ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
28. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 640/2006, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan valuuttajärjestelmää koskevien asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 641/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 642/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2006/2007

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 643/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 ja viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 884/2001 muuttamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 644/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 645/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 646/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 647/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, riisin tuontitodistusten myöntämisestä vuoden 2006 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 648/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 649/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 650/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 651/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 652/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 653/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 654/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

34

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

35

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

36

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, kolmen slovakialaisen varsinaisen jäsenen ja kolmen slovakialaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

37

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1622)  ( 1 )

38

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2006, komission päätöksen 2004/407/EY muuttamisesta valokuvateknisen gelatiinin tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1627)

40

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2006/6)

46

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välisen yhteistyö- ja avunantosopimuksen tekemisestä

49

Sopimus – kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välinen yhteistyö- ja avunantosopimus

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 640/2006,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 2006,

Euroopan valuuttajärjestelmää koskevien asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan valuuttajärjestelmästä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3181/78 (3) valtuutetaan Euroopan raha-asiain yhteistyörahasto vastaanottamaan jäsenvaltioiden valuuttavarantosijoituksia ja laskemaan liikkeeseen ecuja. Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston tehtävät siirtyivät Euroopan rahapoliittiselle instituutille, ja Euroopan raha-asiain yhteistyörahasto lopetettiin. Sen jälkeen nuo tehtävät siirtyivät Euroopan keskuspankille. Tämän vuoksi kyseinen asetus ei ole enää aiheellinen ja se olisi kumottava.

(2)

Korkotuista tietyille Euroopan valuuttajärjestelmän nojalla myönnetyille lainoille 3 päivänä elokuuta 1979 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1736/79 (4) säädetään, että yhteisö voi myöntää viiden vuoden ajan asetuksen soveltamisen alkamispäivästä korkotukia tietyntyyppisille lainoille (Euroopan investointipankin lainoille investointien rahoittamiseksi vähemmän vauraissa jäsenvaltioissa, mm. investoinnit infrastruktuureihin). Tämä viiden vuoden jakso, jota ei ole jatkettu, päättyi vuonna 1984. Lisäksi asetuksen 1 artiklan mukaan korkotukien myöntäminen edellyttää jäsenvaltion kuuluvan Euroopan valuuttajärjestelmän järjestelmiin. Tämän edellytyksen myötä asetusta ei enää voida soveltaa. Kyseiset Euroopan investointipankin myöntämät lainat, joihin korkotukia sovellettiin, on tällä välin maksettu takaisin. Tämän vuoksi kyseinen asetus ei ole enää aiheellinen ja se olisi kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  Lausunto annettu 14. helmikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 49, 28.2.2006, s. 35.

(3)  EYVL L 379, 30.12.1978, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3066/85 (EYVL L 290, 1.11.1985, s. 95).

(4)  EYVL L 200, 8.8.1979, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2790/82 (EYVL L 295, 21.10.1982, s. 2).


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/2


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 641/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä huhtikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

142,3

204

100,4

212

139,0

999

127,2

0707 00 05

052

129,4

999

129,4

0709 90 70

052

127,1

204

48,7

999

87,9

0805 10 20

052

37,7

204

36,1

212

51,2

220

42,0

624

64,3

999

46,3

0805 50 10

508

30,4

624

57,9

999

44,2

0808 10 80

388

86,4

400

117,0

404

94,7

508

81,2

512

78,1

524

68,2

528

92,9

720

97,9

804

114,7

999

92,3

0808 20 50

388

94,6

512

74,7

524

29,4

528

78,3

720

51,8

999

65,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 642/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2006/2007

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullivapaiden toimitusvelvoitteiden määrittämistä.

(2)

Komissio määrittää AKT-pöytäkirjan 3 ja 7 artiklan ja Intia-sopimuksen 3 ja 7 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 1159/2003 11 ja 12 artiklan soveltamisen vuoksi toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolle 2006/2007 ottaen tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella huomioon toimitusvelvollisuuden alaisten määrien ja kuluneiden toimitusjaksojen aikana tosiasiallisesti tuotujen määrien välisen erotuksen kunkin viejämaan osalta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolle 2006/2007 ja kullekin asianomaiselle viejämaalle määritetään liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


LIITE

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuontia koskevat toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolla 2006/2007 valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuina:

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaat

Toimitusvelvollisuudet 2006/2007

Barbados

32 097,40

Belize

40 348,80

Kongo

10 186,10

Fidži

165 348,30

Guayana

159 410,10

Intia

10 000,00

Norsunluurannikko

10 186,10

Jamaika

118 696,00

Kenia

5 000,00

Madagaskar

13 324,40

Malawi

20 824,40

Mauritius

491 030,50

Mosambik

6 000,00

Saint Kitts ja Nevis

15 590,90

Suriname

0,00

Swazimaa

117 844,50

Tansania

10 186,10

Trinidad ja Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Sambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Yhteensä

1 311 231,00


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 643/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 ja viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 884/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1622/2000 (2) vahvistetaan erityisesti sellaisten aineiden käytön rajoitukset ja edellytykset, joiden käyttö on sallittu asetuksella (EY) N:o 1493/1999. Edellä tarkoitettujen aineiden käytön rajoitukset esitetään asetuksen (EY) N:o 1622/2000 liitteessä IV. Koska asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV sallittujen viininvalmistuskäytänteiden luetteloon on lisätty L-askorbiinihappo ja dimetyylidikarbonaatti, näiden aineiden käytön rajoitukset ja edellytykset olisi vahvistettava.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 884/2001 (3) vahvistetaan tulo ja lähtörekistereitä koskevat säännöt ja säädetään erityisesti tiettyjen käsittelyiden merkitsemisestä rekistereihin. Dimetyylidikarbonaatin viiniin lisäämistä koskevat erityisominaisuudet edellyttävät, että sen käyttö merkitään rekistereihin.

(3)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetukset (EY) N:o 1622/2000 ja (EY) N:o 884/2001.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1622/2000 seuraavasti:

1)

Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Dimetyylidikarbonaatti

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV olevan 3 kohdan zc alakohdassa vahvistettu dimetyylidikarbonaatin lisääminen voidaan tehdä ainoastaan tämän asetuksen liitteessä IV vahvistetuissa rajoissa ja tämän asetuksen liitteessä IX a olevia vaatimuksia noudattaen.”.

2)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä I.

3)

Lisätään tämän asetuksen liite II liitteeksi IX a.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 884/2001 14 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

dimetyylidikarbonaatin lisääminen viiniin.”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2005 (EUVL L 188, 20.7.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 32. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 908/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 56).


LIITE I

”LIITE IV

Eräiden aineiden käytön rajoitukset

(tämän asetuksen 5 artikla)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV tarkoitettujen aineiden käyttöä koskevat enimmäisrajat siinä esitetyin edellytyksin ovat seuraavat:

Aine

Käyttö tuoreille rypäleille, rypäleen puristemehulle, käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, kuivuneista viinirypäleistä valmistetulle käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, tiivistetylle rypäleen puristemehulle ja käymistilassa olevalle uudelle viinille

Käyttö sellaisenaan nautittavaksi tarkoitetulle käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, pöytäviinin valmistukseen soveltuvalle viinille, pöytäviinille, kuohuviinille, hiilihapotetulle kuohuviinille, helmeilevälle viinille, hiilihapotetulle helmeilevälle viinille, väkeville viineille ja tma-laatuviinille

Hiivasoluseos

40 g/hl

40 g/hl

Hiilidioksidi

 

enimmäispitoisuus näin käsitellyssä viinissä: 2 g/l

L-askorbiinihappo

250 mg/l

250 mg/l; enimmäispitoisuus näin käsitellyssä viinissä saa olla enintään 250 mg/l

Sitruunahappo

 

enimmäispitoisuus näin käsitellyssä viinissä: 1 g/l

Metaviinihappo

 

100 mg/l

Kuparisulfaatti

 

1 g/hl, jos näin käsitellyn tuotteen kuparipitoisuus ei ole yli 1 mg/l

Viininvalmistuskäyttöön tarkoitettu hiili

100 g kuivatuotetta / hl

100 g kuivatuotetta / hl

Ravintosuolat, diammoniumfosfaatti tai ammoniumsulfaatti

1 g/l (suolana ilmaistuna) (1)

0,3 g/l (suolana ilmaistuna) kuohuviinien valmistuksessa

Ammoniumsulfiitti tai ammoniumbisulfiitti

0,2 g/l (suolana ilmaistuna) (1)

 

Kasvunedistäjät: tiamiini tiamiinihydrokloridina

0,6 mg/l (tiamiinina ilmaistuna)

0,6 mg/l (tiamiinina ilmaistuna) kuohuviinien valmistuksessa

Polyvinyylipolypyrrolidoni

80 g/hl

80 g/hl

Kalsiumtartraatti

 

200 g/hl

Kalsiumfytaatti

 

8 g/hl

Lysotsyymi

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Dimetyylidikarbonaatti

 

200 mg/l; markkinoille saatetussa viinissä ei saa olla havaittavissa jäämiä


(1)  Näitä tuotteita voidaan käyttää myös yhdessä siten, että kokonaispitoisuuden raja on 1 g/l eikä edellä mainittu enimmäispitoisuus 0,2 g/l ylity.

(2)  Kun lisätään rypäleen puristemehuun tai viiniin, kumuloituva määrä voi olla enintään 500 mg/l.”


LIITE II

”LIITE IX a

Dimetyylidikarbonaattia koskevat vaatimukset

(tämän asetuksen 15 a artikla)

SOVELTAMISALA

Dimetyylidikarbonaattia saa lisätä viiniin seuraavasta syystä: käymiskelpoisia sokereita sisältävän pullotetun viinin mikrobiologisen stabiloinnin varmistaminen.

VAATIMUKSET

Lisäämisen on tapahduttava vain vähän ennen pullottamista.

Käsittelyä voidaan soveltaa ainoastaan viiniin, jonka sokeripitoisuus on vähintään 5 g/l.

Suurin sallittu käyttömäärä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV, eikä ainetta saa olla havaittavissa markkinoille saatetussa viinissä.

Käytettävän tuotteen on täytettävä direktiivissä 96/77/EY vahvistetut puhtausvaatimukset.

Tämä käsittely on kirjattava asetuksen (EY) N:o 1493/1999 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 644/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan (2) hyväksytyn maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan (3) mukaisesti tiettyyn määrään Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä yhteisön maitotuotteita voidaan soveltaa tullinalennusta. Tämän vuoksi kyseisen järjestelyn mukaisesti vietäviin tuotteisiin sovellettavan vientituen määrää olisi alennettava tietyllä prosenttimäärällä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjä vientitukia, jollei komission asetuksen (EY) N:o 174/1999 (4) 1 artiklan 4 kohdasta muuta johdu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 45.

(3)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 46.

(4)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8.


LIITE

Maitoon ja maitotuotteisiin 28 päivästä huhtikuuta 2006 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L21

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L21

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L21 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L21

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L21

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L21 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L21

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L21 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L21

EUR/100 kg

55,21

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L21

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L21

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L21 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L21

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L21

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L21

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L21

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L21

EUR/100 kg

65,91

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

53,47

L21

EUR/100 kg

68,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

41,95

L20

EUR/100 kg

53,85

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

42,57

L20

EUR/100 kg

54,66

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15


(1)  Dominikaaniseen tasavaltaan päätöksessä 98/486/EY tarkoitetussa vuoden 2006/2007 kiintiössä vietävien ja asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävien tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia määriä:

a)

CN-koodeihin 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 kuuluvat tuotteet

 0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodeihin 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 kuuluvat tuotteet

28,00 EUR/100 kg

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L21

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 645/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 25 päivänä huhtikuuta 2006 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 25 päivänä huhtikuuta 2006, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9500

100,00

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

106,70

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

127,50


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 646/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 582/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 25 päivänä huhtikuuta 2006 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 582/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 25 päivänä huhtikuuta 2006, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja siinä tarkoitetuille määräpaikoille on 7,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 647/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

riisin tuontitodistusten myöntämisestä vuoden 2006 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 10 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Vuoden 2006 huhtikuun osuutta varten jätettyjen riisin tuontitodistushakemusten kohteena olevien määrien tarkastelun perusteella on säädettävä, että todistukset myönnetään hakemuksissa ilmoitetuille määrille soveltamalla niihin tarvittaessa vähennysprosenttia; lisäksi on vahvistettava seuraavaan osuuteen siirrettävät käytettävissä olevat määrät,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vuoden 2006 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana jätettyihin ja komissiolle toimitettuihin, asetuksessa (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisiin riisin tuontitodistushakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen prosenttimäärien mukaisia vähennyskertoimia.

2.   Vuoden 2006 huhtikuun osuudessa käytettävissä olevat määrät, jotka siirretään seuraavaan osuuteen, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 247/2006 (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2152/2005 (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 30).


LIITE

Vuoden 2006 huhtikuun osuuden osalta haettuihin määriin sovellettava vähennysprosentti ja seuraavaan osuuteen siirrettävät määrät:

a)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2006 huhtikuun osuuteen sovellettava vähennysprosentti

Vuoden 2006 heinäkuun osuuteen siirrettävä määrä

(t)

Amerikan yhdysvallat

09.4127

0 (1)

11 635

Thaimaa

09.4128

0 (1)

1 230,404

Australia

09.4129

0 (1)

531,5

Muut

09.4130

98,7985

0


b)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin kiintiö

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2006 huhtikuun osuuteen sovellettava vähennysprosentti

Vuoden 2006 heinäkuun osuuteen siirrettävä määrä

(t)

Australia

09.4139

0 (2)

7 822

Amerikan yhdysvallat

09.4140

0 (2)

5 732

Thaimaa

09.4144

0 (2)

1 812

Muut

09.4145

0 (2)

117


(1)  Todistus myönnetty hakemuksessa olevalle määrälle.

(2)  Todistus myönnetty hakemuksessa olevalle määrälle.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 648/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 28 päivästä huhtikuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

21,26

23,04

b)

vietäessä muita tavaroita

50,45

54,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

56,05

61,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

98,68

106,75

c)

vietäessä muita tavaroita

91,43

99,50


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 649/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 28 päivästä huhtikuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,654

2,915

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

2,101

2,101

– – muissa tapauksissa

3,757

3,757

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,715

1,975

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,576

1,576

– – muissa tapauksissa

2,818

2,818

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

2,101

2,101

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

3,757

3,757

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,072

2,243

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

2,101

2,101

– muissa tapauksissa

3,757

3,757

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 650/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

52,60

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,08

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,08

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

67,63

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

52,60

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,08

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,08

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,11

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

48,84

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

56,36

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,21

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,39

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,11

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,11

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,11

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,11

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

58,89

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,08

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

58,89

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,08

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,08

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

58,89

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,08

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

61,71

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

42,83

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

45,08

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 651/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (2) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(3)

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Viljojen tämänhetkisen markkinatilanteen ja erityisesti hankintanäkymien perusteella vientituet on syytä poistaa.

(6)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteen mukaisesti vientituet vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluville rehuseoksille, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1517/95 säännöksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.


LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Viljatuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

C10

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C10

:

Kaikki määräpaikat.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 652/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

18,08 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

25,62 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 653/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1058/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1058/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 21 päivän ja 27 päivän huhtikuuta 2006 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta ohran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 5,90 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 654/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1059/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1059/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 21 päivän ja 27 päivän huhtikuuta 2006 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 5,00 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006,

alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2006/307/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Itävallan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Ferdinand EBERLEn toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

Dr. Elisabeth ZANON,

Landeshauptmannstellvertreterin Tirol,

Ferdinand EBERLEn tilalle.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006,

alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2006/308/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Dieter DOMBROWSKIn erottua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

Barbara RICHSTEIN,

Mitglied des Landtags von Brandenburg,

Dieter DOMBROWSKIn tilalle.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006,

kolmen slovakialaisen varsinaisen jäsenen ja kolmen slovakialaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

(2006/309/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Slovakian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Kolme alueiden komitean varsinaisen jäsenen paikkaa on vapautunut Rudolf BAUERin, Milan MARČOKin ja Jozef TARČÁKin (varsinaiset jäsenet) toimikauden päätyttyä. Kolme alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut Štefan ŠTEFANECin, Peter TOMEČEKin ja Mária DEMETEROVÁn (varajäsenet) toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komiteaan:

a)

varsinaisiksi jäseniksi:

Juraj BLANÁR, Zilinan itsehallintoalueen johtaja,

Milan MURGAŠ, Banská Bystrican itsehallintoalueen johtaja,

Zdenko TREBUL'A, Kosicen itsehallintoalueen johtaja;

b)

varajäseniksi:

Pavol SEDLÁČEK, Trencinin itsehallintoalueen johtaja,

Vladimír BAJAN, Bratislavan itsehallintoalueen johtaja,

Tibor MIKUŠ, Trnavan itsehallintoalueen johtaja,

jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komissio

28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1622)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/310/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/95/EY mukaan komission on laadittava arvio tietyistä vaarallisista aineista, jotka on kielletty kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Tietyt lyijyä sisältävät materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle, koska näiden vaarallisten aineiden käyttöä kyseisissä erityismateriaaleissa ja komponenteissa ei edelleenkään voida välttää.

(3)

Tietyt lyijyä sisältävät materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle, koska korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat ovat luultavasti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt.

(4)

Joidenkin tiettyihin erityismateriaaleihin tai -komponentteihin liittyvien kiellon soveltamista koskevien poikkeusten olisi oltava tarkoin rajattuja, jotta tietyt vaaralliset aineet voidaan asteittain poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö mainituissa laitteissa tulee jossain vaiheessa olemaan vältettävissä.

(5)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kukin liitteessä mainittu vapautus on tarkistettava vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta, jolloin tarkoituksena on harkita tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistamista liitteestä, jos niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on teknisesti tai tieteellisesti mahdollista, edellyttäen, että korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat eivät ole merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt.

(6)

Direktiivi 2002/95/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(7)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio on kuullut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 75/442/ETY (2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2005/747/EY (EUVL L 280, 25.10.2005, s. 18).

(2)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Lisätään direktiivin 2002/95/EY liitteeseen seuraavat 16–20 kohdat:

”16.

Lyijy silikaatilla päällystetyissä putkimaisissa hehkulampuissa.

17.

Lyijyhalogenidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä korkeatehoisissa purkauslampuissa (HID-lampuissa).

18.

Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (korkeintaan 1 painoprosentti lyijyä) valoaineita (esimerkiksi BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään solariumlamppuina, ja valoaineita sisältävissä (esimerkiksi (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) erikoislampuissa, joita käytetään diatso-menetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa ja hyönteispyydyksissä sekä fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa.

19.

Lyijy PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg -yhdisteiden kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina sekä PbSn-Hg-yhdisteen kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa.

20.

Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa.”.


28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 2006,

komission päätöksen 2004/407/EY muuttamisesta valokuvateknisen gelatiinin tuonnin osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1627)

(Ainoastaan saksan-, englannin-, ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2006/311/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan ja 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 kielletään asetuksen säännöksistä poikkeava eläimistä saatavien sivutuotteiden ja jalostettujen tuotteiden tuonti yhteisöön ja kauttakuljetus yhteisön kautta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista väliaikaisista terveys- ja sertifiointisäännöistä, jotka koskevat valokuvateknisen gelatiinin tuontia tietyistä kolmansista maista, 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/407/EY (2) säädetään, että poiketen asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetystä kiellosta Ranskan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan on sallittava tietyn ainoastaan valokuvateollisuuden tarpeisiin tarkoitetun gelatiinin (jäljempänä ”valokuvagelatiini”) tuonti.

(3)

Päätöksessä 2004/407/EY säädetään, että valokuvagelatiinin tuonti sallitaan ainoastaan kyseisessä päätöksessä luetelluista kolmansista maista eli Japanista ja Amerikan yhdysvalloista.

(4)

Luxemburg on vahvistanut tarpeen hankkia valokuvagelatiinia Amerikan yhdysvalloista maansa valokuvateollisuuden tarpeisiin. Luxemburgille pitäisi siksi myöntää lupa sallia valokuvagelatiinin tuonti päätöksessä 2004/407/EY vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tuonti voi kuitenkin tapahtua Belgian kautta.

(5)

Jotta helpotettaisiin tuodun valokuvagelatiinin kuljettamista Belgiasta Luxemburgiin, päätöksen 2004/407/EY liitteissä I ja III vahvistettuja edellytyksiä olisi muutettava hieman.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2004/407/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Valokuvagelatiinin tuontia koskeva poikkeus

Poiketen siitä mitä säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 29 artiklan 1 kohdassa Belgian, Ranskan, Luxemburgin, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan on sallittava kyseisen asetuksen mukaisesti luokan 1 aineksena pidettävästä, naudan selkärankaa sisältävästä aineksesta tuotetun, ainoastaan valokuvateollisuuden tarpeisiin tarkoitetun gelatiinin (jäljempänä ’valokuvagelatiinin’) tuonti tämän päätöksen mukaisesti.”

2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Alankomaiden kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.”

3)

Muutetaan liitteet I ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Alankomaiden kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 208/2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 25).

(2)  EUVL L 208, 10.6.2004, s. 9.


LIITE

1.

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

Alkuperämaana pidettävät kolmannet maat ja alkuperälaitokset, määräjäsenvaltiot, saapumispaikan rajatarkastusasemat ja hyväksytyt valokuvatekniset laitokset

Alkuperämaa (kolmas valtio)

Alkuperälaitos

Määräjäsenvaltio

Saapumispaikan rajatarkastusasema

Hyväksytyt valokuvatekniset laitokset

Japani

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City,

Osaka

581 – 0024 Japan

Jellie Co. Ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city,

Miyagi,

982 Japan

NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho,

Fujinomiya City

Shizuoka

418 – 0073 Japan

Alankomaat

Rotterdam

Fuji Photo Film BV, Tilburg

Japani

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City

Osaka

581 – 0024 Japan

Ranska

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Yhdistynyt kuningaskunta

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

USA

Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody,

MA,

01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff,

Iowa,

51054 USA

Luxembourg

Antwerpen

Zaventem

Luxemburg

DuPont Teijin Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Luxembourg

Ranska

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Yhdistynyt kuningaskunta

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

2.

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Valokuvateollisuuden käyttöön tarkoitetun teknisen gelatiinin tuonnissa kolmansista maista käytettävien terveystodistusten mallit

Huomautukset

a)

Viejämaan on laadittava eläinlääkärintodistukset valokuvateollisuuden käyttöön tarkoitetun teknisen gelatiinin tuontia varten tässä liitteessä III olevan mallin mukaisesti. Todistuksissa on annettava kulloisenkin kolmannen maan osalta vaaditut vakuutukset ja tapauksen mukaan viejänä toimivalta kolmannelta maalta tai sen osalta vaaditut lisätakeet.

b)

Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta arkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Todistus on laadittava vähintään yhdellä sen EU-jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka EU-rajatarkastusasemalla tarkastus tehdään, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan EU-jäsenvaltion virallisista kielistä. Kyseiset jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarvittaessa sallia muiden kielien käytön, jolloin mukaan on liitettävä virallinen käännös.

d)

Mikäli todistukseen liitetään lähetyksen sisältämien osien tunnistamiseksi lisäsivuja, myös näiden lisäsivujen katsotaan olevan osa alkuperäistä todistusta, mitä varten kukin sivu on varustettava todistuksen antavan virkaeläinlääkärin allekirjoituksella ja leimalla.

e)

Jos todistus d kohdassa tarkoitettuine lisäsivuineen sisältää useamman kuin yhden sivun, kunkin sivun alalaitaan on merkittävä sen numero (sivunumero/sivumäärä) ja ylälaitaan toimivaltaisen viranomaisen todistukselle antama koodinumero.

f)

Todistuksen alkuperäiskappaleen täyttää ja allekirjoittaa virkaeläinlääkäri. Viejämaan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tässä noudatetaan neuvoston direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja periaatteita vastaavia todistuksen myöntämistä koskevia periaatteita.

g)

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Todistuksen alkuperäiskappaleen on oltava lähetyksen mukana EU:n rajatarkastusasemalla ja määränpäänä olevaan valokuvatekniseen laitokseen asti.

Image

Image


Euroopan keskuspankki

28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/46


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2006,

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta

(EKP/2006/6)

(2006/312/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa 21 päivänä marraskuuta 2002 annettuja suuntaviivoja EKP/2002/7 (1) muutettiin suuntaviivoilla EKP/2005/13 (2). Suuntaviivat EKP/2005/13 sisälsivät joidenkin jäsenvaltioiden osalta ajan tasalle saatettuja poikkeuksia tiedonantovaatimuksista. Näiden poikkeusten uudelleentarkastelun jälkeen suuntaviivoihin sisällytetään lisäksi poikkeuksia yhden jäsenvaltion osalta.

(2)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaan EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Suuntaviivojen EKP/2002/7 liitettä III, sellaisena kuin se on korvattuna suuntaviivojen EKP/2005/13 liitteellä III, muutetaan näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan niiden antamista seuraavana päivänä.

3 artikla

Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 20 päivänä huhtikuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta 17 päivänä marraskuuta 2005 annetut suuntaviivat EKP/2005/13 (EUVL L 30, 2.2.2006, s. 1).


LIITE

Suuntaviivojen EKP/2002/7 liitettä III, sellaisena kuin se on korvattuna suuntaviivojen EKP/2005/13 liitteellä III, muutetaan seuraavasti:

Taulukkoon 1 (Tämänhetkiset tiedot) lisätään otsakkeilla ”Italia” ja ”Alankomaat” varustettujen jaksojen väliin seuraava jakso:

LUXEMBURG

1/3/B, D, G, H, M

Yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien hallussa oleva käteisraha

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M

Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien talletukset, instrumentti yhteensä, talletukset kotimaassa oleville, talletukset muihin kuin rahalaitoksiin ja talletukset ulkomailla oleville

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/9, 14/B, D, G, M

Yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ja kotitalouksien hallussa olevat lyhyt- ja pitkäaikaiset velkapaperit

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/19/A, B, C, D, G, M, N

Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien saamisena

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/20, 24/A, B, D, G, M

Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ja kotitalouksien myöntämät lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N

Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituslaitosten ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien hallussa olevat noteeratut osakkeet, noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet, rahasto-osuudet ja rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/37-39/M, N

Kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa oleva kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista (AF.61, AF.611, AF.612)

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/40/A, B, C, D, G, H, M, N

Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien ja ulkomailla olevien hallussa olevat vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

Vuoden 2008 neljäs neljännes

1/41/A, B, D, G, M

Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä kotitalouksien saamisena

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/3/A, D, G

Koko kansantalouteen, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin sekä vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin tehdyt talletukset

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/6/A, B, C, D, G, M, N

Johdannaiset koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien velkana

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/7, 13/A, B, D, G, M

Koko kansantaloudelle, yrityksille, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille sekä kotitalouksille myönnetyt lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat (instrumentti yhteensä)

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M

Kotimaassa olevien ja muiden kuin rahalaitosten koko kansantaloudelle, yrityksille, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille, julkisyhteisöille ja kotitalouksille myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/20/N

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/21/A, B, C, D, G, N

Koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/22/N

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahasto-osuudet

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/23-24/A, G, N

Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista ja eläkerahastoista (AF.61) ja kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista (AF.611) koko kansantalouden, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien velkana

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/25/A, B, C, D, G, M, N

Kotitalouksien osuus eläkerahastoista koko kansantalouden, yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, julkisyhteisöjen, kotitalouksien sekä ulkomailla olevien velkana

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/26/A, G, N

Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu koko kansantalouden, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä ulkomailla olevien velkana

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/27/A, B, D, G, M

Muut saamiset/velat koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä kotitalouksien velkana

Vuoden 2008 neljäs neljännes

2/28/B, C, D, G, M

Yritysten, rahalaitosten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen sekä kotitalouksien nettorahoitusvaateet (siirtosaamisten osalta) ja nettolainananto/-otto (taloustoimien osalta)

Vuoden 2008 neljäs neljännes

3/1, 4-8/B-U

Talletukset koko kansantalouteen, muille rahoituksen välittäjille ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, muille rahoituksen välittäjille, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustaviin laitoksiin, vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin sekä julkisyhteisöille, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan

Vuoden 2008 neljäs neljännes

4, 5/2-21/A, B, D, G, H, I

Koko kansantalouden, yritysten, muiden rahoituksen välittäjien ja rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten, julkisyhteisöjen sekä kotitalouksien kotimaassa ja muualla kuin kotimaassa oleville myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat, eriteltyinä vastinsektorin ja -alueen mukaan

Vuoden 2008 neljäs neljännes


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/49


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006,

Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välisen yhteistyö- ja avunantosopimuksen tekemisestä

(2006/313/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti 25 päivänä huhtikuuta 2005 pitämässään istunnossa, että puheenjohtajavaltio valtuutetaan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ja tarvittaessa komission avustamana aloittamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisesti neuvottelut yhteistyö- ja avunantosopimuksen tekemiseksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

(2)

Saatuaan tämän valtuutuksen puheenjohtajavaltio on neuvotellut sopimuksen.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välinen yhteistyö- ja avunantosopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Neuvosto toteaa, että komissio aikoo toiminnassaan pyrkiä sopimuksen tavoitteiden ja painopisteiden saavuttamiseen toteuttamalla tarvittaessa asiaankuuluvia yhteisön toimenpiteitä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


SOPIMUS

kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välinen yhteistyö- ja avunantosopimus

KANSAINVÄLINEN RIKOSTUOMIOISTUIN,

jäljempänä ’tuomioistuin’,

ja

EUROOPAN UNIONI,

jäljempänä ’EU’, jota edustaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

PITÄVÄT keskeisen tärkeänä ja ensisijaisena oikeusvaltioperiaatteen lujittamista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja humanitaarisen oikeuden noudattamista samoin kuin rauhan säilyttämistä ja kansainvälisen turvallisuuden lisäämistä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti,

TOTEAVAT, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön periaatteet ja tuomioistuimen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat täysin sopusoinnussa Euroopan unionin periaatteiden ja tavoitteiden kanssa,

KOROSTAVAT oikeusvaltioperiaatteita noudattavan oikeudenkäytön ja menettelyjen oikeudenmukaisuuden merkitystä erityisesti Rooman perussäännön mukaisten syytetyn oikeuksien osalta,

TOTEAVAT, että uhreilla ja todistajilla on erityinen asema tuomioistuimessa noudatettavassa menettelyssä ja että on toteutettava erityistoimenpiteitä, joilla taataan heidän turvallisuutensa ja tehokas osallistumisensa Rooman perussäännön mukaisesti,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Eurooppa-neuvoston 12 päivänä joulukuuta 2003 hyväksymässä Euroopan unionin turvallisuusstrategiassa kannatetaan tehokkaaseen monenvälisyyteen perustuvaa kansainvälistä järjestystä,

OTTAVAT HUOMIOON Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta 16 päivänä kesäkuuta 2003 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2003/444/YUTP ja sen jatkotoimena toteutettavan neuvoston toimintasuunnitelman sekä erityisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen keskeisen tehtävän sen tuomiovaltaan kuuluvien vakavien rikosten ehkäisemisessä ja vähentämisessä,

KATSOVAT, että Euroopan unioni on sitoutunut tukemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen tehokasta toimintaa sekä saamaan sille maailmanlaajuista tukea edistämällä mahdollisimman laajaa liittymistä Rooman perussääntöön,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että tätä sopimusta on tulkittava yhdessä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sekä oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen kanssa ja toissijaisena niihin nähden,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että tuomioistuin voi Rooman perussäännön 87 artiklan 6 kohdan mukaisesti pyytää hallitustenvälistä järjestöä antamaan tietoja tai asiakirjoja ja että tuomioistuin voi myös pyytää muuta yhteistyötä ja apua, josta sellaisen järjestön kanssa voidaan sopia ja joka on sen toimivallan tai valtuuksien mukaista,

KATSOVAT, että tämä sopimus koskee yhteistyötä ja avunantoa Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin eikä Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä,

KATSOVAT, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin olisi tätä varten yhteisen kannan 2003/444/YUTP ja sen jatkotoimena toteutettavan EU:n toimintasuunnitelman lisäksi sovittava yhteistyön ja avunannon ehdoista,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus

Tässä sopimuksessa, jonka ovat tehneet Euroopan unioni, jäljempänä ’EU’, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, määräysten mukaisesti ja Kansainvälinen rikostuomioistuin, jäljempänä ’tuomioistuin’, Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, jäljempänä ’perussääntö’, mukaisesti, määritellään EU:n ja tuomioistuimen välisen yhteistyön ja avunannon ehdot.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’EU’:lla Euroopan unionin neuvostoa, jäljempänä ’neuvosto’, korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä ja neuvoston pääsihteeristöä sekä Euroopan yhteisöjen komissiota, jäljempänä ’Euroopan komissio’. ’EU’:lla ei tarkoiteta jäsenvaltioita sinällään.

2.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’tuomioistuimella’

a)

puheenjohtajistoa;

b)

valitusosastoa, oikeudenkäyntiosastoa ja esitutkintaosastoa;

c)

syyttäjän toimistoa;

d)

kirjaamoa; ja

e)

sopimusvaltioiden kokouksen sihteeristöä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden sopimukset

1.   Tätä sopimusta, mukaan luettuina sen 11 artiklan nojalla tehdyt sopimukset ja järjestelyt, ei sovelleta tuomioistuimen esittämiin tiedonsaantipyyntöihin, jotka koskevat yksittäisestä jäsenvaltiosta peräisin olevia muita tietoja kuin EU:n asiakirjat, EU:n turvaluokitellut tiedot mukaan luettuina. Tällöin pyynnöt osoitetaan suoraan asianomaiselle jäsenvaltiolle.

2.   Perussäännön 73 artiklaa sovelletaan tarpeellisin muutoksin pyyntöihin, jotka tuomioistuin esittää tämän sopimuksen nojalla EU:lle.

4 artikla

Yhteistyö- ja avunantovelvoite

EU ja tuomioistuin sopivat, että ne tekevät velvollisuuksiensa hoitamista helpottaakseen tarvittaessa läheistä yhteistyötä keskenään ja kuulevat toisiaan yhteistä etua koskevissa asioissa tämän sopimuksen määräysten mukaisesti noudattaen samalla täysimääräisesti SEU:n ja perussäännön määräyksiä. Tämän yhteistyö- ja avunantovelvoitteen täyttämisen helpottamiseksi osapuolet sopivat luovansa asianmukaiset säännölliset yhteydet tuomioistuimen ja EU:n tuomioistuinta varten perustuvan yhteyspisteen välille.

5 artikla

Kokouksiin osallistuminen

EU voi kutsua tuomioistuimen EU:n toimesta järjestettäviin kokouksiin ja konferensseihin, joissa käsitellään tuomioistuinta koskettavia asioita, avustaakseen tuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvien asioiden hoidossa.

6 artikla

Perussäännön perustana olevien arvojen edistäminen

EU ja tuomioistuin tekevät tarvittaessa yhteistyötä toteuttamalla aloitteita, joilla edistetään perussäännön ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisten periaatteiden, arvojen ja määräysten laajempaa hyväksymistä.

7 artikla

Tietojenvaihto

1.   EU ja tuomioistuin varmistavat niin laajasti kuin on mahdollista ja toteutettavissa, että yhteistä etua koskevia tietoja ja asiakirjoja vaihdetaan säännöllisesti perussäännön sekä oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen mukaisesti.

2.   EU sitoutuu, ottaen asianmukaisesti huomioon SEU:n mukaiset velvoitteensa ja toimivaltuutensa, tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja toimittamaan tuomioistuimelle sellaisia hallussaan olevia tietoja tai asiakirjoja, joita tuomioistuin voi pyytää perussäännön 87 artiklan 6 kohdan nojalla.

3.   EU voi omasta aloitteestaan ja SEU:n mukaisesti toimittaa tietoja tai asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä tuomioistuimen työskentelylle.

4.   Tuomioistuimen kirjaaja toimittaa perussäännön sekä oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen mukaisesti tuomioistuimelle annettuja lausumia, suullisia käsittelyjä, tuomioita ja määräyksiä koskevia tietoja ja asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä EU:lle.

8 artikla

Turvallisuuden tai suojan takaaminen

Mikäli tämän sopimuksen mukainen yhteistyö, tietojen tai asiakirjojen luovuttaminen mukaan luettuna, voisi vaarantaa EU:n nykyisen tai entisen henkilöstön turvallisuuden tai suojan taikka muutoin heikentää EU:n operaatioiden tai toimien turvallisuutta tai asianmukaista toteuttamista, tuomioistuin voi erityisesti EU:n pyynnöstä määrätä asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

9 artikla

Turvaluokitellut tiedot

Säännökset EU:n turvaluokiteltujen tietojen luovuttamisesta jollekin tuomioistuimen elimelle ovat tämän sopimuksen liitteessä, joka on sen erottamaton osa.

10 artikla

Euroopan unionin henkilöstön antamat todistajanlausunnot

1.   Jos tuomioistuin pyytää EU:n virkamiehen tai EU:n muuhun henkilöstöön kuuluvan jäsenen todistajanlausuntoa, EU sitoutuu tekemään täysimääräistä yhteistyötä tuomioistuimen kanssa sekä, SEU:n mukaiset velvoitteensa ja toimivaltuutensa sekä niitä koskevat säännöt asianmukaisesti huomioon ottaen, tarvittaessa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta tuomioistuin voi kuulla kyseisen henkilön todistajanlausunnon, erityisesti luopumalla tämän salassapitovelvollisuudesta.

2.   Edellä 8 artiklaan viitaten osapuolet katsovat, että suojatoimenpiteitä saatetaan tarvita siinä tapauksessa, että EU:n virkamieheltä tai EU:n muuhun henkilöstöön kuuluvalta jäseneltä pyydetään todistajanlausuntoa tuomioistuimessa.

3.   EU:lla on oikeus nimetä edustaja, joka avustaa tuomioistuimessa todistajana esiintyvää EU:n virkamiestä tai EU:n muuhun henkilöstöön kuuluvaa jäsentä, jollei perussäännöstä tai oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevista säännöistä muuta johdu.

11 artikla

Euroopan unionin ja syyttäjän välinen yhteistyö

1.   SEU:ta täysimääräisesti noudattaen

i)

EU sitoutuu tekemään yhteistyötä syyttäjän kanssa perussäännön ja oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen mukaisesti toimittamalla EU:n hallussa olevia lisätietoja syyttäjän niitä pyytäessä;

ii)

EU sitoutuu tekemään yhteistyötä syyttäjän kanssa perussäännön 54 artiklan 3 kappaleen c kohdan mukaisesti;

iii)

EU tekee perussäännön 54 artiklan 3 kappaleen d kohdan mukaisesti tarvittaessa sellaisia järjestelyjä ja sopimuksia, jotka eivät ole ristiriidassa perussäännön kanssa ja jotka voivat olla tarpeen EU:n ja syyttäjän välisen yhteistyön helpottamiseksi.

2.   Syyttäjä osoittaa tiedonsaantipyynnöt kirjallisina korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille. Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa kirjallisen vastauksen viimeistään kuukauden kuluessa.

3.   EU ja syyttäjä voivat sopia, että EU toimittaa syyttäjälle asiakirjoja tai tietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan uuden näytön saamiseksi, ja että tällaisia asiakirjoja tai tietoja ei käsittelyn missään vaiheessa tai sen jälkeen luovuteta tuomioistuimen muille elimille eikä kolmansille osapuolille ilman EU:n suostumusta. Tällöin sovelletaan turvaluokiteltuja tietoja koskevia 9 artiklan sääntöjä.

12 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Jos tuomioistuin aikoo käyttää tuomiovaltaansa henkilöön, jonka epäillään olevan rikosoikeudellisessa vastuussa tuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvasta rikoksesta ja jos tällaiselle henkilölle on myönnetty kansainvälisen oikeuden asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti erioikeuksia ja vapauksia, asianomainen EU:n toimielin sitoutuu tekemään täysimääräistä yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja SEU:n mukaiset velvoitteensa ja toimivaltuutensa sekä asiaa koskevat säännöt asianmukaisesti huomioon ottaen tarvittaessa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta tuomioistuin voi käyttää tuomiovaltaansa, erityisesti luopumalla kaikista tällaisista kansainvälisen oikeuden asiaa koskevien sääntöjen mukaisista erioikeuksista ja vapauksista.

13 artikla

Henkilöstöjärjestelyt

Perussäännön 44 artiklan 4 kappaleen mukaisesti EU ja tuomioistuin päättävät yhdessä tapauskohtaisesti, missä poikkeustapauksessa tuomioistuin voi ottaa palvelukseensa asiantuntevaa, EU:n tarjoamaa ja maksutta työskentelevää henkilökuntaa avustamaan minkä tahansa tuomioistuimen elimen työssä.

14 artikla

Palvelut ja laitteet

EU toimittaa tuomioistuimelle tämän pyynnöstä tarvittavia laitteita ja palveluita, muun muassa kenttätason tukea edellyttäen, että niitä on saatavilla. EU:n tarjoamien laitteiden, palvelujen tai tuen toimittamista koskevista ehdoista sovitaan etukäteen asianmukaisin järjestelyin.

15 artikla

Koulutus

EU pyrkii tarvittaessa ja tuomioistuinta kuullen tukemaan tuomareiden, syyttäjien ja virkamiesten koulutusta ja avustamista sekä antamaan neuvoja tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa.

16 artikla

Kirjeenvaihto

1.   Tätä sopimusta sovellettaessa

a)

EU:n osalta

kaikki kirjeenvaihto osoitetaan neuvostolle seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

;

neuvoston ylikirjaaja (Chief Registry Officer) toimittaa kaiken kirjeenvaihdon edelleen jäsenvaltioille, Euroopan komissiolle ja EU:n tuomioistuinta varten perustamalle yhteyspisteelle, jollei 2 kohdasta muuta johdu;

b)

tuomioistuimen osalta

kaikki kirjeenvaihto osoitetaan kirjaajalle tai syyttäjälle tilanteen mukaan.

2.   Poikkeuksellisesti voidaan toiselta osapuolelta saatu kirjeenvaihto, joka vain tietyillä kyseisen osapuolen toimivaltaisilla virkamiehillä, elimillä tai yksiköillä on oikeus saada käyttöönsä, operatiivisista syistä osoittaa tietyille toisen osapuolen toimivaltaisille virkamiehille, elimille tai yksiköille, jotka on erikseen nimetty vastaanottajiksi, ja antaa se vain näiden yksinomaiseen käyttöön, ottaen huomioon näiden toimivaltuudet ja tiedonsaantitarve. EU:n osalta tällainen kirjeenvaihto toimitetaan neuvoston ylikirjaajan toimiston välityksellä.

17 artikla

Täytäntöönpano

1.   Syyttäjän toimisto ja tuomioistuimen kirjaamo sekä neuvoston ja Euroopan komission pääsihteerit valvovat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa kukin oman toimivaltansa mukaisesti.

2.   Tuomioistuin ja EU voivat tehdä tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi asianmukaisiksi katsomiaan järjestelyjä.

18 artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet EU:n ja tuomioistuimen välillä käsitellään osapuolten välisissä neuvotteluissa.

19 artikla

Voimaantulo ja tarkistaminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet allekirjoittavat sen.

2.   Tätä sopimusta voidaan jommankumman osapuolen pyynnöstä tarkastella uudelleen mahdollisten muutosten harkitsemiseksi. Sitä tarkastellaan uudelleen viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

3.   Tämän sopimuksen muutokset tehdään kirjallisesti osapuolten yhteisellä sopimuksella.

20 artikla

Irtisanominen

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen osapuoli on ottanut ilmoituksen vastaan, mutta se ei vaikuta niihin velvoitteisiin, joihin osapuolet jo ovat tämän sopimuksen määräysten mukaisesti sitoutuneet. Erityisesti kaikki turvaluokitellut tiedot, jotka on toimitettu tai vaihdettu tämän sopimuksen nojalla, on edelleen suojattava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

Image

LIITE

1.

Jos perussäännön 34 artiklassa tarkoitettu tuomioistuimen elin pyytää EU:n turvaluokiteltuja tietoja, niitä voidaan luovuttaa vain neuvoston turvallisuussääntöjen (1) mukaisesti.

Tässä sopimuksessa turvaluokitelluilla tiedoilla tarkoitetaan tietoa (joka voidaan välittää missä tahansa muodossa) tai aineistoa, joka on suojattava luvatonta ilmaisemista vastaan ja jolle on annettu tätä tarkoittava turvaluokitus, jäljempänä ’turvaluokitellut tiedot’.

Erityisesti:

i)

tuomioistuin varmistaa, että sille luovutetut EU:n turvaluokitellut tiedot säilyttävät sen turvaluokituksen, jonka EU on niille antanut, ja turvaa tällaiset tiedot neuvoston turvallisuussääntöjen edellyttämää suojan tasoa vastaavasti. Tältä osin tuomioistuin varmistaa, että se antaa EU:n edellyttämän suojan 4 kohdan mukaisesti vahvistettavien sääntöjen, toimenpiteiden ja menettelyjen mukaisesti;

ii)

tuomioistuin saa käyttää luovutettuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten asianomaiset EU:n turvaluokitellut tiedot ja asiakirjat on tuomioistuimelle luovutettu;

iii)

tuomioistuin ei saa ilman EU:n kirjallista edeltä käsin antamaa suostumusta luovuttaa tällaisia tietoja ja asiakirjoja kolmansille osapuolille neuvoston turvallisuussäännöissä tarkoitetun ”luovuttajan suostumus” -periaatteen mukaisesti;

iv)

tuomioistuin varmistaa, että tutustumisoikeus sille luovutettuihin EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin annetaan vain henkilöille, joille se on tehtävien hoitamiseksi tarpeen;

v)

tuomioistuin varmistaa 4 kohdan mukaisesti objektiivisin perustein luotavien järjestelyjen mukaisesti, että kaikkien henkilöiden, joiden on virkavelvollisuuksiensa hoitamiseksi saatava käyttöönsä CONFIDENTIEL UE -turvaluokan tai sitä korkeamman luokan tietoja tai joilla voi tehtävänsä tai asemansa perusteella olla oikeus saada kyseisiä tietoja käyttöönsä, luotettavuus selvitetään asianmukaisella tavalla, ennen kuin tällaiset tiedot annetaan heidän käyttöönsä;

vi)

tuomioistuin varmistaa, että kaikille henkilöille, joiden on saatava käyttöönsä tällaisia tietoja, selvitetään ennen EU:n turvaluokiteltujen tietojen luovuttamista ne turvallisuussääntöjen vaatimukset, jotka koskevat heille luovutettavien tietojen turvaluokittelua, ja varmistaa, että he noudattavat niitä;

vii)

EU:n turvaluokitellut tiedot toimitetaan niiden turvaluokituksen mukaisesti diplomaattipostina, sotilaspostina tai suojattuja posti- tai teleliikennepalveluja käyttäen taikka henkilökohtaisesti kuljetettuina. Tuomioistuin ilmoittaa etukäteen EU:n neuvoston pääsihteeristöön sen elimen nimen ja osoitteen, joka vastaa turvaluokiteltujen tietojen suojaamisesta, ja tarkat osoitteet, joihin tiedot on toimitettava, sekä varmistaa, että vastaanottajien luotettavuus on selvitetty;

viii)

tuomioistuin varmistaa 4 kohdan mukaisesti luotavien järjestelyjen mukaisesti, että kaikki tilat, alueet, kiinteistöt, toimistot, huoneet, tietoliikenne- ja tietojärjestelmät ja muut vastaavat kohteet, joissa EU:n turvaluokiteltua tietoa säilytetään ja/tai käsitellään, suojataan asianmukaisin fyysisin turvatoimin;

ix)

tuomioistuin varmistaa, että sille luovutettavat EU:n turvaluokitellut asiakirjat kirjataan vastaanotettaessa erityiseen rekisteriin. Tuomioistuin varmistaa, että tähän erityiseen rekisteriin kirjataan ne jäljennökset, jotka vastaanottaja on mahdollisesti tehnyt tuomioistuimelle luovutetuista EU:n turvaluokitelluista asiakirjoista, niiden lukumäärä ja jakelu. Tuomioistuin ilmoittaa EU:lle ajankohdan, jona kyseiset asiakirjat palautetaan EU:lle, tai toimittaa todistuksen niiden tuhoamisesta;

x)

tuomioistuin ilmoittaa EU:n neuvoston pääsihteeristölle tapauksista, joissa sille luovutettujen EU:n turvaluokiteltujen tietojen turvallisuus on vaarantunut. Tällöin tuomioistuin käynnistää tutkimukset ja toteuttaa 4 kohdan mukaisesti luotavien järjestelyjen mukaisesti asianmukaiset toimenpiteet tapahtuman toistumisen estämiseksi.

2.

Edellä 1 kohtaa sovellettaessa on yleinen luovuttaminen mahdollista ainoastaan, jos osapuolet ovat sopineet menettelyistä tiettyjen tietoryhmien osalta.

3.

EU:n turvaluokiteltujen tietojen luokittelua voidaan alentaa tai se voidaan poistaa neuvoston turvallisuussääntöjen mukaisesti ennen tietojen luovuttamista tuomioistuimelle. Vain sellaiset tuomioistuimen henkilökuntaan kuuluvat, joiden luotettavuus on asianmukaisesti selvitetty, saavat tutustua turvaluokiteltuja kansallisia tietoja sisältäviin EU:n turvaluokiteltuihin asiakirjoihin, tai niiden turvaluokitusta voidaan tietojen lähteen antamalla nimenomaisella kirjallisella luvalla alentaa tai se voidaan poistaa ja asiakirjat voidaan luovuttaa tuomioistuimelle.

4.

Jäljempänä mainittujen kolmen viranomaisen välille luodaan tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi turvallisuusjärjestelyt tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojelua koskevien vaatimusten vahvistamiseksi:

a)

Tuomioistuimen turvallisuusyksikkö vastaa turvallisuusjärjestelyjen kehittämisestä tuomioistuimelle tämän sopimuksen nojalla annettujen turvaluokiteltujen tietojen suojelemiseksi ja turvaamiseksi.

b)

EU:n neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö vastaa EU:n neuvoston pääsihteerin johdolla ja puolesta sekä EU:n neuvoston nimissä ja alaisuudessa turvallisuusjärjestelyjen kehittämisestä EU:lle tämän sopimuksen nojalla toimitettujen turvaluokiteltujen tietojen suojelemiseksi ja turvaamiseksi.

c)

Euroopan komission turvallisuusyksikkö, joka toimii Euroopan komission nimissä ja alaisuudessa, vastaa turvallisuusjärjestelyjen kehittämisestä tämän sopimuksen nojalla toimitettujen tai vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojelemiseksi komissiossa ja sen tiloissa.

d)

EU:n osalta nämä vaatimukset hyväksyy neuvoston turvakomitea.

5.

Osapuolet antavat toisilleen apua tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen suojauksessa sekä yhteistä etua koskevissa asioissa. Turvallisuusjärjestelyjen tehokkuuden arvioimiseksi tämän sopimuksen 4 kohdassa mainitut viranomaiset kuulevat toisiaan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja tekevät vastavuoroisesti turvatarkastuksia 4 kohdassa määriteltyjen vastuualueidensa puitteissa.

6.

Molemmat osapuolet perustavat turvaorganisaation ja laativat turvaohjelmia, jotka perustuvat sellaisiin perusperiaatteisiin ja turvallisuutta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin, joita noudatetaan 4 kohdan mukaisesti luotavissa osapuolten turvallisuusjärjestelyissä, jotta varmistetaan, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin turvaluokiteltuihin tietoihin sovelletaan samantasoista suojaa.

7.

Ennen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen ensi kertaa tapahtuvaa toimittamista on 4 kohdassa määriteltyjen vastuullisten turvallisuusviranomaisten oltava yhtä mieltä siitä, että vastaanottava osapuoli kykenee suojelemaan ja turvaamaan saamansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tiedot tavalla, joka on 4 kohdan mukaisesti luotavien järjestelyjen mukainen.

8.

Tämä sopimus ei millään tavoin rajoita EU:n mahdollisuutta antaa tuomioistuimen käyttöön tietoja, joilla on korkein mahdollinen turvaluokitus, edellyttäen, että tuomioistuin takaa niille neuvoston turvallisuussääntöjen edellyttämän suojan tasoa vastaavan suojan.


(1)  Neuvoston päätös 2001/264/EY, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1).