ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 93

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
31. maaliskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

12

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 511/2006, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1531/2002 muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 512/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 513/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 565/2002 mukaisesti haettavien tuontitodistusten myöntämistä koskevista väliaikaisista säännöksistä

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 514/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 824/2000 poikkeamisesta interventioon toimitettavien viljojen määräajan osalta eräissä jäsenvaltioissa markkinointivuonna 2005/2006

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 515/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjottujen viljojen varastoinnin rahoittamista koskevasta siirtymätoimenpiteestä markkinointivuonna 2005/2006

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 516/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, melassin 31 päivästä maaliskuuta 2006 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 517/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 518/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 519/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22. osittaista tarjouskilpailua varten

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 520/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta 2006 väliseksi ajaksi

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 521/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 522/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 523/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 524/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 525/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 526/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 527/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 528/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 529/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 530/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

62

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä maaliskuuta 2006, muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä esitettyyn sitoumuksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2002/683/EY kumoamisesta

63

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2006, neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Argentiinan alueellistamisen sekä Brasiliasta tuotavaa nautaeläinten tuoretta lihaa koskevien todistusmallien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2152/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta (EUVL L 342, 24.12.2005)

79

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 509/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannolla, valmistuksella ja jakelulla on tärkeä asema yhteisön taloudessa.

(2)

Maataloustuotannon monipuolistamista olisi suosittava. Perinteisten, ominaisuuksiltaan erityisten tuotteiden menekin edistämisestä voi olla huomattavaa etua maaseudun taloudelle erityisesti epäsuotuisilla alueilla ja syrjäseuduilla parantamalla maanviljelijöiden tuloja ja siten, että maaseutuväestö pysyy näillä alueilla.

(3)

Jotta sisämarkkinoiden toiminta olisi elintarvikkeiden osalta moitteetonta, taloudellisille toimijoille olisi annettava keinot, joiden avulla ne voivat nostaa tuotteidensa markkina-arvoa, samalla kun kuluttajia suojellaan vilpillisiltä käytänteiltä ja taataan liiketoiminnan rehellisyys.

(4)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 (2) määritellään erityisluonnetta koskevat todistukset, ja ilmaisu ”aito perinteinen tuote” on otettu käyttöön komission asetuksella (ETY) N:o 1848/93 (3), jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (ETY) N:o 2082/92 soveltamiseksi. Erityisluonnetta koskevien, useimmiten ”aidoille perinteisille tuotteille” myönnettävien todistusten avulla voidaan vastata perinteisiin ja ominaisuuksiltaan erityisiin tuotteisiin kohdistuvaan kuluttajien kysyntään. Ottaen huomioon markkinoille saatettujen tuotteiden laaja valikoima ja niitä koskevien tietojen runsaus kuluttajille olisi annettava tällaisten elintarvikkeiden ominaisuuksista selkeää ja tiivistä tietoa, jotta he voisivat tehdä parempia valintoja.

(5)

Selvyyden vuoksi ilmaisu ”erityisluonnetta koskeva todistus” olisi poistettava käytöstä ja käytettävä sen tilalla yksinomaan ymmärrettävämpää ilmaisua ”aito perinteinen tuote”. Jotta tämän asetuksen tavoite olisi tuottajille ja kuluttajille selkeämpi, olisi määriteltävä täsmällisesti ilmaisu ”erityisluonne” ja otettava käyttöön ilmaisu ”perinteinen”.

(6)

Eräät tuottajat haluaisivat nostaa niiden perinteisten maataloustuotteiden tai perinteisten elintarvikkeiden markkina-arvoa, joiden luontaiset ominaisuudet erottavat ne selvästi muista samankaltaisista tuotteista tai elintarvikkeista. Kuluttajansuojan varmistamiseksi olisi aitoja perinteisiä tuotteita valvottava. Tällaisen vapaaehtoisen järjestelmän, joka auttaa toimijoita tekemään jonkin maataloustuotteen tai elintarvikkeen laatua tunnetuksi yhteisön tasolla, olisi tarjottava takeet sen varmistamiseksi, että kaikki viittaukset, jotka tähän laatuun saadaan tehdä elinkeinotoiminnassa, ovat perusteltuja.

(7)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintöihin sovelletaan yleisiä sääntöjä, joista on säädetty myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY (4). Aitojen perinteisten tuotteiden erityisluonne huomioon ottaen olisi niiden osalta kuitenkin annettava täydentäviä erityissäännöksiä. Jotta yhteisön alueella tuotettujen aitojen perinteisten tuotteiden tunnistaminen helpottuisi ja nopeutuisi, merkinnän ”aito perinteinen tuote” tai siihen liittyvän yhteisön tunnuksen käyttö olisi tehtävä pakolliseksi tuotteiden merkinnöissä antamalla toimijoille kuitenkin kohtuullinen aika sopeutua tähän vaatimukseen.

(8)

Sen varmistamiseksi, että aidot perinteiset tuotteet noudattavat vaatimuksia ja säilyvät muuttumattomina, ryhmittymiksi järjestyneiden tuottajien olisi itse määriteltävä erityiset ominaisuudet tuotteen eritelmässä. Myös kolmansien maiden tuottajille olisi tarjottava mahdollisuus rekisteröidä aito perinteinen tuote.

(9)

Yhteisön alueella suojattuihin aitoihin perinteisiin tuotteisiin olisi sovellettava valvontajärjestelmää, joka perustuu rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 882/2004 (5), sekä tarkastusjärjestelmää, jonka avulla varmistutaan siitä, että toimijat noudattavat eritelmän vaatimuksia ennen kuin ne pitävät kaupan maataloustuotteita ja elintarvikkeita.

(10)

Aidot perinteiset tuotteet olisi suojan saamiseksi rekisteröitävä yhteisön tasolla. Rekisteriin viennillä pyritään myös varmistamaan myös alan ammattilaisten ja kuluttajien tiedonsaanti.

(11)

Asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten olisi tarkasteltava jokaista rekisteröintihakemusta yhteisiä vähimmäissääntöjä noudattaen, kansallisen tason vastaväitemenettely mukaan luettuna, jotta voidaan varmistaa, että asianomainen maataloustuote tai elintarvike on perinteinen ja että sillä on erityisiä ominaisuuksia. Komission olisi tämän jälkeen tutkittava hakemukset, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tekemien rekisteröintihakemusten yhdenmukainen kohtelu.

(12)

Rekisteröintimenettelyn tehostamiseksi vilpillisiä ja perusteettomia vastaväitteitä ei olisi otettava huomioon ja olisi määriteltävä perusteet, joiden mukaan komissio arvioi, voidaanko sille toimitettuja vastaväitteitä ottaa tutkittaviksi. Oikeus esittää vastaväitteitä olisi myönnettävä kolmansien maiden kansalaisille, joiden oikeutettua etua asia koskee, samoin perustein kuin yhteisön tuottajille. Näitä perusteita olisi arvioitava siten, että otetaan huomioon yhteisön alue. Neuvotteluille annettua määräaikaa, kun vastaväitteitä esitetään, olisi mukautettava saatujen kokemusten mukaan.

(13)

Olisi otettava käyttöön säännökset, joilla selkiytetään tämän asetuksen nojalla myönnetyn suojan soveltamisalaa ja joissa todetaan erityisesti, että tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta tavaramerkkejä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien olemassa olevien sääntöjen soveltamista.

(14)

Eriarvoisten kilpailun edellytysten syntymisen estämiseksi kaikilla tuottajilla, myös kolmansien maiden tuottajilla, olisi oltava mahdollisuus käyttää joko tiettyyn mainintaan yhdistettyä rekisteröityä nimeä ja tarvittaessa yhteisön tunnusta yhdessä ”aito perinteinen tuote” -maininnan kanssa, tai rekisteröityä nimeä sellaisenaan, mikäli tuotettu tai jalostettu maataloustuote tai elintarvike täyttää asianomaisen eritelmän vaatimukset ja jos tuottaja käyttää valvontaviranomaisten tai -elinten tarjoamia palveluja eritelmien noudattamisen toteamiseen tämän asetuksen mukaisesti.

(15)

Perinteisen maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisiin ominaisuuksiin liittyville merkinnöille olisi, ollakseen tuottajien kannalta houkuttelevia ja kuluttajien kannalta luotettavia, annettava oikeudellinen suoja ja niiden olisi oltava valvonnan alaisia.

(16)

Jäsenvaltioille olisi annettava lupa periä maksu aiheutuneiden kulujen kattamiseksi.

(17)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(18)

Olisi säädettävä siitä, mitä tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan komissiolle ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimitettuihin rekisteröintihakemuksiin. Toimijoille olisi annettava kohtuullinen aika sekä yksityisten valvontaelinten sekä aitoina perinteisinä tuotteina kaupan pidettävien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintöjen mukauttamiseksi.

(19)

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi asetus (ETY) N:o 2082/92 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa annetaan säännöt, joiden mukaisesti aidon perinteisen tuotteen nimitys voidaan antaa

a)

perustamissopimuksen liitteessä I luetelluille ihmisravinnoksi tarkoitetuille maataloustuotteille;

b)

tämän asetuksen liitteessä I luetelluille elintarvikkeille.

Tämän asetuksen liitettä I voidaan muuttaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta yhteisön muiden erityissäännösten soveltamista.

3.   Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/34/EY (7) ei sovelleta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin aitoihin perinteisiin tuotteisiin.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’erityisluonteella’ yhtä tai useampaa tekijää, joka erottaa maataloustuotteen tai elintarvikkeen selvästi muista samaan ryhmään kuuluvista samankaltaisista tuotteista tai elintarvikkeista;

b)

’perinteisellä’ tuotetta, jota on osoitettu käytetyn yhteisön markkinoilla sukupolvesta toiseen ulottuvan ajanjakson ajan; tämän ajanjakson olisi vastattava aikaa, jolla yleensä kuvataan yhtä ihmissukupolvea, vähintään 25 vuotta;

c)

’aidolla perinteisellä tuotteella’ perinteistä maataloustuotetta tai elintarviketta, jonka erityisluonteen yhteisö tunnustaa rekisteröimällä tuotteen tämän asetuksen mukaisesti;

d)

’ryhmittymällä’ samaa maataloustuotetta tai elintarviketta käsittelevistä tuottajista tai jalostajista koostuvaa järjestöä sen oikeudellisesta muodosta tai kokoonpanosta riippumatta.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tekijät voivat liittyä tuotteen ominaispiirteisiin kuten sen fyysisiin, kemiallisiin, mikrobiologisiin tai aistinvaraisiin ominaisuuksiin taikka tuotteen tuotanto- tai valmistusmenetelmään tai tuotteen tuotannon tai valmistuksen ajan vallitseviin erityisiin olosuhteisiin.

Maataloustuotteen tai elintarvikkeen esillepanoa ei pidetä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna tekijänä.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa määritelty erityisluonne ei saa rajoittua laadulliseen tai määrälliseen koostumukseen tai tuotantotapaan, jotka on määritelty yhteisön tai kansallisissa säännöksissä, standardointielimen määrittämissä standardeissa tai vapaaehtoisissa standardeissa; tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta, jos mainittu säännös on annettu tai standardi vahvistettu tuotteen erityisen luonteen määrittelemistä varten.

Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun ryhmittymään voi liittyä myös muita asianomaisia osapuolia.

3 artikla

Rekisteri

Komissio pitää rekisteriä yhteisössä tämän asetuksen mukaisesti tunnustetuista aidoista perinteisistä tuotteista.

Rekisterissä erotetaan toisistaan kaksi aitojen perinteisten tuotteiden luetteloa sen mukaan, onko tuotteen tai elintarvikkeen nimen käyttö varattu eritelmää noudattaville tuottajille vai ei.

4 artikla

Tuotteita ja nimiä koskevat vaatimukset

1.   Jotta maataloustuote tai elintarvike voidaan ottaa 3 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin, sen on joko oltava tuotettu perinteisistä raaka-aineista tai sillä on oltava perinteinen koostumus taikka sen tuotanto- ja/tai jalostustavan on perustuttava perinteiseen tuotanto- ja/tai jalostustapaan.

Rekisteröinti ei ole sallittua, jos maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne johtuu sen lähtöpaikasta tai maantieteellisestä alkuperästä. Maantieteellisten ilmaisujen käyttö nimessä on sallittua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2.   Tullakseen rekisteröidyksi nimen on

a)

oltava itsessään erityinen; tai

b)

ilmaistava maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne.

3.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun erityisen nimen on oltava perinteinen ja kansallisten säännösten mukainen tai käytössä vakiintunut.

Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erityisluonnetta ilmaisevaa nimeä ei saa rekisteröidä, jos

a)

se viittaa ainoastaan tietyistä maataloustuotteista tai elintarvikkeista käytettyihin yleisiin väitteisiin tai yhteisön erityissäännöksissä säädettyihin väitteisiin;

b)

se on harhaanjohtava, josta erityisenä esimerkkinä viittaus tuotteen ilmeiseen ominaisuuteen tai se, ettei nimi vastaa eritelmää ja on sen vuoksi omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tuotteen ominaisuuksien suhteen.

5 artikla

Nimien käyttöön liittyvät rajoitukset

1.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta tekijänoikeuksia ja erityisesti maantieteellisiä merkintöjä ja tavaramerkkejä koskevien yhteisön ja jäsenvaltioiden sääntöjen soveltamista.

2.   Kasvilajikkeen tai eläinrodun nimeä voidaan käyttää aidon perinteisen tuotteen nimessä edellyttäen, että se ei anna harhaanjohtavaa kuvaa tuotteen luonteesta.

6 artikla

Tuote-eritelmä

1.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen on aidon perinteisen tuotteen (APT) nimityksen saadakseen oltava tuote-eritelmän mukainen.

2.   Tuote-eritelmässä on oltava seuraavat tiedot:

a)

4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu nimi yhdellä tai useammalla kielellä sekä tieto siitä, liittyykö ryhmittymän hakemaan rekisteröintiin nimen varaaminen ja pyytääkö ryhmittymä 13 artiklan 3 kohdan säännösten noudattamista;

b)

maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, mukaan luettuna tärkeimmät fyysiset, kemialliset, mikrobiologiset tai aistinvaraiset ominaisuudet;

c)

kuvaus tuotantomenetelmästä, jota tuottajien on noudatettava, tarvittaessa mukaan luettuina käytettyjen raaka-aineiden tai ainesosien laji ja ominaisuudet sekä maataloustuotteen tai elintarvikkeen valmistusmenetelmä;

d)

tärkeimmät tuotteen erityisluonteen määrittelevät tekijät ja tarvittaessa käytetyt vertailutiedot;

e)

4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tärkeimmät tekijät, jotka todistavat tuotteen perinteisen luonteen;

f)

erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt.

7 artikla

Rekisteröinnin hakeminen

1.   Ainoastaan ryhmittymä voi hakea aidon perinteisen tuotteen rekisteröintiä.

Useammat eri jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden ryhmittymät voivat tehdä yhteisen hakemuksen.

2.   Ryhmittymä voi hakea rekisteröintiä ainoastaan maataloustuotteille tai elintarvikkeille, joita se tuottaa tai saa aikaan.

3.   Rekisteröintihakemuksessa on oltava vähintään

a)

hakijaryhmittymän nimi ja osoite;

b)

6 artiklassa säädetty eritelmä;

c)

eritelmää koskevien säännösten noudattamista valvovien viranomaisten tai elinten nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät;

d)

tuotteen erityisen ja perinteisen luonteen todistavat asiakirjat.

4.   Jos kyseessä on jäsenvaltioon sijoittautunut ryhmittymä, hakemus on tehtävä kyseisen jäsenvaltion viranomaiselle.

Jäsenvaltion on tutkittava jokainen hakemus asianmukaisin keinoin tarkistaakseen, että se on perusteltu ja täyttää tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

5.   Jäsenvaltion on 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun tutkimuksen yhteydessä pantava vireille kansallinen vastaväitemenettely, jolla taataan asianomaisen hakemuksen riittävä julkaiseminen ja johon sisältyy kohtuullinen aika, jonka kuluessa luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltion alueelle tai asuvat siellä, voivat ilmoittaa vastustavansa hakemusta.

Jäsenvaltion on 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti harkittava, voidaanko saadut vastaväitteet ottaa tutkittaviksi.

6.   Jos jäsenvaltio katsoo, että 4, 5 ja 6 artiklan vaatimukset täyttyvät, sen on toimitettava komissiolle

a)

hakijaryhmittymän nimi ja osoite;

b)

6 artiklassa tarkoitettu eritelmä;

c)

eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai elinten nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät;

d)

jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo ryhmittymän toimittaman hakemuksen olevan tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja sen täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten mukainen.

7.   Jos maataloustuotetta tai elintarviketta koskevan hakemuksen on tehnyt jonkin kolmannen maan ryhmittymä, hakemus on toimitettava komissiolle joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä, ja sen on sisällettävä 3 kohdassa säädetyt tiedot.

8.   Tässä artiklassa tarkoitetut komissiolle toimitettavat asiakirjat on laadittava jollain Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä, tai niihin on liitettävä jollain näistä kielistä laadittu oikeaksi todistettu käännös.

8 artikla

Komission suorittama hakemuksen tutkiminen

1.   Komissio tutkii 7 artiklan mukaisesti toimitettua hakemusta asianmukaisin keinoin tarkistaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Tutkimus ei saisi kestää yli 12 kuukautta.

Komissio julkistaa kuukausittain luettelon nimistä, joista sille on tehty rekisteröintihakemus, sekä päivämäärät, jona hakemukset on toimitettu komissiolle.

2.   Kun komissio 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti suoritetun tutkimuksen perusteella katsoo, että tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät, se julkaisee 7 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jos näin ei ole, komissio päättää hylätä hakemuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Vastaväitteet

1.   Jäsenvaltio tai kolmas maa voi kuuden kuukauden kuluessa 8 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemisesta vastustaa ehdotettua rekisteröintiä toimittamalla komissiolle asianmukaisesti perustellun lausuman.

2.   Myös luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon tai asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on hakenut rekisteröintiä, tai jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan tai asuvat kolmannessa maassa, voivat vastustaa ehdotettua rekisteröintiä toimittamalla asianmukaisesti perustellun lausuman.

Jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai jäsenvaltiossa asuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on toimitettava tällainen lausuma kyseiselle jäsenvaltiolle sellaisen ajan kuluessa, jona vastustaminen on 1 kohdan mukaisesti mahdollista.

Kolmanteen maahan sijoittautuneiden tai kolmannessa maassa asuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on toimitettava tällainen lausuma komissiolle joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä 1 kohdassa asetetussa määräajassa.

3.   Vastaväitteet voidaan ottaa tutkittaviksi ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on toimitettu komissiolle 1 kohdassa asetetussa määräajassa ja jos niissä osoitetaan

a)

ettei 2, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ole noudatettu; tai

b)

kun on kyse 13 artiklan 2 kohdan mukaisesta hakemuksesta, että nimeä käytetään laillisella, tunnustetulla ja taloudellisesti merkittävällä tavalla samankaltaisista maataloustuotteista tai elintarvikkeista.

Komissio tarkastaa, voidaanko vastaväitteet ottaa tutkittaviksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja perusteita on arvioitava niin, että huomioidaan yhteisön alue.

4.   Jollei komissio saa yhtään vastalausetta, joka voidaan 3 kohdan mukaisesti ottaa tutkittavaksi, se rekisteröi nimen.

Rekisteröinti julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.   Jos vastaväite voidaan 3 kohdan mukaisesti ottaa tutkittavaksi, komissio kehottaa asianomaisia osapuolia käymään asianmukaisia neuvotteluja.

Jos asianomaiset osapuolet pääsevät keskenään sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa, niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki seikat, jotka mahdollistivat sopimukseen pääsemisen, myös hakijan ja vastaväitteen esittäjän lausunnot. Jos 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistut tiedot eivät ole muuttuneet tai niihin on tehty ainoastaan vähäisiä muutoksia, komissio toimii tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. Muussa tapauksessa komissio suorittaa uudelleen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen.

Jos sopimukseen ei päästä, komissio tekee päätöksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja ottaen huomioon hyvässä uskossa sovelletun perinteisen käytännön sekä sekaannusten todennäköisyyden.

Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.   Tässä artiklassa tarkoitetut komissiolle toimitettavat asiakirjat on laadittava jollain Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä, tai niihin on liitettävä jollain näistä kielistä laadittu oikeaksi todistettu käännös.

10 artikla

Peruuttaminen

Jos komissio 19 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti katsoo, ettei aidon perinteisen tuotteen nimityksen saaneen maataloustuotteen tai elintarvikkeen eritelmän edellytysten täyttymistä enää voida taata, se panee vireille 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn rekisteröinnin peruuttamiseksi, mikä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Eritelmän muuttaminen

1.   Eritelmän muuttamista voi pyytää jäsenvaltio alueelleen sijoittautuneen ryhmittymän pyynnöstä tai kolmanteen maahan sijoittautunut ryhmittymä. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemus on toimitettava komissiolle joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi oikeutettu taloudellinen etu, ja siinä on kuvattava ja perusteltava pyydetyt muutokset.

Muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus käsitellään 7, 8 ja 9 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos ehdotetut muutokset kuitenkin ovat vähäisiä, komissio päättää muutoksen hyväksymisestä noudattamatta 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklassa säädettyä menettelyä.

Komissio julkaisee vähäiset muutokset tarvittaessa Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jäsenvaltion on varmistettava, että kaikille tuottajille tai jalostajille, jotka noudattavat tuote-eritelmää, jonka osalta muutosta on pyydetty, ilmoitetaan julkaisemisesta. Edellä 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vastaväitteiden lisäksi voidaan ottaa tutkittaviksi vastaväitteet, joista käy ilmi aidon perinteisen tuotteen tuotantoon liittyvä taloudellinen etu.

3.   Jos muutos koskee viranomaisten määräämistä pakollisista terveyden- tai kasvinsuojelutoimista johtuvaa tilapäistä eritelmän muutosta, hakemuksen toimittaa komissiolle kyseinen jäsenvaltio tuottajaryhmittymän pyynnöstä tai kolmanteen maahan sijoittautunut ryhmittymä. Tällöin noudatetaan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettua menettelyä.

12 artikla

Nimet, merkinnät ja tunnus

1.   Ainoastaan eritelmää noudattavat tuottajat saavat käyttää maataloustuotetta tai elintarviketta koskevissa merkinnöissä, mainonnassa taikka muissa asiakirjoissa viittausta aitoon perinteiseen tuotteeseen.

2.   Jos yhteisön alueella valmistetun maataloustuotteen tai elintarvikkeen merkinnöissä viitataan aitoon perinteiseen tuotteeseen, merkinnöissä on oltava rekisteröity nimi ja joko yhteisön tunnus tai maininta ”aito perinteinen tuote”.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut maininnat ovat vapaaehtoisia niiden aitojen perinteisten tuotteiden merkinnöissä, jotka on tuotettu yhteisön alueen ulkopuolella.

13 artikla

Rekisteröityä nimeä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.   Edellä 3 artiklassa säädettyyn rekisteriin merkittyä nimeä saa 9 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädetystä julkaisupäivästä alkaen käyttää aidon perinteisen tuotteen tuote-eritelmää vastaavan maataloustuotteen tai elintarvikkeen osoittamiseen ainoastaan 12 artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti. Rekisteröityjä nimiä voidaan kuitenkin edelleen käyttää sellaisten tuotteiden merkinnöissä, jotka eivät vastaa rekisteröityä eritelmää, mutta tällaiset merkinnät eivät voi sisältää mainintaa ”aito perinteinen tuote”, sen lyhennettä ”APT” tai siihen liittyvää yhteisön tunnusta.

2.   Aito perinteinen tuote voidaan kuitenkin rekisteröidä varaamalla nimi julkaistua tuote-eritelmää vastaavalle maataloustuotteelle tai elintarvikkeelle edellyttäen, että ryhmittymä on sitä pyytänyt rekisteröintihakemuksessaan ja että 9 artiklassa säädetyssä menettelyssä ei osoiteta, että nimeä käytetään laillisella, tunnustetulla ja taloudellisesti merkittävällä tavalla samankaltaisista maataloustuotteista tai elintarvikkeista. Edellä 9 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädetystä julkaisupäivästä alkaen kyseistä nimeä, vaikkei siihen liittyisi mainintaa ”aito perinteinen tuote”, lyhennettä ”APT” tai yhteisön tunnusta, ei saa enää käyttää sellaisten samankaltaisten maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden merkinnöissä, jotka eivät vastaa rekisteröityä eritelmää.

3.   Sellaisten nimien osalta, joiden rekisteröintiä haetaan ainoastaan yhdellä kielellä, ryhmittymä voi määrätä eritelmässä, että tuotetta kaupan pidettäessä sen merkinnöissä voi tuotteen alkuperäiskielisen nimen lisäksi olla muilla kielillä maininta siitä, että tuote on valmistettu noudattaen sen alueen, jäsenvaltion tai kolmannen maan perinteitä, josta hakemus on peräisin.

14 artikla

Virallinen valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tällä asetuksella säädettyjen velvoitteiden valvonnasta asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä asetusta noudattavilla toimijoilla on oikeus kuulua viralliseen valvontajärjestelmän piiriin.

3.   Komissio julkistaa 1 kohdassa tai 15 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten nimet ja osoitteet ja pitää ne säännöllisesti ajan tasalla.

15 artikla

Eritelmien noudattamisen tarkastaminen

1.   Yhteisön alueella tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta eritelmien noudattamisen tarkastamisesta huolehtii, ennen tuotteen saattamista markkinoille,

yksi tai useampi 14 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, ja/tai

yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklassa tarkoitettu valvontaelin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä.

Tällaisesta eritelmien noudattamisen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista vastaavat toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.

2.   Kolmannessa maassa tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta eritelmien noudattamisen tarkastamisesta huolehtii, ennen tuotteiden saattamista markkinoille,

yksi tai useampi kolmannen maan nimeämä viranomainen, ja/tai

yksi tai useampi tuotteita sertifioiva elin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteita sertifioivien elinten on noudatettava eurooppalaista standardia EN 45011 tai standardia ISO/IEC Guide 65 (Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset) ja oltava 1 päivästä toukokuuta 2010 alkaen niiden mukaisesti hyväksyttyjä.

4.   Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset ovat päättäneet tarkastaa eritelmien noudattamisen, niiden on annettava riittävät takeet objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta, ja niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

16 artikla

Nimetyille viranomaisille tai -elimille annettava tuottajien ilmoitus

1.   Jäsenvaltion tuottajan, joka aikoo ensimmäistä kertaa tuottaa aidon perinteisen tuotteen, on, vaikka tuottaja kuuluisi alkuperäisen hakemuksen esittäneeseen ryhmittymään, ilmoitettava tästä etukäteen sijoittautumisjäsenvaltionsa 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille nimetyille valvontaviranomaisille tai -elimille noudattaen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen ohjeita.

2.   Kolmannen maan tuottajan, joka aikoo ensimmäistä kertaa tuottaa aidon perinteisen tuotteen, on, vaikka tuottaja kuuluisi alkuperäisen hakemuksen esittäneeseen ryhmittymään, ilmoitettava tästä etukäteen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille nimetyille valvontaviranomaisille tai -elimille noudattaen tarvittaessa tuottajaryhmittymän tai kolmannen maan viranomaisen ohjeita.

17 artikla

Suoja

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilmaisulla ”aito perinteinen tuote”, lyhenteellä ”APT” ja niihin liittyvällä yhteisön tunnuksella on oikeudellinen suoja väärinkäytöksiä tai harhaanjohtavaa käyttöä vastaan sekä kaikenlaista 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti rekisteröityjen ja varattujen nimien jäljittelyä vastaan.

2.   Rekisteröidyt nimet suojataan kaikenlaisia sellaisia käytäntöjä vastaan, jotka ovat omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan, myös sellaisia käytäntöjä vastaan, jotka antavat ymmärtää, että maataloustuote tai elintarvike on yhteisön tunnustama aito perinteinen tuote.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, että kansallisella tasolla käytettävät myyntinimitykset eivät sekaannu 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti rekisteröityihin ja varattuihin nimiin.

18 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa aitojen perinteisten tuotteiden pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19 artikla

Täytäntöönpanoa koskevat säännöt ja siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Ne koskevat erityisesti

a)

tietoja, jotka on sisällytettävä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tuote-eritelmään;

b)

eri jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden ryhmittymien 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemiä rekisteröintihakemuksia;

c)

7 artiklan 3 ja 6 kohdassa ja 7 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen hakemusten sekä 11 artiklassa tarkoitettujen muutamista koskevien hakemusten toimittamista komissiolle;

d)

3 artiklassa tarkoitettua aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriä;

e)

9 artiklassa tarkoitettuja vastaväitteitä sekä asianomaisten osapuolten välisiä neuvotteluja;

f)

10 artiklassa tarkoitettua aidon perinteisen tuotteen rekisteröinnin peruuttamista;

g)

12 artiklassa tarkoitettuja merkintöjä ja tunnusta;

h)

11 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen vähäisten muutosten määritelmää;

i)

edellytyksiä, jotka koskevat tuotteiden eritelmien noudattamisen tarkistamista.

2.   Nimet, jotka on tämän asetuksen voimaantulopäivänä jo rekisteröity asetuksen (ETY) N:o 2082/92 mukaisesti, siirretään ilman eri toimenpiteitä 3 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin. Niitä vastaavia eritelmiä pidetään 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina eritelminä.

3.   Sellaisten vireillä olevien hakemusten, lausumien ja pyyntöjen osalta, jotka komissio on saanut ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää,

a)

ei sovelleta 7 artiklassa tarkoitettua menettelyä;

b)

jos eritelmään sisältyy seikkoja, joita ei ole lueteltu 6 artiklassa, komissio voi pyytää tuote-erittelystä uuden toisinnon, joka vastaa mainitun artiklan säännöksiä, jos se on tarpeen hakemuksen käsittelyn kannalta.

20 artikla

Maksut

Jäsenvaltiot voivat periä maksun kulujensa kattamiseksi, tämän asetuksen mukaisista rekisteröintihakemusten tutkimisesta, vastaväitteistä sekä muuttamista ja peruuttamista koskevista pyynnöistä aiheutuneet kulut mukaan luettuina.

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2082/92.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 12 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 2009, tämän silti vaikuttamatta tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille jo ennen mainittua päivää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 168, 10.7.1993, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2167/2004 (EUVL L 371, 18.12.2004, s. 8).

(4)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).

(5)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.


LIITE I

1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut elintarvikkeet

Olut,

suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet,

makeis-, leipomo-, konditoria- ja keksituotteet,

pastavalmisteet, myös kypsennetyt tai täytetyt,

esivalmistetut ateriat,

valmiit maustekastikkeet,

keitot tai liemet,

kasviuutteista valmistetut juomat,

jäätelöt ja sorbetit.


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 2082/92

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 2 ja 3 kohta

1 artiklan 2 ja 3 kohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan toinen virke

2 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

2 artiklan 3 alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen virke

5 artikla

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 6 kohta

7 artiklan 7 ja 8 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 ja 5 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 4 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 5 kohta

10 artikla

10 artikla

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

11 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 2 kohta

12 artikla

19 artiklan 1 kohdan g alakohta

13 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 3 kohta

14 artikla

14 ja 15 artikla

15 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 ja 3 kohta

15 artiklan 2 kohta

16 artiklan 1 kohta

15 artiklan 3 kohta

16 artikla

17 artikla

17 artiklan 1 ja 2 kohta

18 artikla

17 artiklan 3 kohta

19 artikla

18 artikla

20 artikla

19 artikla

21 artikla

21 artikla

22 artikla

22 artikla

Liite

Liite I

Liite II


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/12


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannolla, valmistuksella ja jakelulla on tärkeä asema yhteisön taloudessa.

(2)

Maataloustuotannon monipuolistamista olisi suosittava, jotta markkinoilla saavutetaan parempi kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino. Sellaisten tuotteiden menekin edistämisestä, joilla on tiettyjä ominaispiirteitä, voi olla huomattavaa etua maaseudun taloudelle erityisesti epäsuotuisilla alueilla tai syrjäseuduilla parantamalla viljelijöiden tuloja ja siten, että maaseutuväestö pysyy näillä alueilla.

(3)

Yhä useammat kuluttajat asettavat ravinnossaan etusijalle määrän sijasta laadun. Tällainen erityistuotteiden suosiminen luo muun muassa kysyntää maataloustuotteille tai elintarvikkeille, joilla on tietty maantieteellinen alkuperä.

(4)

Koska markkinoille saatettujen tuotteiden valikoima on laaja ja tietoa niistä annetaan hyvin paljon, kuluttajille olisi valintojen helpottamiseksi annettava selkeää ja tiivistä tietoa tuotteen alkuperästä.

(5)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintöihin sovelletaan yleisiä sääntöjä, joista on säädetty myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY (2). Rajatulta maantieteelliseltä alueelta peräisin olevista maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta olisi niiden erityisluonteen vuoksi annettava täydentäviä erityissäännöksiä, joissa vaaditaan tuottajia käyttämään pakkauksissa asianmukaisia yhteisön tunnuksia tai merkintöjä. Tällaisten tunnusten tai merkintöjen käytöstä olisi yhteisön nimitysten osalta tehtävä pakollista, jotta kuluttajat tuntisivat paremmin tämän tuoteluokan ja siihen liittyvät takeet ja jotta nämä tuotteet voitaisiin valvonnan helpottamiseksi tunnistaa helpommin markkinoilla. Toimijoille olisi kuitenkin annettava kohtuullinen aika tämän velvoitteen noudattamiseen sopeutumiseksi.

(6)

On tarpeen säätää yhteisön lähestymistavasta alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin. Suojajärjestelmää koskeva yhteisön säännöstö mahdollistaa maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten kehityksen, sillä siihen perustuva yhtenäisempi lähestymistapa varmistaa yhtäläiset kilpailun edellytykset näillä merkinnöillä merkittyjen tuotteiden tuottajien välillä ja johtaa siihen, että näiden tuotteiden luotettavuus kuluttajien keskuudessa paranee.

(7)

Säännöstöä olisi sovellettava puuttumatta voimassa olevan viinejä ja väkeviä alkoholipitoisia juomia koskevaan yhteisön lainsäädäntöön.

(8)

Tämän asetuksen soveltamisala olisi rajoitettava tiettyihin maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin, joiden kohdalla tuotteen tai elintarvikkeen ominaispiirteiden ja sen maantieteellisen alkuperän välillä on yhteys. Tätä soveltamisalaa voitaisiin kuitenkin laajentaa koskemaan muita maataloustuotteita tai elintarvikkeita.

(9)

Olemassa olevien käytäntöjen vuoksi on aiheellista määritellä kaksi eri maantieteellistä kuvausta, suojatut maantieteelliset merkinnät ja suojatut alkuperänimitykset.

(10)

Maataloustuotteen tai elintarvikkeen, jossa on edellä tarkoitettu kuvaus, olisi oltava tiettyjen eritelmässä lueteltujen edellytysten mukainen.

(11)

Saadakseen suojan kaikissa jäsenvaltioissa maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset olisi rekisteröitävä yhteisön tasolla. Rekisteriin merkitsemisen olisi varmistettava myös ammattihenkilöiden ja kuluttajien tiedonsaanti. Jotta varmistetaan, että rekisteröidyt yhteisön nimitykset täyttävät tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, asianomaisen jäsenvaltion kansallisten viranomaisten olisi tutkittava hakemukset noudattaen yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, joihin kuuluu kansallinen menettely, jonka mukaisesti voidaan esittää hakemusta koskevia vastaväitteitä. Komission olisi sen jälkeen osallistuttava tutkimusmenettelyyn, jotta varmistetaan, että hakemukset ovat tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaiset ja että lähestymistapa on kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukainen.

(12)

Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitteenä 1 C olevassa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (TRIPS, 1994) on yksityiskohtaisia määräyksiä teollis- ja tekijänoikeuksien saatavuudesta, niiden hankkimisesta, ulottuvuudesta ja ylläpitämisestä sekä keinoista niiden noudattamisen varmistamiseksi.

(13)

Kolmansien maiden maantieteellisten merkintöjen olisi voitava saada tämän asetuksen mukaisesti myönnettävä rekisteröintiä edellyttävän suojan, jos ne ovat alkuperämaassaan suojattuja.

(14)

Rekisteröintimenettelyssä olisi annettava kaikille jäsenvaltion tai kolmannen maan luonnollisille tai oikeushenkilöille, joiden oikeutettua etua asia koskee, mahdollisuus käyttää oikeuksiaan esittämällä vastaväitteensä.

(15)

Olisi säädettävä menettelyistä, joiden avulla eritelmää voidaan rekisteröinnin jälkeen muuttaa teknologian kehityksen mukaisesti sellaisten ryhmittymien pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, tai peruuttaa maataloustuotteen tai elintarvikkeen maantieteellisen merkintä tai alkuperänimityksen rekisteröinti, erityisesti siinä tapauksessa, että tuote tai elintarvike ei enää ole sen eritelmän mukainen, jonka perusteella maantieteellinen merkintä tai alkuperänimitys on annettu.

(16)

Yhteisön alueella suojattuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä varten olisi oltava virallisista tarkastuksista muodostuva valvontajärjestelmä, joka perustuu rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (3) käyttöön otettua vastaavaan valvontajärjestelmään sekä tarkastusjärjestelmään, jolla varmistetaan, että asianomaiset maataloustuotteet ja elintarvikkeet ovat eritelmän mukaisia.

(17)

Jäsenvaltioille olisi annettava lupa periä maksu aiheutuneiden kulujen kattamiseksi.

(18)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(19)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 nojalla tämän asetuksen voimaantulohetkellä jo rekisteröityjen nimitysten olisi edelleen saatava tässä asetuksessa säädetty suoja, ja ne olisi otettava rekisteriin ilman eri toimenpiteitä. Lisäksi olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan komission ennen tämän asetuksen voimaantuloa saamiin rekisteröintihakemuksiin.

(20)

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi asetus (ETY) N:o 2081/92 (5) olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa annetaan perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen ihmisravinnoksi tarkoitettujen maataloustuotteiden, tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen elintarvikkeiden ja tämän asetuksen liitteessä II lueteltujen maataloustuotteiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta viinialan tuotteisiin, viinietikkaa lukuun ottamatta, eikä väkeviin alkoholijuomiin. Tämä kohta ei vaikuta viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (6) soveltamiseen.

Tämän asetuksen liitteitä I ja II voidaan muuttaa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta yhteisön muiden erityissäännösten soveltamista.

3.   Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/34/EY (7) ei sovelleta alkuperänimityksiin eikä maantieteellisiin merkintöihin, joita tämä asetus koskee.

2 artikla

Alkuperänimitys ja maantieteellinen merkintä

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’alkuperänimityksellä’ alueen, määrätyn paikan tai poikkeustapauksissa maan nimeä, jota käytetään tarkoittamaan maataloustuotetta tai elintarviketta,

joka on peräisin kyseiseltä alueelta taikka kyseisestä määrätystä paikasta tai maasta,

jonka laatu tai ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan tietystä maantieteellisestä ympäristöstä luontoineen ja inhimillisine tekijöineen, ja

jonka tuotanto, jalostus ja käsittely tapahtuu rajatulla maantieteellisellä alueella;

b)

’maantieteellisellä merkinnällä’ alueen, määrätyn paikan tai poikkeustapauksissa maan nimeä, jota käytetään tarkoittamaan maataloustuotetta tai elintarviketta,

joka on peräisin kyseiseltä alueelta taikka kyseisestä määrätystä paikasta tai maasta,

jolla on määrätty laatu, maine tai muita ominaisuuksia, jotka johtuvat tästä maantieteellisestä alkuperästä, ja

jonka tuotanto ja/tai jalostus ja/tai käsittely tapahtuu rajatulla maantieteellisellä alueella.

2.   Alkuperänimityksinä tai maantieteellisinä merkintöinä pidetään myös perinteisiä maantieteellisiä tai muita kuin maantieteellisiä nimiä, jotka tarkoittavat maataloustuotetta tai elintarviketta, jotka täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

3.   Siitä huolimatta, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, tiettyjä maantieteellisiä nimityksiä pidetään alkuperänimityksinä, jos kyseisten tuotteiden raaka-aineet ovat peräisin maantieteelliseltä alueelta, joka on laajempi tai eri kuin alue, jolla ne jalostetaan, jos:

a)

raaka-aineiden tuotantoalue on rajattu;

b)

raaka-aineiden tuotantoa varten on olemassa erityiset edellytykset; ja

c)

b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten noudattaminen varmistetaan tarkastusta koskevin järjestelyin.

Tässä tarkoitettujen nimitysten on ollut oltava tunnustettuja alkuperänimityksiä alkuperämaassaan ennen 1 päivää toukokuuta 2004.

3 artikla

Yleisnimet sekä ristiriidat kasvilajikkeiden, eläinrotujen, homonyymien ja tavaramerkkien kanssa

1.   Nimeä, joista on tullut yleisnimiä, ei saa rekisteröidä.

Tässä asetuksessa ’nimestä, josta on tullut yleisnimi’ tarkoitetaan maataloustuotteen tai elintarvikkeen nimeä, josta on yhteisössä tullut maataloustuotteen tai elintarvikkeen yleinen nimi, vaikka se viittaakin paikkaan tai alueeseen, jossa tätä maataloustuotetta tai elintarviketta alun perin tuotettiin tai pidettiin kaupan.

Sen määrittämiseksi, onko nimestä tullut yleisnimi, on otettava huomioon kaikki tekijät, ja erityisesti:

a)

tilanne jäsenvaltioissa ja alueilla, joilla tuotetta käytetään;

b)

asiaa koskeva kansallinen tai yhteisön lainsäädäntö.

2.   Nimeä ei saa rekisteröidä alkuperänimitykseksi tai maantieteelliseksi merkinnäksi, jos se on ristiriidassa kasvilajikkeen tai eläinrodun nimen kanssa ja on sen seurauksena omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän osalta.

3.   Tämän asetuksen mukaisesti jo rekisteröidyn nimityksen kanssa kokonaan tai osittain homonyymisen nimen rekisteröinnissä on otettava asianmukaisesti huomioon paikalliset ja perinteiset käytännöt sekä sekaannusten todennäköisyys ja erityisesti seuraavaa:

a)

homonyymistä nimitystä, joka saa kuluttajan virheellisesti uskomaan, että tuotteet ovat peräisin joltain muulta alueelta, ei saa rekisteröidä, vaikka nimi olisikin oikea sen alueen tai paikan osalta, mistä kyseiset maataloustuotteet tai elintarvikkeet ovat peräisin;

b)

rekisteröidyn homonyymisen nimen käyttö on sallittua edellyttäen, että myöhemmin rekisteröidyn homonyymisen nimen ja jo rekisteröidyn nimen välillä on käytännössä riittävä ero, ottaen huomioon tarve varmistaa kyseisten tuottajien tasavertainen kohtelu ja se, ettei kuluttajaa johdeta harhaan.

4.   Alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää ei saa rekisteröidä, jos rekisteröinti saattaa johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden sekä sen käytössäoloajan pituuden vuoksi.

4 artikla

Tuote-eritelmä

1.   Jotta maataloustuotteelle tai elintarvikkeelle voidaan antaa suojattu alkuperänimitys (SAN) tai suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), sen on oltava tuote-eritelmän mukainen.

2.   Tuote-eritelmässä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

maataloustuotteen tai elintarvikkeen nimi, mukaan luettuna alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä;

b)

maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, mukaan luettuna tarvittaessa raaka-aineet ja tuotteen tai elintarvikkeen tärkeimmät fyysiset, kemialliset, mikrobiologiset tai aistinvaraiset ominaisuudet;

c)

maantieteellisen alueen rajaus ja tarvittaessa tiedot, joilla osoitetaan 2 artiklan 3 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen;

d)

näyttö siitä, että maataloustuote tai elintarvike on peräisin tapauksen mukaan 2 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulta rajatulta maantieteelliseltä alueelta;

e)

kuvaus menetelmästä, jolla maataloustuote tai elintarvike saadaan aikaan, ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos pakkaaminen on 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakijaryhmittymän esittämien määritelmien ja perustelujen mukaan suoritettava tietyllä maantieteellisellä alueella, jotta voidaan säilyttää laatu tai taata alkuperä tai varmistaa valvonta;

f)

seuraavat perusteet:

i)

maataloustuotteen tai elintarvikkeen laadun tai ominaisuuksien sekä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen ympäristön välinen yhteys, tai, tapauksen mukaan

ii)

maataloustuotteen tai elintarvikkeen määrätyn laadun, maineen tai muun ominaisuuden sekä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alkuperän välinen yhteys;

g)

eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai elinten nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät;

h)

kyseisten maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden merkintöjä koskevat erityissäännöt;

i)

yhteisön säännöksissä tai kansallisissa säännöksissä mahdollisesti asetetut vaatimukset.

5 artikla

Rekisteröinnin hakeminen

1.   Ainoastaan ryhmittymä voi hakea rekisteröintiä.

Tässä asetuksessa ’ryhmittymällä’ tarkoitetaan samaa maataloustuotetta tai elintarviketta käsittelevistä tuottajista tai jalostajista koostuvaa järjestöä sen oikeudellisesta muodosta tai kokoonpanosta riippumatta. Muut osapuolet, joita asia koskee, voivat olla osallisina ryhmittymässä. Luonnollista tai oikeushenkilöä voidaan pitää ryhmittymänä 16 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Jos rekisteröintihakemus koskee nimeä, joka tarkoittaa jotakin rajat ylittävää maantieteellistä aluetta tai rajat ylittävään maantieteelliseen alueeseen liittyvää perinteistä nimeä, useat ryhmittymät voivat tehdä yhteisen hakemuksen 16 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2.   Ryhmittymä voi hakea rekisteröintiä ainoastaan maataloustuotteille tai elintarvikkeille, joita se tuottaa tai saa aikaan.

3.   Rekisteröintihakemuksessa on oltava vähintään:

a)

hakijaryhmittymän nimi ja osoite;

b)

4 artiklassa tarkoitettu eritelmä;

c)

yhtenäinen asiakirja, joka sisältää seuraavat tiedot:

i)

eritelmän pääkohdat: nimi, tuotekuvaus mukaan lukien tarvittaessa pakkausta ja merkintöjä koskevat erityissäännöt sekä maantieteellisen alueen tarkka rajaus;

ii)

kuvaus tuotteen ja tapauksen mukaan joko 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen ympäristön tai 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alkuperän välisestä yhteydestä sekä tarvittaessa yhteyden perusteena olevat tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteet.

4.   Kun rekisteröintihakemus koskee tietyssä jäsenvaltiossa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, se on esitettävä kyseiselle jäsenvaltiolle.

Jäsenvaltion on tutkittava hakemus asianmukaisin keinoin tarkistaakseen, että se on perusteltu ja täyttää tämän asetuksen edellytykset.

5.   Jäsenvaltion on osana 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua tutkimusta pantava vireille kansallinen vastaväitemenettely, jolla taataan asianomaisen hakemuksen riittävä julkaiseminen ja johon sisältyy kohtuullinen aika, jonka kuluessa luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltion alueelle tai asuvat siellä, tehdä hakemusta koskevan vastaväitteen.

Jäsenvaltion on tutkittava, voidaanko saatuja vastaväitteitä ottaa tutkittavaksi 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.

Jos jäsenvaltio katsoo, että tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät, jäsenvaltion on tehtävä myönteinen päätös ja toimitettava komissiolle 7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat lopullista päätöstä varten. Muussa tapauksessa jäsenvaltion on päätettävä hakemuksen hylkäämisestä.

Jäsenvaltion on varmistettava, että sen tekemä myönteinen päätös julkistetaan ja että luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat valittaa päätöksestä.

Jäsenvaltion on varmistettava, että myönteisen päätöksen perusteena ollut eritelmä julkaistaan, ja huolehdittava siitä, että eritelmä on sähköisesti saatavilla.

6.   Jäsenvaltio voi, mutta vain väliaikaisesti, myöntää nimitykselle tämän asetuksen mukaisen kansallisen suojan sekä tarvittaessa sopeutumiskauden, joka alkaa siitä päivästä, jona hakemus on toimitettu komissiolle.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetty sopeutumiskausi voidaan myöntää ainoastaan siinä tapauksessa, että asianomaiset yritykset ovat pitäneet kyseisiä tuotteita laillisesti kaupan käyttäen asianomaisia nimiä jatkuvasti vähintään viiden edellisen vuoden ajan ja tuoneet tämän esiin 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kansallisen vastaväitemenettelyn yhteydessä.

Väliaikainen kansallinen suoja lakkaa sinä päivänä, jona päätös tehdään tämän asetuksen mukaisesta rekisteröinnistä.

Väliaikaisen kansallisen suojan seurauksista siinä tapauksessa, että nimitystä ei rekisteröidä tämän asetuksen mukaisesti, vastaa yksinomaan jäsenvaltio.

Jäsenvaltioiden ensimmäisen alakohdan mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä on vaikutusta ainoastaan kansallisella tasolla, eikä niillä ole vaikutusta yhteisön sisäiseen kauppaan tai kansainväliseen kauppaan.

7.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta myönteisestä päätöksestä seuraavat tiedot:

a)

hakijaryhmittymän nimi ja osoite;

b)

3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja;

c)

jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo ryhmittymän toimittaman hakemuksen, josta on tehty myönteinen päätös, olevan tämän asetuksen edellytysten ja sen täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten mukainen;

d)

5 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetut eritelmän julkaisemista koskevat tiedot.

8.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 4–7 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2007.

9.   Jos rekisteröintihakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, sen on sisällettävä 3 kohdassa säädetyt tiedot sekä näyttö siitä, että kyseinen nimitys on suojattu alkuperämaassaan.

Hakemus on toimitettava komissiolle joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.

10.   Tässä artiklassa tarkoitetut komissiolle toimitetut asiakirjat on laadittava jollain Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä, tai niihin on liitettävä jollain näistä kielistä laadittu oikeaksi todistettu käännös.

6 artikla

Komission suorittama hakemuksen tutkiminen

1.   Komissio tutkii 5 artiklan mukaisesti toimitettua hakemusta asianmukaisin keinoin tarkistaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Tutkimus ei saisi kestää yli 12 kuukautta.

Komissio julkistaa kuukausittain luettelon nimistä, joista on sille tehty rekisteröintihakemus, sekä päivämäärät, jona hakemukset on toimitettu komissiolle.

2.   Jos komissio 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti suoritetun tutkimuksen perusteella katsoo, että tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät, se julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhtenäisen asiakirjan ja 5 artiklan 5 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetut eritelmän julkaisutiedot.

Muussa tapauksessa komissio päättää hylätä rekisteröintihakemuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Vastaväitteet, rekisteröintipäätös

1.   Jäsenvaltio tai kolmas maa voi kuuden kuukauden kuluessa 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemisesta vastustaa ehdotettua rekisteröintiä toimittamalla komissiolle asianmukaisesti perustellun lausuman.

2.   Myös luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon tai asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on esittänyt rekisteröintihakemuksen, tai jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan tai asuvat kolmannessa maassa, voivat vastustaa ehdotettua rekisteröintiä toimittamalla asianmukaisesti perustellun lausuman.

Jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai jäsenvaltiossa asuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on toimitettava tällainen lausuma kyseiselle jäsenvaltiolle sellaisen ajan kuluessa, jona vastustaminen on 1 kohdan mukaisesti mahdollista.

Kolmanteen maahan sijoittautuneiden tai kolmannessa maassa asuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on toimitettava tällainen lausuma komissiolle joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä 1 kohdassa asetetussa määräajassa.

3.   Vastaväitteet voidaan ottaa tutkittaviksi ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on toimitettu komissiolle 1 kohdassa asetetussa määräajassa ja niissä

a)

osoitetaan, ettei 2 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ole noudatettu; tai

b)

osoitetaan, että ehdotetun nimen rekisteröinti olisi 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan vastaista; tai

c)

osoitetaan, että ehdotetun nimen rekisteröinti vaarantaisi kokonaan tai osittain samankaltaisen nimityksen tai tavaramerkin olemassaolon tai vähintään viiden vuoden ajan ennen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua julkaisupäivää markkinoilla laillisesti olleiden tuotteiden olemassaolon; tai

d)

annetaan yksityiskohtaiset tiedot, joista voidaan päätellä, että nimi, jonka rekisteröintiä haetaan, on 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yleisnimi.

Komissio tarkastaa, voidaanko vastaväitteet ottaa tutkittaviksi.

Ensimmäisen alakohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettuja perusteita on arvioitava niin, että huomioidaan yhteisön alue, jolla teollis- ja tekijänoikeuksien osalta tarkoitetaan ainoastaan yhtä tai useampaa aluetta, jolla kyseiset oikeudet on suojattu.

4.   Jollei komissio saa yhtään vastalausetta, joka voidaan 3 kohdan mukaisesti ottaa tutkittavaksi, se rekisteröi nimityksen.

Rekisteröinti julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.   Jos vastaväite voidaan 3 kohdan mukaisesti ottaa tutkittavaksi, komissio kehottaa asianomaisia osapuolia käymään asianmukaisia neuvotteluja.

Jos asianomaiset osapuolet pääsevät keskenään sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa, niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki seikat, jotka mahdollistivat sopimukseen pääsemisen, myös hakijan ja vastaväitteen esittäjän lausunnot. Jos 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistut tiedot eivät ole muuttuneet tai niihin on tehty ainoastaan vähäisiä muutoksia, jotka määritellään siten kuin 16 artiklan h alakohdassa säädetään, komissio toimii tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. Muussa tapauksessa komissio suorittaa uudelleen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen.

Jos sopimukseen ei päästä, komissio tekee päätöksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja ottaen huomioon hyvässä uskossa sovelletun perinteisen käytännön sekä sekaannusten todennäköisyyden.

Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.   Komissio pitää ajantasaista suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriä.

7.   Tässä artiklassa tarkoitetut komissiolle toimitettavat asiakirjat on laadittava jollain Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä, tai niihin on liitettävä jollain näistä kielistä laadittu oikeaksi todistettu käännös.

8 artikla

Nimet, merkinnät ja tunnukset

1.   Tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityä nimeä voivat käyttää kaikki sitä vastaavan eritelmän mukaisia maataloustuotteita tai elintarvikkeita kaupan pitävät toimijat.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä nimellä kaupan pidettävien yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkinnöissä on oltava maininta ’suojattu alkuperänimitys’ tai ’suojattu maantieteellinen merkintä’ tai niihin liittyvät yhteisön tunnukset.

3.   Tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä nimityksellä kaupan pidettävien kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkinnöissä voi myös olla 2 kohdassa tarkoitetut maininnat sekä niihin liittyvät yhteisön tunnukset.

9 artikla

Eritelmän muutosten hyväksyminen

1.   Ryhmittymä, joka täyttää 5 artiklan 1 ja 2 kohdan edellytykset ja jonka oikeutettua etua asia koskee, voi pyytää eritelmän muutoksen hyväksymistä erityisesti tieteellisen ja teknisen kehityksen perusteella tai 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alueen rajauksen tarkistamiseksi.

Pyynnössä on kuvattava ja perusteltava muutokset, joita pyyntö koskee.

2.   Jos muutoksesta seuraa yksi tai useampi muutos yhtenäiseen asiakirjaan, muutosta koskeva hakemus käsitellään 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jos ehdotetut muutokset kuitenkin ovat vähäisiä, komissio päättää muutoksen hyväksymisestä noudattamatta 6 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ja, jos se hyväksyy muutoksen, julkaisee 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Jos muutoksesta ei seuraa mitään muutosta yhtenäiseen asiakirjaan, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i)

jos maantieteellinen alue sijaitsee tietyssä jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio ilmaisee muutoksen hyväksymistä koskevan kantansa ja puoltaessaan muutosta julkaisee muutetun eritelmän ja ilmoittaa komissiolle hyväksytyistä muutoksista ja niiden perusteista;

ii)

jos maantieteellinen alue sijaitsee kolmannessa maassa, komissio päättää, hyväksytäänkö ehdotettu muutos.

4.   Jos muutos koskee julkisten viranomaisten määräämistä pakollisista terveyden- tai kasvinsuojelutoimista johtuvaa tilapäistä eritelmän muutosta, noudatetaan 3 kohdassa säädettyjä menettelyjä.

10 artikla

Virallinen valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tällä asetuksella säädettyjen velvoitteiden valvonnasta asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä asetusta noudattavilla toimijoilla on oikeus kuulua viralliseen valvontajärjestelmän piiriin.

3.   Komissio julkistaa 1 kohdassa tai 11 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten nimet ja osoitteet ja pitää ne säännöllisesti ajan tasalla.

11 artikla

Eritelmien noudattamisen tarkastaminen

1.   Yhteisön sisällä sijaitsevaan alueeseen liittyvien maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten osalta eritelmien noudattamisen tarkastamisesta huolehtii, ennen tuotteen saattamista markkinoille,

yksi tai useampi 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, ja/tai

yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklassa tarkoitettu valvontaelin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä.

Tällaisesta eritelmien noudattamisen tarkastamisesta vastaavat toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.

2.   Kolmannessa maassa sijaitsevaan alueeseen liittyvien maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten osalta eritelmien noudattamisen tarkastamisesta huolehtii, ennen tuotteen saattamista markkinoille,

yksi tai useampi kolmannen maan nimeämä viranomainen, ja/tai

yksi tai useampi tuotteita sertifioiva elin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteita sertifioivien elinten on noudatettava eurooppalaista standardia EN 45011 tai ISO/IEC Guide 65 (Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset) ja oltava 1 päivästä toukokuuta 2010 alkaen niiden mukaisesti hyväksyttyjä.

4.   Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset ovat päättäneet tarkastaa eritelmien noudattamisen, niiden on annettava riittävät takeet objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta ja niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

12 artikla

Peruuttaminen

1.   Jos komissio16 artiklan k alakohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti katsoo, ettei suojatun nimityksen saaneen maataloustuotteen tai elintarvikkeen eritelmän edellytysten täyttymistä enää voida taata, se panee vireille 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn rekisteröinnin peruuttamiseksi, mikä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Luonnollinen ja oikeushenkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee, voi perustellulla hakemuksella pyytää rekisteröinnin peruuttamista.

Edellä 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudatetaan tarpeellisin muutoksin.

13 artikla

Suoja

1.   Rekisteröidyt nimet on suojattu:

a)

suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn nimen kaupalliselta käytöltä tuotteiden osalta, joita rekisteröinti ei koske, sikäli kuin nämä tuotteet ovat verrattavissa tällä nimellä rekisteröityihin tuotteisiin tai sikäli kuin nimen käytöllä hyödynnetään suojatun nimityksen mainetta;

b)

väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen on liitetty ilmaisu kuten ”laatu”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä” tai muu samankaltainen ilmaisu;

c)

muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä mitä tulee tuotteen lähtöpaikkaan, alkuperään, tuotteen luonteeseen tai olennaisiin ominaisuuksiin, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai asianomaista tuotetta koskeviin asiakirjoihin sekä tuotteen pakkaamiseen tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan sen alkuperästä;

d)

muilta käytännöiltä, jotka ovat omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

Jos rekisteröityyn nimitykseen sisältyy siihen kuuluvana maataloustuotteen tai elintarvikkeen nimi, jota pidetään yleisnimenä, tämän yleisnimen käytön vastaavissa tuotteissa tai elintarvikkeissa ei katsota olevan ristiriidassa a ja b alakohdan kanssa.

2.   Suojatuista nimistä ei saa tulla yleisnimiä.

3.   Kun kyseessä ovat nimet, joiden rekisteröintiä haetaan 5 artiklan mukaisesti, voidaan 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti säätää enintään viiden vuoden siirtymäajasta ainoastaan, jos vastaväite on otettu tutkittavaksi sillä perusteella, että ehdotetun nimen rekisteröinti vaarantaisi kokonaan tai osittain samanlaisen nimen tai markkinoilla vähintään viisi vuotta ennen 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä julkaisupäivää laillisesti olleiden tuotteiden olemassaolon.

Siirtymäkausi voidaan vahvistaa myös siihen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneille yrityksille, jossa maantieteellinen alue sijaitsee, edellyttäen, että asianomaiset yritykset ovat laillisesti pitäneet kyseisiä tuotteita kaupan käyttäen kyseisiä nimiä jatkuvasti vähintään viiden vuoden ajan ennen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua julkaisupäivää ja että asia on käsitelty 5 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetussa kansallisessa vastaväitemenettelyssä tai 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa yhteisön vastaväitemenettelyssä. Tässä alakohdassa tarkoitettu siirtymäkausi ja 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu sopeutumiskausi saavat kestää yhteensä enintään viisi vuotta. Jos 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu sopeutumiskausi on pidempi kuin viisi vuotta, siirtymäkautta ei myönnetä.

4.   Rajoittamatta 14 artiklan soveltamista komissio voi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää sallia sekä rekisteröidyn nimen että jäsenvaltion tai kolmannen maan paikannimeä vastaavan rekisteröimättömän nimen samanaikaisen voimassaolon, silloin kun viimeksi mainittu nimi on samanlainen kuin rekisteröity nimi, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

samanlaista rekisteröimätöntä nimeä on aidon ja muuttumattoman käytännön perusteella käytetty laillisesti vähintään 25 vuoden ajan ennen 24 päivää heinäkuuta 1993;

b)

voidaan osoittaa, että nimen käytön tavoitteena ei ole missään vaiheessa ollut hyötyä rekisteröidyn nimen maineesta eikä sen käyttö ole johtanut eikä voinut johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen oikean alkuperän osalta;

c)

samanlaisia nimiä koskeva ongelma on tuotu esille ennen nimen rekisteröimistä.

Rekisteröity nimi ja samanlainen rekisteröimätön nimi voivat olla tällä tavoin samanaikaisesti voimassa enintään 15 vuotta, minkä jälkeen rekisteröimätöntä nimeä ei voida enää käyttää.

Tällaisen rekisteröimättömän maantieteellisen nimen käyttö on sallittua ainoastaan, jos alkuperävaltio on merkitty etikettiin selvästi ja näkyvästi.

14 artikla

Tavaramerkkien, alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen välinen suhde

1.   Jos alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti, jotakin 13 artiklassa tarkoitettua tapausta vastaavan ja samaa tuoteluokkaa koskevan tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylättävä, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty sen päivän jälkeen, jona rekisteröintihakemus toimitettiin komissiolle.

Ensimmäisen alakohdan vastaisesti rekisteröidyt tavaramerkit on mitätöitävä.

2.   Tavaramerkin, jonka käyttö vastaa jotakin 13 artiklassa tarkoitettua tapausta, ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on saatu asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti vilpittömässä mielessä yhteisön alueella tapahtuneella käytöllä joko ennen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaamista alkuperämaassa tai ennen 1 päivää tammikuuta 1996, käyttöä voidaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti jatkaa alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröinnistä huolimatta, jos jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetussa ensimmäisessä neuvoston direktiivissä 89/104/ETY (8) tai yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/94 (9) säädettyjä tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita ei ole olemassa.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Täytäntöönpanoa koskevat säännöt

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Ne koskevat erityisesti:

a)

luetteloa 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista raaka-aineista;

b)

tietoja, jotka on sisällyttävä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tuote-eritelmään;

c)

edellytyksiä, joilla luonnollista tai oikeushenkilöä voidaan pitää ryhmittymänä;

d)

sellaista nimeä koskevan rekisteröintihakemuksen tekemistä, joka tarkoittaa 5 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua rajat ylittävää maantieteellistä aluetta;

e)

5 artiklan 7 ja 9 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sisältöä ja tapaa, jolla ne toimitetaan komissiolle;

f)

7 artiklassa tarkoitettuja vastaväitteitä sekä asianomaisten osapuolten välisiä neuvotteluja;

g)

8 artiklassa tarkoitettuja merkintöjä ja tunnuksia;

h)

7 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vähäisten muutosten määritelmää, jossa otetaan huomioon, ettei vähäinen muutos voi koskea tuotteen keskeisiä ominaisuuksia eikä muuttaa yhteyttä;

i)

7 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen rekisteriä;

j)

edellytyksiä, jotka koskevat tuote-eritelmien noudattamisen valvontaa;

k)

edellytyksiä, jotka koskevat rekisteröinnin peruuttamista.

17 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Nimitykset, jotka on tämän asetuksen voimaantulopäivänä luetteloitu komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (10) liitteessä sekä ne, jotka on lueteltu komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 (11) liitteessä, siirretään ilman eri toimenpiteitä tämän asetuksen 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin. Niitä vastaavia eritelmiä pidetään 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina eritelminä. Näihin rekisteröinteihin liittyviä mahdollisia erityisiä siirtymäsäännöksiä sovelletaan edelleen.

2.   Sellaisten vireillä olevien hakemusten, lausumien ja pyyntöjen osalta, jotka komissio on saanut ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää:

a)

ei sovelleta 5 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä, tämän kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 kohdan soveltamista; ja

b)

komission asetuksen (EY) N:o 383/2004 (12) mukaisesti laadittu eritelmiä koskeva yhteenveto korvaa 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan.

3.   Komissio voi tarvittaessa antaa muita siirtymäsäännöksiä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

18 artikla

Maksut

Jäsenvaltiot voivat periä maksun kulujensa kattamiseksi, tämän asetuksen mukaisista rekisteröintihakemusten tutkimisesta, vastaväitteistä sekä muuttamista ja peruuttamista koskevista pyynnöistä aiheutuneet kulut mukaan luettuina.

19 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2081/92.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 8 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 2009, tämän silti vaikuttamatta tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille jo ennen mainittua päivää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).

(3)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(7)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(8)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.

(9)  EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1.

(10)  Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä (EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 704/2005 (EUVL L 118, 5.5.2005, s. 14).

(11)  Komission asetus (EY) N:o 2400/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta neuvoston asetuksessa (ETY N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen merkintöjen rekisteriin” (EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 417/2006 (EUVL L 72, 11.3.2006, s. 8).

(12)  Komission asetus (EY) N:o 383/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eritelmien pääkohtia koskevan yhteenvedon osalta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 16).


LIITE I

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet

oluet

kasviuutteista valmistetut juomat

leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

luonnon kumit ja kumihartsit

sinappitahnat

pastavalmisteet.


LIITE II

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maataloustuotteet:

heinä

eteeriset öljyt

korkki

kokenilli (jalostamaton eläinperäinen tuote)

kukat ja koristekasvit

villa

paju

loukutettu pellava.


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 2081/92

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 7 kohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

3 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 6 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

5 artiklan 6 kohdan kolmas alakohta

5 artiklan 5 kohdan neljäs ja viides alakohta

5 artiklan 6 kohdan neljäs ja viides alakohta

5 artiklan 5 kohdan kuudes, seitsemäs ja kahdeksas alakohta

5 artiklan 7 kohta

5 artiklan 6 kohta

5 artiklan 8 kohta

5 artiklan 9 ja 10 kohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 3 ja 4 kohta

7 artiklan 4 kohta

6 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 6 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta

7 artiklan 4 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 5 kohta

7 artiklan 5 kohta

7 artiklan 6 ja 7 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artikla

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

9 artiklan ensimmäinen kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan toinen ja kolmas kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 ja 4 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

11 artiklan 3 ja 4 kohta

10 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

10 artiklan 3 kohta

10 artiklan 6 kohta

10 artiklan 2 kohta

10 artiklan 7 kohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 1–3 kohta

11 artiklan 4 kohta

12 artiklan 1 kohta

11 a artiklan a alakohta

12 artiklan 2 kohta

11 a artiklan b alakohta

12–12 d artikla

13 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

13 artiklan 3 kohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 4 kohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

13 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

13 artiklan 5 kohta

13 artiklan 4 kohta

14 artiklan 1 ja 2 kohta

14 artiklan 1 ja 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17–19 artikla

18 artikla

20 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/26


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 511/2006,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2006,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1531/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti elokuussa 2002 asetuksella (EY) N:o 1531/2002 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, tuonnissa.

(2)

Komissio hyväksyi samanaikaisesti päätöksellä 2002/683/EY (3) yhteisen sitoumuksen, jäljempänä ’sitoumus’, jonka Haier Electrical Appliances Corp. Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd ja Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, jäljempänä ’yritykset’, tarjosivat yhdessä Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamarin, jäljempänä ’CCCME’, kanssa.

(3)

Tämän seurauksena tarkasteltavana olevan Kiinasta peräisin olevan tuotteen tuonti yhteisöön vapautettiin lopullisista polkumyyntitulleista, kun tuotteen olivat valmistaneet mainitut yritykset ja tuote oli sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa lajia, jäljempänä ’sitoumuksen soveltamisalaan kuuluva tuote’.

B.   SITOUMUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

(4)

Yritykset ovat antamansa sitoumuksen perusteella velvollisia muun muassa soveltamaan vähintään tiettyjä vähimmäistuontihintoja, kun ne vievät sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä, ja noudattamaan sitoumuksessa määrättyjä tiettyjä enimmäismääriä. Tämän tasoisten hintojen ja enimmäismäärien ansiosta polkumyynnin vahingolliset vaikutukset poistuvat.

(5)

Jotta sitoumuksen noudattaminen voitaisiin varmistaa, CCCME ja yritykset sitoutuivat myös toimittamaan komissiolle kaikki tämän tarvitsemat tiedot ja sallimaan tarkastuskäynnit toimitiloihinsa, jotta komissio voi tarkistaa neljännesvuosiraporteissa annettujen tietojen paikkansapitävyyden.

(6)

Kuten asetuksen (EY) N:o 1531/2002 johdanto-osan 239 kappaleessa todetaan, sitoumuksessa määrätään erityisesti, että kaikkien allekirjoittajien katsotaan rikkoneen sitoumusta, jos jokin yritys tai CCCME rikkoo sitä. Jos osapuolet eivät toimi sitoumusta valvottaessa yhteistyössä komission kanssa, sitoumusta katsotaan rikotun.

(7)

Komissio halusi tehdä tarkastuskäynnit CCCME:n ja kahden tarkasteltavana olevaa tuotetta eniten myyvän yrityksen (Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ja Konka Group Co., Ltd) toimitiloihin. Komissio lähetti CCCME:lle, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd:lle ja Konka Group Co., Ltd:lle ennen tarkastuskäyntejä kirjeet, joissa ilmoitettiin tarkastuskäyntien päivämäärät. CCCME ja Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ilmoittivat hyväksyvänsä komission tarkastuskäynnin. Konka Group Co., Ltd kuitenkin kieltäytyi hyväksymästä tarkastuskäyntiä, minkä vuoksi se rikkoi sitoumusta.

(8)

Komission päätöksessä 2006/258/EY (4) kuvataan tarkemmin, miten sitoumusta on todettu rikotun.

(9)

Rikkomisen vuoksi yritysten yhdessä CCCME:n kanssa tarjoaman sitoumuksen hyväksyntä on peruutettu komission päätöksellä 2006/258/EY. Tämän vuoksi asianomaisten yritysten viemän tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa olisi otettava viipymättä käyttöön lopullinen polkumyyntitulli.

(10)

Perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan mukaan polkumyyntitulli on otettava käyttöön sitoumuksen hyväksymiseen johtaneen tutkimuksen yhteydessä vahvistettujen seikkojen perusteella. Koska kyseinen tutkimus päätettiin asetuksella (EY) N:o 1531/2002 polkumyyntiä ja vahinkoa koskevaan lopulliseen määritykseen, lopullinen polkumyyntitulli olisi tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön kyseisessä asetuksessa vahvistetun tasoisena ja siinä vahvistetussa muodossa, jolloin se olisi 44,6 prosenttia vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana CIF-nettohinnasta.

C.   ASETUKSEN (EY) N:o 1531/2002 MUUTTAMINEN

(11)

Edellä esitetyn perusteella asetus (EY) N:o 1531/2002 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1531/2002 seuraavasti:

1)

Kumotaan 3 artikla, liite I ja liite II.

2)

Numeroidaan 4 ja 5 artikla uudelleen 3 ja 4 artiklaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. GORBACH


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 231, 29.8.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 231, 29.8.2002, s. 42.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 63.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 512/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 30 päivänä maaliskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 513/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 565/2002 mukaisesti haettavien tuontitodistusten myöntämistä koskevista väliaikaisista säännöksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 565/2002 (2) vahvistetaan jäsenvaltioiden velvollisuus toimittaa komissiolle tiedoksi todistushakemukset kunkin viikon maanantaina ja torstaina ja myöntää todistukset hakemuksen jättämistä seuraavana viidentenä työpäivänä, jollei komissio toteuta toimenpiteitä kyseisenä aikana.

(2)

Torstai 13, perjantai 14 ja maanantai 17 päivä huhtikuuta 2006 ovat komission vapaapäiviä. Sen vuoksi olisi siirrettävä maanantain 10 päivä huhtikuuta ja perjantain 14 päivä huhtikuuta 2006 välisenä aikana haettujen todistusten myöntämistä.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 565/2002 mukaisesti maanantain 10 ja perjantain 14 päivä huhtikuuta 2006 välisenä aikana, myönnetään perjantaina 21 päivänä huhtikuuta 2006, jollei komissio toteuta kyseisenä aikana toimenpiteitä mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 514/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

asetuksesta (EY) N:o 824/2000 poikkeamisesta interventioon toimitettavien viljojen määräajan osalta eräissä jäsenvaltioissa markkinointivuonna 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi 19 päivänä huhtikuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 824/2000 (2) säädetään, että jos tarjous otetaan huomioon, toimijoille ilmoitetaan toimitusaikataulusta mahdollisimman pian. Mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetään tätä tarkoitusta varten, että viimeinen toimitus interventiokeskukseen, jolle tarjous on tehty, on suoritettava viimeistään tarjouksen vastaanottokuukautta seuraavan neljännen kuukauden lopussa.

(2)

Markkinointivuosi 2005/2006 on toinen viljojen interventiomekanismin soveltamisvuosi jäsenvaltioissa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004.

(3)

Hyvien sääolosuhteiden vuoksi vuoden 2005 sato näyttää jälleen kerran olevan niissä runsas. Siitä johtuen sisämarkkinoiden hintatasot ovat suhteellisen alhaisia interventiohintojen tasoon verrattuina. Sen vuoksi interventioon tarjottiin interventiokauden alkaessa marraskuussa 2005 suhteellisen merkittäviä määriä. Interventioon tarjottujen määrien suuruuden ja maantieteellisen jakautumisen vuoksi niitä koskevaa toimitusaikaa 31 päivänä maaliskuuta 2006 ei voida noudattaa. Jotta tarjouksia voidaan ottaa haltuun riittävästi, toimitusjaksoa olisi pidennettävä ja sen vuoksi poikettava asetuksesta (EY) N:o 824/2000.

(4)

Tilanne markkinoilla on kiireellinen ja edellyttää toimenpiteiden toteuttamista välittömästi, ja sen vuoksi olisi säädettävä, että tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan heti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 824/2000 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, markkinointivuonna 2005/2006 interventioon tarjottujen viljojen viimeinen toimitus interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa on suoritettava viimeistään tarjouksen vastaanottokuukautta seuraavan seitsemännen kuukauden lopussa, mutta kuitenkin viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2006.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1068/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 65).


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 515/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjottujen viljojen varastoinnin rahoittamista koskevasta siirtymätoimenpiteestä markkinointivuonna 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden jäsenvaltioiden pyynnöstä komission asetuksella (EY) N:o 514/2006 (2) jatketaan markkinointivuoden 2005/2006 osalta kolmella kuukaudella mutta enintään 31 päivään heinäkuuta 2006 asti määräaikaa, jonka kuluessa Euroopan yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa interventioon tarjotut viljat on toimitettava interventioon.

(2)

Tämä toimenpide voi aiheuttaa ylimääräisiä varastointikustannuksia viljoista, jotka toimitetaan uuden määräajan kuluessa mutta sen määräpäivän jälkeen, joka vahvistetaan alunperin interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi 19 päivänä huhtikuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (3) 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa.

(3)

Interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (4) 6 artiklan mukaisesti EMOTR:n tukiosasto huolehtii menoista, jotka aiheutuvat varastointiin liittyvistä materiaalisista toimista. Jäsenvaltioille edellä mainittujen ylimääräisten varastointikustannusten mahdollisesta korvaamisesta aiheutuvat menot olisi rinnastettava varastointikuluista aiheutuviin menoihin, joista interventioelimet tavallisesti vastaavat, sekä säädettävä EMOTR:n tukiosaston kiinteämääräisestä rahoituksesta ottaen huomioon interventiohintaan lisätty kuukausikorotus, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1784/2004 4 artiklan 3 kohdassa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EMOTR-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kun interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjotut viljat on tosiasiallisesti otettu interventioelimen haltuun asetuksen (EY) N:o 824/2000 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyn toimitusajan päätyttyä, jäsenvaltioiden varastointikustannuksiin liittyvät menot, jotka ovat aiheutuneet kyseisen toimitusajan päättymisen ja asetuksessa (EY) N:o 514/2006 säädettynä määräaikana toteutettavan, toimitussuunnitelmassa nimettyyn varastoon toimittamisen välisenä aikana, rinnastetaan asetuksen (ETY) N:o 1883/78 6 artiklassa tarkoitettuihin menoihin.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1883/78 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä määrä lasketaan markkinointivuoden 2005/2006 aikana interventioon ostettujen viljojen varastoinnin osalta yhteisön jäsenvaltioille korvaaman, 12 päivänä lokakuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä (5) vahvistetun kiinteän määrän perusteella, joka on 1,31 euroa/tonni/kuukausi, josta vähennetään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 4 artiklan 3 kohdassa säädetyn kuukausikorotuksen määrä eli 0,46 euroa/tonni/kuukausi, joka lisätään interventiohintaan kultakin kuukaudelta, joka ylittää asetuksen (EY) N:o 824/2000 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyn määräajan.

Nämä menot otetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3492/90 (6) 1 artiklassa tarkoitetussa tilinpäätöksessä huomioon menoina, jotka aiheutuvat interventioelinten suorittamaan tuotteen ostamiseen liittyvistä materiaalisista toimista.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuonna 2005/2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ks. tämän virallisen lehden s. 31.

(3)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1068/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 65).

(4)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 695/2005 (EUVL L 114, 4.5.2005, s. 1).

(5)  K(2005) 3752. Päätöstä ei ole julkaistu.

(6)  EYVL L 337, 4.12.1990, s. 3.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 516/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

melassin 31 päivästä maaliskuuta 2006 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1422/95 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) vahvistettua melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (ETY) N:o 785/68 3 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 4 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 785/68 7 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä nostaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 79/2003 (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EYVL L 145, 27.6.1968, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1422/95.


LIITE

Melassin 31 päivästä maaliskuuta 2006 sovellettavat edustavat hinnat ja lisätuontitullit sokerialalla

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklassa tarkoitetun suspendoimisen vuoksi tuonnissa sovellettava tulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 517/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.


LIITE

31 PÄIVÄSTÄ MAALISKUUTA 2006 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2389

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 518/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Sokerialan vientitukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2135/95 (2) 3 artiklan mukaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen vietyjen tuotteiden tuki sadalta kilogrammalta vastaa sakkaroosipitoisuudella, johon on tarvittaessa lisätty sakkaroosiksi muunnettujen muiden sokerien pitoisuus, kerrottua perusmäärää. Tämä kyseisen tuotteen todettu sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisenaan vietyä sorboosia koskevan tuen perusmäärä vastaa tuen perusmäärää, josta on vähennetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1265/2001 (3) mukaisesti jälkimmäisen asetuksen liitteessä luetelluille tuotteille voimassa olevan tuotantotuen sadasosa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen muiden sellaisenaan vietyjen tuotteiden tuen perusmäärä vastaa yhtä sadasosaa siitä määrästä, joka saadaan ottaen huomioon muilla kuin alijäämäalueilla sen kuukauden aikana, jolle perusmäärä on vahvistettu, voimassa oleva valkoisen sokerin interventiohinnan ja maailmanmarkkinoilla todettujen valkoisen sokerin noteerausten tai hintojen välinen erotus, sekä ottaen huomioon tarve saavuttaa tasapaino kolmansiin maihin jalostettuina tavaroina vietäväksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja näiden maiden jalostusliikenteeseen hyväksyttyjen tuotteiden käytön välillä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 4 kohdan mukaan perusmäärän soveltaminen voidaan rajoittaa tiettyihin mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla voidaan säätää tuesta mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sellaisenaan; tuen taso on määritettävä sadalta kilogrammalta kuiva-ainetta, ottaen erityisesti huomioon CN-koodiin 1702 30 91 kuuluvien tuotteiden vientiin sovellettava tuki, asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sovellettava tuki sekä suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat. Mainitun 1 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa esitetyt edellytykset, ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa esitetyt edellytykset.

(7)

Edellä mainitut tuet on vahvistettava kuukausittain. Tukia voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(9)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(10)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(11)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät, on syytä vahvistaa kyseisten tuet soveltuvien määrien mukaiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen, sellaisenaan vietävien tuotteiden vientiin myönnettävät tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


LIITE

31 PÄIVÄSTÄ MAALISKUUTA 2006 SOVELLETTAVAT SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,2389 (4)

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(3)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(4)  Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.

(5)  Määrää ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 519/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2005/2006 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1138/2005 (2) nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1138/2005 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1138/2005 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 22. osittaisessa tarjouskilpailussa 27,260 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 185, 16.7.2005, s. 3.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 520/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta 2006 väliseksi ajaksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan viidennen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jossain perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista oleville ja tiettyjen kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa käytettäville mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitetuille tuotteille, mainitun kohdan d alakohdassa tarkoitetuille siirapeille sekä CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvalle kemiallisesti puhtaalle fruktoosille (levuloosille), silloin kun se on välituote, voidaan päättää myöntää tuotantotukia.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1265/2001 (2) säädetään, että kyseiset tuet määritetään valkoiselle sokerille vahvistetun tuen perusteella.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 9 artiklassa säädetään, että valkoisen sokerin tuotantotuki on vahvistettava kuukausittain kunkin kuukauden 1 päivänä alkaviksi kausiksi.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 4 artiklassa tarkoitetun valkoisen sokerin tuotantotuki vahvistetaan 23,731 EUR/100 kg:ksi 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta 2006 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 521/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (2) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(3)

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Viljojen tämänhetkisen markkinatilanteen ja erityisesti hankintanäkymien perusteella vientituet on syytä poistaa.

(6)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteen mukaisesti vientituet vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluville rehuseoksille, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1517/95 säännöksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.


LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Viljatuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

C10

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C10

:

Kaikki määräpaikat.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 522/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan (2) hyväksytyn maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan (3) mukaisesti tiettyyn määrään Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä yhteisön maitotuotteita voidaan soveltaa tullinalennusta. Tämän vuoksi kyseisen järjestelyn mukaisesti vietäviin tuotteisiin sovellettavan vientituen määrää olisi alennettava tietyllä prosenttimäärällä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjä vientitukia, jollei komission asetuksen (EY) N:o 174/1999 (4) 1 artiklan 4 kohdasta muuta johdu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 45.

(3)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 46.

(4)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8.


LIITE

Maitoon ja maitotuotteisiin 31 päivästä maaliskuuta 2006 alkaen sovellettavat vientituet

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L21

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Dominikaaniseen tasavaltaan päätöksessä 98/486/EY tarkoitetussa vuoden 2006/2007 kiintiössä vietävien ja asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävien tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia määriä:

a)

CN-koodeihin 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 kuuluvat tuotteet

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodeihin 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 kuuluvat tuotteet

28,00 EUR/100 kg

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L21

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Romania, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/50


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 28 päivänä maaliskuuta 2006 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 28 päivänä maaliskuuta 2006, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1239/2005 (EUVL L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9500

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 524/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 31 päivästä maaliskuuta 2006 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

20,25

21,93

b)

vietäessä muita tavaroita

46,72

50,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

52,84

57,50

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

95,92

103,75

c)

vietäessä muita tavaroita

88,67

96,50


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/55


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 525/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä V mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä V lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä V lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 987/2005 (EUVL L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 31 päivästä maaliskuuta 2006 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

23,89

23,89


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004, Romaniaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/57


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 526/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 582/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 28 päivänä maaliskuuta 2006 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 582/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 28 päivänä maaliskuuta 2006, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja siinä tarkoitetuille määräpaikoille on 7,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1239/2005 (EUVL L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/58


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 527/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 500/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 91, 29.3.2006, s. 6.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 31 päivästä maaliskuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/60


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 528/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1809/2005 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitulliin.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 7 artiklan mukaisesti (3) komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1809/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 24 päivän ja 30 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 29,90 EUR/t 2 014 tonnin kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/61


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 529/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1058/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 24 päivän ja 30 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitettua ohran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/62


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 530/2006,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1059/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 24 päivän ja 30 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitettua tavallisen vehnän vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/63


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä maaliskuuta 2006,

muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä esitettyyn sitoumuksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2002/683/EY kumoamisesta

(2006/258/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 8 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Elokuussa 2002 neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1531/2002 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, tuonnissa yhteisöön.

(2)

Samaan aikaan komissio hyväksyi päätöksellä 2002/683/EY (3) yhteisen sitoumuksen, jäljempänä ’sitoumus’, jonka tarjosivat Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd ja Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, jäljempänä ’yritykset’, yhdessä Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamarin, jäljempänä ’CCCME’, kanssa

(3)

Päätöksen seurauksena tarkasteltavana olevan Kiinasta peräisin olevan tuotteen tuonti yhteisöön vapautettiin lopullisista polkumyyntitulleista, jos tuotteen olivat valmistaneet nämä yritykset ja jos se oli sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa lajia, jäljempänä ’sitoumuksen soveltamisalaan kuuluva tuote’.

B.   SITOUMUKSEN RIKKOMINEN

1.   Sitoumuksen antaneiden yritysten velvollisuudet

(4)

Yritysten antama sitoumus velvoittaa ne muun muassa veloittamaan vähintään sitoumuksessa määrätyn vähimmäistuontihinnan, kun sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta viedään ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä, ja noudattamaan tiettyjä sitoumuksessa vahvistettuja enimmäismääriä. Tämän tasoisilla hinnoilla ja enimmäismäärillä polkumyynnin vahingolliset vaikutukset poistuvat.

(5)

Jotta sitoumuksen noudattaminen voitaisiin varmistaa, CCCME ja yritykset sitoutuivat myös toimittamaan komissiolle kaikki tämän tarvitsemat tiedot ja sallimaan tarkastuskäynnit toimitiloihinsa, jotta komissio voi tarkistaa mainittujen neljännesvuosiraporttien paikkansapitävyyden.

(6)

Kuten asetuksen (EY) N:o 1531/2002 johdanto-osan 239 kappaleessa todetaan, sitoumuksessa määrätään erityisesti, että kaikkien allekirjoittajien katsotaan rikkoneen sitoumusta, jos jokin yritys tai CCCME rikkoo sitä. Jos osapuolet eivät toimi sitoumusta valvottaessa yhteistyössä komission kanssa, sitoumusta katsotaan rikotun.

(7)

Komissio halusi tehdä tarkastuskäynnit CCCME:n ja kahden tarkasteltavana olevaa tuotetta eniten myyvän yrityksen (Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ja Konka Group Co., Ltd) toimitiloihin. Komissio lähetti CCCME:lle, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd:lle ja Konka Group Co., Ltd:lle ennen tarkastuskäyntejä kirjeet, joissa ilmoitettiin tarkastuskäyntien päivämäärät.

2.   Tarkastuksen tulokset

(8)

CCCME ja Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ilmoittivat hyväksyvänsä komission tarkastuskäynnin. Konka Group Co., Ltd kuitenkin kieltäytyi hyväksymästä tarkastuskäyntiä.

(9)

Yritystä pyydettiin vahvistamaan, onko tämä sen viimeinen kanta asiaan ja sitä muistutettiin, että sitoumuksen 5.6 lausekkeen mukaisesti yritykset sitoutuivat myös toimittamaan yhteistyössä komissiolle kaikki tiedot, jotka se tarvitsee yhteisen sitoumuksen noudattamisen valvomiseen, ja sallimaan sen, että Euroopan komission virkamiehet tarkastavat kaikki toimitetut tiedot. Tähän sisältyy mahdollisuus, että kyseiset virkamiehet tekevät yritysten ja/tai CCCME:n toimitiloissa tutkimuksia lyhyelläkin varoitusajalla.

(10)

Konka Group Co., Ltd vahvisti kirjeellä haluttomuutensa toimia yhteistyössä, ja lisäksi CCCME vahvisti yrityksen kannan.

(11)

Tämän perusteella CCCME:lle ja yrityksille annettiin tiedoksi tosiasiat ja huomiot, joiden perusteella komissio aikoi peruuttaa sitoumukselle antamansa hyväksynnän, koska Konka Group Co., Ltd rikkoi sitoumusta, ja ottaa sen sijaan käyttöön lopullisen polkumyyntitullin. Kirjallisten ja suullisten huomautusten esittämistä varten asetettiin määräaika. Huomautuksia ei esitetty.

C.   PÄÄTÖKSEN 2002/683/EY KUMOAMINEN

(12)

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että yritysten yhdessä CCCME:n kanssa tarjoamalle sitoumukselle annettu hyväksyntä olisi peruutettava. Kumotaan päätös 2002/683/EY sitoumuksen hyväksymisestä.

(13)

Samanaikaisesti tämän päätöksen kanssa neuvosto on muuttanut asetusta (EY) N:o 1531/2002 asetuksella 511/2006 (4) lopullisen polkumyyntitullin ottamiseksi käyttöön kyseisten yritysten väritelevisiovastaanottimien tuonnissa yhteisöön,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kumotaan päätös 2002/683/EY.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 231, 29.8.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 231, 29.8.2002, s. 42.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 26.


31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/65


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2006,

neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Argentiinan alueellistamisen sekä Brasiliasta tuotavaa nautaeläinten tuoretta lihaa koskevien todistusmallien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 896)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/259/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön 21 päivänä joulukuuta 1976 tehdyssä neuvoston päätöksessä 79/542/ETY (2) säädetään, että kyseisten tuotavien eläinten ja niiden lihan on täytettävä päätöksen mukaisesti laadituissa mallitodistuksissa vahvistetut vaatimukset.

(2)

Argentiina on vahvistanut suu- ja sorkkataudin (tyyppi O) purkauksen Corrientesin maakunnassa San Luís del Palmarin departementissa ja ilmoittanut asiasta välittömästi komissiolle 8 päivänä helmikuuta 2006.

(3)

Yhteisön terveystilanteen suojelemiseksi on tarpeen ryhtyä alueellistamistoimenpiteisiin ja keskeyttää tilapäisesti sellaisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan tuonti, jotka ovat peräisin kyseisestä departementista ja sen naapuridepartementeista Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá ja San Cosme.

(4)

Ensimmäinen ilmoitus suu- ja sorkkatautiepäilystä tehtiin Argentiinan eläinlääkintäviranomaisille 4 päivänä helmikuuta 2006. Eläinlääkintäviranomaiset ovat kuitenkin keskeyttäneet vientitodistusten antamisen 4 päivän tammikuuta 2006 jälkeen teurastettujen eläinten lihalle. Näin ollen 4 päivänä tammikuuta 2006 ja sen jälkeen teurastetuista nautaeläimistä peräisin olevan lihan lähetykset olisi keskeytettävä kyseisistä departementeista. Poiketen tästä keskeyttämisestä yhteisöön olisi kuitenkin oltava sallittua tuoda lähetykset, jotka on varustettu 4 päivän tammikuuta 2006 ja 4 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana allekirjoitetulla todistuksella ja jotka sisältävät 4 päivän tammikuuta 2006 ja 4 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana teurastetuista nautaeläimistä peräisin olevaa luuttomaksi leikattua ja raakakypsytettyä lihaa ja jotka on jo lähetetty yhteisöön.

(5)

Komission äskettäin tekemällä tarkastusmatkalla Brasiliaan kävi ilmi, että vaikka jäljitysjärjestelmiä on huomattavasti parannettu, lisäparannuksia on tehtävä sen välttämiseksi, että terveydentilaltaan erilaiset eläimet ovat kosketuksissa toistensa kanssa. On myös tarpeen tehostaa suu- ja sorkkatautirokotuksia ja kykyä osoittaa, että suu- ja sorkkatautivirus ei voi levitä, kun otetaan huomioon, että yhteisöön tuodaan ainoastaan luuttomaksi leikattua ja raakakypsytettyä lihaa.

(6)

Täydennyksenä on aiheellista saada lisätakeita, jotka koskevat kosketuksissa oloa eläimiin, rokotuksia ja valvontaa.

(7)

Huomioon on otettava myös Santa Catarinan osavaltion periaate olla rokottamatta suu- ja sorkkatautia vastaan.

(8)

Päätöksen 79/542/ETY liite II olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 79/542/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivästä maaliskuuta 2006.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/9/EY (EUVL L 7, 12.1.2006, s. 23).


LIITE

Korvataan päätöksen 79/542/ETY liitteen 1 osa sekä 2 osassa oleva luettelo eläinlääkärintodistusten malleista ja malli ”BOV” seuraavasti:

”LIITE II

(TUORE LIHA)

1 osa

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN OSISTA (1)

Maa

Aluekoodi

Alueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Malli(t)

Lisätakeet

1

2

3

4

5

6

AL – Albania

AL-0

Koko maa

 

 

AR – Argentiina

AR-0

Koko maa

EQU

 

 

AR-1

Seuraavat maakunnat: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (paitsi seuraavat departementit: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ja San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe ja Tucuman

BOV

A

1 ja 2

AR-2

La Pampa ja Santiago del Estero

BOV

A

1 ja 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 ja 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz ja Tulimaa

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (vain Ramon Listan alue) ja Salta (vain Rivadavian departementti)

BOV

A

1 ja 2

AR-6

Salta (vain General Jose de San Martinin, Oranin, Iruyan ja Santa Victorian departementit)

BOV

A

1 ja 2

AR-7

Chaco, Formosa (paitsi Ramon Listan alue), Salta (paitsi seuraavat departemenit: General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya ja Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 ja 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, paitsi 25 km:n puskurialue Bolivian ja Paraguayn rajalla Santa Catalinan piiristä Jujuyn maakunnassa Laishin piiriin Formosan maakunnassa

BOV

A

1 ja 2

AR-9

25 km:n puskurialue Bolivian ja Paraguayn rajalla Santa Catalinan piiristä Jujuyn maakunnassa Laishin piiriin Formosan maakunnassa

 

 

AR-10

Osa Corrientesin maakuntaa: seuraavat departementit: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ja San Luís del Palmar

BOV

A

1 ja 2

AU – Australia

AU-0

Koko maa

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosnia ja Hertsegovina

BA-0

Koko maa

 

 

BG – Bulgaria a

BG-0

Koko maa

EQU

 

 

BG-1

Seuraavat maakunnat: Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, Sofian piiri, Sofian kaupunki, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana ja Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Seuraavat maakunnat: Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali ja 20 km leveä vyöhyke Turkin vastaisella rajalla

BH – Bahrain

BH-0

Koko maa

 

 

BR – Brasilia

BR-0

Koko maa

EQU

 

 

BR-1

Osa Minas Geraisin osalvaltiota (paitsi seuraavat alueet: Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ja Bambuí)

Espíritu Santon osavaltio;

Goiasin osavaltio; ja

Osa Mato Grosson osavaltiota, johon kuuluvat Cuiaban alueyksikkö (paitsi seuraavat kunnat: San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ja Barão de Melgaço), Caceresin alueyksikkö (paitsi Caceresin kunta), Lucas do Rio Verden alueyksikkö, Rondonopolisin alueyksikkö (paitsi Itiquioran kunta), Barra do Garçan alueyksikkö ja Barra do Bugresin alueyksikkö

BOV

A ja H

1 ja 2

BR-2

Rio Grande do Sulin osavaltio

BOV

A ja H

1 ja 2

BR-3

Osa Mato Grosso do Sulin osavaltiota, johon kuuluu Sete Quedasin kunta

BOV

A ja H

1 ja 2

BR-4

Osa Mato Grosso do Sulin osavaltiota (paitsi seuraavat kunnat): Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso ja Corumbá),

Paranán osavaltio, ja

Sao Paulon osavaltio

BOV

A ja H

1 ja 2

BR-5

Paranán osavaltio

Mato Grosso do Sulin osavaltio ja

Sao Paulon osavaltio

1

BR-6

Santa Catarinan osavaltio

BOV

A ja H

1 ja 2

BW – Botswana

BW-0

Koko maa

EQU, EQW

 

 

BW-1

Eläintautien valvontavyöhykkeet 5, 6, 7, 8, 9 ja 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ja 2

BW-2

Eläintautien valvontavyöhykkeet 10, 11, 12, 13 ja 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ja 2

BY – Valko-Venäjä

BY-0

Koko maa

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Koko maa

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Koko maa

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH – Sveitsi

CH-0

Koko maa

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Koko maa

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kiina (kansantasa-valta)

CN-0

Koko maa

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Koko maa

EQU

 

 

CO-1

Seuraavien rajojen sisään jäävä alue: kohdasta, jossa Murrijoki laskee Atratojokeen sen alavirtaa kohtaan, jossa se laskee Atlantin valtamereen, siitä Panaman rajalle pitkin Atlantin rannikkoa Cabo Tiburóniin; siitä Tyyneen valtamereen Kolumbian ja Panaman rajaa pitkin; siitä Vallejoen suulle Tyynen valtameren rannikkoa pitkin sekä siitä suoraan kohtaan, jossa Murrijoki laskee Atratojokeen

BOV

A

2

CO-3

Seuraavien rajojen sisään jäävä alue: Sinujoen suulta Atlantin valtamerellä Sinujokea ylävirtaan sen alkulähteille Alto Paramilloon, siitä Puerto Reyhin Atlantin rannalle pitkin Antiquian ja Córdoban departementtien välistä rajaa ja siitä Sinujoen suulle Atlantin rannikkoa pitkin

BOV

A

2

CR – Costa Rica

CR-0

Koko maa

BOV, EQU

 

 

CU – Kuuba

CU-0

Koko maa

BOV, EQU

 

 

DZ – Algeria

DZ-0

Koko maa

 

 

ET – Etiopia

ET-0

Koko maa

 

 

FK – Falklandin saaret

FK-0

Koko maa

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grönlanti

GL-0

Koko maa

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Koko maa

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Koko maa

 

 

HN – Honduras

HN-0

Koko maa

BOV, EQU

 

 

HR – Kroatia

HR-0

Koko maa

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Israel

IL-0

Koko maa

 

 

IN – Intia

IN-0

Koko maa

 

 

IS – Islanti

IS-0

Koko maa

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenia

KE-0

Koko maa

 

 

MA – Marokko

MA-0

Koko maa

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Koko maa

 

 

MK – Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (3)

MK-0

Koko maa

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Koko maa

 

 

MX – Meksiko

MX-0

Koko maa

BOV, EQU

 

 

NA – Namibia

NA-0

Koko maa

EQU, EQW

 

 

NA-1

Lännestä Palgrave Pointista itään Gamiin asti ulottuvan suoja-aidan eteläpuolinen alue

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Uusi-Kaledonia

NC-0

Koko maa

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Koko maa

 

 

NZ – Uusi-Seelanti

NZ-0

Koko maa

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Koko maa

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Koko maa

EQU

 

 

PY-1

Keskinen Chaco ja San Pedro

BOV

A

1 ja 2

RO – Romania a

RO-0

Koko maa

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Venäjä

RU-0

Koko maa

 

 

RU-1

Murmanskin alue, Jamalo-Nemetsian autonominen piirikunta

RUF

SV – El Salvador

SV-0

Koko maa

 

 

SZ – Swazimaa

SZ-0

Koko maa

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Alue länteen punaisesta sulkulinjasta, joka kulkee pohjoiseen Usutu-joelta Etelä-Afrikan rajalle Nkalashanesta länteen

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Suu- ja sorkkataudin säädetyt valvonta- ja rokotusalueet, jotka julkaistiin oikeudellisessa huomautuksessa nro 51/2001

BOV, RUF, RUW

F

1 ja 2

TH – Thaimaa

TH-0

Koko maa

 

 

TN – Tunisia

TN-0

Koko maa

 

 

TR – Turkki

TR-0

Koko maa

 

 

TR-1

Seuraavat maakunnat: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat ja Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Koko maa

 

 

US – Yhdysvallat

US-0

Koko maa

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Montenegro

XM-0

Koko tullialue (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Serbia (2)

XS-0

Koko tullialue (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Koko maa

EQU

 

 

BOV

A

1 ja 2

OVI

A

1 ja 2

ZA – Etelä-Afrikka

ZA-0

Koko maa

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Koko maa, paitsi seuraavat alueet:

se osa suu- ja sorkkataudin valvonta-alueesta, joka sijaitsee Mpumalangan ja pohjoisten provinssien eläinlääkintäalueilla, Ingwawuman alueella Natalin eläinlääkintäalueella ja Botswanan vastaisella raja-alueella 28° pituuspiirin itäpuolella, ja

Camperdownin alue KwaZuluNatalin maakunnassa

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Koko maa

 

 

=

Ei todistusta; tuoreen lihan tuonti ei ole sallittua (paitsi niiden lajien osalta, jotka on ilmoitettu koko maata koskevalla rivillä).

a

=

Sovelletaan vain siihen saakka, kunnes kyseisestä liittymässä olevasta valtiosta tulee Euroopan unionin jäsenvaltio.

Sarakkeessa 6 tarkoitetut erityisedellytykset

’1’: Maantieteellisiä ja ajankohtaan liittyviä rajoituksia:

’2’: Luokkiin liittyviä rajoituksia:

Muita eläimenosia ei sallita (lukuun ottamatta nautojen palleaa ja puremalihaksia).

2 osa

ELÄINLÄÄKÄRINTODISTUSTEN MALLIT

Malli(t):

’BOV’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidettyjen nautaeläinten (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis ja niiden risteytykset) tuoretta lihaa varten

’POR’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidettyjen sikojen (Sus scrofa) tuoretta lihaa varten

’OVI’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidettyjen lampaiden (Ovis aries) ja vuohien (Capra hircus) tuoretta lihaa varten

’EQU’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli kotieläiminä pidettyjen hevoseläinten (Equus caballus, Equus asinus ja niiden risteytykset) tuoretta lihaa varten

’RUF’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli muiden kuin kotieläiminä pidettyjen tarhattujen eläinten, ei kuitenkaan sikaeläinten heimon eläinten ja kavioeläinten, tuoretta lihaa varten

’RUW’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli muiden kuin kotieläiminä pidettyjen luonnonvaraisten eläinten, ei kuitenkaan sikaeläinten heimon eläinten ja kavioeläinten, tuoretta lihaa varten

’SUF’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli muiden kuin kotieläiminä pidettyjen tarhattujen sikaeläinten heimon eläinten tuoretta lihaa varten

’SUW’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli muiden kuin kotieläiminä pidettyjen luonnonvaraisten sikaeläinten heimoon kuuluvien eläinten tuoretta lihaa varten

’EQW’

:

Eläinlääkärintodistuksen malli muiden kuin kotieläiminä pidettyjen luonnonvaraisten kavioeläinten tuoretta lihaa varten

SG (Lisätakeet):

’A’

:

takeet, jotka koskevat tuoreen lihan, muita eläimenosia lukuun ottamatta, raakakypsytystä, pH:n mittausta ja luuttomaksi leikkaamista todistusmallien BOV (kohta 10.6), OVI (kohta 10.6), RUF (kohta 10.7) ja RUW (kohta 10.4) mukaisesti

’B’

:

takeet, jotka koskevat todistusmallissa BOV (kohta 10.6) kuvattuja raakakypsytettyjä ja eroteltuja muita eläimenosia

’C’

:

takeet, jotka koskevat klassisen sikaruton laboratoriotestausta ruhoista, joista todistusmallin SUW (kohta 10.3 a) mukaisen todistuksen saanut tuore liha saatiin

’D’

:

takeet, jotka koskevat ruokajätteen syöttämistä tiloilla eläimille, joista todistusmallin POR (kohta 10.3 d) mukaisen todistuksen saanut tuore liha saatiin

’E’

:

takeet, jotka koskevat tuberkuloosin tutkimista eläimistä, joista todistusmallin BOV (kohta 10.4 d) mukaisen todistuksen saanut tuore liha saatiin

’F’

:

takeet, jotka koskevat tuoreen lihan, muita eläimenosia lukuun ottamatta, raakakypsytystä ja luuttomaksi leikkaamista todistusmallien BOV (kohta 10.6), OVI (kohta 10.6), RUF (kohta 10.7) ja RUW (kohta 10.4) mukaisesti

’G’

:

takeet, jotka koskevat 1) muiden eläimenosien ja selkäytimen poisjättämistä sekä 2) hirvieläinten testausta ja alkuperää CWD-tautiin liittyen todistusmallien RUF (kohta 9.2.1) ja RUW (kohta 9.3.1) mukaisesti

’H’

:

Brasilialta vaaditut lisätakeet, jotka koskevat kosketuksissa oloa eläimiin, rokotusohjelmia ja valvontaa. Koska Santa Catarinan osavaltio Brasiliassa ei rokota suu- ja sorkkatautia vastaan, viittaus rokotusohjelmaan ei kuitenkaan koske kyseisestä osavaltiosta peräisin olevien ja siellä teurastettujen eläinten lihaa.

Huomautuksia

(a)

Viejämaan on laadittava eläinlääkärintodistukset liitteessä II olevassa 2 osassa olevien, asianomaista lihaa vastaavien mallien mukaisesti. Niissä on oltava mallin mukaisessa numerojärjestyksessä kolmannen maan osalta vaaditut vakuutukset ja tapauksen mukaan viejänä toimivalta kolmannelta maalta tai sen osalta vaaditut lisätakeet.

(b)

Yksi erillinen todistus on laadittava kultakin liitteessä II olevan 1 osan 2 ja 3 sarakkeessa olevalta alueelta vietävälle lihalle, joka lähetetään samaan määräpaikkaan ja kuljetetaan samassa junanvaunussa, kuorma-autossa, ilma-aluksessa tai laivassa.

(c)

Kunkin alkuperäisen todistuksen on oltava yksisivuinen ja molemminpuolinen, tai jos tarvitaan enemmän kuin yksi sivu, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus siten, että sivut eivät ole erillisiä.

(d)

Todistus on laadittava vähintään yhdellä sen EU-jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka rajatarkastusasemalla tarkastus tehdään, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan EU-jäsenvaltion virallisista kielistä. Kyseiset jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarvittaessa sallia muiden kielien käytön, jos mukaan liitetään virallinen käännös.

(e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin kohdassa 8.3 oleva luettelo) todistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa alkuperäistä todistusta, ja todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

(f)

Jos todistuksessa, myös huomautuksessa e tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on merkittävä sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen koodinumero.

(g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava alkuperäinen todistus. Näin tehdessään viejämaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia periaatteita, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja periaatteita. Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Samat säännöt koskevat muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

(h)

Todistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana EU:n rajatarkastusasemalle asti.

Image

Image

Image

Image


(1)  Sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansien maiden kanssa tehdyissä voimassa olevissa yhteisön sopimuksissa määrättyjen erityisten todistusvaatimusten soveltamista.

(2)  Lukuun ottamatta Kosovoa sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(3)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen, Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi annettavaan nimeen.

(4)  Serbia ja Montenegro ovat tasavaltoja, joilla on omat tullilaitokset ja jotka muodostavat valtioliiton, ja siksi ne on mainittava erikseen.

=

Ei todistusta; tuoreen lihan tuonti ei ole sallittua (paitsi niiden lajien osalta, jotka on ilmoitettu koko maata koskevalla rivillä).

a

=

Sovelletaan vain siihen saakka, kunnes kyseisestä liittymässä olevasta valtiosta tulee Euroopan unionin jäsenvaltio.


Oikaisuja

31.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/79


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2152/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 342, 24. joulukuuta 2005 )

I.

Sivulla 35, liitteessä III oleva teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

”LIITE VII

Asetuksen 4 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

tšekiksi

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

tanskaksi

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

saksaksi

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

viroksi

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

kreikaksi

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

englanniksi

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

ranskaksi

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italiaksi

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

latviaksi

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

liettuaksi

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

unkariksi

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

maltaksi

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

hollanniksi

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

puolaksi

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugaliksi

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovakiksi

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

sloveeniksi

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

suomeksi

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

ruotsiksi

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).”

II.

Sivulla 37, asetuksen (EY) N:o 327/98 uuden liitteen IX liitteessä IV olevan d alakohdan toisessa sarakkeessa rivillä ”Pakistan”:

korvataan:

”1 596”,

seuraavasti:

”1 595”.