ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 113

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
27. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 637/2006, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 638/2006, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2006, nuorten urospuolisten lihotukseen tarkoitettujen nautojen huhtikuussa 2006 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksessa (EY) N:o 992/2005 määriteltyjen tariffikiintiöiden rajoissa

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 639/2006, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

4

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2006, eräistä Saksassa ilmenevän klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2006/274/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1716)  ( 1 )

6

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen suositus, N:o 193/04/KOL, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa

10

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen suositus, N:o 194/04/KOL, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla sellaisina kuin ne ovat liitettyinä osaksi Euroopan talousalueesta tehtyä sopimusta

18

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös, N:o 319/05/KOL, tehty 14 päivänä joulukuuta 2005, valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanosäännöksistä tehdyn kollegion päätöksen N:o 195/04/KOL muuttamisesta

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 637/2006,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26 päivänä huhtikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

130,1

204

75,3

212

139,0

999

114,8

0707 00 05

052

109,9

628

147,3

999

128,6

0709 90 70

052

97,7

204

46,1

999

71,9

0805 10 20

052

37,7

204

38,0

212

45,4

220

44,5

624

65,3

999

46,2

0805 50 10

052

43,0

508

30,4

624

59,0

999

44,1

0808 10 80

388

83,2

400

119,3

404

94,7

508

83,2

512

85,8

524

68,2

528

93,4

720

98,8

804

104,8

999

92,4

0808 20 50

388

92,5

512

82,4

524

29,4

528

77,1

720

51,8

999

66,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 638/2006,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2006,

nuorten urospuolisten lihotukseen tarkoitettujen nautojen huhtikuussa 2006 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksessa (EY) N:o 992/2005 määriteltyjen tariffikiintiöiden rajoissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon lihotettavaksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 väliseksi ajaksi) 29 päivänä kesäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 992/2005 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan ja 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksen (EY) N:o 992/2005 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa vahvistetaan 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisenä aikana erityisedellytyksin tuotavien nuorten urospuolisten nautojen määrä. Määrät, joille tuontitodistuksia on haettu, ovat sellaiset, että hakemukset voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kaikki asetuksen (EY) N:o 992/2005 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti huhtikuussa 2006 esitetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 168, 30.6.2005, s. 16.


27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 639/2006,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 628/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 109, 22.4.2006, s. 7.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 27 päivästä huhtikuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

33,94

1,10

1701 11 90 (1)

33,94

4,72

1701 12 10 (1)

33,94

0,97

1701 12 90 (1)

33,94

4,43

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/6


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä huhtikuuta 2006,

eräistä Saksassa ilmenevän klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2006/274/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1716)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/306/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksassa on esiintynyt klassista sikaruttoa.

(2)

Eräistä Saksassa ilmenevän klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/254/EY kumoamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/274/EY (2) tavoitteena oli pitää voimassa toimenpiteet, joita Saksa on toteuttanut yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (3) nojalla, ja laajentaa Saksan toteuttamia toimenpiteitä.

(3)

Saksan toimittamien epidemiologisten tietojen perusteella olisi muutettava tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat sikojen siirtämistä Saksan eri alueilta ja kyseisten alueiden sisällä.

(4)

Päätös 2006/274/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/274/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Saksa voi sallia

a)

teurassikojen kuljettamisen välitöntä teurastusta varten suoraan Saksan ulkopuolella sijaitsevaan teurastamoon edellyttäen, että sikojen kuljettamiseen käytetyt ajoneuvot täyttävät 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt vaatimukset ja että siat ovat peräisin liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalta yhdeltä ainoalta tilalta;

b)

jalostus- ja lihotussikojen kuljettamisen Saksan ulkopuolella sijaitsevalle tilalle edellyttäen, että sikojen kuljettamiseen käytetyt ajoneuvot täyttävät 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt vaatimukset ja että siat ovat olleet vähintään 45 päivää tai, jos ne ovat alle 45 päivän ikäisiä, syntymästään asti yhdellä tilalla,

i)

joka sijaitsee liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella;

ii)

joka ei ole vastaanottanut eläviä sikoja kyseisten sikojen lähettämistä välittömästi edeltäneiden 45 päivän aikana;

iii)

jolla on suoritettu päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun D kohdan 2 alakohdan mukaiset kliiniset tutkimukset ja niistä on saatu negatiiviset tulokset.”;

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”1.   Saksan on varmistettava, että

a)

rajoittamatta direktiivin 2001/89/EY mukaisten toimenpiteiden ja erityisesti sen 9, 10 ja 11 artiklan soveltamista

i)

sikoja ei kuljeteta liitteessä I olevassa A kohdassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta eikä kyseisillä alueilla sijaitseville tiloille;

ii)

teurassikojen kuljettaminen liitteessä I olevassa A kohdassa lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta kyseisillä alueilla sijaitseviin teurastamoihin ja sikojen kauttakuljetus kyseisten alueiden läpi sallitaan ainoastaan

pääteitä tai rautateitä pitkin ja

toimivaltaisen viranomaisen antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti, jotta kyseiset siat eivät pääse suoraan eivätkä välillisesti kosketuksiin muiden sikojen kanssa kuljetuksen aikana;

b)

sikoja ei kuljeteta liitteessä I olevassa B kohdassa luetelluilta alueilta muille Saksan alueille, paitsi jos kyseessä on suora kuljetus, jossa kuljetetaan

i)

teurassikoja teurastamoon välitöntä teurastusta varten edellyttäen, että siat ovat peräisin yhdeltä ainoalta tilalta;

ii)

jalostus- ja lihotussikoja tilalle edellyttäen, että siat ovat olleet vähintään 45 päivää tai, jos ne ovat alle 45 päivän ikäisiä, syntymästään asti yhdellä tilalla,

joka ei ole vastaanottanut eläviä sikoja kyseisten sikojen lähettämistä välittömästi edeltäneiden 45 päivän aikana ja

jolla on suoritettu päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun D kohdan 2 alakohdan mukaiset kliiniset tutkimukset ja niistä on saatu negatiiviset tulokset.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia sikojen kuljettamisen liitteessä I olevassa A kohdassa luetelluilla alueilla, mutta suoja- tai valvontavyöhykkeen ulkopuolella, sijaitsevalta tilalta

a)

suoraan kyseisillä alueilla sijaitsevaan teurastamoon tai poikkeustapauksessa kyseisten alueiden ulkopuolella Saksassa sijaitseviin nimettyihin teurastamoihin välitöntä teurastusta varten edellyttäen, että siat kuljetetaan tilalta, jolla on suoritettu päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun D kohdan 3 alakohdan mukaiset kliiniset tutkimukset ja niistä on saatu negatiiviset tulokset;

b)

kyseisillä alueilla sijaitsevalle tilalle edellyttäen, että siat ovat olleet vähintään 45 päivää tai, jos ne ovat alle 45 päivän ikäisiä, syntymästään asti yhdellä tilalla,

i)

joka ei ole vastaanottanut eläviä sikoja kyseisten sikojen lähettämistä välittömästi edeltäneiden 45 päivän aikana;

ii)

jolla on suoritettu päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun D kohdan 2 alakohdan mukaiset kliiniset tutkimukset ja niistä on saatu negatiiviset tulokset.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia sikojen kuljettamisen valvontavyöhykkeellä sijaitsevalta tilalta suoraan sellaiselle nimetylle tilalle, jolla ei ole sikoja ja joka sijaitsee samalla valvontavyöhykkeellä tai suojavyöhykkeellä, jota kyseinen valvontavyöhyke ympäröi, edellyttäen, että

tämä siirtäminen tapahtuu direktiivin 2001/89/EY 11 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 2 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti;

tilalla, jolta siat kuljetetaan, on suoritettu päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun D kohdan 2 alakohdassa säädetyt tutkimukset ja niistä on saatu negatiiviset tulokset.

Saksan viranomaisten on pidettävä kirjaa edellä mainituista siirroista ja ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa.”;

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Saksan on varmistettava, että toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin ei lähetetä seuraavia hyödykkeitä:

a)

sikojen siemenneste, paitsi jos se on peräisin karjuista, joita on pidetty direktiivin 90/429/ETY 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla ja liitteessä I olevassa A kohdassa lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla keinosiemennysasemalla;

b)

sikojen munasolut ja alkiot, paitsi jos ne ovat peräisin liitteessä I olevassa A kohdassa lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla tilalla pidetyistä sioista.”;

4)

Korvataan 5 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1)

toimivaltaiset viranomaiset määrittävät liitteessä I olevassa A kohdassa luetelluilla alueilla riskin perusteella vähintään yhden vyöhykkeen ja että ainakin sellaiset palvelut, joissa palvelun suorittava henkilö on suoraan kosketuksissa sikojen kanssa tai jotka edellyttävät menemistä sikojen pitoon käytettyihin tiloihin ja joissa käytetään ajoneuvoja rehun, lannan tai kuolleiden eläinten kuljettamiseen liitteessä I olevassa A kohdassa luetelluilla alueilla sijaitseville sikatiloille ja kyseisillä alueilla sijaitsevilta sikatiloilta, rajoitetaan kyseiseen määritettyyn vyöhykkeeseen tai kyseisiin määritettyihin vyöhykkeisiin ja että kyseisiä palveluja käytetään muualla yhteisössä vasta sen jälkeen, kun ajoneuvot, välineet ja muut mahdolliset taudin leviämiskanavat on puhdistettu ja desinfioitu huolellisesti ja kun nämä eivät ole vähintään kolmeen päivään olleet kosketuksissa sikoihin tai sikatiloihin; edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla suoritetun kuljetuksen yhteydessä syntyvät kosketukset katsotaan tapahtuneiksi kyseisellä määritetyllä vyöhykkeellä tai kyseisillä määritetyillä vyöhykkeillä;

2)

liitteessä I olevassa A kohdassa luetelluilla alueilla toteutetaan valvontatoimenpiteitä liitteessä II vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.”;

5)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiot eivät saa lähettää sikoja liitteessä I olevassa A kohdassa luetelluilla alueilla sijaitseviin teurastamoihin.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

ajoneuvot, joita on käytetty sikojen kuljetuksiin Saksassa tai jotka ovat saapuneet sikoja pitävälle tilalle Saksassa, puhdistetaan ja desinfioidaan kaksi kertaa viimeksi suoritetun kuljetuksen jälkeen, ennen kuin kyseisiä ajoneuvoja voidaan käyttää sikojen kuljetuksiin Saksan ulkopuolella;”;

6)

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi, ja niiden on viipymättä tiedotettava toteutetuista toimenpiteistä sopivalla tavalla. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUVL L 99, 7.4.2006, s. 36. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/297/EY (EUVL L 108, 21.4.2006, s. 31).

(3)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

”LIITE I

Saksan alueet, joihin viitataan 1, 2, 3, 5 ja 6 artiklassa:

A.

Nordrhein-Westfalenissa: Arnsbergin, Düsseldorfin ja Münsterin hallintopiirien alue.

B.

Nordrhein-Westfalenissa: Detmoldin ja Kölnin hallintopiirien alue.”


EUROOPAN TALOUSALUE

EFTAn valvontaviranomainen

27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/10


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS,

N:o 193/04/KOL,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004,

ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta (1),

ottaa huomioon EFTAn jäsenvaltioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä XI olevassa 5cl kohdassa tarkoitetun säädöksen (sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja ETA-sopimuksen liitteessä XI olevilla alakohtaisilla mukautuksilla, ja erityisesti säädöksen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevan uuden sääntelyjärjestelmän nojalla kansallisilla sääntelyviranomaisilla on velvollisuus osallistua sisämarkkinoiden kehittämiseen muun muassa keskinäisellä ja valvontaviranomaisen kanssa avoimesti tehtävällä yhteistyöllä, jotta varmistetaan sääntelykäytännön johdonmukainen kehitys ja uuden sääntelyjärjestelmän muodostavien direktiivien johdonmukainen soveltaminen.

(2)

Varmistaakseen, että kansallisen tason päätöksillä ei ole haitallista vaikutusta ETA-sopimuksen toimintaan tai uuden sääntelyjärjestelmän tavoitteisiin, kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava EFTAn valvontaviranomaiselle (jäljempänä ’valvontaviranomainen’) ja muille Euroopan talousalueella (jäljempänä ’ETA’) toimiville kansallisille sääntelyviranomaisille direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpide-ehdotukset.

(3)

Lisävaatimuksena kansallisten sääntelyviranomaisten on saatava valvontaviranomaisen lupa velvollisuuksille, joista säädetään ETA-sopimuksen liitteessä XI olevassa 5cj kohdassa tarkoitetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja liitteessä XI olevilla alakohtaisilla mukautuksilla, 8 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa; luvan myöntäminen muodostaa erillisen menettelyn.

(4)

Valvontaviranomainen antaa kansallisille sääntelyviranomaisille niiden pyynnöstä mahdollisuuden keskustella ehdotetusta toimenpiteestä ennen sen muodollista ilmoittamista direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan ja direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos valvontaviranomainen on ilmoittanut kansalliselle sääntelyviranomaiselle direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 4 kohdan nojalla katsovansa, että ehdotettu toimenpide muodostaa esteen ETA-sopimuksen toiminnalle tai jos sillä on vahvoja epäilyjä siitä, onko ehdotettu toimenpide Euroopan talousalueen oikeuden mukainen, kyseiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle annetaan aikaisessa vaiheessa mahdollisuus esittää näkemyksensä valvontaviranomaisen esiin ottamista seikoista.

(5)

Direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) asettaa tietyt sitovat määräajat 7 artiklan mukaisten ilmoitusten käsittelylle.

(6)

Direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklassa säädetyn yhteistyö- ja kuulemismenettelyn toimivuuden helpottamiseksi ja varmistamiseksi sekä oikeusvarmuuden vuoksi tarvitaan selvät säännöt ilmoitusmenettelylle ja valvontaviranomaisen tekemälle ilmoituksen tutkinnalle sekä edellä mainittujen oikeudellisten määräaikojen laskemiselle.

(7)

Lisäksi olisi hyödyllistä selventää menettelyyn liittyviä järjestelyjä direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan yhteydessä.

(8)

Ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen tutkimisen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi on suotavaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät ilmoituksissa vakiomuotoa (ilmoitusten tiivistelmälomake).

(9)

EFTA-valtioiden yhteisestä sopimuksesta kaikissa EFTA-valtioiden ja valvontaviranomaisten tiedonannoissa käytetään työkielenä englannin kieltä. Tämä ei kuitenkaan estä yksityisiä osapuolia tai yrityksiä toimittamasta asiakirjoja millä tahansa Euroopan talousalueen kielistä, kuten ETA-sopimuksessa todetaan.

(10)

Direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa säädettyjen tavoitteiden noudattamiseksi ja erityisesti johdonmukaisten sääntelykäytäntöjen kehittämisen ja kyseisen direktiivin johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on olennaista, että 7 artiklassa säädettyä ilmoitusmenettelyä noudatetaan täysin ja että se on mahdollisimman tehokas.

(11)

Sen varmistamiseksi, että uuden sääntelyjärjestelmän johdonmukainen soveltaminen eri puolilla Euroopan talousaluetta ja että kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyöstä saadaan täysi hyöty, on ensiarvoisen tärkeää varmistaa tietojen välittyminen sekä ETAn EFTA- että EY-pilarin välillä. Direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 3 kohdan asiaa koskevassa mukautuksessa, joka sisältyy ETAn sekakomitean päätökseen 11/2004, todetaan, että EFTA-valtioiden kansallisten sääntelyviranomaisten ja EY:n jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välinen tiedonvaihto tapahtuu EFTAn valvontaviranomaisen ja komission kautta.

(12)

EFTAn viestintäkomitea on antanut myönteisen lausuntonsa direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

ANTAA TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1)

Direktiivissä 2002/21/EY (puitedirektiivi) ja erityisdirektiiveissä määritellyillä käsitteillä on sama merkitys tässä suosituksessa. Tämän lisäksi

’merkityksellisiä markkinoita koskevalla suosituksella’ tarkoitetaan valvontaviranomaisen suositusta 194/04/KOL ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla, joka on sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukainen,

’ilmoituksella’ tarkoitetaan kansallisen sääntelyviranomaisen direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti valvontaviranomaiselle tekemää ilmoitusta toimenpide-ehdotuksesta tai direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaista pyyntöä, johon on liitetty tässä suosituksessa tarkoitettu ilmoituksen tiivistelmälomake (liite I).

2)

Ilmoitukset on tehtävä sähköisesti, jos mahdollista.

Valvontaviranomaisella on sähköinen järjestelmä ilmoitusten vastaanottamista varten. Tällöin kansallisten sääntelyviranomaisten on käytettävä yksinomaan kyseistä järjestelmää.

Sähköisesti lähetetyt asiakirjat katsotaan vastaanotetuiksi päivänä, jona ne on lähetetty tai jätetty sähköiseen järjestelmään.

Ellei jäljempänä olevasta 6 kohdasta muuta johdu, ilmoitukset ja niitä tukevat asiakirjat kirjataan niiden vastaanottojärjestyksessä.

3)

Ilmoitukset tulevat voimaan päivänä, jolloin valvontaviranomainen kirjaa ne (’kirjaamispäivä’). Kirjaamispäivä on päivä, jolloin valvontaviranomainen vastaanottaa täydellisen ilmoituksen.

Kaikille kansallisille sääntelyviranomaisille ilmoitetaan valvontaviranomaisen Internet-sivuilla ja sähköisesti ilmoituksen kirjaamispäivä, ilmoituksen aihe ja mahdollisesti toimitetut ilmoitusta tukevat asiakirjat.

4)

Toimenpide-ehdotusten ja toimenpiteen perustelujen sekä tiivistelmälomakkeen on oltava englanninkielisiä.

5)

Kansallisen sääntelyviranomaisen ilmoittamiin toimenpide-ehdotuksiin olisi liitettävä asiakirjat, joita valvontaviranomainen tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. Toimenpide-ehdotukset olisi perusteltava riittävästi.

6)

Ilmoituksista olisi soveltuvin osin käytävä ilmi seuraavat tiedot:

a)

merkitykselliset tuote- tai palvelumarkkinat;

b)

merkitykselliset maantieteelliset markkinat;

c)

merkityksellisillä markkinoilla toimiva tärkein yritys tai toimivat tärkeimmät yritykset;

d)

merkityksellisiä markkinoita koskevan analyysin tulokset, erityisesti havainnot todellisen kilpailun esiintymisestä tai puuttumisesta perusteluineen;

e)

tarvittaessa yritys (yritykset), jolla (joilla) katsotaan olevan yksin tai yhdessä muiden kanssa direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 14 artiklassa tarkoitettu huomattava markkinavoima, ja perustelut, todisteet ja/tai muut merkitykselliset tosiseikat, jotka tukevat tätä määrittelyä;

f)

kansallisen sääntelyviranomaisen toteuttaman julkisen kuulemisen tulokset;

g)

kansallisen kilpailuviranomaisen mahdollisesti antama lausunto;

h)

seikat, jotka osoittavat, että tehtäessä ilmoitusta valvontaviranomaiselle on toteutettu soveltuvia toimenpiteitä toimenpideluonnoksesta ilmoittamiseksi muiden ETA- ja EFTA-valtioiden kansallisille sääntelyviranomaisille, mikäli valvontaviranomaisen ylläpitämä sähköinen järjestelmä ei takaa tällaista ilmoittamista;

i)

merkityksellisten markkinoiden todellisen kilpailun puuttumisen korjaamiseksi ehdotetut erityiset sääntelyvelvollisuudet, jos ilmoitus koskee toimenpide-ehdotuksia, jotka kuuluvat direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 5 tai 8 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (2) (yleispalveludirektiivi) 16 artiklan soveltamisalaan, tai ehdotetut toimenpiteet velvollisuuksien poistamiseksi, jos merkityksellisillä markkinoilla havaitaan todellista kilpailua ja kyseiset velvollisuudet on jo asetettu.

7)

Kun toimenpide-ehdotuksessa määritellään markkina-analyysia varten merkitykselliset markkinat, jotka eroavat merkityksellisistä markkinoista annetussa suosituksessa luetelluista markkinoista, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi perusteltava riittävästi kriteerit, joihin kyseinen markkinamääritelmä perustuu.

8)

Direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyissä ilmoituksissa olisi myös perusteltava riittävästi, miksi muita kuin direktiivin 9–13 artiklassa lueteltuja velvollisuuksia olisi asetettava operaattoreille, joilla on huomattava markkinavoima.

9)

Ilmoituksissa, jotka kuuluvat direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 5 kohdan soveltamisalaan, olisi perusteltava riittävästi, miksi aiotut toimenpiteet ovat välttämättömiä kansainvälisten sitoumusten noudattamiseksi.

10)

Ilmoitukset, joihin sisältyvät 6 kohdassa tarkoitetut soveltuvat tiedot, katsotaan täydellisiksi. Jos ilmoituksen sisältämät tiedot, asiakirjat mukaan luettuina, ovat olennaiselta osin puutteelliset, valvontaviranomainen ilmoittaa tästä kansalliselle sääntelyviranomaiselle viiden työpäivän kuluessa tietojen saamisesta ja määrittelee, miltä osin ilmoitus on puutteellinen. Ilmoitusta ei kirjata ennen kuin kansallinen sääntelyviranomainen on toimittanut tarvittavat tiedot. Tällaisissa tapauksissa ilmoitus tulee voimaan direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan mukaisesti päivänä, jona valvontaviranomainen vastaanottaa täydelliset tiedot.

11)

Ilmoituksen kirjaamisen jälkeen valvontaviranomainen voi pyytää direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti lisätietoja tai selvennyksiä kyseiseltä kansalliselta sääntelyviranomaiselta, tämän kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi pyrittävä toimittamaan pyydetyt tiedot kolmen työpäivän kuluessa, jos tiedot ovat helposti saatavilla.

12)

Jos valvontaviranomainen tekee direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomautuksia, se ilmoittaa tästä kyseiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle sähköisesti ja julkistaa huomautukset Internet-sivuillaan.

13)

Jos kansallinen sääntelyviranomainen tekee direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomautuksia, se toimittaa sähköisesti kyseiset huomautukset valvontaviranomaisille ja muille kansallisille sääntelyviranomaisille.

14)

Jos valvontaviranomainen katsoo direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 4 kohtaa soveltaessaan, että toimenpide-ehdotus loisi esteen ETA-sopimuksen toiminnalle tai sillä on vakavia epäilyjä sen yhteensopivuudesta Euroopan talousalueen oikeuden ja erityisesti niiden tavoitteiden kanssa, jotka mainitaan direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa; tai myöhemmin

a)

peruuttaa edellä mainitut huomautukset; tai

b)

tekee päätöksen, jonka mukaan kansallisen sääntelyviranomaisen on peruutettava toimenpide-ehdotus,

se ilmoittaa tästä kyseiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle sähköisesti ja laatii siitä tiedonannon Internet-sivuilleen.

15)

Direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten osalta valvontaviranomainen, joka toimii kyseisen direktiivin 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tekee yleensä enintään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen, jossa se antaa kansalliselle viranomaiselle luvan toteuttaa ehdotettu toimenpide tai estää toimenpiteen toteuttamisen. Valvontaviranomainen voi pidentää tätä määräaikaa kahdella kuukaudella mahdollisesti havaittujen ongelmien vuoksi.

16)

Kansallinen sääntelyviranomainen voi koska tahansa peruuttaa ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen, jolloin kyseinen toimenpide poistetaan rekisteristä. Valvontaviranomainen julkaisee tästä tiedonannon Internet-sivuillaan.

17)

Jos kansallinen sääntelyviranomainen, joka on saanut direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 3 kohdan mukaisia huomautuksia valvontaviranomaiselta tai toiselta kansalliselta sääntelyviranomaiselta, toteuttaa ehdotetun toimenpiteen, sen on valvontaviranomaisen pyytäessä ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja muille kansallisille sääntelyviranomaisille tavasta, jolla se on ottanut täysin huomioon tehdyt huomautukset.

18)

Valvontaviranomainen keskustelee epämuodollisesti toimenpide-ehdotuksesta ennen ilmoituksen tekemistä kansallisen sääntelyviranomaisen pyynnöstä.

19)

Direktiivissä 2002/21/EY (puitedirektiivi) tai tässä suosituksessa mainitut määräajat lasketaan seuraavasti:

a)

jos päivinä, viikkoina tai kuukausina ilmaistu määräaika lasketaan jonkin tapahtuman toteutumisesta lukien, päivää, jonka aikana tapahtuma toteutuu, ei lueta kyseiseen määräaikaan;

b)

viikkoina tai kuukausina ilmaistu määräaika päättyy määräajan viimeisen viikon tai kuukauden sen päivän umpeuduttua, joka nimeltään tai järjestysnumeroltaan vastaa päivää, jona tapahtuma, josta määräaika on laskettava, toteutui. Jos kuukausina ilmaistun määräajan viimeisessä kuukaudessa ei ole päivää, jona määräajan tulisi päättyä, määräaika päättyy tuon kuukauden viimeisen päivän kuluttua umpeen;

c)

määräaikoihin luetaan yleiset vapaapäivät, lauantait ja sunnuntait, jollei niitä nimenomaisesti ole jätetty ulkopuolelle tai jos määräajat on ilmaistu työpäivinä;

d)

yleisillä vapaapäivillä tarkoitetaan asianomaisen EFTA-valtion tai valvontaviranomaisen sellaiseksi määrittelemiä päiviä;

e)

työpäivillä tarkoitetaan kaikkia muita päiviä kuin yleisiä vapaapäiviä, sunnuntaipäiviä ja lauantaipäiviä.

Jos määräaika päättyisi lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, sitä jatketaan seuraavan työpäivän loppuun.

Valvontaviranomainen julkaisee vuosittain luettelon EFTA-valtioiden ja valvontaviranomaisen määrittelemistä yleisistä vapaapäivistä Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa. EFTA-valtioiden on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle luettelo yleisistä vapaapäivistä.

20)

Valvontaviranomainen arvioi yhdessä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa näiden sääntöjen tarpeellisuuden, kuitenkin periaatteessa aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

21)

Tämä suositus on osoitettu kaikille EFTA-valtioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2004.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Hannes HAFSTEIN

Puheenjohtaja


(1)  Jäljempänä ’ETA-sopimus’.

(2)  Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi), johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XI olevassa 5 cm kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja ETA-sopimuksen liitteessä XI olevilla alakohtaisilla mukautuksilla.


LIITE

DIREKTIIVIN 2002/21/EY (PUITEDIREKTIIVI) 7 ARTIKLAN MUKAISISTA TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA TEHTÄVIIN ILMOITUKSIIN LIITTYVÄ LOMAKE

(”Ilmoituksen tiivistelmälomake”)

Johdanto

Tässä lomakkeessa määritellään tiivistelmätiedot, jotka kansalliset sääntelyviranomaiset toimittavat valvontaviranomaiselle ilmoittaessaan toimenpide-ehdotuksista direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan mukaisesti.

Valvontaviranomainen aikoo keskustella kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa kysymyksistä, jotka liittyvät 7 artiklan täytäntöönpanoon, erityisesti ilmoituksen tekemistä edeltävissä kokouksissa. Kansallisia sääntelyviranomaisia kehotetaan neuvottelemaan valvontaviranomaisen kanssa kaikista tähän lomakkeeseen liittyvistä seikoista ja erityisesti siitä, minkälaisia tietoja niitä pyydetään toimittamaan tai mahdollisuudesta luopua velvollisuudesta toimittaa tiettyjä kansallisten sääntelyviranomaisten direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 15 ja 16 artiklan mukaisesti tekemään markkina-analyysiin liittyviä tietoja.

Oikeat ja täydelliset tiedot

Kansallisten sääntelyviranomaisten toimittamien tietojen on oltava oikeat ja täydelliset ja ne esitetään tiivistetysti jäljempänä kuvatulla lomakkeella. Lomakkeen tarkoituksena ei ole korvata ilmoitettua toimenpide-ehdotusta, vaan sen tavoitteena on auttaa valvontaviranomaista ja muiden ETA-valtioiden kansallisia sääntelyviranomaisia todentamaan lomaketietojen perusteella, että ilmoitettu toimenpide-ehdotus todella sisältää kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen valvontaviranomaisen direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan mukaisten tehtävien suorittamiseksi siinä säädetyssä määräajassa.

Lomakkeessa edellytetyt tiedot on esitettävä käyttäen lomakkeen kappalejakoa ja -numerointia ja siinä on oltava viittaukset toimenpide-ehdotuksen kohtiin, joista tiedot löytyvät.

ILMOITUKSEN TIIVISTELMÄLOMAKE

1 JAKSO

Markkinoiden määrittely

Ilmoittakaa soveltuvin osin:

1.1

kyseessä olevat merkitykselliset tuote- tai palvelumarkkinat. Onko näitä markkinoita mainittu merkityksellisistä markkinoista annetussa suosituksessa?;

1.2

kyseessä olevat merkitykselliset maantieteelliset markkinat;

1.3

lyhyt tiivistelmä mahdollisesta kansallisen kilpailuviranomaisen lausunnosta;

1.4

lyhyt selostus ehdotetusta markkinamääritelmästä pidetyn julkisen kuulemisen tähänastisista tuloksista (esimerkiksi kuinka monta huomautusta on saatu, ketkä vastaajista olivat samaa mieltä ehdotetusta markkinamääritelmästä, ketkä vastaajista olivat eri mieltä);

1.5

jos määritellyt merkitykselliset markkinat eroavat merkityksellisistä markkinoista annetussa suosituksessa luetelluista markkinoista, tiivistelmä tärkeimmistä syistä, joilla ehdotettua markkinamääritelmää perustellaan markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten annettujen valvontaviranomaisen ohjeiden (1) 2 jakson sekä merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen johdanto-osan 12–19 kappaleessa mainittujen kolmen pääasiallisen perusteen pohjalta.

2 JAKSO

Yritysten, joilla on huomattava markkinavoima, nimeäminen

Ilmoittakaa soveltuvin osin

2.1

sellaisen (sellaisten) yrityksen (yritysten) nimi (nimet), jolla (joilla) on todettu olevan yksin tai yhdessä huomattava markkinavoima.

Tarvittaessa sellaisen (sellaisten) yrityksen (yritysten) nimi (nimet), jolla (joilla) ei katsota enää olevan huomattavaa markkinavoimaa;

2.2

perusteet, joita on käytetty pääteltäessä, että yrityksellä on (tai ei ole) yksin tai yhdessä muiden kanssa huomattava markkinavoima;

2.3

merkityksellisillä markkinoilla läsnä olevien/toimivien tärkeimpien yritysten (kilpailijoiden) nimet;

2.4

edellä mainittujen yritysten markkinaosuudet ja niiden laskentaperuste (esim. liikevaihto, tilaajien lukumäärä).

Esittäkää lyhyesti

2.5

kansallisen kilpailuviranomaisen mahdollisesti antama lausunto;

2.6

julkisen kuulemisen tähänastiset tulokset ehdotuksista nimettäviksi yrityksiksi, joilla on huomattavaa markkinavoimaa (esim. saatujen huomautusten kokonaismäärä, samaa / eri mieltä olevien määrä).

3 JAKSO

Sääntelyyn perustuvat velvoitteet

Ilmoittakaa soveltuvin osin

3.1

asetettavien, säilytettävien, muutettavien tai poistettavien velvollisuuksien oikeusperusta (direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 artikla);

3.2

syyt, joiden vuoksi velvollisuuksien asettaminen, säilyttäminen tai muuttaminen katsotaan oikeasuhteiseksi ja perustelluksi direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa säädettyjen tavoitteiden perusteella. Vaihtoehtoisesti ilmoittakaa toimenpide-ehdotuksen kappaleet, jaksot tai sivut, joilta tai joista kyseiset tiedot löytyvät;

3.3

jos ehdotetut korjaustoimenpiteet ovat muita kuin direktiivin 2002/19/EY (puitedirektiivi) 9–13 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä, ilmoittakaa mitkä ovat 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ”poikkeustilanteet”, joiden perusteella tällaisia korjaustoimenpiteitä voidaan edellyttää. Vaihtoehtoisesti ilmoittakaa toimenpide-ehdotuksen kappaleet, jaksot tai sivut, joilta tai joista kyseiset tiedot löytyvät.

4 JAKSO

Kansainvälisten velvollisuuksien noudattaminen

Ilmoittakaa soveltuvin osin direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmannen luetelmakohtaan liittyen

4.1

onko ehdotetun toimenpiteen tarkoituksena asettaa, muuttaa tai poistaa markkinoilla toimivia yrityksiä koskevia velvollisuuksia direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

4.2

kyseisen (kyseisten) yrityksen (yritysten) nimi (nimet);

4.3

mitkä ovat ne EFTA-valtion kansainväliset sitoumukset, joita on noudatettava.


(1)  EFTAn valvontaviranomaisen ohjeet markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä.


27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/18


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS,

N:o 194/04/KOL,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004,

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla sellaisina kuin ne ovat liitettyinä osaksi Euroopan talousalueesta tehtyä sopimusta

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (1),

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä XI olevan 5cl kohdassa tarkoitetun säädöksen, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (2), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja ETA-sopimuksen liitteessä XI olevilla alakohtaisilla mukautuksilla, ja erityisesti säädöksen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2002/21/EY (jäljempänä ’puitedirektiivi’) luodaan sähköisen viestinnän alalle uudet oikeudelliset puitteet, joilla pyritään vastaamaan eri tekniikoiden lähentymiskehitykseen siten, että niitä sovelletaan kaikkiin sähköisen viestinnän verkkoihin ja palveluihin. Tavoitteena on vähitellen vähentää alakohtaisia ennakkovelvoitteita kilpailun kehittyessä markkinoilla.

(2)

Puitedirektiivin 15 artiklassa säädetään, että EFTAn valvontaviranomainen, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, antaa kuultuaan julkisesti asiaan liittyviä tahoja ja EFTA-valtioiden kansallisia sääntelyviranomaisia suosituksen merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista.

(3)

Euroopan komissio on antanut direktiivin 2002/21/EY mukaisesti suosituksen 2003/311/EY (3) ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla.

(4)

Valvontaviranomainen sovittaa tämän suosituksen mahdollisimman lähelle vastaavaa komission suositusta, jotta varmistetaan ETA-lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla Euroopan talousalueella.

(5)

Tämän suosituksen tarkoituksena on määritellä ne tuote- ja palvelumarkkinat, joilla ennakkosääntely voi olla perusteltua. Tässä ensimmäisessä suosituksessa on otettava huomioon siirtyminen vuoden 1998 sääntelyjärjestelmästä uuteen sääntelyjärjestelmään. Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/19/EY (4) (jäljempänä ’käyttöoikeusdirektiivi’) sekä yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/22/EY (5) (jäljempänä ’yleispalveludirektiivi’) yksilöidään jo joukko markkinoita, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten on analysoitava tässä suosituksessa lueteltujen markkinoiden lisäksi. Puitedirektiivin mukaan on kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävä määritellä merkitykselliset maantieteelliset markkinat alueellaan.

(6)

Ennakkosääntelyä toteutetaan useilla teletoiminnan osa-alueilla vuoden 1998 sääntelyjärjestelmän nojalla. Nämä alat on hahmoteltu sovellettavissa direktiiveissä, mutta ne eivät aina ole ”markkinoita” ETAn kilpailuoikeuden ja -käytännön tarkoittamalla tavalla. Puitedirektiivin liitteessä I on luettelo markkinoista, joiden on sisällyttävä suosituksen alkuperäiseen versioon.

(7)

Kuten puitedirektiivin liitteen I otsikosta käy selvästi ilmi, kaikki liitteessä luetellut markkinat on sisällytettävä suosituksen ensimmäiseen versioon, jotta kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tarkastella uudelleen vuoden 1998 sääntelyjärjestelmän perusteella asetettuja nykyisiä velvoitteita.

(8)

Puitedirektiivin 15 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että valvontaviranomainen määrittelee markkinat ETAn kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti. Näin ollen valvontaviranomainen on määritellyt markkinat (jotka vastaavat puitedirektiivin liitteessä I lueteltuja markkinoita) ETAn kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti.

(9)

Sähköisen viestinnän alalla on otettava huomioon ainakin kahdenlaiset merkitykselliset markkinat: loppukäyttäjille tarjottujen palvelujen tai tuotteiden markkinat (vähittäismarkkinat) ja sellaisten hyödykkeiden markkinat, joita operaattorit tarvitsevat palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen loppukäyttäjille (tukkumarkkinat). Näiden kahden markkinatyypin lisäksi markkinoita voidaan jakaa pienempiin lohkoihin kysynnän ja tarjonnan ominaispiirteiden mukaan.

(10)

Markkinoiden määrittelyn ja yksilöimisen lähtökohtana on vähittäismarkkinoiden ominaispiirteiden selvittäminen tiettynä ajanjaksona kysynnän ja tarjonnan korvattavuus huomioon ottaen. Kun ensin on kuvattu ja määritelty vähittäismarkkinat, joilla on kyse loppukäyttäjiä koskevasta kysynnästä ja tarjonnasta, voidaan yksilöidä merkitykselliset tukkumarkkinat, joilla taas on kyse tuotteiden tai palvelujen kysynnästä ja tarjonnasta sellaisten kolmansien osapuolten suhteen, jotka haluavat tarjota palveluja tai tuotteita loppukäyttäjille.

(11)

ETAn kilpailuoikeuden periaatteiden mukainen markkinoiden määrittely merkitsee sitä, että jotkin puitedirektiivin liitteessä I mainituista markkinoista koostuvat kysynnän ominaispiirteiden perusteella useista erillisistä markkinoista. Tämä koskee puhelinverkon kiinteässä sijaintipaikassa olevien liittymien vähittäistarjontaa ja kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavia puhelupalveluja. Liitteessä I mainitut markkinat, jotka koskevat kiinteiden yhteyksien tukkumyyntiä, on sekä kysynnän että tarjonnan ominaispiirteiden perusteella jaettu kaksiksi markkinoiksi eli kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoiksi ja kiinteiden yhteyksien runko-osien tukkumarkkinoiksi.

(12)

Määriteltäessä markkinoita ETAn kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti olisi noudatettava kolmea perustetta. Ensimmäinen on se, että markkinoille tulolle on suuria ja pysyväisluonteisia rakenteellisia, oikeudellisia tai sääntelyllisiä esteitä. Sähköisen viestinnän markkinoiden dynaamisen luonteen ja toiminnan vuoksi on kuitenkin otettava huomioon myös mahdollisuudet poistaa esteet merkityksellisellä aikavälillä, kun suoritetaan ennakoivaa analyysiä, jossa määritellään merkitykselliset markkinat mahdollista ennakkosääntelyä varten. Näin ollen toisen perusteen mukaisia ovat ainoastaan ne markkinat, joiden rakenne ei ole omiaan johtamaan todelliseen kilpailuun merkityksellisellä aikavälillä. Tämän perusteen soveltaminen edellyttää markkinoille tulon esteen aiheuttavan kilpailutilanteen tarkastelua. Kolmantena perusteena on se, että pelkkä ETAn kilpailuoikeuden soveltaminen ei riittäisi korjaamaan kyseisiä markkinaongelmia.

(13)

Tämän suosituksen kannalta erityisesti kahdentyyppisillä markkinoille tulon esteillä on merkitystä: rakenteellisilla esteillä ja oikeudellisilla tai sääntelyyn liittyvillä esteillä.

(14)

Markkinoille tulon rakenteelliset esteet johtuvat alkuperäisistä kustannusten tai kysynnän olosuhteista, jotka luovat epäsymmetriset olosuhteet vakiintuneiden operaattoreiden ja uusien tulokkaiden välille, mikä haittaa uusien tulokkaiden tuloa markkinoille tai estää sen. Suuret rakenteelliset esteet voivat vallita esimerkiksi silloin, kun markkinoille ominaisia ovat huomattavat mittakaavaedut ja/tai tuotevarioinnin edut ja suuret aloituskustannukset. Tällaisten markkinoiden määrittelyn perusteena voidaan edelleen käyttää laajamittaista paikallisliityntäverkkojen hyödyntämistä ja/tai tarjoamista tietyissä sijaintipaikoissa. Tähän liittyvä rakenteellinen este voi olla myös se, että palvelun tarjoaminen edellyttää verkkoelementtiä, jota ei voida toisintaa teknisesti tai joka voidaan toisintaa vain niin suurin kustannuksin, että kilpailu käy kannattamattomaksi.

(15)

Oikeudelliset tai sääntelyyn liittyvät esteet eivät perustu taloudellisiin olosuhteisiin vaan johtuvat lainsäädännöllisistä, hallinnollisista tai muista valtion toimenpiteistä, joilla on välitön vaikutus markkinoille tulon olosuhteisiin ja/tai operaattorien asemaan merkityksellisillä markkinoilla. Esimerkkeinä tästä ovat oikeudelliset tai sääntelylliset esteet, jotka estävät tulon markkinoille rajaamalla niiden yritysten lukumäärän, joilla on käytettävissä taajuuksia peruspalvelujen tarjoamiseksi. Muita esimerkkejä oikeudellisista tai sääntelyllisistä esteistä ovat hintavalvonta tai muut yrityksille asetetut hintoihin liittyvät toimenpiteet, jotka vaikuttavat markkinoille tulon lisäksi myös yritysten markkina-asemaan.

(16)

Markkinoille tulon esteet voivat menettää merkitystään myös innovaatiovetoisilla markkinoilla, joille on ominaista jatkuva teknologinen kehitys. Tällaisilla markkinoilla kilpailua edistävän tekijän usein muodostaa markkinoilla vielä toimimattomien, mutta potentiaalisten kilpailijoiden taholta tuleva innovaatioiden uhka. Tällaisilla innovaatiovetoisilla markkinoilla dynaaminen tai pitkän aikavälin kilpailu voi toteutua sellaisten yritysten välillä, jotka eivät välttämättä ole kilpailijoita nykyisillä ”staattisilla” markkinoilla. Tässä suosituksessa ei määritellä markkinoita, joilla markkinoille tulon esteiden odotetaan poistuvan ennakoitavissa olevan ajanjakson aikana.

(17)

Vaikka markkinoita luonnehtisivatkin suuret markkinoille tulon esteet, muut rakenteelliset tekijät kyseisillä markkinoilla voivat merkitä sitä, että markkinat kehittyvät merkityksellisellä aikavälillä kohti todellista kilpailua. Tämä voi päteä esimerkiksi markkinoihin, joilla on rajallinen mutta riittävä määrä yrityksiä, joilla on keskenään erilaiset kustannusrakenteet ja joiden markkinakysynnässä vallitsee hintajousto. Markkinoilla voi myös olla liikakapasiteettia, joka antaisi kilpaileville yrityksille mahdollisuuden laajentaa tuotantoaan hyvin nopeasti vastauksena mahdolliseen hinnankorotukseen. Tällaisilla markkinoilla markkinaosuudet voivat muuttua ajan mittaan ja/tai hintojen voidaan havaita laskevan.

(18)

Yksilöitäessä markkinoita sellaisiksi, että niillä on perusteltua harjoittaa mahdollisesti ennakkosääntelyä, on otettava huomioon myös se, riittäisikö ETAn kilpailuoikeuden soveltaminen lieventämään tällaisia esteitä tai poistamaan ne tai palauttamaan todellisen kilpailun. Lisäksi uusiin ja kehittymässä oleviin markkinoihin, joilla markkinavoiman voidaan todeta vallitsevan aloittajan edun vuoksi, ei pitäisi periaatteessa soveltaa ennakkosääntelyä.

(19)

Kun tässä suosituksessa yksilöityjä markkinoita tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, olisi käytettävä mainittua kolmea perustetta. Näitä perusteita olisi sovellettava kokonaisuutena, eli elleivät kaikki näistä perusteista täyty, markkinoita ei pidä yksilöidä suosituksessa. Näin ollen se, määritelläänkö mahdollinen ennakkosääntely suosituksen tulevissa versioissa edelleen perustelluksi tietyillä sähköisen viestinnän markkinoilla, riippuisi ensinnäkin suurten markkinoille tulon esteiden pysyvyydestä, toiseksi kilpailun dynaamisuutta mittaavasta perusteesta ja kolmanneksi siitä, voidaanko ETAn kilpailulainsäädännöllä (ennakkosääntelyä soveltamatta) puuttua edelleen vallitseviin markkinoiden ongelmiin. Tietyt markkinat voidaan myös poistaa suosituksesta, kunhan on näyttöä kestävästä ja todellisesta kilpailusta kyseisillä markkinoilla Euroopan talousalueella, eikä voimassa olevien sääntelyyn liittyvien velvoitteiden poistaminen vähennä kilpailua kyseisillä markkinoilla.

(20)

Tämän suosituksen liitteestä käy ilmi, miten suosituksessa tarkoitetut markkinat liittyvät puitedirektiivin liitteessä I mainittuihin markkinoihin. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset tarkastelevat uudelleen aiemmassa sääntelyjärjestelmässä asetettuja voimassa olevia velvollisuuksia päättääkseen, pitävätkö ne velvollisuudet voimassa, muuttavatko tai poistavatko ne niitä, niiden olisi suoritettava analyysi tässä suosituksessa määriteltyjen markkinoiden perusteella täyttääkseen vaatimuksen, jonka mukaan ennakkosääntelyn alaiset markkinat on määriteltävä ETAn kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti. Nykyiset velvollisuudet pysyvät voimassa, kunnes kansalliset sääntelyviranomaiset ovat suorittaneet ensimmäisen markkina-analyysin uudessa sääntelyjärjestelmässä.

(21)

Markkinoiden määrittely tässä suosituksessa ei rajoita markkinoita, jotka voidaan määritellä ETAn kilpailuoikeuden nojalla käsiteltävissä asioissa.

(22)

Eri puolilla yhteisöä käytetään erilaisia verkkorakenteita ja -tekniikoita, joten kansallisten sääntelyviranomaisten on joissain tapauksissa ETAn kilpailuoikeuden periaatteita noudattaen päätettävä tiettyjen suosituksessa yksilöityjen markkinoiden tarkoista rajauksista ja osatekijöistä. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määritellä suosituksessa määritellyistä markkinoista poikkeavia markkinoita sillä edellytyksellä, että ne noudattavat puitedirektiivin 7 artiklaa. Koska ennakkosääntely tietyillä markkinoilla voisi vaikuttaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten väliseen kauppaan puitedirektiivin johdanto-osan 38 kappaleessa kuvatulla tavalla, valvontaviranomainen katsoo, että muiden kuin suosituksessa määriteltyjen markkinoiden määrittelyssä on todennäköisesti aina sovellettava asianmukaista puitedirektiivin 7 artiklassa säädettyä menettelyä. Sellainen markkinoiden ilmoittamatta jättäminen, joka vaikuttaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten väliseen kauppaan, voi johtaa sääntelyn rikkomisesta seuraavaan menettelyyn. Kansallisten sääntelyviranomaisten markkinamääritelmien olisi aina perustuttava ETAn kilpailuperiaatteisiin, jotka esitetään EFTAn valvontaviranomaisen tiedonannossa (6) merkityksellisten markkinoiden määritelmästä ETAn kilpailuoikeuden kannalta, oltava johdonmukaisia markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arviointia koskevien valvontaviranomaisen ohjeiden kanssa sekä täytettävä edellä kuvatut kolme perustetta. Jos kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat, että kysyntä- ja tarjontarakenteiden perusteella voi olla tarpeen määritellä markkinat suosituksesta poikkeavalla tavalla, niiden olisi noudatettava asianmukaisia puitedirektiivin 6 ja 7 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

(23)

Se, että tässä suosituksessa yksilöidään ne tuote- ja palvelumarkkinat, joilla ennakkosääntely voi olla perusteltua, ei merkitse, että tällainen sääntely on aina perusteltua tai että näillä markkinoilla välttämättä asetetaan uuden sääntelyjärjestelmän direktiivien mukaisia sääntelyyn liittyviä velvoitteita. Sääntely ei ole perusteltua, jos kyseisillä markkinoilla vallitsee todellinen kilpailu. Sääntelyyn liittyvien velvoitteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja todetun ongelman luonteeseen perustuvia, kohtuullisia ja perusteltuja puitedirektiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ennen muuta niiden on tuotava käyttäjille mahdollisimman paljon hyötyjä, varmistettava, ettei kilpailu vääristy tai rajoitu, edistettävä tehokkaita infrastruktuuri-investointeja ja innovaatioita sekä kannustettava radiotaajuuksien ja numerovarojen tehokkaaseen käyttöön ja hallintaan.

(24)

Tästä suosituksesta on järjestetty julkinen kuuleminen ja sitä laadittaessa on kuultu kansallisia sääntelyviranomaisia sekä kansallisia kilpailuviranomaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1)

Kansallisille sääntelyviranomaisille suositellaan, että määritellessään merkityksellisiä markkinoita ETA-sopimuksen liitteessä XI olevan 5cl kohdassa tarkoitetun säädöksen, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja ETA-sopimuksen liitteeseen XI sisällytetyillä alakohtaisilla tarkastuksilla, 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti ne tekevät analyysin liitteessä määritellyistä tuote- ja palvelumarkkinoista.

2)

Tämä suositus on osoitettu EFTA-valtioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2004.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Hannes HAFSTEIN

Puheenjohtaja


(1)  Jäljempänä ’ETA-sopimus’.

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(3)  EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45.

(4)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XI olevassa 5 cj kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja ETA-sopimuksen liitteessä XI olevilla alakohtaisilla mukautuksilla.

(5)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XI olevassa 5 cm kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja ETA-sopimuksen liitteessä XI olevilla alakohtaisilla mukautuksilla.

(6)  EYVL L 200, 16.7.1998, s. 48 ja EYVL:n ETA-täydennysosa N:o 28, 16.7.1998, s. 3.


LIITE

Vähittäismarkkinat

1.

Yksityisasiakkaille tarjottavat liittymät kiinteästä sijaintipaikasta yleiseen puhelinverkkoon.

2.

Muille kuin yksityisasiakkaille tarjottavat liittymät kiinteästä sijaintipaikasta yleiseen puhelinverkkoon.

3.

Yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat paikallis- ja/tai kotimaanpuhelupalvelut.

4.

Yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut.

5.

Muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat paikallis- ja/tai kotimaanpuhelupalvelut.

6.

Muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut.

Nämä kuudet markkinat on määritelty yleispalveludirektiivin 17 artiklassa edellytettyä analyysiä varten.

Edellä 1–6 kohdassa mainitut markkinat vastaavat yhdessä puitedirektiivin liitteessä I olevassa 1 kohdassa mainittua ”yleisen puhelinverkon tietyssä sijaintipaikassa olevan liittymän ja sen käyttömahdollisuuden tarjontaa”. Näistä markkinoista koostuvaan kokonaisuuteen viitataan myös yleispalveludirektiivin 19 artiklassa (operaattorin puhelukohtaisen valintamahdollisuuden tai operaattorin ennaltavalintamahdollisuuden mahdollisen edellyttämisen yhteydessä).

7.

Kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoima (joka kattaa yleispalveludirektiivin 18 artiklassa ja liitteessä VII tarkoitetut määrätyn tyyppiset kiinteät yhteydet kapasiteettiin 2 Mbit/s asti).

Näitä markkinoita tarkoitetaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 1 kohdassa yleispalveludirektiivin 16 artiklan osalta (”kiinteiden yhteyksien tarjonta loppukäyttäjille”).

Markkinat on analysoitava yleispalveludirektiivin 18 artiklan (”kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman tarjonnan sääntely”) soveltamista varten.

Tukkumarkkinat

8.

Puhelinliikenteen välittäminen kiinteästä sijaintipaikasta lähdeverkkona toimivassa yleisessä puhelinverkossa. Tässä suosituksessa lähdeverkkopalvelujen katsotaan kattavan paikallistason siirtopalvelut ja ne on rajattu niin, että rajaus on johdonmukainen sen suhteen, miten yleisen puhelinverkon kauttakulkupalvelut ja kohdeverkkopalvelut kiinteään sijaintipaikkaan on määritelty.

Nämä markkinat vastaavat markkinoita, jotka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivin 97/33/EY osalta (”puhelinliikenteen välittäminen lähdeverkkona toimivassa yleisessä kiinteässä puhelinverkossa”).

9.

Puhelinliikenteen välittäminen kohdeverkkona toimivassa yleisessä puhelinverkossa kiinteään sijaintipaikkaan.

Tässä suosituksessa kohdeverkkopalvelujen katsotaan kattavan paikallistason siirtopalvelut ja ne on rajattu niin, että rajaus on johdonmukainen sen suhteen, miten yleisen puhelinverkon kauttakulkupalvelut ja kiinteässä sijaintipaikassa tarjottavat lähdeverkkopalvelut on määritelty.

Nämä markkinat vastaavat markkinoita, jotka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivin 97/33/EY osalta (”puhelinliikenteen välittäminen kohdeverkkona toimivassa yleisessä kiinteässä puhelinverkossa”).

10.

Kauttakulkupalvelut yleisessä kiinteässä puhelinverkossa.

Tässä suosituksessa kauttakulkupalvelut on rajattu niin, että rajaus on johdonmukainen sen suhteen, miten yleisen puhelinverkon kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat kohdeverkkopalvelut ja lähdeverkkopalvelut on määritelty.

Nämä markkinat vastaavat markkinoita, jotka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivin 97/33/EY osalta (”kauttakulkupalvelut yleisessä kiinteässä puhelinverkossa”).

11.

Metallijohdinpohjaisten tilaajayhteyksien ja niiden osien eriytetyn käyttöoikeuden (ja rinnakkaiskäyttöoikeuden) tukkutarjonta laajakaista- ja puheensiirtopalvelujen tarjoamiseksi.

Nämä markkinat vastaavat markkinoita, jotka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivien 97/33/EY ja 98/10/EY osalta (”yleisen kiinteän puhelinverkon käyttöoikeus, mukaan luettuna tilaajayhteyksien eriytetty tarjonta”) ja puitedirektiivin liitteessä I olevassa 3 kohdassa asetuksen (EY) N:o 2887/2000 osalta.

12.

Tukkutason laajakaistayhteydet.

Nämä markkinat kattavat bittivirtapohjaiset datapalvelut (ns. bitstream-palvelut), jotka mahdollistavat laajakaistadatan välittämisen molempiin suuntiin sekä muut tukkupalvelut, joita tarjotaan muiden infrastruktuurien kautta, jos ja kun niissä voidaan tarjota bitstream-palveluja vastaavat ominaisuudet. Nämä markkinat sisältävät puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa mainitut markkinat (”verkon käyttöoikeudet ja käyttöoikeudet erityisehdoin”), mutta eivät tämän liitteen 11 ja 18 kohdassa mainittuja markkinoita.

13.

Kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinat.

14.

Kiinteiden yhteyksien runko-osien tukkumarkkinat.

Tämän liitteen 13 ja 14 kohtien tukkumarkkinat vastaavat yhdessä markkinoita, jotka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivien 97/33/EY ja 98/10/EY osalta (”kiinteiden yhteyksien yhteenliittäminen”) ja puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivin 92/44/ETY osalta (”kiinteän siirtokapasiteetin tukkumyynti muille sähköisten viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajille”).

15.

Liittymät ja puhelinliikenteen välittäminen lähdeverkkona toimivassa yleisessä matkaviestintäverkossa, joihin viitataan (toisistaan erillään) puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivien 97/33/EY ja 98/10/EY osalta.

16.

Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa.

Nämä markkinat vastaavat markkinoita, jotka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiivin 97/33/EY osalta (”puhelinliikenteen välittäminen kohdeverkkoina toimivissa yleisissä matkaviestintäverkoissa”).

17.

Kansalliset tukkumarkkinat kansainvälisille verkkovierailupalveluille yleisessä matkaviestintäverkossa.

Nämä markkinat vastaavat puitedirektiivin liitteessä I olevassa 4 kohdassa mainittuja markkinoita.

18.

Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelut sisällön lähettämiseksi loppukäyttäjille.

Huom.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on käyttöoikeusdirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti harkintavalta digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen ehdollisen pääsyn järjestelmien markkinoiden analyysin suhteen. Käyttöoikeusdirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan EFTA-valtiot voivat sallia, että niiden kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen ehdollisen pääsyn järjestelmien markkinat uudelleen siirtotavasta riippumatta.


27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/24


EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS,

N:o 319/05/KOL,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2005,

valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanosäännöksistä tehdyn kollegion päätöksen N:o 195/04/KOL muuttamisesta

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (1) ja erityisesti sen 61–63 artiklan sekä pöytäkirjan 26,

OTTAA HUOMIOON valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 24 artiklan sekä kyseisen sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklan,

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA: EFTAn valvontaviranomainen teki 14 päivänä heinäkuuta 2004 päätöksen N:o 195/04/KOL valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanosäännöksistä,

päätöksen N:o 195/04/KOL 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti EFTAn valvontaviranomainen panee täytäntöön sähköisen ilmoitusjärjestelmän 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen,

EFTA-valtiot ovat nimenneet yhteyspisteen sähköisten ilmoitusten ja niihin liittyvän kirjeenvaihdon esittämiseksi, ja

ON KUULLUT neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa 30 päivänä marraskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä noudattaen valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 29 artiklassa määrättyä menettelyä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1a)

Korvataan päätöksen N:o 195/04/KOL 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”Ilmoituksen toimittaa valvontaviranomaiselle kyseisen EFTA-valtion edustusto Euroopan unionissa tai mikä tahansa muu EFTA-valtion nimeämä yhteyspiste. Ilmoitus on osoitettava EFTAn valvontaviranomaisen kilpailu- ja valtiontukiosastolle. Valvontaviranomaisen kilpailu- ja valtiontukiosasto voi nimetä yhteyspisteitä ilmoitusten vastaanottoa varten.”

1b)

Korvataan päätöksen N:o 195/04/KOL 3 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtioita kuultuaan valvontaviranomainen julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa tarkemmat tiedot ilmoitusten sähköisestä toimittamisesta, mukaan luettuna osoitteet sekä luottamuksellisten tietojen suojaa koskevat tarpeelliset järjestelyt.”

1c)

Korvataan päätöksen N:o 195/04/KOL liitteessä I olevan neljännen kohdan toinen virke seuraavasti:

”Täytetyn lomakkeen toimittaa valvontaviranomaiselle kyseisen EFTA-valtion edustusto Euroopan unionissa tai mikä tahansa muu EFTA-valtion nimeämä yhteyspiste”.

1d)

Päätöksen N:o 195/04/KOL liitteissä viittauksilla kyseisen EFTA-valtion edustustoon Euroopan unionissa tai EFTA-valtion ETA-koordinaationyksikköön tarkoitetaan kyseisen EFTA-valtion edustustoa Euroopan unionissa tai mitä tahansa muuta EFTA-valtion nimeämää yhteyspistettä.

2)

Tämä päätös on osoitettu Islannin tasavallalle, Liechtensteinin ruhtinaskunnalle ja Norjan kuningaskunnalle.

3)

Tämä valvontaviranomaisen päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se tehdään.

4)

Tämä päätös on todistusvoimainen englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2005.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Einar M. BULL

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER

Kollegion jäsen


(1)  Jäljempänä ’ETA-sopimus’.

(2)  Jäljempänä ’valvonta- ja tuomioistuinsopimus’.