ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 84

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
23. maaliskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 469/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 470/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1063/2005 muuttamisesta Tšekin interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 471/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta vuonna 2006 naudanliha-alan vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 472/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 1518/2003 poikkeamisesta vuonna 2006 sianliha-alan vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 473/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 474/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta ( 1 )

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 475/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 476/2006, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2006, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

31

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2005, valtiontuesta, jonka Alankomaat on myöntänyt AVR:lle vaarallisen jätteen käsittelyyn (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1789)  ( 1 )

37

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2032/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta (EUVL L 307, 24.11.2003)

60

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1048/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun asetuksen (EY) N:o 2032/2003 muuttamisesta (EUVL L 178, 9.7.2005)

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 469/2006,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22 päivänä maaliskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

94,2

204

53,3

212

102,0

624

101,8

999

87,8

0707 00 05

052

134,8

999

134,8

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

110,8

204

48,5

999

79,7

0805 10 20

052

71,7

204

42,8

212

53,8

220

43,2

400

60,8

448

37,8

624

57,1

999

52,5

0805 50 10

052

42,2

624

73,8

999

58,0

0808 10 80

388

77,0

400

121,8

404

103,9

508

82,7

512

84,8

524

62,5

528

88,1

720

82,6

999

87,9

0808 20 50

388

80,8

512

73,3

524

58,2

528

83,8

720

122,5

999

83,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 470/2006,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 1063/2005 muuttamisesta Tšekin interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1063/2005 (2) avataan Tšekin interventioelimen hallussa olevan 275 911 vehnätonnin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu.

(2)

Tšekki on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää 120 000 tonnilla. Tšekin esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä käytettävissä olevien määrien ja markkinatilanteen perusteella.

(3)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 1063/2005.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1063/2005 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 395 911 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (3) sekä Sveitsiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 36. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1535/2005 (EUVL L 247, 23.9.2005, s. 3).

(3)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.”


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 471/2006,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006,

asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta vuonna 2006 naudanliha-alan vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (2) 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientitodistukset myönnetään viidentenä työpäivänä hakemusten jättöpäivästä, jos komissio ei ole toteuttanut erityistoimenpiteitä tämän määräajan aikana.

(2)

Kun otetaan huomioon vuoden 2006 yleiset vapaapäivät ja Euroopan unionin virallisen lehden epäsäännöllinen julkaiseminen kyseisinä päivinä, edellä mainittu viiden työpäivän jakso on liian lyhyt markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi, ja sitä olisi sen vuoksi pidennettävä.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, vuotta 2006 koskevat todistukset, joiden hakemukset jätetään tämän asetuksen liitteessä mainittuina aikoina, myönnetään vastaavina, kyseisessä liitteessä ilmoitettuina päivinä.

Poikkeusta sovelletaan edellyttäen, että asetuksen (EY) N:o 1445/95 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä ei ole toteutettu ennen kyseisiä myöntämispäiviä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).


LIITE

Todistushakemuksen jättöaika

Myöntämispäivä

10.–13. huhtikuuta 2006

21. huhtikuuta 2006

22.–24. toukokuuta 2006

1. kesäkuuta 2006

17.–18. heinäkuuta 2006

26. heinäkuuta 2006

30.–31. lokakuuta 2006

8. marraskuuta 2006

21. joulukuuta 2006

29. joulukuuta 2006

28.–29. joulukuuta 2006

8. tammikuuta 2007


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 472/2006,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006,

asetuksesta (EY) N:o 1518/2003 poikkeamisesta vuonna 2006 sianliha-alan vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla 28 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/2003 (2) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa, jonka aikana vientitodistushakemukset on jätetty, seuraavana keskiviikkona, jollei komissio ole tällä välin toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(2)

Kun otetaan huomioon vuoden 2006 vapaapäivät ja Euroopan unionin virallisen lehden epäsäännöllinen julkaiseminen kyseisinä päivinä, hakemusten jättöpäivän ja todistusten myöntämispäivän välinen aika on liian lyhyt markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamisen kannalta. Sen vuoksi määräaikaa on syytä pidentää.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, todistukset myönnetään vuonna 2006 tämän asetuksen liitteessä ilmoitettuina päivinä.

Kyseistä poikkeusta sovelletaan, jollei ennen kyseisiä myöntämispäivämääriä toteuteta asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 217, 29.8.2003, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1361/2004 (EUVL L 253, 29.7.2004, s. 9).


LIITE

Todistushakemuksen jättöaika

Myöntämispäivä

10.–14.4.2006

20.4.2006

24.–28.4.2006

4.5.2006

1.5–5.5.2006

11.5.2006

29.5–2.6.2006

8.6.2006

7.–11.8.2006

17.8.2006

23.–27.10.2006

3.11.2006

18.–22.12.2006

28.12.2006

25.–29.12.2006

5.1.2007


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 473/2006,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) (jäljempänä ’perusasetus’) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perusasetuksen luvussa II säädetään menettelyistä, joilla ajantasaistetaan yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevaa yhteisön luetteloa sekä menettelyistä, joilla jäsenvaltiot voivat tietyissä olosuhteissa toteuttaa poikkeustoimenpiteitä toimintakieltojen asettamiseksi niiden alueella.

(2)

Näitä menettelyjä koskevien ohjeiden voimaansaattamiseksi on tarpeen toteuttaa tiettyjä täytäntöönpanotoimia.

(3)

Erityisesti on tarpeen määrittää tiedot, jotka jäsenvaltion on toimitettava sen pyytäessä komissiolta perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaista päätöstä ajantasaistaa yhteisön luetteloa asettamalla uusi toimintakielto, poistamalla olemassa oleva toimintakielto tai muuttamalla toimintakieltoon liittyviä ehtoja.

(4)

On tarpeen säätää ehdoista, jotka koskevat yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi tehtävien komission päätösten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien oikeutta tulla asiassa kuulluiksi.

(5)

Perusasetuksen mukaan komission on luetteloa ajantasaistaessaan otettava asianmukaisesti huomioon tarve tehdä ripeästi päätöksiä ja noudattaa kiireellisissä tapauksissa erityismenettelyä.

(6)

Komission olisi saatava riittävät tiedot kaikista jäsenvaltioiden perusasetuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti poikkeustoimenpiteinä asettamista toimintakielloista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean (2) lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä perusasetuksen II luvussa tarkoitettuja menettelyjä varten.

2 artikla

Jäsenvaltioiden pyynnöt ajantasaistaa yhteisön luetteloa

1.   Jäsenvaltion, joka pyytää perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiota ajantasaistamaan yhteisön luetteloa, on toimitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä A luetellut tiedot.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut pyynnöt on toimitettava kirjallisesti komission pääsihteeristöön. Lisäksi liitteessä A määritellyt tiedot on samanaikaisesti toimitettava sähköisesti komission energian ja liikenteen pääosaston toimivaltaisille yksiköille. Ellei soveltuvaa sähköistä menetelmää ole käytettävissä, tiedot on toimitettava käyttäen nopeinta mahdollista muuta menetelmää.

3.   Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille lentoturvallisuuskomitean edustajien välityksellä noudattaen komitean työjärjestyksessä määriteltyä menettelyä; komissio ilmoittaa asiasta myös Euroopan lentoturvallisuusvirastolle.

3 artikla

Lentoliikenteen harjoittajan toiminnan lakisääteisestä valvonnasta vastaavien viranomaisten kuuleminen

1.   Jäsenvaltion, joka kaavailee perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaista pyyntöä komissiolle, on otettava komissio ja muut jäsenvaltiot mukaan yhteydenpitoon kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan lakisääteisestä valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa.

2.   Ennen perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan mukaisia päätöksiä on mahdollisuuksien mukaan kuultava kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan lakisääteisestä valvonnasta vastaavia viranomaisia. Aina kun se on mahdollista, kuulemiset on toimitettava komission ja jäsenvaltioiden yhteistyönä.

3.   Jos asian kiireellisyys niin vaatii, yhteiset kuulemiset voidaan toteuttaa vasta 2 kohdassa tarkoitettujen päätösten tekemisen jälkeen. Tässä tapauksessa kyseisille viranomaisille on ilmoitettava aikomuksesta tehdä 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan 1 kohdan mukainen päätös.

4.   Yhteiskuulemiset voidaan toteuttaa kirjeenvaihtona tai paikan päällä, jotta tarvittavien todisteiden keruu on mahdollista.

4 artikla

Lentoliikenteen harjoittajan oikeus tulla kuulluksi

1.   Harkitessaan perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaista päätöstä, komissio toimittaa kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle tiedoksi päätöksen perusteena käytettävät keskeiset tosiseikat ja näkemykset. Lentoliikenteen harjoittajalla on mahdollisuus esittää kirjalliset huomionsa komissiolle 10 työpäivän kuluessa tietojen toimittamisesta.

2.   Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille lentoturvallisuuskomitean edustajien välityksellä noudattaen komitean työjärjestyksessä määriteltyä menettelyä. Lentoliikenteen harjoittajalla on pyynnöstään mahdollisuus esittää kantansa suullisesti ennen päätöksen tekemistä. Suullinen kanta olisi mahdollisuuksien mukaan esitettävä lentoturvallisuuskomitealle. Kantaa suullisesti esittäessään lentoliikenteen harjoittaja voi halutessaan käyttää tukenaan sen toiminnan valvonnasta vastaavia viranomaisia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa komission ei tarvitse noudattaa 1 kohtaa ennen perusasetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tilapäistoimenpiteen toteuttamista.

4.   Tehtyään perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaisen päätöksen komissio ilmoittaa asiasta viipymättä lentoliikenteen harjoittajalle ja kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaaville viranomaisille.

5 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaisen komission päätöksen täytäntöönpanemiseksi toteuttamistaan toimista.

6 artikla

Jäsenvaltion toteuttamat poikkeustoimenpiteet

1.   Jäsenvaltion asetettua lentoliikenteen harjoittajan alueellaan välittömään toimintakieltoon perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle ja toimitettava liitteessä B luetellut tiedot.

2.   Jäsenvaltion asetettua lentoliikenteen harjoittajan toimintakieltoon tai päätettyä pitää lentoliikenteen harjoittajan toimintakielto voimassa perusasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle ja toimitettava liitteessä C luetellut tiedot.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kirjallisesti komission pääsihteeristöön. Lisäksi ne on samanaikaisesti toimitettava sähköisesti komission energian ja liikenteen pääosaston toimivaltaisille yksiköille. Ellei soveltuvaa sähköistä menetelmää ole käytettävissä, tiedot on toimitettava käyttäen nopeinta mahdollista muuta menetelmää.

4.   Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille lentoturvallisuuskomitean edustajien välityksellä noudattaen komitean työjärjestyksessä määriteltyä menettelyä.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Perustettu teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4) 12 artiklalla.


LIITE A

Jäsenvaltion toimittamat tiedot sen pyytäessä perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaista päätöstä

Jäsenvaltion, joka pyytää perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön luettelon ajantasaistamista, on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

 

Pyynnön tekevä jäsenvaltio

Virallisen yhteyshenkilön nimi ja asema

Virallisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

 

Lentoliikenteen harjoittaja ja ilma-alus

Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja: virallinen nimi (sellaisena kuin se on lentotoimintaluvassa tai vastaavassa, toiminimi (jos muu kuin virallinen nimi), lentotoimintaluvan numero (jos sellainen on), ICAO-tunnusnumero (jos tiedossa) ja täydelliset yhteystiedot

Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaavan viranomaisen nimi ja täydelliset yhteystiedot

Kyseisen ilma-aluksen tyyppi, rekisteröintivaltio, rekisterinumero ja, jos saatavilla, sarjanumero.

 

Pyydetty päätös

Pyydetyn päätöksen tyyppi: toimintakiellon asettaminen, toimintakiellon poistaminen tai toimintakiellon ehtojen muuttaminen

Pyydetyn päätöksen laajuus (kaikki tai yksittäiset tietyn valvontaviranomaisen vastuuseen kuuluvat lentoliikenteen harjoittajat, tietty ilma-alus tai tietty ilma-alustyyppi).

 

Pyyntö asettaa toimintakielto

Tarkka kuvaus (esim. tarkastuksen tulokset) turvallisuusongelmasta tai -ongelmista, jonka/joiden vuoksi täydellistä tai osittaista toimintakieltoa pyydetään (esitettynä järjestyksessä sen mukaan, mihin perusasetuksen liitteessä olevista yhteisistä perusteista ne liittyvät)

Yleiskuvaus suositelluista ehdotetun toimintakiellon peruuttamisen/poistamisen ehdoista, joita käytetään perustana kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaavan viranomaisen kanssa laadittavassa korjaussuunnitelmassa.

 

Pyyntö poistaa toimintakielto tai muuttaa toimintakiellon ehtoja

Hyväksytyn korjaussuunnitelman, jos sellainen on, päiväys ja sisältö

Todisteet hyväksytyn korjaussuunnitelman, jos sellainen on, noudattamisesta

Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaavan viranomaisen nimenomainen kirjallinen vakuutus siitä, että korjaussuunnitelma on toteutettu.

 

Julkisuus

Tieto siitä, onko jäsenvaltio julkistanut pyyntönsä.


LIITE B

Jäsenvaltion ilmoitus perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisista poikkeustoimenpiteistä toimintakiellon asettamiseksi sen alueella

Jäsenvaltion, joka ilmoittaa asettaneensa lentoliikenteen harjoittajan alueellaan toimintakieltoon perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

 

Ilmoituksen tekevä jäsenvaltio

Virallisen yhteyshenkilön nimi ja asema

Virallisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

 

Lentoliikenteen harjoittaja ja ilma-alus

Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja: virallinen nimi (sellaisena kuin se on lentotoimintaluvassa tai vastaavassa), toiminimi (jos muu kuin virallinen nimi), lentotoimintaluvan numero (jos sellainen on), ICAO-tunnusnumero (jos tiedossa) ja täydelliset yhteystiedot

Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaavan viranomaisen nimi ja täydelliset yhteystiedot

Kyseisen ilma-aluksen tyyppi, rekisteröintivaltio, rekisterinumero ja, jos saatavilla, sarjanumero.

 

Päätös

Päätöksen päiväys, kellonaika ja voimassaoloaika

Kuvaus päätöksestä, jolla toimilupa tai tekninen lupa evätään tai peruutetaan määräajaksi tai kokonaan, tai jolla luvalle asetetaan rajoituksia

Päätöksen laajuus (kaikki tai yksittäiset tietyn valvontaviranomaisen vastuuseen kuuluvat lentoliikenteen harjoittajat, tietty ilma-alus tai tietty ilma-alustyyppi)

Kuvaus ehdoista, joiden täyttyessä jäsenvaltio voi poistaa/peruuttaa toimiluvan tai teknisen luvan epäämisen, peruuttamisen määräajaksi tai kokonaan tai rajoittamisen.

 

Turvallisuusongelma

Tarkka kuvaus (esim. tarkastuksen tulokset) turvallisuusongelmasta tai -ongelmista, jonka vuoksi täydellistä tai osittaista toimintakieltoa pyydetään (esitettynä järjestyksessä sen mukaan, mihin perusasetuksen liitteessä olevista yhteisistä perusteista ne liittyvät).

 

Julkisuus

Tieto siitä, onko jäsenvaltio julkistanut toimenpidekieltonsa.


LIITE C

Perusasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukainen jäsenvaltion ilmoitus poikkeustoimenpiteistä toimintakiellon asettamiseksi tai ylläpitämiseksi sen alueella tilanteessa, jossa komissio on päättänyt olla sisällyttämättä vastaavia toimenpiteitä yhteisön luetteloon

Jäsenvaltion, joka ilmoittaa asettaneensa lentoliikenteen harjoittajan alueellaan toimintakieltoon tai pitävänsä tällaisen toimintakiellon voimassa perusasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

 

Ilmoituksen tekevä jäsenvaltio

Virallisen yhteyshenkilön nimi ja asema

Virallisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

 

Lentoliikenteen harjoittaja ja ilma-alus

Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja: virallinen nimi (sellaisena kuin se on lentotoimintaluvassa tai vastaavassa), toiminimi (jos muu kuin virallinen nimi), lentotoimintaluvan numero (jos sellainen on) ja ICAO-tunnusnumero (jos tiedossa).

 

Viittaus komission päätökseen

Asiaan liittyvien komission asiakirjojen päiväykset ja viitetiedot

Komission/lentoturvallisuuskomitean päätöksen päiväys.

 

Kyseistä jäsenvaltiota erityisesti koskettava turvallisuusongelma.


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 474/2006,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (jäljempänä ’perusasetus’) luvussa II säädetään menettelyistä, joilla laaditaan yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskeva yhteisön luettelo, ja menettelyistä, joilla jäsenvaltiot voivat tietyissä olosuhteissa toteuttaa poikkeustoimenpiteitä toimintakieltojen asettamiseksi alueellaan.

(2)

Perusasetuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti kukin jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle toimintakieltoon alueellaan asetetut lentoliikenteen harjoittajat, tähän johtaneet syyt sekä muut tarvittavat tiedot.

(3)

Komissio on ilmoittanut suoraan kaikille kyseisille lentoliikenteen harjoittajille, tai ellei tämä ole ollut käytännössä mahdollista, niiden valvonnasta vastaaville viranomaisille, toimintakieltoa koskevan päätöksen perusteena käytettävät keskeiset tosiseikat ja näkemykset.

(4)

Perusasetuksen 7 artiklan mukaisesti komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjallinen lausuntonsa ja esittää kantansa asiassa suullisesti 10 työpäivän kuluessa komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle (2).

(5)

Yhteiset perusteet, joita on käytettävä harkittaessa yhteisön tasoisen toimintakiellon asettamista turvallisuussyistä, vahvistetaan perusasetuksen liitteessä.

(6)

Air Bangladesh -yhtiön tiettyjen ilma-alusten vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Saksan suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (3).

(7)

Air Bangladesh ei ole vastannut asianmukaisesti ja viivyttelemättä Saksan siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole vastannut kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoon. Tähän mennessä Saksalla ei ole ollut mahdollisuutta tarkastaa, onko turvallisuuspuutteet korjattu.

(8)

Air Bangladeshin lakisääteisestä valvonnasta vastaavat Bangladeshin viranomaiset ovat laiminlyöneet yhden tämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksen asianmukaisen valvonnan ja jättäneet näin ollen täyttämättä Chicagon yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

(9)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Air Bangladeshin toimintaa olisi rajoitettava ja se olisi sisällytettävä liitteen B luetteloon.

(10)

Air Koryo -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Ranskan ja Saksan suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (4).

(11)

Air Koryon jatkuva kyvyttömyys korjata Ranskan sille aiemmin ilmoittamat puutteet todettiin muissa asematasotarkastuksissa SAFA-ohjelman puitteissa (5).

(12)

Ranskan toimittamat toteennäytetyt vakavaa vaaratilannetta koskevat tiedot viittaavat piileviin ja järjestelmällisiin puutteisiin Air Koryon turvallisuudessa.

(13)

Air Koryo on osoittanut kyvyttömyyttä korjata nämä turvallisuuspuutteet.

(14)

Air Koryo ei ole vastannut asianmukaisesti ja viivyttelemättä Ranskan siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole vastannut riittävällä tavalla kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoon.

(15)

Air Koryon Ranskan pyynnöstä esittämä korjaussuunnitelma oli riittämätön korjaamaan todetut vakavat turvallisuuspuutteet.

(16)

Air Koryon valvonnasta vastaavat Korean demokraattisen kansantasavallan viranomaiset ovat laiminlyöneet tämän lentoliikenteen harjoittajan asianmukaisen valvonnan ja jättäneet näin ollen täyttämättä Chicagon yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

(17)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Air Koryo ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(18)

Ariana Afghan Airlines -yhtiön tiettyjen ilma-alusten vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Saksan suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (6).

(19)

Ariana Afghan Airlines on osoittanut kyvyttömyyttä korjata nämä turvallisuuspuutteet.

(20)

Ariana Afghan Airlines ei ole vastannut asianmukaisesti ja viivyttelemättä Saksan siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole asianmukaisesti vastannut kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoon.

(21)

Toimivaltaiset viranomaiset Afganistanissa, jossa Ariana Afghan Airlinesin käyttämät ilma-alukset on rekisteröity, eivät ole asianmukaisesti valvoneet kyseisen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiä ilma-aluksia viranomaisille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti.

(22)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Ariana Afghan Airlinesin ilma-alukset eivät täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja; tämä ei kuitenkaan koske ilma-alusta A310 (rekisterinumero F-GYYY), joka on rekisteröity Ranskaan ja kuuluu Ranskan viranomaisten valvontaan.

(23)

BGB Air -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Italian suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (7).

(24)

BGB Air on osoittanut kyvyttömyyttä ja haluttomuutta korjata turvallisuuspuutteet; tästä on osoituksena se, että BGB Air on Italian esittämän ulkomaisten lentoyhtiöiden tarkastuslistan pohjalta toimittanut ICAO:n standardien noudattamista koskevan itsearvioinnin, joka on kuitenkin sittemmin tehdyissä SAFA-ohjelmaan kuuluvissa tarkastuksissa osoittautunut virheelliseksi.

(25)

BGB Air ei ole vastannut asianmukaisesti Italian siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole vastannut kaikkiin kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoihin.

(26)

Mikään ei viittaa siihen, että BGB Air olisi toteuttanut Italian toteamia vakavia turvallisuuspuutteita koskevaa asianmukaista korjaussuunnitelmaa.

(27)

BGB Airin toiminnan valvonnasta vastaavat Kazakstanin viranomaiset eivät kaikilta osin tehneet asianmukaista yhteistyötä Italian siviili-ilmailuviranomaisten kanssa, kun Kazakstanissa saadulla toimintaluvalla toimivan BGB Air -yhtiön turvallisuusongelmat nostettiin esiin; yhteistyökyvyttömyydestä on osoituksena se, että Kazakstanin viranomaiset eivät ole vastanneet kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoihin.

(28)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että BGB Air ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(29)

Buraq Air -yhtiön rahtitoimintojen vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Ruotsin ja Alankomaiden suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (8).

(30)

Buraq Air ei ole vastannut asianmukaisesti ja viivyttelemättä Saksan siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen rahtitoiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole vastannut kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoon.

(31)

Buraq Airin valvonnasta vastaavat Libyan viranomaiset ovat laiminlyöneet tämän lentoliikenteen harjoittajan rahtitoimintojen asianmukaisen valvonnan ja jättäneet näin ollen täyttämättä Chicagon yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

(32)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Buraq Airin toimintaa olisi rajoitettava ja se olisi sisällytettävä liitteen B luetteloon.

(33)

Air Service Comores -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todennut jäsenvaltio (Ranska) SAFA-ohjelmaan kuuluvassa asematasotarkastuksessa (9).

(34)

Mikään ei viittaa siihen, että Air Service Comores olisi toteuttanut Ranskan toteamia vakavia turvallisuuspuutteita koskevaa asianmukaista korjaussuunnitelmaa.

(35)

Air Service Comoresin toiminnan valvonnasta vastaavat viranomaiset ovat osoittaneet kyvyttömyyttä korjata turvallisuuspuutteet.

(36)

Kyseisten lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavat Komorien viranomaiset eivät ryhtyneet ajallaan yhteistyöhön Ranskan siviili-ilmailuviranomaisen kanssa, kun kyseisessä valtiossa saadulla toimintaluvalla toimivan lentoliikenteen harjoittajan turvallisuusongelmat nostettiin esiin.

(37)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Air Service Comores ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(38)

GST Aero Air Company -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Italian suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (10).

(39)

GST Aero Air Company on osoittanut kyvyttömyyttä ja haluttomuutta korjata turvallisuuspuutteet.

(40)

GST Aero Air Company ei ole vastannut asianmukaisesti ja viivyttelemättä Italian siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole vastannut kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoihin.

(41)

Mikään ei viittaa siihen, että GST Aero Air Company olisi toteuttanut Italian toteamia vakavia turvallisuuspuutteita koskevaa asianmukaista korjaussuunnitelmaa.

(42)

GST Aero Air Companyn toiminnan valvonnasta vastaavat Kazakstanin viranomaiset eivät kaikilta osin tehneet asianmukaista yhteistyötä Italian siviili-ilmailuviranomaisen kanssa, kun kyseisessä valtiossa saadulla toimintaluvalla toimivan kyseisen lentoliikenteen harjoittajan turvallisuusongelmat nostettiin esiin; yhteistyökyvyttömyydestä on osoituksena se, että kyseiset viranomaiset eivät kaikilta osin ole vastanneet Italian yhteydenottoihin.

(43)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että GST Aero Air Company ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(44)

Phoenix Aviationin toiminnan valvonnasta vastaavat Kirgistanin viranomaiset eivät ole pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja. Vaikka Phoenix Aviationin lentotoimintalupa on myönnetty Kirgistanissa, on todisteita siitä, että lentoyhtiön päätoimipaikka on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa; tämä on ristiriidassa Chicagon yleissopimuksen liitteen 6 määräysten kanssa. Yhdysvaltojen kansallisen liikenneturvallisuuslautakunnan tutkintaraportissa (11), joka koskee Phoenix Aviationin lentämää Kam Airin lentoa 904, todetaan Phoenix Aviationin päämajan olevan Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

(45)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Phoenix Aviation ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(46)

Phuket Airlines -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todennut kaksi jäsenvaltiota (Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat) SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (12).

(47)

Phuket Airlines on osoittanut kyvyttömyyttä korjata nämä turvallisuuspuutteet asianmukaisesti ja viivyttelemättä.

(48)

Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaavat Thaimaan viranomaiset eivät kaikilta osin tehneet asianmukaista yhteistyötä Alankomaiden siviili-ilmailuviranomaisten kanssa, kun kyseisessä valtiossa saadulla toimintaluvalla toimivan Phuket Airlines -yhtiön turvallisuusongelmat nostettiin esiin; tästä on osoituksena se, että kyseiset viranomaiset eivät ole asianmukaisesti vastanneet kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoihin.

(49)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Phuket Airlines ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(50)

Reem Air -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on alun perin todettu Alankomaiden suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (13).

(51)

Reem Airin kyvyttömyys korjata puutteet on sittemmin todettu Alankomaiden yhdelle Reem Airin ilma-alukselle suorittamissa myöhemmissä SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (14).

(52)

Reem Air on osoittanut kyvyttömyyttä ja haluttomuutta korjata turvallisuuspuutteet.

(53)

Reem Air ei ole vastannut asianmukaisesti ja viivyttelemättä Alankomaiden siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole vastannut kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoihin.

(54)

Mikään ei viittaa siihen, että Reem Air olisi toteuttanut Alankomaiden toteamia vakavia turvallisuuspuutteita koskevaa asianmukaista korjaussuunnitelmaa.

(55)

Reem Airin valvonnasta vastaavat Kirgistanin viranomaiset ovat laiminlyöneet tämän lentoliikenteen harjoittajan rahtitoimintojen asianmukaisen valvonnan ja jättäneet näin ollen täyttämättä Chicagon yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa; tästä on osoituksena vakavien turvallisuuspuutteiden jatkuva esiintyminen. Lisäksi Reem Airin komissiolle kuulemisen yhteydessä toimittamista tiedoista käy ilmi, että vaikka Reem Airin lentotoimintalupa on myönnetty Kirgistanissa, lentoyhtiön päätoimipaikka on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa; tämä on ristiriidassa Chicagon yleissopimuksen liitteen 6 määräysten kanssa.

(56)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Reem Air ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(57)

Silverback Cargo Freighters -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todennut Belgia SAFA-ohjelmaan kuuluvassa asematasotarkastuksessa (15).

(58)

Silverback Cargo Freighters, joka vastaa omien ilma-alustensa osalta myös huollosta (A- ja B-tarkastukset) ei ole vastannut asianmukaisesti kyseisen jäsenvaltion siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole asianmukaisesti vastannut kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoon.

(59)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Silverback Cargo Freighters ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(60)

Yrityksistään huolimatta Kongon demokraattisen tasavallan siviili-ilmailuviranomaisilla on edelleen vaikeuksia panna täytäntöön ja valvoa asianmukaisia turvallisuusnormeja; tämä käy ilmi tarkastusasiakirjasta ICAO-USOAP – Audit Summary Report of the Directorate of Civil Aviation of the Democratic Republic of Congo (Kinshasa, 11.–18. kesäkuuta 2001). Erityisen huomattavaa on, että käytössä ei tällä hetkellä ole minkäänlaista lentoliikenteen harjoittajien lupien myöntämisjärjestelmää.

(61)

Valvonnasta vastaavat Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat osoittaneet kyvyttömyyttä suoriutua asianmukaisesta turvallisuusvalvonnasta.

(62)

Belgia on asettanut Central Air Express -yhtiön toimintakieltoon kansainvälisiin turvallisuusnormeihin liittyvien toteennäytettyjen puutteiden sekä yhteistyökyvyttömyyden vuoksi

(63)

Hewa Bora Airways -yhtiöstä (HBA) saadut tiedot osoittavat, että Belgian (16) viranomaisten aiemmin toteamat puutteet on tiettyjen ilma-alusten osalta saatu huomattavalta osin korjattua. Belgia on ilmoittanut komissiolle aikovansa suorittaa HBA:n ilma-aluksille järjestelmällisesti asematasotarkastuksia. Tästä syystä katsotaan, että kyseisen lentoliikenteen harjoittajan olisi saatava jatkaa nykyistä toimintaansa.

(64)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Kongon demokraattisesta tasavallasta toimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi sisällytettävä liitteen A luetteloon, lukuun ottamatta Hewa Bora Airways -yhtiötä (HBA), joka olisi sisällytettävä liitteen B luetteloon.

(65)

Lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavat Päiväntasaajan Guinean viranomaiset eivät kaikilta osin tehneet asianmukaista yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomaisen kanssa, kun kyseisessä valtiossa saadulla toimintaluvalla toimivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusongelmat nostettiin esiin. Yhdistynyt kuningaskunta pyysi 27. maaliskuuta 2002 (17) Päiväntasaajan Guinean siviili-ilmailuhallinnon pääjohtajalta selvitystä seuraavista seikoista:

Päiväntasaajan Guineaan rekisteröityjen ilma-alusten määrä on kasvanut huomattavasti; ehdotukset, joissa esitetään, että rekisterijärjestelmää voisi hallinnoida Aircraft Registration Bureau (ARB) tai vastaava organisaatio,

useiden Päiväntasaajan Guineasta lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien päätoimipaikka ei tosiasiallisesti ole Päiväntasaajan Guinea.

Lisäksi kirjeessä ilmoitettiin siviili-ilmailuhallinnon pääjohtajalle, että Yhdistynyt kuningaskunta ei enää salli Päiväntasaajan Guinean toimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien kaupallista toimintaa alueellaan, ennen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille toimitetaan riittävät todisteet siitä, että näiden lentoyhtiöiden toimintaa valvotaan riittävällä tavalla. Päiväntasaajan Guinea ei vastannut kirjeeseen.

(66)

Lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavat Päiväntasaajan Guinean viranomaiset eivät ole riittävässä määrin pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja; tämä on näkynyt erityisesti Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelmaan kuuluvien tarkastusten ja niihin liittyvien korjaussuunnitelmien yhteydessä. Päiväntasaajan Guinealle tehtiin tällainen USOAP-tarkastus toukokuussa 2001, ja tarkastusraportin (18) mukaan siviili-ilmailuviranomaisella ei tarkastuksen ajankohtana ollut valmiuksia valvoa riittävästi vastuulleen kuuluvia lentoyhtiöitä ja varmistaa, että ne noudattavat ICAO:n normeja. Tarkastuksessa todettiin muun muassa seuraavaa:

Turvallisuuden valvontaan pystyvää organisaatiota ei ole, eikä varsinkaan erityiskoulutettua henkilöstöä lentotoimintalupien, lentotoiminnan ja lentokelpoisuuden alalla.

Rekisterissä olevien ilma-alusten ja pätevien lentokelpoisuustodistusten määrästä ei ole esittää tietoja.

Ei ole kyetty luomaan selkeää järjestelmää lentoliikenteen harjoittajien toimintalupien myöntämistä ja valvontaa varten.

Ilmailutoimintaa koskevia määräyksiä ei ole saatettu voimaan.

Toimintaluvan saaneiden liikenteenharjoittajien valvonta ei toimi.

Lentokelpoisuuden tarkastuslaitokselle kuuluvien perustehtävien hoitamista varten ei ole asianmukaista järjestelmää.

Päiväntasaajan Guinean siviili-ilmailuhallinnon pääjohtaja ei myöskään tähän mennessä ole toimittanut ICAO:lle toimintasuunnitelmaa puutteiden korjaamiseksi (19), joten myöskään seurantatarkastusta ei ole suoritettu.

(67)

Lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavat Päiväntasaajan Guinean viranomaiset eivät ole pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja niille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti. Itse asiassa joidenkin Päiväntasaajan Guineasta lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien päätoimipaikka ei tosiasiallisesti ole Päiväntasaajan Guinea; tämä on ristiriidassa Chicagon yleissopimuksen liitteen 6 määräysten kanssa (20).

(68)

Toiminnan valvonnasta vastaavat Päiväntasaajan Guinean viranomaiset eivät ole kyenneet toteuttamaan riittävää turvallisuusvalvontaa seuraavien lentoliikenteen harjoittajien osalta: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että kaikki Päiväntasaajan Guineasta lentotoimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava lentokieltoon ja sisällytettävä liitteen A luetteloon.

(70)

International Air Services -yhtiön (lentotoimintalupa Liberiasta) vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Ranskan suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (21).

(71)

Kyseisten lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavat Liberian viranomaiset eivät kaikilta osin tehneet asianmukaista yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomaisen kanssa, kun Liberiaan rekisteröidylle ilma-alukselle tehdyssä Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomaisen suorittamassa asematasotarkastuksessa 5. maaliskuuta 1996 todetut vakavat turvallisuuspuutteet nostettiin esiin (22). Liberiassa toimiluvan tai lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusongelmat nostettiin vahvasti esiin, kun Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomainen ilmoitti Liberian siviili-ilmailuviranomaiselle, että kaikki Liberiaan rekisteröityjä ilma-aluksia koskevat Yhdistyneelle kuningaskunnalle esitetyt pyynnöt saada harjoittaa kaupallista toimintaa tultaisiin hylkäämään, kunnes Liberian viranomaiset pystyvät osoittamaan, että käytössä on toimiva sääntelyjärjestelmä Liberian rekisterissä olevien ilma-alusten lentokelpoisuuden varmistamiseksi. Liberian viranomaisilta ei saatu vastausta. Liberian viranomaiset eivät tehneet asianmukaista yhteistyötä myöskään Ranskan siviili-ilmailuviranomaisen kanssa, kun Ranska nosti esiin Liberiasta saadulla toimiluvalla tai lentotoimintaluvalla toimivan lentoliikenteen harjoittajan turvallisuusongelmat.

(72)

Toiminnan valvonnasta vastaavat Liberian viranomaiset eivät ole pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja. Liberian hallitus myönsi itsekin vuonna 1996, ettei se siviilikonfliktin vuoksi pystynyt enää valvomaan Liberiaan rekisteröityjä ilma-aluksia (23). Vaikka konfliktia koskeva kattava rauhansopimus allekirjoitettiin vuonna 2003 ja YK toteuttaa yhdessä Liberian siirtymäkauden hallinnon kanssa vähitellen toimenpiteitä turvallisuustilanteen parantamiseksi, on epätodennäköistä, että Liberian valmiudet hallinnoida rekisteriä olisivat parantuneet vuodesta 1996. Turvallisuustilanteen vuoksi ICAO ei vielä ole suorittanut Liberialle USOAP-tarkastusta.

(73)

Toiminnan valvonnasta vastaavat Liberian viranomaiset eivät ole kyenneet toteuttamaan riittävää turvallisuusvalvontaa seuraavien lentoliikenteen harjoittajien osalta: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että kaikki Liberiassa lentotoimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava lentokieltoon ja sisällytettävä liitteen A luetteloon.

(75)

Air Universal Ltd. -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todennut Ruotsi SAFA-ohjelmaan kuuluvassa asematasotarkastuksessa (24).

(76)

Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaavat Sierra Leonen viranomaiset eivät kaikilta osin tehneet asianmukaista yhteistyötä Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisten kanssa, kun Sierra Leonessa myönnetyllä toimintaluvalla toimivan Air Universal Ltd. -yhtiön turvallisuusongelmat nostettiin esiin; tästä on osoituksena se, että Sierra Leonen viranomaiset eivät ole vastanneet kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoihin.

(77)

Sierra Leonen valvonnan alaisuuteen kuuluvien lentoliikenteen harjoittajien toimiluvat tai tekniset luvat on aiemmin evätty tai peruutettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(78)

Vaikka Air Universal Ltd:n lentotoimintalupa on myönnetty Sierra Leonessa, on todisteita siitä, että lentoyhtiön tämänhetkinen päätoimipaikka on Jordaniassa; tämä on ristiriidassa Chicagon yleissopimuksen liitteen 6 määräysten kanssa.

(79)

Air Universal Ltd:n valvonnasta vastaavat Sierra Leonen viranomaiset ovat laiminlyöneet tämän lentoliikenteen harjoittajan asianmukaisen valvonnan ja jättäneet näin ollen täyttämättä Chicagon yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

(80)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Air Universal Ltd. ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(81)

Sierra Leonesta lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todennut kolme jäsenvaltiota (Yhdistynyt kuningaskunta, Malta ja Ruotsi) SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa (25).

(82)

Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan valvonnasta vastaavat Sierra Leonen viranomaiset eivät kaikilta osin tehneet asianmukaista yhteistyötä Ruotsin ja Maltan siviili-ilmailuviranomaisten kanssa, kun Sierra Leonessa saadulla toimintaluvalla toimivan Air Universal Ltd -yhtiön turvallisuusongelmat nostettiin esiin; tästä on osoituksena se, että Sierra Leonen viranomaiset eivät ole vastanneet kyseisten jäsenvaltioiden yhteydenottoihin.

(83)

Lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavat Sierra Leonen viranomaiset eivät ole pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja niille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti. Sierra Leonella ei ole lentoliikenteen harjoittajien ja ilma-alusten valvontaan tarvittavaa järjestelmää, eikä tällaisesta tehtävästä suoriutumiseen tarvittavia teknisiä valmiuksia ja voimavaroja. Joidenkin Sierra Leonesta lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien päätoimipaikka ei tosiasiallisesti ollut Sierra Leone; tämä on ristiriidassa Chicagon yleissopimuksen liitteen 6 määräysten kanssa.

(84)

Sierra Leonen toimittamaa korjaussuunnitelmaa pidetään riittämättömänä todettujen vakavien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. Sierra Leonen siviili-ilmailuviranomainen on tehnyt yksityisen yrityksen (International Aviation Surveyors (IAS)) kanssa sopimuksen tiettyjen valvontatehtävien hoitamisesta. Osapuolten välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa (26) sovitut järjestelyt eivät kuitenkaan riitä takaamaan riittävää valvontajärjestelmää Sierra Leonen rekisterissä oleville ilma-aluksille. Erityisesti on todettava seuraavaa:

Yhteisymmärryspöytäkirjan kattamat ilma-alukset/lentoyhtiöt eivät toimi Sierra Leonesta käsin; IAS-yhtiön henkilökunta ei toimi Sierra Leonesta eikä lentoyhtiöiden sijoittautumisvaltiosta käsin.

IAS:llä ei näyttäisi olevan minkäänlaista täytäntöönpanovaltaa.

IAS on ottanut hoitaakseen kyseisten lentoyhtiöiden rutiinitarkastukset, mutta tarkastusten tasoa ei ole määritelty.

Yhteisymmärryspöytäkirja asettaa IAS:n sopimussuhteeseen kyseisten lentoyhtiöiden kanssa.

Yhteisymmärryspöytäkirja ei näyttäisi riittävällä tavalla kattavan lentotoiminnan valvontaa.

(85)

Toiminnan valvonnasta vastaavat Sierra Leonen viranomaiset eivät ole kyenneet toteuttamaan riittävää turvallisuusvalvontaa seuraavien lentoliikenteen harjoittajien osalta: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että kaikki Sierra Leonesta lentotoimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava lentokieltoon ja sisällytettävä liitteen A luetteloon.

(87)

Swazimaasta lentotoimintalupansa saaneen Jet Africa -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet on todennut Alankomaat SAFA-ohjelmaan kuuluvassa asematasotarkastuksessa (27).

(88)

Jet Africa ei ole vastannut asianmukaisesti ja viivyttelemättä Alankomaiden siviili-ilmailuviranomaisen tiedusteluun sen toiminnan turvallisuusnäkökohdista; tämä osoittaa avoimuuden puutetta ja puutteellista tiedottamista, koska yhtiö ei ole vastannut kyseisen jäsenvaltion yhteydenottoihin.

(89)

Mikään ei viittaa siihen, että Jet Africalla olisi esittää Alankomaiden toteamia vakavia turvallisuuspuutteita koskeva korjaussuunnitelma.

(90)

Kyseisten lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavat Swazimaan viranomaiset eivät ole pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja; tämä kävi ilmi erityisesti maaliskuussa 1999 suoritetussa USOAP-tarkastuksessa. Tarkastusraportin (28) mukaan Swazimaa ei tarkastuksen ajankohtana pystynyt tyydyttävästi suoriutumaan lentoyhtiöitään ja alusrekisteriään koskevista turvallisuusvalvontaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Raportissa todettiin myös, että rekisterissä olevien ilma-alusten todellista määrää oli mahdoton määrittää, koska rekisteriä ei ylläpidetty asianmukaisesti. Tarkastusryhmä ei myöskään pystynyt määrittämään Swazimaan myöntämien voimassa olevien henkilökuntalupien määrää, koska niistä ei pidetty kirjaa. USOAP-seurantatarkastusta ei ole suoritettu, koska Swazimaa ei ole toimittanut ICAO:lle tietoja edistymisestään puutteiden korjaamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman toteuttamisessa.

(91)

Toiminnan valvonnasta vastaavat Swazimaan viranomaiset eivät ole kyenneet toteuttamaan riittävää turvallisuusvalvontaa seuraavien lentoliikenteen harjoittajien osalta: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että kaikki Swazimaasta lentotoimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava lentokieltoon ja sisällytettävä liitteen A luetteloon.

(93)

Koska tästä ei aiheudu turvallisuudelle haittaa, kaikille edellä mainituille lentoliikenteen harjoittajille voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos ne käyttävät sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(94)

Yhteisön luettelo on ajantasaistettava säännöllisesti ja aina kun se on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon kyseisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuuden kehittyminen ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta saatavat uudet tiedot.

(95)

Tuninter-yhtiöltä ja sen valvonnasta vastaavilta Tunisian viranomaisilta saatujen tietojen sekä Italian vahvistamien tietojen perusteella voidaan katsoa olevan toteennäytettyjä todisteita siitä, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on korjannut Italian viranomaisten kahdessa paikan päällä suorittamassa tarkastuksessa toteamat turvallisuuspuutteet.

(96)

Saksan toimittamien tietojen perusteella voidaan katsoa, ettei enää ole toteennäytettyjä todisteita lentoliikenteen harjoittajien toiminnan valvonnasta vastaavien Tadžikistanin viranomaisten kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta korjata turvallisuuspuutteita.

(97)

Belgialle toimitetuista tiedoista käy ilmi, että I.C.T.T.P.W.- ja South Airlines -yhtiöiden kansalliseen toimintakieltoon johtaneet puutteet on kaikilta osin korjattu, joten voidaan katsoa, ettei enää ole toteennäytettyjä todisteita näiden lentoliikenteen harjoittajien jatkuvista vakavista turvallisuuspuutteista.

(98)

Saksan toimittamat tiedot osoittavat, että Atlant Soyuz -yhtiön toiminnan rajoittamiseen johtanut ilma-alus ei enää kuulu sen kalustoon, joten voidaan katsoa, ettei enää ole toteennäytettyjä todisteita kyseisen lentoliikenteen harjoittajan jatkuvista vakavista turvallisuuspuutteista.

(99)

Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen mukaan voidaan katsoa, ettei enää ole toteennäytettyjä todisteita Air Mauritanien korjaamattomista vakavista turvallisuuspuutteista. Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavien Mauritanian viranomaisten valmiuksia on kuitenkin vielä arvioitava tarkemmin. Näin ollen komission olisi 2 kuukauden kuluessa ja asiaan liittyvien jäsenvaltioiden avustuksella tehtävä arvio Mauritanian viranomaisista, jotka vastaavat tämän ja muiden vastuulleen kuuluvien yritysten valvonnasta.

(100)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe

Tällä asetuksella vahvistetaan yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskeva perusasetuksen luvussa II tarkoitettu yhteisön luettelo.

2 artikla

Toimintakiellot

1.   Liitteessä A luetellut lentoliikenteen harjoittajat ovat yhteisössä täydellisessä toimintakiellossa.

2.   Liitteessä B lueteltujen lentoliikenteen harjoittajien toimintaa yhteisössä on rajoitettu. Rajoitukset muodostuvat kiellosta käyttää liitteessä B mainittuja tiettyjä ilma-aluksia tai ilma-alustyyppejä.

3 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisista toimenpiteistään, joilla ne panevat alueellaan täytäntöön yhteisön luettelon sisältämät toimintakiellot toimintakieltojen kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheebjohtaja


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Perustettu teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4) 12 artiklalla.

(3)  LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

(4)  DGAC/F 2000-210

Ei viitetietoja toisesta, Saksassa tehdystä SAFA-tarkastuksesta.

(5)  DGAC/F-2000-895

(6)  LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

(7)  ENAC-IT-2005-237

(8)  LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

(9)  DGAC/F-2005-1222

(10)  ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

(11)  Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2. maaliskuuta 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

(12)  CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

(13)  CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

(14)  CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

(15)  BCAA-2005-36

(16)  Belgian viranomaisten suorittama SAFA-ohjelman mukainen asematasotarkastus Brysselissä 11. maaliskuuta 2006.

(17)  Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriön ja Päiväntasaajan Guinean siviili-ilmailuhallinnon pääjohtajan välinen kirjeenvaihto aiheesta ”Aircraft Register of Equatorial Guinea” (27. maaliskuuta 2002).

(18)  ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (Malabo, 14.–18. toukokuuta 2001).

(19)  ICAO:n neuvoston työasiakirja C-WP/12471.

(20)  Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriön ja Päiväntasaajan Guinean siviili-ilmailuhallinnon pääjohtajan välinen kirjeenvaihto aiheesta ”Issue of Aircraft Documentation by Non-Approved Companies” (6. elokuuta 2003).

(21)  DGAC/F-2004, 315 ja 316

(22)  UK-CAA Regulation Group – Aircraft Survey Report, 5. maaliskuuta 1996 (Office code: 223).

(23)  Liberian liikenneministeriön ja Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuhallinnon pääjohtajan välinen kirjeenvaihto aiheesta ”Inability, due to the Liberian Civil conflict, to maintain regulatory control over Liberian registered aircraft”, 28 elokuuta 1996.

(24)  LFV-S-04-0037

(25)  CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

(26)  Memorandum of Understanding between DCA Sierra Leone and ”FAST International Aviation Surveyors on the inspection, surveillance and provision of regulatory services to extra-regional air operators” (IAS/SL DCA MOA 201101).

(27)  CAA/NL-2004-98

(28)  ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland, (Mbabane, 9.–12. maaliskuuta 1999).


LIITE A

LUETTELO TÄYDELLISESSÄ TOIMINTAKIELLOSSA YHTEISÖSSÄ OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan tai toimiluvan numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

Air Koryo

Ei tiedossa

KOR

Korean demokraattinen kansantasavalta

Air Service Comores

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Komorit

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

Ei tiedossa

Kazakhstan

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Kazakhstan

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgistan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thaimaa

Reem Air

07

REK

Kirgistan

Silverback Cargo

Ei tiedossa

VRB

Ruanda

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, muun muassa:

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongon demokraattinen tasavalta

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIGLE AVIATION

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR BOYOMA

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

ATO – Air Transport Office

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongon demokraattinen tasavalta

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

BUTEMBO AIRLINES

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

CAA – Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongon demokraattinen tasavalta

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

CHC STELAVIA

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

COMAIR

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

C0-ZA AIRWAYS

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

DAS AIRLINES

Ei tiedossa

RKC

Kongon demokraattinen tasavalta

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongon demokraattinen tasavalta

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMA EXPRESS

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

I.T.A.B. – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

JETAIR – Jet Aero Services, s.p.r.l.

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Ei tiedossa

KNS

Kongon demokraattinen tasavalta

KIVU AIR

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

LAC – Lignes Aériennes Congolaises

Ei tiedossa

LCG

Kongon demokraattinen tasavalta

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

MANGO MAT

Ministerin lupa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

RWABIKA ”BUSHI EXPRESS”

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK//2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TRACEP

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, muun muassa:

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Päiväntasaajan Guinea

Air Consul SA

Ei tiedossa

RCS

Päiväntasaajan Guinea

Avirex Guinee Equatoriale

Ei tiedossa

AXG

Päiväntasaajan Guinea

COAGE – Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Ei tiedossa

COG

Päiväntasaajan Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Ei tiedossa

ECV

Päiväntasaajan Guinea

Ecuatorial Cargo

Ei tiedossa

EQC

Päiväntasaajan Guinea

GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA

Ei tiedossa

GEA

Päiväntasaajan Guinea

GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Ei tiedossa

GET

Päiväntasaajan Guinea

Jetline Inc.

Ei tiedossa

JLE

Päiväntasaajan Guinea

KNG Transavia Cargo

Ei tiedossa

VCG

Päiväntasaajan Guinea

Prompt Air GE SA

Ei tiedossa

POM

Päiväntasaajan Guinea

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Ei tiedossa

UTG

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta, muun muassa:

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Liberia

International Air Services

Ei tiedossa

IAX

Liberia

SATGUR AIR TRANSPORT, Corp.

Ei tiedossa

TGR

Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd

Ei tiedossa

WTC

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, muun muassa:

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

AEROLIFT, Co. Ltd

Ei tiedossa

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Ei tiedossa

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, Ltd

Ei tiedossa

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Ei tiedossa

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, Ltd

Ei tiedossa

RNE

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Ei tiedossa

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Ei tiedossa

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Ei tiedossa

PRR

Sierra Leone

STAR AIR, Ltd

Ei tiedossa

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

WEST COAST AIRWAYS Ltd

Ei tiedossa

WCA

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Swazimaan viranomaisilta, muun muassa:

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Swazimaa

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd

Ei tiedossa

AIA

Swazimaa

AIRLINK Swazimaa, Ltd

Ei tiedossa

SZL

Swazimaa

Jet Africa

Ei tiedossa

OSW

Swazimaa

NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd

Ei tiedossa

NEY

Swazimaa

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Swazimaa

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ei tiedossa

SWX

Swazimaa


(1)  Liitteessä A mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Ariana Afghan Airlinesin toimintakielto koskee sen kaikkia ilma-aluksia, lukuun ottamatta seuraavaa: A310, rekisterinumero F-GYYY.


LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA YHTEISÖSSÄ RAJOITETAAN (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

Ilma-aluksen tyyppi

Rekisterinumero ja, jos saatavilla, sarjanumero

Rekisteröintivaltio

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Buraq Air

002/01

BRQ

Libya

IL-76

UN-76007 (sarjanr. 0003426765)

5a-DNA (sarjanr. 0023439140)

5A-DMQ (sarjanr. 73479392)

UN-76008 (sarjanr. 0033448404)

Libya

Buraq Air

002/01

BRQ

Libya

Let L-410

5A-DMT (sarjanr. 871928)

Libya

HBA (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongon demokraattinen tasavalta

Koko kalusto, paitsi: L-101

Koko kalusto, paitsi 9Q-CHC (sarjanr. 193H-1206

Kongon demokraattinen tasavalta


(1)  Liitteessä B mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Hewa Bora Airways saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittua poikkeusluvan saanutta ilma-alusta.


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 475/2006,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006,

tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittoman toimitusvelvoitteen määrittämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 16 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittomien tariffikiintiöiden määrittämistä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklassa avataan Brasiliasta, Kuubasta ja muista kolmansista maista tapahtuvan CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden tuontia varten tariffikiintiöt, joissa tulli on 98 euroa tonnilta.

(4)

Toimivaltaisille viranomaisille on esitetty 13 päivän ja 17 päivän maaliskuuta 2006 välisellä viikolla asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä ylittää yhden asianomaisen maan osalta AKT–Intia-sokerille asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklan perusteella vahvistetun toimitusvelvoitteen määrän.

(5)

Näin ollen komission on vahvistettava vähennyskerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava kyseisten määrien täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 13 päivän ja 17 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 987/2005 (EUVL L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT–INTIA-sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 II osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 13.3.2006–17.3.2006

Raja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidžisaaret

100

 

Guyana

100

 

Intia

100

 

Norsunluurannikko

100

 

Jamaika

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

59,6537

Täynnä

Mauritius

100

 

Mosambik

100

 

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Swazimaa

0

Täynnä

Tansania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 III osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 13.3.2006–17.3.2006

Raja

Intia

0

Täynnä

AKT

100

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 IV osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 13.3.2006-17.3.2006

Raja

Brasilia

0

Täynnä

Kuuba

100

 

Muut kolmannet maat

0

Täynnä


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 476/2006,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2006,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (2) annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

40,08

23,06

1 144,09

299,08

627,17

10 387,56

138,40

27,90

17,21

153,79

9 601,13

1 496,31

374,36

27,84

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

45,11

25,95

1 287,57

336,59

705,82

11 690,26

155,76

31,40

19,37

173,07

10 805,20

1 683,96

421,31

31,33

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

176,06

101,29

5 025,18

1 313,66

2 754,69

45 625,04

607,89

122,55

75,58

675,48

42 170,81

6 572,19

1 644,30

122,27

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

75,26

43,30

2 148,16

561,56

1 177,57

19 503,76

259,86

52,39

32,31

288,75

18 027,15

2 809,47

702,90

52,27

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

46,72

26,88

1 333,53

348,61

731,01

12 107,49

161,31

32,52

20,06

179,25

11 190,84

1 744,06

436,35

32,45

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

97,14

55,88

2 772,67

724,82

1 519,91

25 173,83

335,40

67,62

41,70

372,70

23 267,94

3 626,24

907,25

67,46

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

40,79

23,47

1 164,27

304,36

638,22

10 570,73

140,84

28,39

17,51

156,50

9 770,43

1 522,69

380,96

28,33

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

75,69

43,54

2 160,42

564,77

1 184,29

19 615,06

261,34

52,69

32,49

290,40

18 130,03

2 825,51

706,91

52,57

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

335,80

193,19

9 584,86

2 505,64

5 254,20

87 023,68

1 159,47

233,75

144,16

1 288,38

80 435,20

12 535,57

3 136,28

233,22

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

183,01

105,29

5 223,79

1 365,58

2 863,56

47 428,31

631,91

127,40

78,57

702,17

43 837,56

6 831,95

1 709,29

127,10

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,21

5 765,69

1 507,24

3 160,61

52 348,30

697,47

140,61

86,72

775,01

48 385,06

7 540,66

1 886,60

140,29

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

283,28

162,97

8 085,57

2 113,70

4 432,32

73 411,18

978,10

197,19

121,61

1 086,85

67 853,29

10 574,72

2 645,69

196,74

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

498,42

286,74

14 226,44

3 719,02

7 798,60

129 165,88

1 720,95

346,95

213,97

1 912,29

119 386,85

18 606,07

4 655,06

346,15

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

149,51

86,01

4 267,38

1 115,56

2 339,28

38 744,79

516,22

104,07

64,18

573,61

35 811,46

5 581,10

1 396,34

103,83

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

64,31

37,00

1 835,59

479,85

1 006,23

16 665,83

222,05

44,77

27,61

246,74

15 404,08

2 400,68

600,63

44,66

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

334,34

192,35

9 543,07

2 494,71

5 231,28

86 644,21

1 154,41

232,73

143,53

1 282,76

80 084,46

12 480,91

3 122,60

232,20

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

177,10

101,88

5 054,87

1 321,43

2 770,96

45 894,64

611,48

123,28

76,03

679,47

42 420,00

6 611,02

1 654,01

122,99

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

117,16

67,40

3 344,09

874,20

1 833,15

30 361,91

404,53

81,55

50,30

449,51

28 063,24

4 373,57

1 094,22

81,37

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

61,76

35,53

1 762,93

460,86

966,40

16 006,11

213,26

42,99

26,52

236,97

14 794,31

2 305,65

576,85

42,90

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

165,20

95,04

4 715,40

1 232,68

2 584,87

42 812,49

570,41

115,00

70,92

633,84

39 571,19

6 167,05

1 542,93

114,73

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

muut

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

141,64

81,49

4 042,87

1 056,87

2 216,21

36 706,39

489,06

98,60

60,81

543,44

33 927,39

5 287,48

1 322,87

98,37

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

130,26

74,94

3 718,01

971,95

2 038,13

33 756,88

449,76

90,67

55,92

499,77

31 201,18

4 862,61

1 216,58

90,47

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

75,41

43,38

2 152,34

562,66

1 179,86

19 541,67

260,36

52,49

32,37

289,31

18 062,19

2 814,94

704,27

52,37

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

54,22

31,19

1 547,46

404,53

848,28

14 049,87

187,19

37,74

23,27

208,01

12 986,17

2 023,85

506,35

37,65

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

79,86

45,95

2 279,56

595,91

1 249,60

20 696,78

275,75

55,59

34,29

306,41

19 129,85

2 981,33

745,90

55,47

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

78,85

45,36

2 250,65

588,36

1 233,75

20 434,26

272,26

54,89

33,85

302,53

18 887,20

2 943,51

736,44

54,76

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

80,62

46,38

2 301,26

601,59

1 261,49

20 893,76

278,38

56,12

34,61

309,33

19 311,91

3 009,70

753,00

55,99

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

154,83

89,07

4 419,35

1 155,29

2 422,58

40 124,56

534,60

107,78

66,47

594,04

37 086,77

5 779,86

1 446,06

107,53

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

51,85

29,83

1 479,95

386,88

811,28

13 436,93

179,03

36,09

22,26

198,93

12 419,63

1 935,56

484,26

36,01

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,86

34,44

1 708,72

446,69

936,68

15 513,91

206,70

41,67

25,70

229,68

14 339,37

2 234,75

559,11

41,58

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

60,83

35,00

1 736,32

453,90

951,81

15 764,51

210,04

42,34

26,12

233,39

14 570,99

2 270,84

568,14

42,25

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

149,08

85,77

4 255,19

1 112,38

2 332,60

38 634,08

514,74

103,77

64,00

571,98

35 709,13

5 565,16

1 392,35

103,54

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,04

3 921,52

1 025,15

2 149,69

35 604,62

474,38

95,64

58,98

527,12

32 909,03

5 128,77

1 283,17

95,42

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

128,47

73,91

3 666,92

958,59

2 010,12

33 293,00

443,58

89,43

55,15

492,90

30 772,42

4 795,79

1 199,86

89,22

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

153,26

88,17

4 374,41

1 143,54

2 397,95

39 716,47

529,16

106,68

65,79

588,00

36 709,58

5 721,07

1 431,36

106,44

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

223,25

128,43

6 372,08

1 665,76

3 493,03

57 853,94

770,82

155,40

95,84

856,52

53 473,87

8 333,74

2 085,02

155,04

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

179,40

103,21

5 120,51

1 338,58

2 806,94

46 490,53

619,42

124,88

77,01

688,29

42 970,77

6 696,86

1 675,49

124,59

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

828,71

476,76

23 653,91

6 183,51

12 966,51

214 760,53

2 861,37

576,87

355,77

3 179,52

198 501,22

30 935,79

7 739,83

575,54

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 053,49

606,07

30 069,64

7 860,69

16 483,47

273 010,82

3 637,48

733,33

452,26

4 041,91

252 341,43

39 326,62

9 839,14

731,65

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,77

5 098,64

1 332,87

2 794,95

46 291,96

616,77

124,34

76,69

685,35

42 787,24

6 668,26

1 668,33

124,06

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

384,47

221,19

10 973,93

2 868,76

6 015,65

99 635,40

1 327,50

267,63

165,05

1 475,10

92 092,10

14 352,27

3 590,80

267,01

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

181,58

104,46

5 182,86

1 354,88

2 841,12

47 056,69

626,96

126,40

77,95

696,67

43 494,07

6 778,41

1 695,89

126,11

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/37


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä kesäkuuta 2005,

valtiontuesta, jonka Alankomaat on myöntänyt AVR:lle vaarallisen jätteen käsittelyyn

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1789)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/237/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1) ja ottanut huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

1   MENETTELY

(1)

Alankomaat ilmoitti 7. tammikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (joka kirjattiin saapuneeksi 10. tammikuuta 2003 numerolla A/30189) AVR Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval BV:lle (jäljempänä ’AVR Nuts’) myönnettävästä toimintatuesta huolehdittavaksi tarkoitetun vaarallisen jätteen käsittelyyn Alankomaissa. Suurin osa tuesta on tarkoitettu vaarallisen jätteen polttamiseen kahdessa pyörivällä rummulla varustetussa uunissa (jäljempänä ’DTO’). Alankomaat on vedonnut perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan soveltamiseen ja pyytänyt komissiota päättämään, ettei tuki ole perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, koska siinä on kyse asianmukaisesta korvauksesta, joka myönnetään perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua koskevan velvoitteen täyttämisestä. Asia kirjattiin numerolla N 43/2003.

(2)

Komissio pyysi lisätietoja 7. helmikuuta (viitenumero D/50847) ja 22. huhtikuuta 2003 (viitenumero D/52566) päivätyillä kirjeillä. Alankomaat toimitti lisätietoja 24. maaliskuuta 2003 (kirjattu 28. maaliskuuta 2003 numerolla A/32279) ja 19. kesäkuuta 2003 (kirjattu 25. kesäkuuta 2003 numerolla A/34394) päivätyillä kirjeillä. Alankomaiden ja komission yksiköiden edustajat tapasivat 21. toukokuuta 2003. Kaksi kilpailijaa toimitti 2. toukokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (kirjattu 5. toukokuuta 2003 numerolla A/33155) yhteisen kantelun tuesta. Ne ilmoittivat komissiolle 20. toukokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (kirjattu samana päivänä numerolla A/33548), että niistä toisen tytäryritys yhtyi kanteluun.

(3)

Komissio aloitti 24. kesäkuuta 2003 tekemällään päätöksellä C(2003) 1763 perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn ilmoitetun tuen osalta. Asia kirjattiin numerolla C 43/2003. Päätöksestä ilmoitettiin Alankomaille 26. kesäkuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (viitenumero D/230250). Päätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä20. elokuuta 2003 (2). Komissio sai huomautuksia neljältä asianomaiselta (kirjattu numeroilla A/36309, A/36463, A/36645, A/36679, A/36870, A/37077, A/37480 ja A/37569), joihin kuuluu myös toinen toukokuussa kantelun tehneistä kilpailijoista. Kyseinen kantelu oli toimitettu vielä erään toisen yrityksen nimissä, joka kuuluu samaan konserniin kuin toinen alkuperäisen kantelun tehneistä kilpailijoista (jäljempänä näistä neljästä yksiköstä käytetään yhteistä nimitystä ’kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa’). Komissio toimitti huomautukset Alankomaille 1. lokakuuta 2003 (viitenumero D/56129), 29. lokakuuta 2003 (viitenumero D/56898), 7. marraskuuta 2003 (viitenumero D/57120) ja 12. marraskuuta 2003 (viitenumero D/57185) päivätyillä kirjeillä. Komissio esitti kirjeissä myös eräitä lisäkysymyksiä.

(4)

Kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa ilmoitti 13. elokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (kirjattu 14. elokuuta 2003 numerolla A/35706) komissiolle, että osa tuesta oli maksettu AVR Nutsille. Ne pyysivät komissiota antamaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (3) 11 artiklan nojalla päätökset, joilla Alankomaat velvoitetaan keskeyttämään tuen maksaminen ja perimään jo myönnetty tuki toistaiseksi takaisin. Komission 20. elokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (viitenumero D/55321) esittämästä pyynnöstä Alankomaat vahvisti 25. syyskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (kirjattu 30. syyskuuta 2003 numerolla A/36690), että ilmoitettua tukea oli maksettu AVR Nutsille vuodelta 2002 ja vuoden 2003 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Komissio ilmoitti 20. lokakuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (viitenumero D/56735) kahdelle yhdessä toimivalle kilpailijalle, ettei se aikonut antaa pyydettyjä päätöksiä. Kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa toisti pyyntönsä 14. marraskuuta 2003 (kirjattu 17. marraskuuta 2003 numerolla A/37909) ja 1. joulukuuta 2003 (kirjattu 2. joulukuuta 2003 numerolla A/38325) päivätyillä kirjeillä. Viimeksi mainittu kirje meni ristiin komission 24. marraskuuta 2003 päivätyn vastauksen kanssa (viitenumero D/57541), jossa komissio vahvisti kantansa.

(5)

Pyydettyään ensin huomautusten esittämisen määräajan lykkäämistä (14. heinäkuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin 18. heinäkuuta 2003 numerolla A/35109, sekä 29. lokakuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin 5. marraskuuta 2003 numerolla A/37568), johon komissio ilmoitti suostuvansa 23. heinäkuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (viitenumero D/54737), Alankomaat toimitti huomautuksensa komission päätökseen 18. joulukuuta 2003 (kirjattu 8. tammikuuta 2004 numerolla A/30088) päivätyllä kirjeellä. Alankomaat toimitti huomautuksensa asianomaisilta saatuihin huomautuksiin 23. joulukuuta 2003 (kirjattu 8. tammikuuta 2004 numerolla A/30090), 23. tammikuuta 2004 (kirjattu 29. tammikuuta 2004 numerolla A/30621), 25. helmikuuta 2004 (kirjattu 27. helmikuuta 2004 numerolla A/31451) ja 23. huhtikuuta 2004 (kirjattu 30. huhtikuuta 2004 numerolla A/33118) päivätyillä kirjeillä. Kahdessa viimeksi mainitussa kirjeessä Alankomaat ilmoitti komissiolle myös AVR Nutsin senhetkisestä tilanteesta. Koska kasvavat alijäämät olisivat edellyttäneet jatkuvasti suurempia tukimääriä, toinen pyörivällä rummulla varustettu uuni päätettiin sulkea 1. heinäkuuta 2004 alkaen. Toisen uunin sulkemista harkittiin. Tiedoista ilmeni, että alkuperäiseen tukisopimukseen sisältyi määräyksiä, joiden perusteella Alankomaat myöntäisi määrätyn suuruisen korvauksen sulkemiskustannuksista.

(6)

Uusien tietojen perusteella komissio laajensi 14. heinäkuuta 2004 antamallaan päätöksellä (C(2004) 2640 lopullinen) perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn koskemaan myös korvauksia, jotka maksettaisiin pyörivällä rummulla varustettujen uunien (mahdollisesta) sulkemisesta aiheutuvista kustannuksista. Päätös lähetettiin 16. heinäkuuta 2004 Alankomaille, joka pyysi päätöstä koskevien huomautusten esittämisen määräajan pidentämistä sekä tapaamista, jossa keskusteltaisiin tilanteen senhetkisestä kehityksestä (30. heinäkuuta 2003 päivätty kirje, kirjattu 4. elokuuta 2004 numerolla A/35996). Alankomaiden ja komission edustajat tapasivat 23. elokuuta 2004, jonka jälkeen komission yksiköiden ja kahden yhdessä toimivan kilpailijan edustajat tapasivat 26. elokuuta 2004. Tapaamiseen osallistunut asianajotoimisto edusti myös erästä toista kilpailijaa. Alankomaat toimitti huomautuksensa komission päätökseen 10. syyskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä (joka kirjattiin 17. syyskuuta 2004 numerolla A/36999). Komissio pyysi 30. syyskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä (viitenumero D/56902) lisätietoja, jotka Alankomaat toimitti 22. lokakuuta 2004 päivätyllä kirjeellä (kirjattu 27. lokakuuta 2004 numerolla A/38271). Tässä kirjeessä Alankomaat vahvisti, että tuensaajalle oli lisäksi maksettu tukea vuoden 2003 jälkiosalta ja vuoden 2004 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä yhden laitteiston sulkemiskustannuksiin.

(7)

Menettelyn laajentamisesta tehty päätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä9. lokakuuta 2004 (4). Komissio sai huomautuksia kahdelta yhdessä toimivalta kilpailijalta (16 ja 19. marraskuuta 2004 päivätyt kirjeet, jotka kirjattiin numeroilla A/38860 ja A/38978). Komissio toimitti huomautukset Alankomaille 22. marraskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä (D/58307). Alankomaat toimitti huomautuksensa näihin huomautuksiin ja vastasi komission esittämiin kysymyksiin 22. joulukuuta 2004 (kirjattu 5. tammikuuta 2005 numerolla A/30171) ja 12. tammikuuta 2005 (kirjattu 17. tammikuuta 2005 numerolla A/30525) päivätyillä kirjeillä. Kirjeissä Alankomaat ilmoitti komissiolle sekä päätöksestä sulkea jäljellä olevat pyörivällä rummulla varustetut uunit että siihen liittyvästä sulkemiskustannuksista maksettavasta korvauksesta.

(8)

Kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa vahvisti vastustavansa tukea 25. huhtikuuta 2005 (kirjattu samana päivänä numerolla A/33476) ja 2. toukokuuta 2005 (kirjattu 12. toukokuuta 2005 numerolla A/33884) päivätyillä kirjeillä. Komission yksiköiden ja kahden yhdessä toimivan kilpailijan edustajat tapasivat vielä tämän kirjeenvaihdon jälkeen 26. toukokuuta 2005. Tapaamiseen osallistunut asianajotoimisto edusti jälleen myös samaa kolmatta kilpailijaa (jäljempänä tästä kilpailijasta ja kahdesta muusta kilpailijasta käytetään yhteistä nimitystä ’kolme yhdessä toimivaa kilpailijaa’). Tapaamisessa luovutettiin asiakirja, jossa esitettiin, että AVR Nutsille oli maksettu lisää tukea vuonna 2004.

2   YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS TUESTA

2.1   Tausta ja tavoite

(9)

Jätteistä 15. heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 5 artiklan 1 kohdassa (5) säädetään, että ”jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, tarvittaessa tai milloin on suositeltavaa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa, perustaakseen yhtenäisen ja riittävän käsittelylaitosten verkoston, ottaen huomioon parhaan saatavilla olevan teknologian, josta ei aiheudu liiallisia kustannuksia. Verkoston on oltava sellainen, että yhteisö tulee kokonaisuudessaan omavaraiseksi jätteenkäsittelyn suhteen ja jäsenvaltiot pääsevät kukin erikseen lähemmäksi tätä tavoitetta ottaen kuitenkin huomioon maantieteelliset olosuhteet tai tietyn lajisiin jätteisiin erikoistuneiden laitosten tarpeen”. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”verkoston avulla on oltava myös mahdollista huolehtia jätteistä jossakin lähimmistä asianmukaisista laitoksista sopivimpien menetelmien ja teknologioiden avulla siten, että varmistetaan korkeatasoinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu”.

(10)

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi otettiin Alankomaissa 1990-luvun alussa erityinen kaatopaikka (jäljempänä ’C2-kaatopaikka’) ja pyörivällä rummulla varustetut uunit käyttöön. C2-kaatopaikan käyttötarkoituksena on huolehtia asianmukaisesti sellaisesta vaarallisesta jätteestä, jota ei voida polttaa (jäljempänä ’C2-jäte’). Pyörivällä rummulla varustettujen uunien käyttötarkoituksena on huolehtia asianmukaisesti sellaisesta vaarallisesta jätteestä, josta voidaan sen alhaisesta polttoarvosta huolimatta huolehtia polttamalla (6) (jäljempänä ’pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettava jäte’, ’DTO-jäte’). Polttaminen edellyttää rinnakkaispolttoa. Käytännössä kustannustehokkain polttoaine on korkean polttoarvon omaava vaarallinen jäte.

(11)

Jäsenvaltiot voivat direktiivin 75/442/ETY 8 artiklan 3 kohdan ja Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 (7) 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti kieltää ’huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen’ siirron muuhun maahan. Tällaisella jätteellä voidaan käydä kauppaa ainoastaan erilaisten tarkastusten suorittamisen jälkeen. Jäsenvaltiot eivät saa kuitenkaan kieltää yleisesti ’hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden’ siirtoa muihin jäsenvaltioihin (8). ’Huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden’ ja ’hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden’ käsitteet on täsmennetty useissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa (9). Tämän seurauksena on Alankomaiden tähän asti käyttämään tulkintaan verrattuna pienempi määrä vaarallista jätettä katsottava ’huolehdittavaksi tarkoitetuksi jätteeksi’ ja suurempi määrä ’hyödynnettäväksi tarkoitetuksi jätteeksi’. Tämä erottelu ei riipu jätteen lämpöarvosta, vaan pikemminkin asianomaisen jätteenkäsittelylaitoksen ensisijaisesta käyttötarkoituksesta ja jätteen laadusta.

(12)

C2-jätettä ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa jätettä tuottavat hyvin monilla eri taloudenaloilla toimivat yritykset. Tärkeitä aloja ovat mm. metalliteollisuus, liiketoiminta- ja julkispalvelut, (petro)kemianteollisuus, liikenne ja kaivosteollisuus. Suurimman osan jätteistä keräävät erikoistuneet välittäjät, joiden palvelu kattaa yleensä yrityksen tuottamat erilaiset jätteet: C2- ja DTO-jätteet, muut vaaralliset jätteet ja tavanomaiset jätteet. Palvelut ovat luonnollisestikin sidoksissa pääosin siihen paikkaan, jossa jätettä tuotetaan, mutta tiettyjä erityisjätteitä siirretään pitempiä matkoja. Useat suuret teollisesti toimivat jätteenkäsittely-yritykset toimivat kansainvälisesti ja niillä on laitoksia monissa maissa.

(13)

Vaarallisen jätteen hyödyntämistapoja on viime vuosina myös kehitetty edelleen. Yhä suurempia määriä käytetään sementtiteollisuudessa (erityisesti Belgiassa) sekä suljettujen kaivosten täyttämiseen (erityisesti Saksassa). Yhteisöjen tuomioistuimen soveltama ’huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden’ käsitteen tiukka tulkinta on tukenut tätä kehitystä. Tuottajat ovat samaan aikaan edelleen vähentäneet jätteiden tuotantoa. Laissa säädetyissä rajoissa ne voivat ainakin tietyssä määrin sekoittaa osan jätteestä vähemmän vaaralliseen jätteeseen, minkä ansiosta jätteestä voidaan huolehtia edullisemmin tai sitä voidaan hyödyntää. Tämän vuoksi pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen tarjonta pieneni 80 000–100 000 tonnista vuonna 1995 noin 34 000 tonniin vuonna 2002. Vuonna 2002 odotettiin, että jätettä tuotettaisiin noin 38 500 tonnia vuodessa. AVR Nuts arvioi vuoden 2004 puolivälissä, että sille tarjottaisiin pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa jätettä ainoastaan 16 000 tonnia vuodessa (10). C2-jätteen tarjonta pieneni 6 000 tonnista vuonna 2000 noin 4 000 tonniin vuonna 2002. Alankomaissa tuotetun vaarallisen jätteen vienti on kasvanut noin 36 000 tonniin, josta noin 4 000 tonnia on pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa jätettä. Tämä on synnyttänyt ylikapasiteettia käsittelylaitoksissa. Tämä ilmiö esiintyy laajemminkin, esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Belgiassa.

2.2   Tuensaaja

(14)

C2-kaatopaikan ja pyörivällä rummulla varustetut eri uunit perusti alun perin AVR Chemie CV (jäljempänä ’AVR Chemie’), jossa valtiolla on 30 prosentin omistusosuus ja Holding AVR Bedrijven NV:llä (jäljempänä ’AVR Holding’ tai ’AVR’) 70 prosentin omistusosuus. AVR on huomattava toimija Alankomaiden jätemarkkinoilla. Tällä hetkellä Rotterdamin kunta omistaa 100 prosenttia AVR:n osakkeista, mutta se on äskettäin ilmoittanut aikomuksestaan myydä osakkeet. AVR Chemien toiminta oli tappiollista 1990-luvun puolivälistä lähtien (10,9 miljoonaa euroa vuonna 2000 ja 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2001). Tämän vuoksi AVR halusi sulkea sen käytössä sillä hetkellä olleet kolme pyörivällä rummulla varustettua uunia. Alankomaiden hallitus sai kuitenkin aikaan rakenneuudistusta koskevan sopimuksen. Sen puitteissa AVR Chemie jaettiin osiin. AVR Nuts perustettiin jatkamaan C2-jätteestä ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavasta jätteestä huolehtimista sen jälkeen, kun yksi kolmesta pyörivällä rummulla varustetusta uunista oli suljettu. AVR-Industrial Waste Services Rotterdam BV (jäljempänä ’AVR IW’) perustettiin toimimaan lopuilla (vaarallisen) jätteen markkinoilla, joilla AVR kaupallisista syistä halusi jatkaa toimintaansa. AVR omistaa täysin molemmat yritykset. AVR Chemie toimii enää ainoastaan AVR Nutsin tilojen vuokraajana. AVR Nuts ja AVR IW toimivat tiiviisti yhteistyössä. Niiden välisessä palveluntarjontasopimuksessa määrätään, että AVR IW vastaa suurimmalta osalta AVR Nutsin johto- ja kaupallisten tehtävien käytännön toteutuksesta.

(15)

AVR:n toimiluvan kattamien kummankin pyörivällä rummulla varustetun uunin kapasiteetti on 100 000 tonnia vaarallista jätettä vuodessa. Teoreettisesti käytettävissä oleva kapasiteetti on 80–85 prosenttia sallitusta kapasiteetista. AVR käsitteli 84 880 tonnia vaarallista jätettä (pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa ja muuta jätettä) vuonna 2001, 81 274 tonnia vuonna 2002 ja 78 297 tonnia vuonna 2003. Pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen polttamiseen tarvitaan lähes yhtä suuri määrä muuta vaarallista jätettä polttoaineeksi. Niissä tosiasiallisesti poltetun DTO-jätteen määrä oli arviolta 19 000 tonnia vuonna 2002 ja 23 000 tonnia vuonna 2003. Eräät pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavat jätteet voidaan käsitellä myös alhaisemmalla lämpötilalla toimivissa kotitalousjätteen polttolaitteistoissa.

(16)

AVR Nuts on jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta 25 päivänä kesäkuuta 1980 annetun komission direktiivin 80/723/ETY mukaisesti velvollinen pitämään erillistä kirjanpitoa (11).

2.3   Tuki

2.3.1   Toimintavajeet

(17)

Tukea ja sen myöntämisen kohteena olevaa toimintaa kuvaillaan asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriön (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) 3. heinäkuuta 2002 antamassa toimilupapäätöksessä ja Alankomaiden valtion, AVR Holdingin, AVR Nutsin, AVR IW:n ja eräiden tytäryritysten välillä 10. heinäkuuta 2002 allekirjoitetussa toimilupasopimuksessa. Toimilupapäätöksellä valtio antaa AVR Nutsille viiden vuoden ajaksi yksinoikeuden hoitaa C2-jätteen kaatopaikkaa ja pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa poltettavan vaarallisen jätteen käsittelyä. AVR Nuts velvoitetaan tarjoamaan C2-jätteen kaatopaikkakäsittely ja pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa poltettavan vaarallisen jätteen käsittely yleisölle yleisen taloudellisen edun mukaisena palveluna kohtuullisin, avoimin ja syrjimättömin ehdoin yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä maksuja vastaan. Näiltä osin sen on otettava huomioon toimilupasopimuksessa tarkemmin määritellyt ehdot ja määräykset. Sopimuksessa vahvistetaan yksityiskohtaisesti AVR Nutsin liiketoiminnan ehdot. Sen voimassaoloaika on 1. tammikuuta 2002–31. joulukuuta 2006.

(18)

Tuen määrä vastaa ennakkoon laskettua toimintavajetta, joka lasketaan riippumattoman tilintarkastajan vahvistaman menetelmän mukaisesti. Jos ennakkolaskelmissa havaitaan toimintaylijäämää, siitä käytetään 70 prosenttia aikaisempina vuosina myönnetyn tuen takaisinmaksuun. Alijäämiksi on laskettu 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2002 ja 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2003. Tämän päätöksen liitteessä I esitetään tiivistelmä tästä menetelmästä ja sen soveltamisesta vuosina 2002, 2003 ja 2004. Suurin osa tuesta on tarkoitettu pyörivällä rummulla varustettuja uuneja varten. C2-kaatopaikan ennakolta laskettu toimintavaje esimerkiksi vuodelta 2003 oli 370 000 euroa.

(19)

Palveluntarjontasopimuksen mukaan AVR IW vastaa suurimmalta osalta AVR Nutsin hallinnollisten ja kaupallisten tehtävien käytännön toteutuksesta. Se saa tästä korvauksen, joka on sisällytetty ennakkoon laskettuun toimintavajeeseen. Korvaus lasketaan omakustannushinnan (’toimintoperusteinen kustannuslaskenta’) perusteella. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että AVR Nutsin osuus AVR:n yleiskustannuksista oli vuosina 2002–2004 keskimäärin 30 prosenttia.

(20)

Myös jätteen hankinta on yksi ennakkoon laskettuun budjettiin sisällytetty kustannuserä, johon AVR Nuts saa tukea, jonka se siirtää edelleen AVR IW:lle. Aktiivinen jätteen hankinta katsottiin tarpeelliseksi kiinteiden kustannusten suuren osuuden vuoksi. Tarkoituksena oli hyödyntää kapasiteettia täysimääräisesti ja pitää toimintakustannukset siten mahdollisimman alhaisina. Ennakkoon lasketut ja todelliset kustannukset esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1

ennakkoon lasketut ja todelliset hankintakustannukset

 

2002

2003

2004

Ennakkoon lasketut lisäkustannukset

514 000

532 000

550 000

Ennakkoon lasketut kansainvälisen hankinnan perustamiskulut

400 000

400 000

Ennakkoon lasketut kustannukset yhteensä

914 000

932 000

550 000

Todelliset kustannukset

875 000

900 000

930 000

(21)

Toimintavajeen ennakoitiin alun perin kasvavan 3,8 miljoonaan euroon vuonna 2006, mutta markkina- ja toimintaedellytykset osoittautuivat odotettua huomattavasti vaikeammiksi. Myös toivo tilanteen paranemisesta oli vähäinen. AVR Nutsin tappiot olivat vuosina 2002–2003 ennakkoon lasketun toimintavajeen lisäksi 12 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 ja sitä seuraavien vuosien ennakkoon lasketun toimintavajeen odotettiin olevan huomattavasti ennakoitua suurempi. Esimerkiksi vuoden 2004 ennakkoon laskettu toimintavaje oli 8,898 miljoonaa euroa (12). Laskelmassa otettiin huomioon päätös sulkea pyörivällä rummulla varustetut uunit.

2.3.2   Sulkemiskustannuksista maksettava korvaus

(22)

Kasvavien toimintavajeiden vuoksi Alankomaat tarkisti toimintalinjaansa, kuten edellä 5 ja 7 kohdassa jo esitettiin. Vuoden 2003 lopulla päätettiin sulkea toinen pyörivällä rummulla varustettu uuni 1. heinäkuuta 2004 alkaen. Kesällä 2004 päätettiin toisen uunin sulkemisesta 1. tammikuuta 2005 alkaen. C2-jätteen keräämisestä aiheutuvat jäljellä oleville vuosille ennakkoon lasketut tappiot ovat odotusten mukaan vähäiset.

(23)

Toimilupasopimuksen mukaan valtio korvaa AVR:lle valtion hyväksymien AVR Nutsin hyväksi sopimuskaudella tehtyjen investointien vielä poistamattoman osuuden kirjanpitoarvon, jos sopimusta ei jatketa. Tämän lausekkeen soveltamista ennakoiden Alankomaiden viranomaiset ovat laskeneet, että ensimmäisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemisesta maksettava korvaus olisi 8 670 108 euroa. Summaa kattaa eri investoinnit, joista tehtiin 50 prosentin poisto, jos ne koskivat kumpaakin pyörivällä rummulla varustettua uunia, ja 100 prosentin poisto, jos ne oli tehty nimenomaan suljettavaan uuniin. Tämä summa sisältää erityisesti seuraavat investoinnit: 1,9 miljoonaa euroa paloturvallisuuteen, 3,3 miljoonaa euroa homogenisointilaitokseen, 1,5 miljoonaa euroa koksisuppiloiden korvaamiseen sekä 0,5 miljoonaa euroa rummun päähän ja Stefferson-renkaaseen. Toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemisen osalta laskelmaan sisältyy 11 151 000 euron korvaus laitosten ja aineellisen käyttöomaisuuden kirjanpidollisesta jäännösarvosta. Tähän summaan sisältyy jäljellä oleva 50 prosenttia edellä mainittujen valtion hyväksymien investointien kirjanpitoarvosta sekä 100 prosenttia niiden valtion hyväksymien investointien kirjanpitoarvosta, jotka koskevat ainoastaan toista pyörivällä rummulla varustettua uunia. Viimeksi mainittuihin kuuluu erityisesti investointi toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin kunnostamiseen, joka suoritettiin vuoden 2004 aikana. Uunin kunnostuskustannukset olivat 3 273 000 euroa, joka ylitti ennakoidun määrän. Jälkikäteen tämä osoittautui virheinvestoinniksi.

(24)

Koska Alankomaat oli toimilupasopimuksen perusteella lisäksi periaatteessa velvoitettu korvaamaan budjettivajeet vuoteen 2006 saakka, valtion oli neuvoteltava AVR:n kanssa toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemisesta 1. tammikuuta 2004 (alun perin sovitun ajankohdan eli sopimuksen voimassaolon päättymisen sijaan) aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta. Korvaus kattaa siten lisäksi seuraavat summat:

1,75 miljoonaa euroa, jolla korvataan jo vuonna 2004 negatiivinen vaikutus, joka aiheutuu siitä, että asiakkaat joutuvat (asteittain) siirtämään jätteensä muihin laitoksiin.

5,843 miljoonaa euroa juokseviin kiinteisiin kustannuksiin vuosina 2005–2006. Tähän kuuluvat mm. tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kustannukset, toimistotilojen vuokra, vartiointisopimukset ja yhteisten tilojen kuten ruokailutilojen kustannukset ym. AVR oli laskenut nämä kustannukset suuremmiksi eli yhteensä 8,208 miljoonaksi euroksi.

7,868 miljoonaa euroa irtisanomisjärjestelyjen lisäkustannuksiin, jotka aiheutuvat toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin ennenaikaisesta sulkemisesta. Summa on välittömästä sulkemisesta aiheutuvien arvioitujen irtisanomiskustannusten ja tukisopimuksen päättymisen yhteydessä kaksi vuotta myöhemmin aiheutuvien arvioitujen irtisanomiskustannusten erotus. Hyväksytty summa perustuu yksityiskohtaiseen arvioon, joka koskee noin 244 työntekijää ja jossa otetaan huomioon, että suurin osa työntekijöistä kyetään sijoittamaan uudelleen yrityksen sisällä.

Muut kustannukset, kuten tiettyjen omaisuuserien kirjanpitoarvo muissa AVR-yrityksissä, jotka on hankittu palveluntarjontasopimuksen mukaisten palvelujen tarjoamiseksi, laitostilojen hoitokustannukset sekä kustannukset siitä, että AVR IW:lle ei makseta kustannukset kattavaa korvausta, joka olisi maksettu, jos jätteiden polttoa pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa olisi jatkettu vuosina 2005 ja 2006, budjetoimattomat sulkemiskustannukset sekä monivuotisten sopimusten lunastamisesta aiheutuvat kustannukset. AVR oli arvioinut nämä kustannukset yhteensä 29,567 miljoonaksi euroksi. Tähän sisältyy myös esimerkiksi 11,716 miljoonaa euroa lisätappioihin, joita AVR Nutsille aiheutui vuosina 2002 ja 2003. Neuvotteluissa valtio ja AVR sopivat ainoastaan 1,238 miljoonasta eurosta.

(25)

Alankomaita avusti neuvotteluissa riippumaton tilintarkastaja, jonka raportti on annettu komission käyttöön. Toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemisesta sovittu korvaus oli yhteensä 27,85 miljoonaa euroa. Tämä summa alittaa huomattavasti AVR:n omat laskelmat, joissa summaksi arvioitiin 58,544 miljoonaa euroa (tai 46,828 miljoonaa euroa, jos AVR Nutsin lisätappioita vuosina 2002 ja 2003 ei oteta huomioon). Alankomaiden viranomaiset selvittivät, että jos toinen pyörivällä rummulla varustettu uuni olisi pysynyt käytössä vuoden 2006 loppuun, vuosien 2005 ja 2006 arvioitujen toimintavajeiden ja vuoden 2006 loppuun ajoitetun sulkemisen kustannukset kattavan korvauksen summa olisi ollut 31 miljoonaa euroa. Ennenaikaista sulkemista koskeva sopimus alensi siten valtiolle aiheutuneita kustannuksia.

(26)

Sulkemiskustannusten korvaus nostaa vuosina 2002–2004 myönnetyn tuen määrän yhteensä 49 718 108 euroon, kuten taulukossa 2 esitetystä yhteenvedosta käy ilmi.

Taulukko 2

yhteenveto AVR:lle myönnetyistä korvauksista

Ennakkoon laskettu vaje vuonna 2002

1 500 000

Ennakkoon laskettu vaje vuonna 2003

2 800 000

Ennakkoon laskettu vaje vuonna 2004

8 898 000

Ensimmäisen pyörivällä rummulla varustetun uunin kirjanpitoarvosta maksettu korvaus

8 670 108

Toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin kirjanpitoarvosta maksettu korvaus

11 151 000

Sulkemisen lisäkustannuksista maksettu korvaus

toiminnasta aiheutuneet lisäkulut vuonna 2004

1 750 000

juoksevat kiinteät kustannukset vuosina 2005–2006

5 843 000

irtisanomisjärjestelyjen lisäkustannukset

7 868 000

muut kustannukset

1 238 000

 

16 699 000

Tuki yhteensä

49 718 108

(27)

Alankomaat myönsi, että AVR:lle on maksettu tukea 19 543 608 euroa. Toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemista koskeva korvaus on maksettu sulkutilille.

2.3.3   Laitteiston poistoa ja jälkihoitoa koskeva vakuus

(28)

Toimilupasopimuksessa annetaan myös vakuus siitä, että jos AVR Chemie asetetaan selvitystilaan, valtio maksaa enintään 30 prosenttia laitteiston poistosta ja jälkihoidosta (ml. puhdistus) aiheutuvista kustannuksista. Prosenttiosuus vastaa valtion omistusosuutta AVR Chemiestä.

2.4   Toiminnalliset seikat

(29)

AVR Chemie oli jo ennen toimilupasopimuksen tekoa nostanut laskuttamiaan jätteiden vastaanottomaksuja 700 Alankomaiden guldeniin tonnilta (317,6 euroa tonnilta). Alankomaiden mukaan vielä korkeampien maksujen periminen johtaisi vaarallisen jätteen sekoittamiseen muuhun jätteeseen ja laittomien kaatopaikkojen käyttöön eikä se näin ollen edistäisi tehokkaasti toiminta-vajeen supistamista. Vastaanottomaksut ovat naapurimaihin verrattuina korkeat. Tämän mahdollistaa Alankomaiden toimintalinja, jonka mukaan huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden vienti on kielletty. Tuen tarkoituksena ei ollut maksujen alentaminen vaan niiden pitäminen sen hetkisellä tasollaan. Tältä osin toimilupasopimukseen sisältyy liite (”Kaders Tariefstructuur, tariefdrager en berekening gebruikerstarieven”), jossa määritellään asiakasmaksujen rakenne, maksujen kohteet ja laskentamenetelmä. Alankomaiden viranomaiset voivat valvoa maksujen suuruutta, sillä niiden on etukäteen hyväksyttävä ennakkoon lasketut vajeet, joiden laskennassa maksut ovat luonnollisestikin ratkaisevan tärkeä tekijä.

(30)

Polttoaineena käytettävän korkean polttoarvon omaavan vaarallisen jätteen vastaanottomaksut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen. AVR Nuts hankkii ensin mainittua jätettä markkinahintaan eli hintaan, jota veloitettaisiin jätteen käsittelystä esimerkiksi pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa ulkomailla tai sementtiteollisuudessa.

(31)

Koska kiinteät kustannukset ovat selvästi suuremmat kuin muuttuvat kustannukset, AVR Nuts yrittää hyödyntää kapasiteettiaan täysimääräisesti ja pitää tappiot siten mahdollisimman pieninä. Tämän vuoksi vaarallisen jätteen tarjoajilta veloitettavia vastaanottomaksuja alennetaan, kun vuosittain tarjottu määrä on suurempi. Nämä määrään perustuvat alennukset vahvistetaan etukäteen ja ovat voimassa, jos pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan (DTO-)jätteen kanssa tarjotaan samaan aikaan korkean polttoarvon omaavaa jätettä, jonka määrä on vähintään 75 prosenttia DTO-jätteen määrästä.

(32)

Kaikki maksut on vahvistettu etukäteen (13) koko toimilupakaudelle ja ne koskevat sekä AVR:n kilpailijoita että AVR IW:tä. C2-jätteen ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen maksut olivat julkisia ja kaikkien tarjoajien käytettävissä toimilupasopimuksen voimassaolon alusta lähtien. Vuoden 2004 alusta lähtien tämä koski myös korkean polttoarvon omaavaa vaarallista jätettä.

(33)

Voidakseen suunnitella kapasiteettinsa käyttöä AVR IW pyytää tarjoajia vuosittain ilmoittamaan, kuinka paljon jätettä ne aikovat tarjota. Vastaanottomaksut lasketaan sitten vuoden aikana asianomaisen määrään perustuvan alennuksen perusteella. Jos tosiasiallisesti toimitetun jätteen määrä on vuoden lopussa ilmoitettua suurempi tai pienempi, suoritetaan takaisinmaksu tai lasketaan lisämaksu. Näin määrään perustuva alennus voidaan antaa tosiasiallisesti toimitetun jätemäärän mukaisesti. Sopimuksiin ei sisälly velvoitetta toimittaa sovittua määrää.

3   SYYT PERUSTAMISSOPIMUKSEN 88 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUN MENETTELYN ALOITTAMISEEN

(34)

Komissio ilmaisi perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessään epäilyksensä seuraavista seikoista.

(35)

Ensinnäkin komissio epäili, voidaanko AVR Nutsin toimintaa todellakin pitää perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvänä palveluna, koska ei esimerkiksi ollut selvää, oliko AVR ainoa yritys, joka voi tarjota tällaisia palveluja samoilla tai vastaavilla ehdoilla. Lisäksi komissio epäili, oliko Alankomaat noudattanut asianmukaista menettelyä AVR Nutsin valinnassa. Komissio ilmaisi epäilyksensä myös siitä, oliko toimenpide kaikissa tapauksissa aiheuttajaperiaatteen mukainen, koska asianomaisten jätteiden tuottajien oli maksettava vastaanottomaksuja, joita voitiin pitää tavanomaisina kustannuksina.

(36)

Toiseksi komissio esitti epäilyksensä mahdollisesta ylikompensaatiosta, jolla olisi heijastusvaikutuksia jätemarkkinoiden muihin segmentteihin. Komissio esitti huolensa siitä, että tähän ylikompensaatioon saattoi johtaa myös tuen perustuminen ennakkolaskelmaan, johon liittyen AVR Nuts sai pitää osan todellisten ja ennakkoon laskettujen ylijäämien ja vajeiden mahdollisesta positiivisesta erotuksesta.

(37)

Kolmanneksi komissio epäili sitä, voitaisiinko tuki katsoa ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen (14) (jäljempänä ’ympäristönsuojelun suuntaviivat’) perusteella yhteismarkkinoille soveltuvaksi siinä tapauksessa, että sitä arvioitaisiin perustamissopimuksen 87 artiklan perusteella.

(38)

Komissio ilmoitti perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn laajentamista koskevassa päätöksessään, että sillä oli vastaavanlaisia epäilyksiä vuodelle 2004 myönnetyn huomattavasti suuremman tuen määrän ja pyörivällä rummulla varustettujen uunien aikaistetusta sulkemisesta maksetun korvauksen osalta.

4   ASIANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(39)

Neljä asianomaista toimitti huomautuksensa sen jälkeen, kun komissio oli päättänyt aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn.

(40)

Ensimmäinen asianomainen esitti, että tuki vääristäisi kilpailua Irlannin markkinoilla, koska AVR (jolla oli 50 prosentin omistusosuus yhteisyrityksessä irlantilaisen Safeway Warehousing / South Coast Transport -yrityksen kanssa) voisi Irlannin markkinoilla veloittaa omakustannushinnan alittavia ja huomattavasti tavanomaisen markkinahinnan alittavia maksuja.

(41)

Myös toinen asianomainen huomauttaa AVR:n ja Safewayn yhteisyrityksen hyväksi koituvasta epäterveestä kilpailuedusta. Irlannista tuodaan suuria määriä vaarallista jätettä. Asianomaisen mukaan tuki vääristi kilpailua myös kansainvälisillä markkinoilla, joilla tarjotaan pcb-yhdisteiden, torjunta-aineiden ja muun vaarallisen orgaanisen jätteen puhdistushankkeiden valmisratkaisuja.

(42)

Kolmas asianomainen, Edelchemie, esitti kotimaan markkinoita koskevia huomautuksia. Kyseinen yritys on kehittänyt oman tekniikan galvanointialan yritysten ja valokuvausprosessien jäteaineiden käsittelemiseksi (”eko-optio”) ja näistä jäteaineista saatavien arvokkaiden aineiden (mm. jalometallit ja obsidiaani) uudelleen hyödyntämiseksi. Yrityksen mukaan AVR:n hyväksi myönnetty tuki sekä vahingoittaa sen liiketoimintaa että hidastaa tekniikan kehitystä. Edelchemien huomautukset koskevat AVR Nutsia, AVR Chemietä ja sen edeltäjiä aina vuodesta 1963 lähtien. Huomautuksiin liittyen esitetään tietoja Alankomaissa näiden vuosien aikana noudatetusta vaarallisia jätteitä koskevasta toimintalinjasta.

(43)

Kolmen yhdessä toimivan kilpailijan huomautukset koskevat pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen kotimaan markkinoita. Niiden mukaan sekä Alankomaissa että muissa jäsenvaltioissa oli tarjolla AVR:n pyörivällä rummulla varustettuja uuneja vastaavaa kapasiteettia. AVR:n toiminnan laajentaminen oli johtanut Alankomaissa ylikapasiteettiin pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen markkinoilla. Lisäksi DTO-jätteestä esitetyt tiedot eivät antaneet täydellistä ja tarkkaa kuvaa tilanteesta. AVR sulki yhden pyörivällä rummulla varustetuista uuneistaan 1990-luvun puolivälissä ja jo tuolloin oli odotettavissa, että vaarallisen jätteen tarjonta pienenisi edelleen. Nämä odotukset huomioon ottaen olisi ollut aiheellista sulkea toinen jäljelle jääneistä kahdesta pyörivällä rummulla varustetusta uunista. Eräs edustaja totesi 26. toukokuuta 2005 järjestetyssä tapaamisessa kirjaimellisesti, että ”oikea ratkaisu olisi [vuonna 2002] ollut yhden pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkeminen”. AVR käytti lisäksi määräävää markkina-asemaansa väärin veloittamalla korkeita maksuja, asettamalla vaatimuksen, että pyörivällä rummulla varustettuihin uuneihin tarjotaan samalla myös korkean polttoarvon omaavaa jätettä, sekä soveltamalla tariffirakennetta, joka ei ollut avoin. Näin AVR IW saattoi veloittaa tietyntyyppisestä pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavasta jätteestä DTO-tariffin mukaisesti, minkä jälkeen se kuitenkin saattoi käsitellä tämän jätteen kotitalousjätteen polttolaitosten putkiuuneissa. Tämä alensi toimintakustannuksia, koska näiden uunien sallittu käyttölämpötila on alhaisempi.

(44)

Toimenpide oli yhteismarkkinoille soveltumatonta toimintatukea. Kyse ei ollut yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta, eivätkä tapauksessa myöskään täyttyneet Altmark-tuomion (15) neljä arviointiperustetta sen määrittämiseksi, onko myönnettyä korvausta pidettävä valtiontukena. Jos komissio hyväksyisi tuen (osan tuesta), hyväksyntään olisi liityttävä erilaisia ehtoja, joilla estettäisiin ristikkäistuki, velvoitteet tarjota vastaanotettavan jätteen yhdistelmiä (sitominen) ja hintasyrjintä. Lisäksi Alankomaiden ei olisi sallittava jatkaa tuen voimassaoloaikaa vielä kymmenellä vuodella.

(45)

Kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa toimittivat myös huomautuksia sen jälkeen, kun komissio oli päättänyt laajentaa menettelyä. Ne pitivät kiinni kaikista ensimmäisessä lausunnossa esittämistään kannoista ja toimittivat täydentäviä asiakirjoja osoittaakseen, että tapauksessa oli kysymys ristikkäistuesta. Lisäksi ne toivat esille seuraavat seikat.

(46)

Ensinnäkin oli yllättävää, että ennakkoon laskettu toimintavaje oli toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemisesta huolimatta niin paljon odotettua suurempi. Jos Altmark-tuomion mukaista neljättä arviointiperustetta (tehokkuus) olisi noudatettu, olisi toimintavajeen pitänyt pienentyä.

(47)

Toiseksi kilpailijat vastustivat pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemiskustannusten korvaukseksi myönnettyä tukea, jonka AVR sai vastikkeetta. Tukea ei pitäisi nimittää korvaukseksi eikä se myöskään ollut oikeutettua muun muassa siksi, että investoinnit tehtiin kymmenen vuoden käyttöajaksi, mutta käytännössä uuneja käytettiin alle kolme vuotta. Kilpailijat asettavat kyseenalaiseksi myös laskelmien yksityiskohdat, erityisesti poistojen määrän, irtisanomisjärjestelyjen kustannukset ja juoksevat kiinteät kustannukset. Kokonaissumma on erittäin suuri ja myös huomattavasti suurempi kuin toimilupasopimuksen 21.2 kohdassa mainittu 2 miljoonaa euroa. Parlamentin asiakirjassa esitetään lisäksi, että vahvistettaessa Afvalverwerking Rijnmondille pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemisesta myönnettävää korvausta sovittiin myös asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriön vielä avoimesta saatavasta AVR:lta. Saatava koski Lickebaertpolderin saastumista dioksiinilla. Tämän seurauksena ministeriö sai vuonna 2004 2,5 miljoonaa euroa, jota ei ollut ennakoitu kyseiselle vuodelle. Kolme yhdessä toimivaa kilpailijaa esittivät huolensa siitä, että riidan sopiminen on mahdollisesti vääristänyt korvauslaskelmaa. Niillä on tämän vuoksi vaikutelma siitä, että ”asioita peitellään”.

(48)

Kolmanneksi nämä kilpailijat vastustivat AVR:n toimilupasopimuksen 21.5 kohdan perusteella saamia etuja. Näihin kuului erityisesti se, että jos AVR Chemie asetettaisiin selvitystilaan, valtio maksaisi 30 prosenttia laitteiston poistosta ja puhdistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Valtiontukisääntöjen perusteella valtio ei olisi missään vaiheessa saanut hyväksyä tällaisia velvoitteita.

(49)

Neljänneksi kyse ei ollut yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta, erityisesti siksi, että se ei ollut välttämätön olemassa olevien eri vaihtoehtojen valossa. Tällaisia ovat mm. pyrolyyttinen ja sementtiteollisuudessa tapahtuva käsittely, jätteen kaataminen suolakaivoksiin tai siitä huolehtiminen energiantuotantolaitoksissa ja ulkomaisissa pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa. Asianomaisia toimintoja pidettiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvänä palveluna ainoastaan sen vuoksi, että niistä tuli tappiollisia. Toimilupasopimuksen tavoitteena oli ainoastaan rahoittaa investoinnit pyörivällä rummulla varustettuihin uuneihin, joihin AVR Nuts oli saanut yksinoikeuden. Lisäksi kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa epäilevät sitä, takaako tuki kohtuuhintaiset palvelut, koska AVR:n jätteen vastaanottomaksut ovat korkeammat kuin naapurimaissa. Korkeita maksuja selittävät AVR:n polttoaineena käytettävään, korkean polttoarvon omaavaan jätteeseen soveltamat sitomis- ja ristikkäistukikäytännöt. Tariffit eivät ole myöskään avoimia. Voitot kirjattaisiin AVR IW:n tileihin ja tappiot AVR Nutsin. Tämän vuoksi AVR IW voisi laskuttaa pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavasta jätteestä korkeampia vastaanottomaksuja. Lisäksi AVR:n esitetään kieltäytyvän vastaanottamasta pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa jätettä, ellei samalla toimiteta myös korkean polttoarvon omaavaa jätettä. Näin se rikkoisi toimilupasopimuksen mukaisia velvoitteitaan tarjota palveluja kaikille asiakkaille. Muista vaihtoehdoista poiketen tarjottujen palvelujen laatua ei ole myöskään pidetty ennallaan tai parannettu.

(50)

Viidenneksi esitetään, että tuki ei täytä Altmark-tuomion mukaisia arviointiperusteita. Palvelusopimuksen saajaa ei ole valittu julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä, eikä tukea ole määritetty hyvin johdetulle keskivertoyritykselle aiheutuvien kustannusten perusteella. Tukea ei ole myöskään määritetty etukäteen vahvistettujen objektiivisten ja läpinäkyvien kriteerien perusteella. Tuen määrä ylittää tarpeellisen määrän ja tuella on heijastusvaikutuksia muihin markkinoihin. Ulkomailla toimivat pyörivällä rummulla varustetut polttouunilaitokset voivat laskuttaa alhaisempia maksuja ilman valtiontukea. Myöskään edullisempia jätteistä huolehtimismenetelmiä ei ole otettu huomioon. Lisäksi AVR saa pitää osan voitosta, jos sen toiminnan tulos on odotettua parempi.

(51)

Kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa toteavat lisäksi, että Alankomaat aikoo jatkaa valtiontukisääntöjen rikkomista, sillä maan viranomaiset aikovat keskustella komission mahdollisesta kielteisestä päätöksestä AVR:n kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisuja taloudellisiin ongelmiin, joita AVR:lle voi aiheutua.

5   ALANKOMAIDEN HUOMAUTUKSET

5.1   Sovellettava lainsäädäntö

(52)

Koska jäsenvaltiot voivat yhteisön lainsäädännön mukaan kieltää huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen siirron muuhun maahan, tuki ei vääristä jäsenvaltioiden välistä kilpailua.

5.2   Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu

(53)

Alankomaat esitti, että tukea myönnetään ainoastaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvään palveluun, jota AVR Nuts hoitaa. Julkista tarjouspyyntöä ei katsottu aiheelliseksi, koska AVR Nuts oli ainoa yritys Alankomaissa, joka oli valmis ja myös kykenevä käsittelemään kaiken kyseeseen tulevan C2- ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen. Toimilupasopimus julkaistiin kuitenkin Alankomaiden virallisessa lehdessä (Staatscourant), jonka jälkeen asianomaisilla oli mahdollisuus valittaa päätöksestä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Lisäksi Alankomaiden viranomaiset olivat ennen pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemisesta tekemäänsä päätöstä toteuttaneet tarvittavat järjestelyt, joiden perusteella voitiin järjestää julkinen tarjouskilpailu, jos tuen voimassaoloa jatkettaisiin.

(54)

Toimenpide noudattaa Altmark-tuomion mukaisia arviointiperusteita, eikä sitä sen vuoksi voida katsoa valtiontueksi. Esimerkiksi ennakkoon laskettujen toimintavajeiden määrittämisessä valtiota avusti riippumaton tilintarkastustoimisto. Toimenpide ei ollut myöskään aiheuttajaperiaatteen vastainen, sillä maksut olivat korkeammat kuin naapurimaissa.

(55)

Ehdottoman virheellinen väite oli se, että AVR Nuts hyväksyisi pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa jätettä ainoastaan, jos sitä tarjottiin yhdessä korkean polttoarvon omaavan jätteen kanssa. Samoin oli yksiselitteisesti määrätty, että muilta AVR-yrityksiltä oli veloitettava muun jätteen käsittelystä samansuuruiset maksut kuin kolmansilta (16). Alankomaat oli pyytänyt tilintarkastustoimistolta neuvoja siitä, miten AVR Nutsin ja AVR IW:n välisten sopimusten selkeyttä voitaisiin parantaa. Toimiston suositukset oli hyväksytty ja toteutettu käytännössä.

(56)

AVR Nutsin tulosten osalta Alankomaat huomautti, että toimintavajeen laskennassa ei otettu huomioon minkäänlaista voittomarginaalia. Jos ennakkoon laskettu toimintatase oli odotusten vastaisesti ylijäämäinen, voitto oli rajattu ainoastaan 30 prosenttiin ylijäämästä siihen asti, kunnes aikaisemmin maksettu tuki oli maksettu takaisin.

5.3   Vastaukset asianomaisten esittämiin huomautuksiin

(57)

Alankomaat huomauttaa, että asianomaisten huomautuksissa ei perustella sitä, miten tuki voi vaikuttaa AVR:n ja Safewaysin yhteisyrityksen omakustannushintaan. Kyseisen yrityksen on maksettava jätteiden käsittelystä Rotterdamissa saman tariffin mukaisesti kuin kotimaisten jätteen tarjoajien. Lisäksi ainoastaan kolmannes yhteisyrityksen keräämästä jätteestä käsiteltiin Rotterdamissa ja vain pieni osa tästä määrästä oli toimilupasopimuksen mukaista C2- ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa jätettä. Kilpailukykyisiä hintoja voidaan selittää muilla tekijöillä: 1) Safewaylla on ainoana yrityksenä Irlannissa siirtoasema, jossa jätteet lajitellaan ja erotellaan tehokkaasti ennen niiden toimittamista sopivimpaan käsittelylaitokseen, 2) yrityksellä on suora yhteys Southcoast-kuljetusyritykseen, jonka ansiosta saadaan logistiikkaan liittyviä etuja ja kustannussäästöjä, ja 3) kilpailun puutteesta johtuen Irlannissa sovellettiin aikaisemmin suhteellisen korkeita tariffeja.

(58)

AVR veloitti valmisratkaisuna tarjotuista puhdistushankkeista peräisin olevan jätteen käsittelystä korkeampia maksuja kuin kotimaisilta jätteentoimittajilta. Muista maista peräisin olevasta jätteestä veloitetut keskimääräiset maksut olivat hieman korkeammat kuin kotimaassa veloitetut keskimääräiset maksut. Alhaisemmat maksut eivät myöskään johtaneet tuen määrän lisäämiseen, koska tuki riippui ennakkoon lasketusta toimintavajeesta.

(59)

Toimilupasopimuksen allekirjoitushetkellä molemmat pyörivällä rummulla varustetut uunit toimivat täydellä kapasiteetilla. Suuret varastot huomioon ottaen odotettiin, että kapasiteettia käytettäisiin täysimääräisesti. Nykyinen ylikapasiteetti ei todennäköisesti aiheutunut kilpailijoiden kasvaneesta markkinaosuudesta, vaan pikemminkin jätteen uudelleenkäytön lisääntymisestä, esimerkiksi sen jälkeen, kun jätettä on laissa säädetyissä rajoissa ensin sekoitettu muuhun jätteeseen.

(60)

Pyrolyyttisen käsittelyn osalta Alankomaat huomautti, että AVR:n maksut ovat korkeammat kuin Alankomaiden ainoan pyrolyyttisen käsittelylaitoksen omaavan yrityksen veloittamat maksut.

(61)

Alankomaat ilmoitti, että osa tuesta maksettiin AVR Nutsille sen taloudellisten vaikeuksien vuoksi, ottaen huomioon Altmark-tuomio ja perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muodollisen tutkintamenettelyn päätökseen saattamiseen kuluva aika.

(62)

Alankomaat huomautti, että Edelchemie toimi pääasiassa valokuvausprosessien vaarallisten jäteaineiden käsittelyn alalla. Tehokkuussyistä AVR ei voi käsitellä näitä jätteitä. Yrityksellä on erilaisia laitteistoja, joista pyrolyyttiseen käsittelyyn käytetty uuni on tämän asian kannalta tärkein. AVR:n laitteistosta poiketen ne eivät teknisesti kuitenkaan sovellu kaikentyyppisen DTO-jätteen käsittelyyn. Ympäristöluvan mukaan uunissa voidaan käsitellä enimmillään ainoastaan 10 000 tonnia jätettä, mikä on Alankomaiden vaarallisen jätteen tarjontaan nähden täysin riittämätön määrä. Alankomaat ei ymmärrä, miten tuki voisi vahingoittaa Edelchemien etua, etenkin kun otetaan huomioon, että AVR ei käsittele valokuvausprosesseissa syntyvää jätettä ja että sen veloittamat hinnat ovat markkinahintojen mukaiset. Tekniikan kehitystä kannustetaan esimerkiksi erityisten kannustusohjelmien avulla ja asettamalla ympäristölupia myönnettäessä vaatimus parhaan käytettävissä olevan tekniikan hyödyntämisestä. Näiden lupien voimassaoloaika on rajattu viiteen vuoteen. Mahdollinen aikaisemmin maksettu tuki jää asetuksen (EY) N:o 659/1999 15 artiklan mukaisen kymmenen vuoden määräajan ulkopuolelle. Koska laitoksista tehdään poistot kymmenen vuoden aikana, tämä ei joka tapauksessa vaikuttaisi AVR:n odotettujen toimintavajeiden laskentaan.

(63)

Alankomaat esitti, ettei kyse ollut ylikompensaatiosta sen paremmin AVR Nutsin kuin AVR IW:n hyväksi. AVR IW toimi välittäjänä, mutta sillä ei ollut mahdollisuutta käyttää asemaansa ylikompensaation saamiseksi, eikä se myöskään toiminut näin. Esimerkiksi kilpailijoiden AVR Nutsille toimittamaa jätettä ei otettu huomioon laskettaessa määrään perustuvia tariffien alennuksia AVR IW:n itse hankkimasta jätteestä, siitäkään huolimatta, että ’paperilla’ AVR IW otti nämä jätteet vastaan AVR Nutsin puolesta. Nämä jätteet toimitettiin suoraan pyörivällä rummulla varustettuihin uuneihin eikä AVR IW:n laitoksille, koska tämä ei olisi ollut kuljetuksesta aiheutuvien lisäkustannusten arvoista.

(64)

Jätteen hankintakustannusten korvaamiseksi myönnetty tuki on oikeutettua. Aktiivinen DTO-jätteen hankinta oli tarpeen, koska mahdollisuuksia sekoittaa tätä jätettä tai mukauttaa sen pakkauksia (jonka jälkeen se ei enää ollut DTO-jätettä) käytettiin yhä enemmän. Ilman tällaista jätteen hankintaa AVR Nutsin markkinaosuus olisi supistunut ja se olisi menettänyt markkinaosuuttaan vaihtoehtoisille jätteen käsittelymahdollisuuksille erityisesti ulkomailla. Kapasiteetin käyttöaste olisi tämän vuoksi laskenut ja tappiot olisivat kasvaneet. AVR IW:lle korkean polttoarvon omaavan vaarallisen jätteen hankintakustannuksista maksettu korvaus oli tarpeen, jotta tätä jätettä olisi ollut riittävästi käytettävissä polttoaineeksi. Jätteen hankintakustannusten jako AVR Nutsin ja AVR IW:n välillä perustuu tähän. Pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemisen vuoksi menetetään seitsemän veloitettuja kustannuksia vastaavaa työpaikkaa. Tämä osoittaa, että nämä yksinomaan AVR Nutsin hyväksi tulevat jätteen hankinnan lisäkustannukset muodostuvat näiden seitsemän työpaikan kustannuksista.

(65)

Alankomaiden viranomaiset toimittivat tutkimuksen näistä jätteistä huolehtimisen ja niiden hyödyntämisen vaihtoehtojen tulevasta kehityksestä Alankomaissa ja sen naapurimaissa. Tutkimukseen viitataan johdanto-osan 13 kappaleessa. Tutkimuksesta käy ilmi, että tulevaisuudessa on käytettävissä riittävästi vaihtoehtoja, joilla taataan, että tämäntyyppisestä jätteestä voidaan huolehtia turvallisesti ja asianmukaisesti ja että jätettä voidaan hyödyntää.

(66)

Alankomaat on toimittanut myös erään konsulttiyhtiön AVR:n pyynnöstä laatiman taloudellisen arvioinnin, joka koskee toimilupasopimusta ja mahdollista ylikompensaatiota. Tutkimuksessa todetaan muun muassa, että kaikkien AVR:n tärkeimpien kilpailijoiden oli mahdollista saada korkeampia määrään perustuvia alennuksia, mutta ne selvästikin pitivät parempana toimittaa osan kerätystä jätteestä ulkomaisissa laitoksissa huolehdittavaksi ja hyödynnettäväksi. Toiseksi Alankomaiden pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemisesta todellisuudesta maksama korvaus on huomattavasti alhaisempi kuin AVR:n itse laskemat kustannukset (45 miljoonaa euroa) ja riippumattoman tilintarkastajan laskemat kustannukset (noin 40 miljoonaa euroa). Tärkein ero johtuu henkilöstön irtisanomisjärjestelyjen eri tavoin lasketuista kustannuksista.

(67)

Alankomaat on toimittanut yksityiskohtaisen laskelman vuoden 2004 vajeesta. Yhden pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemisesta huolimatta vaje on suurempi kuin aikaisempina vuosina. Tämä johtuu markkinatilanteen heikentymisestä erityisesti sen vuoksi, että korkean polttoarvon omaavan vaarallisen jätteen tariffit ovat laskeneet.

(68)

Valtion ja AVR:n on neuvoteltava AVR Chemien selvitystilaan asettamisen yhteydessä yrityksen purkamisesta ja seurantatoimista maksettavasta korvauksesta, sillä valtiolla on 30 prosentin omistusosuus AVR Chemiestä. Samoin neuvotteluja tullaan luonnollisestikin käymään, jos komissio antaa ilmoitetusta tuesta kielteisen päätöksen. Tässä yhteydessä tullaan myös etsimään ratkaisuja, ottaen komission kanta kuitenkin huomioon.

6   ARVIOINTI

6.1   Valtiontuen olemassaolo

(69)

Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(70)

AVR Nutsille myönnettävä toimintatuki ja pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemiskustannuksista myönnettävä korvaus, sellaisina kuin niitä kuvaillaan 17–27 kappaleessa, on valtion myöntämää ja suoraan valtion varoista rahoitettavaa tukea. Toimenpiteet ovat valikoivia, koska ne vaikuttavat ensisijassa AVR:ään, AVR Nutsiin ja AVR IW:hen. Nämä yritykset tarjoavat palvelujaan huolehdittavaksi ja hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden markkinoilla. Sama pätee laitteiston poistoa ja jälkihoitoa koskeviin valtion maksuihin. Sen antama vakuus kattaa näistä kustannuksista enintään 30 prosenttia.

(71)

Toimenpiteiden on katsottava vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Huolehdittavaksi ja hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen markkinat liittyvät kiinteästi toisiinsa ja jäsenvaltioiden välinen kauppa on tavanomaista molemmilla markkinoilla huolimatta huolehdittavaksi tarkoitettua jätettä koskevasta sääntelykehyksestä ja tiukasta valvonnasta. Esimerkiksi pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemisilmoituksen jälkeen on jätteen vientiä muihin jäsenvaltioihin koskevien lupahakemusten määrä selvästi kasvanut. Tämän perusteella komissio päättelee, että tuki pyörivällä rummulla varustettujen uunien pitämiseksi pitempään toiminnassa on rajoittanut jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

(72)

Toimenpiteet eivät suosi vaarallisen jätteen tarjoajia. Polttoaineena käytetyn korkean polttoarvon omaavan jätteen vastaanottomaksut määritettiin markkinahintojen mukaisesti ottaen huomioon Alankomaissa ja sen naapurimaissa veloitetut tariffit. C2- ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen vastaanottomaksut on jätehuoltopolitiikan tavoitteista johtuen määritetty yhteiskunnallisesti hyväksyttävälle tasolle, joka kuitenkin on korkeampi kuin naapurimaissa. Tämä oli mahdollista huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vientirajoitusten vuoksi. Korkeampien maksujen periminen ei olisi tavanomaisissa markkinaolosuhteissa toteuttamiskelpoinen eikä realistinen vaihtoehto, koska se johtaisi jätteen viennin kasvuun, sen sekoittamiseen muuhun jätteeseen tai siihen, että jätteestä huolehdittaisiin jollain muulla tavoin laillisesti tai laittomasti. Tämä ei kasvattaisi AVR Nutsin tuloja. Pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemisen vuoksi jätteen tarjoajien oli helpompaa hyötyä Belgiassa ja Saksassa veloitetuista alhaisemmista vastaanottomaksuista. Ilman tukea pyörivällä rummulla varustetut uunit olisi suljettu aikaisemmin. Samoin mahdollisuudet viedä huolehdittavaksi tarkoitettua jätettä asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesti olisivat laajentuneet nopeammin. Toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemista seurannut jätteen hinnan ja määrän kehitys vahvistaa tämän. Tästä syystä komissio katsoo, että tuki ei ole vapauttanut vaarallisen jätteen tarjoajia kustannuksista, jotka niille tavanomaisesti aiheutuisivat.

(73)

Rajoittamatta toimenpiteen arviointia perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio katsoo, että toimenpide ei täytä Altmark-tuomion mukaista neljättä arviointiperustetta. Ensinnäkin AVR Nutsia ei ole valittu julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä, eikä toimilupapäätöksen julkaiseminen Alankomaiden virallisessa lehdessä (jonka jälkeen asianomaisilla oli kuusi viikkoa aikaa valittaa päätöksestä) voi korvata avointa tarjouskilpailumenettelyä. Toiseksi korvausta ei ole määritetty sellaisten kustannusten perusteella, joita hyvin johdetulle ja riittävällä jätteenkäsittelykapasiteetilla varustetulle keskivertoyritykselle aiheutuisi. Koska C2-jätteen kaatopaikalla ja pyörivällä rummulla varustetuilla uuneilla on kansallisesti ainutlaatuinen asema, tällaista keskivertoyritystä ei näyttäisi olevan olemassa Alankomaissa. Ennakkoon laskettu vaje heijastelee pikemminkin niitä erityisiä ehtoja, joiden perusteella AVR Nuts hoitaa näitä laitteistoja, eikä vastaavanlaisten ulkomailla toimivien laitteistojen kustannuksia ole otettu huomioon. On selvää, ettei AVR:llä ollut riittävästi jätteenkäsittelykapasiteettia. Ylikapasiteetti johti pyörivällä rummulla varustettujen uunien vajaakäyttöön ja lopulta niiden sulkemiseen. Nämä eri seikat (erityisesti vuoden 2004 vaje ja sulkemiskustannuksista maksetut korvaukset) heijastuivat tukitoimenpiteissä. Näin ollen AVR Nutsin on katsottava saaneen toimenpiteistä valikoivaa etua, eikä tukea siten voida pitää ainoastaan kustannuksista myönnettynä korvauksena, jonka myös muut yritykset olisivat saaneet samanlaisessa tilanteessa ja vastaavin ehdoin, jos kyseisen palveluvelvoitteen hoitaminen olisi annettu niiden tehtäväksi.

(74)

Valikoiva etu ei johdu ainoastaan toimintavajeista ja sulkemiskustannuksista maksetuista korvauksista, vaan myös valtion antamasta vakuudesta, joka kattaa 30 prosenttia laitteiston poistosta ja puhdistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Se, että nämä kustannukset vastaavat valtion omistusosuutta AVR Chemiessä, ei mitenkään vaikuta päätelmään siitä, että kyse on valtiontuesta: AVR Chemien äänettömänä yhtiömiehenä valtion taloudellinen vastuu rajoittuu ainoastaan sen omistusosuuteen. Tätä osuutta suuremmat vaateet eivät siten kuulu valtion vastuuseen. Vakuus näyttää pikemminkin johtuvan valtion tavoitteesta välttää tilanne, jossa AVR Nutsin ja AVR Chemien selvitystilaan asettamisen jälkeen mitään muuta yritystä ei voitaisi asettaa vastuuseen asianmukaisesta laitteiston poistosta ja jälkihoidosta huolehtimisesta. Vakuus on mahdollisesti johtanut koko toimilupasopimuksen voimassaoloajan pituiseen etuun, koska ilman vakuutta toimivan yrityksen olisi muodostettava tarvittavat varaukset laitteiston käyttöiän aikana, jotta se selviäisi laitteiston poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvista kustannuksista ilman tukea.

(75)

Tämän vuoksi ilmoitetut toimenpiteet ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(76)

Komissio pahoittelee, että Alankomaat on perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti toteuttanut huomattavan osan kyseisestä tukitoimenpiteestä.

6.2   Tuen arviointi perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan perusteella

(77)

Jäsenvaltiot voivat määritellä vapaasti sen, minkä ne katsovat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi toiminnan erityispiirteiden perusteella. Tätä määrittelyä voidaan valvoa ainoastaan ilmeisten virheiden havaitsemiseksi (17). Komissio on selvittänyt lähestymistapansa perusperiaatteita yleishyödyllisiä palveluita koskevassa vihreässä kirjassa (2003) ja valkoisessa kirjassa (2004) (18). Valkoisen kirjan 3.4 kohdan mukaan ”unionin ajaman kestävän kehityksen politiikan mukaisesti on otettava asianmukaisesti huomioon myös yleishyödyllisten palvelujen rooli ympäristön suojelemisessa samoin kuin näiden palvelujen erityispiirteet, jotka liittyvät suoraan ympäristöön. Tässä kyseeseen tulevat etenkin vesi- ja jätepalvelut.” Tämä on yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaista. Tuomioistuin on todennut, että ”tietyistä jätelajeista huolehtiminen voi olla yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu erityisesti, kun tällä palvelulla pyritään ratkaisemaan ympäristönsuojeluun liittyvä ongelma” (19).

(78)

Komissio on seuraavien syiden vuoksi Alankomaiden kanssa samaa mieltä siitä, että palvelussa, sellaisena kuin se on määritetty toimilupapäätöksessä ja -sopimuksessa, on kyse yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta.

(79)

Ensinnäkin on selvää, että huolehdittavaksi tarkoitetun vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely on yleisen edun mukaista. Samoin on yleisen ja Euroopan yhteisön edun mukaista taata se, että kansallisesti on käytettävissä riittävästi kapasiteettia jätteistä huolehtimista varten. Jäsenvaltioiden on pyrittävä jätteistä huolehtimisessa omavaraisuuteen direktiivin 75/442/EY 5 artiklan 1 kohdassa esitetyn tavoitteen mukaisesti.

(80)

Toiseksi julkisten viranomaisten toimenpiteet olivat tarpeen tästä yleisestä edusta huolehtimiseksi. Koska pyörivällä rummulla varustettujen uunien hoitaminen oli tappiollista, AVR olisi ilman tukea sulkenut sekä uunit että C2-jätteen kaatopaikan jo vuoden 2001 lopulla.

(81)

Kolmanneksi yleinen etu oli todellinen. Vuosina 2002–2004 huolehdittiin huomattavasta määrästä Alankomaissa tuotettua C2- ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa jätettä, vaikka nämä määrät olivatkin selvästi odotettua pienemmät. Tämä johtui mm. yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion seurauksista. Tuomiossa selvennettiin ”huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden” ja ”hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden” määritelmiä. Alankomaat reagoi markkinoiden kehitykseen mukauttamalla kapasiteettia odotettua käyttötarvetta koskeviin uusiin arvioihin ja luopumalla lopulta toimintapolitiikastaan, minkä seurauksena ainoa jäljellä ollut pyörivällä rummulla varustettu uuni suljettiin. Tämä ei ole kuitenkaan ristiriidassa yleisen edun kanssa, kun tarkastellaan tosiasiallisesti huolehditun C2- ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen määrää. Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen määrä olisi mahdollisesti ollut pienempi, jos Alankomaat olisi alusta alkaen soveltanut oikeita määritelmiä. On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki C2- ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettava jäte olisi hyödynnetty. Tämän vahvistavat AVR Nutsille vuonna 2004 tarjotun C2- ja DTO-jätteen määrä ja sen DTO-jätteen määrä, joka vietiin ulkomaille siellä toimivissa pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa huolehdittavaksi. Asianomaiset ovat mahdollisesti oikeassa väittäessään, että ilman AVR:n pyörivällä rummulla varustettuja uunejakin kaikesta Alankomaissa kyseisellä kaudella tuotetusta vaarallisesta jätteestä olisi voitu huolehtia tai sitä olisi voitu hyödyntää joko kotimaassa tai ulkomailla. Ne eivät kuitenkaan ole pystyneet osoittamaan, ettei huolehdittavaksi tarkoitettua jätettä olisi lainkaan tarvinnut viedä ulkomaille riittämättömän kapasiteetin vuoksi, jos AVR:n pyörivällä rummulla varustettuja uuneja ei olisi ollut käytettävissä. Juuri tältä kohdin Alankomaat voi oikeutetusti perustaa toimintapolitiikkansa pyrkimykseen taata yleinen etu direktiivin 75/442/EY 5 artiklan 1 kohdassa määritetyn tavoitteen mukaisesti.

(82)

Neljänneksi toimenpiteet eivät ole aiheuttajaperiaatteen vastaisia. Kuten johdanto-osan 72 kohdassa todetaan, jätteen tarjoajia ei ole vapautettu kustannuksista, jotka niille tavanomaisesti aiheutuisivat.

(83)

Viidenneksi palvelun luokittelemisella yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi palveluksi ei kierretä tavanomaisesti sovellettavia sääntöjä. Toimenpiteellä pyritään suojelemaan ympäristöä, sillä sen avulla taataan, että vaarallinen jäte käsitellään asianmukaisesti lähellä sen lähdettä. Ympäristönsuojelun suuntaviivoihin sisältyy jätehuollon toimintatukea koskevia sääntöjä (E.3.1 kohta). Nämä säännöt laadittiin kuitenkin ensisijassa sellaista toimintatukea varten, jota myönnetään yrityksille, jotka itse tuottavat kyseessä olevia jätteitä.

(84)

Kuudenneksi todetaan, että jätteen erityisluonteen vuoksi suurimman osan C2- ja pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavasta jätteestä toimittavat yritykset. On kuitenkin olemassa myös järjestelmiä vaarallisen jätteen keräämiseksi kotitalouksista, minkä ansiosta kaikista vaarallisista jätteistä voidaan huolehtia turvallisesti ja helposti. Osa näin kerätystä vaarallisesta jätteestä voidaan tämän jälkeen polttaa pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa. Tukea saanut palvelu oli siten luonteeltaan yleinen, eikä tuella suosittu tämän palvelun tiettyä rajattua käyttäjäryhmää.

(85)

Kaksi yhdessä toimivaa kilpailijaa esittävät, että tapauksessa ei ole kyse markkinoiden toiminnan riittämättömyydestä, joka oikeuttaisi yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun. Niiden mukaan eräissä jäsenvaltioissa ei lisäksi ole lainkaan pyörivällä rummulla varustettuja uuneja. Direktiivin 75/442/ETY tavoitteet eli jätehuollon omavaraisuus ja jätteistä huolehtiminen lähellä sitä paikkaa, jossa ne tuotetaan (läheisyysperiaate), eivät ehkä välttämättä vastaa markkinatilannetta, mutta tämä ei silti vähennä niiden oikeutusta.

(86)

Julkinen tehtävä on määriteltävä selkeästi ja se on annettava julkisen viranomaisen päätöksellä nimenomaisesti tehtäväksi. Toimilupapäätöksestä ja -sopimuksesta käy ilmi, että yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu on asianmukaisella tavalla uskottu yrityksen tehtäväksi. Julkinen tehtävä on määritelty näissä asiakirjoissa riittävän täsmällisesti. Se liittyy tarkoin C2-jätteen kaatopaikalle tarjottavaan jätteeseen ja pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa poltettavaan matalalämpöarvoiseen jätteeseen. Myös tukitoimenpiteet yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi on määritelty riittävän täsmällisesti. Tältä osin on kuitenkin syytä tehdä seuraavat huomautukset.

(87)

Ensinnäkin avoimuus on ollut puutteellista. Kilpailijoille ei ole mahdollisesti ollut aina selvää, toimiko AVR IW kulloinkin omissa nimissään vai AVR Nutsin puolesta. Myöskään tariffi- ja alennusjärjestelmä ei ollut alun perin riittävän selkeä, erityisesti pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa polttoaineena käytetyn korkean polttoarvon omaavan jätteen osalta. AVR:n, valtion ja riippumattomien tarkastajien kannalta nämä seikat oli kuitenkin esitetty riittävän selkeästi toimilupasopimuksessa, mikä mahdollisti sopimuksen asianmukaisen valvonnan.

(88)

Komissio katsoo, että liitteessä I esitetty valvontamenetelmä on riittävän avoin ja että yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun hoitamisen avoimuutta lisäävät toimet, sellaisina kuin ne toteutettiin huomautusten saamisen jälkeen, ovat riittäviä.

(89)

Toiseksi DTO-jätteestä huolehtimisesta veloitetut ”yhteiskunnallisesti hyväksyttävät maksut” näyttäisi ensi näkemältä melko epämääräiseltä käsitteeltä. Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan aiheuttanut ongelmia. Maksut pysyivät tasolla, jolle ne oli aikaisempina vuosina nostettu. Aiheuttajaperiaatteen mukaisesti maksut olivat korkeammat kuin kyseisistä jätteistä huolehtimisesta ulkomailla veloitetut maksut. Samaan aikaan asianomaiset tai Alankomaat eivät ole esittäneet, että alhaisemmat maksut olisivat olleet välttämättömiä sellaisen laittoman toiminnan välttämiseksi, joka olisi voinut vahingoittaa ympäristöä. Ilmeisestikään Alankomaat ei pitänyt tariffeja liian korkeina, koska se hyväksyi ennakkoon lasketut vajeet, jotka perustuivat veloitettavia tariffeja koskeville tarkemmille oletuksille.

(90)

Ylikompensaatiota on vältettävä kaiken järjestelmään sisältyvän tuen osalta. Tähän liittyen komissio arvioi kutakin seuraavaa seikkaa erikseen: 1) vuosien 2002 ja 2003 vajeista myönnetty korvaus, 2) vuosien 2004, 2005 ja 2006 vajeista myönnetty korvaus, 3) laitteistojen sulkemiskustannuksista maksettu korvaus, johon kuuluu a) sovittujen investointien vielä poistamattomasta osuudesta aiheutuvien sulkemiskustannusten korvaaminen ja b) pyörivällä rummulla varustettujen uunien ennenaikaisesta sulkemisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä 4) vakuuteen sisältyvä tuki.

(91)

Vuosien 2002 ja 2003 vajeiden osalta komissio katsoo, että tuen kohteena olevien odotettujen vajeiden laskentamenetelmä on asianmukainen ja riittävän rajoittava. Kaikki tuen muodostavat tekijät liittyvät suoraan julkisen palvelun velvoitteen täyttämiseen, lukuun ottamatta jätteen hankintakustannuksista maksettua korvausta (ks. 108–113 kohta). Ei ole mitään syytä olettaa, että kustannuksia olisi keinotekoisesti suurenneltu. Riippumattoman konsultin käyttämisen ansiosta Alankomaat on myös pystynyt laskemaan tuen rajoittavasti. Menetelmään sisältyy yksityiskohtainen analyysi AVR Nutsin avaavasta taseesta, joka tarjoaa hyvän lähtökohdan AVR Nutsin kustannuksia ja tuloja koskeville arvioille uudessa tilanteessa. Muuttuvat kustannukset, välittömät kiinteät kustannukset ja muiden AVR-yritysten veloittamat kustannukset on määritelty yksityiskohtaisten eritelmien perusteella. Investoinnit ja poistot on otettu asianmukaisesti huomioon laatimalla vuosiksi 2002–2016 yksityiskohtainen investointisuunnitelma ja tekemällä uusia investointeja koskevat poistot 7,24 vuoden aikana. Tällä varmistettiin se, että kustannukset eivät kasvaneet keinotekoisesti yksittäisten investointien tai suhteettomien poistojen vuoksi. Asianomaisten huomautuksissa tuotiin esille useita kysymyksiä, mutta niissä ei esitetty todisteita ylikompensaatiosta. Lisäksi tappiot nousivat vuosina 2002 ja 2003 onnettomuuksista ja teknisistä ongelmista johtuen yhteensä 12 miljoonaa euroa ennakkoon laskettuja tappioita suuremmiksi. Näin voidaan sulkea pois mahdollisuus siitä, että tällä kaudella olisi ollut kysymys ylikompensaatiosta AVR Nutsille.

(92)

Vuosiksi 2004–2006 myönnetty tuki perustuu samaan menetelmään. Komissio odottaa sen vuoksi, ettei kyse ole ylikompensaatiosta. Vuoden 2004 ennakkoon laskettu vaje perustuu täysin samaan menetelmään ja tämän vajeen kasvu, huolimatta yhden pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkemisesta, selittyy täysin laskentamenetelmään sisältyvillä kustannuksilla (ks. liitteessä I esitetyt luvut). Ottaen huomioon vuosien 2002 ja 2003 ennakkoon laskettujen vajeiden lisäksi toteutuneet suuret tappiot, ei voida pitää yllätyksenä sitä, että vuoden 2004 ennakkoon laskettu vaje ylittyi. Lisäksi vaikka ensimmäisen pyörivällä rummulla varustetun uunin sulkeminen pienensikin muuttuvia kustannuksia, sillä oli vain rajallinen vaikutus kiinteisiin kustannuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista. Komission yleisen politiikan mukaisesti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun kustannusten ylikompensoiminen on kuitenkin suljettava pois sekä etu- että jälkikäteen. Tämän vuoksi komissio edellyttää, että Alankomaat tarkastaa todelliset kustannukset ja mukauttaa tarvittaessa tuen määrää, jotta voidaan välttää se, että AVR Nuts saa kompensaation ansiosta toiminnastaan voittomarginaalin, joka ylittää toiminnasta kyseisellä sektorilla tavanomaisesti saatavan voittomarginaalin.

(93)

Komissio hyväksyy sen, että tukea voidaan myöntää korvaukseksi sulkemiskustannuksista, jotka aiheutuvat sovittujen investointien vielä poistamattomasta osuudesta. Toiminnanharjoittajan ei voida odottaa tekevän huomattavia investointeja vaativaa viiden vuoden pituista palveluntarjontasopimusta ilman riittäviä vakuuksia. Myöskään investointien poistaminen sopimuksen voimassaoloaikaa vastaavassa ajassa (viisi vuotta) ei olisi ollut kohtuullista. Sen seurauksena kyseiselle jaksolle ennakkoon lasketut tappiot ja siten myös tuki olisivat olleet huomattavasti suurempia. Tältä osin toimilupasopimuksen ehtoja voidaan pitää välttämättömänä ja tehokkaana seurauksena sovelletusta korvausjärjestelmästä. Se, että näitä säännöksiä on sovellettu ennen toimilupasopimuksen voimassaoloajan päättymistä, ei vaikuta tähän arvioon. Komissio ei Alankomaiden toimittamien tietojen perusteella odota, että tältä osin olisi kysymys ylikompensaatiosta. Eräät kohdat ovat kuitenkin epäselviä, erityisesti se, otetaanko omaisuuserien myynnistä tai laitteiston käytön jatkamisesta muihin tarkoituksiin saadut tulot asianmukaisesti huomioon. Tämän vuoksi komissio edellyttää, että Alankomaat tarkastaa todelliset kustannukset myös tältä osin ja mukauttaa tarvittaessa tuen määrää.

(94)

Komissio voi hyväksyä myös sen, että pyörivällä rummulla varustettujen uunien ennenaikaisesta sulkemisesta aiheutuneista lisäkustannuksista myönnetään korvaus. Jäsenvaltiota ei voida velvoittaa jatkamaan tällaista sopimusta. Näin on erityisesti silloin, jos jäsenvaltio maksaa tässä tapauksessa vähemmän kuin sen todennäköisesti olisi maksettava, jos toimintaa jatkettaisiin. Alankomaiden lisäkustannuksista toimittamat tiedot ovat suhteellisen yksityiskohtaisia. Eräät osatekijät perustuvat kuitenkin arvioihin, joiden epävarmuusmarginaali on suhteellisen suuri. Lisäksi ainoastaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvään palveluun ja uunien ennenaikaiseen sulkemiseen välttämättä liittyvät kustannukset voidaan ottaa huomioon. Käytettävissä olevista tiedoista ei kuitenkaan käy riittävästi selville, onko näin tapahtunut. Tämän vuoksi komissio edellyttää, että Alankomaat tarkastaa todelliset kustannukset myös tältä osin ja mukauttaa tarvittaessa tuen määrää.

(95)

Komissio voi hyväksyä myös sen, että tukea myönnetään soveltamalla annettua vakuutta, joka kattaa 30 prosenttia laitteiston poistosta ja puhdistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Jos vakuutta ei olisi ollut, toimintavajeet ja -tuki olisivat todennäköisesti olleet suurempia, koska vakuutta vastaava summa olisi pitänyt siirtää varauksiin. Kustannukset liittyvät sellaisinaan suoraan alkuperäiseen tavoitteeseen tarjota kyseistä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua Alankomaissa. Koska todelliset kustannukset eivät ole kuitenkaan vielä selvillä, komissio edellyttää, että ne tarkastetaan asianmukaisesti jälkikäteen.

(96)

Yhteenvetona komissio katsoo, ettei vuosien 2002 ja 2003 toimintavajeiden osalta ole kysymys ylikompensaatiosta. Komissio voi hyväksyä tuen loppuosan kuitenkin vain siinä tapauksessa, että Alankomaat takaa, ettei jälkikäteen ole kysymys ylikompensaatiosta, kun tukea tarkastellaan koko kaudelta. Tällöin on otettava huomioon ennakoitua suuremmat vajeet ja ylijäämät toimilupasopimuksen koko voimassaoloajalta. Tuella voidaan mahdollistaa se, että AVR Nuts saa kyseisistä toiminnoista kohtuullisen voittomarginaalin. Sopimuksen puitteissa AVR:n riski oli rajoitettu, koska tuki kattoi kokonaisuudessaan ennakkoon lasketut tappiot. AVR kantoi kuitenkin pääosan toiminnallisesta riskistä (20). Toiminta ei siten ollut riskitöntä, kuten myös käytännössä kävi ilmi. Ottaen markkinatilanne ja AVR Nutsin riskiprofiili huomioon, komissio voi hyväksyä voittojen tason, joka vastaa enintään Alankomaiden valtion obligaatioista saatavaa tuottoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Jos voitto käytännössä ylittää tämän enimmäismäärän, Alankomaiden on takautuvasti mukautettava tuen tasoa ja ilmoitettava perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikesta tuesta, joka mahdollistaa sen, että AVR Nuts voi ylittää tämän voittoprosenttiosuuden. Jälkitarkastuksessa on asianmukaisesti selvitettävä se, ettei kysymys ole ylikompensaatiosta. Tätä tarkoitusta varten komissio edellyttää, että sille toimitetaan yksityiskohtaiset seurantakertomukset. Niissä on käsiteltävä ainakin tämän päätöksen liitteessä II esitettyjä seikkoja.

(97)

Komissio valvoo tuen oikeasuhteisuutta, jotta yleishyödyllisen tehtävän hoitamiseen käytettävät varat eivät johda kaupankäynnin edellytysten tarpeettomaan vääristymiseen. Erityisesti on varmistettava, että perustamissopimuksen määräyksiä ja varsinkin kilpailua ja sisämarkkinoiden vapautta koskevat rajoitukset eivät ole suuremmat kuin mikä on välttämätöntä tehtävän tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi.

(98)

Komissio katsoo, että Alankomaiden toteuttamat toimenpiteet täyttävät suurelta osin oikeasuhteisuusvaatimuksen. On vaikea kuvitella, millä muilla varoilla Alankomaat olisi voinut taata sen, että kansallisesti oli käytettävissä riittävästi kapasiteettia vaarallisista jätteistä huolehtimista varten. Yksikään asianomainen ei ole esittänyt, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytettävissä olisi ollut kaupankäyntiä vähemmän vääristäviä vaihtoehtoja. Myös toimenpiteen seuraavat osat katsotaan oikeasuhteisiksi.

(99)

Määräalennuksiin perustuva vastaanottomaksujärjestelmä: Koska tämän järjestelmän tavoitteena on säilyttää riittävästi kapasiteettia, jotta pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavasta jätteestä voidaan huolehtia asianmukaisesti, siitä seuraa väistämättä, että järjestelmän puitteissa kapasiteettia pyritään käyttämään maksimaalisesti kustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Kuten Alankomaat on osoittanut, kaikki jätteen tarjoajat saattoivat hyötyä tästä alennuksesta joko suoraan tai käyttämällä välittäjiä. Tämän vuoksi määräalennuksiin perustuva vastaanottomaksujärjestelmä on perusteltu. Kaikkien jätteen tarjoajien ja siten myös AVR IW:n hyväksi tarkoitettu syrjimätön tariffi- ja määräalennusjärjestelmä rajoittaa tuesta johtuvaa kilpailun vääristymistä. Vaikka käytännössä esiintyikin epäselvyyttä, kaikki asianomaiset olisivat voineet olla selvillä järjestelmän syrjimättömästä luonteesta. Alankomaat on myös toteuttanut riittäviä täydentäviä toimia avoimuuden lisäämiseksi, kun asiasta näytti olevan epäselvyyttä. Koska korkean polttoarvon omaavan jätteen tariffi määritettiin kilpailevien huolehtimisvaihtoehtojen tasolle, kilpailun vääristyminen tämän jätteen markkinoilla jäi rajalliseksi. Huomautettakoon, että yksikään yritys ei ollut Alankomaissa velvoitettu toimittamaan pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavaa tai korkean polttoarvon omaavaa vaarallista jätettä AVR Nutsille tai AVR IW:lle. Sen sijaan AVR Nuts on toimilupasopimuksen perusteella velvoitettu hyväksymään kaiken sille tarjotun C2- ja DTO-jätteen riippumatta siitä, toimitetaanko samalla korkean polttoarvon omaavaa vaarallista jätettä. Tältä osin komissio ei ole löytänyt riittävästi todisteita siitä, että AVR olisi käyttänyt määräävää markkina-asemaa väärin. Toimilupasopimus ei anna myöskään perustetta tällaiselle väärinkäytölle.

(100)

Sulkemiskustannuksista maksettu korvaus: toimilupasopimuksen määräyksiä korvauksesta, joka kattaa valtion hyväksymien, AVR:n sopimuskaudella toteuttamien investointien vielä poistamattoman osuuden kirjanpitoarvon, on myös pidettävä oikeasuhteisina. Kyseinen korvaus maksetaan, jos sopimuksen voimassaoloa ei jatketa. Ilman tällaista vakuutta AVR:n ei olisi kohtuudella voitu odottaa suostuvan järjestelyyn. Sama koskee myös valtion antamaa vakuutta siitä, että se maksaa enintään 30 prosenttia laitteistojen poistosta ja puhdistuksesta aiheutuvista kustannuksista, jos laitteistot realisoidaan. Laitteistojen asianmukainen poistaminen ja puhdistus on luonnollisestikin yleisen edun mukaista. Koska valtiolla on 30 prosentin omistusosuus AVR Chemiestä, on hyväksyttävää, että valtio vastaa omistusosuutensa suuruisesta osasta. Loppuosan vastuusta kantaa toinen osakkeenomistaja, AVR Holding.

(101)

Alun perin kahden pyörivällä rummulla varustetun uunin ylläpitäminen: Komissio on tutkinut, olisiko Alankomaiden pitänyt myöntää tukea ainoastaan yhden pyörivällä rummulla varustetun uunin säilyttämiseen. Tällöin on kysyttävä, onko toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin säilyttämiseen liittyvien Alankomaiden tavoitteiden edistäminen sen vaatiman tuen ja siitä johtuvien epäedullisten kilpailuvaikutusten arvoista.

(102)

Komissio myöntää tältä osin, että Alankomaiden oikeutettuna tavoitteena voi olla se, että sillä on käytettävissään riittävästi kansallista kapasiteettia pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavista jätteistä huolehtimista varten, jotta näin voitaisiin välttää kapasiteetin puute, jonka vuoksi valtion olisi sallittava tällaisten jätteiden vienti ulkomaille. Tämän arvioinnissa joudutaan väistämättä soveltamaan tiettyä joustavuutta, koska odotetusta C2- ja DTO-jätteen määrästä ei voitu antaa täyttä varmuutta ja koska laitteistojen käyttövalmiuteen sisältyi riskejä. Tällaisen riskin toteutumisesta oli kysymys myös käytännössä, kun toinen pyörivällä rummulla varustetuista uuneista jouduttiin onnettomuuksien vuoksi sulkemaan joksikin aikaa vuonna 2002. Käytettävissä ollut kapasiteetti oli vuonna 2002 ainoastaan 73 prosenttia ja vuonna 2003 ainoastaan 75 prosenttia sallitusta kapasiteetista (100 000 tonnia). Tämän vuoksi Alankomaiden viranomaisten oli tavoitteestaan poiketen sallittava pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen vienti.

(103)

Verrattaessa odotettuja DTO-jätteen määriä ja kummankin uunin kapasiteettia on syytä ottaa huomioon seuraavat seikat. Kun toimilupasopimusta laadittiin vuoden 2001 lopulta vuoden 2002 puoliväliin, pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen tarjonnaksi arvioitiin noin 38 500 tonnia vuodessa. Arvio perustui aikaisemmin saatuun kokemukseen. Jätteen käsittelemiseksi tarvitaan vähintään sama määrä korkean polttoarvon omaavaa jätettä. Ainoastaan yksi pyörivällä rummulla varustettu uuni ei olisi selvästikään riittänyt käsittelemään asianmukaisesti tällaista jätemäärää. Lukuun on kuitenkin liitettävä kolme kriittistä huomiota. Ensinnäkin osa odotetusta DTO-jätteen tarjonnasta AVR Nutsille johtui mahdollisesti siitä, että Alankomaat sovelsi ”huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden” määritelmää suppeasti vuoden 2003 alkuun saakka. Toiseksi asianomaiset ovat huomauttaneet, että käytettävissä oli vaihtoehtoista kansallista kapasiteettia DTO-jätteen käsittelemiseksi. Kolmanneksi arvioissa ei näyttäisi otetun huomioon, että AVR saattoi käsitellä osan jätteestä kotitalousjätteen polttolaitosten putkiuuneissa (21). Toisaalta arvioissa otetaan nimenomaisesti huomioon tilanteen senhetkinen kehitys. Vientiin tarkoitetun DTO-jätteen määrä vaihtelee myös vuosittain ja riippuu kansainvälisten markkinoiden tilanteesta. Tilanne vaihtelee myös jäteluokittain. Lisäksi DTO-jätteen varastot olivat vuoden 2002 alussa vielä huomattavat. Näin tarjonta oli sopimuskauden alussa riittävässä määrin taattu. Tarjottavan DTO-jätteen määrää koskeva arvio olisi ehkä ollut alhaisempi, jos Alankomaiden viranomaiset olisivat perustaneet tämän arvionsa vuonna 2002 olettamukseen oikean hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden määritelmän soveltamisesta. On kuitenkin epätodennäköistä, että arvio olisi ollut kyseisenä ajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella niin alhainen, että Alankomaiden viranomaiset olisivat voineet luottavaisesti päättää pitää ainoastaan yhtä pyörivällä rummulla varustettua uunia riittävänä. Tämän vahvistaa se, että vuonna 2003, sen jälkeen kun yhteisöjen tuomioistuin oli jo selventänyt ”huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden” täsmällisen määritelmän, Alankomaiden oli AVR:n kapasiteettiongelmien vuoksi edelleenkin tosiasiallisesti sallittava DTO-jätteen vienti. AVR:lle tarjotun DTO-jätteen määrän tosiasiallinen väheneminen selittyy suurelta osin muilla tekijöillä kuin viennin kasvulla. Muun Alankomaissa käytettävissä olleen kapasiteetin osalta komissio toteaa, että huomattava osa tästä kapasiteetista oli käytettävissä vasta vuoden 2003 lopulta lähtien eli sen jälkeen, kun tärkeimmälle kilpailevalle pyrolyyttiselle käsittelylaitokselle oli myönnetty tarvittavat luvat. Asianomaiset eivät ole pystyneet osoittamaan, että Alankomaiden viranomaisten olisi jo vuonna 2002 pitänyt ottaa huomioon jätteen käsittelykapasiteetin riittävät kansalliset vaihtoehdot, jotka kattoivat kaikentyyppisen Alankomaissa tuotetun ja huolehdittavaksi tarjotun DTO-jätteen.

(104)

Päätös kahden pyörivällä rummulla varustetun uunin pitämisestä käytössä yhden uunin sijaan kasvatti tuen määrää. Tämä johtui erityisesti päätöksen edellyttämistä investoinneista, jotka oli uunien sulkemisen jälkeen korvattava. Osaa näistä investoinneista ei ollut kuitenkaan budjetoitu toimilupasopimuksen allekirjoitushetkellä. Tämän vaikutus ennakkoon laskettuihin toimintavajeisiin oli kuitenkin suhteellisen vähäinen, koska tältä osin painottuivat erityisesti kiinteät kustannukset. Komissio arvioi, että myös kilpailijoille aiheutuneet seuraukset ovat olleet suhteellisen vähäisiä: vaikka kaksi pyörivällä rummulla varustettua uunia pidettiin käytössä, sen ei ole todettu johtaneen siihen, että suurempia määriä DTO- ja muuta vaarallista jätettä olisi poltettu. Pyörivällä rummulla varustettujen uunien kapasiteetin käyttäminen muuntyyppisestä jätteestä huolehtimiseen, josta ei ole esitetty todisteita, ei ole erityisen tehokasta, eikä sillä voida katsoa olleen tuntuvaa negatiivista vaikutusta kilpailijoihin.

(105)

Edellä esitetyn perusteella komissio arvioi, että alkuperäinen päätös kahden pyörivällä rummulla varustetun uunin pitämisestä käytössä voidaan katsoa oikeasuhteiseksi. Samoin se arvioi, että uunien sulkemista koskevia päätöksiä ei ole tehty kohtuuttoman myöhään.

(106)

AVR IW:n rooli: AVR IW on hoitanut suurimman osan AVR Nutsin hallinnosta. Samalla se oli muiden vaarallisen jätteen tarjoajien kilpailija. Näin AVR IW sai tiedot suunnitelluista ja tosiasiallisesti toimitetuista jätemääristä. Koska yksikään jätteen tarjoaja ei ollut velvollinen toimittamaan AVR Nutsille alun perin ilmoitettuja jätemääriä ja koska tosiasialliset maksut ja alennukset perustuivat ainoastaan tosiasiallisesti toimitettuihin jätemääriin, on vaikea ymmärtää, miten AVR IW olisi voinut saada keskeisestä asemastaan taloudellista tai strategista etua. Alankomaat on ilmoittanut, ettei AVR IW pystynyt käyttämään asemaansa väärin. Myöskään komissio ei ole – mm. asianomaisten esittämien huomautusten perusteella – voinut tehdä tällaista päätelmää. AVR IW on mahdollisesti tarjoutunut omissa nimissään käsittelemään jätettä AVR Nutsin maksut alittavaan hintaan. Tämän ei voida kuitenkaan katsoa johtuvan tukitoimenpiteistä, ja toiminta näyttäisi myös mahtuvan tavanomaisen kilpailutoiminnan rajoihin. Kilpailijoiden oli mahdollista toimia vastaavalla tavalla. Myös siinä tapauksessa, että AVR IW olisi ohjannut osan DTO-jätteestä kotitalousjätteen polttolaitteistoihin (mitä ei pystytty osoittamaan), tämä ei ilmeisesti johtanut kilpailun kohtuuttomaan vääristymiseen, koska kuka tahansa kyseiset jätteet tunteva tarjoaja olisi voinut saada vastaavat katteet yksinkertaisesti tarjoamalla jätteensä suoraan muissa (joko AVR:n tai muiden yritysten) kotitalousjätteen polttolaitoksissa käsiteltäviksi. Koska tuen määrä lisäksi määritettiin ennakkoon lasketun budjetin perusteella, komissio olettaa, että AVR:n valitsemat ratkaisut ovat olleet tehokkaita, eikä se siten ole ohjannut jätteitä muualla käsiteltäviksi, jos se laitosten vajaakäytön vuoksi on johtanut tosiasiallisesti suurempiin tappioihin. Tällainen jätteiden siirtäminen on ehkä pikemminkin katsottava yhteisön jätehuoltoperiaatteiden mukaiseksi tehokkaaksi jätehuolloksi.

(107)

Tekniikan kehitys: Komissio ei odota, että toimenpiteillä olisi tuntuva kielteinen vaikutus jätteistä huolehtimisen ja niiden hyödyntämisen vaihtoehtoisten tekniikoiden kehittämiseen. Kuten Alankomaat on selvittänyt, tällaisen kehityksen kannustamiseksi on olemassa muita välineitä. Esimerkiksi vuonna 2003 annettiin toimilupa innovatiiviselle pyrolyyttiselle käsittelylaitokselle. AVR:n veloittamat maksut olivat huomattavasti korkeammat kuin tämän laitoksen toiminnanharjoittajan veloittamat maksut, minkä vuoksi tuen vääristävä vaikutus on katsottava tältä osin rajalliseksi.

(108)

Jätteen hankintaan myönnetty tuki: Aikaisemmin mainituista tekijöistä poiketen oikeasuhteisina ei voida pitää toimenpiteitä, jotka liittyvät AVR IW:n suorittamaan jätteen hankintaan, josta AVR Nuts maksaa korvauksen valtiolta saamistaan tukivaroista. Komissio hyväksyy sen, että järjestelmän kustannusten rajoittamiseksi käsiteltävän jätteen määrän ja erityisesti korkeimpaan vastaanottotariffiin kuuluvan DTO-jätteen määrän on oltava mahdollisimman suuri. Kuten 99 kohdassa todetaan, voidaan syrjimätön määräalennusjärjestelmä tästä syystä hyväksyä. Sitä vastoin AVR:lle jätteen hankinnasta maksettu korvaus vääristää kilpailua kohtuuttomasti, koska AVR IW on ainoa tuensaaja. Sen kilpailijat eivät saa jätteen hankintakustannuksistaan vastaavaa korvausta. Korkean polttoarvon omaavan jätteen osalta olisi ratkaisuna voinut olla vastaanottomaksujen syrjimätön alentaminen siinä tapauksessa, että tulokset olisivat olleet jatkuvasti alijäämäisiä. Myös DTO-jätteen osalta on jätteen hankintakustannuksista maksettu korvaus katsottava kohtuuttomaksi. AVR IW saa korvauksesta luonteeltaan syrjivää etua, joka myönnetään erityisen, suoraan muiden jätehuoltoyritysten kanssa kilpailevan tehtävän hoitamiseen. Tällainen hankinta ei ole suoraan tuen perusteluna olevan yleisen edun mukaista, etenkään silloin, kun on kysymys ulkomailta hankitusta DTO-jätteestä. Hankinta voi myös kannustaa alankomaalaisista lähteistä saatavasta DTO-jätteestä huolehtimiseen Alankomaissa sen sijaan, että näitä jätteitä hyödynnettäisiin Alankomaissa tai muualla. Tietyissä tilanteissa tämä voi olla ristiriidassa myös sen periaatteen kanssa, että jätteet käsitellään lähellä niiden lähdettä. Jätteiden hankintaan tarkoitettua 2,4 miljoonan euron tukea, joka sisältyi ennakkoon laskettuun budjettiin perustuvaan AVR Nutsille maksettuun tukeen ja joka siirrettiin edelleen AVR IW:lle, ei tämän vuoksi voida pitää perusteltuna perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan nojalla. Tämän toimenpiteen osan yhteensopivuutta perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa arvioidaan 6.3 kappaleessa.

6.3   Hankintakustannusten korvauksen arviointi perustamissopimuksen 87 artiklan perusteella

(109)

Komissio on tutkinut, voidaanko perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrättyjä poikkeuksia soveltaa AVR IW:lle jätteen hankintakustannuksista maksettuun korvaukseen. Tuen voitaisiin katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan poikkeusten perusteella. Tuki ei kuitenkaan ole a) yksittäisille kuluttajille myönnettävää sosiaalista tukea, b) tukea luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi eikä se ole c) tarpeen Saksan jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi.

(110)

Tukeen ei voida soveltaa myöskään perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a, b ja d alakohdan mukaisia poikkeuksia, jotka koskevat tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma, tukea Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tai jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen sekä tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen. Alankomaat ei ole yrittänyt perustella tukea millään näistä syistä.

(111)

Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeuksen ensimmäisestä osasta, joka koskee tukia tietyn taloudellisen toiminnan kehityksen edistämiseen, komissio toteaa, että sitä ei voida soveltaa, koska tuen kohteena ei ole tutkimus ja kehitys, pienten ja keskisuurten yritysten tekemät investoinnit eikä AVR IW:n pelastaminen tai rakenneuudistus. Tukea ei ole myöskään tarkoitettu alueellisen kehityksen edistämiseen, eikä AVR IW ole myöskään sijoittautunut alueelle, jolla alkuinvestoinnit voidaan katsoa aluetukikelpoisiksi. Tuen ei sen vuoksi voida katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille sillä perusteella, että se edistäisi tietyn talousalueen kehitystä.

(112)

Komissio on tutkinut, voidaanko tukeen soveltaa perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeusta muilla perusteilla ja erityisesti voidaanko siihen soveltaa ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön suuntaviivoja. Koska tuki on toimintatukea, komissio on arvioinut sitä ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen E.3.1 kohdan perusteella. Tuen ei ole kuitenkaan osoitettu olevan ehdottoman välttämätöntä, eikä sitä ole myöskään rajattu korvaamaan ainoastaan tuotannosta aiheutuneita lisäkustannuksia kyseisten tuotteiden tai palvelujen markkinahintaan verrattuna.

(113)

Koska tukeen ei voida soveltaa mitään näistä poikkeuksista, komissio päättelee, että tuki on yhteismarkkinoille soveltumatonta ja että se on perittävä takaisin tuensaajalta AVR IW:ltä neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan mukaisesti, siten kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvussa säädetään (22).

7   PÄÄTELMÄ

(114)

Komissio päättelee, että seuraavat toimenpiteet ovat AVR Nutsin hyväksi myönnettyä valtiontukea: 1) vuosien 2002 ja 2003 vajeista myönnetty korvaus, 2) vuoden 2004 ja vuosien 2005–2006 jäljellä olevan kauden vajeista myönnetty korvaus, 3) laitteistojen sulkemiskustannuksista maksettu korvaus, johon kuuluu a) sovittujen investointien vielä poistamattomasta osuudesta aiheutuvien sulkemiskustannusten korvaaminen ja b) pyörivällä rummulla varustetuissa uuneissa tapahtuvan jätteiden käsittelyn ennenaikaisesta lopettamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä 4) vakuuteen sisältyvä tuki. Jätteen hankintakustannuksiin myönnettyä tukea lukuun ottamatta tuen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille, koska siinä on kyse perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun kustannuksista myönnettävästä korvauksesta. Tämä edellyttää kuitenkin, että tuen määrä ei ylitä kyseisellä kaudella tosiasiallisesti aiheutuneiden tappioiden määrää ja että tuen puitteissa sallitaan ainoastaan kohtuullinen voittomarginaali. Tämän vuoksi komissio edellyttää, että Alankomaat toimittaa vuosittain kertomuksen tuen tosiasiallisesta käytöstä ja toiminnan kannattavuudesta kunakin vuonna. Alankomaiden on tarkastettava myös laitteistojen sulkemiskustannuksista maksettu korvaus. Tarkastuksessa on käytävä läpi liitteessä II mainitut kohdat. Tarkastuksen väliraportti on toimitettava komissiolle viimeistään keväällä 2006 ja loppukertomus viimeistään keväällä 2007. Alankomaiden on lisäksi ilmoitettava kaikesta AVR Nutsille myönnetystä tuesta, jolla yritys voi saavuttaa voittomarginaalin, joka ylittää Alankomaiden valtion obligaatioista saatavan tuoton korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Tukea ei saa maksaa ennen kuin komissio on sen neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 4 tai 7 artiklan mukaisesti hyväksynyt.

(115)

Sitä vastoin AVR IW:lle jätteen hankintakustannuksista maksettua 2,396 miljoonan euron korvausta ei voida katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi, koska sitä ei voida pitää yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun hoitamisesta myönnettävänä oikeasuhteisena korvauksena. Kyse on pikemminkin AVR IW:lle sellaisista kustannuksista maksettavasta korvauksesta, jotka tavanomaisesti on otettava huomioon jätehuoltoyritysten talousarvioissa. Tähän tukeen ei voida soveltaa mitään perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrätyistä poikkeuksista valtiontukikieltoon. Siten tämä osa tuesta on perittävä suoraan takaisin AVR IW:ltä. Tämän vuoksi komissio pyytää Alankomaita velvoittamaan AVR IW maksamaan tuki takaisin korkoineen tässä päätöksessä määritetyin ehdoin.

(116)

Komissio pyytää Alankomaita toimittamaan tarvittavat tiedot tämän päätöksen liitteessä III olevaa kyselylomaketta käyttäen. Tässä yhteydessä on ilmoitettava selkeästi, mitä toimenpiteitä on suunnitteilla ja mitä toimenpiteitä on jo toteutettu tuen välitöntä ja tehokasta takaisinperintää varten. Komissio pyytää Alankomaita toimittamaan kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta kaikki asiakirjat (kuten takaisinperintämääräykset ym.), joilla voidaan todistaa, että AVR IW:tä koskeva takaisinperintämenettely on käynnistetty,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Toimintavajeista maksettu korvaus, pyörivällä rummulla varustettujen uunien sulkemisesta maksettu korvaus ja valtion antama vakuus siitä, että se maksaa 30 prosenttia laitteistojen poistosta ja puhdistuksesta aiheutuvista kustannuksista, jotka kaikki perustuvat Alankomaiden ja AVR Nutsin väliseen toimilupasopimukseen ja jotka Alankomaat on osittain pannut täytäntöön, ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu valtiontuki soveltuu, 4 artiklassa tarkoitettua AVR IW:lle siirrettyä tukea lukuun ottamatta, yhteismarkkinoille 3 artiklassa säädetyin ehdoin, koska se on tuensaajalle maksettua korvausta perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun täyttämisestä aiheutuneista kustannuksista.

3 artikla

1.   AVR Nutsille myönnetty tuki ei saa ylittää ennakkoon laskettujen vajeiden, AVR:n Nutsille tosiasiallisesti aiheutuneiden lisätappioiden ja toimilupasopimuksen voimassaoloajalta lasketun kohtuullisen voittomarginaalin yhteismäärää. Jos todellinen voittomarginaali ylittää tuen myöntämiskaudella Alankomaiden valtion obligaatioista saatavan tuoton korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, Alankomaiden on takautuvasti mukautettava tuen määrää.

2.   Alankomaiden on toimitettava kertomus toimenpiteiden toteuttamisesta vuonna 2004 sekä vuosittaiset kertomukset laitteistojen poistosta ja puhdistuksesta annetun vakuuden täytäntöönpanosta ja C2-kaatopaikkaa koskevien toimien toteuttamisesta jäljellä olevana toimintakautena. Alankomaiden on toimitettava viimeistään keväällä 2006 väliraportti laitteistojen sulkemiskustannuksista maksetun korvauksen tarkastamisesta sekä asiaa koskeva loppukertomus viimeistään keväällä 2007. Kertomuksissa on perusteltava maksetut korvaukset ottaen liitteessä II mainitut kohdat asianmukaisesti huomioon.

4 artikla

AVR IW:lle myönnetty tuki, joka koostuu jätteen hankintakustannuksista maksetusta 2,396 miljoonan euron tuesta, ei sovellu yhteismarkkinoille.

5 artikla

1.   Alankomaiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet 4 artiklassa tarkoitetun tuen perimiseksi takaisin AVR IW:ltä.

2.   Takaisinperintä on toteutettava viipymättä kansallisessa laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti, jos niissä mahdollistetaan päätöksen välitön ja tehokas täytäntöönpano.

3.   Takaisinperittävään tukeen sisällytetään korko alkaen siitä, kun tuki asetettiin tuensaajan käyttöön, tuen todelliseen takaisinperintään asti.

4.   Korko lasketaan asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvun säännösten mukaisesti.

6 artikla

1.   Alankomaiden on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta 4 artiklassa tarkoitetun tuen takaisin perimiseksi toteuttamansa ja suunnittelemansa toimenpiteet. Nämä tiedot toimitetaan tämän päätöksen liitteessä III olevaa kyselylomaketta käyttäen.

2.   Alankomaiden on toimitettava kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta kaikki asiakirjat, joilla voidaan todistaa, että AVR IW:tä koskeva takaisinperintämenettely on käynnistetty.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EUVL C 196, 20.8.2003, s. 5, ja EUVL C 250, 9.10.2004, s. 6.

(2)  Katso alaviite 1.

(3)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  Katso alaviite 1.

(5)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvosoton asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Toimilupasopimuksessa DTO-jäte määritellään sellaiseksi ”jätteen osaksi, josta huolehditaan polttamalla. Tällaista jätettä on vaarallinen jäte, jonka lämpöarvo on pienempi kuin 11,5 MJ/kg (= 1 % klooria) tai 15 MJ/kg (> 1 % klooria), pakattu vaarallinen jäte, erikseen määritetty sairaalajäte ja PCB-yhdisteitä sisältävä jäte”.

(7)  EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L 349, 31.12.2001, s. 1).

(8)  Ks. erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen 25. kesäkuuta 1998 antama tuomio asiassa C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV ym. vastaan Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kok. 1998, s. I-4075.

(9)  Ks. erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen 13. helmikuuta 2003 antama tuomio asiassa C-228/00, komissio vastaan Saksan liittotasavalta, Kok. 2003, s. I-1439.

(10)  Lähde: Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval, AOO-2004-12, Afval Overleg Orgaan, heinäkuu 2004, www.aoo.nl.

(11)  EYVL L 195, 29.7.1980, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/52/EY (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 75).

(12)  Tukea vähennetään kuitenkin 75 000 eurolla kultakin kuukaudelta, jona Zuid-Hollandin provinssi sallii CO-päästöjen huipuntasauksen (’peakshaving’). Tämä ei ollut vielä tiedossa toimintavajetta määritettäessä. Summa vastaa odotettua kustannussäästöä kuukaudessa, jos näiden päästöjen huipuntasaus sallitaan.

(13)  Korkean polttoarvon omaavan vaarallisen jätteen osalta tehtiin alun perin joitakin poikkeuksia, jotka johtuivat voimassa olleista sopimuksista.

(14)  EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.

(15)  Yhteisöjen tuomioistuimen 24. heinäkuuta 2003 antama tuomio asiassa C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg vastaan Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Kok. 2003, s. I-7747.

(16)  Toimilupasopimuksen 5.3 kohta ja AVR-yritysten välisen palveluntarjontasopimuksen 5.2 kohta (toimilupasopimuksen liite 7.2.A).

(17)  Komission tiedonannon ”Yleishyödylliset palvelut Euroopassa” 22 kohta, EYVL C 17, 19.1.2001, s. 4.

(18)  Vihreä kirja yleishyödyllisistä palveluista, KOM(2003) 270 lopullinen, 21.5.2003, ja valkoinen kirja yleishyödyllisistä palveluista, KOM(2004) 374 lopullinen, 12.5.2004.

(19)  Yhteisöjen tuomioistuimen 23. toukokuuta 2000 antama tuomio asiassa C 209/98, Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) vastaan Københavns Kommune, Kok. 2000, s. I-3743, 75 kohta. Esimerkkinä tapauksesta, jossa komissio katsoi, että tietyistä jätelajeista huolehtiminen on yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu, on tuki N:o N 638/2002 – Alankomaat – tuki halonien ja CFC-kaasujen talteenottoa varten, EUVL C 82, 5.4.2003, s. 18. Ks. tähän liittyen myös yhteisöjen tuomioistuimen 7. helmikuuta 1985 antama tuomio asiassa 240/83, Procureur de la République vastaan Association de défense des bruleurs d'huiles usagées (ADBHU), Kok. 1985, s. 531.

(20)  Lisäksi toimilupasopimukseen sisältyy määräys tuen välikorotuksesta, jos hallitus muuttaa toimintalinjaansa tai jos on kysymys AVR:stä riippumattomista vakavista häiriö- tai hätätilanteista. Vastaavanlainen määräys mahdollistaa tuen alentamisen, jos tappiot jäävät huomattavasti ennakkolaskelmia vähäisemmiksi.

(21)  Kolme yhdessä toimivaa kilpailijaa ovat huomauttaneet erityisesti siitä, että tutkimukseen ”Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval” (joka on sekä niiden toimittamien huomautusten että Alankomaiden kirjeen liitteenä) sisältyvässä vaarallisen jätteen teoreettista ja todellista saatavuutta ja tarjontaa koskevassa kuviossa 3.2 DTO-jätteen tarjonta on arvioitu aivan liian suureksi, koska arviossa ei ole otettu huomioon sitä, että AVR saattoi käsitellä osan kyseisestä jätteestä kotitalousjätteen putkiuuneissa. AVR:n soveltamaa käytäntöä kuvaillaan kuitenkin nimenomaisesti tutkimuksen 3.1.2 kohdassa.

(22)  EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1.


LIITE I

MENETELMÄ TOIMINTAVAJEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI

Ennakkoon laskettujen vajeiden määrittämismenetelmän kehitti asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriön pyynnöstä riippumaton konsulttiyritys. Menetelmä on päivätty 16. huhtikuuta 2002.

Menetelmä perustuu vuoden 2002 talousarvioiden yksityiskohtaiseen analyysiin, jonka perusteella on laadittu vuotta 2003 koskevia oletuksia ottaen huomioon kaikki tunnetut tekijät, joiden voitiin odottaa vaikuttavan vuoden 2003 tosiasialliseen tulokseen. Samaa menetelmää oli tarkoitus soveltaa sitä seuraavien vuosien osalta, joita oli määrä tarkastella kulloinkin kahden vuoden pituisina jaksoina. Ennakoimattoman kehityksen ja toisen pyörivällä rummulla varustetun uunin mahdollisen sulkemisen johdosta AVR ja Alankomaiden viranomaiset sopivat myöhemmin kuitenkin siitä, että laadittaisiin ainoastaan yksivuotinen, vuotta 2004 koskeva talousarvio.

Vuoden 2002 talousarvio perustuu arvioituihin tuloihin, muuttuvien kustannusten toteutuneisiin suhdelukuihin ja muita kustannuksia koskeviin arvioihin. Myös vuosien 2002–2016 investointibudjetti on otettu huomioon, samoin kuin vuodelle 2002 suunnitellut erityiset investoinnit.

Tämän talousarvion perusteella laadittiin ennustemalli, johon on sisällytetty myös tuloslaskelmia, tasetietoja ja kassavirtalaskelmia. Ennustemallin perustana olevat tärkeimmät oletukset ovat seuraavat:

Valitussa suunnitelmassa oletetaan, että vuosittain voidaan käsitellä noin 85 000 tonnia jätettä (luvussa on otettu huomioon toistuvista poikkeuksellisista tapahtumista aiheutuvat tuotannon pysäytykset), josta saatavat tulot ovat arviolta 30,5 miljoonaa euroa.

Poikkeuksellisia tapahtumia ei käsitellä tässä mallissa erikseen, koska oletuksen mukaan ne ovat osa laskelmassa odotetuista toistuvista poikkeuksellisista tapahtumista.

Vuoden 2003 poistoja ja kustannuslaskelmaa koskevat arviot poikkeavat vuoden 2002 luvuista. Tulot ja kustannukset nousevat vuodesta 2003 alkaen 3,5 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon myös tehokkuuden lisääntyminen.

Vanhan aineellisen käyttöomaisuuden arvo laskettiin olemattomaksi, koska sen ylläpitäminen ei ilman tukea ollut taloudellisesti kannattavaa. Tämän vuoksi se on myös sisällytetty AVR Chemien AVR Nutsilta veloittamaan vuokraan. Tähän vuokraan sisältyvät kaikki muut AVR Chemielle aiheutuvat kustannukset, lukuun ottamatta C2-jätteitä koskevaan palveluun tehtyjä lisäyksiä (koska tämä liittyy aiempiin vaiheisiin), mutta mukaan lukien 5 prosentin korotus verotuksellisista syistä.

AVR Holding vastaa merkittävässä määrin AVR Chemien ja AVR Nutsin rahoituksesta, josta veloitetaan 4,891 prosentin korko (vuosina 2002 ja 2003).

AVR Holdingin kustannuslaskelma on sisällytetty malliin. Vuoden 2002 kustannuslaskelman suuruus on 4,3 miljoonaa euroa. Vuosien 2002 ja 2003 osalta kustannuslaskelmaan sisältyy myös 400 000 euroa kaupallisiin kustannuksiin, joita ei aiheudu enää vuoden 2003 jälkeen.

AVR:n eri tytäryritysten välisen palveluntarjonnan ehdot on määritetty palveluntarjontasopimuksessa. Siirtohinnat lasketaan pääosin toimintoperusteisen kustannuslaskentamenetelmän mukaisesti määritettyjen omakustannushintojen ja osin markkinahintojen perusteella.

Laitteiston purkukustannuksia ei oteta varauksiin, koska AVR (70 prosentin osuudella) ja valtio (30 prosentin osuudella) ovat taanneet näiden kustannusten maksamisen.

Henkilöstön irtisanomisesta aiheutuvia kustannuksia ei oteta varauksiin, koska liiketoiminta jatkuu ja mahdollisista tulevista irtisanomisista aiheutuvat taloudelliset riskit kuuluvat edelleen yritykselle. Valtiota ei voida pitää vastuussa mistään henkilöstön irtisanomisesta myöhemmin aiheutuvista kustannuksista siinä tapauksessa, että AVR Nutsin toiminta lopetetaan. Valtiota ei voida pitää vastuussa mistään erorahajärjestelyistä, joita on mahdollisesti maksettava tulevien irtisanomisten yhteydessä, jos toiminta lopetetaan ja/tai AVR:n kanssa tehty sopimus puretaan.

AVR Holding vastaa negatiivisista tuloksista ja tiettyjen laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttämättä jättämisestä, joiden osalta otetaan huomioon ympäristövaatimusten muuttuminen (tästä tehtiin yksi tarkasti määritelty poikkeus, jonka osalta voidaan neuvotella valtion kanssa).

Erityismääräyksillä säännellään mahdollisuutta tehdä tukeen välikorotuksia kolmessa erityistapauksessa, jotka liittyvät seuraaviin tilanteisiin: 1) jälkipolttokammion sallittu lämpötila, 2) toissijaisten polttoaineiden käytöstä saatavat mahdolliset säästöt, joiden tutkimiseksi on toteutettava koetilanne ja 3) oikeudellinen kysymys siitä, onko öljyä sisältävistä jäteaineista maksettava valmisteveroa.

Tulokset

2002 ennakkoon lasketut

2003 ennakkoon lasketut

2003 toteutuneet

2004 ennakkoon lasketut

DTO-jätteestä saadut tulot

29,3

30,4

22,8

15,9

C2-jätteestä saadut tulot

0,5

0,5

1,2

1,2

Höyryn tuotannosta saadut tulot

0,6

0,7

0,7

0,4

Tulot yhteensä

30,5

31,6

24,7

17,5

Raaka-aineet, prosessireagensseina käytetyt aineet ja energia

3,8

3,9

3,0

2,4

Jäämien kaatopaikkakäsittely

2,0

2,1

1,2

1,0

Käsittely/varastointi

2,0

2,1

1,8

0,5

Kuljetuskustannukset

0,2

0,2

0,3

0,2

Muuttuvat kustannukset yhteensä

8,0

8,2

6,4

4,1

Henkilöstömenot

3,8

4,0

4,2

3,6

Kolmansien osapuolten henkilöstö

0,3

0,3

0,7

0,4

Huolto

7,8

8,1

7,0

6,0

Irtisanomisjärjestelmä

0,7

0,2

Operatiiviset järjestelyt

Yleiskustannukset

0,6

0,6

2,4

0,8

Välittömät kiinteät kustannukset yhteensä

12,5

12,9

15,0

11,0

AVR Holdingin veloittamat kustannukset

4,3

4,0

2,8

3,6

Muut välilliset kustannukset

5,4

5,6

3,9

3,8

Välilliset kiinteät kustannukset yhteensä

9,8

9,6

6,7

7,4

AVR Chemien veloittama vuokra

2,0

3,5

3,7

3,1

Poistot

0,1

0,2

0,2

0,5

Korkokulut

0,2

0,0

0,6

0,3

Toimintavaje

1,6

2,9

7,8

8,9

AVR Holdingin kustannuksia, jotka on osittain sisällytetty talousarvioon, ovat mm. turvajärjestelyistä, ruokailutiloista, hallinnosta, yhteisistä tiloista, työn johdosta ja tieto- ja viestintätekniikasta aiheutuvat kustannukset. AVR Holdingin veloittamat kustannukset perustuvat yksityiskohtaisiin arvioihin.


LIITE II

YLIKOMPENSAATION JÄLKITARKASTUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT

Vuosien 2004, 2005 ja 2006 toimintabudjetit

Todelliset tulot ja kustannukset

Sovittujen investointien vielä poistamattomasta osuudesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Kunkin investoinnin tarkastaminen sen suhteen, miten välittömästi se liittyy yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tarjoamiseen.

Asianomaisten omaisuuserien myynnistä saadut tulot sekä laitteiston käytön jatkamisesta muihin tarkoituksiin saadut tulot.

Uunien aikaistetusta sulkemisesta maksettu korvaus

Aikaistettujen irtisanomisten todelliset kustannukset: Ilmoitus siitä, työskenteleekö asianomainen työntekijä koko- vai osa-aikaisesti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun hoitamiseen liittyvässä tehtävässä, asianomaisille työntekijöille tosiasiallisesti suoritetut maksut, maksujen suorittamisen tosiasiallinen kesto työntekijöiden AVR:n sisäiseen tai ulkoiseen uudelleensijoittamiseen liittyen.

Juoksevat kiinteät kustannukset: pyörivällä rummulla varustettujen uunien yleiskustannukset: Kattamattomien kustannusten (’gemiste dekkingen’) asianmukaisuuden tarkastaminen sekä sen tarkastaminen, onko nämä kustannukset katettu jollain muulla tavoin, todellisten kirjanpito-, oikeus- ja pankkikulujen määrän tarkastaminen ja muiden osatekijöiden todellisten kustannusten tarkastaminen.

Juoksevat kiinteät kustannukset: turvajärjestelyt, henkilöstöruokala, hankinnat ja Professor Gerbrandywegillä sijaitsevat hallintotilat: Sähkönsiirron todelliset kustannukset Enecon tarjoaman palvelun lopettamisen tai sopimuksen lunastamisen todellisen päivämäärän perusteella, toimistotilojen vuokrauksesta ym. aiheutuneet menetykset, ottaen huomioon uudelleenkäytöstä tosiasiallisesti saatavat tulot sekä henkilöstöruokalan hankintojen, varastotilojen ja turvajärjestelyjen kattamattomien kustannusten (’gemiste dekkingen’) asianmukaisuuden tarkastaminen sekä sen tarkastaminen, onko nämä kustannukset katettu jollain muulla tavoin.

Juoksevat kiinteät kustannukset: tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri: Sen tarkastaminen, onko tieto- ja viestintätekniikan kattamattomat kustannukset katettu jollain muulla tavoin.

Juoksevat kiinteät kustannukset: henkilöstökustannukset: Puhelinkeskuksen ja vuokraliittymien todelliset kustannukset.

Juoksevat kiinteät kustannukset: laitteiston vuokraus/leasing-vuokraus: Erikoiskäyttöön tarkoitettujen rekkojen ja haarukkatrukkien tosiasialliset kattamattomat kustannukset sekä niiden myynnistä saadut tulot tai niiden vaihtoehtoinen käyttö AVR:n muussa toiminnassa.

Juoksevat kiinteät kustannukset: muut yleiskustannukset: Huolto- ja puhdistussopimusten todelliset kustannukset ja niiden tosiasiallinen alentuminen.

Juoksevat kiinteät kustannukset:

Vakuus

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun hoitamiseen välittömästi käytettyjen laitteistojen poistamisesta ja jälkihoidosta (ml. puhdistus) aiheutuneiden todellisten kustannusten tarkastaminen.

Tarkastukseen on sisällyttävä laskelma, josta käy ilmi, että tuki ei johda tuottoasteeseen, joka ylittää Alankomaiden valtion obligaatioista saatavan tuoton korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.


LIITE III

Komission päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tiedot – asia C 43/2003 – Alankomaat, toimintatuki AVR:lle vaarallisen jätteen käsittelyyn

1.   Takaisinperittävän määrän laskenta

1.1

Ilmoittakaa seuraavat tiedot tuensaajan hyväksi myönnetyn sääntöjenvastaisen valtiontuen määrästä:

Maksupäivä (1)

Tuen määrä (2)

Valuutta

Tuensaaja

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautuksia:

1.2

Selittäkää yksityiskohtaisesti, miten takaisinperittävään tukeen sovellettavat korot lasketaan.

2.   Tuen takaisinperintää varten suunnitellut ja jo toteutetut toimenpiteet

2.1

Kuvatkaa yksityiskohtaisesti, mitä toimenpiteitä on jo toteutettu ja mitä toimenpiteitä on suunnitteilla tuen välitöntä ja tehokasta takaisinperintää varten. Mitä muita vaihtoehtoisia toimenpiteitä voidaan kansallisen lainsäädännön nojalla toteuttaa tuen perimiseksi takaisin? Täsmentäkää tarvittaessa myös toimenpiteiden oikeusperusta.

2.2

Mihin päivämäärään mennessä takaisinperintä on tarkoitus toteuttaa?

3.   Jo takaisinperityt määrät

3.1

Ilmoittakaa seuraavat yksityiskohtaiset tiedot tukimääristä, jotka on jo peritty takaisin tuensaajalta:

Tuen takaisinmaksupäivä(t)

Takaisinmaksettu määrä

Valuutta

Tuensaaja

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Toimittakaa tositteet edellä 3.1 kohdassa olevassa taulukossa ilmoitettujen tukimäärien takaisinmaksusta.


(1)  

(°)

Päivämäärä(t), jona tuki(erät) asetettiin tuensaajan käyttöön (jos toimenpide koostuu useista tukieristä ja takaisinmaksuista, esittäkää tiedot eri riveillä).

(2)  Tuensaajan hyväksi myönnetyn tuen määrä (bruttoavustusekvivalenttina).


Oikaisuja

23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/60


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2032/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 307, 24. marraskuuta 2003 )

Sivulla 32, liitteessä I, 5-Kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenolia koskevalla rivillä oleva EY-numero:

korvataan:

”418-890-8”

seuraavasti:

”429-290-0”.


23.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/61


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1048/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun asetuksen (EY) N:o 2032/2003 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 178, 9. heinäkuuta 2005 )

1)

Sivu 6, liite II:

i)

Korvataan rivillä ”5-Kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenoli” EY-numero seuraavasti: ”429-290-0”.

ii)

Korvataan rivi ”Sykloheksyylihydroksidiatseeni-1-oksidi, kaliumsuola” seuraavasti:

Nimi (EINECS ja/tai muu)

EY-numero

CAS- numero

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

”Sykloheksyylihydroksidiatseeni-1-oksidi, kaliumsuola

 

66603-10-9

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Sivu 31, liite IV:

Korvataan kaikilla 5-Kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenolia koskevilla riveillä EY-numero seuraavasti: ”429-290-0”.