ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 100

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
8. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 574/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 575/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamien pysyvien tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 576/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1433/2003 muuttamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 577/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 578/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 579/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat)

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 580/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 581/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, vilja-alalla 8 päivästä huhtikuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

12

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 813/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1626/94 muuttamisesta Maltaa ympäröiviä vesiä koskevien tiettyjen säilyttämistoimenpiteiden osalta (EUVL L 185, 24.5.2004)

15

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 574/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7 päivänä huhtikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

97,0

204

75,8

212

129,8

624

109,5

999

103,0

0707 00 05

052

140,7

204

66,3

999

103,5

0709 10 10

220

226,6

999

226,6

0709 90 70

052

115,1

204

47,1

999

81,1

0805 10 20

052

72,0

204

38,0

212

46,8

220

34,6

400

62,7

624

62,7

999

52,8

0805 50 10

052

44,7

624

57,8

999

51,3

0808 10 80

388

76,4

400

129,1

404

64,6

508

77,9

512

76,8

524

61,0

528

84,5

720

92,1

804

111,1

999

85,9

0808 20 50

388

84,4

512

73,2

528

67,1

720

63,7

999

72,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 575/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamien pysyvien tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kasvien terveyden suojelu on olennainen tekijä elintarvikeketjun turvallisuudessa, ja viime aikoina tapahtunut kehitys edellyttää kasvinsuojelutoimenpiteiden riskejä koskevien tieteellisten arviointien lisäämistä.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kasviensuojelua, kasvinsuojeluaineita ja kasvinsuojeluaineiden jäämiä koskevista lausunnoista vastaavan tieteellisen lautakunnan asiantuntemus ei riitä kuin satunnaisesti ja rajoitetusti kasvinsuojelualan tieteellisten lausuntojen tekemiseen. Kasvien terveyttä koskevien lausuntopyyntöjen lisääntyneen määrän vuoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on toimittanut komissiolle virallisen pyynnön perustaa uusi pysyvä tieteellinen lautakunta, jossa yhdistyisi laaja-alainen kasvinsuojelualan asiantuntemus, esimerkiksi entomologian, mykologian, virologian, bakteriologian, kasvitieteen, agronomian sekä kasvikaranteenin ja kasvitautien epidemiologian alalta.

(3)

Uuden kasvien terveyttä koskevan tieteellisen lautakunnan perustamisen vuoksi nimi ”kasvien terveyttä, kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevä lautakunta” on muutettava.

(4)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 178/2002 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 28 artiklan 4 kohta seuraavasti:

1)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevä lautakunta;”;

2)

lisätään i alakohta seuraavasti:

”i)

kasvien terveyttä käsittelevä lautakunta.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 576/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1433/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1433/2003 (2) liitteessä I olevassa 2 kohdassa säädetään, että erityiskustannuksia, jotka johtuvat luonnonmukaisesta, integroidusta tai kokeellisesta tuotannosta, luonnonmukaisesta kasvinsuojeluaineistosta, ympäristötoimenpiteistä, pakkausten ympäristönhoidollisesta käsittelystä aiheutuvat kulut mukaan luettuina, ja laadun parannukseen liittyvistä toimenpiteistä, varmennetut sienirihmastot ja kasvit sekä ”perussiementen” ja ”varmennettujen siementen” ryhmään kuuluvat siemenet mukaan luettuina, voidaan pitää toimintaohjelmiin sisältyvinä vapaavalintaisina tukikelpoisina toimenpiteinä enintään kymmenen vuoden ajan toimea kohti.

(2)

Kokemus on osoittanut, että useimmissa jäsenvaltioissa tuottajaorganisaatiot ovat osallistuneet huomattavassa määrin näihin toimenpiteisiin ja ottaneet siten toimintaohjelmissaan täysimääräisesti huomioon ympäristöön ja laatuun liittyvät kysymykset. Sen vuoksi nykyinen kymmenen vuoden aikarajoitus toimea kohti aiotaan kyseisten toimenpiteiden osalta poistaa.

(3)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1433/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1433/2003 liitteessä I olevan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause seuraavasti:

”2)

Erityiskustannukset, jotka johtuvat:”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUVL L 203, 12.8.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2190/2004 (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 21).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 577/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Siipikarjanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi noudatettava myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (3) vaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitettujen tunnistusmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 10 päivästä huhtikuuta 2006 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

48,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

48,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

48,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

28,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

28,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

28,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

28,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V03

A24, Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 578/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (4) vahvistetaan lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontihintojen tarkistaminen perustuu tietojen säännölliselle tarkastamiselle, jonka vuoksi on välttämätöntä muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavia hintoja ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Tämän vuoksi olisi julkaistava vastaavat edustavat hinnat.

(3)

Markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 405/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 46).


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 7 päivänä huhtikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(EUR/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(EUR/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

112,3

2

01

109,4

3

02

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

172,9

44

01

199,2

30

02

290,1

3

03

0207 25 10

Kalkkunaa: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

170,0

0

01

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

248,0

15

01

261,8

11

03

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

187,5

30

01

167,9

40

02


(1)  Tuonnin alkuperä:

01

Brasilia

02

Argentiina

03

Chile.”


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 579/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 230/2006 (3) vahvistetaan ne ohjeelliset määrät, joille B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia saa antaa.

(2)

Komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen mukaan meneillään olevan vientijakson ohjeellinen määrä on sitruunoiden osalta vaarassa ylittyä piakkoin. Tämä ylitys olisi vahingollinen hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusjärjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

(3)

Tilanteen helpottamiseksi on syytä hylätä 7 päivän huhtikuuta 2006 jälkeen vietyjä sitruunoja koskevat B-menettelyn mukaiset todistushakemukset meneillään olevan vientijakson loppuun asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hylätään sitruunoiden osalta B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia koskevat hakemukset, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 230/2006 1 artiklan mukaisesti 7 päivän huhtikuuta 2006 jälkeen ja ennen 16 päivää toukokuuta 2006.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUVL L 39, 10.2.2006, s. 10.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 580/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 559/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 98, 6.4.2006, s. 71.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

37,68

6,39

1701 99 10 (2)

37,68

3,03

1701 99 90 (2)

37,68

3,03

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 581/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

vilja-alalla 8 päivästä huhtikuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 532/2006 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 euroa/tonni vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 532/2006 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 532/2006 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2006.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 94, 1.4.2006, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 558/2006 (EUVL L 98, 6.4.2006, s. 68).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 8 päivästä huhtikuuta 2006 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

2,61

heikkolaatuinen

22,61

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

47,23

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

58,86

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

58,86

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

47,23


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

31.3.2006–6.4.2006 välisenä aikana

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

135,05 (3)

72,34

148,19

138,19

118,19

93,39

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

41,14

13,22

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 17,14 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 20,51 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


Oikaisuja

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/15


Oikaistaan oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 813/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1626/94 muuttamisesta Maltaa ympäröiviä vesiä koskevien tiettyjen säilyttämistoimenpiteiden osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 185, 24. toukokuuta 2004 )

Sivulla 16:

korvataan:

”LIITE

’LIITE V

25 MERIPENINKULMAN HOITOALUE MALTAN SAARTEN YMPÄRILLÄ

a)   Sallitut troolikalastusalueet Maltan saarten ympärillä: maantieteelliset koordinaatit

Alue A

 

A1 — 36°N, 14°E

 

A2 — 36°N, 14.1792°E

 

A3 — 35°N, 14°E

 

A4 — 35°N, 14°E

 

A5 — 35°N, 14°E

 

A6 — 35°N, 14°E

Alue B

 

B1 — 35°N, 14°E

 

B2 — 35°N, 14°E

 

B3 — 35°N, 14°E

 

B4 — 35°N, 14°E

 

B5 — 35°N, 14°E

 

B6 — 35°N, 14°E

Alue C

 

C1 — 35°N, 14°E

 

C2 — 35°N, 14.6692°E

 

C3 — 35°N, 14°E

 

C4 — 35°N, 14°E

Alue D

 

D1 — 36°N, 14°E

 

D2 — 36°N, 14°E

 

D3 — 35°N, 14°E

 

D4 — 36°N, 14°E

Alue E

 

E1 — 35°N, 14°E

 

E2 — 36°N, 14°E

 

E3 — 35°N, 14°E

 

E4 — 35.8939°N, 14°E

 

E5 — 35°N, 14°E

Alue F

 

F1 — 36°N, 14°E

 

F2 — 36°N, 14°E

 

F3 — 36°N, 14°E

 

F4 — 36°N, 14°E

Alue G

 

G1 — 36°N, 14°E

 

G2 — 35°N, 15°E

 

G3 — 35°N, 14°E

 

G4 — 35°N, 14°E

 

G5 — 35°N, 14°E

Alue H

 

H1 — 35°N, 14°E

 

H2 — 35°N, 14°E

 

H3 — 35°N, 14°E

 

H4 — 35°N, 14.6325°E

 

H5 — 35°N, 14°E

Alue I

 

I1 — 36°N, 14°E

 

I2 — 36°N, 14°E

 

I3 — 36°N, 14°E

 

I4 — 36°N, 14°E

Alue J

 

J1 — 36°N, 13°E

 

J2 — 36°N, 14°E

 

J3 — 36°N, 14°E

 

J4 — 36°N, 13°E

Alue K

 

K1 — 35°N, 14°E

 

K2 — 36.0022°N, 14.0408°E

 

K3 — 36°N, 13°E

 

K4 — 36°N, 13°E

 

K5 — 36°N, 13°E

Alue L

 

L1 — 35°N, 14°E

 

L2 — 35°N, 14°E

 

L3 — 35°N, 14°E

 

L4 — 35°N, 13°E

Alue M

 

M1 — 36°N, 14°E

 

M2 — 36°N, 14°E

 

M3 — 36°N, 14°E

 

M4 — 36°N, 14°E

 

M5 — 36°N, 14°E

Alue N

 

N1 — 36°N, 14°E

 

N2 — 36°N, 14°E

 

N3 — 36°N, 14°E

 

N4 — 36°N, 14°

 

N5 — 36°N, 14°E

 

N6 — 36°N, 14°E’,

seuraavasti:

”LIITE

’LIITE V

25 meripeninkulman hoitoalue maltan saarten ympärillä

a)   Sallitut troolikalastusalueet Maltan saarten ympärillä: maantieteelliset koordinaatit

Alue A

 

A1 — 36.0172°N, 14.1442°E

 

A2 — 36.0289°N, 14.1792°E

 

A3 — 35.9822°N, 14.2742°E

 

A4 — 35.8489°N, 14.3242°E

 

A5 — 35.8106°N, 14.2542°E

 

A6 — 35.9706°N, 14.2459°E

Alue B

 

B1 — 35.7906°N, 14.4409°E

 

B2 — 35.8039°N, 14.4909°E

 

B3 — 35.7939°N, 14.4959°E

 

B4 — 35.7522°N, 14.4242°E

 

B5 — 35.7606°N, 14.4159°E

 

B6 — 35.7706°N, 14.4325°E

Alue C

 

C1 — 35.8406°N, 14.6192°E

 

C2 — 35.8556°N, 14.6692°E

 

C3 — 35.8322°N, 14.6542°E

 

C4 — 35.8022°N, 14.5775°E

Alue D

 

D1 — 36.0422°N, 14.3459°E

 

D2 — 36.0289°N, 14.4625°E

 

D3 — 35.9989°N, 14.4559°E

 

D4 — 36.0289°N, 14.3409°E

Alue E

 

E1 — 35.9789°N, 14.7159°E

 

E2 — 36.0072°N, 14.8159°E

 

E3 — 35.9389°N, 14.7575°E

 

E4 — 35.8939°N, 14.6075°E

 

E5 — 35.9056°N, 14.5992°E

Alue F

 

F1 — 36.1423°N, 14.6725°E

 

F2 — 36.1439°N, 14.7892°E

 

F3 — 36.0139°N, 14.7892°E

 

F4 — 36.0039°N, 14.6142°E

Alue G

 

G1 — 36.0706°N, 14.9375°E

 

G2 — 35.9372°N, 15.0000°E

 

G3 — 35.7956°N, 14.9825°E

 

G4 — 35.7156°N, 14.8792°E

 

G5 — 35.8489°N, 14.6825°E

Alue H

 

H1 — 35.6739°N, 14.6742°E

 

H2 — 35.4656°N, 14.8459°E

 

H3 — 35.4272°N, 14.7609°E

 

H4 — 35.5106°N, 14.6325°E

 

H5 — 35.6406°N, 14.6025°E

Alue I

 

I1 — 36.1489°N, 14.3909°E

 

I2 — 36.2523°N, 14.5092°E

 

I3 — 36.2373°N, 14.5259°E

 

I4 — 36.1372°N, 14.4225°E

Alue J

 

J1 — 36.2189°N, 13.9108°E

 

J2 — 36.2689°N, 14.0708°E

 

J3 — 36.2472°N, 14.0708°E

 

J4 — 36.1972°N, 13.9225°E

Alue K

 

K1 — 35.9739°N, 14.0242°E

 

K2 — 36.0022°N, 14.0408°E

 

K3 — 36.0656°N, 13.9692°E

 

K4 — 36.1356°N, 13.8575°E

 

K5 — 36.0456°N, 13.9242°E

Alue L

 

L1 — 35.9856°N, 14.1075°E

 

L2 — 35.9956°N, 14.1158°E

 

L3 — 35.9572°N, 14.0325°E

 

L4 — 35.9622°N, 13.9408°E

Alue M

 

M1 — 36.4856°N, 14.3292°E

 

M2 — 36.4639°N, 14.4342°E

 

M3 — 36.3606°N, 14.4875°E

 

M4 — 36.3423°N, 14.4242°E

 

M5 — 36.4156°N, 14.4208°E

Alue N

 

N1 — 36.1155°N, 14.1217°E

 

N2 — 36.1079°N, 14.0779°E

 

N3 — 36.0717°N, 14.0264°E

 

N4 — 36.0458°N, 14.0376°E

 

N5 — 36.0516°N, 14.0896°E

 

N6 — 36.0989°N, 14.1355°E’.