ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 176

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
30. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 962/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 963/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 964/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 965/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 966/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 08030019 kuuluvien banaanien tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2006 muuttamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 967/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 968/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 969/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 970/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 2305/2003 muuttamisesta

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 971/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 2375/2002 muuttamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 972/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, Basmati-riisin tuontiin sovellettavista erityissäännöistä ja sen alkuperän määrittämistä koskevasta siirtymäkauden valvontajärjestelmästä

53

 

*

Komission asetus (EY) N:o 973/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, GATTissa vahvistettujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuodesta 1996 alkaen tiettyjen hedelmien ja vihannesten sekä tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1831/96 muuttamisesta

63

 

*

Komission asetus (EY) N:o 974/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden tuoreiden hedelmien ja vihannesten markkinoilla todettujen hintojen tiedoksi antamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 877/2004 muuttamisesta

68

 

*

Komission asetus (EY) N:o 975/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta

69

 

*

Komission asetus (EY) N:o 976/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa

71

 

 

Komission asetus (EY) N:o 977/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

74

 

 

Komission asetus (EY) N:o 978/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

76

 

 

Komission asetus (EY) N:o 979/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

77

 

 

Komission asetus (EY) N:o 980/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

79

 

 

Komission asetus (EY) N:o 981/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 31. osittaista tarjouskilpailua varten

82

 

 

Komission asetus (EY) N:o 982/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

83

 

 

Komission asetus (EY) N:o 983/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

87

 

 

Komission asetus (EY) N:o 984/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

90

 

 

Komission asetus (EY) N:o 985/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

92

 

 

Komission asetus (EY) N:o 986/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

95

 

 

Komission asetus (EY) N:o 987/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

97

 

 

Komission asetus (EY) N:o 988/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta

98

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä toukokuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välisen sopimuksen tekemisestä

100

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehty Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välinen sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

102

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 2006, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta (Asia COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1548)  ( 1 )

104

 

*

Komission päätös tehty 31 päivänä toukokuuta 2006, päätöksen 2005/436/EY muuttamisesta rahaston nro 911100MTF/INT/003/ETY (TFEU 970089129) yhteisön rahoitusosuuden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2076)

105

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2006/448/YUTP, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2006, Acehissa (Indonesia) toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (Acehin tarkkailuoperaatio – AMM) ja sen henkilöstön tehtäviä, asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskevan Euroopan unionin ja Indonesian hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamisesta

107

Acehissa (Indonesia) toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (Acehin tarkkailuoperaatio – AMM) ja sen henkilöstön tehtäviä, asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskevan Euroopan unionin ja Indonesian hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihto

108

 

*

Ilmoitus sopimuksen voimaantulosta: Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä muutoksista Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteenä olevaan viinikauppaa koskevaan sopimukseen

110

 

*

Ilmoitus sopimuksen voimaantulosta: Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä muutoksista Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen liitteenä olevaan väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien kauppaa koskevaan sopimukseen

110

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUJUST LEX/1/2006, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2006, Irakin osalta toteutettavan Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation EUJUST LEXin johtajan toimeksiannon jatkamisesta

111

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 962/2006,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 1996 tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 (1). Yhteisön kyseisten tuotteiden hankintatarpeet olisi tyydytettävä mahdollisimman suotuisin ehdoin. Sen vuoksi olisi avattava uusia, sopivan suuruisia yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tulleitta häiritsemättä kuitenkaan näiden tuotteiden markkinoita.

(2)

Yhteisön autonomisen tariffikiintiön määrä ei ole riittävän suuri tyydyttämään yhteisön tuotannonalan tarpeet nykyisen kiintiökauden aikana, ja sen vuoksi sitä olisi korotettava.

(3)

Asetusta (EY) N:o 2505/96 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteeseen I tämän asetuksen liitteessä luetellut tariffikiintiöt.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I vahvistetaan järjestysnumeron 09.2986 osalta tariffikiintiön määräksi 14 315 tonnia 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä kiintiökautena.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 151/2006 (EUVL L 25, 28.1.2006, s. 1).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiömäärä

Kiintiötulli

%

Kiintiökausi

”09.2967

7011 20 00

30

Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 63 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 56,8 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 10,16 mm

150 000 yksikköä

0

1.7.–31.12.2006

09.2976

ex 8407 90 10

10

Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cmo3, alanimikkeen 8433 11 ruohonleikkuukoneiden tai alanimikkeen 8433 20 10 moottoroitujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut (1)

2 500 000 yksikköä

0

1.7.2006–30.6.2007

09.2977

2926 10 00

 

Akryylinitriili

40 000 tonnia

0

1.7.–31.12.2006

09.2986

ex 3824 90 99

76

Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina:

vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia,

vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amiinia,

vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia,

tarkoitettu käytettäväksi amiinioksidien valmistukseen (1)

14 315 tonnia

0

1.1.–31.12.2006


(1)  Tätä erityiskäyttöä on valvottava yhteisön asiaa koskevien säännösten mukaisesti.”


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 963/2006,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On yhteisön edun mukaista suspendoida kokonaan tai osittain yhteisen tullitariffin autonomiset tullit tiettyjen asetuksen (EY) N:o 1255/96 (1) liitteeseen kuulumattomien uusien tuotteiden osalta.

(2)

Eräät mainitussa asetuksessa tarkoitetut tuotteet olisi poistettava liitteessä olevasta luettelosta, koska ei ole enää yhteisön edun mukaista jatkaa yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimista tai koska tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa teknisen tuotekehityksen ja markkinoiden taloudellisten muutosten vuoksi.

(3)

Näin ollen tuotteita, joiden tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa, olisi pidettävä uusina tuotteina.

(4)

Toimenpiteen olisi oltava voimassa 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisen ajan, jotta kyseisenä ajanjaksona voitaisiin tehdä yksittäisiä suspensioita koskevia taloudellisia tutkimuksia. Kahdeksan vuoden kokemuksen perusteella on todettu tarpeelliseksi säätää viimeisestä voimassaolopäivästä tämän asetuksen liitteessä luetelluille suspensioille sen varmistamiseksi, että tekniset ja taloudelliset muutokset otetaan huomioon. Tämän ei pitäisi estää tiettyjen toimenpiteiden soveltamisen päättämistä ennenaikaisesti tai jatkamista kyseisen määräajan jälkeenkin, jos tälle esitetään asianmukaiset taloudelliset syyt yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä annetun komission tiedonannon periaatteiden mukaisesti (2).

(5)

Asetusta (EY) N:o 1255/96 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1255/96 liite seuraavasti:

1)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuotteet.

2)

Poistetaan tuotteet, joiden CN-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tuotteisiin, joiden Taric-koodit ovat 5205310010 ja 8414308920, sitä kuitenkin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 158, 29.6.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 300/2006 (EUVL L 56, 25.2.2006, s. 1).

(2)  EYVL C 128, 25.4.1998, s. 2.


LIITE I

CN-koodi

TARIC

Tavaran kuvaus

Autonominen tulli

Voimassaolon päättymispäivä

ex 2904 90 85

40

3-Bromi-5-nitro-trifluorimetyylibentseeni

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2909 19 00

40

Bis(2-etoksietyyli)eetteri

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2912 29 00

20

p-Fenyylibentsaldehydi

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2916 12 90

40

2,4-Di-tert-pentyyli-6-[1-(3,5-di-tert-pentyyli-2-hydroksifenyyli)etyyli]fenyyliakrylaatti

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 42 10

35

2-Nitroaniliini

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 42 10

45

2,4,5-Trikloorianiliini

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 43 00

40

4-Aminotolueeni-3-sulfonihappo

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 51 19

30

2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresoli

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2922 49 95

50

D-(-)-Dihydrofenyyliglysiini

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2927 00 00

60

4,4'-Disyano-4,4'-atsodivaleriaanahappo

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2930 90 70

76

2,2’-Ditiodibentsoehappo

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2930 90 70

77

4-[4-(2-Propenyylioksi)fenyylisulfonyyli]fenoli

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2931 00 95

96

3-(Hydroksifenyylifosfinoyyli)propionihappo

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2931 00 95

97

Kalium-4-tolyylifosfinaatti, vesiliuoksena

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2932 29 85

80

Gibberelliinihappo, jonka puhtaus on vähintään 88 painoprosenttia

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2933 19 90

50

Fenpyroksimaatti (ISO)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2934 99 90

85

Aprepitantti (INN)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2935 00 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenyyli)bentseenisulfonamidi

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyrimidin-2-yyli)-2-metoksi-4-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-sulfonamidi

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 15 00

60

Väriaine C.I. Vat Blue 4

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 19 00

81

6,11-Difluori-3,3-di-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 19 00

82

3-(4-Fluorifenyyli)-3-(4-piperidinofenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 19 00

83

6,7-Dimetoksi-11-syano-3,3-di-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3207 30 00

10

Valmiste, joka sisältää

enintään 85 painoprosenttia hopeaa,

vähintään 2 painoprosenttia palladiumia,

bariumtitanaattia,

terpineolia, ja

etyyliselluloosaa,

käytettäväksi seulapainantaan monikerroksisten keraamisten kondensaattoreiden valmistuksessa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3402 13 00

10

Vinyylikopolymeeriä oleva pinta-aktiivinen aine, joka perustuu polypropyleeniglykoliin

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3506 91 00

30

Kaksikomponenttinen mikrokapseloitu epoksiliima, liuottimeen dispergoituna

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3707 10 00

30

Akryylia sisältävään valonherkkään polymeeriin perustuva valmiste, joka sisältää väripigmenttejä, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia ja sykloheksanonia sekä mahdollisesti etyyli-3-etoksipropionaattia

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3811 90 00

10

Dinonyylinaftyylisulfonihapon suola liuoksena kivennäisöljyssä

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3815 90 90

16

Dimetyyliaminopropyyliureaan perustuva reaktion käynnistäjä (initiaattori), käytettäväksi polyuretaanivaahdon valmistuksessa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3819 00 00

20

Fosfaattiesteripohjainen vaikeasti syttyvä hydraulineste

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

12

Tetrafluorietyleenin oligomeeri, jossa on yksi jodietyylipääteryhmä

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

27

Valmiste, joka perustuu seuraaviin: 2-pentanoni, 4-metyyli-O,O',O''-(metyylisilylidyyni)trioksiimi ja 4-metyyli-2-butanoni-O, O',O'' ,O''′-silaanitetrayylitetraoksiimi

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

34

Fytosterolien seos kiteisenä, vahamaisena jauheena, joka sisältää

vähintään 36 mutta enintään 79 painoprosenttia sitosteroleja,

vähintään 15 mutta enintään 34 painoprosenttia sitostanoleja,

vähintään 4 mutta enintään 25 painoprosenttia kampesteroleja, ja

enintään 14 painoprosenttia kampestanoleja

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

90

Sulatettua alumiinisilikaattia olevat ontot pallot, jotka sisältävät 65–80 prosenttia amorfista alumiinisilikaattia ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

sulamispiste välillä 1 600 °C ja 1 800 °C,

tiheys 0,6–0,8 g/cm3,

käytettäviksi moottoriajoneuvojen hiukkassuodattimien valmistuksessa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3904 61 00

60

Polytetrafluorieteenin (PTFE), natriumkloridin ja ionittoman pinta-aktiivisen aineen seos

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3907 20 21

20

Tetrahydrofuraanin ja tetrahydro-3-metyylifuraanin kopolymeeri, jonka keskimääräinen molekyylipaino on 3 500 (± 100)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3907 30 00

50

2-Propeeninitriili/1,3-butadieeniepoksidikopolymeeria oleva nestemäinen epoksihartsi, joka ei sisällä mitään liuotinta ja jonka

sinkkiboraattihydraattipitoisuus on enintään 40 painoprosenttia, ja

diantimonitrioksidipitoisuus enintään 5 painoprosenttia

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3907 99 19

40

Isoftaalihapon ja 5-natriumsulfoisoftaalihapon kopolymeeri, jossa on sykloheksaanidimetanolia ja dietyleeniglykolia

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3912 90 10

20

Hydroksipropyylimetyyliselluloosaftalaatti

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3917 32 39

30

Lämpökutistuvat polystyreeniputket, käytettäviksi sinkki/hiiliparistojen valmistuksessa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3919 90 31

15

Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka yhdellä puolella on värillinen kerros ja toisella puolella itseliimautuva kerros ja joka on päällystetty molemmilta puolilta suojakalvolla, kokonaispaksuus 100 (± 10) μm, rullissa, käytettäväksi optisten suodattimien valmistuksessa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3920 62 19

77

Poly(eteenitereftalaatti)levy, jossa on

lämpöherkkiä kerroksia, jotka muodostavat perusvärejä lämmityksen seurauksena,

heijastava kerros,

suojakerros,

käytettäväksi värilämpötulostimissa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3920 99 90

10

Biohajoava kalvo, jonka paksuus on enintään 1 mm ja joka sisältää

90 painoprosenttia (± 5 %) tärkkelystä,

10 painoprosenttia (± 5 %) synteettistä polymeeriä ja

0,5 painoprosenttia (± 0,5 %) steariinihappoa

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3926 90 98

40

Iso-oktyyliakrylaatin ja akryylihapon kopolymeeriä olevat ontot mikropallot, joiden läpimitta on vähintään 10 μm mutta enintään 1 000 μm, veteen dispergoituina

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 5205 31 00

10

Valkaistusta puuvillasta valmistettu kuusisäikeinen lanka, jossa jokainen yksinkertainen lanka on vähintäään 925 desitexiä mutta enintään 989 desitexiä, tamponien valmistukseen (1)

0 %

1.1.2006–31.12.2008

ex 6805 10 00

10

Hioma-aine, joka muodostuu samanmuotoisista hiukkasista alustalla

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 6805 20 00

10

ex 6805 30 80

10

ex 7019 90 99

30

Kumilla kyllästetty suurmoduulinen lasinuora (K-tyyppiä), joka on valmistettu kierretyistä suurmoduulisista lasifilamenttilangoista ja pinnoitettu resorsinoli-formaldehydihartsista sekä mahdollisesti vinyylipyridiinistä ja/tai hydratusta akryylinitriilibutadieenikumista (HNBR) koostuvalla lateksilla

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8305 20 00

10

Niitit, joiden leveys on 12 mm (± 1 mm) ja syvyys 8 mm (± 1 mm), käytettäviksi kopiokoneissa ja tulostimissa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8414 30 89

20

Ajoneuvon ilmastointijärjestelmän osa, joka on avoimella akselilla varustettu mäntäkompressori, jonka teho on yli 0,4 kW, mutta enintään 10 kW

0 %

1.1.2006–31.12.2008

ex 8414 90 00

40

Veto-osa moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8505 11 00

33

Neodymiumin, raudan ja boorin seoksesta koostuvat magneetit, jotka ovat joko pyöristetyn suorakulmion (mitat enintään 15 × 10 × 2 mm) tai levyn (läpimitta enintään 90 mm) muotoisia, myös jos niissä on reikä keskellä

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8505 20 00

20

Joustava sähkömagneettinen vannekytkin, jonka läpimitta on enintään 40 mm ja jota käytetään kopiokoneiden, myös monitoimisten kopiokoneiden, ja tulostinten valmistuksessa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8505 20 00

30

Sähkömagneettinen kytkin, jota käytetään moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressorien valmistuksessa (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8529 90 81

45

TV-lähetysten vastaanottoon tarkoitettu integroitujen piirien yhdistelmä, joka sisältää kanavanvalitsin-dekooderin, virittimen ja virranohjauskytkimen, jotka ovat sirumuodossa, ja GSM-suotimia sekä erillisiä ja sulautettuja passiivisia piirielementtejä DVB-T- ja DVB-H-standardien mukaisten digitaalisten yleisradiolähetysten vastaanottamista varten

0 %

1.7.2006–31.12.2008


(1)  Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artikla (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1)).


LIITE II

CN-koodi

TARIC

ex 2903 30 80

60

ex 2924 19 00

20

ex 3811 90 00

10

ex 8414 30 89

20

ex 8505 11 00

33


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 964/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 29 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

45,4

096

65,4

204

37,6

999

49,5

0707 00 05

052

129,4

096

30,2

999

79,8

0709 90 70

052

94,4

999

94,4

0805 50 10

388

63,1

528

38,6

999

50,9

0808 10 80

388

88,5

400

114,4

404

104,4

508

89,1

512

102,8

524

50,0

528

89,7

720

113,4

800

180,6

804

103,8

999

103,7

0809 10 00

052

215,9

999

215,9

0809 20 95

052

335,5

068

127,8

999

231,7

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 965/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisessa Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden liittyessä Euroopan unioniin Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/324/EY (3), määrätään 25 516 tonnin lisäyksestä mitä tahansa alkuperää olevan ja 1 200 tonnin lisäyksestä Thaimaasta peräisin olevan, CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin vuosittaiseen kokonaistariffikiintiöön. Sopimuksessa määrätään myös CN-koodiin 1006 40 kuuluvien mitä tahansa alkuperää olevien rikkoutuneiden riisinjyvien uuden tullittoman 31 788 tonnin vuosittaisen tariffikiintiön avaamisesta.

(2)

Sopimuksessa määrätään myös mitä tahansa alkuperää olevan CN-koodiin 1006 10 kuuluvan paddy- eli raakariisin 7 tonnin ja CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin 1 634 tonnin uusista kiintiöistä, joissa kannettava tulli on 15 prosenttia.

(3)

Yksinkertaistamisen vuoksi ja kun otetaan huomioon paddy- eli raakariisin mainitun 7 tonnin kiintiön pieni määrä, kyseistä tariffikiintiötä olisi hallinnoitava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (4) säännösten mukaisesti.

(4)

CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin 20 000 tonnin kiintiön 88 euroa tonnilta olevasta tullista, josta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (5) 1 artiklassa, on tullut tarpeeton, koska asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 a artiklassa säädettyä esikuoritun riisin tuonnissa kannettavaa tullia on muutettu. Sen vuoksi kyseinen kiintiö olisi poistettava.

(5)

Jotta yhteisössä tuotetun riisin kaupan pitäminen ei häiriintyisi, olisi säädettävä kiintiöiden avaamisesta, jotta parannettaisiin tuotujen määrien myyntiä yhteisön markkinoilla. Erityisesti jos vähennysprosentin soveltaminen aiheuttaisi sen, että todistuksia olisi myönnettävä alle 20 tonnin määrille ja jos jäsenvaltiot toteuttavat kyseisen myöntämisen arpomalla, on syytä säätää, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset jakavat jäljellä olevat määrät uudelleen, jotta kiintiöstä voidaan käyttää mahdollisimman paljon ja jotta vältetään hyvin pienten määrien myöntäminen. Samoista syitä olisi myös säädettävä uudelleen jakamisesta, jos vähennysprosenttia soveltamalla ei voida muodostaa edes 20 tonnin erää.

(6)

Kyseisten kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että alkuperätodistuksen esittäminen on pakollista, kun kiintiö on avattu jollekin tietylle maalle, ja että tällöin ei edellytetä kyseisen maan myöntämää vientitodistusta.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 327/98 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 327/98 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Avataan kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta seuraavat vuosittaiset kokonaistuontitariffikiintiöt:

a)

63 000 tonnia CN-koodiin 1006 30 kuuluvaa kokonaan tai osittain hiottua riisiä tullitta;

b)

1 634 tonnia CN-koodiin 1006 20 kuuluvaan esikuorittua riisiä, jonka arvotulliksi vahvistetaan 15 prosenttia;

c)

100 000 tonnia CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvia rikkoutuneita riisinjyviä, jolloin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (6) 11 d artiklassa vahvistettua tullia alennetaan 30,77 prosenttia;

d)

40 216 tonnia CN-koodiin 1006 30 kuuluvaa kokonaan tai osittain hiottua riisiä tullitta;

e)

31 788 tonnia CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvia rikkoutuneita riisinjyviä tullitta.

Kyseisiä kiintiöitä hallinnoidaan tämän asetuksen mukaisesti jaettuna alkuperämaittain ja jaksottaisin osuuksin liitteen IX mukaisesti. Vuodeksi 2006 kiintiöt jaetaan kuitenkin liitteen X mukaisesti.

2.   Kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta avataan CN-koodiin 1006 10 kuuluvan paddy- eli raakariisin 7 tonnin vuosittainen tariffikiintiö, jonka arvotulliksi vahvistetaan 15 prosenttia ja jonka järjestysnumero on 09.0083.

Komissio hallinnoi sitä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) 308 a–308 c artiklan mukaisesti.

2)

Korvataan 3 artiklassa ilmaisut ”1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa” ilmaisulla ”1 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa”.

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa ilmaisu ”1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa” ilmaisulla ”1 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa”;

b)

lisätään 4 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

edellä 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun kiintiön osalta jokin liitteessä XI luetelluista maininnoista.”;

c)

korvataan 5 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

jos vientitodistuksia ei vaadita, hakijat voivat jättää yhden ainoan hakemuksen, joka koskee kullekin osuudelle ja järjestysnumerolle säädettyä enimmäismäärää.”.

4)

Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu vähennys johtaa yhteen tai useampaan alle 20 tonnin suuruiseen määrään hakemusta kohden, jäsenvaltion on jaettava näiden määrien kokonaismäärä suorittamalla arvonta asianomaisten tuojien kesken 20 tonnin suuruisissa erissä, joihin lisätään jäljellä olevalla määrä jaettuna yhtä suuriin eriin 20 tonnin erien kesken.

Jos alle 20 tonnia olevien määrien lisäämisellä ei voida kuitenkaan muodostaa edes yhtä 20 tonnin erää, jäsenvaltion on jaettava jäljellä oleva määrä yhtä suuriin eriin niiden toimijoiden kesken, joiden todistus koskee vähintään 20 tonnia.”.

5)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”5 artiklan 2 kohdan” ilmaisulla ”5 artiklan 2 ja 3 kohdan”.

6)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (8) 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (9) 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, esikuoritun sekä kokonaan hiotun tai osittain hiotun riisin tuontitodistukset ovat voimassa niiden tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen sitä seuraavan kolmannen kuukauden loppuun.

Tuontitodistukset saavat olla voimassa enintään niiden myöntämisvuoden 31 päivään joulukuuta.

b)

lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen yhteisössä edellyttää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 47 artiklan mukaisen, kyseisten maiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämän alkuperätodistuksen esittämistä.

Mainittujen kiintiöiden osilta, jotka koskevat maita, joilta edellytetään vientitodistusta tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti tai joiden alkuperäksi on merkitty ”kaikki maat”, ei kuitenkaan edellytetä alkuperätodistusta.”.

7)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteellä I.

8)

Korvataan liitteet IX ja X tämän asetuksen liitteellä II.

9)

Lisätään tämän asetuksen liite III liitteeksi XI.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006, lukuun ottamatta asetuksen 1 artiklan 6 kohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 120, 5.5.2006, s. 19.

(3)  EUVL L 120, 5.5.2006, s. 17.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 402/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 35).

(5)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2152/2005 (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 30).

(6)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.”.

(8)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

(9)  EUVL L 152, 24.6.2000, s. 1.”


LIITE I

”LIITE VI

Asetuksen 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

tšekiksi

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

tanskaksi

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

saksaksi

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

viroksi

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

kreikaksi

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

englanniksi

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

ranskaksi

:

Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italiaksi

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

latviaksi

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

:

liettuaksi

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

unkariksi

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

maltaksi

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

hollanniksi

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

puolaksi

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugaliksi

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovakiksi

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

sloveeniksi

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

suomeksi

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

ruotsiksi

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)”


LIITE II

LIITE IX

Kiintiöt ja osuudet vuodesta 2007 alkaen

a)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin 63 000 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Tammikuu

Huhtikuu

Heinäkuu

Syyskuu

Lokakuu

Amerikan yhdysvallat

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thaimaa

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australia

1 019

09.4129

0

1 019

 

Muut alkuperät

1 805

09.4130

0

1 805

 

Kaikki maat

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Yhteensä

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin 1 634 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Tammikuu

Heinäkuu

Lokakuu

Kaikki maat

1 634

09.4148

1 634

 (2)

Yhteensä

1 634

1 634

 

c)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien 100 000 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Tammikuu

Heinäkuu

Thaimaa

52 000

09.4149

36 400

15 600

Australia

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guyana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Amerikan yhdysvallat

9 000

09.4153

4 500

4 500

Muut alkuperät

12 000

09.4154

6 000

6 000

Yhteensä

100 000

60 400

39 600

d)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin 40 216 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Tammikuu

Heinäkuu

Syyskuu

Thaimaa

5 513

09.4112

5 513

Amerikan yhdysvallat

2 388

09.4116

2 388

Intia

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 595

09.4118

1 595

Muut alkuperät

3 435

09.4119

3 435

Kaikki maat

25 516

09.4166

8 505

17 011

Yhteensä

40 216

23 205

17 011

e)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien 31 788 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Syyskuu

Lokakuu

Kaikki maat

31 788

09.4168

31 788

 (3)

Yhteensä

31 788

31 788

 

LIITE X

Kiintiöt ja osuudet vuodeksi 2006

a)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin 63 000 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Tammikuu

Huhtikuu

Heinäkuu

Syyskuu

Lokakuu

Amerikan yhdysvallat

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thaimaa

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australia

1 019

09.4129

0

1 019

 

Muut alkuperät

1 805

09.4130

0

1 805

 

Kaikki maat

 

09.4138

 

 

 

 

 (4)

Yhteensä

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin 1 634 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Heinäkuu

Lokakuu

Kaikki maat

1 634

09.4148

1 634

 (4)

Yhteensä

1 634

1 634

 

c)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien 106 667 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Tammikuu

Heinäkuu

Thaimaa

55 467

09.4149

38 827

16 640

Australia

17 067

09.4150

8 533

8 534

Guyana

11 733

09.4152

5 866

5 867

Amerikan yhdysvallat

9 600

09.4153

4 800

4 800

Muut alkuperät

12 800

09.4154

6 400

6 400

Yhteensä

106 667

64 426

42 241

d)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin 44 716 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Tammikuu

Heinäkuu

Syyskuu

Thaimaa

6 950

09.4112

5 750

1 200

Amerikan yhdysvallat

3 184

09.4116

3 184

Intia

2 358

09.4117

2 358

Pakistan

2 128

09.4118

2 128

Muut alkuperät

4 580

09.4119

4 580

Kaikki maat

25 516

09.4166

 

25 516

Yhteensä

44 716

18 000

26 716

e)

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien 31 788 tonnin kiintiö:

Alkuperä

Määrä tonneina

Järjestysnumero

Osuudet (määrät tonneina)

Syyskuu

Lokakuu

Kaikki maat

31 788

09.4168

31 788

 (6)

Yhteensä

31 788

31 788

 


(1)  Edellisistä osuuksista käyttämättä jääneet määrät, jotka on julkaistu komission asetuksessa.

(2)  Edellisistä osuuksista käyttämättä jääneet määrät, jotka on julkaistu komission asetuksessa.

(3)  Edellisistä osuuksista käyttämättä jääneet määrät, jotka on julkaistu komission asetuksessa.

(4)  Edellisistä osuuksista käyttämättä jääneet määrät, jotka on julkaistu komission asetuksessa.

(5)  Edellisistä osuuksista käyttämättä jääneet määrät, jotka on julkaistu komission asetuksessa.

(6)  Edellisistä osuuksista käyttämättä jääneet määrät, jotka on julkaistu komission asetuksessa.


LIITE III

”LIITE XI

Asetuksen 4 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

:

tšekiksi

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. e))

:

tanskaksi

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

:

saksaksi

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

:

viroksi

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

:

kreikaksi

:

Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

:

englanniksi

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

:

ranskaksi

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

:

italiaksi

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

:

latviaksi

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

:

liettuaksi

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

:

unkariksi

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

:

maltaksi

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt e))

:

hollanniksi

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

:

puolaksi

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

:

portugaliksi

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

slovakiksi

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

:

sloveeniksi

:

Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(e))

:

suomeksi

:

Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

:

ruotsiksi

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 e))”


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 966/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaaneista kannettavista tulleista 29 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT-maista peräisin olevien banaanien tuonnista banaaneista kannettavista tulleista annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1964/2005 avatussa tariffikiintiössä vuoden 2006 tammi- ja helmikuussa 9 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2015/2005 (2) 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset olivat voimassa 1 päivästä tammikuuta 20067 päivään huhtikuuta 2006. Jotta banaanien kokonaistuontimääriä voitaisiin seurata soveltuvalla tavalla, olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tammi- ja helmikuussa käytettyjen banaaneja koskevien todistusten perusteella vapaaseen liikkeeseen luovutettujen määrien lisäksi myös vuoden 2006 maalis- ja huhtikuussa käytettyjen todistusten perusteella vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava komission asetuksen (EY) N:o 219/2006 (3) 6 artiklan 2 kohdan b alakohtaa, jossa säädetään kyseisistä ilmoituksista.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 219/2006 6 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

viipymättä ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 2015/2005 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyjen todistusten perusteella vapaaseen liikkeeseen luovutettujen banaanien määrät”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 324, 10.12.2005, s. 5.

(3)  EUVL L 38, 9.2.2006, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 566/2006 (EUVL L 99, 7.4.2006, s. 6).


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 967/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 2 kohdan sekä 40 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 12 artiklassa säädetään, että kiintiön ulkopuolinen tuotanto voidaan käyttää tiettyjen tuotteiden tuotantoon, siirtää seuraavalle markkinointivuodelle, käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä hankintajärjestelmää varten unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (2) mukaisesti tai viedä eräiden rajoitusten puitteissa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 15 artiklassa säädetään, että seuraavista tuotteista peritään ylijäämämaksu: ylijäämäsokeri, -isoglukoosi ja -inuliinisiirappi, jota ei ole siirretty seuraavalle markkinointivuodelle, viety eikä käytetty syrjäisimpien alueiden erityistä hankintajärjestelmää varten; teollisuudelle tarkoitettu sokeri, isoglukoosi ja inuliinisiirappi, josta ei ole vahvistettavaan määräpäivään mennessä toimitettu todisteita, joiden mukaan se on valmistettu joksikin mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi tuotteeksi; sokeri, isoglukoosi ja inuliinisiirappi, joka on poistettu markkinoilta mainitun asetuksen 19 artiklan mukaisesti mutta jonka osalta mainitun artiklan 3 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia ei ole täytetty.

(3)

Ylijäämämaksu olisi vahvistettava riittävän korkealle tasolle, jotta estetään kiintiön ulkopuolella tuotettujen määrien kasaantuminen, jotka voisivat häiritä markkinoita. Tässä tarkoituksessa näyttää asianmukaiselta vahvistaa kiinteä määrä, joka on samalla tasolla kuin valkoisen sokerin täysimääräinen tuontitulli.

(4)

On tarpeen vahvistaa säännöksiä, joita sovelletaan kiintiön ulkopuoliseen sokeriin, isoglukoosiin ja inuliinisiirappiin silloin kun tuote on hävitetty ja/tai se on pilaantunut lopullisesti tai kun tuotteiden käyttö asetuksen (EY) N:o 318/2006 12 artiklan mukaisesti on mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklassa säädetään sellaisten yritysten hyväksymisestä, jotka jalostavat sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia joksikin mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista teollisuustuotteista. Olisi täsmennettävä sen hyväksyntähakemuksen sisältö, joka jalostajien on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. On tarpeen määritellä hyväksynnän vastineena olevat yritysten sitoumukset ja erityisesti velvollisuus pitää ajantasaista rekisteriä saapuneista, jalostetuista ja jalostettuina tuotteina poistuneista raaka-aineiden määristä. Teollisuudelle tarkoitetun sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi säädettävä seuraamuksista jalostajille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan tai noudata sitoumuksiaan.

(6)

Olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 12 artiklan a alakohdassa tarkoitetun teollisuudelle tarkoitetun sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin käyttöedellytykset erityisesti valmistajien ja jalostajien välisten raaka-aineiden toimitussopimusten osalta sekä laadittava luettelo kyseisessä alakohdassa tarkoitetuista tuotteista mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon kemian- ja lääketeollisuuden sokerihankinnoista saadut kokemukset.

(7)

Valvontajärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi on syytä rajoittaa teollisuudelle tarkoitetun sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin käyttö hyväksyttyjen valmistajien ja jalostajien väliseen suoramyyntiin.

(8)

Olisi sallittava, että valmistaja korvaa osan teollisuudelle tarkoitetusta sokeristaan toisen, mahdollisesti toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen valmistajan tuottamalla sokerilla, jotta helpotettaisiin teollisuudelle tarkoitetun sokerin käyttöä ja potentiaalisten käyttäjien kyseiseen raaka-aineeseen pääsyä. Kyseinen mahdollisuus olisi sallittava vain, jos toimitetuille määrille ja teollisuuden tosiasiallisesti käyttämille määrille tehtävät lisätarkastukset suoritetaan moitteettomasti. Päätös kyseisen mahdollisuuden sallimisesta olisi jätettävä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten harkintaan.

(9)

Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin sääntöjenmukaisen käytön varmistamiseksi olisi säädettävä jalostajalle määrättävistä taloudellisista seuraamuksista, jotka ovat riittävän suuret estämään riskin siitä, että raaka-aineita ei käytettäisikään käyttötarkoitukseensa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jokainen yritys voi siirtää sokeri-, isoglukoosi- tai inuliinisiirappikiintiönsä ylittävän tuotantonsa kokonaan tai osittain siten, että se luetaan seuraavan markkinointivuoden tuotantoon. Koska sokerin tuotantoyrityksellä on mahdollisuus siirtää koko kiintiön ylittävä tuotantonsa seuraavalle markkinointivuodelle, asianomaiset sokerijuurikkaan tuottajat olisi liitettävä tiiviisti siirtopäätökseen kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitetun toimialakohtaisen sopimuksen avulla.

(11)

Isoglukoosin tuotanto on tasaista koko vuoden, ja se on tuotteena huonosti varastoituva. Näiden ominaisuuksien vuoksi olisi säädettävä, että isoglukoosin tuotantoyritykset voivat tehdä siirtopäätöksen jälkeenpäin.

(12)

Määrien ja määräpaikkojen valvomiseksi olisi säädettävä, että valmistajan on myytävä syrjäisimpien alueiden erityistä hankintajärjestelmää varten käytettävä sokeri suoraan syrjäisimpien alueiden yritykselle unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 12 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 793/2006 (3) säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Molempien järjestelmien moitteeton soveltaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä sokerin tuottajajäsenvaltion viranomaisten, jotka ovat toimivaltaisia hallinnoimaan ylijäämäsokeria, ja syrjäisimpien alueiden viranomaisten, jotka ovat toimivaltaisia hallinnoimaan erityistä hankintajärjestelmää, välillä.

(13)

Viennin olisi tapahduttava sellaisten vientitodistusten perusteella, joihin ei liity vientitukia ja jotka on myönnetty asetuksen (EY) N:o 318/2006 23 artiklan mukaisesti, ja sokerin osalta kiintiöissä, jotka komissio avaa ottaen huomioon yhteisön Maailman kauppajärjestössä antamat sitoumukset. Hallinnollisista syistä todisteena viennistä olisi käytettävä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1291/2000 (4) viennin osalta säädettyjä asiakirjoja. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä fyysisiä tarkastuksia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tukea saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä tehtävien fyysisten tarkastusten osalta 26 päivänä marraskuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2090/2002 (5) vahvistettuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

(14)

Avoimuuden ja oikeudellisen selkeyden vuoksi kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla 14 päivänä syyskuuta 1981 annettu komission asetus (ETY) N:o 2670/81 (6), sokerin seuraavaan markkinointivuoteen siirtämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä tammikuuta 1982 annettu komission asetus (ETY) N:o 65/82 (7) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettu komission asetus (EY) N:o 1265/2001 (8) olisi kumottava 1 päivästä heinäkuuta 2006.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan kiintiön ulkopuolella tuotettujen sokeri-, isoglukoosi- ja inuliinisiirappimäärien käyttöä ja seuraavalle markkinointivuodelle siirtämistä koskevat edellytykset sekä ylijäämämaksua koskevat säännöt asetuksen (EY) N:o 318/2006 II osaston 3 luvun mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’raaka-aineella’ sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia;

b)

’teollisuudelle tarkoitetulla raaka-aineella’ asetuksen (EY) N:o 318/2006 2 artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitettua teollisuudelle tarkoitettua sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia;

c)

’valmistajalla’ asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklan mukaisesti hyväksyttyä, raaka-ainetta tuottavaa yritystä;

d)

’jalostajalla’ yritystä, joka jalostaa raaka-ainetta yhdeksi tai useammaksi liitteessä tarkoitetuksi tuotteeksi ja joka on hyväksytty tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Raaka-aineiden ja teollisuudelle tarkoitettujen raaka-aineiden määrät ilmaistaan tonneina valkoisen sokerin ekvivalenttia ja isoglukoosin osalta tonneina kuiva-ainetta.

II   LUKU

YLIJÄÄMÄMAKSU

3 artikla

Määrä

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 15 artiklassa säädetty ylijäämämaksu on 500 euroa tonnilta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava valmistajille ylijäämämaksun kokonaismäärä ennen sitä markkinointivuotta, jonka aikana ylijäämä on tuotettu, seuraavaa 1 päivää toukokuuta. Valmistajien on maksettava ylijäämämaksu ennen saman vuoden 1 päivää kesäkuuta.

3.   Määriä, josta ylijäämämaksu on maksettu, pidetään yhteisön markkinoilla myytyinä.

4 artikla

Ylijäämä, johon sovelletaan ylijäämämaksua

1.   Ylijäämämaksu peritään valmistajalta määrältä, jonka valmistaja tuottaa markkinointivuoden tuotantokiintiönsä ulkopuolella.

Ylijäämämaksua ei kuitenkaan peritä 1 kohdassa tarkoitetuista määristä, jotka:

a)

on toimitettu jalostajalle ennen seuraavan markkinointivuoden 30 päivää marraskuuta käytettäviksi liitteessä tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

b)

on siirretty asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 artiklan mukaisesti ja jotka sokerin ollessa kyseessä valmistaja on varastoinut asianomaisen markkinointivuoden viimeiseen päivään saakka;

c)

on toimitettu ennen seuraavan markkinointivuoden 31 päivää joulukuuta asetuksen (EY) N:o 247/2006 II osastossa säädetyssä syrjäisimpien alueiden erityisessä hankintajärjestelmässä;

d)

on viety ennen seuraavan markkinointivuoden 31 päivää joulukuuta vientitodistuksen perusteella;

e)

on hävitetty tai jotka ovat pilaantuneet lopullisesti asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustamissa olosuhteissa.

2.   Jokaisen sokerinvalmistajan on ilmoitettava sille hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ennen asianomaisen markkinointivuoden 1 päivää helmikuuta sokerin määrä, joka on tuotettu asianomaisen valmistajan tuotantokiintiön ulkopuolella.

Lisäksi jokaisen sokerinvalmistajan on ilmoitettava tarvittaessa ennen jokaisen seuraavan kuukauden loppua asianomaisen markkinointivuoden edellisen kuukauden aikana tapahtuneet muutokset kyseisessä tuotannossa.

3.   Jäsenvaltioiden on määritettävä 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut määrät, ylijäämien kokonaismäärä ja edellisen markkinointivuoden osalta perityt ylijäämämaksut ja annettava ne tiedoksi komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta.

4.   Jos 1 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitettuja toimia ei voida ylivoimaisen esteen vuoksi toteuttaa säädetyssä määräajassa, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jonka alueella ylijäämäsokeri, -isoglukoosi tai -inuliinisiirappi on tuotettu, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet asianomaisen esittämien olosuhteiden johdosta.

III   LUKU

TEOLLISUUSKÄYTTÖ

5 artikla

Hyväksynnät

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä hyväksyntä sitä hakeville yrityksille, joilla on kapasiteettia käyttää teollisuudelle tarkoitettua raaka-ainetta jonkin liitteessä tarkoitetun tuotteen valmistamiseksi ja jotka sitoutuvat:

a)

pitämään rekistereitä 11 artiklan mukaisesti;

b)

toimittamaan kyseisten viranomaisten pyynnöstä kaikki tiedot tai todisteeksi kelpaavat asiakirjat, joita tarvitaan asianomaisten raaka-aineiden alkuperän ja käytön hallinnointia ja valvontaa varten;

c)

sallimaan sen, että edellä mainitut viranomaiset suorittavat tarvittavat hallinnolliset ja fyysiset tarkastukset.

2.   Hyväksyntähakemuksessa on mainittava tuotantokapasiteetti ja raaka-aineen jalostuksen tekniset kertoimet sekä kuvattava valmistettava tuote tarkasti. Tiedot on eriteltävä kunkin tehdasalueen mukaan.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen raaka-aineiden jalostuksen teknisten kerrointen uskottavuudesta.

Kertoimet on vahvistettava jalostajan yrityksessä tehtyjen testien perusteella. Jos yritykselle ei ole käytettävissä omia kertoimia, tarkistus on tehtävä yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen kerrointen perusteella tai niiden puuttuessa asianomaisen jalostusteollisuuden yleisesti hyväksymien kerrointen perusteella.

3.   Hyväksyntä myönnetään yhden tai useamman tietyn tuotteen valmistamiseen. Se peruutetaan, jos havaitaan, että jokin 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä ei täyty. Hyväksyntä voidaan peruuttaa markkinointivuoden aikana. Hyväksynnän peruutuksella ei ole taannehtivaa vaikutusta.

6 artikla

Toimitussopimus

1.   Teollisuudelle tarkoitetusta raaka-aineesta on tehtävä valmistajan ja jalostajan välillä asetuksen (EY) N:o 318/2006 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimitussopimus, jolla varmistetaan mainitun raaka-aineen käyttö yhteisössä tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi.

2.   Teollisuudelle tarkoitettujen raaka-aineiden toimitussopimuksessa on oltava ainakin seuraavat maininnat:

a)

sopimuspuolten nimet, osoitteet ja hyväksyntänumerot;

b)

sopimuksen kesto ja kunkin toimitusjaksolla toimitettavan raaka-aineen määrät;

c)

raaka-aineiden toimituksessa sovellettavat hinnat, laadut ja kaikki edellytykset;

d)

valmistajan sitoumus toimittaa kiintiönsä ulkopuolisesta tuotannosta peräisin oleva raaka-aine ja jalostajan sitoumus käyttää toimitetut määrät yksinomaan yhden tai useamman sopimuksessa tarkoitetun tuotteen tuottamiseksi.

3.   Jos valmistaja ja jalostaja kuuluvat samaan yritykseen, yrityksen on laadittava muodollinen toimitussopimus, joka sisältää kaikki 2 kohdassa esitetyt maininnat hintoja lukuun ottamatta.

4.   Valmistajan on toimitettava sille hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja asianomaisen jalostajan hyväksyneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille jäljennös jokaisesta sopimuksesta ennen ensimmäistä asianomaisen sopimuksen mukaista toimitusta. Jäljennöksissä ei saa mainita 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja hintoja.

7 artikla

Vastaavuus

1.   Valmistaja voi 6 artiklassa tarkoitetun toimitussopimuksen puitteissa korvata teollisuudelle tarkoitetun raaka-aineen kiintiössä tuottamallaan raaka-aineella kunkin markkinointivuoden alusta siihen saakka kun valmistajan kiintiö täyttyy.

2.   Asianomaisen valmistajan pyynnöstä 1 kohdan mukaisesti toimitettu kiintiön alainen raaka-aine luetaan kuuluvaksi teollisuudelle tarkoitettuun raaka-aineeseen, joka toimitetaan jalostajalle 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti samana markkinointivuonna.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia asianomaisten pyynnöstä, että jonkin toisen valmistajan yhteisössä tuottama sokerimäärä toimitetaan teollisuudelle tarkoitetun sokerin korvaavana tuotteena. Tällöin toimitettu sokeri luetaan kuuluvaksi teollisuudelle tarkoitettuun raaka-aineeseen, joka toimitetaan jalostajalle 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti samana markkinointivuonna.

Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava tarkastusten koordinointi ja mainittujen toimien seuranta.

8 artikla

Raaka-aineen toimitus

Valmistajan on joka kuukausi ilmoitettava sille hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimitusilmoitusten perusteella edellisen kuukauden aikana kunkin toimitussopimuksen mukaisesti toimitetut raaka-aineiden määrät ja mainittava tapauksen mukaan 7 artiklan 1 tai 3 kohdan mukaisesti toimitetut määrät.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja määriä pidetään 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti toimitettuina.

9 artikla

Jalostajan velvollisuudet

1.   Jalostajan on jokaisen toimituksen yhteydessä annettava valmistajalle teollisuudelle tarkoitettujen raaka-aineiden toimitussopimuksen mukaisista toimituksista 6 artiklassa tarkoitettu ilmoitus todisteena toimitetuista määristä.

2.   Jalostajan on ennen kutakin toimitusta seuraavan viidennen kuukauden päättymistä esitettävä jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävä todiste siitä, että teollisuudelle tarkoitetut raaka-aineet on käytetty tuotteiden valmistukseen 5 artiklassa tarkoitetun hyväksynnän ja 6 artiklassa tarkoitetun toimitussopimuksen mukaisesti. Todisteena on esitettävä erityisesti asianomaisten tuotemäärien automaattinen kirjaaminen rekistereihin valmistusprosessin aikana tai sen päätyttyä.

3.   Jos jalostaja ei esitä 2 kohdan mukaista todistetta, sen on maksettava toimitusta seuraavan viidennen kuukauden päättymisestä alkaen viisi euroa asianomaisen toimituksen tonnia ja viivästymispäivää kohden.

4.   Jos jalostaja ei esitä 2 kohdassa tarkoitettua todistetta seitsemän kuukauden kuluessa toimituksesta, asianomaista määrää pidetään 13 artiklan soveltamisen kannalta liian suureksi ilmoitettuna. Jalostajan hyväksyntä peruutetaan ajanjaksoksi, jonka pituus on vakavuuden mukaan 3–6 kuukautta.

10 artikla

Jäsenvaltioiden tiedonannot

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi:

a)

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi:

b)

edellisen markkinointivuoden osalta viimeistään kunkin marraskuun lopussa:

teollisuudelle tarkoitetun raaka-aineen toimitettu määrä eriteltynä valkoisen sokerin, raakasokerin, sokerisiirapin ja isoglukoosin mukaan,

teollisuudelle tarkoitetun raaka-aineen käytetty määrä eriteltynä toisaalta valkoisen sokerin, raakasokerin, sokerisiirapin ja isoglukoosin mukaan ja toisaalta liitteessä tarkoitettujen tuotteiden mukaan,

7 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetut määrät.

11 artikla

Jalostajan rekisterit

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täsmennettävä rekisterit, joita jalostajan on pidettävä, sekä kirjausten jaksottaisuus, jonka on oltava vähintään kuukausittainen.

Jalostajan on säilytettävä kyseiset rekisterit vähintään kuluvaa vuotta seuraavien kolmen vuoden ajan, ja niissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

jalostettaviksi ostettujen eri raaka-aineiden määrät;

b)

jalostettujen raaka-aineiden määrät sekä niistä saatujen lopputuotteiden, rinnakkaistuotteiden ja sivutuotteiden määrä ja laji;

c)

jalostuksesta johtuva hävikki;

d)

hävitetyt määrät ja perustelut hävittämiselle;

e)

jalostajan myymien tai luovuttamien tuotteiden määrä ja laji.

12 artikla

Jalostajille tehtävät tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on jokaisen markkinointivuoden aikana tehtävä tarkastus vähintään 50 prosentille hyväksyttyjä jalostajia, jotka on valittava riskianalyysin perusteella.

2.   Tarkastuksiin on raaka-aineiden toimitusten sekä saatujen lopputuotteiden, rinnakkaistuotteiden ja sivutuotteiden välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi kuuluttava jalostusprosessin analyysi, kaupallisten asiakirjojen tarkastus ja varastojen fyysinen tarkastus.

Tarkastuksilla on pyrittävä varmistumaan raaka-aineiden toimitusten ja tuotantoonoton sekä saatujen tuotteiden ja varastojen liikkeiden määrittämiseksi käytettyjen mittauslaitteiden ja laboratorioanalyysien tarkkuudesta.

Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat säätäneet, että tietyt tarkastuksen osa-alueet voidaan tehdä otoksen perusteella, kyseisen otoksen on taattava valvonnan luotettava ja edustava taso.

3.   Jokaisesta tarkastuksesta on laadittava tarkastajan allekirjoittama tarkastuskertomus, jonka perusteella on mahdollista tutkia tehtyihin tarkastuksiin liittyviä tietoja. Tässä kertomuksessa on ilmoitettava erityisesti:

a)

tarkastuspäivä ja läsnä olleet henkilöt;

b)

tarkastusjakso ja asianomaiset määrät;

c)

käytetyt tarkastustekniikat sekä tarvittaessa viittaus otantamenetelmiin;

d)

tarkastuksen tulokset ja annetut suositukset;

e)

arvio mahdollisesti todettujen poikkeamien ja epäjohdonmukaisuuksien vakavuudesta, laajuudesta, pysyvyydestä ja kestosta sekä kaikista muista osatekijöistä, jotka on otettava huomioon seuraamuksen soveltamiseksi.

Jokainen tarkastusraportti on arkistoitava ja säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan tarkastusvuodesta siten, että ne ovat helposti komission valvonnasta vastaavien yksiköiden käytettävissä.

13 artikla

Seuraamukset

1.   Jos fyysisen varaston, rekisteriin kirjatun varaston ja raaka-aineiden toimitusten välillä havaitaan poikkeamia tai jos näiden seikkojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavat todisteet puuttuvat, jalostajan hyväksyntä peruutetaan jäsenvaltion vahvistamaksi ajanjaksoksi, joka ei voi olla lyhyempi kuin kolme kuukautta havainnon tekopäivästä. Sinä aikana, kun hyväksyntä on peruutettu, jalostaja ei voi ottaa vastaan teollisuudelle tarkoitetun raaka-aineen toimituksia, mutta voi käyttää aiemmin toimitettua teollisuudelle tarkoitettua raaka-ainetta.

Jos jalostaja on ilmoittanut käytettyjen raaka-aineiden määrän todellista suuremmaksi, sen on maksettava 500 euroa tonnilta liikaa ilmoitettua raaka-ainetta.

2.   Hyväksyntää ei peruuteta 1 kohdan mukaisesti, jos poikkeama fyysisen varaston ja varastokirjanpitoon merkityn varaston välillä johtuu ylivoimaisesta esteestä tai jos se on vähemmän kuin viisi prosenttia tarkastettujen raaka-ainemäärien painosta ja jos se johtuu huolimattomuudesta tai pelkästä hallinnollisesta virheestä, sillä edellytyksellä, että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään puutteiden esiintymisen estämiseksi vastaisuudessa.

IV   LUKU

SIIRROT

14 artikla

Siirretyt määrät

Valmistaja voi asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 artiklan mukaisesti siirtää seuraavalle markkinointivuodelle raaka-ainemäärän, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin kuluvan markkinointivuoden tuotannon ylijäämä suhteessa myönnettyyn kiintiöön, asianomaiselle markkinointivuodelle aiemmin siirretyt määrät ja mainitun asetuksen 19 artiklan mukaisesti markkinoilta poistetut määrät mukaan luettuina.

15 artikla

Sokerin siirtäminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 artiklan mukaista sokerin siirtoa koskevat edellytykset on vahvistettava mainitun asetuksen 6 artiklassa tarkoitetussa toimialakohtaisessa sopimuksessa, ja niiden on koskettava erityisesti siirrettävän sokerin määrää vastaavaa sokerijuurikkaan määrää ja mainitun määrän jakautumista sokerijuurikkaan tuottajien kesken.

2.   Asianomaisen yrityksen on maksettava siirrettävän sokerin määrää vastaavista sokerijuurikkaista vähintään vähimmäishinta noudattaen niitä edellytyksiä, joita sovelletaan sen markkinointivuoden, jolle sokeri siirretään, kiintiötuotannon mukaisesti toimitettaviin sokerijuurikkaisiin.

16 artikla

Isoglukoosin siirtäminen

Jos isoglukoosin valmistaja päättää siirtää isoglukoosia seuraavalle markkinointivuodelle, sen on ilmoitettava päätöksestään sille hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen seuraavan markkinointivuoden 31 päivää lokakuuta.

17 artikla

Jäsenvaltioiden tiedonannot

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi:

a)

viimeistään 1 päivänä toukokuuta kuluvan markkinointivuoden juurikassokerin ja inuliinisiirapin määrät, jotka siirretään seuraavalle markkinointivuodelle;

b)

viimeistään 1 päivänä toukokuuta kuluvan markkinointivuoden juurikassokerin ja inuliinisiirapin määrät, jotka siirretään seuraavalle markkinointivuodelle;

c)

viimeistään 15 päivänä marraskuuta edelliseltä markkinointivuodelta siirretyt isoglukoosin määrät.

V   LUKU

ERITYINEN HANKINTA- JA VIENTIJÄRJESTELMÄ

18 artikla

Syrjäisimmät alueet

1.   Ylijäämäisistä raaka-aineista, joita käytetään syrjäisimpien alueiden erityistä hankintajärjestelmää varten asetuksen (EY) N:o 318/2006 12 artiklan c alakohdan mukaisesti noudattaen asetuksen (EY) N:o 247/2006 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa ohjelmissa vahvistettuja määrärajoituksia, on tehtävä suoramyyntisopimus ne tuottaneen valmistajan ja johonkin asetuksen (EY) N:o 793/2006 9 artiklassa tarkoitetuista rekistereistä merkityn toimijan välillä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on määrättävä erityisesti, että sopimuspuolten on toimitettava:

a)

valmistajan ilmoitus sopimuksen mukaisesti toimitettujen ylijäämäisten raaka-aineiden määristä;

b)

toimijan ilmoitus asianomaisen määrän toimittamisesta erityisessä hankintajärjestelmässä.

Kun kyseessä ovat ylijäämäiset raaka-aineet, asetuksen (EY) N:o 793/2006 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tukitodistushakemuksen mukana on oltava tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu valmistajan ilmoitus. Tukitodistuksen 20 kohdassa on oltava asetuksen (EY) N:o 793/2006 liitteessä I olevassa F osassa tarkoitettu maininta ”C-sokeri: ei tukea”.

Tukitodistuksen myöntäneiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava siitä jäljennös sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt valmistajalle hyväksynnän.

Raaka-ainemääriä, joista valmistaja esittää 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen ja joita koskevista tukitodistuksista asianomaisella jäsenvaltiolla on jäljennökset, pidetään 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan c alakohdan mukaisesti erityisessä hankintajärjestelmässä toimitettuina.

19 artikla

Vienti

1.   Edellä 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetut vientitodistukset myönnetään noudattaen ilman vientitukia toteutettavan viennin määrärajoituksia, jotka komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Ylijäämiä pidetään 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan mukaisesti vietyinä, jos:

a)

tuote on viety ilman vientitukea valkoisena sokerina, sellaisenaan olevana isoglukoosina tai sellaisenaan olevana inuliinisiirappina;

b)

vientijäsenvaltio on hyväksynyt vienti-ilmoituksen ennen sen markkinointivuoden päättymistä seuraavaa 1 päivää tammikuuta, jonka aikana ylijäämäinen raaka-aine on tuotettu;

c)

valmistaja on esittänyt jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ennen sen markkinointivuoden päättymistä seuraavaa 1 päivää huhtikuuta, jonka aikana ylijäämäinen raaka-aine on tuotettu:

i)

vientitodistuksen, joka sille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 318/2006 23 artiklan mukaisesti;

ii)

asetuksen (EY) N:o 1291/2000 32 ja 33 artiklassa tarkoitetut vakuuden vapauttamiseksi tarvittavat asiakirjat;

iii)

ilmoituksen, jonka mukaan viedyt määrät on luettu tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettuihin ylijäämiin.

VI   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Valuuttakurssi

Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, käytettävä valuuttakurssi on kurssi, jota sovelletaan:

a)

sen markkinointivuoden ensimmäisenä päivänä, jona ylijäämä on tuotettu, kun kyseessä on 3 artiklassa tarkoitettu ylijäämämaksu;

b)

sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka aikana 9 artiklan 3 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksettavat määrät erääntyvät, kun kyseessä ovat mainitut määrät.

21 artikla

Tarkastukset ja kansalliset soveltamistoimenpiteet

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä fyysiset tarkastukset, jotka koskevat vähintään viittä prosenttia:

a)

14 artiklassa tarkoitetuista siirretyistä sokerin määristä;

b)

18 artiklassa tarkoitetussa syrjäisimpien alueiden erityisessä hankintajärjestelmässä toimitetuista raaka-ainemääristä;

c)

19 artiklassa tarkoitetuista vienti-ilmoituksista, asetuksessa (EY) N:o 2090/2002 säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

2.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään asianomaista markkinointivuotta seuraavana 30 päivänä maaliskuuta vuosiraportti erityisesti tämän artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetuista tehdyistä tarkastuksista ja ilmoitettava kunkin tarkastuksen osalta havaitut merkittävät ja vähäiset puutteet, toteutetut toimet ja sovelletut seuraamukset.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi, ja ne voivat määrätä menettelyyn osallistuville toimijoille asianmukaisia kansallisia seuraamuksia.

4.   Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tehokkaiden tarkastusten varmistamiseksi ja toimitettujen asiakirjojen oikeellisuuden ja vaihdettujen tietojen paikkansapitävyyden tarkastamiseksi.

22 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 65/82, (ETY) N:o 2670/81 ja (EY) N:o 1265/2001 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Asetuksia (ETY) N:o 2670/81 ja (EY) N:o 1265/2001 sovelletaan kuitenkin markkinointivuoden 2005/2006 tuotantoon.

23 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 318/2006.

(3)  EUVL L 145, 31.5.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 852/2006 (EUVL L 158, 10.6.2006, s. 9).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7.)

(5)  EYVL L 322, 27.11.2002, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1454/2004 (EUVL L 269, 17.8.2004, s. 9).

(6)  EYVL L 262, 16.9.1981, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 95/2002 (EYVL L 17, 19.1.2002, s. 37).

(7)  EYVL L 9, 14.1.1982, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2223/2000 (EYVL L 253, 7.10.2000, s. 15).

(8)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2006 (EUVL L 89, 28.3.2006, s. 11).


LIITE

CN-koodi

Tavaran kuvaus

1302 32

– – johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 39 00

– – muut

ex 1702 60 95

– – levitteiksi tarkoitetut ja ”Rinse appelstroopiksi” jalostettavat siirapit

2102 10

– elävä eli aktiivinen hiiva

ex 2102 20

– – kuollut eli inaktiivinen hiiva

2207 10 00

– denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia

ex 2207 20 00

– muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat (bioetanoli)

ex 2208 40

– rommi

ex 2309 90

– tuotteet, joiden kuivapainosta vähintään 60 % on lysiiniä

29

Orgaaniset kemialliset yhdisteet, alanimikkeiden 2905 43 00 ja 2905 44 tuotteet pois lukien

3002 90 50

– – mikro-organismiviljelmät

3003

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005 tai 3006 tuotteet), joissa on terapeuttisessa tai ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa keskenään sekoitettuina kaksi tai useampia aineosia, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat

3004

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005 tai 3006 tuotteet), joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia tuotteita terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat

3006

Yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmän 4 huomautuksessa tarkoitetut farmaseuttiset valmisteet

3203 00 90

– kasvi- tai eläinperäiset väriaineet ja niihin perustuvat valmisteet

ex 3204

– synteettiset orgaaniset väriaineet ja niihin perustuvat, yhdistetyn nimikkeistön 32 ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut valmisteet

ex ex 35

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit, ei kuitenkaan nimikkeeseen 3501 ja alanimikkeisiin 3505 10 10, 3505 10 90 ja 3505 20 kuuluvat tuotteet

ex ex 38

Erinäiset kemialliset tuotteet lukuun ottamatta nimikettä 3809 ja alanimikettä 3824 60 00

ex ex 39

Muovit ja muovitavarat:

3901–3914

– alkumuodot

ex 6809

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat

– laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 968/2006,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 320/2006 säädetään rakenneuudistustuesta kiintiötuotannostaan luopuville yrityksille; osa tästä tuesta on varattu sokerijuurikkaan, sokeriruo’on ja juurisikurin viljelijöille sekä koneurakoitsijoille sokeritehtaiden sulkemisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi. Lisäksi siinä säädetään monipuolistamistuesta jäsenvaltioille monipuolistamistoimenpiteisiin alueilla, joilla tehtaita suljetaan, sekä väliaikaisesta tuesta päätoimisille puhdistamoille ja tietyille jäsenvaltioille.

(2)

Yrityksen on ennen rakenneuudistustukea koskevan hakemuksen jättämistä kuultava sokerijuurikkaan, sokeriruo’on ja juurisikurin viljelijöitä asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Olisi vahvistettava kuulemismenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotta viljelijöillä ja muilla asianomaisilla osapuolilla olisi todellinen mahdollisuus esittää mielipiteensä.

(3)

Rakenneuudistustukea myönnetään sen markkinointivuoden osalta, jonka kiintiöstä luovutaan. Jos edelliseltä markkinointivuodelta poistetusta tai siirretystä sokerista, isoglukoosista tai inuliinisiirapista tulee sen markkinointivuoden ensimmäinen kiintiötuotanto, jonka osalta yritys suunnittelee luopuvansa kiintiöstään, yrityksen olisi voitava tehdä yksi ainoa hakemus kiintiöstä luopumiseksi kahtena peräkkäisenä markkinointivuonna, ja se saa tällöin kummastakin kiintiöosuudesta siihen markkinointivuoteen sovellettavan rakenneuudistustuen määrän, jonka kiintiöstä luovutaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklassa säädetään kiintiöistä luopumisen yhteydessä mahdollisuudesta purkaa tuotantovälineet kokonaan tai osittain, mikä johtaa eri suuruisiin rakenneuudistustukiin. Koska näihin kahteen vaihtoehtoon sovellettavissa edellytyksissä olisi otettava huomioon, että rakenneuudistustuen määrä on suurempi purettaessa tuotantovälineet kokonaan, sillä mainittuun vaihtoehtoon liittyvät kustannukset ovat korkeammat, olisi asianmukaista sallia mahdollisuus säilyttää ne tehtaan osat, jotka eivät ole osa tuotantolinjaa, jos niitä voidaan käyttää muihin rakenneuudistussuunnitelmassa esitettyihin tarkoituksiin, erityisesti jos tällainen käyttö luo työpaikkoja. Toisaalta sellaiset välineet, jotka eivät liity suoraan sokerintuotantoon, olisi purettava, jos niille ei ole kohtuullisessa ajassa vaihtoehtoista käyttöä ja niiden säilyttäminen olisi ympäristölle haitallista.

(5)

Viljelijöiden ja koneurakoitsijoiden etujen suojaamiseksi yrityksiltä pitäisi edellyttää, että ne maksavat osuutensa rakenneuudistustuesta jäsenvaltion vahvistamin perustein kohtuullisen ajan kuluessa rakenneuudistustuen ensimmäisen erän saamisesta.

(6)

Väliaikaiseen rakenneuudistusrahastoon liittyvien määräraharajoitusten vuoksi tukea olisi myönnettävä sen mukaan, missä järjestyksessä hakemukset on jätetty. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa perusteet jättämisjärjestyksen määrittämiseksi.

(7)

Rakenneuudistustukihakemuksen tukikelpoisuutta koskeva jäsenvaltion päätös riippuu siitä, hyväksyykö se hakemuksen kanssa jätetyn rakenneuudistussuunnitelman. Sen vuoksi on tarpeen määritellä rakenneuudistussuunnitelman ja siihen tehtävien muutosten hyväksymisperusteet ja -menettely.

(8)

Jos väliaikaisen rakenneuudistusrahaston määrärahat ovat määräraharajoitusten vuoksi hetkellisesti riittämättömät rakenneuudistustuen myöntämiseksi hakijalle, jonka hakemus on todettu tukikelpoiseksi, hakijan olisi voitava perua hakemuksensa tietyssä määräajassa. Jollei hakemusta peruta, se on voimassa alkuperäisine jättöpäivineen ja siitä tulee seuraavaa markkinointivuotta koskeva hakemus.

(9)

Komission olisi laskettava monipuolistamistuen, monipuolistamisen lisätuen ja tietyille jäsenvaltioille maksettavan väliaikaisen tuen määrät sekä ilmoitettava kullekin jäsenvaltiolle käytettävissä olevat määrät. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi kansalliset rakenneuudistusohjelmansa ja suunnittelemansa toimenpiteet.

(10)

Jotta päätoimisten puhdistamojen, jotka ovat menettäneet tietyt edut, jotka niillä oli sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 (2) perustetussa markkinajärjestelyssä, olisi helpompi mukautua uuteen tilanteeseen sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 (3) voimaantulon jälkeen, asetuksessa (EY) N:o 320/2006 otetaan käyttöön väliaikainen tuki, jota myönnetään niille jäsenvaltioille, joissa oli aiemmin asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 tarkoitettuja päätoimisia puhdistamoja. Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi myönnettävä tuki alueelleen sijoittautuneille päätoimisille puhdistamoille asianomaisen yrityksen laatiman liiketoimintasuunnitelman perusteella.

(11)

Jotta jäsenvaltiot voisivat valvoa rakenneuudistusta, tukea saavien yritysten olisi jätettävä vuotuiset edistymisraportit. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle raportit mainittujen yritysten rakenneuudistussuunnitelmien, puhdistamojen liiketoimintasuunnitelmien ja kansallisten rakenneuudistusohjelmien edistymisestä.

(12)

Olisi säädettävä jäsenvaltioilta edellytettävistä tarkastuksista, jotta varmistettaisiin erityisesti, että rakenneuudistustuen myöntämiseen liittyvää rakenneuudistussuunnitelmaa ja päätoimisille puhdistamoille tarkoitetun tuen myöntämiseen liittyvää liiketoimintasuunnitelmaa noudatetaan.

(13)

On tarpeen säätää seuraamusmaksuista, joita sovelletaan silloin kun yritys ei täytä rakenneuudistussuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman mukaisia velvoitteitaan.

(14)

Rahastokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 3, 6, 7, 8 ja 9 artiklassa säädettyjen, kyseisen asetuksen 1 kohdassa perustetusta rakenneuudistusrahastosta rahoitettavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Tämän asetuksen soveltamiseksi sovelletaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 2 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

Lisäksi sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (4) 2 artiklan 2 kohdassa säädettyä työpäivän määritelmää.

II   LUKU

RAKENNEUUDISTUSTUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

2 artikla

Toimialakohtaisten sopimusten mukaisesti käytävät kuulemiset

1.   Asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen asianomaisten toimialakohtaisten sopimusten puitteissa käytävien kuulemisten on perustuttava tarkkaan aikatauluun ja asianomaisen yrityksen laatimaan rakenneuudistussuunnitelmaluonnokseen.

Asianomainen toimialakohtainen sopimus on sitä markkinointivuotta, jona kuuleminen pidetään, koskeva sopimus.

Yritys voi kutsua työntekijöiden ja muiden osapuolten, joita rakenneuudistussuunnitelma koskee mutta jotka eivät osallistu asianomaiseen toimialakohtaiseen sopimukseen, edustajia osallistumaan kuulemismenettelyyn tarkkailijoina.

2.   Kuulemisen on koskettava kaikkia asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja rakenneuudistussuunnitelman osatekijöitä.

3.   Asianomaisen yrityksen on lähetettävä kutsu kuulemiseen. Kutsuun on liitettävä rakenneuudistussuunnitelmaluonnos ja tulevan kokouksen yksityiskohtainen esityslista. Kutsusta ja liiteasiakirjoista on lähetettävä samanaikaisesti jäljennökset jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.   Kuulemismenettelyn on sisällettävä vähintään kaksi kokousta ja se saa kestää enintään 30 päivää kutsun lähettämispäivästä, ellei sopimukseen päästä aiemmin.

5.   Asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen siitä, että rakenneuudistussuunnitelma on laadittu kuulemismenettelyä noudattaen, on perustuttava

a)

asianomaisen yrityksen lähettämään ja muiden osapuolten saamaan kutsuun;

b)

kokouksen osanottajien allekirjoituksiin tai mainintaan siitä, jos joku kutsutuista osapuolista ei ole osallistunut kuulemiseen;

c)

rakenneuudistussuunnitelmaluonnokseen, sellaisena kuin se on asianomaisen yrityksen kuulemismenettelyn jälkeen muuttamana ja jossa esitetään seikat, joista osapuolet ovat päässeet sopuun ja joista ne eivät ole päässeet sopuun;

d)

toimialakohtaisen sopimuksen osapuolten mahdollisiin lausumiin sekä työntekijöiden edustajan ja muiden kutsuttujen osapuolten kantoihin.

6.   Jäsenvaltiot voivat markkinointivuonna 2006/2007 ottaa huomioon ennen tämän asetuksen voimaantuloa asianomaisten toimialakohtaisten sopimusten mukaisesti pidetyt kuulemiset, vaikkeivät ne olisi tämän asetuksen vaatimusten mukaiset.

3 artikla

Kiintiöstä luopuminen

Siitä markkinointivuodesta lähtien, jonka osalta kiintiöstä luovutaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan mukaisesti, ei mitään sokerin, isoglukoosin eikä inuliinisiirapin tuotantoa eikä mitään edelliseltä markkinointivuodelta siirrettyä tai poistettua sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia saa pitää asianomaisten tehtaiden osalta mainittuun kiintiöön kuuluvana tuotantona.

4 artikla

Tuotantovälineiden purkaminen

1.   Jos tuotantovälineet puretaan kokonaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, purkamista koskevien vaatimusten on koskettava

a)

kaikkia välineitä, joita tarvitaan sokerin, isoglukoosin tai inuliinisiirapin tuottamiseksi, kuten esimerkiksi välineitä sokerijuurikkaan, sokeriruo’on, viljan tai juurisikurin varastoimiseksi, analysoimiseksi, pesemiseksi ja leikkaamiseksi sekä välineitä, jotka ovat tarpeen sokerijuurikkaasta tai -ruo’osta saatavan sokerin, viljasta saatavan tärkkelyksen, tärkkelyksestä saatavan glukoosin tai juurisikurista saatavan inuliinin uuttamiseksi ja käsittelemiseksi tai tiivistämiseksi;

b)

osia muista kuin a alakohdassa tarkoitetuista välineistä, jotka liittyvät suoraan sokerin, isoglukoosin tai inuliinisiirapin tuotantoon ja joita tarvitaan luovutetun kiintiön alaisen tuotannon käsittelemiseksi, vaikka näitä osia voitaisiinkin käyttää muiden tuotteiden tuotantoon, kuten esimerkiksi välineet veden lämmittämiseksi tai käsittelemiseksi tai energian tuottamiseksi, välineet sokerijuurikasmassan tai melassin käsittelemiseksi ja välineet sisäistä kuljetusta varten;

c)

kaikkia muita välineitä, esimerkiksi pakkauslaitteita, jotka jäävät ilman käyttöä ja jotka aiotaan purkaa ja poistaa ympäristösyistä.

2.   Jos tuotantovälineet puretaan osittain asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, purkamista koskevien vaatimusten on koskettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja välineitä, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi muuhun tuotantoon tai muuhun käyttöön tehdasalueella rakenneuudistussuunnitelman mukaisesti.

5 artikla

Eri rahoituslähteiden välinen johdonmukaisuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rakenneuudistusrahastosta tai muista yhteisön rahastoista alueellisella tai kansallisella tasolla rahoitettavat toimenpiteet tai toimet ovat johdonmukaisia ja toisiaan täydentäviä ja että ne eivät ole päällekkäisiä.

III   LUKU

RAKENNEUUDISTUSTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

6 artikla

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

1.   Jäsenvaltion on ilmoitettava neljänkymmenenviiden päivän kuluessa 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuulemista koskevan kutsun jäljennöksen vastaanottamisesta rakenneuudistussuunnitelmaan osallistuville osapuolille päätöksestään, joka koskee

a)

rakenneuudistustuen prosenttiosuutta, joka jaetaan sokerijuurikkaan, sokeriruo’on ja juurisikurin viljelijöille sekä koneurakoitsijoille, puolueettomia perusteita mainitun tukiosuuden jakamiseksi molempien ryhmien välillä ja sisällä, siten kuin ne on määritelty asianomaisten osapuolten kuulemisen jälkeen, sekä asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kautta;

b)

viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2010 päättyvää ajanjaksoa, jonka aikana tuotantovälineet on purettava ja asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 3 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sosiaaliset ja ympäristöä koskevat sitoumukset täytettävä;

c)

mahdollisia kansallisia erityisvaatimuksia, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 3 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja rakenneuudistussuunnitelman sosiaalisia ja ympäristöä koskevia sitoumuksia ja jotka ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia vähimmäisvaatimuksia tiukempia.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos sovelletaan 2 artiklan 6 kohtaa, jäsenvaltion on ilmoitettava osapuolille päätöksestään viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2006.

3.   Koneurakoitsijoille on maksettava korvauksia erikoiskoneiden, jota ei voida käyttää muihin tarkoituksiin, arvonmenetyksestä.

7 artikla

Rakenneuudistustuen hakeminen

1.   Jokaisen rakenneuudistustukea koskevan hakemuksen on koskettava yhtä tuotetta ja yhtä markkinointivuotta.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos luovutettava kiintiö on täytetty osittain edelliseltä markkinointivuodelta siirretyllä tai poistetulla tuotannolla, yritys voi luopua kokonaan tai osittain purettavan asianomaisen tehtaan tai purettavien asianomaisten tehtaiden koko kiintiöstä kahdessa vaiheessa

a)

kiintiön osasta, jonka osalta ei ole tuotantoa, luovutaan ensimmäisestä markkinointivuodesta lähtien, jota hakemus koskee, ja haetaan täydellistä tai osittaista purkamista varten myönnettävää, mainittuun markkinointivuoteen sovellettavaa rakenneuudistustuen määrää;

b)

kyseessä olevan kiintiön loppuosaan sovelletaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklassa säädettyä väliaikaista rakenneuudistusmaksua, siitä luovutaan seuraavasta markkinointivuodesta alkaen ja haetaan täydellistä tai osittaista purkamista varten myönnettävää, mainittuun markkinointivuoteen sovellettavaa rakenneuudistustuen määrää.

Jos tätä kohtaa sovelletaan, yritys voi jättää asianomaisilta kahdelta markkinointivuodelta yhden hakemuksen.

3.   Rakenneuudistustukihakemuksessa on ilmoitettava asianomaisen yrityksen kunkin tehtaan osalta luovutettavan myönnetyn kiintiön määrä, ja hakemuksen on oltava asianomaisten työehtosopimusten mukainen, joihin kuuluvat myös sokerialan rakenneuudistukseen liittyvät työmarkkinaosapuolten sopimukset toimialan tai yrityksen tasolla.

8 artikla

Rakenneuudistustukihakemuksen vastaanottaminen

1.   Rakenneuudistustuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 320/2006 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräraharajoitusten puitteissa sen mukaan, missä järjestyksessä täydelliset rakenneuudistustukihakemukset on jätetty, mistä todisteena ovat asianomaisen jäsenvaltion tämän artiklan 3 kohdan mukaisiin vastaanottoilmoituksiin merkityt päivämäärät ja paikalliset kellonajat.

2.   Rakenneuudistustukihakemusta pidetään täydellisenä, kun asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut kaikki asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä asianomaiselle yritykselle vastaanottoilmoitus, johon on merkitty täydellisen rakenneuudistustukihakemuksen vastaanottopäivä ja -kellonaika, viiden työpäivän kuluessa päivästä, jona hakemuksen katsotaan olevan täydellinen.

4.   Jos hakemus on epätäydellinen, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on palautettava hakemus hakijalle viiden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta ja ilmoitettava, mitkä edellytykset eivät täyty.

5.   Hakemusta, jonka ei katsota olevan täydellinen asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, ei oteta huomioon asianomaisen markkinointivuoden osalta.

6.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viiden työpäivän kuluessa vastaanottoilmoituksen antamisesta ilmoitettava siitä komission yksiköille liitteessä olevaa mallitaulukkoa käyttäen. Kustakin tuotteesta ja markkinointivuodesta on tarvittaessa käytettävä omaa taulukkoa.

9 artikla

Kelpoisuus rakenneuudistustukeen

1.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä rakenneuudistustukihakemuksen tukikelpoisuudesta ja ilmoitettava päätöksestään hakijalle 30 työpäivän kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta ja joka tapauksessa 10 työpäivää ennen asetuksen (EY) N:o 320/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädettyä määräpäivää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan säännösten soveltamista.

2.   Jotta hakemusta voitaisiin pitää tukikelpoisena, rakenneuudistussuunnitelman on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

sen on sisällettävä yhteenveto tärkeimmistä tavoitteista, toimenpiteistä ja toimista sekä näiden toimenpiteiden ja toimien kustannusarviosta, rahoitussuunnitelmasta ja aikataulusta;

b)

siinä on ilmoitettava jokaisen asianomaisen tehtaan osalta luovutettava kiintiömäärä, jonka on oltava alhaisempi tai yhtä suuri kuin kokonaan tai osittain purettava tuotantokapasiteetti;

c)

sen on sisällettävä todiste siitä, että tuotantovälineet puretaan kokonaan tai osittain ja poistetaan tuotantopaikasta;

d)

siinä on otettava huomioon menetykset ja kustannukset asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tuen, mainitun kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotantovälineiden sulkemisen ja purkamisen, mainitun kohdan e alakohdassa tarkoitettujen investointien, mainitun kohdan f alakohdassa tarkoitetun sosiaalisen suunnitelman sekä mainitun kohdan g alakohdassa tarkoitetun ympäristösuunnitelman välillä;

e)

siinä on määriteltävä tarkasti kaikki rakenneuudistusrahastosta rahoitettavat toimet ja kustannukset ja tapauksen mukaan muut seikat, joita aiotaan rahoittaa muista yhteisön rahastoista.

3.   Jos 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, jäsenvaltion on ilmoitettava syistä hakijalle ja vahvistettava asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen päivämäärien rajoissa määräpäivä, johon asti rakenneuudistussuunnitelmaa voidaan mukauttaa.

Jäsenvaltion on päätettävä mukautetun hakemuksen tukikelpoisuudesta 15 työpäivän kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta määräpäivästä ja joka tapauksessa 10 työpäivää ennen asetuksen (EY) N:o 320/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädettyä päivämäärää.

Jos mukautettua hakemusta ei jätetä määräajassa tai jos se katsotaan tukeen kelpaamattomaksi, rakenneuudistustukihakemus on hylättävä ja jäsenvaltion on ilmoitettava siitä hakijalle ja komissiolle viiden työpäivän kuluessa. Jos sama hakija jättää uuden hakemuksen, siihen sovelletaan 8 artiklassa tarkoitettua hakemusten jättämisjärjestykseen perustuvaa menettelyä.

4.   Jos hakemusta pidetään tukikelpoisena, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle liitteessä esitettyä mallitaulukkoa käyttäen kahden työpäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

5.   Poiketen siitä, mitä 1, 3 ja 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltion on markkinointivuoden 2006/2007 osalta päätettävä hakemuksen tai mukautetun hakemuksen tukikelpoisuudesta vähintään kahdeksan työpäivää ennen asetuksen (EY) N:o 320/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädettyä päivämäärää ja ilmoitettava päätöksestään komissiolle samana päivänä.

10 artikla

Rakenneuudistustuen myöntäminen

1.   Komissio laatii täydellisten rakenneuudistustukihakemusten luettelon siten, että hakemukset ovat asianomaisen jäsenvaltion vastaanottoilmoituksiin merkittyjen jättämisaikojen mukaisessa järjestyksessä.

2.   Komissio vahvistaa viimeistään asetuksen (EY) N:o 320/2006 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna määräpäivänä arvioidut käytettävissä olevat rakenneuudistusrahaston määrärahat kaikille seuraavaa markkinointivuotta koskeville hakemuksille, tai kun kyseessä on markkinointivuotta 2006/2007 koskeva hakemus, mainittua markkinointivuotta koskeville hakemuksille, jotka on vastaanotettu ennen mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettua määräpäivää ja jotka jäsenvaltio on katsonut tukikelpoisiksi, sekä kaikille niihin liittyville tuille.

3.   Komissio ilmoittaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemistään päätöksistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (5) 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle maatalousrahastojen komitealle. Markkinointivuoden 2006/2007 osalta komissio antaa tiedonannon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (6) 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle rahastokomitealle.

4.   Jäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle viimeistään asetuksen (EY) N:o 320/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädettynä määräpäivänä, että sen tukikelpoiselle rakenneuudistussuunnitelmalle myönnetään rakenneuudistustukea. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä jäljennös koko hyväksytystä rakenneuudistussuunnitelmasta komissiolle.

11 artikla

Rakenneuudistussuunnitelman muutokset

1.   Kun rakenneuudistustuki on myönnetty, tuensaajan on toteutettava kaikki hyväksytyssä rakenneuudistussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja noudatettava rakenneuudistustukihakemukseensa sisältyviä sitoumuksia.

2.   Jäsenvaltio hyväksyy hyväksyttyyn rakenneuudistussuunnitelmaan tehtävät muutokset asianomaisen yrityksen pyynnöstä, jossa

a)

esitetään perustelut ja toteuttamiseen liittyvät ongelmat;

b)

esitetään mukautukset tai uudet ehdotetut toimenpiteet ja odotetut vaikutukset;

c)

esitetään vaikutukset rahoitukseen ja aikatauluun.

Asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklan mukaisesti myönnettävän rakenneuudistustuen kokonaismäärä ja maksettavat väliaikaiset rakenneuudistusmaksut eivät saa muuttua muutosten vuoksi.

Jäsenvaltion on annettava muutettu rakenneuudistussuunnitelma komissiolle tiedoksi.

12 artikla

Rakenneuudistushakemuksen peruminen tai lykkääminen

1.   Jos tukikelpoiselle hakemukselle ei voida myöntää rakenneuudistustukea sen markkinointivuoden osalta, jolle kiintiöstä luopumista on haettu, hakija voi peruuttaa hakemuksensa kahden kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 320/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädetystä määräpäivästä.

2.   Jos yritys ei peruuta hakemustaan 1 kohdan mukaisesti, sen on mainitussa kohdassa tarkoitetussa määräajassa mukautettava asianomaista rakenneuudistussuunnitelmaa asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 5 kohdassa seuraaville markkinointivuosille vahvistetun rakenneuudistustuen määrän huomioon ottamiseksi.

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi huomioon otetaan alkuperäisen hakemuksen jättöpäivä.

Hakijan on ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa lykättävä kiintiöstä luopumista yhdellä markkinointivuodella ja suoritettava asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklassa säädetty väliaikainen rakenneuudistusmaksu.

IV   LUKU

RAKENNEUUDISTUSRAHASTON MUUT TUET

13 artikla

Jäsenvaltiokohtaiset tuen määrät

1.   Komissio päättää markkinointivuoden 2006/2007 osalta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2006, markkinointivuoden 2007/2008 osalta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2007, markkinointivuoden 2008/2009 osalta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2008 ja markkinointivuoden 2009/2010 osalta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2009 määristä, jotka myönnetään kullekin jäsenvaltiolle rakenneuudistusrahastosta

a)

asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklassa säädettyyn monipuolistamistukeen;

b)

asetuksen (EY) N:o 320/2006 7 artiklassa säädettyyn monipuolistamisen lisätukeen;

c)

asetuksen (EY) N:o 320/2006 9 artiklassa säädettyyn tietyille jäsenvaltioille myönnettävään väliaikaiseen tukeen.

2.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät perustuvat

a)

asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn monipuolistamistuen määrään kerrottuna asianomaisen jäsenvaltion luovuttaman sokerikiintiön määrällä, jolle myönnetään rakenneuudistustukea

markkinointivuoteen 2006/2007 asti, kun kyseessä ovat lokakuussa 2006 määritetyt määrät,

markkinointivuoteen 2007/2008 asti, kun kyseessä ovat maaliskuussa 2007 määritetyt määrät,

markkinointivuoteen 2008/2009 asti, kun kyseessä ovat maaliskuussa 2008 määritetyt määrät,

markkinointivuoteen 2009/2010 asti, kun kyseessä ovat maaliskuussa 2009 määritetyt määrät;

b)

monipuolistamisen lisätuen määrään, joka vastaa suurinta asetuksen (EY) N:o 320/2006 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti saatua prosenttiosuutta kerrottuna tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetulla sokerikiintiön kokonaismäärällä

markkinointivuoteen 2006/2007 asti, kun kyseessä ovat lokakuussa 2006 määritetyt määrät,

markkinointivuoteen 2007/2008 asti, kun kyseessä ovat maaliskuussa 2007 määritetyt määrät,

markkinointivuoteen 2008/2009 asti, kun kyseessä ovat maaliskuussa 2008 määritetyt määrät,

markkinointivuoteen 2009/2010 asti, kun kyseessä ovat maaliskuussa 2009 määritetyt määrät.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua laskutapaa soveltaen saadusta määrästä vähennetään tapauksen mukaan kaikki tässä kohdassa esitettyä menetelmää soveltamalla aiemmin vahvistetut monipuolistamisen lisätuen määrät;

c)

tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 9 artiklassa säädetyn tietyille jäsenvaltioille myönnettävän väliaikaisen tuen määriin.

3.   Edellä 2 kohdassa säädetyn menetelmän soveltamisesta johtuvat määrät lisätään 1 kohdan mukaisesti edellisille vuosille määriteltyihin määriin.

14 artikla

Kansalliset rakenneuudistusohjelmat

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisista rakenneuudistusohjelmistaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja vuosina 2007, 2008 ja 2009 viimeistään 30 päivänä syyskuuta ja mainittava toimenpiteet, jotka toteutetaan 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetyn monipuolistamistuen määrän rajoissa, 13 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti määritetyn monipuolistamisen lisätuen määrän rajoissa sekä 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti määritetyn tietyille jäsenvaltioille myönnettävän väliaikaisen tuen määrän rajoissa.

2.   Kansallisiin rakenneuudistusohjelmiin on sisällyttävä ainakin seuraavat osatekijät:

a)

yhteenveto tärkeimmistä tavoitteista, toimenpiteistä, toimista, kustannuksista, rahoituksesta ja aikataulusta kunkin alueen osalta;

b)

kuvaus asianomaisista alueista sekä sokerialan rakenneuudistukseen liittyvien ongelmien analyysi;

c)

tavoitteita ja suunniteltuja toimia tai toimenpiteitä koskeva selvitys, jossa esitetään niiden olevan johdonmukaisia 9 artiklassa tarkoitettujen tukikelpoisten rakenneuudistussuunnitelmien, asianomaisilla alueilla toteutettavan maaseudun kehittämispolitiikan ja muiden näillä alueilla erityisesti muiden yhteisön rahastojen yhteydessä toteutettujen tai toteutettavien toimenpiteiden kanssa;

d)

kaikkien suunniteltujen toimien tai toimenpiteiden aikataulu ja perusteet, joita on noudatettu niiden erottamiseksi samanlaisista toimista tai toimenpiteistä, joita aiotaan rahoittaa muista yhteisön rahastoista;

e)

tuotannostaan luopuville sokerijuurikkaan tai -ruo’on viljelijöille mahdollisesti myönnettävä monipuolistamisen lisätuen määrä sekä mainitun tuen jakamisessa noudatettavat puolueettomat ja syrjimättömät perusteet;

f)

rahoitussuunnitelma, jossa eritellään kaikki kustannukset toimien tai toimenpiteiden mukaan, sekä suunniteltu maksuaikataulu.

3.   Kansallisessa rakenneuudistusohjelmassa esitetyt toimet tai toimenpiteet on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2010.

15 artikla

Väliaikainen tuki päätoimisille puhdistamoille

1.   Päätoiminen puhdistamo, joka oli 30 päivänä kesäkuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu puhdistamo, voi hakea asetuksen (EY) N:o 320/2006 8 artiklan 2 kohdassa säädettyä väliaikaista tukea, jonka myöntää jäsenvaltio, jonka alueella puhdistamo sijaitsee.

2.   Päätoimisen puhdistamon on jätettävä tukihakemus, johon on liitetty asetuksen (EY) N:o 320/2006 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu liiketoimintasuunnitelma, viimeistään asianomaisen jäsenvaltion vahvistamana määräpäivänä, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 30 päivä syyskuuta 2007.

3.   Asetuksen (EY) N:o 320/2006 8 kohdan 3 kohdassa tarkoitetussa liiketoimintasuunnitelmassa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

a)

yhteenveto tärkeimmistä tavoitteista, toimenpiteistä, toimista, kustannuksista, rahoituksesta ja aikataulusta;

b)

kuvaus ja analyysi esiintyneistä ongelmista yhteisön sokerin markkinajärjestelyn uudistuksen toteuttamisessa;

c)

suunniteltuja toimia tai toimenpiteitä koskeva selvitys, jossa esitetään niiden olevan johdonmukaisia alueella muiden yhteisön rahastojen, joista hakija saa tukea, yhteydessä toteutettujen tai toteutettavien toimenpiteiden kanssa;

d)

kaikkien suunniteltujen toimien tai toimenpiteiden aikataulu ja perusteet, joita on noudatettu niiden erottamiseksi samanlaisista toimista tai toimenpiteistä, joita aiotaan rahoittaa muista yhteisön rahastoista, joista hakija saa tukea;

e)

rahoitussuunnitelma, jossa eritellään kaikki kustannukset toimien tai toimenpiteiden mukaan, sekä suunniteltu maksuaikataulu.

4.   Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyviin toimiin tai toimenpiteisiin on kuuluttava yksi tai useampi seuraavista: investoinnit, tuotantovälineiden purkaminen, toimintakustannuksiin osallistuminen, laitteistojen poistoja koskevat määräykset ja muut määräykset, joita pidetään tarpeellisina uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi.

5.   Jäsenvaltion on päätettävä liiketoimintasuunnitelman tukikelpoisuudesta asetuksen (EY) N:o 320/2006 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa rahoituksen rajoissa ja ilmoitettava hakijalle ja komissiolle päätöksestään 30 työpäivän kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta määräpäivästä.

Jäsenvaltion on samassa määräajassa ilmoitettava komissiolle kullekin puhdistamolle myönnettävät määrät ja mahdolliset puolueettomat ja syrjimättömät perusteet, joita on käytetty tuen jakamiseksi jäsenvaltion alueella sijaitsevien eri päätoimisten puhdistamojen kesken.

6.   Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät toimet tai toimenpiteet on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2010.

V   LUKU

TUKIEN MAKSAMINEN

16 artikla

Rakenneuudistustuen maksaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 320/2006 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun rakenneuudistustuen jokaisen erän maksamisen edellytyksenä on sellaisen vakuuden asettaminen, jonka määrä on 120 prosenttia asianomaisen erän määrästä.

2.   Jos jäsenvaltio suorittaa maksut viljelijöille ja koneurakoitsijoille suoraan 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti, asianomaisen erän määrästä vähennetään viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavat määrät.

3.   Rakenneuudistustuki on maksettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011.

4.   Komissio vahvistaa tarvittaessa viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2008, 2009, 2010 ja 2011 asetuksen (EY) N:o 320/2006 10 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut ensimmäisen ja toisen maksuerän prosenttiosuudet ja toisen maksuerän väliaikaisen maksupäivän.

17 artikla

Monipuolistamistuen, monipuolistamisen lisätuen ja tietyille jäsenvaltioille myönnettävän väliaikaisen tuen maksaminen

1.   Jäsenvaltion on maksettava monipuolistamistuki, monipuolistamisen lisätuki ja tietyille jäsenvaltioille myönnettävä väliaikainen tuki tuensaajille kahdesti vuodessa eli maaliskuussa ja syyskuussa tosiasiallisesti toteutuneiden, dokumentoitujen ja tarkastettujen tukikelpoisten menojen perusteella ja 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen määrien rajoissa.

Jos osa monipuolistamisen lisätuesta maksetaan tuotannostaan luopuville sokerijuurikkaan tai -ruo’on viljelijöille asetuksen (EY) N:o 320/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltion on varmistettava, että asianomaiset viljelijät ovat lopullisesti luopuneet sokerijuurikkaan tai -ruo’on tuotannosta.

2.   Ensimmäinen maksu voidaan suorittaa syyskuussa 2007. Monipuolistamistuki, monipuolistamisen lisätuki ja tietyille jäsenvaltioille myönnettävä väliaikainen tuki on maksettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011.

18 artikla

Päätoimisille puhdistamoille myönnettävän väliaikaisen tuen maksaminen

1.   Jäsenvaltion on maksettava päätoimisille puhdistamoille myönnettävä väliaikainen tuki tuensaajille asetuksen (EY) N:o 320/2006 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa rajoissa liiketoimintasuunnitelman mukaisten tukikelpoisten menojen perusteella kahdessa erässä:

a)

40 prosenttia syyskuussa 2007;

b)

60 prosenttia maaliskuussa 2008.

Kummankin erän maksamisen edellytyksenä on sellaisen vakuuden asettaminen, jonka määrä on 120 prosenttia asianomaisen erän määrästä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kokonaismenot voidaan kattaa yhdellä, syyskuussa 2007 suoritettava maksulla, jos ennen 15 päivää syyskuuta 2007

a)

kaikki liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ja toimet on toteutettu;

b)

24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu loppuraportti on toimitettu;

c)

jäsenvaltiot ovat tehneet 25 artiklassa tarkoitetut tarkastukset.

Tällöin tuen maksamisen edellytyksenä ei ole vakuuden asettaminen.

19 artikla

Maksut viljelijöille ja koneurakoitsijoille

1.   Yrityksen on suoritettava maksut sokerijuurikkaan, sokeriruo’on ja juurisikurin viljelijöille sekä koneurakoitsijoille jäsenvaltion 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamien tietojen perusteella kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yritys on saanut rakenneuudistustuen ensimmäisen erän.

2.   Jäsenvaltio voi tämän artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa suorittaa maksut viljelijöille ja koneurakoitsijoille suoraan ja vähentää rakenneuudistustuen määrää 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällöin maksut on suoritettava samanaikaisesti yritykselle kuuluvan rakenneuudistustuen osuuden kanssa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun maksun määrä voi olla enintään 50 prosenttia ensimmäisen erän määrästä. Jos kyseinen määrä ei kata koko maksettavaksi tarkoitettua määrää, jäljelle jäävä osa on maksettava

a)

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yritys on saanut tuen toisen erän, jos maksun suorittaa yritys;

b)

samanaikaisesti yritykselle maksettavan rakenneuudistustuen toisen erän suorittamisen kanssa, jos maksun suorittaa suoraan jäsenvaltio.

20 artikla

Maksujen lykkäyspäätös

Jos komissio päättää lykätä monipuolistamistuen, monipuolistamisen lisätuen, päätoimisille puhdistamoille myönnettävän väliaikaisen tuen tai tietyille jäsenvaltioille myönnettävän väliaikaisen tuen maksuja asetuksen (EY) N:o 320/2006 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa päätöksestään jäsenvaltioille ennen 31 päivää toukokuuta ja 31 päivää tammikuuta.

21 artikla

Valuutta

1.   Väliaikaiseen rakenneuudistusrahastoon liittyvät komission sitoumusten ja maksujen määrät, väliaikaisen rakenneuudistusmaksun määrät sekä jäsenvaltioiden tekemissä menoilmoituksissa esitettyjen menojen määrät ilmaistaan ja maksetaan euroina.

2.   Jos maksu suoritetaan muuna valuuttana kuin euroina, valuuttakurssi on viimeisin valuuttakurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut ennen asianomaiseen maksuun liittyvän määräytymisperusteen vahvistumiskuukauden ensimmäistä päivää.

Määräytymisperuste on maksupäivä.

22 artikla

Vakuuksien vapauttaminen

1.   Edellä 16 artiklan 1 kohdassa ja 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vakuudet vapautetaan, jos

a)

kaikki rakenneuudistussuunnitelmaan, kansallisiin rakenneuudistusohjelmiin ja liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ja toimet on pantu täytäntöön;

b)

23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu loppuraportti on toimitettu;

c)

jäsenvaltiot ovat tehneet 25 artiklassa tarkoitetut tarkastukset;

d)

yritys on maksanut rakenneuudistustuen osalta sokerijuurikkaan, sokeriruo’on ja juurisikurin viljelijöille sekä koneurakoitsijoille myönnettävän tuen, jollei maksuja suorita suoraan jäsenvaltio 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

e)

mahdollinen ylijäämämaksu, joka peritään sen markkinointivuoden, jonka osalta kiintiöstä luovutaan, alussa varastoissa olevasta kiintiön ulkopuolisesta sokerista, isoglukoosista ja inuliinisiirapista, on maksettu.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, vakuus voidaan tuensaajan pyynnöstä vapauttaa osittain rakenneuudistussuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman mukaisten toimien ja toimenpiteiden yhteydessä tosiasiallisesti toteutuneiden menojen määrän osalta, sillä edellytyksellä, että 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarkastus on tosiasiallisesti tehty ja 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tarkastusraportti laadittu.

3.   Jollei kyseessä ole ylivoimainen este, vakuus menetetään, jos 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ei ole täytetty viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011.

VI   LUKU

RAPORTOINTI, VALVONTA JA SEURAAMUSMAKSUT

23 artikla

Yritysten laatimat raportit

1.   Rakenneuudistustukea hakevien yritysten on ilmoitettava 1 artiklassa tarkoitetun kuulemismenettelyn osapuolille

a)

jäsenvaltion 8, 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti tekemistä päätöksistä;

b)

hyväksytyn rakenneuudistussuunnitelman mukaisesti kunakin vuonna tosiasiallisesti toteutettu toiminta.

2.   Rakenneuudistusrahastosta tukea saavien yritysten on toimitettava vuotuinen edistymisraportti tuen myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa sen markkinointivuoden päättymisestä, jona vastaavia toimenpiteitä toteutetaan.

Raportissa on yksilöitävä edellisen markkinointivuoden aikana toteutetut toimet tai toimenpiteet sekä toteutuneet menot ja verrattava niitä asianomaisessa rakenneuudistussuunnitelmassa tai liiketoimintasuunnitelmassa esitettyihin toimiin tai toimenpiteisiin ja menoihin.

Yrityksen on kolmen kuukauden kuluessa kaikkien rakenneuudistussuunnitelmassa tai liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen toimien ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta toimitettava jäsenvaltiolle loppuraportti, jossa esitetään yhteenveto kyseisistä toimista ja toimenpiteistä sekä toteutuneista menoista.

24 artikla

Jäsenvaltioiden laatimat raportit

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle rakenneuudistussuunnitelmia, kansallisia rakenneuudistusohjelmia ja liiketoimintasuunnitelmia koskeva vuotuinen edistymisraportti kuuden kuukauden kuluessa asianomaisen markkinointivuoden päättymisestä.

Raporteissa on oltava

a)

kuvaus toteutetuista toimista tai toimenpiteistä ja aikataulun noudattamisesta;

b)

lausunto, joka perustuu vähintään yhteen tehdasalueella paikalla tehtyyn tarkastukseen kutakin rakenneuudistussuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa kohden;

c)

suunniteltujen ja toteutuneiden menojen vertailu;

d)

analyysi muiden yhteisön rahastojen osuuksista ja siitä, miten ne sopivat yhteen rakenneuudistusrahastosta rahoitettujen tukien kanssa;

e)

mahdolliset rakenneuudistussuunnitelman muutokset, perustelut ja tulevat vaikutukset.

2.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011 edistymistä koskeva loppuraportti ja verrattava täytäntöönpantuja toimia tai toimenpiteitä ja toteutuneita menoja rakenneuudistussuunnitelmissa, kansallisissa rakenneuudistusohjelmissa ja liiketoimintasuunnitelmissa esitettyihin toimiin, toimenpiteisiin ja menoihin sekä selitettävä poikkeamien syyt.

Loppuraportin on sisällyttävä myös luettelo koko aikana sovelletuista seuraamusmaksuista sekä lausunto siitä, että mitään osittain tai kokonaan purettujen tehtaiden tuottamaan sokeriin, isoglukoosiin tai inuliinisiirappiin liittyviä seuraamusmaksuja ja muita maksuja ei ole jätetty suorittamatta.

25 artikla

Tarkastukset

1.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä tarkastettava jokainen yritys ja jokainen tuotantopaikka, joille on myönnetty tukea rakenneuudistusrahastosta.

Tarkastuksen kohteisiin on kuuluttava rakenneuudistussuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman noudattaminen ja yrityksen edistymisraportissaan esittämien tietojen paikkansapitävyys ja täydellisyys. Rakenneuudistussuunnitelmaan liittyvässä ensimmäisessä tarkastuksessa on tarkastettava myös yrityksen rakenneuudistustukihakemuksessaan antamat lisätiedot ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuutus.

2.   Tarkastuksen kohteisiin on kaikissa tapauksissa kuuluttava kaikki asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut rakenneuudistussuunnitelman osatekijät. Jokaisesta tarkastuksesta on laadittava raportti, joka sisältää tarkan kuvauksen tehdystä työstä, tärkeimmistä havainnoista ja vaadittavista seurantatoimista.

3.   Tarkastusraportti on jaettava seuraaviin osiin:

a)

yleinen osa, joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

i)

tarkastuksen kohteena olleet tuensaaja ja tuotantopaikka;

ii)

läsnä olleet henkilöt;

iii)

se, ilmoitettiinko tarkastuksesta tuensaajalle ennakolta ja milloin ilmoitus annettiin, jos näin tehtiin;

b)

jokaisesta asetuksen (EY) N:o 320/2006 4 artiklan 3 kohdassa esitetystä rakenneuudistussuunnitelman osatekijästä ja jokaisesta liiketoimintasuunnitelmasta oma osansa, jossa esitetään tehdyt tarkastukset ja joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

i)

tarkastuksen kohteena olleet vaatimukset ja standardit;

ii)

tehtyjen tarkastusten luonne ja laajuus;

iii)

havainnot;

iv)

rakenneuudistussuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman osatekijät, joiden osalta on havaittu sääntöjen noudattamatta jättämistä;

c)

arviointiosa, jossa on esitettävä arvio kuhunkin osatekijään liittyvän sääntöjen noudattamatta jättämisen merkityksestä sen vakavuuden, laajuuden, jatkuvuuden ja aiemman esiintymisen perusteella, sekä mainittava sääntöjen noudattamatta jättämiset, jotka ovat johtaneet tai joiden pitäisi johtaa 26 tai 27 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.

4.   Tuensaajalle on ilmoitettava kaikista havaituista sääntöjen noudattamatta jättämisistä.

5.   Tarkastusraportti on laadittava yhden kuukauden kuluessa tarkastuksesta.

26 artikla

Takaisinperintä

1.   Jos tuensaaja ei täytä yhtä tai useampaa rakenneuudistussuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman tai kansallisen rakenneuudistusohjelman mukaista sitoumustaan, kyseisen sitoumuksen/kyseisten sitoumusten osalta myönnetty tukiosuus on perittävä takaisin, jollei kyseessä ole ylivoimainen este ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

2.   Korot lasketaan ajanjaksolta, joka alkaa kuudentenakymmenentenä päivänä päivästä, jona tuensaajalle ilmoitetaan tuen takaisinmaksuvelvoitteesta, ja päättyy tuen takaisinmaksupäivänä.

Viivästyskorko on Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltama, Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistava korko sen kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä, jona maksuaika on kulunut umpeen, korotettuna kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä.

3.   Jäsenvaltio voi myöntää tuensaajalle kaksi kuukautta aikaa rakenneuudistussuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman mukaisen sitoumuksen täyttämiseksi.

27 artikla

Seuraamusmaksut

1.   Jos tuensaaja ei täytä yhtä tai useampaa rakenneuudistussuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman tai kansallisen rakenneuudistusohjelman mukaista sitoumustaan, tuensaajan on maksettava määrä, joka on 10 prosenttia 26 artiklan mukaisesti takaisinperittävästä määrästä.

2.   Edellä 1 kohdan mukaista seuraamusmaksua ei määrätä, jos yritys voi toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla osoittaa, että sääntöjen noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä ja jos tuensaaja on selvästi merkinnyt sääntöjen noudattamatta jättämisen 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti jätettyyn edistymisraporttiin.

3.   Jos sääntöjä on jätetty noudattamatta tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena, tuensaajan on maksettava määrä, joka on 30 prosenttia 26 artiklan mukaisesti takaisinperittävästä määrästä.

VII   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖS

28 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 318/2006.

(3)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.

(5)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(6)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.


LIITE

Image


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/44


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 969/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisessa Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (3), säädetään muun muassa yhteisön tariffikiintiön avaamisesta 242 074 maissitonnin vuosittaisen enimmäismäärän tuontia varten.

(2)

Jotta tavallisen maissin tuonti tässä tariffikiintiössä tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinottelua, on syytä säätää, että tällainen tuonti edellyttää tuontitodistuksen myöntämistä. Nämä todistukset myönnetään vahvistettujen määrien rajoissa asianomaisten pyynnöstä harkinta-ajan jälkeen, ja tarvittaessa haetuille määrille vahvistetaan jakokerroin.

(3)

Kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä todistushakemusten jättämisen määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa on oltava.

(4)

Jotta voitaisiin varmistaa toimijan tosiasiallisesti hakemat määrät, olisi täsmennettävä, että toimija voi jättää vain yhden tuontitodistushakemuksen viikon pituista ajanjaksoa kohti, ja olisi säädettävä myös seuraamuksesta, jos kyseistä velvollisuutta ei noudateta.

(5)

Toimitusedellytysten huomioon ottamiseksi on säädettävä todistusten voimassaoloaikaa koskevasta poikkeuksesta.

(6)

Kiintiön tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä poikkeuksista maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1291/2000 (4) todistusten siirtomahdollisuuden ja vapaaseen liikkeeseen luovutettavien määrien sallittujen poikkeamien osalta.

(7)

Kiintiön moitteettoman hallinnoinnin mahdollistamiseksi ja poiketen siitä, mitä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (5) 12 artiklassa säädetään, tuontitodistuksia koskeva vakuus on vahvistettava melko korkeaksi.

(8)

On tärkeää varmistaa, että haettuja ja tuotuja määriä koskeva tietojenvaihto, myös sähköinen, komission ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuu nopeasti ja vastavuoroisesti.

(9)

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tuotteiden alkuperän varmistamiseksi olisi tuonnin yhteydessä edellytettävä maissin alkuperämaana olevan kolmannen maan viranomaisten myöntämää alkuperätodistusta yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(10)

Koska päätöksellä 2006/333/EY hyväksytyssä sopimuksessa määrätään täytäntöönpanosta 1 päivänä heinäkuuta 2006, olisi säädettävä, että tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan CN-koodeihin 1005 10 90 ja 1005 90 00 kuuluvalle maissille 242 074 tonnin suuruinen tariffikiintiö (järjestysnumero 09.4131).

2.   Tariffikiintiö avataan kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta. Tariffikiintiössä kannettava tuontitulli on nolla prosenttia.

2 artikla

1.   Kiintiö on jaettu kahteen 121 037 tonnin suuruiseen puolivuotiskautiseen erään seuraavasti:

a)

erä nro 1: 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta;

b)

erä nro 2: 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta.

2.   Erän 1 osalta käyttämättä jääneet määrät jaetaan ilman eri toimenpiteitä erään nro 2. Kun erä nro 1 on käytetty loppuun, komissio voi säätää seuraavan erän varhennetusta avaamisesta asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa säädetyssä kiintiössä tapahtuva tuonti edellyttää asetuksen (EY) N:o 1291/2000 mukaisesti myönnetyn tuontitodistuksen esittämistä, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

Toimija voi jättää vain yhden todistushakemuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista viikon ajanjaksoa kohti. Jos toimija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, kaikki toimijan hakemukset hylätään ja hakemuksia jätettäessä asetetut vakuudet pidätetään kyseisen jäsenvaltion hyväksi.

4 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viikoittain maanantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

Toimijan on jätettävä todistushakemuksensa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa toimija on merkitty arvonlisäverorekisteriin.

Hakijan on asetettava asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdan mukainen vakuus, jonka määrä vahvistetaan tämän asetuksen 9 artiklassa.

Kussakin todistushakemuksessa mainittu määrä ei saa ylittää kyseistä erää varten käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa voidaan mainita vain yksi alkuperämaa.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava todistushakemusten viimeisenä jättöpäivänä komissiolle sähköisesti liitteessä annetun mallin mukainen tiedonanto sekä ilmoitettava tuontitodistushakemusten yhteenlaskettu kokonaismäärä viimeistään kello 18.00 Brysselin aikaa. Tiedonanto on toimitettava, vaikkei jäsenvaltiossa olisi jätetty yhtään hakemusta. Tiedot on toimitettava erillään muita vilja-alan tuontitodistushakemuksia koskevista tiedoista.

Jos jäsenvaltio ei ole lähettänyt komissiolle tiedonantoa hakemuksista säädettyjen määräaikojen kuluessa, komissio katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa ei ole jätetty yhtään hakemusta.

3.   Jos ajanjakson alusta alkaen myönnetyt määrät ja 2 kohdassa tarkoitetut määrät ylittävät yhdessä kyseisen alakiintiön tai erän määrän, komissio vahvistaa haettuihin määriin sovellettavat yhtenäiset jakokertoimet viimeistään hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä.

4.   Sen jälkeen kun on tarvittaessa sovellettu 3 kohdan mukaisesti vahvistettuja jakokertoimia, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana neljäntenä työpäivänä tuontitodistukset, jotka vastaavat komissiolle 2 kohdan mukaisesti ilmoitettuja hakemuksia.

Tuontitodistusten myöntämispäivänä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava liitteessä I olevan mallin mukaisesti komissiolle sähköisesti kokonaismäärä, jolle kyseisenä päivänä on myönnetty tuontitodistuksia, viimeistään kello 18.00 Brysselin aikaa.

5 artikla

Tuontitodistukset ovat voimassa 45 päivää todistuksen myöntämispäivästä alkaen. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa säädetään, tuontitodistuksesta johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa mainittu määrä. Kyseisen todistuksen 19 kohtaan merkitään tästä syystä luku 0.

8 artikla

Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava:

a)

8 kohdassa tuotteen alkuperämaa ja rasti kohdassa ”kyllä”;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista;

c)

24 kohdassa merkintä ”tulliton”.

Todistukset ovat voimassa ainoastaan 8 kohdassa mainitun maan alkuperätuotteiden osalta.

9 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklan a ja b alakohdassa säädetään, tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 30 euroa tonnilta.

10 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun tariffikiintiön soveltaminen edellyttää maissin alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten myöntämän, komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (6) 47 artiklan säännösten mukaisen alkuperätodistuksen esittämistä. Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

11 artikla

Vuonna 2006 on avoinna kokonaismäärältään 242 074 tonnia oleva yksi ainoa erä 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 830/2006 (EUVL L 150, 3.6.2006, s. 3).

(6)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE I

Asetuksen 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun tiedonannon malli

Asetuksella (EY) N:o 969/2006 avattu maissin tuontikiintiö

 

ja

 

välinen viikko

 

Järjestysnumero 09.4131 — Erä nro


Toimijan numero

Haettu määrä

(tonnia)

Alkuperämaa

Toimitettu määrä

(tonnia) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haetut määrät yhteensä (tonnia):

Toimitetut määrät yhteensä (tonnia) ():


(1)  Täytetään ainoastaan asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tiedonantoa varten.


LIITE II

Asetuksen 8 artiklan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 969/2006

:

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 969/2006

:

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 969/2006

:

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 969/2006

:

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 969/2006

:

kreikaksi

:

Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

:

englanniksi

:

Regulation (EC) No 969/2006

:

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 969/2006

:

unkariksi

:

969/2006/EK rendelet

:

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 969/2006

:

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

:

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 969/2006

:

maltaksi

:

Regolament (KE) Nru 969/2006

:

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 969/2006

:

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

:

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 969/2006

:

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 969/2006

:

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 969/2006

:

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 969/2006

:

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 969/2006


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/49


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 970/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 2305/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisessa Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (3), säädetään muun muassa tuontitariffikiintiön kohteena olevan ohran määrien lisäämisestä 6 215 tonnilla.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 (4) avataan ohraa koskeva yhteisön tariffikiintiö. Kyseiseen kiintiöön kuuluvia määriä olisi korotettava päätöksellä 2006/333/EY hyväksytyn sopimuksen mukaisesti.

(3)

Yksinkertaistamisen vuoksi olisi poistettava asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 olevat vuotta 2004 koskevat vanhentuneet säännökset.

(4)

Selvyyden vuoksi olisi täsmennettävä, että tuontitodistushakemukset olisi jätettävä viimeistään maanantaina, mutta hakemuksia voidaan jättää myös ennen sitä.

(5)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(6)

Selvyyden vuoksi olisi myös korvattava vähennyskerrointa koskeva ilmaisu jakokertoimella.

(7)

Asetus (EY) N:o 2305/2003 olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Koska päätöksellä 2006/333/EY hyväksytyssä sopimuksessa määrätään täytäntöönpanosta 1 päivänä heinäkuuta 2006, olisi säädettävä, että tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2305/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Avataan 306 215 tonnin suuruinen tariffikiintiö CN-koodiin 1003 00 kuuluvan ohran (järjestysnumero 09.4126) tuonnille.

2.   Tariffikiintiö avataan kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta. Tariffikiintiössä kannettavan tuontitullin suuruus on 16 euroa tonnilta.

Kun tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tuodaan enemmän kuin mitä tämän asetuksen 1 artiklassa säädetään, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 1 kohtaa.”

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”1.   Tuontitodistushakemukset jätetään jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viikoittain maanantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.”

ii)

poistetaan kolmas alakohta;

b)

korvataan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava todistushakemusten viimeisenä jättöpäivänä komissiolle sähköisesti liitteessä annetun mallin mukainen tiedonanto sekä ilmoitettava tuontitodistushakemuksissa ilmoitettujen määrien yhteenlaskettu kokonaismäärä viimeistään kello 18.00 Brysselin aikaa.”;

c)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos vuoden alusta alkaen myönnetyt määrät ja 2 kohdassa tarkoitetut määrät ylittävät yhdessä kiintiön määrän kyseisenä vuonna, komissio vahvistaa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen viimeistään hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä.”;

d)

korvataan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Todistukset myönnetään hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana neljäntenä työpäivänä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/51


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 971/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 2375/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (2) hyväksytyssä ja vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan nojalla Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (3) määrätään erityisesti tariffikiintiöön kuuluvan tavallisen vehnän määrien lisäämisestä.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 2375/2002 (4) avataan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiö. Päätöksellä 2006/333/EY hyväksytty sopimus olisi pantava täytäntöön lisäämällä muita kolmansia maita kuin Yhdysvaltoja ja Kanadaa koskevan alakiintiön III määriä 6 787 tonnilla.

(3)

Selkeyden vuoksi olisi täsmennettävä, että tuontitodistushakemukset on jätettävä viimeistään maanantaisin tai ennen sitä.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2375/2002 olisi muutettava.

(5)

Koska päätöksellä 2006/333/EY hyväksytyssä sopimuksessa määrätään täytäntöönpanosta 1 päivänä heinäkuuta 2006, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2375/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvalle muulle kuin korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 2 988 387 tonnin suuruinen tariffikiintiö.”.

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuontitariffikiintiön kokonaismäärä jaetaan kolmeen alakiintiöön:

alakiintiö I (järjestysnumero 09.4123): 572 000 tonnia Yhdysvalloille,

alakiintiö II (järjestysnumero 09.4124): 38 000 tonnia Kanadalle,

alakiintiö III (järjestysnumero 09.4125): 2 378 387 tonnia muille kolmansille maille.”.

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Alakiintiö III on jaettu neljään kolmikuukautiseen erään seuraavien ajanjaksojen ja määrien osalta:

a)

erä nro 1: 1.1.–31.3. – 594 597 tonnia;

b)

erä nro 2: 1.4.–30.6. – 594 597 tonnia;

c)

erä nro 3: 1.7.–30.9. – 594 597 tonnia;

d)

erä nro 4: 1.10.–31.12. – 594 596 tonnia.

Vuonna 2006 erä nro 3 on 597 991 tonnia.”.

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tuontitodistushakemukset jätetään jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viikoittain viimeistään maanantaina kello 13.00 Brysselin aikaa.”.

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on todistushakemusten viimeisenä jättöpäivänä toimitettava komissiolle sähköisesti liitteessä annetun mallin mukainen tiedonanto sekä ilmoitettava tuontitodistushakemuksissa mainittava kokonaismäärä viimeistään kello 18.00 Brysselin aikaa.”.

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos ajanjakson alusta alkaen myönnetyt määrät ja 2 kohdassa tarkoitetut määrät ylittävät yhdessä kyseisen alakiintiön tai erän määrän, komissio vahvistaa haettuihin määriin sovellettavat jakokertoimet viimeistään hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä.”.

d)

Korvataan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Sen jälkeen kun on tarvittaessa sovellettu 3 kohdan mukaisia jakokertoimia, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät neljäntenä työpäivänä hakemuksen viimeisestä jättöpäivästä tuontitodistukset, jotka vastaavat komissiolle 2 kohdan mukaisesti toimitettuja hakemuksia.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 88. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 491/2006 (EUVL L 89, 28.3.2006, s. 3).


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/53


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 972/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

Basmati-riisin tuontiin sovellettavista erityissäännöistä ja sen alkuperän määrittämistä koskevasta siirtymäkauden valvontajärjestelmästä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 11 b artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Intian välillä tehdyssä sopimuksessa GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n myönnytysluettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta (2), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2004/617/EY (3), säädetään, että esikuoritun Basmati-riisin eräiden lajikkeiden tuonnissa kannettava tulli vahvistetaan nollaksi.

(2)

Kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Pakistanin välillä tehdyssä sopimuksessa GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksessa olevassa EY:n myönnytysluettelossa CXL määrättyjen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta (4), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2004/618/EY (5), säädetään, että esikuoritun Basmati-riisin eräiden lajikkeiden tuonnissa kannettava tulli vahvistetaan nollaksi.

(3)

Komissio hyväksyi päätöksen 2004/617/EY 2 artiklan 1 kohdan ja päätöksen 2004/618/EY 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1549/2004 (6), joka poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1785/2003 muuttamiseen asti mainitusta asetuksesta siltä osin kuin se koskee riisin tuontijärjestelmää ja jossa vahvistetaan Basmati-riisin tuontiin sovellettavat siirtymäkauden erityissäännöt. Koska asetusta (EY) N:o 1785/2003 on muutettu säädetyllä tavalla, on selvyyden vuoksi syytä korvata asetus (EY) N:o 1549/2004 uudella asetuksella.

(4)

Päätöksillä 2004/617/EY ja 2004/618/EY hyväksytyissä sopimuksissa määrätään EY:n rajoilla tehtävään DNA-analyysiin perustuvan yhteisön valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta sekä mainitun valvontajärjestelmän voimaantulopäivään asti käytössä olevasta Basmati-riisin tuontia koskevasta siirtymäkauden järjestelmästä. Koska mainittua lopullista valvontajärjestelmää ei vielä ole otettu käyttöön, on syytä vahvistaa siirtymäkauden erityissäännöt.

(5)

Jotta Basmati-riisin tuontiin voidaan soveltaa nollatullia, sen on kuuluttava johonkin sopimuksissa täsmennetyistä lajikkeista. Jotta voidaan varmistua siitä, että tullitta tuotu Basmati-riisi vastaa kyseisiä ominaisuuksia, se on tarpeen varmentaa toimivaltaisten viranomaisten antamalla aitoustodistuksella.

(6)

Petosten estämiseksi olisi säädettävä ilmoitetun Basmati-riisilajikkeen tarkastusmekanismeista. Tätä tarkoitusta varten olisi sovellettava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (7) säädettyjä näytteidenottoa koskevia säännöksiä.

(7)

Basmati-riisin tuontia koskevaan siirtymäjärjestelyyn sisältyy kuulemismenettely, jota sovelletaan viejämaan kanssa markkinahäiriöiden ilmetessä, sekä mahdollisuus soveltaa täysimääräistä tullia, jos kuulemismenettelyn aikana ei saavuteta tyydyttävää ratkaisua. Olisi määriteltävä, mistä alkaen markkinoilla voidaan katsoa olevan häiriöitä.

(8)

Basmati-riisin tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (8) sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 1342/2003 (9) täydentäviä tai niistä poikkeavia erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat hakemusten jättämistä, todistusten myöntämistä sekä niiden käyttöä.

(9)

Jotta Basmati-riisin tuonti voisi jatkua häiriöittä, olisi säädettävä, että asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 myönnetyt aitous- ja tuontitodistukset ovat voimassa koko niiden voimassaoloajan ja että näillä todistuksilla tuoduista tuotteista kannetaan nollatulli.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tätä asetusta sovelletaan CN-koodiin 1006 20 17 ja CN-koodiin 1006 20 98 kuuluviin, asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä III a vahvistettuihin esikuoritun Basmati-riisin lajikkeisiin.

2 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa Basmati-riisin tuontitodistushakemuksessa on oltava

a)

8 kohdassa ilmoitus alkuperämaasta ja rasti maininnan ”kyllä” kohdalla;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä I luetelluista maininnoista.

2.   Basmati-riisin tuontitodistushakemukseen on liitettävä

a)

todistus siitä, että hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on harjoittanut kaupallista toimintaa riisialalla vähintään kahdentoista kuukauden ajan, ja on rekisteröity siinä jäsenvaltiossa, jossa hakemus jätetään;

b)

liitteessä II mainitun viejämaan toimivaltaisen viranomaisen antama tuotteen aitoustodistus.

3 artikla

1.   Aitoustodistus on laadittava lomakkeelle, jonka malli on esitetty liitteessä III.

Lomakkeen koko on noin 210 × 297 millimetriä. Alkuperäiskappale on tehtävä paperille, jota ei voi väärentää mekaanisesti tai kemiallisesti.

Lomakkeet on painettava ja täytettävä englannin kielellä.

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa ne on täytettävä musteella ja painokirjaimin.

Jokaisen aitoustodistuksen ylimmässä oikeanpuoleisessa ruudussa on oltava sarjanumero. Jäljennösten numeron on oltava sama kuin alkuperäiskappaleessa.

Lomake julkaistaan muilla yhteisön kielillä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

2.   Tuontitodistuksen myöntävän viranomaisen on säilytettävä aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja luovutettava hakijalle sen jäljennös.

Aitoustodistus on voimassa yhdeksänkymmentä päivää sen myöntämispäivästä alkaen.

Todistus on voimassa ainoastaan, jos kohdat on täytetty asianmukaisesti ja todistus on allekirjoitettu.

4 artikla

1.   Basmati-riisin tuontitodistuksessa on oltava

a)

8 kohdassa ilmoitus alkuperämaasta ja rasti maininnan ”kyllä” kohdalla;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä IV luetelluista maininnoista.

Tuontitodistuksen liitteenä on oltava 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aitoustodistus.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa säädetään, Basmati-riisin tuontitodistuksesta johtuvia tulleja ei voida siirtää.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklassa säädetään, Basmati-riisin tuontitodistuksia koskevan vakuuden määrä on 70 euroa tonnilta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti seuraavat tiedot:

a)

kahden työpäivän kuluessa Basmati-riisin tuontitodistushakemusten hylkäämisestä hylätyt määrät, hylkäämispäivä, hylkäämisen perusteet, CN-koodi, alkuperämaa, aitoustodistuksen myöntänyt viranomainen, aitoustodistuksen numero sekä todistuksen haltijan nimi ja osoite;

b)

kahden työpäivän kuluessa Basmati-riisin tuontitodistusten myöntämisestä määrät, joille tuontitodistuksia on annettu, sekä päivämäärä, CN-koodi, alkuperämaa, aitoustodistuksen myöntänyt viranomainen ja aitoustodistuksen numero sekä todistuksen haltijan nimi ja osoite;

c)

peruutettujen todistusten osalta kahden työpäivän kuluessa peruuttamisesta määrät, joita koskevat todistukset on peruutettu, sekä peruutettujen todistusten haltijoiden nimet ja osoitteet;

d)

kunkin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista seuraavan kuukauden viimeisenä työpäivänä määrät, jotka on tosiasiallisesti laskettu vapaaseen liikkeeseen, sekä CN-koodi, alkuperämaa, aitoustodistuksen myöntänyt viranomainen ja aitoustodistuksen numero.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava erillään riisialan muita tuontitodistushakemuksia koskevista tiedoista.

6 artikla

1.   Satunnaistarkastusten tai petosriskin sisältäviin toimiin kohdennettujen tarkastusten yhteydessä jäsenvaltioiden on otettava edustavia näytteitä tuodusta Basmati-riisistä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 242 artiklan mukaisesti. Näytteet on lähetettävä liitteessä V mainitulle alkuperämaan toimivaltaiselle viranomaiselle lajikkeen DNA-analyysiä varten.

Jäsenvaltiot voivat myös tehdä samalle näytteelle lajiketestin yhteisön laboratoriossa.

2.   Jos jonkin 1 kohdassa tarkoitetun testin tulokset osoittavat, että tutkittu tuote ei vastaa sitä mitä aitoustodistuksessa ilmoitetaan, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 a artiklassa säädettyä CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitullia.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut testit tai komission käytössä olevat muut tiedot osoittavat, että alkuperämaan tarkastusmenettelyissä on vakava ja pysyvä ongelma, komissio voi ottaa yhteyttä kyseisen alkuperämaan toimivaltaisiin viranomaisiin. Jos yhteydenotot eivät johda tyydyttävään ratkaisuun, komissio voi tehdä päätöksen, että asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 a artiklassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitulli voidaan kantaa myös kyseisen viranomaisen tarkastamasta Basmati-riisin tuonnista mainitun asetuksen 11 b artiklan perusteella ja mainitussa artiklassa säädetyin edellytyksin.

7 artikla

1.   Riisimarkkinoilla katsotaan esiintyvän häiriöitä muun muassa silloin kun todetaan, että Basmati-riisin tuonti kasvaa huomattavasti ilman tyydyttävästi perusteltua syytä jonkin vuosineljänneksen aikana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

2.   Jos riisimarkkinoiden häiriö jatkuu ja komission asianomaisten viejämaiden viranomaisten kanssa käymissä neuvotteluissa ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 a artiklassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitulli voidaan komission tekemällä päätöksellä kantaa myös Basmati-riisin tuonnista mainitun asetuksen 11 b artiklan perusteella sekä mainitussa artiklassa säädetyin edellytyksin.

8 artikla

Komissio päivittää liitteet II ja V.

9 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 myönnetyt Basmati-riisin aitous- ja tuontitodistukset ovat voimassa, ja kyseisten todistusten mukaisesti tuoduista tuotteista kannetaan asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 b artiklassa säädetty tuontitulli.

10 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1549/2004.

Viittauksia asetuksen (EY) N:o 1549/2004 2–8 artiklaan ja liitteisiin II–VI pidetään viittauksina tämän asetuksen 2–8 artiklaan ja liitteisiin I–V.

Viittauksia asetuksen (EY) N:o 1549/2004 liitteeseen I pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteeseen III a.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 19.

(3)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 17. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/476/EY (EUVL L 170, 1.7.2005, s. 67).

(4)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 25.

(5)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/476/EY.

(6)  EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2152/2005 (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 30).

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 402/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 35).

(8)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).

(9)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 830/2006 (EUVL L 150, 3.6.2006, s. 3).


LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

tšekiksi

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

tanskaksi

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

saksaksi

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

viroksi

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

:

kreikaksi

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

englanniksi

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

ranskaksi

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

italiaksi

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

latviaksi

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

liettuaksi

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

:

unkariksi

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

:

hollanniksi

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

puolaksi

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

:

portugaliksi

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

slovakiksi

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

sloveeniksi

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

:

ruotsiksi

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


LIITE II

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, jotka myöntävät aitoustodistukset

INTIA (1)

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

PAKISTAN (2)

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


(1)  Seuraaville lajikkeille: Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati ja Super Basmati.

(2)  Seuraaville lajikkeille: Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati ja Super Basmati.


LIITE III

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu aitoustodistuksen malli

Image


LIITE IV

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

tšekiksi

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

tanskaksi

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

saksaksi

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

viroksi

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr …koopia

:

kreikaksi

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

englanniksi

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

ranskaksi

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

italiaksi

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

latviaksi

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

liettuaksi

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

:

unkariksi

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

:

hollanniksi

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

puolaksi

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

:

portugaliksi

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

slovakiksi

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

sloveeniksi

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

:

ruotsiksi

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


LIITE V

Asetuksen 6 artiklassa tarkoitettujen lajiketestien tekemisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset

INTIA

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

India

Puhelin: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40

Faksi: +91-11/37 48 024

Sähköposti: eic@eicindia.org

PAKISTAN

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor

Finance & Trade Centre

Shahrah-e-Faisal

Karachi 75530

Pakistan

Puhelin: +92-21/290 28 47

Faksi: +92-21/920 27 22 & 920 27 31


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/63


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 973/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

GATTissa vahvistettujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuodesta 1996 alkaen tiettyjen hedelmien ja vihannesten sekä tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1831/96 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 34 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 1994 XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä ja neuvoston päätöksellä 2006/398/EY (2) hyväksytyssä sopimuksessa (3) sekä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 1994 XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä ja neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (4) hyväksytyssä sopimuksessa (5) määrätään nykyisten GATT-tariffikiintiöiden lisäämisestä ja uusien tariffikiintiöiden avaamisesta tietyille hedelmille ja vihanneksille sekä tietyille hedelmä- ja vihannesjalosteille.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1831/96 (6) hyväksymisen jälkeen useat sen liitteissä I, II ja III luetelluista CN-koodeista ovat muuttuneet.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/96 liitteet olisi korvattava selkeyden vuoksi sekä muutettujen ja uusien tariffikiintiöiden vahvistamiseksi.

(4)

Asetusta (EY) N:o 1831/96 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhteisen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1831/96 seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

3)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUVL L 154, 8.6.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 154, 8.6.2006, s. 22.

(4)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(5)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(6)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 5.


LIITE I

”LIITE I

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-alanimike

Kuvaus (1)

Kiintiökausi

Kiintiömäärä

(tonnia)

Tulli

(%)

09.0055

0701 90 50

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

1. tammikuuta–15. toukokuuta

4 295

3

09.0056

0706 10 00

Porkkanat ja nauriit, tuoreet tai jäähdytetyt

1. tammikuuta–31. joulukuuta

1 244

7

09.0057

0709 60 10

Makeat paprikat

1. tammikuuta–31. joulukuuta

500

1,5

09.0035

0712 20 00

Kuivatut kepasipulit, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

1. tammikuuta–31. joulukuuta

12 000

10

09.0041

0802 11 90

0802 12 90

Tuoreet tai kuivatut mantelit, kuorelliset ja kuorettomat, muut kuin karvasmantelit

1. tammikuuta–31. joulukuuta

90 000

2

09.0039

0805 50 10

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

15. tammikuuta–14. kesäkuuta

10 000

6

09.0058

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

1. elokuuta–31. toukokuuta

500

10

09.0092

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Säilötyt ananakset, sitrushedelmät, päärynät, aprikoosit, kirsikat, persikat ja mansikat

1. tammikuuta–31. joulukuuta

2 838

20

09.0093

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Hedelmämehut

1. tammikuuta–31. joulukuuta

7 044

20


(1)  Tässä liitteessä esitetty tavaroiden kuvaus on yhdistetyn nimikkeistön mukainen (EUVL L 286, 28.10.2005, s. 1), täydennettynä tarvittaessa Taric-koodilla.”


LIITE II

”LIITE II

Järjestysnumero

CN-koodi Taric-alanimike

Kuvaus (1)

Kiintiökausi

Kiintiömäärä

(tonnia)

Tulli

(%)

09.0025

0805102011

0805102092

0805102096

Korkealaatuiset makeat appelsiinit, tuoreet

1. helmikuuta–30. huhtikuuta

20 000

10

09.0027

0805209005

0805209091

Minneola-sitrushedelmähybrit

1. helmikuuta–30. huhtikuuta

15 000

2

09.0033

2009119911

2009119919

Appelsiinimehu, tiivistetty tai pakastettu lisättyä sokeria sisältämätön, Brix-arvo enintään 50, enintään 2 litran pakkauksissa, veriappelsiinimehua sisältämätön

1. tammikuuta–31. joulukuuta

1 500

13


(1)  Tässä liitteessä esitetty tavaroiden kuvaus on yhdistetyn nimikkeistön mukainen (EUVL L 286, 28.10.2005, s. 1), täydennettynä tarvittaessa Taric-koodilla.

Tämän liitteen soveltamiseksi:

a)

’korkealaatuisilla makeilla appelsiineilla’ tarkoitetaan lajikeominaisuuksiltaan samankaltaisia appelsiineja, jotka ovat kypsiä, kiinteitä, muodoltaan ja ainakin väritykseltään moitteettomia, rakenteeltaan pehmeitä ilman mätää, joiden kuoressa ei ole umpeutumattomia halkeamia ja joiden kuori ei ole kuiva eikä kova eikä siinä ole kovettumia, kasvusta johtuvia repeämiä, ruhjeita (lukuun ottamatta tavallisesta käsittelystä tai pakkaamisesta johtuvia), kuivuuden tai kosteuden aiheuttamia vaurioita, leveitä tai esiin nousevia säikeitä, poimuuntumista, arpeutumia, öljytahroja, suomumaisuutta, auringon polttamisesta johtuvia vaurioita, epäpuhtauksia tai muita vieraita aineita, tauteja, hyönteisiä tai mekaanisista tai muista vaikutuksista aiheutuneita vaurioita, sillä edellytyksellä, että kunkin lähetyksen hedelmistä enintään 15 prosenttia on näiden vaatimusten vastaisia ja että tästä prosenttimäärästä enintään 5 prosenttia on vakavia vaurioita aiheuttavia vikoja, ja viimeksi mainitusta prosenttimäärästä enintään 0,5 prosenttia sisältää mätää;

b)

’Minneola-sitrushedelmähybrideill’ tarkoitetaan Minneola-lajikkeen sitrushedelmähybridejä (Citrus paradisi Macf. CV Duncan ja Citrus reticulata blanca, CV Dancy);

c)

ilmaisulla ’appelsiinimehu, tiivistetty tai pakastettu lisättyä sokeria sisältämätön, Brix-arvo enintään 50’ tarkoitetaan appelsiinimehua, jonka tiheys on 20 °C:ssa enintään 1,229 g/cm.”


LIITE III

”LIITE III

Järjestysnumero

CN-koodi Taric-alanimike

Kuvaus (1)

Kiintiökausi

Kiintiömäärä

(tonnia)

Tulli

(%)

09.0094

0702 00 00

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

15. toukokuuta–31. lokakuuta

472

12

09.0059

0707 00 05

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

1. marraskuuta–15. toukokuuta

1 134

2,5

09.0060

0806101091

0806101099

Tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

21. heinäkuuta–31. lokakuuta

1 500

9

09.0061

0808108010

0808108090

Tuoreet omenat, muut kuin omenasiiderin valmistukseen tarkoitetut

1. huhtikuuta–31. heinäkuuta

600

0

09.0062

0808 20 50

Tuoreet päärynät, muut kuin päärynäsiiderin valmistukseen tarkoitetut

1. elokuuta–31. joulukuuta

1 000

5

09.0063

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

1. kesäkuuta–31. heinäkuuta

2 500

10

09.0040

0809 20 95

Tuoreet (makeat) kirsikat

21. toukokuuta–15. heinäkuuta

800

4


(1)  Tässä liitteessä esitetty tavaroiden kuvaus on yhdistetyn nimikkeistön mukainen (EUVL L 286, 28.10.2005, s. 1), täydennettynä tarvittaessa Taric-koodilla.”


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/68


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 974/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden tuoreiden hedelmien ja vihannesten markkinoilla todettujen hintojen tiedoksi antamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 877/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 877/2004 (2) liitteessä vahvistetaan luettelo edustavista markkinoista, joilla merkittävä osa jonkin tietyn tuotteen kansallisesta tuotannosta pidetään kaupan markkinointivuoden aikana tai jonain niistä jaksoista, joihin vuosi jakautuu.

(2)

Saksassa porkkanoiden edustavat markkinat ovat siirtyneet Schleswig-Holsteinista Nordrhein-Westfaleniin.

(3)

Asetusta (EY) N:o 877/2004 olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 877/2004 liitteessä porkkanoiden markkinoita koskeva ilmaisu ”Schleswig-Holstein (DE)” ilmaisulla ”Nordrhein-Westfalen (DE)”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 54.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/69


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 975/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 581/2004 (2) 1 artiklan 1 kohdan ja komission asetuksen (EY) N:o 582/2004 (3) 1 artiklan 1 kohdan mukaan vientitukien myöntäminen ei koske tiettyjä määräpaikkoja.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta 24 päivänä toukokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 786/2006 (4) Bulgaria ja Romania sisällytetään 25 päivästä toukokuuta 2006 määräpaikkakoodien L 20 ja L 21 alueisiin, joihin suuntautuvalle viennille ei myönnetä vientitukia. Sen vuoksi on tarpeen jättää Bulgaria ja Romania asetuksessa (EY) N:o 581/2004 ja Romania asetuksessa (EY) N:o 582/2004 vahvistettujen vientitukien ulkopuolelle.

(3)

Asetuksia (EY) N:o 581/2004 ja (EY) N:o 582/2004 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tuotteet on tarkoitettu vietäviksi kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta Andorraa, Bulgariaa, Ceutaa ja Melillaa, Gibraltaria, Romaniaa, Amerikan yhdysvaltoja ja Vatikaanivaltiota.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 582/2004 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan pysyvä tarjouskilpailu nettopainoltaan vähintään 25 kilogramman säkeissä olevan ja enintään 0,5 painoprosenttia lisättyä muuta kuin maitoa sisältävää ainetta sisältävän tuotekoodiin ex ex 0402 10 19 9000 kuuluvan, komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (5) liitteessä I olevassa 9 jaksossa tarkoitetun rasvattoman maitojauheen vientituen määrittämiseksi vientiä varten kaikkiin määräpaikkoihin, ei kuitenkaan Andorraan, Bulgariaan, Ceutaan ja Melillaan, Gibraltariin, Romaniaan, Amerikan yhdysvaltoihin ja Vatikaanivaltioon.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 4 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006.

(4)  EUVL L 138, 25.5.2006, s. 10.

(5)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.”


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/71


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 976/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan viranomaiset ovat muodostaneet suoja- ja valvontavyöhykkeitä yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (2) 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti, koska klassista sikaruttoa on esiintynyt eräillä tuotantoalueilla Saksassa. Tämän vuoksi porsaiden kaupan pitäminen ja niiden kuljettaminen lihotusyksikköihin on kielletty tilapäisesti kyseisillä alueilla.

(2)

Tavaroiden vapaan liikkumisen rajoittaminen, joka johtuu näiden eläinlääkinnällisten toimenpiteiden toteuttamisesta, uhkaa häiritä vakavasti sianlihamarkkinoita Saksassa. Tämän vuoksi on tarpeen toteuttaa poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä, jotka koskevat ainoastaan suoraan taudille alttiilta alueilta tulevia porsaita ja joita sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin on ehdottoman tarpeen.

(3)

Jotta voitaisiin estää taudin leviäminen entisestään, kyseisillä alueilla kasvatetut porsaat olisi jätettävä tavanomaisen kaupankäynnin ulkopuolelle ja jalostettava tuotteiksi, joita ei käytetä ihmisten ravinnoksi, siten kuin eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/667/ETY (3) 3 artiklassa säädetään, tai hävitettävä polttamalla.

(4)

Olisi myönnettävä tukea kyseisiltä alueilta tulevien porsaiden toimittamiseen Saksan toimivaltaisille viranomaisille.

(5)

Olisi säädettävä, että Saksan toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarpeelliset tarkastus- ja valvontatoimenpiteet ja ilmoittavat niistä komissiolle.

(6)

Porsaiden vapaan liikkumisen rajoitukset ovat olleet voimassa kyseisillä alueilla jo usean viikon ajan, mikä on johtanut eläinten painon huomattavaan nousuun ja sen seurauksena eläinten hyvinvoinnin kannalta kestämättömään tilanteeseen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 12 päivästä kesäkuuta 2006.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kesäkuun 12 päivästä 2006 alkaen sianlihan tuottajat voivat hakea Saksan toimivaltaisilta viranomaisilta tukea, joka on tarkoitettu seuraavien toimittamiseen kyseisille viranomaisille:

a)

CN-koodiin 0103 91 10 kuuluvat porsaat, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 8 kilogrammaa, jäljempänä ’järjestelmäporsaat’;

b)

CN-koodiin 0103 91 10 kuuluvat porsaat, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 25 kilogrammaa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta tuesta, joka saa kattaa enintään 65 000 porsasta, joista enintään 13 000 voi olla järjestelmäporsaita, rahoitetaan 50 prosenttia yhteisön talousarviosta.

2 artikla

Saksan toimivaltaisille viranomaisille saa toimittaa ainoastaan liitteessä I tarkoitetuilla alueilla sijaitsevilla valvontavyöhykkeillä kasvatettuja eläimiä edellyttäen, että Saksan toimivaltaisten viranomaisten vahvistamia eläinlääkinnällisiä toimenpiteitä sovelletaan kyseisillä alueilla päivänä, jona eläimet toimitetaan.

3 artikla

1.   Päivänä, jona eläimet toimitetaan Saksan toimivaltaisille viranomaisille, ne on kuljetettava teurastamoon, punnittava ja teurastettava siten, ettei tauti pääse leviämään. Kuljetus ja teurastus on toteutettava liitteessä II säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2.   Eläimet on kuljetettava teurasjätteiden käsittelylaitokseen ja jalostettava CN-koodeihin 1501 00 11, 1506 00 00 tai 2301 10 00 kuuluviksi tuotteiksi direktiivin 90/667/ETY 3 artiklan mukaisesti tai hävitettävä polttamalla.

3.   Eläinten kuljettaminen teurastamoon sekä niiden teurastus ja kuljettaminen teurasjätteiden käsittelylaitokseen on tehtävä Saksan toimivaltaisten viranomaisten keskeytymättömässä valvonnassa.

4 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki järjestelmäporsaille, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 8 kilogrammaa mutta vähemmän kuin 12 kilogrammaa, sekä porsaille, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 25 kilogrammaa mutta vähemmän kuin 32 kilogrammaa, lasketaan kilogrammaa kohden sen hinnan perusteella, jonka Saksan hinta- ja markkinatutkimuslaitos ZMP on ilmoittanut viikolle, joka edeltää porsaiden toimittamista toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Tuki järjestelmäporsaille, joiden keskipaino erää kohden on enemmän kuin 12 kilogrammaa, ei saa olla suurempi kuin tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettu tuki järjestelmäporsaille, joiden keskipaino erää kohden on 12 kilogrammaa.

3.   Tuki porsaille, joiden keskipaino erää kohden on enemmän kuin 32 kilogrammaa, ei saa olla suurempi kuin tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettu tuki porsaille, joiden keskipaino erää kohden on 32 kilogrammaa.

5 artikla

Saksan toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen ja sen 2 artiklan noudattamisen. Niiden on viipymättä ilmoitettava niistä komissiolle.

6 artikla

Saksan toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava joka keskiviikko komissiolle tämän asetuksen mukaisesti toimitettujen järjestelmäporsaiden ja muiden porsaiden lukumäärä ja kokonaispaino edellisen viikon osalta.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 12 päivästä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 363, 27.12.1990, s. 51. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).


LIITE I

Edellä 2 artiklassa tarkoitetut alueet

Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa valvontavyöhykkeet (alue 1), jotka on vahvistettu neuvoston direktiivissä 2001/89/EY ja määritelty 6 päivänä huhtikuuta 2006 annetun asetuksen ”Schweinepest-Schutzverordnung” liitteessä (julkaistu: sähköinen ”Bundesanzeiger”6 päivänä huhtikuuta 2006 sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31 päivänä toukokuuta 2006 annetulla asetuksen ”Schweinepest-Schutzverordnung” muuttamista koskevalla viidennellä asetuksella (julkaistu: sähköinen ”Bundesanzeiger”2 päivänä kesäkuuta 2006.


LIITE II

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kuljettamista ja teurastamista koskevat edellytykset

1.

Päivänä, jona eläimet toimitetaan Saksan toimivaltaisille viranomaisille, ne on punnittava ja teurastettava teurastamossa.

2.

Eläimet on teurastettava, mutta muita teurastukseen liittyviä toimenpiteitä ei saa suorittaa. Ruhot on kuljetettava teurastamosta välittömästi teurasjätteiden käsittelylaitokseen. Kuljetuksen on tapahduttava sinetöidyissä kuorma-autoissa, jotka on punnittava sekä niiden lähtiessä teurastamolta että saapuessa teurasjätteiden käsittelylaitokseen.

3.

Kukin ruho on käsiteltävä denaturointivalmisteella (metyleenisininen) sen varmistamiseksi, ettei lihaa voida toimittaa ihmisravinnoksi.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/74


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 977/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 27 päivänä kesäkuuta 2006 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 27 päivänä kesäkuuta 2006, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9500

103,00

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

108,90

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/76


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 978/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 582/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 27 päivänä kesäkuuta 2006 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 582/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 27 päivänä kesäkuuta 2006, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tuotteelle eikä siinä tarkoitetuille määräpaikoille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/77


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 979/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.


LIITE

30 PÄIVÄSTÄ KESÄKUUTA 2006 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2488

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,88

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2488

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Montenegroa, Serbiaa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/79


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 980/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Sokerialan vientitukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2135/95 (2) 3 artiklan mukaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen vietyjen tuotteiden tuki sadalta kilogrammalta vastaa sakkaroosipitoisuudella, johon on tarvittaessa lisätty sakkaroosiksi muunnettujen muiden sokerien pitoisuus, kerrottua perusmäärää. Tämä kyseisen tuotteen todettu sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisenaan vietyä sorboosia koskevan tuen perusmäärä vastaa tuen perusmäärää, josta on vähennetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1265/2001 (3) mukaisesti jälkimmäisen asetuksen liitteessä luetelluille tuotteille voimassa olevan tuotantotuen sadasosa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen muiden sellaisenaan vietyjen tuotteiden tuen perusmäärä vastaa yhtä sadasosaa siitä määrästä, joka saadaan ottaen huomioon muilla kuin alijäämäalueilla sen kuukauden aikana, jolle perusmäärä on vahvistettu, voimassa oleva valkoisen sokerin interventiohinnan ja maailmanmarkkinoilla todettujen valkoisen sokerin noteerausten tai hintojen välinen erotus, sekä ottaen huomioon tarve saavuttaa tasapaino kolmansiin maihin jalostettuina tavaroina vietäväksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja näiden maiden jalostusliikenteeseen hyväksyttyjen tuotteiden käytön välillä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 4 kohdan mukaan perusmäärän soveltaminen voidaan rajoittaa tiettyihin mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla voidaan säätää tuesta mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sellaisenaan; tuen taso on määritettävä sadalta kilogrammalta kuiva-ainetta, ottaen erityisesti huomioon CN-koodiin 1702 30 91 kuuluvien tuotteiden vientiin sovellettava tuki, asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sovellettava tuki sekä suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat. Mainitun 1 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa esitetyt edellytykset, ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa esitetyt edellytykset.

(7)

Edellä mainitut tuet on vahvistettava kuukausittain. Tukia voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(9)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(10)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(11)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät, on syytä vahvistaa kyseisten tuet soveltuvien määrien mukaiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen, sellaisenaan vietävien tuotteiden vientiin myönnettävät tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


LIITE

30 PÄIVÄSTÄ KESÄKUUTA 2006 SOVELLETTAVAT SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

24,88 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

24,88 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

47,27 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2488 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

24,88 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2488 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2488 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2488 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

24,88 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2488 (4)

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(3)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(4)  Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.

(5)  Määrää ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/82


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 981/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 31. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2005/2006 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1138/2005 (2) nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1138/2005 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1138/2005 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 31. osittaisessa tarjouskilpailussa 29,877 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 185, 16.7.2005, s. 3.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/83


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 982/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 30 päivästä kesäkuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,945

2,976

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,880

1,880

– – muissa tapauksissa

3,903

3,903

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,969

2,000

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,410

1,410

– – muissa tapauksissa

2,927

2,927

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,880

1,880

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

3,903

3,903

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,471

2,471

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,880

1,880

– muissa tapauksissa

3,903

3,903

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/87


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 983/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 30 päivästä kesäkuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

19,34

19,34

b)

vietäessä muita tavaroita

54,00

54,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

61,00

61,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

106,75

106,75

c)

vietäessä muita tavaroita

99,50

99,50


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/90


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 984/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä V mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä V lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä V lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 987/2005 (EUVL L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 30 päivästä kesäkuuta 2006 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

24,88

24,88


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/92


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 985/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

54,64

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

46,84

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

46,84

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

70,25

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

54,64

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

46,84

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

46,84

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

62,45

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

50,74

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

58,55

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

44,88

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

9,76

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

62,45

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

62,45

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

62,45

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

62,45

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

61,18

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

46,84

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

61,18

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

46,84

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

46,84

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

61,18

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

46,84

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

64,11

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

44,49

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

46,84

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi, Liechtenstein, Bulgaria ja Romania pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi, Liechtenstein, Bulgaria ja Romania pois lukien.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/95


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 986/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (2) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(3)

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Viljojen tämänhetkisen markkinatilanteen ja erityisesti hankintanäkymien perusteella vientituet on syytä poistaa.

(6)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteen mukaisesti vientituet vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluville rehuseoksille, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1517/95 säännöksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.


LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta, 29 päivänä kesäkuuta 2006, annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Viljatuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

C10

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C10

:

Kaikki määräpaikat.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/97


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 987/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

15,82 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

22,08 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/98


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 988/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan erityisesti maissijalosteiden vientitodistusten voimassaoloaika. Voimassaoloaika vahvistetaan todistuksen antokuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun. Voimassaolo vahvistetaan markkinoiden tarpeiden ja hyvän hallinnoinnin edellytysten mukaan.

(2)

Maissin markkinatilanne on tällä hetkellä sellainen, että on suotavaa rajata todistusten antamista, jotta määriä ei sidottaisi uudelle markkinointivuodelle. Lähikuukausina annettavat todistukset on varattava ennen vuoden 8 päivää syyskuuta 2006 tapahtuvalle viennille. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen rajoittaa väliaikaisesti annettavien vientitodistusten voimassaoloaikaa siten, että ne on käytettävä 7 päivään syyskuuta 2006 mennessä. Tämän vuoksi olisi poikettava väliaikaisesti asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 1 kohdan säännöksistä.

(3)

Markkinoiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ja keinottelun välttämiseksi on syytä säätää, että maissijalosteiden vientitodistuksia koskevat vientitullimuodollisuudet on suoritettava viimeistään 7 päivänä syyskuuta 2006 sekä suoran viennin että maataloustuotteiden vientituen maksamisesta ennakolta 4 päivänä maaliskuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80 (3), 4 ja 5 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti tapahtuvan viennin osalta. Tämä rajoitus poikkeaa siitä, mitä maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (4), 28 artiklan 6 kohdassa ja 29 artiklan 5 kohdassa säädetään.

(4)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä on toteutettava asetuksen voimaantulosta asti markkinoiden häiriöiden välttämiseksi.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden vientitodistusten, joita koskevat hakemukset on jätetty tämän asetuksen voimaantulon ja 31 päivän elokuuta 2006 välisenä aikana, voimassaolo rajoitetaan 7 päivään syyskuuta 2006.

2.   Edellä mainittuja todistuksia koskevan viennin tullimuodollisuudet on suoritettava viimeistään 7 päivänä syyskuuta 2006.

Tätä määräaikaa sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 800/1999 32 artiklassa tarkoitettuihin muodollisuuksiin kyseisiä todistuksia käyttävien asetuksessa (ETY) N:o 565/80 säädettyyn järjestelmään kuuluvien tuotteiden osalta.

Näiden todistusten 22 kohdassa on oltava yksi liitteen II mukaisista merkinnöistä:

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1092/2004 (EUVL L 209, 11.6.2004, s. 9).

(3)  EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2003 (EUVL L 67, 12.3.2003, s. 3).

(4)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).


LIITE I

tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

CN-koodi

Tavaran kuvaus

 

Maissista johdetut tuotteet, mukaan lukien seuraavat alanimikkeet:

1102 20

Maissijauho

1103 13

Maissirouheet ja karkeat maissijauhot

1103 29 40

Maissipelletit

1104 19 50

Hiutaleiksi valmistetut maissinjyvät

1104 23

Muut käsitellyt maissinjyvät, kuoritut

1108 12 00

Maissitärkkelys

1108 13 00

Perunatärkkelys


LIITE II

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 988/2006

:

tšekiksi

:

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 988/2006

:

tanskaksi

:

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 988/2006

:

saksaksi

:

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 988/2006

:

viroksi

:

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 988/2006 artikli 1 lõike 2 alusel

:

kreikaksi

:

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 988/2006

:

englanniksi

:

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 988/2006

:

ranskaksi

:

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 988/2006

:

italiaksi

:

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 988/2006

:

latviaksi

:

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 988/2006 1. panta 2. punktā

:

liettuaksi

:

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 988/2006 1 straipsnio 2 dalyje

:

unkariksi

:

Korlátozott érvényességi időtartam a 988/2006/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

:

hollanniksi

:

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 988/2006

:

puolaksi

:

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 988/2006

:

portugaliksi

:

Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 988/2006

:

slovakiksi

:

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 988/2006

:

sloveeniksi

:

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 988/2006

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 988/2006 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

:

ruotsiksi

:

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 988/2006.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/100


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä toukokuuta 2006,

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välisen sopimuksen tekemisestä

(2006/445/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä maaliskuuta 2004 komission aloittamaan vuoden 1994 kauppaa ja tullitariffeja koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan perusteella neuvottelut tiettyjen muiden WTO:n jäsenten kanssa Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on saattanut päätökseen neuvottelut vuoden 1994 GATT-yleissopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välisestä kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta. Mainittu sopimus olisi siten hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi vuoden 1994 GATT-yleissopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehty Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välinen sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä kumottavissa myönnytysluetteloissa mainittavien erityismyönnytysten peruuttamisesta.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti (1).

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Sopimuksen voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


KÄÄNNÖS

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella KIRJEENVAIHTONA TEHTY Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välinen

SOPIMUS

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

Arvoisa Herra,

Euroopan yhteisöjen (EY) ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välillä käynnistettiin vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelut käynnistettiin EY:n annettua WTO:lle 19 päivänä tammikuuta 2004 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen, ja niiden saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välillä sovittu seuraavaa:

EY suostuu sisällyttämään 25 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan luetteloonsa myönnytykset, jotka sisältyivät sen 15:tä jäsenvaltiota koskevaan aiempaan luetteloon.

EY suostuu lisäämään 25:tä jäsenvaltiota koskevaan myönnytysluetteloonsa seuraavan myönnytyksen:

8712 00 30 (moottorittomat polkupyörät): EY:n nykyistä sidottua tullia alennetaan 15 prosentista 14,0 prosenttiin.

Tämä sopimus tulee voimaan sopimusta koskevien kirjeiden vaihdolla osapuolten harkinnan jälkeen niiden omien menettelyjen mukaisesti. EY sitoutuu varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että asianmukaiset täytäntöönpanotoimet tulevat voimaan ennen 1 päivää maaliskuuta 2006 ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan yhteisön puolesta

Arvoisa Herra,

Viittaan seuraavaan kirjeeseenne:

”Euroopan yhteisöjen (EY) ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välillä käynnistettiin vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelut käynnistettiin EY:n annettua WTO:lle 19 päivänä tammikuuta 2004 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen, ja niiden saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välillä sovittu seuraavaa:

EY suostuu sisällyttämään 25 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan luetteloonsa myönnytykset, jotka sisältyivät sen 15:tä jäsenvaltiota koskevaan aiempaan luetteloon.

EY suostuu lisäämään 25:tä jäsenvaltiota koskevaan myönnytysluetteloonsa seuraavan myönnytyksen:

8712 00 30 (moottorittomat polkupyörät): EY:n nykyistä sidottua tullia alennetaan 15 prosentista 14,0 prosenttiin.

Tämä sopimus tulee voimaan sopimusta koskevien kirjeiden vaihdolla osapuolten harkinnan jälkeen niiden omien menettelyjen mukaisesti. EY sitoutuu varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että asianmukaiset täytäntöönpanotoimet toteutetaan ennen 1 päivää maaliskuuta 2006 ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2006.”

Minulla on kunnia ilmoittaa hallitukseni hyväksyvän edellä esitetyn sopimuksen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen puolesta


Komissio

30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/104


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä huhtikuuta 2006,

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta

(Asia COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP)

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1548)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/446/EY)

Komissio teki 12 päivänä huhtikuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 9 artiklan 1 kohdan mukaisen päätöksen. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_348

(1)

Tämä päätös on osoitettu yritykselle Repsol Comercial de Productos Petroliferos (jäljempänä ’Repsol CPP’), jonka päätoimipaikka on Madridissa Espanjassa. Yritys kuuluu Repsol-YPF-öljykonserniin. Menettely käsittelee polttoaineen toimittamista huoltoasemille Espanjassa ja Repsol CPP:n huoltoasemien kanssa tekemiä pitkäaikaisia yksintoimitussopimuksia. Alustavassa arviossaan komissio katsoi, että Repsol CPP:n ilmoittamiin sopimuksiin sisältyvät kilpailukieltolausekkeet varsinkin itsenäistä huoltoasematoimintaa (2), vuokrausta ja käyttöoikeutta koskevissa sopimuksissa aiheuttivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettuja kilpailuongelmia, sillä niillä saatettaisiin aiheuttaa tuntuva markkinoita sulkeva vaikutus polttoaineiden vähittäismarkkinoilla Espanjassa.

(2)

Komissio katsoo, että Repsol CPP:n esittämät sitoumukset riittävät ratkaisemaan havaitut kilpailuongelmat. Repsol CPP sitoutuu erityisesti tarjoamaan kyseessä oleville huoltoasemille konkreettisia taloudellisia kannustimia, jotta nämä lopettaisivat voimassa olevat pitkäaikaiset toimitussopimukset eivätkä tekisi uusia pitkäaikaisia yksinoikeussopimuksia. Lisäksi Repsol CPP sitoutuu siihen, ettei se osta sellaisia itsenäisiä huoltoasemia, joille se ei toimita polttoaineita. Tämän vuoksi suurelle määrälle huoltoasemia suunnattujen tukkutoimitusten markkinat avataan kilpailulle.

(3)

Päätöksessä todetaan, että Repsol CPP:n sitoumusten vuoksi komissiolla ei ole enää aihetta toimenpiteisiin.

(4)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi asiasta myönteisen lausunnon 27 päivänä maaliskuuta 2006.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 (EUVL L 68, 8.3.2004, s. 1).

(2)  Itsenäisellä huoltoasematoiminnalla tarkoitetaan jakelijan omistamaa ja pitämää asemaa.


30.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/105


KOMISSION PÄÄTÖS

tehty 31 päivänä toukokuuta 2006,

päätöksen 2005/436/EY muuttamisesta rahaston nro 911100MTF/INT/003/ETY (TFEU 970089129) yhteisön rahoitusosuuden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2076)

(2006/447/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 12 ja 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön yhteistyöstä elintarvike- ja maatalousjärjestön kanssa erityisesti suu- ja sorkkataudin vastaisen Euroopan toimikunnan toimenpiteiden osalta 13 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä 2005/436/EY (2) vahvistettiin yhteisön rahoitusvelvoitteeksi rahaston nro 911100MTF/INT/003/ETY (jäljempänä ’rahasto’) osalta neljän vuoden ajaksi enintään 4 500 000 euroa.

(2)

Päätöksen 2005/436/EY mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissio ja Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö tekivät 1 päivänä syyskuuta 2005 kyseisen rahaston käyttöä ja toimintaa koskevan täytäntöönpanosopimuksen.

(3)

Uusien viruksen topotyyppien ja viruskantojen ilmaantumisen sekä torjuntatoimenpiteiden alueellisen heikentymisen johdosta, mitä vielä pahentaa lintuinfluenssan samanaikainen esiintyminen, yhteisön on valmisteltava – rahastoa käyttäen ja tiiviissä yhteistyössä suu- ja sorkkataudin vastaisen Euroopan toimikunnan kanssa – taudin torjuntatoimenpiteitä, joihin kuuluu hätärokotuskampanjoita naapurimaissa.

(4)

Näin ollen yhteisön rahoitusosuutta kyseisessä rahastossa olisi lisättävä 3 500 000 eurolla 4 500 000 eurosta 8 000 000 euroon neljän vuoden jaksolla.

(5)

Olisi säädettävä kyseisen määrän mukauttamiseksi täytäntöönpanosopimukseen tehtävien muutosten hyväksymismenettelystä.

(6)

Tämän päätöksen on syytä tulla takautuvasti voimaan 1 päivästä tammikuuta 2005, jotta yhteisö voi täyttää velvollisuutensa kyseisestä päivämäärästä alkavalla neljän vuoden jaksolla.

(7)

Päätös 2005/436/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean la