ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 174

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
28. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 948/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 949/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston direktiivi (EY) 2006/58/EY, annettu, 27 päivänä kesäkuuta 2006, direktiivin 2002/38/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta

5

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006, ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Ranskassa tehdyn päätöksen 2006/148/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2875)

7

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/439/YUTP, hyväksytty 27 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan unionin edelleen osallistumisesta Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

9

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

28.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 948/2006,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

70,3

096

65,4

204

33,1

999

56,3

0707 00 05

052

124,8

096

30,2

999

77,5

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

388

53,1

528

40,5

999

46,8

0808 10 80

388

88,4

400

107,8

404

105,7

508

92,7

512

81,0

524

47,0

528

76,6

720

107,5

800

180,6

804

105,4

999

99,3

0809 10 00

052

220,6

999

220,6

0809 20 95

052

324,1

068

111,4

999

217,8

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 949/2006,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetulla komission asetuksella (EY) N:o 535/94 (2) lisättiin yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmään 8 lisähuomautus, jonka tarkoituksena on selkiyttää CN-koodiin 0210 (”liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistetut syötävä jauho ja jauhe”) kuuluvan suolatun lihan ja muiden syötävien eläimenosien luokittelua. Tämän lisähuomautuksen numerointia muutettiin vuonna 1995, jolloin siitä tuli 7 lisähuomautus.

(2)

Lisähuomautusta 7 muutettiin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 23 päivänä lokakuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1871/2003 (3), jotta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön huomioon ottamiseksi selkiytettäisiin, että nimikkeessä 0210 tarkoitetulla suolauksella pyritään varmistamaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen.

(3)

Komissio hyväksyi vuonna 2002 tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 8 päivänä heinäkuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 1223/2002 (4), jonka mukaan luuttomat kananpalat, jotka on kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden suolapitoisuus on 1,2–1,9 painoprosenttia, luokitellaan CN-koodiin 0207 14 10.

(4)

Koska eräät viejämaat pyysivät asetuksen (EY) N:o 1223/2002 käsittelyä WTO:ssa, WTO:n paneeli ja WTO:n valituselin totesivat, että jäädytetyt luuttomat kananpalat, joiden suolapitoisuus on 1,2–3 prosenttia, kuuluvat nimikettä 0210 koskevaan EY:n tariffitaulukon mukaiseen sitoumukseen.

(5)

Euroopan yhteisö esitti nimikkeen 0210 tulkintaa ja kyseisten tuotteiden luokittelua koskevan yleisen kysymyksen Maailman tullijärjestön asianomaisissa elimissä.

(6)

Jotta yhteisön lainsäädäntö voitaisiin yhdenmukaistaa yhteisön nykyisten kansainvälisten velvollisuuksien mukaiseksi siten kuin WTO:n asianomaiset elimet ne ovat tulkinneet, 2 ryhmän 7 lisähuomautusta olisi muutettava alanimikkeeseen 0210 99 kuuluvan lihan ja muiden syötävien eläimenosien osalta. Tällä ei rajoiteta Maailman tullijärjestön asianomaisissa elimissä tämän asian osalta tekemien päätösten mahdollista lopputulosta.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitettä I olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1223/2003, jossa luokitellaan CN-koodiin 0207 14 10 jäädytetyt luuttomat kananpalat, jotka on kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden suolapitoisuus on 1,2–1,9 painoprosenttia, voimassaolon olisi lakattava tämän asetuksen voimaantulosta, ja se olisi sen vuoksi kumottava.

(9)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2006, kun WTO:n yhteisölle myöntämä kohtuullinen aika asetukseen mukautumiseksi on päättynyt. Asian vireillepanemiselle DSU-sopimuksen nojalla ei ole asetettu määräaikoja. WTO:n riitojenratkaisuelimen (DSB) hyväksymiin raportteihin sisältyvillä suosituksilla on vaikutuksia ainoastaan tuleviin toimiin. Tällä asetuksella ei sen vuoksi voi olla takautuvaa vaikutusta eikä sillä voida takautuvasti antaa tulkintaohjeita. Koska asetus ei voi toimia tulkintaohjeiden antamiseksi ennen 27 päivää kesäkuuta 2006 vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden luokittelemiseksi, sen perusteella ei voida korvata ennen kyseistä päivää maksettuja tulleja.

(10)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmän 7 lisähuomautus seuraavasti:

”Alanimikkeissä 0210 11–0210 93 tarkoitetaan ilmaisulla ’liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä’ lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia edellyttäen, että suolauksella varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen. Alanimikkeessä 0210 99 tarkoitetaan ilmaisulla ’liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä’ lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia.”

2 artikla

Kumotaan neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2002 tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2006. Se ei vaikuta takautuvasti eikä sen perusteella voida antaa takautuvasti tulkintaohjeita.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se in viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 838/2006 (EUVL L 154, 8.6.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 68, 11.3.1994, s. 15.

(3)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 5.

(4)  EYVL L 179, 9.7.2002, s. 8.


28.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/5


NEUVOSTON DIREKTIIVI (EY) 2006/58/EY,

annettu, 27 päivänä kesäkuuta 2006,

direktiivin 2002/38/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/38/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/38/EY 5 artiklassa edellytetty uudelleentarkastelu on suoritettu.

(2)

Uudelleentarkastelu osoittaa, että direktiivin 2002/38/EY 1 artiklan säännökset ovat toimineet tyydyttävästi ja ne ovat saavuttaneet tavoitteensa.

(3)

Komissio esitti 29 päivänä joulukuuta 2003 ehdotuksen direktiiviksi verovelvollisten välisten palvelujen suorituspaikasta; ehdotusta muutettiin komission 22 päivänä heinäkuuta 2005 tekemällä ehdotuksella verovelvollisten henkilöiden muille kuin verovelvollisille asiakkaille suorittamien palvelujen sisällyttämiseksi mukaan. Muutetussa ehdotuksessa kaikkia radio- ja televisiolähetyspalveluja ja sähköisesti suoritettavia palveluja verotetaan kulutuspaikassa.

(4)

Komissio esitti 4 päivänä marraskuuta 2004 arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistamisesta direktiiviehdotuksen, jossa edellytetään yleisempää sähköistä järjestelmää kuin mitä edellytettiin direktiivissä 2002/38/EY, jotta verovelvoitteiden täyttäminen helpottuisi rajatylittävien palvelujen osalta.

(5)

Vaikka on edistytty merkittävästi pyrkimyksissä mainittujen säädösehdotusten perusteella toteuttaa tarvittavia laajempia toimia, joilla korvataan direktiivin 2002/38/EY 1 artiklaan sisältyvät toimet, ensiksi mainittuja toimia ei ole ollut mahdollista hyväksyä ennen kuin jälkimmäisten voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2006.

(6)

Tällaisten laajennettujen toimien lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tapahtuvan toteuttamisen ja edellä mainitun uudelleentarkastelumenettelyn tulosten perusteella on sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta ja vääristymien jatkuvan torjumisen varmistamiseksi aiheellista, että direktiivin 2002/38/EY 1 artiklassa tarkoitettujen radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien säännösten soveltamista pitäisi jatkaa 31 päivään joulukuuta 2006 saakka.

(7)

Direktiivin 2002/38/EY 5 artiklassa säädetään, että neuvosto voi käytännön syistä jatkaa määräaikaa toimien yksimielisesti komission ehdotuksen pohjalta.

(8)

Tämän vuoksi direktiivi 2002/38/EY olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Asian kiireellisyys huomioon ottaen on lainsäädäntöaukon välttämiseksi ehdottoman välttämätöntä myöntää poikkeus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa mainittuun kuuden viikon määräaikaan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2002/38/EY 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Edellä 1 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2006 saakka.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saaettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivänä heinäkuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallinessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 128, 15.5.2002, s. 41.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

28.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/7


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006,

ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Ranskassa tehdyn päätöksen 2006/148/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2875)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/438/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/94/EY (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Ranskassa 24 päivänä helmikuuta 2006 tehdyllä päätöksellä 2006/148/EY (2) Ranskan 21 päivänä helmikuuta 2006 komissiolle toimittaman ennalta ehkäisevän rokotusohjelman erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan (jäljempänä ’ennalta ehkäisevä rokotusohjelma’) ja on vahvistanut tiettyjä toimenpiteitä, joita Ranskan on sovellettava siellä, missä ennalta ehkäiseviä rokotuksia annetaan.

(2)

Ranska on ennalta ehkäisevän rokotusohjelman mukaisesti ryhtynyt rokottamaan ankkoja ja hanhia erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan; tätä pidetään kokeiluhankkeena, sillä näiden lajien rokottamisesta on vähän kokemusta.

(3)

Päätöksessä 2006/148/EY hyväksytyn ennalta ehkäisevän rokotusohjelman mukaisesti rokotukset oli saatava päätökseen 1 päivään huhtikuuta 2006 mennessä.

(4)

Ranska esitti 20 päivänä huhtikuuta 2006 ensimmäisen kattavan kertomuksensa rokotusten käytöstä. Lisäksi Ranska on pyytänyt ennalta ehkäisevän rokotusohjelman jatkamista samoilla edellytyksillä 30 päivään kesäkuuta 2006 hankkiakseen lisää kokemusta ja epidemiologista tietämystä ja on näin ollen toimittanut ennalta ehkäisevää rokotusohjelmaa koskevan muutoksen.

(5)

Ranskan esittämään kertomukseen sisältyvien tietojen perusteella komissio katsoo, että on saatava lisää käytännön kokemusta rokotusten käytöstä erittäin patogeenisen H5N1-lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi ankoissa ja hanhissa. Tämän vuoksi on aiheellista hyväksyä Ranskan esittämän rokotusohjelman jatkaminen 30 päivään kesäkuuta 2006.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/148/EY 2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Hyväksytään Ranskan 21 päivänä helmikuuta 2006 komissiolle toimittama ennalta ehkäisevä rokotusohjelma ja ohjelmaan 20 päivänä huhtikuuta 2006 tehty muutos, jonka nojalla erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan rokotetaan 30 päivään kesäkuuta 2006 saakka, (’ennalta ehkäisevä rokotusohjelma’)”

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  EUVL L 55, 25.2.2006, s. 51.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

28.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/9


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2006/439/YUTP,

hyväksytty 27 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan unionin edelleen osallistumisesta Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/561/YUTP (1) Euroopan unionin osallistumisesta edelleen Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin, ja tämän yhteisen kannan voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2006.

(2)

Yhteisen toiminnan mukainen Euroopan unionin osallistuminen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) valtuuskunnan tehtävien toteuttamiseen Georgiassa on tuottanut tulosta ja varmistanut konfliktin osapuolten Georgian ja Etelä-Ossetian pysyvien sihteeristöjen toiminnan Etyjin suojeluksessa sekä auttanut konfliktin ratkaisemisprosessin pääfoorumin, yhteisen valvontakomission puitteissa pidettävien kokousten järjestämisessä.

(3)

Etyj ja yhteisen valvontakomission puheenjohtajat ovat pyytäneet Euroopan unionilta saatavan avun jatkamista ja Euroopan unioni on luvannut antaa lisää rahoitusapua konfliktin ratkaisemisprosessiin.

(4)

Euroopan unioni katsoo, että sen antama apu on vahvistanut sen ja myös Etyjin osuutta konfliktin ratkaisemisessa ja että avun antamista olisi jatkettava.

(5)

Euroopan unioni palauttaa mieleen konfliktin rauhanomaista ratkaisua edistäville aloitteille antamansa tuen ja odottaa yhteisen valvontakomission toimivan tässä suhteessa myönteisellä tavalla.

(6)

Euroopan unioni panee merkille yhteisen valvontakomission tehtävän Etyjin johtamassa tarpeiden arvioinnissa Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktivyöhykkeellä ja siihen rajoittuvilla alueilla.

(7)

Olisi varmistettava, että Euroopan unionin osallistuminen hankkeeseen näkyy asianmukaisella tavalla.

(8)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä helmikuuta 2006 yhteisen toiminnan 2006/121/YUTP (2) Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Etelä-Kaukasiaan. Tämän yhteisen toiminnan nojalla Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantona olisi oltava muun muassa osallistuminen konfliktien estämiseen, konfliktien ratkaisemisessa avustaminen ja vuoropuhelun vahvistaminen Euroopan unionin ja alueen tärkeimpien asianomaisten toimijoiden välillä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

1.   Euroopan unioni osallistuu Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisuprosessin tehostamiseen.

2.   Tätä varten Euroopan unioni antaa osaltaan Etyjille tukea valvontakomission kokousten ja muiden valvontakomission puitteissa toimivien mekanismien rahoittamiseen, konferenssien järjestämiseen valvontakomission suojeluksessa ja tiettyjen molempien sihteeristöjen toiminnasta aiheutuvien menojen suorittamiseen yhden vuoden ajan.

2 artikla

Puheenjohtajavaltio vastaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajan toimivan neuvoston pääsihteerin avustamana tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta sen 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3 artikla

1.   Tämän yhteisen toiminnan nojalla myönnetyn rahoitustuen maksaminen edellyttää, että 12 kuukauden kuluessa komission ja Etyjin Georgian valtuuskunnan välillä tehdyn rahoitussopimuksen voimaantulosta pidetään yhteisen valvontakomission ja yhteisen valvontakomission puitteissa toimivien muiden mekanismien säännöllisiä kokouksia. Sekä Georgian että Etelä-Ossetian olisi selkeästi pyrittävä todelliseen poliittiseen edistymiseen kohti niiden välisten riitojen pysyvää ja rauhanomaista ratkaisua.

2.   Komissiolle annetaan tehtäväksi valvoa ja arvioida Euroopan unionin rahoitusosuuden täytäntöönpanoa erityisesti edellä 1 kohdassa esitettyjen edellytysten osalta. Komissio tekee sitä varten Etyjin Georgian valtuuskunnan kanssa rahoitussopimuksen avustuksena annettavan Euroopan unionin rahoitusosuuden käyttämisestä. Komissio varmistaa myös, että avustus käytetään oikealla tavalla 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin.

3.   Etyjin Georgian valtuuskunta vastaa matkakulujen korvaamisesta, yhteisen valvontakomission suojeluksessa järjestettävien konferenssien organisoinnista ja laitteiden asianmukaisesta ostamisesta ja luovuttamisesta. Rahoitussopimuksessa määrätään, että Etyjin Georgian valtuuskunta huolehtii Euroopan unionin osallistumisen näkyvyydestä ja toimittaa komissiolle säännölliset kertomukset sen täytäntöönpanosta.

4.   Komissio työskentelee tiiviisti Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan kanssa sekä läheisessä yhteistyössä Etyjin Georgian valtuuskunnan kanssa valvoakseen ja arvioidakseen Euroopan unionin rahoitusosuuden vaikutusta.

5.   Komissio antaa tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta neuvostolle kertomuksen puheenjohtajavaltion vastuulla sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin avustamana. Komission kertomus perustuu erityisesti Etyjin Georgian valtuuskunnan 3 kohdassa säädetyllä tavalla antamiin säännöllisiin kertomuksiin.

4 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua Euroopan unionin rahoitusosuutta varten on 140 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa mainitulla määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien Euroopan yhteisöjen menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta sitä, että mahdollinen ennakkorahoitus ei jää Euroopan yhteisön omaisuudeksi.

3.   Menot ovat tukikelpoisia 1 päivästä heinäkuuta 2006.

5 artikla

1.   Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 200630 päivään kesäkuuta 2007.

2.   Tätä yhteistä toimintaa tarkastellaan uudelleen kymmenen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. Tätä varten Etelä-Kaukasiaan nimitetty Euroopan unionin erityisedustaja arvioi yhdessä komission kanssa, tarvitaanko Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessia varten lisätukea, ja antaa tarvittaessa neuvostolle suosituksia.

6 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EUVL L 189, 21.7.2005, s. 69.

(2)  EUVL L 49, 21.2.2006, s. 14.