ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 40

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
11. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 239/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 240/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 241/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 1004/2001 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 242/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 243/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 244/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 245/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 246/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 63. kerran

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2005, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005, Bulgarian osallistumisesta yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaiseen yhteisön järjestelmään tietojen vaihtamiseksi nopeasti kulutustavaroiden käytöstä johtuvista vaaroista (RAPEX-järjestelmä)

15

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006, Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

17

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamisesta 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi

19

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseen tähtääville Saksan ja Portugalin ohjelmille tarkoitetusta yhteisön rahoitustuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 238)

21

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2006, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tietyissä kolmansissa maissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 332)  ( 1 )

24

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2006, erittäin patogeenisen lintuinfluenssan epäiltyihin tautitapauksiin Kreikan luonnonvaraisissa linnuissa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 455)

26

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 3 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/2)

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 239/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

91,5

204

42,2

212

88,5

624

106,4

999

82,2

0707 00 05

052

114,0

204

101,8

999

107,9

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

160,4

204

79,4

999

119,9

0805 10 20

052

53,6

204

49,3

212

45,0

220

44,2

448

47,7

624

61,1

999

50,2

0805 20 10

204

87,2

999

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

106,7

400

79,6

464

131,1

624

70,9

662

45,3

999

82,8

0805 50 10

052

54,1

999

54,1

0808 10 80

400

109,0

404

105,2

720

74,3

999

96,2

0808 20 50

388

88,6

400

98,4

512

67,9

528

67,3

720

74,0

999

79,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 240/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2320/2002 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaan komission tehtävä on vahvistaa toimenpiteet ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi kaikkialla Euroopan yhteisössä. Toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä huhtikuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 622/2003 (2) oli ensimmäinen tällaisia toimenpiteitä sisältänyt säädös.

(2)

Tarvitaan toimenpiteitä, joilla selkiinnytetään yhteisiä perusvaatimuksia.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaisesti ja laittomien tekojen ehkäisemiksi pitäisi asetuksen (EY) N:o 622/2003 liitteessä vahvistettujen toimenpiteiden olla salaisia eikä niitä pitäisi julkaista. Samaa sääntöä sovelletaan myös kaikkiin muutossäädöksiin.

(4)

Asetus (EY) N:o 622/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 622/2003 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Liitteen luottamuksellisuuteen sovelletaan mainitun asetuksen 3 artiklaa.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 849/2004 (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 89, 5.4.2003, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 65/2006 (EUVL L 11, 17.1.2006, s. 5).


LIITE

Asetuksen 1 artiklan mukaisesti liite on salainen eikä sitä julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 241/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 1004/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asennuslevykkeet sisältävän värillisen plasmanäytön luokittelu tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1004/2001 (2) on johtanut siihen, että plasmanäytöt on luokiteltu CN-koodiin 8528 21 90 ja asennuslevykkeet CN-koodiin 8524 91 00. Koska yhdistetyn nimikkeistön 85 ryhmän 6 huomautus muutettiin 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen ja harmonoidun järjestelmän komitea hyväksyi tämän huomautuksen tulkinnan lokakuussa 2004, asetuksessa (EY) N:o 1004/2001 katsotaan olevan virhe.

(2)

Asetus (EY) N:o 1004/2001 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1004/2001 liitteessä olevan taulukon toinen kohta tämän asetuksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2175/2005 (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  EYVL L 140, 24.5.2001, s. 8.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Vähittäismyyntipakkauksessa oleva sarja, jossa on värimonitori, kaapelikengät, sähköjohto, kaukosäädin (kahdella paristolla toimiva), ohjekirja ja asennuslevykkeet. Monitori on plasmatyyppinen ja sen kuvaruudun läpimitta on 105,6 cm (kokonaismitat: leveys 103,5 cm, korkeus 64 cm ja syvyys 15 cm) ja tarkkuus 852 × 480 kuvapistettä ja jossa on kaksi sisäänrakennettua kaiutinta.

Monitorissa on seuraavat liitännät

kolme videotuloliitintä (yhdistetty videosignaali)

yksi datatuloliitin (VGA-SVGA)

yksi audiotuloliitin

yksi ohjausliitin.

Eri liitäntöjen avulla monitorilla voidaan esittää väreissä sekä automaattisesta tietojenkäsittelykoneesta vastaanotettuja tietoja että esim. videosignaalien tallennus- tai toistolaitteesta, DVD-soittimesta tai videokamerasta vastaanotettuja yksittäisiä kuvia tai liikkuvaa kuvaa.

8528 21 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8528, 8528 21 ja 8528 21 90 nimiketekstien mukaisesti.

Monitori antaa sarjalle sen olennaisen luonteen.

Luokittelu alanimikkeeseen 847160 ei ole mahdollista, koska tuotteella pystytään toistamaan värikuvaa yhdistetystä videosignaalista (ks. nimikettä 8471 koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten I kohdan D kohdan 1 alakohta).

Luokittelu nimikkeeseen 8531 ei myöskään ole mahdollista, koska tuotteen tehtävänä ei ole antaa näkyviä merkkejä merkinantotarkoituksessa (ks. nimikettä 8531 koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten D kohta).


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 242/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2175/2005 (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokitus

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Elintarvikevalmiste, joka koostuu kaakaojauheesta ja sokerista ja jossa on (painoprosentteina ilmaistuna):

sokeria

99,5–99,7

kaakaojauhetta, joka laskettu sen jälkeen kun rasva on kokonaan poistettu

0,2–0,4

Tuote on ruskehtavina kiteinä. Sitä käytetään ja myydään sokerina.

1806 10 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 18 ryhmän 2 huomautuksen sekä CN-koodien 1806, 1806 10 ja 1806 10 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella 17 ryhmään, koska kaakaojauhopitoisuus voidaan havaita kemiallisessa analyysissa.

Tuote on kaakaota sisältävä elintarvikevalmiste (18 ryhmän 2 huomautus).


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 243/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa vahvistetaan samassa säännöksessä esitettyä määritelmää vastaavan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota voidaan tuoda erityisin edellytyksin 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisenä ajanjaksona, määräksi 11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jokainen 1 päivän ja 5 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana esitetty asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa 7 706,862 tonnista jättää lupahakemuksia maaliskuun 2006 viiden ensimmäisen päivän ajan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2186/2005 (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 74).


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 244/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 232/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 39, 10.2.2006, s. 15.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 11 päivästä helmikuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

36,52

0,33

1701 11 90 (1)

36,52

3,95

1701 12 10 (1)

36,52

0,19

1701 12 90 (1)

36,52

3,65

1701 91 00 (2)

36,08

7,19

1701 99 10 (2)

36,08

3,51

1701 99 90 (2)

36,08

3,51

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 245/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 24,448 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 246/2006,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2006,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 63. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/200 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 7 päivänä helmikuuta 2006 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 142/2006 (EUVL L 23, 27.1.2006, s. 55).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

 

Lisätään oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon seuraavat:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Osoite: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: rekisterinumero 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Osoite: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: rekisterinumero 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L’il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Osoite: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Yhdistynyt kuningaskunta, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Yhdistynyt kuningaskunta, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Yhdistynyt kuningaskunta, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: a) www-sivusto: http://www.sanabel.org.uk, b) sähköpostiosoite: info@sanabel.org.uk, c) keräystunnus 1083469, d) rekisterinumero 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Osoite: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: a) www-sivusto: http://www.saraproperties.co.uk, b) rekisterinumero: 4636613.

 

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:

(5)

Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 2.9.1957 Benghazissa, Libyassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 15.12.1959 Libyassa.

(7)

Mohammed Benhammedi (alias a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Osoite: Midlands, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 22.9.1966 Libyassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd’ Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 18.8.1957 Tripolissa, Libyassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.

(9)

Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Osoite: Manchester, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt a) 4.11.1961, b) 11.4.1961 Tripolissa, Libyassa.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/15


EU–BULGARIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2005,

tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005,

Bulgarian osallistumisesta yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaiseen yhteisön järjestelmään tietojen vaihtamiseksi nopeasti kulutustavaroiden käytöstä johtuvista vaaroista (RAPEX-järjestelmä)

(2006/82/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisen, Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 1993 allekirjoitetun Eurooppa-sopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon 28 päivänä marraskuuta 2003 päivätyn kirjeen, jonka Bulgarian tasavallan edustusto Euroopan yhteisöissä on lähettänyt terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtajalle ja jossa komissiota pyydetään käynnistämään menettelyt Bulgarian RAPEX-järjestelmään liittymisen mahdollistamiseksi,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-sopimuksen 93 artiklan mukaan osapuolet toimivat yhteistyössä Bulgarian ja yhteisön kuluttajansuojajärjestelmien täydellisen yhteensopivuuden aikaansaamiseksi. Tätä varten yhteistyöhön sisältyy siltä osin kuin on mahdollista tietojen vaihto ja pääsy yhteisön tietokantoihin.

(2)

Direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaan RAPEX annetaan ehdokasmaiden käyttöön niiden ja yhteisön välillä tehtävissä sopimuksissa määriteltävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Sopimusten on perustuttava vastavuoroisuuteen, ja niiden on sisällettävä yhteisössä sovellettavia salassapitosäännöksiä vastaavat määräykset.

(3)

Direktiivin 2001/95/EY liitteessä II vahvistetaan RAPEX-järjestelmän käyttöä koskevat menettelyt sekä ohjeet ilmoitusten tekemiseksi.

(4)

Komissio on antanut RAPEX-järjestelmän hallinnointia koskevat ohjeet (2)29 päivänä huhtikuuta 2004 direktiivin 2001/95/EY liitteessä II olevan 8 kohdan vaatimusten mukaisesti.

(5)

Bulgaria on vuoden 1999 toukokuusta eli alusta alkaen osallistunut aktiivisesti TRAPEX-järjestelmään (nopeaa tietojenvaihtoa koskeva väliaikainen järjestelmä), jossa ehdokasmaat saavat käsityksen RAPEX-järjestelmän toiminnasta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Bulgaria osallistuu RAPEX-järjestelmään samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin järjestelmän nykyiset jäsenet direktiivin 2001/95/EY asiaa koskevien säännösten ja RAPEX-järjestelmää koskevien ohjeiden mukaisesti.

2 artikla

Bulgarian on noudatettava samoja salassapitovelvollisuutta koskevia periaatteita kuin joita RAPEX-järjestelmän muut jäsenet noudattavat.

3 artikla

Bulgarian on toteutettava yhteistyössä komission yksiköiden kanssa tarvittavat käytännön järjestelyt sen varmistamiseksi, että se pystyy täyttämään kaikki direktiivissä 2001/95/EY vahvistetut vaatimukset ja noudattamaan RAPEX-järjestelmää koskevien ohjeiden mukaisia menettelyjä.

Komissio järjestää Bulgarian virkamiehille RAPEX-sovelluksen käyttöön perehdyttävää koulutusta.

4 artikla

Ongelmat, joita saattaa syntyä tämän päätöksen soveltamisesta, on ratkaistava komission yksiköiden ja Bulgarian viranomaisten RAPEX-järjestelmään liittyvän suoran yhteydenpidon avulla. Jos tämä ei johda molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, asiasta on toisen osapuolen sitä pyytäessä vaihdettava mielipiteitä assosiaationeuvostossa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Tämän mielipiteiden vaihdon jälkeen tai edellä olevassa alakohdassa mainitun määräajan päätyttyä assosiaationeuvosto voi antaa tarkoituksenmukaisia suosituksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Nämä assosiaationeuvoston menettelyt eivät rajoita toimenpiteiden toteuttamista osapuolten alueella voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2005.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 151, 30.4.2004, s. 86. Säädös oikaistuna EUVL L 208, 10.6.2004, s. 73.


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä tammikuuta 2006,

Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2006/83/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisen São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen (1) mukaisesti sopimuspuolet aloittavat ennen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä neuvottelut määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjan sisällön seuraavaksi kaudeksi ja liitteeseen tarvittaessa tehtävät muutokset tai lisäykset.

(2)

Sopimuspuolet päättivät jatkaa kirjeenvaihtona tehtävällä sopimuksella nykyisen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin Euroopan talousyhteisön sekä São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 9 päivänä joulukuuta 2002 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2348/2002 (2), voimassaoloaikaa yhdellä vuodella, kunnes pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

(3)

Kirjeenvaihdon perusteella yhteisön kalastajilla on kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 välisenä aikana.

(4)

Yhteisön kalastusalusten toiminnan keskeytymisen estämiseksi on välttämätöntä, että kyseisen pöytäkirjan voimassaolon jatkamista sovelletaan viipymättä. Kirjeenvaihtona tehty sopimus olisi näin ollen allekirjoitettava, ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä koskevat menettelyt on saatu päätökseen.

(5)

Päättymässä olevan pöytäkirjan kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet olisi määriteltävä jäsenvaltioittain,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä kesäkuuta 2005 alkaen.

3 artikla

1.   Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Ranska

:

18,

Espanja

:

18;

b)

vapaapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset:

Portugali

:

2;

c)

pintasiima-alukset:

Espanja

:

20,

Portugali

:

5.

2.   Jos jonkin jäsenvaltion lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

4 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat sopimuksen nojalla, on ilmoitettava kaikkien São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeellä pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät komissiolle yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 500/2001 (3) mukaisesti.

5 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisön puolesta edellyttäen, että sopimus tehdään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EYVL L 54, 25.2.1984, s. 2.

(2)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 12.

(3)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamisesta 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (1 päivästä kesäkuuta 200231 päivään toukokuuta 2005) pöytäkirjan voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1.

Jatketaan viimeisten kolmen vuoden aikana sovellettua järjestelyä 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä määrää (637 500 euroa). Määrä osoitetaan kokonaisuudessaan rahalliseen korvaukseen, ja se maksetaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2006.

Lisäksi komissio rahoittaa kyseisenä vuonna syvänmeren taskurapuvarojen arviointitutkimusta 50 000 eurolla.

2.

Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistettujen rajoitusten mukaisesti sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen ja ilmaista olevanne yhtä mieltä sen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisat Herrat, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (1 päivästä kesäkuuta 200231 päivään toukokuuta 2005) pöytäkirjan voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1.

Jatketaan viimeisten kolmen vuoden aikana sovellettua järjestelyä 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä määrää (637 500 euroa). Määrä osoitetaan kokonaisuudessaan rahalliseen korvaukseen, ja se maksetaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2006.

Lisäksi komissio rahoittaa kyseisenä vuonna syvänmeren taskurapuvarojen arviointitutkimusta 50 000 eurolla.

2.

Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistettujen rajoitusten mukaisesti sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja.”

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallitus hyväksyy kirjeenne sisällön ja että kirjeenne ja tämä kirje muodostavat sopimuksen ehdotuksenne mukaisesti.

Vastaanottakaa, Arvoisat Herrat, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta


Komissio

11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä helmikuuta 2006,

yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseen tähtääville Saksan ja Portugalin ohjelmille tarkoitetusta yhteisön rahoitustuesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 238)

(Ainoastaan portugalin- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2006/84/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 13 c artiklan 5 kohdan kuudennen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2000/29/EY säädetään jäsenvaltioille myönnettävästä yhteisön rahoitustuesta yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseksi.

(2)

Saksa ja Portugali ovat kumpikin ottaneet käyttöön ohjelman parantaakseen yhteisön ulkopuolelta tulevien kasvien ja kasvituotteiden tarkastuksiin tarvittavia perusrakenteita. Ne ovat hakeneet vuodeksi 2006 yhteisön rahoitusosuutta näitä ohjelmia varten yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseksi tarkoitetun yhteisön rahoitusosuuden myöntämiseen jäsenvaltioille liittyvien säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä kesäkuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 998/2002 (2) mukaisesti.

(3)

Saksan ja Portugalin toimittamien teknisten tietojen perusteella komissio on voinut analysoida tilannetta tarkasti ja kokonaisvaltaisesti. Komissio on laatinut tukikelpoisista tarkastuspaikkojen parantamisohjelmista luettelon, jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot ehdotetusta yhteisön rahoitustuesta kullekin ohjelmalle. Myös pysyvä kasvinsuojelukomitea on tutkinut tiedot.

(4)

Kaikki kyseisessä luettelossa olevat ohjelmat on arvioitu yksitellen hyväksymistä varten. Komissio on todennut, että yhteisön rahoitustuen myöntämiselle direktiivissä 2000/29/EY ja asetuksessa (EY) N:o 998/2002 asetetut ehdot ja perusteet täyttyvät.

(5)

Tästä syystä on aiheellista myöntää yhteisön rahoitusosuus kyseisistä ohjelmista Saksalle ja Portugalille vuonna 2006 aiheutuvien menojen kattamiseksi.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään yhteisön rahoitustuen myöntäminen Saksalle sen tarkastuspaikkojen parantamisohjelmasta vuonna 2006 aiheutuneisiin menoihin.

2.   Hyväksytään yhteisön rahoitustuen myöntäminen Portugalille sen tarkastuspaikkojen parantamisohjelmasta vuonna 2006 aiheutuneisiin menoihin.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa säädetyn yhteisön rahoitustuen kokonaismäärä on 45 625 euroa.

2.   Yhteisön rahoitustuen enimmäismäärä kunkin kyseisen jäsenvaltion osalta on seuraava:

a)

22 025 euroa: Saksa;

b)

23 600 euroa: Portugali.

3.   Liitteessä vahvistetaan yhteisön rahoitustuen enimmäismäärä kutakin tarkastuspaikkojen parantamisohjelmaa kohden.

3 artikla

Liitteessä vahvistettu ohjelmakohtainen yhteisön rahoitustuki maksetaan ainoastaan, kun

a)

kyseinen jäsenvaltio on antanut komissiolle asianmukaisilla asiakirjoilla todisteet ohjelmassa lueteltujen laitteiden ja/tai välineiden hankinnasta ja/tai parannuksesta; ja

b)

jäsenvaltio on esittänyt komissiolle yhteisön rahoitustuen maksupyynnön asetuksen (EY) N:o 998/2002 3 artiklan sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle ja Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/77/EY (EUVL L 296, 12.11.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 152, 12.6.2002, s. 16. Asetus julkaistiin asetuksena (EY) N:o 997/2002, mutta asetuksen numerosta julkaistiin oikaisu (EYVL L 153, 13.6.2002, s. 18).


LIITE

TARKASTUSPAIKKOJEN PARANNUSOHJELMAT

Ohjelmat ja vastaava yhteisön rahoitusosuus vuonna 2006

(euroa)

Jäsenvaltio

Tarkastuspaikkojen nimet

(hallinnollinen yksikkö, nimi)

Tukikelpoiset menot

Yhteisön enimmäistuki

Saksa

Hessen, Frankfurt Flughafen, saapumispiste 7.2

17 600

8 800

Hessen, Gießen ZA Kassel, saapumispiste 7.3

2 300

1 150

Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, saapumispisteet 8.2 ja 8.3

520

260

Mecklenburg-Vorpommern, Wismar, saapumispiste 8.4

520

260

Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz-Mukran, saapumispisteet 8.5 ja 8.6

520

260

Niedersachsen, ZA Wilhelmshaven, saapumispiste 9.5

460

230

Saarland, ZA Flughafen Saarbrücken & ZA Im Hauptgüterbahnhof, saapumispisteet 12.1 ja 12.2

500

250

Schleswig-Holstein, Einlassstelle Kiel, saapumispisteet 15.3–15.6

5 050

2 525

Thüringen, Erfurt-Kühnhausen, saapumispiste 16.1

16 580

8 290

Portugali

Porto (lentoasema)

3 820

1 910

Leixões (satama)

5 620

2 810

Aveiro (satama)

5 620

2 810

Lisboa (lentoasema)

3 820

1 910

Lisboa (satama)

5 620

2 810

Setúbal (satama)

5 620

2 810

Sines (satama)

5 620

2 810

Faro (lentoasema)

3 820

1 910

Ponta Delgada (lentoasema)

3 820

1 910

Funchal (lentoasema)

3 820

1 910

Yhteisön rahoitustuki yhteensä

45 625


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä helmikuuta 2006,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tietyissä kolmansissa maissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 332)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/85/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Kanada, Uusi-Seelanti ja Amerikan yhdysvallat ovat pyytäneet, että kyseisiin luetteloihin tehtäisiin muutoksia näitä maita koskevien tietojen osalta siltä osin kuin on kyse tietyistä alkionsiirtoryhmistä ja alkiontuotantoryhmistä.

(3)

Kanada, Uusi-Seelanti ja Amerikan yhdysvallat ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja maiden eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseiset alkionsiirtoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(4)

Päätös 92/452/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 14 päivästä helmikuuta 2006.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/8/EY (EUVL L 6, 11.1.2006, s. 32).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:

a)

Korvataan Kanadan alkionsiirto- ja -tuotantoryhmää nro E593 koskeva rivi seuraavasti:

”CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590, Crossfield

Alberta TOM 0S0

Dr Roger Davis

Dr Andres Arteaga”

b)

Lisätään seuraava Uutta-Seelantia koskeva rivi:

”NZ

 

NZEB11

 

ArTech

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

Poistetaan seuraavat Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmiä koskevat rivit:

”US

 

91WA048

E11

 

Carnation Research

28901 NE Carnation F

Carnation, WA

Eric Studer

US

 

91WA020

E572

 

North West Veterinary Clinic

8500 Cedarhome Drive

Stanwood, WA

E.E. Elefson

US

 

91NC054

E705

 

Apex Veterinary Hospital

1600 E. Williams St.

Apex, NC

Samuel P. Galphin”

d)

Lisätään seuraavat Amerikan yhdysvaltoja koskevat rivit:

”US

 

05NC117

E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr Samuel P. Galphin

US

 

05IA118

E1477

 

Donald Yanda

147 Jacobsen Drive

Maquoketa, IA 52060

Dr Donald Yanda

US

 

05WI116

E1554

 

Reprovider, LLC

2007 Excalibur Drive

Janesville, WI 53546

Dr Rick Faber

US

 

05IA119

E1685

 

Westwood Embryo Services Inc.

1760 Dakota Ave.

Waverly, IA 50677

Dr Justin Helgerson”


11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä helmikuuta 2006,

erittäin patogeenisen lintuinfluenssan epäiltyihin tautitapauksiin Kreikan luonnonvaraisissa linnuissa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 455)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/86/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (3) ja erityisesti sen 18 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on siipikarjan ja lintujen tarttuva virustauti, joka aiheuttaa kuolleisuutta ja häiriöitä, jotka voivat nopeasti saavuttaa epitsoottiset mittasuhteet ja aiheuttaa siten vakavan uhan eläinten terveydelle ja kansanterveydelle sekä vähentää jyrkästi siipikarjankasvatuksen kannattavuutta. On olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää luonnonvaraisista linnuista kotieläiminä pidettäviin lintuihin, erityisesti siipikarjaan, ja yhdestä jäsenvaltiosta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin elävien lintujen tai niistä saatavien tuotteiden kansainvälisen kaupan välityksellä.

(2)

Kreikka on ilmoittanut komissiolle luonnonvaraisten lintujen kliinisestä tapauksesta kerätyn H5-lintuinfluenssaviruksen eristämisestä. Odotettaessa neuraminidaasin (N) tyypin ja patogeenisyysindeksin määrittelyä on kliinisen kuvan ja epidemiologisten seikkojen perusteella syytä epäillä influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin aiheuttamaa erittäin patogeenistä lintuinfluenssaa.

(3)

Kreikka on viipymättä toteuttanut tietyt yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi 19 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/40/ETY (4) puitteissa vahvistetut toimenpiteet.

(4)

Tautiriski huomioon ottaen väliaikaisia suojatoimenpiteitä olisi otettava käyttöön eri alueilla olemassa olevien erityisten riskien torjumiseksi.

(5)

Johdonmukaisuuden vuoksi tässä päätöksessä on aiheellista soveltaa tiettyjä määritelmiä, jotka on vahvistettu yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (5), eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/539/ETY (6), eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (7) sekä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 (8).

(6)

Suoja- ja valvontavyöhykkeet olisi muodostettava sen paikan ympärille, jossa tautitapaus havaittiin luonnonvaraisissa linnuissa. Kyseiset vyöhykkeet olisi rajoitettava laajuuteen, joka on tarpeen, jotta estetään viruksen leviäminen kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin siipikarjaparviin.

(7)

On syytä valvoa ja rajoittaa erityisesti elävien lintujen ja siitosmunien kuljetuksia sallien kuitenkin tietyin ehdoin tällaisten lintujen ja linnuista peräisin olevien tuotteiden valvotut lähetykset kyseisiltä alueilta.

(8)

Bioturvallisuustoimenpiteistä influenssavirus A:n alatyypin H5N1 aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/734/EY (9) vahvistetut toimenpiteet olisi pantava täytäntöön suoja- ja valvontavyöhykkeillä riippumatta siitä, mikä riskistatus on määritelty kyseiselle alueelle, jossa erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymistä luonnonvaraisissa linnuissa epäillään tai jossa on luonnonvaraisissa linnuissa vahvistettuja tautitapauksia.

(9)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (10) sallitaan eläinten terveyttä koskevien rajoitusten kohteena olevilta yhteisön alueilta peräisin olevien eläinten erilaisten sivutuotteiden, kuten teknisiin tarkoituksiin käytettävän gelatiinin sekä muun muassa farmaseuttiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden markkinoille saattaminen, koska näiden tuotteiden katsotaan olevan turvallisia tuotantoa, käsittelyä ja käyttöä koskevien erityisedellytysten vuoksi, joilla inaktivoidaan taudinaiheuttajat tehokkaasti tai ehkäistään kosketukset taudille alttiisiin eläimiin. Siksi on aiheellista sallia käsittelemättömän, käytetyn pehkun tai lannan kuljettaminen suojavyöhykkeiltä käsittelyä varten mainitun asetuksen mukaisesti sekä samassa asetuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljettaminen.

(10)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/65/ETY (11) säädetään virallisesti hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista ja keskuksista sekä mallitodistuksesta, jonka on oltava eläinten tai niiden sukusolujen mukana, kun niitä siirretään eri jäsenvaltioissa olevien hyväksyttyjen yhteisöjen, laitosten tai keskusten välillä. Kuljetusrajoituksia koskevasta poikkeuksesta olisi säädettävä niiden lintujen osalta, joita kuljetetaan mainitun direktiivin mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tai niistä pois.

(11)

Siitosmunien kuljettaminen suojavyöhykkeiltä olisi sallittava tietyin edellytyksin. Siitosmunien lähettäminen muihin maihin voidaan sallia erityisesti direktiivissä 2005/95/EY tarkoitettujen ehtojen mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa direktiivin 90/539/ETY mukaisesti annetuissa eläinten terveystodistuksissa olisi viitattava tähän päätökseen.

(12)

Lihan, jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen suojavyöhykkeiltä olisi sallittava tietyin edellytyksin erityisesti siltä osin kuin kyse on niiden tiettyjen vaatimusten noudattamisesta, jotka on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 853/2004 sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (12).

(13)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston direktiivissä 2002/99/EY (13) vahvistetaan niiden käsittelyjen luettelo, joilla rajoitusten piiriin kuuluvilta alueilta tuleva liha tehdään turvalliseksi, ja säädetään mahdollisuudesta ottaa käyttöön erityinen terveysmerkki sekä säädetään terveysmerkistä, joka vaaditaan lihalle, jota ei ole lupa saattaa markkinoille eläinten terveydestä johtuvista syistä. On aiheellista sallia kyseisessä direktiivissä vahvistetulla terveysmerkillä merkityn lihan lähettäminen suojavyöhykkeiltä sekä sellaisten lihavalmisteiden lähettäminen suojavyöhykkeiltä, joille on tehty samassa direktiivissä tarkoitettu käsittely.

(14)

Komission olisi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean seuraavaa kokousta odotettaessa toteutettava yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa erittäin patogeenista lintuinfluenssaa luonnonvaraisissa linnuissa koskevia väliaikaisia suojatoimenpiteitä.

(15)

Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean seuraavassa kokouksessa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1.   Tällä päätöksellä säädetään tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät sellaisen influenssa A -viruksen H5-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Kreikan luonnonvaraisissa linnuissa, jonka epäillään olevan neuraminidaasin tyyppiä N1, jotta estetään lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan tai muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä niistä saatavien tuotteiden saastuminen.

2.   Ellei toisin säädetä, on sovellettava direktiivissä 2005/94/EY vahvistettuja määritelmiä. Lisäksi on sovellettava seuraavia määritelmiä:

a)

”siitosmunilla” tarkoitetaan munia sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 90/539/ETY 2 artiklan 2 kohdassa;

b)

”luonnonvaraisilla riistalinnuilla” tarkoitetaan riistaa sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevan 1.5 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja 1.7 kohdassa;

c)

”muilla vankeudessa pidettävillä linnuilla” tarkoitetaan lintuja sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2005/94/ETY 2 artiklan 6 kohdassa, mukaan luettuina:

i)

lintulajeihin kuuluvat lemmikkieläimet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 998/2003 3 artiklan a alakohdassa, sekä

ii)

eläintarhoissa, sirkuksissa, huvipuistoissa ja tutkimuslaboratorioissa pidettävät linnut.

2 artikla

Suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen

1.   Kreikan on muodostettava sen alueen ympärille, jolla influenssa A -viruksen H5-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintyminen on varmistunut luonnonvaraisissa linnuissa ja neuraminidaasin tyyppiä N1 joko epäillään tai sen esiintyminen on varmistunut:

a)

suojavyöhyke, jonka säde on vähintään kolme kilometriä, ja

b)

valvontavyöhyke, jonka säde on vähintään kymmenen kilometriä, suojavyöhyke mukaan luettuna.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisessa on otettava huomioon lintuinfluenssaan liittyvät maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epitsootologiset tekijät sekä valvontamahdollisuudet.

3.   Jos suoja- tai valvontavyöhykkeet kattavat toisen jäsenvaltion alueita, Kreikan on tehtävä yhteistyötä kyseisen jäsenvaltion viranomaisten kanssa kyseisten vyöhykkeiden muodostamiseksi.

4.   Kreikan on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tämän artiklan nojalla muodostettuja suoja- ja valvontavyöhykkeitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

3 artikla

Suojavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet

1.   Kreikan on varmistettava, että suojavyöhykkeellä toteutetaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien tilojen tunnistaminen;

b)

määräaikaiset dokumentoidut tarkastuskäynnit kaikilla kaupallisilla tiloilla, siipikarjojen kliininen tarkastus, joka käsittää tarvittaessa näytteenoton laboratoriotutkimuksia varten;

c)

asianmukaisten tilalla toteutettavien bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano, mukaan luettuna tilan sisään- ja uloskäyntien desinfiointi, siipikarjarakennukset tai siipikarjan pitäminen paikoissa, joissa voidaan estää suora ja epäsuora kosketus muuhun siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin;

d)

päätöksessä 2005/734/EY vahvistettujen bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano;

e)

siipikarjasta saatavien tuotteiden kuljetusten valvonta 9 artiklan mukaisesti;

f)

aktiivinen taudin seuranta luonnonvaraisessa lintukannassa ja erityisesti vesilinnuissa, tarvittaessa yhteistyössä sellaisten metsästäjien ja lintuharrastajien kanssa, joita on nimenomaisesti opastettu toimenpiteistä, joiden avulla he voivat suojautua virustartunnalta ja estää viruksen leviämisen sille alttiisiin eläimiin;

g)

tiedotuskampanjat, joilla lisätään tautia koskevaa tietoisuutta omistajien, metsästäjien ja lintuharrastajien keskuudessa.

2.   Kreikan on varmistettava, että suojavyöhykkeellä kielletään seuraavat toimenpiteet:

a)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen tilalta, jossa niitä pidetään;

b)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoaminen näyttelyihin, markkinoille ja muihin tapahtumiin;

c)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen vyöhykkeen läpi, lukuun ottamatta kauttakulkua pääväyliä pitkin tai rautateitse sekä kuljetusta teurastamoon välittömästi teurastettaviksi;

d)

siitosmunien lähettäminen alueelta;

e)

siipikarjasta ja muista vankeudessa pidettävistä linnuista sekä luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen vyöhykkeeltä;

f)

käsittelemättömän, käytetyn pehkun tai lannan kuljettaminen tai levittäminen vyöhykkeen ulkopuolelle lukuun ottamatta kuljetusta käsittelyä varten asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti;

g)

luonnonvaraisten lintujen metsästys.

4 artikla

Valvontavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet

1.   Kreikan on varmistettava, että valvontavyöhykkeellä toteutetaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien tilojen tunnistaminen;

b)

asianmukaisten tilalla toteutettavien bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano, mukaan luettuna tilan sisään- ja uloskäyntien desinfiointi asianmukaisin menetelmin;

c)

päätöksessä 2005/734/EY vahvistettujen bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano;

d)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen sekä siitosmunien kuljetusten valvonta alueella.

2.   Kreikan on varmistettava, että valvontavyöhykkeellä kielletään seuraavat toimenpiteet:

a)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen alueelta vyöhykkeen muodostamista seuraavien ensimmäisten 15 päivän aikana;

b)

siipikarjan ja muiden lintujen kokoaminen näyttelyihin, markkinoille ja muihin tapahtumiin;

c)

luonnonvaraisten lintujen metsästys.

5 artikla

Toimenpiteiden voimassaoloaika

Jos neuraminidaasin tyyppi vahvistetaan muuksi kuin N1, 3 ja 4 artiklassa vahvistetut toimenpiteet on kumottava.

Jos influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa vahvistetaan, 3 ja 4 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan niin pitkään kuin on tarpeellista ottaen huomioon lintuinfluenssaan liittyvät maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epitsootologiset tekijät, ja suojavyöhykkeen osalta vähintään 21 päivän ja valvontavyöhykkeen osalta vähintään 30 päivän ajan sen päivän jälkeen, kun H5-lintuinfluenssavirus on eristetty luonnonvaraisen lintulajin kliinisestä tapauksesta kerätystä näytteestä.

6 artikla

Eläviä lintuja ja untuvikkoja koskevat poikkeukset

1.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen Kreikka voi sallia kananuorikoiden ja lihakalkkunoiden kuljettamisen tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä ja sijaitsevat joko suoja- tai valvontavyöhykkeellä.

2.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdasta ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen Kreikka voi sallia seuraavat kuljetustoimenpiteet:

a)

välittömästi teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan, myös munintansa lopettaneiden kanojen, kuljettaminen suoja- tai valvontavyöhykkeellä sijaitsevaan teurastamoon tai, jos tämä ei ole mahdollista, toimivaltaisen viranomaisen nimeämään vyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevaan teurastamoon;

b)

untuvikkojen kuljettaminen suojavyöhykkeeltä tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä Kreikan alueella ja joilla ei ole muuta siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja, lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja lemmikkilintuja, jotka pidetään erillään siipikarjasta;

c)

untuvikkojen kuljettaminen valvontavyöhykkeeltä tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä Kreikan alueella;

d)

kananuorikoiden ja lihakalkkunoiden kuljettaminen valvontavyöhykkeeltä tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä ja sijaitsevat Kreikan alueella;

e)

edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen lemmikkilintujen kuljettaminen Kreikan alueella sijaitseviin tiloihin, joissa ei pidetä siipikarjaa, jos erä sisältää enintään viisi häkissä olevaa lintua, sen estämättä, mitä direktiivin 92/65/ETY 1 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetuissa kansallisissa määräyksissä määrätään;

f)

edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen lintujen kuljettaminen yhteisöistä, laitoksista tai keskuksista yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin, jotka on hyväksytty direktiivin 92/65/ETY 13 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Siitosmunia koskevat poikkeukset

1.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan d alakohdasta poiketen Kreikka voi sallia seuraavat toimenpiteet:

a)

siitosmunien kuljettaminen suojavyöhykkeeltä nimettyyn hautomoon, joka sijaitsee Kreikan alueella;

b)

siitosmunien lähettäminen suojavyöhykkeeltä hautomoihin, jotka sijaitsevat Kreikan alueen ulkopuolella edellyttäen, että

i)

siitosmunat on kerätty parvista,

joissa ei epäillä lintuinfluenssatartuntaa, ja

jotka ovat saaneet negatiivisen tuloksen sellaisesta lintuinfluenssan serologisesta tutkimuksesta, jolla voidaan osoittaa viiden prosentin esiintyvyys vähintään 95 prosentin luotettavuustasolla, ja

ii)

direktiivin 2005/94/EY 26 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2.   Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen, muihin jäsenvaltioihin lähetettävien siitosmunalähetysten mukana olevissa, neuvoston direktiivin 90/539/ETY liitteessä IV olevan mallin 1 mukaisissa eläinlääkärintodistuksissa on oltava seuraava maininta:

”Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/86/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset”

8 artikla

Lihaa, jauhettua lihaa, raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita koskevat poikkeukset

1.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan e alakohdasta poiketen Kreikka voi sallia suojavyöhykkeeltä seuraavat kuljetustoimenpiteet:

a)

sellaisen siipikarjan tuoreen lihan lähetykset, sileälastaisten lintujen liha mukaan luettuna, joka on peräisin kyseiseltä vyöhykkeeltä tai sen ulkopuolelta, on tuotettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II sekä liitteessä III olevan II ja III jakson mukaisesti ja joka on tarkastettu asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I, II ja III jakson sekä IV jakson V ja VII luvun mukaisesti;

b)

sellaisen jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähetykset, jotka sisältävät edellä a alakohdassa tarkoitettua lihaa ja jotka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V ja VI jakson mukaisesti;

c)

kyseiseltä vyöhykkeeltä peräisin olevan, luonnonvaraisista riistalinnuista saadun tuoreen lihan lähetykset, jos tällainen liha on merkitty direktiivin 2002/99/EY liitteessä II säädetyllä terveysmerkillä ja se on tarkoitettu kuljetettavaksi laitokseen, jossa sille tehdään lintuinfluenssan takia vaadittu käsittely kyseisen direktiivin liitteen III mukaisesti;

d)

sellaisten lihavalmisteiden lähetykset, jotka on valmistettu luonnonvaraisista riistalinnuista saadusta lihasta, jolle on tehty lintuinfluenssan takia vaadittu käsittely direktiivin 2002/99/EY liitteen III mukaisesti;

e)

sellaisen luonnonvaraisesta riistasta saadun tuoreen lihan lähetykset, joka on peräisin suojavyöhykkeen ulkopuolelta, on tuotettu suojavyöhykkeellä sijaitsevissa laitoksissa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson mukaisesti ja joka on tarkastettu asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan IV jakson VIII luvun mukaisesti;

f)

sellaisen jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen, jotka sisältävät edellä e alakohdassa tarkoitettua lihaa ja jotka on tuotettu suojavyöhykkeellä sijaitsevissa laitoksissa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V ja VI jakson mukaisesti.

2.   Kreikan on varmistettava, että 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden mukana on kaupallinen asiakirja, jossa todetaan seuraavaa:

”Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/86/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset”

9 artikla

Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevat ehdot

1.   Kreikka voi sallia 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti seuraavien tuotteiden lähettämisen:

a)

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka täyttävät edellytykset, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan II luvun A kohdassa, III luvun B kohdassa, IV luvun A kohdassa, VI luvun A ja B kohdassa, VII luvun A kohdassa, VIII luvun A kohdassa, IX luvun A kohdassa ja X luvun A kohdassa sekä liitteessä VIII olevan II luvun B kohdassa ja III luvun II kohdan A alakohdassa;

b)

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VIII luvun A kohdan 1 alakohdan a alakohdan mukaiset käsittelemättömät sulat tai höyhenet tai niiden osat, jotka on tuotettu suojavyöhykkeen ulkopuolelta tulevasta siipikarjasta;

c)

käsitellyt siipikarjan sulat ja höyhenet ja niiden osat, jotka on käsitelty vesihöyryllä tai muulla tavalla, jolla varmistetaan, että taudinaiheuttajia ei ole jäljellä;

d)

sellaisesta siipikarjasta ja muista vankeudessa pidettävistä linnuista saatavat tuotteet, joita yhteisön lainsäädännön mukaisesti eivät koske eläinten terveyttä koskevat vaatimukset tai eläinten terveyteen liittyvät kiellot tai rajoitukset, mukaan luettuna asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VII luvun A kohdan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tuotteet.

2.   Kreikan on varmistettava, että 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden mukana on asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II olevan X luvun mukainen kaupallinen asiakirja, jonka 6.1 kohdassa todetaan, että kyseiset tuotteet on käsitelty vesihöyryllä tai muulla tavalla, jolla varmistetaan, että taudinaiheuttajia ei ole jäljellä.

Kyseistä kaupallista asiakirjaa ei kuitenkaan vaadita, kun kyse on käsitellyistä koristesulista ja koristehöyhenistä, matkustajien mukanaan tuomista, yksityiskäyttöön tarkoitetuista käsitellyistä sulista ja höyhenistä taikka käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältävistä tavaraeristä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

10 artikla

Siirtoja koskevat ehdot

1.   Jos tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten tai niistä saatavien tuotteiden siirrot ovat sallittuja 6–9 artiklan nojalla, on toteutettava kaikki tarvittavat bioturvallisuustoimenpiteet lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähettäminen, siirto ja kuljetus ovat sallittuja 7, 8 ja 9 artiklan nojalla, niiden on oltava saatu, esikäsitelty, käsitelty, varastoitu ja kuljetettu erillään muista tuotteista, jotka täyttävät kaikki kauppaan, markkinoille saattamiseen ja kolmansiin maihin vientiin liittyvät eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

11 artikla

Noudattaminen

Kreikan on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Sen on ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

12 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 18/2006 (EUVL L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(5)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(8)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 18/2006 (EUVL L 4, 7.1.2006, s. 3).

(9)  EUVL L 274, 20.10.2005, s. 105. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/855/EY (EUVL L 316, 2.12.2005, s. 21).

(10)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321).

(12)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(13)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.


Euroopan keskuspankki

11.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/32


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2006,

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta

(EKP/2006/2)

(2006/87/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvien tilastotietojen laadun osalta 12 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2103/2005 (1) 1 artiklalla muutetaan muun muassa määräaikoja, joiden mukaisesti tiedot on toimitettava liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä, jotta varmistettaisiin niiden yhteensopivuus Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 (EKT 1995) (2) mukaisten tietojen toimittamista koskevien määräaikojen kanssa. Tämän muutoksen seurauksena jäsenvaltioiden on vuodesta 2006 lähtien toimitettava liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvät tiedot joka vuosi ennen huhtikuun 1 päivää ja ennen lokakuun 1 päivää.

(2)

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta 17 päivänä helmikuuta 2005 annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 (3) mukaisten eurojärjestelmän vaatimusten pitäisi yhdenmukaisuuden vuoksi perustua mahdollisimman suuressa määrin EKT 95:n tilastointistandardeihin. Tästä syystä on muutettava määräaikoja, jotka on vahvistettu suuntaviivojen EKP/2005/5 4 artiklassa kansallisten keskuspankkien Euroopan keskuspankille (EKP) kahdesti vuodessa toimittamien täydellisten tietosarjojen osalta.

(3)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Suuntaviivoja EKP/2005/5 muutetaan seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat täydelliset tietosarjat kahdesti vuodessa, ennen huhtikuun 15 päivää ja ennen lokakuun 15 päivää.”.

2)

Muutetaan liitettä IV seuraavasti:

Taulukoissa, jotka on otsikoitu ”Tämänhetkiset tiedot” ja ”Taustatiedot”, korvataan sana ”Syyskuu” otsikon ”Ensimmäinen toimituspvä” alla oikeassa sarakkeessa sanalla ”Lokakuu”.

2 artikla

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamispäivästä.

3 artikla

Nämä suuntaviivat on osoitettu euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 3 päivänä helmikuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 337, 22.12.2005, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

(3)  EUVL L 109, 29.4.2005, s. 81.