ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 159

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
13. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 856/2006, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 857/2006, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006, pähkinöiden (kuorettomien manteleiden, kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorettomien hasselpähkinöiden ja kuorellisten saksanpähkinöiden) vientitukien vahvistamisesta A1-menettelyn yhteydessä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 858/2006, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleitä, omenat ja persikat)

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 859/2006, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006, vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät ja tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 860/2006, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006, vilja-alalla 13 päivästä kesäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

10

 

*

Komission direktiivi 2006/55/EY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston direktiivin 66/402/ETY liitteen III muuttamisesta siemenerien enimmäispainon osalta ( 1 )

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2006, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

14

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen profoksidiimin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1632)  ( 1 )

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 856/2006,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 857/2006,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006,

pähkinöiden (kuorettomien manteleiden, kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorettomien hasselpähkinöiden ja kuorellisten saksanpähkinöiden) vientitukien vahvistamisesta A1-menettelyn yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi yhteisöstä vietäville tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajoitukset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä sekä hedelmien ja vihannesten viennin kausiluonteisuuden vuoksi on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaoteltava asianomaisten tuotteiden pilaantumisherkkyyden mukaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmien ja vihannesten hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Kuorettomia manteleita ja hasselpähkinöitä sekä kuorellisia saksanpähkinöitä voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Koska pähkinöitä voidaan varastoida suhteellisen hyvin, vientituet voidaan vahvistaa pitemmiksi ajanjaksoiksi.

(9)

Käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokkaan käytön mahdollistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi vahvistettava vientituet A1-menettelyn mukaisesti.

(10)

Euroopan yhteisön ja Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa kyseisen alan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan pähkinöiden vientituet, todistushakemusten jättöajat ja säädetyt määrät.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

3.   A1-todistusten voimassaoloaika on kolme kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1961/2001 5 artiklan 6 kohdan soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2180/2003 (EUVL L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).


LIITE

pähkinöiden vientitukien vahvistamisesta (A1-menettely) 12 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Todistushakemusten jättöaika: 24 päivä kesäkuuta 2006–24 päivä joulukuuta 2006.

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

Vientituki

(euroa/nettotonni)

Määrät

(tonnia)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II. Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määäpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F08

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 858/2006,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006,

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleitä, omenat ja persikat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi yhteisöstä vietäville tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä sekä hedelmien ja vihannesten viennin kausiluonteisuuden vuoksi on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaoteltava asianomaisten tuotteiden pilaantumisherkkyyden mukaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmien ja vihannesten hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten mukaisesti luokkiin ekstra, I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, sitruunoit, syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä, omenoita ja persikoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokkaan käytön mahdollistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi vahvistettava vientituet A1- ja B-menettelyn mukaisesti.

(9)

Euroopan yhteisön ja Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa kyseisen alan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta.

(10)

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vientitukimäärät, vientitukien hakuaika ja kyseisten tuotteiden osalta säädetyt määrät vahvistetaan A1-menettelyn osalta liitteessä. Ohjeelliset vientitukimäärät, todistushakemusten jättämisen määräaika ja kyseisten tuotteiden osalta säädetyt määrät vahvistetaan B-menettelyn osalta liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2091/2005 (EUVL L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).


LIITE

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

A1-menettely

Vientituen hakuaika: 24.6.2006–24.10.2006

B-menettely

Todistushakemusten jättöaika 1.7.2006–31.10.2006

Vientituki

(EUR/t netto)

Arvioidut määrät

(t)

Ohjeellinen vientituki

(EUR/t netto)

Arvioidut määrät

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F03

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Sveitsiä, Romaniaa ja Bulgariaa.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko ja Costa Rica.

F08

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Bulgariaa ja Romaniaa.

F09

:

Seuraavat määräpaikat:

Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia ja Montenegro (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244), Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia,

Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa,

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11).


13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 859/2006,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006,

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät ja tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1429/95 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt lisättyä sokeria koskevaa vientitukea lukuun ottamatta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävien vientimäärien mahdollistamiseksi mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 18 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos lisättyä sokeria koskeva vientituki ei riitä takaamaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientiä, vientituki vahvistetaan mainitun asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Väliaikaisesti säilöttyjä kirsikoita, kuorittuja tomaatteja, sokeroituja kirsikoita, valmistettuja hasselpähkinöitä ja tiettyjä appelsiinimehuja voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Näin ollen olisi vahvistettava tuki- ja tuotemäärät.

(9)

Euroopan yhteisön ja Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa kyseisen alan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannestjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Liitteessä vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukimäärät, todistushakemusten jättöaika, todistusten antamisaika ja tuotemäärät.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 498/2004 (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2091/2005 (EUVL L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).


LIITE

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät ja tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta 12 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Todistushakemusten jättöaika: 24 päivästä kesäkuuta24 päivään lokakuuta 2006.

Todistusten antamisaika: heinäkuusta lokakuuhun 2006.

Tuotekoodi (1)

Määräpaikan koodi (2)

Vientituki

(euroa/nettotonni)

Määrät

(tonnia)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F06

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Pohjois-Amerikan maita, Romaniaa ja Bulgariaa.

F08

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Bulgariaa ja Romaniaa.

F10

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Amerikan yhdysvaltoja, Bulgariaa ja Romaniaa.


13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 860/2006,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006,

vilja-alalla 13 päivästä kesäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 731/2006 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 euroa/tonni vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 731/2006 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 731/2006 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 128, 16.5.2006, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 755/2006 (EUVL L 132, 19.5.2006, s. 17).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 13 päivästä kesäkuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

15,23

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

54,38

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

55,31

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

55,31

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

54,38


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

(31.5.2006–9.6.2006)

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

10,68

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

25,71

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 17,58 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 21,85 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/13


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/55/EY,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2006,

neuvoston direktiivin 66/402/ETY liitteen III muuttamisesta siemenerien enimmäispainon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY (1) ja erityisesti sen 21 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen viljalajien siemenerien enimmäispainoja koskevia kansainvälisiä sääntöjä on hiljattain tarkistettu erityisesti seuraavien osalta: Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale, Oryza sativa, Avena sativa ja Hordeum vulgare.

(2)

On aiheellista mukauttaa yhteisön lainsäädännössä kyseisille lajeille vahvistetut siemenerien enimmäispainot.

(3)

Direktiivi 66/402/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 66/402/ETY liitteessä III olevan taulukon sarakkeessa 2 oleva ilmaisu ”25” ilmaisulla ”30”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY (EUVL L 14, 18.1.2005, s. 18).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä kesäkuuta 2006,

alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

(2006/408/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut jäsenen paikka Jochen RIEBELin erottua,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010 Volker HOFF, Hessenin osavaltion liittovaltio- ja eurooppaministeri sekä Hessenin osavaltion edustaja liittovaltiossa (Hessischer Minister für Bundes und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund), Jochen RIEBELin tilalle.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komissio

13.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006,

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen profoksidiimin väliaikaisia lupia

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1632)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/409/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Espanja vastaanotti maaliskuussa 1998 hakemuksen BASF AG:ltä profoksidiimi-nimisen tehoaineen (entinen nimi: klefoksydiimi, BAS 625H) sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 1999/43/EY (2) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen ja että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän kyseisen direktiivin liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(2)

Asiakirja-aineiston täydellisyys oli syytä varmistaa, jotta sitä voitaisiin tarkastella yksityiskohtaisesti ja jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus myöntää asianomaista tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille väliaikainen lupa enintään kolmeksi vuodeksi noudattaen samalla direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, erityisesti edellytystä tehdä yksityiskohtainen arviointi tehoaineesta ja kasvinsuojeluaineesta direktiivin vaatimusten mukaisesti.

(3)

Tämän tehoaineen vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle arviointikertomuksen luonnoksen 28 päivänä maaliskuuta 2001.

(4)

Esittelevän jäsenvaltion toimitettua arviointikertomusluonnoksen on käynyt ilmi, että hakijalta on pyydettävä lisätietoja, joista esittelevän jäsenvaltion on niitä tarkasteltuaan toimitettava arviointi. Asiakirja-aineiston tarkastelu on sen vuoksi edelleen käynnissä, eikä arviointia ole mahdollista saada päätökseen direktiivissä 91/414/ETY säädetyssä määräajassa.

(5)

Koska arvioinnissa ei toistaiseksi ole ilmennyt välittömiä huolenaiheita, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus pidentää kyseistä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia 24 kuukauden ajaksi direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan mukaisesti, jotta asiakirjojen tarkastelua voidaan jatkaa. Tämän 24 kuukauden ajanjakson pitäisi olla riittävä arviointi- ja päätösmenettelyn saattamiseksi loppuun, jotta profoksidiimin mahdollisesta sisällyttämisestä liitteeseen I voidaan tehdä päätös.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot voivat pidentää profoksidiimiä sisältäville kasvinsuojelutuotteille myönnettyjä väliaikaisia lupia enintään 24 kuukauden pituiseksi ajaksi tämän päätöksen tekopäivästä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/45/EY (EUVL L 130, 18.5.2006, s. 27).

(2)  EYVL L 14, 19.1.1999, s. 30.