ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 39

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
10. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 226/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 227/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 228/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, banaanien laatuvaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2257/94 muuttamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 229/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 2172/2005 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia eläviä Sveitsistä peräisin olevia nautaeläimiä koskevan kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 230/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat)

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 231/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät ja tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 232/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 233/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 2094/2005 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 234/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2093/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 235/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 236/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 237/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 238/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

23

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 226/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

88,1

204

45,7

212

93,4

624

106,4

999

83,4

0707 00 05

052

122,9

204

101,8

628

167,7

999

130,8

0709 10 00

220

66,1

624

101,9

999

84,0

0709 90 70

052

154,7

204

87,3

999

121,0

0805 10 20

052

53,0

204

51,9

212

40,0

220

41,6

448

47,7

624

61,7

999

49,3

0805 20 10

204

89,6

999

89,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,0

204

107,6

400

79,6

464

141,7

624

73,7

662

45,3

999

85,3

0805 50 10

052

49,2

999

49,2

0808 10 80

400

100,9

404

105,2

720

67,2

999

91,1

0808 20 50

388

86,0

400

84,1

528

106,0

720

66,9

999

85,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 227/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2175/2005 (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

99,05

sitruunahappoa

0,95

1701 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 1 lisähuomautuksessa tarkoitettuna raakasokerina.

Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.

2.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

99,5

sitruunahappoa

0,5

1701 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitettuna valkoisena sokerina.

Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.

3.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

99,5

sitruunahappoa

0,4

askorbiinihappoa

0,1

1701 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitettuna valkoisena sokerina.

Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.

4.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

99,7

sitruunahappoa

0,2

askorbiinihappoa

0,1

1701 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitettuna valkoisena sokerina.

Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.

5.

Valmiste, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

90

kaakaovoita

10

Valmiste on vaalean kellertävä, erittäin makea, kaakaovoin makuinen karkea jauhe.

2106 90 98

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.

Tämä elintarvikevalmiste soveltuu ihmisravinnoksi, ja se on tahmean jauheen muodossa (harmonoidun järjestelmän nimikettä 2106 koskevien selitysten B kohta).

6.

Valmiste, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

95

kaakaovoita

5

Valmiste koostuu valkoisista, makeista ja tahmeista kiteistä, jotka maistuvat hieman kaakaolle.

2106 90 98

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.

Tämä elintarvikevalmiste soveltuu ihmisravinnoksi, ja se on tahmeiden kiteiden muodossa (harmonoidun järjestelmän nimikettä 2106 koskevien selitysten B kohta).

7.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

97,5

kaakaovoita

2,5

Tuote koostuu valkoisesta, makeasta ja kiteisestä jauheesta, joka muistuttaa kaupallista valkoista sokeria.

1701 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 1 lisähuomautuksessa tarkoitettuna raakasokerina.

Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90, koska kaakaovoipitoisuus ei riitä muuttamaan sen sokeriominaisuuksia.

8.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

97,7

natriumkloridia

2,3

Tuote on valkoista, kiteistä, makeaa ja hieman suolaista jauhetta.

Se koostuu pääasiassa sakkaroosikiteistä. Kuutionmuotoisia natriumkloridikiteitä näkyy hyvin harvakseltaan.

1701 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuote on sakkaroosikiteiden ja natriumkloridin sekoitus. Sitä ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 1 lisähuomautuksessa tarkoitettuna raakasokerina.

Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90. Tuotteen pieni natriumkloridimäärä (2,3 painoprosenttia) ei muuta sen ominaisuuksia yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmään kuuluvana sokerina.

9.

Valmiste, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

valkoista sokeria

90

vehnäjauhoja

10

2106 90 98

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.

Tämä elintarvikevalmiste soveltuu ihmisravinnoksi, ja se on luokiteltava alanimikkeeseen 2106 90 98.

10.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

sakkaroosia

95

laktoosia

5

1701 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90, koska tuotteen laktoosipitoisuus ei muuta sen ominaisuuksia yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmään kuuluvana sokerina.

11.

Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)

valkoista sokeria

97

lakritsiuutetta

3

Tuote on kidesokerin muodossa ja pakattu vähittäismyyntiä varten.

1701 91 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701, 1701 91 ja 1701 91 00 nimiketekstien mukaisesti.

Tuote on luokiteltava CN-alanimikkeeseen 1701 91 00 sokeriksi, johon on lisätty makuaineita (harmonoidun järjestelmän 17 ryhmää koskevien selitysten yleisohjeissa oleva ensimmäinen kohta, toinen virke, ja nimikettä 1701 koskevien selitysten viides kohta).

Pieni määrä lakritsiuutetta ei muuta tuotteen ominaisuuksia yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmään kuuluvana sokerina.


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 228/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

banaanien laatuvaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2257/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2257/94 (2) vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt banaanien laatuvaatimusten osalta.

(2)

Banaanilajikkeita koskevien viimeaikaisten tutkimusten ansiosta on saatu kehitettyä useita hybridejä. Tällainen on esimerkiksi lajike Flhorban 920, triploidihybridi, Musa balbisiana X Musa acuminata, joka kuuluu ryhmään AAA. Tälle lajikkeelle annettiin yhteisön suoja 19 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyllä yhteisön kasvilajikeviraston päätöksellä nro 13757. Asetuksen (EY) N:o 2257/94 olisi sen vuoksi katettava hybridit.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2257/94 sallitaan Madeiran, Azorien, Algarven, Kreetan ja Lakonian alueiden erityisten ilmasto-olojen vuoksi kyseisillä alueilla tuotettujen banaanien kaupan pitäminen yhteisössä, jos ne luokitellaan luokkaan II, vaikkeivät ne täyttäisi 14 cm:n vähimmäispituusvaatimusta. On aiheellista vahvistaa sama poikkeus Kyproksessa, jossa on vastaavat ilmasto-olot, tuotetuille banaaneille.

(4)

Ottaen huomioon yhteisön markkinoiden vaatimukset ja Codex Alimentariuksen standardi (codex Stan 205-1997) olisi sallittava banaanien tarjoaminen myyntiin yksittäisinä hedelminä.

(5)

Näistä syistä asetus (EY) N:o 2257/94 olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2257/94 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan I kohta seuraavasti:

”I   TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ

Näitä vaatimuksia sovelletaan suvun Musa (AAA) spp. liitteessä II esitettyjen alaryhmien Cavendish ja Gros Michel lajikkeiden banaaneihin sekä hybrideihin, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi kuluttajille tuoreina kauppakunnostuksen ja pakkaamisen jälkeen, jauhobanaaneja, teolliseen jalostukseen tarkoitettuja tuotteita ja viikunabanaaneja lukuun ottamatta.”.

b)

Korvataan III kohdan neljäs kohta seuraavasti:

”Kolmannessa kohdassa säädetystä poiketen alle 14 cm:n pituisia banaaneja, jotka on tuotettu Madeiran, Azorien, Algarven, Kreetan, Lakonian ja Kyproksen alueilla, voidaan pitää kaupan yhteisössä, mutta ne luokitellaan II-luokkaan.”.

c)

Korvataan V kohdassa olevan C kohdan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Banaanit tarjotaan myytäviksi käsinä ja terttuina (käsien osina), joissa on vähintään neljä hedelmää. Banaanit voidaan tarjota myytäviksi myös yksittäisinä hedelminä.”.

2)

Lisätään liitteessä II olevaan ryhmään AAA alaryhmän Gros Michel jälkeen rivi seuraavasti:

Ryhmä

Alaryhmä

Tärkeimmät lajikkeet

(epätäydellinen luettelo)

 

”Hybridit

Flhorban 920”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 245, 20.9.1994, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/97 (EYVL L 60, 1.3.1997, s. 53).


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 229/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 2172/2005 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia eläviä Sveitsistä peräisin olevia nautaeläimiä koskevan kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valatiiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2172/2005 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2172/2005 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan 4 600 eläimen vuosittaisen kiintiön määrä, jolle yhteisön tuojat voivat hakea tuontioikeuksia kyseisen asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

(2)

Koska haetut määrät ovat asetuksen (EY) N:o 2172/2005 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja käytettävissä olevia suuremmat, on haetuille määrille tarpeen vahvistaa yhtenäinen vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2172/2005 3 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2006 kestävän kiintiökauden osalta jätetyt tuontioikeushakemukset hyväksytään 64,5161 prosentin osalta haetuista tuontioikeuksista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 346, 29.12.2005, s. 10.


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 230/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi yhteisöstä vietäville tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä sekä hedelmien ja vihannesten viennin kausiluonteisuuden vuoksi on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaoteltava asianomaisten tuotteiden pilaantumisherkkyyden mukaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmien ja vihannesten hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten mukaisesti luokkiin ekstra, I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, sitruunoita ja omenoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokkaan käytön mahdollistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi vahvistettava vientituet A1- ja B-menettelyn mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vientitukimäärät, vientitukien hakuaika ja kyseisten tuotteiden osalta säädetyt määrät vahvistetaan A1-menettelyn osalta liitteessä. Ohjeelliset vientitukimäärät, todistushakemusten jättämisen määräaika ja kyseisten tuotteiden osalta säädetyt määrät vahvistetaan B-menettelyn osalta liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2091/2005 (EUVL L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1856/2005 (EUVL L 297, 15.11.2005, s. 7).


LIITE

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 9 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat)

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

A1-menettely

Vientituen hakuaika: 10.3.2006–8.5.2006

B-menettely

Todistushakemusten jättöaika 17.3.2006–15.5.2006

Vientituki

(EUR/t netto)

Arvioidut määrät

(t)

Ohjeellinen vientituki

(EUR/t netto)

Arvioidut määrät

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 774

0805 10 20 9100

A00

37

 

37

40 920

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

8 245

0808 10 80 9100

F09

33

 

33

53 622


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F03

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Sveitsiä.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko ja Costa Rica.

F08

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Bulgariaa.

F09

:

Seuraavat määräpaikat:

Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Romania, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia ja Montenegro (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244), Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia,

Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa,

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11).


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 231/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät ja tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1), ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1429/95 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt lisättyä sokeria koskevaa vientitukea lukuun ottamatta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävien vientimäärien mahdollistamiseksi mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 18 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos lisättyä sokeria koskeva vientituki ei riitä takaamaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientiä, vientituki vahvistetaan mainitun asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Väliaikaisesti säilöttyjä kirsikoita, kuorittuja tomaatteja, sokeroituja kirsikoita, valmistettuja hasselpähkinöitä ja tiettyjä appelsiinimehuja voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Näin ollen olisi vahvistettava tuki- ja tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Liitteessä vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukimäärät, todistushakemusten jättöaika, todistusten antamisaika ja tuotemäärät.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 498/2004 (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2091/2005 (EUVL L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).


LIITE

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät ja tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta 9 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Todistushakemusten jättöaika: 24 päivästä helmikuuta23 päivään kesäkuuta 2006.

Todistusten antamisaika: helmikuusta kesäkuuhuun 2006.

Tuotekoodi (1)

Määräpaikan koodi (2)

Vientituki

(euroa/nettotonni)

Määrät

(tonnia)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F06

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Pohjois-Amerikan maita.

F10

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Amerikan yhdysvaltoja ja Bulgariaa.


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 232/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 225/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 38, 9.2.2006, s. 34.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 10 päivästä helmikuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

38,37

0,00

1701 11 90 (1)

38,37

3,39

1701 12 10 (1)

38,37

0,00

1701 12 90 (1)

38,37

3,10

1701 91 00 (2)

37,33

6,57

1701 99 10 (2)

37,33

3,14

1701 99 90 (2)

37,33

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 233/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 2094/2005 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2094/2005 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullista.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä toimitettujen tarjousten osalta.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa tuontitullin enimmäisalennusta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 3 ja 9 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 2094/2005 tarkoitettua durran tuontitullin alennusta koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 335, 21.12.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 234/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2093/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2093/2005 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista tuotavan maissin tuontitullista Espanjaan.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2093/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 3 päivän ja 9 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 30,95 EUR/t 70 500 t kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 335, 20.12.2005, s. 3.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 235/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1809/2005 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullista.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä toimitettujen tarjousten osalta.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa tuontitullin enimmäisalennusta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 3 päivän ja 9 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitettua maissin tuontitullin alennusta koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 236/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2).

(3)

Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 9 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

4,11

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

3,84

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

3,54

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

3,27

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,06

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Bulgaria, Romania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 237/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1058/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1058/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 3 päivän ja 9 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta ohran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 2,95 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


10.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 238/2006,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2006,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1059/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1059/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 3 päivän ja 9 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 3,00 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).