ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 152

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
7. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 834/2006, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 835/2006, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 836/2006, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 837/2006, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (yhteisön vedet), IV ja VI (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

9

 

*

Komission direktiivi 2006/51/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/55/EY liitteen I ja direktiivin 2005/78/EY liitteiden IV ja V muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen ajoneuvoissa käytettävää päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmää koskevien vaatimusten ja kaasumoottoreita koskevien vapautusten osalta ( 1 )

11

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2006, yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmille vuodeksi 2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2062)

22

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 2006, yhteisön vertailulaboratorion nimeämisestä suu- ja sorkkatautia varten (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2069)  ( 1 )

31

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XIV lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha- ja kala-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2073)  ( 1 )

32

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2006, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2097)  ( 1 )

34

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006, päätöksen 2005/710/EY muuttamisesta erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa Romaniassa liittyvien tiettyjen suojatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2137)  ( 1 )

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 834/2006,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

51,0

204

42,5

999

46,8

0707 00 05

052

79,7

999

79,7

0709 90 70

052

89,9

999

89,9

0805 50 10

388

59,0

508

56,7

528

41,1

999

52,3

0808 10 80

388

86,1

400

113,6

404

107,1

508

80,4

512

86,2

528

94,1

720

83,5

804

103,3

999

94,3

0809 10 00

052

194,4

999

194,4

0809 20 95

068

115,5

999

115,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 835/2006,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 28 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) säädetään erityisesti, että interventioelimen hallussa oleva vilja saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.

(2)

Puolalla on interventiovarastoissa tavallista vehnää, joka olisi käytettävä.

(3)

Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden, erityisesti hintapaineiden vuoksi Puolan interventioelimen hallussa olevat tavallisen vehnän varastot olisi saatettava yhteisön viljamarkkinoille.

(4)

Yhteisön markkinoiden tilanteen huomioon ottamiseksi on suotavaa säätää, että komissio hallinnoi tarjouskilpailua. Lisäksi on vahvistettava jakokerroin vähimmäismyyntihinnan suuruisille tarjouksille.

(5)

Puolan interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on lisäksi tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden nimettömyys.

(6)

Hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisessä muodossa.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Puolan interventioelin saa myydä yhteisön sisämarkkinoilla pysyvällä tarjouskilpailulla hallussaan olevat 150 000 tonnia tavallista vehnää.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyyn myyntiin sovelletaan asetusta (ETY) N:o 2131/93.

Poiketen siitä, mitä edellä mainitussa asetuksessa säädetään

a)

tarjoukset vahvistetaan tarjouksen kohteena olevan erän tosiasiallisen laadun perusteella;

b)

vähimmäismyyntihinta vahvistetaan tasolle, jolla se ei häiritse viljamarkkinoita. Vähimmäismyyntihinta ei saa kuitenkaan olla kyseisenä kuukautena voimassa olevaa interventionhintaa, kuukausittaiset korotukset mukaan luettuina, alempi.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, tarjouksen vakuus on 10 euroa tonnilta.

4 artikla

1.   Ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten esittämisen määräaika päättyy 7 päivänä kesäkuuta 2006 kello 15.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy joka keskiviikko kello 15.00 (Brysselin aikaa).

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 28 päivänä kesäkuuta 2006 kello 15.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Puolan interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dzial Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Puhelin (48) 22 661 78 10

Faksi (48) 22 661 78 26

5 artikla

Puolan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Ilmoitus on toimitettava sähköisessä muodossa liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti.

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä saatuja tarjouksia. Jos eri tarjoukset koskevat samaa erää ja niiden yhteismäärä ylittää käytettävissä olevan määrän, vähimmäishinta voidaan vahvistaa erikseen jokaiselle erälle.

Vähimmäishinnan suuruisten tarjousten osalta vähimmäishinnan vahvistamiseen voi liittyä tarjottujen määrien jakokertoimen vahvistaminen.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Puolan interventioelimen hallussa olevan 150 000 tonnin tavallista vehnää myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(Asetus (EY) N:o 835/2006)

1

2

3

4

Tarjoajien numerointi

Erän numero

Määrä

(t)

Hintatarjous

euroa/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon (D2).


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 836/2006,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 28 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) säädetään erityisesti, että interventioelimen hallussa oleva vilja saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.

(2)

Saksalla on interventiovarastoissa tavallista vehnää, joka olisi käytettävä.

(3)

Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden, erityisesti hintapaineiden vuoksi Saksan interventioelimen hallussa olevat tavallisen vehnän varastot olisi saatettava yhteisön viljamarkkinoille.

(4)

Yhteisön markkinoiden tilanteen huomioon ottamiseksi on suotavaa säätää, että komissio hallinnoi tarjouskilpailua. Lisäksi on vahvistettava jakokerroin vähimmäismyyntihinnan suuruisille tarjouksille.

(5)

Saksan interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on lisäksi tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden nimettömyys.

(6)

Hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisessä muodossa.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Saksan interventioelin saa myydä yhteisön sisämarkkinoilla pysyvällä tarjouskilpailulla hallussaan olevat 100 000 tonnia tavallista vehnää.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyyn myyntiin sovelletaan asetusta (ETY) N:o 2131/93.

Poiketen siitä, mitä edellä mainitussa asetuksessa säädetään

a)

tarjoukset vahvistetaan tarjouksen kohteena olevan erän tosiasiallisen laadun perusteella;

b)

vähimmäismyyntihinta vahvistetaan tasolle, jolla se ei häiritse viljamarkkinoita. Vähimmäismyyntihinta ei saa kuitenkaan olla kyseisenä kuukautena voimassa olevaa interventionhintaa, kuukausittaiset korotukset mukaan luettuina, alempi.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, tarjouksen vakuus on 10 euroa tonnilta.

4 artikla

1.   Ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten esittämisen määräaika päättyy 7 päivänä kesäkuuta 2006 kello 15.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy joka keskiviikko kello 15.00 (Brysselin aikaa).

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 28 päivänä kesäkuuta 2006 kello 15.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Saksan interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faksi 1: (49-228) 68 45 39 85

Faksi 2: (49-228) 68 45 32 76

5 artikla

Saksan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Ilmoitus on toimitettava sähköisessä muodossa liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti.

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä saatuja tarjouksia. Jos eri tarjoukset koskevat samaa erää ja niiden yhteismäärä ylittää käytettävissä olevan määrän, vähimmäishinta voidaan vahvistaa erikseen jokaiselle erälle.

Vähimmäishinnan suuruisten tarjousten osalta vähimmäishinnan vahvistamiseen voi liittyä tarjottujen määrien jakokertoimen vahvistaminen.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Puolan interventioelimen hallussa olevan 100 000 tonnin tavallista vehnää myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(Asetus (EY) N:o 836/2006)

1

2

3

4

Tarjoajien numerointi

Erän numero

Määrä

(t)

Hintatarjous

euroa/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon (D2).


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 837/2006,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (yhteisön vedet), IV ja VI (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2006 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2006 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 742/2006 (EUVL L 130, 18.5.2006, s. 7).


LIITE

Nro

06

Jäsenvaltio

ESPANJA

Kanta

GLH/2A-C46

Laji

Grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

Alue

IIa (yhteisön vedet), IV ja VI (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

Päivämäärä

3 päivä toukokuuta 2006


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/11


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/51/EY,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/55/EY liitteen I ja direktiivin 2005/78/EY liitteiden IV ja V muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen ajoneuvoissa käytettävää päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmää koskevien vaatimusten ja kaasumoottoreita koskevien vapautusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon ajoneuvojen puristussytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- ja nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/55/EY (2) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 2005/55/EY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä.

(2)

Ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/55/EY täytäntöönpanosta sekä sen liitteiden I–IV ja VI muuttamisesta 14 päivänä marraskuuta 2005 annetulla komission direktiivillä 2005/78/EY säädettiin muutos- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka koskevat uusien raskaiden ajoneuvojen ja moottoreiden päästöjenrajoitusjärjestelmien kestävyyttä, niille määriteltyä käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta ja niiden sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä).

(3)

Tekniikan kehitys huomioon ottaen on nyt asianmukaista säätää parannelluista vaatimuksista, jotka koskevat käyttöehtojen tarkastusta, vikoja ja päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden osoittamista tyyppihyväksyntähetkellä.

(4)

On tarpeen varmistaa, että estostrategia ei heikennä päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän toimivuutta.

(5)

Kaasumoottoreissa ei käytetä pakokaasujen kierrätystä tai SCR-teknologiaa (Selective Catalytic Reduction) nykyisten NOx-päästömääräysten täyttämiseksi. Tästä syystä harkitaan asianmukaiseksi vapauttaa kaasumoottorit ja kaasulla toimivat ajoneuvot tässä vaiheessa niiden vaatimusten noudattamisesta, joiden tarkoituksena on varmistaa typen oksidien poistojärjestelmien oikea käyttö. Vapautus voidaan peruuttaa myöhempiä päästövaiheita harkittaessa.

(6)

On paikallaan mukauttaa direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevien 6.5.3, 6.5.4 ja 6.5.5 kohtien soveltamispäivää uusien tyyppihyväksyntien tapauksessa.

(7)

Komissio aikoo tarkastella uudelleen OBD-kynnysarvoja mukauttaakseen ne tekniikan kehitykseen.

(8)

Tämän vuoksi direktiivit 2005/55/EY ja 2005/78/EY olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Tämän direktiivin säännökset ovat direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 1 kohdalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/55/EY liite I tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/78/EY liite IV tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 8 päivänä marraskuuta 2006. Niiden on toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 9 päivästä marraskuuta 2006. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/28/EY (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 27).

(2)  EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/78/EY (EUVL L 313, 29.11.2005, s. 1).


LIITE I

MUUTOKSET DIREKTIIVIIN 2005/55/EY

Muutetaan liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 2.1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ”estostrategian” määritelmä seuraavalla määritelmällä:

”’estostrategialla’

AECS:ää, joka pienentää päästöjenrajoituksen tehoa BECS:ään nähden sellaisissa olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella olettaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön yhteydessä,

BECS:ää, jossa erotetaan toisistaan toiminta standardoidussa tyyppihyväksyntätestissä ja muu toiminta ja joka tarjoaa tasoltaan vähäisemmän päästöjenrajoituksen niissä olosuhteissa, jotka eivät olennaisesti sisälly tyyppihyväksynnässä käytettäviin soveltuviin testimenettelyihin, tai

OBD:tä tai päästöjenrajoituksen seurantastrategiaa, jossa erotetaan toisistaan toiminta standardoidussa tyyppihyväksyntätestissä ja muu toiminta ja joka tarjoaa tasoltaan (oikea-aikaisuuden ja tarkkuuden suhteen) alhaisemman seurantakyvyn niissä olosuhteissa, jotka eivät olennaisesti sisälly tyyppihyväksynnässä käytettäviin soveltuviin testimenettelyihin;”.

b)

[Ei koske suomenkielistä toisintoa.]

c)

Lisätään seuraava määritelmä:

”’päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmällä’ järjestelmää, jonka avulla varmistetaan niiden typen oksidien poistojärjestelmien oikea toiminta, jotka moottorijärjestelmässä on otettu käyttöön liitteessä I olevan 6.5 kohdan vaatimusten mukaisesti;”.

2)

Korvataan 6.1.5.6 kohdan toisessa luetelmakohdassa sanat ”päästöjenrajoitusjärjestelmän pysyvien perusasetuksien” sanoilla ”päästöjenrajoitusjärjestelmän perusasetuksien”.

3)

Korvataan 6.5 kohta seuraavasti:

”6.5   Typen oksidien poistojärjestelmien oikean toiminnan varmistamiseen liittyvät vaatimukset

6.5.1   Yleistä

6.5.1.1   Tätä kohtaa sovelletaan puristussytytysmoottorijärjestelmiin riippumatta tekniikasta, jota käytetään tämän liitteen kohdassa 6.2.1 olevissa taulukoissa annettujen päästörajojen täyttämiseksi.

6.5.1.2   Soveltamispäivät

Liitteessä olevan 6.5.3, 6.5.4 ja 6.5.5 kohdan vaatimuksia sovelletaan 9 päivästä marraskuuta 2006 uusiin tyyppihyväksyntiin ja 1 päivästä lokakuuta 2007 kaikkiin uusien ajoneuvojen rekisteröinteihin.

6.5.1.3   Kaikki tämän kohdan piiriin kuuluvat moottorijärjestelmät on suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, että ne voivat täyttää nämä vaatimukset moottorin koko käyttöiän.

6.5.1.4   Valmistajan on toimitettava liitteessä II olevat tiedot, jotka kuvaavat täysin tämän kohdan piiriin kuuluvan moottorijärjestelmän toiminnalliset piirteet.

6.5.1.5   Jos moottorijärjestelmässä tarvitaan reagenssia, valmistajan on tyyppihyväksyntähakemuksessaan ilmoitettava kaikkien pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän käyttämien reagenssien ominaisuudet, kuten tyyppi ja pitoisuudet, käyttölämpötilaa koskevat ehdot ja viittaukset kansainvälisiin standardeihin.

6.5.1.6   Ellei edellä olevan 6.1 kohdan säännöksistä muuta johdu, kaikkien tämän kohdan piiriin kuuluvien moottorijärjestelmien on säilytettävä päästöjenrajoitustoimintonsa kaikissa olosuhteissa, joita säännöllisesti esiintyy Euroopan yhteisön alueella, ja erityisesti matalissa lämpötiloissa.

6.5.1.7   Valmistajan on tyyppihyväksyntää varten osoitettava tekniselle tutkimuslaitokselle, että minkään reagenssin käyttöä edellyttävän moottorijärjestelmän mahdolliset ammoniakkipäästöt eivät soveltuvan testisyklin aikana ylitä keskiarvoa 25 ppm.

6.5.1.8   Jos moottorijärjestelmässä tarvitaan reagenssia, kaikista ajoneuvoon asennetuista erillisistä reagenssisäiliöistä on voitava ottaa näyte säiliön sisältämästä nesteestä. Näytteenottopisteen on oltava helposti saavutettavissa ilman erikoistyökaluja tai -laitteita.

6.5.2   Huoltovaatimukset

6.5.2.1   Valmistajan on annettava tai toimitettava kaikkien uusien raskaiden ajoneuvojen tai uusien raskaiden moottoreiden omistajille kirjalliset ohjeet, joissa ilmoitetaan, että mikäli ajoneuvon päästöjenrajoitusjärjestelmä ei toimi oikein, virhetoiminnan ilmaisin kertoo kuljettajalle tilanteesta, ja moottori toimii vajaateholla.

6.5.2.2   Ohjeissa on esitettävä vaatimukset, jotka liittyvät ajoneuvojen asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon ja tarvittaessa kuluvien reagenssien käyttöön.

6.5.2.3   Ohjeet on laadittava selkeästi ja yleistajuisesti sen maan virallisella kielellä, jossa uusi raskas ajoneuvo tai uusi raskas moottori myydään tai rekisteröidään.

6.5.2.4   Ohjeissa on ilmoitettava, onko ajoneuvon käyttäjän lisättävä kuluvaa reagenssia tavanomaisten huoltojen välillä, ja niissä on ilmoitettava reagenssin todennäköinen kulutus raskaan ajoneuvon tyypin mukaisesti.

6.5.2.5   Ohjeissa on ilmoitettava, että määrityksiä vastaavan reagenssin käyttö ja sen lisääminen ohjeiden mukaan on pakollista, jotta ajoneuvo olisi kyseiselle ajoneuvo- tai moottorityypille myönnetyn vaatimustenmukaisuustodistuksen mukainen.

6.5.2.6   Ohjeissa on ilmoitettava, että sellaisen ajoneuvon käyttäminen, joka ei kuluta päästöjen vähentämisen edellyttämää reagenssia, saatetaan katsoa rikokseksi, jonka seurauksena rekisteröintimaassa tai muussa ajoneuvon käyttömaassa ajoneuvolle mahdollisesti myönnetyt edulliset käyttö- tai ostoehdot voivat raueta.

6.5.3   Typen oksidien rajoittaminen moottorijärjestelmässä

6.5.3.1   Moottorijärjestelmän virheellinen toiminta typen oksidien päästöjenrajoituksen osalta (esimerkiksi tarvittavan reagenssin puute tai pakokaasujen kierrätysjärjestelmän virheellinen toiminta tai toiminnan lakkaaminen) on todettava seuraamalla typen oksidien määrää pakokaasuvirtaan sijoitettujen antureiden avulla.

6.5.3.2   Jos typen oksidien määrä on enemmän kuin 1,5 g/kWh liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukossa 1 esitettyä raja-arvoa suurempi, kuljettajan on saatava siitä tieto virhetoiminnan ilmaisimen avulla siten kuin direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevassa 3.6.5 kohdassa todetaan.

6.5.3.3   Lisäksi on direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevan 3.9.2 kohdan mukaisesti tallennettava vähintään 400 päivän tai 9 600 moottorin käyttötunnin ajaksi pyyhkiytymätön vikakoodi, joka ilmaisee syyn siihen, että typen oksidien määrä ylittää edellä kohdassa 6.5.3.2 tarkennetut tasot.

Syyt NOx-tason ylittymiseen on soveltuvin osin yksilöitävä ainakin tyhjän reagenssisäiliön, reagenssin annostelun keskeytymisen, reagenssin riittämättömän laadun, liian alhaisen reagenssin kulutuksen, pakokaasujen kierrätysjärjestelmän virheellisen toiminnan tai toiminnan lakkaamisen tapauksissa. Kaikissa muissa tapauksissa valmistaja voi viitata pyyhkiytymättömään vikakoodiin ’korkea NOx-pitoisuus – syy tuntematon’.

6.5.3.4   Jos typen oksidien määrä ylittää 4 artiklan 3 kohdan taulukossa annetut OBD-kynnysarvot, vääntömomentin rajoittimen on alennettava moottorin suorituskykyä 6.5.5 kohdan vaatimusten mukaisesti niin, että ajoneuvon kuljettaja selvästi huomaa muutoksen. Kun vääntömomentin rajoitin on toiminnassa, kuljettajalle on edelleen ilmoitettava tilanteesta 6.5.3.2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja pyyhkiytymätön vikakoodi on tallennettava 6.5.3.3 kohdan mukaisesti.

6.5.3.5   Jos moottorijärjestelmässä käytetään typen oksidien määrän rajoittamiseksi pelkästään pakokaasun kierrätystä eikä muuta jälkikäsittelyjärjestelmää, valmistaja voi käyttää typen oksidien tason määrittämiseen 6.5.3.1 kohdan vaatimuksista poikkeavaa vaihtoehtoista menetelmää. Tyyppihyväksynnän ajankohtana valmistajan on osoitettava, että vaihtoehtoinen menetelmä on ajanmukaisuudeltaan ja typen oksidien määritystarkkuudeltaan 6.5.3.1 kohdan vaatimuksia vastaava ja että myös se aiheuttaa 6.5.3.2, 6.5.3.3 ja 6.5.3.4 kohdissa tarkoitetut seuraukset.

6.5.4   Reagenssin valvonta

6.5.4.1   Jos ajoneuvossa on käytettävä reagenssia tämän kohdan vaatimusten täyttämiseksi, kuljettajalle on ilmaistava ajoneuvon reagenssisäiliön sisällön taso ajoneuvon kojelaudassa olevan tähän tarkoitetun mekaanisen tai sähköisen osoittimen avulla. Tähän sisältyy varoitus, joka annetaan, kun reagenssin taso on

vähemmän kuin 10 % säiliön määrästä tai valmistajan valitsema tätä suurempi prosenttiosuus, tai

vähemmän kuin taso, joka vastaa valmistajan ilmoittamalla polttoaineen varmuustasolla mahdollista ajomatkaa.

Reagenssin määrän osoitin on sijoitettava lähelle polttoaineen määrän osoitinta.

6.5.4.2   Kuljettajan on saatava direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevan 3.6.5 kohdan vaatimusten mukaisesti tieto, jos reagenssisäiliö tyhjenee.

6.5.4.3   Heti kun reagenssisäiliö on tyhjentynyt, on 6.5.4.2 kohdan vaatimusten lisäksi noudatettava 6.5.5 kohdan vaatimuksia.

6.5.4.4   Vaihtoehtona 6.5.3 kohdan vaatimusten noudattamiselle valmistaja voi halutessaan noudattaa kohtia 6.5.4.5–6.5.4.12.

6.5.4.5   Moottorijärjestelmissä on oltava välineet, joilla voidaan todeta, että ajoneuvossa on valmistajan ilmoittamia ja tämän direktiivin liitteen II mukaisesti kirjattuja reagenssin ominaisuuksia vastaavaa nestettä.

6.5.4.6   Jos reagenssisäiliössä oleva neste ei vastaa tämän direktiivin liitteen II mukaisia valmistajan ilmoittamia vähimmäisominaisuuksia, sovelletaan 6.5.4.12 kohdan lisävaatimuksia.

6.5.4.7   Moottorijärjestelmissä on oltava menetelmä, jolla määritetään reagenssin kulutus ja annetaan mahdollisuus saada kulutustiedot käyttöön ajoneuvon ulkopuolelta.

6.5.4.8   Reagenssin keskimääräinen kulutus ja moottorijärjestelmän vaatima keskimääräinen reagenssin kulutus joko moottorin edellisen täyden 48 tunnin käyttöjakson aikana tai jaksona, jota reagenssin vähintään 15 litran kulutus edellyttää, sen mukaisesti kumpi näistä on pidempi, on oltava saatavilla standardoidun diagnostiikkaliittimen sarjaportin kautta siten kuin direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevassa 6.8.3 kohdassa tarkoitetaan.

6.5.4.9   Reagenssin kulutuksen seurantaa varten on seurattava vähintäänkin seuraavia moottorin parametreja:

ajoneuvon sisäisessä säiliössä olevan reagenssin määrä,

reagenssin virtaus tai reagenssin injektio niin lähellä kuin teknisesti mahdollista sitä kohtaa, jossa reagenssi injektoidaan pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmään.

6.5.4.10   Jos keskimääräinen reagenssin kulutus ja moottorijärjestelmän vaatima reagenssin kulutus poikkeavat enemmän kuin 50 prosenttia keskiarvosta 6.5.4.8 kohdassa määritellyn jakson aikana, järjestelmän on toimittava 6.5.4.12 kohdassa määritellyllä tavalla.

6.5.4.11   Jos reagenssin annostelu keskeytyy, järjestelmän on toimittava 6.5.4.12 kohdassa määritellyllä tavalla. Tämä ei ole tarpeen, jos moottorin elektroninen hallintayksikkö (EECU) vaatii tällaista keskeytystä, kun moottorin käyttöolosuhteet ovat sellaiset, että reagenssin annostelua ei edellytetä moottorin päästötasojen saavuttamiseksi. Tämän edellytyksenä on, että valmistaja on selkeästi ilmoittanut hyväksyntäviranomaiselle, milloin tällaiset käyttöolosuhteet vallitsevat.

6.5.4.12   Jos 6.5.4.6, 6.5.4.10 tai 6.5.4.11 kohdan suhteen havaitaan vikoja, niiden on johdettava samoihin seurauksiin samassa järjestyksessä kuin mitä 6.5.3.2, 6.5.3.3 tai 6.5.3.4 kohdassa todetaan.

6.5.5   Toimenpiteet pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien suojaamiseksi

6.5.5.1   Kaikissa tämän kohdan piiriin kuuluvissa moottorijärjestelmissä on oltava vääntömomentin rajoitin, joka varoittaa kuljettajaa siitä, että moottorijärjestelmä toimii puutteellisesti tai että ajoneuvoa ei käytetä asianmukaisesti, ja näin kannustaa korjaamaan mahdolliset viat viipymättä.

6.5.5.2   Vääntömomentin rajoittimen on alettava toimia, kun ajoneuvo pysähtyy ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun järjestelmässä on esiintynyt jokin kohdissa 6.5.3.4, 6.5.4.3, 6.5.4.6, 6.5.4.10 tai 6.5.4.11 tarkoitetuista tilanteista.

6.5.5.3   Kun vääntömomentin rajoitin on toiminnassa, moottorin vääntömomentti ei missään tilanteessa saa olla suurempi kuin

60 prosenttia moottorin enimmäisvääntömomentista seuraavien ajoneuvojen osalta: N3 > 16 tonnia, M1 > 7,5 tonnia, M3/III ja M3/B > 7,5 tonnia,

75 prosenttia moottorin enimmäisvääntömomentista seuraavien ajoneuvojen osalta: N1, N2, N3 ≤ 16 tonnia, 3,5 < M1 ≤ 7,5 tonnia, M2, M3/I, M3/II, M3/A ja M3/B ≤ 7,5 tonnia.

6.5.5.4   Asiakirjojen ja vääntömomentin rajoituksen vaatimukset asetetaan 6.5.5.5–6.5.5.8 kohdassa.

6.5.5.5   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmästä ja vääntömomentin rajoituksen toiminnasta on esitettävä yksityiskohtaiset kirjalliset tiedot 6.1.7.1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan asiakirjavaatimusten mukaisesti. Valmistajan on erityisesti annettava tiedot EECU:ssa käytetyistä algoritmeistä, joiden avulla NOx-pitoisuus liitetään tiettyyn NOx-päästöön (g/kWh) ETC-testillä 6.5.6.5 kohdan mukaisesti.

6.5.5.6   Vääntömomentin rajoittimen on lakattava toimimasta, kun moottori on tyhjäkäynnillä, jos aktivoitumisen syytä ei enää ole. Rajoitin ei saa lakata toimimasta automaattisesti, jos aktivoitumisen syytä ei ole korjattu.

6.5.5.7   Vääntömomentin rajoittimen deaktivoiminen ei saa olla mahdollista kytkentälaitteen tai huoltotyökalun avulla.

6.5.5.8   Vääntömomentin rajoitinta ei saa soveltaa asevoimien, pelastuspalvelun eikä palokunnan ja ambulanssien käytössä olevissa moottoreissa tai ajoneuvoissa. Pysyvän deaktivoinnin saa suorittaa ainoastaan moottorin tai ajoneuvon valmistaja, ja moottoriperheen tietty moottorityyppi on valittava asianmukaista tunnistamista varten.

6.5.6   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän toimintaehdot

6.5.6.1   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän on oltava toimintakunnossa

kun ympäristön lämpötila on 266–308 K (–7–35 °C),

kun korkeus on alle 1 600 metriä,

kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on yli 343 K (70 °C).

Tätä kohtaa ei sovelleta seurattaessa säiliön reagenssitasoa, jolloin seuranta on suoritettava kaikissa käyttöolosuhteissa.

6.5.6.2   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmä voi deaktivoitua, kun varakäyntijärjestelmä on toiminnassa ja se johtaa vääntömomentin pienenemiseen enemmän kuin 6.5.5.3 kohdassa kyseiselle ajoneuvoluokalle osoitetut tasot.

6.5.6.3   Jos päästöjenrajoitusjärjestelmän perussäätötila on aktivoitunut, päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmä on toimintakunnossa ja täyttää 6.5 kohdan ehdot.

6.5.6.4   Typen oksidien poistojärjestelmän virheellinen toiminta on todettava neljässä OBD-testisyklissä siten kuin direktiivin 2005/78/EY liitteen IV lisäyksessä 1 olevassa 6.1 kohdassa määritellään.

6.5.6.5   EECU:ssa käytettyjä algoritmejä, joiden avulla NOx-pitoisuus liitetään tiettyyn NOx-päästöön (g/kWh) ETC-testillä, ei pidetä estostrategiana.

6.5.6.6   Jos tyyppihyväksyntäviranomaisen 6.1.5 kohdan mukaisesti hyväksymä AECS aktivoituu, AECS:n toiminnasta johtuva NOx-pitoisuuden nousu voidaan ottaa huomioon 6.5.3.2 kohdassa tarkoitetussa asianmukaisessa NOx-tasossa. Kaikissa tällaisissa tapauksissa AECS:n vaikutus NOx-kynnysarvoon kuvataan 6.5.5.5 kohdan mukaisesti.

6.5.7   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän viat

6.5.7.1   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmää seurataan sähkövikojen varalta ja anturin paikaltaan siirtämisen tai deaktivoinnin varalta, mikä estäisi järjestelmää havaitsemasta päästöjen lisääntymistä siten kuin 6.5.3.2 ja 6.5.3.4 kohdassa edellytetään.

Esimerkkejä havaitsemiskykyyn vaikuttavista antureista ovat NOx-pitoisuutta suoraan mittaavat anturit, urean laatua mittaavat anturit ja anturit, joita käytetään reagenssin annostelun, määrän ja kulutuksen tai pakokaasun kierrätysasteen seuraamisessa.

6.5.7.2   Jos päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän vika on varmistunut, kuljettajaa on heti varoitettava aktivoimalla varoitussignaali direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevan 3.6.5 kohdan mukaisesti.

6.5.7.3   Vääntömomentin rajoitin on aktivoitava 6.5.5 kohdan mukaisesti, jos vika ei ole poistunut moottorin oltua käynnissä 50 tuntia.

Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu aika vähennetään 36 tuntiin 2 artiklan 7 kohdassa ja 2 artiklan 8 kohdassa määritellyistä ajankohdista lukien.

6.5.7.4   Kun päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmä on todennut vian korjaantuneeksi, vikaa koskeva(t) vikakoodi(t) voidaan poistaa järjestelmämuistista, lukuun ottamatta 6.5.7.5 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, ja mahdollisesti käytetyn vääntömomentin rajoittimen on lakattava toimimasta 6.5.5.6 kohdan mukaisesti.

Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän vikaa koskeva(t) vikakoodi(t) on suunniteltava siten, ettei niitä voi poistaa järjestelmämuistista millään lukulaitteella.

6.5.7.5   Jos päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän osia siirretään paikaltaan tai deaktivoidaan 6.5.7.1 kohdan mukaisesti, pyyhkiytymätön vikakoodi on tallennettava direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevan 3.9.2 kohdan mukaisesti vähintään 400 päivän tai 9 600 moottorin käyttötunnin ajaksi.

6.5.8   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

6.5.8.1   Valmistajan on osana 3 kohdassa tarkoitetun tyyppihyväksynnän soveltamista osoitettava tämän kohdan säännöksissä asetettujen vaatimusten mukaisuus moottorin dynamometritestein 6.5.8.2–6.5.8.7 kohdan mukaisesti.

6.5.8.2   Se, että moottoriperhe tai OBD-moottoriperhe täyttää tämän kohdan vaatimukset, voidaan osoittaa testaamalla yhden perheeseen kuuluvan moottorin (kantamoottorin) päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmä edellyttäen, että valmistaja osoittaa tyyppihyväksyntäviranomaiselle, että moottoriperheessä päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmät ovat samanlaiset.

Osoittaminen voidaan suorittaa esittämällä tyyppihyväksyntäviranomaisille algoritmien tai toiminta-analyysien kaltaista tai muuta aineistoa.

Valmistaja valitsee kantamoottorin yhteistuumin tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa.

6.5.8.3   Päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän testaamiseen kuuluu seuraavat kolme vaihetta:

 

Valinta

Viranomainen valitsee typen oksidien poistojärjestelmän virheellisen toiminnan tai päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän vian valmistajan toimittamasta virheellisten toimintojen luettelosta.

 

Kvalifiointi

Virheellisen toiminnan vaikutus validoidaan mittaamalla NOx-taso moottori testipenkkiin asennettuna ETC-testillä.

 

Demonstrointi

Järjestelmän reaktio (vääntömomentin pieneneminen, varoitussignaali jne.) on osoitettava käyttämällä moottoria neljä OBD-testisykliä.

6.5.8.3.1   Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle valintavaihetta varten kuvaus seurantastrategioista, joita käytetään määrittämään typen oksidien poistojärjestelmän mahdollinen virheellinen toiminta ja päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän mahdolliset viat, jotka saattaisivat johtaa joko vääntömomentin rajoittimen aktivoimiseen tai ainoastaan varoitussignaalin aktivoimiseen.

Tyyppiesimerkkejä tämän luettelon virheellisistä toiminnoista ovat tyhjä reagenssitankki, reagenssin annostelun keskeytymiseen johtava virheellinen toiminta, reagenssin riittämätön laatu, alhaiseen reagenssin kulutukseen johtava virheellinen toiminta taikka poistojen kierrätysjärjestelmän virheellinen toiminta tai toiminnan lakkaaminen.

Tyyppihyväksyntäviranomainen valitsee mainitusta luettelosta vähintään kaksi ja enintään kolme typen oksidien poistojärjestelmän virheellistä toimintaa tai päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän vikaa.

6.5.8.3.2   NOx-päästöt on mitattava kvalifiointivaihetta varten ETC-testisyklin ajalta liitteen III lisäyksen 2 säännösten mukaisesti. ETC-testin tulokset on käytettävä sen määrittämiseksi, miten typen oksidien poiston seurantajärjestelmän oletetaan reagoivan demonstraatiovaiheessa (vääntömomentin pieneneminen ja/tai varoitussignaali). Vika on simuloitava siten, että NOx-taso ei ylitä 6.5.3.2 tai 6.5.3.4 kohdassa annettuja kynnysarvoja enemmän kuin 1 g/kWh.

Päästöjen kvalifiointia ei vaadita tyhjän reagenssisäiliön tapauksessa tai päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän vian osoittamiseksi.

Vääntömomentin rajoitin on deaktivoitava kvalifiointivaiheen ajaksi.

6.5.8.3.3   Moottoria on käytettävä demonstraatiovaihetta varten enintään neljä OBD-testisykliä.

Testissä otetaan huomioon vain ne viat, jotka havainnoidaan demonstraatiotarkoituksia varten.

6.5.8.3.4   Ennen 6.5.8.3.3 kohdan mukaisen testijakson aloittamista päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmä on asetettava ’ei vikoja’ -tilaan.

6.5.8.3.5   Valitusta NOx-tasosta riippuen järjestelmän on aktivoitava varoitussignaali ja sen lisäksi tarvittaessa vääntömomentin rajoitin milloin tahansa ennen havaintojakson päättymistä. Havaintojakso voidaan keskeyttää heti kun typen oksidien poiston seurantajärjestelmä on reagoinut asianmukaisesti.

6.5.8.4   Jos päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmä perustuu pääasiassa NOx-tason mittaamiseen pakokaasuvirtaan sijoitettujen anturien avulla, valmistaja voi valita tiettyjen järjestelmätoimintojen suoran seurannan (esim. annostelun keskeytyminen ja poistojen kierrätysventtiilin sulkeutuminen) vaatimustenmukaisuuden määrittämiseksi. Tässä tapauksessa on osoitettava valitun järjestelmän toimivuus.

6.5.8.5   Vääntömomentin rajoittimelta 6.5.5.3 kohdassa vaadittu vääntömomentin pienenemistaso on hyväksyttävä yhdessä moottorin yleistä suorituskykyä koskevan hyväksynnän kanssa neuvoston direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti. Valmistajan on osoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle demonstraatioprosessia varten, että moottorin EECU:hun on liitetty oikea vääntömomentin rajoitin. Vääntömomentin erillistä mittaamista ei vaadita demonstroinnin aikana.

6.5.8.6   Vaihtoehtona 6.5.8.3.3–6.5.8.3.5 kohdalle päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän ja vääntömomentin rajoittimen demonstrointi voidaan suorittaa testaamalla ajoneuvo. Ajoneuvoa ajetaan tiellä tai testiradalla päästöjenrajoituksen seurantajärjestelmän toimiessa valitulla tavalla virheellisesti tai ollessa viallinen sen osoittamiseksi, että varoitussignaali ja vääntömomentin rajoittimen aktivointi toimivat 6.5 kohdan ja erityisesti 6.5.5.2. ja 6.5.5.3 kohdan vaatimusten mukaisesti.

6.5.8.7   Jos 6.5 kohdan vaatimusten täyttämiseksi edellytetään pyyhkiytymättömän vikakoodin tallentumista tietokonemuistiin, seuraavien kolmen ehdon on täytyttävä demonstraatiojakson päätyttyä:

On oltava mahdollista vahvistaa OBD-lukulaitteen avulla, että OBD-tietokonemuistiin on tallentunut 6.5.3.3 kohdassa kuvattu asianmukainen pyyhkiytymätön vikakoodi ja että tyyppihyväksyntäviranomaiselle voidaan tätä tyydyttävällä tavalla osoittaa, ettei sitä voi pyyhkiä pois mainitulla laitteella, ja

on oltava mahdollista vahvistaa aktivoidun varoitussignaalin avulla havaintojaksoon käytetty aika lukemalla direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevassa 3.9.2 kohdassa tarkoitettu pyyhkiytymätön laskuri ja osoittaa tyyppihyväksyntäviranomaiselle tätä tyydyttävällä tavalla, ettei sitä voi pyyhkiä pois mainitulla laitteella, ja

tyyppihyväksyntäviranomainen on hyväksynyt rakenteen, joka osoittaa, että tämä pyyhkiytymätön tieto on tallentunut direktiivin 2005/78/EY liitteessä IV olevan 3.9.2 kohdan mukaisesti vähintään 400 päivän tai 9 600 moottorin käyttötunnin ajaksi.”.


LIITE II

MUUTOKSET DIREKTIIVIIN 2005/78/EY

1)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

[Ei koske suomenkielistä toisintoa.]

b)

[Ei koske suomenkielistä toisintoa.]

c)

Korvataan 3.8.3 kohta seuraavasti:

”3.8.3

Jos virhetoiminnan ilmaisin on aktivoitunut siksi, että moottorijärjestelmä toimii virheellisesti typen oksidien poistojärjestelmän suhteen tai reagenssin kulutus taikka annostelu ei ole asianmukaista, ilmaisin voidaan palauttaa edeltävään tilaan, kun direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevassa 6.5.3, 6.5.4 ja 6.5.7 kohdassa määritellyt olosuhteet eivät enää ole voimassa.”.

d)

Korvataan 3.9.2 kohta seuraavasti:

”3.9.2

Jos vikakoodi generoituu direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.5.3 tai 6.5.4 kohdan mukaisesti, OBD-järjestelmän on uusien tyyppihyväksyntöjen osalta 9 päivästä marraskuuta 2006 ja kaikkien rekisteröintien osalta 1 päivästä lokakuuta 2007 alkaen säilytettävä vähintään 400 päivän tai 9 600 moottorin käyttötunnin ajan tieto vikakoodista ja tunneista, jotka moottori on ollut käynnissä virhetoiminnan ilmaisimen ollessa aktivoitunut.

Minkään tämän liitteen 6.8.3 kohdassa tarkoitetun ulkoisen vianmääritys- tai muun laitteen käyttö ei saa aiheuttaa vikakoodin tai vastaavan käyttötuntilukeman pyyhkiytymistä.”.

2)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2)

Esimerkki, jossa on sovellettu tämän direktiivin ja direktiivin 2005/55/EY vaatimuksia kolmanteen hyväksyntään (jolla ei ole vielä laajennusta), jonka soveltamispäivämäärä on B1, OBD-vaihe on I ja joka on myönnetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

e11*2005/55*2005/78B*0003*00”.

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3)

Esimerkki, jossa on sovellettu direktiivin 2005/55/EY ja muutosdirektiivin 2006/51/EY vaatimuksia neljännen hyväksynnän toiseen laajennukseen, jonka soveltamispäivämäärä on B2, OBD-vaihe on II ja joka on myönnetty Saksassa:

e1*2005/55*2006/51F*0004*02”.

c)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4)

Taulukko, joka osoittaa direktiivissä 2005/55/EY vahvistettujen täytäntöönpanopäivien mukaisesti käytettävät merkit:

Merkki

Rivi (1)

OBD-vaihe I (2)

OBD-vaihe II

Kestävyys käytön aikana

Typen oksidien poisto (3)

A

A

B

B1(2005)

KYLLÄ

KYLLÄ

C

B1(2005)

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

D

B2(2008)

KYLLÄ

KYLLÄ

E

B2(2008)

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

F

B2(2008)

KYLLÄ

KYLLÄ

G

B2(2008)

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

H

C

KYLLÄ

KYLLÄ

I

C

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

J

C

KYLLÄ

KYLLÄ

K

C

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ


(1)  Direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6 kohdan taulukon I mukaisesti.

(2)  Direktiivin 2005/55/EY 4 artiklan mukaisesti OBD-vaihetta I ei sovelleta kaasumoottoreihin.

(3)  Direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.5 kohdan mukaisesti.”.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/22


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä toukokuuta 2006,

yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmille vuodeksi 2006

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2062)

(2006/392/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontaohjelmille 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/465/EY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä joulukuuta 2005 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/2/EY (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle vuotta 2006 koskevat kalastuksenvalvontaohjelmansa sekä näihin ohjelmiin sisältyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin menoihin myönnettävää yhteisön rahoitusosuutta koskevat hakemuksensa.

(2)

Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää hakemuksille, jotka koskevat neuvoston päätöksen 2004/465/EY 4 artiklassa lueteltuja toimia.

(3)

On aiheellista vahvistaa yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärät ja prosentuaaliset osuudet sekä säätää tällaisen rahoituksen myöntämistä koskevat edellytykset.

(4)

Rahoitusosuuden saamiseksi automaattisten paikannuslaitteiden olisi täytettävä alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2244/2003 (3) vahvistetut vaatimukset.

(5)

Jäsenvaltioiden on neuvoston päätöksen 2004/465/EY 8 artiklan mukaisesti sitouduttava menoihinsa 12 kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona tämä päätös on annettu niille tiedoksi. Niiden on myös noudatettava päätöksen 2004/465/EY säännöksiä, jotka koskevat hankkeiden käynnistämistä ja korvaushakemusten esittämistä.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastuksen ja vesiviljelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä säädetään vuotta 2006 koskevasta yhteisön rahoituksesta päätöksen 2004/465/EY 4 artiklassa tarkoitetuille toimille. Siinä vahvistetaan yhteisön rahoitusosuuden määrä kullekin jäsenvaltiolle, yhteisön rahoitusosuuden prosentuaalinen osuus ja rahoitusosuuden myöntämisen edellytykset.

2 artikla

Uusi teknologia ja tietoverkot

Kalastustoimien valvontaan, tarkastuksiin ja seurantaan liittyvän tehokkaan ja turvallisen tietojenvaihdon mahdollistavien atk-laitteiden ja tietoverkkojen hankinnasta, asentamisesta ja teknisestä tuesta aiheutuviin menoihin voidaan myöntää yhteisön rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista liitteessä I vahvistetuissa rajoissa.

3 artikla

Automaattiset paikannuslaitteet

1.   Automaattisten paikannuslaitteiden, joiden avulla kalastuksenseurantakeskus voi seurata aluksia satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) käyttäen, hankinnasta ja kalastusalukseen asentamisesta aiheutuvat tukikelpoiset menot voivat olla enintään 4 500 euroa alusta kohti liitteessä II vahvistetuissa rajoissa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn 4 500 euron rajoissa rahoitusosuus on ensimmäisten 1 500 euron osalta 100 prosenttia.

3.   Yhteisön rahoitusosuus tukikelpoisista menoista on 1 500 euron ja 4 500 euron välisten aluskohtaisten menojen osalta enintään 50 prosenttia menoista.

4.   Rahoitusosuuden saamiseksi automaattisten paikannuslaitteiden on täytettävä komission asetuksessa (EY) N:o 2244/2003 vahvistetut vaatimukset.

4 artikla

Uuden teknologian pilottihankkeet

Kalastustoimien valvonnan parantamiseksi toteutettaviin uuden teknologian käyttöönottoa koskeviin pilottihankkeisiin liittyviin menoihin voidaan myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista liitteessä III vahvistetuissa rajoissa.

5 artikla

Koulutus

Kalastusalan valvonta-, tarkastus- ja seurantatehtävistä vastaavien virkamiesten koulutus- ja vaihto-ohjelmista aiheutuneisiin menoihin voidaan myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 50 prosenttia tukikelpoisista menoista liitteessä IV vahvistetuissa rajoissa.

6 artikla

Menojen arviointi

Menoihin, jotka koskevat yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa varten hyväksyttyjen menojen arviointijärjestelmän täytäntöönpanoa, myönnetään liitteessä V esitetyissä rajoissa enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista oleva rahoitusosuus.

7 artikla

Seminaarit ja tiedotusvälineet

Sellaisista aloitteista aiheutuneisiin menoihin, joihin sisältyy seminaarien järjestämistä ja tiedotusvälineiden käyttöä tavoitteena parantaa kalastajien ja muiden toimijoiden, kuten tarkastajien, virallisten syyttäjien ja tuomareiden, sekä suuren yleisön tietoisuutta vastuuttoman ja laittoman kalastuksen torjunnan ja yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen tärkeydestä, voidaan myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 75 prosenttia tukikelpoisista menoista liitteessä VI vahvistetuissa rajoissa.

8 artikla

Kalastuksen valvonnassa käytettävät partioalukset ja ilma-alukset

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kalastustoimien valvonnassa ja seurannassa käyttämien alusten ja ilma-alusten hankintaan ja nykyaikaistamiseen liittyviin menoihin voidaan myöntää liitteessä VII vahvistetuissa rajoissa rahoitusosuus, jonka suuruus on enintään:

50 prosenttia Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneille jäsenvaltioille aiheutuneista tukikelpoisista menoista;

25 prosenttia muille jäsenvaltioille aiheutuneista tukikelpoisista menoista.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 114; oikaistu versio: EUVL L 195, 2.6.2004, s. 36.

(2)  EUVL L 2, 5.1.2006, s. 4.

(3)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.


LIITE I

UUSI TEKNOLOGIA JA TIETOVERKOT

(EUR)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvonta-ohjelmassa ennakoidut menot

Yhteisön tuki

Belgia

 

 

Tšekki

 

 

Tanska

1 333 334

666 667

Saksa

210 000

105 000

Viro

229 217

114 609

Kreikka

2 250 000

1 125 000

Espanja

 

 

Ranska

935 000

467 500

Irlanti

250 000

125 000

Italia

4 000 000

2 000 000

Kypros

83 000

41 500

Latvia

 

 

Liettua

30 000

15 000

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

 

 

Alankomaat

470 505

235 253

Itävalta

 

 

Puola

 

 

Portugali

735 230

333 895

Slovenia

250 354

125 177

Slovakia

 

 

Suomi

402 000

201 000

Ruotsi

120 000

60 000

Yhdistynyt kuningaskunta

838 148

419 074

Yht.

12 136 788

6 034 675


LIITE II

AUTOMAATTISET PAIKANNUSLAITTEET

(EUR)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvonta-ohjelmassa ennakoidut menot

Yhteisön tuki

Belgia

 

 

Tšekki

 

 

Tanska

 

 

Saksa

 

 

Viro

 

 

Kreikka

 

 

Espanja

 

 

Ranska

 

 

Irlanti

 

 

Italia

 

 

Kypros

 

 

Latvia

 

 

Liettua

 

 

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

190 944

132 972

Alankomaat

 

 

Itävalta

 

 

Puola

 

 

Portugali

 

 

Slovenia

25 760

18 880

Slovakia

 

 

Suomi

33 000

22 820

Ruotsi

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

Yht.

249 704

174 672


LIITE III

UUDEN TEKNOLOGIAN PILOTTIHANKKEET

(EUR)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Yhteisön tuki

Belgia

 

 

Tšekki

 

 

Tanska

275 000

137 500

Saksa

 

 

Viro

 

 

Kreikka

 

 

Espanja

 

 

Ranska

 

 

Irlanti

 

 

Italia

 

 

Kypros

 

 

Latvia

 

 

Liettua

 

 

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

 

 

Alankomaat

 

 

Itävalta

 

 

Puola

150 000

75 000

Portugali

249 700

124 850

Slovenia

 

 

Slovakia

 

 

Suomi

 

 

Ruotsi

130 000

65 000

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

Yht.

804 700

402 350


LIITE IV

KOULUTUS

(EUR)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Yhteisön tuki

Belgia

10 000

5 000

Tšekki

 

 

Tanska

523 199

261 600

Saksa

64 000

32 000

Viro

13 195

6 598

Kreikka

 

 

Espanja

86 640

43 320

Ranska

58 350

29 175

Irlanti

200 000

100 000

Italia

1 000 000

500 000

Kypros

15 000

7 500

Latvia

23 300

11 650

Liettua

11 000

5 500

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

8 196

4 098

Alankomaat

144 093

72 047

Itävalta

 

 

Puola

 

 

Portugali

25 600

12 800

Slovenia

35 808

17 904

Slovakia

 

 

Suomi

24 200

12 100

Ruotsi

22 000

11 000

Yhdistynyt kuningaskunta

160 305

80 153

Yht.

2 424 886

1 212 445


LIITE V

MENOJEN ANALYSOINTI JA ARVIOINTI

(EUR)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Yhteisön tuki

Belgia

 

 

Tšekki

 

 

Tanska

93 333

46 667

Saksa

 

 

Viro

 

 

Kreikka

 

 

Espanja

 

 

Ranska

 

 

Irlanti

 

 

Italia

 

 

Kypros

 

 

Latvia

 

 

Liettua

 

 

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

 

 

Alankomaat

 

 

Itävalta

 

 

Puola

 

 

Portugali

 

 

Slovenia

 

 

Slovakia

 

 

Suomi

 

 

Ruotsi

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

Yht.

93 333

46 667


LIITE VI

SEMINAARIT JA TIEDOTUSVÄLINEET

(EUR)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Yhteisön tuki

Belgia

5 000

3 750

Tšekki

 

 

Tanska

 

 

Saksa

 

 

Viro

 

 

Kreikka

660 860

495 645

Espanja

 

 

Ranska

 

 

Irlanti

 

 

Italia

 

 

Kypros

 

 

Latvia

 

 

Liettua

9 000

6 750

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

 

 

Alankomaat

 

 

Itävalta

 

 

Puola

200 000

150 000

Portugali

68 750

51 563

Slovenia

6 008

4 506

Slovakia

 

 

Suomi

 

 

Ruotsi

210 000

157 500

Yhdistynyt kuningaskunta

37 299

27 974

Yht.

1 196 917

897 688


LIITE VII

PARTIOALUKSET JA ILMA-ALUKSET

(EUR)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Yhteisön tuki

Belgia

 

 

Tšekki

 

 

Tanska

 

 

Saksa

1 200 000

225 000

Viro

751 761

150 352

Kreikka

2 789 140

575 328

Espanja

24 683 674

6 170 918

Ranska

 

 

Irlanti

 

 

Italia

 

 

Kypros

2 300 000

1 150 000

Latvia

 

 

Liettua

500 000

250 000

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

 

 

Alankomaat

565 000

141 250

Itävalta

 

 

Puola

 

 

Portugali

23 234 908

4 110 537

Slovenia

50 792

25 396

Slovakia

 

 

Suomi

 

 

Ruotsi

72 000 000

4 500 000

Yhdistynyt kuningaskunta

17 611 065

4 402 766

Yht.

145 686 340

21 701 547


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä toukokuuta 2006,

yhteisön vertailulaboratorion nimeämisestä suu- ja sorkkatautia varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2069)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/393/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/85/EY (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2003/85/EY säädetään yhteisön vertailulaboratorion nimeämisestä suu- ja sorkkatautia varten. Komissio järjesti tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarjouskilpailun, jolla valittiin yhteisön vertailulaboratorio teknisen ja tieteellisen pätevyyden sekä henkilöstön asiantuntemuksen perusteella.

(2)

Lisäksi otettiin huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) 12 artiklan 2 kohdassa vahvistetut virallisten laboratorioiden nimeämiseen sovellettavat lisävaatimukset.

(3)

Valintamenettelyn tuloksena tarjouskilpailun voittanut laboratorio – Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, jonka rahoittajana toimii Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) – olisi nimettävä yhteisön vertailulaboratorioksi suu- ja sorkkatautia varten viiden vuoden ajaksi.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Nimetään yhteisön vertailulaboratorioksi suu- ja sorkkatautia varten Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, jonka rahoittajana toimii Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), viiden vuoden ajaksi sitä päivää seuraavasta päivästä, jona tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön vertailulaboratorion toimintaa ja velvollisuuksia koskevat säännöt vahvistetaan direktiivin 2003/85/EY liitteessä XVI.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2005/615/EY (EUVL L 213, 18.8.2005, s. 14).

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 776/2006 (EUVL L 136, 24.5.2006, s. 3).


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä toukokuuta 2006,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XIV lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha- ja kala-alan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2073)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/394/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä XIV olevan 5 luvun B jakson d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyille vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XIV lisäyksessä (1) luetelluille Slovakian laitoksille on myönnetty siirtymäajat.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XIV lisäystä on muutettu komission päätöksillä 2004/463/EY (2), 2005/189/EY (3) ja 2005/661/EY (4).

(3)

Slovakian toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan yksi liha-alan laitos on saattanut päätökseen tarvittavat uudistukset ja täyttää nyt täysin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelossa mainittu liha-alan laitos on osittain lopettanut toimintansa. Yksi kala-alan laitos on suljettu. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XIV lisäys olisi siksi muutettava vastaavasti. Selkeyden vuoksi se on syytä korvata.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XIV lisäys tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL C 227 E, 23.9.2003, s. 1654.

(2)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 131; oikaisu EUVL L 202, 7.6.2004, s. 95.

(3)  EUVL L 62, 9.3.2005, s. 34.

(4)  EUVL L 245, 21.9.2005, s. 18.


LIITE

”Lisäys,

jota tarkoitetaan liitteessä XIV olevan 5 luvun B jaksossa (1)

Laitosten luettelo, jossa esitetään puutteet ja puutteiden korjaamiselle asetetut määräajat

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Puutteet

Vaatimuksien täysimääräisen noudattamisen päivämäärä

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liitteessä I olevan I luvun 1 kohdan a, b ja g alakohta

 

Liitteessä I olevan I luvun 11 kohta

 

Liitteessä I olevan II luvun 14 kohdan a alakohta

31.12.2006


(1)  Liite XIV: EUVL L 236, 23.9.2003, s. 915.”


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä kesäkuuta 2006,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2097)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/395/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Amerikan yhdysvallat on pyytänyt, että kyseisiin luetteloihin tehtäisiin muutoksia tätä maata koskevien tietojen osalta siltä osin kuin on kyse tietyistä alkionsiirtoryhmistä ja alkiontuotantoryhmistä.

(3)

Amerikan yhdysvallat on antanut takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja tämän maan eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseessä olevat alkionsiirtoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(4)

Päätös 92/452/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kolmannesta päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/270/EY (EUVL L 99, 7.4.2006, s. 27).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat Amerikan yhdysvaltoja koskevat rivit:

”US

 

06UT122

E870

 

Canyon Breeze Genetics

327 W 800 N

Minersville, UT 84752

Dr John M Conrad

US

 

06OH121

E1612

 

Nathan Steiner

10369 Fulton Road

Marshalville, OH 44645

Dr Nathan Steiner

US

 

06MT122

E608

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker Rd

Belgrade, MT 59714

Dr Jon Schmidt

US

 

03FL101

E948

 

Sacramento Farms

104 Crandon Blvd, Suite 420

Key Biscayne, FL 33149

Dr Richard Castleberry”

b)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91KS028 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

91KS028

E726

 

Sun Valley Embryo Transfer, PA

3104 West Pleasant Hill Rd

Salina, KS 67401

Dr Glenn Engelland”

c)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 94OH071 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

94OH071

E563

 

Moulton Embryos

14318 Moulton-Ft. Amanda Rd

Wapakoneta, OH

Dr Virgil J Brown”


7.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/36


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006,

päätöksen 2005/710/EY muuttamisesta erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa Romaniassa liittyvien tiettyjen suojatoimenpiteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2137)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/396/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ryhtyi useisiin lintuinfluenssaa koskeviin suojatoimenpiteisiin sen jälkeen, kun erittäin patogeenisen H5N1-viruskannan aiheuttama lintuinfluenssaepidemian taudinpurkaus ilmeni Kaakkois-Aasiassa joulukuussa 2003; tällainen on esimerkiksi erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Romaniassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä 13 päivänä lokakuuta 2005 tehty komission päätös 2005/710/EY (3).

(2)

Päätöksessä 2005/710/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on keskeytettävä elävän siipikarjan, sileälastaisten lintujen, tarhattujen ja luonnonvaraisten riistalintujen, eräiden muiden kuin siipikarjaan kuuluvien elävien lintujen, mukaan luettuina lemmikkilintujen, ja näiden lajien siitosmunien sekä tiettyjen linnuista saatujen tuotteiden tuonti Romanian tietyiltä alueilta.

(3)

Romania on nyt ilmoittanut komissiolle useista erittäin patogeenisen lintuinfluenssan vahvistetuista tapauksista ja useista epäillyistä tapauksista siipikarjassa Brasovin maakunnassa, joka ei tällä hetkellä sisälly päätöksessä 2005/710/EY lueteltuihin Romanian alueisiin. Romania on toimittanut tiedot, joiden mukaan taudin hävitys- ja torjuntatoimia toteutetaan alueella, jolla tautia esiintyy. Kaikissa Romanian 42 maakunnassa sovelletaan täydentäviä bioturvallisuustoimia.

(4)

Romanian tämänhetkisen tautitilanteen perusteella on tarpeen laajentaa niitä Romanian alueita, joihin sovelletaan yhteisöön tuonnin keskeyttämistä koskevia toimenpiteitä.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2005/710/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/710/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1); oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 269, 14.10.2005, s. 42. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/321/EY (EUVL L 118, 3.5.2006, s. 18).


LIITE

”LIITE

Edellä olevassa 1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut Romanian alueet:

A   Osa

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Alueen kuvaus

RO

Romania

Koko Romanian alue


B   Osa

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Alueen kuvaus

RO

Romania

Seuraavat Romanian maakunnat:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Brasov

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Covasna

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Harghita

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Mures

Neamt

Olt

Prahova

Sibiu

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea”