ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 82

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
21. maaliskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 456/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1786/2003 oikaisemisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 457/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 458/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 459/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 460/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuodulle valkosipulille

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 461/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä eräille asetuksella (EY) N:o 392/2006 avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuotaville säilötyille sienille

9

 

*

Komission direktiivi 2006/33/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, direktiivin 95/45/EY muuttamisesta väriaineiden sunset yellow FCF (E 110) ja titaanidioksidi (E 171) osalta ( 1 )

10

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005, matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä

14

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen sopimus ennalta annettavien matkustajatietojen ja matkustajaluettelotietojen käsittelystä

15

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2006/231/YUTP, hyväksytty 20 päivänä maaliskuuta 2006, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2005/936/YUTP kumoamisesta

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 456/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1786/2003 oikaisemisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 36 artiklan ja 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 1786/2003 (2) sisältää joukon virheitä.

(2)

Mainitun asetuksen 1 artiklassa olevat CN-koodit ex 1214 90 91 ja ex 1214 90 99 olisi korvattava CN-koodilla ex 1214 90 90 yhdistettyyn nimikkeistöön tehdyn muutoksen vuoksi.

(3)

Mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa oleva 4 855 900 tonnin taattu enimmäismäärä olisi korvattava 4 960 723 tonnin taatulla enimmäismäärällä, joka on saman artiklan 2 kohdassa lueteltujen taattujen kansallisten määrien summa.

(4)

Mainitun asetuksen 6 artiklan ensimmäisen kohdan sanamuotoa olisi muutettava niin, että siinä kuvataan virheettömästi menetelmä, jota sovelletaan tuen alentamiseen taatun enimmäismäärän ylittyessä. Saman artiklan toisessa kohdassa kaikki kielitoisinnot olisi yhdenmukaistettava saman terminologian käyttämiseksi silloin, kun tuodaan esille periaate, jonka mukaan talousarvion ylittäminen ei ole mahdollista taatun enimmäismäärän ylittyessä.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1786/2003 olisi oikaistava tämän mukaisesti.

(6)

Koska oikaisuilla ei ole kielteisiä vaikutuksia taloudellisiin toimijoihin, tätä asetusta olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamispäivästä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oikaistaan asetus (EY) N:o 1786/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa olevan taulukon a kohdassa olevat CN-koodit ex 1214 90 91 ja ex 1214 90 99 CN-koodilla ex 1214 90 90.

2)

Korvataan 5 artiklan 1 kohdassa oleva taattu enimmäismäärä 4 855 900 tonnia 4 960 723 tonnin taatulla enimmäismäärällä.

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Jos kuivatun rehun määrä, jolle 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä tukea haetaan, jonain markkinointivuonna ylittää 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn taatun enimmäismäärän, tukea on alennettava kussakin jäsenvaltiossa, jossa tuotanto ylittää taatun kansallisen määrän, vähentämällä menoja sen mukaisesti, mikä on kyseisen jäsenvaltion ylityksen prosentuaalinen osuus kaikkien ylitysten yhteismäärästä.

Alennus määritellään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti sen suuruiseksi, että euromääräiset talousarviomenot eivät ylitä määrää, joka olisi toteutunut, jos taattua enimmäismäärää ei olisi ylitetty.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 114, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 583/2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1).


21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 457/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 458/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (2),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta naudanliha-alalla 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2247/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 1 artiklassa säädetään mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin oleville naudanliha-alan tuotteille. Tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin kolmannelle viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa.

(2)

Määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 päivän ja 10 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana, eivät ole asetuksen (EY) N:o 2247/2003 mukaisesti luuttomaksi leikattuna lihana ilmaistuina suuremmat kuin Botswanan, Kenian, Madagaskarin, Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi tuontitodistuksia on mahdollista antaa haetuille määrille.

(3)

Olisi vahvistettava määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea 1 päivästä huhtikuuta 2006 alkaen 52 100 t kokonaismäärän rajoissa.

(4)

On aiheellista mainita, että tämä asetus ei rajoita terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (4) soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä maaliskuuta 2006 luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen määrien ja alkuperämaiden mukaisesti:

 

Saksa:

60 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

150 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita,

 

Yhdistynyt kuningaskunta:

100 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

500 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistushakemuksia voidaan jättää maaliskuun 2006 kymmenen huhtikuuta ensimmäisen päivän aikana seuraavista luuttoman naudanlihan määristä:

Botswana:

17 936 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Swazimaa:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

11 600 t.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1899/2004 (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 459/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 21,897 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 460/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

tuontitodistusten myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuodulle valkosipulille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon valkosipulin tuonnissa sovellettavan yksipuolisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 6 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 393/2006 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Perinteisten ja uusien tuojien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 393/2006 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti jättämät tuontitodistushakemukset ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Perinteisten tuojien asetuksen (EY) N:o 393/2006 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 16 päivänä maaliskuuta 2006, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 2,319 prosenttia.

2.   Uusien tuojien asetuksen (EY) N:o 393/2006 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 16 päivänä maaliskuuta 2006, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 0,857 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2006.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 65, 7.3.2006, s. 18.


21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 461/2006,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

tuontitodistusten myöntämisestä eräille asetuksella (EY) N:o 392/2006 avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuotaville säilötyille sienille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon säilöttyjen sienien tuonnissa sovellettavan yksipuolisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 6 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 392/2006 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Perinteisten ja uusien tuojien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 392/2006 4 artiklan 1 kohdan nojalla jättämät todistushakemukset ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Perinteisten tuojien asetuksen (EY) N:o 392/2006 4 artiklan 1 kohdan nojalla hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 16 päivänä maaliskuuta 2006, myönnetään siten, että niissä haetuista määristä hyväksytään 8,587 prosenttia.

2.   Uusien tuojien asetuksen (EY) N:o 392/2006 4 artiklan 1 kohdan nojalla hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 16 päivänä maaliskuuta 2006, myönnetään siten, että niissä haetuista määristä hyväksytään 17,391 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2006.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 65, 7.3.2006, s. 14.


21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/10


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/33/EY,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

direktiivin 95/45/EY muuttamisesta väriaineiden sunset yellow FCF (E 110) ja titaanidioksidi (E 171) osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitetuissa elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission direktiivissä 95/45/EY (2) vahvistetaan elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/36/EY (3) mainittuja väriaineita koskevat puhtausvaatimukset.

(2)

Sunset yellow FCF (E 110) -väriaineen käyttö on direktiivin 94/36/EY nojalla sallittu tietyissä elintarvikkeissa. On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että sunset yellow -väriaineen valmistuksessa saattaa tietyissä olosuhteissa muodostua epäpuhtautena Sudan I (1-fenyyliatso)-2-naftoli) -väriainetta. Sudan I ei ole sallittu väriaine, joten sen esiintyminen elintarvikkeen ainesosana ei ole toivottavaa. Sen esiintyminen sunset yellow -väriaineessa olisi siksi rajoitettava määrään, joka jää toteamisrajan eli 0,5 mg/kg alapuolelle. Sunset yellow FCF (E 110) -väriaineen puhtausvaatimukset olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

On tarpeen ottaa huomioon lisäaineiden spesifikaatiot ja analyyttiset tekniikat, jotka on vahvistettu FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)) laatimassa Codex Alimentariuksessa. Asiantuntijakomitea käynnisti järjestelmällisen ohjelman raskasmetalleille (kuten lyijy) tehtävien testien korvaamiseksi kaikissa olemassa olevissa elintarvikkeiden lisäaineita koskevissa spesifikaatioissa asianmukaisilla yksittäisten raskasmetallien raja-arvoilla. Nämä sunset yellow FCF (E 110) -väriaineen raja-arvot olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Titaanidioksidi (E 171) -väriaineen käyttö on direktiivin 94/36/EY nojalla sallittu tietyissä elintarvikkeissa. Titaanidioksidia voidaan valmistaa niin, että siitä saadaan joko anataasi- tai rutiilimuotoisia kiteitä. Hiutalemuodossa esiintyvä rutiilititaanidioksidi eroaa anataasititaanidioksidista rakenteeltaan ja optisilta ominaisuuksiltaan (helmiäispigmentti). Hiutalemuodossa esiintyvän rutiilititaanidioksidin käytölle elintarvikeväriaineena sekä suojakalvona ravintolisätableteissa on olemassa teknologiset perusteet. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 7 päivänä joulukuuta 2004, että rutiilititaanidioksidin käyttö hiutale- tai amorfisessa muodossa ei aiheuta turvallisuusriskejä. Titaanidioksidi (E 171) -väriaineen puhtausvaatimukset olisi siksi muutettava niin, että ne voivat sisältää sekä anataasi- että rutiilimuotoisia ainesosia.

(5)

Direktiivi 95/45/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 95/45/EY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 226, 22.9.1995, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/47/EY (EUVL L 113, 20.4.2004, s. 24).

(3)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.


LIITE

Muutetaan direktiivin 95/45/EY liitteen osa B seuraavasti:

1)

Korvataan väriainetta sunset yellow FCF (E 110) koskeva teksti seuraavasti:

”E 110 SUNSET YELLOW FCF

Synonyymit

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Määritelmä

Sunset yellow FCF koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatofenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Sunset yellow FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksi nro

15985

EINECS

220-491-7

Kemialliset nimet

Dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatofenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H10N2Na2O7S2

Molekyylipaino

452,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna.

1 % 1 cm 555 noin 485 nm:ssä vesiliuoksessa pH 7:ssä

Kuvaus

Oranssinpunainen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesiliuoksessa pH 7:ssä noin 485 nm:ssä

B.

Oranssi liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 5,0 %

1-(fenyyliatso)-2-naftoli (Sudan I)

Enintään 0,5 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet

 

4-aminobentseeni-1-sulfonihappo

3-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

4,4′-diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

6,6′-oksidi(naftaleeni-2-sulfonihappo)

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg”

2)

Korvataan väriainetta titaanidioksidi (E 171) koskeva teksti seuraavasti:

”E 171 TITAANIDIOKSIDI

Synonyymit

CI Pigment White 6

Määritelmä

Titaanidioksidi koostuu lähinnä puhtaasta anataasi- ja/tai rutiilititaanidioksidista, joka voidaan päällystää pienillä määrillä alumiinioksidia ja/tai piidioksidia tuotteen teknisten ominaisuuksien parantamiseksi.

Luokka

Epäorgaaninen

Väri-indeksi nro

77891

EINECS

236-675-5

Kemialliset nimet

Titaanidioksidi

Kemiallinen kaava

TiO2

Molekyylipaino

79,88

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta

Kuvaus

Valkoinen tai hieman värillinen jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen tai orgaanisiin liuottimiin. Liukenee hitaasti fluorivetyhappoon ja kuumaan väkevään rikkihappoon.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C, 3 h)

Polttohäviö

Enintään 1,0 % haihtuvista aineista vapaasta aineesta laskettuna (800 °C)

Alumiinioksidi ja/tai piidioksidi

Yhteensä enintään 2,0 %

0,5 N suolahappoon liukeneva aines

Enintään 0,5 % alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta, ja lisäksi alumiinioksidia ja/tai piidioksidia sisältävien tuotteiden osalta enintään 1,5 % myyntituotteessa.

Veteen liukeneva aines

Enintään 0,5 %

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Antimoni

Enintään 50 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Arseeni

Enintään 3 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Lyijy

Enintään 10 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Elohopea

Enintään 1 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Sinkki

Enintään 50 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005,

matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä

(2006/230/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 7 päivänä maaliskuuta 2005 komission neuvottelemaan yhteisön puolesta Kanadan kanssa sopimuksen siitä, miten lentoyhtiöt käsittelevät matkustajatietoja (API-tiedot) ja matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) ja siirtävät ne Kanadan rajapalvelujen virastolle (CBSA).

(2)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen sopimus API/PNR-tietojen käsittelystä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, jotka ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan sopimuksen yhteisöä sitovasti (2).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen

SOPIMUS

ennalta annettavien matkustajatietojen ja matkustajaluettelotietojen käsittelystä

EUROOPAN YHTEISÖ ja KANADAN HALLITUS, jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

TUNNUSTAVAT, että on tärkeää kunnioittaa perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti yksityisyyden suojaa ja että on tärkeää kunnioittaa näitä arvoja, kun estetään ja torjutaan terrorismia ja siihen liittyvää rikollisuutta sekä valtioiden välisiä muita vakavia rikoksia, kuten järjestäytynyttä rikollisuutta,

OTTAVAT HUOMIOON Kanadan hallituksen vaatimuksen, jonka mukaan Kanadaan suuntautuvaa matkustajaliikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden on toimitettava Kanadan toimivaltaisille viranomaisille matkustajatiedot ja matkustajarekisteritiedot, jäljempänä ’API/PNR-tiedot’, jotka kerätään ja tallennetaan lentoyhtiöiden automaattiseen varausjärjestelmään ja lähtöselvitysjärjestelmään (DCS),

OTTAVAT HUOMIOON yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY ja erityisesti sen 7 artiklan c alakohdan,

OTTAVAT HUOMIOON asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antamat sitoumukset lentoyhtiöiltä saatujen API/PNR-tietojen käsittelytavasta, jäljempänä ’sitoumukset’,

OTTAVAT HUOMIOON direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan nojalla tehdyn asiaa koskevan komission päätöksen, jäljempänä ’päätös’, jossa todetaan, että asianomaisen Kanadan toimivaltaisen viranomaisen katsotaan tarjoavan asianomaisen päätöksen liitteessä olevien asiaa koskevien sitoumusten mukaisesti riittävän tasoisen suojan Euroopan yhteisöstä, jäljempänä ’yhteisö’, siirrettäville API/PNR-tiedoille, jotka koskevat henkilöliikennettä Kanadaan,

OTTAVAT HUOMIOON Maailman tullijärjestön (WCO), Kansainvälisen lentokuljetusliiton (IATA) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) hyväksymät API-tietoja koskevat tarkistetut suuntaviivat,

SITOUTUVAT yhteistyöhön, jolla pyritään tukemaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) pyrkimyksiä kehittää monenvälinen standardi kaupallisilta lentoyhtiöiltä saatujen PNR-tietojen toimittamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON mahdollisuuden muuttaa tulevaisuudessa tämän sopimuksen liitettä I yksinkertaistettuja menettelyjä noudattaen erityisesti sopimuspuolten välisen vastavuoroisuuden varmistamiseksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että kysymykseen tulevilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tiedot toimitetaan noudattaen perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti yksityisyyden suojaa.

2.   Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla reitillä tarkoitetaan lentomatkaa toisen sopimuspuolen alueelta pyynnön esittävän sopimuspuolen alueelle.

2 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

Pyynnön esittävän sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen on tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavassa liitteessä I mainittu viranomainen, joka vastaa Kanadassa tai Euroopan unionissa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tietojen käsittelystä.

3 artikla

API/PNR-tietojen käsitteleminen

1.   Sopimuspuolet sopivat, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tiedot käsitellään API/PNR-tiedot saavan toimivaltaisen viranomaisen antamien sitoumusten mukaisesti.

2.   Sitoumuksissa vahvistetaan säännöt ja menettelyt tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tietojen, jotka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle, välittämisestä ja suojelusta.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä saamiaan API/PNR-tietoja ja kohdeltava tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavia henkilöitä, joihin API/PNR-tiedot liittyvät, sovellettavan lainsäädännön ja perustuslain vaatimusten mukaisesti ilman syrjintää, erityisesti ilman kansallisuuteen ja/tai asuinmaahan perustuvaa syrjintää.

4 artikla

Tietojen saatavuus, korjaaminen ja huomausten tekeminen

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava henkilölle, joka ei ole läsnä alueella, jolla mainittu viranomainen harjoittaa lainkäyttövaltaa, ja johon tämän sopimuksen mukaisesti käsitellyt API/PNR-tiedot liittyvät, mahdollisuus saada nämä tiedot ja tietojen ollessa virheellisiä pyytää niiden korjaamista tai lisätä niihin huomautus siitä, että tietojen korjaamista pyydettiin.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen tarjoama mahdollisuus tällaisten tietojen saantiin, niiden korjaamiseen ja niitä koskevien huomautusten tekemiseen on annettava samanlaisissa olosuhteissa kuin se annettaisiin henkilöille, jotka ovat läsnä alueella, jolla mainittu viranomainen harjoittaa lainkäyttövaltaa.

5 artikla

Velvollisuus käsitellä API/PNR-tietoja

1.   Sovellettaessa tätä sopimusta yhteisössä henkilötietojen käsittelyn osalta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä yhteisöstä Kanadaan liikennöivien lentoyhtiöiden on käsiteltävä niiden automaattisissa varausjärjestelmissä ja lähtöselvitysjärjestelmissä säilytettyjä API/PNR-tietoja Kanadan viranomaisten Kanadan lainsäädännön mukaisesti vaatimalla tavalla. Luettelo PNR-tiedoista, jotka tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä liikennöivien lentoyhtiöiden on siirrettävä Kanadan toimivaltaiselle viranomaiselle, on tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavassa liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua velvoitetta sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin päätös on voimassa, ja sen vaikutus lakkaa päivänä, jona päätös kumotaan, peruutetaan tai sen voimassaolo päättyy eikä sitä uusita.

6 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan sekakomitea, joka koostuu kummankin sopimuspuolen edustajista, jotka ilmoitetaan toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse. Sekakomitean kokoontumispaikasta ja -ajasta sekä asialistasta sovitaan yhdessä. Ensimmäinen kokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

2.   Sekakomission tehtävänä on muun muassa

a)

toimia viestintäkanavana tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä seikkoja koskevissa kysymyksissä;

b)

ratkaista mahdollisuuksien mukaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja siihen liittyvistä seikoista mahdollisesti aiheutuvat riidat;

c)

järjestää 8 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä uudelleentarkasteluja ja määritellä yhteisen uudelleentarkastelun yksityiskohdat;

d)

hyväksyä työjärjestyksensä.

3.   Sekakomiteassa edustettuina olevat sopimuspuolet voivat sopia tämän sopimuksen liitteeseen I tehtävistä muutoksista, joita sovelletaan tällaisen sopimuksen tekopäivästä.

7 artikla

Riitojen ratkaisu

Sopimuspuolet aloittavat kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä viipymättä neuvottelut sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, joita sekakomitea ei ole ratkaissut.

8 artikla

Yhteiset uudelleentarkastelut

Sopimuspuolet toteuttavat vuosittain, jollei toisin sovita, tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavan liitteen III mukaisesti sopimuksen täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä seikkoja koskevan yhteisen uudelleentarkastelun, jossa käsitellään myös muutoksia kuten PNR-tietoja koskevien suuntaviivojen määrittelyä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

9 artikla

Sopimuksen voimaantulo, muuttaminen ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen saattamisesta päätökseen. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona toinen ilmoituksista tehdään.

2.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 3 kohdan soveltamista. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 90 päivää sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen asianmukaisten sisäisten menettelyjen päättämisestä.

3.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen ehdotettua irtisanomispäivää.

10 artikla

Tällä sopimuksella ei ole tarkoitus poiketa sopimuspuolten lainsäädännöstä eikä muuttaa sitä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

LAADITTU Luxemburgissa kolmantena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Jos kielitoisintojen välillä on eroja, englannin- ja ranskankieliset toisinnot ovat todistusvoimaisia.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image

LIITE I

Toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sopimuksen 3 artiklaa sovellettaessa Kanadan toimivaltainen viranomainen on Kanadan rajapalvelujen virasto (CBSA).

LIITE II

Kerättävät PNR-tiedot (matkustajarekisteritiedot)

1.

Matkakuvaus-varaustunnus

2.

Varauspäivä

3.

Aiottu matkapäivä / aiotut matkapäivät

4.

Nimi

5.

Muut nimet PNR:ssä

6.

Maksutapaa koskevat tiedot

7.

Laskutusosoite

8.

Puhelinnumerot yhteydenottoja varten

9.

Tietyn PNR:n kaikki matkareittitiedot

10.

Kanta-asiakastiedot (ainoastaan lentomailien määrä ja osoitteet)

11.

Matkatoimisto

12.

Virkailija

13.

Jaetut PNR-tiedot

14.

Lipunkirjoituskentän tiedot

15.

Lipun numero

16.

Istumapaikan numero

17.

Lipunkirjoituspäivä

18.

Poisjäännit lennoilta (no show)

19.

Matkatavaroiden tunnistenumerot

20.

Viimehetken lähdöt ilman varausta (go show)

21.

Istumapaikkatiedot

22.

Yhdensuuntaiset liput

23.

Kerätyt APIS-tiedot (matkustajatietojärjestelmätiedot)

24.

Peruutuspaikkatiedot (standby information)

25.

Lähtöselvitysjärjestys

LIITE III

Yhteinen uudelleentarkastelu

Sopimuspuolet toimittavat toisilleen ennen yhteistä uudelleentarkastelua valtuuskuntiensa kokoonpanon, johon voi kuulua viranomaisia, joiden tehtäviin kuuluu yksityisyyden/tietojen suojaamiseen liittyviä kysymyksiä, tullivalvontaa, maahanmuuttoasioita, täytäntöönpanon valvontaa, tiedonhankintaa ja kieltoihin liittyviä kysymyksiä sekä muita lainvalvontatehtäviä, rajavalvontaa ja/tai ilmailun turvaamista, myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden asiantuntijoita.

Uudelleentarkasteluun osallistujien on pidettävä keskustelut luottamuksellisina ja heillä on oltava asianmukaiset luotettavuusselvitykset, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Luottamuksellisuus ei kuitenkaan estä kumpaakaan sopimuspuolta antamasta yhteisen uudelleentarkastelun tuloksista asianmukaista raporttia toimivaltaisille viranomaisille, Kanadan parlamentti ja Euroopan parlamentti mukaan luettuina.

Sopimuspuolet päättävät yhdessä yhteisen uudelleentarkastelun yksityiskohdista.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/20


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2006/231/YUTP,

hyväksytty 20 päivänä maaliskuuta 2006,

erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2005/936/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 ja 34 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä joulukuuta 2001 yhteisen kannan 2001/931/YUTP erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 21 päivänä joulukuuta 2005 yhteisen kannan 2005/936/YUTP yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta (2).

(3)

Yhteisessä kannassa 2001/931/YUTP edellytetään sen tarkistamista säännöllisin väliajoin.

(4)

On päätetty saattaa yhteisen kannan 2001/931/YUTP liite ajan tasalle ja kumota yhteinen kanta 2005/936/YUTP.

(5)

Yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti on laadittu luettelo,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen, joihin yhteistä kantaa 2001/931/YUTP sovelletaan, luettelo on liitteessä.

2 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2005/936/YUTP.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUVL L 340, 23.12.2005, s. 80.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä (1)

1.   HENKILÖT

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), syntynyt 1.2.1966 Algerissa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

2.

ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahmane), syntynyt 17.10.1964 Algerissa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivisti), syntynyt 7.10.1963 Durangossa (Vizcaya), henkilökortin nro 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivisti, Gestoras Pro-amnistia –järjestön jäsen), syntynyt 7.6.1961 San Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), syntynyt 26.6.1967 Qatif-Bab al Shamalissa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen

7.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivisti; K.Madrid-järjestön jäsen), syntynyt 10.11.1971 Beasainissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, syntynyt 20.11.1960 Costantinessa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra–järjestöjen jäsen)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), syntynyt 18.8.1969 Constantinessa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

12.

ASLI, Rabah, syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivisti), syntynyt 8.11.1957 Regilissä (Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), syntynyt 1960 Libanonissa; Libanonin kansalainen

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), syntynyt 1.2.1972 Algeriassa (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

16.

JABALI, Abderrahmane (alias Touil), syntynyt 1.6.1970 Algeriassa (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivisti), syntynyt 20.12.1977 Basaurissa (Vizcaya), henkilökortin nro 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivisti), syntynyt 10.1.1958 Plenciassa (Vizcaya), henkilökortin nro 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), syntynyt 10.7.1965 tai 11.7.1965 El Dibabiyassa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, syntynyt 10.9.1971 Algerissa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivisti), syntynyt 29.4.1967 Guernicassa (Vizcaya), henkilökortin nro 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivisti), syntynyt 25.4.1961 Escoriazassa (Navarra), henkilökortin nro 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivisti), syntynyt 30.7.1955 Santurcessa (Vizcaya), henkilökortin nro 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche) syntynyt 30.11.1970 Constantinessa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin numero 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), syntynyt 26.12.1974 Hussein Deyssa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivisti; Kas/Ekin-järjestön jäsen), syntynyt 15.3.1967 San Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Hizbollahin tiedustelupalvelun ylempi upseeri, syntynyt 7.12.1962 Tayr Dibbassa, Libanonissa, passin nro 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivisti), syntynyt 23.2.1961 Pamplonassa (Navarra), henkilökortin nro 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, syntynyt 25.11.1973 Algerissa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivisti; Jarrai/Haika/Segi -järjestöjen jäsen), syntynyt 22.9.1975 Basaurissa (Vizcaya), henkilökortin nro 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivisti; K. Madrid-järjestön jäsen), syntynyt 17.10.1974 Baracaldossa (Vizcaya), henkilökortin nro 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivisti; Jarrai/Haika/Segi –järjestöjen jäsen), syntynyt 18.9.1964 San Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivisti; K. Madrid-järjestön jäsen), syntynyt 27.2.1968 Bilbaossa (Vizcaya), henkilökortin nro 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), syntynyt 11.9.1968 Algerissa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (ETA-aktivisti; K. Madrid-järjestön jäsen), syntynyt 18.9.1963 Bilbaossa (Vizcaya), henkilökortin nro 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), syntynyt 23.6.1963 Algerissa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), syntynyt 14.6.1974 Algerissa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

40.

SENOUCI, Sofiane, syntynyt 15.4.1971 Hussein Deyssa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag; alias Joma, Filippiinien kommunistisen puolueen, mukaan lukien NPA, johtaja) syntynyt 8.2.1939 Cabugaossa, Filippiineillä

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), syntynyt 21.4.1964 Blidassa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivisti; Herri Batasuna/E.H/Batasuna –järjestöjen jäsen), syntynyt 25.5.1969 Ondarroassa (Vizcaya), henkilökortin nro 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivisti), syntynyt 21.5.1976 Bilbaossa (Vizcaya), henkilökortin nro 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivisti; Kas/Ekin –järjestöjen jäsen), syntynyt 12.3.1970 Irúnissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.254.214

2.   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September/Musta syyskuu sekä Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa marttyyrien prikaati

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Imperialismin vastaiset alueelliset yksiköt)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Käsityöläisten osuuskunta ”Tulta ja muuta vastaavaa – toisinaan näyttävää”)

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Kommunistiset aseelliset yksiköt)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Pääoman, vankiloiden, vanginvartijoiden ja vankisellien vastainen yksikkö)

11.

Filippiinien kommunistinen puolue, mukaan lukien New People's Army (NPA), joka on yhteydessä Sison Jose Maria C:hen (alias Armando Liwanag, alias Joma, Filippiinien kommunistisen puolueen, mukaan lukien NPA, johtaja)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baski-isänmaa ja vapaus (ETA) (Seuraavat järjestöt ovat terroristijärjestö ETA:n osia: Kas, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islamic Group), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

16.

* Lokakuun ensimmäisen päivän fasismin vastaiset vastarintaryhmät (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre – G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (sisältäen Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Kansainvälinen solidaarisuus)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Kurdistanin työväenpuolue (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK tai MKO) [paitsi ”National Council of Resistance of Iran” (NCRI)] (alias The National Liberation Army of Iran (NLA, MEK:n radikaali siipi), the People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

27.

Kansallinen vapautusarmeija (Ejército de Liberación Nacional)

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Palestiinan vapautusrintama (Palestine Liberation Front – PLF)

30.

Palestiinan islamilainen jihad (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

31.

Palestiinan vapautuksen kansanrintama (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP)

32.

Popular Front for the Liberation of Palestine–General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Punaiset prikaatit taistelevan kommunistisen puolueen luomiseksi)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Kolumbian vallankumoukselliset asevoimat (FARC)

37.

* Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines

38.

* Marraskuun 17. päivän vallankumouksellinen järjestö /Dekati Evdomi Noemvri

39.

Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol)

40.

Loistava polku (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigata XX Luglio (Heinäkuun 20. päivän prikaati)

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Vallankumouksellisen proletaarisen aloitteen yksikkö)

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Proletaarisen aloitteen yksiköt)

47.

* F.A.I. – Federazione Anarchica Informale (Epävirallinen anarkistinen federaatio)


(1)  Asteriskilla merkittyihin henkilöoihin, ryhmiin ja yhteisöihin sovelletaan ainoastaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 4 artiklaa.