ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 51

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
22. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 305/2006, annettu 21 päivänä helmikuuta 2006, osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvien erityisten rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 306/2006, annettu 21 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 307/2006, annettu 21 päivänä helmikuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 80/2006 muuttamisesta

11

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/18/EY, annettu 14 päivänä helmikuuta 2006, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta

12

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2006, liiallisen alijäämän olemassaolosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa

14

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä helmikuuta 2006, päätösten 98/161/EY, 2004/228/EY ja 2004/295/EY muuttamisesta arvonlisäveroon liittyvien petosten ehkäisytoimenpiteiden jatkamiseksi jätealalla

17

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2006, maataloustilastojen parantamista koskevan vuoden 2006 teknisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 6068)

19

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmillä toteutettavaa tietojen keruuta koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY ja komission päätöksen 2002/38/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5963)

21

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 2006, päätöksen 2003/329/EY muuttamisesta lannan lämpökäsittelyprosessia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden voimassaolon pidentämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 263)  ( 1 )

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 305/2006,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2006,

osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvien erityisten rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 12 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston yhteisen kannan 2005/888/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä lokakuuta 2005 päätöslauselman 1636 (2005), jossa pantiin merkille 14 päivänä helmikuuta 2005 Beirutissa tapahtuneesta terroristien pommi-iskusta, jossa sai surmansa 23 ihmistä, heidän joukossaan Libanonin entinen pääministeri Rafiq Hariri, ja jossa kymmenittäin ihmisiä loukkaantui, riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission tekemässä raportissa esitetyt päätelmät.

(2)

Turvallisuusneuvosto pani erittäin huolestuneena merkille kansainvälisen tutkintakomission päätelmät siitä, että on olemassa yhtenäistä näyttöä sekä libanonilaisten että syyrialaisten virkamiesten osallisuudesta kyseiseen terroristi-iskuun, ja päätti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti kyseisen rikoksen tutkinnassa avustamiseksi ottaa käyttöön kaikkia kyseisen terroristi-iskun suunnittelusta, rahoituksesta, järjestämisestä tai suorittamisesta epäiltyjä henkilöitä koskevat toimenpiteet, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta henkilöiden syyllisyydestä tai syyttömyydestä tehtävään lopulliseen oikeudelliseen päätökseen.

(3)

Yhteisessä kannassa 2005/888/YUTP vahvistetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1636 (2005) esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano ja erityisesti varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen kyseisen päätöslauselman 3 kohdan b alakohdassa lueteltujen turvallisuusneuvoston komitean kirjaamien henkilöiden osalta, joita epäillään 14 päivänä helmikuuta 2005 tapahtuneen Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn ja muiden ihmisten murhan suunnittelusta, rahoituksesta, järjestämisestä tai suorittamisesta.

(4)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perustamissopimuksen soveltamisalaan ja koska erityisesti halutaan varmistaa, että kaikkien jäsenvaltioiden talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti, yhteisön lainsäädäntöä tarvitaan niiden täytäntöön panemiseksi yhteisön osalta.

(5)

Tarkoituksenmukaisuuden vuoksi komissiolla olisi oltava valtuudet tarvittaessa muuttaa tämän asetuksen liitteitä asianomaisen pakotekomitean ja jäsenvaltioiden antaman ilmoituksen tai tiedon perusteella.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(7)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi sen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’pakotekomitealla’ Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

2)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina muun muassa seuraavat:

a)

käteisvarat, shekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet,

b)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset,

c)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset,

d)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo,

e)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset,

f)

remburssit, konossementit ja kauppakirjat,

g)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

3)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

4)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen;

5)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

6)

’yhteisön alueella’ tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai muille elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka välittömänä tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on kiertää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja päätettyään, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen,

edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut tästä päätöksestään pakotekomitealle ja että pakotekomitea on hyväksynyt sen.

2.   Asianomainen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

3.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta jäädytettyjen tilien korkoihin ja muihin tileistä kertyviin tuloihin, jos kyseiset korot tai muut tulot ovat jäädytettyjä 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä niitä rahoituslaitoksia, jotka saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa mainitun henkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja, hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, edellyttäen että myös kaikki tileille hyvitettävät varat jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Rahoituslaitosten on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kyseisistä tilitapahtumista.

5 artikla

1.   Luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista:

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluille sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ne asuvat tai sijaitsevat, sekä komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä;

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaanotettu. Kyseisiin tarkoituksiin katsotaan kuuluvaksi toimiminen yhteistyössä liitteessä I lueteltujen luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten varoja tai rahoitustoimia koskevissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

6 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisesta kieltäytyminen siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteuttaneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen osalta eikä näiden johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

7 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät asiaankuuluvat tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

8 artikla

1.   Komissio valtuutetaan:

a)

muuttamaan liite I pakotekomitean päätösten perusteella, ja

b)

muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

2.   Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viipymättä asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niiden kaikista myöhemmistä muutoksista.

10 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a)

yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja

e)

osittain tai kokonaan yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. GASTINGER


(1)  EUVL L 327, 14.12.2005, s. 26.

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja muista elimistä

(Liite on määrä täydentää, kun päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdalla perustettu komitea on kirjannut kyseiset henkilöt ja yhteisöt)


LIITE II

Luettelo 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

TŠEKKI

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

TANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

SAKSA

Varojen osalta:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

Taloudellisten resurssien osalta

tiedoksi 5 artiklan mukaisesti:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

poikkeusten myöntämiseksi 3 artiklan mukaisesti:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

VIRO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

KREIKKA

A.   Varojen jäädytys

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Tuonti- tai vientirajoitukset

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ESPANJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

RANSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANTI

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

KYPROS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LIETTUA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNKARI

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

ALANKOMAAT

De Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

ITÄVALTA

A.   Freezing of Assets

Österreichische Nationalbank

(Austrian National Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B.   Tuonti- ja vientirajoitukset ja kaikki muut rajoitukset

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

PUOLA

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00–916 Warszawa

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Faks (+48 22) 694 54 50

PORTUGALI

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações

Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVAKIA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

SUOMI

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Puhelin: (358-9) 16 00 5

Faksi: (358-9) 16 05 57 07

RUOTSI

 

3 artikla:

Försäkringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 786 90 00

Fax +46 (0) 8 411 27 89

 

4 ja 5 artikla:

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 787 80 00

Fax +46 (0) 8 24 13 35

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 4901

Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax + 44 (0) 20 7601 4309

EUROOPAN YHTEISÖ

Euroopan yhteisöjen komissio

Ulkosuhteiden pääosasto

Linja A: Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP): koordinointi ja komission osallistuminen

Oikeudelliset ja institutionaaliset kysymykset, YUTP:aa koskeva yhteinen toiminta, sanktiot, Kimberleyn prosessi

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Puhelin: (32-2) 295 55 85/299 11 76/296 25 56

Faksi: (32-2) 296 75 63

Sähköposti: relex-sanctions@cec.eu.int


22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 306/2006,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 21 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

86,3

204

48,2

212

114,3

624

111,0

999

90,0

0707 00 05

052

165,7

204

89,9

628

131,0

999

128,9

0709 10 00

220

66,1

624

95,8

999

81,0

0709 90 70

052

112,5

204

52,1

999

82,3

0805 10 20

052

49,8

204

50,2

212

43,9

220

50,7

624

76,6

999

54,2

0805 20 10

204

100,2

999

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,7

204

119,7

220

72,0

464

141,8

624

74,8

662

46,2

999

86,0

0805 50 10

052

46,5

220

68,7

999

57,6

0808 10 80

400

120,8

404

99,2

528

99,9

720

76,5

999

99,1

0808 20 50

052

105,2

388

81,7

400

94,8

512

80,6

528

76,1

720

68,0

999

84,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 307/2006,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2006,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 80/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 80/2006 (2) avataan pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla.

(2)

Ottaen huomioon markkinoiden tarpeet ja Saksan interventioelimen käytettävissä olevat määrät Saksa on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä tarjouskilpailutettavaa määrää 50 000 tonnilla. Saksan esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä markkinatilanteen perusteella.

(3)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 80/2006 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 80/2006 1 artiklassa 50 000 tonnin määrä 100 000 tonnin määrällä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 14, 19.1.2006, s. 5.


22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/12


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/18/EY,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2006,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

(1)

Olisi sallittava mahdollisuus soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa kaukolämpötoimituksiin samalla tavalla kuin maakaasu- ja sähkötoimituksiin, joiden osalta mahdollisuudesta soveltaa alennettua verokantaa säädetään jo jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetussa kuudennessa neuvoston direktiivissä 77/388/ETY (3).

(2)

Jotta voidaan paremmin ymmärtää alennettujen verokantojen vaikutukset, tarvitaan komission arviointikertomus paikallisesti tarjottaviin palveluihin sovellettavien alennettujen verokantojen vaikutuksista erityisesti työpaikkojen lisäyksen, talouskasvun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

(3)

Työvaltaisiin palveluihin sovellettavia alennettuja verokantoja koskevaa kokeilua olisi näin ollen jatkettava 31 päivään joulukuuta 2010. Olisi säädettävä myös kaikkien jäsenvaltioiden mahdollisuudesta osallistua kokeiluun samoin edellytyksin.

(4)

Tästä syystä jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää hyväkseen direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6 kohdassa säädettyä mahdollisuutta ensimmäisen kerran, ja jäsenvaltioiden, jotka haluavat muuttaa niiden palvelujen luetteloa, joihin kyseiset jäsenvaltiot ovat aikaisemmin soveltaneet tätä säännöstä, on esitettävä siitä pyyntö komissiolle ja toimitettava tälle arviointiin tarvittavat tiedot. Tällainen komission suorittama ennakkoarviointi ei vaikuta tarpeelliselta, jos kyseiset jäsenvaltiot ovat jo aikaisemmin saaneet luvan ja ne ovat esittäneet selvityksen asiasta komissiolle.

(5)

Oikeudellisen jatkuvuuden varmistamiseksi tätä direktiiviä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2006.

(6)

Tämän direktiivin täytäntöönpano ei edellytä jäsenvaltioiden lainsäädännön muuttamista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua verokantaa maakaasun, sähkön ja kaukolämmön toimituksiin, jos tämä ei aiheuta kilpailun vääristymisen vaaraa. Jäsenvaltion, joka aikoo soveltaa tällaista verokantaa, on annettava asia etukäteen tiedoksi komissiolle. Komissio ilmaisee kantansa siihen, onko kilpailun vääristymisen vaara olemassa. Jos komissio ei ole ilmaissut kantaansa kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiannon saamisesta, ei kilpailun vääristymisen vaaraa katsota olevan.”

b)

Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007 riippumattoman taloudellisen mietintäryhmän selvitykseen perustuvan yleisarvioinnin paikallisesti tarjottaviin palveluihin, muun muassa ravintolapalveluihin, sovellettujen alennettujen verokantojen vaikutuksista erityisesti työpaikkojen lisäyksen, talouskasvun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.”

2)

Muutetaan 28 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltioille luvan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2010 saakka 12 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmannessa alakohdassa säädettyjä alennettuja arvonlisäverokantoja liitteessä K lueteltuihin palveluihin enintään kahdessa siinä olevassa ryhmässä. Jäsenvaltio voi poikkeustapauksessa saada luvan soveltaa alennettua verokantaa kolmessa edellä mainituista ryhmistä lueteltuihin palveluihin.”

b)

Korvataan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltion, joka haluaa soveltaa ensimmäisen kerran 31 päivän joulukuuta 2005 jälkeen alennettua verokantaa yhteen tai useampaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun palveluun tämän säännöksen nojalla, on ilmoitettava siitä komissiolle 31 päivään maaliskuuta 2006 mennessä. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ennen tätä päivämäärää kaikki arvioinnin edellyttämät tiedot uusista toimenpiteistä, jotka se haluaa ottaa käyttöön, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

toimenpiteen soveltamisala ja yksityiskohtainen kuvaus kyseisistä palveluista;

b)

tiedot, joista käy ilmi, että edellä toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

c)

tiedot, joista käy ilmi suunnitellun toimenpiteen vaikutukset talousarvioon.”

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER


(1)  EUVL C 89 E, 14.4.2004, s. 138.

(2)  EUVL C 32, 5.2.2004, s. 113.

(3)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/92/EY (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 19).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2006,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa

(2006/125/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 104 artiklassa määrätään liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot välttävät liiallisia julkisen talouden alijäämiä tai korjaavat ne silloin kuin niitä esiintyy.

(2)

Eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdyn pöytäkirjan 5 kohdan mukaan perustamissopimuksen 104 artiklan 1 kohdan mukaista velvoitetta välttää liiallisia julkistalouden alijäämiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ellei se siirry talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa ollessaan Yhdistyneen kuningaskunnan on perustamissopimuksen 116 artiklan 4 kohdan mukaan pyrittävä välttämään liiallisia julkisen talouden alijäämiä.

(3)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla vahvistetaan edellytyksiä hintavakaudelle ja vahvalle kestävälle kasvulle ja siten uusien työpaikkojen luomiselle.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely, sellaisena kuin sitä on selkeytetty liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1467/97 (1), joka on osa vakaus- ja kasvusopimusta, edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta. Perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanosta. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (2) esitetään yksityiskohtaiset säännöt ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräyksen soveltamiseksi.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos se katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Otettuaan huomioon perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisen kertomuksensa ja talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisesti antaman lausunnon, komission yksiköiden syksyn 2005 talousennusteen ja Yhdistyneen kuningaskunnan joulukuussa 2005 antaman talousarvion valmisteluraportin (Pre-Budget Report) komissio katsoi, että Yhdistyneen kuningaskunnan julkisen talouden alijäämä on liiallinen. Komissio antoi tämän vuoksi neuvostolle tällaisen Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevan lausunnon 11 päivänä tammikuuta 2006.

(6)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston pitäisi ottaa huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se arvioituaan kokonaistilanteen päättää, onko jäsenvaltiossa liiallinen alijäämä. Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevan kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa.

(7)

Sen jälkeen kun Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskenut edellinen liiallisia alijäämiä koskeva menettely kumottiin toukokuussa 1998, Yhdistyneen kuningaskunnan julkisen talouden rahoitusasema muuttui 1990-luvun lopun selvän ylijäämän tilanteesta niin, että 2003/2004 oli 3,2 prosentin alijäämä BKT:stä (3). Tämä kehitys vastasi julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman muuttumista noin 4 prosenttiyksiköllä BKT:stä vuosien 1999/2000 ja 2003/2004 välisenä aikana. Julkisen talouden menosuhde kasvoi näinä vuosina alle 40 prosentista noin 43 prosenttiin BKT:stä. Julkisen talouden kiinteän pääoman bruttomuodostus kasvoi saman kauden aikana 1,2 prosentista 1,6 prosenttiin BKT:stä. Julkinen velka aleni 37,6 prosenttiin BKT:stä 2002/2003, mutta on sen jälkeen kasvanut. Tämä kehitys yhdessä korkokehityksen kanssa johti korkomaksujen vähenemiseen tällä kaudella 2,9 prosentista 2,0 prosenttiin BKT:stä.

(8)

Yhdistyneen kuningaskunnan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä elokuussa 2005 ilmoittamien tietojen mukaan sen julkisen talouden alijäämä pysyi 3,2 prosentissa BKT:stä budjettivuonna 2004/2005 ja ylitti siten niukasti perustamissopimuksen mukaisen 3 prosentin viitearvon. Alijäämän 3 prosentin viitearvon ylittyminen ei ollut poikkeuksellinen. Ylityksen syynä ei ollut sellainen poikkeuksellinen tapahtuma, jota Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät olisi kyenneet hallitsemaan, eikä talouden vakava taantuma. Talouden 3,2 prosentin kasvun vuonna 2004 arvioidaan ylittäneen potentiaalisen kasvun, samoin budjettivuoden 2004/2005 kasvun. Tuotantokuilun arvioidaan olleen vuonna 2004 positiivinen, mikä viittaa siihen, että talousarvion alijäämä oli ylimalkaan rakenteellinen. Tämän vuoksi ei voida katsoa, että alijäämän viitearvon ylittyminen johtuisi talouden vakavasta taantumasta. Komission yksiköiden syksyn 2005 ennusteiden perusteella 3 prosentin viitearvon ylittymistä ei pidetä myöskään väliaikaisena. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 julkisen talouden yleiset kiinteät bruttoinvestoinnit jatkoivat kasvuaan aina 1,8 prosenttiin BKT:stä, ja Yhdistyneen kuningaskunnan talousarvion valmisteluraportin mukaan niiden on määrä saavuttaa 2,2 prosenttia 2006/2007 ja 2,3 prosenttia 2007/2008. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan finanssipolitiikan oletetaan pysyvän tähän mennessä ilmoitetun mukaisena, ennusteiden mukaisen alijäämän odotetaan kasvavan hieman alle 3,5 prosenttiin BKT:stä 2005/2006 ja pysyvän yli 3 prosentissa BKT:stä 2006/2007. Näiden ennusteiden perusteella viitearvon ylittymistä ei voida pitää poikkeuksellisena eikä väliaikaisena perustamissopimuksessa ja vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla, vaikka alijäämä onkin lähellä viitearvoa. Kun komission yksiköiden syksyn talousennuste oli julkistettu, Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 5 päivänä joulukuuta parlamentille annetussa talousarvion valmisteluraportissa toimintaperiaatteita koskevista päätöksistä. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten laskelmien mukaan nämä toimenpiteet merkitsevät nettomääräisesti, että politiikkaa löysennetään kuluvana budjettivuotena 0,1 prosenttiyksiköllä BKT:stä ja kiristetään 2006/2007 0,1 prosenttiyksiköllä BKT:stä ilmoitetun politiikan peruslinjasta (joka oli komission yksiköiden syksyn talousennusteiden pohjana). Verrattuna tilanteeseen, jossa politiikkaa ei muutettaisi, talousarvion valmisteluraportin mukaan tiukennus on 0,2 prosenttiyksikköä BKT:stä 2007/2008, minkä oletetaan jäävän pysyväksi. Talousarvion valmisteluraportissa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset odottavat alijäämän olevan alle 3 prosenttia 2006/2007 ja laskevan 2,4 prosenttiin 2007/2008. Kun otetaan huomioon nämä toimenpiteet, jotka ovat kaikki rakenteellisia, komission arvion mukaan alijäämä kuitenkin ylittää 3 prosenttia BKT:stä ja on 2006/2007 noin 3,1 prosenttia BKT:stä eikä siten ole väliaikainen. Tämä osoittaa, että alijäämää koskeva perustamissopimuksen vaatimus ei täyty.

(9)

Sitä vastoin julkinen velka pysyy selvästi alle 60 prosentin viitearvon (liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä elokuussa ilmoitettujen tietojen mukaan se oli 40,8 prosenttia BKT:stä budjettivuonna 2004/2005), vaikkakin velkasuhde on todellisen ja ennustetun perusalijäämän suuruuden huomioon ottaen kasvussa. Komission syksyn talousennusteessa velkasuhteen ennustetaan olevan 2007/2008 noin 44,5 prosenttia BKT:stä. Tämä tarkoittaa sitä, että julkista velkaa koskeva perustamissopimuksen vaatimus täyttyy selvästi.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1467/97 2 artiklan 4 kohdan mukaan merkitykselliset tekijät voidaan ottaa huomioon perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisessa liiallisen alijäämän olemassaolosta tehtävässä neuvoston päätöksessä ainoastaan, jos kaksi vaatimusta – alijäämä pysyy lähellä viitearvoa ja viitearvon ylitys on väliaikaista – täyttyvät kokonaisuudessaan. Nämä kaksi vaatimusta eivät täyty Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa. Tämän vuoksi tässä päätöksessä ei oteta huomioon muita merkityksellisiä tekijöitä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER


(1)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1056/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 5).

(2)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2103/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 1).

(3)  Ilmoitus liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä elokuussa 2005, tarkistettu alaspäin 3,3 prosentista BKT:stä. Eurostat todensi 26 päivänä syyskuuta 2005 Yhdistyneen kuningaskunnan elokuussa toimittamat tiedot.


22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä helmikuuta 2006,

päätösten 98/161/EY, 2004/228/EY ja 2004/295/EY muuttamisesta arvonlisäveroon liittyvien petosten ehkäisytoimenpiteiden jatkamiseksi jätealalla

(Ainoastaan espanjan-, hollannin- ja italiankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2006/126/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltiolle luvan ottaa käyttöön kyseisestä direktiivistä poikkeavia erityistoimenpiteitä arvonlisäveron (alv.) kannon yksinkertaistamiseksi tai tietyntyyppisten veropetosten ja veron kiertämisen estämiseksi.

(2)

Komission pääsihteeristön 25 päivänä lokakuuta 2005 vastaanottamalla kirjeellä Alankomaiden kuningaskunta (jäljempänä ’Alankomaat’) pyysi luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle toteuttaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 2 artiklasta ja 28 a artiklan 1 kohdasta poikkeavaa toimenpidettä 16 päivänä helmikuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 98/161/EY (2) voimassaolon jatkamista.

(3)

Komission pääsihteeristön 3 päivänä elokuuta 2005 vastaanottamalla kirjeellä Espanjan kuningaskunta (jäljempänä ’Espanja’) pyysi luvan antamisesta Espanjalle toteuttaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 26 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/228/EY (3) voimassaolon jatkamista.

(4)

Komission pääsihteeristön 26 päivänä syyskuuta 2005 vastaanottamalla kirjeellä Italian tasavalta (jäljempänä ’Italia’) pyysi luvan antamisesta Italialle toteuttaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 22 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/295/EY (4) voimassaolon jatkamista.

(5)

Komissio ilmoitti direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellä mainituista pyynnöstä muille jäsenvaltioille. Komissio ilmoitti Alankomaille 27 päivänä lokakuuta 2005, Espanjalle 7 päivänä syyskuuta 2005 ja Italialle 25 päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjeellä, että sillä oli käytössään kaikki kyseisten maiden yksittäisten pyyntöjen arvioinnissa tarpeellisiksi katsomansa tiedot.

(6)

Päätöksellä 98/161/EY Alankomaille annettiin lupa soveltaa 31 päivään joulukuuta 1999 tiettyjä toimenpiteitä yhteisön sisäisiin romujen ja jätteiden hankintoihin ja toimituksiin liittyvien petosten ehkäisemiseksi. Päätöksen 98/161/EY voimassaoloa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2003 neuvoston päätöksellä 2000/435/EY (5). Myöhemmin neuvoston päätöksellä 2004/514/EY (6) jatkettiin päätöksellä 98/161/EY annetun luvan voimassaoloa siihen asti, kun erityisjärjestelyt alv:n kannosta kierrätysjätteiden alalla tulevat voimaan tai 31 päivään joulukuuta 2005, sen mukaan kumpi päivämääristä on aiempi.

(7)

Päätöksellä 2004/228/EY Espanjalle annettiin lupa soveltaa toimenpidettä kierrätysjätteiden alan alv:hen liittyvien petosten ehkäisemiseksi. Kyseisen päätöksen voimassaolo päättyy, kun erityisjärjestelyt alv:n kannosta kierrätysjätteiden alalla tulevat voimaan tai 31 päivään joulukuuta 2005, sen mukaan kumpi päivämääristä on aiempi.

(8)

Päätöksellä 2004/295/EY Italialle annettiin lupa soveltaa toimenpidettä kierrätysjätteiden alan alv:hen liittyvien petosten ehkäisemiseksi. Kyseisen päätöksen voimassaolo päättyy, kun erityisjärjestelyt alv:n kannosta kierrätysjätteiden alalla tulevat voimaan tai 31 päivään joulukuuta 2005, sen mukaan kumpi päivämääristä on aiempi.

(9)

Toimenpiteet ovat oikeassa suhteessa tavoitteisiin, sillä niitä on tarkoitus soveltaa tiettyihin toimituksiin, joiden osalta veropetosriski on huomattava.

(10)

Kyseisten erityistoimenpiteiden soveltamisen perusteena olleet oikeudelliset seikat ja tosiasiat eivät ole muuttuneet vaan ovat yhä voimassa. Komissio antoi kuitenkin 16 päivänä maaliskuuta 2005 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta tiettyjen arvonlisäveron kantamisen yksinkertaistamiseen ja veropetosten ja veron kiertämisen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden osalta sekä tiettyjen poikkeuslupapäätösten kumoamisesta. Jos ehdotettu direktiivi hyväksytään, sillä annetaan jäsenvaltioille valta nimittää tiettyjen jätealan tavaroiden ja palveluiden vastaanottaja veronmaksuvelvolliseksi.

(11)

Sen vuoksi on välttämätöntä jatkaa päätösten 98/161/EY, 2004/228/EY ja 2004/295/EY soveltamista 31 päivään joulukuuta 2009 tai siihen saakka, kun erityisjärjestelyt alv:n kannosta kierrätysjätteiden alalla, joilla muutetaan direktiiviä 77/388/ETY, tulevat voimaan, sen mukaan kumpi päivämääristä on aiempi.

(12)

Poikkeus ei vaikuta arvonlisäverosta saataviin yhteisöjen omiin varoihin eikä lopullisessa vaiheessa kannetun arvonlisäveron määrään.

(13)

Oikeudellisen jatkuvuuden varmistamiseksi tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2006,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 98/161/EY 1 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2009”.

2 artikla

Korvataan päätöksen 2004/228/EY 3 artiklassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2009”.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2004/295/EY 3 artiklassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2009”.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle ja Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER


(1)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/92/EY (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 19).

(2)  EYVL L 53, 24.2.1998, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/514/EY (EUVL L 219, 19.6.2004, s. 11).

(3)  EUVL L 70, 9.3.2004, s. 37.

(4)  EUVL L 97, 1.4.2004, s. 63.

(5)  EYVL L 172, 12.7.2000, s. 24.

(6)  EUVL L 219, 19.6.2004, s. 11.


Komissio

22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä helmikuuta 2006,

maataloustilastojen parantamista koskevan vuoden 2006 teknisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 6068)

(2006/127/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön maataloustilastojen parantamisesta 25 päivänä kesäkuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/411/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 96/411/EY mukaisesti komissio määrittelee vuosittain maataloustilastojen laatimista koskevan teknisen toimintasuunnitelman.

(2)

Päätöksen 96/411/EY mukaisesti komissio osallistuu kustannuksiin, joita jäsenvaltioille aiheutuu kansallisten maataloustilastojärjestelmien mukauttamisesta tai uusia tai kasvavia tarpeita koskevien valmistelutöiden loppuunsaattamisesta osana teknistä toimintasuunnitelmaa.

(3)

Asiaan liittyvän yhteisön politiikan täytäntöönpanoa varten on olennaista parantaa ja kehittää maaseudun kehittämistä koskevia tilastotietoja. Tämä on vuosittaisen toimintasuunnitelman keskeisin aihe.

(4)

On tarpeen vakiinnuttaa maataloutta koskeva tilastojärjestelmä ja jatkaa aikaisempien toimintasuunnitelmien pohjustamaa työtä maatilarekistereiden ja pienten maatilojen osalta.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä vahvistettu vuoden 2006 tekninen toimintasuunnitelma maataloustilastojen parantamiseksi (TAPAS 2006).

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 162, 1.7.1996, s. 14. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 12).


LIITE

VUODEN 2006 TEKNINEN TOIMINTASUUNNITELMA MAATALOUSTILASTOJEN PARANTAMISEKSI (TAPAS 2006)

Maataloustilastojen parantamista koskevaan vuoden 2006 tekniseen toimintasuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet koskevat seuraavia aihealueita:

a)

Maaseudun kehittäminen

b)

Tilastolliset maatilarekisterit

c)

Pieniä maatiloja koskevat tutkimukset (pieniä yksiköitä koskevat tutkimukset).

Komissio osallistuu näihin toimenpiteisiin liittyvien hankkeiden rahoitukseen kunkin jäsenvaltion osalta enintään taulukossa A esitetyllä summalla.

Taulukko A

Vuoden 2006 tekninen toimintasuunnitelma

Yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärät

(euroa)

Valtio

Maaseudun kehittäminen

Maatilarekisteri

Pienet yksiköt

Yhteensä

BE

94 000

 

 

94 000

DK

 

 

10 000

10 000

DE

49 500

 

 

49 500

HU

16 806

 

 

16 806

NL

 

60 000

 

60 000

AT

51 214

 

 

51 214

FI

 

36 000

 

36 000

SE

 

40 000

 

40 000

Yhteensä

211 520

136 000

10 000

357 520


22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä helmikuuta 2006,

tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmillä toteutettavaa tietojen keruuta koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY ja komission päätöksen 2002/38/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5963)

(2006/128/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan, 2 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 2001/109/EY, jossa vahvistetaan luettelo niistä lajeista, joista on jäsenvaltioissa kerättävä tiedot, pannaan täytäntöön tiettyjen hedelmälajien viljelmistä tehtävän tietojen keruun parametreistä ja tietojen siirtoa koneellisesti luettavaan muotoon koskevista standardikoodista ja -säännöistä 27 päivänä joulukuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2002/38/EY (2). Kyseisessä päätöksessä vahvistetaan tuotantoalueiden rajat ja niitä vastaavat koodit sekä hedelmälajit ja lajikkeet.

(2)

Uusien jäsenvaltioiden liittymisen seurauksena on tarpeen mukauttaa direktiivin 2001/109/EY ja päätöksen 2002/38/EY vastaavia liitteitä.

(3)

Direktiivi 2001/109/EY ja päätös 2002/38/EY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (3) perustetun pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2001/109/EY liite tämän päätöksen liitteellä I.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2002/38/EY liitteet I ja III tämän päätöksen liitteiden II ja III mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 13, 16.1.2002, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 16, 18.1.2002, s. 35.

(3)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


LIITE I

”LIITE

LAJIT, JOISTA KERÄTÄÄN TIEDOT ERI JÄSENVALTIOISSA

 

Omenat

Päärynät

Persikat

Aprikoosit

Appelsiinit

Sitruunat

Pienet sitrushedelmät

Belgia

×

×

 

 

 

 

 

Tšekki

×

×

×

×

 

 

 

Tanska

×

×

 

 

 

 

 

Saksa

×

×

 

 

 

 

 

Viro

×

 

 

 

 

 

 

Kreikka

×

×

×

×

×

×

×

Espanja

×

×

×

×

×

×

×

Ranska

×

×

×

×

×

×

×

Irlanti

×

 

 

 

 

 

 

Italia

×

×

×

×

×

×

×

Kypros

×

×

×

×

×

×

×

Latvia

×

×

 

 

 

 

 

Liettua

×

×

 

 

 

 

 

Luxemburg

×

×

 

 

 

 

 

Unkari

×

×

×

×

 

 

 

Malta

 

 

× (1)

 

 

 

 

Alankomaat

×

×

 

 

 

 

 

Itävalta

×

×

×

×

 

 

 

Puola

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Portugali

×

×

×

×

×

×

×

Slovenia

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Slovakia

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Suomi

×

 

 

 

 

 

 

Ruotsi

×

×

 

 

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

×

×

 

 

 

 

 


(1)  Tietoja ei kerätä puiden iästä, viljelmän istutustiheydestä, hedelmälajikkeesta.”


LIITE II

Muutokset päätöksen 2002/38/EY liitteeseen I

Maa

Maakoodi

Aluejako

Aluejakokoodi

NUTS-viite

1.

Lisätään seuraava taulukko kohtien Belgia ja Tanska väliin:

”Tšekki

16

Stredni Cechy

01

Stredni Cechy

Jihozapad

02

Jihozapad

Severozapad

03

Severozapad

Severovychod

04

Severovychod

Jihovychod

05

Jihovychod

Stredni Morava

06

Stredni Morava

Moravskoslezsko

07

Moravskoslezsko”

2.

Lisätään seuraava taulukko kohtien Saksa ja Kreikka väliin:

”Viro

17

Muodostaa yhden tuotantoalueen

00

Viro”

3.

Lisätään seuraava taulukko kohtien Italia ja Luxemburg väliin:

”Kypros

18

Nicosia District

01

 

Limassol District

02

 

Papros District

03

 

Larnaca District

04

 

Famagusta District

05

 

Latvia

19

Muodostaa yhden tuotantoalueen

00

Latvia

Liettua

20

Muodostaa yhden tuotantoalueen

00

Liettua”

4.

Lisätään seuraava taulukko kohtien Luxemburg ja Alankomaat väliin:

”Unkari

21

Közép-Magyarország (Keski-Unkari)

01

Kozep-Magyarorszag

Közép-Dunántúl (Keski-Transdanubia)

02

Kozep-Dunantul

Nyugat-Dunántúl (Länsi-Transdanubia)

03

Nyugat-Dunantul

Dél-Dunántúl (Etelä-Transdanubia)

04

Del-Dunantul

Észak-Magyarország (Pohjois-Unkari)

05

Eszak-Magyarorszag

Észak-Alföld (Ylä-Unkarin tasanko)

06

Eszak-Alfold

Dél-Alföld (Ala-Unkarin tasanko)

07

Del-Alfold

Malta

22

Muodostaa yhden tuotantoalueen

00

Malta”

5.

Lisätään seuraava taulukko kohtien Itävalta ja Portugali väliin:

”Puola

23

Łódzkie

01

Łódzkie

Mazowieckie

02

Mazowieckie

Małopolskie

03

Małopolskie

Śląskie

04

Śląskie

Lubelskie

05

Lubelskie

Podkarpackie

06

Podkarpackie

Świętokrzyskie

07

Świętokrzyskie

Podlaskie

08

Podlaskie

Wielkopolskie

09

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

10

Zachodniopomorskie

Lubuskie

11

Lubuskie

Dolnośląskie

12

Dolnośląskie

Opolskie

13

Opolskie

Kujawsko-pomorskie

14

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

15

Warmińsko-mazurskie

Pomorskie

16

Pomorskie”

6.

Lisätään seuraava taulukko kohtien Portugali ja Suomi väliin:

”Slovenia

24

Muodostaa yhden tuotantoalueen

00

Slovenia

Slovakia

25

Muodostaa yhden tuotantoalueen

00

Slovakia”


LIITE III

Päätöksen 2002/38/EY liitteeseen III lisättävät uudet lajikkeet

Lajikoodit ja lajikekoodit, joita on käytettävä toimitettaessa komissiolle tiettyjen hedelmälajien viljelmiä koskevien tilastotietojen keruun tulokset

Laji/Lajikkeet

Lajikoodi

Lajikekoodi

1.

Lisätään seuraava taulukko kohtaan 1. Omenapuut kohtien ”Early gold” ja ”Muut lajikkeet (jotka jäsenvaltion on määriteltävä)” väliin:

”Melodie

 

081

Rubin

 

082

Champion/Šampion (CZ) Szampion (PL)

 

083

Rubinola

 

084

Ligol (PL)

 

085

Cortland (PL)

 

086

Štaris (Staris) (LT)

 

087

Aldas (LT)

 

088

Auksis (LT)

 

089

Orlovskoje polosatoje (LT)

 

090

Isbranica (LT)

 

091

Sinap Orlovskij (LT)

 

092”

2.

Lisätään seuraava taulukko kohtaan 2. Päärynäpuut kohtien ”Boscs Flaschenbirne” ja ”Muut lajikkeet (jotka jäsenvaltion on määriteltävä)” väliin:

”Beurré Diel

 

057

Glou Morceau

 

058

Kieffer

 

059

Bohemica

 

060

Dicolor

 

061

Erika

 

062

Grosdemange

 

063

Lukasowka (PL)

 

064

Alka (LT)

 

065

Alsa (LT)

 

066

Mramornaja (LT)

 

067”

3.

Lisätään seuraava taulukko kohtaan 3. Persikkapuut (Persikkapuut, jotka tuottavat hedelmiä, joiden malto on valkoinen) kohtien ”Muut” ja ”Nektariinit” väliin:

”Champion (HU)

 

570”

4.

Lisätään seuraava taulukko kohtaan 3. Persikkapuut (Persikkapuut, jotka tuottavat hedelmiä, joiden malto on keltainen) kohtien ”Muut” ja ”Nektariinit” väliin:

”Burbank July Elberta (SK)

 

620

Flamingo (SK)

 

621

Sunhaven (SK)

 

622”

5.

Lisätään seuraava taulukko kohtaan 4. Aprikoosipuut kohtien ”Vitillo” ja ”Muut lajikkeet (jotka jäsenvaltion on määriteltävä)” väliin:

”Ceglédi Bíbor

 

044

Ceglédi óriás

 

045

Gönci magyar kajszi

 

046

Magyar kajszi

 

047

Magyar kajszi C.235

 

048

Pannónia

 

049

Szegedi mammut

 

050

Karola

 

051

Velkopavlovická

 

052

Veharda

 

053

Maďarská

 

054”


22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä helmikuuta 2006,

päätöksen 2003/329/EY muuttamisesta lannan lämpökäsittelyprosessia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden voimassaolon pidentämisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 263)

(Ainoastaan hollannin-, ranskan-, ruotsin- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/129/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöt. Näiden sääntöjen tiukkuuden vuoksi niiden osalta on hyväksytty siirtymäkauden toimenpiteitä.

(2)

Lannan lämpökäsittelyprosessia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä 12 päivänä toukokuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/329/EY (2) myönnetään tuotannonalalle aikaa sopeutua ja kehittää vaihtoehtoisia lannan lämpökäsittelyprosesseja 31 päivään joulukuuta 2005 asti.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 7 päivänä syyskuuta 2005 lausunnon lannan lämpökäsittelyn biologisesta turvallisuudesta. Lausunnon perusteella komissio esittää parhaillaan muutoksia asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevaan asiaa koskevaan lukuun. Kaupan keskeytymisen välttämiseksi jäsenvaltiot ja toiminnanharjoittajat ovat pyytäneet komissiota pidentämään päätöksen 2003/329/EY mukaisten siirtymäkauden toimenpiteiden voimassaoloa siihen asti, kunnes näitä uusia määräyksiä voidaan soveltaa.

(4)

Päätöksen 2003/329/EY mukaisten siirtymäkauden toimenpiteiden voimassaoloa olisi tämän vuoksi pidennettävä viimeistä kertaa, jotta jäsenvaltiot voisivat antaa toiminnanharjoittajille luvan jatkaa kansallisten sääntöjen soveltamista lannan lämpökäsittelyprosessiin siihen asti, kunnes asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII oleviin vaatimuksiin tehtyjä muutoksia voidaan soveltaa.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/329/EY seuraavasti:

Korvataan 1 artiklassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2006”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle ja Suomen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 51. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/14/EY (EUVL L 7, 11.1.2005, s. 5).