrastaminen mahdollistaa yritysten erilaisen kohtelun, jotta voidaan ottaa huomioon rikkomiseen syyllistyneiden todelliset taloudelliset edellytykset vaarantaa kilpailua merkittävästi ja jotta sakko voidaan määrätä niin suureksi, että se vaikuttaa rikkomista estävästi.

(18)

Tällaisen useita yrityksiä koskevan asian ollessa kyseessä sakkojen perusmäärää asetettaessa on tarpeen ottaa huomioon kunkin yrityksen erityinen painoarvo ja siten kunkin yrityksen sääntöjenvastaisen toiminnan todellinen vaikutus kilpailuun.

(19)

Isostaattisen erikoisgrafiitin kartellin sakkojen laskemista varten yritykset ehdotetaan jaettaviksi viiteen luokkaan niiden kyseistä tuotetta koskevan maailmanlaajuisen liikevaihdon mukaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluu SGL, toiseen Toyo Tanso, kolmanteen LCL ja Tokai, neljänteen Ibiden ja NSC/NSCC ja viidenteen luokkaan UCAR ja Intech.

(20)

Puristettujen erikoisgrafiittien markkinoiden kartellin osalta UCARilla ja SGL:llä oli keskenään vastaavanlainen asema kyseisen tuotteen maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ne kuuluvat sen tähden samaan luokkaan.

2.1.3   Rikkomisen kesto

2.1.3.1   Isostaattinen erikoisgrafiitti

(21)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC rikkoivat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998 ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa 1. tammikuuta 1994 alkaen helmikuuhun 1998 saakka. UCAR syyllistyi samaan rikkomiseen helmikuusta 1996 toukokuuhun 1997 ja Intech helmikuusta 1994 toukokuuhun 1997.

(22)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC syyllistyivät siten 4 vuotta ja 6 kuukautta jatkuneeseen kilpailusääntöjen rikkomiseen, toisin sanoen keskipitkään rikkomiseen. Vakavuuden perusteella määräytyvää sakon perusmäärää korotetaan näin ollen 45 prosenttia.

(23)

Intech syyllistyi keskipitkään rikkomiseen, joka kesti kolme vuotta kaksi kuukautta. Rikkomisen vakavuuden perusteella määriteltyä perusmäärää korotetaan sen vuoksi 30 prosenttia.

(24)

UCAR syyllistyi keskipitkään rikkomiseen, joka kesti vuoden ja kaksi kuukautta. Rikkomisen vakavuuden perusteella määriteltyä perusmäärää korotetaan sen vuoksi 10 prosenttia.

2.1.3.2   Puristettu erikoisgrafiitti

(25)

SGL ja UCAR rikkoivat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa helmikuusta 1993 marraskuuhun 1996 ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa 1. tammikuuta 1994 alkaen marraskuuhun 1996 saakka eli 3 vuotta kahdeksan kuukautta, mikä merkitsee keskipitkää rikkomista. Vakavuuden perusteella määräytyvää sakon perusmäärää korotetaan kummankin yrityksen osalta näin ollen 35 prosenttia.

2.2   Raskauttavat seikat (johtava rooli rikkomisessa)

(26)

SGL oli isostaattisen erikoisgrafiitin markkinoita koskeneen rikkomisen johtaja ja alkuunpanija. SGL ei ole kiistänyt komission tätä koskevaa havaintoa. Tämä raskauttava seikka oikeuttaa sen, että isostaattisen erikoisgrafiitin markkinoihin kohdistuvan rikkomisen vuoksi SGL:lle määrättävien sakkojen perusmäärää korotetaan 50 prosenttia.

(27)

Komissio katsoo myös, ettei puristetun erikoisgrafiitin markkinoihin kohdistuvalle rikkomiselle voida yksilöidä erityistä kartellin johtajaa.

2.3   Lieventävät seikat

(28)

Komissio katsoo, että lieventäviä seikkoja voidaan soveltaa ainoastaan Intechiin isostaattisen kartellin osalta. Tämä perustuu eräisiin erityisolosuhteisiin, jotka koskevat ainoastaan tätä yritystä. Intechin osallistuminen isostaattisen erikoisgrafiitin kartelliin oli erityislaatuista sen vuoksi, että se tapahtui huomattavassa määrin Ibidenin antamien ohjeiden perusteella. Tarkoituksena oli, että Ibidenin jakelijana toimineen Intechin osallistuessa Euroopassa ja paikallistasolla pidettyihin kokouksiin voitaisiin ylemmällä tasolla (johon Ibiden osallistui ja Intech ei) tehdyt periaatepäätökset saada toteutettua. Komissio katsoo, että nämä erityisolosuhteet oikeuttavat sen, että isostaattisen erikoisgrafiitin markkinoihin kohdistuvan rikkomisen vuoksi Intechille määrättävien sakkojen perusmäärää alennetaan 40 prosenttia.

2.4   Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan tiedonannon soveltaminen

(29)

Kaikki yritykset, joille tämä päätös on osoitettu, ovat tehneet yhteistyötä komission kanssa tutkimuksen eri vaiheissa, jotta niille voitaisiin myöntää sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetussa komission tiedonannossa määritetty suopea kohtelu. Tässä päätösluonnoksessa ehdotetaan, että sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annettua tiedonantoa sovelletaan seuraavasti:

2.4.1   Sakkojen määräämättä jättäminen tai sakkojen määrän hyvin huomattava alentaminen (B kohta: sakkojen alentaminen 75–100 prosenttia)

(30)

Komissio myöntää, että UCAR oli ensimmäinen yritys, joka toimitti ratkaisevia todisteita ETA-alueen isostaattisen ja puristetun erikoisgrafiitin alan teollisuuteen vaikuttavan kansainvälisen kartellin olemassaolosta. Komissio myöntää myös, että UCARin ottaessa siihen yhteyttä se ei ollut vielä suorittanut tutkimuksia eikä sillä myöskään ollut riittävästi tietoja rikkomisten olemassaolon vahvistamiseksi. UCAR oli myös lopettanut osallistumisensa rikkomiseen ajankohtana, jona se paljasti kartellit, eikä se ollut myöskään pakottanut mitään muuta yritystä osallistumaan kartelleihin. UCAR täyttää siksi tiedonannon B kohdassa asetetut ehdot kummankin rikkomisen osalta. Näillä perusteilla komissio myöntää UCARille 100 prosentin alennuksen sakosta, joka sille olisi muutoin määrätty kunkin rikkomisen osalta.

2.4.2   Sakkojen määrän huomattava alentaminen (C kohta: sakkojen alentaminen 50–75 prosenttia)

(31)

SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC tai Intech eivät ensimmäisenä toimittaneet ratkaisevia tietoja isostaattisen tai puristetun erikoisgrafiitin kartellista, kuten tiedonannon C kohdan a alakohdassa edellytetään. Näin ollen yksikään näistä yrityksistä ei täytä C kohdassa asetettuja ehtoja.

2.4.3   Sakkojen määrän merkittävä alentaminen (D kohta: sakkojen alentaminen 10–50 prosenttia)

(32)

Ennen kuin komissio antoi väitetiedoksiantonsa SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC toimittivat komissiolle tietoja ja asiakirjoja, jotka merkittävästi auttoivat vahvistamaan rikkomisten olemassaolon. Yksikään niistä ei nimenomaisesti kiistänyt komission väitetiedoksiannon perustana olleita tosiseikkoja. Toimitettujen tietojen ja asiakirjojen perusteella komission oli mahdollista vahvistaa ja yksilöidä kartellien toiminta sekä eräät siihen liittyvät seikat.

(33)

Jos otetaan huomioon, että sakkojen määräämättä jättämistä tai niiden lieventämistä koskevassa tiedonannossa tarkoitetun yhteistyön on oltava vapaaehtoista eikä se varsinkaan saa perustua komission käyttämiin tutkintavaltuuksiin, komissio katsoo, että kyseisten yritysten toimittamat tiedot olivat erottamaton osa yritysten vastauksia komission muodollisiin tietopyyntöihin. Näin ollen yritysten toimittamia tietoja on pidettävä tiedonannon mukaisena vapaaehtoisena osallistumisena vain siltä osin kuin asetuksen N:o 17 11 artiklan edellytykset ylittyvät.

(34)

Komissio päättelee, että edellä mainitut asiakirjat antoivat yksityiskohtaisia todisteita kartellijärjestelyistä kyseisillä kahdella markkinoilla ja edistivät ratkaisevasti näiden rikkomisten olennaisten piirteiden osoittamista ja/tai vahvistamista. Yhdessä UCARin antaman lausunnon kanssa nämä asiakirjat muodostavat tärkeimmän näytön, jota komissio on käyttänyt tämän päätöksen valmistelussa.

(35)

Lisäksi komissio katsoo, ettei ole mahdollista erotella sitä lisäarvoa, jota toimitetut tiedot tarjosivat isostaattisen erikoisgrafiitin markkinoita koskevan tutkimuksen kannalta, koska kaikki tiedot toimitettiin lyhyen aikavälin sisällä vastauksena komission esittämään tietopyyntöön ja myös niihin sisältyneet todisteet olivat keskenään samanlaatuisia. Lisäksi koska toimitettuihin tietoihin sisältyi huomattavasti päällekkäisiä todisteita, yksikään niistä ei ollut sellaisenaan ratkaiseva sen kannalta, että komissio saattoi pitää kiinni olennaisimmista rikkomista vastaan esittämistään väitteistä.

(36)

Intech ei esittänyt kokouksia koskevia asiakirjatodisteita vastauksessaan komission tietopyyntöön. Se ei kuitenkaan nimenomaisesti kiistänyt tosiseikkoja, joihin komissio perustaa väitetiedoksiannossa esittämänsä väitteet.

(37)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC täyttävät tämän vuoksi sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon D kohdan 2 alakohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa määrätyt ehdot ja niille myönnetään 35 prosentin alennus sakosta. Intech täyttää tiedonannon D kohdan 2 alakohdan toisessa luetelmakohdassa vahvistetut edellytykset ja sille myönnetään 10 prosentin alennus sakosta.

2.5   Sakkojen määräämistä koskevien suuntaviivojen 5 kohdan b alakohta

(38)

Sakkojen määräämistä koskevien suuntaviivojen 5 kohdan b alakohdan mukaan komission on sakkoja määrätessään otettava huomioon tiettyjä objektiivisia tekijöitä kunkin tapauksen olosuhteista riippuen.

2.5.1   Maksukyky

(39)

SGL ja NSC ovat esittäneet niiden maksukykyyn liittyviä näkökohtia. Kumpikin yritys on erityisesti korostanut […] (3).

(40)

Harkitakseen tätä väitettä komissio pyysi yksityiskohtaisia tietoja yritysten taloudellisesta tilanteesta. Tutkittuaan yritysten 20. marraskuuta 2002 antamat vastaukset ja SGL:n aikaisemmin 8. marraskuuta 2002 antaman vastauksen komissio päättelee, että tässä tapauksessa ei ole aiheellista muuttaa sakkojen määrää. Vaikka näiden kahden yrityksen toimittamista rahoitustiedoista käykin ilmi, että sekä SGL että NSC ovat […], pääasiassa yleisistä markkinaolosuhteista aiheutuneen yritysten […] huomioonottaminen, merkitsisi käytännössä kohtuuttoman kilpailuedun antamista näille yrityksille.

2.5.2   Muut tekijät

(41)

SGL on […].

(42)

Komissio määräsi 18. heinäkuuta 2001 SGL:lle 80,2 miljoonan euron sakon perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomisesta yrityksen osallistuttua grafiittielektroditeollisuuden kartelliin.

(43)

Tämän seurauksena SGL on […], ja komissio on suhteellisen vähän aikaa sitten määrännyt sille merkittävän sakon. Komissio katsoo, että näissä erityisolosuhteissa täyden sakon määrääminen ei vaikuta välttämättömältä tehokkaan estävän vaikutuksen varmistamiseksi.

(44)

Komissio katsoo nämä kaksi seikkaa huomioonottaen, että sakkoa olisi tässä erityistapauksessa alennettava 33 prosenttia.

3.   PÄÄTÖS

(45)

Seuraavat yritykset ovat rikkoneet perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan määräyksiä osallistumalla mainittujen ajanjaksojen aikana sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kokonaisuuteen, joka vaikutti isostaattisen erikoisgrafiitin markkinoihin yhteisössä ja ETA-alueella:

1)

GrafTech International, Ltd, helmikuusta 1996 toukokuuhun 1997;

2)

SGL Carbon AG, heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998;

3)

Le Carbone-Lorraine SA, heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998;

4)

Ibiden Co., Ltd, heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998;

5)

Tokai Carbon Co., Ltd, heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998;

6)

Toyo Tanso Co., Ltd, heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998;

7)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd ja NSCC Techno Carbon Co., Ltd, yhteisvastuussa heinäkuusta 1993 helmikuuhun 1998:

8)

Intech EDM BV ja Intech EDM AG, yhteisvastuussa helmikuusta 1994 toukokuuhun 1997.

(46)

Seuraavat yritykset ovat rikkoneet perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan määräyksiä osallistumalla mainittujen ajanjaksojen aikana sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kokonaisuuteen, joka vaikutti puristetun erikoisgrafiitin markkinoihin yhteisössä ja ETA-alueella:

1)

SGL Carbon AG, helmikuusta 1993 marraskuuhun 1996;

2)

GrafTech International, Ltd, helmikuusta 1993 marraskuuhun 1996.

(47)

Edellä lueteltujen yritysten on lopetettava heti kyseisen artiklan mukainen rikkominen, mikäli näin ei ole vielä tapahtunut. Yritysten on pidätyttävä vastedes harjoittamasta edellä mainitun rikkomisen kaltaista toimintaa ja toteuttamasta toimenpiteitä, joilla on samanlaisia tai vastaavia tavoitteita tai vaikutuksia.

(48)

Edellä tarkoitetusta rikkomisesta yrityksille määrätään seuraavat sakot:

a)

GrafTech International, Ltd

isostaattinen erikoisgrafiitti: 0 euroa

puristettu erikoisgrafiitti: 0 euroa

b)

SGL Carbon AG

isostaattinen erikoisgrafiitti:: 18 940 000 euroa

puristettu erikoisgrafiitti: 8 810 000 euroa

c)

Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 euroa

d)

Ibiden Co., Ltd: 3 580 000 euroa

e)

Tokai Carbon Co., Ltd: 6 970 000 euroa

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 euroa

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd ja NSCC Techno Carbon Co., Ltd, yhteisvastuussa: 3 580 000 euroa

h)

Intech EDM B.V. ja Intech EDM AG, yhteisvastuussa: 980 000 euroa.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 (EUVL L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  EYVL 13, 21.2.1962, s. 204/62.

(3)  Tätä tekstiä on osin muokattu, jotta varmistetaan, ettei luottamuksellista tietoa paljasteta; nämä kohdat on kirjoitettu hakasulkuihin ja merkitty tähdellä.


4.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä kesäkuuta 2006,

lisäkalastuspäivien myöntämisestä Yhdistyneelle kuningaskunnalle ICES-alueella VIIe

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2438)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/461/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 (1) ja erityisesti sen liitteessä II C olevan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 51/2006 liitteessä II C olevassa 7 kohdassa vahvistetaan niiden päivien enimmäismäärä (216), joina kokonaispituudeltaan vähintään 10 metriset, silmäkooltaan vähintään 80 millimetrin puomitrooleja tai silmäkooltaan alle 220 millimetrin seisovia verkkoja käyttävät yhteisön alukset voivat olla ICES-alueella VIIe 1 päivän helmikuuta 2006 ja 31 päivän tammikuuta 2007 välisenä aikana.

(2)

Mainitussa liitteessä olevan 9 kohdan mukaisesti komissio voi myöntää lisää kalastuspäiviä, joina alus voi olla kyseisellä alueella, kun sillä on mukanaan kyseisiä puomitrooleja tai seisovia verkkoja, 1 päivän tammikuuta 2004 jälkeen toteutettujen kalastustoiminnan pysyvien lopettamisten perusteella.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tietoja, joiden mukaan alueella olevien ja silmäkooltaan vähintään 80 millimetrin puomitrooleja tai seisovia verkkoja käyttävien alusten laivaston kapasiteetti on pienentynyt viisi prosenttia vuonna 2006.

(4)

Toimitettujen tietojen perusteella Yhdistyneelle kuningaskunnalle olisi myönnettävä 12 lisäpäivää merellä 1 päivän helmikuuta 2006 ja 31 päivän tammikuuta 2007 välisellä ajalla kyseisiä puomitrooleja käyttäville aluksille.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan 228 päiväksi vuodessa asetuksen (EY) N:o 51/2006 liitteessä II C olevassa I taulukossa säädetty niiden päivien enimmäismäärä, jonka silmäkooltaan vähintään 80 millimetrin puomitrooleja käyttävä Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtiva kalastusalus voi olla ICES-alueella VIIe.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2006 (EUVL L 167, 20.6.2006, s. 16).