ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 143

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
30. toukokuu 2006


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä helmikuuta 2006, Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta

1

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta

2

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

30.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 143/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä helmikuuta 2006,

Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta

(2006/356/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 2002 sillä edellytyksellä, että sopimus mahdollisesti tehdään myöhemmin.

(2)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta sekä sen liitteet, pöytäkirjat ja päätösasiakirjan liitteenä olevat yhteiset julistukset ja Euroopan yhteisön julistukset.

2.   Edellä 1 kohdassa mainitut tekstit muodostavat osan tätä päätöstä.

2 artikla

1.   Assosiaationeuvostossa sekä assosiaatiokomiteassa vahvistettavan yhteisön kannan määrittelee komission ehdotuksesta neuvosto tai asianmukaisissa tapauksissa komissio itse, perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

2.   Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen 75 artiklan mukaisesti assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii neuvoston puheenjohtaja. Assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii menettelysääntöjen mukaisesti komission edustaja.

3.   Neuvosto ja komissio päättävät tapauskohtaisesti assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean päätösten julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet tallettaa Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 91 artiklassa tarkoitettu ilmoitusasiakirja.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER


EURO–VÄLIMERI-SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’, ja

LIBANONIN TASAVALTA, jäljempänä ’Libanon’,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Libanonin välisten historiallisten siteiden ja yhteisten arvojen aikaansaaman läheisyyden ja keskinäisen riippuvuuden,

KATSOVAT yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin haluavan vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuden, solidaarisuuden, kumppanuuden ja yhteisen kehityksen pohjalta kestävät suhteet,

KATSOVAT osapuolten arvostaman Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden noudattamisen ja erityisesti ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden sekä taloudellisten vapauksien noudattamisen olevan itse assosiaation perusta,

OTTAVAT HUOMIOON viimeaikaisen poliittisen ja taloudellisen kehityksen sekä Euroopan mantereella että Lähi-idässä sekä siitä johtuvan yhteisvastuun Euro–Välimeren alueen vakaudesta, turvallisuudesta ja vauraudesta,

KATSOVAT, että yhteisölle ja Libanonille tärkeää on vapaakauppa, joka taattiin vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevalla yleissopimuksella (GATT-sopimus) ja Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitetyillä muilla monenvälisillä sopimuksilla,

OTTAVAT HUOMIOON Libanonin ja yhteisön välillä olevat taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen erot ja tarpeen vahvistaa taloudellista ja yhteiskunnallista kehitysprosessia Libanonissa,

VAHVISTAVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvat tämän sopimuksen määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina eivätkä osana yhteisöä, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti (tapauksen mukaan) ilmoittaa Libanonille, että määräykset sitovat sitä osana yhteisöä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti; sama koskee myös Tanskaa mainittuihin sopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

HALUAVAT saavuttaa täysin sopimuspuolten välisen assosiaation tavoitteet panemalla täytäntöön tämän sopimuksen asiaa koskevat määräykset yhteisön ja Libanonin taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tason lähentämiseksi,

OVAT TIETOISIA tämän vastavuoroisiin etuihin, keskinäisiin myönnytyksiin, yhteistyöhön ja vuoropuheluun perustuvan sopimuksen tärkeydestä,

HALUAVAT kehittää säännöllisen poliittisen vuoropuhelun molempia sopimuspuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä kysymyksistä,

KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA yhteisön haluun tukea Libanonia uudistamaan ja muuttamaan talouttaan ja maan yhteiskunnallista kehitystä,

HALUAVAT aloittaa, ylläpitää ja vahvistaa säännöllisen vuoropuhelun avulla yhteistyötä taloudellisista, tieteellisistä, teknologisista, yhteiskunnallisista, sivistyksellisistä ja audiovisuaalialan kysymyksistä paremman yhteisymmärryksen saavuttamiseksi,

OVAT VAKUUTTUNEITA, että tämä sopimus luo ilmapiirin, joka edistää sopimuspuolten välisten taloussuhteiden kasvua erityisesti kaupan ja investointien aloilla, jotka ovat keskeisiä talouden uudistamisen ja rakenneuudistusohjelman onnistumiselle ja teknologiselle uudistukselle,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin välinen assosiaatio.

2.   Tämän sopimuksen tavoitteena on:

a)

tarjota asianmukainen kehys osapuolten väliselle poliittiselle vuoropuhelulle, jonka myötä suhteet voivat lähentyä kaikilla niillä aloilla, jotka osapuolet katsovat merkittäviksi kyseisen vuoropuhelun kannalta;

b)

vahvistaa tavaroiden ja palvelujen kaupan ja pääoman liikkeiden asteittaisen vapauttamisen edellytykset;

c)

edistää kauppaa ja sopusointuisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten suhteiden laajentumista osapuolten välillä erityisesti vuoropuhelun ja yhteistyön kautta Libanonin ja sen kansan kehityksen ja vaurauden edistämiseksi;

d)

edistää taloudellista, yhteiskunnallista sekä rahoitus- ja raha-asiain yhteistyötä;

e)

edistää yhteistyötä muilla yhteisen edun aloilla.

2 artikla

Osapuolten väliset suhteet samoin kuin tämän sopimuksen kaikki määräykset perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistujen demokratian periaatteiden ja perusluonteisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mikä ohjaa osapuolten sisäpolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa ja muodostaa tämän sopimuksen olennaisen osan.

I OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1.   Osapuolet aloittavat säännöllisen poliittisen vuoropuhelun. Sen avulla osapuolet voivat perustaa kumppanien kesken kestävät yhteisvastuullisuuden siteet, jotka edistävät vaurautta, vakaita oloja ja turvallisuutta Välimeren alueella ja kehittävät kulttuurien välistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta.

2.   Poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön tavoitteena on erityisesti:

a)

helpottaa osapuolten lähentymistä kehittämällä parempaa molemminpuolista ymmärtämystä ja säännöllistä yhteistoimintaa kumpaakin osapuolta kiinnostavissa kansainvälisissä kysymyksissä;

b)

tehdä mahdolliseksi kummallekin osapuolelle ottaa huomioon toisen osapuolen kanta ja edut;

c)

vahvistaa Välimeren alueen ja erityisesti Lähi-idän turvallisuutta ja vakaita oloja;

d)

edistää yhteisiä aloitteita.

4 artikla

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kaikki kummankin osapuolen etua koskevat aiheet ja erityisesti niiden olosuhteiden tarkastelu, jotka ovat edellytyksenä rauhan ja turvallisuuden varmistamisessa yhteistyön tukemisen kautta. Vuoropuhelulla pyritään myös luomaan uusia yhteistyömuotoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

5 artikla

1.   Poliittinen vuoropuhelu tapahtuu säännöllisesti ja tarvittaessa erityisesti:

a)

ministeritasolla, pääasiassa assosiaationeuvoston puitteissa;

b)

toisaalta Libanonin korkeiden virkamiesten ja toisaalta neuvoston ja komission puheenjohtajien tasolla;

c)

käyttämällä täysimääräisesti diplomaattisia yhteyksiä ja erityisesti säännöllisiä tilanneselostuksia ja neuvotteluja kansainvälisten kokousten yhteydessä ja kolmansissa maissa olevien diplomaattisten edustajien välisiä yhteyksiä;

d)

tarvittaessa käyttämällä kaikkia muita menettelyjä, jotka voivat edistää tämän vuoropuhelun syventämistä ja tehostamista.

2.   Poliittinen vuoropuhelu aloitetaan Euroopan parlamentin ja Libanonin parlamentin välillä.

II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

PERUSPERIAATTEET

6 artikla

Yhteisö ja Libanon perustavat tämän osaston yksityiskohtaisten sääntöjen sekä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja muiden monenvälisten tavaroiden kauppaa koskevien WTO:n perustamissopimuksen, jäljempänä ’GATT-sopimus’, liitteenä olevien sopimusten määräysten mukaisesti asteittain vapaakauppa-alueen siirtymäkauden aikana, joka kestää enintään 12 vuotta ja alkaa sinä päivänä, jona tämä sopimus tulee voimaan.

1 LUKU

Teollisuustuotteet

7 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Libanonista peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 25–97 ryhmään ja Libanonin tullitariffiin lukuun ottamatta liitteessä 1 lueteltuja tuotteita.

8 artikla

Libanonista peräisin olevista tuotteista ei kanneta yhteisöön tuotaessa tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

9 artikla

1.   Yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Libanoniin tuotaessa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta kukin tulli ja maksu alennetaan 88 prosenttiin perustullista,

kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta kukin tulli ja maksu alennetaan 76 prosenttiin perustullista,

seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta kukin tulli ja maksu alennetaan 64 prosenttiin perustullista,

kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta kukin tulli ja maksu alennetaan 52 prosenttiin perustullista,

yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 40 prosenttiin perustullista,

kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 28 prosenttiin perustullista,

yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 16 prosenttiin perustullista,

kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit ja maksut poistetaan.

2.   Jos jonkin tuotteen kohdalla ilmenee vakavia vaikeuksia, assosiaatiokomitea voi tarkistaa yhteisestä sopimuksesta 1 kohdan mukaisesti sovellettavia aikatauluja; aikataulua, jonka tarkistamista on pyydetty, ei voida pidentää kyseiselle tuotteelle yli 12 vuoden enimmäissiirtymäajan. Jos assosiaatiokomitea ei päätä asiasta 30 päivän kuluessa siitä, kun Libanon on pyytänyt sitä tarkistamaan aikataulua, Libanon voi keskeyttää aikataulun soveltamisen väliaikaisesti enintään yhden vuoden ajaksi.

3.   Kuhunkin tuotteeseen sovellettava perustulli, josta 1 kohdassa määrätyt perättäiset alennukset tehdään, on 19 artiklassa tarkoitettu tulli.

10 artikla

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

11 artikla

1.   Libanon voi toteuttaa korotettujen tai palautettujen tullien muodossa ajallisesti rajoitettuja poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka poikkeavat 9 artiklan määräyksistä.

2.   Näitä toimenpiteitä saa soveltaa ainoastaan varhaisessa kehitysvaiheessa olevaan teollisuuteen tai tiettyihin aloihin, joilla on meneillään rakennemuutos tai joilla on vakavia vaikeuksia, erityisesti jos nämä vaikeudet aiheuttavat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia.

3.   Libanoniin tuotaviin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit, jotka on otettu käyttöön näiden poikkeustoimenpiteiden nojalla, saavat olla korkeintaan 25 prosenttia tuotteiden arvosta, ja niihin on edelleen sisällyttävä yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden etuuskohtelu. Tällaisten toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden kokonaisarvo saa olla enintään 20 prosenttia yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden kokonaistuonnista viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, joilta tilastotiedot ovat saatavilla.

4.   Näitä toimenpiteitä sovelletaan enintään viiden vuoden ajan, jollei assosiaatiokomitea salli pidempää voimassaoloaikaa. Toimenpiteiden soveltaminen lopetetaan viimeistään kahdentoista vuoden enimmäissiirtymäkauden päättyessä.

5.   Näitä toimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön tuotteen osalta, jos kaikkien kyseistä tuotetta koskevien tullien ja määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tai toimenpiteiden poistamisesta on kulunut yli kolme vuotta.

6.   Libanon ilmoittaa assosiaatiokomitealle poikkeustoimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa, ja yhteisön pyynnöstä käydään neuvotteluja toimenpiteistä ja asianomaisista aloista ennen toimenpiteiden käyttöönottoa. Kun Libanon toteuttaa näitä toimenpiteitä, se esittää komitealle aikataulun tämän artiklan mukaisesti käyttöön otettujen tullien poistamisesta. Tässä aikataulussa vahvistetaan asianomaisten tullien poistaminen vuosittain tasamääräisesti, ja poistaminen on aloitettava viimeistään toisen vuoden lopussa tullien käyttöönotosta. Assosiaatiokomitea voi päättää erilaisesta aikataulusta.

7.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa määrätään, assosiaatiokomitea voi uuden tuotannonalan perustamiseen liittyvien vaikeuksien huomioon ottamiseksi antaa Libanonille luvan pitää 1 kohdan nojalla jo käyttöön otetut toimenpiteet voimassa enintään kolmen vuoden ajan 12 vuoden siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

2 LUKU

Maataloustuotteet, kalataloustuotteet ja jalostetut maataloustuotteet

12 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Libanonista peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmään, Libanonin tullitariffiin ja liitteessä 1 lueteltuihin tuotteisiin.

13 artikla

Yhteisö ja Libanon vapauttavat asteittain maataloustuotteita, kalataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskevaa kauppaansa molempien osapuolten etujen mukaisesti.

14 artikla

1.   Libanonista peräisin oleviin pöytäkirjassa 1 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan yhteisöön tuotaessa kyseisessä pöytäkirjassa määrättyjä järjestelyjä.

2.   Yhteisöstä peräisin oleviin pöytäkirjassa 2 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan Libanoniin tuotaessa kyseisessä pöytäkirjassa määrättyjä järjestelyjä.

3.   Tähän lukuun sisältyvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan sovelletaan pöytäkirjassa 3 määrättyjä järjestelyjä.

15 artikla

1.   Viisi vuotta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen yhteisö ja Libanon tarkastelevat tilannetta määrittääkseen vuosi tämän sopimuksen tarkistuksen jälkeen sovellettavat yhteisön ja Libanonin toimenpiteet 13 artiklassa määrätyn tavoitteen mukaisesti.

2.   Ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteiden, kalataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden kaupan määrän ja tuotteiden erityisen arkuuden yhteisö ja Libanon tarkastelevat assosiaationeuvostossa säännöllisesti, tuotekohtaisesti, järjestelmällisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuuksia tehdä toisilleen uusia myönnytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan määräysten soveltamista.

16 artikla

1.   Jos toisen osapuolen maatalouspolitiikan täytäntöönpanon tai sen voimassa olevien määräysten muutoksen seurauksena annetaan erityismääräyksiä tai jos sen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä voimassa olevia määräyksiä muutetaan tai niiden soveltamisalaa laajennetaan, asianomainen osapuoli voi muuttaa tästä sopimuksesta aiheutuvia järjestelyjä kyseisten tuotteiden osalta.

2.   Muutoksen tekevä osapuoli ilmoittaa asiasta assosiaatiokomitealle. Assosiaatiokomitea kokoontuu toisen osapuolen pyynnöstä ottaakseen asianmukaisesti huomioon toisen osapuolen edut.

3.   Jos yhteisö tai Libanon 1 kohtaa soveltaessaan muuttaa tässä sopimuksessa määrättyjä maataloustuotteita koskevia järjestelyjä, se myöntää toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita tuotaessa tässä sopimuksessa määrättyä etua vastaavan edun.

4.   Sopimuksessa määrätyn järjestelyn muuttamisesta neuvotellaan assosiaationeuvostossa toisen osapuolen pyynnöstä.

17 artikla

1.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä vähentääkseen petosten mahdollisuutta tämän sopimuksen kauppamääräysten soveltamisen yhteydessä.

2.   Sen estämättä, mitä muualla tässä sopimuksessa määrätään, jos osapuoli katsoo, että petoksesta on riittävästi näyttöä esimerkiksi siten, että osapuolten välinen kauppa on kasvanut merkittävästi ja ylittää taloudellisia edellytyksiä kuten tavanomaista tuotanto- ja vientikapasiteettia vastaavan tason, tai jos se katsoo, että toinen osapuoli laiminlyö alkuperäselvitysten tarkastamisen edellyttämän hallinnollisen yhteistyön, osapuolet aloittavat viipymättä neuvottelut asianmukaisen ratkaisun löytämiseksi. Tätä ratkaisua odotettaessa asianomainen osapuoli voi toteuttaa tarpeellisina pitämiään toimenpiteitä. Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle.

3 LUKU

Yhteiset määräykset

18 artikla

1.   Yhteisön ja Libanonin välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä tämän sopimuksen tullessa voimaan jo sovellettavia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja koroteta, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

2.   Yhteisön ja Libanonin välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia määrällisiä tuontirajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

3.   Määrälliset tuontirajoitukset tai vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet Libanonin ja yhteisön välisessä kaupassa poistetaan tämän sopimuksen tullessa voimaan.

4.   Yhteisö ja Libanon eivät sovella keskinäiseen vientiinsä tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eivätkä määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

19 artikla

1.   Kuhunkin tuotteeseen sovellettava perustulli, josta 9 artiklan 1 kohdassa vahvistetut perättäiset alennukset tehdään, on yhteisöön neuvottelujen päättämispäivänä tosiasiallisesti sovellettu tulli.

2.   Jos Libanon liittyy WTO:hon, osapuolten väliseen tuontiin sovellettava tulli on WTO:n sidottu tulli tai liittymispäivänä tosiasiallisesti sovellettu alempi tulli. Jos mitä tahansa tullia alennetaan WTO:hon liittymisen jälkeen kaikkien tuotteiden osalta, on sovellettava alennettua tullia.

3.   Edellä 2 kohdassa oleva määräys koskee mitä tahansa tullin alennusta, jota sovelletaan neuvottelujen päättämispäivän jälkeen kaikkien tuotteiden osalta.

4.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen neuvottelujen päättämispäivänä sovellettavat tullinsa.

20 artikla

Libanonista peräisin oleviin tuotteisiin ei sovelleta niitä yhteisöön tuotaessa edullisempaa kohtelua kuin se, jota jäsenvaltiot soveltavat keskenään.

21 artikla

1.   Osapuolet pidättyvät kaikista sisäisen verotuksen kaltaisista toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka suoraan tai välillisesti saattavat toisen osapuolen tuotteet ja samankaltaiset toisen osapuolen alueelta peräisin olevat tuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

2.   Jommankumman osapuolen alueelle vietyihin tuotteisiin ei voida soveltaa välillisen sisäisen veron palautusta tuotteille suoraan tai epäsuorasti määrätyn välillisen veron määrän ylittävältä osalta.

22 artikla

1.   Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät muuta tässä sopimuksessa määrättyjä kauppajärjestelyjä.

2.   Osapuolet neuvottelevat assosiaatiokomiteassa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja tarvittaessa kaikista osapuolten kolmansien maiden suhteen soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä ongelmista. Tällaisia neuvotteluja käydään erityisesti jonkin kolmannen maan liittyessä yhteisöön sen varmistamiseksi, että yhteisön ja Libanonin yhteiset edut otetaan huomioon.

23 artikla

Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994 -sopimuksen) VI artiklassa ja omassa sisäisessä lainsäädännössä määritettyjen voimassa olevien kansainvälisten sääntöjen mukaista polkumyyntiä, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän polkumyynnin torjumiseksi GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen ja oman sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

24 artikla

1.   Osapuolten välillä sovelletaan WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevaa sopimusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklan soveltamista.

2.   Jos osapuoli ennen 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tarpeellisten sääntöjen käyttöön ottamista toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa esiintyy GATT 1994 -sopimuksen VI ja XVI artiklassa määriteltyjen voimassa olevien kansainvälisten sääntöjen ja sisäisen lainsäädännön mukaisia tukia, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet näiden tukien torjumiseksi WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen ja oman sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

25 artikla

1.   Osapuolten välillä sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

2.   Ennen suojatoimenpiteiden soveltamista kansainvälisten sääntöjen mukaisesti osapuolen, joka aikoo toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä, on toimitettava assosiaatiokomitealle kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteelliseksi tarkastelemiseksi, jotta löydettäisiin molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Ratkaisun löytämiseksi osapuolten on välittömästi neuvoteltava asiasta assosiaatiokomiteassa. Jos neuvottelujen tuloksena osapuolet eivät 30 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta pääse yksimielisyyteen suojatoimenpiteiden soveltamisen välttämisestä, se osapuoli, joka aikoo soveltaa suojatoimenpiteitä, voi soveltaa GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

3.   Tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä valittaessa osapuolten on asetettava etusijalle sellaiset, jotka häiritsevät mahdollisimman vähän tämän sopimuksen toimintaa.

4.   Suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä assosiaatiokomitealle, joka käsittelee niitä määräajoin tarkoituksenaan erityisesti niiden poistaminen heti, kun olosuhteet sen sallivat.

26 artikla

1.   Jos 18 artiklan 4 kohdan määräysten noudattaminen johtaa:

a)

jälleenvientiin kolmanteen maahan, jonka osalta viejänä oleva osapuoli soveltaa kyseistä tuotetta koskevia määrällisiä vientirajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä,

tai

b)

sellaisen tuotteen riittämättömään tarjontaan tai mahdolliseen riittämättömään tarjontaan, joka on olennaisen tärkeä viejänä olevalle osapuolelle,

ja jos edellä tarkoitetuista tilanteista aiheutuu tai saattaa aiheutua viejänä olevalle osapuolelle huomattavia vaikeuksia, tämä voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä 2 kohdassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista aiheutuvat vaikeudet annetaan assosiaatiokomitean tarkasteltaviksi. Assosiaatiokomitea voi tehdä tarvittavan päätöksen vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ongelma on saatettu sen käsiteltäväksi, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa kyseisen tuotteen vientiin aiheellisia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, ja ne on poistettava, kun olosuhteet eivät enää edellytä niiden jatkamista.

27 artikla

Tämä sopimus ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän tai kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi tai kultaa tai hopeaa sekä ehtyvien luonnonvarojen suojelua koskevien säännösten ja määräysten perusteella. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

28 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetyn käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittely sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät esitetään pöytäkirjassa 4.

29 artikla

Tavarat luokitellaan yhteisöön tuontia varten yhdistetyn tavaranimikkeistön mukaisesti. Libanoniin tuontia varten tavarat luokitellaan Libanonin tullitariffin mukaisesti.

III OSASTO

SIJOITTAUTUMISOIKEUS JA PALVELUT

30 artikla

1.   Osapuolen toiselle osapuolelle myöntämä sijoittautumisoikeutta ja palveluja koskeva kohtelu perustuu kunkin osapuolen palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus) mukaisiin sitoumuksiin ja muihin velvollisuuksiin. Tämä määräys tulee voimaan siitä päivästä lähtien, jona Libanon lopullisesti liittyy WTO:hon.

2.   Libanon sitoutuu toimittamaan Euroopan yhteisölle ja sen jäsenvaltioille GATS-sopimuksen XX artiklan mukaisesti laaditun aikataulun erityisistä palveluja koskevista sitoumuksista heti kun se on laadittu.

3.   Osapuolet sitoutuvat tarkastelemaan edellä mainittujen määräysten kehittämistä taloudellista integraatiota koskevan sopimuksen laatimiseksi GATS-sopimuksen V artiklan mukaisesti.

4.   Assosiaationeuvosto tarkastelee ensimmäisen kerran tämän artiklan 3 kohdassa määrättyä tavoitetta vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

5.   Osapuolet eivät toteuta tämän sopimuksen voimaantulopäivän ja Libanonin WTO:hon liittymisen välisenä aikana mitään sellaisia toimenpiteitä tai toimia, joiden vuoksi yhteisön tai Libanonin palveluntarjoajien palvelujen tarjoamisen edellytykset muuttuisivat syrjivämmiksi kuin ne olivat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

6.   Tässä osastossa tarkoitetaan

a)

osapuolen ’palveluntarjoajalla’ oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka pyrkii tarjoamaan tai tarjoaa palveluja;

b)

’oikeushenkilöllä’ yritystä tai tytäryhtiötä, joka on perustettu joko jäsenvaltion tai Libanonin lainsäädännön mukaisesti ja jonka kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on joko yhteisön tai Libanonin alueella. Jos ainoastaan oikeushenkilön kotipaikka tai keskushallinto on joko yhteisön tai Libanonin alueella, sen ei katsota olevan yhteisön tai Libanonin oikeushenkilö, ellei sen toiminta ole tosiasiassa ja jatkuvasti sidoksissa joko yhteisön tai Libanonin talouteen;

c)

’tytäryhtiöllä’ oikeushenkilöä, joka on tosiasiassa toisen oikeushenkilön hallinnassa;

d)

’luonnollisella henkilöllä’ henkilöä, joka on joko yhteisön jäsenvaltion tai Libanonin kansalainen osapuolten kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.

IV OSASTO

MAKSUT, PÄÄOMA, KILPAILU JA MUUT TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET

1 LUKU

Juoksevat maksut ja pääomien liikkuvuus

31 artikla

Tämän sopimuksen määräysten puitteissa ja 33 ja 34 artiklan määräysten mukaisesti yhteisön ja Libanonin välillä ei saa rajoittaa pääoman liikkuvuutta eikä syrjiä kansallisuuden tai kansalaisten asuinpaikan tai pääoman investointipaikan perusteella.

32 artikla

Tämän sopimuksen puitteissa tavaroiden, henkilöiden, palvelujen tai pääoman liikkuvuuteen liittyviin juokseviin maksuihin ei sovelleta rajoituksia.

33 artikla

1.   Tämän sopimuksen muiden määräysten ja muiden yhteisön ja Libanonin kansainvälisten velvollisuuksien mukaisesti 31 ja 32 artiklan määräysten soveltaminen ei rajoita osapuolten välillä tämän sopimuksen voimaantulopäivänä voimassa olevien sellaisten rajoitusten soveltamista, jotka koskevat niiden välistä pääoman liikkuvuutta, johon liittyy suora sijoitus, mukaan luettuna kiinteistöihin, sijoittautuminen, rahoituspalveluiden tarjoaminen tai arvopapereiden pääsy pääomamarkkinoille.

2.   Tämä ei kuitenkaan vaikuta yhteisössä asuvien henkilöiden Libanonissa tekemien tai Libanonissa asuvien henkilöiden yhteisössä tekemien sijoitusten ja niistä mahdollisesti saadun voiton siirtoon ulkomaille.

34 artikla

Jos yhdellä tai useammalla yhteisön jäsenvaltiolla tai Libanonilla on vakavia maksutasevaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat niitä, yhteisö tai Libanon voi GATT-sopimuksessa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen ja Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti ottaa käyttöön juokseviin maksuihin sovellettavia rajoituksia, jos kyseiset rajoitukset ovat ehdottoman välttämättömiä. Tapauksen mukaan yhteisö tai Libanon ilmoittaa asiasta viipymättä toiselle osapuolelle ja toimittaa mahdollisimman pian tälle aikataulun kyseisten toimenpiteiden poistamiseksi.

2 LUKU

Kilpailu ja muut taloudelliset asiat

35 artikla

1.   Seuraavat toimenpiteet ovat yhteensopimattomia tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Libanonin väliseen kauppaan:

a)

yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on osapuolten lainsäädännössä määritetty kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

b)

yhden tai useamman yrityksen toimesta tapahtuva osapuolten lainsäädännössä määritetty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhteisön tai Libanonin koko alueella tai merkittävällä osalla sitä.

2.   Osapuolet soveltavat omaa kilpailulainsäädäntöään ja vaihtavat tietoja ottaen huomioon luottamuksellisuusvaatimuksen asettamat rajoitukset. Assosiaatiokomitea hyväksyy viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta tarvittavat yhteistyötä koskevat säännöt 1 kohdan soveltamiseksi.

3.   Jos yhteisö tai Libanon katsoo, että tietty käytäntö on yhteensopimaton tämän artiklan 1 kohdan kanssa, ja jos kyseinen käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia toiselle osapuolelle, se voi ottaa käyttöön tarvittavat toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta assosiaatiokomiteassa tai 30 työpäivää sen jälkeen, kun asia annettiin assosiaatiokomitean käsiteltäväksi.

36 artikla

Ottaen huomioon sitoumukset, jotka jäsenvaltiot ja Libanon ovat tehneet tai tulevat tekemään GATT-sopimuksen puitteissa, jäsenvaltiot ja Libanon mukauttavat asteittain valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen viidennen vuoden päättyessä tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Libanonin kansalaisten välillä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä on ilmoitettava assosiaatiokomitealle.

37 artikla

Julkisten yritysten ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiaationeuvosto varmistaa, että alkaen viidennestä vuodesta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen ei enää hyväksytä tai pidetä voimassa yhtään yhteisön ja Libanonin välistä kauppaa häiritsevää toimenpidettä osapuolten etujen vastaisesti. Tämä määräys ei estä lainsäädännön perusteella tai tosiasiallisesti näille yrityksille kuuluvien erityistehtävien suorittamista.

38 artikla

1.   Tämän artiklan ja liitteen 2 määräysten mukaisesti osapuolet myöntävät ja varmistavat henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojelun korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien tehokkaat keinot tällaisten oikeuksien käyttämiseksi.

2.   Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan ja liitteen 2 täytäntöönpanoa. Jos henkisen omaisuuden alalla ilmenee kaupankäyntiin vaikuttavia vaikeuksia, neuvottelut aloitetaan pikaisesti jommankumman osapuolen pyynnöstä molempia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

39 artikla

1.   Osapuolet ottavat tavoitteekseen julkisia hankintoja koskevien sopimusten vastavuoroisen ja asteittaisen vapauttamisen.

2.   Assosiaationeuvosto toteuttaa 1 kohdan määräysten täytäntöönpanossa tarvittavat toimenpiteet.

V OSASTO

TALOUDELLINEN JA ALAKOHTAINEN YHTEISTYÖ

40 artikla

Tavoitteet

1.   Osapuolet laativat yhdessä tämän osaston alojen yhteistyössä tarvittavat strategiat ja menettelyt.

2.   Osapuolet sitoutuvat tiivistämään taloudellista yhteistyötä yhteisten etujensa mukaisesti ja tätä sopimusta luonnehtivan kumppanuuden hengessä.

3.   Taloudellisen yhteistyön tavoitteena on tukea Libanonin toimintaa kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hyväksi.

41 artikla

Soveltamisala

1.   Yhteistyö koskee ensisijaisesti aloja, jotka kärsivät sisäisistä vaikeuksista tai joihin Libanonin talouden vapauttamiskehitys vaikuttaa kokonaisuudessaan, ja joihin vaikuttaa erityisesti yhteisön ja Libanonin välisen kaupan vapauttaminen.

2.   Yhteistyö kohdistuu myös aloihin, joilla yhteisön ja Libanonin talouksia voidaan lähentää, ja erityisesti aloihin, joilla saadaan aikaan kasvua ja parannetaan työllisyyttä.

3.   Ympäristönsuojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen ovat keskeisessä asemassa toteutettaessa yhteistyötä talouden eri aloilla.

4.   Osapuolet voivat sopia taloudellisen yhteistyön laajentamisesta muille aloille, joita tämän osaston määräykset eivät koske.

42 artikla

Menetelmät ja yksityiskohtaiset säännöt

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan erityisesti:

a)

osapuolten välisellä säännöllisellä taloudellisella vuoropuhelulla, joka kattaa kaikki makrotalouspolitiikan alat;

b)

kullakin yhteistyön alalla toteutettavalla säännöllisellä tietojen ja ajatusten vaihdolla, virkamiesten ja asiantuntijoiden tapaamiset mukaan lukien;

c)

neuvonta-, asiantuntija- ja koulutustoimien siirrolla;

d)

yhteisten toimien, kuten seminaarien ja työpajojen, toteuttamisella;

e)

antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua lainsäädännön valmistelussa;

f)

tiedon jakamisella yhteistyöaloitteista.

43 artikla

Koulutus

Yhteistyöllä pyritään:

a)

määrittelemään keinot, joilla parannetaan näkyvästi tilannetta koulutuksen, erityisesti ammatillisen koulutuksen, alalla;

b)

kannustamaan yhteisiin toimintoihin erikoistuneiden toimistojen välisten kiinteiden yhteyksien perustamista ja kokemusten ja taitotiedon vaihtoa, nuorisovaihtoa ja yliopistojen ja muiden koulutuslaitosten välistä vaihtoa kulttuurien lähentämiseksi;

c)

suosimaan erityisesti naisten pääsyä koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, mukaan luettuna tekninen ja korkea-asteen koulutus.

44 artikla

Yhteistyö tieteen ja tekniikan alalla

Yhteistyön tavoitteena on:

a)

suosia molempien osapuolten tieteellisten yhteisöjen pysyvien suhteiden aikaansaamista, erityisesti seuraavin keinoin:

tarjoamalla Libanonille mahdollisuus osallistua yhteisön tutkimus- ja teknologian kehitysohjelmiin yhteisön ulkopuolisten maiden osallistumisesta kyseisiin ohjelmiin annettujen säännösten mukaisesti,

Libanonin osallistumisella hajautetun yhteistyön verkkoihin,

edistämällä koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä synergiaa;

b)

Libanonin tutkimustoiminnan valmiuksien parantaminen; sen teknologisen kehityksen edistäminen;

c)

teknisten innovaatioiden sekä uuden teknologian ja taitotiedon siirtämisen tehostaminen;

d)

mahdollisuuksien tarkasteleminen Libanonin osallistumiseksi tutkimusta koskeviin Euroopan yhteisön puiteohjelmiin.

45 artikla

Ympäristö

1.   Osapuolet suosivat yhteistyötä ympäristön heikkenemisen ehkäisyssä, sen saastumisen hallinnassa ja luonnonvarojen järkevän käytön varmistamisessa kestävän kehityksen takaamiseksi.

2.   Yhteistyössä keskitytään:

a)

Välimeren veden laatuun ja meren saastumisen rajoittamiseen ja estämiseen;

b)

jätehuoltoon ja erityisesti myrkyllisten jätteiden käsittelyyn;

c)

maaperän suolapitoisuuden lisääntymiseen;

d)

arkojen rannikkoalueiden ympäristöasioiden hallintaan;

e)

ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen;

f)

pitkälle kehitettyjen välineiden käyttöön ympäristön hallinnassa ja seurannassa ja erityisesti ympäristöä koskevien tietojärjestelmien ja ympäristövaikutuksia koskevien tutkimusten käyttöön;

g)

teollisuuden kehityksen vaikutukseen ympäristöön yleensä ja erityisesti teollisuuslaitosten turvallisuuteen;

h)

maatalouden vaikutukseen maaperän ja veden laatuun;

i)

maaperän suojeluun;

j)

vesivarojen järkevään hallintaan;

k)

yhteisiin tutkimus- ja seurantatoimiin sekä ohjelmiin ja hankkeisiin.

46 artikla

Yhteistyö teollisuuden alalla

Yhteistyön tavoitteena on:

a)

suosia yhteistyötä osapuolten taloudellisten toimijoiden välillä, mukaan luettuna yhteistyö Libanonin osallistumiseksi yhteisön yritysverkostoihin;

b)

tukea pyrkimyksiä nykyaikaistaa ja uudistaa Libanonin julkisen ja yksityisen sektorin teollisuus (mukaan luettuna maatalous- ja elintarviketeollisuus);

c)

kannustaa yksityisyrittämiselle myönteisen ilmapiirin kehitystä paikallisille markkinoille ja vientimarkkinoille tarkoitetun tuotannon edistämiseksi ja monipuolistamiseksi;

d)

edistää Libanonin inhimillisiä voimavaroja ja teollisuutta käyttämällä paremmin hyväksi innovaatioiden, tutkimuksen ja teknologisen kehityksen alan politiikkoja;

e)

helpottaa pääsyä pääomamarkkinoille tuottavien sijoitusten rahoittamiseksi;

f)

suosia pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä erityisesti

edistämällä yritysten välisiä yhteyksiä osaksi käyttämällä yhteisön verkostoja ja välineitä teollisuuden yhteistyön ja kumppanuuden edistämiseksi,

helpottamalla luotonsaantia investointien rahoittamiseksi,

asettamalla käyttöön tieto- ja tukipalvelut,

edistämällä inhimillisiä voimavaroja innovaatioiden kannustamiseksi ja aloittamalla hankkeita ja taloudellisia toimia.

47 artikla

Investointien edistäminen ja suojelu

1.   Yhteistyön tavoitteena on suunnata Libanoniin enemmän pääomavirtoja, asiantuntemusta ja teknologiaa muun muassa:

a)

käyttämällä asianmukaisia keinoja investointimahdollisuuksien löytämiseksi ja investointisääntöjä koskevien tiedonsaantikanavien avulla;

b)

antamalla tietoa ulkoisiin investointeihin liittyvistä eurooppalaisista investointijärjestelmistä (tekninen apu, suora taloudellinen tuki, verokannustimet, investointivakuutus, jne.) ja parantamalla Libanonin mahdollisuuksia hyötyä niistä;

c)

tarkastelemalla yhteisyritysten perustamista erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta ja tarpeen mukaan tekemällä jäsenvaltioiden ja Libanonin välisiä sopimuksia;

d)

perustamalla investointeihin kannustavia ja niitä edistäviä järjestelmiä;

e)

oikeudellisella ympäristöllä, joka edistää osapuolten välisten investointien tekemistä, tarpeen mukaan tekemällä jäsenvaltioiden ja Libanonin välisiä investointisuojaa koskevia sopimuksia ja kaksinkertaisen verotuksen estäviä sopimuksia.

2.   Yhteistyöhön voi sisältyä myös perusteknologian hankintaan ja käyttöön, standardien soveltamiseen, inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja paikallisten työpaikkojen luomiseen liittyvien hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.

48 artikla

Yhteistyö standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aloilla

Osapuolten yhteistyöhön sisältyy:

a)

erojen vähentäminen standardoinnin, mittaustoiminnan, laadunvalvonnan ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aloilla;

b)

Libanonin laboratorioiden ajanmukaistamisen kehittäminen;

c)

vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvotteleminen niin pian kuin niitä koskevat edellytykset täyttyvät;

d)

standardoinnista, laadusta sekä henkisestä, teollisesta ja kaupallisesta omaisuudesta vastuussa olevien Libanonin instituutioiden vahvistaminen.

49 artikla

Lainsäädäntöjen lähentäminen

Osapuolet tekevät voitavansa lähentääkseen omia lainsäädäntöjään tämän sopimuksen soveltamisen helpottamiseksi.

50 artikla

Rahoituspalvelut

Yhteistyön tavoitteena on sääntöjen ja standardien lähentäminen muun muassa seuraavilla aloilla:

a)

Libanonin rahoitusmarkkinoiden kehittäminen;

b)

Libanonin rahoituspalvelujen ja rahoituksen valvonnan kirjanpito-, tilintarkastus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelmien parantaminen.

51 artikla

Maatalous ja kalatalous

Yhteistyön tavoitteena on:

a)

suosia tuotannon monipuolistamiseen pyrkiviä politiikkoja;

b)

vähentää riippuvuutta elintarvikkeista;

c)

edistää ympäristön huomioon ottavaa maataloutta;

d)

lähentää osapuolten yritysten, ryhmittymien ja ammatillisten järjestöjen välisiä suhteita;

e)

antaa tukea ja teknistä koulutusta; tukea maatalouden tutkimusta, neuvontapalveluja, maatalousalan koulutusta ja maatalousalan henkilöstön teknistä koulutusta;

f)

yhdenmukaistaa kasvinsuojelu- ja eläinlääkintäalan standardeja;

g)

edistää maaseudun integroitua kehittämistä, mukaan luettuna peruspalvelujen parantaminen ja taloudellisten liitännäistoimien kehittäminen erityisesti alueilla, joilla on hävitetty laittomia viljelykasveja;

h)

edistää yhteistyötä maaseutualueilla, vaihtaa kokemuksia ja taitotietoa maaseudun kehityksestä;

i)

kehittää merikalastusta ja vesiviljelyä;

j)

kehittää pakkaus-, varastointi- ja markkinointitekniikoita ja parantaa jakelukanavia;

k)

kehittää maatalouden vesivaroja;

l)

kehittää metsätaloutta erityisesti metsän istutuksen, metsäpalojen ehkäisyn, metsälaitumien ja aavikoitumisen torjunnan aloilla;

m)

kehittää maatalouden koneistamista ja edistää maatalouspalveluosuuskuntia;

n)

vahvistaa maatalousluottojärjestelmää.

52 artikla

Liikenne

Yhteistyön tavoitteena on:

a)

tärkeimpiin Euroopan laajuisiin yhteistä etua palveleviin liikennereitteihin yhteydessä olevien teiden, rautateiden, satamien ja lentoasemien infrastruktuurien nykyaikaistaminen ja niiden rakenteiden uudistaminen;

b)

yhteisössä voimassa olevia toiminta- ja turvastandardeja vastaavien standardien laatiminen ja täytäntöönpano;

c)

multimodaalikuljetuksissa, konttikuljetuksissa ja jälleenlaivauksessa käytettävien teknisten välineiden ajanmukaistaminen yhteisön standardien tasolle;

d)

tie-, meri- ja multimodaalikuljetusten parantaminen, satamien ja lentoasemien hallinnan parantaminen, meri- ja ilmaliikenteen valvonnan, rautateiden ja navigointilaitteiden parantaminen;

e)

joukkoliikenteen, mukaan luettuna julkinen liikenne, uudelleenjärjestely ja uudistaminen.

53 artikla

Tietoyhteiskunta ja televiestintä

1.   Osapuolet ovat tietoisia siitä, että tieto- ja viestintätekniikat kuuluvat nykyaikaisen yhteiskunnan keskeisiin tekijöihin ja että ne ovat erittäin tärkeitä taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle ja että ne ovat syntyvän tietoyhteiskunnan kulmakivi.

2.   Tämän alan yhteistyössä keskitytään:

a)

vuoropuheluun tietoyhteiskunnan eri näkökohtiin liittyvistä kysymyksistä, myös televiestintäpolitiikoista;

b)

tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvää sääntelyä, standardisointia, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja varmentamista koskevien tietojen vaihtoon ja tekniseen apuun kyseisillä aloilla;

c)

uuden tiedon ja televiestintäteknologian levittämiseen ja pitkälle kehitetyn viestinnän, tietopalvelujen ja teknologian ajanmukaistettuihin laitteisiin;

d)

tutkimusta ja teknologista kehittämistä tai teollisia sovelluksia koskevien yhteisten hankkeiden edistämiseen ja toteuttamiseen tietotekniikan, viestinnän, telematiikan ja tietoyhteiskunnan alalla;

e)

libanonilaisten organisaatioiden osallistumiseen pilottihankkeisiin ja eurooppalaisiin ohjelmiin luotujen rakenteiden puitteissa;

f)

yhteisön ja Libanonin telematiikkaverkostojen ja -palvelujen yhteenliittämiseen ja yhteentoimivuuteen;

g)

vuoropuheluun kansainvälisiä palveluja koskevasta sääntely-yhteistyöstä, mukaan luettuna tietojen ja yksityisyyden suojaa koskevat näkökohdat.

54 artikla

Energia

Yhteistyössä keskitytään seuraaviin seikkoihin:

a)

uusiutuvien energiamuotojen edistäminen;

b)

energiansäästön ja energiatehokkuuden edistäminen;

c)

yhteisön ja Libanonin taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimijat yhdistäviin tietopankkiverkkoihin liittyvä soveltava tutkimus;

d)

energiaverkkojen nykyaikaistamisen ja kehittämisen tukeminen ja niiden liittäminen yhteen yhteisön verkkojen kanssa.

55 artikla

Matkailu

Yhteistyössä keskitytään seuraaviin seikkoihin:

a)

matkailualan investointien edistäminen;

b)

matkailuelinkeinoa koskevan tietämyksen ja matkailuun vaikuttavien politiikkojen yhdenmukaisuuden parantaminen;

c)

matkailun hyvän kausittaisen jakautumisen edistäminen;

d)

kulttuuriperinnön merkityksen korostaminen matkailun kannalta;

e)

matkailun ja ympäristön vuorovaikutuksen asianmukaisena säilyttämisen varmistaminen;

f)

matkailuelinkeinon kilpailukyvyn parantaminen tukemalla standardien ja ammatillisen pätevyyden lisäämistä;

g)

tiedonkulun lisääminen;

h)

hotellinjohtoon ja -hallintoon liittyvän koulutuksen ja muun hotellialan koulutuksen tehostaminen;

i)

kokemusten vaihdon järjestäminen matkailualan tasapainoisen ja kestävän kehityksen varmistamiseksi erityisesti tietojenvaihdon, näyttelyiden, kokousten ja matkailualan julkaisujen avulla.

56 artikla

Tulliyhteistyö

1.   Osapuolet kehittävät tulliyhteistyötä varmistaakseen, että kauppaa koskevia määräyksiä noudatetaan. Tätä varten ne aloittavat tulliasioita koskevan vuoropuhelun.

2.   Yhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin:

a)

tavaroiden tulliselvitykseen liittyvien tarkastusten ja menettelyjen yksinkertaistaminen;

b)

mahdollisuus liittää yhteen yhteisön ja Libanonin passitusjärjestelmät;

c)

asiantuntijoiden välinen tietojenvaihto ja ammatillinen koulutus;

d)

teknisen avun antaminen tarvittaessa.

3.   Osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen keskinäistä apua pöytäkirjan 5 määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä yhteistyön muotoja, jotka liittyvät erityisesti huumausaineiden ja rahanpesun vastaiseen toimintaan.

57 artikla

Tilastoalan yhteistyö

Tämän alan yhteistyön tavoitteena on osapuolten käyttämien menetelmien yhdenmukaistaminen ja tietojen, mukaan luettuna tietopankkien, hyödyntäminen kaikilla niillä tämän sopimuksen soveltamisaloilla, joilla tilastotietoja voidaan kerätä.

58 artikla

Kuluttajansuoja

Tämän alan yhteistyöllä on pyrittävä saattamaan yhteisön ja Libanonin kuluttajansuojaohjelmat yhteensopiviksi, ja yhteistyöhön olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä erityisesti seuraavat asiat:

a)

kuluttajalainsäädännön lähentäminen kaupan esteiden välttämiseksi;

b)

vaarallisia elintarvikkeita ja teollisuustuotteita koskevien tietojenvaihtojärjestelmien perustaminen, kehittäminen ja liittäminen toisiinsa (pikavaroitusjärjestelmät);

c)

tietojen ja asiantuntijoiden vaihto;

d)

koulutusohjelmien järjestäminen ja teknisen avun antaminen.

59 artikla

Yhteistyö instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa

Osapuolet korostavat oikeusvaltioperiaatteen ja instituutioiden moitteettoman toiminnan merkitystä kaikilla hallinnon tasoilla yleensä ja lainvalvonnassa ja oikeusjärjestelmässä erityisesti. Riippumaton ja tehokas oikeuslaitos ja hyvin koulutetut lakimiehet ovat erityisen tärkeitä tässä yhteydessä.

60 artikla

Rahanpesu

1.   Osapuolet sopivat, että niiden on ponnisteltava sinnikkäästi estääkseen niiden rahoitusjärjestelmien käytön rikosten avulla yleensä ja erityisesti huumausainerikosten avulla saatujen varojen rikollisen alkuperän häivyttämiseen.

2.   Tämän alan yhteistyöhön voi kuulua hallinnollisen ja teknisen avun antaminen kansainvälisten standardien mukaisten tehokkaiden standardien luomiseksi ja niiden tosiasialliseksi täytäntöön panemiseksi rahanpesun vastaista toimintaa varten.

61 artikla

Järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisy ja torjunta

1.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa erityisesti seuraavilla aloilla: ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö, korruptio, rahoitusvälineiden väärentäminen, kiellettyjen, väärennettyjen tai laittomasti valmistettujen tavaroiden laiton kauppa ja erityisesti teollisuusjätteiden ja radioaktiivisen materiaalin laiton kauppa, aseiden ja räjähdysaineiden kauppa, tietokonerikollisuus, varastetut ajoneuvot.

2.   Osapuolten on toimittava läheisessä yhteistyössä tarvittavien mekanismien ja standardien laatimiseksi.

3.   Tämän alan tekniseen ja hallinnolliseen yhteisyöhön kuuluu koulutus ja rikollisuuden torjunnasta ja ehkäisystä vastuussa olevien viranomaisten tehokkuuden lisääminen sekä toimenpiteiden kehittäminen rikosten ehkäisemiseksi.

62 artikla

Laittomia huumausaineita koskeva yhteistyö

1.   Osapuolet tekevät toimivaltansa rajoissa yhteistyötä varmistaakseen, että niiden huumausaineita koskeva lähestymistapa on tasapainoinen ja yhtenäinen. Alan politiikalla ja toimilla pyritään vähentämään laittomien huumausaineiden tarjontaa, kauppaa ja kysyntää ja varmistamaan huumausaineiden kemiallisten esiasteiden tehokkaampi valvonta.

2.   Osapuolet sopivat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista yhteistyömenetelmistä. Toimet perustuvat yhteisesti sovittuihin periaatteisiin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen huumeita koskevassa erityisistunnossa vuonna 1998 hyväksyttyjen viiden perusperiaatteen mukaisesti.

3.   Osapuolten väliseen yhteistyöhön voi sisältyä tekninen ja hallinnollinen apu erityisesti seuraavilla aloilla: kansallisen lainsäädännön ja politiikkojen laatiminen, instituutioiden ja tiedotuskeskusten perustaminen, henkilöstön koulutus, huumausaineisiin liittyvä tutkimus ja huumausaineiden laittomassa valmistuksessa käytettyjen kemiallisten esiasteiden väärinkäytön estäminen. Osapuolet voivat sopia sisällyttävänsä yhteistyöhön myös muita aloja.

VI OSASTO

YHTEISTYÖ YHTEISKUNNAN JA KULTTUURIN ALOILLA

1 LUKU

Vuoropuhelu ja yhteistyö yhteiskunnallisten asioiden alalla

63 artikla

Osapuolet päättävät yhdessä tämän osaston alojen yhteistyössä tarvittavista menetelmistä.

64 artikla

1.   Osapuolet aloittavat säännöllisen vuoropuhelun kaikista niiden etua koskevista yhteiskunnalliseen alaan kuuluvista aiheista.

2.   Tämän vuoropuhelun avulla etsitään tapoja kehityksen parantamiseksi työntekijöiden liikkuvuuden sekä vastaanottavan osapuolen alueella laillisesti oleskelevien Libanonin ja yhteisön kansalaisten tasavertaisen kohtelun ja yhteiskunnallisen sopeutumisen osalta.

3.   Vuoropuheluun sisältyvät erityisesti kaikki asiat, jotka liittyvät:

a)

siirtolaisyhdyskunnissa vallitseviin elin- ja työskentelyolosuhteisiin;

b)

siirtolaisuuteen;

c)

laittomaan maahanmuuttoon;

d)

Libanonin ja yhteisön kansalaisten tasavertaista kohtelua edistäviin toimiin, vastavuoroiseen kulttuureja ja sivistystä koskevaan tietämykseen, suvaitsevaisuuden kehittämiseen ja syrjinnän poistamiseen.

65 artikla

1.   Osapuolten yhteiskunnallisen alan yhteistyön vahvistamiseksi toteutetaan kaikkiin niiden etua koskeviin asioihin liittyviä hankkeita ja ohjelmia, mukaan luettuna:

a)

elinolosuhteiden parantaminen erityisesti muita heikommassa asemassa olevilla alueilla ja alueilla, joiden väestö on siirretty;

b)

naisten aseman tukeminen yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä erityisesti koulutuksen ja viestinten kautta;

c)

Libanonin perhesuunnittelua ja äidin ja lapsen suojelua koskevien ohjelmien kehittäminen ja vahvistaminen;

d)

sosiaaliturva- ja sairausvakuutusjärjestelmän parantaminen;

e)

terveydenhuoltojärjestelmän parantaminen erityisesti yhteistyöllä julkisen terveydenhuollon ja sairauksien ehkäisyn, terveysturvan ja lääketieteellisen koulutuksen ja hallinnon aloilla;

f)

nuorista libanonilaisista ja jäsenvaltioissa asuvista eurooppalaisista, nuorisotyöntekijöistä, nuorisojärjestöjen edustajista ja muista nuorisoalan asiantuntijoista koostuvien ryhmien vaihto- ja vapaa-ajan ohjelmien toteuttaminen ja rahoitus keskinäisen kulttuurien tuntemuksen ja suvaitsevuuden parantamiseksi.

2.   Osapuolet aloittavat vuoropuhelun kaikista molempien etua koskevista näkökohdista ja erityisesti yhteiskunnallisista ongelmista, kuten työttömyys, huonompikuntoisten kuntoutus, naisten ja miesten tasapuolinen kohtelu, työelämän suhteet, ammatillinen koulutus, työterveys ja työturvallisuus.

66 artikla

Yhteistyöhankkeet voidaan järjestää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

2 LUKU

Yhteistyö kulttuuriasioissa, audiovisuaalisten viestinten alalla ja tiedonvälityksessä

67 artikla

1.   Osapuolet sopivat edistävänsä kulttuuriyhteistyötä molempia kiinnostavilla aloilla ja toistensa kulttuurien kunnioittamisen hengessä. Ne aloittavat kestävän kulttuurivuoropuhelun. Kyseisellä yhteistyöllä edistetään erityisesti:

a)

historiallisen ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja entisöimistä (monumentit, historialliset kohteet, esineet, harvinaiset kirjat ja käsikirjoitukset jne.);

b)

taidenäyttelyiden ja taiteilijoiden vaihtoa;

c)

kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kouluttamista.

2.   Audiovisuaalisten viestinten alan yhteistyöllä pyritään edistämään yhteistyötä yhteistuotannoissa ja koulutuksessa. Osapuolet pyrkivät etsimään keinoja edistää Libanonin osallistumista yhteisön aloitteisiin tällä alalla.

3.   Osapuolet sopivat, että yhteisön ja yhden tai useamman jäsenvaltion olemassa olevia kulttuuriohjelmia ja muita molempien osapuolten yhteisen edun mukaisia toimia voidaan laajentaa koskemaan Libanonia.

4.   Osapuolet pyrkivät lisäksi edistämään kaupallista kulttuuriyhteistyötä erityisesti yhteisten hankkeiden (tuotanto, investointi, markkinointi), koulutuksen ja tiedonvaihdon kautta.

5.   Osapuolet ottavat yhteistyöhankkeita, ohjelmia ja yhteisiä toimia nimetessään erityisesti huomioon nuoret, itseilmaisun, kulttuuriperinnön säilyttämisen, kulttuurin levittämisen ja kommunikaatiotaidot kirjallisessa ja audiovisuaalisessa viestinnässä.

6.   Yhteistyö toteutetaan 42 artiklassa esitetyllä tavalla.

3 LUKU

Yhteistyö laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi

68 artikla

1.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Tätä varten:

a)

kukin jäsenvaltio suostuu ottamaan takaisin Libanonin alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa Libanonin sitä pyytäessä ja ilman lisämuodollisuuksia, kun kyseiset henkilöt on varmuudella todettu laittomiksi maahanmuuttajiksi;

b)

Libanon suostuu ottamaan takaisin jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa jäsenvaltioiden sitä pyytäessä ja ilman lisämuodollisuuksia, kun kyseiset henkilöt on varmuudella todettu laittomiksi maahanmuuttajiksi.

Jäsenvaltiot ja Libanon myöntävät kansalaisilleen näihin tarkoituksiin asianmukaiset henkilöllisyystodistukset.

2.   Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta tämän artiklan velvoitteita sovelletaan ainoastaan sellaisiin henkilöihin, joiden katsotaan yhteisön kannalta olevan niiden kansalaisia Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

3.   Libanonin osalta tämän artiklan velvoitteita sovelletaan ainoastaan sellaisiin henkilöihin, joiden katsotaan olevan Libanonin kansalaisia Libanonin oikeusjärjestelmän ja kaikkien asianmukaisten kansalaisuuslakien mukaisesti.

69 artikla

1.   Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen osapuolet jonkin osapuolen pyynnöstä neuvottelevat ja tekevät toistensa kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, joilla säännellään niiden kansalaisten takaisinottovelvollisuuksia. Näillä sopimuksilla säännellään myös kolmannen maan kansalaisten takaisinottojärjestelyjä, jos jokin osapuoli katsoo sen tarpeelliseksi. Tällaisissa sopimuksissa vahvistetaan kyseisten järjestelyjen piiriin kuuluvia henkilöryhmiä koskevat yksityiskohdat sekä niihin kuuluvien henkilöiden takaisinottoa ja palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Libanonille annetaan riittävää taloudellista ja teknistä tukea kyseisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

70 artikla

Assosiaationeuvosto tarkastelee, mitä muita yhteisiä toimia voidaan toteuttaa laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi.

VII OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

71 artikla

1.   Tämän sopimuksen tavoitteiden täydelliseksi saavuttamiseksi rahoitusyhteistyötä tarjotaan Libanonille asianmukaisten rahoitusmenettelyjen ja rahoitusvarojen mukaisesti.

2.   Osapuolet hyväksyvät nämä menettelyt yhteisellä sopimuksella sopivimpien välineiden avulla tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

3.   Tämän sopimuksen V ja VI osastoon kuuluvien alojen lisäksi yhteistyöhön voi sisältyä muun muassa:

a)

talouden nykyaikaistamiseksi tarkoitettujen uudistusten helpottaminen;

b)

taloudellisen infrastruktuurin jälleenrakentaminen ja ajantasaistaminen;

c)

yksityisten investointien ja työpaikkojen luomisen edistäminen;

d)

niiden vaikutusten huomioon ottaminen, joita vapaakauppa-alueen asteittaisella käyttöönotolla on Libanonin talouteen, erityisesti kun kyseessä on asianomaisten talouden alojen, erityisesti teollisuuden, ajantasaistaminen ja rakenneuudistus;

e)

yhteiskunnallisella alalla toteutettujen politiikkojen, erityisesti sosiaaliturvan uudistusta koskevan politiikan, rinnakkaistoimenpiteet.

72 artikla

Välimeren alueen maiden rakennemuutosohjelmien tukemista varten olemassa olevien yhteisön rahoituksellisten välineiden puitteissa ja toimien läheisessä yhteistyössä Libanonin viranomaisten ja muiden varojen antajien, erityisesti kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, yhteisö tutkii soveltuvia tapoja tukea Libanonin toteuttamia rakennepolitiikkoja, joiden tarkoituksena on rahoituksellisen vakauden palauttaminen kaikki sen tärkeimmät näkökohdat huomioon ottaen ja kasvua suosivien taloudellisten olosuhteiden luominen parantaen samalla väestön sosiaalista hyvinvointia.

73 artikla

Sen varmistamiseksi, että yhteensovitettua lähestymistapaa noudatetaan poikkeuksellisissa makrotaloudellisissa ja rahoitusta koskevissa ongelmissa, jotka saattavat aiheutua tämän sopimuksen asteittaisesta soveltamisesta, osapuolet valvovat kiinteästi yhteisön ja Libanonin välisten kauppaa ja rahoitusta koskevien suhteiden kehitystä osana V osastossa määrättyä säännöllistä taloudellista vuoropuhelua.

VIII OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

74 artikla

1.   Perustetaan assosiaationeuvosto, joka kokoontuu ministeritasolla tarvittaessa puheenjohtajansa aloitteesta ja työjärjestyksessään vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

2.   Assosiaationeuvosto tarkastelee kaikkia tähän sopimukseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä sekä kaikkia muita kahdenvälisiä tai kansainvälisiä osapuolten yhteisen edun mukaisia kysymyksiä.

75 artikla

1.   Assosiaationeuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Libanonin hallituksen jäsenistä.

2.   Assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

3.   Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

4.   Assosiaationeuvoston puheenjohtajuudesta huolehtivat vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Libanonin hallituksen jäsen työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

76 artikla

1.   Assosiaationeuvosto voi tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdä päätöksiä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa.

2.   Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiaationeuvosto voi myös antaa asianmukaisia suosituksia.

3.   Assosiaationeuvosto tekee päätökset ja antaa suositukset osapuolten yhteisellä sopimuksella.

77 artikla

1.   Perustetaan assosiaatiokomitea, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, jollei neuvoston toimivallasta muuta johdu.

2.   Assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltansa kokonaan tai osittain.

78 artikla

1.   Assosiaatiokomitea, joka kokoontuu virkamiestasolla, muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenten ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten edustajista sekä Libanonin hallituksen edustajista.

2.   Assosiaatiokomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3.   Assosiaatiokomitea kokoontuu yleensä vuorotellen yhteisössä ja Libanonissa.

79 artikla

1.   Assosiaatiokomitealla on valta tehdä päätöksiä tämän sopimuksen hallinnoinnista ja niille aloille kuuluvista asioista, joita koskevan päätösvaltansa assosiaationeuvosto on sille siirtänyt.

2.   Assosiaatiokomitea tekee päätöksensä kummankin osapuolen keskinäisessä yhteisymmärryksessä. Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

80 artikla

Assosiaationeuvosto voi päättää tämän sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan työryhmän tai toimielimen perustamisesta. Se määrittelee alaisuudessaan olevan työryhmän tai toimielimen tehtävät.

81 artikla

Assosiaationeuvosto toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet yhteistyön ja yhteyksien helpottamiseksi Euroopan parlamentin ja Libanonin parlamentin välillä sekä talous- ja sosiaalikomitean ja vastaavan Libanonin elimen välillä.

82 artikla

1.   Kumpikin osapuoli voi saattaa tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta johtuvan riidan assosiaationeuvoston käsiteltäväksi.

2.   Assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan päätöksellään.

3.   Kummankin osapuolen on toteutettava 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jos riitaa ei voida ratkaista 2 kohdan mukaisesti, kumpi tahansa osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen nimittämisestä; tällöin toisen osapuolen on nimitettävä toinen välimies kahden kuukauden kuluessa ilmoittamisesta. Tätä menettelyä sovellettaessa pidetään yhteisöä ja jäsenvaltioita yhteisesti yhtenä riidan osapuolena.

Assosiaationeuvosto valitsee kolmannen välimiehen.

Välimiesten päätökset tehdään enemmistöpäätöksenä.

Kummankin riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen soveltamiseksi vaaditut toimenpiteet.

83 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a)

joita se pitää tarpeellisina estääkseen sen keskeisten turvallisuusetujen vastaisten tietojen levittämisen;

b)

jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustuksen kannalta välttämättömien tuotteiden tutkimus- tai kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c)

joita se pitää oman turvallisuutensa kannalta keskeisinä yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä levottomuuksissa, sotatilanteessa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa, tai täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

84 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä:

a)

Libanonin yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yhtiöiden tai yritysten välillä;

b)

yhteisön Libanoniin soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Libanonin kansalaisten tai sen yhtiöiden tai yritysten välillä.

85 artikla

Välittömän verotuksen osalta tällä sopimuksella ei

a)

laajenneta verotukseen liittyviä etuja, joita jompikumpi osapuoli on sitä sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tai järjestelyssä myöntänyt;

b)

estetä toista osapuolta hyväksymästä tai soveltamasta veropetoksen tai veronkierron estämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä;

c)

rajoiteta kummankaan osapuolen oikeutta soveltaa asianmukaisia verolainsäädäntönsä määräyksiä verovelvollisiin, jotka eivät ole samanlaisessa asemassa erityisesti asuinpaikkansa vuoksi.

86 artikla

1.   Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset ja erityiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Ne huolehtivat siitä, että tämän sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

2.   Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on laiminlyönyt jonkin tästä sopimuksesta johtuvan velvoitteensa täyttämisen, se voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, sen on annettava assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten toimenpiteiden osalta on ensisijaisesti valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa tämän sopimuksen toimivuudelle. Osapuolet sopivat myös, että kyseiset toimenpiteet toteutetaan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti ja niiden on oltava suhteutettuja rikkomukseen.

Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä assosiaationeuvostolle, jossa niistä neuvotellaan toisen osapuolen sitä pyytäessä.

87 artikla

Liitteet 1–2 ja pöytäkirjat 1–5 ovat tämän sopimuksen erottamaton osa.

88 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’osapuolilla’ toisaalta yhteisöä tai jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja jäsenvaltioita, niiden toimivallan mukaisesti, ja toisaalta Libanonia.

89 artikla

1.   Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

2.   Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

90 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti sekä toisaalta Libanonin alueeseen.

91 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena arabian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Sopimus talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

92 artikla

1.   Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Tämän sopimuksen tullessa voimaan se korvaa Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 1977 allekirjoitetut Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen yhteistyösopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Libanonin välisen sopimuksen.

93 artikla

Väliaikainen sopimus

Jos ennen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamista tämän sopimuksen joidenkin osien määräykset, erityisesti tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät määräykset, saatetaan voimaan yhteisön ja Libanonin välisellä väliaikaisella sopimuksella, osapuolet sopivat, että näissä olosuhteissa tämän sopimuksen II ja IV osaston ja liitteiden 1 ja 2 sekä pöytäkirjojen 1–5 soveltamiseksi ja niihin sisältyvien velvoitteiden osalta ilmaisulla ”sopimuksen voimaantulopäivä” tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen voimaantulopäivää.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITE 1

Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista

LIITE 2

Sopimuksen 38 artiklassa tarkoitettu henkinen, teollinen ja kaupallinen omaisuus

PÖYTÄKIRJA 1

Sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Libanonista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavista järjestelyistä

PÖYTÄKIRJA 2

Sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa Libanoniin sovellettavista järjestelyistä

PÖYTÄKIRJA 3

Sopimuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Libanonin ja yhteisön välillä

LIITE 1

Libanonista peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavista järjestelyistä

LIITE 2

yhteisöstä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuonnissa Libanoniin sovellettavista järjestelyistä

PÖYTÄKIRJA 4

käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

PÖYTÄKIRJA 5

keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa

LIITE 1

Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista

HS-koodi

2905 43

(mannitoli)

HS-koodi

2905 44

(sorbitoli)

HS-koodi

2905 45

(glyseroli)

HS-nimike

3301

(haihtuvat öljyt)

HS-koodi

3302 10

(hyvänhajuiset aineet)

HS-nimikkeet

3501–3505

(valkuaisaineet, modifioidut tärkkelykset, liimat)

HS-koodi

3809 10

(viimeistelyvalmisteet)

HS-nimike

3823

(teolliset rasva-hapot, puhdistuksessa saadut happamat öljyt, teolliset rasva-alkoholit)

HS-koodi

3824 60

(sorbitoli, muualle kuulumaton)

HS-nimikkeet

4101–4103

(vuodat ja nahat)

HS-nimike

4301

(raa’at turkisnahat)

HS-nimikkeet

5001–5003

(raakasilkki ja silkkijätteet)

HS-nimikkeet

5101–5103

(villa ja karva)

HS-nimikkeet

5201–5203

(raaka puuvilla, puuvillajätteet ja karstattu tai kammattu puuvilla)

HS-nimike

5301

(raaka pellava)

HS-nimike

5302

(raaka hamppu)

LIITE 2

Sopimuksen 38 artiklassa tarkoitettu henkinen, teollinen ja kaupallinen omaisuus

1.

Libanon ratifioi tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan viidennen vuoden loppuun mennessä seuraavien monenvälisten, henkistä omaisuutta koskevien sopimusten tarkistukset, joiden sopimuspuolia jäsenvaltiot ja Libanon ovat tai joita jäsenvaltiot tosiasiallisesti soveltavat:

teollisoikeuden suojelemisesta tehty Pariisin yleissopimus (Tukholman asiakirja 1967, ja muutettu 1979),

Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (tarkistettu Pariisissa 1971, muutettu 1979),

tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröintiä varten koskeva Nizzan sopimus (Geneve 1977, muutettu 1979).

2.

Libanon liittyy tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan viidennen vuoden loppuun mennessä seuraaviin monenvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolia jäsenvaltiot ovat tai joita ne tosiasiallisesti soveltavat:

patenttiyhteistyösopimus (Washington, 1970, muutettu 1979 ja 1984),

Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu 1980),

tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen pöytäkirja (Madrid 1989),

tavaramerkkioikeutta koskeva sopimus (Geneve 1994),

uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (UPOV) (Geneven asiakirja 1991),

teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liite 1C (TRIPS-sopimus, Marrakesh 1994).

Sopimuspuolet pyrkivät ratifioimaan seuraavat monenväliset sopimukset mahdollisimman pian:

WIPO:n tekijänoikeussopimus (Geneve, 1996),

WIPO:n esitys- ja äänitesopimus (Geneve, 1996).

3.

Assosiaationeuvosto voi päättää, että 1 kohtaa sovelletaan tätä alaa koskeviin muihin monenvälisiin sopimuksiin.

PÖYTÄKIRJA 1

Sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Libanonista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavista järjestelyistä

1.

Seuraavien Libanonista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja ehtoja.

2.

Muita kuin tässä pöytäkirjassa lueteltuja Libanonista peräisin olevia maataloustuotteita voi tuoda yhteisöön tullitta.

3.

Sopimuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna tariffikiintiöiden määrät lasketaan määräsuhteessa perusmääristä ottaen huomioon ennen tämän sopimuksen voimaantuloa kulunut aika.

 

A

B

C

D

E

F

CN-koodi 2002

Tavaran kuvaus (1)

Suosituimmuustullin alennus (2)

Tariffikiintiö

Tariffikiintiön lisäksi sovellettava tullin alennus (B) (2)

Vuotuinen lisäys

Erityismääräykset

(%)

(nettopaino, tonnia)

(%)

(määrä)

(nettopaino, tonnia)

0603

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin

0

 

 

0701 90 50

Tuoreet tai jäähdytetyt uudet perunat, tullattaessa 1.1.–31.5.

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Tuoreet tai jäähdytetyt uudet perunat, tullattaessa 1.6.–31.7.

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Tuoreet tai jäähdytetyt uudet perunat, tullattaessa 1.10.–31.12.

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

100

5 000

60

rajoittamaton

1 000

 (2)

0703 20 00

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

100

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Tuoreet tai jäähdytetyt latva-artisokat

100

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Tuoreet tai jäähdytetyt oliivit, muuhun käyttöön kuin öljyn valmistukseen tarkoitetut

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

100

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Säilötyt oliivit, muuhun käyttöön kuin öljyn valmistukseen tarkoitetut

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Appelsiinit, tuoreet tai kuivatut

60

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit, tuoreet tai kuivatut

60

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

0805 50

Sitruunat ja limetit, tuoreet tai kuivatut

40

rajoittamaton

 

 

 (2)

ex 0806

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet, muut kuin tuoreet syötäviksi tarkoitetut, tullattaessa 1.10.–30.4. ja 1.6.–11.7. ja muut kuin syötäviksi tarkoitetut rypäleet Emperor (vitis vinifera cv.) -lajiketta

100

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tullattaessa 1.10.–30.4. ja 1.6.–11.7., muut kuin syötäviksi tarkoitetut rypäleet Emperor (vitis vinifera cv.) -lajiketta

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Tuoreet omenat

100

10 000

60

rajoittamaton

 (2)

0808 20

Tuoreet päärynät ja kvittenit

100

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

100

5 000

60

rajoittamaton

 (2)

0809 20

Tuoreet kirsikat

100

5 000

60

rajoittamaton

 (2)

0809 30

Persikat, myös nektariinit, tuoreet

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Luumut ja oratuomenmarjat, tuoreet, tullattaessa 1.9.–30.4.

100

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Luumut ja oratuomenmarjat, tuoreet, tullattaessa 1.5.–31.8.

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Oliiviöljy

100

1 000

 (5)

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä

0

 

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”)

100

rajoittamaton

 

 

 

 (2)

2204

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva

0

 


(1)  Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tämän pöytäkirjan osalta CN-koodien mukaan. Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

(2)  Alennusta sovelletaan ainoastaan tullin arvo-osaan.

(3)  Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä. (ks. komission asetuksen (EY) N:o 1047/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 35) 1–13 artikla ja myöhemmät muutokset).

(4)  Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä. (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 71) 291–300 artikla ja myöhemmät muutokset).

(5)  Myönnytys koskee Libanonissa kokonaan tuotetun ja sieltä suoraan yhteisöön kuljetetun käsittelemättömän oliiviöljyn tuontia.

PÖYTÄKIRJA 2

Sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa Libanoniin sovellettavista järjestelyistä

1.

Seuraavien yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Libanonin tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittuja ehtoja.

2.

Sarakkeessa B olevaa sarakkeen A tullin alennusta ei sovelleta sarakkeessa C olevaan vähimmäistulliin eikä valmisteveroon.

 

A

B

C

Libanonin tullikoodi

Tavaran kuvaus (1)

Tällä hetkellä sovellettava tulli

Sarakkeen A tullin alennus alkaen viidennestä vuodesta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen

Erityismääräykset

(%)

(%)

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

5

100

 

0102

Elävät nautaeläimet

vapaa

vapaa

 

0103

Elävät siat

5

100

 

0104 10

Elävät lampaat

vapaa

vapaa

 

0104 20

Elävät vuohet

5

100

 

0105 11

Elävät kanat, paino enintään 185 g

5

100

 

0105 12

Elävät kalkkunat, paino enintään 185 g

5

100

 

0105 19

Muu elävä siipikarja, paino enintään 185 g

5

100

 

0105 92

Elävät kanat, paino enintään 2 000 g

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 250/kg/net

0105 93

Elävät kanat, paino suurempi kuin 2 000 g

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 250/kg/net

0105 99

Muu elävä siipikarja (ankat, hanhet, kalkkunat, helmikanat)

5

100

 

0106

Muut elävät eläimet

5

100

 

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

5

100

 

0202

Naudanliha, jäädytetty

5

100

 

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

5

100

 

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

5

100

 

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

5

100

 

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

5

100

 

0207 11

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kanaa, paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

70

20

Vähimmäistulli: LBP 4 200/kg/net

0207 12

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kanaa, paloittelematon, jäädytetty

70

20

Vähimmäistulli: LBP 4 200/kg/net

0207 13

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kanaa, paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

70

20

Vähimmäistulli: LBP 9 000/kg/net

0207 14

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kanaa, paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

70

20

Vähimmäistulli: LBP 9 000/kg/net

0207 24

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kalkkunaa, paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

5

100

 

0207 25

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kalkkunaa, paloittelematon, jäädytetty

5

100

 

0207 26

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kalkkunaa, paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 100/kg/net

0207 27

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, kalkkunaa, paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 100/kg/net

0207 32

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, ankkaa, hanhea tai helmikanaa, paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

5

100

 

0207 33

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, ankkaa, hanhea tai helmikanaa, paloittelematon, jäädytetty

5

100

 

0207 34

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, ankkaa, hanhea tai helmikanaa, rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

5

100

 

0207 35

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, ankkaa, hanhea tai helmikanaa, muu, tuore tai jäähdytetty

5

100

 

0207 36

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, ankkaa, hanhea tai helmikanaa, muu, jäädytetty

5

100

 

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

5

100

 

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

5

100

 

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

5

100

 

0401 10 10

Maito, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti

70

30

Vähimmäistulli: LBP 700/l + valmistevero: LBP 25/l

0401 10 90

Muu, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0401 20 10

Maito, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 6 painoprosenttia

70

30

Vähimmäistulli: LBP 700/l + valmistevero: LBP 25/l

0401 20 90

Muu, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 6 painoprosenttia

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0401 30 10

Maito, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

70

30

Vähimmäistulli: LBP 700/l + valmistevero: LBP 25/l

0401 30 90

Muu, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0402 10

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0402 21

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0402 29

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, muu

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0402 91

Maito ja kerma, muussa muodossa kuin jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, muu, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0402 99 10

Maito ja kerma, muussa muodossa kuin jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, nesteenä, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

70

30

Vähimmäistulli: LBP 700/l + valmistevero: LBP 25/l

0402 99 90

Muu

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

ex 0403 10

Maustamaton jogurtti

70

43

Vähimmäistulli: LBP 1 000/kg/puolibr + valmistevero: LBP 25/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Vähimmäistulli: LBP 4 000/kg/puolibr

ex 0403 90 90

Muut nimikkeen 0403 maustamattomat tuotteet

20

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0404 10

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

5

100

 

0404 90

Muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, muut kuin hera

5

100

 

0405 10

Voi

vapaa

vapaa

 

0405 90

Muut maitorasvat

vapaa

vapaa

 

0406 10

Tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine

70

30

Vähimmäistulli: LBP 2 500/kg/puolibr

0406 20

Juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0406 30

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

0406 40

Sinihomejuusto

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

ex 0406 90

Muu juusto kuin Kashkaval

35

20

Myönnytystä sovelletaan alkaen ensimmäisestä vuodesta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen

0407 00 10

Tuoreet kananmunat

50

25

Vähimmäistulli: LBP 100/yksikkö

0407 00 90

Muut linnunmunat

20

25

 

0408 11

Munankeltuainen, kuivattu

5

100

 

0408 19

Munankeltuainen, muu kuin kuivattu

5

100

 

0408 91

Muut kuorettomat linnunmunat, muu kuin munankeltuainen, kuivatut

5

100

 

0408 99

Muut kuorettomat linnunmunat, muu kuin munankeltuainen, muut kuin kuivatut

5

100

 

0409 00

Luonnonhunaja

35

25

Vähimmäistulli: LBP 8 000/kg/net

0410 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

5

100

 

0504 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

vapaa

 

0511 10

Naudan siemenneste

5

100

 

0511 91

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet; kuolleet 3 ryhmän eläimet

vapaa

vapaa

 

0511 99

Muut muualle kuulumattomat eläintuotteet

vapaa

vapaa

 

0601

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret

5

100

 

0602 10

Elävät juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

5

100

 

0602 20

Elävät puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät tai pähkinät ovat syötäviä

5

100

 

0602 30

Elävät rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

30

100

Sarakkeessa A mainittu tällä hetkellä sovellettava tulli alennetaan 5 prosenttiin tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen

0602 40

Elävät ruusut, myös vartetut

5

100

 

0602 90 10

Muut, metsäpuut, koristekasvit erillisissä ruukuissa, joiden läpimitta on suurempi kuin 5 cm

30

100

Sarakkeessa A mainittu tällä hetkellä sovellettava tulli alennetaan 5 prosenttiin tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen

0602 90 90

Muut

5

100

 

0603

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut

70

25

Sarakkeessa A mainittu tällä hetkellä sovellettava tulli alennetaan 30 prosenttiin tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen

0604

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut

70

25

Sarakkeessa A mainittu tällä hetkellä sovellettava tulli alennetaan 30 prosenttiin tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen

0701 10

Tuoreet tai jäähdytetyt siemenperunat

5

100

 

0701 90

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat, muut kuin siemenperunat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 550/kg/br

0702 00

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 750/kg/br

0703 10 10

Tuoreet tai jäähdytetyt kepasipulit (istukassipulit)

5

100

 

0703 10 90

Muut, tuoreet tai jäähdytetyt salottisipulit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0703 20

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 000/kg/br

0703 90

Tuore tai jäähdytetty purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset

25

25

 

0704 10

Tuore tai jäähdytetty kukkakaali

70

20

Vähimmäistulli: LBP 300/kg/br

0704 20

Tuore tai jäähdytetty ruusukaali

25

25

 

0704 90

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali, muut kuin kukkakaali ja ruusukaali

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0705 11

Tuore tai jäähdytetty keräsalaatti

25

25

 

0705 19

Muut tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa)

70

20

Vähimmäistulli: LBP 300/yksikkö

0705 21

Tuore tai jäähdytetty salaattisikuri eli suppusikuri

25

25

 

0705 29

Muut tuoreet tai jäähdytetyt sikurit ja endiivit

25

25

 

0706 10

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat ja nauriit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 300/kg/br

0706 90 10

Retiisit ja retikat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 500/kg/br

0706 90 90

Muut, tuoreet tai jäähdytetyt

25

25

 

0707 00

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

70

20

Vähimmäistulli: LBP 600/kg/br

0708 10

Tuoreet tai jäähdytetyt herneet

70

20

Vähimmäistulli: LBP 550/kg/br

0708 20

Tuoreet tai jäähdytetyt pavut

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0708 90

Muut palkokasvit, tuoreet tai jäähdytetyt

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0709 10

Tuoreet tai jäähdytetyt latva-artisokat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0709 20

Tuore tai jäähdytetty parsa

25

25

 

0709 30

Tuoreet tai jäähdytetyt munakoisot

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0709 40

Tuore tai jäähdytetty ruoti- eli lehtiselleri

25

25

 

0709 51

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet (Agaricus spp.)

25

25

 

0709 52

Tuoreet tai jäähdytetyt multasienet (tryffelit)

25

25

 

0709 59

Muut sienet ja multasienet (tryffelit)

25

25

 

0709 60

Tuoreet tai jäähdytetyt Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0709 70

Tuore tai jäähdytetty pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0709 90 10

Tuoreet tai jäähdytetyt oliivit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 200/kg/br

0709 90 20

Tuoreet tai jäähdytetyt kurpitsat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 400/kg/br

0709 90 30

Tuore tai jäähdytetty ylämaan juutti (Corchorus olitorius)

70

20

Vähimmäistulli: LBP 300/kg/br

0709 90 40

Tuore tai jäähdytetty portulakka, persilja, sinappikaali (rucola), korianteri

70

20

Vähimmäistulli: LBP 750/kg/br

0709 90 50

Tuoreet tai jäähdytetyt lehtijuurikkaat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0709 90 90

Muut tuoreet ja jäähdytetyt kasvikset

25

25

 

0710 10

Jäädytetyt perunat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 200/kg/br

0710 21

Jäädytetyt herneet

35

25

 

0710 22

Jäädytetyt pavut

35

25

 

0710 29

Muut jäädytetyt palkokasvit

35

25

 

0710 30

Jäädytetty pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

35

25

 

0710 80

Muut jäädytetyt kasvikset

35

25

 

0710 90

Jäädytetyt kasvissekoitukset

35

25

 

ex 0711

Kasvikset, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, lukuun ottamatta sokerimaissia

5

100

 

0712 20

Kuivatut kepasipulit, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

25

25

 

0712 31

Kuivatut Agaricus-sukuiset sienet, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

25

25

 

0712 32

Kuivatut puunkorvat (Auricularia spp.), myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

25

25

 

0712 33

Kuivatut poimuhytykät (Tremella spp.), myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

25

25

 

0712 39

Muut kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit), myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

25

25

 

0712 90 10

Sokerimaissin siemenet

5

100

 

0712 90 90

Muut kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut

25

25

 

0713

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu

vapaa

vapaa

 

0714 10

Maniokkijuuret (kassava)

5

100

 

0714 20

Bataatit

5

100

 

0714 90 10

Taaro

25

25

Vähimmäistulli: LBP 300/kg/br

0714 90 90

Muut runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat sekä saagoydin

5

100

 

0801

Tuoreet tai kuivatut kookos-, para- ja cashewpähkinät, myös kuorettomat

5

100

 

0802 11

Kuorelliset mantelit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0802 12

Kuorettomat mantelit

5

100

 

0802 21

Kuorelliset hasselpähkinät, myös filbertspähkinät

5

100

 

0802 22

Kuorettomat hasselpähkinät, myös filbertspähkinät

5

100

 

0802 31

Kuorelliset saksanpähkinät

5

100

 

0802 32

Kuorettomat saksanpähkinät

5

100

 

0802 40

Kastanjat

5

100

 

0802 50

Pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

5

100

 

0802 90 10

Pinjansiemenet

70

20

Vähimmäistulli: LBP 15 000/kg/net

0802 90 90

Muut pähkinät

5

100

 

0803 00

Tuoreet tai kuvatut banaanit, myös jauhobanaanit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 000/kg/puolibr

0804 10

Tuoreet tai kuivatut taatelit

5

100

 

0804 20 10

Tuoreet viikunat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 400/kg/br

0804 20 90

Kuivatut viikunat

5

100

 

0804 30

Tuoreet tai kuivatut ananakset

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 000/kg/br

0804 40

Tuoreet tai kuivatut avokadot

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 000/kg/br

0804 50

Tuoreet tai kuivatut guavat, mangot ja mangostanit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 000/kg/br

0805

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

70

20

Vähimmäistulli: LBP 400/kg/br

0806 10

Tuoreet viinirypäleet

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0806 20

Kuivatut viinirypäleet

5

100

 

0807 11

Tuoreet vesimelonit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0807 19

Muut tuoreet melonit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0807 20

Tuoreet papaijat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 2 000/kg/br

0808 10

Tuoreet omenat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 800/kg/br

0808 20

Tuoreet päärynät ja kvittenit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 800/kg/br

0809 10

Tuoreet aprikoosit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 350/kg/br

0809 20

Tuoreet kirsikat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 800/kg/br

0809 30

Tuoreet persikat, myös nektariinit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0809 40

Tuoreet luumut ja oratuomenmarjat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 400/kg/br

0810 10

Tuoreet mansikat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 000/kg/br

0810 20

Tuoreet vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

5

100

 

0810 30

Tuoreet musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

5

100

 

0810 40

Tuoreet karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät

5

100

 

0810 50

Tuoreet kiivit

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 500/kg/br

0810 60

Duriot

25

25

 

0810 90 10

Litsit, passionhedelmät, kermaomenat, persimonit (kakit)

70

20

Vähimmäistulli: LBP 5 000/kg/br

0810 90 20

Mispeli (japaninmispeli)

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0810 90 30

Granaattiomena

70

20

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0810 90 40

Jujuba

45

25

Vähimmäistulli: LBP 500/kg/br

0810 90 90

Muut tuoreet hedelmät

25

25

 

0811 10

Jäädytetyt mansikat

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 500/kg/br

0811 20

Jäädytetyt vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 500/kg/br

0811 90

Muut jäädytetyt hedelmät ja pähkinät

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 500/kg/br

0812

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

5

100

 

0813 10

Kuivatut aprikoosit

15

25

 

0813 20

Kuivatut luumut

25

25

 

0813 30

Kuivatut omenat

25

25

 

0813 40

Muut kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuulumattomat

25

25

 

0813 50

8 ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien sekoitukset

25

25

 

0814 00

Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä

5

100

 

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

5

100

 

0902

Tee, myös maustettu

5

100

 

0904

Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

5

100

 

0905 00

Vanilja

5

100

 

0906

Kaneli ja kanelinnuput

5

100

 

0907 00

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)

5

100

 

0908

Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma

5

100

 

0909

Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), korianterin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja siemenet; katajanmarjat

5

100

 

0910 10

Inkivääri

5

100

 

0910 20

Sahrami

5

100

 

0910 30

Kurkuma

5

100

 

0910 40 10

Timjami

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 000/kg/br

0910 40 90

Laakerinlehdet

5

100

 

0910 50

Curry

5

100

 

0910 91

Muut mausteet, 9 ryhmän 1 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetut sekoitukset

5

100

 

0910 99

Muut mausteet, muut kuin 9 ryhmän 1 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetut sekoitukset

5

100

 

1001

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja

vapaa

vapaa

 

1002 00

Ruis

vapaa

vapaa

 

1003 00

Ohra

vapaa

vapaa

 

1004 00

Kaura

vapaa

vapaa

 

1005 10

Maissi, siemenvilja

5

100

 

1005 90

Maissi, muu kuin siemenvilja

vapaa

vapaa

 

1006

Riisi

5

100

 

1007 00

Durra

5

100

 

1008

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja

5

100

 

1101 00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot

vapaa

vapaa

 

1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot

vapaa

vapaa

 

1103 11

Rouheet ja karkeat jauhot, vehnää

vapaa

vapaa

 

1103 13

Rouheet ja karkeat jauhot, maissia

5

100

 

1103 19

Rouheet ja karkeat jauhot, muuta viljaa

5

100

 

1103 20

Viljapelletit

5

100

 

1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

5

100

 

1105

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit

5

100

 

1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta tai nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe; 8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

5

100

 

1107

Maltaat, myös paahdetut

vapaa

vapaa

 

1108

Tärkkelys; inuliini

5

100

 

1109 00

Vehnägluteeni, myös kuivattu

vapaa

vapaa

 

1201 00

Soijapavut, myös murskatut

vapaa

vapaa

 

1202

Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät maapähkinät, myös kuoritut tai murskatut

vapaa

vapaa

 

1203 00

Kopra

vapaa

vapaa

 

1204 00

Pellavansiemenet, myös murskatut

vapaa

vapaa

 

1205 00

Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut

vapaa

vapaa

 

1206 00

Auringonkukansiemenet, myös murskatut

vapaa

vapaa

 

1207 10

Palmunpähkinät ja -ytimet, kylvämiseen tarkoitetut

vapaa

vapaa

 

1207 20

Puuvillansiemenet

vapaa

vapaa

 

1207 30

Risiininsiemenet

vapaa

vapaa

 

1207 40

Seesaminsiemenet

5

100

 

1207 50

Sinapinsiemenet

vapaa

vapaa

 

1207 60

Saflorinsiemenet

vapaa

vapaa

 

1207 91

Unikonsiemenet

vapaa

vapaa

 

1207 99

Muut siemenet

vapaa

vapaa

 

1208

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho

vapaa

vapaa

 

1209

Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen

5

100

 

1210

Tuoreet tai kuivatut humalantähkät, myös murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut; lupuliini

vapaa

vapaa

 

1211 10

Lakritsijuuri

5

100

 

1211 20

Ginsengjuuri

5

100

 

1211 30

Kokapensaan lehdet

5

100

 

1211 40

Unikko, lukuun ottamatta siemeniä

5

100

 

1211 90 10

Tuore minttu

70

20

Vähimmäistulli: LBP 750/kg/br

1211 90 90

Muut kasvit ja kasvinosat, jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut

5

100

 

1212 10

Johanneksenleipä, myös johanneksenleivän siemenet

5

100

 

1212 30

Aprikoosin-, persikan- (myös nektariinin-) ja luumunkivet ja -sydämet

5

100

 

1212 91

Sokerijuurikas

5

100

 

1212 99

Muut

5

100

 

1213 00

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puristetut tai pelleteiksi valmistetut

5

100

 

1214

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi valmistetut

5

100

 

1301 10

Kumilakat

5

100

 

1301 20

Arabikumi

5

100

 

1301 90

Muut kumilakat ja kumit

vapaa

vapaa

 

1302 11

Oopiumi

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1302 39

Muut

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1501 00

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeisiin 0209 tai 1503 kuuluvat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1502 00

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1504 10

Kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet

vapaa

vapaa

 

1504 20

Kalarasvat ja -öljyt (muut kuin kalanmaksaöljyt) sekä niiden jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1504 30

Merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1507 10

Raaka soijaöljy ja sen jakeet, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu, mutta kemiallisesti muuntamaton

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1507 90

Muu soijaöljy kuin raaka öljy, myös puhdistettu, mutta kemiallisesti muuntamaton

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1508 10

Raaka maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1508 90

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1509

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

70

0

Vähimmäistulli: LBP 6 000/l

1510 00

Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, myös näiden öljyjen tai jakeiden ja nimikkeen 1509 öljyjen tai jakeiden sekoitukset

15

0

 

1511 10

Raaka palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1511 90

Palmuöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1512 11

Raaka auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1512 19

Auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet, muut kuin raa’at öljyt

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1512 21

Raaka puuvillansiemenöljy ja sen jakeet, myös sellainen, josta gossypoli on poistettu

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1512 29

Puuvillansiemenöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1513 11

Raaka kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1513 19

Kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1513 21

Raaka palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1513 29

Palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, muut kuin raa’at öljyt

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1514 11

Niukasti erukahappoa sisältävä raaka rapsi- ja rypsiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1514 19

Niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy sekä niiden jakeet, muut kuin raa’at öljyt, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1514 91

Muu raaka rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1514 99

Muu rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, muut kuin raa’at öljyt, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 11

Raaka pellavaöljy ja sen jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 19

Pellavaöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 21

Raaka maissiöljy ja sen jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 29

Maissiöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 30

Risiiniöljy ja sen jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 40

Kiinanpuuöljy (tung-öljy) ja sen jakeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 50

Seesamiöljy ja sen jakeet

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1515 90 10

Laakeriöljy ja jojobaöljy sekä niiden jakeet

vapaa

vapaa

 

1515 90 90

Muut öljyt

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1516 10

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

ex 1516 20

Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, muut kuin hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

15

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 10

Lihasta, muista eläimenosista tai verestä valmistetut homogenoidut valmisteet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 20

Eläimenmaksasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 31 10

Maksasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, kalkkunaa, ilmatiiviissä metalliastioissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 31 90

Maksasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, kalkkunaa, muut

35

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 32 10

Maksasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, kanaa, ilmatiiviissä metalliastioissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 32 90

Maksasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, kanaa, muut

35

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 39 10

Maksasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, muut, ilmatiiviissä metalliastioissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 39 90

Maksasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, muut, muut

35

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 41

Siasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, kinkku ja sen palat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 42

Siasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, lapa ja sen palat

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 49

Siasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, muut, myös sekavalmisteet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 50

Naudasta valmistetut muut lihavalmisteet ja -säilykkeet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1602 90

Muut lihavalmisteet ja -säilykkeet, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä

5

100

 

1702 11

Laktoosi ja laktoosisiirappi, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on vähintään 99 prosenttia kuiva-aineen painosta

5

100

 

1702 19

Laktoosi ja laktoosisiirappi, muut

5

100

 

1702 20

Vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

5

100

 

1702 30

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta

5

100

 

1702 40

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

5

100

 

1702 60

Muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

5

100

 

1702 90 90

Muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta

5

100

 

1703 10 10

Puhdistettu ruokosokerimelassi

5

100

 

1703 10 90

Muu ruokosokerimelassi

vapaa

vapaa

 

1703 90 10

Puhdistettu melassi, muu kuin ruokosokerimelassi

5

100

 

1703 90 90

Puhdistamaton melassi, muu kuin ruokosokerimelassi

vapaa

vapaa

 

1801 00

Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut

vapaa

vapaa

 

1802 00

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet

5

100

 

1904 30

Bulgurvehnä

10

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2001 10

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kurkut

70

30

Vähimmäistulli: LBP: 1 000/kg/br

2001 90 10

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt oliivit

70

20

Vähimmäistulli: LBP: 6 000/kg/br

ex 2001 90 90

Muut etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, eivät kuitenkaan sokerimaissi, jamssit ja palmunsydämet

70

30

Vähimmäistulli: LBP: 1 000/kg/br

2002 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit, kokonaiset tai paloitellut

70

20

Vähimmäistulli: LBP: 1 500/kg/br

2002 90 10

Tomaattimehu, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

 

2002 90 90

Muut

35

25

 

2003 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt Agaricus-sukuiset sienet

35

30

 

2003 90

Muut sienet ja multasienet (tryffelit)

35

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

ex 2004 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt perunat, jäädytetyt, muut kuin hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina olevat perunat

70

43

Vähimmäistulli: LBP: 1 200/kg/br

2004 90 10

Kasvissekoitukset. Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit, kokonaiset tai paloitellut, jäädytetyt

70

43

Vähimmäistulli: LBP: 1 500/kg/br

ex 2004 90 90

Muut, myös sekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt, ei kuitenkaan sokerimaissi

35

43

 

2005 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt homogenoidut kasvikset, jäädyttämättömät

5

100

 

ex 2005 20

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt perunat, jäädyttämättömät, muut kuin hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina olevat perunat

70

43

Vähimmäistulli: 1 200/kg/br

2005 40

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt herneet, jäädyttämättömät

35

25

 

2005 51

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt silvityt pavut, jäädyttämättömät

35

25

 

2005 59

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut pavut, jäädyttämättömät

35

25

 

2005 60

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty parsa, jäädyttämätön

35

25

 

2005 70

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt oliivit, jäädyttämättömät

70

20

Vähimmäistulli: LBP 6 000/kg/br

2005 90 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kurkut, munakoisot, nauriit, kepasipulit, kukkakaali, jäädyttämättömät

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 000/kg/br

2005 90 90

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset ja kasvissekoitukset, jäädyttämättömät

35

25

 

2006 00

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

30

25

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2007 10

Hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit jne., homogenoidut valmisteet

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2007 91

Hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit jne., sitrushedelmistä valmistetut

40

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2007 99 10

Tiivistetyt soseet (”dibs”)

40

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2007 99 20

Guava- tai mangosose, nettopainoltaan vähintään 3 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2007 99 30

Banaaneista, mansikoista ja aprikooseista valmistetut soseet, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n astioissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2007 99 90

Muut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit jne.

40

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

ex 2008 11

Maapähkinät, ei kuitenkaan maapähkinävoi

30

50

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2008 19

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt muut pähkinät ja siemenet, myös sekoitukset

30

25

 

2008 20

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt ananakset

30

25

 

2008 30

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt sitrushedelmät

30

25

 

2008 40

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt päärynät

30

25

 

2008 50

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt aprikoosit

30

25

 

2008 60

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt kirsikat

30

25

 

2008 70

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt persikat, myös nektariinit

30

25

 

2008 80

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt mansikat

30

25

 

2008 92

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt sekoitukset, muut kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat

30

25

 

ex 2008 99

Muut, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, ei kuitenkaan maissi (muu kuin sokerimaissi), jamssit, bataatit jne.

30

30

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 11 10

Jäädytetty appelsiinimehu, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 11 90

Jäädytetty appelsiinimehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 12

Jäädyttämätön appelsiinimehu, Brix-arvo enintään 20

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 19 10

Muu kuin jäädytetty appelsiinimehu, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 19 90

Muu kuin jäädytetty appelsiinimehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 21

Greippi- tai pomelomehu, Brix-arvo enintään 20

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 29 10

Greippi- tai pomelomehu, muu kuin mehu, jonka Brix-arvo on enintään 20, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 29 90

Greippi- tai pomelomehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 31

Muun sitrushedelmän mehu, Brix-arvo enintään 20

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 39 10

Muun sitrushedelmän mehu, muu kuin mehu, jonka Brix-arvo on enintään 20, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 39 90

Muun sitrushedelmän mehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 41

Ananasmehu, Brix-arvo enintään 20

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 49 10

Ananasmehu, muu kuin mehu, jonka Brix-arvo on enintään 20, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 49 90

Ananasmehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 50

Tomaattimehu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 61

Viinirypälemehu, Brix-arvo enintään 20

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 69 10

Viinirypälemehu, muu kuin mehu, jonka Brix-arvo on enintään 20, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 69 90

Viinirypälemehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 71

Omenamehu, Brix-arvo enintään 20

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 79 10

Omenamehu, muu kuin mehu, jonka Brix-arvo on enintään 20, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 79 90

Omenamehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 80 10

Muun hedelmän tai kasviksen mehu, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 80 90

Muun hedelmän tai kasviksen mehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 90 10

Sekamehu, haihduttamalla tiivistetty, lisättyä sokeria sisältämätön, nettopainoltaan vähintään 100 kg:n pakkauksissa

5

100

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2009 90 90

Sekamehu, muu

40

30

Valmistevero: LBP 25/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2106 90 30

Timjamin ja muiden syötävien tuotteiden sekoitukset

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 000/kg/br

2204 10

Kuohuviini

15

25

Valmistevero: LBP 200/l

ex 2204 21

Laatuviinit, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

70

50

Valmistevero: LBP 200/l

ex 2204 21

Muut kuin laatuviinit, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

70

20

Valmistevero: LBP 200/l

2204 29

Viinit, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

70

20

Valmistevero: LBP 200/l

2204 30

Muu rypäleen puristemehu (grape must)

5

100

Valmistevero: LBP 200/l

2206 00

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat

15

100

Valmistevero: LBP 200/l.

Sarakkeen B prosenttimääräinen alennus on asteittainen alkaen viidennestä vuodesta ja jatkuen kahdenteentoista vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta

2209 00 10

Viinietikka ja omenaviinietikka

70

20

Vähimmäistulli: LBP 1 000/l

2209 00 90

Muu etikka

5

100

 

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

5

100

 

2302

Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut

5

100

 

2303

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut

5

100

 

2304 00

Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

5

100

 

2305 00

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

5

100

 

2306

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, muut kuin nimikkeisiin 2304 ja 2305 kuuluvat

5

100

 

2307 00

Viinisakka, raaka viinikivi

5

100

 

2308 00

Muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasviperäiset jätteet sekä kasviperäiset jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, myös pelleteiksi valmistetut

5

100

 

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

5

100

 

2401

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet

vapaa

vapaa

Valmistevero: 48 % arvosta


(1)  Sen estämättä, mitä Libanonin tullinimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tämän pöytäkirjan osalta Libanonin tullikoodien mukaan. Jos tullikoodin edessä on ”ex”, etuusmenettely määräytyy sekä koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

PÖYTÄKIRJA 3

sopimuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Libanonin ja yhteisön välillä

1 artikla

Libanonista peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuontiin yhteisössä sovelletaan tämän pöytäkirjan liitteessä 1 mainittuja tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

2 artikla

1.   Yhteisöstä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuontiin Libanonissa sovelletaan tämän pöytäkirjan liitteessä 2 mainittuja tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti sovellettava tariffien poistoa koskeva aikataulu on tämän sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu aikataulu, ellei tämän pöytäkirjan liitteessä 2 muuta määrätä.

3 artikla

Liitteissä 1 ja 2 mainitut tullinalennukset lasketaan tämän sopimuksen 19 artiklassa tarkoitetuista perustulleista.

4 artikla

1.   Edellä 1 ja 2 artiklan mukaisesti sovellettuja tulleja voidaan alentaa, jos yhteisön ja Libanonin välisessä kaupassa vähennetään perustuotteisiin sovellettavia tulleja tai jos nämä vähennykset johtuvat jalostettuja maataloustuotteita koskevista keskinäisistä myönnytyksistä.

2.   Yhteisön soveltamien tullien osalta ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut alennukset lasketaan maatalouden maksuosana olevasta tullin osasta, joka vastaa kyseisten jalostettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tosiasiallisesti käytettyjä maataloustuotteita ja joka vähennetään kyseisiin perusmaataloustuotteisiin sovellettavista tulleista.

3.   Assosiaationeuvosto vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetun alennuksen, kyseisten tuotteiden luettelon ja tarvittaessa tariffikiintiöt, joiden rajoissa alennusta sovelletaan.

5 artikla

Yhteisö ja Libanon ilmoittavat toisilleen hallinnollisista järjestelyistä, jotka on hyväksytty tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluville tuotteille.

Näiden järjestelyjen avulla olisi taattava kaikille asianomaisille osapuolille tasavertainen kohtelu, jonka on oltava mahdollisimman yksinkertainen ja joustava.

LIITE 1

Libanonista peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavista järjestelyistä

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tämän liitteen osalta CN-koodien mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asiakirjan antamishetkellä. Jos CN-koodin edessä on merkintä ”ex”, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella

LUETTELO 1

CN-koodi 2002

Tavaran kuvaus

Tulli

0501 00 00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

0 %

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; harjasten ja muiden karvojen jätteet:

 

0502 10 00

sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet

0 %

0502 90 00

muut

0 %

0503 00 00

Jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

0 %

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet:

 

0505 10

pehmustehöyhenet:

 

0505 10 10

– –

valmistamattomat

0 %

0505 10 90

– –

muut

0 %

0505 90 00

muut:

0 %

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

 

0506 10 00

osseiini ja hapolla käsitellyt luut

0 %

0506 90 00

muut

0 %

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

 

0507 10 00

norsunluu; norsunluusta saatu jauhe ja jätteet

0 %

0507 90 00

muut:

0 %

0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0 %

0509 00

Pesusienet, eläinperäiset:

 

0509 00 10

valmistamattomat

0 %

0509 00 90

muut

0 %

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

0 %

0903 00 00

Mate

0 %

1212 20 00

Merilevät ja muut levät

0 %

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

 

kasvimehut ja -uutteet:

 

1302 12 00

– –

lakritsista saadut

0 %

1302 13 00

– –

humalasta saadut

0 %

1302 14 00

– –

pyretriumkasveista tai rotenonipitoisten kasvien juurista saadut

0 %

 

– –

muut

 

1302 19 30

– – –

kasviuutteiden keskinäiset seokset, juomien tai muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut

0 %

1302 19 91

– – – –

muut lääkkeen kaltaiset aineet

0 %

1302 20

pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

 

1302 20 10

– –

kuivassa muodossa

0 %

1302 20 90

– –

muut

0 %

1302 31 00

– –

agar-agar

0 %

1302 32

– –

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar-siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

1302 32 10

– – –

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut

0 %

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini):

 

1401 10 00

bambu

0 %

1401 20 00

rottinki

0 %

1401 90 00

muut

0 %

1402 00 00

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti täytteenä tai pehmusteena (esim. kapokki, täpeheinä ja meriheinä), myös kerrostettuina ja muuhun tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

0 %

1403 00 00

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti luudan- tai harjantekoon (esim. luutadurra, piassava, riisinjuuri ja istlekuitu), myös kimppuina tai sykkyröinä

0 %

1404

Muualle kuulumattomat kasvituotteet

 

1404 10 00

raa'at kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti värjäykseen tai parkitukseen

0 %

1404 20 00

puuvillalintterit

0 %

1404 90 00

muut

0 %

1505

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini):

 

1505 00 10

villarasva, raaka

0 %

1505 00 90

muut

0 %

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

0 %

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

1515 90 15

Jojoba- ja oiticicaöljyt; myrttivaha ja japaninvaha; niiden jakeet

0 %

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

 

1516 20

kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

 

1516 20 10

– –

hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

0 %

1517 90 93

– – –

muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

0 %

1518 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

 

1518 00 10

linoksiini

0 %

 

muut:

 

1518 00 91

– –

eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

0 %

 

– –

muut:

 

1518 00 95

– – –

syötäväksi kelpaamattomat seokset tai valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

0 %

1518 00 99

– – –

muut

0 %

1520 00 00

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

0 %

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt

 

1521 10 00

kasvivahat

0 %

1521 90

muut:

 

1521 90 10

– –

spermaseetti, myös puhdistettu tai värjätty

0 %

 

– –

mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt

 

1521 90 91

– –

valmistamattomat

0 %

1521 90 99

– – –

muut

0 %

1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

 

1522 00 10

degras

0 %

1702 90

muut, myös inverttisokeri:

 

1702 90 10

– –

kemiallisesti puhdas maltoosi

0 %

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

 

1704 90

muut:

 

1704 90 10

– –

lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä aineita

0 %

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu:

 

1803 10 00

josta rasvaa ei ole poistettu

0 %

1803 20 00

josta rasva on joko kokonaan tai osittain poistettu

0 %

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

0 %

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

0 %

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet:

 

1806 10

kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä:

 

1806 10 15

– –

jossa ei ole lainkaan sakkaroosia tai jossa on vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

0 %

1901 90 91

– – –

jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä tai jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri) tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä, eivät kuitenkaan nimikkeiden 0401–0404 tuotteista jauheeksi valmistetut elintarvikkeet

0 %

2001 90 60

– –

palmunsydämet

0 %

2008 11 10

– – –

maapähkinävoi

0 %

 

muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

 

2008 91 00

– –

palmunsydämet

0 %

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

 

 

kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:

 

2101 11

– –

uutteet, esanssit tai tiivisteet:

 

2101 11 11

– – –

kahviin perustuvan kuiva-aineen pitoisuus vähintään 95 painoprosenttia

0 %

2101 11 19

– – –

muut

0 %

2101 12

– –

näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat valmisteet:

 

2101 12 92

– – –

näihin kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin perustuvat valmisteet

0 %

2101 20

tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet:

 

2101 20 20

– –

uutteet, esanssit tai tiivisteet

0 %

 

– –

valmisteet:

 

2101 20 92

– – –

tee- tai mateuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin perustuvat valmisteet

0 %

2101 30

paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

 

 

– –

paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet:

 

2101 30 11

– – –

paahdettu juurisikuri

0 %

 

– –

paahdetun juurisikurin ja muiden paahdettujen kahvinkorvikkeiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

 

2101 30 91

– – –

paahdetusta juurisikurista saadut

0 %

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

 

2102 10

elävä eli aktiivinen hiiva:

 

2102 10 10

– –

valikoitu kantahiiva (hiivaviljelmät)

0 %

 

– –

leivontahiiva

 

2102 10 31

– – –

kuivattu

0 %

2102 10 39

– – –

muut

0 %

2102 10 90

– –

muut

0 %

2102 20

kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit:

 

 

– –

kuollut eli inaktiivinen hiiva:

 

2102 20 11

– – –

tabletteina, kuutioina tai niiden kaltaisessa muodossa, tai nettopainoltaan enintään 1 kg:n pakkauksissa

0 %

2102 20 19

– – –

muut

0 %

2102 20 90

– –

muut

0 %

2102 30 00

valmistetut leivinjauheet

0 %

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

 

2103 10 00

soijakastike

0 %

2103 20 00

tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

0 %

2103 30

sinappijauho ja valmistettu sinappi:

 

2103 30 10

– –

sinappijauho

0 %

2103 30 90

– –

valmistettu sinappi

0 %

2103 90

– –

muut

 

2103 90 10

– –

nestemäinen mango-chutney

0 %

2103 90 30

– –

aromaattiset katkerot, alkoholipitoisuus 44,2–49,2 tilavuusprosenttia, katkeroa, mausteita ja erilaisia aineksia 1,5–6 painoprosenttia sekä sokeria 4–10 painoprosenttia sisältävät, enintään 0,5 litraa vetävissä astioissa

0 %

2103 90 90

– –

muut

0 %

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet:

 

2104 10

keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

 

2104 10 10

– –

kuivatut

0 %

2104 10 90

– –

muut

0 %

2104 20 00

homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

0 %

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

 

2106 10

proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

 

2106 10 20

– –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

0 %

2106 90

muut:

 

 

– –

muut

 

2106 90 92

– – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

0 %

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi

 

2201 10

kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi:

 

 

– –

luonnon kivennäisvesi:

 

2201 10 11

– – –

karbonoimattomat

0 %

2201 10 19

– – –

muut

0 %

2201 10 90

– –

muut

0 %

2201 90 00

muut

0 %

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut:

 

2202 10 00

vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

0 %

2202 90

muut

 

2202 90 10

– –

nimikkeiden 0401–0404 tuotteita tai niistä saatuja rasvoja sisältämättömät

0 %

2203 00

Mallasjuomat:

 

 

enintään 10 litraa vetävissä astioissa

 

2203 00 01

– –

pulloissa

0 %

2203 00 09

– –

muut

0 %

2203 00 10

enemmän kuin 10 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

 

2208 20

väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut:

 

 

– –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

 

2208 20 12

– – –

konjakki

0 %

2208 20 14

– – –

armanjakki

0 %

2208 20 26

– – –

grappa

0 %

2208 20 27

– – –

brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

muut

0 %

 

– –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa:

 

2208 20 40

– – –

raakatisleet

0 %

2208 20 62

– – – –

konjakki

0 %

2208 20 64

– – – –

armanjakki

0 %

2208 20 86

– – – –

grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

muut

0 %

2208 30

viski:

 

 

– –

bourbon:

 

2208 30 11

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 30 19

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

 

– –

skotlantilainen viski:

 

 

– – –

mallasviski:

 

2208 30 32

– – – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 30 38

– – – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

 

– – –

viskisekoitukset:

 

2208 30 52

– – – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 30 58

– – – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

 

– – –

muut:

 

2208 30 72

– – – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 30 78

– – – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

 

– – –

muut:

 

2208 30 82

– – – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 30 88

– – – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 50

gini ja genever

 

 

– –

gini:

 

2208 50 11

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 50 19

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

 

– –

genever:

 

2208 50 91

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 50 99

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 60

votka:

 

 

– –

alkoholipitoisuus enintään 45,4 tilavuusprosenttia:

 

2208 60 11

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 60 19

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

 

– –

alkoholipitoisuus suurempi kuin 45,4 tilavuusprosenttia:

 

2208 60 91

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 60 99

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 70

liköörit:

 

2208 70 10

– –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 70 90

– –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 90

muut:

 

 

– –

arrakki:

 

2208 90 11

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 90 19

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

 

– –

luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina (ei kuitenkaan liköörit):

 

2208 90 33

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 90 38

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

0 %

2208 90 41

– – – –

ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

calvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

muut

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

muut

0 %

2208 90 69

– – – – – –

muut alkoholipitoiset juomat:

0 %

2208 90 71

– – – – –

hedelmistä tislatut

0 %

2208 90 74

– – – –

muut

0 %

2208 90 78

– – – –

muut alkoholipitoiset juomat

0 %

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet:

 

2402 10 00

tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

0 %

2402 20

tupakkaa sisältävät savukkeet:

 

2402 20 10

– –

mausteneilikkaa sisältävät

0 %

2402 20 90

– –

muut

0 %

2402 90 00

muut

0 %

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka tupakkauutteet ja - esanssit:

 

2403 10

piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen määrästä riippumatta:

 

2403 10 10

– –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 500 g

0 %

2403 10 90

– –

muut

0 %

2403 91 00

– –

”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka;

0 %

2403 99

– –

muut

 

2403 99 10

– – –

purutupakka ja nuuska

0 %

2403 99 90

– – –

muut

0 %

2905 45 00

– –

glyseroli

0 %

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset:

 

3301 90

muut

 

3301 90 10

– –

terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä

0 %

 

– –

uutetut oleohartsit:

 

3301 90 21

– – –

lakritsista ja humalasta saadut

0 %

3301 90 30

– – –

muut

0 %

3301 90 90

– –

muut

0 %

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

 

3302 10

jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:

 

 

– –

jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

 

3302 10 10

– –

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia

0 %

3302 10 21

– – – – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

0 %

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset;

 

3501 10

kaseiini:

 

3501 10 10 (1)

– –

keinotekoisten tekstiilikuitujen valmistukseen tarkoitettu

0 %

3501 10 50 (1)

– –

teollisuuskäyttöön, ei kuitenkaan elintarvikkeiden tai rehun valmistukseen tarkoitettu

0 %

3501 10 90

muut

0 %

3501 90

– –

muut

 

3501 90 90

– – –

muut

0 %

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt: teolliset rasva-alkoholit:

 

 

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt

 

3823 11 00

– –

steariinihappo

0 %

3823 12 00

– –

öljyhappo

0 %

3823 13 00

– –

mäntyöljyrasvahapot

0 %

3823 19

– –

muut

 

3823 19 10

– – –

tislatut rasvahapot

0 %

3823 19 30

– – –

rasvahappotisle

0 %

3823 19 90

– – –

muut

0 %

3823 70 00

teolliset rasva-alkoholit

0 %

LUETTELO 2

CN-koodi 2002

Tavaran kuvaus

Tulli

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

0403 10

jogurtti

 

 

– –

maustettu ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

 

– – –

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

 

0403 10 51

– – – –

enintään 1,5 painoprosenttia

0 %

0403 10 53

– – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0 %

0403 10 59

– – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

0 %

 

– – –

muu, maitorasvapitoisuus painoprosentteina:

 

0403 10 91

– – – –

enintään 3 painoprosenttia

0 %

0403 10 93

– – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0 %

0403 10 99

– – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

0 %

0403 90

muut:

 

 

– –

maustettu ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

 

– – –

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

 

0403 90 71

– – – –

enintään 1,5 painoprosenttia

0 %

0403 90 73

– – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0 %

0403 90 79

– – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

0 %