ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 38

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
9. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 212/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 213/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 214/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 215/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja asetuksen (EY) N:o 2286/2003 muuttamisesta ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 216/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 2184/97 muuttamisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 217/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY soveltamista koskevista säännöistä siementen, jotka eivät täytä vähimmäisitävyyden vaatimuksia, kaupan pitämiseen jäsenvaltioiden myöntämien väliaikaisten lupien osalta ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 218/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1262/2001 muuttamisesta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 219/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 08030019 kuuluvien banaanien tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 220/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 221/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 2375/2002 säädetyssä muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän alatariffikiintiössä III sovellettavasta vähennyskertoimesta asetuksen (EY) N:o 169/2006 mukaisesti

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 222/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 223/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, muna-alalla 9 päivästä helmikuuta 2006 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 224/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 225/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

34

 

*

Komission direktiivi 2006/15/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, toisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön ja direktiivien 91/322/ETY ja 2000/39/EY muuttamisesta ( 1 )

36

 

*

Komission direktiivi 2006/17/EY, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa ja testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta ( 1 )

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 212/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

84,2

204

47,8

212

113,2

624

111,0

999

89,1

0707 00 05

052

98,6

204

101,8

628

167,7

999

122,7

0709 10 00

220

72,5

624

101,9

999

87,2

0709 90 70

052

158,8

204

99,3

999

129,1

0805 10 20

052

53,6

204

51,8

212

46,9

220

42,6

448

47,8

624

60,7

999

50,6

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

110,2

400

79,6

464

145,9

624

92,1

662

45,3

999

89,0

0805 50 10

052

52,1

999

52,1

0808 10 80

400

133,2

404

103,9

720

86,4

999

107,8

0808 20 50

388

89,3

400

82,4

528

111,0

720

45,5

999

82,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 213/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Siipikarjanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi noudatettava myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (3) vaatimuksia.

(5)

Siipikarjanlihan ja munien hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitettujen tunnistusmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 9 päivästä helmikuuta 2006 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V03 A24,

Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 214/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (2) annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

42,82

24,57

1 221,30

319,61

669,93

10 749,96

147,84

29,80

18,38

164,12

10 252,86

1 599,84

397,25

29,08

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

23,69

13,60

675,73

176,84

370,67

5 947,85

81,80

16,49

10,17

90,80

5 672,81

885,18

219,80

16,09

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

166,64

95,64

4 753,27

1 243,91

2 607,36

41 838,53

575,38

115,98

71,54

638,73

39 903,83

6 226,54

1 546,09

113,17

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

73,65

42,27

2 100,72

549,75

1 152,33

18 490,65

254,29

51,26

31,62

282,29

17 635,61

2 751,84

683,30

50,01

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

48,65

27,92

1 387,69

363,15

761,21

12 214,56

167,98

33,86

20,89

186,48

11 649,73

1 817,81

451,37

33,04

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

100,54

57,70

2 867,80

750,49

1 573,11

25 242,58

347,14

69,98

43,16

385,37

24 075,31

3 756,68

932,81

68,28

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

38,44

22,06

1 096,46

286,94

601,46

9 651,13

132,73

26,75

16,50

147,34

9 204,84

1 436,31

356,65

26,10

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

69,15

39,69

1 972,51

516,20

1 082,01

17 362,19

238,77

48,13

29,69

265,06

16 559,33

2 583,89

641,60

46,96

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

426,42

244,72

12 163,24

3 183,06

6 672,04

107 061,55

1 472,35

296,79

183,06

1 634,47

102 110,80

15 933,22

3 956,33

289,58

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

191,84

110,10

5 471,96

1 431,99

3 001,60

48 164,49

662,37

133,52

82,36

735,31

45 937,26

7 167,99

1 779,86

130,28

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,92

12 322,37

3 224,71

6 759,33

108 462,24

1 491,61

300,67

185,46

1 655,86

103 446,72

16 141,68

4 008,10

293,37

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

263,01

150,94

7 502,03

1 963,25

4 115,18

66 033,37

908,11

183,05

112,91

1 008,11

62 979,85

9 827,29

2 440,19

178,61

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

172,09

98,76

4 908,70

1 284,58

2 692,62

43 206,64

594,19

119,77

73,88

659,62

41 208,67

6 430,14

1 596,65

116,87

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

186,94

107,28

5 332,28

1 395,43

2 924,98

46 935,03

645,47

130,11

80,25

716,54

44 764,65

6 985,01

1 734,43

126,95

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

67,46

38,71

1 924,16

503,54

1 055,48

16 936,60

232,92

46,95

28,96

258,57

16 153,42

2 520,56

625,87

45,81

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

334,34

191,88

9 536,71

2 495,71

5 231,28

83 942,74

1 154,41

232,70

143,53

1 281,53

80 061,06

12 492,61

3 102,01

227,05

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

128,43

73,71

3 663,31

958,67

2 009,48

32 244,69

443,44

89,39

55,13

492,27

30 753,63

4 798,75

1 191,57

87,22

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

78,30

44,94

2 233,55

584,51

1 225,19

19 659,81

270,37

54,70

33,62

300,14

18 750,70

2 925,83

726,51

53,18

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

59,70

34,26

1 702,82

445,62

934,07

14 988,35

206,12

41,55

25,63

228,82

14 295,26

2 230,61

553,88

40,54

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

181,73

104,29

5 183,58

1 356,52

2 843,41

45 626,20

627,47

126,48

78,02

696,56

43 516,35

6 790,23

1 686,06

123,41

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

muut

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

75,00

43,04

2 139,20

559,82

1 173,44

18 829,35

258,95

52,20

32,20

287,46

17 958,64

2 802,24

695,82

50,93

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

73,83

42,37

2 105,80

551,08

1 155,12

18 535,37

254,90

51,38

31,69

282,97

17 678,25

2 758,49

684,95

50,13

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

82,02

47,07

2 339,48

612,23

1 283,30

20 592,21

283,19

57,08

35,21

314,37

19 639,98

3 064,60

760,96

55,70

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

163,85

94,04

4 673,79

1 223,11

2 563,77

41 138,97

565,76

114,04

70,34

628,05

39 236,62

6 122,43

1 520,24

111,27

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

63,37

36,37

1 807,57

473,03

991,53

15 910,31

218,80

44,11

27,20

242,90

15 174,58

2 367,82

587,95

43,03

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

46,72

26,81

1 332,68

348,76

731,03

11 730,34

161,32

32,52

20,06

179,08

11 187,91

1 745,75

433,48

31,73

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

92,06

52,83

2 625,91

687,19

1 440,42

23 113,40

317,86

64,07

39,52

352,86

22 044,59

3 439,81

854,13

62,52

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

149,08

85,56

4 252,44

1 112,84

2 332,64

37 430,22

514,75

103,76

64,00

571,43

35 699,37

5 570,48

1 383,19

101,24

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 05

0809 20 95

324,28

186,10

9 249,71

2 420,61

5 073,85

81 416,50

1 119,67

225,70

139,21

1 242,96

77 651,63

12 116,65

3 008,65

220,22

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

188,34

108,09

5 372,11

1 405,86

2 946,83

47 285,65

650,29

131,08

80,85

721,89

45 099,06

7 037,19

1 747,39

127,90

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

150,11

86,15

4 281,85

1 120,54

2 348,77

37 689,10

518,31

104,48

64,44

575,39

35 946,27

5 609,01

1 392,76

101,94

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

165,49

94,97

4 720,37

1 235,30

2 589,32

41 549,00

571,40

115,18

71,04

634,31

39 627,68

6 183,45

1 535,39

112,38

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

254,12

145,84

7 248,44

1 896,88

3 976,07

63 801,26

877,42

176,87

109,09

974,03

60 850,95

9 495,10

2 357,70

172,57

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

530,81

304,63

15 140,82

3 962,28

8 305,37

133 270,47

1 832,78

369,44

227,88

2 034,59

127 107,76

19 833,72

4 924,86

360,47

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 068,17

613,02

30 468,48

7 973,46

16 713,23

268 185,44

3 688,18

743,45

458,57

4 094,30

255 783,99

39 912,17

9 910,48

725,39

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,52

5 095,24

1 333,40

2 794,95

44 848,63

616,77

124,33

76,69

684,69

42 774,74

6 674,51

1 657,33

121,31

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

140,90

80,86

4 019,03

1 051,76

2 204,61

35 375,76

486,50

98,07

60,49

540,07

33 739,91

5 264,73

1 307,27

95,69

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

181,50

104,16

5 177,03

1 354,80

2 839,82

45 568,53

626,67

126,32

77,92

695,68

43 461,34

6 781,65

1 683,93

123,25

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 215/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja asetuksen (EY) N:o 2286/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) 173–177 artiklassa vahvistetaan erityiset säännöt tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämistä varten. Järjestelmä on nykymuodossaan osoittautunut ongelmalliseksi, kun otetaan huomioon kauppavirrat ja arvon määrittämistä koskevat yleiset säännöt. Tullilainsäädännön soveltamisen yksinkertaistamiseksi asetuksen (ETY) N:o 2913/92 19 artiklan mukaisesti järjestelmä olisi korvattava järjestelmällä, jossa jäsenvaltioiden ilmoittamia ja komission edelleen tiedoksi antamia yksikköhintoja voidaan välittömästi käyttää tiettyjen kaupintamyyntiin tuotavien herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseen.

(2)

Yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan 24 kohtaan merkittävillä kaupan luonnetta koskevilla tiedoilla ilmaistaan erityyppisiä kauppatapahtumia tilastojen laatimiseksi yhteisön ja kolmansien maiden välillä sekä jäsenvaltioiden välillä käytävästä kaupasta. Näiden koodien käytöstä säädetään tällaisia tilastoja koskevassa voimassaolevassa yhteisön lainsäädännössä ja erityisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 soveltamissäännöksistä ulkomaankauppatilastojen osalta 7 päivänä syyskuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1917/2000 (3). Yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi olisi yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan 24 kohtaan (kaupan luonne) merkittävien koodien osalta viitattava mainittuun lainsäädäntöön.

(3)

Komission asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (4) sisällytettiin asetukseen (ETY) N:o 2454/93 uusia säännöksiä hallinnollisesta yhtenäisasiakirjasta ja sen käytöstä. Näitä toimenpiteitä oli sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2006 lukien. Asetuksen (EY) N:o 2286/2003 2 artiklan mukaisesti komissio teki jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista laaditun kertomuksen perusteella arvioinnin toimenpiteiden toteuttamista koskevista jäsenvaltioiden ohjelmista. Kertomuksesta ilmenee, että jotkut jäsenvaltiot eivät pysty mukauttamaan tietokonejärjestelmiään 1 päivään tammikuuta 2006 mennessä. Sen vuoksi on tarpeen lykätä tietyin edellytyksin näiden toimenpiteiden soveltamispäivää 1 päivään tammikuuta 2007.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2454/93 ja asetusta (EY) N:o 2286/2003 olisi muutettava.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1917/2000 vahvistettua luetteloa liiketoimista, jota käytetään koodien lisäämiseksi yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan 24 kohtaan, on muutettu 1 päivästä tammikuuta 2006. Jäsenvaltioiden määräaika tietokoneistettujen järjestelmien mukauttamiselle päättyy mainittuna päivänä. Tämän asetuksen asiaan liittyviä säännöksiä olisi sen vuoksi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2006.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1)

Lisätään 152 artiklan 1 kohtaan aa alakohta seuraavasti:

”aa)

Tiettyjen kaupintamyyntiin tuotavien herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvo voidaan välittömästi määrittää koodeksin 30 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle yksikköhinnat, minkä jälkeen komissio julkaisee ne Taricissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (5) 6 artiklan mukaisesti.

Yksikköhinnat lasketaan ja ilmoitetaan seuraavasti:

i)

Edellä a alakohdassa säädettyjen vähennysten tekemisen jälkeen komissiolle ilmoitetaan kunkin tavaraluokan yksikköhinta 100 kilogramman nettomäärää kohti. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuille kustannuksille vakiomäärät, jotka on annettava tiedoksi komissiolle.

ii)

Yksikköhintaa voidaan käyttää tuotujen tavaroiden tullausarvon määrittämiseen 14 päivän ajanjakson ajan siten, että kukin ajanjakso alkaa perjantaina.

iii)

Yksikköhintojen määrittämisessä käytettävä vertailuajanjakso on edeltävä 14 päivän ajanjakso, joka päättyy sitä viikkoa edeltävänä torstaina, jonka aikana uudet yksikköhinnat vahvistetaan.

iv)

Jäsenvaltiot ilmoittavat yksikköhinnat komissiolle euroina viimeistään kello 12 sen viikon maanantaina, jona komissio julkaisee ne. Jos kyseinen päivä on yleinen vapaapäivä, ilmoitus on tehtävä sitä välittömästi edeltävänä työpäivänä. Yksikköhintoja sovelletaan vain, jos komissio on julkaissut kyseisen ilmoituksen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tavarat luetellaan liitteessä 26.

2)

Poistetaan 173–177 artikla.

3)

Korvataan liite 26 tämän asetuksen liitteen I tekstillä.

4)

Poistetaan liite 27.

5)

Muutetaan liite 38 tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2286/2003 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Sovelletaan 1 artiklan 3–9, 17 ja 18 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2006. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin soveltaa näitä säännöksiä ennen tätä päivää.

Jäsenvaltiot, joilla on vaikeuksia tietokoneistettujen tullausmenetelmiensä mukauttamisessa, voivat siirtää niiden mukauttamista 1 päivään tammikuuta 2007 asti. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asiaan liittyvät yksityiskohtaiset säännöt ja päivämäärä, jona ne alkavat soveltaa 1 artiklan 3–9, 17 ja 18 kohdan. Komissio julkaisee nämä tiedot.”

3 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sovelletaan 1 artiklan 1–4 alakohtaa 19 päivästä toukokuuta 2006.

3.   Sovelletaan 1 artiklan 5 alakohtaa ja 2 artiklaa 1 päivästä tammikuuta 2006 lukien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).

(3)  EYVL L 229, 9.9.2000, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1949/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 10).

(4)  EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1.

(5)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.”


LIITE I

”LIITE 26

152 ARTIKLAN 1 KOHDAN aa ALAKOHDASSA TARKOITETTU TAVAROIDEN LUETTELO

Koodeksin 30 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen kaupintamyyntiin tuotavien herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämistä koskeva yksinkertaistettu menettely (1)

CN.-koodi (TARIC-koodi)

Tavaran kuvaus

Voimassaoloaika

0701 90 50

Uudet perunat

1.1.–30.6.

0703 10 19

Kepasipulit

1.1.–31.12.

0703 20 00

Valkosipuli

1.1.–31.12.

0708 20 00

Pavut

1.1.–31.12.

0709200010

Parsa:

vihreä

1.1.–31.12.

0709200090

Parsa:

muut

1.1.–31.12.

0709 60 10

Makeat ja miedot paprikat

1.1.–31.12.

ex 0714 20

Bataatit, tuoreet tai jäähdytetyt, kokonaisina

1.1.–31.12.

0804300090

Ananakset

1.1.–31.12.

0804400010

Avokadot

1.1.–31.12.

0805 10 20

Makeat appelsiinit

1.6.–30.11.

0805201005

Klementiinit

1.3.–31.10.

0805203005

Monrealit (monreales) ja satsumat

1.3.–31.10.

0805205007

0805205037

Mandariinit ja wilkingit

1.3.–31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangeriinit ja muut

1.3.–31.10.

0805400011

Greipit:

valkoiset

1.1.–31.12.

0805400019

Greipit:

vaaleanpunaiset

1.1.–31.12.

0805509011

0805509019

Limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.–31.12.

0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

21.11.–20.7.

0807 11 00

Vesimelonit

1.1.–31.12.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo, (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.–31.12.

0807190091

0807190099

Muut melonit

1.1.–31.12.

0808205010

Päärynät:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.–30.6.

0808205090

Päärynät:

muut

1.5.–30.6.

0809 10 00

Aprikoosit

1.1.–30.5. ja 1.8.–31.12.

0809 30 10

Nektariinit

1.1.–10.6. ja 1.10.–31.12

0809 30 90

Persikat

1.1.–10.6. ja 1.10.–31.12.

0809 40 05

Luumut

1.10.–10.6.

0810 10 00

Mansikat

1.1.–31.12.

0810 20 10

Vadelmat

1.1.–31.12.

0810 50 00

Kiivit

1.1.–31.12.”


(1)  Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön (CN) tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten tavaraluettelo määräytyy tässä liitteessä CN.- ja Taric.-koodien sisällön mukaan, sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen antamisajankohtana. Kun annetaan ex.-koodit, niitä vastaavat tavaran kuvaukset on luettava yhdessä.


LIITE II

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 38 olevaa 24 kohtaa koskeva huomautus seuraavasti:

”24 kohta: Kaupan luonne

Jäsenvaltioiden, jotka vaativat tämän tiedon, on käytettävä komission asetuksen (EY) N:o 1917/2000 (1) 13 artiklan 2 kohdan mukaisen taulukon A sarakkeessa olevia yksinumeroisia koodeja (lukuun ottamatta, tapauksesta riippuen, koodia 9) ja merkittävä tämä numero kohdan vasemmanpuoleiseen osaan. Ne voivat määrätä, että kyseisen taulukon B-sarakkeessa oleva toinen numero on lisättävä kohdan oikeanpuoleiseen osaan.


(1)  EYVL L 229, 9.9.2000, s. 14.”


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 216/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 2184/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useista komponenteista, joihin kuuluu myös kaksi käyttölevykettä, muodostuvan videoneuvottelujärjestelmän luokittelu tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 3 päivänä marraskuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2184/97 (2) on johtanut siihen, että videoneuvottelujärjestelmä on luokiteltu CN-koodiin 8517 50 90 ja kaksi käyttölevykettä CN-koodiin 8524 91 10. Koska yhdistetyn nimikkeistön 85 ryhmän 6 huomautus muutettiin 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen ja harmonoidun järjestelmän komitea hyväksyi tämän huomautuksen tulkinnan lokakuussa 2004, asetuksessa (EY) N:o 2184/97 katsotaan olevan virhe.

(2)

Asetus (EY) N:o 2184/97 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2184/97 liitteessä olevan taulukon 4 kohta tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2175/2005 (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  EYVL L 299, 4.11.1997, s. 6.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Vähittäismyyntipakkauksessa oleva sarja, johon kuuluu

ääniyksikkö, jossa on puhelinluuri

televiestintäkortti

videokamera, joka voidaan liittää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen

verkkoyhteysyksikkö ja

kaksi levykettä, jotka sisältävät kuvapuhelimen sovellusohjelman.

Sarjan avulla voidaan automaattisella tietojenkäsittelykoneella suorittaa lisätoimintoja (kuvapuhelin).

8517 50 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8517, 8517 50 ja 8517 50 90 nimiketekstien mukaisesti.

Televiestintälaitteet (ääniyksikkö ja televiestintäkortti) antavat sarjalle sen olennaisen luonteen.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 217/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY soveltamista koskevista säännöistä siementen, jotka eivät täytä vähimmäisitävyyden vaatimuksia, kaupan pitämiseen jäsenvaltioiden myöntämien väliaikaisten lupien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY (2) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/54/EY (3) ja erityisesti sen 24 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (4) ja erityisesti sen 38 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY (5) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY mukaan siemeniä voidaan pitää kaupan ainoastaan, kun niiden vähimmäisitävyyttä koskevat vaatimukset täyttyvät, tai jos itävyysvaatimukset täyttäviä siemeniä ei ole riittävää määrää saatavilla, komissio on määräaikaisesti sallinut sellaisten siementen säädettyjen enimmäismäärien kaupan pitämisen, jotka eivät täytä kyseisissä direktiiveissä vahvistettuja vaatimuksia vähimmäisitävyyden osalta.

(2)

Nykyinen lupien myöntämismenettely on liian hidas.

(3)

Jotta lupamenettelyä voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa sekä samalla varmistaa, että komissiolla ja jäsenvaltioilla on kaikki hakemuksen arvioimiseksi ja siihen vastaamiseksi tarvittavat tiedot, on aiheellista ottaa käyttöön komission ja jäsenvaltioiden välinen kuulemismenettely.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan jäsenvaltioiden pyyntöihin sallia sellaisten siementen pitäminen kaupan, jotka eivät täytä seuraavissa säännöksissä vahvistettuja vaatimuksia vähimmäisitävyyden osalta:

a)

direktiivin 66/401/ETY 17 artiklan 1 kohta;

b)

direktiivin 66/402/ETY 17 artiklan 1 kohta;

c)

direktiivin 2002/54/EY 24 artiklan 1 kohta;

d)

direktiivin 2002/55/EY 38 artiklan 1 kohta; ja

e)

direktiivin 2002/57/EY 21 artiklan 1 kohta.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitetuissa direktiiveissä määriteltyjen ”perussiementen” kaupan pitämiseen.

2 artikla

1.   Jäsenvaltio, jolla on toimitusvaikeuksia ja joka haluaa väliaikaisesti sallia sellaisten siementen kaupan pitämisen, jotka eivät täytä vaatimuksia vähimmäisitävyyden osalta (jäljempänä ”pyynnön esittävä jäsenvaltio”), on toimitettava komissiolle pyyntö, joka sisältää 3 artiklassa tarkoitetut tiedot. Pyynnön esittävän jäsenvaltion on samanaikaisesti ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yhteyspisteet.

2.   Muut jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle ja pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle 15 päivän kuluessa 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta

a)

saatavilla olevia siemeniä koskevan tarjouksensa, jonka ansiosta voidaan ratkaista väliaikaiset toimitusvaikeudet; tai

b)

kielteisen kantansa sellaisten siementen kaupan pitämiseen, jotka eivät täytä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

3.   Siemeniä, jotka eivät täytä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen direktiivien vaatimuksia, voidaan pitää kaupan kaikkialla yhteisössä enintään määrä, jonka pyynnön esittävän jäsenvaltion pyyntö kattaa, jos pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle tai pyynnön esittäville jäsenvaltioille ja komissiolle ei ilmoiteta tarjouksesta tai kielteisestä kannasta 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai jos tarjouksia esitetään mutta pyynnön esittävä jäsenvaltio ja tarjouksen esittävä(t) jäsenvaltio(t) voivat sopia, että tarjoukset eivät ole soveltuvia, jollei komissio ole samassa määräajassa ilmoittanut pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle katsovansa, että pyyntö ei ole perusteltu.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioiden nimeämille yhteyspisteille ja julkaisee verkkosivustossaan edellytykset, joiden mukaisesti kaupan pitämiseen annetaan lupa, sekä luvan kattaman määrän.

4.   Jos 3 kohdan vaatimuksia ei voida täyttää tai jos komissio katsoo, että pyyntö ei ole perusteltu, komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioiden nimeämille yhteyspisteille.

Asia saatetaan maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean käsiteltäväksi, ja aiheellisissa tapauksissa annetaan viipymättä pyynnön hyväksymis- tai hylkäämispäätös 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti on annettava seuraavat tiedot:

a)

lajit ja lajikkeet ja etenkin niiden viljelyä ja käyttöä koskevat ominaisuudet;

b)

odotettavissa oleva vähimmäisitävyys;

c)

määrät, joita pyyntö koskee;

d)

pyynnön perusteluja tukevat asiakirjat;

e)

esitetty kaupan pitämisen määräpaikka sekä pyynnön esittävän jäsenvaltion alueet, joilla on siementen toimitusvaikeuksia;

f)

ajanjakso, jolle luvan soveltamista haetaan.

4 artikla

Siementen virallisessa etiketissä on ilmoitettava, että kyseiset siemenet kuuluvat luokkaan, joka täyttää vähemmän tiukat vaatimukset kuin ne, jotka vahvistetaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa direktiiveissä, ja siinä on annettava yksityiskohtaiset tiedot siementen vähimmäisitävyydestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siementen merkitsemistä kyseisissä direktiiveissä säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

5 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten täyttyessä jäsenvaltioiden on sallittava toimittajien pitää kaupan siemeniä, joille on myönnetty lupa 3 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat vaatia toimittajia hakemaan lupaa ennakkoon, ja lupa voidaan evätä seuraavin perustein:

a)

on riittävä syy epäillä, ettei toimittaja pysty saattamaan markkinoille sitä määrää siemeniä, jota varten se on hakenut lupaa; tai

b)

kokonaismäärä, jolle toimittaja hakee lupaa poikkeuksen nojalla, käytettäisiin 2 artiklan mukaisesti yhteisöä varten myönnetyn luvan kattamaan enimmäismäärään asti.

2.   Pyynnön esittävän jäsenvaltion on koordinoitava muiden jäsenvaltioiden toimia sen varmistamiseksi, että luvan kattama kokonaismäärä ei ylity.

3.   Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavaa hallinnollista apua. Niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteyspisteiden tiedot kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY (EUVL L 14, 18.1.2005, s. 18).

(2)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY.

(3)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY.

(4)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY.

(5)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 218/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1262/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan ja 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1262/2001 (2) vahvistetaan sokerialan interventiojärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Saatujen kokemusten perusteella on syytä tehdä mukautuksia järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja sen yhdenmukaistamiseksi muiden tuotteiden, kuten viljojen ja maitojauheen, osalta sovellettavan käytännön kanssa.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 säädetään hinta- ja myyntitakuusta vain kiintiössä tuotetulle sokerille. Interventiojärjestelmän olisi sen vuoksi oltava avoinna vain sellaisille jalostajille, joille on myönnetty kiintiö ja joiden on hintatakuun vastineena maksettava juurikkaista vähimmäishinta; samalla olisi kuitenkin kunnioitettava sellaisten erikoistuneiden kauppiaiden perusteltua luottamusta, joilla on tarvittava hyväksyntä sokerin interventioon tarjoamista varten.

(3)

Sokerin interventiotoimista hiljattain saatujen kokemusten perusteella on tarpeen tiukentaa interventiosokerin varastointiperusteita sekä varastojen ja siilojen hyväksyntäperusteita ja antaa interventioelimille suurempi harkintavalta. Sokeria katsotaan voitavan varastoida ilman laadun huononemisriskiä hyvin pitkän ajan, kun asianmukaiset edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa sokerin viimeistä poistopäivää koskevat säännöt pitäen kuitenkin ennen tiettyä päivämäärää interventioon tarjottua sokeria koskevat säännöt voimassa perustellun luottamuksen kunnioittamiseksi.

(4)

Sokerin interventiomenettelyt olisi yhdenmukaistettava muiden alojen, kuten vilja- ja maitojauhealojen, vastaavien menettelyjen kanssa erityisesti kun kyseessä ovat maksumääräajat, jotka lasketaan interventiotarjousten jättämishetkestä.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1262/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/2005, säädetään edellytyksistä, jotka on täytettävä toimitettavan sokerin eräiden pakkaustapojen osalta. Kyseisen säännöksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi on syytä tehdä muutamia täsmennyksiä.

(6)

Intervention käytännön hallinnoinnin helpottamiseksi, erityisesti edellyttämällä, että erät ovat tasalaatuiset, on asianmukaista korottaa vähimmäismäärää, jota pienempiä määriä koskevia tarjouksia interventioelimen ei tarvitse hyväksyä.

(7)

Asetus (EY) N:o 1262/2001 olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1262/2001 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Interventioelin ostaa sokerin ainoastaan, jos

a)

tarjouksentekijä on valmistaja, jolla on tuotantokiintiö;

b)

tarjouksentekijä on sen jäsenvaltion, jonka alueella tämän yritys sijaitsee, ennen 1 päivää maaliskuuta 2006 hyväksymä erikoistunut kauppias.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Haltuun voidaan ottaa ainoastaan sellainen kiintiösokeri, joka on tarjouksentekohetkellä erikseen varastoitu hyväksyttyyn varastoon tai siiloon, jota ei ole viimeksi käytetty muiden tuotteiden kuin sokerin varastoimiseen.”

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Interventioelin voi vaatia siilon tai varaston hyväksymistä koskevia lisäedellytyksiä.”

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

sen kokonaismäärän rajoissa, joka vastaa enintään 50:llä kerrottua päivittäistä pakkaamattoman sokerin purkamiskapasiteettia, jonka hakija sitoutuu asettamaan kyseisen interventioelimen käyttöön siirtoajankohtana, kun kyseessä ovat siilot tai varastot, joissa sokeri varastoidaan pakkaamattomana.”

c)

Poistetaan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke.

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jotta 1 kohdassa tarkoitettu erikoistunut kauppias voisi tarjota sokeria interventioon, hänen on oltava asianomaisen jäsenvaltion hyväksymä. Jäsenvaltion, jonka alueelle kauppiaan yritys on sijoittunut, on annettava hyväksyntä ennen 1 päivää maaliskuuta 2006 kaikille hakijoille, jotka täyttävät tai joiden voidaan olettaa täyttävän kyseessä olevana markkinointivuonna 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja tarvittaessa lisäedellytykset, joita jäsenvaltio voi vahvistaa hyväksynnän saamiselle.”

b)

Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta ja 4 kohta.

c)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Hyväksyntä peruutetaan, jos todetaan, ettei asianomainen enää täytä tai kykene täyttämään jotain 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä. Hyväksyntä voidaan perua kesken markkinointivuoden. Hyväksynnän peruutuksella ei ole taannehtivaa vaikutusta.”

d)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tämän artiklan mukaisista hyväksynnän myöntämistä ja peruuttamista koskevista toimenpiteistä on ilmoitettava kirjallisesti asianomaiselle.”

4)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Interventioon tarjottavien sokerien on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden on oltava tuotettuja kiintiössä samana markkinointivuonna, jona tarjous tehdään;

b)

niiden on oltava kristallisokereita.”

5)

Korvataan 6 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen soveltamiseksi ’erällä’ tarkoitetaan samanlaatuista, samalla tavalla pakattua ja samaan paikkaan varastoitua vähintään 2 000 tonnin suuruista sokerimäärää.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Varastointisopimus tulee voimaan viiden viikon kuluttua 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarjouksen hyväksymisestä, ja sen voimassaolo lakkaa sen kymmenen päivän jakson loputtua, joiden aikana sokerimäärän siirtäminen päättyy.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Interventioelin vastaa varastointimaksuista 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen päättymiseen asti sen kymmenen päivän jakson alusta, jonka aikana kyseinen sopimus tulee voimaan.”

c)

Poistetaan 5 kohdan toinen alakohta.

7)

Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Varastointisopimuksessa sovitun sokerin omistusoikeus siirtyy, kun kyseistä sokeria koskeva maksu suoritetaan.”

8)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Interventioelimen on suoritettava maksu aikaisintaan 120:ntenä päivänä tarjouksen hyväksymispäivästä sillä edellytyksellä, että tarjottujen erien painontarkistukseen ja laatuominaisuuksiin liittyvät tarkastukset on tehty.”

9)

Korvataan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Ostettu sokeri on siirrettävä

a)

ennen 30 päivää syyskuuta 2005 hyväksyttyjen tarjousten osalta sitä kuukautta, jonka aikana tarjous on hyväksytty, seuraavan seitsemännen kuukauden loppuun mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 artiklan soveltamista;

b)

1 päivän lokakuuta 2005 ja 9 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana hyväksyttyjen tarjousten osalta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 artiklan soveltamista;

c)

10 päivästä helmikuuta 2006 alkaen hyväksyttyjen tarjousten osalta viimeistään 34 artiklassa säädettynä siirtopäivänä.”

10)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Niiden kustannusten kiinteäksi määräksi, jotka liittyvät interventioelimen vaatimiin tai hyväksymiin 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin pakkaustapoihin, vahvistetaan 15,70 euroa sokeritonnilta.”

b)

Poistetaan 4 kohta.

11)

Korvataan 19 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”1.   Joko asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien asiantuntijoiden tai interventioelimen ja myyjän yhteisellä sopimuksella valitsemien asiantuntijoiden on otettava analyysiä varten neljä näytettä 17 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen sokerien siirron yhteydessä ja silloin kuin kyseessä ovat c alakohdassa tarkoitetut sokerit, 16 artiklassa tarkoitetussa määräajassa.”

12)

Korvataan 23 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tuleva hinta on

a)

edellä olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarjouksessa oleva hinta;

b)

edellä olevan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarjouskilpailun ehdoissa oleva hinta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 1 b kohtaa ja 4–8 kohtaa sovelletaan interventioon voimaantulopäivästä alkaen tarjottuun sokeriin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48. Asetus sellaisena kuin se muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/2005 (EUVL L 240, 16.9.2005, s. 39).


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 219/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaaneista kannettavista tulleista 29 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1964/2005 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kunkin vuoden 1 päivästä tammikuuta, alkaen 1 päivästä tammikuuta 2006, avataan tulliton 775 000 tonnia nettopainoltaan oleva yksipuolinen tariffikiintiö AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tuontia varten.

(2)

AKT-maista peräisin olevien banaanien tuonnista banaaneista kannettavista tulleista annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1964/2005 avatussa tariffikiintiössä vuoden 2006 tammi- ja helmikuussa 9 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2015/2005 (2) vahvistetaan tarvittavat väliaikaistoimenpiteet yhteisön markkinoiden hankintojen ja AKT-maiden kanssa käytävän kaupan jatkuvuuden turvaamiseksi sekä kauppavirtojen häiriöiden estämiseksi kyseisten kahden kuukauden kuluessa. Sitä varten on annettu käytettäväksi 160 000 tonnin kokonaismäärä tuontitodistusten myöntämistä varten mainitusta tariffikiintiöstä.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen avata asetuksella (EY) N:o 1964/2005 säädetty tariffikiintiö vuoden 2006 osalta ja vahvistaa sen hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi.

(4)

Kuten tuonnin osalta on säädetty, muun kuin etuuskohteluun oikeuttavan tuonnin osalta olisi vahvistettava kyseisen tariffikiintiön hallinnointimenetelmä, jolla voitaisiin edistää kansainvälistä kauppaa ja lisätä kaupan sujuvuutta. Menetelmä, jossa kiintiötä käytetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien ilmoitusten saapumisjärjestyksessä (”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -periaate), on osoittautunut tähän parhaiten sopivaksi. AKT-maiden kanssa käytävän kaupan jatkuvuuden ja samalla yhteisön markkinoiden hankintojen turvaamiseksi sekä kauppavirtojen häiriöiden estämiseksi olisi kuitenkin varattava siirtymävaiheen ajaksi osa tariffikiintiöstä toimijoille, jotka ovat toimittaneet yhteisölle AKT-banaaneja aiemmin voimassa olleessa tuontijärjestelmässä.

(5)

Sen vuoksi olisi säädettävä, että tariffikiintiöstä varataan 146 850 tonnin kokonaismäärä toimijoille, jotka ovat tosiasiallisesti tuoneet yhteisöön AKT-maista peräisin olevia banaaneja vuoden 2005 aikana. Tariffikiintiön tätä osaa olisi hallinnoitava tuontitodistuksin, jotka myönnetään toimijoille suhteessa vuoden 2005 aikana vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin määriin.

(6)

Käytettävissä olevat määrät huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäismäärä todistushakemuksille, jotka kukin toimija voi jättää 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisen ajan osalta.

(7)

Tariffikiintiön jäljelle jäävän osan olisi oltava avoin kaikille yhteisöön asettautuneille toimijoille hakemusten saapumisjärjestyksen mukaisesti tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

(8)

Asetuksella (EY) N:o 1964/2005 vahvistetun banaanien yhteisen tullitariffin mukaisen tullin tultua voimaan banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 (4) IV osastossa säädetyn tuontitariffikiintiöjärjestelmän soveltaminen on päättynyt 31 päivänä joulukuuta 2005 viimeksi mainitun asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Asetuksen (ETY) N:o 404/93 IV osastossa säädettyjen tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat komission asetuksella (EY) N:o 896/2001 (5) säädetyt yksityiskohtaiset säännöt ovat sen vuoksi menettäneet merkityksensä.

(9)

Tästä syystä asetus (EY) N:o 896/2001 olisi selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi kumottava. Sen eräiden säännösten soveltamista olisi kuitenkin jatkettava, erityisesti niiden säännösten, jotka koskevat jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa tämän asetuksen nojalla tuotavien määrien hallinnoinnin kannalta hyödyllisiksi osoittautuneita tietoja.

(10)

Jotta todistushakemukset voitaisiin jättää ajoissa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Asetuksen (EY) N:o 1964/2005 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tulliton tuontitariffikiintiö avataan 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Käytettävissä olevat määrät

Käytettävissä olevien tariffikiintiöiden määriksi vahvistetaan 615 000 tonnia, josta

a)

146 850 tonnin määrää hallinnoidaan II luvun säännösten mukaisesti järjestysnumerolla 09.4164;

b)

468 150 tonnin määrää hallinnoidaan III luvun säännösten mukaisesti seuraavilla järjestysnumeroilla: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 ja 09.1644.

II LUKU

2 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA SÄÄDETTYJEN MÄÄRIEN TUONTI

3 artikla

Tuontitodistukset

1.   Kaikki 2 artiklan a alakohdassa säädetyn määrän puitteissa tapahtuva tuonti edellyttää tämän luvun säännösten mukaisesti myönnetyn tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (6) säännöksiä sovelletaan lukuun ottamatta sen 8 artiklan 4 ja 5 kohtaa, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

4 artikla

Todistushakemusten jättäminen

1.   Tuontitodistushakemuksen voivat jättää yhteisöön asettautuneet taloudelliset toimijat, jotka ovat vuonna 2005 tosiasiallisesti tuoneet yhteisöön AKT-maista peräisin olevia banaaneja.

2.   Haetut määrät voivat olla enintään 40 prosenttia niistä AKT-maista peräisin olevien banaanien määristä, jotka hakija on saattanut vapaaseen liikkeeseen yhteisössä vuonna 2005.

3.   Toimijan on jätettävä tuontitodistushakemuksensa 15 ja 16 päivänä helmikuuta 2006 sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka oli vuonna 2005 myöntänyt toimijalle tuontitodistukset 2 kohdassa tarkoitetuille määrille.

Toimivaltaisilla viranomaisilla tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 896/2001 liitteessä lueteltuja toimivaltaisia viranomaisia.

4.   Todistushakemuksiin on liitettävä jäljennös AKT-maista peräisin olevien banaanien tuontiin vuonna 2005 käytetyistä todistuksista, jotka on asianmukaisesti luettu kiintiöön, ja näihin todistuksiin sisältyvien määrien AKT-alkuperän osoittavista asiakirjoista sekä todiste komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (7) III osaston mukaisen vakuuden asettamisesta. Tämän vakuuden määrä on 150 euroa tonnilta.

5.   Todistushakemukset, joita ei jätetä tämän artiklan säännösten mukaisesti, eivät ole hyväksymiskelpoisia.

6.   Todistushakemusten ja todistusten 20 kohdassa on oltava maininta ”todistus – asetus (EY) N:o 219/2006 – II luku”.

5 artikla

Todistusten myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 21 päivänä helmikuuta 2006 tieto kokonaismäärästä, jonka osalta hyväksymiskelpoisia hakemuksia on jätetty.

2.   Jos haetut määrät ylittävät 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetun määrän, komissio vahvistaa viimeistään 24 päivänä helmikuuta 2006 myöntämiskertoimen, jota sovelletaan kaikkiin todistushakemuksiin.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontitodistukset 27 päivästä helmikuuta 2006 alkaen soveltaen tarvittaessa 2 kohdassa tarkoitettua myöntämiskerrointa.

4.   Kun myöntämiskerrointa sovellettaessa todistus myönnetään haettua määrää pienemmälle määrälle, 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava viipymättä myöntämättä jääneen määrän osalta.

6 artikla

Todistusten voimassaoloaika ja jäsenvaltioiden ilmoitukset

1.   Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa 1 päivästä maaliskuuta31 päivään joulukuuta 2006.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava huhtikuusta 2006 alkaen tammikuuhun 2007 saakka komissiolle viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä edellisen kuukauden kuluessa 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyjen todistusten perusteella tuotujen banaanien määrät.

III LUKU

2 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA SÄÄDETTYJEN MÄÄRIEN TUONTI

7 artikla

Hallinnointitapa

1.   Edellä 2 artiklan b alakohdassa säädetty kiintiö jaetaan viiteen 93 630 tonnin suuruiseen erään seuraavasti:

Järjestysnumero

Kiintiökausi

09.1638

1. maaliskuuta–30. huhtikuuta

09.1639

1. toukokuuta–30. kesäkuuta

09.1640

1. heinäkuuta–31. elokuuta

09.1642

1. syyskuuta–31. lokakuuta

09.1644

1. marraskuuta–31. joulukuuta

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä eriä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 896/2001. Mainitun asetuksen 21, 26 ja 27 artiklaa samoin kuin sen liitettä sovelletaan kuitenkin edelleen tämän asetuksen nojalla tapahtuvaan tuontiin.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 324, 10.12.2005, s. 5.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).

(4)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(5)  EYVL L 126, 8.5.2001, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 838/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 52).

(6)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 220/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä lueteltuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (ETY) N:o 2771/75 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan 2 kohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta olisi vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

(4)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (ETY) N:o 2771/75 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 liitteessä I mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrät 9 päivästä helmikuuta 2006

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määräpaikka (1)

Tuen määrä

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

 

– siipikarjan munat:

 

 

0407 00 30

– – muut:

 

 

a)

vietäessä CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvaa ovalbumiinia

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

vietäessä muita tavaroita

01

3,00

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

– munankeltuainen:

 

 

0408 11

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 11 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

40,00

0408 19

– – muu:

 

 

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:

 

 

makeuttamaton

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – jäädytetty:

 

 

makeuttamaton

01

20,00

– muu:

 

 

0408 91

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 91 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

73,00

0408 99

– – muu:

 

 

ex 0408 99 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

18,00


(1)  Määräpaikat:

01

kolmannet maat, ei kuitenkaan Bulgaria 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Romania 1 päivästä joulukuuta 2005. Kyseisiä määriä ei sovelleta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä;

03

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit;

04

kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä Bulgaria 1 päivästä lokakuuta 2004, Romania 1 päivästä joulukuuta 2005 eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 221/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 2375/2002 säädetyssä muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän alatariffikiintiössä III sovellettavasta vähennyskertoimesta asetuksen (EY) N:o 169/2006 mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta 27 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2375/2002 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2375/2002 avataan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän 2 981 600 tonnin vuotuinen tariffikiintiö. Tämä kiintiö on jaettu kolmeen alakiintiöön.

(2)

Asetuksesta (EY) N:o 2375/2002 poikkeamisesta muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän alakiintiön III erää nro 1 koskevien tuontitodistusten myöntämisen osalta 31 päivänä tammikuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 169/2006 (3) 1 artiklassa vahvistetaan alakiintiössä III 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana vielä käytettävissä olevaksi määräksi 464 879,874 tonnia.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2375/2002 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 6 päivänä helmikuuta 2006 haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän alakiintiöön III tehdyt tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty ja toimitettu komissiolle 6 päivänä helmikuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 2375/2002 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 80,56049 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 88. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EUVL L 27, 1.2.2006, s. 3.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 222/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittoman toimitusvelvoitteen määrittämistä.

(2)

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2005/2006 1 päivänä helmikuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 180/2006 (4) Kongon, Intian, Mosambikin, Tansanian ja Zimbabwen toimitusvelvollisuus vahvistetaan suuremmaksi kuin toimitusjaksolle 2005/2006 jo jätettyjen tuontitodistushakemusten kokonaismäärä.

(3)

Näissä olosuhteissa ja selkeyden vuoksi on suotavaa ilmoittaa, että kyseisiä rajoja ei olekaan vielä saavutettu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 30 päivän tammikuuta ja 3 päivän helmikuuta 2006 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 987/2005 (EUVL L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).

(4)  EUVL L 29, 2.2.2006, s. 28.


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT–INTIA-sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 II osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 30.1.2006–3.2.2006

Raja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidžisaaret

100

 

Guyana

100

 

Intia

100

 

Norsunluurannikko

100

 

Jamaika

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mosambik

100

 

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Swazimaa

0

Täynnä

Tansania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 III osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 30.1.2006–3.2.2006

Raja

Intia

0

Täynnä

AKT

0

Täynnä


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 IV osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 30.1.2006–3.2.2006

Raja

Brasilia

0

Täynnä

Kuuba

100

 

Muut kolmannet maat

0

Täynnä


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 223/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

muna-alalla 9 päivästä helmikuuta 2006 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2771/75 (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta muna-alan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa, että tueksi olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa yhteisön osallistumisen kansainväliseen kauppaan ja jonka osalta on otettu huomioon näiden tuotteiden viennin luonne sekä tämänhetkinen merkitys.

(3)

Eräiden kolmansien maiden nykyisen markkina- ja kilpailutilanteen vuoksi tietyille muna-alan tuotteille on vahvistettava määräpaikan mukaan eriytetty vientituki.

(4)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (2) 21 artiklassa säädetään, että tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia. Voimassa olevan sääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on syytä säätää, että asetuksen (ETY) N:o 2771/75 1 artiklassa tarkoitetuissa munavalmisteissa on tuen myöntämiseksi oltava munavalmisteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista hygienia- ja terveysongelmista 20 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/437/ETY (3) vahvistettu terveysmerkki.

(5)

Euroopan yhteisön ja Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa naudanlihaalan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta. Vientituen poistaminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että muihin maihin suuntautuvaan vientiin sovelletaan eriytettyä vientitukea.

(6)

Siipikarjanlihan ja munien hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Niiden tuotteiden koodit, joiden vientiin myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklassa tarkoitettu tuki, sekä kyseisen tuen määrät vahvistetaan liitteessä.

Tuen saamiseksi direktiivin 89/437/ETY liitteessä olevan XI luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden on kuitenkin täytettävä myös kyseisessä direktiivissä säädetyt terveysmerkinnän edellytykset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  EYVL L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.


LIITE

9 päivästä helmikuuta 2006 sovellettavat muna-alan vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 kpl

1,35

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 kpl

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.05.2005, s. 12).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.

E10

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

E16

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat, Romania eikä Bulgaria.

E17

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi, Romania, Bulgaria eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.

E18

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi, Romania eikä Bulgaria.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 224/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (4) vahvistetaan lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontihintojen tarkistaminen perustuu tietojen säännölliselle tarkastamiselle, jonka vuoksi on välttämätöntä muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavia hintoja ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Tämän vuoksi olisi julkaistava vastaavat edustavat hinnat.

(3)

Markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 82/2006 (EUVL L 14, 19.1.2006, s. 10).


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 8 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(EUR/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(EUR/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

111,7

2

01

96,5

6

02

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

195,3

32

01

229,4

21

02

279,7

6

03

0207 25 10

Kalkkunaa: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

120,6

12

01

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

236,2

18

01

276,7

6

03

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

206,6

24

01

264,0

7

02

199,2

26

03


(1)  Tuonnin alkuperä:

01

Brasilia

02

Argentiina

03

Chile.”


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 225/2006,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 200/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 32, 4.2.2006, s. 39.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 9 päivästä helmikuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

36,67

0,28

1701 11 90 (1)

36,67

3,90

1701 12 10 (1)

36,67

0,15

1701 12 90 (1)

36,67

3,61

1701 91 00 (2)

35,79

7,34

1701 99 10 (2)

35,79

3,60

1701 99 90 (2)

35,79

3,60

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/36


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/15/EY,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

toisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön ja direktiivien 91/322/ETY ja 2000/39/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavan komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ehdottaa direktiivin 98/24/EY mukaisesti eurooppalaisiksi tavoitteiksi yhteisön tasolla määriteltäviä työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja, joilla suojataan työntekijöitä kemiallisista tekijöistä aiheutuvilta riskeiltä.

(2)

Komissiota avustaa tässä tehtävässä komission päätöksen 95/320/EY (2) mukaisesti perustettu kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea (SCOEL).

(3)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot ovat terveysnäkökohtiin perustuvia arvoja, joilla ei ole sitovaa vaikutusta, jotka on saatu tuoreimmista saatavilla olevista tieteellisistä tiedoista ja joissa otetaan huomioon mittaustekniikoiden saatavuus. Niillä asetetaan altistumisen kynnystaso, jonka alittuessa kyseisestä aineesta ei odoteta aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. Viiteraja-arvoja tarvitaan, jotta työnantaja voi määritellä ja arvioida riskit direktiivin 98/24/EY 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Niiden kemiallisten tekijöiden osalta, joille vahvistetaan yhteisön tasolla työperäisen altistumisen viiteraja-arvo, jäsenvaltioiden edellytetään vahvistavan kansallinen työperäisen altistumisen raja-arvo yhteisön raja-arvo huomioon ottaen, mutta jäsenvaltiot voivat määrittää raja-arvon luonteen kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

(5)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja olisi pidettävä tärkeänä osana yleistä toimintaa, jolla varmistetaan, että työntekijöillä on työpaikallaan suoja vaarallisten kemikaalien aiheuttamia vaaroja vastaan.

(6)

Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (3) puitteissa kehitettyjen riskin arviointiin ja vähentämiseen tähtäävien strategioiden tulosten pohjalta on vahvistettava muutamien aineiden työperäisen altistumisen viiteraja-arvot tai tarkistettava niitä.

(7)

Ensimmäinen ja toinen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelo vahvistettiin komission direktiiveillä 91/322/ETY (4) ja 96/94/EY (5) työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä, 27 päivänä marraskuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/1107/ETY (6) nojalla.

(8)

Direktiivi 80/1107/ETY kumottiin 5 päivästä toukokuuta 2001 direktiivillä 98/24/EY.

(9)

Direktiivissä 98/24/EY vahvistettiin, että direktiivit 91/322/ETY ja 96/94/ETY jäävät voimaan.

(10)

Direktiivi 96/94/EY kumottiin 31 päivästä joulukuuta 2001 ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytäntöönpanemiseksi 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetulla komission direktiivillä 2000/39/EY (7).

(11)

Saatavilla olevien viimeisimpien tieteellisten tietojen arvioinnin perusteella on aiheellista tarkastella uudelleen direktiivillä 91/322/ETY vahvistettuja työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja.

(12)

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on arvioinut direktiivin 98/24/EY 3 artiklan mukaisesti yhteensä 33 ainetta, jotka on lueteltu tämän direktiivin liitteessä. Näistä 33 aineesta 17 oli jo lueteltu direktiivin 91/322/ETY liitteessä. Neljälle aineelle tiedekomitea suosittelee uusien viiteraja-arvojen asettamista ja 13 aineelle aiempien viiteraja-arvojen säilyttämistä. Ne 17 ainetta, jotka on nyt lueteltu tämän direktiivin liitteessä, olisi tämän vuoksi poistettava direktiivin 91/322/ETY liitteestä, kun taas muut kymmenen ainetta jäävät direktiivin 91/322/ETY liitteeseen.

(13)

Kymmenen aineen olisi jäätävä direktiivin 91/322/ETY liitteeseen. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea ei ole vielä suositellut työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa yhdeksälle näistä aineista. Yhdestä aineesta arvellaan saatavan lähitulevaisuudessa lisää tieteellistä tietoa, joka toimitetaan tiedekomitean tarkasteltavaksi.

(14)

Tämän direktiivin liitteessä oleva luettelo sisältää lisäksi 16 muuta ainetta, joista kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on tehnyt viiteraja-arvosuosituksia tuoreimpien työperäisiä terveysvaikutuksia koskevien tieteellisten tietojen arvioinnin perusteella ja mittaustekniikoiden saatavuuden huomioon ottaen direktiivin 98/24/EY 3 artiklan mukaisesti.

(15)

Yksi kyseisistä 16 aineesta, monoklooribentseeni, on sisällytetty direktiivin 2000/39/EY liitteeseen. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on tarkastellut työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa viimeisimpien tieteellisten tietojen perusteella ja suositellut uuden viiteraja-arvon asettamista. Kyseinen nykyisin tämän direktiivin liitteeseen sisältyvä aine olisi siksi poistettava direktiivin 2000/39/EY liitteestä.

(16)

Tiettyjen aineiden osalta on tarpeen vahvistaa myös lyhyen aikavälin raja-arvot lyhytaikaisesta altistumisesta aiheutuvien vaikutusten ottamiseksi huomioon.

(17)

Joidenkin aineiden osalta on tarpeen ottaa huomioon ihon kautta imeytymisen mahdollisuus parhaimman mahdollisen suojelutason takaamiseksi.

(18)

Tämän direktiivin olisi oltava käytännön askel kohti sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden toteutumista.

(19)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY (8) 17 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset.

(20)

Direktiivi 91/322/ETY olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Vahvistetaan direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön toinen luettelo työperäistä altistumista koskevista yhteisön viiteraja-arvoista kemiallisille tekijöille, jotka luetellaan liitteessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot liitteessä luetelluille kemiallisille tekijöille ottaen huomioon yhteisön raja-arvot.

3 artikla

Poistetaan direktiivin 91/322/ETY liitteestä viittaukset nikotiiniin, muurahaishappoon, metanoliin, asetonitriiliin, nitrobentseeniin, resorsinoliin, dietyyliamiiniin, hiilidioksidiin, oksaalihappoon, syanamidiin, difosforipentoksidiin, difosforipentasulfidiin, bromiin, fosforipentakloridiin, pyretrumiin, bariumiin (liukoiset yhdisteet, Ba:na) ja hopeaan (liukoiset yhdisteet, Ag:na) sekä niiden viiteraja-arvoihin.

Poistetaan direktiivin 2000/39/EY liitteestä viittaus klooribentseeniin.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

Niiden on toimitettava komissiolle nämä säännökset kirjallisina sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Vladimír ŠPIDLA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  EYVL L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  EYVL L 338, 28.12.1996, s. 86.

(6)  EYVL L 327, 3.12.1980, s. 8.

(7)  EYVL L 142, 16.6.2000, s. 47.

(8)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.


LIITE

TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN VIITERAJA-ARVOT

EINECS (1)

CAS (2)

Aineen nimi

Raja-arvot

Merkintä (3)

8 tuntia (4)

Lyhytaikainen (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotiini

0,5

Iho

200-579-1

64-18-6

Muurahaishappo

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanoli

260

200

Iho

200-830-5

75-00-3

Etyylikloridi

268

100

200-835-2

75-05-8

Asetonitriili

70

40

Iho

201-142-8

78-78-4

Isopentaani

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobentseeni

1

0,2

Iho

203-585-2

108-46-3

Resorsinoli

45

10

Iho

203-625-9

108-88-3

Tolueeni

192

50

384

100

Iho

203-628-5

108-90-7

Monoklooribentseeni

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentaani

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietyyliamiini

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-heksaani

72

20

203-806-2

110-82-7

Sykloheksaani

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfoliini

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksietoksi)etanoli

50,1

10

Iho

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksietoksi)etanoli

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Hiilidioksidi

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoetanoli

2,5

1

7,6

3

Iho

205-634-3

144-62-7

Oksaalihappo

1

206-992-3

420-04-2

Syanamidi

1

0,58

Iho

207-343-7

463-82-1

Neopentaani

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difosforipentoksidi

1

215-242-4

1314-80-3

Difosforipentasulfidi

1

231-131-3

 

Hopea (liukoiset yhdisteet, Ag:na)

0,01

Barium (liukoiset yhdisteet, Ba:na)

0,5

Metallinen kromi, epäorgaaniset kromi(II)yhdisteet ja epäorgaaniset kromi(III)yhdisteet (liukenemattomat)

2

231-714-2

7697-37-2

Typpihappo

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Bromi

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Kloori

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfiini

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Pyretrum (herkistävistä laktoneista puhdistettu)

1

233-060-3

10026-13-8

Fosforipentakloridi

1


(1)  EINECS: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo.

(2)  CAS: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

(3)  Työperäisen altistumisen raja-arvoon liittyvä merkintä ”iho” tarkoittaa, että ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta.

(4)  Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average).

(5)  Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta.

(6)  mg/m3: milligrammoja kuutiometrissä, kun ilman lämpötila on 20 °C ja paine 101,3 kPa.

(7)  ppm: tilavuuden miljoonasosaa ilmassa (ml/m3).


9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/40


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/17/EY,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa ja testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY (1) ja erityisesti sen 28 artiklan b, d, e, f ja i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2004/23/EY vahvistetaan laatu- ja turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat kaikkien ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen sekä ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudoksista ja -soluista valmistettujen tuotteiden luovuttamista, hankintaa ja testausta, jotta varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

(2)

Jotta voitaisiin estää tautien leviäminen ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen välityksellä ja varmistaa yhtäläinen laatu- ja turvallisuustaso, direktiivissä 2004/23/EY vaaditaan erityisten teknisten vaatimusten vahvistamista kullekin vaiheelle ihmiskudosten ja -solujen käyttöprosessissa.

(3)

Kudosten ja solujen käyttö ihmiskehossa saattaa aiheuttaa vastaanottajissa tautien tartuntariskin ja muita mahdollisia haittavaikutuksia. Kyseistä riskiä voidaan vähentää valitsemalla huolellisesti luovuttajat, testaamalla kukin luovute ja soveltamalla menettelyjä, joilla kudoksia ja soluja hankitaan parhaan mahdollisen tieteellisen tiedon perusteella vahvistettujen ja ajantasaistettujen sääntöjen ja menetelmien mukaisesti. Näin ollen kaikkien yhteisössä käytettävien kudosten ja solujen, myös ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden valmistuksessa lähtöaineena käytettävien kudosten ja solujen, olisi täytettävä tässä direktiivissä vahvistetut laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

(4)

Sukusoluilla on erityisluonteisen käyttönsä vuoksi tiettyjä laatuun ja turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotka otetaan huomioon tässä direktiivissä.

(5)

Keskenään intiimissä fyysisessä suhteessa olevien puolisoiden välisessä sukusolujen luovutuksessa on perusteltua edellyttää suppeampia laboratoriotutkimuksia, koska tällöin vastaanottajalle aiheutuvaa riskiä pidetään vähäisempänä kuin kolmannen osapuolen luovutteeseen liittyvää riskiä. Luovuttajan laboratoriotutkimukset ovat ristikontaminaation riskin minimoimiseksi tarpeen ainoastaan silloin, kun luovutettuja soluja käsitellään, viljellään tai säilytetään.

(6)

Tämä direktiivi perustuu laajan kuulemisen avulla saatuihin tietoihin kansainvälisen tason kokemuksista sekä seuraaviin asiakirjoihin: Euroopan neuvoston ”Guide to Safety and Quality Assurance for Organs, Tissues and Cells” (elinten, kudosten ja solujen turvallisuus- ja laadunvarmistusopas), Euroopan ihmissoikeussopimus, Euroopan neuvoston ”Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine” (yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä – Oviedo 4. huhtikuuta 1997) ja siihen kuuluvat lisäpöytäkirjat ja Maailman terveysjärjestön suositukset. Lisäksi muita laboratoriotutkimuksia edellytetään luovuttajilta, jotka tulevat alueilta, joilla tiettyjen sairauksien esiintyvyys on korkea tai joiden seksikumppanit tai vanhemmat tulevat tällaisilta alueilta, ja erityisesti näiltä osin jäsenvaltiot tukeutuvat kansainväliseen tieteelliseen näyttöön. Direktiivi on Euroopan unionin perusoikeuskirjan perusperiaatteiden mukainen.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2004/23/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

’sukusoluilla’ kaikkia keinoalkuisen lisääntymisen tarkoituksiin käytettäviä kudoksia ja soluja;

b)

’puolisoiden välisellä luovutuksella’ sukusolujen luovuttamista sellaisen miehen ja naisen välillä, jotka ilmoittavat olevansa keskenään intiimissä fyysisessä suhteessa;

c)

’välittömällä käytöllä’ kaikkia menettelyjä, joissa soluja luovutetaan ja käytetään tallettamatta niitä kudos- tai solupankkiin;

d)

’laatujärjestelmällä’ laadunhallinnan toteuttamisen edellyttämää organisaatiorakennetta, vastuunjakoa, menettelyjä, menetelmiä ja resursseja mukaan luettuna kaikki välittömät ja välilliset laadunedistämistoimet;

e)

’vakiotoimintamenettelyillä’ kirjallisia ohjeita, joissa kuvataan kunkin menettelyn vaiheet mukaan luettuna käytettävät aineet ja menetelmät sekä odotettu lopputuote;

f)

’validoinnilla’ (tai ’kvalifioinnilla’, kun kyseessä ovat laitteet tai ympäristöt) dokumentoitua ja luotettavaa näyttöä siitä, että tietyn menettelyn, vakiotoimintamenettelyjen tai laitteen avulla tai tietyssä ympäristössä saadaan johdonmukaisesti aikaan tuote, joka vastaa ennalta vahvistettuja vaatimuksia ja laatuominaisuuksia; menettely validoidaan, jotta järjestelmän toimintakyky ja tehokkuus voidaan arvioida sen aiotun käyttötarkoituksen perusteella;

g)

’jäljitettävyydellä’ mahdollisuutta paikantaa ja tunnistaa kudos tai solu kaikissa vaiheissa alkaen sen hankinnasta, käsittelystä, testauksesta ja säilytyksestä jakeluun vastaanottajalle tai hävitettäväksi; jäljitettävyyteen sisältyy se, että luovuttaja ja kudoslaitos tai tuotantolaitos, joka vastaanottaa kudoksen tai solut tai käsittelee tai säilöö niitä, voidaan tunnistaa ja että vastaanottaja(t) kudosta tai soluja käyttävissä terveydenhuoltolaitoksessa/-laitoksissa voidaan tunnistaa; jäljitettävyyteen liittyy myös mahdollisuus paikallistaa ja tunnistaa kyseisten kudosten tai solujen kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita ja aineita koskevat kaikki olennaiset tiedot;

h)

talteenotto-organisaatiolla’ terveydenhuoltolaitosta, sairaalan yksikköä tai muuta laitosta, joka suorittaa ihmiskudosten ja -solujen hankinnan ja jota ei ole akkreditoitu tai nimetty tai jolle ei ole myönnetty lupaa tai lisenssiä toimia kudoslaitoksena.

2 artikla

Ihmiskudosten ja -solujen hankintaan sovellettavat vaatimukset

1.   Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse puolisoiden välisestä sukusolujen luovuttamisesta välittömään käyttöön, jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmiskudosten ja -solujen hankinta on akkreditoitua tai nimettyä toimintaa tai sille myönnetään lupa tai lisenssi ainoastaan silloin, kun 2–12 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät.

2.   Ihmiskudosten ja -solujen hankinnan toteuttavat henkilöt, jotka ovat suorittaneet menestyksekkäästi kudosten ja solujen hankintaan erikoistuneen kliinisen ryhmän tai hankintaan luvan saaneen kudoslaitoksen osoittaman koulutusohjelman.

3.   Kudoslaitoksella tai talteenotto-organisaatiolla on oltava luovuttajien valinnasta vastaavan henkilöstön tai kliinisten ryhmien kanssa, jollei ole kyse saman organisaation tai laitoksen palveluksessa olevista henkilöistä, sellainen kirjallinen sopimus, jossa täsmennetään noudatettavat menettelyt sen varmistamiseksi, että liitteessä I vahvistettuja luovuttajien valintakriteereitä noudatetaan.

4.   Kudoslaitoksella tai talteenotto-organisaatiolla on oltava kudosten ja solujen hankinnasta vastaavan henkilöstön tai kliinisten ryhmien kanssa, jollei ole kyse saman laitoksen tai organisaation palveluksessa olevista henkilöistä, sellainen kirjallinen sopimus, jossa täsmennetään, minkätyyppisiä kudoksia ja/tai soluja ja/tai testeihin valittavia näytteitä on tarkoitus ottaa talteen ja mitä ohjeita noudatetaan.

5.   On määritettävä vakiotoimintamenettelyt, joilla todennetaan

a)

luovuttajan henkilöllisyys;

b)

luovuttajan tai luovuttajan perheen antamaa suostumusta tai lupaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot;

c)

jäljempänä 3 artiklassa säädettyjen luovuttajia koskevien valintakriteerien arviointi;

d)

jäljempänä 4 artiklassa säädettyjen luovuttajille tehtävien pakollisten laboratoriotutkimusten arviointi.

Lisäksi on määritettävä vakiotoimintamenettelyt, jotka koskevat kudosten ja solujen hankintaa, pakkaamista, merkintöjä ja kuljetusta määränpäähänsä kudoslaitokseen tai kudoksia ja soluja suoraan jaettaessa niiden käytöstä vastaavalle kliiniselle ryhmälle tai kudos-/solunäytteiden ollessa kyseessä tutkimuslaboratorioon, tämän direktiivin 5 artiklan mukaisesti.

6.   Hankinta on toteutettava 5 artiklan mukaisesti asianmukaisissa tiloissa noudattaen menettelyjä, joilla minimoidaan hankittujen kudosten ja solujen bakteeri- tai muu kontaminaatio.

7.   Hankinnassa käytettäviä materiaaleja ja laitteita on käsiteltävä liitteessä IV olevassa 1.3 kohdassa säädettyjen standardien ja vaatimusten mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon kansalliset ja kansainväliset säännökset, standardit ja ohjeistot, jotka koskevat lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden sterilointia. Kudosten ja solujen hankinnassa on käytettävä kvalifioituja ja steriilejä instrumentteja ja talteenottolaitteita.

8.   Kudosten ja solujen hankinta eläviltä luovuttajilta on suoritettava ympäristössä, jossa heidän terveytensä, turvallisuutensa ja yksityisyytensä voidaan taata.

9.   Tarvittaessa on oltava saatavilla kuolleen luovuttajan ruumiin rekonstruoimiseksi tarvittava henkilökunta ja laitteet. Rekonstruointi on suoritettava asianmukaisesti.

10.   Kudosten ja solujen hankintaan liittyvät menettelyt on suoritettava 5 artiklassa täsmennettyjen vaatimusten mukaisesti.

11.   Luovuttajalle sekä luovutetuille kudoksille ja soluille on hankinnan yhteydessä tai kudoslaitoksessa annettava yksilöllinen koodi, jolla varmistetaan luovuttajan asianmukainen tunnistaminen ja kaikkien luovutteiden jäljitettävyys. Koodatut tiedot syötetään tätä tarkoitusta varten ylläpidettyyn rekisteriin.

12.   Luovuttajaa koskevia tietoja pidetään yllä liitteessä IV olevan 1.4 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Kudosten ja solujen luovuttajien valintakriteerit

Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että luovuttajat täyttävät valintakriteerit, jotka on vahvistettu

a)

liitteessä I kudosten ja solujen luovuttajien osalta sukusolujen luovuttajia lukuun ottamatta;

b)

liitteessä III sukusolujen luovuttajien osalta.

4 artikla

Luovuttajille tehtävät pakolliset laboratoriotutkimukset

1.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että

a)

kudosten ja solujen luovuttajille sukusolujen luovuttajia lukuun ottamatta tehdään liitteessä II olevassa 1 kohdassa vahvistetut laboratoriotutkimukset;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitetut tutkimukset tehdään liitteessä II olevassa 2 kohdassa vahvistettujen yleisten vaatimusten mukaisesti.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että

a)

sukusolujen luovuttajille tehdään liitteessä III olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistetut laboratoriotutkimukset;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitetut testit tehdään liitteessä III olevassa 4 kohdassa vahvistettujen yleisten vaatimusten mukaisesti.

5 artikla

Kudosten ja/tai solujen luovuttamisessa ja hankinnassa noudatettavat menettelyt ja vastaanottaminen kudoslaitoksessa

Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kudosten ja/tai solujen luovuttamisessa ja hankinnassa noudatettavat menettelyt sekä kudosten ja/tai solujen vastaanotto kudoslaitoksessa täyttävät liitteessä IV vahvistetut vaatimukset.

6 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen kudosten ja solujen jakamista suoraan vastaanottajalle

Toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan jakaa tiettyjä kudoksia ja soluja suoraan niiden hankintapaikasta terveydenhuoltolaitokseen välitöntä kudossiirtoa varten.

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2006. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48.


LIITE I

VALINTAKRITEERIT, JOTKA KOSKEVAT 3 ARTIKLAN a ALAKOHDASSA TARKOITETTUJA KUDOSTEN JA SOLUJEN LUOVUTTAJIA (SUKUSOLUJEN LUOVUTTAJIA LUKUUN OTTAMATTA)

Luovuttajien valintakriteerit perustuvat tiettyjen solujen/kudosten käyttöön liittyvien riskien arviointiin. Kyseisten riskien tunnusmerkit on tunnistettava suorittamalla kliininen tutkimus, terveyttä ja elämäntapoja koskevien taustatietojen tarkastelu, laboratoriotutkimus, kuolinsyytutkimus (kuolleiden luovuttajien tapauksessa) tai muu asiaankuuluva tutkimus. Ellei luovuttamista voida perustella direktiivin 2004/23/EY 17 artiklassa tarkoitetun vastuuhenkilön hyväksymän dokumentoidun riskinarvioinnin nojalla, henkilöä ei saa hyväksyä luovuttajaksi, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1.   Kuolleet luovuttajat

1.1   Yleiset hylkäämiskriteerit

1.1.1

Kuolemansyy on tuntematon, ellei hankinnan jälkeen ruumiinavauksessa saada tietoa kuolemansyystä eikä mikään tässä kohdassa vahvistetuista yleisistä hylkäämiskriteereistä täyty.

1.1.2

Aiempi sairaus, jonka syytä ei tunneta.

1.1.3

Syöpätauti tai aiemmin todettu syöpätauti lukuun ottamatta primaaria tyvisolukarsinoomaa, kohdunkaulan in situ -karsinoomaa ja eräitä keskushermoston primaareja kasvaimia, jotka on arvioitava tieteellisen näytön perusteella. Syöpätautia sairastavat luovuttajat voidaan arvioida ja heidän käyttöään voidaan harkita sarveiskalvonluovutukseen, ellei luovuttajalla ole retinoblastoomaa, hematologista kasvainta tai silmän etuosan pahanlaatuista kasvainta.

1.1.4

Prionien aiheuttamien sairauksien välittymisriski, joka liittyy muun muassa seuraaviin tapauksiin:

a)

henkilöt, joilla on diagnosoitu Creutzfeld-Jakobin tauti tai Creutzfeld-Jakobin taudin variantti tai joiden suvussa on esiintynyt ei-iatrogeenista Creutzfeld-Jakobin tautia;

b)

henkilöt, jotka ovat sairastaneet nopeasti etenevää dementiaa tai rappeuttavia neurologisia tauteja mukaan luettuna taudit, joiden syytä ei tunneta;

c)

ihmisen aivolisäkkeestä valmistettujen hormonien (kuten kasvuhormonien), silmän sarveiskalvon (cornea) ja kovakalvon (sclera) sekä kovan aivo- ja selkäydinkalvon (dura mater) vastaanottajat, samoin kuin henkilöt, joille on tehty dokumentoimaton neurokirurginen leikkaus (jossa on saatettu käyttää dura materia).

Creutzfeld-Jakobin taudin variantin osalta voidaan suositella lisäksi muita varotoimenpiteitä.

1.1.5

Systeeminen infektio, joka ei ole luovutushetkellä hallinnassa, myös bakteeritaudit sekä systeemiset virus-, sieni- ja loisinfektiot tai merkittävät paikalliset infektiot luovutettavissa kudoksissa tai soluissa. Luovuttajat, joilla on bakteerisepsis, voidaan arvioida ja heitä voidaan harkita silmän kudosten ja solujen luovuttajina, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että sarveiskalvon säilytys tehdään elinviljelyssä, jotta kudoksen mahdollinen bakteerikontaminaatio voidaan jäljittää.

1.1.6

Aiemmin todettu HIV-infektio, akuutti tai krooninen hepatiitti B -infektio (lukuun ottamatta henkilöitä, joilla on todennettu immuniteetti), hepatiitti C -infektio tai HTLV I/II -infektio, joiden osalta on kliinistä näyttöä tai laboratoriovarmistus tai tartuntariski tai näyttöä jostain muusta riskitekijästä.

1.1.7

Aiemmin todettu krooninen systeeminen autoimmuunisairaus, joka voi heikentää luovutettavan kudoksen laatua.

1.1.8

On viitteitä siitä, että luovuttajan verinäytetulokset eivät ole päteviä seuraavista syistä:

a)

hemodiluution esiintyminen liitteessä II olevan 2 jakson edellytysten mukaisesti, mikäli ennen verensiirtoa otettua näytettä ei ole saatavilla; tai

b)

hoito immunosuppressiivisilla aineilla.

1.1.9

On näyttöä muista tartuntatauteihin liittyvistä riskitekijöistä, kun otetaan huomioon luovuttajan matkailuun ja altistumiseen liittyvät taustatiedot ja paikallisten infektiosairauksien esiintymistiheys.

1.1.10

Luovuttajan kehossa olevat, tarttuvaan tautiin tai tarttuviin tauteihin viittaavat fyysiset merkit siten kuin liitteessä IV olevassa 1.2.3 kohdassa kuvaillaan.

1.1.11

Luovuttaja on ennen kuolemaansa nauttinut myrkyllistä ainetta tai altistunut myrkylliselle aineelle (kuten syanidille, lyijylle, elohopealle tai kullalle), jota voisi siirtyä kudoksen vastaanottajalle hänen terveytensä vaarantavana annoksena.

1.1.12

Luovuttaja on äskettäin rokotettu heikennetyllä elävällä virusrokotteella, jonka katsotaan aiheuttavan tartuntariskin.

1.1.13

Kudossiirto, jossa on käytetty ksenografteja.

1.2   Kuolleiden lapsiluovuttajien erityiset hylkäämiskriteerit

1.2.1

Jos lapsen äidillä on ollut HIV-infektio tai lapsi täyttää jonkin 1.1 kohdassa kuvatuista hylkäämiskriteereistä, häntä ei saa käyttää luovuttajana, ennen kuin infektion välittymisen riski voidaan sulkea ehdottomasti pois.

a)

Alle 18 kuukauden ikäistä lasta, jonka äidillä on HIV-, hepatiitti B-, hepatiitti C- tai HTLV-infektio tai tällaisen infektion riski ja jota äiti on imettänyt edellisten 12 kuukauden aikana, ei voida harkita luovuttajaksi, olivatpa laboratoriokokeiden tulokset millaisia tahansa.

b)

Luovuttajaksi voidaan hyväksyä lapsi, jonka äidillä on HIV-, hepatiitti B-, hepatiitti C- tai HTLV-infektio tai tällaisen infektion riski, mikäli äiti ei ole imettänyt lasta edellisten 12 kuukauden aikana ja laboratoriokokeiden tulokset, kliiniset tutkimukset ja terveystietojen tarkastelu eivät anna näyttöä HIV-, hepatiitti B-, hepatiitti C- tai HTLV-infektiosta.

2.   Elävät luovuttajat

2.1   Elävä luovuttaja – autologinen käyttö

2.1.1

Jos irrotettuja soluja tai kudoksia on tarkoitus säilyttää tai viljellä, on tehtävä samat vähimmäislaboratoriotutkimukset kuin elävän allogeenisen luovuttajan käytön yhteydessä. Positiiviset tulokset eivät välttämättä estä kyseisten kudosten tai solujen tai niistä valmistettujen tuotteiden säilytystä, käsittelyä ja reimplantaatiota, jos käytettävissä ovat eristetyt säilytystilat, joilla estetään tartunnanvaara muihin siirteisiin ja/tai kontaminaatio adventiivisiin aineisiin ja/tai sekoittuminen.

2.2   Elävä luovuttaja – allogeeninen käyttö

2.2.1

Elävät luovuttajat allogeenista käyttöä varten valitaan 2.2.2 kohdan mukaisesti luovuttajien terveydentilaa koskevien taustatietojen perusteella, jotka saadaan kyselylomakkeen avulla sekä pätevän ja asianmukaisesti koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen luovuttajalle tekemän haastattelun avulla. Arvioinnin on sisällettävä asiaankuuluvat tekijät, joiden avulla voidaan tunnistaa ja seuloa henkilöt, joiden toimiminen luovuttajana saattaisi aiheuttaa terveysriskin muille, esimerkiksi tarttuvan sairauden, tai luovuttaminen vaarantaisi heidän oman terveytensä. Luovuttaminen ei saa missään tapauksessa vaarantaa luovuttajan terveyttä tai hoitoa. Tämä koskee sekä äitiä että lasta, kun kyse on napaveri- tai vesikalvoluovutteesta.

2.2.2

Kudoslaitoksen (ja siirron suorittavan kliinisen asiantuntijan, kun kyseessä on välitön siirto vastaanottajaan) on laadittava ja kirjattava allogeeniseen käyttöön liittyvät elävien luovuttajien valintakriteerit, jotka perustuvat siihen, mitä kudoksia tai soluja on tarkoitus luovuttaa, samoin kuin luovuttajan terveyttä ja elämäntapaa koskeviin tietoihin sekä kliinisiin tutkimuksiin ja muihin luovuttajan terveydentilan määrittämiseksi suoritettujen laboratoriotutkimusten tuloksiin.

2.2.3

Tässä yhteydessä on noudatettava samoja hylkäämiskriteerejä kuin kuolleidenkin luovuttajien kohdalla 1.1.1 kohtaa lukuun ottamatta. Luovutettavasta kudoksesta tai solusta riippuen saattaa olla tarpeen asettaa myös muita hylkäämiskriteerejä, kuten

a)

raskaus (lukuun ottamatta napanuorasta saatavien verisolujen ja vesikalvon luovuttajia sekä hematopoeettisten esisolujen sisarusluovuttajia);

b)

rintaruokinta;

c)

hematopoeettisten esisolujen osalta perinnöllisten sairauksien tartuntariski.


LIITE II

DIREKTIIVIN 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT LUOVUTTAJILLE (SUKUSOLUJEN LUOVUTTAJIA LUKUUN OTTAMATTA) TEHTÄVÄT PAKOLLISET LABORATORIOTUTKIMUKSET

1.   Luovuttajille tehtävät pakolliset laboratoriotutkimukset

1.1

Kaikille luovuttajille on tehtävä vähintään seuraavat laboratoriotutkimukset:

HIV 1 ja HIV 2

Anti-HIV-1,2

Hepatiitti B

HBsAg

Anti HBc

Hepatiitti C

Anti-HCV-Ab

Syfilis

Katso jäljempänä 1.4 kohta

1.2

HTLV-I-vasta-ainetutkimukset on tehtävä luovuttajille, jotka asuvat alueilla tai tulevat alueilta, joilla taudin esiintyvyys on korkea, tai joiden seksikumppanit tai vanhemmat tulevat kyseisiltä alueilta.

1.3

Kun anti-HBc-tulos on positiivinen ja HBsAg-tulos on negatiivinen, kliinisen käyttökelpoisuuden määrittämiseksi edellytetään riskinarviointiin perustuvia täydentäviä tutkimuksia.

1.4

Tutkimuksessa on käytettävä validoitua algoritmia, jotta suljetaan pois aktiivisen Treponema pallidum -infektion esiintyminen. Kudokset ja solut voidaan vapauttaa käyttöön, jos spesifinen tai epäspesifinen reaktiivinen testi on antanut negatiivisen tuloksen. Epäspesifisessä testissä saatu reaktiivinen tulos ei estä hankintaa tai vapauttamista, jos spesifisen Treponema-varmistustestin tulos ei ole reaktiivinen. Luovuttajalle, jonka näyte antaa reaktiivisen tuloksen spesifisessä Treponema-testissä, on tehtävä perusteellinen riskinarviointi kliinisen käyttökelpoisuuden määrittämiseksi.

1.5

Tietyissä olosuhteissa saatetaan vaatia lisätutkimuksia luovuttajan taustatiedot ja luovutettavien kudosten ja solujen erityispiirteet huomioon ottaen (esim. RhD, HLA, malaria, CMV, toksoplasma, EBV, Trypanosoma cruzi).

1.6

Autologisiin luovuttajiin sovelletaan liitteessä I olevaa 2.1.1 kohtaa.

2.   Biologisten merkkiaineiden määrittämistä koskevat yleiset vaatimukset

2.1

Tutkimukset on suoritettava pätevässä laboratoriossa, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt testauskeskukseksi ja joka käyttää asianmukaisia CE-merkittyjä testisarjoja, jos sellaisia on saatavilla. Käytettävä testityyppi on validoitava kyseiseen tarkoitukseen nykyisen tieteellisen tiedon mukaisesti.

2.2

Laboratoriotutkimukset on tehtävä luovuttajan seerumista tai plasmasta. Niitä ei pidä tehdä muista nesteistä tai eritteistä, kuten kammiovedestä tai lasiaisnesteestä, ellei kyseisen nesteen suhteen validoidun testin käyttämistä ole erikseen kliinisesti perusteltu.

2.3

Kun kyse on mahdollisesta luovuttajasta, joka on äskettäin menettänyt verta ja saanut luovutettua verta tai luovutettuja veren komponentteja, kolloideja tai kristalloideja, verikoe ei välttämättä ole validi näytteen hemodiluution vuoksi. Seuraavissa tapauksissa on käytettävä algoritmia hemodiluution asteen arvioimiseksi:

a)   ante-mortem-verinäytteen otto: jos henkilö on saanut verta, veren komponentteja ja/tai kolloideja verinäytteen ottoa edeltävien 48 tunnin aikana tai kristalloideja verinäytteen ottamista edeltävän tunnin aikana;

b)   post-mortem-verinäytteen otto: jos henkilö on saanut verta, veren komponentteja ja/tai kolloideja kuolemaa edeltävien 48 tunnin aikana tai kristalloideja kuolemaa edeltävän tunnin aikana.

Kudoslaitokset saavat hyväksyä kudoksia ja soluja luovuttajilta, joiden plasmadiluutio on yli 50 prosenttia, ainoastaan siinä tapauksessa, että käytetyt testausmenetelmät ovat tällaiseen plasmaan nähden validoituja tai että ennen transfuusiota otettu näyte on saatavilla.

2.4

Kun kyse on kuolleesta luovuttajasta, verinäytteiden on oltava välittömästi ennen kuolemaa otettuja tai, jos tämä ei ole mahdollista, näytteenotto on suoritettava mahdollisimman pian kuoleman jälkeen ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluessa kuolemasta.

2.5

a)

Kun kyse on elävästä luovuttajasta (lukuun ottamatta allogeeniseen käyttöön tarkoitetun luuytimen kantasolujen ja ääreisverenkierron kantasolujen luovuttajia – käytännön syistä), verinäytteet on otettava luovutuksen ajankohtana tai, jos tämä ei ole mahdollista, seitsemän vuorokauden kuluessa luovutuksesta (tätä kutsutaan ”luovuttajan verinäytteeksi”).

b)

Allogeeniselta elävältä luovuttajalta on otettava uusintanäytteet ja -testit 180 vuorokauden kuluttua niissä tapauksissa, joissa kudoksia ja soluja voidaan säilyttää pitkään. Tällaisen uusintatestauksen yhteydessä luovuttajan verinäyte voidaan ottaa enintään 30 vuorokautta ennen luovutusta tai seitsemän vuorokautta sen jälkeen.

c)

Kun allogeenisen elävän luovuttajan kudoksia ja soluja ei voida säilyttää pitkään ja uusintatestien suorittaminen ei sen vuoksi ole mahdollista, sovelletaan edellä olevaa 2.5 kohdan a alakohtaa.

2.6

Jos elävän luovuttajan (lukuun ottamatta luuytimen kantasolujen ja ääreisverenkierron kantasolujen luovuttajia) tapauksessa edellä 2.5 kohdan a alakohdassa määritelty luovuttajan verinäyte testataan myös nukleiinihappoamplifikaatiotestillä (NAT) HIV:n, hepatiitti B:n ja hepatiitti C:n varalta, uusintaverinäytteen testaamista ei edellytetä. Uusintatestausta ei vaadita myöskään siinä tapauksessa, että käsittely sisältää kyseisten virusten suhteen validoidun inaktivointivaiheen.

2.7

Kerättäessä luuytimen ja ääreisverenkierron kantasoluja testattavat verinäytteet on otettava 30 vuorokauden kuluessa ennen luovutusta.

2.8

Kun kyse on vastasyntyneestä luovuttajasta, luovuttajan laboratoriotutkimukset voidaan tehdä luovuttajan äidille, jotta vältetään lapseen kohdistuvat lääketieteellisesti tarpeettomat toimenpiteet.


LIITE III

DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN b ALAKOHDASSA JA 4 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT SUKUSOLUJEN LUOVUTTAJIEN VALINTAKRITEERIT JA PAKOLLISET LABORATORIOTUTKIMUKSET

1.   Puolisoiden välinen luovutus välitöntä käyttöä varten

Luovuttajien valintakriteerejä ja pakollisia laboratoriotutkimuksia ei edellytetä, kun kyse on puolisoiden välisestä sukusolujen luovuttamisesta välitöntä käyttöä varten.

2.   Puolisoiden välinen luovutus (muuta kuin välitöntä käyttöä varten)

Käsiteltyjen ja/tai säilytettyjen sukusolujen sekä alkioiden kryopreservaatioon päätyvien sukusolujen on täytettävä seuraavat kriteerit:

2.1

Luovutteesta vastaavan kliinisen asiantuntijan on potilaan terveystietojen ja terapeuttisen käyttötarkoituksen perusteella määritettävä ja dokumentoitava perustelut, jotka koskevat luovuttamista ja sen turvallisuutta vastaanottajalle ja mahdollisesti sen tuloksena syntyvälle lapselle tai lapsille.

2.2

Ristikontaminaatioriskin arvioimiseksi on tehtävä seuraavat laboratoriotutkimukset:

HIV 1 ja HIV 2

Anti-HIV-1,2

Hepatiitti B

HBsAg

Anti-HBc

Hepatiitti C

Anti-HCV-Ab

Jos kyse on kohdunsisäistä inseminaatiota varten käsitellystä spermasta, jota ei ole tarkoitettu varastoitavaksi, ja jos kudoslaitos voi osoittaa, että ristikontaminaatio- ja henkilöstön altistumisriski on kartoitettu käyttämällä validoituja menetelmiä, laboratoriotutkimuksia ei ole aina tarpeen vaatia.

2.3

Jos HIV 1- ja HIV 2-, hepatiitti B- tai hepatiitti C -kokeen tulokset ovat positiivisia tai ne eivät ole saatavilla, tai jos luovuttajan tiedetään olevan infektioriskin lähde, on suunniteltava järjestelmä, jossa on erilliset säilytystilat.

2.4

HTLV-I-vasta-ainetutkimukset on tehtävä luovuttajille, jotka asuvat alueilla tai tulevat alueilta, joilla taudin esiintyvyys on korkea, tai joiden seksikumppanit tai vanhemmat ovat kotoisin kyseisiltä alueilta.

2.5

Tietyissä olosuhteissa saatetaan vaatia lisätutkimuksia luovuttajan matkailuun ja altistumiseen liittyvät taustatiedot sekä luovutettavien kudosten ja solujen erityispiirteet huomioon ottaen (esim. RhD, malaria, CMV, T. cruzi).

2.6

Positiiviset tulokset eivät välttämättä estä puolisoiden välistä luovutusta, vaan sen osalta noudatetaan kansallisia sääntöjä.

3.   Muu kuin puolisoiden välinen luovutus

Muuhun käyttöön kuin puolisoiden väliseen luovutukseen tarkoitettujen sukusolujen on täytettävä seuraavat kriteerit:

3.1

Luovuttajat on valittava heidän ikäänsä sekä terveydentilaansa ja sen taustaa koskevien tietojen perusteella, jotka hankitaan lomakkeen ja henkilökohtaisen haastattelun avulla; haastattelun suorittaa pätevä ja asianmukaisesti koulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Arvioinnin on sisällettävä asiaankuuluvat tekijät, joiden avulla voidaan tunnistaa ja seuloa henkilöt, joiden luovutteet saattaisivat aiheuttaa muille terveysriskin, esimerkiksi tarttuvan sairauden (kuten sukupuolitaudin), tai luovuttaminen vaarantaisi heidän oman terveytensä (esimerkiksi superovulaatio, sedaatio, munasolun talteenottoon liittyvät riskit tai luovuttamisen aiheuttamat psykologiset seuraukset).

3.2

Luovuttajien tulosten on oltava negatiivisia seerumi- tai plasmanäytteestä tehtävässä HIV 1- ja HIV 2-, HCV-, HBV- ja syfilistutkimuksessa, jotka suoritetaan liitteessä II olevan 1.1 kohdan mukaisesti, ja spermanluovuttajien tulosten on oltava lisäksi negatiivisia virtsanäytteestä nukleiinihappoamplifikaatiotestillä (NAT) tehtävässä klamydiatutkimuksessa.

3.3

HTLV-I-vasta-ainetutkimukset on tehtävä luovuttajille, jotka asuvat alueilla tai tulevat alueilta, joilla taudin esiintyvyys on korkea, tai joiden seksikumppanit tai vanhemmat tulevat kyseisiltä alueilta.

3.4

Tietyissä olosuhteissa saatetaan vaatia lisätutkimuksia luovuttajan tausta ja luovutettavien kudosten ja solujen erityispiirteet huomioon ottaen (esim. RhD, malaria, CMV, T. cruzi).

3.5

Autologisiin luovuttajiin sovelletaan liitteessä I olevaa 2.1.1 kohtaa.

3.6

On suoritettava sellaisten autosomisten resessiivisten geenien seulonta, joiden tiedetään kansainvälisen tieteellisen näytön perusteella olevan vallitsevia luovuttajan etnisessä taustassa, sekä luovuttajan lähisuvussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien tarttumisriskin arviointi, kun on saatu suostumus. On annettava jäsenvaltioissa voimassa olevien vaatimusten mukaiset täydelliset tiedot. Vastaanottajalle on toimitettava ja selostettava selkeästi luovutteeseen liittyvää riskiä ja sen estämistoimenpiteitä koskevat täydelliset tiedot.

4.   Biologisten merkkiaineiden määrittämistä koskevat yleiset vaatimukset

4.1

Tutkimukset on tehtävä liitteessä II olevan 2.1 ja 2.2 kohdan mukaisesti.

4.2

Verinäytteet on otettava luovutuksen ajankohtana.

4.3

Muun kuin puolison antamat spermaluovutteet on säilytettävä karanteenissa vähintään 180 vuorokauden ajan, jonka jälkeen on tehtävä uusintatutkimus. Jos luovuttajan verinäyte testataan myös nukleiinihappoamplifikaatiotestillä (NAT) HIV:n, hepatiitti B:n ja hepatiitti C:n varalta, uusintaverinäytteen testausta ei edellytetä. Uusintatestausta ei vaadita myöskään siinä tapauksessa, että käsittely sisältää kyseisten virusten suhteen validoidun inaktivointivaiheen.


LIITE IV

DIREKTIIVIN 5 ARTIKLASSA TARKOITETTU SOLUJEN JA/TAI KUDOSTEN LUOVUTTAMISESSA JA HANKINNASSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT JA VASTAANOTTAMINEN KUDOSLAITOKSESSA

1.   Luovuttamisessa ja hankinnassa noudatettavat menettelyt

1.1   Suostumus ja luovuttajan tunnistaminen

1.1.1

Ennen kudosten ja solujen luovuttamista valtuutetun henkilön on vahvistettava ja kirjattava,

a)

että suostumus hankintaan on saatu direktiivin 2004/23/EY 13 artiklan mukaisesti; sekä

b)

miten luovuttaja on tunnistettu luotettavasti ja kuka tunnistamisen on suorittanut.

1.1.2

Elävän luovuttajan ollessa kyseessä terveystietojen hankinnasta vastaavan terveydenhuoltoalan ammattilaisen on varmistettava,

a)

että luovuttaja on ymmärtänyt annetut tiedot;

b)

että luovuttajalle on annettu tilaisuus esittää kysymyksiä ja saada niihin tyydyttävät vastaukset;

c)

että kaikki tiedot ovat luovuttajan tietämyksen mukaan todenmukaiset.

1.2   Luovuttajan arviointi (tätä jaksoa ei sovelleta puolisoiden väliseen sukusolujen luovuttamiseen eikä luovutteiden autologiseen käyttöön)

1.2.1

Valtuutetun henkilön on kerättävä ja kirjattava luovuttajan terveyttä ja elämäntapaa koskevat asiaankuuluvat tiedot 1.4 kohdassa kuvattujen vaatimusten mukaisesti.

1.2.2

Tarvittavien tietojen saamiseksi on käytettävä elävien luovuttajien osalta vähintään luovuttajan haastattelua sekä tapauksen mukaan myös seuraavia lähteitä:

a)

luovuttajan potilaskertomus;

b)

kuolleiden luovuttajien osalta sellaisen henkilön haastattelu, joka tunsi hyvin kyseisen luovuttajan;

d)

hoitavan lääkärin haastattelu;

e)

omalääkärin haastattelu;

f)

ruumiinavausraportti.

1.2.3

Lisäksi kun kyse on kuolleesta luovuttajasta tai perustelluista syistä myös elävästä luovuttajasta, on tehtävä kliininen tutkimus sellaisten merkkien havaitsemiseksi, jotka sinällään voivat riittää luovuttajan hylkäämiseen tai joita voidaan arvioida luovuttajan terveyttä ja elämäntapaa koskevien taustatietojen perusteella.

1.2.4

Pätevä terveydenhuoltoalan ammattilainen tutkii luovuttajien täydelliset tiedot, arvioi soveltuvuuden ja allekirjoittaa arvion.

1.3   Kudosten ja solujen hankintamenettelyt

1.3.1

Hankintamenettelyjen on sovelluttava kullekin luovuttajatyypille ja luovutettavien kudosten tai solujen tyypille. Käytössä on oltava menettelyt elävien luovuttajien turvallisuuden suojelemiseksi.

1.3.2

Hankintamenettelyillä on lisäksi suojeltava niitä kudosten tai solujen ominaisuuksia, joita tarvitaan niiden lopullisessa kliinisessä käytössä, ja samalla on minimoitava mikrobiologisen kontaminaation riski prosessin aikana, erityisesti jos kudoksia tai soluja ei voi myöhemmin steriloida.

1.3.3

Kuolleiden luovuttajien ollessa kyseessä käsiteltävä alue on rajattava. Paikallinen steriili alue on rajattava steriilein liinoin. Hankinnan suorittavan henkilöstön on oltava asianmukaisesti pukeutunut hankinnan tyyppi huomioon ottaen. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstön on oltava peseytynyt, pukeutunut steriileihin työasuihin ja käytettävä steriilejä käsineitä, kasvosuojaimia ja leikkausnaamareita.

1.3.4

Kun kyse on kuolleesta luovuttajasta, talteenottopaikka on kirjattava ja kuolinhetkestä kudosten tai solujen hankintahetkeen kulunut aika on määriteltävä, jotta voidaan varmistaa, että kudosten tai solujen vaaditut biologiset ja/tai fyysiset ominaisuudet ovat tallella.

1.3.5

Kun kudokset ja solut on irrotettu kuolleen luovuttajan ruumiista, se on rekonstruoitava vastaamaan mahdollisimman hyvin sen alkuperäistä anatomista ulkomuotoa.

1.3.6

Kaikki hankinnan aikana ilmenneet vaaratilanteet, joista on aiheutunut tai saattanut aiheutua haittaa elävälle luovuttajalle, sekä vaaratilanteiden syitä koskevien tutkimusten tulokset on kirjattava ja tutkittava.

1.3.7

Käytössä on oltava toimintaperiaatteet ja menettelyt, joilla minimoidaan mahdollisesti tartuntatauteja kantavan henkilökunnan aiheuttama kudosten tai solujen kontaminaatioriski.

1.3.8

Kudosten ja solujen hankinnassa on käytettävä steriilejä instrumentteja ja laitteita. Kudosten ja solujen hankinnassa käytettävien instrumenttien ja laitteiden on oltava hyvälaatuisia, validoituja tai sertifioituja sekä säännöllisesti huollettuja.

1.3.9

Jos on käytettävä kestokäyttöisiä instrumentteja, tartunnanaiheuttajien poistamiseksi on oltava käytössä validoitu puhdistus- ja sterilointimenettely.

1.3.10

Aina kun on mahdollista, on käytettävä ainoastaan CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita ja henkilökunnan on oltava asianmukaisesti koulutettu käyttämään kyseisiä laitteita.

1.4   Luovuttajaa koskevat tiedot

1.4.1

Kustakin luovuttajasta on koottava rekisteri, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

luovuttajan tunnistetiedot (etunimi, sukunimi ja syntymäaika; jos luovutus koskee äitiä ja lasta, sekä äidin nimi ja syntymäaika että lapsen syntymäaika ja nimi, jos nimi on tiedossa);

b)

ikä, sukupuoli sekä terveyttä ja elämäntapaa koskevat taustatiedot (kerättyjen tietojen on oltava riittäviä, jotta vaadittaessa voidaan soveltaa hylkäämiskriteerejä);

c)

kliinisen tutkimuksen tulokset soveltuvissa tapauksissa;

d)

hemodiluution algoritmi soveltuvissa tapauksissa;

e)

suostumus-/lupalomake soveltuvissa tapauksissa;

f)

kliiniset tiedot, laboratoriotutkimusten tulokset ja muiden tutkimusten tulokset;

g)

jos on tehty ruumiinavaus, sen tulokset on liitettävä rekisteriin (niiden kudosten ja solujen osalta, joita ei voida säilyttää pitkiä aikoja, on tallennettava alustava suullinen ruumiinavausraportti);

h)

hematopoeettisten esisolujen luovuttajista on oltava asiakirja luovuttajan soveltuvuudesta valitulle vastaanottajalle. Kun kyse on muiden kuin sukulaisten välisestä luovutuksesta ja jos hankinnasta vastaavalla organisaatiolla on ainoastaan rajallinen pääsy vastaanottajan tietoihin, siirron suorittavalle organisaatiolle on annettava soveltuvuuden vahvistamisen edellyttämät tiedot luovuttajasta.

1.4.2

Hankinnan suorittavan organisaation on laadittava hankintaraportti, joka toimitetaan kudoslaitokselle. Kyseisen raportin on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

solut tai kudokset vastaanottavan kudoslaitoksen tunnistetiedot, nimi ja osoite;

b)

luovuttajan tunnistetiedot (myös miten luovuttaja on tunnistettu ja kuka tunnistamisen on suorittanut);

c)

hankittujen kudosten ja solujen kuvaus ja tunnistetiedot (koskee myös testinäytteitä);

d)

kyseisestä hankintakerrasta vastaavan henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus;

e)

hankinnan päivämäärä, kellonaika (tarvittaessa myös aloitus- ja päättymisaika), paikka, käytetty menettely (vakiotoimintamenettelyt) sekä kaikki esiintyneet ongelmat; tarvittaessa hankintalaitoksen tilojen kuvaus (hankinnan toteutustilan kuvaus);

f)

kuolleiden luovuttajien osalta ruumiin säilytysolosuhteet: kylmäsäilytys (vai ei), kylmäsäilytyksen aloittamis- ja päättymisaika;

g)

reagenssien ja käytettyjen kuljetusliuosten koodit/eränumerot.

Raportissa on mainittava myös kuolinpäivä ja -aika, mikäli mahdollista.

Jos sperma on hankittu kotona, se on mainittava hankintaraportissa, jonka on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

solut tai kudokset vastaanottavan kudoslaitoksen nimi ja osoite;

b)

luovuttajan tunnistetiedot.

Raportissa voidaan mainita hankintapäivä ja -aika, mikäli mahdollista.

1.4.3

Kaikkien tietojen on oltava selkeitä ja helposti luettavissa ja ainoastaan valtuutettujen henkilöiden muutettavissa, ne on säilytettävä ja niiden on oltava helposti löydettävissä tässä muodossa koko niiden tietosuojalainsäädännössä vahvistetun säilytysajan.

1.4.4

Täydellisen jäljitettävyyden edellyttämät luovuttajatiedot on säilytettävä vähintään 30 vuotta kliinisen käytön tai viimeisen käyttöpäivän jälkeen asianmukaisessa, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä arkistossa.

1.5   Pakkaaminen

1.5.1

Hankinnan jälkeen kaikki irrotetut kudokset ja solut on pakattava siten, että kontaminaatioriski on mahdollisimman pieni, ja säilytettävä lämpötilassa, jossa kyseisten solujen tai kudosten vaaditut ominaisuudet ja biologiset toiminnot säilyvät. Pakkausten on lisäksi estettävä kudosten ja solujen pakkaamisesta ja kuljetuksesta vastaavien henkilöiden kontaminoituminen.

1.5.2

Pakatut solut tai kudokset on kuljetettava biologisen materiaalin kuljetukseen sopivassa säiliössä, joka suojaa sisältönä olevia kudoksia ja soluja ja säilyttää niiden laadun.

1.5.3

Mahdolliset tutkimuksia varten oheistettavat kudos- tai verinäytteet on merkittävä asianmukaisesti, jotta luovuttaja voidaan varmasti tunnistaa, ja mukana on oltava tieto siitä, milloin ja missä näyte on otettu.

1.6   Hankittuja kudoksia tai soluja koskevat merkinnät

Jokainen kudoksia tai soluja sisältävä pakkaus on hankinnan yhteydessä merkittävä. Kudosten tai solujen ensisijaisessa pakkauksessa on oltava luovuttajan ja luovutteen tunnistetiedot tai koodi sekä kudoksen tai solujen tyyppi. Jos pakkaus on riittävän iso, siihen on merkittävä myös seuraavat tiedot:

a)

luovuttamispäivä (mahdollisesti myös aika);

b)

vaaratunnukset (tarvittaessa);

c)

mahdollisten lisäaineiden luonne (jos niitä on käytetty);

d)

autologiset luovutteet on varustettava merkinnällä, joka osoittaa, että ne on tarkoitettu ainoastaan autologiseen käyttöön;

e)

suunnatut luovutukset on varustettava merkinnällä, jossa yksilöidään aiottu vastaanottaja.

Edellä a–e alakohdan mukaiset tiedot, joita ei voida sisällyttää ensisijaisen pakkauksen merkintöihin, on annettava ensisijaisen pakkauksen mukana olevassa asiakirjassa.

1.7   Kuljetussäiliön merkinnät

Välittäjän huolehtiessa kudosten tai solujen kuljetuksesta kuhunkin kuljetussäiliöön on merkittävä vähintään seuraavat:

a)

KUDOKSIA JA SOLUJA sekä KÄSITELTÄVÄ VAROEN;

b)

sen laitoksen tunnistetiedot, josta pakkaus kuljetetaan (osoite ja puhelinnumero) sekä yhteyshenkilö ongelmien varalta;

c)

vastaanottavan kudoslaitokset tunnistetiedot (osoite ja puhelinnumero) ja lähetyksen vastaanotosta määränpäässä vastaavan henkilön tiedot;

d)

kuljetuksen lähtöpäivä ja -aika;

e)

kudosten ja solujen laadun ja turvallisuuden kannalta tärkeät kuljetusolosuhteita koskevat vaatimukset;

f)

kaikissa soluvalmisteissa on oltava merkintä EI SAA SÄTEILYTTÄÄ sekä;

g)

jos tuotteen tiedetään olevan jonkin tarttuvan taudin suhteen testipositiivinen, on lisättävä merkintä BIOLOGINEN VAARA;

h)

kun kyse on autologiseen käyttöön tarkoitetuista luovutteista, on lisättävä teksti VAIN AUTOLOGISEEN KÄYTTÖÖN;

i)

säilytysolosuhteita koskevat vaatimukset (kuten EI SAA PAKASTAA).

2.   Kudosten tai solujen vastaanotto kudoslaitoksessa

2.1

Kun kudokset tai solut saapuvat käsittely- tai säilytyslaitokseen, on kirjallisesti varmistettava, että lähetys, kuljetusolosuhteet, pakkaus, merkinnät sekä mukana seuraavat asiakirjat ja näytteet täyttävät tämän liitteen vaatimukset ja vastaanottavan laitoksen asettamat määrittelyt.

2.2

Jokaisen laitoksen on varmistettava, että vastaanotetut kudokset ja solut säilytetään karanteenissa, kunnes ne ja niiden mukana seuraavat asiakirjat on tarkastettu tai muulla tavoin varmennettu vaatimusten mukaisiksi. Luovuttajaa/hankintaa koskevien asianmukaisten tietojen uudelleentarkastelu ja siten luovutteen hyväksyminen on annettava nimetyn/valtuutetun henkilön tehtäväksi.

2.3

Kullakin kudoslaitoksella on oltava dokumentoitu toimintaperiaate ja vaatimukset, joiden perusteella varmennetaan kukin kudos- ja solulähetys, näytteet mukaan luettuina. Ne sisältävät nämä tekniset vaatimukset ja muut kriteerit, joita kudoslaitos pitää olennaisen tärkeinä hyväksyttävän laadun ylläpitämiseksi. Kudoslaitoksella on oltava dokumentoitu menettelytapa sellaisten kudos- tai solulähetysten käsittelyyn ja erotteluun, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia tai joita koskevat testitulokset eivät riitä sulkemaan pois muiden käsiteltävinä, säilöttävinä tai säilytettävinä olevien kudosten ja solujen kontaminaatioriskiä.

2.4

Kudoslaitoksen rekisteriin on kirjattava seuraavat tiedot (lukuun ottamatta niiden sukusolujen luovuttajien osalta, jotka on tarkoitettu puolisoiden väliseen luovuttamiseen):

a)

suostumus/lupa mukaan luettuna tarkoitus tai tarkoitukset, joihin kudoksia ja soluja saa käyttää (kuten terapeuttiseen tai tutkimuskäyttöön taikka terapeuttiseen ja tutkimuskäyttöön), sekä erityiset hävittämisohjeet, jos kudoksia tai soluja ei käytetä tarkoitukseen, johon suostumus on annettu;

b)

kaikki hankintaa koskevat tiedot ja luovuttajan taustatietojen kokoamista koskevat tiedot sellaisina kuin ne on kuvattu edellä luovuttajan tietoja koskevassa jaksossa;

c)

kliinisen tutkimuksen, laboratoriotutkimusten ja muiden tutkimusten tulokset (esimerkiksi 1.2.2 kohdassa tarkoitettu ruumiinavausraportti);

d)

allogeenisten luovuttajien osalta valtuutetun ja koulutetun henkilön suorittama luovuttajan täydellisen arvioinnin asianmukaisesti dokumentoitu uudelleentarkastelu valintakriteereihin nähden;

e)

kun on kyse autologiseen käyttöön tarkoitetuista soluviljelmistä, on tarpeen dokumentoida myös vastaanottajan mahdolliset lääkeallergiat (esimerkiksi antibiooteille).

2.5

Kudoslaitoksen rekisteriin on kirjattava seuraavat tiedot sukusoluista, jotka on tarkoitettu puolisoiden väliseen luovuttamiseen:

a)

suostumus mukaan luettuna tarkoitus tai tarkoitukset, joihin kudoksia ja soluja saa käyttää (kuten ainoastaan lisääntymistarkoitukseen ja/tai tutkimuskäyttöön), sekä erityiset hävittämisohjeet, jos kudoksia tai soluja ei käytetä tarkoitukseen, johon suostumus on annettu;

b)

luovuttajan tunnistetiedot ja ominaispiirteet: luovuttajatyyppi, ikä, sukupuoli, riskitekijöiden esiintyminen sekä kuolleen luovuttajan osalta kuolinsyy;

c)

puolison tunnistetiedot;

d)

hankintapaikka;

e)

hankitut kudokset ja solut sekä niiden merkittävät ominaispiirteet.