ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 171

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
23. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Komission asetus (EY) N:o 883/2006, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 884/2006, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) myönnettävän rahoituksen ja jäsenvaltioiden maksajavirastojen hoitaman julkisen varastoinnin toimien kirjanpidon osalta

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 885/2006, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta

90

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

23.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 883/2006

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1290/2005 perustetaan Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto), joiden toiminta perustuu yhteisön talousarvion mukaisten menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen yhteishallinnointiin. Siinä vahvistetaan maksajavirastojen kirjanpitoon ja meno- ja tuloilmoituksiin sekä komission suorittamiin kyseisten menojen korvauksiin sovellettavat edellytykset ja yleiset säännöt. Näitä sääntöjä ja edellytyksiä olisi täsmennettävä erottaen toisistaan kyseisille kahdelle rahastolle yhteiset soveltamissäännöt ja kunkin rahaston omat erityissäännöt.

(2)

Euroopan yhteisöjen talousarvioon kyseisiä rahastoja varten otettujen määrärahojen moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi on välttämätöntä, että kukin maksajavirasto pitää erillistä kirjanpitoa toisaalta maataloustukirahastosta ja toisaalta maaseuturahastosta rahoitettavista menoista. Tämän vuoksi maksajavirastojen kirjanpitoon olisi merkittävä selvästi molempien rahastojen osalta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdan ja vastaavasti 4 ja 34 artiklan nojalla toteutuneet menot ja tulot, ja kyseiset menot ja tulot olisi voitava yhdistää yhteisön talousarviossa rahastojen käyttöön asetettuihin varoihin.

(3)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus toteutetaan euroina, mutta euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus suorittaa maksut tuensaajille niiden kansallisessa valuutassa. Kokonaismenojen ja -tulojen vahvistamista varten on tarpeen säätää, että maksajavirastojen on pystyttävä toimittamaan menoja ja tuloja koskevat tiedot sekä euroina että valuuttana, jona ne on maksettu tai saatu.

(4)

Koska jäsenvaltiot myöntävät rahoitusvarat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menojen kattamiseen tai saavat ennakkomaksun mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuihin menoihin ennen kuin komissio rahoittaa nämä menot aiheutuneiden menojen korvauksina, olisi rahoitusvirtojen moitteettoman hallinnon takaamiseksi säädettävä, että jäsenvaltioiden on koottava näitä korvauksia koskevat tarpeelliset tiedot ja pidettävä ne komission saatavilla sitä mukaa, kun menot ja tulot toteutuvat tai toimitettava ne sille säännöllisin väliajoin. Tältä osin olisi otettava huomioon maataloustukirahaston ja maaseuturahaston omat erityiset hallinnointitavat. On syytä organisoida jäsenvaltioiden toteuttama tietojen saataville asettaminen ja komissiolle toimittaminen kunkin rahaston hallinnointitavan perusteella vahvistettavin määräajoin, rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuutta pitää komission käytettävissä tietoja menojen asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi.

(5)

Maksajavirastojen kirjanpitoon liittyviin yleisiin velvollisuuksiin sisältyy yhteisön varojen hallinnossa ja valvonnassa edellytettäviä yksityiskohtaisia tietoja, jotka eivät ole välttämättömiä menojen korvaamiseksi. Sen vuoksi olisi täsmennettävä, mitkä maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavia menoja koskevat tiedot on toimitettava säännöllisesti komissiolle.

(6)

Jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen olisi oltava sellaisessa muodossa, että komissio pystyy käyttämään niitä suoraan ja mahdollisimman tehokkaasti maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien hallintoon ja asiaan liittyviin maksuihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi säädettävä, että kaikki jäsenvaltioiden ja komission välillä saataville asetetut ja toimitetut tiedot olisi lähetettävä sähköisesti tai digitaalisessa muodossa. Koska voidaan kuitenkin katsoa tarpeelliseksi toimittaa tietoja muilla tavoin, olisi säädettävä, missä tapauksissa tämä on perusteltua.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa säädetään, että maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettuihin toimiin liittyvien yksittäisten toimien osalta komissiolle on toimitettava menoilmoitukset, jotka samalla katsotaan maksupyynnöiksi, vaadittuine tietoineen. Jotta jäsenvaltiot ja maksajavirastot voisivat laatia kyseiset menoilmoitukset yhdenmukaisia sääntöjä noudattaen ja jotta komissio voisi ottaa maksupyynnöt huomioon, olisi määriteltävä, millä edellytyksin kyseiset menot voidaan ottaa huomioon maataloustukirahaston ja maaseuturahaston talousarvioissa ja mitkä ovat säännöt, joita sovelletaan menojen ja tulojen, erityisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ja mahdollisesti tehtävien oikaisujen kirjanpitoon sekä niiden tosiasialliseen ilmoittamiseen.

(8)

Interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (2) 4 artiklassa säädetään, että interventiotoimenpiteen toteuttamisen yhteydessä rahoitettava määrä määritellään maksajavirastojen tilinpäätösten perusteella. Mainitussa asetuksessa määritellään myös kyseistä tilinpäätöstä koskevat säännöt ja edellytykset. Koska Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) lakkautetaan asetuksella (EY) N:o 1290/2005 ja korvataan kyseisten toimenpiteiden osalta maataloustukirahastolla, on syytä täsmentää yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan mainittujen toimenpiteiden rahoitus maataloustukirahastosta sisällytetään menoilmoitusten ja kuukausimaksujen järjestelmään.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 4 kohdassa säädetään, että lokakuun 1 ja 15 päivän välisenä aikana toteutuneet menot luetaan kuuluviksi lokakuuhun ja lokakuun 16 ja 31 päivän välisenä aikana toteutuneet menot luetaan kuuluviksi marraskuuhun. Lokakuussa kirjanpitoon merkityt julkista varastointia koskevat menot luetaan kuitenkin kokonaisuudessaan kuuluviksi varainhoitovuoteen N + 1. Sen vuoksi on syytä säätää, että maataloustukirahastosta rahoitetut ja syyskuussa toteutetuista julkisen varastoinnin toimista aiheutuvat menot on merkittävä kirjanpitoon viimeistään 15 päivänä lokakuuta.

(10)

Sovellettavat valuuttakurssit olisi vahvistettava sen perusteella, määritelläänkö niille maatalouslainsäädännössä määräytymisperuste vai ei. Jotta euroalueeseen kuulumattomia jäsenvaltioita estettäisiin soveltamasta eri valuuttakursseja toisaalta tulojen tai tuensaajille muuna valuuttana kuin euroina maksettujen tukien kirjanpidon ja toisaalta maksajaviraston laatiman menoilmoituksen yhteydessä, olisi säädettävä, että asianomaisten jäsenvaltioiden on sovellettava maataloustukirahastoa koskeviin menoilmoituksiinsa samaa valuuttakurssia, jota käytetään tulojen perimisen tai tuensaajille suoritettavien maksujen yhteydessä. Useampaan toimeen liittyviä takaisinperimisiä koskevien hallintomenettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi lisäksi säädettävä yhtenäisestä valuuttakurssista, jota sovelletaan kyseisten takaisin perittyjen määrien kirjanpitoon. Tämä toimenpide on kuitenkin rajoitettava koskemaan vain ennen tämän asetuksen soveltamispäivää toteutettuja toimia.

(11)

Komissio maksaa jäsenvaltioille kuukausittaisia tai säännöllisiä maksuja näiden toimittamien menoilmoitusten perusteella. Sen on kuitenkin otettava huomioon maksajavirastojen yhteisön talousarvioon perimät tulot. Sen vuoksi olisi vahvistettava edellytykset maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä toteutuneiden menojen ja tulojen välillä suoritettaville tietyntyyppisille tasauksille.

(12)

Kuukausimaksuista päätettyään komissio antaa jäsenvaltion käyttöön maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien menojen kattamiseen tarvittavat varat noudattaen käytännön menettelysääntöjä ja edellytyksiä, jotka olisi määriteltävä jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja komission käyttöön ottamien tietojärjestelmien perusteella.

(13)

Jos yhteisön talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkaessa lopullisesti vahvistettu, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) 13 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maksaminen voidaan suorittaa kuukausittain luku luvulta enintään kahdestoistaosalla asianomaiseen lukuun edelliseksi varainhoitovuodeksi hyväksytyistä määrärahoista. Sen varmistamiseksi, että käytettävissä olevat määrärahat jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken, on syytä säätää, että tällaisessa tilanteessa maataloustukirahaston kuukausimaksut ja maaseuturahaston säännölliset maksut suoritetaan kullekin luvulle vahvistettuna prosenttiosuutena kunkin jäsenvaltion toimittamista menoilmoituksista, ja että kuukauden osalta maksamatta jäänyt määrä jaetaan uudelleen seuraavia kuukausittaisia tai säännöllisiä maksuja koskevissa komission päätöksissä.

(14)

Jos jäsenvaltioiden maataloustukirahaston yhteydessä toimittamiin menoilmoituksiin perustuvat ennakkositoumukset, jotka voivat olla sallittuja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 150 artiklan 3 kohdan nojalla, ovat kokonaismäärältään yli puolet kuluvan varainhoitovuoden vastaavien määrärahojen kokonaissummasta, komission on vähennettävä kyseisiä määriä. Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi tämä vähennys on jaettava jäsenvaltioiden kesken suhteellisesti niiltä saatujen menoilmoitusten perusteella. Sen varmistamiseksi, että käytettävissä olevat määrärahat jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken, on syytä säätää, että tällaisessa tilanteessa maataloustukirahaston kuukausimaksut suoritetaan kullekin luvulle vahvistettuna prosenttiosuutena kunkin jäsenvaltion toimittamasta menoilmoituksesta, ja että kuukauden osalta maksamatta jäänyt määrä jaetaan uudelleen seuraavia kuukausimaksuja koskevissa komission päätöksissä.

(15)

Yhteisön maatalouslainsäädännössä on maataloustukirahaston osalta vahvistettu tuensaajille suoritettavien tukien maksamiselle määräaikoja, joita jäsenvaltioiden on noudatettava. Kaikki näiden säädettyjen määräaikojen jälkeen aiheettomasti viivästyneet maksut on katsottava sääntöjenvastaisiksi menoiksi eikä niiden perusteella pitäisi sen vuoksi voida maksaa komission korvauksia. Jotta rahoitusvaikutus voitaisiin kuitenkin suhteuttaa maksun suorittamisessa tapahtuneeseen viipeeseen, olisi säädettävä, että komissio porrastaa maksujen vähentämistä viipeen pituuden mukaan. Lisäksi olisi säädettävä liikkumavarasta, jotta vähennyksiä ei sovellettaisi silloin, kun maksun viivästys johtuu oikeusriidasta.

(16)

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja tilatukijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat maksuille annettuja määräaikoja varainhoidon kurinalaisuutta koskevien sääntöjen noudattamiseksi. Tämän vuoksi olisi säädettävä erityisistä säännöistä, joiden avulla voidaan mahdollisimman suuressa määrin välttyä yhteisön talousarviosta käytettävissä olevien vuosittaisten määrärahojen ylittämiseltä.

(17)

Komissio voi asetuksen (EY) N:o 1290/2005 17 ja 27 artiklan mukaisesti vähentää jäsenvaltioille suoritettavia maksuja tai keskeyttää niiden maksamisen, jos jäsenvaltiot eivät noudata maksuille asetettuja määräaikoja tai toimita menoja koskevia tietoja tai mainitussa asetuksessa säädettyjä, kyseisten tietojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi annettavia tietoja. Samaa pätee tapauksiin, joissa jäsenvaltiot eivät maaseuturahaston osalta toimita tietoja, jotka vaaditaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (4) ja sen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen nojalla, mukaan luettuna ohjelmien väliarviointikertomus. Tässä yhteydessä olisi vahvistettava kyseisten vähennysten ja keskeytysten toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt maataloustukirahaston ja maaseuturahaston menojen osalta.

(18)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 180 artiklassa säädetään, että negatiiviset maatalousmenot korvataan 1 päivästä tammikuuta 2007 käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla, jotka osoitetaan niiden alkuperän mukaan maataloustukirahaston tai maaseuturahaston määrärahoihin. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perityt määrät luetaan maksajavirastoissa käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. Tietyt määrät, jotka on vahvistettu väärinkäytösten vuoksi tai ympäristönsuojelun alalla sovellettavien vaatimusten noudattamatta jättämisen yhteydessä sovellettujen vähennysten seurauksena, voidaan rinnastaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklassa tarkoitettuihin väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin liittyviin tuloihin, minkä vuoksi niitä olisi kohdeltava samalla tavoin. Sen vuoksi olisi säädettävä, että kyseiset määrät merkitään kirjanpitoon samoin edellytyksin kuin edellä mainitussa 32 artiklassa tarkoitetuista väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä suoraan johtuvat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

(19)

Yhteisön talousarviosta ja kansallisista talousarvioista yhteisrahoitetut maaseudun kehittämiseen suunnatut maaseuturahaston menot perustuvat toimenpiteittäin jaoteltuihin ohjelmiin. Menojen seurannan ja kirjanpidon olisi sen vuoksi perustuttava kyseisiin ohjelmiin, jotta kaikki toimet voitaisiin tunnistaa ohjelmittain ja toimenpiteittäin sekä varmistaa, että toteutuneiden menojen ja käyttöön asetettujen varojen välillä on riittävä tasapaino. Tässä yhteydessä olisi täsmennettävä, mitkä seikat maksajavirastojen on otettava huomioon ja erityisesti säädettävä, että julkisten ja yhteisön varojen alkuperä on selvästi merkittävä myönnettyä rahoitusta koskevaan kirjanpitoon ja että tuensaajilta perittävät ja perityt määrät on täsmennettävä ja tunnistettava suhteessa alkuperäisiin toimiin.

(20)

Kun maksu tai takaisinperintä suoritetaan maaseuturahastosta rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien yhteydessä jonain muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, kyseiset määrät on tarpeen muuntaa euroiksi. Sen vuoksi olisi säädettävä yhtenäisen valuuttakurssin soveltamisesta kaikkiin tietyn kuukauden aikana kirjattuihin toimiin ja kurssin käyttämisestä menoilmoituksissa.

(21)

Komissio tarvitsee budjetti- ja taloushallintoaan varten arvion maaseuturahaston rahoitettavana tiettynä kalenterivuonna vielä olevista määristä ja ennusteet seuraavana kalenterivuonna esitettävistä rahoituspyynnöistä. Jotta komissio voisi täyttää velvollisuutensa, asianomaiset tiedot olisi toimitettava sille riittävän ajoissa ja joka tapauksessa kahdesti vuodessa, viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä heinäkuuta.

(22)

Jotta komissio voisi vahvistaa kunkin maaseudun kehittämisohjelman rahoitussuunnitelman, määrätä siihen mahdollisesti tehtävistä mukautuksista ja toteuttaa tarvittavat tarkastukset, sille on toimitettava määrätyt tiedot. Tätä varten kunkin ohjelman hallintoviranomaisen on tarpeen syöttää maaseuturahaston yhteiseen tietojärjestelmään vaaditut tiedot, jotta komissio voi määritellä erityisesti maaseuturahaston rahoitusosuuden enimmäismäärän, sen vuotuisen jakautumisen ja toimintalinja- ja toimenpidekohtaisen jakautumisen sekä kunkin toimintalinjan osalta sovellettavan yhteisrahoitusosuuden. Niin ikään olisi vahvistettava edellytykset yhteenlaskettujen määrien tallentamiseksi yhteiseen tietojärjestelmään.

(23)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 26 artiklan 6 kohdan mukaisesti komissio vahvistaa määräajat maaseuturahaston yhteydessä toteutettuihin toimiin liittyvien menoilmoitusten laatimiselle. Ottaen huomioon maaseuturahaston osalta sovellettavien kirjanpitosäännösten erityispiirteet, ennakkomaksun käyttö ja toimenpiteiden rahoitus kalenterivuosittain, olisi säädettävä, että kyseiset menot on ilmoitettava kyseisiin erityisedellytyksiin soveltuvin määräajoin.

(24)

Komission ja jäsenvaltioiden välillä vaihdettavat tiedot ja asiakirjat sekä jäsenvaltioiden komission saataville asettamat ja toimittamat tiedot lähetetään yleensä sähköisessä tai digitaalisessa muodossa. Jotta kyseisestä maataloustukirahastoon ja maaseuturahastoon liittyvästä tiedonvaihdosta saataisiin parempi käsitys ja jotta tiedonvaihdon hyödyntämistä voitaisiin lisätä, on tarpeen mukauttaa nykyisiä tietojärjestelmiä tai ottaa käyttöön uusia tietojärjestelmiä. Olisi säädettävä, että komissio toteuttaa kyseiset toimet, ja ne pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu jäsenvaltioille maatalousrahastojen komitean kautta.

(25)

Tietojen käsittelyyn kyseisissä tietojärjestelmissä liittyviä edellytyksiä sekä niiden asiakirjojen muotoa ja sisältöä, jotka on asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti toimitettava, on usein tarkistettava, jotta ne vastaisivat sovellettaviin säädöksiin tehtyjä muutoksia tai hallintoon liittyviä tarpeita. Lisäksi on tarpeen säätää jäsenvaltioiden toimittamien asiakirjojen yhdenmukaisesta esitystavasta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja menettelyjen yksinkertaistamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että asianomaiset tietojärjestelmät saadaan viipymättä toimintakuntoon, on syytä määritellä asiakirjojen muoto ja sisältö niiden mallien perusteella, joita komissio mukauttaa ja päivittää maatalousrahastojen komitealta saamiensa tietojen mukaisesti.

(26)

Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston menojen hallinto ja laillisuuden valvonta ovat maksajavirastojen vastuulla. Maksutapahtumia koskevien tietojen toimittaminen, tallentaminen tietojärjestelmiin ja päivittäminen on sen vuoksi toteutettava maksajaviraston vastuulla taikka itse maksajaviraston toimesta tai sen tahon toimesta, jolle tämä tehtävä on uskottu, tarvittaessa hyväksytyn yhteensovittamisesta vastaavan viranomaisen välityksellä.

(27)

Tietyt asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 ja sen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetyt asiakirjat tai menettelyt edellyttävät valtuutetun henkilön allekirjoitusta tai tietyn henkilön hyväksyntää asianomaisen menettelyn yhdessä tai useammassa vaiheessa. Tällaisten asiakirjojen toimittamista varten käyttöön otettujen tietojärjestelmien on tällaisissa tapauksissa mahdollistettava kunkin henkilön yksiselitteinen tunnistaminen ja tarjottava kohtuulliset takeet asiakirjojen sisällön muuttumattomuudesta menettelyn kaikissa vaiheissa. Tämä koskee erityisesti asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitettuja menoilmoituksia ja tilinpäätökseen liitettyä tarkastuslausumaa sekä näiden menettelyjen yhteydessä sähköisesti toimitettuja asiakirjoja.

(28)

Sähköisten ja digitoitujen asiakirjojen toimittamiseen sovellettavat säännöt on määritelty yhteisön tasolla siltä osin, kuin on kyse niiden toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, niiden pätevyysehdoista komission suhteen sekä niiden säilyttämiseen, muuttumattomuuteen ja luettavuuteen liittyvistä ehdoista. Sikäli kuin yhteisön talousarvion yhteinen hallinnointi maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä koskee komission tai maksajavirastojen laatimia ja vastaanottamia asiakirjoja sekä yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamista varten käyttöön otettuja menettelyjä, olisi säädettävä yhteisön lainsäädännön soveltamisesta tämän asetuksen mukaiseen sähköisten ja digitoitujen asiakirjojen toimittamiseen ja vahvistettava määräajat sähköisten ja digitoitujen asiakirjojen säilyttämiselle.

(29)

Tietojen lähettäminen sähköisessä muodossa voi olla joissain tilanteissa mahdotonta. Jos tietojärjestelmissä tai tietoliikenneyhteyksissä ilmenee toimintahäiriöitä, jäsenvaltion on voitava toimittaa asiakirjat jossain muussa muodossa, jota koskevat edellytykset olisi vahvistettava.

(30)

Määrärahat, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti jäsenvaltion käytettävissä 1 päivänä tammikuuta 2007 sen jälkeen, kun se on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetystä vapaaehtoisesta mukauttamisjärjestelmästä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyyn pakolliseen mukauttamisjärjestelmään siirtymistä koskevista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1655/2004 (5) 1 artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti tai yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 (6) 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti osana seuraamuksia vähentänyt tai peruuttanut suorittamiaan määriä, käytetään tämän jäsenvaltion toimesta maaseudun kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. Jos jäsenvaltiot eivät käytä määrärahoja tietyssä määräajassa, kyseiset määrät on palautettava maataloustukirahaston talousarvioon. Kyseisten toimenpiteiden soveltamista koskevien edellytysten vahvistamiseksi olisi määriteltävä yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kyseisten määrien kirjanpitoon ja hallinnointiin maksajavirastoissa sekä niiden huomioon ottamiseen komission maksupäätöksissä.

(31)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti komissio voi perustelluissa tapauksissa ja tietyin mainitussa alakohdassa säädetyin edellytyksin sallia, että Euroopan unionin jäseninä ennen 1 päivää toukokuuta 2004 olleet jäsenvaltiot suorittavat vuosien 2000–2006 maaseudun kehittämisohjelmiin liittyviä maksuja 31 päivään joulukuuta 2006 asti. Jotta kyseistä poikkeusta voitaisiin soveltaa, olisi määriteltävä menettely ja määräajat, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, samoin kuin edellytykset poikkeuksen täytäntöönpanemiseksi.

(32)

Sen vuoksi olisi kumottava jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta sekä asetuksen (ETY) N:o 2776/88 kumoamisesta 16 päivänä helmikuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 296/96 (7) sekä jäsenvaltioiden EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavien menojen kirjaamiseksi toimittamien asiakirjojen esittämismuodosta 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös K(2004)1723 (8).

(33)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

MAATALOUSTUKIRAHASTOA JA MAASEUTURAHASTOA KOSKEVAT YHTEISET JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritellään tietyt edellytykset ja erityissäännöt, joita sovelletaan Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) menojen ja tulojen yhteishallinnointiin, maksajavirastojen kirjanpitoon ja meno- ja tuloilmoituksiin sekä komission suorittamiin menojen korvauksiin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti.

2 artikla

Maksajavirastojen kirjanpito

1.   Kunkin maksajaviraston on pidettävä kirjanpitoa, joka koskee yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa sekä 4 ja 34 artiklassa tarkoitettujen menojen ja tulojen kirjaamista ja vastaavien menojen rahoittamiseksi maksajavirastojen käyttöön asetettujen varojen käyttöä. Tässä kirjanpidossa maataloustukirahaston ja maaseuturahaston rahoitustiedot on voitava erottaa toisistaan ja toimittaa erikseen.

2.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden maksajavirastojen on pidettävä kirjanpitoa, johon menoja ja tuloja koskevat määrät kirjataan valuuttana, jona ne on maksettu tai saatu. Jotta kyseisten maiden kokonaismenot ja -tulot voitaisiin lopullisesti vahvistaa, niiden on voitava ilmoittaa kyseiset tiedot sekä kansallisena valuuttana että euroina.

Jäsenvaltiot, jotka eivät pysty ottamaan 16 päivään lokakuuta 2006 mennessä käyttöön kyseisiä vaatimuksia vastaavaa kirjanpitoa, voivat kuitenkin ilmoitettuaan asiasta komissiolle viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2006 lykätä muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maataloustukirahaston menojen ja tulojen osalta asianomaista määräpäivää 16 päivään lokakuuta 2007.

2 LUKU

MAATALOUSTUKIRAHASTON KIRJANPITO

3 artikla

Jäsenvaltioiden komission saataville asettamat tiedot

Jäsenvaltioiden on kerättävä ja asetettava komission saataville tiedot kullakin viikolla maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä seuraavin edellytyksin:

a)

viimeistään kunkin viikon kolmantena työpäivänä tiedot kuukauden alusta edellisen viikon loppuun mennessä maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä;

b)

jos viikko jakautuu kahdelle kuukaudelle, viimeistään kuukauden kolmantena työpäivänä tiedot edellisessä kuussa maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti seuraavat tiedot ja asiakirjat sähköisessä muodossa tämän asetuksen 5 ja 6 artiklassa määritellyin edellytyksin:

a)

viimeistään kunkin kuukauden kolmantena työpäivänä tiedot edellisessä kuussa maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti, ja kaikki tiedot, jotka saattavat selittää tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti laadittujen arvioiden ja toteutuneiden menojen tai käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen väliset huomattavat erot;

b)

viimeistään kunkin kuukauden 10 päivänä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menoilmoitus, jossa ilmoitetaan edellisessä kuussa maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä samoin kuin julkiseen varastointiin liittyvien maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä tämän asetuksen liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti. Lokakuun 1 ja 15 päivän välisenä aikana maksettuja menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskeva ilmoitus on kuitenkin toimitettava saman kuukauden 25 päivään mennessä.

Menoilmoituksessa on oltava menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen erittely Euroopan yhteisöjen talousarvion nimikkeistön momenttien mukaan ja maatalousmenojen tarkastusta ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevien lukujen osalta lisäerittely alamomenttien mukaan. Jos talousarvion seurantaan sovelletaan kuitenkin erityisiä edellytyksiä, komissio voi pyytää yksityiskohtaisempaa erittelyä;

c)

viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä yhteisön talousarvion kirjanpitoon tarkoitetut asiakirjat maksajaviraston edellisen kuukauden aikana maksamista menoista ja saamista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista lukuun ottamatta lokakuun 1 ja 15 päivän välisenä aikana maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kirjanpitoon tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on toimitettava viimeistään 10 päivänä marraskuuta;

d)

viimeistään kunkin vuoden toukokuun 20 päivänä ja marraskuun 10 päivänä c alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1655/2004 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti pidätetyt ja käytetyt määrät.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kunkin maksajaviraston laatima selvitys (liitteessä V esitetty lomake T 104) Euroopan yhteisöjen talousarvion nimikkeistön momenttien mukaan ja meno- ja tulolajeittain yksityiskohtaisen, jäsenvaltioiden saataville asetetun nimikkeistön mukaisesti eritellyistä tiedoista, joka kattaa:

i)

edellisessä kuussa maksetut menot ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot,

ii)

yhteenlasketut menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka ovat toteutuneet varainhoitovuoden alusta edellisen kuun loppuun mennessä,

iii)

menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevat arviot, jotka koskevat tapauksen mukaan:

ainoastaan kuluvaa kuukautta sekä kahta seuraavaa kuukautta,

kuluvaa kuukautta, kahta seuraavaa kuukautta ja varainhoitovuoden loppuun ulottuvaa kautta;

b)

jäsenvaltiokohtainen yhteenveto (liitteessä IV esitetty lomake T 103) a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista kaikkien jäsenvaltion maksajavirastojen osalta;

c)

selvitys 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja tämän kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitettujen menojen välisistä mahdollisista eroista (liitteessä III oleva lomake T 101) ja tarvittaessa näiden erojen syistä;

d)

julkisen varastoinnin menojen ja tulojen perusteena olevat, komission asetuksen (EY) N:o 884/2006 (9) 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tilit taulukkomuodossa (e.faudit-taulukot) mainitun asetuksen liitteen III mukaisesti;

e)

taulukot (liitteissä VI, VII, VIII ja IX olevat lomakkeet T 106–T 109), jotka täydentävät a ja b alakohdassa tarkoitettuja taulukkoja ja koskevat 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja toukokuun 20 päivän ja marraskuun 10 päivän ilmoituksia; taulukoista käy ilmi tilien tilanne huhtikuun lopussa ja varainhoitovuoden lopussa, ja ne sisältävät:

ilmoituksen kunkin maksajaviraston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti pidättämistä määristä, mahdolliset korot mukaan lukien (T 106 ja T 107),

selvityksen pidätettyjen määrien käytöstä kussakin maksajavirastossa asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti (T 108),

kunkin jäsenvaltion tasolla laaditun kokonaisyhteenvedon tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tiedoista ja käyttämättä jääneistä varoista syntyneistä koroista (T 109).

3.   Yhteenvetoilmoitus (T 103) 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on lähetettävä komissiolle myös paperiversiona.

4.   Kaikki tämän artiklan mukaisesti vaaditut taloudelliset tiedot on ilmoitettava euroina.

Kuitenkin:

2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen taulukkojen osalta jäsenvaltiot käyttävät samaa valuuttaa, jota käytettiin varainhoitovuonna, jona määrät pidätettiin,

asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen menoilmoitusten ja vähennysten osalta jäsenvaltiot käyttävät kansallista valuuttaa.

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot laativat varainhoitovuotta 2007 koskevien, muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten tietojen osalta ilmoituksensa kansallisena valuuttana.

5 artikla

Menoilmoitukseen ja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin sovellettavat yleiset säännöt

1.   Maksajaviraston tietyn kuukauden osalta ilmoittamien menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen on vastattava kyseisen kuukauden aikana tosiasiallisesti suoritettuja ja saatuja maksuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa tarkoitettujen julkiseen varastointiin liittyviä meno- ja tuloilmoituksia koskevien erityissäännösten soveltamista.

Nämä menot ja tulot merkitään maataloustukirahaston talousarvioon varainhoitovuodelle ”N”, joka alkaa 16 päivänä lokakuuta vuonna ”N-1” ja päättyy 15 päivänä lokakuuta vuonna ”N”.

Kuitenkin:

a)

menot, jotka voidaan maksaa ennen sellaisten säännösten voimaan saattamista, joiden nojalla maataloustukirahasto ottaa kyseiset menot vastattavakseen kokonaan tai osittain, voidaan ilmoittaa ainoastaan:

sille kuukaudelle, jonka aikana mainittu säännös on saatettu voimaan

tai

sitä kuukautta seuraavalle kuukaudelle, jona mainittua säännöstä on alettu soveltaa;

b)

käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka jäsenvaltio on komissiolle velkaa, on ilmoitettava sille kuukaudelle, jonka aikana kyseisten määrien yhteisön lainsäädännössä säädetty maksamisen määräaika päättyy;

c)

Komissio tekee tilien tarkastamisen ja hyväksymisen sekä sääntöjenmukaisuustarkastusten yhteydessä päättämänsä oikaisut suoraan tapauksen mukaan komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (10) 10 artiklan 2 kohdassa tai 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin kuukausimaksuihin. Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava oikaisuja vastaavat määrät oikaisujen tekemiskuukautta koskevassa ilmoituksessa.

2.   Menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot kirjataan päivälle, jona maksajaviraston tiliä on veloitettu tai hyvitetty. Maksujen osalta kirjaamispäivä voi olla kuitenkin päivä, jona asianomainen virasto on antanut ja lähettänyt rahoituslaitokselle tai tuensaajalle maksumääräyksen. Kunkin maksajaviraston on käytettävä samaa menettelyä koko varainhoitovuoden ajan.

3.   Ilmoitettavissa menoissa ei oteta huomioon asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti tehtyjä vähennyksiä.

4.   Edellä 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuissa menoissa ja käyttötarkoitukseensa sidotuissa tuloissa voi olla oikaisuja saman varainhoitovuoden edellisinä kuukausina ilmoitettuihin tietoihin.

Jos käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen oikaisut johtavat maksajaviraston tasolla jonkin budjettikohdan osalta negatiivisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevaan ilmoitukseen, ylimääräiset oikaisut siirretään seuraavalle kuukaudelle. Ne tasataan tarvittaessa kyseisenä vuonna tehtävän tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä.

5.   Maksumääräykset, joita ei ole pantu täytäntöön, sekä tilille palautetut maksut merkitään kirjanpitoon sen kuukauden menojen vähennyksenä, jonka kuluessa täytäntöön panematta jättämisestä tai palautuksesta on ilmoitettu maksajavirastolle.

6.   Jos maataloustukirahastolle aiheutuneisiin maksuihin sisältyy runsaasti saatavia, niiden on 1 kohdan soveltamiseksi katsottava toteutuneen kokonaisuudessaan:

a)

päivänä, jona loppusumma maksetaan tuensaajalle, jos tämän saatavat ovat maksettuja menoja pienemmät,

b)

korvauksen maksamispäivänä, jos menot ovat enintään saatavien suuruiset.

7.   Varainhoitovuodelle kirjattavia menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevia tietoja, jotka on toimitettava komissiolle viimeistään 10 päivänä marraskuuta, voidaan oikaista ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisesti komissiolle toimitettavien vuosittaisten tilinpäätösten yhteydessä.

6 artikla

Julkiseen varastointiin liittyviä menoilmoituksia koskevat erityissäännöt

Julkiseen varastointiin liittyvän menoilmoituksen laatimisessa huomioon otettavat toimet ovat tietyn kuukauden lopussa maksajaviraston kirjanpitoon merkityt toimet, jotka on toteutettu asetuksen (EY) N:o 884/2006 2 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määritellyn tilikauden alusta saman kuukauden loppuun mennessä.

Tähän menoilmoitukseen on merkittävä asetuksen (EY) N:o 884/2006 6, 7 ja 9 artiklan mukaisesti määritellyt arvot ja rahalliset määrät, jotka maksajavirastot ovat vieneet kirjanpitoon sitä kuukautta, jona toimet on toteutettu, seuraavan kuukauden kuluessa.

Kuitenkin:

a)

syyskuussa toteutettujen toimien osalta maksajavirastojen on vietävä arvot ja rahalliset määrät kirjanpitoon viimeistään 15 päivä lokakuuta;

b)

asetuksen (EY) N:o 884/2006 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen arvonalennusten kokonaismäärien osalta määrät viedään kirjanpitoon siinä päätöksessä vahvistettuna päivänä, jossa niistä säädetään.

7 artikla

Menoilmoitusten laatimisessa sovellettava valuuttakurssi

1.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden on menoilmoituksiaan laatiessaan sovellettava komission asetuksen (EY) N:o 2808/98 (11) ja alakohtaisen maatalouslainsäädännön mukaisesti samaa valuuttakurssia, jota ne ovat käyttäneet suorittaessaan maksuja tuensaajille tai periessään tuloja.

2.   Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja erityisesti toimissa, joiden osalta alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä ei ole vahvistettu valuuttakurssin määräytymisperustetta, sovellettava valuuttakurssi on Euroopan keskuspankin ennen sitä kuukautta, jolle menot tai käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ilmoitetaan, vahvistama toiseksi viimeinen valuuttakurssi.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettua valuuttakurssia sovelletaan myös takaisinperimisiin, jotka toteutetaan kootusti useampien, ennen 16 päivää lokakuuta 2006 tai 2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan soveltamisen yhteydessä ennen 16 päivää lokakuuta 2007 toteutettujen toimien osalta.

8 artikla

Komission maksupäätös

1.   Komissio päättää kuukausimaksuista ja maksaa ne 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta myöhemmissä päätöksissä huomioon otettavia oikaisuja ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 17 artiklan soveltamista.

2.   Jos yhteisön talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkaessa lopullisesti vahvistettu, kuukausimaksut myönnetään kullekin luvulle vahvistettuna prosenttiosuutena kultakin jäsenvaltiolta saaduista menoilmoituksista ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 13 artiklassa säädetyissä rajoissa. Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioille korvaamatta jääneen määrän tulevia korvauksia koskevissa päätöksissään.

3.   Jos asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 150 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen ennakkositoumusten määrä ylittää puolet kuluvan varainhoitovuoden kokonaismäärärahojen määrästä, kuukausimaksut myönnetään prosenttiosuutena jäsenvaltioilta saaduista menoilmoituksista. Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioille korvaamatta jääneen määrän tulevia korvauksia koskevissa päätöksissään.

9 artikla

Komission tekemät maksujen vähennykset

1.   Säädettyjen edellytysten täyttymättä ja määräaikojen ulkopuolella toteutuneita menoja koskeviin kuukausimaksuihin tehdään vähennyksiä seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

kun myöhässä toteutuneet menot ovat enintään neljä prosenttia edellytyksiä ja määräaikoja noudattaen toteutuneiden menojen määrästä, vähennyksiä ei tehdä;

b)

kun neljän prosentin marginaali on käytetty, kaikkiin muihin menoihin, joita koskevat maksut ovat myöhästyneet, tehdään vähennykset seuraavia sääntöjä noudattaen:

kun maksu on yhden kuukauden myöhässä, menoja vähennetään 10 prosenttia,

kun maksu on kaksi kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 25 prosenttia,

kun maksu on kolme kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 45 prosenttia,

kun maksu on neljä kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 70 prosenttia,

kun maksu on yli neljä kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 100 prosenttia.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (12) 12 artiklassa ja III osastossa tai soveltuvin osin IV a osastossa tarkoitettuihin vuonna N maksettuihin suoriin tukiin, joita ei ole suoritettu säädettyjen edellytysten ja määräaikojen mukaisesti ja jotka on maksettu vuoden N+1 lokakuun 15 päivän jälkeen, on sovellettava seuraavia sääntöjä:

a)

kun 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua neljän prosentin marginaalia ei ole kokonaan käytetty vuoden N+1 15 päivään lokakuuta mennessä maksettuihin tukiin ja siitä käyttämättä jäänyt osa on enemmän kuin kaksi prosenttia, marginaali alennetaan kahteen prosenttiin,

b)

joka tapauksessa varainhoitovuonna N+2 ja sitä seuraavina vuosina maksetut tuet ovat asianomaisen jäsenvaltion osalta tukikelpoisia vain sille asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteissä VIII tai VIII a säädettyyn kansalliseen enimmäismäärään asti tai mainitun asetuksen 143 b artiklan 3 kohdassa sille vahvistettujen vuotuisten kokonaismäärärahojen puitteissa, jotka koskevat sitä varainhoitovuotta edeltävää vuotta, jonka aikana tuki on maksettu, ja tätä enimmäismäärää korotetaan tarvittaessa lypsylehmäpalkkioiden määrillä, mainitun asetuksen 95 ja 96 artiklassa säädetyillä lisätuilla ja saman asetuksen 12 artiklassa säädetyllä tuen lisämäärällä, alennetaan kyseisen asetuksen 10 artiklassa säädetyllä prosenttimäärällä mukautettuna sen 11 artiklassa säädetyllä tavalla ottaen huomioon kyseisen asetuksen 12 a artikla ja komission asetuksen (EY) N:o 188/2005 (13) 4 artiklassa vahvistetut määrät,

c)

kun a alakohdassa tarkoitetut määrät on käytetty, menoista, joita tämä kohta koskee, vähennetään 100 prosenttia.

3.   Jos joidenkin toimenpiteiden yhteydessä esiintyy erityisiä hallinnollisia erityisongelmia tai jos jäsenvaltiot antavat asialliset perustelut, komissio soveltaa 1 ja 2 kohdassa säädetyistä vähennysasteikoista eroavaa vähennysasteikkoa ja/tai pienempiä vähennyksiä tai jättää vähennykset tekemättä.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen maksujen tapauksessa sovelletaan kuitenkin tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa mainitun 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen enimmäismäärien rajoissa.

4.   Edellytysten tai määräaikojen noudattamisen valvonta menojen kirjaamista vastaan maksettavien kuukausimaksujen osalta toteutetaan kaksi kertaa varainhoitovuoden aikana:

31 päivään maaliskuuta mennessä toteutuneista menoista,

31 päivään heinäkuuta mennessä toteutuneista menoista.

Elo-, syys- ja lokakuun aikana tapahtuneet mahdolliset määräaikojen ylittämiset otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklassa tarkoitetun tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä.

5.   Annettuaan asiasta tiedon asianomaisille jäsenvaltioille komissio voi lykätä jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti suoritettavien kuukausimaksujen maksamista, jos tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset saapuvat myöhässä tai niissä on ristiriitaisia tietoja, joiden vuoksi tarvitaan lisätarkastuksia.

6.   Tässä artiklassa tarkoitetut vähennykset ja mahdolliset muut asetuksen (EY) N:o 1290/2005 17 artiklan mukaisesti toteutettavat vähennykset tehdään, rajoittamatta mainitun asetuksen 31 artiklassa tarkoitettuja tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevia myöhempiä päätöksiä.

10 artikla

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen merkitseminen kirjanpitoon ja periminen

1.   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 150 ja 151 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kirjanpitoon.

2.   Komissio maksaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemällään kuukausimaksuja koskevalla päätöksellä kunkin jäsenvaltion ilmoittamien menojen loppusumman, josta on vähennetty käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä, jonka mainittu jäsenvaltio on merkinnyt samaan menoilmoitukseen. Tämän korvauksen katsotaan vastaavan kyseisten tulojen perintää.

3.   Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista syntyneet maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat avataan, kun kyseiset tulot sidotaan budjettikohtiin. Sitominen tapahtuu käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kirjanpitoon merkitsemisen yhteydessä, kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden toimittamien selvitysten vastaanottamisesta 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

11 artikla

Varojen asettaminen jäsenvaltioiden käyttöön

1.   Kuukausimaksuista päätettyään komissio asettaa jäsenvaltioiden käyttöön kunkin jäsenvaltion avaamalle tilille talousarvion määrärahojen rajoissa maataloustukirahastosta rahoitettavien menojen kattamiseen tarvittavat varat, joista on vähennetty käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaava määrä.

Jos jäsenvaltion käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ovat suuremmat kuin komission maksettavaksi tuleva maksu, ylijäämä siirretään seuraavalle kuukaudelle.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetun tilin nimi ja numero komissiolle tämän osoittamassa muodossa.

3.   Jos 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltio laatii varainhoitovuotta 2007 koskevia menoilmoituksia edelleen kansallisena valuuttana, komission kyseisiin maksuihin soveltamana valuuttakurssina käytetään ilmoituksen laatimiskuukautta seuraavan kuukauden 10:nnen päivän kurssia tai, jos kurssia ei ole kyseisen päivän osalta noteerattu, mainittua päivää edeltävän ensimmäisen noteeratun päivän kurssia.

12 artikla

Käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi katsottavat määrät

1.   Seuraavat määrät katsotaan samaan käyttötarkoitukseen sidotuiksi tuloiksi kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perityt määrät:

a)

yhteisön talousarvioon suoritettavat määrät, jotka on peritty alakohtaisten erityissääntöjen mukaisten rangaistusten tai seuraamusten johdosta;

b)

määrät, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 II osaston 1 luvussa säädettyjen täydentävien ehtojen sääntöjen mukaisesti sovellettuja maksujen vähennyksiä tai epäämisiä.

2.   Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osalta säädettyjä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin. Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut summat on väärinkäytöksen tai laiminlyönnin vuoksi kuitenkin pidätetty ennen kyseisen tuen maksamista, ne on vähennettävä vastaavista menoista.

3 LUKU

MAASEUTURAHASTON KIRJANPITO

13 artikla

Maaseudun kehittämisohjelmien kirjanpito

1.   Kunkin maaseudun kehittämisohjelmaan nimetyn maksajaviraston on pidettävä kirjanpitoa, jonka avulla kaikki toimet voidaan tunnistaa ohjelmittain ja toimenpiteittäin. Kirjanpitoon on merkittävä erityisesti:

a)

maksetut julkisten menojen ja yhteisön rahoitusosuuden määrät kunkin toimen osalta;

b)

tuensaajilta todettujen väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perittävät määrät;

c)

takaisin perityt määrät siten, että alkuperäinen toimi ilmoitetaan.

2.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden maksajavirastojen on euromääräisten menoilmoitustensa laatimiseksi sovellettava kunkin maksun tai takaisinperinnän osalta Euroopan keskuspankin ennen sitä kuukautta, jonka aikana toimet merkitään maksajaviraston kirjanpitoon, vahvistamaa toiseksi viimeistä valuuttakurssia.

14 artikla

Rahoitustarpeiden ennakointi

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti toimitettava komissiolle kunkin maaseudun kehittämisohjelman osalta kahdesti vuodessa, viimeistään 31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä heinäkuuta toimitettavien menoilmoitusten kanssa tämän asetuksen liitteessä X esitetyn mallin mukainen ennuste maaseuturahaston rahoitettavana kuluvana vuonna olevista määristä sekä ajan tasalle saatettu arvio seuraavan vuoden rahoituspyynnöistä.

15 artikla

Maaseudun kehittämisohjelmien rahoitussuunnitelma

Kunkin maaseudun kehittämisohjelman rahoitussuunnitelmassa on määriteltävä erityisesti maaseuturahaston rahoitusosuuden enimmäismäärä, sen vuotuinen jakautuminen, toimintalinja- ja toimenpidekohtainen jakautuminen sekä kunkin toimintalinjan osalta sovellettava yhteisrahoitusosuus.

Rahoitussuunnitelma tulee voimaan komission hyväksyttyä maaseudun kehittämisohjelman. Rahoitussuunnitelmaan myöhemmin tehtävät mukautukset, jotka eivät edellytä komission uutta päätöstä, tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on vahvistettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista varten käyttöön otetussa tietojen ja asiakirjojen vaihtamista komission ja jäsenvaltioiden välillä koskevassa suojatussa tietojärjestelmässä. Rahoitussuunnitelmaan tehtävät mukautukset, jotka edellyttävät komission uutta päätöstä, tulevat voimaan sen jälkeen, kun uusi päätös on annettu.

Maaseudun kehittämisohjelman hallintoviranomaisen on tallennettava kyseisen ohjelman rahoitussuunnitelma ja kaikki siihen tehtävät mukautukset toisessa alakohdassa tarkoitettuun suojattuun tiedonvaihtojärjestelmään.

16 artikla

Menoilmoitukset

1.   Maksajavirastot laativat menoilmoitukset kustakin maaseudun kehittämisohjelmasta. Menoilmoituksissa on kunkin maaseudun kehittämistoimenpiteen osalta esitettävä tukikelpoisten julkisten menojen määrä, jonka osalta maksajavirasto on tosiasiallisesti maksanut vastaavan maaseuturahaston osuuden viitekauden aikana.

2.   Kun ohjelma on hyväksytty, jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan ja tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti toimitettava komissiolle menoilmoituksensa sähköisessä muodossa noudattaen seuraavaa aikataulua:

a)

viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta;

b)

viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta;

c)

viimeistään 10 päivänä marraskuuta 1 päivän heinäkuuta ja 15 päivän lokakuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta;

d)

viimeistään 31 päivänä tammikuuta 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta.

Tietyn kauden osalta ilmoitetuissa menoissa voi olla oikaisuja saman varainhoitovuoden edellisillä ilmoitusjaksoilla ilmoitettuihin tietoihin.

Jos komissio ei ole kuitenkaan hyväksynyt maaseudun kehittämisohjelmaa 31 päivänä maaliskuuta 2007, maksajaviraston omalla vastuullaan ennen ohjelman hyväksymistä maksamat menot on kokonaisuudessaan ilmoitettava komissiolle ohjelman hyväksymistä seuraavassa ensimmäisessä menoilmoituksessa.

3.   Menoilmoitukset on laadittava liitteessä XI esitetyn mallin mukaisesti. Sellaisia alueita koskevissa maaseudun kehittämisohjelmahakemuksissa, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti poikkeavia yhteisrahoitusosuuksia, on esitettävä kunkin aluetyypin osalta erillinen menotaulukko.

4.   Jos jonkin viitekauden menoilmoituksissa todetaan poikkeamia, tulkintaeroja tai epäjohdonmukaisuuksia, jotka johtuvat erityisesti asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja sen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti vaadittujen tietojen toimittamatta jättämisestä ja jos ne edellyttävät lisätarkastuksia, asianomaista jäsenvaltiota pyydetään toimittamaan lisätietoja. Ne toimitetaan tämän asetuksen 15 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetun suojatun tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä.

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 26 artiklan 5 kohdassa säädetyn maksumääräajan kuluminen voidaan tällaisissa tapauksissa keskeyttää koko siltä määrältä tai joltain osalta sitä määrää, jota maksupyyntö koskee, tietojen toimittamista koskevan pyynnön lähetyspäivästä siihen asti, kun pyydetyt tiedot vastaanotetaan ja viimeistään siihen asti, kun seuraavan kauden menot ilmoitetaan.

Ellei tässä ajassa päästä ratkaisuun, komissio voi asetuksen (EY) N:o 1290/2005 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti keskeyttää maksut tai alentaa niitä.

5.   Varainhoitovuodelle kirjattavia menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevia kumuloituneita tietoja, jotka on toimitettava komissiolle viimeistään 10 päivänä marraskuuta, voidaan oikaista ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisesti komissiolle toimitettavien vuosittaisten tilinpäätösten yhteydessä.

17 artikla

Maksettavan määrän laskeminen

1.   Kunkin toimintalinjan osalta kullakin viitekaudella ilmoitettujen tukikelpoisten julkisten menojen perusteella maksettava yhteisön rahoitusosuus lasketaan kyseisen viitekauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan rahoitussuunnitelman perusteella.

2.   Maaseuturahaston osuuksien määrät, jotka on peritty takaisin asianomaisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisilta tuensaajilta kullakin viitekaudella, vähennetään mainittua kautta koskevaa menoilmoitusta vastaavasta maaseuturahaston maksettavaksi tulevasta määrästä.

3.   Asetuksen (EY) N:o 885/2006 10 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toteutetusta tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä mahdollisesti seuraavat yli- tai alijäämät, jotka voidaan käyttää uudelleen maaseudun kehittämisohjelmassa, lisätään maaseuturahaston rahoitusosuuteen tai vähennetään siitä tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen laaditussa ensimmäisessä menoilmoituksessa.

4.   Jos menoilmoitusten yhteenlaskettu määrä ylittää maaseudun kehittämisohjelman jollekin toimintalinjalle varatun kokonaismäärän, maksettava määrä rajoitetaan kyseiseen toimintalinjaan varattuun määrään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 24 artiklan 4 kohdassa säädetyn enimmäismäärän soveltamista. Rahoituksen ulkopuolelle tämän vuoksi jääneet julkiset menot voidaan ottaa huomioon seuraavan menoilmoituksen yhteydessä edellyttäen, että jäsenvaltio on esittänyt tarkistetun rahoitussuunnitelman ja komissio on hyväksynyt sen.

5.   Komissio maksaa talousarvion määrärahojen rajoissa yhteisön rahoitusosuuden kunkin jäsenvaltion avaamalle tilille tai avaamille tileille.

Jäsenvaltioiden ilmoitettava tilin nimi ja numero komissiolle tämän osoittamassa muodossa.

4 LUKU

MAATALOUSTUKIRAHASTOA JA MAASEUTURAHASTOA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

18 artikla

Sähköinen tietojen ja asiakirjojen toimittaminen

1.   Komissio ottaa käyttöön tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat sen ja jäsenvaltioiden välisen sähköisessä muodossa tapahtuvan asiakirjojen ja tietojen vaihdon, kun kyse on asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 ja sen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen tietojen toimittamisesta ja hankinnasta. Se ilmoittaa jäsenvaltioille maatalousrahastojen komitean välityksellä kyseisten järjestelmien täytäntöönpanoa koskevista yleisistä järjestelyistä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyissä tietojärjestelmissä voidaan käsitellä erityisesti:

a)

tietoja, joita tarvitaan maksutapahtumia, erityisesti maksajavirastojen kuukausittaisia ja vuotuisia tilitietoja varten, meno- ja tuloilmoituksia varten sekä tämän asetuksen 5, 11, 15 ja 17 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 885/2006 6 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 884/2006 2, 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen toimittamiseksi;

b)

yhteistä etua koskevia asiakirjoja, jotka mahdollistavat tilien seurannan sekä tietoja ja asiakirjoja, jotka maksajaviraston on annettava komission käyttöön;

c)

yhteisön asiakirjoja ja komission ohjeita, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti hyväksyttyjen ja nimettyjen viranomaisten toteuttamaa yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta sekä asianomaisen lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista koskevia ohjeita.

3.   Komissio määrittelee tämän asetuksen 4, 14 ja 17 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 885/2006 7 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 884/2006 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja sisällön tämän asetuksen liitteissä II–XI, asetuksen (EY) N:o 885/2006 liitteissä II ja III sekä asetuksen (EY) N:o 884/2006 liitteessä III esitettyjen mallien mukaisesti.

Komissio mukauttaa ja päivittää näitä malleja maatalousrahastojen komitealta saamiensa tietojen pohjalta.

4.   Edellä 1 kohdassa säädetyt tietojärjestelmät voivat sisältää komission toteuttamaan tietojen tallentamiseen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien hallintoon tarvittavat välineet sekä kiinteiden menojen tai yhdenmukaisten menetelmien käyttöä edellyttävien menojen, erityisesti rahoituskustannusten ja arvonalennusten, laskemiseksi tarvittavat välineet.

5.   Maksutapahtumia koskevien tietojen toimittaminen, tallentaminen 1 kohdassa säädettyihin tietojärjestelmiin ja päivittäminen on toteutettava maksajaviraston vastuulla taikka itse maksajaviraston toimesta tai sen tahon toimesta, jolle tämä tehtävä on uskottu, tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyn yhteensovittamisesta vastaavan viranomaisen välityksellä.

6.   Jos jokin asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 tai sen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetty asiakirja tai menettely edellyttää valtuutetun henkilön allekirjoitusta tai tietyn henkilön hyväksyntää yhdessä tai useammassa menettelyvaiheessa, tällaisten asiakirjojen toimittamista varten käyttöön otettujen tietojärjestelmien on yhteisön lainsäädännön mukaisesti mahdollistettava kunkin henkilön yksiselitteinen tunnistaminen ja tarjottava kohtuulliset takeet asiakirjojen sisällön muuttumattomuudesta menettelyn kaikissa vaiheissa. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitettujen menoilmoitusten ja tilinpäätökseen liitetyn tarkastuslausuman osalta maksajavirastojen tai tapauksen mukaan mainitun asetuksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen yhteensovittamisesta vastaavien viranomaisten on säilytettävä sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat myös alkuperäisessä muodossaan.

7.   Sähköiset ja digitoidut asiakirjat on säilytettävä asetuksen (EY) N:o 885/2006 9 artiklan mukaisesti säädetyn ajan.

8.   Jos tietojärjestelmissä tai tietoliikenneyhteyksissä on toimintahäiriöitä, jäsenvaltio voi komission ennakkosuostumuksella toimittaa asiakirjat jossain muussa muodossa komission vahvistamin edellytyksin.

5 LUKU

SIIRTYMÄTOIMENPITEET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Tuen mukauttamisesta tai täydentävien ehtojen noudattamisesta saatujen varojen kirjanpito

1.   Jäsenvaltioiden on hyvitettävä asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät kullekin maksajavirastolle avatulle tai jäsenvaltion tasolla avatulle erityiselle erilliselle tilille. Kirjanpidosta on käytävä ilmi, mihin tuensaajalle maksettuun tukeen pidätetty määrä liittyy.

2.   Jäsenvaltiot voivat jakaa 1 kohdassa tarkoitetut kertyneet määrät valitsemiensa maksajavirastojen käyttöön. Määrät on hyvitettävä 1 kohdassa tarkoitetulle tilille tai tarkoitetuille tileille ja ne on käytettävä yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön täydentävän tuen rahoitukseen tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin liitännäistoimenpiteisiin.

Mikäli käyttämättömät varat kerryttävät korkoa, se on lisättävä kunkin varainhoitovuoden lopussa käytettävissä olevaan määrään ja käytettävä samojen toimenpiteiden rahoitukseen.

3.   Maksajavirastojen on pidettävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevista menoista muista maaseudun kehittämistä koskevista menoista erillään olevaa kirjanpitoa, ja kunkin maksun osalta on eriteltävä kansalliset varat sekä asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan soveltamisesta saadut varat.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät ja niistä mahdollisesti kertyvät korot, joita ei ole maksettu komission asetuksen (EY) N:o 963/2001 (14) 1 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti, vähennetään kuukausimaksuista, kun komissio tekee asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksen asianomaisen varainhoitovuoden lokakuun menoista. Tarvittaessa on käytettävä tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valuuttakurssia.

20 artikla

EMOTR:n tukiosaston maaseudun kehittämiseen liittyvät menot 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana

Jos jäsenvaltio aikoo asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen virkkeen mukaisesti suorittaa kaudella 2000–2006 sovellettavien maaseudun kehittämisohjelmien osana maksuja 31 päivään joulukuuta 2006 asti Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2006 asiaa koskeva perusteltu pyyntö. Pyynnössä on täsmennettävä asianomaiset ohjelmat ja toimenpiteet.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007 kunkin ohjelman ja toimenpiteen osalta päivämäärä, jona maksut on suoritettu EMOTR:n tukiosastosta.

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan 16 päivästä lokakuuta 2006 asetus (EY) N:o 296/96 ja 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehty päätös K(2004) 1723.

Asetusta (EY) N:o 296/96, lukuun ottamatta sen 3 artiklan 6 a kohdan a alakohtaa, ja päätöstä K(2004) 1723 sovelletaan kuitenkin edelleen kaikkiin jäsenvaltioiden toteuttamiin EMOTR:n tukiosaston menoihin 15 päivään lokakuuta 2006 saakka.

Viittauksia kumottuun asetukseen ja päätökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä XII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2006 jäsenvaltioissa varainhoitovuonna 2007 ja sitä seuraavina varainhoitovuosina toteutuneisiin maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tuloihin ja menoihin. Tämän asetuksen 20 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulopäivästä lähtien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 695/2005 (EUVL L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 113. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1607/2005 (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 12).

(8)  Annettu tiedoksi 26. huhtikuuta 2004, muutettu viimeksi 30. syyskuuta 2005 tiedoksi annetulla päätöksellä K(2005)3741.

(9)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 35.

(10)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 90.

(11)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  EUVL L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 4.


LIITTEIDEN TAULUKKO

LIITE I

KUUKAUDEN AIKANA MAKSETTUJEN MENOJEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KOKONAISMÄÄRÄ (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

LIITE II

MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOJEN KUUKAUSI-ILMOITUS (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA)

LIITE III

T 101 - SELVITYS EROISTA (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA)

LIITE IV

T 103 - YHTEENVETO (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA)

LIITE V

T 104 - EUROOPAN YHTEISÖJEN TALOUSARVION NIMIKKEISTÖN MUKAAN JA MENO- JA TULOLAJEITTAIN ERITELLYT TIEDOT (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

LIITE VI

T 106 - ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETYT MÄÄRÄT (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE VII

T 107 - ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETYT MÄÄRÄT (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE VIII

T 108 - ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETTYJEN MÄÄRIEN KÄYTTÖ (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE IX

T 109 - YHTEENVETO ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETTYJEN MÄÄRIEN KÄYTÖSTÄ (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE X

ARVIOT MAASEUTURAHASTON MENOISTA (14 ARTIKLA)

LIITE XI

MAASEUTURAHASTON MENOJEN ILMOITUS (17 ARTIKLA)

LIITE XII

VASTAAVUUSTAULUKKO

LIITE I

KUUKAUDEN AIKANA MAKSETTUJEN MENOJEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KOKONAISMÄÄRÄ (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

IDES

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen alkutunniste

Ilmoituksen alkutunnisteessa on mainittava seuraavat tiedot:

Viestin luonteen osoittava tunniste ja tiedot toimittava jäsenvaltio. Komissio ilmoittaa käytettävän tunnisteen.

Ajanjakso, jonka ilmoitus kattaa.

Asianomaisen ajanjakson menoja ja tuloja koskevat seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

kokonaismäärä ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä

arviot ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä

tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

julkista varastointia koskevat tiedot.

Ilmoituksen perusosa

Ilmoituksen perusosassa on mainittava seuraavat tiedot:

alamomentin tai momentin tunniste

ilmoitetut määrät samoin kuin arviot

selvitys eroista arvioihin nähden.

Loppuosa

Ilmoituksen loppuosassa on mainittava tarkistussumma, joka on kaikkien ilmoituksen alkutunnisteessa ja perusosassa ilmoitettujen määrien yhteismäärä.

Viestin syntaksi

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Kenttiä koskevat tiedot

Nimi

Muoto

Kuvaus

Ilmoituksen alkutunniste: tietojen esiintyminen = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Komission antama tunnistuskoodi

[BEGINDATE] *

Päivämäärä (PPKKVVVV)

Ilmoitusjakson alkamisajankohta

[ENDDATE] *

Päivämäärä (PPKKVVVV)

Ilmoitusjakson päättymisajankohta

[EXPENDITURE]*

Lukumäärä (30,2)

Kuukauden kokonaismäärä ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä

[FORECAST] *

Lukumäärä (30,2)

Arviot

[CLEARANCE] *

Lukumäärä (30,2)

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

[PUBLIC STORAGE]*

Lukumäärä (30,2)

Julkisen varastoinnin menot

Ilmoituksen perusosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[ITEM]

Lukumäärä (8)

Budjettikohta (alamomentti tai momentti)

[AMOUNT]

Lukumäärä (30,2)

Menojen/tulojen määrä

[FORECAST]

Lukumäärä (30,2)

Arvioiden määrä

[DIFF1]

Lukumäärä (30,2)

Erotus edelliseen kuukauteen verrattuna

[DIFF2]

Lukumäärä (30,2)

Arvio seuraaville kuukausille siirrettävästä erotuksesta

[DIFF3]

Lukumäärä (30,2)

Erotus seuraaviin kuukausiin verrattuna

[DIFF4]

Lukumäärä (30,2)

Arviointivirheet

Loppuosa: tietojen esiintyminen = 1

[CHECKSUM] *

Lukumäärä (30,2)

Tarkistussumma: kaikkien viestin sisältämien määrien summa

Asteriskilla * merkityt kentät ovat pakollisia.

Esimerkki

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Jäsenvaltio:

Lähettämispäivä:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Menot kaudella … - …

euroina

Kuukauden kokonaismäärä ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä (1):

Arviot ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä (2):

Erotus = (1)-(2):

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen:

Kuukauden kokonaismäärä tilien tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen

joista julkisen varastoinnin menot (luokka 2)

 

 

 

 


Täytettävä kuukauden viimeisen viikoittaisen faksin osalta tai komission nimenomaisesta pyynnöstä

Soveltuva nimikkeistö

Menot/tulot (1)

Arviot(2)

Erotus = (1)-(2)

Suurimpien erotusten selvitys (milj. euroa)

Edellisiltä kuukausilta tulevat

Siirto seuraaville kuukausille

Seuraavilta kuukausilta tulevat

Arviointivirhe

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

LIITE II

MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOJEN KUUKAUSI-ILMOITUS (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA)

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen alkutunniste

Ilmoituksen alkutunnisteessa on mainittava seuraavat tiedot:

Viestin luonteen osoittava tunniste ja tiedot toimittava jäsenvaltio. Kyseessä on komission hyväksymä koodi, jonka avulla on mahdollista tunnistaa lähetetyn ilmoituksen tyyppi ja asianomainen jäsenvaltio. (Huom.: sitä käytetään erityisesti sen varmistamiseksi, että ilmoituksen lähettävä käyttäjä on oikeutettu tekemään ilmoituksen asianomaisen jäsenvaltion puolesta). Komissio ilmoittaa käytettävän tunnisteen. Ajanjakso, jonka menot ilmoitus kattaa.

Esimerkki: 1105, jos menojen ajanjakso on 11-2005 ja ilmoitus annetaan 10.12.2005.

Ilmoituksen vastuuhenkilön nimi, puhelin- ja faksinumero ja sähköpostiosoite.

Ilmoituksen perusosa

Ilmoituksen perusosassa on mainittava seuraavat tiedot EMOTR-nimikkeistön kunkin momentin osalta:

momentin (esim. 050201) tai alamomentin tunniste

ilmoitettu määrä euroina.

Loppuosa

Yhteenveto-osuudessa on mainittava seuraavat tiedot:

ilmoitettu kokonaismäärä euroina

Kommenttiosa

Viestin lopussa on enintään sadan tekstirivin suuruinen kenttä vapaata kommentointia varten. Kenttää käytetään komission erityisesti pyytämien lisätietojen antamiseen.

Viestin syntaksi

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Kenttiä koskevat tiedot

Nimi

Muoto

Kuvaus

Ilmoituksen alkutunniste: tietojen esiintyminen = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Maatalouden pääosaston antama tunnistuskoodi

[PERIOD] *

Päivämäärä (KKVV)

Ajanjakso, johon faksi viittaa

[RESPNAME] *

Vapaamuotoinen teksti (250 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön etu- ja sukunimi

[RESPPHONE]

Vapaamuotoinen teksti (50 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön puhelinnumero

[RESPFAX]

Vapaamuotoinen teksti (50 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön sähköpostiosoite

[RESPEMAIL]

Vapaamuotoinen teksti (50 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön faksinumero

Ilmoituksen perusosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[ITEM]

Teksti (8 merkkiä)

Alamomentti tai luku, jota ilmoitus koskee

[AMOUNT]

Lukumäärä (15,2)

Määrä euroina

Loppuosa: tietojen esiintyminen = 1

[TOT AMOUNT]

Lukumäärä (15,2)

Ilmoituksen kokonaismäärä euroina

Kommenttiosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[COMMENT]

Vapaamuotoinen teksti (200 merkkiä)

Vapaat kommentit

Asteriskilla * merkityt kentät ovat pakollisia.

Esimerkki

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Lomakepohja

Image

Maataloustukirahasto Kuukauden 10:nnen päivän ilmoitus: Menot ja tulot

 

Jäsenvaltio:

 

 

 

Vastuuhenkilö:

 

 

 

Puhelin:

 

 

 

Faksi:

 

 

 

Sähköpostiosoite:

 

 

 

Kuukausi:

 

 

Sivu 1: Määrät

 

Päivämäärä

Menot ja tulot

 

euroa

momentti tai alamomentti 1

sanamuoto

 

momentti tai alamomentti 2

sanamuoto

 

 

 

 

 

 

momentti tai alamomentti n

sanamuoto

 

 

YHTEENSÄ

 

 

OHJAUSKENTTÄ

 

 

LASKETTU KOKONAISSUMMA

0,00

Sivu 2: Huomautukset

LIITE III

 

Ei pääsyä

 

Täytetään:

JÄSENVALTIO:

TAULUKKO 101

VARAINHOITOVUOSI

TOIMITETTUJEN TIETOJEN YHDENMUKAISUUS

euroa

 

1)

… kuussa toteutuneiden menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä yhteensä

 

2)

Saman kuukauden aikana toteutuneiden, … (pvm) ilmoitettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä

 

3) Mahdollinen ero = (1) - (2)

0,00

EDELLÄ 3 KOHDASSA ILMOITETUN ERON PERUSTELUT

 

1) Menoja koskevat budjettikohdat:

 

2) Käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevat budjettikohdat:

 


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE IV

 

Ei pääsyä

 

Täytetään:


TAULUKKO 103

YKSITYISKOHTAISET TIEDOT MENOISTA, KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUISTA TULOISTA JA ARVIOISTA TIIVISTELMÄ

JÄSENVALTIO:

Varainhoitovuosi

(euroa)

Maksajavirasto

Ilmoitetut kumulatiiviset menot n-1

Menot …kuun osalta

Menot 16.10.2005-…

Kumulatiivisten tarkistus

Menoarviot

kuukausi n+1

kuukaudet n+2 & n+3

n+4 15.10. asti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISMÄÄRÄ (TÄYTETÄÄN)

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärän tarkistus

 

 

 

 

 

 

 

LASKETTU KOKONAISMÄÄRÄ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksajavirasto

Ilmoitetut kumulatiiviset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot n-1

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot …kuun osalta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 16.10.2005- …

Kumulatiivisten tarkistus

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen arviot

kuukausi n+1

kuukaudet n+2 & n+3

n+4 15.10. asti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISMÄÄRÄ (TÄYTETÄÄN)

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärän tarkistus

 

 

 

 

 

 

 

LASKETTU KOKONAISMÄÄRÄ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksajavirasto

Ilmoitetut kumul. Menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot n-1

Menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot …kuun osalta

Menot ja käyttötark. Sidotut tulot 16.10.2005- …

Kumulatiivisten tarkistus

Menojen ja käyttötark. sidottujen tulojen arviot

kuukausi n+1

kuukaudet n+2 & n+3

n+4 15.10. asti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISMÄÄRÄ (TÄYTETÄÄN)

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärän tarkistus

 

 

 

 

 

 

 

LASKETTU KOKONAISMÄÄRÄ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

Leima (1):

 


(1)  Sovelletaan ainoastaan, kun taulukko toimitetaan paperilla

LIITE V

T 104 - EUROOPAN YHTEISÖJEN TALOUSARVION NIMIKKEISTÖN MUKAAN JA MENO- JA TULOLAJEITTAIN ERITELLYT TIEDOT

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen alkutunniste

Ilmoituksen alkutunnisteessa on mainittava seuraavat tiedot:

Viestin luonteen osoittava tunniste ja tiedot toimittava maksajavirasto. (Huom.: sitä käytetään erityisesti sen varmistamiseksi, että ilmoituksen lähettävä käyttäjä on oikeutettu tekemään ilmoituksen asianomaisen jäsenvaltion puolesta). Komissio ilmoittaa käytettävän tunnisteen.

Esimerkki: 200511, jos menojen ajanjakso on 11-2005 ja T 104 annetaan 20.12.2005.

Ilmoituksen kieli

Ilmoituksen perusosa

Ilmoituksen perusosassa on mainittava EMOTR-nimikkeistön kunkin alamomentin alakohdan osalta seuraavat tiedot:

Alamomentin alakohdan tunniste (esim. 050201043010001 ja jos alamomentin alakohta ei ole tiedossa 050201049999999).

Alamomentin alakohdan sanamuoto ilmoituksen alkutunnisteessa valitulla kielellä.

Kyseisen ajanjakson (N) osalta ilmoitettu määrä, varainhoitovuoden alusta ilmoitettu kumuloitunut määrä, arviot ajanjaksoille N+1, N+2… N+3 ja N+4… varainhoitovuoden loppuun. Kaikki määrät on ilmoitettava euroina.

Loppuosa

Kaikkien alamomenttien alakohtien luettelon jälkeen seuraavat tiedot:

Kyseisen ajanjakson (N) osalta ilmoitettu kokonaismäärä, varainhoitovuoden alusta ilmoitettu kumuloitunut kokonaismäärä, kokonaisarviot ajanjaksoille N+1, N+2… N+3 ja N+4… varainhoitovuoden loppuun.

Selvitys alamomenttien alakohtien ”9999999” käytölle

Vapaamuotoisten kommenttien kenttä

Viestin syntaksi

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Kenttiä koskevat tiedot

Nimi

Muoto

Kuvaus

Ilmoituksen alkutunniste: tietojen esiintyminen = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Maatalouden pääosaston antama tunnistuskoodi

[PERIOD] *

Päivämäärä(VVVVKK)

Menokausi

[LANGUAGE] *

2 merkkiä

Kielen ISO-koodi

Ilmoituksen perusosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[SUBITEM] *

Lukumäärä (15)

Alamomentin alakohta

[DESCRIPTION] *

Vapaamuotoinen teksti (600)

Alamomentin alakohdan sanamuoto

[AMOUNT] *

Lukumäärä (15,2)

Ilmoitettu määrä

[AMOUNT CUMUL] *

Lukumäärä (15,2)

Kumuloitunut määrä

[PRE1] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden määrä seuraavalle kaudelle

[PRE2] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden määrä kaudelle N+2… N+3

[PRE3] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden määrä kaudelle N+4… varainhoitovuoden loppuun

Loppuosa: tietojen esiintyminen = 1

[AMOUNT TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Ilmoitettu kokonaismäärä

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Kumuloitunut kokonaismäärä

[PRE1 TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden kokonaismäärä seuraavalle kaudelle

[PRE2 TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden kokonaismäärä kaudelle N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden kokonaismäärä kaudelle N+4… varainhoitovuoden loppuun

[EXPLANATION]

Vapaamuotoinen teksti (80)

Selvitys alamomenttien alakohdista 9999999

[COMMENT]

Vapaamuotoinen teksti (80)

Huomautukset

Asteriskilla * merkityt kentät ovat pakollisia

Esimerkki

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

LIITE VI

TAULUKKO 106

ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETYT MÄÄRÄT

(16.10.N-1 - …)

JÄSENVALTIO:

 

VARAINHOITOVUOSI:

N

MAKSAJAVIRASTO:

 

 

 


Rahayksikkö:

 


Talousarvion alamomentin alakohta

Määrä

Otsake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisut varainhoitovuonna (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE VII

TAULUKKO 107

ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETYT MÄÄRÄT

(16.10.N-1 - …)

JÄSENVALTIO:

 

VARAINHOITOVUOSI:

N

MAKSAJAVIRASTO:

 

 

 


Rahayksikkö:

 


Talousarvion alamomentin alakohta

Otsake

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisut varainhoitovuonna (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä:

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE VIII

TAULUKKO 108

ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETTYJEN MÄÄRIEN KÄYTTÖ

(16.10.N-1 - …)

PIDÄTYSVUOSI N

JÄSENVALTIO:

 

MAKSAJAVIRASTO:

 


Rahayksikkö:

 


 

 

Varainhoitovuosina aiheutuneet menot

ALAMOMENTTI

Nimike

N

N+1

N+2

N+3

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Käytetyt kokonaismäärät

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE IX

TAULUKKO 109

YHTEENVETO ASETUKSEN (EY) N:o1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETTYJEN MENOJEN KÄYTÖSTÄ

(16.10.N-1 - …)

PIDÄTYSVUOSI N

JÄSENVALTIO:

 


Rahayksikkö:

 


 

VARAINHOITOVUONNA N PIDÄTETYT MÄÄRÄT (1)

 

 

varinhoitovuosina toteutuneet menot

MAKSAJAVIRASTO

N

N+1

N+2

N+3

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pidätettyjen määrien oikaisu

 

 

 

 

0,00

Käyttämättömistä varoista kertyneet korot

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 


(1)  Tämän määrän on vastattava …. laadittujen taulukoiden 106 ja 107 kokonaismäärien summaa.

LIITE X

A)

VIIMEISTÄÄN 31. TAMMIKUUTA TOIMITETTAVAT ARVIOT MAASEUTURAHASTON MAKSETTAVAKSI TULEVASTA MÄÄRÄSTÄ

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N” tulevasta määrästä:

Ohjelman numero

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

 

 

 

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N+1” tulevasta määrästä:

Loka-joulukuu

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

 

 

 

B)

VIIMEISTÄÄN 31. HEINÄKUUTA TOIMITETTAVAT ARVIOT MAASEUTURAHASTON MAKSETTAVAKSI TULEVASTA MÄÄRÄSTÄ

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N” tulevasta määrästä:

Ohjelman numero

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N+1” tulevasta määrästä:

Loka-joulukuu

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

 

 

 

LIITE XI

A)   MENOILMOITUS

Maaseudun kehittämisohjelma ________________ CCI-numero ______________

Selvitys toimista, joista maksajavirasto on maksanut yhteisön osuuden __/__/__ ja __/__/__ välisenä aikana

Toimintalinja/Toimenpide

Julkiset menot, joihin yhteisön yhteisrahoitus perustuu

Toimenpide 111

(määrä euroina)

Toimenpide 112

(määrä euroina)

 

Toimenpide 1xy

(määrä euroina)

Toimintalinja I yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimenpide 211

(määrä euroina)

Toimenpide 212

(määrä euroina)

 

Toimenpide 2xy

(määrä euroina)

Toimintalinja II yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimenpide 311

(määrä euroina)

Toimenpide 312

(määrä euroina)

 

Toimenpide 3xy

(määrä euroina)

Toimintalinja III yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimintalinjaan I liittyvät Leader-toimet (411)

(määrä euroina)

Toimintalinjaan II liittyvät Leader-toimet (412)

(määrä euroina)

Toimintalinjaan III liittyvät Leader-toimet (413)

(määrä euroina)

Yhteistyöhankkeet (421)

(määrä euroina)

Paikallisten toimintaryhmien toiminta (431)

(määrä euroina)

Leader yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimenpiteet yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Tekninen apu

(määrä euroina)

YHTEENSÄ

(lasketaan automaattisesti)

B)   YHTEENVETO JULKISISTA MENOISTA

Toimintalinja

Julkiset menot yhteensä

Yhteisrahoitusosuus

Julkinen tuki

kansallinen

yhteisön

Toimintalinja I

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

Toimintalinja II

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

Toimintalinja III

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

LEADER

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

Tekninen apu

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

YHTEENSÄ

(lasketaan automaattisesti)

 

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

C)   MAKSUPYYNTÖ

Ilmoitettuja menoja vastaava maaseuturahaston kokonaisrahoitus

(lasketaan automaattisesti)

Ilmoitusjaksolla toteutetut takaisinperinnät (-)

euroa

Enimmäismäärään liittyvä oikaisu tai vähennys suhteessa edelliseen ilmoitukseen (+)

euroa

Vuoden x tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen (mahdollinen +/-) saldo

euroa

Maaseuturahastosta haettava määrä

euroa

Maksajaviraston osalta päivämäärä sekä ilmoituksen laatijan nimi ja asema

Koordinointiviranomaisen osalta päivämäärä sekä sen henkilön nimi ja asema, joka sallii komissiolle toimittamisen

LIITE XII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 296/96

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

19 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 4 kohta

19 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 5 kohta

19 artiklan 3 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artikla

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 3 a kohta

18 artiklan 8 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 5 kohta

4 artiklan 1 kohdan c alakohta

3 artiklan 6 kohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

3 artiklan 6 kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan b alakohta

3 artiklan 6 kohdan c alakohta

4 artiklan 2 kohdan c alakohta

3 artiklan 6 kohdan d alakohta

4 artiklan 2 kohdan d alakohta

3 artiklan 6 a kohdan a alakohta

Poistettu

3 artiklan 6 a kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan e alakohta

3 artiklan 7 kohta

Poistettu

3 artiklan 8 kohta

Poistettu

3 artiklan 9 kohta

1 artiklan 2 kohta

3 artiklan 10 kohta

Poistettu

3 artiklan 11 kohta

7 artikla

4 artiklan 1 kohta

8 artikla

4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

9 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan c alakohta

9 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan d alakohta

9 artiklan 3 kohta

4 artiklan 2 kohdan e alakohta

Poistettu

4 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

9 artiklan 6 kohta

4 artiklan 5 kohta

9 artiklan 5 kohta

4 artiklan 6 kohta

Poistettu

5 artikla

6 artikla

6 artikla

19 artiklan 4 kohta

7 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1, 3 ja 4 kohta

7 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

5 artiklan 5 kohta

7 artiklan 4 kohta

5 artiklan 6 kohta

7 artiklan 5 kohta

5 artiklan 7 kohta

7 artiklan 6 kohta

Poistettu

8 artikla

18 artikla

9 artikla

21 artikla

10 artikla

22 artikla


23.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 884/2006

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) myönnettävän rahoituksen ja jäsenvaltioiden maksajavirastojen hoitaman julkisen varastoinnin toimien kirjanpidon osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö rahoittaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset maatalousmarkkinoiden sääntelemiseksi tehtävät interventiotoimenpiteet alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä säädetyin edellytyksin. Julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta asetuksen (ETY) N:o 1883/78 4 artiklassa säädetään, että yhteisön rahoittama määrä määritetään maksajavirastojen laatimien vuotuisten tilinpäätösten perusteella. Mainitussa asetuksessa määritellään myös tilinpäätöstä koskevat säännöt ja edellytykset. Koska Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosasto on korvattu asetuksella (EY) N:o 1290/2005 perustetulla Euroopan maatalouden tukirahastolla (maataloustukirahasto), on syytä säätää vastaavista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä.

(2)

Julkisena varastointina toteutettavat interventiotoimenpiteet voidaan rahoittaa vain, jos jäsenvaltioiden nimeämät hyväksytyt maksajavirastot ovat toteuttaneet niitä koskevat menot asetuksen (EY) N:o 1290/2005 10 artiklan mukaisesti. Erityisesti interventiotoimenpiteiden hallinnointiin tai valvontaan liittyvien tehtävien, tukien maksamista lukuun ottamatta, täytäntöönpano voidaan kuitenkin siirtää toiselle organisaatiolle mainitun asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Nämä tehtävät on myös voitava antaa useamman maksajaviraston hoidettaviksi. Lisäksi olisi säädettävä, että tiettyjen julkista varastointia koskevien toimenpiteiden hallinnointi voidaan antaa ulkopuolisten julkisten tai yksityisten elinten tehtäväksi maksajaviraston vastuulla. Tämän vuoksi on aiheellista määritellä maksajavirastojen yleinen vastuu, täsmentää niiden velvollisuudet ja määritellä millä edellytyksillä ja minkä hallintoa koskevien sääntöjen mukaisesti tiettyjen julkista varastointia koskevien toimenpiteiden toteuttaminen voidaan siirtää ulkopuolisille julkisille tai yksityisille elimille. Viimeksi mainitussa tapauksessa olisi myös säädettävä, että kyseisten elinten on toimittava sopimusten mukaisesti tässä asetuksessa määriteltyjä velvoitteita ja yleisiä periaatteita noudattaen.

(3)

Julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden menot voivat olla luonteeltaan erilaisia. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää kunkin toimenpideluokan osalta yhteisön rahoitusta saavat menot ja erityisesti edellytykset näiden menojen korvaamiseksi vahvistamalla niiden tukikelpoisuusedellytykset sekä laskentamenetelmä. Tässä yhteydessä olisi erityisesti täsmennettävä, hyväksytäänkö kyseiset menot maksajavirastojen tosiasiallisesti toteamien seikkojen vai komission määrittämien kiinteiden määrien perusteella.

(4)

Jotta euroalueen ulkopuoliset maat voisivat vahvistaa menonsa ja kustannuksensa sekä kansallisena valuuttana että euroina yhtenäisin edellytyksin, on tarpeen säätää julkisen varastoinnin toimien kirjanpitoon merkitsemistä ja sovellettavaa valuuttakurssia koskevista edellytyksistä.

(5)

Julkisen varastoinnin menoihin myönnettävän yhteisön rahoituksen määrän määrittämiseksi olisi kyseessä olevien toimenpiteiden moninaisuuden ja yhdenmukaisten määräytymisperusteiden puuttumisen vuoksi vahvistettava yhtenäinen määräytymisperuste maksajavirastojen pitämien tilien perusteella. Maksajavirastojen toteamat meno- ja tuloerät on kirjattava näihin tileihin debet- ja vastaavasti kreditpuolelle.

(6)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o [883/2006] (3) 6 artiklan mukaisesti julkisen varastoinnin menoja vastaavan korvauksen saamiseksi maksajavirastojen on menoilmoituksessaan ilmoitettava sitä kuukautta, jona julkisen varastoinnin toimet on toteutettu, seuraavan kuukauden aikana kirjanpitoon viedyt arvot ja määrät. Tämän menettelyn asianmukaisen toteutumisen varmistamiseksi olisi määriteltävä kustannusten ja menojen laskemiseen tarvittavien tietojen komissiolle toimittamista koskevat edellytykset.

(7)

Julkisten interventiovarastojen kirjanpidon avulla on voitava määritellä paitsi yhteisön rahoituksen määrä myös interventioon otettujen tuotteiden varastojen tilanne. Tätä varten olisi säädettävä, että maksajavirastot pitävät erikseen varastokirjanpitoa ja rahoituskirjanpitoa, jotka sisältävät varastojen seurantaan sekä julkisen varastoinnin interventiotoimenpiteistä aiheutuvien menojen ja tulojen rahoitushallinnointiin tarvittavat tiedot.

(8)

Maksajavirastojen pitämä määriin, arvoihin ja tiettyihin keskiarvoihin liittyvät tiedot sisältävä kirjanpito on pakollista. Eräitä toimia tai menoja ei tiettyjen olosuhteiden vuoksi kuitenkaan pitäisi kirjata, tai ne olisi kirjattava erityisiä sääntöjä noudattaen. Erilaisten menettelyjen välttämiseksi ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi nämä tapaukset ja olosuhteet sekä niiden kirjaamista koskevat säännöt olisi määriteltävä.

(9)

Julkisen varastoinnin interventiotoimenpiteisiin liittyviä menoja ja tuloja koskevien tietojen kirjanpitopäivä on sidoksissa tapahtumien luonteeseen, ja se voidaan vahvistaa sovellettavassa alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä. Tässä yhteydessä olisi vahvistettava yleinen sääntö, jonka mukaan kyseiset tiedot kirjataan interventiotoimenpiteistä johtuvan materiaalitoiminnon toteuttamispäivänä, sekä huomioon otettavat erityistapaukset.

(10)

Maksajavirastojen on niille kuuluvan yleisen vastuun mukaisesti huolehdittava interventiojärjestelmässä olevien tuotteiden varastoinnin säännöllisestä ja jaksoittaisesta valvonnasta. Jotta varmistetaan tämän vaatimuksen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa maksajavirastoissa, olisi säädettävä valvonnan ja inventaarien toteuttamisen määräajoista ja yleisistä periaatteista.

(11)

Julkisen varastoinnin toimien arvonmääritys on niin ikään sidoksissa kyseisten toimien luonteeseen, ja se voidaan tehdä sovellettavan alakohtaisen maatalouslainsäädännön mukaisesti. Tämän vuoksi olisi vahvistettava yleinen sääntö, jonka mukaan ostojen ja myyntien arvo vastaa materiaalitoimintojen osalta suoritettavien tai saatavien maksujen summaa, sekä huomioon otettavat erityissäännöt tai erityistapaukset.

(12)

Olisi vahvistettava julkisen varastoinnin interventiotoimenpiteiden osalta vaadittujen asiakirjojen muoto ja sisältö sekä edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava nämä asiakirjat ja säilytettävä niitä. Jotta varmistetaan johdonmukaisuus muilla yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta saavilla aloilla vahvistettujen sääntöjen kanssa, tässä asetuksessa säädetyt tiedonannot ja tiedonvälitys on toteutettava asetuksen (EY) N:o 883/2006 18 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(13)

Tämän asetuksen mukaisesti toteutetut toimenpiteet korvaavat säännökset, jotka on annettu seuraavissa asetuksissa: ostoista, varastoinnista ja myynnistä koostuvien interventioiden rahoituskulujen laskennassa sovellettavista korkokannoista ja menetelmästä 12 päivänä helmikuuta 1988 annettu komission asetus (ETY) N:o 411/88 (4), maataloustuotteiden julkisesta varastoinnista aiheutuvien materiaalia koskevien toimien rahoituksessa käytettävistä kiinteistä määristä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettu komission asetus (ETY) N:o 1643/89 (5), neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 37 artiklan 2 kohdan soveltamisesta aiheutuvien ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta rahoitettavien menojen määrittämisessä huomioon otettavista tekijöistä 8 päivänä syyskuuta 1989 annettu komission asetus (ETY) N:o 2734/89 (6), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston tilinpäätöksessä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden rahoituksen osalta huomioon otettavista tekijöistä 27 päivänä marraskuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3492/90 (7), interventioelimien suorittamaan maataloustuotteiden ostoon, varastointiin ja myyntiin johtavia interventiotoimenpiteitä koskevista kirjanpitosäännöistä 12 päivänä joulukuuta 1990 annettu komission asetus (ETY) N:o 3597/90 (8), maataloustuotteiden määrällisten hävikkien hyväksytyistä poikkeamista julkisessa interventiovarastoinnissa 22 päivänä tammikuuta 1991 annettu komission asetus (ETY) N:o 147/91 (9) ja julkiseen interventiovarastoon sijoitettujen maataloustuotteiden määrien arviointia ja valvontaa koskevista säännöistä 8 päivänä marraskuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 2148/96 (10).

(14)

Tämän vuoksi olisi kumottava asetukset (ETY) N:o 411/88, (ETY) N:o 1643/89, (ETY) N:o 2734/89, (ETY) N:o 3492/90, (ETY) N:o 3597/90, (ETY) N:o 147/91 ja (EY) N:o 2148/96.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

JULKISENA VARASTOINTINA TOTEUTETTAVAT INTERVENTIOTOIMENPITEET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritellään edellytykset ja säännöt, joita sovelletaan julkisena varastointina toteutettaviin interventiotoimenpiteisiin liittyvien menojen rahoitukseen Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto), asetuksen (EY) N:o 1290/2005 6 artiklassa tarkoitettujen maksajavirastojen toteuttamaan näitä toimenpiteitä vastaavien toimien hallinnointiin ja valvontaan, maataloustukirahaston vastaavien menojen ja tulojen kirjanpitoon sekä niihin liittyvien tietojen ja asiakirjojen toimittamiseen komissiolle.

2 artikla

Maksajaviraston vastuu ja velvollisuudet

1.   Maksajavirastojen on huolehdittava ja otettava vastuu julkisen varastoinnin interventiotoimenpiteiden hallinnoinnista ja valvonnasta liitteessä I ja tapauksen mukaan alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin erityisesti mainitussa liitteessä vahvistettujen valvonnan vähimmäisprosenttiosuuksien mukaisesti.

Maksajavirastot voivat siirtää näitä tehtäviä koskevaa toimivaltaansa komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (11) liitteessä I olevan 1 kohdan C alakohdassa vahvistetut hyväksyntäedellytykset täyttäville interventioelimille tai toimia muiden maksajavirastojen välityksellä.

2.   Rajoittamatta maksajavirastojen tai interventioelinten julkista varastointia koskevaa kokonaisvastuuta ne voivat:

a)

antaa tiettyjen julkisen varastoinnin toimenpiteiden hallinnoinnin luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka huolehtivat interventioon otettujen maataloustuotteiden varastoinnista, jäljempänä ’varastonpitäjät’. Hallinnointitehtävien siirto edellyttää liitteessä II määriteltyihin velvoitteisiin ja yleisiin periaatteisiin perustuvan varastointisopimuksen tekemistä;

b)

valtuuttaa luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt suorittamaan tiettyjä alakohtaisessa lainsäädännössä säädettyjä erityisiä tehtäviä.

3.   Maksajavirastolla on julkisen varastoinnin alalla seuraavat velvollisuudet:

a)

varasto- ja rahoituskirjanpidon pitäminen jokaisesta julkisen varastoinnin interventiotoimenpiteen kohteena olevasta tuotteesta 1 päivän lokakuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän syyskuuta välisenä aikana, jäljempänä ’tilikausi’, toteuttamiensa toimien perusteella;

b)

luettelon ylläpitäminen niistä varastonpitäjistä, joiden kanssa ne ovat tehneet julkista varastointia koskevan sopimuksen. Luettelossa on oltava viittaukset, joista käy ilmi kaikkien varastointipaikkojen täsmällinen yksilöinti, kuten kapasiteetti, varastosuojien, kylmätilojen tai siilojen numerot, kartat ja kaaviot;

c)

julkiseen varastointiin käytettävien sopimusmallien sekä varastonpitäjien toteuttamaa tuotteiden haltuunottoa, varastointia ja varastosta poistamista sekä varastonpitäjien vastuuta koskevien sääntöjen pitäminen komission saatavilla;

d)

sellaisen keskitetyn ja atk-pohjaisen varastokirjanpidon toteuttaminen, joka käsittää kaikki varastointipaikat, kaikki tuotteet, eri tuotteiden kaikki määrät ja laadut ja jossa täsmennetään kunkin tuotteen osalta paino (tarvittaessa netto- ja bruttopainot) tai tilavuus;

e)

kaikkien interventiotuotteiden varastointia, säilyttämistä, kuljetusta tai siirtoa koskevien toimien toteuttaminen yhteisön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ostajien tai toimien toteuttamiseen osallistuvien muiden maksajavirastojen tai valtuutettujen henkilöiden omaa vastuuta;

f)

tarkastusten suorittaminen interventiotuotteiden varastointipaikoilla. Nämä tarkastukset on suoritettava epäsäännöllisin väliajoin ja ennalta ilmoittamatta. Ennakkoilmoitus voidaan kuitenkin antaa mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla edellyttäen, että tarkastuksen tarkoitus ei vaarannu. Ilmoituksen saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta antaa enintään 24 tuntia ennen tarkastusta.

g)

vuosi-inventaarin toteuttaminen 8 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

Jos yhden tai useamman tuotteen julkisen varastoinnin kirjanpito on jäsenvaltiossa annettu useamman maksajaviraston hoidettavaksi, jäsenvaltion on konsolidoitava a ja d alakohdassa tarkoitetut varastokirjanpito ja rahoituskirjanpito ennen tietojen toimittamista komissiolle.

4.   Maksajavirastojen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen:

a)

yhteisön interventiotoimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden asianmukaisen säilytyksen. Niiden on varmistettava varastoitujen tuotteiden laatu vähintään kerran vuodessa;

b)

interventiovarastojen koskemattomuuden.

5.   Maksajavirastojen on ilmoitettava komissiolle viipymättä:

a)

tapauksista, joissa tuotteen varastoinnin pitkittyminen saattaisi aiheuttaa sen laadun heikentymistä;

b)

luonnonmullistuksista johtuvista tuotteiden hävikeistä tai laadun heikentymisestä.

Jos komission tietoon tulee jokin ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu tilanne, se tekee tarvittavat päätökset:

a)

mainitussa a alakohdassa tarkoitettujen tilanteiden osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (12) 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai tapauksen mukaan muiden yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen asetusten vastaavassa artiklassa;

b)

mainitussa b alakohdassa tarkoitettujen tilanteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 41 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6.   Maksajavirastot vastaavat yhteisön interventiotoimenpiteen kohteena olevien tuotteiden huonosta säilytyksestä johtuvista taloudellisista seurauksista erityisesti jos varastointimenetelmät ovat olleet soveltumattomat. Maksajavirastojen taloudellinen vastuu on sitova, riippumatta siitä, mihin toimenpiteisiin varastonpitäjää vastaan ryhdytään, jos ne eivät noudata sitoumuksiaan tai velvollisuuksiaan.

7.   Maksajaviraston on pidettävä pysyvästi komission edustajien tai komission valtuuttamien henkilöiden saatavilla sähköisesti toimitettuina tai maksajaviraston toimipaikassa julkisen varastoinnin tilit sekä kaikki interventioon liittyvät laaditut tai vastaanotetut tiedostot, asiakirjat ja sopimukset.

8.   Maksajavirastojen on toimitettava:

a)

komissiolle sen pyynnöstä 7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot sekä interventiotoimenpiteiden soveltamiseksi ja hallinnoimiseksi annetut täydentävät kansalliset hallinnolliset säännökset ja määräykset;

b)

asetuksen (EY) N:o 883/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä määräaikoja noudattaen julkista varastointia koskevat tiedot tämän asetuksen liitteessä III olevien mallien mukaisesti.

3 artikla

Julkisena varastointina toteutettavat interventiotoimenpiteet

Julkisena varastointina toteutettavia interventiotoimenpiteitä ovat maataloustuotteiden osto-, varastointi-, kuljetus- ja varastostasiirtotoimet sekä myynti- ja muu varastosta poistaminen sovellettavassa alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä ja tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

4 artikla

Julkisen varastoinnin toimista johtuvien interventiomenojen rahoitus

1.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen julkisen varastoinnin toimien osalta rahoitetaan maataloustukirahastosta interventiomenoina seuraavat menot, ellei vastaavia menoja ole vahvistettu sovellettavassa alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä:

a)

jäsenvaltioiden tuotteiden ostoon osoittamiin varoihin liittyvät rahoituskustannukset liitteessä IV vahvistettujen laskentasääntöjen mukaisesti;

b)

liitteessä V tarkoitetut tuotteiden ostoon, myyntiin tai muuhun siirtämiseen (tuotteiden julkiseen varastoon vienti, varastointi ja varastosta poistaminen) liittyvien materiaalitoimintojen menot yhteisössä sovellettavien yhdenmukaisten, liitteessä VI vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti laskettujen kiinteiden määrien perusteella;

c)

sellaisten materiaalitoimintojen menot, jotka eivät välttämättä liity tuotteiden ostoon, myyntiin tai muuhun siirtämiseen, kiinteiden tai muuttuvien määrien perusteella komission kyseisiä tuotteita koskevassa maatalouden alakohtaisessa lainsäädännössä ja liitteessä VII vahvistamien säännösten mukaisesti;

d)

varastoitujen tuotteiden arvonaleneminen liitteessä VIII määriteltyjen yksityiskohtaisten laskentasääntöjen mukaisesti;

e)

tuotteiden kirjanpitoarvon ja myyntihinnan väliset tai muista tekijöistä johtuvat erot (voitot ja tappiot).

2.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden osalta tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut menot, jotka lasketaan euroina vahvistettujen määrien perusteella, sekä menot tai tulot, jotka suoritetaan kansallisena valuuttana tämän asetuksen mukaisesti, muunnetaan tapauksen mukaan kansalliseksi valuutaksi tai euroiksi Euroopan keskuspankin ennen sitä tilikautta, jona tapahtumat on merkitty maksajaviraston tileihin, vahvistaman viimeisen valuuttakurssin perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen liitteissä tai maatalouslainsäädännössä ja erityisesti komission asetuksen (EY) N:o 2808/98 (13) 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjen sääntöjen ja määräysperusteiden soveltamista. Kyseistä valuuttakurssia sovelletaan myös tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistapausten kirjaamiseen.

Asetuksen (EY) N:o 883/2006 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot soveltavat tilikauden 2007 osalta kuitenkin tämän asetuksen 13 artiklassa tarkoitettuja valuuttakursseja.

2 LUKU

JULKISEN VARASTOINNIN TAPAHTUMIEN KIRJANPITO

5 artikla

Maksajavirastojen pitämän julkisia varastoja koskevan kirjanpidon sisältö

1.   Edellä 2 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyn varastokirjanpidon on sisällettävä erillisinä seuraavat tiedot:

a)

todetut tuotteiden määrät varastoon vietäessä ja sieltä poistettaessa, riippumatta siitä, siirretäänkö tavaroita fyysisesti vai ei;

b)

määrät, jotka on käytetty neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3730/87 (14) säädetyn, yhteisön vähävaraisimmille henkilöille tarkoitetun ilmaisjakelun yhteydessä ja kirjattu komission asetuksen (ETY) N:o 3149/92 (15) 5 artiklan säännösten mukaisesti, toiseen jäsenvaltioon siirretyt määrät erikseen merkittyinä;

c)

määrät, joista otetaan näytteitä, ostajan ottamat näytteet erikseen merkittyinä;

d)

määrät, joiden osalta vuosi-inventaarin tai interventioonoton jälkeen tehtävän tarkastuksen yhteydessä tehdyn silmämääräisen tarkastuksen perusteella todetaan, ettei niitä ole mahdollista pakata uudelleen, ja jotka myydään suoramyynnillä;

e)

tunnistettavasta tai tunnistamattomasta syystä aiheutuneet hävikkimäärät, säädettyjen poikkeamarajojen mukaiset määrät mukaan luettuina;

f)

määrät, joiden laatu on heikentynyt;

g)

ylijäämämäärät;

h)

poikkeamarajat ylittävät hävikkimäärät;

i)

varastoon viedyt määrät, joiden osalta osoittautuu, etteivät ne täytä asetettuja vaatimuksia, minkä vuoksi haltuunotto evätään;

j)

kunkin kuukauden tai tilikauden lopussa varastossa olevat ja seuraavalle kuukaudelle tai tilikaudelle siirrettävät nettomäärät.

2.   Edellä 2 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin rahoitustileihin on kirjattava:

a)

tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen määrien arvo, ostettujen määrien ja myytyjen määrien arvo erikseen kirjattuina;

b)

tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ilmaisjakelun yhteydessä käytettyjen tai kirjattujen määrien kirjanpitoarvo;

c)

4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut rahoituskustannukset;

d)

4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut materiaalitoimintoihin liittyvät menot;

e)

4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista arvonalenemisista johtuvat rahamäärät;

f)

muilta kuin 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta myyjiltä, ostajilta ja varastonpitäjiltä perityt tai takaisin perityt rahamäärät;

g)

vuosi-inventaarin tai tuotteiden interventiovarastoihin haltuunoton jälkeen suoritettavien tarkastusten yhteydessä toteutettavasta suoramyynnistä saatu rahamäärä;

h)

tuotteiden varastosta poistamisesta johtuvat tappiot ja voitot tämän kohdan e alakohdassa tarkoitetut arvonalenemiset huomioon ottaen;

i)

muut debet- ja kredit-erät, erityisesti tämän artiklan 1 kohdan c–g alakohdassa tarkoitettuja tuotemääriä vastaavat;

j)

kirjanpitoarvo tapauksen mukaan tonnia tai hehtolitraa kohden.

6 artikla

Kirjaaminen

1.   Edellä 5 artiklassa tarkoitetut tiedot on kirjattava maksajaviraston tosiasiallisesti toteamista tuotteiden määristä, arvoista, rahamääristä ja keskiarvoista, tai komission vahvistamien kiinteiden määrien perusteella lasketuista arvoista tai rahamääristä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kirjaamisten ja laskelmien suorittamisessa on sovellettava seuraavia sääntöjä:

a)

sellaisiin määriin liittyvät varastostapoistokustannukset, joiden osalta on todettu hävikkejä tai laadun heikkenemistä liitteissä X ja XII vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, kirjataan vain tosiasiallisesti myytyjen ja varastosta poistettujen määrien osalta;

b)

jäsenvaltioiden välisten siirtojen yhteydessä todettuja puuttuvia määriä ei katsota varastoon otetuiksi määriksi määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa eikä niihin sovelleta kiinteämääräisiä varastoonottokustannuksia;

c)

kuljetukseen tai siirtoon liittyvät kiinteämääräiset varastoonotto- ja varastostapoistokustannukset kirjataan, jos näitä kustannuksia ei yhteisön sääntelyn mukaan katsota kuljetuskustannuksiin sisältyviksi;

d)

jollei yhteisön sääntelyssä toisin säädetä, laadultaan heikentyneiden tuotteiden myynnistä saatuja määriä sekä muita tässä yhteydessä saatuja määriä ei viedä maataloustukirahaston kirjanpitoon;

e)

mahdolliset todetut ylijäämämäärät kirjataan negatiivisena vientinä varastotilin ja varastonmuutostilin puuttuviin määriin. Nämä määrät otetaan huomioon poikkeamarajan ylittävien määrien määrittämisessä;

f)

muut kuin ostajan ottamat näytteet kirjataan liitteessä XII olevan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

3.   Sellaisista komission tekemistä oikaisuista, jotka koskevat 5 artiklassa tarkoitettuja kuluvan tilikauden tietoja, annetaan tieto maatalousrahastojen komitealle. Niistä voidaan ilmoittaa jäsenvaltioille kuukausittaisen maksupäätöksen, tai jos tällaista päätöstä ei tehdä, tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä. Maksajavirastot kirjaavat ne mainitussa päätöksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

7 artikla

Menojen ja tulojen sekä tuotteiden siirtojen kirjaamispäivät

1.   Meno- ja tuloerät on kirjattava interventiotoimenpiteestä johtuvan materiaalitoiminnon toteutumispäivänä.

Seuraavissa tapauksissa kirjaamispäivä on kuitenkin:

a)

valkoisen sokerin ja raakasokerin osalta komission asetuksen (EY) N:o 1262/2001 (16) 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varastointisopimuksen voimaantulopäivä, kun on kyse niistä määristä, jotka on otettu haltuun tarjoajan ja maksajaviraston välisellä ennen varastojen siirtoa tehdyllä varastointisopimuksella;

b)

5 artiklan 2 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitettujen perittyjen tai takaisinperittyjen määrien osalta niiden perimispäivä;

c)

materiaalitoimintoihin liittyvien kustannusten osalta niiden tosiasiallinen maksupäivä, jos kustannukset eivät sisälly kiinteisiin määriin.

2.   Tuotteiden fyysisiin siirtoihin ja varastojen hallinnointiin liittyvät eri erät on kirjattava interventiotoimenpiteestä johtuvan materiaalitoiminnon toteutumispäivänä.

Seuraavissa tapauksissa kirjaamispäivä on kuitenkin:

a)

kyseisen tuotteen yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen mukaisesti niiden määrien osalta, jotka otetaan julkiseen varastoon ilman varastointipaikan muutosta, päivä, jona maksajavirasto ottaa tuotteen haltuunsa;

b)

puuttuvien määrien tai laadultaan heikentyneiden määrien sekä ylijäämämäärien osalta kyseisten seikkojen toteamispäivä;

c)

varastossa jäljellä olevien tuotteiden suoramyynnin osalta tuotteen tosiasiallinen varastostapoistopäivä, jos tuotteita ei vuosi-inventaarin tai interventioonoton jälkeen tehtävän tarkastuksen yhteydessä tehdyn silmämääräisen tarkastuksen jälkeen enää ole mahdollista pakata uudelleen;

d)

mahdollisten poikkeamarajan ylittävien hävikkien osalta tilikauden päättymispäivä.

8 artikla

Inventaari

1.   Maksajavirastojen on laadittava kunkin tilikauden aikana inventaari kustakin yhteisön interventiotoimenpiteiden kohteena olleesta tuotteesta.

Maksajavirastojen on verrattava inventaarin tuloksia kirjanpitotietoihin. Varmentamisten yhteydessä todetut määrien erot ja havaituista laadun muutoksista johtuvat rahamäärät on kirjattava 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti.

2.   Tavanomaisista varastointitoimista johtuviin puuttuviin määriin sovelletaan liitteessä XI vahvistettuja poikkeamarajoja, ja näiden määrien on vastattava kirjanpitotiedoista johdetun inventaarin mukaisten teoreettisten varastojen ja 1 kohdassa säädetyn inventaarin perusteella vahvistettujen tosiasiallisten varastojen tai tosiasiallisten varastojen loppumisen jälkeen jäljelle jäävän kirjanpidollisen varaston välistä erotusta.

3 LUKU

KIRJANPIDOLLINEN ARVONMÄÄRITYS

9 artikla

Julkiseen varastointiin liittyvien toimien arvonmääritys

1.   Ostojen ja myyntien arvon on vastattava materiaalitoimintojen osalta suoritettujen (tai suoritettavien) maksujen tai saatujen (tai saatavien) maksujen summaa, jollei tässä artiklassa tarkoitetuista säännöksistä muuta johdu ja edellyttäen, että noudatetaan seuraavien liitteiden säännöksiä:

a)

tislaustuotteiden osalta (pakollisesta tislauksesta saatu alkoholi) liite IX;

b)

puuttuvien määrien osalta liite X;

c)

laadultaan heikentyneiden tai tuhoutuneiden tuotteiden osalta liite XII;

d)

sellaisten varastoon otettujen tuotteiden osalta, joiden haltuunotto on evätty, liite XIII.

2.   Interventiohinnalla varastoon ostettujen tuotemäärien arvonmääritys on suoritettava siten, että otetaan huomioon interventiohintaan tuotteen ostohetkellä alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä säädetyin edellytyksin sovellettavat mahdolliset korotukset, hyvitykset, alennukset, prosenttimäärät ja kertoimet.

Liitteessä X ja liitteessä XII olevan 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen tapausten ja tilanteiden osalta korotuksia, hyvityksiä, alennuksia, prosenttimääriä ja kertoimia ei kuitenkaan oteta huomioon.

3.   Edellä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen materiaalitoimintojen osalta yhteisön sääntelyn mukaisesti tuotteiden ostohetkellä maksetut tai perityt kustannukset kirjataan tileihin ostohinnasta erillisinä teknisiin kustannuksiin liittyvinä menoina tai tuloina.

4.   Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa rahoitustileissä tilikauden lopussa varastossa olevat ja seuraavalle tilikaudelle siirrettävät määrät arvioidaan niiden keskimääräisen kirjanpitoarvon perusteella (tilikaudelta seuraavalle siirrettävä arvo); tämä arvo määritellään tilikauden viimeisen kuukauden kuukausitilin perusteella.

5.   Varastoon otetut määrät, joiden osalta osoittautuu myöhemmin, että ne eivät täytä varastoinnille säädettyjä vaatimuksia, kirjataan varastostapoistohetkellä niiden ostohinnalla tapahtuvana myyntinä.

Jos liitteessä X olevan b kohdan soveltamisedellytykset täyttyvät tuotteen fyysisen varastosta siirtämisen hetkellä, komissiota on kuultava ennen tavaran siirtämistä.

6.   Jos tilillä on kreditsaldo, se vähennetään kuluvan tilikauden menoista.

7.   Jos kiinteitä määriä, maksumääräaikoja, korkoprosentteja tai muita laskentatekijöitä muutetaan kuukauden ensimmäisen päivän jälkeen, uusia tekijöitä sovelletaan seuraavan kuukauden materiaalitoiminnoista alkaen.

4 LUKU

RAHOITETTAVAT MÄÄRÄT JA MENO- JA TULOILMOITUKSET

10 artikla

Rahoitettava määrä

1.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen interventiotoimenpiteiden osalta rahoitettava määrä määritetään maksajaviraston 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti pitämien tilien perusteella; näihin tileihin on kirjattava 5 artiklassa tarkoitetut meno- ja tuloerät debet- ja vastaavasti kreditpuolelle ottaen tarvittaessa huomioon alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä vahvistettujen menojen määrä.

2.   Maksajaviraston on toimitettava komissiolle kuukausittain ja vuosittain sähköisesti julkisen varastoinnin menojen rahoittamiseen tarvittavat tiedot sekä julkisen varastoinnin menojen ja tulojen perusteena olevat tilit taulukkomuodossa (e.FAUDIT-taulukot) tämän asetuksen liitteessä III olevan mallin mukaisesti asetuksen (EY) N:o 883/2006 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 883/2006 7 artiklan 2 kohdassa vahvistetuissa määräajoissa.

11 artikla

Meno- ja tuloilmoitukset

1.   Maataloustukirahastosta saatava rahoitus kattaa maksajaviraston toimittamien tietojen perusteella laskettujen, interventiotoimenpiteistä mahdollisesti saaduilla tuloilla vähennettyjen ja komission käyttöön ottamalla tietojärjestelmällä validoitujen ja maksajaviraston asetuksen (EY) N:o 883/2006 6 artiklan mukaisesti laatimaan menoilmoitukseen sisältyvien menojen määrää.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perityt määrät sekä myyjiltä, ostajilta ja varastonpitäjiltä perityt tai takaisin perityt, asetuksen (EY) N:o 883/2006 12 artiklassa määriteltyjen perusteiden mukaiset määrät on ilmoitettava maataloustukirahastolle mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

5 LUKU

TIEDONVAIHTO JA ASIAKIRJAT

12 artikla

Tiedonvälitysjärjestelmät

Tässä asetuksessa säädettyihin tiedonantoihin ja tiedonvälitykseen ja liitteessä III olevien mallien mukaisten asiakirjojen määrittelyyn käytetään suojattuja sähköisiä tiedonvälitysjärjestelmiä asetuksen (EY) N:o 883/2006 18 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

6 LUKU

SIIRTYMÄTOIMENPITEET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden osalta tilikaudelta 2006 tilikaudelle 2007 siirrettyjen nettomäärien arvo, josta vähennetään tilikauden 2006 lopussa suoritettava toinen arvonalennus, muunnetaan euroiksi Euroopan keskuspankin ennen tilikautta 2007 vahvistaman viimeisen valuuttakurssin perusteella.

2.   Jos euroalueen ulkopuolinen jäsenvaltio käyttää tilikauden 2007 kirjanpidossaan edelleen kansallista valuuttaa, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 883/2006] 2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti kyseisen tilikauden aikana ja sen päättymiseen saakka seuraavia valuuttakursseja:

a)

Euroopan keskuspankin ennen tilikautta 2007 vahvistama viimeisin valuuttakurssi, jota sovelletaan seuraavien määrien kansalliseksi valuutaksi muuntamisessa:

tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin menoihin liittyvät kiinteät määrät;

tämän asetuksen liitteessä X olevassa a alakohdassa tarkoitettu varastoinnin ja jalostuksen poikkeamarajat ylittävien puuttuvien määrien arvo;

tämän asetuksen liitteessä XII olevan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vahingon seurauksena huonontuneiden tai tuhoutuneiden määrien arvo;

muiden näytteiden kuin tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen ostajien ottamien näytteiden arvo;

tämän asetuksen liitteessä XIII olevassa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut sellaisiin määriin, joiden haltuunotto evätään, liittyvät kiinteät määrät,

b)

Euroopan keskuspankin ennen tilikauden 2007 kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää vahvistama viimeisin valuuttakurssi, jota sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2006 alkaen seuraavien määrien kansalliseksi valuutaksi muuntamisessa:

tämän asetuksen liitteessä X olevassa a alakohdassa tarkoitettu varkauksien vuoksi tai muista tunnistettavista syistä puuttuvien määrien arvo;

tämän asetuksen liitteessä X olevassa c alakohdassa tarkoitettu tuotteiden siirron tai kuljetuksen johdosta puuttuvien määrien arvo;

tämän asetuksen liitteessä XII olevan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu soveltumattomien varastointiolosuhteiden vuoksi huonontuneiden tai tuhoutuneiden määrien arvo.

c)

Euroopan keskuspankin ennen tilikautta 2008 vahvistama viimeisin valuuttakurssi, jota sovelletaan tilikaudelta 2007 tilikaudelle 2008 siirrettävien nettomäärien arvon, josta vähennetään tilikauden 2007 lopussa suoritettava toinen arvonalennus, euroiksi muuntamisessa.

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 411/88, (ETY) N:o 1643/89, (ETY) N:o 2734/89, (ETY) N:o 3492/90, (ETY) N:o 3597/90, (ETY) N:o 147/91 ja (EY) N:o 2148/96 1 päivästä lokakuuta 2006.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä XVI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 695/2005 (EUVL L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(4)  EYVL L 40, 13.2.1988, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 956/2005 (EUVL L 164, 24.6.2005, s. 8).

(5)  EYVL L 162, 13.6.1989, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 269/91 (EYVL L 28, 2.2.1991, s. 22).

(6)  EYVL L 263, 9.9.1989, s. 16.

(7)  EYVL L 337, 4.12.1990, s. 3.

(8)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 43. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1392/97 (EYVL L 190, 19.7.1997, s. 22).

(9)  EYVL L 17, 23.1.1991, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 652/92 (EYVL L 70, 17.3.1992, s. 5).

(10)  EYVL L 288, 9.11.1996, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 808/1999 (EUVL L 102, 17.4.1999, s. 70).

(11)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 90.

(12)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(13)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36.

(14)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1.

(15)  EYVL L 313, 30.10.1992, s. 50.

(16)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48.


LIITTEIDEN TAULUKKO

LIITE I

MAKSAJAVIRASTOJEN VELVOLLISUUDET JA FYYSISTEN TARKASTUSTEN MENETTELYT (2 artiklan 3 kohta)

LIITE II

VARASTONPITÄJÄN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT JA MAKSAJAVIRASTON JA VARASTONPITÄJÄN VÄLISEEN VARASTOINTISOPIMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT VELVOLLISUUDET JA YLEISET PERIAATTEET (2 artiklan 2 kohta)

LIITE III

JÄSENVALTIOIDEN 10 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI 12 ARTIKLASSA TARKOITETTUA TIETOJÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄEN TOIMITTAMAT TIEDOT(e.faudit-taulukot)

LIITE IV

RAHOITUSKUSTANNUSTEN LASKEMINEN (4 artiklan 1 kohdan a alakohta) + LISÄYS (viitekorkokannat)

LIITE V

MATERIAALITOIMINNOT, JOIDEN KUSTANNUKSET SISÄLTYVÄT KIINTEISIIN MÄÄRIIN (4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

LIITE VI

YHTEISÖSSÄ SOVELLETTAVAT YHDENMUKAISET KIINTEÄT MÄÄRÄT (4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

LIITE VII

TIETTYIHIN TUOTTEISIIN LIITTYVIEN MENOJEN JA TULOJEN OSALTA HUOMIOON OTETTAVAT ERITYISET TEKIJÄT

LIITE VIII

VARASTOSSA OLEVIEN TUOTTEIDEN ARVONALENTAMINEN (4 artiklan 1 kohdan d alakohta)

LIITE IX

TISLAUKSESTA SAATUJEN TUOTTEIDEN ARVONMÄÄRITYS (PAKOLLISESTA TISLAUKSESTA SAATU ALKOHOLI)

LIITE X

PUUTTUVIEN MÄÄRIEN ARVONMÄÄRITYS

LIITE XI

POIKKEAMARAJAT

LIITE XII

LAADULTAAN HUONONTUNEIDEN TAI TUHOUTUNEIDEN TUOTTEIDEN ARVONMÄÄRITYS

LIITE XIII

SELLAISTEN VARASTOON OTETTUJEN TUOTTEIDEN, JOIDEN HALTUUNOTTO EVÄTÄÄN, KIRJAAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

LIITE XIV

VARASTONPITÄJÄN MAKSAJAVIRASTOLLE TEKEMÄN KUUKAUSITTAISEN ILMOITUKSEN MALLI

LIITE XV

VARASTONPITÄJÄN MAKSAJAVIRASTOLLE TEKEMÄN VUOSITTAISEN ILMOITUKSEN MALLI

LIITE XVI

VASTAAVUUSTAULUKKO

LIITE I

MAKSAJAVIRASTOJEN VELVOLLISUUDET JA FYYSISTEN TARKASTUSTEN MENETTELYT (2 artiklan 3 kohta)

A.   MAKSAJAVIRASTOJEN VELVOLLISUUDET

I.   Tarkastukset

1.   Taajuus ja edustavuus

Jokainen varastointipaikka on tarkastettava vähintään kerran vuodessa B kohdan säännösten mukaisesti, ja tarkastuksen on koskettava erityisesti:

julkiseen varastointiin liittyvien tietojen keräämismenettelyä,

varastonpitäjän paikalla säilyttämien kirjanpitotietojen ja maksajavirastoille toimitettujen tietojen yhdenmukaisuutta;

varastonpitäjän kirjanpitotiedoissa mainittujen ja varastonpitäjän toimittamien kuukausittaisten selvitysten perustana olleiden, silmämääräisesti tai epäilyksen- taikka kiistanalaisissa tapauksissa punnitsemalla tai mittaamalla arvioitujen määrien fyysistä varastossaoloa;

varastoitujen tuotteiden virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista laatua.

Fyysinen varastossaolo todetaan riittävän edustavalla, vähintään B kohdassa mainittuihin prosenttiosuuksiin kohdistuvalla fyysisellä tarkastuksella, jonka perusteella voidaan päätellä kaikkien varastokirjanpitoon merkittyjen määrien todellinen varastossaolo.

Laaduntarkastus suoritetaan silmämääräisesti, hajuaistin perusteella ja/tai aistinvaraisesti sekä kyseenalaisissa tapauksissa tarkemmin analyysein.

2.   Lisätarkastukset

Jos fyysisen tarkastuksen yhteydessä havaitaan poikkeamia, on tarkastettava ylimääräinen prosenttiosuus varastoituja määriä samaa menetelmää käyttäen. Tarkastuksessa voidaan tarvittaessa punnita kaikki erään kuuluvat tai varastoon varastoidut ja tarkastuksen kohteena olevat tuotteet.

II.   Tarkastuspöytäkirja

1.   Maksajaviraston sisäisen tarkastuksen yksikkö tai maksajaviraston valtuuttama yksikkö laatii pöytäkirjan jokaisesta suoritetusta varastotarkastuksesta tai fyysisestä tarkastuksesta.

2.   Pöytäkirjassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

varastonpitäjän nimi, tarkastetun varaston osoite ja tarkastettujen erien tunnistetiedot;

b)

tarkastuksen aloittamispäivä ja kellonaika sekä lopettamispäivä ja kellonaika;

c)

paikka, jossa tarkastus toteutettiin, sekä kuvaileva yhteenveto varastointi- ja pakkausolosuhteista sekä varastoon pääsystä;

d)

tarkastuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden täydelliset henkilötiedot, heidän asemansa ja toimivaltuutensa;

e)

toteutetut tarkastustoimet ja määrien arvioinnissa käytetyt menettelyt, kuten mittausmenetelmät, tehdyt laskelmat ja väliaikaiset ja lopulliset tulokset sekä niistä tehdyt päätelmät;

f)

jokaisen varastoon varastoidun erän tai laadun osalta maksajaviraston kirjoihin merkitty määrä ja varaston kirjoihin merkitty määrä sekä mahdolliset eroavuudet näihin molempiin kirjoihin merkittyjen määrien välillä;

g)

jokaisen fyysisesti tarkastetun erän tai laadun osalta f alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä paikalla todettu määrä ja mahdolliset ristiriitaisuudet; erän tai laadun numero, kuormalavat, laatikot, siilot, sammiot tai muut käytettävät säiliöt, laatu, paino (tarvittaessa netto- ja bruttopaino) tai tilavuus;

h)

varastonpitäjän tekemät ilmoitukset, jos esiintyy eroavuuksia tai ristiriitaisuuksia;

i)

tarkastuspöytäkirjan laatimispaikka ja -päivämäärä sekä sen laatijan ja varastonpitäjän tai tämän edustajan allekirjoitus;

j)

poikkeamista johtuvan mahdollisen laajennetun tarkastuksen osalta tällaisen tarkastuksen kohteena olleiden varastoitujen tavaroiden prosenttimäärä, havaitut eroavuudet ja annetut selitykset.

3.   Pöytäkirjat toimitetaan viipymättä maksajaviraston tilinpidosta vastaavan yksikön johtajalle. Maksajaviraston kirjanpito oikaistaan viipymättä pöytäkirjan vastaanottamisen jälkeen todettujen erovaisuuksien tai ristiriitaisuuksien mukaisesti.

4.   Pöytäkirjoja säilytetään maksajaviraston toimipaikassa, ja niiden on oltava komission henkilöstön sekä sen valtuuttamien henkilöiden käytettävissä.

5.   Maksajaviraston on laadittava yhteenvetoasiakirja, josta käy ilmi:

suoritetut tarkastukset siten, että fyysiset tarkastukset (inventaarin tarkastus) erotetaan omaksi ryhmäkseen,

tarkastetut määrät,

kuukausittaisiin ja vuosittaisiin selvityksiin nähden havaitut poikkeamat ja niiden syyt.

Tarkastetut määrät ja havaitut poikkeamat merkitään kunkin kyseessä olevan tuotteen osalta painona tai tilavuutena ja prosenttiosuutena hallussa olevista kokonaismääristä.

Yhteenvetoasiakirjassa on mainittava erikseen varastossa olevien tuotteiden laadun varmistamiseksi tehdyt tarkastukset. Yhteenvetoasiakirja toimitetaan komissiolle samaan aikaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa säädetyn tilinpäätöksen kanssa.

Yhteenvetoasiakirja laaditaan ja toimitetaan komissiolle ensimmäisen kerran tilikaudelta 2006.

B.   EDELLÄ A KOHDASSA SÄÄDETTYJEN TARKASTUSTEN OSANA SUORITETTAVIEN FYYSISTEN TARKASTUSTEN MENETTELY KULLAKIN YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN ALALLA

I.   Voi

1.   Tarkastuksen kohteeksi valittavien erien on vastattava vähintään viittä prosenttia julkisessa interventiossa varastoidusta kokonaismäärästä. Tarkastettavien erien valinta tapahtuu ennen käyntiä varastossa ja perustuu maksajaviraston kirjanpidollisiin tietoihin, mutta siitä ei saa ilmoittaa varastonpitäjälle.

2.   Valittujen erien olemassaolo ja erien koostumus tarkastetaan paikalla seuraavin toimenpitein:

erien tarkastusnumeroiden ja laatikoiden tunnistaminen osto- tai sisääntulomerkintöjen perusteella,

kuormalavojen (yksi kymmenestä) ja laatikoiden (yksi kuormalavaa kohden) punnitus,

yhden laatikon sisällön silmämääräinen tarkastaminen (yksi kuormalava viidestä),

pakkauksen kunto.

3.   Tarkastuspöytäkirjassa on oltava kuvaus fyysisesti tarkastetuista eristä ja todetuista virheistä.

II.   Rasvaton maitojauhe

1.   Tarkastuksen kohteeksi valittavien erien on vastattava vähintään viittä prosenttia julkisessa interventiossa varastoidusta kokonaismäärästä. Tarkastettavien erien valinta tapahtuu ennen käyntiä varastossa ja perustuu maksajaviraston kirjanpidollisiin tietoihin, mutta siitä ei saa ilmoittaa varastonpitäjälle.

2.   Valittujen erien olemassaolo ja erien koostumus tarkastetaan paikalla seuraavin toimenpitein:

erien tarkastusnumeroiden ja säkkien tunnistaminen osto- tai sisääntulomerkintöjen perusteella,

kuormalavojen (yksi kymmenestä) ja säkkien (yksi kymmenestä) punnitus,

yhden säkin sisällön silmämääräinen tarkastaminen (yksi kuormalava viidestä),

pakkauksen kunto.

3.   Tarkastuspöytäkirjassa on oltava kuvaus fyysisesti tarkastetuista eristä ja todetuista virheistä.

III.   Viljat

1.   Fyysisen tarkastuksen menettely

a)

Tarkastukseen valittavien siilojen tai varastotilojen on vastattava vähintään viittä prosenttia julkisessa interventiossa varastoidun viljan kokonaismäärästä.

Valintaa on valmisteltava maksajaviraston varastokirjanpitotietojen perusteella, mutta siitä ei saa ilmoittaa varastonpitäjälle.

b)

Fyysinen tarkastus käsittää seuraavat toimet:

viljojen tai riisin olemassaolon tarkastaminen valituissa siiloissa ja varastotiloissa,

viljojen tai riisin tunnistustietojen tarkastus,

varastointiolosuhteiden tarkastus ja tuotteiden laadun varmistus viljojen osalta asetuksen (EY) N:o 824/2000 Komission asetus (1) 10 artiklan 2 kohdassa ja riisin osalta asetuksen (EY) N:o 708/1998 Komission asetus (2) 11 säädetyin edellytyksin,

varastointipaikan ja viljojen tai riisin tunnistustietojen vertaaminen varastokirjanpidon tietoihin,

varastoitujen määrien arviointi sellaista menettelyä noudattaen, jonka maksajavirasto on hyväksynyt ennalta ja jota koskeva kuvaus on talletettava kyseisen maksajaviraston toimipaikkaan.

c)

Kussakin varastointipaikassa on oltava käytettävissä varaston pohjapiirros sekä kunkin siilon tai varastotilan mittausasiakirja.

Viljat tai riisit on varastoitava kussakin varastossa siten, että niiden tilavuus voidaan todeta.

2.   Menettely poikkeamia havaittaessa

Tuotteiden tilavuuden todentamisessa sallitaan poikkeama.

Liitteessä II olevassa II kohdassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan, kun varastoidun tuotteen fyysisessä tarkastuksessa todettu paino varastoitaessa siiloihin ja tasovarastoon poikkeaa kirjanpitoon merkitystä painosta viljan osalta vähintään 5 prosenttia ja riisin osalta vähintään 6 prosenttia.

Viljavarastoon varastoitujen viljojen tai riisin osalta voidaan ottaa huomioon varastoon saapumisen yhteydessä punnitut määrät niille suoritetun määräarvion sijaan, silloin kun tämä ei ole riittävän täsmällinen ja kun näiden kahden arvon välinen poikkeama ei ole liian suuri.

Maksajavirasto soveltaa tätä vaihtoehtoa omalla vastuullaan, kun se on tapauskohtaisesti arvioitujen olosuhteiden mukaan perusteltua. Se tekee siitä merkinnän tarkastuspöytäkirjaan seuraavan ohjeellisen mallin mukaisesti:

(ohjeellinen)

VILJAT – VARASTOTARKASTUS

Tuote:

Varastonpitäjä:

Varasto:

Siilon numero:

Päivämäärä:

Eränumero

Kirjanpidon mukainen määrä:


A.   Varastot siilovarastoissa

Siilon numero

Teknisen eritelmän mukainen tilavuus m3 (A)

Todettu vapaa tilavuus m3 (B)

Varastoitujen viljojen tilavuus m3 (A – B)

Todettu ominaispaino kg/hl = 100

Viljojen tai riisin paino

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä (A): …


B.   Varastot tasovarastoissa

 

Osaston nro

Osaston nro

Osaston nro

Pinta-ala:…

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Korkeus:… m

… m

… m

… m

Korjaukset: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Tilavuus:…

… m3

… m3

… m3

Ominaispaino:…

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Kokonaispaino:…

… tonnia

… tonnia

… tonnia

 

Yhteensä (B): …

 

Kokonaispaino viljavarastossa: …

 

Ero kirjanpidon mukaiseen painoon verrattuna: …

 

Prosenttiyksikköinä: …

…, paikka ja päiväys …

 

 

Maksajaviraston tarkastaja: …

(leima ja allekirjoitus)

IV.   Alkoholi

1.   Tarkastukseen valittavien sammioiden on vastattava vähintään viittä prosenttia julkisessa interventiossa varastoidusta kokonaismäärästä. Valintaa on valmisteltava ennen varastossa käyntiä maksajaviraston kirjanpidollisten tietojen perusteella, mutta siitä ei saa ilmoittaa varastonpitäjälle.

2.   Tullisinettien tarkastaminen, mikäli kansallisissa säännöissä määrätään niistä.

3.   Sammioiden olemassaolon ja sisällön tarkastaminen paikalla seuraavin toimenpitein:

sammioiden yksilöinti niiden numeron ja alkoholityypin perusteella,

sammioiden yksilöinnin vertaaminen varaston materiaalikirjanpidon tietoihin sekä maksajaviraston kirjoihin merkittyihin tietoihin,

alkoholin olemassaolon, alkoholityypin sekä sammioissa olevan alkoholin määrän aistinvarainen tarkastaminen,

muiden sammioiden silmämääräiseen tarkastukseen perustuva varastointiolojen tarkastaminen.

4.   Tarkastuspöytäkirjassa on oltava kuvaus fyysisesti tarkastetuista sammioista ja todetuista virheistä.

V.   Naudanliha

1.   Tarkastuksen kohteeksi valittavien erien on vastattava vähintään viittä prosenttia julkisessa interventiossa varastoidusta kokonaismäärästä. Tarkastettavien erien valinta tapahtuu ennen käyntiä varastossa ja perustuu maksajaviraston kirjanpidollisiin tietoihin, mutta siitä ei saa ilmoittaa varastonpitäjälle.

2.   Valittujen erien olemassaolo ja erien koostumus tarkastetaan luuttomaksi leikatun lihan osalta paikalla seuraavin toimenpitein:

erien ja kuormalavojen yksilöinti ja laatikoiden määrän tarkastaminen,

kuormalavojen tai säiliöiden painon tarkastus, joka käsittää 10 prosenttia kuormalavoista tai konteista,

laatikoiden painon tarkastus, joka käsittää 10 prosenttia kunkin punnitun kuormalavan laatikoista,

kyseisten laatikoiden sisällön silmämääräinen tarkastus sekä laatikon pakkauksen kunnon tarkastaminen.

Kuormalavojen valinnassa on otettava huomioon varastoitujen palojen eri lajit.

3.   Fyysisesti tarkastettujen erien ja todettujen virheiden kuvaus on sisällytettävä tarkastuspöytäkirjaan.

VI   Pakkaamaton Sokeri (3)

1.   Sokerin julkisten varastojen fyysinen tarkastusmenettely markkinointivuodesta 2006/2007 alkaen

a)

Tarkastukseen valittavien siilojen ja varastotilojen on vastattava vähintään viittä prosenttia julkisessa interventiossa varastoidun pakkaamattoman sokerin kokonaismäärästä.

Valintaa on valmisteltava maksajaviraston varastokirjanpitotietojen perusteella, mutta siitä ei saa ilmoittaa varastonpitäjälle.

b)

Fyysinen tarkastus käsittää seuraavat toimet:

pakkaamattoman sokerin olemassaolon tarkastaminen valituissa siiloissa tai varastotiloissa,

varastonpitäjän ja maksajaviraston kirjanpidollisten tietojen vertailu,

pakkaamattoman sokerin tunnistustietojen tarkastus,

varastointiolosuhteiden tarkastaminen sekä varastointipaikan ja pakkaamattoman sokerin tunnistustietojen vertaaminen varaston kirjanpidollisiin tietoihin,

varastoitujen määrien arviointi sellaista menettelyä noudattaen, jonka maksajavirasto on hyväksynyt ennalta ja jota koskeva yksityiskohtainen kuvaus on talletettava kyseisen maksajaviraston toimipaikkaan.

c)

Kussakin varastointipaikassa on oltava käytettävissä varaston pohjapiirros sekä kunkin siilon tai varastotilan mittausasiakirja.

Pakkaamaton sokeri on varastoitava siten, että sen tilavuus voidaan tarkastaa.

2.   Sokerin julkisten varastojen fyysinen tarkastusmenettely markkinointivuosista 2004/2005 ja 2005/2006 alkaen

a)

Siinä tapauksessa, että 1 kohdassa kuvatut inventointimenettelyt eivät ole mahdollisia, maksajaviraston on virallisesti sinetöitävä siilon/varastointipaikan kaikki sisään- ja uloskäynnit. Maksajaviraston on tarkastettava sinetit kuukausittain sen varmistamiseksi, että sinetit ovat säilyneet ehjinä. Näistä tarkastuksista on laadittava yksityiskohtainen kertomus. Pääsy varastoihin ei ole sallittu ilman maksajaviraston tarkastajan läsnäoloa.

Jäsenvaltion on varmistettava, että sinetöintimenettelyn avulla voidaan taata varastoitujen interventiotuotteiden koskemattomuus.

b)

Vähintään kerran vuodessa on myös tehtävä tarkastus, jossa todetaan varastointiolosuhteet ja tuotteen asianmukainen säilyvyys.

3.   Menettely poikkeamia havaittaessa

Tuotteen tilavuuden todentamisessa sallitaan tietty poikkeama.

Liitettä II sovelletaan, jos varastoidun tuotteen fyysisessä tarkastuksessa (tilavuuden mittaus) todettu paino poikkeaa vähintään viisi prosenttia kirjanpitoon merkitystä painosta varastoitaessa pakkaamatonta sokeria siiloihin tai lattiavarastoihin.

Siiloon tai varastoon varastoidun pakkaamattoman sokerin osalta voidaan tilavuusarvion asemesta ottaa huomioon varastoon saapumisen yhteydessä punnitut määrät, jos ensiksi mainittu ei ole riittävän täsmällinen ja jos näiden kahden arvon välinen poikkeama ei ole liian suuri.

Maksajavirasto soveltaa kolmannessa alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa omalla vastuullaan, kun se on tapauskohtaisesti arvioitujen olosuhteiden mukaan perusteltua. Se tekee siitä merkinnän pöytäkirjaan.

VII   Pakattu Sokeri (4)

1.   Sokerin julkisten varastojen fyysinen tarkastusmenettely markkinointivuodesta 2006/2007 alkaen

a)

Tarkastuksen kohteeksi valittavien erien on vastattava vähintään viittä prosenttia julkisessa interventiossa varastoidusta määrästä. Tarkastettavien erien valinta tapahtuu ennen käyntiä varastossa ja perustuu maksajaviraston kirjanpidollisiin tietoihin, mutta siitä ei saa ilmoittaa varastonpitäjälle.

b)

Valittujen erien olemassaolon ja koostumuksen tarkastaminen paikalla:

erien tarkastusnumeroiden ja säkkien tunnistaminen osto- tai sisääntulomerkintöjen perusteella,

varastonpitäjän ja maksajaviraston kirjanpidollisten tietojen vertailu,

pakkauksen kunto.

50 kilogramman säkkeihin pakattu sokeri:

kuormalavojen (yksi kahdestakymmenestä) ja säkkien punnitus (yksi punnittua kuormalavaa kohti),

yhden säkin sisällön silmämääräinen tarkastaminen (yksi säkki kymmentä punnittua kuormalavaa kohti).

Suuriin säkkeihin pakattu sokeri:

säkkien punnitus (yksi kahdestakymmenestä),

säkin sisällön silmämääräinen tarkastaminen (yksi kahdestakymmenestä).

c)

Tarkastuspöytäkirjassa on oltava kuvaus fyysisesti tarkastetuista eristä ja todetuista virheistä.

2.   Sokerin julkisten varastojen fyysinen tarkastusmenettely markkinointivuosista 2004/2005 ja 2005/2006 alkaen

a)

Siinä tapauksessa, että 1 kohdassa kuvatut inventointimenettelyt eivät ole mahdollisia, maksajaviraston on virallisesti sinetöitävä varastointipaikan kaikki sisään- ja uloskäynnit. Maksajaviraston on tarkastettava sinetit kuukausittain sen varmistamiseksi, että sinetit ovat säilyneet ehjinä. Näistä tarkastuksista on laadittava yksityiskohtainen kertomus. Pääsy varastoihin ei ole sallittu ilman maksajaviraston tarkastajan läsnäoloa.

Jäsenvaltion on varmistettava, että sinetöintimenettelyn avulla voidaan taata varastoitujen interventiotuotteiden koskemattomuus.

b)

Vähintään kerran vuodessa on myös tehtävä tarkastus, jossa todetaan varastointiolosuhteet ja tuotteen asianmukainen säilyvyys.


(1)  EUVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o1068/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 65).

(2)  EYVL L 98, 31.3.1998, s. 21.Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1107/2004 (EYVL L 211, 12.6.2004, s. 14).

(3)  Inventaari on tehtävä varastoista, joista on tehty varastointisopimus.

(4)  Inventaari on tehtävä varastoista, joista on tehty varastointisopimus.

LIITE II

VARASTONPITÄJÄN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT JA MAKSAJAVIRASTON JA VARASTONPITÄJÄN VÄLISEEN VARASTOINTISOPIMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT VELVOLLISUUDET JA YLEISET PERIAATTEET (2 artiklan 2 kohta)

Varastonpitäjä vastaa yhteisön interventiotoimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden asianmukaisesta säilyttämisestä. Varastonpitäjä vastaa tuotteiden huonosta säilyttämisestä johtuvista taloudellisista seurauksista.

I.   Tuotteiden laatu

Jos interventiotuotteiden laatu heikkenee huonojen tai soveltumattomien varastointiolosuhteiden vuoksi, varastonpitäjä vastaa tästä aiheutuneista tappioista, ja ne kirjataan julkisen varastoinnin tileille varastointiolosuhteista johtuvasta tuotteen huononemisesta aiheutuneina tappioina (taulukon 53 rivi 900.001).

II.   Puuttuvat määrät

1.   Varastonpitäjä vastaa kaikista varastossa olevien määrien ja varastoselvityksissä maksajavirastolle toimitettujen tietojen välillä havaituista eroavaisuuksista.

2.   Jos puuttuvat määrät ylittävät 8 artiklan 2 kohdan ja liitteessä I olevan B kohdan III kohdan 2 kohdan ja liitteen XI tai maatalouden alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti sovellettavan rajan tai sovellettavat rajat, ne lasketaan kokonaisuudessaan tunnistamattomaksi hävikiksi varastonpitäjälle. Jos varastonpitäjä kiistää puuttuvat määrät, hän voi vaatia tuotteen punnitsemista tai mittaamista, jolloin tästä aiheutuneet kustannukset ovat hänen vastuullaan, paitsi jos ilmenee, että ilmoitetut määrät ovat tosiasiallisesti varastossa tai että poikkeama ei ylitä sovellettavaa rajaa taikka sovellettavia rajoja, jolloin maksajavirasto vastaa punnituksesta tai mittauksesta aiheutuvista kustannuksista.

Liitteessä I olevan B kohdan III kohdan 2 kohdassa ja B kohdan VI kohdan 3 kohdassa säädettyjä poikkeamarajoja sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen poikkeamarajojen soveltamista.

III.   Todistusasiakirjat sekä kuukausittaiset ja vuosittaiset ilmoitukset

1.   Todistusasiakirjat ja kuukausittainen ilmoitus

a.

Varastonpitäjän on pidettävä hallussaan tilinpäätösten perustana olevien tuotteiden varastoonottoa, varastossaoloa ja varastostapoistoa koskevat asiakirjat, ja näissä asiakirjoissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

varastointipaikka (tarvittaessa varastopaikan tai sammion tunnistustiedot),

edelliseltä kuukaudelta siirretty määrä,

varastoonotto- ja varastostapoistokirjaukset kunkin erän osalta,

jakson lopussa olevat varastot.

Näiden asiakirjojen on mahdollistettava sillä hetkellä varastossa olevien määrien varma tunnistaminen, mukaan lukien erityisesti sellaiset sovitut ostot ja myynnit, joita vastaavaa varastoonotto- ja varastostapoistokirjausta ei ole vielä suoritettu.

b.

Varastonpitäjän on toimitettava vähintään kerran kuukaudessa maksajavirastolle tuotteiden varastoonottoa, varastossaoloa ja varastostapoistoa koskevat asiakirjat kuukausittaista varastoselvitystä varten. Asiakirjojen on oltava maksajavirastojen hallussa ennen sitä seuraavan kuukauden, jota niiden tiedot koskevat, 10:ttä päivää.

c.

Kuukausittaisen varastoselvityksen malli on liitteessä XIV. Maksajaviraston on toimitettava varastoselvityksen malli sähköisesti varastonpitäjille.

2.   Vuosittainen ilmoitus

a.

Varastonpitäjän on laadittava vuosittainen varastoselvitys 1 kohdassa tarkoitettujen kuukausittaisten selvitysten perusteella. Tämä selvitys toimitetaan maksajavirastolle viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan lokakuun 15 päivänä.

b.

Vuosittaisessa varastoselvityksessä on oltava jokaista tuotetta ja varastointipaikkaa koskeva yksityiskohtainen yhteenveto varastoiduista määristä, ja siitä on käytävä ilmi kunkin tuotteen osalta varastossa olevat määrät, eränumerot (viljoja lukuun ottamatta), varastoonoton vuosi (alkoholia lukuun ottamatta) sekä selitys mahdollisesti havaituista poikkeamista.

c.

Vuosittaisen varastoselvityksen malli on liitteessä XV. Maksajaviraston on toimitettava varastoselvityksen malli sähköisesti varastonpitäjille.

IV.   Atk-pohjainen varastokirjanpito ja tietojen saatavuus

Maksajaviraston ja varastonpitäjän välisessä julkista varastointia koskevassa sopimuksessa on oltava määräykset, joilla varmistetaan yhteisön sääntelyn noudattaminen.

Sopimuksessa on oltava erityisesti seuraavia seikkoja koskevat määräykset:

interventiovarastojen atk-pohjaisen varastokirjanpidon pitäminen,

tietojen suora ja välitön saatavuus jatkuvan inventoinnin perusteella,

varastonpitäjän hallussa olevien kaikkien tuotteiden varastoonottoa, varastossaoloa ja varastostapoistoa koskevien asiakirjojen sekä tämän asetuksen mukaisesti laadittujen tilinpitoasiakirjojen ja pöytäkirjojen jatkuva saatavuus,

maksajaviraston ja komission henkilöstön sekä näiden asianmukaisesti valtuuttamien henkilöjen oikeus saada tutkia kyseisiä asiakirjoja koska tahansa.

V.   Maksajavirastoille toimitettavien asiakirjojen muoto ja sisältö

Edellä III kohdan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen muoto ja sisältö määritellään asetuksen (EY) N:o 883/2006 18 artiklassa vahvistettujen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

VI.   Asiakirjojen säilyttäminen

Varastonpitäjän on säilytettävä kaikkiin julkisen varastoinnin toimiin liittyvät todistusasiakirjat asetuksen (EY) N:o 885/2006 9 artiklan mukaisesti vaaditun ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien kansallisten säännösten tai määräysten soveltamista.

LIITE III

JÄSENVALTIOIDEN 12 ARTIKLASSA TARKOITETTUA TIEDONVÄLITYSJÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄEN TOIMITTAMAT TIEDOT

E-FAUDITIN INFORMAATIOTAULUKOT (1)

(artikla 2 §8 b), artikla 10 §2 ja artikla 12)

1

Kuukausittainen ja vuosittainen myyntitappion ja arvonalennuksen laskenta

2

Hintaerot ja muut tekijät

3

Teknisten kustannusten laskenta

4

Rahoituskustannusten laskenta

8

Julkisen varaston varastotilanne ja varastosiirrot

9

Luuttomaksi leikkaamisesta (naudanliha) aiheutuvan sietorajan ylittävän tappion laskenta

13

Tavaroiden hylkäämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen (tekniset kulut) — asetus (EY) N:o …/2006 (liite XIII 1a ja 1b)

14

Tavaroiden hylkäämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen (rahoituskulut) — asetus (EY) N:o …/2006 (liite XIII 1c ja artikla 9 §5)

28

Perustelut muista jäsenvaltioista tuleville siirroille

52

Yhteenvetotaulukko kirjanpitoon merkittävien kuukausittaisten määrien laskentaa varten

53

Menekin erittely

54

Yhteisön vähävaraisimmille henkilöille elintarvikkeiden luovuttamisesta aiheutuneiden tappioiden kuukausittainen laskenta (asetus (ETY) N:o 3730/87) (muut tuotteet kuin naudanliha)

55

Naudanliha — yhteisön vähävaraisimmille henkilöille elintarvikkeiden luovuttamisesta aiheutuneiden tappioiden kuukausittainen laskenta (asetus (ETY) N:o 3730/87)

56

Elintarvikkeiden luovuttamisesta korvauksetta aiheutuneiden tappioiden kuukausittainen laskenta

99

Tilikauden alkuun siirrettävän arvon määrittäminen

Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 1

Kuukausittainen ja vuosittainen myyntitappion ja arvonalennuksen laskenta

Euroa — tonnia

Rivinumero

Laskusääntö tai viittaus

Kuvaus

Määrät (t. tai hl.)

Yksikkösumma

Arvot

Sarake

a

b

c

d

e

001

T99/010 ja 050

Edelliseltä tilivuodelta keskimääräisellä kirjanpitoarvolla siirretyt määrät

0,000

0,00

002

Ylimääräinen arvonalennus

Budjettikohta:

0,00

003

= 001e–002e

Varastomäärien kokonaisarvo varainhoitovuoden alussa

0,00

004

Jakson aikana ostettujen tuotteiden määrät ja arvot

005

= 004e × kerroin

Arvonalennus oston yhteydessä (liite VIII §1)

0,00

006

T28/910

Siirroista vastaanotetut määrät edellisen kuukauden loppuun mennessä

0,000

008

T28/910

Siirtojen jälkeen kirjattava arvo

0,00

009

= 001c + 004c + 006c

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt, ostetut ja siirroista vastaanotetut määrät

0,000

010

= 003e + 004e – 005e + 008e

Yhteensä kirjanpitoarvo

0,00

011

= 010e/009c

Keskimääräinen kirjanpitoarvo

0,00

020

T53/997

Varastostaottojen tulot09/2004 loppuun (mukaan lukien tunnistamattomista syistä johtuva hävikki)

0,000

021

T53/999

Varastostaottojen suhteellinen tuotto … loppuun (mukaanlukien hävikit joitten syytä ei tunneta)

0,00

025

= 009c – 020c

Määrät … lopussa

0,000

031

= 011d Jakso 12

Viimeisen kuukauden keskimäärinen kirjanpitoarvo, siirretään seuraavalle tilivuodelle.

0,00

034

= 025c × 031d

Siirrettävien määrien teoreettinen arvo

0,00

050

Täydentävä poisto (liite VIII § 3 ja 4)

Budjettitili:

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 2

Hintaerot ja muut tekijät

Euroa — tonnia

Rivinumero

Laskentasääntö tai viittaus muihin tauluihin

Kuvaus

Määrät (t. tai hl.)

Yksikköhinta

Muuntokurssi

Kerroin tai %

Arvot

Sarake

a

b

c

d

e

f

g

VASTAAVAA

001

Taulu 001 — Rivi 9

Siirretyt tai hankitut määrät

0,000

002

Taulu 001 — Rivi 10

Siirrettyjen tai hankittujen määrien arvo

0,00

003

Muut vastaavaa erät

004

KOKONAISVASTAAVA

0,00

VASTATTAVA

005

Taulu 53 — Rivi 993

Varastosta otot ja niitten arvo, mukaanlukien vahingot ja hävikit joitten syyt tunnetaan

0,000

0,00

006

= 1c – 5c – 9c

Hävikit, joitten syitä ei tunneta

0,000

007

= 1c × % raja

Toleranssirajat: maksimitoleranssi

0,000

0,050

008

= 6c – 7c

Toleranssirajojen ylittävät määrät ja niitten arvot

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Taulu 001 — Rivit 025 ja 034

Jatkoon siirrettävät määrät ja niitten arvo

0,000

0,00

010

Takaisinperityt summat ja pidätetyt vakuudet

011

Taulut 016, 017

Kustannusten ja sakkojen korvaukset

012

Taulu 028 — Rivi 990

Siirroista vastaanotettujen määrien arvo

0,00

013

Taulu 053 tai 007 — Rivi 998

Siirtojen jäsenmaitten välillä yhteydessä kirjattu hävikki

0,00

014

Taulu 009 — Rivi 600

Jalostuksen rajat ylittävä hävikki

0,00

015

Muut vastattavaa erät

016

KOKONAISVASTATTAVA

0,00

017

= 4g – 16g

VASTAAVA/VASTATTAVA TASE

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 3

Teknisten kustannusten laskenta

Euroa — tonnia

Rivinumero

Kuvaus

Mistä (pp/kk/vvvv)

Mihin (pp/kk/vvvv)

Määrät (t. tai hl.)

Yksikköhinta Euroissa

Muuntokurssi

Arvo kansallisessa valuutassa

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Standardisummat

010

Varastoonottokustannukset kun tavara liikkuu fyysisesti (T08/c+h)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Varastoonottokustannukset kun tavara ei liiku fyysisesti (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Varastostakustannukset kun tavara liikkuu fyysisesti (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Varastostakustannukset kun tavara ei liiku fyysisesti (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Varastointikustannukset

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Denaturointi- tai värjäyskustannukset (vain lisäkustannus)

130.001

1,000000

0,00

160

Etiketöinti ja merkintäkustannukset (vain lisäkustannukset)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Varastostapoiston ja varastoon palautuksen kustannukset

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Kuljetuskustannukset standardihintaan

560

Hylättyjen määrien teknisten kustannusten korvaus (T13/100)×(–1)

0,00

B.   

Vakiosummaan kuulumattomat kustannukset

600.1

Todelliset ensisijaiset kuljetuskustannukset ostossa — positiiviset

600.2

Todelliset ensisijaiset kuljetuskustannukset ostossa — negatiiviset

601.1

Kuljetuskustannukset — Vienti — positiivinen

601.2

Kuljetuskustannukset — Vienti — negatiivinen

602.1

Kuljetuskustannukset — Siirrot jäsenmaihin — positiivinen

602.2

Kuljetuskustannukset — Siirrot jäsenmaihin — negatiivinen

603.1

Intervention jälkeiset siirtokustannukset — positiivinen

603.2

Intervention jälkeiset siirtokustannukset — negatiivinen

610.1

Jalostuskustannukset — positiivinen

610.2

Jalostuskustannukset — negatiivinen

620.1

Muut kustannukset — positiivinen

620.2

Muut kustannukset — negatiivinen

999

TEKNISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 4

Rahoituskustannusten laskenta

Euroa — tonnia

Rivinumero

Jakso

Kokonaisvarastot joka kuun alussa

Kokonaisvarastot joka kuun lopussa

Keskimääräinen varasto

Ostot jaksolla

Vähennykset maksuviiveitten johdosta

Keskimääräinen edeltävä negatiivinen varasto

Laskennassa käytettävä keskimääräinen varasto

Keskimääräinen kirjanpitoarvo

Korko %

Rahoituskustannukset

Mistä (kk/vvvv)

Mihin (kk/vvvv)

Sarake

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

VÄLISUMMA RAHOITUSKUSTANNUKSET

0,00

105

Hylkäyksien aiheuttamat vähennykset (rivi 050, taulu 014)

0,00

110

Myytyjen tuotteiden pidennetyn maksunjälkeisen varastostaottoajan aiheuttamat vähennykset

[liite IV (III) §1]

0,00

120

Myytyjen tuotteiden pidennetyn maksunjälkeisen varastostaottoajan aiheuttamat lisäykset

[liite IV (III) §2]

0,00

130

RAHOITUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 8

Julkisen varaston varastotilanne ja varastosiirrot

Tonnia

Rivinumero

Kuukausi Vuosi (kk/vvvv)

Varasto jokaisen kuukauden alussa

VARASTOONOTOT

VARASTOSTAOTOT

Siirrot jaksoittain (Vastaanotetut määrät)

Varasto jokaisen kuun lopussa siirrot mukaanlaskettuina

Varasto jokaisen kuun lopussa ilman siirtoja

Varastoonotto jossa tavara liikkuu fyysisesti

Varastoonotto jossa tavara ei liiku fyysisesti

Varastostaotot joisa tavara liikkuu fyysisesti + näytteet

Varastostaotot joisa tavara ei liiku fyysisesti

Vaje (hävikki oli syy tunnettu tai ei, varkaus, vahingot jne.) + määräajan jälkeiset viljojen (lokakuuhun 1991) ja riisin varastostaotot

Sarake

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+d–e–f–g+h

j = b+c+d–e–f–g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Yhteensä

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 9

Luuttomaksi leikkaamisesta (naudanliha) aiheutuvan sietorajan ylittävän tappion laskenta

Euroa — tonnia

Rivinumero

Jaksot

Luunpoistoon tai jalostukseen lähetetyt määrät (Nettopaino) (2)

Tuotetut määrät (Nettopaino) (2)

Kerroin tai %

Interventiohinta

Muuntokurssi

EMOTR:lle korvattava summa

Sarake

a

b

c

d

e

f

g

100

Edellisenä vuonna varastoon otetut ja tänä vuonna jalostetut määrät

200

Tilinhoitovuonna varastoon otetut ja jalostetut määrät

300

Yhteensä varastoon otetut ja tuotetut määrät

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Vähimmäistuotos kuvattu

= 300 sar (b) × { 1 – 400 sar (d) }

0,000

1,00

500

Vähimmäissaannon ylittävä hävikki

= 300 — 400

0,000

600

EMOTR:lle korvattavat summat

= T009/500/C (jos negatiivinen) × T009/600/d × T009/600/e × T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Varastoon otetut määrät joista jalostus ei ole valmis tilinhoitovuoden lopussa (luuton naudanliha)


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 13

Tavaroiden hylkäämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen (tekniset kulut) – (liite XIII 1a ja 1b)

Euroa — tonnia

A.   

VARASTOON — JA VARASTOSTAOTTOKUSTANNUKSET

Rivinumero

Varastostaoton kuukausi/vuosi (kk/vvvv)

Hylätty määrä t

Koodit 1 tai 2 tai 3 tai 4 (3)

Varastostaottokuussa sovellettavat vakiosummat

Standardisummiin sovellettava muuntokurssi

Arvot

Sarake

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Välisumma

0,000

0,00

B.   

VARASTOINTIKUSTANNUKSET

Rivinumero

Varastostaoton kuukausi/vuosi (kk/vvvv)

Varastointikuukausia

Hylätyt tonnit

Varastostaottokuussa kelpoiset vakiosummat

Standardimääriin sovellettava yksikköhinta

Arvot

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Välisumma

0,000

0,00

100 YHTEENSÄ

(=> T03/560)

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 14

Tavaroiden hylkäämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen (rahoituskulut) – (liite XIII 1c ja artikla 9§5)

Euroa — tonnia

1.   

RAHOITUSKUSTANNUKSET

Rivinumero

Varastostaoton kuukausi ja vuosi (kk/vvvv)

Hylätyt määrät

Varastointikuukausien määrä

Maksuviive kuukausia varastoonotossa

Laskennassa huomioon otettava kuukausien määrä

Siirretty keskimääräinen kirjanpitoarvo

Rahoituksen yksikkökustannus (%)

Arvot

Sarake

a

b

c

d

e = c–d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Välisumma

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

OSTON ARVOT (ilman arvonalennusta)

Rivinumero

Hylätyt määrät

Ostoarvo/t

Kokonaisarvo

051.001

 

 

0,00

200 Välisumma

0,000

(=> T53/950)

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 28

Perustelut muista jäsenvaltioista tuleville siirroille

Euroa — tonnia

Rivinumero

Kuukausi ja Vuosi

Alkuperämaa

Asetus (EY)

Vastaanotetut määrät jakson lopussa

Hinta

Muuntokurssi

Arvot

Sarake

a

b

c

d

e

f

g

SIIRROT EDELTÄVÄN TILIVUODEN VIIMEISELLÄ KUULLA

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

SIIRROT TÄNÄ TILIVUONNA

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

SIIRROT TÄLLÄ JAKSOLLA

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910 Yhteensä

ilman tätä jaksoa

(=> T01/006)

0,00

(=> T01/008)

0,00

990 Yhteensä

ilman 001

(=> T02/012)

0,00

(=> T52/040)

0,00

Tätä taulua ei tule täyttää Ilmaisjakelun tapauksessa


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 52

Yhteenvetotaulukko kirjanpitoon merkittävien kuukausittaisten määrien laskentaa varten

Euroa — tonnia

Rivinumero

KUVAUS

Tekniset kustannukset

Rahoituskustannukset

Muut kustannukset

Arvonalennus oston yhteydessä

Sarake

a

b

c

d

e

020

6 Artiklan 3 kohdan mukaiset korjaukset – päätös

0

0

0

0

030

Fyysisten toimenpiteiden menot … – …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Siirrosta vastaanotettujen määrien arvo – ilmaisjakelu (T54,55/390f)

053

Siirrettyjen määrien negatiivinen arvo (T99/065)

0,00

400

… saakka kirjattavat määrät yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Edellisen kuukauden loppuun saakka kirjatut määrät

 

 

 

 

420

… kirjattavat määrät

0,00

0,00

0,00

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 53

Menekin erittely

Euroa — tonnia

Rivinumero

Kuvaus

Päivämäärä (kk/vvvv)

As.

Alkuperämaa

Määrämaa

Määrät (t. tai hl.)

Kerroin.

Interventiohinta

Muuntokurssi

Arvo kansallisessa valuutassa

Sarake

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Normaali luovutus

201.001

Erityistoimet

400

Elintarvikeapu

500

Tarjouksen tekijöitten ottamat näytteet

501.001

Näytteet (muut)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Myynti yhteisymmärrysmenettelyllä (Art. 5 § 2g, 7 § 2c)

851

Ilmaisjakelu

860

Ilmaistoimitukset yhteensä

900.001

Laadun huononeminen varastointiolosuhteitten johdosta

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Laadun huononeminen liian pitkän varastointiajan johdosta

920.001

Luonnononnettomuudet.

930.001

Hävikit, joiden syyt tunnetaan

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Vahingot

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Laaduntarkastuksen jälkeen hylätyt määrät (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Siirrot muihin jäsenvaltioihin ilmaisjakelua varten

0

0

0,00

992.001

Siirrot muihin jäsenvaltioihin Muut siirrot

0

0

0,00

993

Välisumma 001 — 992 T02/005c,e

0,000

0,00

996.001

Hävikit, joitten syitä ei tunneta

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Välisumma 993 + 996 (määrät)

0,000

998.001

Siirroista johtuneet hävikit (Ilmaisjakelu tai siirto jäsenmaiden välillä) T02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

YHTEENSÄ (vain arvo) — T01/021e

0,00


Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 

Taulukko 54

Yhteisön vähävaraisimmille henkilöille elintarvikkeiden luovuttamisesta aiheutuneiden tappioiden kuukausittainen laskenta (asetus (ETY) N:o 3730/87) (muut tuotteet kuin naudanliha)

Euroa — tonnia

Jäsenvaltion varastosta:

Varainhoitovuoden suunnitelma:


Rivinumero

Kuvaus

Päivämäärä

Varastostaotot (tonnia)

Interventiohinta

Muuntokurssi

Varastosta otettujen määrien arvo

Sarake

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

6 Artiklan 3 kohdan mukaiset korjaukset – päätös

030.001

0,00

300

Yhteensä (030):

0,00

310

Muut vähennettävät

320

Muut lisättävät

330

Pidätetyt vakuudet

390

Yhteensä (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Varastostaotot yhteensä ja kirjattavat määrät … saakka (001 + 002 + 390):

0,00

410

Edellisen kuukauden loppuun saakka kirjattu määrä …

0,00

420

(400 – 410) … kirjattavat määrät

0,00

Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 

Taulukko 55

Naudanliha

Yhteisön vähävaraisimmille henkilöille elintarvikkeiden luovuttamisesta aiheutuneiden tappioiden kuukausittainen laskenta (asetus (ETY) N:o 3730/87)

Euroa — tonnia

Jäsenvaltion varastosta:

Varainhoitovuoden suunnitelma:


Rivinumero

Kuvaus

Päivämäärä

Varastostaotot (tonnia)

Kerroin

Interventiohinta

Muuntokurssi

Varastosta otettujen määrien arvo

Sarake

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

6 Artiklan 3 kohdan mukaiset korjaukset – päätös

030.010

Naudanliha AV

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Naudanliha AR

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Yhteensä (030):

0,000

0,00


Rivinumero

Kuvaus

Päivämäärä Mistä…/…Mihin

Varastostaotot (tonnia)

Interventiohinta

Vaihtokurssi

Varastosta otettujen määrien arvo

Sarake

a

b

c

d

e

f

310

Muut vähennettävät

320

Muut lisättävät

330

Pidätetyt vakuudet

390

Yhteensä (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Varastostaotot yhteensä ja kirjattavat määrät … saakka (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Edellisen kuukauden loppuun saakka kirjattu määrä …

0,00

420

(400 – 410) … kirjattavat määrät

0,00

Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

 

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 

Taulukko 56

Elintarvikkeiden luovuttamisesta korvauksetta aiheutuneiden tappioiden kuukausittainen laskenta

Euroa — tonnia

Määräpaikka:

Asetus:

Jäsenvaltion varastosta:

Varainhoitovuoden suunnitelma:


Rivinumero

Kuvaus

Päivämäärä

Varastostaotot (tonnia)

Interventiohinta

Muuntokurssi

Varastosta otettujen määrien arvo

Sarake

a

b

c

d

e

f = 2×d×e

2

6 Artiklan 3 kohdan mukaiset korjaukset — päätös

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Yhteensä 30–200

0,000

0,00


Rivinumero

Kuvaus

Päivämäärä Mistä …/ …Mihin

Varastostaotot (tonnia)

Interventiohinta

Muuntokurssi

Varastosta otettujen määrien arvo

Sarake

a

b

c

d

e

f

310

Muut vähennettävät

320

Muut lisättävät

330

Pidätetyt vakuudet

390

Yhteensä (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Varastostaotot yhteensä ja kirjattavat määrät … saakka (001 + 002 + 390)

0,000

0,00

410

Edellisen kuukauden loppuun saakka kirjatut määrät …

0,00

420

(400 – 410) … kirjattavat määrät

0,00

Jäsenvaltio

Varainhoitovuosi

Maksimitoleranssin kanssa

X

Tuote

TOIMENPITEET JAKSOLLA

KUNI

Ilman maksimitoleranssia

 


Taulukko 99

Tilikauden alkuun siirrettävän arvon määrittäminen

Euroa — tonnia

Rivinumero

Laskentasääntö tai viittaus muihin tauluihin

Kuvaus

Määrät (t. tai hl.)

Arvot

Sarake

a

b

c

d

010

T01/025c Edeltävä Tilivuosi

Varastomäärät edellisen varainhoitovuoden lopussa (=> T01/001)

0,000

020

T01/031d Edeltävä Tilivuosi

Keskimääräinen kirjanpitoarvo (Selvitys 10.marraskuuta — edellinen varainhoitovuosi, EUR)

030

= 010c × 020d

Tälle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrien laskennallinen arvo (EUR)

0,00

040

Ylimääräinen arvonalennus (liite VIII §3 ja 4) (EUR)

0,00

050

Tälle tilivuodelle siirrettyjen määrien arvo (EUR)

0,00

055

Tälle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrien arvo (EUR) => T01/001

0,00

057

Siirretty keskimääräinen kirjanpitoarvo (EUR) => T14/001f

060

Tälle varainhoitovuodelle siirrettävien määrien negatiivinen arvo (EUR)

0,00

065

Tälle varainhoitovuodelle siirrettävien määrien negatiivinen arvo (EUR) => T52/053

0,00


(1)  Eräät tämän liitteen perustaulukkojen muotoon ja sisältöön liittyvät yksityiskohdat e-FAUDIT: issa voivat vaihdella kyseessä olevan tuotteen ja ajanjakson mukaan.

(2)  Määrät ilmaistaan tonneissa ja esitetään kolmen desimaalin tarkkuudella.

(3)  Koodi:

1 = Otto F.L.kera, poisto F.L. kera

2 = Otto ilman F.L., poisto ilman F.L.

3 = Otto F.L. kera, poisto ilman F.L.

4 = Otto ilman F.L., poisto F.L. kera

(F.L.: fyysinen liike)

LIITE IV

RAHOITUSKUSTANNUSTEN LASKEMINEN

(4 artiklan 1 kohdan a alakohta)

I.   Sovellettavat korkokannat

1.   Komissio vahvistaa jäsenvaltioiden interventiotuotteiden ostoon käyttämiin varoihin liittyvien ja maataloustukiosastosta rahoitettavien rahoituskustannusten laskemiseksi yhteisössä yhdenmukaisesti sovellettavan korkokannan kunkin tilikauden alussa. Yhdenmukainen korkokanta vastaa tämän kohdan 2 alakohdassa säädetyn jäsenvaltioiden tiedonannon toimittamista edeltävien kuuden kuukauden aikana todettujen kolmen kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan yhdellä kolmasosalla, ja kahdentoista kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan kahdella kolmasosalla, keskiarvoa.

2.   Tilikaudella sovellettavien korkokantojen määrittämiseksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän pyynnöstä pyyntöä edeltävän kuuden kuukauden viiteaikana toteutunut keskimääräinen korkokantansa.

Jos jäsenvaltion ilmoittama korkokanta on suurempi kuin yhteisölle viitekaudeksi vahvistettu yhdenmukainen korkokanta, sovelletaan yhdenmukaista korkokantaa. Jos jäsenvaltion ilmoittama korkokanta on pienempi kuin yhteisölle viitekaudeksi määritetty yhdenmukainen korkokanta, kyseiselle jäsenvaltiolle vahvistetaan ilmoitetun suuruinen korkokanta.

Jos jäsenvaltio ei tee tiedonantoa, sovellettava korkokanta on komission vahvistama yhdenmukainen korkokanta. Jos komissio kuitenkin toteaa, että kyseisen jäsenvaltion ilmoittamien korkokantojen taso on yhteisön yhdenmukaista korkokantaa alhaisempi, komissio vahvistaa korkokannan tämän jäsenvaltion osalta kyseiselle alhaisemmalle tasolle. Korkokantojen taso määritetään tämän liitteen lisäyksessä olevien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun viitekauden viitekorkokantojen, joihin lisätään yksi prosenttiyksikkö, keskiarvon perusteella. Jos kyseiset viitekorkokannat eivät ole käytettävissä koko viitejaksolta, käytetään kyseiseltä viitejaksolta käytettävissä olevia korkokantoja.

II.   Rahoituskustannusten laskeminen

1.   Rahoituskustannukset jaetaan komission vahvistamien korkokantojen voimassaoloaikojen mukaan I kohdassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

2.   Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut rahoituskustannukset lasketaan soveltamalla jäsenvaltion korkokantaa interventiotoimenpiteen kohteena olleen tuotteen keskimääräiseen arvoon tonnilta ja kertomalla näin saatu luku tilikauden keskimääräisellä varastolla.

3.   Edellä 2 kohdan soveltamiseksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

tuotteen keskimääräinen arvo tonnilta lasketaan jakamalla tilikauden ensimmäisenä päivänä varastossa olevien tuotteiden ja tilikauden aikana ostettujen tuotteiden arvojen summa tilikauden ensimmäisenä päivänä varastossa olevien määrien ja tilikauden aikana ostettujen määrien summalla;

tilikauden keskimääräinen varasto lasketaan jakamalla kunkin kuukauden alkuvarastojen ja loppuvarastojen summa tilikauden kuukausien kahdella kerrotulla lukumäärällä.

4.   Jos kyse on tuotteesta, jonka arvonalentamiskerroin vahvistetaan liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, tilikauden aikana ostettujen tuotteiden arvo lasketaan vähentämällä ostohinnasta mainitulla kertoimella saatu arvonalentamisen määrä.

5.   Jos kyse on tuotteesta, jonka osalta toinen arvonalentaminen määritetään liitteessä VIII olevan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, keskimääräinen varasto vahvistetaan ennen kunkin sellaisen arvonalentamisen voimaantuloa, joka otetaan huomioon keskimääräisessä arvossa.

6.   Kun yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevassa sääntelyssä säädetään, että maksajaviraston ostamaa tuotetta ei voida maksaa ennen kuin haltuun ottamisesta on kulunut vähintään kuukausi, lasketusta keskimääräisestä varastosta vähennetään seuraavasta laskelmasta saatava määrä:

Formula

jossa

Q

=

tilikauden aikana ostetut määrät

N

=

maksamiselle asetetun vähimmäisajan kuukausien määrä

Sääntelyssä ilmoitettu vähimmäisaika on tässä laskelmassa katsottava maksumääräajaksi. Kuukauden katsotaan koostuvan kolmestakymmenestä päivästä. Jokainen kuukauden osa, joka on pituudeltaan yli viisitoista päivää, katsotaan kokonaiseksi kuukaudeksi.

Mikäli keskimääräisen varaston laskelma on ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vähennyksen suorittamisen jälkeen tilikauden lopussa lopputulokseltaan negatiivinen, se vähennetään seuraavan tilikauden osalta lasketusta keskimääräisestä varastosta.

III.   Maksajaviraston soveltamat erityiset säännökset

1.   Jos maksajaviraston suorittaman myynnin osalta yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevassa sääntelyssä tai kyseessä olevaa myyntiä varten julkaistussa tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistetaan mahdollinen määräaika tuotteen siirtämiselle ostajan osuuden maksamisen jälkeen ja jos kyseinen määräaika on kolmeakymmentä päivää pidempi, II kohdan säännösten mukaisesti lasketuista rahoituskustannuksista vähennetään maksajaviraston tileissä seuraavasta laskelmasta saatava määrä:

Formula

jossa

V

=

ostajan maksama määrä

J

=

maksun vastaanottamisen ja tuotteen siirtämisen välisten päivien lukumäärä, josta on vähennetty kolmekymmentä päivää

i

=

tilikaudella sovellettava korkokanta.

2.   Jos tosiasiallinen maksumääräaika maataloustuotteiden siirtämisen jälkeen ylittää kolmekymmentä päivää maksajaviraston yhteisön erityisten asetusten mukaisesti suorittamien maataloustuotteiden myynnin osalta, II kohdan säännösten mukaisesti laskettuihin rahoituskustannuksiin lisätään maksajavirastojen tileissä määrä, joka saadaan soveltamalla seuraavaa kaavaa:

Formula

jossa

M

=

määrä, joka ostajan on maksettava

D

=

tuotteen siirtämisen ja maksun vastaanottamisen välisenä aikana kuluneiden päivien lukumäärä, josta on vähennetty kolmekymmentä päivää

i

=

tilikaudella sovellettava korkokanta.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt rahoituskustannukset tilikauden lopussa on merkittävä kyseisen tilikauden kirjanpitoon sille määrälle päiviä, jotka on otettava huomioon kyseiseen päivämäärään saakka, ja jäljelle jäävä osuus on merkittävä seuraavalle tilikaudelle.

LISÄYS

VIITEKORKOKANNAT (liitteessä IV tarkoitetut)

1.

Tšekki

Kolmen kuukauden Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR)

2.

Tanska

Kolmen kuukauden Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR)

3.

Viro

Kolmen kuukauden Talin interbank borrowing offered rate (TALIBOR)

4.

Kypros

Kolmen kuukauden Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR)

5.

Latvia

Kolmen kuukauden Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR)

6.

Liettua

Kolmen kuukauden Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR)

7.

Unkari

Kolmen kuukauden Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR)

8.

Malta

Kolmen kuukauden Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR)

9.

Puola

Kolmen kuukauden Warszawa interbank borrowing offered rate (WIBOR)

10.

Slovenia

Kolmen kuukauden Interbank borrowing offered rate (SITIBOR)

11.

Slovakia

Kolmen kuukauden Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)

12.

Ruotsi

Kolmen kuukauden Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR)

13.

Yhdistynyt kuningaskunta

Kolmen kuukauden London interbank borrowing offered rate (LIBOR)

14.

Muut jäsenvaltiot

Kolmen kuukauden Euro interbank borrowing offered rate (EURIBOR)

LIITE V

MATERIAALITOIMINNOT, JOIDEN KUSTANNUKSET SISÄLTYVÄT KIINTEISIIN MÄÄRIIN

(4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

VILJA- JA RIISIALA

I.   KIINTEÄ MÄÄRÄ VARASTOON SIIRTÄMISEEN

a)

Viljan siirrot kuljetusvälineestä varastopaikkaan (siilo tai osasto) saapumisen yhteydessä – ensimmäinen siirtäminen;

b)

punnitus;

c)

näytteiden otto/analysointi/laadun toteaminen.

II.   KIINTEÄ MÄÄRÄ VARASTOINTIIN

a)

Tilojen vuokra sopimukseen perustuvaan hintaan;

b)

vakuutuskulut (elleivät sisälly a kohtaan);

c)

tuholaistentorjuntatoimenpiteet (elleivät sisälly a kohtaan);

d)

vuosi-inventaari (ellei sisälly a kohtaan);

e)

mahdollinen tuuletus (ellei sisälly a kohtaan).

III.   KIINTEÄ MÄÄRÄ VARASTOJEN PURKAMISEEN

a)

Viljan punnitus;

b)

näytteiden otto/laadun analysointi (mikäli intervention vastuulla);

c)

viljan siirtäminen varastosta ja kuormaus ensimmäiseen kuljetusvälineeseen.

SOKERIALA

I.   KIINTEÄ MÄÄRÄ VARASTOON SIIRTÄMISEEN

a)

Sokerin siirrot kuljetusvälineestä varastopaikkaan (siilo tai osasto) saapumisen yhteydessä – ensimmäinen siirtäminen;

b)

punnitus;

c)

näytteiden otto/analysointi/laadun toteaminen;

d)

sokerin pakkaaminen säkkeihin (mikäli näin tapahtuu).

II.   KIINTEÄ LISÄMÄÄRÄ KULJETUKSEEN

a)

Matkaluokituksen mukainen rahti.

III.   KIINTEÄ MÄÄRÄ VARASTOINTIIN

a)

Tilojen vuokra sopimukseen perustuvaan hintaan;

b)

vakuutuskulut (elleivät sisälly a kohtaan);

c)

loistentorjuntatoimenpiteet (elleivät sisälly a kohtaan);

d)

vuosi-inventaari (ellei sisälly a kohtaan).

IV.   KIINTEÄ MÄÄRÄ VARASTOJEN PURKAMISEEN

a)

Punnitus;

b)

näytteiden otto/laadun analysointi (mikäli intervention vastuulla);

c)

sokerin siirtäminen varastosta ja kuormaus ensimmäiseen kuljetusvälineeseen.

NAUDANLIHA-ALA

I.   HALTUUNOTTO, LUUTTOMAKSI LEIKKAAMINEN JA VARASTOON SIIRTÄMINEN (LUUTON LIHA)

a)

Luullisen lihan laadun tarkastus;

b)

luullisen lihan punnitus;

c)

käsittely;

d)

luuttomaksi leikkaamista koskevan sopimuksen hinta, joka sisältää:

ensimmäisen jäähdytyksen,

kuljetuksen interventiokeskuksesta leikkaamoon (mikäli myyjä ei toimita tavaraa leikkaamoon),

luuttomaksi leikkaamisen, viimeistelyn, punnituksen, pakkaamisen ja pikajäädytyksen,

palojen väliaikaisen varastoinnin; kuormauksen, kuljetuksen ja siirtämisen uudelleen interventiokeskuksen kylmävarastoon,

kulut pakkausmateriaaleista: polyeteenisäkit, kartongit, puuvillasukat,

luiden, rasvapalojen ja muiden leikkaamoihin jätettyjen leikkuujätteiden arvon (tulot vähennettävä kustannuksista).

II.   VARASTOINTI

a)

Tilojen vuokra sopimukseen perustuvaan hintaan;

b)

vakuutuskulut (elleivät sisälly a kohtaan);

c)

lämpötilan valvonta (ellei sisälly a kohtaan);

d)

vuosi-inventaari (ellei sisälly a kohtaan).

III.   VARASTOJEN PURKAMINEN

a)

Punnitus;

b)

laadun tarkastus (mikäli intervention vastuulla);

c)

naudanlihan siirrot kylmävarastosta varastolaiturille.

MAITOTUOTEALA: VOI

I.   HALTUUNOTTO JA VARASTOON SIIRTÄMINEN

a)

Voin siirrot kuljetusvälineestä varastopaikkaan saapumisen yhteydessä;

b)

punnitus ja kollien tunnistaminen;

c)

näytteiden otto/laadun tarkastus;

d)

kylmävarastoon siirtäminen ja jäädyttäminen;

e)

toinen näytteiden ottaminen/laadun tarkastus koeajan päättyessä.

II.   VARASTOINTI

a)

Tilojen vuokra sopimukseen perustuvaan hintaan;

b)

vakuutuskulut (elleivät sisälly a kohtaan);

c)

lämpötilan valvonta (ellei sisälly a kohtaan);

d)

vuosi-inventaari (ellei sisälly a kohtaan).

III.   VARASTOJEN PURKAMINEN

a)

Punnitus, kollien tunnistaminen;

b)

voin siirrot kylmävarastosta varastolaiturille, jos kuljetusväline on kontti, tai kuormaus varastolaiturille, jos kuljetusväline on kuorma-auto tai junavaunu.