ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 137

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
25. toukokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 778/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 779/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annetun asetuksen (EY) N:o 488/2005 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 780/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 781/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

15

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen suositus, N:o 59/05/KOL, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2005, rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2005

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

25.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 778/2006,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 24 päivänä toukokuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


25.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 779/2006,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2006,

Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annetun asetuksen (EY) N:o 488/2005 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista 21 päivänä maaliskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 488/2005 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan,

on kuullut Euroopan lentoturvallisuusviraston hallintoneuvostoa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan lentoturvallisuusvirastolle sen hyväksyntätehtävistä aiheutuvien kokonaiskustannusten ja sen perimien maksujen kokonaistuloksen välisen tasapainon säilyttämiseksi olisi näiden maksujen tasoa voitava tarkistaa viraston taloudellisten tulosten ja ennusteiden pohjalta.

(2)

Näiden maksujen suorittamiseen liittyvät ja Euroopan lentoturvallisuusviraston ja hakijoiden soveltamat hallinnolliset prosessit eivät saisi hidastaa hyväksyntäprosesseja.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa asetus (EY) N:o 488/2005 vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 488/2005 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artiklan g alakohta seuraavasti:

”g)

’välillisillä kustannuksilla’ niitä viraston yleisiä infrastruktuuriin, organisaatioon ja hallintoon liittyviä kustannuksia, jotka voidaan kirjata hyväksyntätehtävistä johtuviksi, lukuun ottamatta välittömiä ja erityisiä kustannuksia, mukaan luettuina kuitenkin sääntelyaineiston osittaisesta laatimisesta johtuvat kustannukset;”;

2)

korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

1.   Maksu peritään hakijalta. Se on maksettava euroina.

2.   Todistuksen tai hyväksynnän myöntämisen, ylläpidon tai muuttamisen ehtona on siitä perittävän maksun suorittaminen ennakolta kokonaisuudessaan, elleivät virasto ja hakija ole muuta sopineet. Jos maksua ei suoriteta, virasto voi peruuttaa kyseisen todistuksen tai hyväksynnän ilmoitettuaan tästä virallisesti hakijalle.

3.   Viraston soveltamat maksutariffit ja -ehdot ilmoitetaan hakijalle hakemuksen jättämisen yhteydessä.

4.   Hyväksymistehtävissä, joihin liittyy vaihtelevansuuruisen osan maksaminen, virasto voi pyynnöstä esittää hakijalle kustannusarvion. Viraston on muutettava kustannusarviota, jos tehtävä osoittautuu ennakoitua helpommaksi ja nopeammaksi toteuttaa tai jos se osoittautuu vaativammaksi ja hitaammaksi toteuttaa kuin virasto olisi kohtuudella voinut ennakoida.

5.   Todistusten ja hyväksyntöjen ylläpitoon liittyvät maksut suoritetaan viraston vahvistaman sekä todistusten ja hyväksyntöjen haltijoille ilmoittaman aikataulun mukaan. Aikataulu perustuu tarkastuksiin, jotka virasto suorittaa tarkistaakseen, että todistukset ja hyväksynnät ovat edelleen voimassa.

6.   Jos virasto päättää hakemuksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen, ettei hakemusta hyväksytä, mahdollinen jo peritty maksu palautetaan hakijalle lukuun ottamatta määrää, jonka on tarkoitus kattaa hakemuksen käsittelyn hallinnolliset kustannukset. Tämä määrä vastaa liitteessä ilmoitettua kiinteämääräistä maksua D.

7.   Jos virasto keskeyttää hyväksyntätehtävän siitä syystä, että hakijan varat ovat riittämättömät tai hakija ei noudata hänelle kuuluvia velvollisuuksia, perittävien maksujen saldo erääntyy kokonaisuudessaan hetkellä, jona virasto keskeyttää työnsä.”;

3)

muutetaan liitteen i, ii, v, vi, x, xii ja xiii kohta tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä olevassa 3 kohdassa vahvistetussa taulukossa tarkoitettuja vuosimaksuja ja liitteen 4, 5 ja 7 kohdassa vahvistetuissa taulukoissa tarkoitettuja valvontamaksuja sovelletaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen erääntyvästä ensimmäisestä vuosierästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 7).

(2)  EUVL L 81, 30.3.2005, s. 7.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 488/2005 liite seuraavasti:

1)

Lisätään i kohdan johdantoon neljäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

Kaikista viraston toimiin liittyvistä palveluista, joita asetuksen (EY) N:o 1592/2002 15 artiklassa tarkoitettujen todistusten ja hyväksyntöjen myöntäminen, ylläpitäminen tai muuttaminen edellyttää suoraan tai välillisesti, on perittävä maksu tämän asetuksen II luvun säännösten mukaisesti.”.

2)

Korvataan ii kohdan taulukko seuraavasti:

”Tuotetyyppi

Huomautukset

Kiinteän maksun kerroin

CS-25

suuret lentokoneet

merkittävä

5

merkityksetön

4

merkityksetön; yksinkertainen suunnittelu

2

CS-23.A

CS-23:n 1.a.2 artiklassa määritellyt ilma-alukset (kevytliikenneluokan ilma-alukset)

merkittävä

5

merkityksetön

4

CS-23.B

CS-23:n 1.a.1 artiklassa määritellyt ilma-alukset, joiden suurin lentoonlähtöpaino on 2 000–5 670 kg

merkittävä

3

merkityksetön

2

CS-29

suuret pyöriväsiipiset ilma-alukset

merkittävä

4

merkityksetön

4

CS-27

pienet pyöriväsiipiset ilma-alukset

0,5

CS-E.T.A

turbiinimoottorit, joiden lentoonlähtöteho on vähintään 25 000 N tai antoteho vähintään 2 000 kW

merkittävä

1

merkityksetön

1

CS-E.T.B

turbiinimoottorit, joiden lentoonlähtöteho on alle 25 000 N tai antoteho alle 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

muut kuin turbiinimoottorit

0,2


CS-23.C

CS-23:n 1.a.1 artiklassa määritellyt ilma-alukset, joiden suurin lentoonlähtöpaino on alle 2 000 kg

1

CS-22

purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet

0,2

CS-VLA

erittäin kevyet ilma-alukset

0,2

CS-VLR

erittäin kevyet pyöriväsiipiset ilma-alukset

0,2

CS-APU

apuvoimalaite

0,25

CS-P.A

tarkoitettu CS-25:n (tai vastaavien vaatimusten) mukaisesti hyväksyttyihin ilma-aluksiin

0,25

CS-P.B

tarkoitettu CS-23:n, CS-VLA:n ja CS-22:n (tai vastaavien vaatimusten) mukaisesti hyväksyttyihin ilma-aluksiin

0,15

CS-22.J

tarkoitettu CS-22:n mukaisesti hyväksyttyihin ilma-aluksiin

0,15

CS-22.H

muut kuin turbiinimoottorit

0,15

CS-ilmapallot

ei vielä saatavilla

0,2

CS-ilmalaivat

ei vielä saatavilla

0,5”

3)

Muutetaan v kohta seuraavasti:

a)

korvataan johdannon ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

Vuosimaksu peritään kaikilta viraston myöntämien tyyppihyväksyntätodistusten, rajoitettujen tyyppihyväksyntätodistusten ja ETSO-valtuutusten haltijoilta.”;

b)

korvataan ensimmäinen taulukko seuraavasti:

”Tuotetyyppi (1)

Tyyppihyväksyntätodistus/suunnitteluvaltio EU-maa

(EUR)

Tyyppihyväksyntätodistus/suunnitteluvaltio kolmas maa

(EUR)

Rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus/suunnitteluvaltio EU-maa

(EUR)

Rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus/suunnitteluvaltio kolmas maa

(EUR)

CS-25 (suuret lentokoneet joiden suurin lentoonlähtöpaino on yli 50 tonnia)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (suuret lentokoneet joiden suurin lentoonlähtöpaino on 22–50 tonnia)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (suuret lentokoneet joiden suurin lentoonlähtöpaino on alle 22 tonnia)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-ilmapallot

300

100

100

100

CS-ilmalaivat

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Laitetyyppi

Valtuutus/osien ja laitteiden suunnitteluvaltio EU-maa

(EUR)

Valtuutus/osien ja laitteiden suunnitteluvaltio kolmas maa

(EUR)

CS-ETSO.A (Laitteiden arvo yli 20 000 euroa)

2 000

666

CS-ETSO.B (Laitteiden arvo 2 000–20 000 euroa)

1 000

333

CS-ETSO.A (Laitteiden arvo alle 2 000 euroa)

500

200”

4)

Korvataan vi kohdan taulukko seuraavasti:

”Maksuluokka hyväksynnän kohteena olevien toimien arvon mukaan (EUR)

Kerroin

alle 500 001

0,1

500 001–700 000

0,2

700 001–1 200 000

0,5

1 200 001–2 800 000

1

2 800 001–4 200 000

1,5

4 200 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

3

7 000 001–9 800 000

3,5

9 800 001–14 000 000

4,8

14 000 001–50 000 000

7

50 000 001–140 000 000

12,8

140 000 001–250 000 000

18

250 000 001–500 000 000

50

500 000 001–750 000 000

200

yli 750 000 000

600”

5)

Korvataan x kohdan taulukko seuraavasti:

”Maksuluokka hyväksynnän kohteena olevien toimien arvon mukaan (EUR)

Kerroin

alle 500 001

0,5

500 001–700 000

0,75

700 001–1 400 000

1

1 400 001–2 800 000

1,75

2 800 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

4

7 000 001–14 000 000

6

14 000 001–21 000 000

8

21 000 001–42 000 000

8,5

42 000 001–70 000 000

9

70 000 001–84 000 000

9,5

84 000 001–105 000 000

10

yli 105 000 000

10,5”

6)

Muutetaan xii kohdan otsikko seuraavasti

7)

Korvataan xii kohdan taulukko seuraavasti:

”Maksuluokka hyväksynnän kohteena olevien toimien arvon mukaan (EUR)

Kerroin

alle 500 001

0,5

500 001–700 000

0,75

700 001–1 400 000

1

1 400 001–2 800 000

1,75

2 800 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

4

7 000 001–14 000 000

6

14 000 001–21 000 000

8

21 000 001–42 000 000

9,5

42 000 001–84 000 000

10

yli 84 000 000

10,5”


(1)  Ilma-aluksen rahtiversion osalta sovelletaan kerrointa 0,85 maksuun, joka peritään saman ilma-aluksen matkustajaversion osalta.


25.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 780/2006,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2006,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 8 kohdan mukaisesti mainitun artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa sekä 5 a kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen aineiden ja tuotteiden rajoittavat luettelot ja niiden käyttöedellytykset olisi vahvistettava mainitun asetuksen liitteessä VI olevassa A ja B osassa. Kyseisten ainesosien ja aineiden käyttöedellytykset voidaan täsmentää.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 annettujen luonnonmukaista kotieläintuotantoa ja luonnonmukaisia eläintuotteita koskevien sääntöjen lisäksi on tarpeen mukauttaa kyseisiä luetteloita sellaisten eläinperäisiä ainesosia sisältävien aineiden mukaan ottamiseksi, joita käytetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden jalostuksessa.

(3)

On myös tarpeen määritellä lisäaineet, joita voidaan käyttää muiden kuin viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) soveltamisalaan kuuluvien hedelmäviinien valmistukseen.

(4)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 699/2006 (EUVL L 121, 6.5.2006, s. 36).

(2)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite VI seuraavasti:

1)

Muutetaan otsikkokohdassa ”YLEISET PERIAATTEET” oleva teksti seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Jäljempänä olevat A, B ja C osa käsittävät ainesosat ja tekniset apuaineet, jotka ovat sallittuja pääosin yhdestä tai useammasta, tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta kasvi- ja/tai eläinperäisestä ainesosasta koostuvien elintarvikkeiden valmistuksessa, lukuun ottamatta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 (1) tarkoitettuja viinejä.

Eläinperäisten tuotteiden, joissa on luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaava merkintä ja jotka on tuotettu säännösten mukaisesti ennen komission asetuksen (EY) N:o 780/2006 (2) soveltamispäivää, kaupan pitäminen voi jatkua varastojen loppumiseen asti.

b)

Korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Jos elintarvike koostuu kasvi- ja eläinperäisistä ainesosista, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY (3) 3 artiklan säännöksiä.

Natriumnitriitin ja kaliumnitraatin sisällyttämistä A.1 kohtaan tarkastellaan uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 2007, jotta näiden lisäaineiden käyttöä voitaisiin rajoittaa tai niiden käyttö voitaisiin lopettaa.

2)

Muutetaan A osa seuraavasti:

a)

Korvataan A.1 kohta seuraavasti:

”A.1.   Elintarvikelisäaineet, kantaja-aineet mukaan luettuina

Koodi

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

E 153

Kasviperäinen lääkehiili

 

X

Tuhkainen vuohenjuusto

Morbier-juusto

E 160b

Annatto, biksiini, norbiksiini

 

X

Red Leicester -juusto

Double Gloucester -juusto

Skottilainen cheddar

Mimolette-juusto

E 170

Kalsiumkarbonaatti

X

X

Ei saa käyttää tuotteiden väriaineena eikä kalsiumlisänä

E 220

tai

Rikkidioksidi

X

X

Lisättyä sokeria sisältämättömät hedelmäviinit (5), myös omena- ja päärynäsiideri tai sima:

50 mg (4).

Omena- ja päärynäsiideri, jotka on valmistettu lisäämällä sokeria tai mehutiivistettä käymisen jälkeen:

100 mg (4).

E 224

Kaliumdisulfiitti

X

X

E 250

tai

Natriumnitriitti

 

X

Lihavalmisteet (8)

E 250: ilmaistu enimmäiskäyttömääränä NaNO2 80 mg/kg

E 252: ilmaistu enimmäiskäyttömääränä NaNO3 80 mg/kg

E 250: ilmaistu enimmäisjäämämääränä NaNO2 50 mg/kg

E 252: ilmaistu enimmäisjäämämääränä NaNO3 50 mg/kg

E 252

Kaliumnitraatti

 

X

E 270

Maitohappo

X

X

 

E 290

Hiilidioksidi

X

X

 

E 296

Omenahappo

X

 

 

E 300

Askorbiinihappo

X

X

Lihavalmisteet (7)

E 301

Natriumaskorbaatti

 

X

Lihavalmisteissa nitriittien tai nitraattien kanssa (7)

E 306

Tokoferolipitoinen uute

X

X

Hapettumisenestoaineena rasvoissa ja öljyissä

E 322

Lesitiinit

X

X

Maitotuotteet (7)

E 325

Natriumlaktaatti

 

X

Maitopohjaiset tuotteet ja lihavalmisteet

E 330

Sitruunahappo

X

 

 

E 331

Natriumsitraatit

 

X

 

E 333

Kalsiumsitraatit

X

 

 

E 334

L(+)– Viinihappo

X

 

 

E 335

Natriumtartraatit

X

 

 

E 336

Kaliumtartraatit

X

 

 

E 341 (i)

Monokalsiumfosfaatti

X

 

Itsekohoavien jauhojen nostatusaineena

E 400

Algiinihappo

X

X

Maitopohjaiset tuotteet (7)

E 401

Natriumalginaatti

X

X

Maitopohjaiset tuotteet (7)

E 402

Kaliumalginaatti

X

X

Maitopohjaiset tuotteet (7)

E 406

Agar-agar

X

X

Maitopohjaiset tuotteet ja lihavalmisteet (7)

E 407

Karrageeni

X

X

Maitopohjaiset tuotteet (7)

E 410

Johanneksenleipäpuujauhe

X

X

 

E 412

Guarkumi

X

X

 

E 414

Arabikumi

X

X

 

E 415

Ksantaankumi

X

X

 

E 422

Glyseroli

X

 

Kasviuutteisiin

E 440 (i)

Pektiini

X

X

Maitopohjaiset tuotteet (7)

E 464

Hydroksipropyylimetyyliselluloosa

X

X

Kapsyylien kapseloimisaineena

E 500

Natriumkarbonaatit

X

X

Dulce de leche (6) ja hapatetusta kermasta tehty voi (7)

E 501

Kaliumkarbonaatit

X

 

 

E 503

Ammoniumkarbonaatit

X

 

 

E 504

Magnesiumkarbonaatit

X

 

 

E 509

Kalsiumkloridi

 

X

Maidon koaguloimiseen

E 516

Kalsiumsulfaatti

X

 

Kantaja-aine

E 524

Natriumhydroksidi

X

 

’Laugengebäckin’ pintakäsittelyyn

E 551

Piidioksidi

X

 

Paakkuuntumisenestoaine yrteille ja mausteille

E 553b

Talkki

X

X

Lihavalmisteiden kiillotusaineena

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Typpi

X

X

 

E 948

Happi

X

X

 

b)

Korvataan A.4 kohta seuraavasti:

”A.4.   Mikro-organismipohjaiset valmisteet

Tavanomaisesti elintarvikkeiden jalostuksessa käytetyt mikro-organismipohjaiset valmisteet, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY (9) tarkoitettuja geneettisesti muunnettuja organismeja.

c)

Lisätään A.6 kohta seuraavasti:

”A.6.   Eräiden värien käyttö leimaamistuotteissa

Jos värejä käytetään munankuorien leimaamiseen, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/36/EY (10) 2 artiklan 9 kohtaa.

3)

Korvataan B osa seuraavasti:

”B OSA –   ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/91 5 ARTIKLAN 3 KOHDAN d ALAKOHDASSA JA 5 ARTIKLAN 5 a KOHDAN e ALAKOHDASSA TARKOITETUT TEKNISET APUAINEET JA MUUT TUOTTEET, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVIEN AINESOSIEN JALOSTUKSEEN

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

Vesi

X

X

Neuvoston direktiivissä 98/83/EY (12) tarkoitettu juomavesi

Kalsiumkloridi

X

 

Koagulointiin

Kalsiumkarbonaatti

X

 

 

Kalsiumhydroksidi

X

 

 

Kalsiumsulfaatti

X

 

Koagulointiin

Magnesiumkloridi (tai nigari)

X

 

Koagulointiin

Kaliumkarbonaatti

X

 

Viinirypäleiden kuivaukseen

Natriumkarbonaatti

X

 

Sokeri(e)n valmistukseen

Sitruunahappo

X

 

Öljyn tuottamiseen ja tärkkelyksen hydrolysointiin

Natriumhydroksidi

X

 

Sokeri(e)n valmistukseen

Öljyn tuottamiseen rapsista (Brassica spp.)

Rikkihappo

X

 

Sokeri(e)n valmistukseen

Isopropanoli (2-propanoli)

X

 

Kiteyttämiseen sokerin tuotannossa; neuvoston direktiivin 88/344/ETY säännöksiä on noudatettava asianmukaisesti 31.12.2006 asti

Hiilidioksidi

X

X

 

Typpi

X

X

 

Etanoli

X

X

Liuotin

Parkkihappo

X

 

Suodatuksen lisäaineena

Munanvalkuainen

X

 

 

Kaseiini

X

 

 

Gelatiini

X

 

 

Kalaliima

X

 

 

Kasviöljyt

X

X

Rasvaus-, voitelu- tai vaahdonestoaineena

Hyytelömäinen piidioksidigeeli tai -liuos

X

 

 

Aktiivihiili

X

 

 

Talkki

X

 

 

Bentonitti

X

X

Siman kirkasteena (11)

Kaoliini

X

X

Kittivahana (11)

Piimaa

X

 

 

Perliitti

X

 

 

Hasselpähkinän kuori

X

 

 

Riisijauho

X

 

 

Mehiläisvaha

X

 

Voiteluaineena

Karnaubavaha

X

 

Voiteluaineena


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  EUVL L 137, 25.5.2006, s. 9.”

(3)  EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1.”

(4)  Enimmäispitoisuudet viittaavat kokonaismäärään kaikista lähteistä, ilmaistu SO2-enimmäispitoisuutena mg/l.

(5)  Tässä yhteydessä ’hedelmäviini’ määritellään muista hedelmistä kuin viinirypäleistä valmistetuksi viiniksi.

(6)  ’Dulce de leche’ tai ’Confiture de lait’ tarkoittaa pehmeää, täyteläistä, ruskeaa seosta, joka on valmistettu makeutetusta, sakeutetusta maidosta

(7)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.

(8)  Lisäainetta voidaan käyttää ainoastaan, jos toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla on todistettu, ettei käytettävissä ole vaihtoehtoista tekniikkaa, joka antaisi samat terveystakeet ja/tai mahdollistaisi tuotteen ominaispiirteiden säilyttämisen.”

(9)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.”

(10)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13.”

(11)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.

Mikro-organismivalmisteet ja entsyymit:

Elintarvikkeiden jalostuksessa tavanomaisesti teknisinä apuaineina käytetyt mikro-organismipohjaiset ja entsymaattiset valmisteet, lukuun ottamatta geneettisesti muunnettuja mikro-organismeja sekä direktiivissä 2001/18/EY tarkoitetuista geneettisesti muunnetuista organismeista saatuja entsyymejä.

(12)  EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.”


25.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 781/2006,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2006,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2), 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 486/2006 (EUVL L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perustelut

(1)

(2)

(3)

Luja pahvirasia, jossa on erillinen kansi (ilman saranoita tai sulkimia), ja molempien osien ulkopinta on paperia. Rasian koko on 5,5 cm (pituus) × 4,5 cm (leveys) × 3 cm (korkeus). Kannessa on koristeena tekstiilinauha.

Rasiassa on 1 cm:n paksuinen, leveydeltään ja pituudeltaan rasian pohjan kokoinen, irrotettavissa oleva synteettistä materiaalia oleva tyyny. Tyyny on solumuovia, ja sen yläpinta on päällystetty samettia muistuttavalla nukkaisella tekstiiliaineella. Tyynyn keskellä on puoliympyrän muotoinen tyynyn läpi leikattu lovi, joka on suunniteltu korun (esim. sormuksen) säilyttämiseen.

(korurasia)

(Katso valokuvat nro 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 48 ryhmän 2 huomautuksen h alakohdan sekä CN-koodien 4202 ja 4202 99 00 nimiketekstien mukaan.

Pahvin lujuus osoittaa että tavara soveltuu pitkäaikaiskäyttöön. Lisäksi tyynyn mittojen (tehty rasiaan sopivaksi, sen paksuus), sen ulkonäön (muistuttaa nukkakangasta) ja etenkin tyynyleikkauksen muodon johdosta tavara on ”korurasioiden” kaltainen kannellinen säilytysesine. Se on tehty yhden korun säilyttämiseen. Ks. nimikettä 4202 koskevien HS-selitysten seitsemäs kohta.

Lisäksi tavara on päällystetty paperilla, joten se täyttää nimikkeen 4202 toisessa osassa säilytysesineille asetetetut edellytykset.

Tavaran objektiivisten ominaisuuksien (luja pahvi, tyynyn erityispiirteet) vuoksi sitä voidaan pitää tietyn esineen, tässä tapauksessa korun, säilytykseen tarkoitettuna tavarana. Tämän vuoksi se on nimikkeen 4202 toisessa osassa mainittu tavara, eikä sitä siksi luokitella 48 ryhmään tätä ryhmää koskevan 2 huomautuksen h alakohdan mukaisesti. Ks. myös nimikettä 4819 koskevien HS-selitysten A osan ensimmäisen kohdan ensimmäinen virke.

Image

Image

Image


(1)  Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

EUROOPAN TALOUSALUE

EFTAn valvontaviranomainen

25.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/19


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS,

N:o 59/05/KOL,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2005,

rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2005

EFTAn VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 31 a kohdassa tarkoitetun säädöksen (neuvoston direktiivi 95/53/EY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1995, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista  (1)), sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1, ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EFTA-valtiot totesivat vuonna 2004, että eräiden ongelmien selvittämiseksi on tarpeen toteuttaa yhteensovitettu tarkastusohjelma vuonna 2005.

(2)

Vaikka ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 33 kohdassa tarkoitetussa säädöksessä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa  (2)) vahvistetaan aflatoksiini B1:n enimmäispitoisuus rehuissa, ETA-sopimuksen nojalla ei ole voimassa säännöksiä muista mykotoksiineista, kuten okratoksiini A:sta, tsearalenonista, deoksinivalenolista ja fumonisiineistä. Tietojen hankkiminen pistokokeiden avulla kyseisten mykotoksiinien esiintymisestä olisi hyödyllistä tilanteen arvioimiseksi asianmukaisen lainsäädännön kehittämistä varten. Lisäksi tietyt rehuaineet, kuten vilja- ja öljykasvien siemenet, ovat erityisen alttiita mykotoksiinikontaminaatiolle sadonkorjuu-, varastointi- ja kuljetusolojen vuoksi. Koska mykotoksiinipitoisuudet vaihtelevat vuosittain, kaikista mainituista mykotoksiineista on aiheellista kerätä tiedot useina peräkkäisinä vuosina.

(3)

Antibioottien – kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja lukuun ottamatta – saattaminen markkinoille ja käyttö rehujen lisäaineina on sallittu ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005 saakka. Aikaisemmat tarkastukset, joilla on pyritty selvittämään antibioottien ja kokkidiostaattien esiintymistä eräissä rehuissa, joissa joidenkin aineiden käyttö on kielletty, osoittavat, että tällaisia rikkomuksia ilmenee edelleen. Löydösten runsauden ja asian arkaluonteisuuden vuoksi tarkastusten jatkaminen on perusteltua. On tärkeää varmistaa, että rajoitukset, jotka koskevat eläinperäisten rehuaineiden käyttöä rehuissa, on pantu tosiasiallisesti täytäntöön sellaisina kuin niistä säädetään asiaa koskevassa ETA:n lainsäädännössä.

(4)

Koska Norjalle ja Islannille on myönnetty poikkeuksia ETA-sopimuksen liitteessä I olevasta II luvusta ja erityisesti ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 1 a kohdassa mainitusta säädöksestä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista), on arvioitava, onko Norjan ja Islannin syytä osallistua tämän suosituksen liitteen II soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin, jotka koskevat rehun lisäaineina kiellettyjä aineita.

(5)

Koska Islannille on myönnetty poikkeuksia ETA-sopimuksen liitteessä I olevasta I luvusta, on arvioitava, onko Islannin syytä osallistua tämän suosituksen liitteen III soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin, jotka koskevat eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia.

(6)

On syytä varmistaa, ettei hivenaineisiin kuuluvien kuparin ja sinkin määrä sianrehuseoksissa ylitä niitä enimmäispitoisuuksia, joista säädetään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun kohdassa 1 zq mainitussa säädöksessä (komission asetus (EY) N:o 1334/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, eräiden hivenaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytysten muuttamisesta  (3)), sellaisena kuin se on muutettuna. Norjan osallistumista liitteen IV soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin on arvioitava ottaen huomioon sille ETA-sopimuksen liitteessä I olevasta II luvusta myönnetyt poikkeukset.

(7)

Tässä suosituksessa säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn kasvi- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ANTAA TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1)

Suositellaan, että EFTA-valtiot toteuttavat vuonna 2005 yhteensovitetun tarkastusohjelman, jolla pyritään selvittämään seuraavat asiat:

a)

mykotoksiinien (aflatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa, määritysmenetelmät mainiten. Näytteidenotto voidaan toteuttaa pistokokein tai kohdennetulla otannalla. Kohdennetussa otannassa näytteiden olisi oltava rehuaineita, joissa epäillään korkeita mykotoksiinipitoisuuksia, esimerkiksi vilja- tai öljykasvien siemeniä, öljyhedelmiä tai niistä tehtyjä tuotteita ja sivutuotteita sekä rehuaineita, joita on varastoitu pitkän aikaa tai kuljetettu meritse pitkiä matkoja. Aflatoksiini B1:n tapauksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota muille lypsyeläimille kuin lypsylehmille tarkoitettuihin rehuseoksiin. Tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä I esitettyä mallia käyttäen;

b)

tiettyjen eläinlajien ja -ryhmien rehun lisäaineina sallitut tai kielletyt antibiootit, kokkidiostaatit ja/tai histomonostaatit, joita esiintyy usein ei-lääkinnällisissä esiseoksissa ja rehuseoksissa, joissa kyseisten lääkeaineiden käyttö on kielletty. Tarkastukset olisi kohdistettava niihin esiseoksissa ja rehuseoksissa esiintyviin lääkeaineisiin, joita koskevat rikkomukset toimivaltainen viranomainen arvioi todennäköisimmiksi. Tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä II esitettyä mallia käyttäen;

c)

eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevien rajoitusten täytäntöönpano liitteen III mukaisesti;

d)

kuparin ja sinkin määrä sianrehuseoksissa liitteen IV mukaisesti.

2)

Suositellaan, että EFTA-valtiot sisällyttävät 1 kohdassa tarkoitetun yhteensovitetun tarkastusohjelman tulokset erillisenä lukuna tarkastustoimia koskevaan vuosikertomukseensa, joka on jätettävä EFTAn valvontaviranomaiselle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2006 ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 31 a kohdassa mainitun säädöksen (neuvoston direktiivi 95/53/EY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1995, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista) 22 artiklan 2 kohdan sekä yhdenmukaistetun kertomusmallin viimeisimmän version mukaisesti.

Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 2005.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Niels FENGER

Johtaja

Bernd HAMMERMANN

Kollegion jäsen


(1)  EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/100/EY (EUVL L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  EUVL L 187, 26.7.2003, s. 11.


LIITE I

Tiettyjen mykotoksiinien (aflatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa

Kaikista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu malliraportti

Rehut

Näytteenotto

(pistokokein tai kohdennetusti)

Mykotoksiinityyppi ja -pitoisuus (μg/kg:ssa rehua, jonka suhteellinen kosteus on 12 %)

Tyyppi

Alkuperämaa

Aflatoksiini B1

Okratoksiini A

Tsearelenoni

Deoksinivalenoli

Fumonisiinit (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen ilmoitettava

toimenpiteet, jos B1-aflatoksiinin enimmäistaso ylittyy;

käytetyt määritysmenetelmät;

toteamisrajat.


(1)  Fumonisiinipitoisuus sisältää B1-, B2- ja B3-fumonisiinit.


LIITE II

Tiettyjen rehun lisäaineina kiellettyjen lääkeaineiden esiintyminen

Eräitä antibiootteja, kokkidiostaatteja ja muita lääkeaineita voidaan käyttää laillisesti lisäaineina tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa esiseoksissa ja rehuseoksissa, kunhan ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun kohdassa 1 a mainitun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista  (1)) 10 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Jos rehuissa esiintyy kiellettyjä lääkeaineita, katsotaan, että sääntöjä on rikottu.

Tarkastettavat lääkeaineet olisi valittava seuraavasta luettelosta.

1)

Vain tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa rehuissa lisäaineina sallitut lääkeaineet:

 

avilamysiini

 

dekokinaatti

 

diklatsuriili

 

flavofosfolipoli

 

halofuginonihydrobromidi

 

lasalosidi A -natrium

 

maduramisiiniammonium, alfa

 

monensiininatrium

 

narasiini

 

narasiini – nikarbatsiini

 

robenidiinihydrokloridi

 

salinomysiininatrium

 

semduramisiininatrium

2)

Lääkeaineet, joita ei enää sallita rehun lisäaineina:

 

amproliumi

 

amproliumi/etopabaatti

 

arprinosidi

 

avoparsiini

 

karbadoksi

 

dimetridatsoli

 

dinitolmidi

 

ipronidatsoli

 

metiklorpindoli

 

metiklorpindoli/metyylibentsokvatti

 

nikarbatsiini

 

nifursoli

 

olakvindoksi

 

ronidatsoli

 

spiramysiini

 

tetrasykliinit

 

tylosiinifosfaatti

 

virginiamysiini

 

sinkkibasitrasiini

 

muut mikrobilääkkeet.

3)

Lääkeaineet, jotka eivät ole olleet milloinkaan sallittuja rehun lisäaineina:

 

muut aineet.

Kaikista vaatimusten vastaisista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kertomusmalli

Rehutyyppi (eläinlaji ja -ryhmä)

Todettu aine

Pitoisuus

Rikkomisen syy (2)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen ilmoitettava

testattujen näytteiden kokonaislukumäärä;

tutkittujen aineiden nimet;

käytetyt määritysmenetelmät;

toteamisrajat.


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Syy kielletyn aineen esiintymiseen rehussa, toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tutkimuksen perusteella.


LIITE III

Eläinperäisten rehuaineiden tuotannon ja käytön rajoitukset

EFTA-valtioiden olisi vuoden 2005 aikana toteutettava yhteensovitettu tarkastusohjelma, jolla selvitetään, onko eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia noudatettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/53/EY 3–13 artiklan ja 15 artiklan soveltamista.

Erityisesti sen varmistamiseksi, että kieltoa prosessoidun eläinproteiinin käytöstä eräiden eläinten ruokinnassa todella noudatetaan ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun kohdassa 7.1.12 tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä  (1)) liitteessä IV määrätyllä tavalla, EFTA-valtioiden olisi pantava täytäntöön kohdistettuun näytteenottoon perustuva erityinen tarkastusohjelma. Ohjelmassa olisi noudatettava direktiivin 95/53/EY 4 artiklan mukaisesti riskiperusteista strategiaa, joka kattaa kaikki tuotantovaiheet ja kaikki tilat, joissa rehua tuotetaan, käsitellään ja käytetään. EFTA-valtioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden perusteiden määrittelyyn, joihin riskin voidaan katsoa liittyvän. Kunkin perusteen painotuksen olisi oltava oikeassa suhteessa riskiin. Tarkastustiheyden ja tiloilla analysoitavien näytteiden lukumäärän olisi oltava oikeassa suhteessa eri painotusten yhteenlaskettuun määrään nähden.

Valvontaohjelmaa laadittaessa olisi otettava ohjeellisesti huomioon seuraavantyyppiset tilat ja kriteerit:

Tilat

Arviointiperusteet

Painotus

Rehutehtaat

Rehutehtaat, joilla on erilliset linjat märehtijöille sekä muille kuin märehtijöille tarkoitettujen rehuseosten tuottamiseen, jotka sisältävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Rehutehtaat, joilla sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joilla sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

Rehutehtaat, joilla prosessoidaan suuria määriä maahantuotua rehua, jonka proteiinipitoisuus on korkea, esim. kalajauhoa, soijajauhoa, maissintärkkelysjauhoa ja proteiinitiivistettä

Rehutehtaat, joilla tuotetaan suuria määriä rehuseoksia

Sisäisistä operatiivisista menettelyistä johtuva ristikontaminaation riski (vakiosiilot tietyille tuotteille, linjojen erottamisen valvonta, ainesosien valvonta, omavalvontalaboratorio, näytteenottomenettelyt)

 

Rajavalvontapisteet ja muut yhteisööntuontipaikat

Suuri/pieni määrä maahantuotua rehua

Rehut, joiden proteiinipitoisuus on suuri

 

Maatilat

Tilat, jotka tekevät rehunsekoituksen itse ja käyttävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Tilat, joilla pidetään sekä märehtijöitä että muita lajeja (ristiruokinnan vaarat)

Tilat, joille rehuja ostetaan irtorehuna

 

Jälleenmyyjät

Tukkuliikkeet ja välivarastot, joissa pidetään rehuja, joiden proteiinipitoisuus on suuri

Kaupattavan irtorehun suuri määrä

Ulkomailla tuotettujen rehuseosten jälleenmyyjät

 

Rahtisekoittajat

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat rehua sekä märehtijöiden että muiden kuin märehtijöiden ruokintaa varten

Rahtisekoittajat, jotka ovat aikaisemmin jättäneet noudattamatta sääntöjä tai joiden voidaan epäillä olevan noudattamatta niitä

Rahtisekoittajat, jotka käsittelevät rehua, jonka proteiinipitoisuus on suuri

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat suuria määriä rehua

Palvelun kohteena olevia maatiloja on paljon, joukossa myös märehtijöitä pitäviä maatiloja

 

Kuljetusvälineet

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien ja rehujen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Ajoneuvot, joiden omistajat ovat jättäneet noudattamatta sääntöjä aikaisemmin tai sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

 

Vaihtoehtona näille ohjeellisille tiloille ja arviointiperusteille EFTA-valtiot voivat toimittaa omat riskiarvionsa EFTAn valvontaviranomaiselle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Näytteenotto olisi kohdennettava eriin tai tilanteisiin, joissa ristikontaminaatio kiellettyjen prosessoitujen proteiinien kanssa on todennäköisintä (ensimmäinen erä sellaisen rehukuljetuksen jälkeen, joka on sisältänyt kiellettyjä eläinproteiineja, tai tuotantolinjan teknisten ongelmien tai muutosten jälkeen, tai kun irtorehun varastosäiliöissä tai siiloissa on tehty muutoksia).

Vuonna 2005 EFTA-valtioiden olisi keskityttävä sokerijuurikasleikkeen ja tuontirehuaineiden analysointiin.

Jokaisessa EFTA-valtiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 10 tarkastusta 100 000 tonnia tuotettua rehuseosta kohti. Jokaisessa EFTA-valtiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 20 virallista näytteenottoa 100 000 tonnia tuotettua rehuseosta kohti. Ennen vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymistä näytteet olisi analysoitava käyttämällä ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun kohdassa 31 i mainitussa säädöksessä (komission direktiivi 2003/126/EY, analyysimenetelmästä eläinperäisten ainesosien määrittämiseksi rehujen virallista tarkastusta varten  (2)) selostettua mikroskooppitutkimusta ja arviointia. Kiellettyjen eläinperäisten ainesosien pieniäkin pitoisuuksia rehuissa olisi pidettävä rehukiellon rikkomisena.

Tarkastusohjelmista saatavat tulokset olisi toimitettava EFTAn valvontaviranomaiselle seuraavia malleja käyttäen:

Yhteenveto tarkastuksista, joiden aiheena olivat rajoitukset eläinperäisen rehun käytölle eläinten ruokinnassa (kiellettyjen prosessoitujen eläinperäisten proteiinien käyttäminen ruokinnassa)

A   Dokumentoidut tarkastukset

Vaihe

Sellaisten tarkastusten määrä, joiden kohteena on prosessoitujen eläinperäisten proteiinien esiintyminen

Sellaisten sääntörikkomusten määrä, jotka on todettu esim. asiakirjojen tarkastuksella eikä laboratoriotesteillä

Rehuaineiden maahantuonti

 

 

Rehuaineiden varastointi

 

 

Rehutehtaat

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

Rehunvälittäjät

 

 

Kuljetusväline

 

 

Muita kuin märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Muut: ...

 

 


B   Rehuaineiden ja rehuseosten näytteenotto ja testaus prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi

Tilat

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi testattujen virallisten näytteiden määrä

Vaatimustenvastaisten näytteiden määrä

Prosessoitujen maaeläinperäisten proteiinien osalta

Prosessoitujen kalaperäisten proteiinien osalta

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

märehtijöille

muille

märehtijöille

muille

märehtijöille

muille

Maahantuonnin yhteydessä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehutehtaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjät/varastointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljetusväline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilasekoitus/rahti-sekoittajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatilalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C   Tiivistelmä märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa esiintyneistä kielletyistä prosessoiduista eläinperäisistä proteiineista

 

Näytteenottokuukausi

Kontaminaation tyyppi, aste ja alkuperä

Sovelletut seuraamukset (tai muut toimenpiteet)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1993/2004 (EUVL L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 339, 24.12.2003, s. 78.


LIITE IV

Näytekohtaiset tulokset kaikista näytteistä (sekä vaatimusten mukaisista että niiden vastaisista), jotka koskevat kuparia ja sinkkiä sianrehuseoksissa

Rehuseostyyppi

(eläinryhmä)

Hivenaine

(kupari tai sinkki)

Havaittu määrä

(mg kilossa täysrehua)

Enimmäismäärän ylityksen syy (1)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Toimivaltaisen viranomaisen tekemän tutkimuksen perusteella selvitetty syy.